Page 1

4’13 ОРГАН НА СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВАНО 1949 ГОДИНА  ІІІ ИЗДАНИЕ  ГОДИНА ХХXIV  ВСИЧКО ЗА ПЕЧАТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

64 години

771

месеца

НАЧАЛО

Оттук се започна... Сградата на Държавната печатница преди бомбардировките през 1944 г. В тази сграда израстват професионалистите, които създават Дирекция за снабдяване на полиграфическата промишленост, известна по-късно като ДСП Полиграфснаб.


Четири думи, които имат значение… Four words that matter... Здравейте, уважаеми читатели на сп. полиграфия, Дела или думи, или пък думи или дела? А защо трябва да имаме съприкосновение и противопоставяне, не може ли да бъде думи и дела? Свързани и подкрепящи се. Именно това твърдение сме се опитали да докажем в настоящия брой – че думите водят към дела. Може би по-интересното в случая е кои са тези четири думи. Със сигурност няма да ви бъдат непознати, а за много от вас са се превърнали в неразделна част от всекидневния ви речник: иновативност, ефективност, коректност, екологичност. В настоящия, четвърти, брой тези четири думи ще ги срещате често – директно изписани или смислово загатнати – те са там, откриваеми и на преден план. Какво ще откриете в броя Ще откриете какво е нужно, за да постигнете четири десетилетия иновативност, ефективност и коректност, в разговор с д-р Милко Михов, председател на управителния съвет на „Капелен България“ ЕООД. Той споделя, че: „Дейността на фирмата в България е в унисон с генералната линия, която „Капелен” следва във всички страни: коректност и надеждност и, разбира се, високопрофесионално обслужване на нашите клиенти.“ За да постигнеш иновативност и ефективност, а и екологичност в производството, реализирането на добре пресметната и правилно разчетена инвестиционна политика излиза на преден план. Това твърдение е добре онагледено от дейността на „Унипак” АД и инвестицията им в нова високопроизводителна линия за рязане с марката Perfecta. Четирите думички накуп ще откриете и в друг материал – този за „Дунапак-Родина“ АД. Господин Момчил Шишков, търговски директор в „Дунапак-Родина“ АД, споделя, че това е компания, в която се разчита много на традициите и опита, натрупан през годините, но и че: „Умелото съчетаване на тази основа с модерен мениджмънт и визия за динамиката на света около нас ни помага да се задържим на върха. Стараем се да предвидим появата на нови тенденции и потребности и да имаме готовност да откликнем първи при промяна на пазарното търсене. В много случаи ние предлагаме на клиентите изцяло ново и различно решение в опаковането и така допринасяме за техния пазарен успех.“ И още Ще можете да проследите първата част на статия, посветена на тенденциите при директното изработване на печатни форми. В броя ще откриете и анализа на Intergraf за състоянието на полиграфическата индустрия в България и Европа. Анализът съдържа официални данни за ситуацията в полиграфическата индустрия у нас, както и някои определящи тенденции. През призмата на KBA ще „видите“ какво се случи на Printtek 2013. По подобен начин и със съдействието на manroland sheetfed и Heidelberg ще разберете за важността на китайския пазар и провелото се изложение China Print 2013. В броя ще откриете още много полезна и интересна информация. Както обикновено, ако имате предложения към екипа на списанието, не се колебайте да ни пишете на: polygrafia@print-publishing.bg Приятно четене, Радослав Далев

4 полиграфия 4’2013

Hello dear readers of polygrafia magazine! Deeds or words, or words or deeds? And why should we have contact and confrontation, cannot be words and deeds? Related and mutually reinforcing. It is this statement we have tried to demonstrate in this issue - that words lead to deeds. Perhaps more interesting is what are these four words. Surely you will not be unfamiliar, and for many of you have become an integral part of your everyday vocabulary: innovativeness, efficiency, integrity, ecology. In this fourth issue these four words will often encounter - directly written or logically inferred - they are there to be found. What you will find in this issue You will find what you need to accomplish four decades, innovation, efficiency and honesty in conversation with Dr. Milko Mihov, Chair of Board of J.W. Cappelen Bulgaria EOOD. He says: “The company in Bulgaria is in line with the general line “Cappelen” follows in all countries: honesty and reliability and, of course, highly professional service to our customers.” To achieve innovation and efficiency, and environmental compatibility in production, the implementation of a calculated and interpreted correctly investment policy comes to the fore. This statement is well illustrated by the activities of “Unipack” JSC and its investment in a new high-performance cutting line Perfecta. Four words all together you’ll find in other article - that of “DunapackRodina” JSC. Mr. Momchil Shishkov, Commercial Director “DunapackRodina” JSC says that this is a company that relies heavily on tradition and experience gained over the years, but that “skillful combination of this basis of modern management and vision the dynamics of the world around us helps us to stay on top. We try to anticipate new trends and needs and be ready to respond first in case of market demand. In many cases we offer our customers a whole new and different decision for packaging and thus contribute to their market success. “ And more You can follow the first part of the article on trends in the direct production of printing plates. In this issue you will find analysis from Intergraf of the state of the printing industry in Bulgaria and Europe. The analysis contains official data on the situation in the printing industry in the country, as well as some defining trends. In light of the KBA you will “see” what happened to Printtek 2013. Similarly, in cooperation with manroland sheetfed and Heidelberg you will understand the importance of the Chinese market and China Print 2013. In this issue you will find many useful and interesting information. As usual, if you have any suggestions to the team of the magazine, do not hesitate to email us at: polygrafia@printpublishing.bg Enjoy your reading! Radoslav Dalev


Перфектна след 500 милиона тиражни удара. Не всички печатни машини са направени еднакво. manroland.com


в то з и б р о й Орган на Съюза на печатарската индустрия в България Основано 1949 г., III издание, година XXXIV ISSN 0204—9953 © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ООД, Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на специализираните списания ProGRAFICA, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Радослав Далев, главен редактор r.dalev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Aбонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графично оформление и предпечатна подготовка Диляна Чохаджиева, d.chohadjieva@print-publishing.bg Надежда Юрукова – Умарска, n.yurukova@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Коректор Бойка Юрукова Хартия Полиграфснаб АД корица — Ikono Matt 200 г/м2 тяло — Tecno Satin 115 г/м2, www.polygrafsnab.com Офсетов печат и довършителни процеси Печатница Мултипринт ООД, www.multiprint.bg Разпространение По абонамент, тел.: (02) 460 50 51, 460 50 50 Брой 4/13 е приключен редакционно на 02.08. 2013 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за промени при издаването на списанието. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Polygrafia Magazine is the Official Media of Printing Industry Union of Bulgaria Since 1949, © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., Member of PIUB СЕО Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 51, f: +359 2 460 50 66 Editorial Board Radoslav Dalev, Еditor–in–Chief, r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 02.08. 2013

6 полиграфия 4’2013

юбилей | 40 години „Капелен“ 6 | профил | „Дунапак-Роди-на“ АД 10 | бизнес развитиe | Перфектното решение за „Унипак“ АД от Perfecta 14 | отзвук | Полиграфическата индустрия има потенциал за развитие 18 | образование | 60 години Химикотехнологичен и металургичен университет 22 | Преструктуриране | Müller Martini изправени пред дългосрочна реформа 25 | computer-to-plate | Тенденции при директното изработване на печатни форми, част 1 27 | полиграфическата индустрия – настояще и бъдеще | Състоянието на полиграфическата индустрия в България и Европа 31 | печатни комуникации | B2B маркетинговите комуникации и общуванията на професионалните услуги 34 | човешки фактор | Професионалното ориентиране – ключ към успеха във време на криза 39 | Съюзен живот | Среща на Съюза на печатарската индустрия в България 42 | Среща на възпитаниците на Московския полиграфически институт 43 | изложения | KBA отчетоха успешно участие на Printtek 2013 44 | manroland sheetfed на China Print 2013 45 | China Print 2013 потвърди водещата роля на китайския пазар за Heidelberg 46 | събития | Adobe Creative Cloud for Teams 48 | изложби | Ретроспективна изложба на проф. Тодор Варджиев 50 | Предстоящо | Седмото международно триенале на сценичния плакат – София 2013 52 | „Компютърно пространство“ 2013 53 | Новини 55

in this issue ANNIVERSARY | 40 years Cappelen 6 | PROFILE | “DunapackRodina” JSC 10 | BUSINESS DEVELOPMENT | The perfect solution for “Unipack” JSC from Perfecta 14 | RESPONSE | Printing industry holds potential for growth 18 | EDUCATION | 60 years University of Chemical Technology and Metallurgy 22 | RESTRUCTURING | Müller Martini facing a long-term reform 25 | COMPUTER-TO-PLATE | What to expect in the future, Part 1 27 | PRINTING INDUSTRY – PRESENT AND FUTURE | State of the printing industry in Bulgaria and Europe 31 | PRINT COMMUNICATIONS | B2B marketing communications and communicating professional services 34 | HUMAN FACTOR | Professional orientation – the key to success in times of crisis 39 | BRANCH INFORMATION | Meeting of the Printing Industry Union of Bulgaria 42 | Meeting of alumni of the Moscow Polygraphic Institute 43 | EXHIBITIONS | KBA reported successful participation at Printtek 2013 44 | manroland sheetfed at China Print 2013 45 | China Print 2013 confirms the leading role on the Chinese market for Heidelberg 46 | EVENTS | Adobe Creative Cloud for Teams 48 | ART EXHIBITIONS | Retrospective art exhibition of Prof. Todor Vardjiev 50 | UPCOMING | Seventh International Triennial of Stage Poster – Sofia 2013 52 | “Computer Space” 2013 53 | NEWS 55


юбилей

40 години „Капелен“ Четири десетилетия иновативност, ефективност и коректност

„Дейността на фирмата в България е в унисон с генералната линия, която „Капелен“ следва във всички страни – коректност и надеждност и, разбира се, високопрофесионално обслужване на нашите клиенти.“

д-р Милко Михов, председател на управителния съвет на „Капелен България“ ЕООД

През октомври 2013 г. скандинавско-австрийската компания J.W. Cappelen Group ще отбележи своя 40-годишен юбилей. Компанията работи на българския пазар от над 35 години. След 1990 година фирмената група беше сред първите, основали свое представителство на бързоразвиващия се български пазар. Първоначално специализирана в търговията с хартии и картони, към днешна дата компанията успешно разшири дейността си в България. Днес в групата на J.W. Cappelen Group участват три български дружества: »» „Капелен България“: Специализирано дружество в сферата на защитените материали и документи; »» „Капелен БГ“: Представител на множество реномирани производители на хартии, картони и фолиа; »» „Паплог“: Логистично дружество, разполагащо с модерен логистичен център. За да разберем повече за предстоящия юбилей на компанията, дейността � на българския пазар и плановете за развитие, разговаряме с д-р Милко Михов, председател на управителния съвет на „Капелен България“ ЕООД. Г-н Михов, тази година скандинавско-австрийската компания J.W. Cappelen Group навършва 40 години от своето основаване, като практически през почти цялото време присъства и на българския пазар. Разкажете ни малко повече за дейността на компанията. Старият скандинавски род Капелен от векове се свързва с добив и обработка на дървесина, а също и с производство на целулоза и хартия. Капелен-старши – Я. В. Капелен, е известен в цял свят като авторитетен експерт в областта на хартиеното производство. След успеха на новата фирма във Франкфурт, в самото начало на 1973 г. 8 полиграфия 4’2013

