Page 1

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

АБАГАР

Цена 8 лв.

2013/2

EДНО ОТ ГОЛЕМИТЕ ОТКРИТИЯ НА XV ВЕК Е ПРЕСАТА НА ГУТЕНБЕРГ,

ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА

КОЯТО ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО

ПЕЧАТНА КНИГА

НА ИСТИНСКА РЕВОЛЮЦИЯ

НА СЪВРЕМЕНЕН ЕЗИК

И ВОДИ ДО БЪРЗО РАЗВИТИЕ НА КНИГОПЕЧАТАНЕТО

Филип Станиславов Рим, 1651

„Абагар“ АД гр. Велико Търново 5000 ул. „Никола Габровски“ 98 тел.: 062 643 936 имейл: abagar@dir.bg www.abagar.net

20132


Инвестирайте в технологията на Manroland днес и нашата уникална концепция FutureProof гарантира, че ще останете в първите редици на печата години напред

Не всички печатни машини са еднакви manroland.bg Manroland Bulgaria EOOD T: +359 2 955 94 61


Здравейте, скъпи читатели на сп. ProGRAFICA,

Hello dear readers of ProGRAFICA magazine,

Новата година вече е пред нас. От 2014 ни делят броени дни, голяма част от които предвидени за отмора и забавление с приятели и близки. За да са по-интересни първите ù дни, във втори брой на сп. ProGRAFICA ще засегнем няколко основни теми, които са не само интригуващи, но смятаме, че за някои от Вас ще имат и практична стойност. Ще съчетаем добре познати рубрики с нови предложения, за да получим съдържание, изпълнено с интересни интервюта, полезна информация и практически насоки. Какво точно сме ви подготвили във втори брой на сп. ProGRAFICA за 2013 г.? В рубриката „Българската школа в графичния дизайн“ ще отбележим 80-годишния юбилей на проф. Паскалев. В рубриката „Новатори в изкуството“ Дамян Дамянов ще започне едно голямо пътешествие, за да ни покаже развитието на миниатюрната графика. Ще обърнем и специално внимание на книгоиздаването към днешна дата, като проследим „пътя“ на книгата в „Абагар“ АД. Албена Спасова ще ви запознае по-подробно с творчеството на Джанпинг Хе, като част от серия статии, посветени на Международното триенале на сценичния плакат. В рубриката „Креативност в рекламата“ ще бъде анализирана уличната живопис с помощта на най-новото и най-интересното от световната практика. Ще можете да прочетете и продължението на статията на Захарина Петрова за културно-историческите връзки и предпоставки за възникване на съвременното лого, във втората част на „Логото от древността до днес“. Заедно с Росен Димитров отново ще отправим поглед нагоре за едно невероятно преживяване с втората част на статията, посветена на въздушната фотография.

The new year is already ahead of us. From 2014 separate us a few days, most of which provided for relaxation and fun with friends and family. To be more interesting its first days in the second issue of ProGRAFICA we will touch a few key issues that are not only intriguing, but we believe that some of you will have practical value. We will combine the well-known headings with new proposals to receive content, filled with interesting interviews, useful information and practical guidance. What exactly are we prepared in the second issue of ProGRAFICA 2013? In the rubric „Bulgarian school in graphic design“ we will celebrate 80th anniversary of Prof. Paskalev. In the rubric „Pioneers in art“ Damyan Damyanov will start a big journey to show us the development of miniature graphics. Will pay special attention to bookpublishing to date by following the „path“ of the book in „Abagar“ AD. Albena Spasova will introduce in detail the works of Jianping He, as part of a series of articles on the International Triennial of Stage Poster . In the section „Creativity in advertising“ will be analyzed street painting using the latest and most interesting of the world practice. you can read the sequel to the article by Zaharina Petrova about cultural and historical ties and prerequisites for the emergence of a modern logo in the second part of „The logo from antiquity to today“. Along with Rosen Dimitrov we will again take a look up for an amazing experience with the second part of the article dedicated to aerial photography. As usual, if you have any suggestions to the magazine team, do not hesitate to email us at: prografica@print-publishing.bg. Enjoy reading, with best wishes for success in the new 2014! Radoslav Dalev

Както обикновено, ако имате предложения към екипа на списанието, не се колебайте да ни пишете на: prografica@print-publishing.bg. Приятно четене. С пожелание за много успехи през Новата 2014 година, Радослав Далев Уважаеми читатели, Можете да закупите списание ProGRAFICA и от книжарници „Сиела“. София: МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2 Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3 Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6 КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

Пловдив: МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2 Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167 Варна: МОЛ Варна, бул. Сливница 201 Стара Загора: Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков Велико Търново: Съдебна палата, ул. Васил Левски 16


Съдържание Основано 2005 г., І издание, година VIII ISSN 1313—0412, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ООД, www.print-publishing.bg Член на СПИБ и КБМП 1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на специализираните списания Полиграфия, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията София 1407, бул. Черни връх № 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71 prografica@print-publishing.bg Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Главен редактор Радослав Далев, r.dalev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Маркетинг, абонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графичен дизайн Принт енд Пъблишинг ООД, www.print-publishing.bg БиЕсЕйч ООД, www.bsh.bg

Книгата днес | По пътя на „Абагар“ 3 | Българската школа в графичния дизайн | По-горе билото, майстори! 9 | Новатори в изкуството | Голямото пътешествие на миниатюрната графика, част 1 11 | Седмо международно триенале на сценичния плакат | Джанпинг Хе 14 | История на лого дизайна | Логото от древността до днес, част 2 17 | Фотография в облака | Апарати в небето, част 2 22 | Креативност в рекламата | Уличната живопис (Street art) 26 | Проучвания | Оттук накъде! 32 | Човешки фактор | Недостигът на таланти 34 | конкурси | MOST:2013 36 | награди | Златен лъв 2013 37 | 16 предложения събра конкурсът за визия на изложението COPI`S 2014 38 | Събития | Проф. Божидар Йонов представи „Три посоки в книга“ 39| форум | За трета поредна година се проведе националната полиграфическа конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят“ 40 | изложби | Най-мащабната pin-up изложба в Източна Европа се състоя у нас 46 | Нещата от живота 47 | нови книги 48

Графично оформление и предпечатна подготовка Диляна Чохаджиева, d.chohadjieva@print-publishing.bg Надежда Юрукова – Умарска, n.yurukova@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Коректор Бойка Юрукова Печат и довършителна обработка „Абагар“ АД, www.abagar.net Хартия Полиграфснаб АД, www.polygrafsnab.com корица: Ikono Matt 200 г/м2 тяло: Tecno Satin 115 г/м2 Разпространение По абонамент, тел.: (02) 460 50 50, 460 50 51 Книжарници „Сиела“ в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново Брой 2/13 е приключен редакционно на 30.12. 2013 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за промени при издаването на списанието. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Since 2005 prografica@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., www.print-publishing.bg Member of PIUB and BMPC

Contents today book | On the road to „Abagar“ 3 | THE BULGARIAN SCHOOL IN THE GRAPHIC DESIGN | Above the ridge artists! 9 | PIONEERS IN ART | The great journey of the miniature graphics, part 1 11 | SEVENTH INTERNATIONAL TRIENNIAL OF STAGE POSTER | Jianping He 14 | History of logo design | Logo since an cient times, part 2 17 | PHOTOGRAPHY INTO THE CLOUD | Machines in the sky, part 2 22 | CREATIVITY IN ADVERTISING | Street art 26 | studies | What next! 32 | HUMAN FACTOR | Shortage of talent 34 | Contests | MOST:2013 36 | awards | Golden Lion 2013 37 | 16 offers gathered competition for a vision of the COPI`S 2014 38 | events | Prof. Bozhidar Ionov presented „Three directions in a book“ 39 | FORUM | For the third consecutive year was held the National Printing Conference „Day of printing technology in the modern world“ 40 | ART EXHIBITIONS | The biggest pin-up exhibition in Eastern Europe took place in Bulgaria 46 | The Things of Life 47 | NEW BOOKS 48

Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 59; 460 50 51; 460 50 71 CEO Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg Editor–in–Chief Radoslav Dalev, r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 30.12. 2013

4 | ProGrafica 2`2013

Проверено с


К ни г ата днес

По пътя на „Абагар“ или как книгата достига до нас, читателите Закачката в заглавието на статията не е случайна. От една страна, правим връзка с първата българска печатна книга „Абагàр“ (на латински: Abagarus, в чест на легендарния цар Абгар V Уккама) – молитвеник, издаден в Рим през 1651 година от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов, и от друга в следващите редове ще се опитаме да погледнем към книгоиздаването с помощта на великотърновския издателско-полиграфически комплекс „Абагар“ АД. Причината да изберем именно тях се корени в два основни момента. На първо място дълбоката историческа връзка с книгоиздаването поради факта, че са наследник на създадената през 1951 г. печатница „Димитър Найденов“ и имат вече дългогодишна история, която преминава през няколко периода. „Абагар“ АД е издателско-полиграфическия комплекс, който успешно съхранява традициите и същевременно е в тон с новаторството през последните години. На второ място моделът им на работа и тяхното търсене на съвършенство. Несъмнено книгоиздаването е специфична материя, а пътят на книгата до нас, читателите, не е никак кратък – изпълнен е с важни решения и умения на хората, които я създават. Възможно ли е толкова „дълъг“ път да бъде описан? Най-малкото ще направим опит. Но всичко по реда си. Нека „стъпим“ в началната точка от пътя.

Книгата – едно истинско творение Книгата е контейнер, пазещ настоящето, съдържащ знание, съхраняващ духовните ценности, философските и политически идеи на деня. Книгата е съвременникът, разказващ за културата, познанието и идеалите на хората.

Книгоиздаването – създаването, изработването и публикуването на една книга – е не просто специфична материя, а несравнимо изкуство, което малцина успяват истински да усвоят. Изкуство, което извлича максимума на творческите умения на редица хора, които са не само професионалисти в своята работа, но и милеят за хубавата книга и постоянно търсят начини да извисят изкуството на книгата до нови хоризонти. Дори и днес, когато маркетингът и начините за намаляване на разходите са се превърнали в мантра, ценителите на изкуството на книгата са все още сред нас. За мнозина книгата е съвкупност от съдържание (посланието) и форма (полиграфическото изпълнение), така че когато говорим за истинското изкуство на книгата, не трябва да пропускаме нищо. В единството на елементите откриваме изяществото – художественото ù оформление, печата, подвързията, дори хартията и мастилата.

Историческа основа Несъмнено едно от големите открития на XV век е пресата на Гутенберг, която поставя началото на истинска революция и води до бързо развитие на книгопечатането. Малко по-късно, през 1566 г. – само 127 г. след Гутенберг, Яков Крайков отпечатва във Венеция първата българска печатна книга Часослов, а през 1651 г. бъдещият никополски католически епископ Филип Станиславов издава „Абагàр“, определяна като първата българска печатна книга на съвременен език (част от книгата е на български, другата – на хърватски). Тя представлява молитвеник, издадена е и отпечатана в Рим, а авторът пише в послеслова, че я „подарява на своя български народ“. Заглавието идва от включеното апокрифно послание на едеския цар Абагар (Авгар) до Иисус. Според древно предание

Първите печатници във Велико Търново до края на XIX век, чиито правоприемник е „Абагар“ АД През 1852 г. Драган Цанков, български будител, бъдещ политик и министър-председател на освободена България, доставя в град Свищов печатарско оборудване, но не получава разрешение от османските власти да открие своя собствена печатница. Пандели Кисимов, български просветен деец, който от 1858 до 1861 г. прави подобни многократни опити да отвори печатница във Велико Търново, като през последната 1861 г. закупува и доставя печатна машина в комплект с няколко вида букви и хартия – не получава разрешение от османската власт. Любен Каравелов, през 1877 г., по време на Руско-турската война, пренася своята печатница от Румъния във Велико Търново. Киро Тулешков, виден местен общественик, журналист и печатар, на 16 януари 1879 г. закупува от Венета Ботева печатницата на своя другар Христо Ботев.

