Page 1

2’14 Сигурност и доверие!

Петстотингодишният дъб в градината на големия български поет Петко Р. Славейков в старата дъбова кория на София – Курубаглар, днес кв. Лозенец. Тук под сенките на обичния му дъб Пенчо Славейков е написал най-хубавите си лирични произведения. Паметникът на двамата поети на пл. Славейков. Стиховете им са печатани години наред за поколения българи на хартия, доставена от ДСП Полиграфснаб.

www.polygrafsnab.com гр. София 1113, ул. Тинтява №100, тел.: 02 819 11 03, факс: 02 819 11 04, office@polygrafsnab.com


Новата термална пластина – безпроцесна и без каквато и да било химическа обработка за печат с високи изисквания. Приложение за реклами и каталози. Печат без ограничения. С изключително поведение. Проектирана за високопроизводителен печат, Azura TU опростява производството на печатни пластини, осигурява безкомпромисно качество и е безвредна за околната среда. Azura TU е наистина безпроцесна и без химия пластина, която се справя с тиражи до 150 000 копия. На базата на всепризнатата Agfa Graphics технология ThermoFuseTM, Azura TU превъзхожда всяка друга пластина в своя клас. Ако се стремите към постигане на възможно най-високо качество, желаете да намалите драстично времето за подготовка за печат и сте загрижени за околната среда, то това е системата за производство на печатни пластини за вас.

гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №113А тел./факс: +359 2 876 04 93, office@bulgraphica.com

www.bulgraphica.com


Информационен вортекс Informational vortex

Уважаеми читатели на списание полиграфия,

В

ъв втори брой на списание полиграфия за 2014 г. ви предстои да бъдете „всмукани“ във вихъра на очакванията, събитията, технологиите и интервютата, които сме ви подготвили. И така, нека хвърлим поглед върху „вихрещата“ се информация на страниците на списанието. Нашето информационно пътешествие започва с д.и.н. Цанко Комаров, председател на съвета на директорите на „Полиграфснаб“ АД, с когото разговаряме за юбилея на „Полиграфснаб“ – за преодолените предизвикателства, постигнатите успехи и очакванията за бъдещето. Разговорите ни очи в очи продължават с кратко посещение в „ДФХ България“ ЕООД, където се срещаме с Димитрис Проедру, управител, и Димо Хубчев, мениджър флексо и дълбок печат. От тях ще научите повече за предлаганите от „ДФХ България“ ЕООД решения и специфичния им начин на работа в търсене на най-доброто за техните клиенти. Раздвоявайки се,се насочваме към „Техно Прес“ ЕООД, за да научим повече за последната им инвестиция и какво означава да предлагаш цялостни решения за полиграфията. Във втори брой на сп. полиграфия за 2014 г. ще продължим темата за ролята и мястото на печата в днешния променящ се свят. В статията, посветена на трансформирането на печата в стойност, ще станете свидетели на редица примери как може да бъдат постигнати невероятни маркетингови успехи с използването на печатните комуникации като основа на нашето послание, в комбинация с дигиталния свят. Ще ви срещнем отблизо и с ръководните кадри на някои от основните играчи в полиграфическата индустрия. Не сме пропуснали и по-интересните събития, случили се на българска почва. И през 2014 г., както през всичките изминали години, можете да изпращате вашите предложения към екипа на списанието на познатия ви адрес: polygrafia@print-publishing.bg Приятно четене, Радослав Далев

Dear readers of polygrafia magazine,

In the second issue of polygrafia magazine in 2014 you are going to be "sucked" in the throes of expectations, events, technology

and interviews we have prepared. So let's look at the "swirling" information in the pages of the magazine. Our information journey begins with D.B.A Tzanko Komarov, Chairman of Board of the Directors at Polygrafsnab JSC we are talking about Polygrafsnab JSC anniversary – solved challenges, successes and expectations for the future. Our face to face conversations continued with a brief visit to the DFH Bulgaria Ltd., where we met with Dimitris Proedrou, General manager, and Dimo Houbtchev, Manager flexo and rotogravure printing. Of them will learn more about the services offered by DFH Bulgaria Ltd. solutions and their specific way of working in search of the best for their customers. Next, we head to Techno Рress Ltd. to learn more about their latest investment and what it means to offer complete solutions for the printing industry. In the second issue of polygrafia magazine for 2014 we will continue the topic of the role and place of the print in today's changing world. The article devoted to the transformation of the print in value, you will witness a number of examples of how to use the print communications as the basis of our message, and with combination with digital world we can achieved incredible marketing success. Will meet closely with executives of some of the major players in the printing industry. We did not miss and interesting events that took place on Bulgarian soil. And now, in 2014, as in all these years, you can send your suggestions to the editorial team of the familiar address: polygrafia@print-publishing.bg Enjoy your reading, Radoslav Dalev

4


Перфектна след 500 милиона тиражни удара. Не всички печатни машини са направени еднакво. manroland.com


В този брой Орган на Съюза на печатарската индустрия в България Основано 1949 г., III издание, година XXXV ISSN 0204–9953 © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ООД, Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 51, факс: 02 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на специализираните списания ProGRAFICA, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 51, факс: 02 460 50 66 Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Главен редактор Радослав Далев, тел.: 02 460 50 59 r.dalev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: 02 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Aбонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: 02 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графично оформление и предпечатна подготовка Диляна Чохаджиева, d.chohadjieva@print-publishing.bg Надежда Юрукова – Умарска, n.yurukova@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Коректор Бойка Юрукова Хартия Полиграфснаб АД корица — Ikono Matt 200 г/м2 тяло — Tecno Satin 115 г/м2, www.polygrafsnab.com

2'2014

6 юбилей «» 65 години „Полиграфснаб“ 14 мениджмънт «» Поглед към „ДФХ България“ ЕООД 18 бизнес развитие «» „Техно Прес“ ЕООД – цялостни решения за полиграфията 24 печатът през 2014 «» Трансформиране на печат в стойност 26 форум «» 150 гости посетиха Деня на отворените врати, организиран от Müller Martini Eastern Europe «» Müller Martini за разнообразните възможности с ролен офсет 29 31 партньорства «» manroland web systems и Kodak подписаха договор за сътрудничество 33 решения за полиграфията «» „Защо ми трябва да използвам скъпата си печатна машина като проявителна машина за пластини?“ 36 дигитален печат «» UV мастилено-струйна технология 39 полиграфия 2.0 «» Възможности в мултиканална среда 40 печатни комуникации «» Креативността във външната реклама 46 събития «» Касима-ДЛ ООД представи книговезки платна и хартии на Winter&Company AG «» Kodak и безпроцесната пластина на бъдещето 49 «» 90 години Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография 52 53 Новини 55 в памет

Офсетов печат и ефекти (лак, топъл печат) Печатница ТАФПРИНТ ООД, www.tafkov.com  Разпространение По абонамент, тел.: 02 460 50 51, 460 50 50

In this issue

Брой 2/14 е приключен редакционно на 14.05. 2014 г.

6 ANNIVERSARY «» 65 years Polygrafsnab 14 MANAGEMENT «» Look at DFH Bulgaria Ltd. 18 BUSINESS DEVELOPMENT «» Techno Press Ltd. – complete solutions for the printing Industry 24 PRINT IN 2014 «» Transforming print in to value 26 FORUM «» 150 guests attended the Open Day organized by Müller Martini Eastern Europe «» Müller Martini for the various options with web offset 29 31 PARTNERSHIPS «» manroland web systems and Kodak signed an agreement for cooperation 33 SOLUTIONS FOR THE PRINTING INDUSTRY «» "Why should I use my expensive printing machine as plate processor?" 36 DIGITAL PRINTING «» UV inkjet technology 39 POLYGRAPHY 2.0 «» Opportunities in a multi channel environment 40 PRINT COMMUNICATIONS «» Creativity in outdoor advertising 46 EVENTS «» Kasima-DL Ltd. presented innovative covering materials of Winter&Company AG «» Kodak and process free plate of the future 49 «» 90 years National Professional High Schoolof Polygraphy and Photography 52 53 NEWS 55 IN MEMORIAM

В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за промени при издаването на списанието. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Polygrafia Magazine is the Official Media of Printing Industry Union of Bulgaria Since 1949, © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., Member of PIUB СЕО Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 51, f: +359 2 460 50 66 Еditor–in–Chief Radoslav Dalev, t: +359 2 460 50 59 r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 14.05. 2014

6

2'2014


KBA Технологии за листов офсетов печат

Новата Rapida 105. С технология на Rapida 106.

KBA.R.635.bulgarien

Здрава, бърза, гъвкава – точно такава, каквато Ви трябва за Вашия пазар. С много възможности, които иначе са присъщи на машини от най-висок клас, изцяло новосъздадената Rapida 105 е най-високата стъпка на еволюцията в своя клас. Тя е изградена на платформата на Rapida 106 – световния шампион по-бърза подготовка, и блести с още по-бързи като реакция мастилни апарати, въздушно водене тип Venturi, Highline AirTronic извеждане и други възможности за автоматизация.

ДОМИНОВ-КОНСУМАТИВ ЕООД, тел.: 032 607820, факс: 032 607833 office@dominov-bg.com, www.dominov-bg.com, www.kba.com

Koenig & Bauer AG


юбилей

65 години „Полиграфснаб“

В 30 секунди

В няколко броя на списание полиграфия под формата на интервюта ви запознахме с историята и развитието на дружеството Полиграфснаб. За да поставим финалния щрих и да достигнем до настоящия юбилей, ви срещаме с г-н Цанко Комаров, който през последните 15 години заема длъжността председател на съвета на директорите. Благодарение на него ще допълним историческия поглед и ще добием детайлна представа за постигнатите успехи и преодолените препятствия през последните години, които са основата на днешното лице на „Полиграфснаб“.

In brief

Разговор с г-н Цанко Комаров, председател на съвета на директорите „Полиграфснаб“ АД

65 years Polygrafsnab – conversation with Mr. Tzanko Komarov, Chairman of Board of the Directors at Polygrafsnab JSC In several issues of polygrafia magazine in the form of interviews we acquainted you with the history and development of the company Polygrafsnab. To put the finishing touch and to reach the anniversary, we meet with Mr. Tzanko Komarov, who in the past 15 years served as chairman of the board of the directors. Thanks to him, we will complement the historic look and you’ll get a detailed understanding of the successes and overcome obstacles in recent years, which are the basis of today face of Polygrafsnab.

„Основното правило, към което се придържам, е да бъда предсказуем в действията и решенията си, да бъда откровен и коректен с колегите, служителите и клиентите, да не ги подвеждам и лъжа. Последното като че ли стана стил на поведение на редица управители и ръководители, включително и в полиграфическия сектор през изминалите няколко години.“ д.и.н. Цанко Комаров, председател на съвета на директорите на„Полиграфснаб“ АД

Г-н Комаров, със сигурност сте добре познат на нашата аудитория, но нека започнем с кратка биографична справка. Разкажете ни повече за Вашия професионален път до 1999 г. През 1987 г. завърших Международни икономически отношения, специалност Международни валутни финансо-

„Полиграфснаб“ предлага висококачествени хартии за всички сфери на полиграфическата индустрия в страната. Благодарение на традициите и опита в областта на търговията с хартии днес лидерът на българския хартиен пазар се радва на заслуженото доверие на своите клиенти

8

ви отношения. Три години по-късно, през 1990 г. заминах на работа в Москва, РФ, където съм бил на отговорни длъжности в редица руски и международни компании в областта на целулозно-хартиената промишленост. Като директор на Оувърент Трейдинг Корпорейшън и Мерит Интернешънъл ООД съм отговарял за продажбите и доставките в Централна и Източна Европа. По-късно в качеството си на представител на Мерит Интернешънъл ООД и акционер във Велпа-91 АД, Стражица, бях заместник-председател на борда на директорите на Велпа-91 АД. От 1999 г. съм в управлението на „Полиграфснаб“ АД, София, както и в свързани фирми в хартиения и полиграфическия сектор като Лито Балкан АД, София, Нюзпринт ЕООД, София, Папирснаб ООД, Пловдив, Европалп ЕООД, Горна Оряховица, Полиграфснаб Хелас, Полиграфснаб Букурещи, Полиграфснаб Тирана и много други. Доктор съм на икономическите науки, като през 1999 г. защитих дисертация в Москва на тема „Проблеми при повишаването на ефективността на икономическото сътрудничество между България и Русия в условията на пазарни изменения“. По-късно защитих и дисертация в Kennedy University, Los Angeles, USA, като получих званието „Доктор по бизнес администрация“. През 1999 г. „Полиграфснаб“ бива трансформирано в акционерно дружество и стартира своята дейност като частна компания, начело на която заставате Вие. Какви бяха предизвикателствата, които трябваше да решите веднага?