той основа „Капелен Виена“ с насоченост към доставки в източноевропейски страни. Първата сделка на фирмата за доставка на хартия беше сключена с българското предприятие „Лесоимпекс“. Търговските връзки на „Капелен“ с българските предприятия продължават оттогава до днес. „Капелен“ се радва на активни търговски връзки с почти всички централно- и източноевропейски страни. Успоредно с това в Румъния притежава капацитети за производство на дървесина и оползотворяване на отпадъците от дървопреработването – фирма „Ромууд“, а в Словакия – предприятие за изграждане на стоманени конструкции – „Татра Стийл“. До промените през 1989 г. българският пазар се обслужваше чрез виенския офис. През 1990 г. беше основано представителство в България – „Капелен София“. При променените обществено-икономически условия това се оказа положителна инициатива и две години по-късно бе основана първата фирма на „Капелен“ в България – „Капелен България“ ЕООД. Това бе една решителна и определяща стъпка за експанзията на „Капелен“ в България и скоро след това, във връзка с разширената дейност, бяха създадени още няколко нови фирми: „Конкорд Папир“ (сега „Анталис България“), „Паплог“ – специализирана фирма за логистика, а по-късно и „Капелен БГ“. Работите в три основни направления, можете ли да ни разкажете малко по-подробно? От 1991 г. „Капелен“ стартира специализация в областта на защитените хартии и документи. Оттогава датира работата по защитата и цялостното оформление на българските документи за самоличност. С оглед постигане на по-висока специализация и съблюдаване на специфичните изисквания, доставките на масови


юбилей

хартии и специалитети бяха предоставени на дъщерната фирма „Капелен БГ“, докато „Капелен България“ се концентрира върху работата по ценните книжа и документи. В началото на новото столетие „Капелен“ направи сериозна инвестиция в един съвременен логистичен център, който предлага високо ниво на логистични услуги. Благодарение на модерната си инфраструктура „Паплог“ вече предлага логистични услуги не само за полиграфическия бранш, но и за редица товародатели от други браншове. Достатъчно е да споменем, че „Паплог“ беше фирмата, която за първи път организира доставки на принципа „just-in-time“ в България. Вече четири десетилетия следите международните тенденции и предлагате на вашите клиенти иновативни и ефективни решения в областта на защитените хартии и документи. Каква е Вашата равносметка за дейността на компанията? В своята дейност по доставка на защитени хартии и решения за различните видове документи и ценни книжа „Капелен България“ работи с утвърдени специалисти и експерти от редица западноевропейски страни и, разбира се – с такива, които имат водещи функции в рамките на Европейския съюз. Нивото на връзките със световни лидери в производството на специални материали за защитени документи, е твърде високо. Следим изследователската и развойната дейност на редица специални служби, институти и лаборатории и на тази база сме в състояние да предложим на нашите клиенти решения, които не само отговарят най-точно на европейските изисквания и стандарти, но и бележат премиера на някои решения и материали в световен мащаб. Като продължение на предходния ми въпрос: Кои са найголемите успехи на компанията? Трудно би могло да се подредят успехите в някаква последователност, тъй като на пазара отделните проекти имат различно звучене в професионален и в търговски аспект. Но все пак заслужават да бъдат споменати проектите за доставки: „just-in-time“ за Вестникарска група WAZ, медийни и специални хартии за ИПК «Родина» АД и редица други; работата по създаването на български документи за самоличност в продължение на повече от две десетилетия; сътрудничеството и доставките за редица фирми, държавни и обществени институции в областта на ценните книжа и документи. Вашето мото е „Доставчик на иновативни решения“. Какво на практика означава това за вашите клиенти? Достатъчно е да спомена, че в България имаше премиера продуктът IRISAFE. Днес всички страни в света прилагат в своите документи защитно ТКО фолио, но то беше приложено за първи път в българските задгранични паспорти. „Капелен“ беше един от първите доставчици, които предложиха защитени хартии с химически защити – 4-tals (четирикратна химическа защита). Значителен е наши10 полиграфия 4’2013

ят принос за композирането на съвременните визови стикери, използвани в рамките на ЕС и Шенген. Същевременно стремежът ни при изработката на предложенията за българския пазар е бил винаги да дадем иновативни решения във връзка с последни разработки в тази област, и то при най-благоприятни условия за българския пазар. Бих искал да насоча вниманието Ви към дейността на компанията у нас. Както вече споменахме, на практика оперирате от самото начало, а от 1990 г. имате и българско представителство. Как е позиционирана компанията на българския пазар и какви са възможностите за развитие? Дейността на фирмата в България е в унисон с генералната линия, която „Капелен“ следва във всички страни – коректност и надеждност и, разбира се, високопрофесионално обслужване на нашите клиенти. Стремежът ни винаги е бил да бъдем не просто продавачи на стока, а партньори, които освен съответните материали предлагат и доставят цялостни решения, партньори, на които може да се разчита. Само по този начин можем да се надяваме, че дейността ни, която в България датира от 40 години, ще продължи с не по-малък успех още много години в бъдеще. Как виждате развитието на българския пазар в сравнение с останалите източноевропейски държави? Наистина, условията на българския пазар имат определена специфика. Сравнението с останалите европейски страни в икономически аспект показва много непостигнати цели. Но нашият народ и нашата страна имат потенциал, който, за съжаление, не се използва. И в това именно ние виждаме една положителна перспектива и предизвикателство. Какви са плановете Ви за бъдещо развитие? Какво можем да очакваме от J.W. Cappelen Group през следващите 40 години? Сигурно е това, че и в бъдеще „Капелен“ ще отстоява своите принципи и стремеж да бъде коректен и надежден партньор, усилията да бъде в крак с положителните промени у нас и по света, да постига все по-добро сътрудничество с партньорите си и да служи по най-добър начин на страната. Как смятате да отбележите юбилея? Юбилея отбелязваме с подобаващо събитие, включващо прием, за който очакваме около 200 гости от страната и чужбина. Предвиден е и разговор на кръглата маса, който ще бъде модериран от признати специалисти в областта на икономиката и насочен към разширяване на сътрудничеството не само с нас, но и с фирми от цялата страна. Въпросите зададе Радослав Далев


иновативни решения за перфориране и подвързващи техники световно признание в професионалната сфера за обработка на хартията подходящо решение за всякакви приложения стандарт от най-високо качество на RENZ RING WIRE® в подвързването с гребени и календарни кукички качество „Произведено в Германия“


профил

„Дунапак-Родина“ АД В крак с времето и технологиите и рамо до рамо с клиентите Днес „Дунапак-Родина“ АД е лидер на пазара за велпапе и опаковки от велпапе в България и все по-уверено отправя поглед и към съседните държави. Зад успеха на тази интересна и много успешна компания се крият вече повече от 50-годишна история, много семейни спомени (в завода и до днес работят представители на 3 поколения от една фамилия) и непрестанен стремеж към нови технологии, производствена ефективност, екологичност и ентусиазирани и ориентирани към клиентите служители. Средната възраст на работещите в „Дунапак-Родина“ АД е 40 години, а студенти и млади специалисти намират подкрепа по пътя към професионалното си развитие, като стажуват, подготвят дипломни работи по теми, свързани с производството, или в рамките на няколкочасово посещение се запознават с организацията на работа, технологиите и политиките на компанията. „Дунапак-Родина“ АД се грижи за непрекъснатото развитие и обучение на специалистите си, като поддържа добри контакти и работи съвместно с университети и най-добрите компании за обучения. През лятото на 2013 година освен традиционната ежегодна стажантска програма компанията е дала шанс и на 2-ма ученици от Математическа гимназия Пловдив, специалност Графичен дизайн, да придобият практически опит и знания. Заводът съществува от 1962 г, а през 2002 става част от австрийския холдинг Prinzhorn Group. Групата е един от водещите производители на хартия и опаковки в Централна и Източна Европа. В групата функционира затворен цикъл на производство – от производството на хартия, от която се произвежда велпапе, през производство на различни видове, размери и модели опаковки, до събирането и рециклирането на отпадъчна хартия и картонени опаковки.

На първо място – екологията През последните 10 години „Дунапак-Родина“ АД провежда целенасочена политика по опазване на околната сре-

да, предотвратяване на замърсяването и непрекъснато подобряване и съответствие с приложимите законови и вътрешни за компанията изисквания. Началото на тези дейности е поставено с ликвидирането на старата мазутна централа, захранваща машините в производството, и изграждането на нова модерна парова станция, работеща с природен газ. По този начин е сведено до минимум отделянето на вредни емисии във въздуха и е предотвратена възможността за евентуални разливи и замърсявания в околната среда. Целенасочено се разработват, внедряват и предлагат на клиентите продукти, произведени от по-нискограмажни рециклирани хартии, при които процентът на първична целулоза е в пъти по-нисък. 98% от общото количество хартия в производството е от рециклирани материали. В производството се използват последно поколение технологии и се влагат изцяло рециклируеми и биоразградими материали – нишестето, което се ползва за слепване на отделните хартии в производството на велпапе, е на царевична основа, а мастилата за печат на опаковките са изцяло водноразтворими.