Проверено с

Пано Иванов през 1886 г. като нов собственик обновява печатницата на Киро Тулешков. Най-активна дейност във Велико Търново има основаната през 1885 г. печатница на Панайот Хаджипанайотов. В печатницата са отпечатани 205 книги. Хаджи Тодор Ст. Фъртунов, от 1886 г. се развива като издател и печатар, като придобива собствена печатница. 1893 г. – Димитър Благоев премества във ВеликоТърново печатницата на БСДП – Кооперативна печатница „Работник“, която остава до 1894 г. През 1904 г. Никола Церовски закупува печатницата от Пано Иванов и я преименува „Н. Церовски и сие“. Ефрем Попхристов е най-известният търновски книжар, издател и печатар със собствена печатница, втори в страната по обем и качество на книжна продукция след Христо Г. Данов.

ProGrafica 2`2013 | 5


В предпечатния отдел г-н Борислав Ангелов, ръководител отдел Компютърен дизайн и анимация, ИПК „Абагар“ АД, подготвя файловете за печат

Готов монтаж

Иисус го излекувал чрез силата на Божието слово и чрез убрус – кърпа, запазила образа на Христос. От книгата днес се съхраняват 17 екземпляра. Три века и половина по-късно (през 1991 г.) тази книга дава името на Издателство и печатница „Абагар“ в гр. Велико Търново. Изборът на името е културен, исторически и патриотичен акт на ръководството и работещите в печатницата, в полза на духовността и с поглед в бъдещето. Не са имали предвид само географската близост на Никопол и благородните дела на Филип Станиславов, който е целял да просвети и обедини своя народ. „Абагар“ АД със своето издателство продължава не само тези традиции, но черпи и от по-далечното и по-близко историческо минало. Издателството се вдъхновява от Златния XIV век на нашата културна история и от нашето Възраждане, като продължава традициите на бележитите българи, живели и творили в средновековния Търновград и околностите му. В историята на българската държавност и култура XIV век е паметна епоха. Тогава България отново, както през времето на княз Борис I (852–889) и царСимеон (893– 927), става „държава на духа“. Творците от Търновската школа създават новия Златен век на българската култура, а българската столица отново се превръща в център, излъчващ идеи, образи и личности. „Абагар“ АД е правоприемник на тази културно-историческа традиция и на печатниците, съществували след Освобождението ни от османско владичество (1877–1878 г.) до национализацията (1947–1948 г.) на територията на област Велико Търново. Наследник е на тези будни българи, които в желанието си да дадат повече знания на народа си, са доставили в условията на Османската империя първите печатни машини на територията на днешна България. Но за съжаление не са им дали разрешение да ги използват във Велико Търново и Свищов. Историята на книгопечатането и издателската дейност в областта е много обширна. И днес в града и областта не е малък броят на печатниците и издателствата, които са достойни наследници на историческото и културно минало на старата столица.

„Абагар“ АД – издателство и печатница – предимства на модела

Експониране на печатните пластини

Четирицветна офсетова печатна машина Heidelberg Printmaster

6 | ProGrafica 2`2013

Нееднократно на страниците на списание ProGRAFICA сме ви срещали с редица издатели, с които сме обсъждали предизвикателствата пред книгоиздаването в страната. За съжаление се оказва, че проблемите са хронични и възможности за тяхното преодоляване като че ли липсват. Или поне така изглежда на пръв поглед. Без съмнение „Абагар“ АД е изградило през годините своя авторитет и е допринесло в немалка степен за изграждането на статута на книгата в страната. Подобен резултат е възможен, когато наред с икономическите показатели се заложи на осъществяването на отговорна политика за стимулиране на читателския интерес. Издаваните от „Абагар“ АД книги показват определено внимание към творческите възможности на българските автори. В тази насока г-н Иван Петров, главен редактор, допълва: „Абагар“ АД осъществява стратегия, при която еднакво добре се обгрижват както традицията, така и протичащите в съвременността процеси. Заедно с образците на родната и световна литература биват публикувани и сериозни критически издания. Издават се книги на съвременни писатели, научна и справочна литература, учебна и учебно-помощна литература.“ Проверено с


Горното твърдение се потвърждава с факти от дейността на търновския издателско-полиграфически комплекс, например, че за последните 23 години (считано от 01.04.1991 г.) „Абагар“ АД са издали над 1000 заглавия или, за да бъдем абсолютно точни – 1063. Несъмнено успехът на „Абагар“ АД се дължи на няколко фактора. От една страна, имаме опитност на екипа, както споделя инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор на ИПК „Абагар“ АД: „За мен няма тайни при изработването на книги. От 1981 г. се занимавам с книгопечатане, а от 1992 г. и с книгоиздаване. Девизът на нашия екип е „Стремеж към съвършенство“. Знам, че в природата няма съвършени неща, но стремежът към недостижимото е най-добрата амбиция, която ни съпътства в ежедневната ни работа. За нас книгата е диалектическо единство между форма и съдържание и това ни мотивира във всекидневната ни работа.“ От друга страна, гъвкавостта, която могат да приложат по отношение производствените възможности, разполагайки със съвременно оборудвана печатна база.

Четирицветна офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster

Съдържание и форма – мениджърският екип В днешно време книгоиздаването/книгопечатането е рисков бизнес. За да се задържиш на пазара, трябва да вземаш правилни решения. В „Абагар“ АД решенията са в ръцете на инж. Кенаров и г-н Петров. Защо всъщност обръщаме внимание на този факт, може би бихте се запитали? Надявам се помните мислите в началото за истинското изкуство на книгата и че то е резултат от съдържание и форма. Същите характеристики откриваме в дуото, вземащо решенията в „Абагар“ АД – г-н Петров (съдържанието), който е главен редактор на издателството и внимателно подбира заглавията, достойни да носят тяхното лого, и инж. Кенаров (формата), за когото изработката на книги е част от неговата същност. Тогава бихме ли могли да очакваме нещо по-различно от истинско изкуство, когато се докоснем до техните издания? Докато гостувахме на „Абагар“ АД, в печатницата отпечатваха „Алхимикът“ на Паулу Коелю (издателство „Обсидиан“), което ни се стори някак съдбовно. Нали знаете, „Когато много силно искаш нещо, цялата Вселена ти съдейства да го постигнеш“. Явно за екипа на „Абагар“ АД създаването на книги със съдържание и форма, оставящи силна следа у читателя, се е превърнало в тяхна „лична легенда“.

Прав книговезки нож Perfecta SEY – 115

Създаването на печатната книга Пътят, по който преминава печатната книга, преди да достигне до нас, не е никак кратък. Изпълнен е с предизвикателства и успешният краен резултат зависи от професионалните възможности на всички, участващи в процеса. А те, бъдете сигурни, не са малко. Всичко започва в главата на автора на книгата – от идеята, от желанието му да потърси отговор на въпрос, който лично него го терзае или за който смята, че има обществено значение. След това трябва да открие „ключа“ как идеята да се превърне в реалност и как подходящо би могла да бъде развита в книга. Когато авторът е готов да покаже своето произведение пред света, той се насочва към издателството. В нашия случай решението за издаването на книгата е в ръцете на г-н Иван Петров и инж. Мариян Кенаров, които заедно подбират всички издавани от „Абагар“ АД книги. Проверено с

Сгъвачна машина Heidelberg Stahlfolder

Сгъвачна машина MBO TYPE- T530

ProGrafica 2`2013 | 7


Автоматична концева шивачка Meccanotecnica Aster 180

Конвейерна система за обработване на книжни тела и влагането им в подвързия Kolbus HB-530+BF-512

8 | ProGrafica 2`2013

Когато проектът е одобрен, следва работата на редактора – той проследява цялостната история, как персонажите биват развити и други важни аспекти, свързани със „съдържанието“ на книгата. След като работата на редактора е приключила, той е дал своите предложения и авторът е готов с финален вариант, се пристъпва към визуалната част. „Абагар“ АД разполагат със свое студио за дизайн и художествено проектиране, което е отражение на техния комплексен модел на работа. Така те имат предимството да решават и относно това, как дадена книга би могла да бъде произведена по най-добрия начин, за да може дизайнът и оформлението да намерят своето естествено продължение и в хартиеното тяло. „Лицето“ на книгата, нейната корица, е от съществено значение. Това е елементът, чрез който трябва да бъде показана цялата история. Поради факта, че всяка книга е различна, и поради желанието да се търси уникалност, от „Абагар“ АД са разработили модел, който включва в процеса на създаване на книгата редица илюстратори и художници от страната. Преди да се пристъпи към печат, книгата преминава в ръцете на коректора – човекът, който е „орловото око“ в проекта, следящ за множество проблеми, технически и граматически, които, оставени непремахнати, биха развалили удоволствието на читателя. Следват междинните стъпки по генериране на pdf файл, електронния монтаж и подготовка на печатните форми. Следва печатът. В печатната база на„Абагар“ АД има инсталирани ролни офсетови машини, както и две нови четирицветни листови офсетови печатни машини с марката Heidelberg. Когато книгата бъде отпечатана, се преминава към довършителния етап. И тук техническата база, с която разполага „Абагар“ АД, е на много високо ниво, което гарантира уникалния вид на крайния продукт. Например, само преди няколко години те инвестираха и инсталираха във Велико Търново конвейерна система за обработване на книжни тела и влагането им в подвързия, благодарение на която оптимизираха и автоматизираха съответните процеси. И тъй като стигнахме до последната стъпка, преди книгата да се отправи към разпространителите и оттам до нашите ръце, ще се върнем към „Алхимикът“ на Паулу Коелю. Причината да го направим е желанието ни да обърнем внимание на интегралната подвързия. Това е един наистина интересен начин, прилаган от „Абагар“ АД, който не само има практично значение, но и обогатява допълнително печатната книга. Накратко интегралната подвързия може да бъде описана като комбинация от твърда и мека подвързия. По този начин в един елемент имаме здравината на книгите с твърда подвързия и всички предимства, произтичащи от това, заедно с удобството на книгите с меки корици. При „Алхимикът“ в състава на корицата от „Абагар“ АД са „забъркали“ и още един елемент – добавили са маншети. Изработена по този начин, печатната книга несъмнено оставя незабравимо усещане у читателя– не само със своето съдържание, но и с формата си. Невероятните книги променят живота ни, променят историята. Нищо не може да се сравнява със силата на книгата. Няма читател, който да не може да посочи поне една книга, която му е оказала толкова силно влияние, че е променила живота му. Проверено с


„Абагар“ АД – минало, настояще и бъдеще Три въпроса към инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор на ИПК „Абагар“ АД, и г-н Иван Петров, главен редактор и председател на съвета на директорите

Инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор на ИПК „Абагар“ АД

г-н Иван Петров, главен редактор и председател на съвета на директорите

Разкажете ни накратко за плановете Ви за развитието на „Абагар“ АД. инж. Мариян Кенаров: Въпреки случващото се в страната с книгоиздаването мога да кажа, че ние никога няма да се откажем от книгата. Ще продължим специализацията си и ще залагаме, както и досега, на качествените заглавия. Нашата крайна цел е да продължим и да запазим делото на Търновската школа. Иван Петров: Ще продължим да залагаме на изключително прецизирания подбор на заглавията, които ще издаваме занапред. целта е да предлагаме на читателите стойностни, сериозни и с добро оформление и полиграфическо изпълнение книги.