НЕНАДМИНАТО КАЧЕСТВО И НАДЕЖДНОСТ

• ПАЛЕТООБРЪЩАЧИ • МАШИНИ ЗА ЩАНЦОВАНЕ НА ЕТИКЕТИ • МАШИНИ ЗА БАНДЕРОЛИРАНЕ • МАШИНИ ЗА РАЗБЪРКВАНЕ НА МАСТИЛА


юбилей

Предизвикателствата, които следваше незабавно да се решат в условията на трансформация на дружеството, се изразяваха най-вече в загубата на пазарни позиции, отсъствието на редица основни доставчици в болшинството от номенклатурните стоки, липсата на оборотни средства, значителна несъбираемост на вземанията. Високата амортизация на сградния фонд и площадката на дружеството в гр. София изискваше спешни мерки по намирането на свежи ресурси с цел осъществяването на редица преустройства и ремонти, а също и за модернизиране на съществуващия машинен парк. Към този момент дружеството се бе превърнало в класически вътрешен продавач на хартии и картони, внос от чужбина, на българския пазар. Имаше и редица случаи, в които български фирми – вносители на хартиени номенклатури, с „неясно“ извоювани ексклузивни права, продаваха част от обемите си през „Полиграфснаб“ на българския пазар, с което ефективността от продажбите значително намаляваше. Такива бяха позиции като целулозните и дуплекс картони, офсетовите, химизираните и опаковъчните хартии. Не следва да забравяме, че от редиците на „Полиграфснаб“ са излезли и значителен брой утвърдени кадри, които впоследствие заеха ключови позиции в редица конкурентни фирми, като пренесоха в тях натрупания опит. Това бе един сложен и труден процес при промяната на кадровия потенциал на дружеството, по време на който навлязоха нови лица, които впоследствие със своите знания и умения се утвърдиха като истински професионалисти не само на българския, но и на чуждестранни пазари. Следват години на разрастване на „Полиграфснаб“ АД – развивате мрежа за дистрибуция не само в България, но и в съседни страни, добавяте нови продукти и услуги. Накратко, бихте ли щриховали основните моменти в развитие на дружеството до днес? Дружеството вече претърпя своите катаклизми и в последните десет години върви по своя устойчив път на развитие. Смело можем да заявим, че освен че е най-старото дружество в полиграфическия сектор, „Полиграфснаб“ АД е и предприятието с най-големи обороти в своята област и сред своите преки конкуренти, с годишен неконсолидиран оборот от над 55 млн. лева и около 65 000 тона продадени хартии и картони. За сравнение през 2000 г. оборотът ни беше около 7 млн. лева, което беше крайно недостатъчно.

Дейността на дружеството е концентрирана в доставката, преработката, печата, конфекционирането и продажбата на целулоза, хартии и картони и нашите инвестиционни усилия са насочени единствено в този вид продукти. Ние нямаме в продажбите си горива, текстил, конци или друг вид стоки, които да ни осигуряват пред банките и застрахователните дружества по-добър финансов имидж. Основните моменти в развитието на дружеството са ежегодните увеличения на продажбите и оборотите, придобиването и построяването на редица нови складове в градовете Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, София и други с обща разгъната площ от над 5 000 м2, инсталирането и пускането в действие на цехове за производство на хартиени пликове и чанти, за складиране и балиране на отпадъчни хартии, картони и найлони, модернизирането на съществуващите форматиращи производства, закупуването на сериозен брой товарни специализирани автомобили. Постоянно се увеличават дяловите ни участия в редица печатници, издателства и медии. Действително дружеството разви през последните няколко години сериозни дистрибуции със свои дъщерни фирми и складове в Германия, Гърция, Румъния, Македония, Албания и други. Един от малкото български хартиени доставчици сме за немския и турския пазар, като постоянно се стремим да разширяваме нашето присъствие там. Предстои изграждането на сериозен хартиен център в Букурещ, Румъния, като за целта вече е закупен голям терен за развитието на съответните производства. Разполагаме със свой офис и в Москва, РФ, който активно съдейства за доставките ни от руските производители. Интересен наш проект е и звеното за разпространение на вестници и списания в България. Чрез него, и използвайки уникални немски апарати, „Полиграфснаб“ АД разпространява вестници и списания в редица държавни и общински учреждения. Вече 15 години сте начело на „Полиграфснаб“ АД. Кое е основното правило, към което се придържате при управлението на компанията? Основното правило, към което се придържам, е да бъда предсказуем в действията и решенията си, да бъда откровен и коректен с колегите, служителите и клиентите, да не ги подвеждам и лъжа. Последното като че ли стана стил на поведение на редица управители и ръково-

През последните четири години компанията инвестира в преработването на отпадъчна хартия, като към момента месечно се преработват над 1 200 тона хартия, а целта е в края на 2015 г. да бъдат достигнати 20 000 тона

10


юбилей

дители, включително и в полиграфическия сектор през изминалите няколко години. Стремя се максимално да подкрепям колегите си при развитието на иновационните им идеи, желанието им за излизане на нови пазари, стартирането на нови производства и разширяване на съществуващите, разширяване на участието ни в чужди фирми и компании. Разчитате ли на опита, придобит през тези 65 г., за да развивате компанията и днес? Историята гради ли бъдещето? Естествено, бих желал да отдам почит и да изразя своята искрена благодарност на всички предишни ръководители и служители на „Полиграфснаб“ АД, без които предприятието нямаше да постигне тези сериозни резултати. Всеки от тях е дал своя принос, за да можем сега ние да вървим целеустремено напред. В днешни дни името на „Полиграфснаб“ АД всява респект и уважение, сигурност и доверие – в страната и в чужбина, защото това име е градено със сериозните усилия на стотици хора и служители. Когато НКЖИ със съдействието на Столична община пристъпи към демонтажа на изтеглителната ж.п. линия в отсечката гара Подуене – гара Пионер, и в частност коловоза на „Полиграфснаб“ с дължина 733 метра, мен лично ме болеше за унищожаването и заличаването на усилията на толкова много хора, свързани с изграждането на инфраструктурата на „Полиграфснаб“ АД. Слава богу, че желанието на редица институции и бизнес кръгове за ликвидиране на предприятието не даде резултат. През тези години бяхме свидетели на спадове и възходи в икономиката и индустрията на страната. Какви бяха най-големите предизвикателства, които трябваше да решите? Една от най-важните задачи, които следваше да решим, бе да не допуснем спад в развитието, продажбите и ежегодния ръст в приходите на предприятието. В същото време много важно условие бе да продължим да преструктурираме дейността си, да продължим да инвестираме в нови производства и да разширяваме съществуващите. Търсенето на нови пазари и увеличаването на продажбите бе сред приоритетите ни. От личен опит бих споделил, че изграждането на офиси и складове на територията на чужди пазари е сериозно предизвикателство, съпътствано с големи отговорности, риск и

нужда от познания. Мотивирането и убеждаването на хората, че сме на прав път, бе също едно от много важните условия. Кои са най-големите Ви успехи? Ежегодният ръст, който дружеството постига с усилията на целия колектив през последните години, е залогът за днешните и бъдещите ни успехи. Следва обаче да отбележим, че дружеството в своя генезис, материална обоснованост и икономическа предопределеност имаше заряд да развие своя потенциал. Лично аз съм удовлетворен, че постигнахме този предопределен успех и че не ни сполетя участта на редица бивши държавни предприятия, които бяха фалирани – съзнателно или несъзнателно. Желанието ни и една от основните ни задачи е да достигнем още по-висок неконсолидиран оборот и, дай боже, да надхвърлим 100 млн. лева в следващите няколко години. Кои са основните доставчици, с които работите в момента, и какви продукти предлагате на пазара? Основните ни доставчици са значителен брой, като повечето са утвърдени и добре известни в сферата на хартиената индустрия. Такива по линията на вестникарските хартии са UPM, ОАО Волга, Випап Видем Кръжко, Кондопожският ЦБК, Соликамският Бумпром в лицето на Хайнцел, Австрия като представител за България (с Хайнцел имаме подписано специално споразумение), Холмен, китайският Хуатай и други. В областта на промазаните медийни хартии като SC, LWC, MWC, двустранен хром – UPM, Бурго, Випап Видем Кръжко, Хайнцел, Холмен и други. По отношение на етикетните хартии – предлагаме всички видове етикетни хартии – производители: Brigl&Bergmeister, Sappi, Stora Enso, Glatfelter, ARMetallizing. Двустранно промазани хартии – производители: Burgo, Fedrigoni, Sappi. BOPP. Фолиа – производители: Treofan, Jindal Films, Polibak, Tagleef Industries. Самозалепващи хартии – Ritrama. Химизирана хартия – Mitsubishi paper mill. С годините сме създали партньорства с едни от най-големите и водещи производители на хартии, като OAOVolga, UPM, Vipap, Kondopoga – вестникарска хартия; Brigl & Bergmeister (със съдействието на Хайнцел) – стандартна едностранно хромова хартия, алкално и водоустойчива; Burgo group и Sappi – двустранно хромова хартия; Reno De Medici, Cascades и Muratli karton – едно-

Инсталираната през 2012 г. в „Полиграфснаб“ АД машина Newlong 2254 е за производство на хартиени чанти с размери: ширина от 22 до 54 см и дължина от 29 до 70 см. Машината е високопроизводителна, с максимален капацитета от 120 чанти на минута. Уникалното при нея е, че дръжките на хартиената чанта са плоски, което ги прави много по-удобни за носене, а не както досега произвежданите в България канапени дръжки

12


юбилей

странно хромов опаковъчен картон; Cartiera Dell Adda – сив картон; Fedrigoni – специални хартии и картони, гладки и преговани; Smurfit Kappa, Natron Hayat, Pols и Mariyskiy paper mill – крафт хартии; Treofan – бял и метализиран РР филм, както и много други. Благодарение на традициите и опита ни в областта на търговията с хартии днес заслужено се радваме на доверието на многобройните ни клиенти. В „Полиграфснаб“ АД работите и в посока екосъобразно съществуване, развивайки дейността на компанията в две основни посоки – рециклиране на хартия и екологично производство на хартиени чанти. Бихте ли ни разказали повече за тази част от дейността на компанията? Рециклирането на хартията е един от начините за намаляване на вредното влияние върху околната среда и ние, като сериозна и отговорна компания, не сме встрани от този процес. От 2010 г. започнахме да инвестираме в изграждането на площадки за преработка на отпадъчна хартия. В момента месечно преработваме над 1 200 тона хартия, като целта ни е в края на 2015 г. да бъдат достигнати 20 000 тона. От началото на 2011 г. стартирахме и производството на хартиени пликове, предназначени за хранително-вкусовата индустрия, а през месец април 2012 г. бе инсталирана и уникалната за българския пазар машина за производство на хартиени чанти, с идеята да посрещнем все по-големия интерес към екологичните хартиени чанти с плоски дръжки. Основните ни клиенти са такива потребители като Кауфланд, Била, Пикадили, Фантастико, Хепи, хлебозавод „Елиаз“, Дебенхамс, Терра Нова, Селио и много други. Мениджмънтът на фирмата извърши всичко това с ясното съзнание, че производството на екопликове и чанти, както и преработката на отпадъчна хартия са начините за екологосъобразно управление на хартията.

нието му у нас? Бихте ли направили паралел с останалите пазари, на които оперирате? Пазарът на хартии у нас е отражение на икономическата ситуация в страната. За съжаление данните в икономиката показват спад в производството и продължаваща липса на поръчки. По-голямата част от фирмите в печатарската индустрия са в много трудно положение и на ръба на оцеляването. С тези отрицателни стойности можем да определим пазара на хартии у нас с една дума – свит. Но най-добра представа за мащабите му можем да добием, когато видим каква е консумацията на хартия у нас на глава от населението и направим паралел с потреблението в други държави. За миналата година потреблението на хартия в България е 51 кг/човек. За сравнение в Гърция е два пъти повече, а в Германия и Финландия – почти пет пъти повече. За повечето фирми от бранша стана ясно, че алтернативата е да изнасят или в ЕС, или в трети страни, за да могат да оцелеят и да се развиват. Всеки пазар е строго специфичен, със свои особености и правила. Следва обаче да отбележа, че българският пазар е по-труден и непредсказуем в сравнение с външните, изпъстрен е с „квази фалити“ и свръхзадлъжнялост между фирмите. Тук признанието и оценката трудно намират своята адекватност. С внимание следя през последните години номинирането и избирането на Търговец на годината и Печатар на годината и съм удивен от занижените критерии и правила.

През 2012 г. разширихте дейността си с инсталирането на уникална за България машина за производство на хартиени чанти с плоски дръжки. Две години покъсно, какви са резултатите и „узрял“ ли е българският пазар за подобни продукти? Все още не можем да кажем, че българският пазар е узрял за подобен тип опаковки, както и да се похвалим, че сме спечелили българските потребители на 100% за каузата по опазване на околната среда. За забавянето на този процес спомогна и решението на правителството да анулира размера на продуктовата такса за полиетиленови торбички с размери над 39/49 см и с дебелина, по-голяма от 15 микрона. В тази връзка остава отворен проблемът за хартиената опаковка, която не е ценово конкурентна на полиетиленовите опаковки, както и за мотивирането на всички по веригата по начин, позволяващ приоритетното използване на екоопаковките. Смея обаче да твърдя, че в последната година се наблюдава нарастване на броя на потребителите и обемите в този специфичен сегмент. Убеден съм, че „Полиграфснаб“ АД ще има водещо участие през следващите години в производството и продажбите на хартиени пликове и чанти. В момента успешно работят три поточни линии за хартиени пликове и чанти, като сме на път да доставим и инсталираме четвърта, с която да удвоим продажбите на хартиени чанти с плоски дръжки.