За традициите, успеха и новостите Господин Момчил Шишков, търговски директор в „Дунапак-Родина“ АД, споделя в един абзац концепцията на компанията, довела до успешното � представяне на пазара: „Като компания, която съществува повече от половин век, ние разчитаме изключително много на традициите и опита, натрупан през годините. Умелото съчетаване на тази основа с модерен мениджмънт и визия за динамиката на света около нас ни помага да се задържим на върха. Стараем се да предвидим появата на нови тенденции и потребности и да имаме готовност да откликнем първи при промяна на пазарното търсене. В много случаи ние предлагаме на клиентите изцяло ново и различно решение в опаковането и така допринасяме за техния пазарен успех! В наше лице клиентите намират надежден партньор, който предлага сигурност и постоянство по отношение на високото качество и отличното обслужване, но същевременно и много иновативни технологични решения, до които те трудно биха могли да стигнат сами.“

Иновациите – инструмент за постигане на по-висока ефективност и удовлетворение на клиентите Азбучна истина е, че светът се развива с много бързи темпове и всяка компания, която иска да се радва на просперитет, е длъжна да инвестира в нови технологии и да не спира да учи. „Дунапак-Родина” АД не спира да инвестира през последните 10 години, като за периода сумата надхвърля 40 милиона лв. Преди около година бяха въведени в експлоатация две нови производствени линии с уникални за България технологични възможности: Vision Line и Expertcut – линия за производство на плоскощанцови опаковки от велпапе, до 5-цветен високоразделителен флексопечат и въз12 полиграфия 4’2013


профил

В крак с времето Инвестиционната политика на „Дунапак-Родина” АД е насочена към непрекъснато подновяване и автоматизиране на производството с цел въвеждане на нови технологии и непрекъснато повишаване качеството на произвежданото велпапе. Като реализация на тази политика от края на 2011 г. компанията разполага с редица иновативни решения за българския пазар:

можност за нанасяне на лаково покритие, и Masterfold 170 & Polyjoiner – шестточкова сгъвачно-лепачна машина за плоскощанцови опаковки с възможност за работа с три самостоятелни потока полуфабрикат. Двете производствени линии бяха реализирани по проект „Повишаване на конкурентоспособността на „Дунапак-Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия“. Благодарение на новите технологични възможности „Дунапак-Родина” АД вече предлага по-широка гама иновативни продукти като опаковки Shelf Ready Box, кутии с увеличени светли отвори, опаковки с допълнителни вложки, специфични опаковки с шестточково залепване, опаковки от хартия със специално покритие, с висококачествен флексопечат.

Реализирани проекти Опаковката тип „Керпи” (на името на първия клиент, който ни се довери) е изключителна иновация на пазара на опаковки в България, която стана възможна благодарение на техническите параметри на машината Bobst Masterfold. Опаковката се състои от две части (тип дисплей от две части), които се свързват помежду си с лепене и дава следните предимства пред обикновена опаковка с перфорация (дисплей): »» дава възможност да се изложи голяма част от продукта без опасност да бъде наранен; »» долната част може да е от по-висококачествено велпапе, с достатъчна здравина, за да се позволи по-голя-

Bobst Vision и Bobst Expertcut 1.6 Поточна линия за плоскощанцови опаковки от велпапе, до 5-цветен високоразделителен флексопечат и възможност за нанасяне на лаково покритие. За познавачите, по-долу споделяме и по-конкретни данни: »» 5 печатни секции; »» типове вълни – Е, В, С, ЕС, ВС; »» максимална скорост – 6000 бр./ч; »» средна скорост – 4500 бр./ч; »» максимален размер на подаваните плотове 1580х1070 mm; »» минимален размер на плотовете 600х520 mm. »» прецизен регистър, фин растер, широка гама от полутон до гланциран картон; »» флексопечат от A (двойна вълна) до Я (микровелпапе) на същата преса; »» рестартиране в регистър; »» цветен C.U.B.E; »» регистър между цветовете: – измерва точността между цветовете; – автоматизира контрола на регистъра; – изхвърля автоматично; – неприемлив регистър; – липсващ цвят; – намалява времето за настройка на регистъра при пускане; – осигурява база данни за контрол на процеса.

И още иновации Bobst Masterfold 170 A4 – сгъвачно-лепачна машина за различни типове опаковки: »» типове вълни – Е, В, С, ЕС, ВС; »» до 6-точково лепене; »» максимална скорост – 7000 бр./ч; »» средна скорост – 4500 бр./ч; »» максимален размер на подаваните плотове 1600х1400 mm; »» минимален размер на плотовете 620х170 mm.

„Дунапак-Родина” АД разполага още с: »» Велпапна инсталация BHS – 2,5 м; »» Обработваща inline машина MARTIN Midline 924 FFG; »» Обработваща inline машина MARTIN Midline 924 FP; »» Обработваща плоскощанцова машина BOBST 1600 »» 4-цветен флексопечат BOBST PRINTER 1600; »» Обработваща машина Titan; »» Обработващи машини Bini; »» Обработваща машина KYSS с работна ширина до 4,2 м.

полиграфия 4’2013 13


профил

Интересни конструктивни и дизайнерски маркетингови решения, реализирани в „Дунапак-Родина“ АД

мо тегло на опакования продукт, а горната – от полек и евтин материал; »» в сравнение с перфорацията, лепенето тук позволява запазване целостта на опаковката и печата върху нея при отстраняване на горната част, преди излагане в магазинната мрежа; »» възможност за различни варианти в конструкцията в зависимост от вида на продукта и предпочитанието на клиента – „автоматично” и „фалшиво” дъно със съответно 5- и 3-точково лепене; »» достатъчно голяма площ за отпечатване на необходимата за клиента информация (лого, символи и други желани реквизити); »» малка и компактна конструкция, побираща достатъчно количество от съответния продукт и заемаща малка площ при позициониране в търговската мрежа. »» напълно отговаря на изискванията на големите търговски вериги за 4- и 5-цветен флексопечат на опаковките (особено в комбинация с гланцирано покритие и висококачествен печат, който е възможен благодарение на Bobst Vision – другата голяма наша инвестиция през изминалите две години). Към момента от тази конструкция вече се възползват много наши клиенти, като тя придобива все по-голяма популярност. Изключително високо качество на флексопечата, което се постига върху различни вълни и типове хартии, включително крафтови, гланцирани хартии, хартия с бяло покритие, с възможност за нанасяне на лаково покритие. Възможност за автоматично прецизно следене на качеството на печата благодарение на вградена система „Регистрон“, като по този начин избягваме субективността в преценката на операторите. За нашите клиенти това означава един много по-изгоден продукт по отношение на цената и с качество, конкуриращо това на кашираните опаковки. Предимството освен ценово е и в технологичното време, което при нас е значително по-кратко в сравнение със сроковете за производство на каширани опаковки при офсетовия печат. В много случаи опаковките, които изработваме за клиентите, са толкова прецизни и красиви, че сами по себе заслужават внимание – например двустранен пълноцветен печат на кутия за хранителната индустрия. Като водещ производител на вълнообразен картон и опаковки от вълнообразен картон, наш приоритет е да 14 полиграфия 4’2013

Двустранен пълноцветен печат на кутия за хранителната индустрия, реализиран в Дунапак-Родина“ АД

постигаме възможно най-високо качество, което да удовлетворява очакванията на клиентите ни. Ние гарантираме съответствие с приетите изисквания за качество, като извършваме контрол на всеки етап от технологичния процес при производството на велпапе и последващото му обработване по цялата верига, докато клиентът получи своите опаковки. В „Дунапак-Родина” АД е внедрена и се използва интегрирана система за управление на качеството (EN ISO 9001:2008), околната среда (EN ISO 14001:2004) и е сертифицирана по стандарта OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS 18001:2007). Едновременно с това винаги откликваме положително, когато клиентите пожелаят да дойдат при нас на място, да се запознаят с правилата и организацията, които сме създали, за да продължаваме да сме най-добрият партньор.

„Дунапак-Родина“ АД е водещ производител на вълнообразен картон и опаковки. Компанията предлага качествени и иновативни решения. В производството се използват последно поколение технологии и се влагат изцяло рециклируеми и биоразградими материали.

4003 Пловдив бул. Марица 97 тел.: +359 32 904 501, факс: +359 32 953 390 mail@dunapack.bg


бизнес развитиe

Перфектното решение за „Унипак“ АД от Perfecta Инвестиционната програма на дружеството продължава с инсталирането на високоскоростния книговезки нож Perfecta 132ьTS Какво е необходимо, за да бъдеш сред водещите полиграфически предприятия в страната, свързали своята дейност с опаковката – творческия продукт, продаващ съдържанието? Какъв би бил вашият отговор на така поставен въпрос? В следващите редове ще откриете отговора на г-н Тодор Чаков и г-н Христо Христакиев, които съвместно управляват „Унипак“ АД. Всъщност те добре го представят в своята инвестиционна и мениджърска политика – от една страна, придобиване на нови решения и технологии посредством регулярно инвестиране в нови машини, и от друга, внимателно избран и изграден през годините експертен екип.

Да на растежа, но без крайности В бизнеса има много правила, но едно от наистина важните е, че спреш ли да инвестираш и да търсиш възможности да се развиваш, спираш да съществуваш. Но инвестирането не трябва да се случва заради самото инвестиране. Трябва да се търсят гъвкави решения, способни да покажат пълноценно възможностите при необходимост. Решения, адекватни на пазарните изисквания, без значение конюнктурните особености в дадения момент. В това лично се е убедил и г-н Тодор Чаков, директор и съсобственик в „Унипак“ АД, който нееднократно е заявявал, че една от причините да имат множество клиенти, немалка част от които са чуждестранни, е фактът, че постоянно внедряват в производството нови маши-

ни. Това им осигурява различни технологии за произвотството даден продукт.

Инвестициите досега Като следват правилото „растеж посредством инвестиции“, през последните години в „Унипак“ АД провеждат постоянна инвестиционна политика на внедряване на нови технологии и оптимизиране на производствения процес. Инвестиционната политика през последните 18 месеца включва закупуването на множество нови решения, които биват интегрирани в работния процес на дружеството. Част от реализираните инвестиции вече бяха представени на страниците на списание полиграфия – като високотехнологичната голямоформатна листова печатна машина KBA Rapida 106. Инсталираната в „Унипак“ АД KBA Rapida 106 е с 6 печатни секции и високоефективна лакираща секция за нанасяне на дисперсен и UV лак с помощта на анилоксови валци, директно задвижване на формения цилиндър DriveTronic SPC и много допълнителна автоматизация. Печатната система на KBA е използвана основно за отпечатването на висококачествени опаковки за козметичната индустрия. Това е индустрия, в която през последните години приходите в световен мащаб постоянно нарастват и инвестициите в тази насока не са лишени от бизнес смисъл. Последва инвестиция в решение на Bobst, а именно EXPERTCUT 106 PER. Причината да бъде инвестирано

Технически данни на книговезки нож Perfecta 132TS Широчина на работния плот Максимално допустима височина на стапела Полезна дължина на задния плот Минимален отрязък »» без подложна ламарина »» с подложна ламарина Производителност при автоматичен режим на работа Сила на пресата Скорост на връщане на гребена Захранване Нетно тегло 16 полиграфия 4’2013

1320 мм 165 мм 1320 мм 20 мм 77 мм 44 удара/мин. 2,5–45 kN 300 мм/сек. 4 kW 3000 кг


бизнес развитиe

именно в него е забелязващата се тенденция тиражите да стават по-къси, което налага търсенето на гъвкавост при производството.