Книгоиздаването в страната несъмнено има проблеми в последните години, но трябва ли да се търсят само външни причини за това? Не трябва ли издателите (АБК) да погледнат и към себе си – да променят мисленето си, както и начина си на работа? инж. Мариян Кенаров: Според мен основният проблем беше, че преди години в редиците ни бяха допуснати и търговци. Книгоиздаването е призвание, свързано е с определено отношение към книгата. От друга страна, търговците търсят печалбата.

Какви заглавия могат да очакват читателите от Абагар“ АД в близко бъдеще? инж. Мариян Кенаров: Съвсем скоро читателите ще могат да открият редица заглавия с особена стойност за всеки български читател като например: „Записки по българските въстания“, „Епопея на забравените“, произведенията на Христо Ботев, Димчо Дебелянов и много други.

Иван Петров: Смятам, че Асоциацията (АБК) прави опити в тази насока и благодарение на тях нещата се промениха. Бях на последната среща в Катарино и мога да кажа, че колегите гледаха самокритично на нещата и търсеха начини да помогнат на АБК и на своите колеги. На срещата присъстваха и представители на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката и като цяло разговорите бяха насочени в посока как да бъдат решени проблемите на книгоиздаването в настоящия момент.

В „Абагар“ АД са се специализирали в производството на подвързии. Типичен пример за техните постижения е книгата „Алхимикът“, която е с интегрална подвързия. Този подход не само има практично значение, но и обогатява допълнително печатната книга. Накратко интегралната подвързия може да бъде описана като комбинация от твърда и мека подвързия. По този начин в един елемент имаме здравината на книгите с твърда подвързия и всички предимства, произтичащи от това, заедно с удобството на книгите с меки корици. При „Алхимикът“ в състава на корицата от „Абагар“ АД са „забъркали“ и още един елемент – добавили са маншети, а форзацът е с печат Проверено с

ProGrafica 2`2013 | 9


За книгата и българския читател Разговор с г-н Велимир Кенаров, административен директор, ИПК „Абагар“ АД

„... вярвам в бъдещото на печатната книга.“

Г-н Велимир Кенаров, административен директор, ИПК „Абагар“ АД

По какъв начин издателите трябва да търсят диалог и да привличат хората към печатните книги? Велимир Кенаров: Книгата, във вида, в който я познаваме, ще се съхрани и в бъдеще. Предвижданият от мнозина пагубен край не би могъл да се случи по простата причина, че комуникацията с печатната книга е много по-различна, отколкото с е-книгите. Да, съдържанието е същото, но усещането у четящия е коренно различно. Като продължение на предходния въпрос, последните данни сочат, че 70% от българите не са разлистили и една книга през изминалата година? Възможно ли е оцеляването � в дългосрочен план? Велимир Кенаров: Това е тъжен факт. Но трябва да сме наясно, че за да стигнем до това положение, причините са много и от общ характер. Разбирате, че тези цифри са отражение на икономическата ситуация в страната и невъзможността българинът да отдели от приходите си за закупуване на книги. Днес българинът има много належащи проблеми и за съжаление прочитането на нова книга остава на заден план.

10 | ProGrafica 2`2013

Въпреки казаното дотук вярвам в бъдещото на печатната книга. До момента с логото на „Абагар“ АД са излезли от печат над 1000 заглавия. Какви са Вашите очаквания за бъдещето? Велимир Кенаров: Надяваме се да успеем да постигнем дори повече. Разбира се, трудно е да се прогнозира в момента. Тенденцията е към намаляване на тиражите и увеличаване на броя издадени заглавия. В „Абагар“ АД се реализират редица интересни проекти и сте се специализирали в някои области. Ще ни разкажете ли повече? Велимир Кенаров: Нашият фокус са книгите. Специализираме се в твърдата подвързия, като за нас тя е изкуство, което се стараем да развием в най-висша степен. Инвестирали сме в машини и съоръжения. Имаме намерение развитието на технологичната база да продължи и в бъдеще. Материала подготвиха Радослав Далев и инж. Стефан Славчев

Проверено с


Б ъ Л гА Р С К АТА ш КО Л А В г РА Ф И Ч Н И я Д И З А й Н

По-горе билото, майстори! Професор Паскалев на 80

Този ноември професор Владислав Паскалев навърши 80 години. Художникът, чието име за мнозина е синоним на „книга“, е автор на стотици емблематични за родния графичен дизайн корици, илюстровани издания, типографски разработки и ръкописни заглавки. Наред с това той е и педагогът, запалил в сърцата на поколения съвременни творци любовта към изкуството и към професията „художник на книгата“. Професор Паскалев, или Владо, както го наричаме всички, е също така сред авторите, отвоювали със собствените си произведения, но и с личната си позиция място за този занаят в света на визуалните изкуства. В настоящия материал по случай юбилея на професора списание ProGRAFICA публикува няколко кратки текста, посветени му от негови колеги, ученици и последователи.

Рисувачът в книжното пространство Наскоро една американска кураторка заяви директно, че младите художници не умеят да рисуват човешка фигура. Аз се присъединявам към нея, като казвам, че не могат да рисуват изобщо, и тук идва ред на въпроса художници ли са? Разбира се, че не – те могат да се титулуват „криейтъри“, „артисти“, „арт дизайнери“ и ще бъдат почтени и прави. За художниците остават ръчните умения върху листа. Професор Паскалев е от тези гиганти в рисувалните умения на шрифта и фигурата, които са гордост и чест за Националната художествена академия и българското изкуство. Неговите уникални качества се разпростират върху територията на изкуството на книгата. Забележете – в най-комерсиалния визуален дизайн. Неговата виртуозност при писането и на най-дребната заглавка се забелязва като събитие. Неговата гледна точка за книгата като цялостен предмет на изкуството изгради великолепната школа в НХА. Професор Паскалев е онази жадувана мярка в хармоничната атмосфера на ателието, където успехът минава само през безкрайните усилия и упражнения във висока естетика, която крепи духа на малцината избрани. Професор Паскалев (Владо) е един от тях. Бъди здрав и щастлив с огромното наследство – художествено и педагогическо, което грее и осветява като творчески фар. Твой, Иван Газдов Проверено с

Спомен за Владо Съвсем в началото на 70-те години на XX в. в най-голямото тогава българско издателство „Наука и изкуство“ през и чрез таланта и авторитета на Владислав Паскалев тъкмо се създаваше и утвърждаваше статутът на главен художник на издателство. Това не беше поредната безсъдържателна номенклатурна позиция. Въпреки всички спирачки на социално-идеологическата действителност, обществото и държавата се клатушкаха в посоката на неудържимия световен прогрес и вибрациите достигаха чак до книгоиздаването. Така Владо, заедно със събрания от него екип от 4–5 млади мераклии, между които имах щастието да бъда и аз, започна борба за придвижване на българската книжна графика към нивото на световната. Процесът протичаше в постоянни сблъсъци с научните редактори и ръководството, защото тогава издателствата бяха едни от най-строго охраняваните идеологически институции, а художниците по подразбиране са ненадеждни елементи. Владо обаче се бореше като лъв и това често довеждаше до една забавна ситуация. Бави се някъде Владо, ние нетърпеливо го чакаме за съвет, някой научава, че пак е извикан да обяснява при началниците, и всички унило се умълчаваме в очакване какви нови беди ще ни донесе поредната началническа вихрушка. По някое време Владо пристига, оглежда ни, усмихва се в редкия си мустак и с характерно леко повдигнато рамо докладва: „Силни сме!“ Ние отдъхваме. Преведено ProGrafica 2`2013 | 11


това означаваше, че началниците отново са снизходили към своенравните художници и ние можем да продължим нататък, както разбираме нещата, без редакторите да ни се месят и пречат. Жеко Алексиев

Консултация при проф. Владислав Паскалев Това е биографична бележка, която подрежда ярките ми спомени, свързани с проф. Владислав Паскалев. Той има значим принос в преосмислянето на мисията на преподавателя-художник в нашата съвременност. Като ректор в смутната 1992 година проф. Паскалев озари с ясна светлина Художествената академия. Обаянието дойде от неговите решения – административни и творчески. Ателиетата придобиха силата на средища за дискусии и дебати, форуми за конструиране на новото, което предстои. Усещахме промяната, идваща от смелостта да се въведат иновативни форми на преподаване – размяната на миналите недоизяснени норми с точните и последователни решения на проф. Паскалев. Спомням си лекцията, която той произнесе по повод кандидатстудентската консултация. С дълбочина, ведрост и внимание към бъдещите колеги той сподели, че „художникът рисува с ума си“. В подхода на проф. Паскалев долавям интимност и проникновен анализ на всекидневните срещи с призванието на преподавателя като „изкуството да бъде полезен“. Неговите изказвания в Научния съвет или пред студентските аудитории оформиха поколения мислещи хора, илюстратори, които като правят книги, отправят духовни послания. Автентичен интелектуалец и безспорен ерудит, проф. Владислав Паскалев е преподавател и вдъхновител, който успя да приведе учениците си в пътя на откривателството тук, в Академията. Този тих, смирен мъдрец на буквата, щриха и линията ни завладяваше със своята непринуденост и човечност. Благодаря ти, Професоре! Проф. Греди Асса

Високата летва на изискването към себе си Огромен респект и почитание към човека, който ме научи да различавам същественото от дребното и незначителното и винаги да търся другата гледна точка, да мисля поглобално, по-напред и по-цялостно. За него по-важен винаги е бил начинът на мислене, идеята, която обикновено многократно надминава като свобода и размах конкретния текст и конкретната литературна творба. Композицията, светлината и улавянето на характерното са основните изразни сред12 | ProGrafica 2`2013

ства. Относно типографията, работата с шрифт или по-свободната интерпретация в калиграфията, границите са варирали от стриктна геометрия и математическа точност до внушително архитектурно звучене, граничещо с веселието, свободата и „желязната логика“ на детската рисунка. И всичко това, за да ни въведе и възпита в изкуството на книгата и свободата да изразим и да бъдем себе си. Когато през 2002 година получих дипломата си на магистър в Националната художествена академия и някъде там около името ми стоеше титлата „художник“ – все още гледах на тази величествена дума със страхопочитание. Въпреки шестте години в Академията и многото и всякакви учебни задачи, въпреки натрупания опит в реално изпълнени и отпечатани поръчки на популярни издания на пазара, все още смятах, че имам много какво да уча, за да нарека себе си художник. Това, което научих от проф. Владислав Паскалев, е именно високата летва на изискването към себе си. Недопускането на компромис с добрия вкус и стил. Именно тази висока летва на изискване, съмнение и още много, много работа води до качествени резултати и помага да се задържиш на визуалното графично бойно поле. От една страна, проява на характера на твореца, а от друга – смиреност пред аудиторията. Защото само автор, който разбира публиката си, може да си позволи да поднесе спектакъл, който да я развълнува и промени. Ние сме художници на нашето време, но за да се движи колелото, се налага да сме с една крачка напред. Понякога се налага да използваме щипка смелост и воля, да покажем характер и дори да се конфронтираме, за да реализираме нещо от бъдещето, а това проф. Паскалев го умее на сто процента. Винаги съм го разбирала безпогрешно, въпреки леко условния език на говорене. Всеки път, когато къртовската ежедневна работа малко понатежи, се сещам за думите на професора за силата, с която боравим ежедневно, а именно силата на тиража и способността да въздействаме на публиката. Да изведеш идея и да застанеш зад нея е цял един нов свят. Познание, завидна визуална култура, любопитност и интелигентност – все качествата, които трябва да притежава художникът в полето на книгата. Професорът ни научи да бъдем активни, да бъдем себе си, да виждаме със сърцата си и да не се страхуваме да излезем на ветровитото поле и да се борим открито за щуротията и добрия вкус. Професоре, благодаря! Диана Шингарова, НХА, специалност „Книга и печатна графика“, випуск 2002 Материалът е подготвен от Капка Кънева Проверено с


Н оватори в изкуството

Голямото пътешествие на миниатюрната графика Част 1 Дамян Дамянов, асистент в катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА

Пощенската марка е най-миниатюрното печатно произведение на графичния дизайн и определението за нея трудно може да се побере на такава малка площ. Тя е къс хартия, чийто гръб е покрит с лепило. Поставя се на пликове и колети, като целта ù е да удостовери заплащането на пощенската услуга. Тъй като притежава номинал, тя е в раздела ценни книжа и има определена парична стойност, която с течение на времето понякога стига до шестцифрени суми. Марката е и пътуваща илюстрация, която информира за дадено събитие или годишнина, тя е справка от енциклопедия, която ни запознава с историческа личност или пък биологичен вид. Пощенските марки се колекционират от хора, наречени филателисти, и сигурно някои от вас са имали досег с тази безгранична страст. Тя е и една от малкото творби на дизайна, които не са анонимни. На всяка марка е изписано името на нейния автор, макар и с шрифт на не повече от 3–4 pt. Марката е визитната картичка на дадена страна и отразява вкусовете, тенденциите в графичния дизайн. Тя има чисто практическо приложение, но едновременно с това е и произведение на изкуството, заради което е ценена, колекционирана и преследвана вещ.