Какви са плановете Ви за бъдещо развитие? Какво можем да очакваме от „Полиграфснаб“ АД през следващите 65 години? Плановете за следващите 65 години са амбициозни, а целите, които сме си поставили, са високи. Предприятието следва да продължи да разширява своята географска насоченост към външни пазари, обхващайки освен съществуващите балкански пазари, също и централноевропейските като Германия, Чехия, Италия и други. Предприятието следва да се утвърди като един предсказуем и надежден участник в европейския хартиен сектор, а задачата ни е оборотите ни да надхвърлят 100 млн. лева в близко бъдеще. От инвестиционна гледна точка усилията ни са насочени към разширяване на полиграфическия комплекс в централната сграда на предприятието в гр. София с инсталирането на допълнителни нови полиграфически мощности, обхващащи области като медийния сектор, опаковъчната индустрия, книжната изработка и разширяването на събирането и обработката на отпадъчните хартии и картони. В процес сме на изграждане на собствени складове и монтирането на преработвателни мощности в Румъния и Гърция. Обмисляме възможността за закупуване на чуждестранен хартиен комбинат, който ще подпомогне и укрепи надеждността в снабдяването за региона на определени хартиени продукти. Следва обаче да отбележа, че за изпълнението на тези амбициозни цели ще разчитаме изключително на съзнателната и отговорна работа на целия колектив, който е доказал през годините своя потенциал и за който съм сигурен, че ще се развива и в следващите 65 години.

Нека, преди да приключим нашия разговор, да поговорим за пазара на хартия в момента. Какво е състоя-

Въпросите зададоха Радослав Далев и инж. Стефан Славчев

14


мениджмънт

Поглед към „ДФХ България“ ЕООД

В 30 секунди

Продължаваме нашето пътешествие на местна почва, като във втори брой на списание полиграфия се отправяме към „ДФХ България“ ЕООД, за да научим от първа ръка за дейността им у нас, да направим съпоставка между пазара в България и в Европа и да научим какви нови продукти ще предложат на българския пазар в близко бъдеще. „ДФХ България“ ЕООД развива своята дейност в две основни направления – декоративни бои с марка Kraft и флексографски мастила.

In brief

Разговор с Димитрис Проедру, управител, и Димо Хубчев, мениджър флексо и дълбок печат в „ДФХ България“ ЕООД

Look at „DFH Bulgaria“ Ltd. – conversation with Dimitris Proedrou, General manager, and Dimo Houbtchev, Мanager flexo and rotogravure printing in „DFH Bulgaria“ Ltd. Continuing our journey locally, in the second issue of polygrafia magazine we go to DFH Bulgaria Ltd., to learn first-hand about their activities in the country, to make a comparison with the market in Bulgaria and in Europe and to learn what new products shall offer to Bulgarian market in the near future. DFH Bulgaria Ltd. operates in two main areas – decorative paints with Kraft brand and flexographic inks.

„За съжаление, в България не се инвестира достатъчно в нови машини и технологии. Несъмнено тази по-скоро липсваща инвестиционна политика се дължи на редица фактори, като основните са, разбира се, икономическата криза и банковата система, която мудно и трудно отпуска кредитен ресурс. Но ако погледнем на току-що казаното под друг ъгъл, можем да стигнем до извода, че това е един много голям шанс за страната в бъдеще.“ Димитрис Проедру, управител, „ДФХ България“ ЕООД

Димитрис Проеду живее със семейството си в България от 2003 г. Родом от Солун, неговото образование включва бакалавърска степен по „Икономика и бизнес администрация“ от Университета „Македония“ в Гърция и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Вашингтонския университет „Сейнт Луис“ в САЩ. Преди назначаването му като управител в „ДФХ България“ ЕООД, в продължение на много години той е ръководил „Алумил България“ ООД, производител на алуминиеви профилни системи за строителната индустрия.

Г-н Проедру, идвайки от друга индустрия, кои бяха основните предизвикателства, пред които се изправихте, когато оглавихте „ДФХ България“ ЕООД, и как смятате да се справите с тях? Димитрис Проедру: Истината е, че поради връзката ми със строителната индустрия, в началото се чувствах по-комфортно в дейността ни, свързана с декоративните бои. При мастилата бизнесът като цяло е доста по-различен. В това направление на „ДФХ България“ ЕООД от критично значение за нашите клиенти е не само доставката на висококачествен продукт, но и гарантираната техническа поддръжка. Именно техническата поддръжка, която предлагаме на нашите клиенти не само в България, но и в останали16

те страни, където компанията оперира, ни извежда на предни позиции. Несъмнено това е една от силните ни страни, защото като дългогодишен доставчик и производител ние разполагаме със сериозно ноу-хау и можем да отговорим на почти всички въпроси – естествено, свързани с работата ни. Един от основните проблеми, не само в България, е междуфирмената задлъжнялост. В тази връзка каква финансова политика смятате да водите? Димитрис Проедру: Несъмнено към днешна дата компаниите гонят два основни параметъра – ръст на продажбите и като резултат от него – развитие. Това „правило“ е особено актуално днес, тъй като кризата „натисна“ пазара и конкуренцията стана по-ожесточена.


мениджмънт

„Истината е, че ние не предлагаме продукти (в буквалния смисъл на думата), а решения. Решения, от които нашите клиенти имат нужда. Способни сме да отговорим на всяко предизвикателство и ако в момента нямаме „готово“ решение, ние се обръщаме към нашите гръцки или румънски колеги, които работят на по-развити пазари и имат повече опит. Естествено, ако се окаже, че няма такова решение, то бива създавано.“ Димо Хубчев, мениджър флексо и дълбок печат в „ДФХ България“ ЕООД

Като ученик в продължение на 6 години работи за Kodak и това запалва искрата в него. Продължава професионалното си образование в Химикотехнологичен и металургичен университет – София (ХТМУ). През 2007 г. завършва Московския държавен университет по печата „Иван Фьодоров“ (МГУП имени Ивана Федорова). След завръщането си в София записва магистратура в ХТМУ и междувременно започва работа в „манроланд България“ ЕООД. През 2010 г. приема длъжността мениджър флексо и дълбок печат в „ДФХ България“ ЕООД.

Ето защо, от една страна, е много важно да има постоянен ръст, но, от друга – не трябва да се пренебрегва събираемостта на вземанията. Относно нашата политика – ние осигуряваме кредит на нашите клиенти на база оборот, но имаме поставени „граници“, които спазваме. Разбирате, че подобна политика е продиктувана от факта, че прекалено голямата междуфирмена задлъжнялост води до сериозна опасност за системата и това може да навреди на всички по веригата – от доставчика до клиента.

Преди да се насочим към дейността на компанията и продуктите, които предлагате в страната, нека поставим началото с няколко основополагащи въпроса. На първо място как се промени индустрията в последните години? Димитрис Проедру: През последните няколко години на световно ниво наблюдаваме динамично технологично развитие във флексографския печат. За съжаление, в България не се инвестира достатъчно в нови машини и технологии. Несъмнено тази по-скоро липсваща инвести-

За информация и поръчки: Демакс АД, гр. София 1138, кв. Горубляне, Промишлена зона, тел.: (02) 930 77 61, 40 11 761, факс: (02) 930 77 11, 40 11 711, e-mail: technology@demax.bg

WWW.DEMAX.BG

ÂÀØÈÒÅ ÏÅ×ÀÒÍÈÖÈ


мениджмънт

ционна политика се дължи на редица фактори, като основните са, разбира се, икономическата криза и банковата система, която мудно и трудно отпуска кредитен ресурс. Но ако погледнем на току-що казаното под друг ъгъл, можем да стигнем до извода, че това е един много голям шанс за страната в бъдеще. Защото флексографският печат е индустрия, при която заедно с хранително-вкусовата се наблюдава ръст, а това означава наличие на възможности. Причината да твърдя, че има място за растеж и развитие, е фактът, че България е част от Европейския съюз, полиграфическите предприятия в страната имат достъп до европейските фондове, инвестиращи в технологично и бизнес развитие. Не трябва да пропускаме и фактора работна ръка – в страната има достатъчно специалисти и обучени хора, тяхната конкурентоспособност е на много високо ниво. И не на последно място – данъците в България са доста по-ниски в сравнение с повечето европейски държави. Всичко това изгражда лицето на една атрактивна за развитие и инвестиции страна, като единственото препятствие е от политически характер. Кои са най-големите предизвикателства пред нея? Димитрис Проедру: Когато говорим за световната сцена, там наблюдаваме постоянно развитие на технологиите. Тази тенденция оказва пряко влияние и върху производителите на мастила, които, за да отговорят адекватно на технологичния скок, трябва да произвеждат по-специфични, нишови продукти с по-високо качество и по-кратко време за съхнене на мастилата. В нашия бранш има и някои специфични предизвикателства като намирането на суровини и постоянството на тяхната цена на световните пазари, а това понякога рефлектира върху печалбата на компанията. По отношение на европейския пазар са в сила и редица допълнителни ограничения за производителите на мастила, свързани с допълнителните изисквания за сертифициране на доставчиците на суровини. Това ограничава кръга на потенциалните доставчици. Поглеждайки в особеностите на българския пазар, мога да кажа, че трябва много внимателно да избираме партньорите и клиентите, с които работим, и те да бъдат финансово стабилни. И отново, като предизвикателство ще посоча ограничената инвестиционна политика, което означава помалко възможности за развитие и по-малко клиенти. В целия свят пазарът на опаковки остава силен, а този на гъвкави опаковки продължава да расте. Каква е пазарната ситуация в България – има ли отзвук у нас от случващото се в световен мащаб? Димо Хубчев: Да, това е факт, но в различните страни темповете са различни. Когато говорим за развитите пазари, там ръстът е от порядъка на 1–3% на годишна база. В неразвитите, в които попада и България, ръстът достига до 10%. Средата в България е подходяща за развитие и колегите могат да работят в посока износ. Нещо, което се случва на практика в Гърция – огромни печатни бази и 80% 18

от продукцията е предназначена за външни пазари, сред които не само европейски страни, но и такива от Латинска Америка, като Бразилия например. В светлината на казаното, какво трябва да предприемат българските производители на опаковки? Димо Хубчев: Да заложат на качеството и на постоянната инвестиционна политика, тъй като първото до голяма степен е функция от второто. Качество не може да бъде постигнато единствено с правилния избора на консумативи, но и с модерен технологичен парк. Нещата несъмнено са свързани и според мен първата стъпка би трябвало да бъде проучване в каква посока да се насочат и на кои пазари да стъпят, за да могат да имат стабилна основа за своята инвестиционна политика и да преценят дали закупуването на едно или друго оборудване е обосновано. Какви продукти и решения предлагате на българския пазар? Димо Хубчев: Истината е, че ние не предлагаме продукти (в буквалния смисъл на думата), а решения. Решения, от които нашите клиенти имат нужда. Способни сме да отговорим на всяко предизвикателство и ако в момента нямаме „готово“ решение, ние се обръщаме към нашите гръцки или румънски колеги, които работят на по-развити пазари и имат повече опит. Естествено, ако се окаже, че няма такова решение, то бива създавано. Може да прозвучи шаблонно, но въпросът е, че ние невинаги знаем какъв точно е проблемът. Все още има трудности от комуникативно естество между нас и нашите партньори. Случва се връзката да бъде прекъсната и ние да не разберем, че някъде има проблем. Освен с персонализирани решения за специфичните нужди на нашите клиенти разполагаме и с богата база от готови мастила. Предлагаме и възможност за инсталиране на смесителна станция, която дава голяма свобода на нашите клиенти да подготвят сами нужните им мастила. Можем ли да очакваме в близко бъдеще нови продукти/решения? Може ли да споделите информация „от кухнята“? Димо Хубчев: В момента разработваме нова високопигментна серия мастила за флексографски печат, като все още се тестват пилотните количества, които вече са изработени. За момента тестването на новата серия се осъществява в Гърция и Румъния. Новата серия мастила е предназначена за ползване с новите флексографски машини, които се характеризират с висока производителност и висока линеатура на анилоксовите валове. Серията е предвидена за клиенти, търсещи възможно най-високо качество на продукцията. Това бих могъл да споделя с вас преди приключването на всички тестове. Имаме и още две нови серии, които вече половин година се ползват в реална производствена среда от печатници в Гърция и Румъния, а съвсем скоро и българските полиграфически предприятия ще имат възможност да ги ползват.