Партньорство за успеха Стигаме до настоящия момент. Последната придобивка в „Унипак“ АД, доставена и инсталирана от „ДоминовКонсуматив“ ЕООД (както и KBA Rapida 106), е високоскоростният книговезки нож Perfecta 132TS с възможност за посукване на гребена. Решението на германския производител включва CIP4-връзка с отдела за предпечат и е допълнително окомплектовано с палетен повдигач BSH 5-1200 и вибрационна маса с възможност за изтегляне на въздуха. Решението на Perfecta като цяло се характеризира с гъвкавост и функционалност, като в същото време остава ценово ефективно. Сериозно предимство е и чувствителният на допир екран и възможността да бъдат „извиквани“ предишни задачи.

Гъвкаво решение за променящи се пазари Високоскоростният книговезки нож Perfecta 132TS е проектират по начин, който да гарантира „живот“ на инвестицията. Решението на Perfecta е идеалната предпоставка да бъдете подготвени за бъдещите изисквания на пазара. С високоскоростния книговезки нож Perfecta 132 TS можете удобно и лесно да обработвате формат B1. В книговезкия нож е интегрирано и управление от последно поколение. Perfecta 132TS е оборудван с новопроектирания режим на управление TS. Режимът дава нови из-

мерения при работа, тъй като всичките функции за пръв път са интегрирани в един дисплей. Като стандартна характеристика на високоскоростния книговезки нож откриваме възможността за използване на CIP и PPF информация. От CIP3/4 данните Perfecta Cuttronic може автоматично да създаде програма за рязане, която автоматично да бъде изпратена за изпълнение към машината. Това, което предлагат от компанията, е иновация, която не само свързва, а на практика интегрира процеса на рязане в система за управление на информацията (MIS). Посредством системата може да бъде изчислявана разнообразна информация, като например времето за настройка и производство, и да бъде събрана информация за стойността на поръчката. Интересно технологично решение е интегрирането на функция за коригиране. На разположение са три различни опции за корекции: »» First cut correction: режимът се използва за компенсация на измествания при печата; »» Absolute correction: този режим се използва за коригиране на отделни размери или последователността на рязане с абсолютна стойност; »» Relative correction: възможни свивания и разширения на отпечатани листове са равномерно разпределени на всички листове Интегрирането на подобна функционалност води до сериозни предимства при производството, сред които откриваме намалено време за програмиране, бързо адаптиране на програмата към печатното изображение и високо качество при работата на машината.

За информация и поръчки: Демакс АД, гр. София 1138, кв. Горубляне, Промишлена зона, тел.: (02) 930 77 61, 40 11 761, факс: (02) 930 77 11, 40 11 711, e-mail: technology@demax.bg

WWW.DEMAX.BG

ÂÀØÈÒÅ ÏÅ×ÀÒÍÈÖÈ

полиграфия 4’2013 17


бизнес развитиe

Перфектна дефиниция Разговор с инж. Филип Доминов, мениджър Продажби в „Доминов-Консуматив“ ЕООД, за предимствата и възможностите на високоскоростния книговезки нож Perfecta 132TS Г-н Доминов, наскоро инсталирахте нова високопроизводителна линия за рязане в „Унипак“ АД. Разкажете ни повече за нея. Новата високопроизводителна линя за рязане на Perfecta се състои от книговезки нож Perfecta 132TS, лифт BSH 5-1200 и вибрационна маса с възможност за изтласкване на въздуха Perfecta BSB 3L. Силата на линията е в обрязването на етикети и други разнообразни печатни продукти. Според Вас, кои са основните � предимства, спрямо конкуренти решения на пазара? Едно от основните предимства на линията за рязане спрямо конкурентни машини на пазара е възможността за посукване на гребена на книговезкия нож при „крив грайфер“, т.е. криво отпечатаните листове в листовата машина вече не са никакъв проблем за оператора на книговезкия нож. Друго голямо предимство на книговезкия нож е специалният софтуер Cuttronic, който позволява прехвърляне на CIP4 данни от предпечата директно на книговезкия нож. Това означава, че предпечатният отдел предварително подготвя програмите за рязане с необходимите мерки и ги изпраща директно на книговезкия нож. Това спестява време на оператора на ножа и повишава неговата производителност, но и минимализира възможността за грешки. Паметта на ножа може да запамети до 40 000 броя различни програми за рязане. Гореописаните две опции се инсталират за първи път в България и сме горди, че точно „Унипак“ АД, като пример за модерна печатница, е първият клиент, закупил същите. Освен тези опции Perfecta имат следните предимства спрямо конкурентните машини на пазара: Работният плот Работния плот на гилотините на Perfecta е двуслоен и се състои от чугунен плот от цяла плоскост и втори пласт от благородна стомана с дебелина 2 мм, докато при другите производители целият плот е покрит от галванично нанесен никел, който може да се износи или деформира. Избутвач (гребен) Perfecta предлага изключително здраво, надеждно (неизносващо се) горно линейно водене (над плота) на избутвача (гребена), докато при конкурентните машини се използва стандартна винтово-сачмена двойка, която не е толкова устойчива при замърсяване с прах и при удари върху гребена. Задвижване Perfecta оборудва своите машини с модерно сервозадвижване осигуряващо висока динамика и точност на позициониране. Останалите производители все още ползват честотни задвижвания и асинхронни двигатели с механични спирачки. Преса Книговезките ножове на Perfecta са оборудвани с хидравлично задвижване на пресата, чрез централен цилиндър и симетрична лостова система, която осигурява абсолютно равномерен натиск по цялата дължина на пресата. Налягането се регулира от дисплея и може да се зададе като параметър в програмата. Конкурентните машини на пазара предлагат асиметрично задвижване, което ограничава ви18 полиграфия 4’2013

сочината на пресата и не разпределя добре натиска по ширината на материала за рязане. Задвижване на ножовата греда Perfecta използва задвижване чрез зъбни колела с наклонени зъби с КПД от 35%, което позволява предаване на високи усилия при минимална мощност и ниски шумове. Останалите производители на книговезки ножове използват все още червячни задвижвания с КПД от 25%, което води до по-бързо износване и по-високи разходи за поддръжка и ремонт. Г-н Доминов, разкажете ни повече за режима на управление TS (интеграция и управление на основни функции от един дисплей)? Какви са предимствата? Всички машини на Perfecta с широчина на рязане от 115 см нагоре са оборудвани с новопроектирания режим на управление TS, който дава нови измерения на експлоатацията, тъй като всичките му функции за първи път са интегрирани в един дисплей. Работата на оператора е значително улеснена от 19-инчовия цветен дисплей с висока разделителна способност във формат 16:10 и издадения напред изключително здрав и чувствителен touch screen. Големината на потребителския интерфейс и добре организираната му структура с еднозначни икони позволяват всички функции да бъдат изпълнявани по лесен и удобен начин. Режимът TS позволява работа като програмираща машина посредством визуализация на процеса и пълен набор от функции. Режимът се състои основно от следните функции: »» Показване на начина на разделяне на листа и процеса на рязане; »» Лесно програмиране дори на сложните поръчки за рязане чрез графичен интерактивен режим; »» Форматиращи програми и автоматична настройка на силата на пресата; Бих искал да приключа нашия разговор с въпрос, който има глобално значение, но пречупен през погледна на направената от Вас интеграция в „Унипак“ АД. Колко важна е интеграцията и автоматизацията на всички решения в единен работен поток и как се вписва високопроизводителната линия за рязане в тази концепция? Интеграция и автоматизацията на процесите и работните потоци имат ключово значение в днешното модерно производство. Те позволяват не само по-висока производителност и по-лесна работа с новата линия за рязане, но и по-добра организация и планиране на производството. Новата високопроизводителна линия за рязане на Perfecta в „Унипак“ АД предоставя необходимото качество и производителност на рязане и допълва много добре работата на новата печатна машина КВА Rapida 106 с 6 печатни и 2 лакови секции, която беше инсталирана през 2012 г. „Унипак“ АД е пример за бързоразвиващо се предприятие и пионер в усвояването на нови технологии в полиграфията. По време на инсталацията на линията за рязане на Perfecta в „Унипак“ АД паралелно бе пусната в експлоатация и новата щанца за картон модел Bobst EXPERTCUT 106 PER. Въпросите зададе Радослав Далев


отзвук

Полиграфическата индустрия има потенциал за развитие Д-р Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив, преподавател по Финанси в Европейски колеж по икономика и управление и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Задоволителната диагноза на проблемите и възможностите на печатарската индустрия зависи от извършването на задълбочен анализ на вътрешните процеси. Плановете за нейното развитие се базират на системна проверка на проблемите и дейностите, които влияят върху нея. Познанията за печата насочват към подобряване начина, по който той се справя в периоди на промени, като въздействат на комуникацията, активното участие в планирането и избягването на конфликти. Развитието на печатарската индустрия има за основна цел да помогне на клиентите да генерират действителна, логична и точна представа за състоянието на своите проблеми, свързани с външния вид на продуктите, и да имат възможност за ефективно намиране на решение. Концепцията на маркетинга в печата изразява ангажираността за суверенитета на потребителя и максимизиране на удовлетворението му, като внимателно се подбират средства за информация, които ще се използват в рекламните кампании. Търсенето на идеи и концепции за нови продукти и процесът на тяхното пресяване и тестване е гарант за положително задоволяване на клиентските нужди, а потребителите показват предпочитание към продуктите, които се намират по-лесно и са резултат на силно развито производство. Ето защо маркетингът и мениджмънтът би трябвало да се концентрират върху подобряване на производството и ефективността на разпространението. Потребителите показват предпочитание и към продукти, предлагащи най-високо качество, производителност и други характерни свойства, затова фирмите би трябвало да посветят енергията си на извършване на непрекъснати подобрения на продукта. И не на последно място за увеличаване на обема на продажбите организацията трябва да предприеме значителна продажбена и рекламна кампания. За успех в бизнеса е важно да се вземат под внимание фундаменталните истини, че потреблението е същината и задачата на всички производства и интересът на производителя би трябвало да бъде обслужван само до момента, до който той би могъл да бъде необходим за подсилване интереса на потребителя, и че клиентът е единственият арбитър на качеството, и подобрение, което клиентът не приема или не харесва, не е никакво подобрение. Технологиите променят лицето на произвежданите до вчера продукти, а новите предлагани 20 полиграфия 4’2013