Малко от историята на малката графика Датата е 6 май 1840 година. Великобритания дава на света още едно откритие и това е пощенската марка. Всъщност терминът „postage stamp“ още не е въведен, но създателят � Роуланд Хил описва своята първоначална идея по следния начин: „… да се използва парче хартия, голяПроверено с

мо само колкото да се сложи печат върху него, а на гърба да бъде покрито с лепило.“ Откритието има за цел да направи пощенските услуги далеч по-евтини и успява. Това е безценно въведение в пощенската реформа, а цената на марката е само 1 пени. На първата пощенска марка е изобразен профилът на кралица Виктория на черен фон, затова е известна и като „Черното пени“. Сър Роуланд Хил е удостоен от кралицата с рицарско звание, самата тя става първият колекционер на произведенията със собствения си профил, който ще остане на марките, заминаващи от Острова, през следващите 60 години. По-късно Световният пощенски съюз въвежда правилото, задължаващо на марките да се указва страната издател с латински букви. Великобритания, като първата в историята държава, която използва марки, е била освободена от спазването на това правило. И до днес дизайнът на английските пощенски марки е графично лаконичен, а изданията, на които има единствено профила на кралица Виктория, а по-късно и на кралицата-майка Елизабет, все още се срещат. Портретите на владетели и хералдическите изображения ще останат дълго като единствен сюжет на филателните издания. Испания използва портрет на крал Алфонсо XII от ранните му детски години до зряла възраст, като само го осъвременява. Американското правителство въвежда правилото на пощенските марки да се изобразяват портрети единствено на личности, които са Целия текст да 10 години. починали предиможете повече от прочетете печатното Изключение в правят само издание. президенНаправете своя абонамент сега! тите, чиято смърт се отбелязва

година след кончината им. Норвегия пък повече от сто години поставя на своите марки пощенски рог, като през този период дизайнът се променя минимално. Днес сюжетите, избирани винаги от съответния държавен орган, са практически неограничени. Тематичното многообразие започва от научната илюстра-

Penny Black, 1840

Пощенска марка в блок, Дамян Дамянов, 2013

ProGrafica 2`2013 | 13


Ф ото г рафи я в облака

През погледа на птиците Част втора, Апарати в небето Росен Димитров е професионален фотограф с повече от 30 години практика. По-известен е като съсобственик на Рекламна къща АЯ и организатор на първия сайт за цифрова фотография ФотоТрезор, в който са включени 90 български фотографи. С въздушна фотография се занимава повече от 5 години. Снимал е на десетки места в България. Част от снимките можете да видите на адреси: www.air.azholding.com и www.phototresor.com

Кратък преглед на всички технологии за снимки от високо Във втората част на статията ще разгледаме снимането с радиоуправляеми конструкции. Основните плюсове на тази технология са два: »» необходими са много по-малки ресурси – все пак издигаме не човек, а само 2–3 кг в небето; »» вероятност от фатален изход за фотографа при авария не съществува. Дотук добре, дано не ви откажат следващите многобройни технологични детайли, необходими за осъществяването на успешни снимки. За да бъдат управляеми от земята, камерите се закачат на така наречената гондола. Тя се командва с радиосигнали, като за улеснение се използва стандартната апаратурата за авиомодели. И най-евтините варианти имат поне 5 канала, които са напълно достатъчни. Всяка команда от земята се предават на малък стъпков електродвигател, наричан серво. За да управляваме напълно камерата, са необходими три серва – едно за въртене на 360 градуса, второ за накланяне на апарата нагоре и надолу и трето серво за натискане на спусъка. Самото снимане може да се осъществи по два начина:

»» С допълнителна система за обратно виждане, която представлява малка камера, закачена на апарата, изпращаща видеосигнал. Визуализацията се извършва на екран или на специализирани очила, включени към приемника на сигнала. »» Вторият начин е, като снимате всичко на 360 градуса и след това изберете необходимия кадър. Този метод позволява да съберете кадрите във впечатляващи въздушни панорами. На пазара се предлагат и готови решения заедно с прикачен фотоапарат. Не познавам фотограф, занимаващ се с въздушна фотография, който да няма особено мнение по въпроса. Гондолата, с която ние снимаме, e модифицирана три пъти и със сигурност това няма да ù е за последно. След като сте сглобили всичко, следват дълги часове наземно обучение за синхронизация. Трябва да сте напълно уверени какво вършите и да го правите със затворени очи, защото при реалните снимки камерата ще се намиЦелия текст можете ра най-малко на 100 метрада отпрочетете вас. в печатното издание. Следва нелекият избор как да вдигнем камерата във Направете своя абонамент сега! въздуха.

Рекламна къща АЯ е основана през 1989 г. като една от първите рекламни агенции в страната. През годините сме имали честта да работим с клиенти като Нефтохим, Deloitte&Touche, Британски Съвет, ГлавБолгарСтрой, Стинд, Лудогорие 91, SOS – Детски селища, Гьоте Институт, Посолството на Франция, Френски културен институт, Кралското датско посолство, Посолството на САЩ, Инвестбанк… ФотоТрезор е първата (и до момента — най-голямата) банка за цифрова фотография в страната. Работим с над 80 професионални фотографи и техните архиви. Със стабилно темпо увеличаваме библиотеката си, като вече сме обработили над 42 000 качествени изображения с размер над 36MB. ФотоТрезор е визуалната основа на голяма част от продукцията ни.

14 | ProGrafica 2`2013

Проверено с


Адрес за получаване*:

Данни за издаване на фактура:

име на фирма/трите имена (за частно лице):

име на фирма/трите имена (за частно лице):

адрес:

адрес:

(град, пощ. код, жк, бул./ул. №)

телефон: факс: e-mail: лице за контакт:

Списание

(град, пощ. код, жк, бул./ул. №)

ИН по ДДС: ЕИК: М.О.Л.: * Моля, не пропускайте да впишете пощенския код

Период 12 или 6 месеца

Брой абонаменти

Единична цена с ДДС

Обща сума

полиграфия ProGRAFICA ProPACK Пакет Моля, посочете Вашия процент отстъпка: Общо: Начин на плащане На място в редакцията С пощенски запис на адреса на редакцията По банков път IBAN: BG02BUIN95611000129643; SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF, Алианц Банк България, клон Европа, офис София Изпратете този талон на адреса на редакцията или на посочения факс номер: София 1407, бул. Черни връх №51, ет. 2, Принт енд Пъблишинг ООД; факс: 02 460 50 66 За контакти – маркетинг, абонамент и разпространение: Ирина Казанджиева – e-mail: i.kazandjieva@print-publishing.bg; тел.: 02 460 50 50


К реативност в рекламата

Уличната живопис (Street art) проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Цел, задачи и структура на статията Целта е да се анализира част от уличното изкуство с помощта на най-новото и най-интересното от световната практика. Тази цел определя задачите и съответно структурата на статията: »» дефиниции, класификации и функции на уличното изкуство; »» стрийт арт амбиентът; »» заобикалящата растителност; »» заобикалящите природни феномени; »» вратите и прозорците; »» архитектурните детайли; »» архитектурните обекти; »» заобикалящите инструменти; »» дупките в стените; »» повредените архитектурни структури; »» разположението в пространството; »» гледните точки; »» семиотичността.

Дефиниции, класификации и функции на уличното изкуство Уличното изкуство (Street art) е изобразителна (иконична) комуникация, която се развива на обществени пространства на полулегални начала и обикновено не е подкрепена от правителствените и обществени организации. Тук влизат такива форми на изкуство като графитите, елементи на скулптурата, графитите чрез шаблони, стикер изкуството, видеото и лазерните прожекции, уличните инсталации и т.н. Важно е да подчертаем, че понятието „улично изкуство“ дефинира визуални творби, които се различават от графитите, вандализма и корпоративното изкуство и комуникации. Едно от най-характерните неща за него е, че се развива в неартистична среда – по фасадите на обикновени къщи и блокове, улици и т.н. Доскоро уличните художници използваха основно аерозолни бои, но художниците от новото направление включват и други техники. Повечето бяха изброени по-горе, но се развиват и някои други форми – например LED art – изкуство, генерирано с помощта на светодиоди. Стрийт артът не започва на гола поляна. Неговите предшественици са художниците, които изографисват гигантските интериори на църквите и дворците, великите мексикански муралисти от първата половина на двай16 | ProGrafica 2`2013

сети век – Ривера, Ороско и Сикейрос. След тях следват художниците на графити. Можем да класифицираме стрийт арта в зависимост от стотици гледни точки, защото той интегрира в себе си различни художествени стилове и техники, развити през вековете. Настоящата статия е съсредоточена върху стрийт арт амбиента. Причината е, че според мен това е найкреативното и най-типичното направление в това специфично изкуство.

Стрийт арт амбиентът Амбиент е дума от английски – ambient и означава „околна, обкръжаваща среда“. Стрийт арт амбиентът е улична живопис, която използва и интегрира в творбите си елементи на обкръжаващите ги неща. Можем да класифицираме творбите на това специфично направление в зависимост от: »» заобикалящата растителност; »» заобикалящите природни феномени; »» вратите и прозорците; »» архитектурните детайли; »» архитектурните обекти; »» заобикалящите инструменти; »» повредените структури; »» разположението в пространството; »» гледните точки; »» семиотичността и др.