мениджмънт

Вашите читатели могат да получат повече информация за тези нови серии, като се свържат с нас, но накратко бих искал да спомена, че те са ориентирани към клиенти, търсещи стандартизация в производството, тъй като това са мастила, които могат да бъдат използвани за печат върху най-разпространените на пазара материали като полипропилен и полиетилен, но имат отлични резултати и при печат върху полиестер. Днес клиентите не само очакват, но и изискват повече от своите технологични доставчици. В тази връзка, как вие като производители можете да помогнете най-добре на своите клиенти – чрез развойна дейност (разработване на нови технологични продукти и решения) или осигурявайки допълнителна стойност? Димо Хубчев: Вече споменах, че ние предлагаме решения на нашите клиенти – т.е. те могат да очакват пълна поддръжка от наша страна. Това, което бих искал да добавя, е, че ние бихме могли да съдействаме на клиентите, ако те го изискат от нас. В България обаче в много от случаите – основно при работа с по-малки печатници, откриваме, че те не комуникират с доставчика си (не само на мастила) при възникване на проблем. Те избират да сменят доставчика и започват проби, като в крайна сметка се връщат към изходната позиция. Така че, ако бъдем потърсени, ние ще открием решение. Димитрис Проедру: Това, което г-н Хубчев спомена, е така, но аз съм сигурен, че те не подхождат по този начин умишлено. Според мен причината е, че клиентите в България не са свикнали на техническа поддръжка. А ние

предлагаме поддръжка, защото не сме просто търговци, ние сме производители. Какви са плановете Ви за развитие на дейността на „ДФХ България“ ЕООД? Димитрис Проедру: Нашият стратегически план е да бъдем близо до клиентите, да следим пазара и да откриваме нови възможности, да се развиваме стабилно. Заедно с това чрез „ДФХ България“ ние обслужваме и други пазари, в които нашата компания няма представителство. Димо Хубчев: По-конкретно „ДФХ България“ обслужва пазарите в Македония, където на практика целият пазар на мастила е наш, Хърватска и Словения също са в нашето полезрение. И за финал, каква е вашата прогноза за развитие на индустрията през следващите няколко години? Димо Хубчев: България е пазар, който все още не е достигнал своята зрялост, така че очаквам развитие с побурни темпове. Ние трябва да наваксваме световното равнище, така че очаквам развитието в страната да бъде в рамките на 5 до 10% на годишна база в производството на гъвкави опаковки. Несъмнено износът към външни пазари би помогнал тази прогноза да се превърне в реалност, тъй като съм сигурен, че българските производители са конкурентоспособни. Но това е въпрос на правилни инвестиции, начин на работа и желание да се случи. Въпросите зададе Радослав Далев


бизнес развитие

„Техно Прес“ ЕООД – цялостни решения за полиграфията

В 30 секунди

Продължаваме тенденцията в рубриката „Бизнес развитие“ и в настоящия брой ви срещаме с „Технопрес“ ЕООД. Причината за нашето гостуване беше развитието на технологичния парк и обновяването в софтуерните решения на полиграфическото предприятие. Чрез инвестицията си в нова петцветна листова офсетова машина KBA Rapida 75-5+L печатницата развива своето портфолио от услуги, които предлага на своите клиенти.

In brief

От идеята, през реализацията на печатния продукт, до неговото облагородяване

Techno Press Ltd. - complete solutions for the printing Industry – from the idea, in the implementation of the printed product, to its finishing Continuing the trend the rubric Business Development in this issue we meet with Techno Press Ltd. The reason for our visit was the development of the technology park and renovation in software solutions in printing facility. Investing in new five color sheet offset printing machine KBA Rapida 75-5 + L the printing house develop its portfolio of services offered to its customers.

Нееднократно чрез страниците на списание полиграфия сме споделяли мисли за развитието на полиграфическата индустрия и печатниците в променящите се условия. Поглеждаме към този основополагащ въпрос не само теоретично, но и практично, като вземаме под внимание родната специфика и разчитаме на добрите примери от България. В следващите страници отново ще ви запознаем с успешен български проект за развитие и модернизация. Този път се насочихме към печатната база на „Техно Прес“ ЕООД в Асеновград.

Базата „Техно Прес“ ЕООД е от „младите“ полиграфически предприятия в страната. Печатницата е създадена през 1999 г., като до ноември 2002 г. се намира в Асеновград, в промишлена зона „Север“. Днес дейността (производствена и административна) е разпределена между Пловдив, където основно е позициониран търговският офис, и Асеновград, където се намира печатната база. Подобен, поскоро нетрадиционен подход има своите специфики и предизвикателства, но за това по-късно.

Услуги „Техно Прес“ ЕООД залагат на няколко основни стълба при работата си с клиентите, които са съобразени с разви-

20

тието на полиграфическата индустрия и пазарната реалност на услугите. И така, на първо място поръчките биват изработвани в кратки срокове – благодарение на квалифицирания персонал и инвестирането в нови технологични решения. Към момента полиграфическото предприятие разполага с производствени мощности, позволяващи им да отпечатат 350 000 листа в рамките на денонощие и да работят върху 8 различни тиража едновременно. Наред с това използват консумативи с гарантиран произход и от добре познати производители, което добавя още една точка в графата „висококачествени полиграфически продукти и услуги“. Стигнахме и до въпроса „Какво предлагат?“, чийто отговор бихме могли да систематизираме по следния начин: »» производство на рекламни хартиени торбички; »» производство на опаковки от трипластово велпапе; »» топъл и релефен печат; »» производство на клишета; »» студено ламиниране; »» частично/сито/UV лакиране и цялостно лакиране; »» поставяне на лайстни, спирали и капси, книговезки услуги; »» търговия с консумативи за полиграфията.


бизнес развитие

Едва ли е необходимо да навлизаме в подробности и да разглеждаме в детайли всяка от изброените услуги, но може би е редно да споменем, че, „Техно Прес“ ЕООД е представител за България и Балканския полуостров на фирма Univacco Taiwan – производител на висококачествено фолио за топъл печат.

Инвестиции в търсене на златната среда След краткото представяне нека да се върнем към началото и да обърнем по-голямо внимание на инвестиционната политика. Все пак нашата основна цел в рубриката „Бизнес развитие“ е да ви покажем успешни инвестиционни проекти, реализирани в страната. Несъмнено случаят с „Техно Прес“ ЕООД е именно такъв.

Първа точка – инвестиция в петцветна листова офсетова машина KBA Rapida75-5+L Свидетели сме на протичащи промени в полиграфическата индустрия, които оставиха своя „белег“ върху печатниците и предлаганите от тях услуги. Виждаме, че индустрията започна да предлага все по-адекватни решения, вземайки под внимание икономическите и комуникационни промени в съвременното общество. Днес инвестицията в ново оборудване не означава само и единствено увеличаване на производствения капацитет, а снижаване на себестойността на един екземпляр, като качеството бива не само запазено, но и подобрено, а производствените срокове скъсени. С новата инвестиция „Техно Прес“ ЕООД търси „нови сфери за развитие, за да разшири предлаганата гама от услуги и да подобри финансовите си резултати“, споделя г-н Емил Димитров, управител „Техно Прес“ ЕООД. Днес, за да бъдеш успешен доставчик на пазара на печатни рекламни материали, се изисква не само да бъдеш гъвкав, но и да подхождаш с известна доза изобретателност. Какво всъщност означава това от инвестиционна гледна точка и как новата инвестиция се вписва в подобен план? Означава да търсиш качество и продуктивност, но да не забравяш икономическия аспект на нещата. Разработената от KBA листова офсетова печатна машина Rapida 75 се вписва идеално в изброеното по-горе поради факта, че при нейното създаване производителят е заложил „икономичността“ „продуктивността“ и „екологията“ като фокус. От това описание става ясно, че в опаковката (Rapida 75) откриваме гъвкава, надеждна и с редица автоматизации печатна машина, предоставяща редица възможности за персонализиране, така че дос22

тавчикът на печатни услуги да удовлетвори напълно изискванията на всеки клиент.

Цвят и качество на отпечатъка, намаляване на отпадъците Петцветната KBA Rapida 75 е оборудвана с редица популярни разработки на KBA, които гарантират не само безпроблемна работа, но и постоянно качество на отпечатъка, като в същото време макулатурите намаляват. Така значително се намаляват отпадъците (вода и хартия), без да се жертва качеството на печат.

Софтуерната страна на нещата В „Техно Прес“ ЕООД разбират максимата, че за успеха на едно съвременно полиграфическо предприятие софтуерът има водещо значение, и затова инвестират в нова информационна система, с чиято помощ да управляват гъвкаво работните процеси. Внедряването на ERP (система за единно планиране на ресурсите на предприятието) осигурява възможност за единно планиране на цялата дейност на полиграфическото предприятие (нещо особено важно в този частен случай поради разделянето на дейността в два града), а и контрол на изпълнението. Планирането на ресурсите – материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови и др., е от изключително голямо значение за печатниците. А това е основна цел на система от подобен тип – цялостно обслужване.

Финал Вместо финал бих ви посъветвал да отделите време и да прочетете интервюто с г-н Емил Димитров, управител „Техно Прес“ ЕООД, защото най-вероятно ще откриете отговори на въпроси, които касаят и вас. А относно „Техно Прес“ ЕООД, те ясно ни показват, че са открили своя път към успеха – да бъдат проактивни, да осигуряват на клиентите си иновативни и ценово ефективни решения.

Основни характеристики на петцветната офсетова машина за листов печат KBA Rapida 75-5+L »» Печатни секции – 5 броя; »» Скорост на печат 15 000 листа/час; »» Максимален формат на листа 605х750 мм; »» Минимален формат на листа 300х300 мм; »» Минимална дебелина на материала – 0,04 мм; »» Максимална дебелина на материала – 0,8 мм; »» Печатно поле 585х735 мм.


бизнес развитие

Инвестиция в бъдещето Разговаряме с г-н Емил Димитров, управител „Техно Прес“ ЕООД, за да научим повече за управляваното от него полиграфическо предприятие, за водената инвестиционна политика и очакванията за бъдещето „Тази инвестиция ни дава възможност за по-бързо и гъвкаво адаптиране към бързоизменящата се среда в печатната индустрия и ни позволява да отговорим адекватно на очакванията на нашите клиенти.“

Г-н Димитров, разкажете ни повече за „Техно Прес“ ЕООД. С какви технологии и оборудване разполагате? Фирма „Техно Прес“ ЕООД е основана през 1999 година като специализирана фирма за довършителни печатни процеси. Първоначално дейността на фирмата е единствено за топъл печат. През следващите няколко години „Техно Прес“ ЕООД бележи сериозен икономически растеж, което води след себе си и подобряване на разнообразието от услуги, предлагани от фирмата. Компанията има две производствени бази, ситуирани в Пловдив и Асеновград. Във фирмата са внедрени разнообразни технологии като производството на месингови 3Д клишета и магнезиеви клишета, ламиниране, частично UV-лакиране, топъл печат и отскоро – офсетов печат. Машинният парк е солиден и се състои от прави и цилиндрични машини за топъл печат, ламиниращи и лакиращи машини, машини за изработка и гравиране на клишета, машини за офсетов печат и множество машини за спомагателни процеси. Каква е основната Ви сфера на дейност? Основната дейност на фирма „Техно Прес“ ЕООД са довършителните процеси. Ние сме специализирани в допъл-

нителните услуги, които придават нужния блясък и атрактивност на съответното печатно изделие, като топъл печат, ламиниране, UV-лакиране. От няколко месеца компанията разполага с нова офсетова петцветна печатна машина, което ни позволява да се специализираме и в производството на хартиени и картонени опаковки, брошури, плакати и календари. Г-н Димитров, нека се насочим към инвестиционната политика на фирмата. Наскоро закупихте нова петцветна офсетова печатна машина KBA RAPIDA 75. Какво Ви мотивира да инвестирате в този момент и какви са очакванията Ви за възвръщаемост? Има два основни фактора, които могат да бъдат определени като мотивиращи за такава сериозна инвестиция. Тъй като през последните години фирма „Техно Прес“ ЕООД се утвърди като един от лидерите на пазара със завидна финансова стабилност, това ни насърчи да търсим нови сфери за развитие, за да разширим предлаганата гама от услуги и да подобрим финансовите си резултати. Вторият фактор бе възможността за финансиране от програмите на Европейския съюз за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия. Кои са основните и предимства, които Ви накараха да направите именно този избор? Има няколко основни предимства, които ни накараха да се спрем точно на тази машина. На първо място това е почти пълната автоматизация на производствения процес като улеснения контрол на пасерния регистър, автоматична настройка и контрол на цветовия баланс и ниският брой макулатури за този тип печат. Такава технология в България все още не се използва. Благодарение на автоматизирания процес от зареждането на нова поръчка до извеждането � успяхме да намалим производствените разходи и технологичния брак, както и да скъ-

24


бизнес развитие

сим времето за изпълнение на поръчките. Това повишава допълнително възвръщаемостта на инвестицията. Какви конкурентни предимства за „Техно Прес“ ЕООД очаквате с инсталирането на новата печатна машина KBA RAPIDA 75? Като се вземе предвид внедряването на тази иновативна технология, можем да отличим няколко конкурентни предимства. На първо място това е спестеното време от изчакване на изработката на офсетови изделия от външни подизпълнители, което от своя страна скъси драстично и времето за изработка на самата продукция. В допълнение диверсификацията на продуктите и услугите, предлагани от фирма „Техно Прес“ ЕООД помогна за допълнителното развитие на компанията. Чрез закупуването на тази машина се доближаваме с една голяма стъпка към затварянето на целия производствен процес, което само по себе си може да увеличи икономическата значимост на компанията. Друго конкурентно предимство е драстичното намаляване на себестойността на готовата продукция, тъй като се избягва подизпълнителят за офсетовия печат. Погледнато от страната на Вашите клиенти, какво могат да очакват вследствие направената инвестиция? Със сигурност въвеждането в експлоатация на тази офсетова печатна машина ще осигури много ползи за нашите клиенти. Както вече споменах, технологичното

време за доставяне на поръчката бе намалено драстично, себестойността на готовата продукция е по-ниска, което води и до по-ниски цени за нашите клиенти. Тази инвестиция ни дава и възможност за по-бързо и гъвкаво адаптиране към бързоизменящата се среда в печатната индустрия и ни позволява да отговорим адекватно на очакванията на нашите клиенти. Каква е Вашата прогноза за развитието на полиграфическата индустрия у нас в краткосрочен и дългосрочен план? Като цяло тази индустрия винаги е била непредвидима заради непрекъснато усъвършенстващата се технология и иновирането. Никога не можем да бъдем сигурни кога ще се случи следващата революция и, което е по-важно, кой първи ще се възползва от нея. Ето защо в бранша винаги ще има нотка на интрига около отделите за технологично развитие на големите производители на машини за печатната индустрия. За финал, бихте ли споделили малко повече за плановете Ви за развитие? Фирма „Техно Прес“ ще продължи да следва досегашната си стратегия на бавно, но стабилно развитие и растеж. Нашите цели са да продължим уголемяването на машинния ни парк и отварянето на нови работни места.