стоки променят и потребителските желания, като изискванията им се увеличават. Тази глобализация на производството и разпределението оказва силен конкурентен натиск върху традиционните производители. Ето защо всяка компания има своя основна маркетингова философия, свое бизнес мислене и политика, на които разчита. Интересен факт е, че днес динамиката в производството е толкова голяма, че ако допреди година-две дадена маркетингова стратегия е била печеливша, днес вече не е. Необходимостта от постоянно адаптиране към текущите маркетингови промени може да се илюстрира, като компаниите се разделят на променящи се и изчезващи. За това всяка съвременна търговска фирма има развита и утвърдена маркетингова концепция, която е на широка основа и на която се опира нейната пазарна дейност. Пазарните стратегии също имат важна роля за успешния бизнес. Те осигуряват една дългосрочна перспектива за постигане на набелязаните цели, ако се работи с подходяща пазарна политика. Освен това има и продажбени техники, които са сбор от навици, правила и стил на продаване. Тяхна основна цел е да подпомогнат процеса на презентацията и да доведат до успешно сключване на сделката, като така се изпълняват останалите цели на продаването: възвръщаемост на разходите, печалба и установяване на дълготрайно взаимно сътрудничество с купувача. Основните маркетингови стратегии, които се използват, са анализиране на пазарните възможности и установяване на местата с конкурентно предимство; избор на предварително набелязани пазари, подходящи за въвеждане на нови продукти; разработване на нови продукти и планиране и прогнозиране на продажбите им и анализи на набелязаните цели, маркетинговия микс и продажните операции. Потенциалните предимства на маркетинга се отнасят до възприемане на един системен подход за преценяване и използване на пазарните възможности; разглеждане и организиране на пазарните дейности откъм гледната точка на клиента; непрекъснат стремеж към подобряване на продуктите и усъвършенстване на начина, по който се предлагат те. Ако маркетинговата философия и политика не са ясно дефинирани или комуникират по погрешен начин с членовете на екипа, то той си създава свои собствени такива. Оперирането върху широката интегрирана маркетингова концепция е факторът, който прави продавачите истински професио-


отзвук

налисти, а фирмите – печеливши и конкурентоспособни. Концепцията, макар и семпла, се осъществява само чрез веригата маркетингово проучване – производство – доставка – удовлетворение. За успешното развитие на бизнеса подпомага и добре изготвеният маркетингов планов процес, който включва диагноза, прогноза, цели, стратегии, тактики и контрол. Анализът на планирането в маркетинга изисква оценка на текущата и сегашната ситуация, силните и слабите страни, пазарните опасности и възможности и бъдещите тенденции. Нови тенденции във възможностите за отпечатване бяха показани и на тазгодишното тринадесето издание на Международната изложба за печатна комуникация „ПринтКом“ 2013, което се проведе от 15 – 18 май в Международен панаир Пловдив. Тя показа състоянието на печатарската индустрия и приложението на новите технологии в изработването на печатни и рекламни изделия, опаковки и етикети. Основна тенденция е адаптирането на опаковките към новите изисквания за съхранение на стоките и промените в рекламата, а една от новостите, която предизвика най-голям интерес, беше машина за многоцветни 3D изображения върху различни материали, базирана на новите дигитални технологии, които изместват традиционния печат. Предимство на тези технологии са високото качество и възможността за работа в малки тиражи. „ПринтКом“ непрекъснато разширява своята аудитория от бизнес изложители и посетители с интерес към печатната комуникация. Като една утвърдила се и динамично развиваща се изложба, успехът не е случаен, защото се дължи на всички представители на този бранш. Представени бяха нови моменти в печатарската индустрия, наложени от модерните технологии, чието развитие дава друг облик на визуалните елементи, и това сближава изкуството, рекламата и издателската дейност. Креативността вече не е ограничена от техниката. Това доказаха експонатите на Националния форум на рекламната фотография, който се организира за първи път в рамките на „ ПринтКом“. Ясно се видя как фотографията, графичният дизайн и печатът работят в синхрон. Целта е форумът да се превърне в биенале на рекламната фотография, което да се провежда редовно. Промените в света на печатната комуникация, помагащи на фирмите да представят по-добре себе си и своите продукти, са във фокуса на тазгодишното издание. Още на първия ден посетителите бяха с 27% повече в сравнение с предишното издание на изложбата и този голям интерес се дължеше на новостите от света на печатарската индустрия и на проявите на деловата програма. Като най-авторитетен делови форум у нас, в който участват производители и дистрибутори на печатарска техника, а също рекламни агенции и издателства, той дава възможност на фирми от различни браншове да намерят най-подходящия и атрактивен външен вид за техните продукти. Промените в света на печата помагат на бизнеса да представи по-добре своите продукти, а това е така благодарение на амбицията на печатарската индустрия да обновява непрекъснато технологиите, оборудването и материалите. Въпреки кризата стремежът е да се представя на нашия пазар най-новото, тъй като качеството на опаковките, етикетите и рекламните материали е въпрос на престиж, но и на пазарно оцеляване. Ето защо тази година на „ПринтКом“ бяха представени иновативни решения и продукти, съпътствани с програма за подобряване на бизнес 22 полиграфия 4’2013

климата. Съществен принос за интересните експозиции и делови прояви имаха колегите ни от Съюза на печатарската индустрия в България и „Принт енд Пъблишинг“, които се постараха на „ПринтКом“ 2013 да не липсва нищо от новостите в бранша. Държавите, които взеха участие тази година, са деветнадесет: Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Испания, Италия, Канада, Китай, Китайско Тайпе, Република Корея, САЩ, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция, Япония и, разбира се, страната-домакин – България, както и една мултинационална компания от ЕС. Изложбената програмата тази година беше доста обширна, включвайки информация за хартии, картони и изделия от тях, полиграфични материали, материали и машини за възпроизвеждане и размножаване, настолни издателски системи (DTP), печатарски и книговезки машини и машини за печатна преработка, полиграфически услуги и продукти, рекламa. За първи път тази година на „ПринтКом“ 2013, бе организирана изложба „Фотографската метафора в рекламата“ – национален форум на рекламната фотография, в който участваха 16-те най-известни български автори, представящи общо 70 фотоса на рекламна фотография. Това бе акцент на връзката между рекламната фотография, графичния дизайн, предпечата, традиционния и дигиталния печат, а организатори са Пловдивското фотографско средище и фирма „Фактор БГ“ – Асеновград с подкрепата на Международен панаир Пловдив. Организиран беше и единственият по рода си Международен конкурс за панаирен плакат в две категории – общоимиджов плакат и плакат за конкретна панаирна проява. В седемнадесетото издание участваха 64 плаката на 24 панаирни организации от 17 държави от Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Календарите бяха оценявани от жури, в което влизаха дизайнери, художници и полиграфисти, което присъди награди в четири категории. За нас като организатори беше много приятно да видим, че един от най-важните браншове за българската икономика не се отказва да търси и предлага нови решения въпреки кризата, и резултатът бе показан на изложението в Международния панаир Пловдив. Преди старта на „ПринтКом“ 2013 Съюзът на печатарската индустрия връчи годишните си награди за Печатар на годината на Тодор Чаков – печатница „Форт“, и за Търговец на годината – Христо Стайков от Гед. На 16-ти май бяха представени система за електронни търгове за обществени поръчки, разработена от БОРКОР, и финансиращи инструменти, предлагани от изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Тогава станаха ясни и имената на новите носители на титлите Печатар на годината и Търговец на годината. Полиграфическата индустрия има възможности за развитие и те може да се разширяват, като се търси нова система на стопански взаимоотношения между фирмите, ангажирани с този бизнес, и клиентите, които ще осигурят действителна и ясна представа за ефективно взаимодействие. Взаимосвързаността между печатарската индустрия и клиентите трябва да бъде доведена до разумни граници, като са измерени правилно рисковете и взаимните изгоди. Печатарската индустрия притежава едни от най-високите технологии в страната. Тези ресурси следва да се развиват и да носят конкурентно и креативно предимство.


Тенденции при директното изработване на печатни форми Какво ни очаква в бъдеще? Ако живеете в Европа или в Северна Америка, вероятно възприемате разпространението на цифровия печат като предвестник на следващо развитие. Въпреки непрекъснатото нарастване на дела на цифровия печат, продължава да се увеличава търсенето на офсетови печатни пластини, особено в Азия, Южна Америка и Африка, където внедряването на технологиите за директно изработване на печатни форми все още е почти в зародиш. В резултат на тази тенденция аналоговите печатни пластини имат дял от 40% на световния пазар на печатни пластини.

Ситуацията в бранша Въпреки засилената конкуренция, която се очакваше от цифровия печат и non-print-технологиите (без печатен натиск), световното търсене на печатни пластини ще нараства и занапред. Това се дължи на развиващите се пазари – най-вече Китай, Индия и Бразилия. Внедряването на решения за директно изработване на печатни форми (CtP – Computer to Plate) на тези пазари се осъществява толкова бързо, колкото преди едно десетилетие в Европа и Северна Америка. Трите най-големи производители на печатни пластини – Agfa, Fuji и Kodak – предлагат богат асортимент от пластини, които отговарят на изискванията на различните пазарни сегменти (реклама, вестници, опаковки) и подпомагат преминаването към CtP-технологията. Това

Развиващи се аналогови системи Развиващи се дигитални системи Разработени аналогови системи

Развиващи се аналогови системи Развиващи се дигитални системи Разработени аналогови системи

Разработени дигитални системи

Разработени дигитални системи

2008

2015

Източник: Vantage Strategic Marketing

24 полиграфия 4’2013

се стимулира не само от все по-широкото � внедряване в развиващите се икономики, но се дължи и на замяната на по-старите машини на утвърдените пазари. Освен това CtP-технологията непрекъснато се развива и понастоящем предлага многобройни подобрения, включително по-висока производителност и надеждност, дълготрайност в комбинация с ниски разходи за поддръжка, допълнителни възможности за автоматизация и допълнителни характеристики като включено перфориране и дистанционна диагностика на дефекти. В резултат на това търсенето на CtP-устройства и на пластини ще съществува още известно време.

CtP-технологии Водещите технологии за директно изработване на печатни форми се базират на лазери от термичната и от зоната на видимия спектър на светлината. Тези системи обхващат около 95% от монтираните устройства. Третата категория, често наричана UV-техника, е в състояние да експонира някои конвенционални (или аналогови) печатни пластини.