Заобикалящата растителност Без съмнение един от най-сполучливите примери (ако не и най-добрият) е от България. На училищно здание нарисували ствол на дърво, който сякаш е израснал от стената (Фиг. 1). Гледан от специфичен ъгъл, стволът се свързва с короната на близкото дърво. Ефектът е зашеметяващ – сякаш от стената на училището е израснало дърво в хоризонтално направление. За да дооформят картината, са нарисували около дървото и щастливо мечешко семейство – мецана с няколко меченца. В следващите два амбиента (Фиг. 2, 3) човешките фигури са се скрили зад зеления храсталак. Това е станало, Целия можете да прочетете защототекст растителността изобилства. в печатното издание. Оригинално са изразили идеята за косата в три карНаправете своя абонамент сега! тини (Фиг. 4, 5, 6). Успели са да позиционират човешките Проверено с


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

ProGrafica 2`2013 | 17


КОНК УРСИ

MOST:2013 Конкурсът за българско съвременно изкуство Д-р Петър Стоянович, министър на културата, и Деница Атанасова-гергова, президент на галерията за модерно изкуство, обявиха на пресконференция (10 декември 2013 г.) началото на MOST 2013: конкурс за българско съвременно изкуство. Най-актуалната новина от старта на второто издание на конкурса е, че Министерство на културата е патрон на MOST 2013. След процес по набиране на кандидатури и селекционен подбор се очаква финалистите да бъдат обявени в началото на април 2014 г. с пресконференция и съвместна изложба в зала „Средец“. Партньор на галерията в тази инициатива е и Alpha Bank. „Много сме горди и щастливи да имаме подкрепата на най-авторитетната институция – Министерство на културата, която работи за развитие и съхранение на българската култура като цяло. В тяхно лице намираме естествен партньор в осъществяването на една изцяло българска кампания“ – сподели Деница Атанасова-гергова. „През последните няколко години галерията за модерно изкуство най-активно промотира и подпомага съвременни български творци и това е един от главните мотиви да поемем патронажа на конкурса – каза на пресконференцията министър Стоянович. – Английско-българската закачка, заложена в името на конкурса, маркира важния мост, който ще ни отведе към бъдещето.“ Тази година журито, което ще направи финалната селекция, е в състав: Ерик Мурло, колекционер и наследник на най-голямото издателство на оригинално графично изкуство Ателие „Мурло“; изкуствоведът и куратор геза фон Хабсбург (който бе в журито и на първото издание). Деница гергова като представител на галерията ще има финалния глас за определяне на финалистите, с които галерията ще работи през следващите две години. Ерик Мурло е дългогодишен партньор на галерията, той лично посети България, за да представи изложба с изкуството на модерните майстори. Днес Galerie Mourlot (Ню йорк), създадена от Ерик през 2006 година, пази богатото семейно наследство и наред с това специализира в произведения на съвременни художници. Д-р геза фон Хабсбург е международно признат изкуствовед и експерт по изкуството на Салвадор Дали. През 2010 година той бе куратор на най-голямата ретроспективна изложба от графични творби на Дали в София – съвместен проект на Националната галерия за чуждес-

НАГРАДА ЗА ФИНАЛИСТИТЕ » Произведенията на четиримата финалисти, номинирани от журито, ще бъдат показани в съвместна изложба в Галерията за модерно изкуство; » Те ще бъдат активно промотирани от Галерията в рамките на събитието и ще получат кураторска оценка от международно жури; » 4 самостоятелни изложби на финалистите в Галерията за модерно изкуство – от април 2014 до февруари 2015.

18 | ProGrafica 2`2013

Д-р Петър Стоянович, министър на културата, и Деница Атанасовагергова, президент на галерията за модерно изкуство

транно изкуство и галерията за модерно изкуство. Като член на журито в първото издание на MOST г-н Хабсбург вече има доста задълбочен поглед върху съвременното българско изкуство. Няма съществена промяна в условията за участие. Конкурсът е отворен за артисти, работещи във всички медии на съвременното изкуство, на възраст между 20 и 45 години. Кандидатите трябва да бъдат български граждани, пребиваващи на територията на страната или в чужбина. желателно е да имат завършено образование по изкуства или понастоящем да са възпитаници на училище по изящни изкуства, както и да владеят английски език. Важно изискване е кандидатстващите да нямат договорености с други частни галерии към настоящия момент. След първоначалната селекция журито ще определи 20 автори, от които петима ще стигнат до финал. По-детайлна информация за регламента, сроковете и етапите е публикувана на официалния сайт на конкурса: www.most.modernartgallery.bg. Кандидатите следва да попълнят формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от сайта, и да изпратят имейл на адрес: most@ modernartgallery-bg.com, както и едно печатно копие на адрес: ул. Оборище 10. Срокът за подаване на документи е до 10 февруари 2014 г.

НАГРАДА ЗА ПОБЕДИТЕЛЯ » Ексклузивно представяне и промотиране от Галерията в рамките на една година; » Позициониране на пазара на изкуство, срещи с български и международни колекционери и ценители на изкуството; » Участие в международни арт събития, в които Галерията участва; » Каталог на артиста.

Проверено с


Н АгРА ДИ

Златен лъв 2013 Асоциация „Българска книга“ отличи найдобрите издателски проекти за 2013 г. На 11 декември 2013 г. Асоциация „Българска книга“ връчи традиционните годишни награди на гилдията за цялостен издателски проект. Церемонията, част от Софийския международен панаир на книгата, се състоя на специалната сцена на културната програма на панаира. Наградите „Златен лъв“ се връчват в две категории: най-добър издателски проект и издателски проект с най-голяма обществена значимост и с широк медиен интерес.

Награда за най-добър издателски проект Отличието се присъжда за книга или поредица от книги с оригинален замисъл или с приносен характер за българската култура, които се отличават с висока стойност на текста като съдържание и стил, принос към образованието и науката, добър превод, оригинален дизайн и илюстрации и добро полиграфическо изпълнение. До участие се допускат само проекти, осъществени в България. За тази награда всички издателства номинират свои издания, а експертно жури, съставено от специалисти в книжния сектор, избира победителя. В състава на експертното жури тази година бяха Ангел Игов, проф. Виктор Паунов, проф. Кирил гогов, Марин Бодаков, Рада шарланджиева, Стойко Василев, Федя Филкова. До номинации достигнаха три издателски проекта. » голямата награда „Златен лъв“ бе присъдена за приносен характер в българската литература, изобразително изкуство и култура и преоткриването на един уникален и разностранен творец за „Събрани съчинения“ в 6 тома на Чудомир, издателство „Абагар“ АД – Велико Търново, община Казанлък и фондация „Чудомир“. » Номинация за оригинален проект в областта на изданията за деца, който синтезира възможностите на различните медии, получи „Приказка за вълшебната флейта“ на издателство „Ентусиаст“. » Номинация за появата на български език на едно от знаковите произведения на европейския модернизъм в изключителния превод на Любомир Илиев бе присъдена на издателство „Алтера“ за трилогията „Сомнамбулите“ на Херман Брох.

Проверено с

Награда за издателски проект с найголяма обществена значимост и с широк медиен интерес Наградата се присъжда за книга или поредица от книги, които разглеждат важни за обществото проблеми и са предизвикали широк медиен интерес. В номинирането и определянето на носителя на наградата участват журналисти, които отразяват книжния сектор. Номинациите за тази награда идват от членовете на журито, след което чрез гласуване се избира носителят на отличието. В състава на тазгодишното жури се включиха Аглика георгиева, Александър Кръстев, георги Ангелов, гриша Атанасов, Петко Тодоров, Петър Величков, Пепа йорданова, Райна йотова, Христо Блажев. » Наградата на журналистическото жури за издателски проект с най-голяма обществена значимост бе присъдена за луксозното издание „1000 страници България“, автори Румяна Николова и Николай генов, издателство „Сиела“. » грамота за популяризиране на качествена съвременна европейска младежко-юношеска литература бе присъдена за поредицата „големите разказвачи на XX/XXІ век“, издателство „Емас“. » грамота за умело осветляване на съдбовен период от българската история бе присъдена за „Бежанци“, автор Весела Ляхова, издателство „жанет 45“. » грамота за цялостно осъществен оригинален проект бе присъдена за „Приказка за вълшебната флейта“, адаптация Юлия Спиридонова, издателство „Ентусиаст“. Асоциация „Българска книга“

ProGrafica 2`2013 | 19


на г ради

16 предложения събра конкурсът за визия на изложението COPI`S 2014 Форумът на рекламното изкуство, печата и комуникацията COPI`S (Communication Art Print Image Sign), който се провежда ежегодно в Интер Експо Център – София, събра предложенията за нова визия за изданието през 2014 г. Организаторите от Агенция Булгарреклама и Прим Дизайн за първи път инициираха конкурс за визия на изложението, адресиран към студентите от специалност „Графичен дизайн“ на Нов български университет и от Националната художествена академия, София. Голямата награда е ваучер на стойност 1300 лв., осигурени от „Фактор България“ ЕООД, които да послужат за покриване на семестриална такса(и) в избрано от победителя учебно заведение. Организаторите предоставят и поощрителна награда – многофункционално устройство с марката Konica Minolta. Основната задача пред участниците в конкурса е била в своите проекти да покажат по атрактивен, но ясен начин същността на изложбата. Приоритет на организаторите на COPI`S e приобщаването към бизнеса на учениците и студентите от професионалните учебни заведения. Интер Експо Център – София е динамична компания и чрез събитията, които организира, е фактор в развитието на бизнеса. Партньорството със специализираните учебни заведения от своя страна спомага за генерирането на нови бизнес решения и платформи, тъй като професионалният интерес се основава именно на взаимодействие с практиката. За наградата са се състезавали 16 проекта на студенти от двете висши учебни заведения в София. Проектите са били оценявани от жури в състав: Петя Савова – арт директор в рекламна агенция Graffiti BBDO, Юлия Ратиева – арт директор в рекламна агенция McCann, Мариана Маждракова и Вихра Огнянова – художници и собственици на рекламна агенция „Прим Дизайн“, Мирослава Рангелова – художник-проектант в

20 | ProGrafica 2`2013

Интер Експо Център, Мая Симова – ръководител на проекта COPI`S в Интер Експо Център. Проектът на Цветомил Иванов, студент в III курс на специалност „Графичен дизайн“ в НБУ, спечели голямата награда – ваучер на стойност 1300 лв., осигурени от „Фактор България“ ЕООД, които да послужат за покриване на семестриална такса. Наградата бе връчена от собственика на „Фактор България“ ЕООД г-н Георги Чакъров. Наградата на публиката – многофункционално устройство Konica Minolta, спечели проектът на Красимир Стоименов, който учи магистратура в НБУ. Наградата връчи управителят на Агенция Булгарреклама г-н Ивайло Иванов. ProGR

Проверено с


С ъ бити я

Проф. Божидар Йонов представи „Три посоки в книга“ Луксозно графично издание обединява разноликото творчество на художника от последните 45 години На 18 декември в галерия „Академия“ на Националната художествена академия беше представена първата книга, документираща превъплъщенията на Божидар Йонов по пътя му като творец от 1968 година насам. В своите 240 страници изданието събира 370 цветни репродукции и 12 текста, както и много повече от три посоки на артистично съзидание. Един от основните раздели в книгата е посветен на компютърно генерираните изображения, с които авторът се занимава в последните пет години. Друга част от изданието обръща внимание на плакати за филми, театрални постановки, изложби и др. „Плакатите на Йонов, голяма част от тях за театрални постановки, но и за събития, изложби, опери, носят силно послание и характерен стил. В арсенала му намираме интерес към детайла, перфектно използване на шрифта – често без страх от ръкописния му еквивалент, много премерена игра на цветовете...“ пише Камен Балкански за този раздел на книгата.