Материала подготви Радослав Далев


форум

150 гости посетиха Деня на отворените врати, организиран от Müller Martini Eastern Europe В 30 секунди

Денят на отворените врати, организиран от Müller Martini Eastern Europe, привлече интереса на повече от 150 гости, които имаха възможност лично да се запознаят с новия тристранен нож, разработен от компанията. Благодарение на технологията SmartPress, Granit гарантира постоянно високо качество на обрязването и ефективно организиране на тиражите. Благодарение на внедрената технология, превключването между отделните поръчки се осъществява в рамките на три минути.

In brief

Премиерата на тристранния нож Granit беше отпразнувана със стил

150 guests attended the Open Day organized by Müller Martini Eastern Europe The premiere of the three-knife trimmer Granit was celebrated with style Open Day organized by Müller Martini Eastern Europe, attracted the interest of more than 150 guests who had the opportunity to “meet in person“ with the new three-knife trimmer developed by the company. Thanks to SmartPress technology, Granit guaranteed constant high quality and effective organization of circulations. Thanks to the implemented technology, switching between separate orders is carried out within three minutes.

150 гости от Австрия и почти всички страни от Източна Европа, посетили Деня на отворените врати, организиран от Müller Martini Eastern Europe, имаха възможност да бъдат част от световната премиера на новия тристранен нож Granit и заедно с екипа на компанията да отпразнуват 40-годишния юбилей на Müller Martini Австрия. По време на събитието, провело се в Ранерсдорф, близо до Виена, Австрия, гостите проявиха голям интерес към провежданите от екипа на компанията живи демонстрации на възможностите на Granit, а също и към глобалното портфолио от услуги MMServices и новия Компетентен център за употребявани машини. „Като домакин на събитието не бих могъл да се надявам на повече“, сподели Роланд Хен, управляващ директор на Müller Martini Източна Европа, и изрази задоволството си от начина, по който беше почетен юбилеят на Müller Martini Австрия по време на събитието, което се проведе в рамките на Международния ден на щастието. „Бях особено доволен, че сред 150-те гости бяха и много клиенти и журналисти от Русия, България и Румъния“, допълни Роланд Хен. Рудолф Мюлер, председател на управителния съвет на Müller Martini, също беше видимо впечатлен. В приветствието си той подчерта важността на Müller Martini за графичната индустрия: „Обслужването на полиграфическата индустрия не означава просто да бъдат продавани качествени продукти, но също така да отговорим на Вашите потребности по отношение на специфичните приложения на машините и обучението на служите-

26

лите Ви, за да осигурим добре обучени професионалисти, които разбират пазара и са в състояние да отговорят на всички Ваши въпроси, свързани с него.“

Триминутна подготовка с Granit „За да осигурят възможност на своите клиенти да преодолеят настоящите предизвикателства като намаляващите тиражи, редуцирането на складовите наличности и нарастващото значение на дигиталния печат и по-кратките срокове за обработка, всички системи на Müller Martini имат висока степен на автоматизация“, обясни г-н Мюлер. Типичен пример е тристранният нож Granit, който беше представен във Виена и се превърна в звездата на събитието с множество демонстрации на живо. Господин Мюлер допълва: „Технологията SmartPress, която вече се доказа в тристранните ни ножове в производителния клас решения, гарантира не само оптимално и постоянно високо качество на обрязването, но и планиране и ефективно организиране на производствените тиражи с време за превключване между отделните поръчки само три минути.“ Г-н Хен получи множество положителни отзиви за Granit от гостите на събитието. „Благодарение на отличното съотношение цена – производителност новият тристранен нож е идеално решение за нашия пазар в Из-

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


партньорства

manroland web systems и Kodak подписаха договор за сътрудничество

В 30 секунди

През последните години полиграфическата индустрия преминава през период на структурни промени и изменения. Едно от най-засегнатите полета несъмнено са печатните медии, и по-специално вестниците. Западните издатели отчитат отлив на читатели към онлайн медиите, но това не означава, че не търсят решение. Едно от тях е да направят печатните медии по-релевантни и персонализирани за читателите, а това се случва и ще продължи да се случва чрез хибридните технологии. Бъдещето в тази насока е подсигурено благодарение на подписания договор за сътрудничество между manroland web systems и Kodak.

In brief

Благодарение на споразумението manroland web systems предлагат ъпгрейд с мастиленоструен модул от един източник и превръщат печата с променлива информация в още по-привлекателна възможност за вестникарския пазар

manroland web systems and Kodak signed an agreement for cooperation In recent years, the printing industry is experiencing a period of structural changes and modifications. One of the most affected fields are undoubtedly the print media, in particular newspapers. Western publishers reported an outflow of readers to online media, but that does not mean that not seek answers. One of them is to make print media more relevant and personalized for readers, and this can happen through hybrid technology. Future in this respect is ensured thanks to a cooperation agreement between manroland web systems and Kodak.

manroland web systems стана водещ дистрибутор и OEM партньор на Kodak за мастиленоструйната Stream технология на компанията в областта на ролните печатни системи. Печатните глави ще осигуряват високоскоростен печат на променлива информация при вестникарското производството. Изтъкнат потребител на тази технология е Axel Springer. Милиони читатели на германският вестник BILD се възползват от резултатите от партньорството между двете компании – доставчици на технологични решения за полиграфическата индустрия. В печатниците на Axel Springer AG печатните мастиленоструйни глави вече са интегрирани безупречно в производствения работен поток. Кодът, отпечатан с помощта на мастиленоструйния печат (т.нар. „дневен достъп“), е важна част от платения модел на BILD и създава мост между печатното и онлайн изданието. Партньорството между manroland web systems и Kodak вече е официално по-

твърдено от подписаното споразумение между двете компании. От него става ясно, че manroland web systems е директен дистрибутор на Kodak Prosper S20 и S30. С интегрирането на печатните глави променливата информация може да бъде отпечатана по време на производството на вестника, като би могла да бъде най-различна – от числа от тотото до новини от последната минута, QR кодове и локални и персонализирани рекламни послания.

Възможност за ъпгрейд от един източник Dieter Betzmeier, вицепрезидент Технологии и обработка на поръчки в manroland web systems, обяснява повече за разширяването на услугата: „Клиентите от цял свят могат да получат печатната глава и цялостното управление на проекта за интегрирането � от нас. Доказахме успешно, че можем да обновим ролна печатна система

полиграфия 2’2014 27


партньорства

обяснява Eric Owen, вицепрезидент Продажби и бизнес развитие в Kodak Digital Printing & Enterprise. Материалът е подготвен по информация на manroland web systems полиграфия

от всички налични на пазара производители с мастиленоструйна функционалност.“ И добавя: „Клиентите избират нивото на автоматизация, което отговоря пълноценно на техните нужди – от интеграция до пълна автоматизация, където мастиленоструйният модул е напълно интегриран в управлението на печатната система.“ При пълната автоматизация с непрекъснат работен поток от предпечата до печатния продукт, мастиленоструйното приложение не създава допълнителна работа за оператора. От компанията допълват, че са налични и индивидуални решения, посредством които може да бъде постигната допълнителна автоматизация. manroland web systems предлагат техническа консултация, монтаж и пускане в експлоатация като част от предлаганата в цял свят услуга. Интегрираният мастиленоструен печат се постига посредством два модула.

Успешно и иновативно партньорство Stream Inkjet технологията на Kodak е в добри ръце при manroland web systems: „Ние оценяваме технологичния и инженерен опит, който manroland web systems носи за партньорството. Те разбират как правилно да инсталират печатните глави, контрола на микродвиженията и фините настройки. Това води до точно позициониране на печатните глави и високо качество на отпечатъка“,

Кои са ключовите ползи от хибридните технологии и за кого »» Да спечелим читателя. С възможността да бъдат отпечатани променлив брой кодове във всеки брой на вестника, хибридните решения са идеална възможност за лотарийни игри с уникални номера на билетите. Регионалното издание на BILD в град Хамбург проведе през април 2012 г. много успешна кампания на своята игра Cash Million. Технологията, стояща зад подобно изпълнение, премахва напълно нуждата от ползването на рекламни притурки, тъй като информацията може да бъде отпечатана в самия вестник посредством мастиленоструйна система. »» Ефективна реклама. С интегрирания мастиленоструен модул рекламодателите могат да създават персонализирани локални реклами. Например верига пекарни може да използва един и същ мотив, за да рекламира гевречетата си в магазин А и хляба си в магазин Б, като цените и адресите на магазините биват адаптирани на база местоположение. »» Безкрайно културно многообразие. Както при търговската реклама, подобни решения са особено подходящи за обявяването на регионални събития и мястото на провеждането им, например концерт или театрално турне. »» Информация в реално време. Каква е прогнозата за времето днес? Постоянно повтарящ се въпрос, на който много лесно можем да отговорим в последната минута благодарение на интегриран мастиленоструен модул. „Горещи новини“ от последния час и спортни резултати в последната минута могат да бъдат добавени без проблем. »» Кодово име: Inkjet. Баркодовете могат да предложат допълнително персонализирано съдържание. Чрез свързването на печатни и онлайн документи читателите могат да получават карти с маршрутна информация, информация за различни предстоящи лотарии, описания на продукти или разнообразно видеосъдържание – и то само чрез едно движение на мобилния телефон. »» Без логистични проблеми. Баркодовете са в помощ на логистичната организация на печатната продукция. Те правят по-лесно планирането и разпределянето � по веригата. Последователните процеси на запис стават по-ефективни и напълно се елиминира човешката грешка при ръчното въвеждане на информацията. 28


решения за полиграфията

В 30 секунди

Статията, разработена от екипа на ГЕД ООД, разглежда историята на технологията без проявяване и нагледно показва предимствата на Press Ready технологията. Пластините без проявяване не е необходимо да минават предварително през проявителна машина, за да бъдат качени на печатната машина. Като проследяват подробно еволюцията и обръщат внимание на сегашните технологични разработки на Kodak, от „ГЕД“ ООД заменят въпроса в заглавието с логичния финал: „Защо ми е да продължавам да губя време, пари и ресурси от околната среда за една ненужна проявителна машина?“

In brief

„Защо ми трябва да използвам скъпата си печатна машина като проявителна машина за пластини?“

„Why should I use my expensive printing machine as plate processor?“ The article developed by the team of GED Ltd. discusses the history of the technology and illustrates the advantages of the Press Ready technology. Process free plates are not required to go through plate processor machine to be uploaded to the printing press. Scrutinize the evolution and paying attention to current technological developments of Kodak, from GED Ltd. replace the question in the title with logical finale: „Why should I continue to spend time, money and resources from the environment to unnecessary plate processor machine?“

Обещанието за технология без проявяване е по-старо от дигиталната изработка на пластини. Преимуществата � са много: елиминирането на проявителните машини спомага да се избегнат скъпи и отнемащи време етапи в изработката на пластини, избягва се един важен източник на вариации, които влияят на качеството, намалява се въздействието върху околната среда. От години обаче печатарите изразяват загриженост за възможното негативно въздействие, когато печатните машини се използват за почистване на зоните без образ върху пластината. Загрижени от възможното замърсяване на овлажняващия разтвор или от натрупването на материал по валците, те се питаха: „Защо ми трябва да използвам скъпата си печатна машина като проявителна?“ Настоящата статия разглежда историята на технологията без проявяване и показва как Press Ready технологията разруши парадигмата за „мръсната печатна машина“ и даде възможност на печатарите да се възползват от множеството предимства на изработката на Kodak пластини без проявителна машина. Пластините без проявяване са пластини, които не е необходимо да минават предварително през проявителна машина, за да бъдат качени на печатната машина. При пускането в действие на печатната машина абсорбирането на овлажняващия разтвор подготвя покритието в зоните без образ да бъде физически премахнато заради лепливото свойство на мастилото. Това позволява успешното прехвърляне на непечатаемото покритие от пластината върху офсетовата гума, а след това покритието се пренася на първите няколко подготвителни листа.

Раждането на технологията без проявяване – аналогови UV пластини Концепцията за пластини без проявяване датира още от 1995 г., когато 3M патентова, а след това и пусна на пазара една аналогова UV пластина без проявяване. Пластините на Kodak Polychrome Graphics DirectPrint, пуснати през 2001г., са базирани на същата технология. Стимулите за създаване на тези иновации бяха същите ценности, които съществуват и днес: желанието за намаляване на разходите, намаляване времето за получаване на готова за печат пластина и намаляване на вредното въздействието върху околната среда. Малко бяха клиентите, готови да поемат рисковете, които съпровождат всяка нова технология, като яхнат вълната на иновациите, както правеха ентусиастите по-рано.

За съжаление при аналоговите UV пластини се констатира замърсяване на овлажняващия разтвор и натрупвания по валците в зависимост от състоянието на печатната машина и начина на работа. Повечето от страховете за допълнителна поддръжка, свързани с пластините без проявяване, са следствие от първото поколение на тези иновативни пластини.