Лазер от видимия спектър на светлината По-старата технология със зелен и червен лазер е заменена от системи с виолетова светлина, представени за първи път на изложението drupa 2000. Поради високата чувствителност на „виолетовите“ CtP-пластини, сравнително прости системи с отделни виолетови лазерни диоди предлагат много висока производителност, съчетана с висока надеждност. Тази технология е особено пригодна за вестници и се предпочита в повечето региони. Професионални печатници, които тепърва навлизат в тази технология, също я прилагат поради рентабилността �. Съществуват технологии за очувствяване на пластините на база фотополимерни слоеве, както и на сребърни такива. Благодарение на здравината и по-високата устойчивост на фотополимерните пластини, както и на по-високата ефективност на разходите, те се налагат по-успешно от пластините, очувствени със сребърни слоеве. Но пък сребърните слоеве осигуряват по-високо качество на изображението.


computer-to-plate

Термолазер На пазара на рекламни продукти и опаковки понастоящем доминират термопластините. Те предлагат възможности за висококачествено пренасяне на изображението. Някои осигуряват високи тиражи, без да е необходимо изпичане, и могат да се ползват и при дневна светлина. Тъй като термопластините са по-малко чувствителни от тези, изработени с лазери от видимия спектър, те изискват покомплексни, т.е. по-скъпи многолъчеви лазерни системи, за да се отговори на изискванията за производителност. Пазарен дял на цифрови пластини

Независимо от това дали става дума за лазери от видимия спектър или за термични лазери, аргументът, свързан с разходите, е по-комплексен. CtP-машините за експониране на тези пластини са значително по-скъпи поради факта, че по-ниската чувствителност на пластините изисква влагането на повече енергия за експонирането им. Освен това често и производителността е по-ниска. Продажбата на тези системи най-общо казано се ограничава за области, при които обемът на печатните пластини е достатъчен, за да поддържа общата система в ефективни граници на разходите. На практика не всички аналогови пластини са пригодни, затова доставчиците са разработили специални пластини за UV-системите.

„Екологични“ печатни пластини Термални

Виолетови 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Източник: Vantage Strategic Marketing

UV Тези системи се използват за конвенционални, респективно аналогови печатни пластини, които все още са поевтини, отколкото специалните дигитални пластини.

Те са въведени през 2004 г. за термосистеми и (за кратко) за системи с лазери от видимия спектър – и трябва да отговорят на изисквания за опазване на околната среда, като се ограничи разходът на химикали и вода или дори се елиминира. Достигнали са най-бързо нарастване на обема на продажбите (до 10%) в рамките на Европа. Освен положителните аспекти за опазване на околната среда някои от пластините са предлагали по-ограничени рискове за дефекти и по-нисък разход на време, сили и средства за поддръжка, така че са по-изгодни за потребителите. При тези пластини съществуват и т.нар. „безпроцесЦелия текст(проявяване можете да прочетете ни“ варианти в печатната машина), при коивтопечатното издание. ненужният слой се отстранява, докато се подготвя печатът, или своя пластини без химични процеси, при които Направете абонамент сега!

полиграфия 4’2013 25


Състоянието на полиграфическата индустрия в България и Европа в анализ на Intergraf Intergraf публикуваха своя Годишен статистически доклад за развитието и състоянието на полиграфическата индустрия в страните от Европейския съюз. Докладът обхваща 27-те страни – членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Швейцария и Хърватия, за които също има налични данни. В обобщен вид данните показват, че полиграфическата индустрия в Европейския съюз е изградена от около 121 000 компании, в които работят около 714 000 души. Оборотът на компаниите доближава цифрата 88 милиарда евро.

България през призмата на икономическите тенденции през 2012 – 2013 г. След общия план нека погледнем каква реално е ситуацията у нас и какви заключения са направили експертите. Според тях въпреки постигнатия ръст от 0,3% на БВП през 2012 г. националните икономически показатели продължават да се влошават. Статистическите данни сочат редица отрицателни стойности, като спад в промишленото производство с 4,7%, ръст на инфлацията с 3,4%, загубени около 100 000 работни места. Спад в поръчките от чужбина с 46%, като в същото време и поръчките от страната също бележат негативен резултат с 19%. Средното обезпечение на поръчки е в рамките на 5 месеца, а излишният производствен капацитет е „затворен“ в рамките на 12%. Сред най-значимите причини, затрудняващи дейността на полиграфическите предприятия, се посочват: 26 полиграфия 4’2013

»» Несигурната икономическа среда; »» Трудното и почти недостъпно финансиране, включително европейските фондове; »» Нелоялният внос на стоки; »» Слабото търсене на стоки в страната и в чужбина; »» Много ниската покупателна способност на населението. Данните за първото тримесечие на 2013 г. продължават да бъдат незадоволителни, което означава, че няма перспектива за преодоляване на кризата в българската икономика. Промишленото производство намалява с 1,8% в сравнение със същия период на миналата година, като износът намалява с 3,9%, безработицата продължава да се увеличава, най-вече сред младите хора. Изключително трудната икономическа ситуация доведе до масови протести в цялата страна, принуждавайки правителството да подаде оставка през февруари 2013 г. (бел. ред., в оригиналния текст на английски е допусната техническа грешка и е посочена 2012 г.).

Тенденции в полиграфическата индустрия Експертите „изваждат“ на преден план девет специфични тенденции, оказващи влияние.

Тенденции в оборота и по отношение нивото на възстановяване от икономическата криза По данни на Националния статистически институт през 2012 г. броят на компаниите в страната, предоставящи печатни услуги, е намалял с 57 компании в сравнение с


полиграфическата индустрия – настояще и бъдеще

2011 г. Маркирани са 880 компании, които се занимават с печатни услуги в България. Броят на служителите е намалял с 326 души. В момента 6872 лица работят в българската полиграфическа индустрия. Обемът на печатната продукция през 2012 г. е бил около 510 милиона лева (т.е. 260 млн. евро), което е с около 8% по-малко, отколкото през 2011 г. Обемът на печатна продукция драстично намалява, като единственото изключение е в областта на производство на опаковки. Печатът е един от малкото експортни промишлени отрасли в България.

Равнище на безработица в индустрията

Тенденции в специфични пазарни сегменти

През 2012 г. две компании, членове на Съюза на печатарската индустрия в България, са прекратили своята дейност и девет са прекратили членството си. Над 80% от фирмите са в много трудно положение и са на ръба на оцеляването.

Като цяло спадът при отпечатаната продукция на годишна база е 11% в сравнение с 2011 г. Ръст се наблюдава единствено при печата на опаковки – гъвкави, картонени, метални и други. Обемът на защитения печат и персоналните карти е запазен на същите равнища.

Тенденции в равнището на заетост, пазара на труда и обучението През 2012 г. равнището на безработицата в индустрията е надвишило средното ниво на безработицата в страната и е достигнало 12,9%. Допълнително увеличение се очаква през 2013 г. В България специалността полиграфия се изучава в 3 университета и в едно професионално училище за графични изкуства. В резултат на това повечето мениджъри на компании от бранша обучават и запознават служителите си с новите и различни техники за печат.

Сериозна последица от икономическата криза е високото ниво на безработицата в страната. Според статистически данни от 2012 г. повече от 500 000 души са безработни. Близо 780 000 са напуснали страната и работят в чужбина. Националното ниво на безработица за 2012 г. е 12,6% (средната стойност за ЕС е 11%). Особено тревожна е високата безработица сред младите хора до 35 години. През 2012 г. тя е повече от 25%.

Тенденции при концентрацията на фирми, брой дружества и брой/дял на фалити

Тенденции във външната търговия Всички членове са разбрали, че за да избягат от кризата, трябва да изнасят или в ЕС, или в трети страни. Повечето от тях имат потенциал за износ на печатни изделия, но е все по-трудно да се намерят пазари. Това се вижда от данните за 2012 г.: приходите от износ на индустрията са само около € 9 милиона. Те са основно от износ на опаковки, фолиа, хартиени торби и етикети за напитки. Силната конкуренция, свиването на европейския паЦелия текст можете да прочетете зар и нахлуването на китайските и турските производивтели печатното са част отиздание. причините за намаляването на износа на български печатни продукти. сега! Направете своя абонамент

Fit for profitability. Müller Martini VSOP Variable Sleeve Offset Printing Офсетов печат с вариращ формат Технологията на печатната машина VSOP отговаря на многобройни тенденции в опаковъчната промишленост: гъвкави опаковки, етикети (термосвиваеми ръкави, етикети с мокри лепила и самозалепящи, IML, Wrap-Around), сгънати кутии и опаковки за напитки. Печатната машина произвежда със скорост до 365 м/мин и покрива с удобните за смяна ръкави голям обхват от формати (381 – 762 мм). VSOP се произвежда за ширина на ролата от 520 мм и 850 мм и предлага многобройни хибридни решения в комбинации с флексо, сито и дълбок печат, както и много други възможности за облагородяване на продукта. Müller Martini – Вашият силен партньор.

Мюлер Мартини България ЕООД Бул. „Цариградско шосе“ 47А Тел. +359 2 944 39 42 E-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com

полиграфия 4’2013 27


печатни комуникации

B2B маркетинговите комуникации и общуванията на професионалните услуги проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Цел, задачи и структура на статията Целта е да се анализират в лека и много визуализирана форма „бизнес то бизнес“ маркетинговите комуникации и тези на професионалните услуги на основата на найдоброто и най-новото от световната маркетингова практика. Тази цел определя следните задачи и съответно структура на статията: »» определения и класификации на В2В общуванията; »» В2В рекламата от гледна точка на използваните знаци; »» В2В рекламата от гледна точка на комуникативните стратегии на лингвистичните понятия; »» В2В рекламата от гледна точка на комуникативните стратегии на стиловите фигури; »» В2В рекламата от гледна точка на комуникативните стратегии на контекста.

Определения и класификации на В2В общуванията Едни от най-важните маркетингови общувания са между представителите на различните бизнеси. Голяма част от дейността на печатниците не е насочена към крайния потребител. Това са действия на съответната печатна медия например, която продава вестниците и списанията си на читателите. В статията са анализирани най-вече ефективните реклами в рамките на В2В маркетинговите комуникации. Можем да дефинираме В2В като опозиция на В2С (business to consumers) общуванията. Едните общувания са насочени към представителите на бизнеса, а другите – към крайния потребител. Някои от стоките и услугите се отнасят единствено към бизнеса. Например мастила и хартия се продават от бизнесмени на бизнесмени. Но може да продаваме книгите и на книжарници (на едро), и на читателите (на дребно). В тези два случая ще използваме различни маркетингови комуникации – лични общувания, каталози, експо-комуникации, реклама, пиар и т.н. Една от разликите в случая е, че пропорциите между всички тези общувания са различни в общия комуникационен микс. 28 полиграфия 4’2013

Трябва да създаваме всяка маркетингова комуникация професионално, а това се отнася в още по-голяма степен за В2В маркетинговите общувания. Причината е, че при тези дейности рисковете са много по-големи. Едно е решението да купим вафла, а друго – печатна система. В някои от случаите след такова решение може да стане страшно.