Третият голям акцент в изданието са паната от емайл на проф. Божидар Йонов. На страниците откриваме също и проекти за пространствен дизайн, декоративни мозайки и метална пластика. Представянето на книгата на 18 декември беше и първата възможност за ценителите да се сдобият с нея. Тиражът на изданието е ограничен, тъй като желанието на проф. Божидар Йонов е тази съкровена история на неговото творчество в продължение на почти половин век да достигне до точните хора. Художникът е изработил сам книгата и това я прави още по-лична. Ето какво споделя за нея изтъкнатият изкуствовед и културолог чл.кор. проф. д.изк. Елка Бакалова: „... Един титаничен творчески труд, стотици произведения, белязани с висок професионализъм и визуална култура, формирани в дългогодишната практика на графичния дизайн. Няма вид изкуство, техника или технология, които да не са овладени, използвани, усъвършенствани и приложени

Мраморна мозайка – фоайе – ДТ Й.Йовков – Добрич

Червенокосия – класически емайл

Проверено с

в огромното и респектиращо творчество на Божидар Йонов. Постоянното експериментиране с формата, търсенето и откриването на нови и неизползвани пластически изразителни структури са за него мощен стимулатор на идеи и реализации.“ 

Маратон – 1985 – Театрален плакат – театър София

Цвете за теб – Компютърно генерирани изображения

ProGrafica 2`2013 | 21


форум

За трета поредна година се проведе националната полиграфическа конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят“ На 17 октомври 2013 г. се проведе третата национална специализирана полиграфическа конференция, която тази година бе под надслов „Ден на печатните технологии в съвременния свят – оттук накъде?“. Конференцията е инициирана и се организира от Принт енд Пъблишинг ООД – издател на специализираните списания полиграфия, ProGRAFICA и ProPACK. За втора година събитието привлича интереса и на чуждестранни партньори, което затвърждава тенденцията към нарастваща популярност и излизане и извън „границите“ на България. Зала „Витоша“ в Интер Експо Център – София събра над 170 колеги и специалисти в директна среда и професионална атмосфера. След настъпилите икономически и технологични промени през последните години в полиграфическия бранш, присъстващите имаха възможност да чуят „оттук накъде“ ще продължат тазгодишните участници. В третата национална полиграфическа конференция взеха участие фирмите: »» Müller Martini – световен лидер в разработването, производството и маркетинга на системи за довършителни полиграфически процеси и на ролни офсетови печатни машини. Партньор на компанията за България е търговското представителство Мюлер Мартини България с управител г-н Чавдар Дишков. »» Полиграфснаб АД – една от най-големите и водещи фирми – вносители на хартии в България. През 2014 г. компанията ще отбележи своя 65-годишен юбилей. »» Партньорът на Полиграфснаб АД Heinzel Group Austria – един от най-големите производители на избелена иглолистна целулоза в Централна и Източна Европа. »» Xeikon International BV – иноватори в сферата на цифровата технология за печат. Компанията проектира, разработва и доставя приложения за ролни ди-

гитални цветни преси за етикети и опаковки, печат на документи, както и за печат в голям обем. »» БиЕмДжи ООД – водещ оторизиран дистрибутор за България на компаниите Autodesk, Fujitsu, Adobe Systems, SONY Creative Software, NetIQ, Novell, SUSE, ABBYY, NERO, Corel Corporation, Pantone и партньор на Microsoft. Софтуерен производител на продукта за работа с текстове на български език Кирила. Müller Martini представи темата „Офсетов печат за гъвкави опаковки“. Лектор бе инж. Bernhard Brandstätter – търговски мениджър Packaging REE в Müller Martini. Полиграфснаб АД и Heinzel Group Austria представиха „115 млн. Евро: загуба на пари или вяра в бъдещето“. Лектори бяха инж. Пламен Личев – директор „Търговско направление“ в Полиграфснаб АД и Werner Hartmann – управляващ директор Starkraft в Heinzel Group Austria. Xeikon International BV представиха две теми: „Xeikon Trillium: пробив в печатните технологии“ с лектор Patrick Van Baelen – директор „Печат на документи“ за Европа в Xeikon International BV, и „Оптимизиране производството на етикети“ с лектор Jeroen Van Bauwel – директор продуктов мениджмънт в Xeikon International BV. БиЕмДжи представиха „Съвременният софтуер за предпечат – как да се конкурираме успешно“. Лектори бяха Боян Бойчев – управител на БиЕмДжи и Никола Иванов – продуктов мениджър в компанията. Третата национална специализирана полиграфическа конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят – оттук накъде?“ бе подкрепена от Съюза на печатарската индустрия в България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Един въпрос, четири отговора В унисон с мотото на конференцията потърсихме краткия отговор на въпроса „Оттук накъде?“. Ето какво споделиха част от участниците. Инж. Пламен Личев: За хартиената индустрия изборът е да върви към ограничаване на разходите, оптимизиране на производствата и развитие на по-печеливши такива. Инж. Bernhard Brandstätter: Ще Ви отговоря с една дума – „Гъвкавост“. Jeroen Van Bauwel: Със сигурност дигиталният печат не превзема с щурм печата на етикети, но виждаме, че той започва да играе все по-осезаема роля. Patrick Van Baelen: Гледайки към полиграфическата индустрия, всички ние заедно трябва да престанем да се 22 | ProGrafica 2`2013

съсредоточаваме върху лошите числа. Като например, че консумацията на хартия е намаляла, а цената на продукта е прекалено ниска заради съревнованието между доставчиците. Смятам, че трябва да гледаме към позитивните страни. А кои са те? Има две основни тенденции, а именно: населението на земята ще продължава да нараства и ще достигне 10 млрд. в следващите 30 години и като цяло икономиката ще се развива. Какво означават тези два факта за полиграфическата индустрия? Означават, че дори тиражите да намаляват, общата отпечатана продукция ще нараства.

Проверено с


Опаковъчната индустрията през погледа на Müller Martini

„Проследявайки случващото се на пазара, бих казал, че старите технологии като ротогравюрата и флексопеча­тът ще губят своите позиции в полза на новите техно­логии като офсетовия и дигиталния печат.“

Инж. Bernhard Brandstätte, търговски мениджър Packaging REE, Müller Martini

Г-н Brandstätte, нека започнем нашия разговор с логичния въпрос: Какви са промените в индустрията? Големите промени ще бъдат свързани основно с логистиката и начина, по който пазарът ще се развива. А той все повече ще бъде повлияван от маркетинга, т.е. не от самата индустрия, която предпочита нещата да се случват ефективно (големи поръчки и обеми), а във фокуса ще бъде клиентът и това, какво точно търси. Какво е тяхното влияние върху печатните технологии? Какви са тенденциите, които наблюдавате в момента? Основното въздействие ще бъде, че гъвкавите технологии като офсета и дигиталния печат ще изместят ротогравюрата и флексопечата. И това ще се случва все по-активно. Нека да използвам пример, за да стане по-ясно – имаме производител на доматена супа, който произвежда множество национални или географски вариации на доматената супа. Тогава ще има и нужда някой да отпечата тези множество и разнообразни опаковки, при това ефективно. Това не може да бъде постигнато със съществуващите технологии и затова наблюдаваме появата на нови технологии в печата на опаковки. Все повече се говори за дигиталните технологии при печата на опаковки и етикети. Какво е Вашето мнение – къде е тяхното място в уравнението? Трябва да погледнем поотделно на двата компонента на Вашия въпрос. При етикетите дигиталният печат е вече факт и все повече придобива важност в този пазарен сегмент. При хранително-вкусовата промишленост има допълнителни изисквания към опаковката и тук се показват ограниченията на дигиталния печат. И докато е Проверено с

лесно навлизането на дигиталните технологии при печата на етикети, то при опаковките има определени предизвикателства. Свидетели сме на постоянно развитие в технологично отношение. Как мениджърите да се ориентират на кое технологично решение да заложат? Кои технологии ще играят основна роля в близкото бъдеще? Основният проблем е дали е възможно да бъде отговорено на всички регулации, свързани с моя продукт. В случай че говорим за опаковки за хранително-вкусовата промишленост, технологии като ротогравюрата и флексо- и офсетовия печат ще играят основна роля. Ако говорим за етикети, дигиталният печат има своята роля в този пазарен сегмент. Проследявайки случващото се на пазара, бих казал, че старите технологии като ротогравюрата и флексопечата ще губят своите позиции в полза на новите технологии като офсетовия и дигиталния печат. Нека се насочим към технологиите на Müller Martini. Какви са предимствата на Вашите решения в сравнение с останалите продукти на пазара? Едно от основните предимства е, че произвеждаме нашите машини при нас. Знаете добре, че Müller Martini е семейна компания и ние контролираме процеса на създаване на печатни машини от началото до самата продажба и интеграция. Наред с това нивото на качеството, което трябва да бъде постигнато, е силно завишено и ползата от това за нашия клиент е, че в крайна сметка получава машина, която ще му служи отлично дълги години и се характеризира с високо качество на разумна цена.

ProGrafica 2`2013 | 23


Потреблението на Инвестиция хартия в България в бъдещето

Инж. Пламен Личев – директор „Търговско направление“ в Полиграфснаб АД

Werner Hartmann, управляващ директор Starkraft, Heinzel Group Austria

Г-н Личев, през последните няколко години се наблюдава нарастване на потреблението на хартия в България. Според Вас кои са основните фактори, влияещи върху „кривата“ във възходяща посока? Един от факторите е положителната тенденция за възстановяване на пазарите в ЕС и реализираният ръст в производството и износа на печатни продукти у нас вследствие на това. Основен ръст за последните 2 години забелязахме най-вече в потреблението на опаковки от хартия и картон, което е свързано с все по-голямата нужда от опаковане на продуктите. Хартията си остава универсален материал за опаковане и с широко приложение в ежедневието, като производството на хартиени и картонени опаковки тепърва ще се развива както в иновационен, така и в екологичен план.

Г-н Hartmann, разкажете ни малко повече за структурата и дейността на Heinzel Group? Heinzel Group се стреми да бъде водещ производител на целулоза и хартия. В Централна и Източна Европа, Близкия изток, Северна Африка ние сме ключов търговец. Нашата посока за в бъдеще е да се фокусираме върху нашите силни страни: »» Bunzl & Biach GmbH, които са номер едно при отпадъчната хартия с цел около 600 000 тона. Предстои разширяване на дейността в редица страни. »» Heinzel Sales продължава развитието на дистрибуционната мрежа с очакване да бъдат постигнати 3 милиона тона. »» Europapier AG, търговец номер едно на хартия в Централна и Източна Европа, Близкия изток, Северна Африка и Индия. Целта е да бъдат достигнати 1 милион тона. Относно производството, това са Laakirchen Papier AG, Zellstoff Pöls AG, където в момента протича програма за развитие, и AS Estonian Cell, където капацитетът е допълнително разширен с 200 000 тона.

Къде сме ние спрямо другите европейски страни? За 2012 г. потреблението на хартия в България е 52 кг на глава от населението. Ако се сравняваме с водещите европейски страни, доста далеч сме от тях. Като пример – в сравнение с Германия и Финландия, потреблението ни на хартия е близо 4 пъти по-ниско, а в сравнение с Полша и Чехия – почти 2 пъти. Какви са тенденциите за развитие и кои ще са основните фактори, подпомагащи този процес? Основна тенденция е опазването на околната среда. С идеята за постигане на по-екологична среда хартията трайно измества найлона в глобален мащаб. Все по-често найлоновите опаковки и торби се заместват с такива от хартия или картон. Опазването на околната среда и постигането на устойчиво развитие са сред актуалните въпроси на днешния ден и са пример как тенденциите влияят върху развитието на пазара и придобиват все поголямо икономическо влияние.