Следващ етап: дигитални термални пластини без проявяване Когато беше въведена термалната дигитална експонация, беше обещана пластина наистина без проявяване. За съжаление първите експониращи устройства бяха с по-слаб енергиен лазер и не можеха да поддържат търговски-жизнена пластината без проявяване. Първата налична на пазара термално експонирана пластина без проявяване – Agfa Thermolite Plate – не беше успешна. В края на краищата употребата � беше ограничена до силно контролираната среда на експонация в печатната машина, където изборът на овлажняващ разтвор, филтрирането и пр. можеше да бъдат внимателно контролирани.

Революционните постижения на Kodak доведоха до успешни пластини без проявяване Оценявайки значението, което изработката на пластина без проявяване ще има за нашите клиенти, Kodak инвестира в години изследователска дейност за материали и развитие на формули за пластините, за да се избегнат производствените ограничения, които водеха до проблеми при печатната машина. През 2005 г. Kodak пусна на пазара първата си успешна пластина без проявяване – Kodak Thermal Direct. В момента на повече от 2 000 места по света тази пластина се използва ежедневно при широк диапазон от условия: на листови, heatset и coldset печатни машини; с интегрирани и неинтегрирани овлажняващи системи; с алкохолно-овлажняващи разтвори, с безалкохолно-овлажняващи разтвори, с CMYK мастила, Pantone мастила, мастила на бронзова основа и UV мастила. Защо Kodak успя в това, в което другите не можаха? Kodak успя, защото отказа да приеме предположението, че пластината без проявяване задължително замърсява печатната машина.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! полиграфия 2’2014 29


дигитален печат

В 30 секунди

В статията инж. Елица Маринова, технолог в „Поли Тек“ ООД, обръща специално внимание на развитието и предимствата на мастилено-струйната (inkjet) технология, като посочва, че ключов фактор за напредъка на технологията е възможността да се отпечатва с UV съхнещи мастила – технология, в която пионери са Fujifilm.

In brief

UV мастилено-струйна технология

UV inkjet technology In this article, engineer Elitsa Marinova, technologist Poli Tek Ltd., paying particular attention to the development and advantages of inkjet technology, stated that a key factor for the growth of technology is the ability to print with UV curing inks – technology in which Fujifilm is pioneer.

Доказаните предимства на мастиленоструйната (inkjet) технология продължават да променят начина, по който се прави печатът. Сега мастиленоструйният печат е приложима алтернатива на традиционните процеси за печат при широкоформатни изображения, опаковки и индустриални приложения. Ключов фактор за растежа на мастиленоструйната технология е възможността да се отпечатва с UV съхнещи мастила – технология, в която пионери са Fujifilm. UV inkjet е бързоразвиваща се технология, създадена да доминира на тези пазари с нейната изключителна продуктивност, качество и приложимост към широка гама материали. Задълбочените знания и опит в развитието на мастиленоструйната технология са позволили на Fujifilm да предвидят и разберат изискванията към качествата на мастилата и да създадат продукти, отговарящи на тези изисквания.

Развитие на технологията на мастилата Пионер в създаването и развитието на UV мастила е компанията Sericol. През 1978 г. тя представя първите UV съхнещи мастила за ситопечат. През 1999 г. Sericol пуска на пазара първите UV съхнещи мастиленоструйни мастила, които захранват първия в света плоскопечатен UV принтер, създаден от Inca Digital. Съчетаването 30

на добре познатите качества на UV мастилата с плоскопечатната мастиленоструйна технология отваря изцяло нов пазар, който нараства толкова бързо, че компанията Sericol печели наградата за предприемчивост на кралицата на Великобритания за ролята си в комерсиализацията на технологията. През 2005 г. Fujifilm придобиват Sericol. Като пионери в областта, Fujifilm ще продължат да инвестират, за да останат в челните редици на мастиленоструйната технология. „Ние я представихме и ние ще продължим да сме водещи“ – казват те. През 2007 г. е представен Onset – най-бързият в света широкоформатен плоскопечатен мастиленоструен принтер с производителност до 700m2/час. През 2013 г. са инвестирани 5 милиона евро в разширяване на производствените съоръжения за дигитални мастила. Иновациите на Fujifilm направиха възможен UV inkjet печата.

Разширяване на цветовата гама Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


полиграфия 2.0

Възможности в мултиканална среда В 30 секунди

Благодарение на осъществената инвестиция Heidelberg стъпват на нов пазар, който търпи развитие и все още не е достигнал своя пълен потенциал, а именно мултиканалните комуникации. Несъмнено направената инвестиция ще отвори нови пазари пред клиентите на Heidelberg, защото когато притежаваш информация, логично би било да се възползваш от всички налични комуникационни канали.

In brief

За да стъпят на мултиканалния издателски пазар, от Heidelberg инвестираха в софтуерната компания Neo7even

Opportunities in a multichannel environment – to enter the multichannel publishing market, Heidelberg invested in software company Neo7even Thanks to investments made by Heidelberg, the company step on a new market, a market that is evolving and has not yet reached its full potential – namely multichannel communications. Undoubtedly, the investment will open new markets to customers of Heidelberg, because when information is already there what more logical would be to take advantage of all available communication channels.

Много от доставчиците на печатни услуги стоят върху неразработена златна мина: съдържанието на брошурите, каталозите или списанията, които отпечатват за производителите на маркови стоки, хотели, автокъщи и други компании. Това е ценно съдържание, но то не се използва с пълния си потенциал, тъй като просто се „съхранява“ на компютрите. В ерата на Facebook, iPhone и Amazon интерес към тези текстове и изображения има не само на хартия, но и в цифров формат. Трансформирането на печатните материали за ползване онлайн, в приложения или за мобилна „консумация“, така че компаниите да могат да маркетират своите продукти в по-широк кръг медии, се превръща във все по-важна част от бизнеса. Това дава възможност на доставчиците на печатни услуги да се включат в развиващия се сегмент на издателската мултиканална дейност.

Мултиканален успех Чрез инвестирането в софтуерния производител Neo7even, Heidelberg има за цел да стъпи в този разрастващ се пазар. „Мултиканалният издателски софтуер на Neo7even форматира съществуващото текстово и визуално съдържание така, че да бъде ползвано в широка гама от медии и мобилни терминали с минимални усилия и разходи“, обяснява продуктовият мениджър Lucia Dauer. Решението съхранява и управлява съдържанието в медийно неутрален формат в база данни. Медийно неутрален означава, че съдържанието и оформлението се съхраняват отделно. В етапа преди публикуването съдържанието се комбинира със специфичното оформление, използвано за

съответния информационен канал. Например системата осигурява изображенията в PNG формат за цифрова медия и TIFF файлове в CMYK за печатната. Този метод осигурява безпроблемен и ефективен процес. Едно и също съдържание може да бъде използвано в разнообразни медии и трябва да бъде създадено веднъж вместо няколко пъти, в определен формат за всяка среда.

От печатаря до издателя Друго предимство е, че не е нужно промяната в съдържанието, например описание на продукт или продажна цена, да бъде коригирана във всяка медия поотделно – вместо това се прави само веднъж в централната база данни. Софтуерът автоматично интегрира най-новата версия на файловете на всички планирани изходни канали, като например печатен каталог, онлайн магазин и продуктово DVD. Това намалява натоварването, предпазва от грешки и осигурява рентабилно производство на различни информационни канали. „Ние интегрираме софтуерния продукт в Prinect и след това ще започнем международното предлагане на това ново решение. То отваря нови възможности за нашите клиенти, защото без съмнение ще бъде предимство за много клиенти на печатни услуги – те ще работят с един-единствен партньор, който им осигурява едновременно първокласни печатни услуги и мултимедийни издателски възможности“, казва Dauer. Материалът е подготвен по информация на Heidelberg полиграфия

полиграфия 2’2014 31


печатни комуникации

Креативността във външната реклама

В 30 секунди

В своята статия проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев анализира творческите подходи във външната реклама и впечатляващите резултати, които бихме постигнали, ако използваме правилно някои техники

In brief

проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Creativity in outdoor advertising In his article about outdoor advertising, Prof. Christo Kaftandjiev using traditional power of visual communication analyze creativity in outdoor advertising and the impressive results that would be obtained if we use some proper techniques.

Цел, задачи и структура на статията Целта е в увлекателна и много визуализирана форма да се анализират творческите подходи във външната реклама в зависимост от някои по-особени техники. Тази цел определя следните задачи и съответната структура на статията: »» шрифтовата метафора; »» използването на специфични шрифтове; »» знаци с втора степен на изкуственост; »» печатарските метафори; »» печатарската хипербола; »» контекстните метафори; »» минималистките подходи.

Шрифтовата метафора Големите възможности в това отношение са благодарение на метафората – стиловата фигура на преноса. С помощта на шрифтовата игра пришпорваме думите да изразяват повече значения. Това прави словата едновременно и по-оригинални, и по-запомнящи се. Типичен пример за това са шест реклами на матраци (Фиг. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е): »» В първата ни разказват любовна история – затова са метафоризирали шрифта с помощта на розови листенца – знакът на романтичната любов (Фиг. 1а); »» Във втората лежащият на въпросния матрак е чул звук от счупен прозорец. Притеснил се е, че са влезли крадци. Затова са метафоризирали буквите като счупени стъкла (Фиг. 1б); »» В третата пожелават лека нощ на лежащия върху матрака. Поради тази причина са изписали буквите като възглавници (Фиг. 1в); »» В четвъртата момиченце иска от майка си да му изпее приспивна песен. Буквите са като солети и други 32

хрупалки – това, което децата (и ние) обичаме да хрупкаме (Фиг. 1г); »» В петата лежащият иска таблетки за сън. Ето защо са трансформирали буквите като блистъри (Фиг. 1д); »» В шестата заклет пушач пита половинката си кога синът им ще се върне вкъщи, защото е малко разтревожен. Съответно са изписали буквите като запалени цигари и пълни пепелници – пушим повече, когато сме нервни (Фиг. 1е). Вероятно по-наблюдателните читатели са видели, че нито едно от изреченията в шестте реклами не е завършено. Причината е в супер удобните матраци, на които заспиваме на секундата. Ето защо не можем да довършим мисълта си. Тоест, дори и коректорките в случая могат да заспят спокойно. Никой няма да им се скара, че са пропуснали досадните правописни грешки. Това доказва още веднъж основния комуникативен закон. Той гласи, че няма правилна или грешна комуникация, а че всичко зависи от комуникативната ситуация. В случая нещата са си абсолютно ОК с незавършените изречения. Те по убедителен начин доказват, че прекрасните матраци ни приспиват моментално. Също толкова креативно са подходили и в три реклами на „Найки“ (Фиг. 2а, 2б, 2в). На тях виждаме портрети на велики футболисти – например на Роналдо. „Изписали“ са портретите с отпечатъци на футболни топки. Имиджите всъщност са автопортрети – самите футболисти са ги „нарисували“. Тоест, освен метафора имаме и хипербола. Рекламистите са преувеличили способности-

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


печатни комуникации

полиграфия 2’2014 33


събития

В 30 секунди

В началото на април Касима-ДЛ ООД представи пред българската публика книговезки платна и хартии на Winter&Company AG. Целта на организирания семинар беше детайлно запознаване на българската публика с продуктите на една от водещите компании в сектора на книговезките платна и хартии, възприемана като синоним на иновативност.

In brief

Касима-ДЛ ООД представи книговезки платна и хартии на Winter&Company AG

Kasima-DL Ltd. presented innovative covering materials of Winter&Company AG In early April, Kasima-DL Ltd. presented the Bulgarian audience innovative covering materials of Winter&Company AG. The aim of the organized seminar was detailed introduction to the Bulgarian audience with the products of one of the leading company, the name of which is synonymous for innovative covering materials of the highest quality and value.

На 8 април 2014 г. Касима-ДЛ ООД заедно с техния партньор Winter&Company AG представиха книговезки платна и хартии на швейцарската компания. Целта на проведения семинар в хотел „Симона“ в София беше детайлно запознаване на българската публика с продуктите на една от водещите компания в сектора на книговезките платна и хартии, възприемана като синоним на иновативност. Създадена през 1892 г., Winter&Company AG систематично разработва широка гама от нови материали с огромно разнообразие от повърхности, структури и цветове. Всичко това швейцарската компания прави с една цел – да стимулира нашите сетива, за да „усетим“ найпълно комуникационното послание. Касима-ДЛ ООД предлага на българския пазар пълното портфолио от продукти на Winter&Company AG, което е разделено на няколко сегмента, базирани на ценови диапазон и пазара, за който са предназначени. В портфолиото ще откриете подходящото предложение за вашите опа-

34

ковки (налична е допълнителна категория „Луксозни“), книги и бележници. Матю Рънсър, мениджър експорт и продажби в Winter&Company AG, имаше нелеката задача да запознае присъстващите с богатото разнообразие от предлагани книговезки платна и хартии. Наред с представянето на огромната палитра от цветове и повърхности в каталозите на компанията, той приложи и по-практичен подход, демонстрирайки реализирани продукти и ефекта, който се получава при използване именно на техните решения. В рамките на събитието имах възможност да разговарям с г-н Димитър Ангелов, управител на Касима-ДЛ ООД и г-н Матю Рънсър, мениджър експорт и продажби в Winter&Company AG. Ето какво споделиха накратко те.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


събития

В 30 секунди

В последните дни на април Гед ООД организира двудневен семинар на тема „Sonora XP – безпроцесната пластина, с която казвате печелившо сбогом на проявителната машина“. Бяха обсъдени редица въпроси, свързани с виждането на Kodak за бъдещето на полиграфическата индустрия и посоката, в която ще продължи своето развитие. Искрен Цветков – консултант дигитални решения за Източна Европа, стартира основния панел на семинара с преглед на технологичното развитие и видовете пластини, преди да се насочи към основната тема – безпроцесната пластина Sonora XP.