В2В рекламата от гледна точка на използваните знаци Във всичките си статии използвам една и съща схема – тази на семиотиката. Тя е науката за знаците. Можем да използваме зданията и като знаци, чрез които изразяваме различни съдържания. Това са направили в три институционни реклами на пристанището в канадския град Монреал (Фиг. 1а, 1б, 1в). В тях поздравяват други градове – Берлин, Чикаго и Мумбай. В първите две реклами са изразили градовете чрез култови здания – например телевизионната кула в Берлин. За Мумбай са използвали обекти от пристанищната инфраструктура. Направили са и трите реклами на основата на единен модул: »» еднакъв художествен стил; »» еднакво решение по отношение на вербалната част – заглавия и т.н.; »» еднаква композиционна схема. Модулът е много ценен за рекламата. Той ни спестява умствени усилия, защото уеднаквява различните части на комуникациите. И трите реклами са В2В, защото са насочени към бизнес партньори, а не към крайните потребители. Промишлените пристанища просто нямат такива.

В2В рекламата от гледна точка на комуникативните стратегии на лингвистичните понятия Лингвистичните понятия не са нещо страшно – за разлика от кралската кобра например. Дори и за нефилолозиЦелия текст можете прочетете те те са много ценни, тъйда като всяко езиково понятие е печатното издание. ив комуникативна стратегия. А тя може да ни донесе неНаправете малко пари. своя абонамент сега!


печатни комуникации

полиграфия 4’2013 29


човешки фактор

Професионалното ориентиране – ключ към успеха във време на криза или как французите подхождат към темата за професионалното образование, обучение и ориентиране Евгения Пекаж, основател на „Епсилон ЧК“ ООД и управител на хипермаркет „Крез“, Пазарджик

В областта на професионалното образование, обучение и ориентиране французите са постигнали феноменален напредък чрез: »» изградени от десетилетия държавни институции, »» осигуряване на необходимите финансови ресурси, »» мрежа от услуги в цялата страна, »» достъп до услугите на всички без изключение (има дори специализирани агенции за инвалиди), »» предоставяне на безплатни услуги за населението, »» предоставяне на услугите на едно място. Феноменално е това, че в условията на икономическа криза темата не се подценява, а напротив, фокусът към нея се засилва. Френската държава полага изключителни усилия да подобрява професионалното образование, обучение и ориентиране с цел по-резултатна борба с безработицата. Работи се за превръщане на предоставяните услуги във все по-гъвкави, по-комплексни, по-достъпни, поефикасни и по-оперативни. Как научих това? По време на една командировка във Франция. В периода 10–14 юни 2013 г. бях на учебна визита във Франция по линия на Програмата на Европейския съюз за обучение и образование „Учене през целия живот“ 2007– 2013. Програмата „Учебни визити“ се управлява и координира на местно ниво от националните агенции на участващите страни, които предоставят финансова подкрепа на участниците. В България програмата се управлява от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Учебната визита е кратък престой в страната домакин – от 3 до 5 дена, за група от 10 до 15 специа-

листи или ръководни кадри в сферата на образованието и професионалното обучение. Учебната визита включва презентации и посещения на министерства, образователни и обучаващи институции и др. Посещенията предоставят форум за дискусия с цел изследване на конкретен аспект на ученето. Основната цел на такъв тип визити е да се насърчи обмяната на опит и споделянето на добри практики между страната – организатор на посещението, и страните – участнички в него. Допълнителната цел е да се създадат нови контакти между представители на различни страни и институции, които в бъдеще биха могли да бъдат полезни в последващи съвместни инициативи. Поради това при съставяне на групата се включват представители на различни типове организации – държавни, частни, работодателски, предприемачески, неправителствени и др. Командировката е изцяло финансирана от фондовете на ЕС – пътни, храна и нощувки. Бях чула от приятели за полезността на тези визити и от няколко месеца следях обявите за тях чрез сайтовете на Центъра за развитие на човешките ресурси в България и на Европейския съюз. Там се публикуват каталози с планираните учебни визити. Информацията за всяка учебна визита съдържа тема, страна, период на провеждане, кратък план на предвидените по време на визитата мероприятия, данни за фирмата – организатор на събитието. За участие могат да кандидатстват: »» представители на местни, регионални и национални власти;

Участниците във визитата, Париж

Групата на работно посещение в гр. Амиен, област Пикарди

30 полиграфия 4’2013


човешки фактор

»» директори на институции, центрове или доставчици на образование и професионално обучение; »» центрове за насоки и за валидиране и акредитация; »» ръководители на департаменти; »» квалификационни обучители на учители; »» инспектори в образованието и професионалното обучение; »» представители на образователни и обучителни мрежи и сдружения; »» педагогически съветници/съветници по ориентация; »» представители на образователни центрове, бюра по труда или центрове за ориентация; »» мениджъри човешки ресурси и фирмено обучение; притежатели /управители на МСП; »» представители на търговски/промишлени/съсловни камари; работодателски организации и профсъюзи; »» изследователи. Кандидатстването става чрез попълване на определени формуляри. И така през октомври 2012 г. попаднах на тема, интересна за моето професионално усъвършенстване, а именно – „Да дадем израз на допълнителните мисии – професионалното ориентиране и образование“. Попълних нужните формуляри и ги изпратих. През януари 2013 г. бях уведомена, че съм одобрена за участие. Бях поканена от Центъра за развитие на човешките ресурси в София за подписване на договор. Там бях информирана за цялата процедура по организиране, провеждане и отчитане на визитата. Още през първия месец започна и същинската подготовка за участие във визитата. Нямам предвид техническата организация на събитието – билети за самолет, резервация в хотел и т. н. Това са елементи от организацията на всяка командировка. Почти веднага получихме писмо от контактния координатор на проекта – г-н Давид Бурн, в което той ни приветстваше с „Добре дошли в проекта“, представи себе си и институцията-организатор, подаде данните на всички участници в събитието (специалисти от Испания, Италия, Унгария, Полша и България). В следващо писмо той ни уведоми за създаването на блог на групата. В този блог всеки трябваше: »» да напише своите пълни данни; »» да публикува автобиографията си; »» да помести снимката си; »» да представи кратко описание на представляваната от него организация;

»» да приложи официална презентация на представляваната фирма; »» да разясни подробно мотивите, подтикнали го да кандидатства за тази визита, »» да изложи предполагаемите ползи от нея и т. н. Оказа се, че мотивите ни са много различни, тъй като идвахме от различни типове организации. Създаде се оживена дискусия между участниците месеци преди да се срещнем лично. В определен момент организаторите ни помолиха да изготвим и презентация, посветена на темата. Но тя трябваше да съдържа като въведение и кратка информация за страната ни и за фирмата, която представляваме, а като заключение – нашите виждания и препоръки за подобряване на състоянието на професионалното ориентиране в страната ни. Подходих изключително сериозно към презентацията, тъй като исках в нея да докажа чрез цифри и изводи от различни сериозни проучвания, анкети и анализи актуалността и значимостта на темата, а така също и напредъка (макар и незначителен) на страната ни. Когато презентацията беше готова, я изпратих във Франция за одобрение. Явно тя бе оценена добре, защото веднага ме информираха, че моята презентация и тази на Испания ще бъдат включени в Националната конференция по темата, предвидена за третия ден от нашата визита. Така трескаво и неусетно премина времето преди визитата. На 10.06.2013 г. всичките 6-има участници се срещнахме в Париж, в сградата на фирмата-организатор. Благодарение на задочното ни познанство през месеците, които предшестваха командировката, имахме усещането, че се познаваме отлично и отдавна. Това спомогна много за нашето сближаване и сработване. Организатор на учебната визита бе френската държавна организация „Пол Емплоа“. Тя съществува от няколко десетилетия и е добре позната на всички „активни страни“ на пазара на труда – безработни, работещи, работодатели, образователни и обучителни институции. Въпреки че имат Национална агенция по заетостта, както и в останалите държава на ЕС, французите имат това изключително благо – да ползват разнообразните и професионални услуги на „Пол Емплоа“, повечето от които са безплатни. Бяхме изумени от фактите, показващи Целия да за прочетете до какватекст степенможете е помислено обгрижването на: в»печатното » безработнияиздание. французин, искащ да направи правилния избор на своята бъдеща професия, Направете своя абонамент сега!да смени същест-

Групата на Гар дьо Нор, Париж, на път за гр. Амиен

Групата пред „Града на професиите“, Париж

полиграфия 4’2013 31


съюзен живот

Среща на Съюза на печатарската индустрия в България На 6 юни 2013 г. в хотел „Двореца“ във Велинград се проведе редовно събрание на СПИБ. Присъстваха 48 членове на Съюза, в това число и членовете на УС, главният секретар, както и поканените гости. За председател на събранието бе избран господин Петър Кънев, а за протоколчик – господин Румен Трифонов. Дневният ред на редовното събрание на СПИБ включваше няколко основни точки: »» Отчет за проведеното изложение “ПринтКом“ 2013 – факти, изводи и тенденции; »» Отчет на комисията по избор на “Печатар“ и „Търговец“ за 2012 г. и за новосъздаденото отличие „Почетен член на СПИБ“; »» Представяне на госпожа Ралица Михова – “КапеленБългария“ ЕООД, и господин Делян Денчев – „Юрий Гагарин“ АД, ръководители на фирми, нови членове на Съюза; »» Юбилеите на специализирани в областта на полиграфията учебни заведения, а именно 60 години ХТМУ и 90 години НПГПФ.

„ПринтКом“ 2013 – равносметката В проявата са участвали само 24 изложители и за 4-те дена на изложението са преминали 849 посетители. Според господин Румен Трифонов предварителната разгласа е била достатъчно мащабна и активна: изпратени са мейлинги до 2500 фирми и 8500 потенциални посетители, рекламни агенции и медии. Изложението е било промотирано и с помощта на билбордове, разположени в различни точки на град Пловдив. По време на „ПринтКом“ 2013 бяха проведени редица събития: връчване на наградите „Печатар“ и „Търговец“ на годината, връчване на плакети „Почетен член на СПИБ“, Национален конкурс за фирмен календар, Международен конкурс за панаирен плакат, Панорама на рекламната фотография и двудневна съпътстваща програма.

32 полиграфия 4’2013

Съпътстващата програма е била подкрепена финансово от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. По време на срещата членовете на СПИБ изказаха мнение, че изложението не е било популяризирано достатъчно активно и навреме, интересът на изложители и посетители е бил слаб, а съпътстващите лекции и презентации с малки изключения са били слабо посетени. В резултат на казаното беше решено, че в СПИБ трябва да бъде анализиран резултатът от тазгодишното издание на изложението и да бъдат набелязани определени адекватни мерки за по-успешно следващо издание.