24 | ProGrafica 2`2013

Наскоро направихте значителна инвестиция в нова PM2 машина. Можете ли да ни кажете нещо повече за този проект? Какви бяха предизвикателствата при инсталирането на новата машина в Pöls, Австрия? И не на последно място, какви бяха основните фактори, които ви насочиха към тази стъпка, и какви са очакваните ползи за Вас и Вашите клиенти? Zellstoff Pöls AG е един от най-големите производители на ECF сулфатна избелена целулоза от иглолистна дървесина в Централна и Източна Европа, използвана за производство на висококачествена хартия, прилагана в различни направления. Интегрираната машина произвежда около 14 000 тона сулфатна избелена хартия годишно, която се използва най-вече в производството на опаковки и специални приложения. Проверено с


Обширни пазарни изследвания с доказателства за потвърден растеж в опаковъчната индустрия и фактът, че съществуващата PM1 машина не може да произвежда повече от 14 000 тона крафт хартия, което е по-малко от стандартните машини на пазара в Европа, повлия на решението за изграждането на новата машина. Поради включването на до 70% дълговлакнест пулп на новата машина и съществуващото стеснение, сушенето може да бъде премахнато от самото производствено съоръжение. Също така благодарение на допълнителния капацитет за сушене на PM2 производството на целулоза може да бъде оптимизирано и да нарасне на 30 000 тона. Брандът STARKRAFT съществува на пазара, но като цяло без пряка връзка с вида на хартията или нейното приложение. Поради това имахме намерение да подходим по коренно различен начин и да създадем нова бизнес единица с кореспондиращ към нея дизайн. Корпоративният дизайн включва летящ носорог заедно с „разширени възможности“. Използвахме носорога, за да демонстрираме „силата“, а давайки му крила, за да лети, подчертаваме нашата „гъвкавост“. С въвеждането на шест продуктови групи (BAGS, SHOPPERS, GIFTS, FORMFILL, MEDICINE, FLEXPACK) ние разкриваме нашите „разширени възможности“. Можете ли да ни кажете нещо повече за това, какво да очакват клиентите от Вас вследствие направената инвестиция? Новите технологии в машината ще подобрят качеството на хартията, която произвеждаме. Нашата машина е

една от най-модерните по рода си в Европа и е с производствен капацитет от над 1000 метра висококачествена хартия в минута. Благодарение на достигнатото технологично ниво може да бъде конфигурирана и оптимизирана да постига максимален продуктов обхват, точно адаптиран към изискванията на нашите клиенти. Поставили сме си много оптимистични цели – от 15 ноември вече ще бъдем в състояние да произвеждаме хартия на новата ни машина. Нейната гъвкава конфигурация ни позволява да откликнем на всички изисквания. Независимо за какви нужди ще бъде използвана хартията – за производство на хартиени торбички, за подаръци и т.н., ние доставяме най-високо качество. Според Вас какви са възможностите за развитие? Като част от Zellstoff Pöls инвестираме устойчиво вече повече от 300 години. Сега с нашата нова машина Flying Rhino ние сме по-ангажирани от всякога. Цялата площадка в Pöls е сертифицирана както по FSC®, така и по PEFCTM Chain-of-Custody. Starkraft се отличава с енергийна ефективност и нисък въглероден отпечатък. Новата инвестиция допълнително намалява тези стойности и въглеродният отпечатък е на изключително ниско ниво според индустриалните стандарти. Ние никога не забравяме нашата отговорност и знаем, че нашите продукти и как те са направени, е част от продукцията на нашите клиенти, която те се стремят да реализират.

творческо студио

t©ÒÏÐÍÁÄßÇßÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÌÇßÒÏÍÕÇß ÎÍßÏÇÐÒÁ¿ÌÄßÆ¿ßÃÄÕ¿ßÇßÁÙÆÏ¿ÐÑÌÇ t®ÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ßÆ¿ßÉ¿ÌÃÇÿÑÐÑÁ¿ÌÄ ÉÍËÎÍÆÇÕÇÞ ßÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁ¿ ßÐÁÄÑÊÍÐÞÌÉ¿ t°ÎÄÕÇ¿ÊÇÆÇÏ¿ÌÇßÆ¿ÌÇË¿ÌÇÞßÎÍß ÅÇÁÍÎÇÐ ßÇÊÝÐÑÏ¿ÕÇÞßÇßÉÌÇÅÄÌßÃÇÆ¿ÈÌ ß ÎÏÇÊÍÅÌ¿ßÂÏ¿ÓÇÉ¿ ßÔ¿ÏÑÇÄÌ¿ßÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ß ×ÏÇÓÑßÇßÉ¿ÊÇÂÏ¿ÓÇÞ t±ÄË¿ÑÇÖÌÇßÒÙÏÉ×ÍÎÍÁÄ ß¿ÏÑ ÎÊÄÌÄÏÇß ÇßÑÁÍÏÖÄÐÉÇßÄÉÐÎÄÏÇËÄÌÑÇ

пон.-петък: 17:30 -19:00 ч. събота: 10:00 -13:30 ч.

София, бул. Климент Охридски 25, ет. 1, ап. 1 GSM: 0887 07 89 27, 0895 438 738 FB: Творческо студио Дарита www.darita-bg.com


От идеята до печата „БиЕмДжи ООД разполага с необходими­ те решения, за да можете да превърнете вашата идея в реалност.“ Никола Иванов, продуктов мениджър за Adobe, Corel, ABBYY, Pantone и Кирила в БиЕмДжи ООД

Какви за ползите за бизнеса при инвестирането в нови софтуерни решения? Накратко, чрез инвестиции компаниите се сдобиват с последните версии, които включват редица подобрения не само в посока оптимизация на софтуерното решение, но и добавена функционалност. Това води съответно до повишаване на ефективността и подобряване и изчистване на работния поток, а оттам и увеличаване конкурентостта на компанията или предприятието. От идеята до печата, какво можем да открием в портфолиото от предлагани продукти на БиЕмДжи ООД? Да, това е така. БиЕмДжи ООД разполага с необходимите решения, за да можете да превърнете вашата идея в реалност по най-добрия възможен начин. Започвайки от текстовото послание, където новата версия на Кирила Корект ще бъде незаменима, гарантирайки Ви, че посланието ще бъде изписано не само правилно, но и граматически коректно. Втората стъпка е това послание да се сдобие със своето визуално Аз, което може да бъде постигнато с продуктите на Adobe и Corel, а за да от-

криете подходящия цвят, на помощ идват продуктите на Panton. Така с помощта на един доставчик можете да получите необходимите Ви продукти за създаването на съдържание, което може да бъде разпространявано през различни канали. През септември Adobe представиха PDF Print Engine 3. Накратко, какви са новостите и ползите за доставчиците на печатни услуги? Adobe PDF Print Engine 3 включва множество подобрения, довели до по-добра производителност с нова мащабируема архитектура, което има голямо значение за дигиталните печатни системи и широкоформатните принтери. Adobe PDF Print Engine 3 може да бъде конфигуриран с новата архитектура на RIP-а, наречена Mercury. Мащабируемостта и възможността за паралелна обработка имат за цел да балансират процесното натоварване върху целия наличен хардуер. Интересни са възможностите, свързани с печата на променлива информация.

Trillium, технологията, която ще се опита да промени статуквото

„Нашите партньори директно определят тех­нологията като променяща играта.“

Patrick Van Baelen, директор „Печат на документи“ за Европа, Xeikon International BV

Г-н Baelen разкажете ни повече за технологията. Кои са основните предимства на Trillium? Основното предимство на технологията Trillium е, че запълва технологична дупка, тъй като в момента в диги26 | ProGrafica 2`2013

талния печат не може да бъде открито адекватно предложение за висококачествен и бърз печат. Ако обърнем поглед към изискванията на пазара към момента, виждаме, че качеството на печата е все по-важно. ВисокоПроверено с


качественият печат е от значение и в същото време добавя стойност към печатната комуникация. Така че това, което ние трябва да се опитаме да постигнем в индустрията, е отпечатваното да има значение и да бъде качествено. Ако качеството не е на ниво, просто не го отпечатвайте – нека продуктът бъде предназначен единствено за онлайн разпространение. Успехът на даден продукт, бил и технологичен, зависи от нагласите на потребителите. В случая, как печатарите възприемат технологията и имат ли интерес към внедряването на решения с нея? Някои от нашите партньори директно определят технологията като променяща играта. Но какво означава това, бихме се запитали. Означава, че тя може да осигури адекватен отговор за приложенията, които в момента са на пазара, за предизвикателствата, които стоят пред клиенти и доставчици на печатни услуги като намаляването на тиражите например. Кога можем да очакваме първите инсталирани машини с технологията?

Това, което мога да Ви кажа към момента, е, че първата машина с технологията ще бъде представена в края на 2014 г. и очакваме първата инсталация да бъде реализирана през следващата година, т.е. през 2015 г. Какви са плановете за развитие на технологията? Коя е следващата стъпка? На първо място максимално бързо трябва да осигурим наличността на технологията на пазара. Това е и нашата основна задача в момента. Със сигурност една от целите ни в краткосрочен план е да увеличим скоростта на машината, като това, разбира се, няма да бъде за сметка на качеството. В това можете да бъдете сигурни. Също така са планирани редица допълнителни разширения на функционалността като модул за довършителни процеси, за допълнителни цветове и обогатяване на печатната продукция. Несъмнено има допълнителни пътища, по които бихме могли да поемем при развитието на технологията. Това, за което в момента сме абсолютно сигурни, е, че Trillium ще бъде представен до една година и че ще остане на пазара за много дълго време.

Дигиталните технологии и печатът на опаковки и етикети

„...тиражите стават по-къси и същевременно поръчките са повече.“

Jeroen Van Bauwel, директор „Продуктов мениджмънт“, Xeikon International BV

Г-н Bauwel, какви са основните мотиви за преминаване към дигитални технологии при печата на опаковки и етикети? Един от основните мотиви е, че тиражите стават покъси и същевременно поръчките са повече. Така че трябва да се насочите именно към дигиталните решения, за да намалите времето за подготовка. Не трябва да бъде пропускана и възможността за добавяне на променлива информация, когато говорим за мотивите за преминаване към дигитални технологии. Възможностите тук не се изчерпват само с ползите за самите производители, които могат да добавят елементи за проследяване на поръчките, но и от маркетингова гледна точка, където възможностите са неизчерпаеми. Проверено с

Какви ще бъдат ползите за печатниците от внедряването на дигитални решения, и по-специално тези на Xeikon? Всъщност това са два въпроса. На първия – използването на дигиталните технологии ще им позволи да бъдат конкурентоспособни дори при много къси тиражи, които биха били неизгодни за изпълнение посредством традиционните технологии. Относно решението на Xeikon – то има някои уникални характеристики. Ние използваме сух тонер, което ни дава възможност да работим върху стандартни субстрати, които не трябва да бъдат обработвани допълнително преди самия печат. Наред с това разполагаме с одобрение за досег до хранителни продукти.

Материала подготви Радослав Далев ProGrafica 2`2013 | 27


изло ж би

Най-мащабната pin-up изложба в Източна Европа се състоя у нас Една доста интересна изложба можаха да видят любителите на фотографията между 14 и 27 октомври 2013 г. във VIVACOM Art Hall „Pin-up момичетата на Бъни“ представи снимки на легендарната pin-up фотографка Бъни Йегър. Това беше и първата по рода си изложба в Източна Европа. В нея бяха включени 50 кадъра, сред които автопортрети на самата Бъни, а част от снимките бяха показани за първи път пред публика. Сред тях и снимки на модели и актриси като Бети Пейдж, Урсула Андрес и др. Организатори на събитието бяха Sofia Vault. На откриването на изложбата присъстваха личният агент на Бъни, Ед Кристин и берлинският куратор Хелмут Шустер, който е организирал първата ù изложба в Европа. Непосредствено преди това беше проведена и лекция на тема „Бизнесът в изкуството“.