In brief

Kodak и безпроцесната пластина на бъдещето

Kodak and process free plate of the future In the last days of April, GED Ltd. organized a two-day seminar on „Sonora XP – process free plate which say goodbye to unnecessary processing equipment.“ During the workshop have been discussed a number of issues related to the Kodak vision of the future of printing industry and the direction in which to continue its development. Iskren Tsvetkov – digital solutions consultant for Eastern Europe, launched the main panel of the seminar with technological developments and types of plates before heading to the main topic, namely process free plate Sonora XP.

На 24 и 25 април хотел „Чинар“ в град Хисаря се превърна в сборен пункт на участниците в семинара на фирма Гед ООД на тема „Sonora XP – безпроцесната пластина, с която казвате печелившо сбогом на проявителната машина“. Преди вниманието на присъстващите да бъде насочено към основната тема на семинара, г-н Яцек Скибицки, директор на Клъстер Русия и Източна Европа, постави основата, запознавайки накратко присъстващите с промените в Kodak и новата стратегия за развитие на компанията. Г-н Скибицки сподели, че в момента Kodak е финансово стабилна компания и преструктурирането е приключило. Като резултат компанията насочва своя фокус и усилия за развитие към полиграфическата индустрия, което слага край на 120-годишната история, свързана с развитието на фотографията. От компанията планират да инвестират и развиват дейността си в сферата на опаковъчната индустрия и „функционалния печат“. Г-н Скибицки допълни, че развитието на Kodak ще стъпи на четири ключови технологии: »» Square spot (квадратната точка), осигуряваща високо качество и стабилност на печатния процес; »» Унифицирания работен поток; »» Color Flow; »» Stream Inkjet. След него пред „белия лист“ застана г-н Искрен Цветков – консултант дигитални решения за Източна Европа, който си беше поставил задачата детайлно да запознае гостите на семинара с технологичното развитие и видовете пластини. След общата част на своята лекция г-н Цветков се насочи и към същината на семинара, а именно представянето на безпроцесната пластина Sonora XP на Kodak. Той сподели, че тенденция не само при пластините, но като цяло в индустрията е търсенето на възможности за съкращаване на производствения процес. В частния случай, при съкращаването на производствения процес чрез използването на безпроцесната пластина Sonora XP клиентите не само реализират икономии по отношение на времето (благодарение на премахването на произ-

водствени стъпки), но и спестяват разходи за енергия. Несъмнено най-голямата изгода за клиентите, ползващи тези пластини в работата си, ще бъде качеството на печат, тъй като процесът проявяване е премахнат, а при него може да бъдат допуснати грешки.

Накратко за Sonora XP Sonora XP на Kodak е безпрашна негативна термална пластина. Пластините от серията предлагат не само производителност и качество, необходими за основни приложения за печат на рекламни материали посредством листов офсетов печат, но имат и приложения при печат на ролни headset и coldest машини и дори за къси тиражи с UV мастила. След експонация пластините се качват директно на печатната машина, а тиражоустойчивостта (в зависимост от технологията) може да достигне до 200 000 отпечатъка. Ако използвате листов печат, гарантираният тираж от Kodak е в рамките на 100 000 отпечатъка. В случай че използвате UV мастила, тиражоустойчивостта достига до 10 000 отпечатъка.

На практика По време на семинара присъстващите имаха възможност не само да чуят за предимствата на Sonora XP, но и лично да се убедят в това посредством тестовите тиражи, изпълнени в „Мултипринт“ ООД. За проведените тестове разказа г-н Ивелин Добрев, който е ръководител на отдела за предпечатна подготовка в печатницата. В рамките на семинарната програма бяха предвидени и три кръгли маси, целта на които беше в компактен вариант да бъдат обсъдени различни теми, свързани с технологичните продукти и решения на Kodak. Финален щрих в организирания от Гед ООД семинар беше посещението на етнографски комплекс „Дамасцена“, гр. Скобелево, и на тракийския култов комплекс в с. Старосел през втория ден.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! полиграфия 2’2014 35


събития

В 30 секунди

На 8 май 2014 г. в Националния дворец на културата бе отбелязан 90-годишният юбилей на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. На празника присъстваха много гости, учители и ученици.

In brief

90 години Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография

90 years National Professional High School of Polygraphy and Photography On May 8, 2014 at the National Palace of Culture was held celebrating the 90th anniversary of the National Professional High School of Polygraphy and Photography. The celebration was attended by many guests, teachers and students.

На 8 май 2014 г. едно от културните средища в столицата – Националният дворец на културата, отвори широко врати, за да посрещне учители, ученици (бивши и настоящи) и гости, за да могат заедно да отбележат 90-годишния юбилей на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. Неведнъж на страниците на списанието сме споменавали, че благодарение на високото ниво и професионализъм на учителите Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ) продължава да затвърждава своята позиция на единственото в страната училище, способно да подготвя можещи кадри в областта на полиграфията и фотографията, както и в сферата на дизайна и анимацията. Изминатият път през тези 90 години доказва горното твърдение. Той е дълг, изпълнен с препятствия и трудности, но като знаем, самият път не е важен, той е

36

инструментът за достигане на крайната цел. А тя, целта, е достигната – училището предлага възможност за успешна реализация на своите ученици, като в същото време осигурява за бизнеса подготвени специалисти – нещо, което българските компании от всички браншове желаят и очакват. В тържественото честване, което беше открито по традиция с внасянето на знамената на гимназията, приветствие към присъстващите поднесе г-н Васил Василев – зам.-министър на културата, който награди гимназията и целия � колектив с грамота за принос към развитието на българската култура и образование и по случай 90-годишния � юбилей. „В живота на всеки има вълнуващи моменти, които оставят траен знак в съзнанието. Този знак определя нашия път през света, водещ ни към целта, към която се стремим. Тази юбилейна година е такъв момент за нас“ – каза в своите встъпителни думи инж. Цветанка Апостолова, директор на НПГПФ. И допълни: „Юбилеите са добър повод да се вгледаме в дирята, оставена след нас. 90 години са период, от който можем да извлечем поуки както от постигнатото, така и от изпитанията. По този начин получаваме формулата на успеха, белязала пътя на една 90-годишна мечта.“ Участие в празника, посветен на всички, свързали част от своето съществуване с Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, взеха и редица училища по изкуствата, които поздравиха гостите със свои изпълнения. Честит юбилей, НПГПФ! полиграфия


новини

НОВИНИ Среща на Съюза на печатарската индустрия в България На 20 март 2014 г. в хотел „Панорама“, гр. Априлци, се проведе редовното събрание на СПИБ. Присъстваха 75 членове на съюза, в т.ч. членовете на УС, главният секретар, както и гости на събранието. За председател на събранието бе избран господин Петър Кънев, а за протоколчик – господин Румен Трифонов. Дневният ред на редовното събрание на СПИБ включваше няколко основни точки:

»» Данъчни закони, бизнес среда и междуфирмена задлъжнялост в настоящата българска икономика – г-жа Людмила Петкова, зам.-министър на финансите. »» Обзор на състоянието на фирмената задлъжнялост в бранша и превенция на проблема – г-н Борислав Минев, управител на „Кредит Инс“ ЕООД. »» Представяне на новите членове на СПИБ: Военно-географски център, гр.Троян – полк. Димитров, началник на ВГЦ –Троян; Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий“ – Олег Божанов, главен секретар на университета; печатница „М-Прес“ ООД, Севлиево – Мирослав Марков, управител. »» Наградата „Златен лъв“ на Асоциация „Българска книга“ за 2013 г. връчена на „Абагар“ АД, Велико Търново – Мариян Кенаров, управител.

св. Кирил и Методий“, представи университета, в който не само се изучават профили с издателска и печатна насоченост, но има и издателство. Мирослав Марков, управител „МПрес“ ООД, запозна присъстващите с ръководената от него печатница, намираща се в гр. Севлиево. Тя е модерно оборудвана и обслужва региона.

Отличия По време на срещата господин Мариян Кенаров, управител на „Абагар“ АД, Велико Търново, разказа и показа на присъстващите защо Асоциация „Българска книга“ им присъди престижната си награда “Златен лъв“ за 2013г. Накрая г-н Петър Кънев сподели с присъстващите някои мерки на Парламента за облекчаване работата на фирмите от реалния сектор и предстоящите законодателни промени в нормативните уредби, засягащи работодатели и служители. полиграфия

KBA Group на Interpack 2014 Специално разработени печатни решения за опаковъчната промишленост

Нови членове На провелата се редовна среща на СПИБ в хотел „Панорама“ бяха приети и трима нови членове. Полковник Р. Димитров представи Военно-географския център в гр.Троян. Като нов член на СПИБ те очакват от колегите професионална подкрепа в сложната и отговорна работа на печатницата във Военно-географския център. Олег Божанов, главен секретар на Великотърновския университет “Св.

Повишено търсене на нови и употребявани машини Инвестиционна сигурност за днес и утре Дали е необходима нова инвестиция, за да получите висока производителност? От Müller Martini са доказали, че са надежден партньор не само когато става въпрос за нови машини, но също и за удължаване на жизнения цикъл на съществуващите. В бързо променящите се пазарни изисквания въпросът за сигурността на инвестициите в момента е на преден план за полиграфическите предприятия. Те търсят решения, които са актуални не само днес, но и за в бъдеще, без значение дали става въпрос за избор на нова машина или използвано оборудване. Важното е производствените системи да отговарят на настоящите и бъдещи изисквания.

Високоавтоматизирани нови машини

Междуфирмената задлъжнялост Людмила Петкова, зам.-министър на финансите, отбеляза стремежа на министерството да облекчи условията за правенето на светъл бизнес в страната и отговори на всички зададени от колегите въпроси. Борислав Минев, управител на „Кредит Инс“ ЕООД, допълни темата, като запозна присъстващите членове на СПИБ с моментната ситуация, както и какви са възможностите за превенция на проблема.

MetalPrint, KBA-Metronic, KBA-MePrint, KBA-Flexotecnica или KBA-Kammann. На изложението в Дюселдорф са били представени различни продукти и актуални тенденции в отделните опаковъчни сегменти. www.kba.com

За първи път няколко фирми, принадлежащи към групата на Koenig & Bauer, участваха съвместно на щанда на KBA-Metronic на тазгодишния Interpack. Под надслов „KBA: The Right One“ групата представи иновативни решения за различни приложения за опаковането и интегрираните производствени промишлени линии. KBA са сред водещите производители на печатни машини в света и имат едно от най-солидните ноу-хау и продуктово портфолио за изключително разнообразната опаковъчна индустрия. Световната им продажбена и обслужваща мрежа гарантира непосредствена близост до клиента. Метални, стъклени, пластмасови, от картон, велпапе и други опаковки биват печатани с помощта на традиционни и дигитални методи за печат (офсетов, флексо, ситопечат, UV, мастилено-струен, лазерен, термотрансферен) от KBA Radebeul, KBA-

Новите машини имат предимството да осигуряват по-ефективно производство, което прави възможно бързото и гъвкаво реагиране на изискванията на клиентите. Това позволява на полиграфическите предприятия да привлекат нови клиенти или да си върнат загубени поръчки, тъй като ще могат да осигуряват по-добро качество и пократки срокове за доставка. Тенденцията към по-къси тиражи и кратки срокове, в комбинация с повисоко качество на печата, създава нови възможности за иновативни продукти. В резултат фокусът върху дигиталния печат става по-силен. Има обаче решения, които са предназначени за офсетов и дигитален печат. Напри-

полиграфия 2’2014 37


мер машина за шиене с тел Presto II, която лесно може да бъде оборудвана за ползване в дигиталния печат в бъдеще. Това осигурява на клиентите по-висока степен на защита на инвестицията.

Удължено използване на машинния парк Възможно ли е оцеляването в полиграфическата индустрия в дългосрочен план, без да се инвестира в нови машини? В настоящия момент ценовият натиск принуждава много фирми да подобряват производителността на съществуващото оборудване при минимални разходи или да инвестират в използвана машина. Успоредно с новите технологии Müller Martini подкрепят тенденцията за ползване на съществуващите машини за по-дълъг период от време с всеобхватното си портфолио от услуги. MMServices удължава икономическия жизнен път на системите и ги прави годни за нови бизнес модели благодарение на възможността за надграждане. Компаниите не трябва да се лишават от най-съвременните технологии дори когато разполагат с относително по-стари машини. Редовната поддръжка и актуализация са от ключово значение за стабилизиране на производителността и рентабилността.

Services – удължен живот за оборудването

MM

Специалистите от MMServices се грижат за преместването на машините, монтажа и въвеждането им в експлоатация. При поискване цялата система може да бъде проверена, за да бъдат открити звената, които могат да бъдат подобрени. С договора за обслужване Müller Martini осигурява превантивна поддръжка за дългосрочно поддържане на производителността и постоянна висока рентабилност.