Малко повече за Бъни Йегър Linnea Eleanor Yeager е вече на 83 г., но не възнамерява да се отказва. Споделя, че е харесала псевдонима Бъни от филмова роля на Лана Търнър още през 1945 г. Бъни е автор на емблематичния кадър с Урсула Андрес и Шон Конъри в първия филм за Джеймс Бонд – „Д-р Но“ (1962 г.). Тя е жената, открила Бети Пейдж, Мария Стингър, Лиза Уинтърс и Джойс Низари. Бъни Йегър ще остане в историята като първата жена, снимала за Playboy и създала едни от най-знаковите корици на списанието, наложила банския костюм тип „бикини“ и изиграла важна роля за еманципацията на жените и сексуалната революция в САЩ през 20 век. В началото на кариерата си самата тя е pin-up момиче, а трансформацията ù е толкова забележителна, че към средата на 50-те години вече е един от най-признатите фотографи. Постепенно успява да заснеме някои от най-популярните фотографии, публикувани в Playboy, допринасяйки за сегашната популярност на списанието.

Кратка история на pin-up Корените на pin-up фотографията могат да се търсят още в края на 19 век, когато бурлески актриси използвали фотопостери като рекламни визитки. По това време потенциалът на актрисите е изцяло обвързан с тяхната сексуалност – независимо от раса, класа или потекло.

28 | ProGrafica 2`2013

Да си в сексуалните фантазии и известна актриса в началото на 20 век водело след себе си и разпространението на нарисувани и заснети плакати, които били продавани свободно сред заинтересованите кръгове. Сред първите известни pin-up момичета, считани за секссимволи, е и Бети Гребъл, чийто постер е широко разпространен в шкафчетата на войниците по време на Втората световна война. В Европа преди Първата световна война има модели като Fernande Barrey („Miss Fernande“), която, изглежда, е и първото pin-up момиче в модерния смисъл на думата. За разлика от Америка, в Европа няма задръжки и Miss Barrey показва повече от себе си. Други pin-up фотографии представляват идеализирани версии на това, как би трябвало да изглеждат красивите жени. През 1932 г. мъжкото списание Esquire публикува разнообразни рисунки, но е най-популярно със своите Vargas момичета. Преди Втората световна война те са ценени заради красотата, а не толкова заради сексуалността. По време на войната обаче те вече са далеч по-съблазнителни и стават толкова популярни, че между 1942–1946 г., поради голямо търсене от страна на военните, 9 милиона броя от списанието са изпратени на войниците отвъд океана безплатно и без рекламни страници. Някои от момичетата Vargas дори са изрисувани по носовете на бомбардировачите. Именно десетилетията след войната – 50–60-те години, остават като златните години на този тип фотография. И нека завършим с казаното от Бъни за съвременната pin-up фотография: „Мисля, че това, което правехме преди 50–60 години, беше доста по-обаятелно и оставяше нещо и за въображението. Pin-up снимките днес ми изглеждат доста по-графични и често – твърде обработени.“ Павлин Луканов, главен редактор Bgtoday (www.bg-today.com)

Проверено с


изло ж би

Нещата от живота Юбилейна изложба на Георги Чапкънов На 20 декември 2013 г. в галерия „Академия“ на Националната художествена академия беше открита юбилейната изложба „Нещата от живота“ на Георги Чапкънов. Големият художник представи пред публика богата палитра от свои работи, с които отбеляза своята 70-годишнина. Експозицията включва малка пластика, рисунки, живопис, графика, малки релефни портрети и портрети в действителен размер. Специален раздел в изложбата са рисунки, графика и скулптура на кучета. Георги Чапкънов работи в областта на рисунката, малката скулптура,

портрета, монументалната скулптура, медалиерството, декорация и украса на интериор и екстериор. Автор е на пластичен модел за герб на Република България в съавторство с Кирил Гогов. Негови произведения са статуята „Света София“ в столицата, композицията „Баща и син Славейкови“ на пл. „Славейков“ в София и др. Изложбата на проф. Георги Чапкънов, която беше открита от акад. Светлин Русев, ще може да бъде видяна до 10 януари 2014 г. 

Георги Чапкънов www.georgichapkanov-tchapp.com »» Роден на 24.01.1943 г. в с. Вълчи дол, област Варна. »» През 1961 г. завършва Художествената гимназия „Акад. Илия Петров“ в София при Петър Рамаданов. »» През 1969 г. завършва ВИИИ „Н. Павлович“ (сега Национална художествена академия) при проф. Иван Мандов.

»» В периода 1972–1985 г. е асистент, а от 1985 г. е доцент по рисуване в Академията. »» 1973 г. – творческа специализация в Cite International des Arts, Париж. »» До 1996 – преподавател в Националната художествена академия в София. Професор по скулптура.

Награди:

»» 1994 – „Бик“ (естествена големина) – скрап – селскостопански машини + изложба в Швейцария; »» 1997 – Герб на Република България; »» 2000 – „Семейство олимпийски кози“ (Япония), „Симон Боливар“ (за посолството на Венецуела в София), „Бръмбар“ (за представителството на „Фолксваген“ в София) и части от модел „Костенурка“ (на същата автомобилна фирма); »» 2002 – „Отвличането на Европа“ (Франция) – златен медал; »» 2003 – Аполон; »» 2004 – „Птици – ято“ (Военна болница в София), фонтан „Мечка + дете + вълк“ (Трявна); »» 2005 – Паметник на благотворителите (Свищов); »» 2006 – „Преминаващ през въображаема стена“ (Берлин), „Хигия“ (Военна болница в София); »» 2007 – Бюст-паметник на Висоцки (гр. Вършец), бюст-паметник Алмира (гр. Каварна), Орфей и Евридика (гр. Смолян); »» 2008 – Паметна плоча „Паисий Хилендарски“, паметник на Йордан Радичков (гр. Монтана).

»» 1965 – Голямата награда „Златен Езоп“, Международно биенале на хумора и сатирата, Габрово; »» 1966–1972 – Голямата награда за скулптурен портрет, София; »» 1977, 1979, 1986 – Първа награда за скулптура „Марко Марков“ на Съюза на българските художници; »» 1983 – Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово – паметник на Хитър Петър; »» 1985 – Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово – паметник на Чарли Чаплин; »» 1987 – Дом на хумора и сатирата, гр. Габрово – паметник на Дон Кихот и Санчо Панса; »» 1990 – Специална награда на журито – конкурс „Роден“ на музея Хаконе, Япония; »» 1991 – Награда за съвършенство – конкурс „Хенри Мур“ на музея Хаконе, Япония; »» 1991 – Награда за скулптура – Триенале на изкуствата, Ню Делхи, Индия; »» 1993 – Награда „Сулмона“ на президента на Република Италия Оскар Луиджи Скалфаро за портрет на Федерико Фелини (чуждестранно участие в културния живот на Италия);

Проверено с

ProGrafica 2`2013 | 29


НОВИ КНИгИ

Насим Никълъс Талеб В „Черният лебед“ един от най-ярките есеисти и мислители на съвременния свят Насим Никълъс Талеб демонстрира как слабовероятните и непредсказуемите събития са белязали почти всеки аспект от модерния свят. В „Антикрехкост“ показва, че несигурността всъщност е необходима.

Антикрехкост Как да извлечем ползи от хаоса Защо онова, което наричаме ефективно, всъщност въобще не е ефикасно? Защо позитивните Черни лебеди са по-непредсказуеми от негативните? Кой е най-големият експерт по антикрехкост? Това всъщност е еволюцията. След като се убедихме, че светът е изпълнен със случайности и всъщност е непредвидим („Надхитрени от случайността“) и че като свръхстабилизираме социалните, политическите и икономическите системи, всъщност ги правим уязвими за слабовероятните събития („Черният лебед“), е ред да си зададем въпроса как да се облагодетелстваме от шоковете, които следват нелинейните събития и произхождат от случайността и несигурността. Един от най-ерудираните есеисти на нашето време, чийто опит изхожда от дългогодишната му практика на борсов трейдър и финансист – Насим Никълъс Талеб, ни приканва да се потопим в съвременната епоха на прокрустовото ложе – на свеждането на човешкото същество до ефективност и полезност в условията на увеличаващата се пропаст между морала и закона. Провокираща, брилянтна, амбициозна, в същото време язвителна и напълно променяща мисленето и представата ни за света – това са само част от определенията за новата книга на Насим Талеб „Антикрехкост“. Антикрехкост е неологизъм на Талеб, появил се вследствие на необходимостта да представи събитията отвъд представата за устойчивост – защото антикрехките събития не само успяват да просъществуват при условия на шокове и безредие, но и да се облагодетелстват от появата на хаос. За Талеб съществуващите до момента думи, противоположни на несигурност, като устойчивост, не са достатъчно силни и точни, за да представят състоянието на нещата, за които той говори в новата си книга. И тъй като събитията не са само на двете противоположни точки на едно противопоставяне, Насим Талеб предлага триадата крехкост – устойчивост – антикрехкост. Устойчивото обаче не е равносилно на златната среда на Аристотел. Антикрехкостта не е просто противоотровата на Черния лебед (невъзможността за изчисляване на рисковете от значителни, но редки събития и прогнозиране на осъществяването им), тъй като по думите на Талеб сме жертва на едно ново заболяване, наречено от самия него 30 | ProGrafica 2`2013

„неомания“ – то ни кара да градим чернолебедов системоуязвим прогрес. Всичко това превръща „Антикрехкост“ в основен труд на Насим Талеб, както самият той твърди: „Това е сливане на цялата ми история на практик и „специалист по изменчивостта“ и интелектуалните и философските ми интереси в областта на случайността и несигурността, които преди това се движеха по отделни пътища“. Ако обаче приемем, че антикрехкостта е свойството на всички естествени (и комплексни) системи, които са оцелели, лишаването на тези системи от изменчивост, случайност и стресови фактори ще им навреди. Теорията на Талеб е, че ако всичко, което се движи в посока от горе на долу, води до крехкост и блокира антикрехкостта и растежа, всичко, което се осъществява в посока от долу на горе, процъфтява при подходящото количество стрес и безредие. Така в ролята на окрехкостители ние сами бихме могли да направим уязвими икономиката, политическия живот, образованието, дори собственото си здраве. В ролята на окрехкостители се явяват например нобеловият лауреат Джоузеф Стиглиц и бившият директор на Федералния резерв Алан грийнспан, а сред най-крехките системи са банковата система на Ню йорк, съвременният начин на мислене, промишлеността, твърде загрижените майки (т.нар. футболни майки в САЩ), електронните четци и пр. Смелото предположение на Насим Талеб е, че всичко живо е в някаква степен антикрехко – това прави антикрехкостта тайната на живота. Отрицателната реакция на случайността е крехкост, а положителната – антикрехкост, но тя е свързана с определена ситуация. Антикрехкостта за някого по необходимост е за сметка на крехкостта на някой друг. Често грешките на другите облагодетелстват нас, останалите, а не тези, които са ги направили – грешки от типа, които не разрушават системата, а подпомагат избягването на по-големи бедствия. Така катастрофата на „Титаник“ всъщност спасява човешки животи, а ядрената авария във Фукушима, япония ни отвори очите за проблема с ядрените реактори. Така според Насим Никълъс Талеб имаме нужда от случайност, безредие, приключения, несигурност, самооткривателство и почти травматични епизоди – всичко онова, заради което си заслужва да се живее животът. Книгата „Антикрехкост“ се състои от седем книги, две технически приложения и раздел с бележки.  Проверено с


Знанието води до прогрес и е сърцето на корпоративното развитие. Вие и Вашите вашите служители можете да влезете във върхова форма и да заемете водеща роля в индустрията. Усъвършенствайте уменията и експертните си познания с обучения, семинари и ноу-хау от нашата академия Print Media Academy. В Heidelberg експертите се учат от експерти. Регистрирайте се на: www.print-media-academy.com Хайделберг България ЕООД, Младост, ул. Магнаурска школа 3. бул. Цариградско шосе 7 км www.bg.heidelberg.com

ProGRAFICA 2/2013  

Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, специализиран софту...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you