Индивидуални решения и за използваните машини Дали машината е нова, не е била в употреба за известно време, или е закупена на втора ръка, редовната поддръжка и модернизация са от съществено значение за производителността и рентабилността на производствената система. Повече информация за предлаганите услуги можете да откриете на сайта на компанията. www.mullermartini.com

Новият CorelDRAW Graphics Suite X7 дава на потребителите възможност да проектират в свой собствен стил Преработеният потребителски интерфейс, работните пространства с възможност за персонализиране и раз38

ширените опции за запълване помагат на потребителите да прибавят бързина и мощ към работния си процес. На 24 април 2014 г. Corel и БиЕмДжи представиха CorelDRAW Graphics Suite X7 – най-новата версия на водещия графичен софтуерен пакет. С преработен потребителски интерфейс с големи възможности за персонализиране, пакетът е пригоден към работния процес на всеки потребител, предлагайки нови начини за увеличаване на продуктивността по време на всяка стъпка от процеса на проектиране. Тази нова версия предлага мощни възможности за запълване, висок DPI, съвместимост с повече от един монитор и сензорен екран, както и повече начини да споделяте съдържание с общността на CorelDRAW. В допълнение поддръжката на многоядрени и 64-битови системи позволява на потребителите да работят с множество приложения и да обработват с лекота големи файлове. Програмата помага на потребителите да започнат бързо работа с нея, да изпълняват ефективно проектите си и да сложат своя отличителен отпечатък върху процеса на проектиране.

Нови/разширени функции в CorelDRAW Graphics Suite X7, спестяващи време: »» Избор на работно пространство: изберете измежду шест предварително зададени работни пространства въз основа на нивото на подготовка и конкретните задачи: Lite, Default, Classic, Adobe Illustrator, Photoshop, Advanced Page Layout или Advanced Illustration. »» Бързо персонализиране: пригодете работното пространство към конкретния работен процес просто като добавите или премахнете скачващи се прозорци (dockers), инструменти и други елемент. »» Запълване с преливане (fountain fill): постигнете по-добри резултати по-бързо с пълен контрол върху запълването и прозрачността; създавайте елипсовидни и правоъгълни запълвания с преливане, контролирайте прозрачността в отделните цветове на запълването, повтаряйте запълвания в обектите и регулирайте ъгъла на запълване. »» Font Playground: преглеждайте бързо и лесно, експериментирайте и избирайте идеалния шрифт. »» Интерфейс за множество документи: работете с множество документи и превключвайте между тях на повече от един монитор, в изглед с подпрозорци, за да оптимизирате всеки проект. »» Инструменти за редактиране на снимки във PHOTO-PAINT: създавайте неповторими изображения с чувствителни на натиск „течни“

инструменти (Smear, Attract и Twirl) и фотографски ефекти (Bokeh blur, Sepia Toning и Time Machine). »» Поддръжка на висок DPI: постигнете един и същ изглед на устройства, чиито монитори са с висок DPI; интерфейсът се адаптира лесно към възможност за сензорен екран, което го прави съвместим с най-новите настолни компютри, лаптопи и таблети. »» Генератор на QR кодове: създавайте персонализирани QR кодове, които включват цветове, изображения и текст; с едно щракване можете да се уверите, че QR кодът е валиден за всички мобилни устройства. »» Водачи за подравняване: разполагайте обектите бързо и точно с предложените подравнявания към близките обекти. »» Поддръжка на OpenType®, включително на азиатски символи: спестете време с разширената поддръжка на OpenType шрифтове, включително азиатски, за да имате пълен контрол над типографията. »» Вградена обмяна на съдържание: можете да си сътрудничите лесно чрез споделяне на векторни, bitmap (растерни) и запълващи преливания с общността чрез това онлайн хранилище, интегрирано с Corel® CONNECT™. CorelDRAW Graphics Suite X7 предлага и 10 000 клипарт и цифрови изображения, 2 000 цифрови фотографии с висока резолюция, 1 000 OpenType шрифта, 350 професионално изработени шаблона, 2 000 шаблона за превозни средства, 800 рамки и щампи, над пет часа видеоклипове за обучение и много други. За пълен списък на всичко, което е включено в CorelDRAW Graphics Suite X7 и за да свалите безплатна 30-дневна пробна версия, посетете www.corel. com/coreldraw.


Corel предоставя избор на потребителите Corel разбира, че различните клиенти имат различни предпочитания за покупка. Затова клиентите могат да закупят CorelDRAW Graphics Suite X7 от партньорите на БиЕмДжи по два начина:

»» Постоянен лиценз: плащате веднъж и продуктът става ваша собственост завинаги; »» Абонамент: заплащате годишна такса и ползвате продукта, докато правите плащания. Предлагане и цена Пълната версия е на цена € 521*, ъпгрейд € 267*. Абонаментът се предлага за € 198* на година. CorelDRAW Graphics Suite X7 е наличен на българския пазар от партньорите на БиЕмДжи. www.bmg.bg

Konica Minolta пускат на пазара серията bizhub PRO и PRESS C1060/C1070 Технологичният експерт Konica Minolta запазва своята водеща роля в развитието на хардуера с пет нови устройства в една серия, налични на пазара от май 2014 г. Новата серия включва bizhub PRO C1060/C1070 и bizhub PRESS C1060/C1070/P. Тези продукти представляват крайъгълен камък в производствения печат. Устройствата са от най-ново поколение, подходящи за всеки клиент – от начинаещи до професионалисти. bizhub PRO C1060/C1070 са отлични за стартиращи печатници. И двете устройства осигуряват лесен преход към цифров печат, като предлагат модули за довършителни дейности и

регулиране на цвета. Превъзходното качество на изображението и голямото разнообразие от поддържани медии осигуряват максимална производителност за потребителя.

Стабилни и качествени резултати, надхвърлящи очакванията Новата серия на Konica Minolta се отличава с високо качество и висока точност. Новите технологии гарантират изключителни резултати при печат. Те включват разработения от Konica Minolta Simitri® HD E тонер за по-естествена текстура и по-добри полутонове и реалистични цветове на кожата, Screen Enhanced Digital Processing (в четвъртото си поколение за точно и надеждно формиране на изображението), система за обратна връзка на изхода за измерване на качеството на хартия и автоматизиран контрол в реално време, настройка на плътността на изображението.

Повишете доходността чрез максимизиране на надеждността Серията bizhub PRO и PRESS C1060/ C1070 поддържа високо ниво на продуктивност съответно с 60 и 71 A4 стр./мин. Това са 3,316 или 3,907 стр./ час, което позволява на Konica Minolta да създаде добавена стойност чрез повишаване на производителността. Същите допълнителни функции на високо равнище, обикновено запазени за високия клас устройства, вече са на разположение в компактна цялостна система, включваща широка гама от опции за автоматизирано производство на подвързани и лепени книги и брошури. Серията е с повишена надеждност за печат в големи обеми и гъвкава подмяна на части.

Деян Милков 1944–2014

На 30 януари т.г. ни напусна колегата Деян Милков. Инж. Деян Милков е роден на 12.06.1944 г. в София. Средното си образование завършва през 1964 г. и започва работа в ДП „Мадара“ като общ работник. През 1967 г. заминава да следва във Висшето инженерно училище в Лайпциг, бившата ГДР, и завършва специалността Технология на производството, секция Полиграфия.

Значително разширяване на спектъра от цифрови печатни поръчки bizhub PRO и PRESS C1060/C1070 създават повече опции за доставчиците на печат да разширят възможностите си за бизнес чрез работа с широка гама основни приложения за дигитален печат. Популярната функция за въздушно-струйно подаване на хартията, осигуряваща по-добро подаване на хартии с висок грамаж и такива с покритие, е на разположение в тази серия за първи път. Устройствата предлагат още функция за автоматично двустранно принтиране на дебела хартия до 300 г и подобрено подаване на тънка хартия. В допълнение новоразработеният специален фюзер EF-103 поддържа висококачествен печат на пликове.

Принос за устойчиво общество Новите bizhub PRO и PRESS C1060/ C1070 могат да се похвалят с редица зелени характеристики. Simitri® HD E тонер например е специално разработен за икономия на енергия. Освен това серията е лидер в използването на рециклирани PC и PET. Основното тяло е проектирано да бъде максимално компактно, което означава, че серията BIZHUB PRO и PRESS допринася за намалено въздействие върху околната среда. Коника Минолта България

През 1975г. се завръща в България и отново започва работа в ДП „Мадара“ като началник на печатен цех. Производственият му опит е оценен от ръководството на предприятието и през 1980 г. е назначен за началник производствен отдел. Паралелно преподава в Техникума по полиграфия и фотография „ЮлиусФучик“, София – до 1984 г. От 1993 г. за кратко е зам.-директор на ДП „Мадара“ и същата година е назначен за директор. През януари 1998 г. е стартирана приватизацията на ДП „Мадара“. През същата година е освободен от длъжността директор на ДП „Мадара“ и до 1999 г. работи в ИПК „Родина“ като началник снабдяване. През 2000 г. е възстановен на работа в „Мадара Принт“ АД и е избран за председател на съвета на директорите. Оттогава до последните си дни работи на този пост. За нас той беше не само дългогодишен специалист в полиграфията, но и приятел и прекрасен човек. Поклон пред паметта му! Близки, колеги и приятели Редакцията на сп. полиграфия полиграфия 2’2014 39


София 1528 бул. Искърско шосе 15 тел.: 02 979 44 25, 979 44 26 факс: 02 979 44 27 моб. тел.: 0896 81 91 12 0896 81 91 13 e-mail: aldex@mail.bg www.aldex-inc.bg

1784 София бул. Цариградско шосе 119А тел.: 02 971 80 88; 02 971 80 86 02 971 80 22; факс: 02 971 80 23 е-mail: office@ofsetbg.com www.ofsetbg.com

Пловдив 4000 жк Тракия, ул. Н. Шилева 16 тел.: 032 654 160, 032 654 165 факс: 032 654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

София 1784 бул. Цариградско шосе – 7 км тел.: 02 971 80 25 факс: 02 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

София 1712 ул. Инж. Георги Белов 20а тел.: 0700 10 313, 02 9753 068 факс: 02 9751 080 e-mail: team@ep-bags.com www.extrapack.com

София 1592 жк. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3А тел.: 02 978 78 78, 02 422 59 38 факс: 02 979 09 25 e-mail: office@alliance-print.com e-mail: sales@alliance-print.com www.alliance-print.com

Пловдив 4000 ул. Нестор Абаджиев 57 тел.: 032 629 971, 032 629 970 e-mail: kslavchev@technopress.bg www.technopress.bg

София 1504 бул. Цариградско шосе 47А тел.: 02 944 39 42 факс: 02 943 31 09 e-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com

Велико Търново 5000 бул. Н. Габровски 98 тел.: 062 643 936 факс: 062 646 993 www.abagar.net

Централен офис: София 1113 ул. Тинтява 100 тел.: 02 8191 103 факс: 02 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

София 1715 ж.к. Младост 4, Бизнес парк София I сграда 14 — партер тел.: 02 955 94 61 факс: 02 955 96 21 е-mail: office@manroland.bg www.manroland.bg

София 1784 бул. Цариградско шосе 117 тел.: 02 974 31 44 факс: 02 974 50 33 e-mail: m.iliev@misto90.com www.misto90.com

София 1505 ул. Васил Друмев 36 тел.: 02 80 61 200; факс: 02 80 61 291 e-mail: office@ged-bg.net www.ged-bg.net

София 1618 бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3 тел.: 02 856 68 69 факс: 02 955 54 78 e-mail: info@politekbg.com www.politekbg.com

Костинброд бул. Славянска 10А тел.: 0721 66 245, 0721 66 246 0721 66 247 факс: 0721 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

Русе 7005, бул. Липник 129 тел.: 082 880 260, факс: 082 880 360 e-mail: office@dunavpress.com Офис в София, кв. Стрелбище ул. Хайдушка гора, бл. 112, вх. А, ет. 1 тел./факс: 02 958 30 93 e-mail: sofia@dunavpress.com www.dunavpress.com

София 1528 район Искър, ул. 5007 тел.: 02 973 25 42 факс: 02 973 22 54 e-mail: office@roprint.bg www.roprint.bg

Велико Търново 5000 тел.: 062 649 845 факс: 062 649 895 e-mail: info@siraprint.com www.siraprint.com

1784 София бул. Цариградско шосе 113А тел.: 02 876 04 93 тел./факс: 02 975 33 97 e-mail: bulgraph@bgnet.bg www.bulgraphica.com

Пловдив 4000 ул. Ал. Стамболийски 9 офис: 032 607 820, 032 607 821 032 607 825 търговски отдел: 032 607 824 e-mail: dominov@evrocom.net www.dominov-bg.com

София 1528 бул. Искърско шосе 7 Търговски център Европа, сграда 12 тел.: 02 841 10 16 факс: 02 841 10 12 e-mail: office@druckfarben.bg www.druckfarben.bg

София 1138 кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02 930 77 61, 02 40 11 761 факс: 02 930 77 11, 02 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg www.demax.bg

София 1592 кв. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3 тел.: 02 979 00 06 e-mail: manager@poligrafcombinat.bg www.poligrafcombinat.bg

София 1715 ул. Околовръстен път 251 тел.: 02 988 55 00 тел./факс: 02 988 55 88 e-mail: office@bg.multivac.bg www.multivac.bg


Пазарът налага максимална производителност с най-високо качество. Същината на ежедневната работа е количеството постоянно да върви ръка за ръка с качеството. Съчетавайте бързина, качество и надеждност, за да постигнете истинска ефективност с „Хайделберг“, защото производителността ви дава най-голямото предимство пред конкуренцията. www.bg.heidelberg.com

Polygrafia 02/2014  
Polygrafia 02/2014  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Advertisement