Отличените Господин Румен Трифонов реферира работния процес, свързан с номинациите, заседанието на Комисията по избора на наградените и учредяването на новите отличия. Както вече е известно, за „Печатар на годината“ бе избран господин Тодор Чаков, управител на „Форт“ ООД, гр. Пловдив, председател на съвета на директорите на „Унипак“ АД, гр. Павликени, а за „Търговец на годината“ – господин Христо Стайков – Гед ООД. На проведеното заседание на Комисията е било взето и решение за учредяване наи ново отличие „Почетен член на СПИБ“ за дългогодишна, активна и ползотворна дейност в българската полиграфия. Първи носители на това отличие станаха госпожа Боряна Цветанова Начева и господин Васил Маринов Василев.

Юбилейни мероприятия Главният секретар на Сьюза оповести мероприятията, свързани с отбелязваните юбилеи – 60 години ХТМУ и 90 години НПГПФ. По информация на СПИБ полиграфия


съюзен живот

Среща на възпитаниците на Московския полиграфически институт Ежегодните срещи на българите – възпитаници на МПИ (Московски полиграфически институт, сега МГУП – Московский государственный университет по печати), се разнообразяват от редуващите се домакини – съответният випуск с кръгла или полукръгла годишнина. Тази година домакини бяха випуски 1973, 1978, 1983, 1988. Независимо от името на групата, тя не представлява затворен кръг. Напротив, изградена е на основите на „общия интерес“ и с централно място – „полиграфията“. В този ред на мисли в нея дейно участват и випускници от други учебни заведения, профилирани в изучаването на печатните комуникации.

Социалната мрежа и полиграфистите Организаторите използваха максимално социалната мрежа Facebook при подготовката и провеждането на срещата. Групата във Facebook – Възпитаници на МПИ, е създадена преди повече от 4 години от Янушка Василева. В нея са натрупани много факти и снимков материал от студентските години, както и от по-късни етапи – след започването на работа, и от семейния живот на колегите. През няколкото месеца на подготовка за срещата групата нарасна до 45 членове, а след нея, в рамките на два дена – до 55 възпитаници на МПИ. Въпреки това място за развитие има, тъй като висшето учебно заведение през годините са завършили повече от 350 души.

Всеобщи аплодисменти предизвика с присъствието си уникалната наша колежка Евелина Христова Янева, зачената, родена във и завършила МПИ. Същото бебенце, което преди толкова години ни родиха Рая и Христо Яневи, випуск 1971. За по-нататъшните емоции разказват стотиците снимки и видеоклипове, които можете да видите на: www. facebook.com/groups/129382150435060/. Това, което не влезе във видеохрониките, поради заетостта на многобройните оператори, са шеговитите отговори на всеки от присъствалите на въпросите, зададени от 35 годишната (като МПИ набор) Женя Пекаж: Кой си? Кой МПИ-набор (випуск) си? Какво е най-ценното, което донесе от Алма Матер? През цялата вечер в залата царяха бурно оживление и весела гълчава. Сбирките са отворени за всички, свързани с полиграфическия бранш по образование, професия, а и по роднинска линия. Така се открои влиятелната и дейна фигура „полиграфическа/и снаха/зет“. Както донесе разузнаването, МПИ-набори 1969, 1974, 1979, 1984, 1989 – организатори по право за 2014 г., вече се подготвят активно, като едно от възможните направления е Старозагорски минерални бани. Ясен Висулчев, випуск 1973

Организацията Удоволствието за организаторите започна през февруари, когато трима от нас – Женя с Войчех Пекаж и Ясен Висулчев посетихме по друг повод хотел „Каменград“ в Панагюрище. Към организаторите веднага беше зачислена Янушка, създател и администратор на фейсбук-групата, както и Веска Николова. Нещата се движеха плавно и полека, докато не получиха внезапно ускорение след един пост от Васко Василев. И така на 10 април създадох събитието в социалната мрежа: Среща!!! Юбилей 55//50//45//40//35 – випуски МПИ 58, 63, 68, 73, 78 etc. :)

Комуникацията Палитрата от комуникационни неразбории между организаторите доведе до известна турбулентност, с общи усилия преформатирана като ламинарност! Нищо чудно, след като двама през деня не чуваха мобилните си телефони, други двама контактуваха главно по имейл, трети ползваха фейсбук предимно вечер след 20 ч. Организационен принос имаше и хартиеният списък, създаден от Веска Николова. полиграфия 4’2013 33


рубрика

KBA отчетоха успешно участие на Printtek 2013 Турция е бързо развиващ се пазар, успешно разработван от KBA и Dereli Graphic На 17 май, предпоследния ден на провеждащото се в Пекин изложение China Print, в турския град Истанбул отвори врати Printtek 2013. Това накара част от екипа на KBA да хване първия полет към Турция след приключване на изложението в Китай. Заедно с дългогодишния си партньор в страната – Dereli Graphic, Koenig & Bauer AG (KBA), един от водещите световни производители на печатни системи, заеха щанд с площ 530 m². Щандът, един от най-големите на изложението, подчертава важността на този ключов пазар, разположен в покрайнините на Европа. По време на изложението KBA представиха на живо Rapida 105 с 5 печатни секции. Предвидените демонстрации успяха да привлекат сериозен брой посетители на щанда на турския партньор на компанията. Новата Rapida 105 се характеризира с максимална скорост на печат от 17 000 листа/час. Освен високата производителност интерес сред публиката предизвика и възможността за бърза смяна на печатната поръчка. Още на втория ден от изложението от Akmat (печатница, разположена в град Бурса), поръчват Rapida 105 с 8 печатни секции. От Akmat решават да заложат на KBA, след като преди това са ползвали печатни системи на други производители. Изложената на Printtek 2013 Rapida 105 с 5 печатни секции също намира своя собственик в лицето на разположената в Истанбул печатница Gezegen Basim. Моделът ще допълни гамата от печатни системи Rapida, инсталирани в печатницата. Основната дейност на Gezegen Basim е свързана с производството на висококачествени книги, каталози и брошури за местния пазар. По време на изложението, което се радваше на завиден интерес, екипът на Dereli Graphic и KBA инициира многобройни проекти с потребители от Турция и Близ34 полиграфия 4’2013

кия изток, като много от тях са проявили сериозен интерес към листовите офсетови технологии на KBA. Турция е бързо развиващ се пазар, успешно разработван от KBA и Dereli Graphic. От началото на 2013 г. са инсталирани редица печатни системи на KBA в Турция, като Rapida 205 с шест печатни секции в разположената в Маниса печатница Doganpak, шестцветна Rapida 145 в печатница Biltur в град Истанбул и четирицветна Rapida 75 отново в Истанбул. Материалът е подготвен по информация на KBA полиграфия


рубрика

manroland sheetfed на China Print 2013 Осмото издание на международното изложение за печатни технологии China Print 2013, провеждано в Пекин, приключи със завиден успех за manroland sheetfed. Производителят на печатни системи съобщава за сериозен интерес към представянето на компанията от страна на посетителите, както и за множество поръчки на нови печатни системи ROLAND. По време на изложението manroland sheetfed са демонстрирали на живо възможностите на шестцветна ROLAND 700 HiPrint. Основни теми на демонстрацията са били подобряване на ефективността, намаляване на оперативните разходи, подобряване маржовете на печалба. Всичко това, за да може да бъде постигнато устойчиво развитие и доходност. По време на пресконференцията Rafael Penuela, главен изпълнителен директор на manroland sheetfed GmbH, заяви, че е доволен от постигнатите цялостни успехи на компанията след придобиването � от Langley Holdings

PLC. Той добави, че продажбите на нови листови офсетови печатни машини не само са удовлетворили, но и са надминали очакванията на компанията. Така Manroland продължава да държи силна позиция, особено в областта на опаковките и висококачествения комерсиален печат. Adam Yuen, управляващ директор в manrolan Китай, сподели, че manroland sheetfed бързо се превръща в първи избор за много компании в Югоизточна Азия, занимаващи се с печат. И допълни, че благодарение на новия собственик и успешното преструктуриране на компанията manroland sheetfed се е преобразувала в стопански ориентирано предприятие. Това създава предпоставки за още по-добри решения за клиентите на компанията, което от своя страна разкрива повече възможности за бизнес. По време на събитието manroland са предоставили възможност на техни клиенти да посетят Tianjin Tingzheng Printing & Packing Material Co., Ltd. – най-големия в света производител на юфка, който в момента разполага с четири шестцветни печатни системи ROLAND 700 HiPrint. Посетилите съоръжението са впечатлени от постигната висока производителност, ефективна работа и стандартизирани системи за управление на работния поток. Tianjin Tingzheng, част от Ting Hsin International Group, разполага с общо десет шестцветни печатни системи ROLAND 700. Още със създаването на собствена печатна база през 2007 г. компанията работи 23 часа в денонощието на три смени. Средната производителност на всяка машина е около 90–100 милиона листа годишно, т.е. около 260 000 листа на ден. Материалът е подготвен по информация на manroland sheetfed полиграфия полиграфия 4’2013 35


рубрика

Над 180 000 души посетиха China Print в Пекин. Посетителите показаха голям интерес към печатните системи на компанията, произведени в Qingpu Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

China Print 2013 потвърди водещата роля на китайския пазар за Heidelberg Heidelberg представи продукти и услуги, които отговарят на пазарните нужди

Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

Новата Heidelberg SX платформа направи своя дебют на китайския пазар под формата на осемцветната Speedmaster SX 102

36 полиграфия 4’2013

С над 180 000 посетители търговското изложение China Print, провело се в дните от 14 до 18 май 2013 г. в Пекин, трайно се утвърди като най-голямото събитие в Азия за полиграфическата индустрия. В допълнение към интереса от страна на китайските компании броят на посетителите от други страни извън Китай също е нараснал значително. Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) представи своите продукти и услуги (включително голям брой нововъведения) за растящия азиатски пазар под мотото „Discover HEI“. „Останахме много доволни от резултата, постигнат на търговското изложение – каза Марсел Кислинг, член на управителния съвет на Heidelberg. – Клиентите показаха сериозен интерес към нашите нови продукти и услуги. Уверени сме, че ще продължим да се възползваме от потенциала на този регион в бъдеще.“ Щандът на Heidelberg беше посветен на аспекти, представляващи особен интерес за клиентите в Китай и други страни от Азия – от висока производител-


изложения

ност (HEI Productivity), през специални ефекти при печата на опаковки (HEI Emotions and HEI End), до web-to-print (HEI Integration) и зелен печат (HEI Eco). Посетителите имаха възможност да надзърнат в цялостния работен поток при печата на опаковки. Heidelberg демонстрира също и целия производствен процес при комерсиалния печат с особен акцент върху web-to-print. При продуктите и услугите за зелен печат бяха обхванати всички сегменти.

Премиера на платформата Speedmaster SX на китайския пазар Новите печатни машини от SX серията направиха своя дебют на китайския пазар с помощта на осемцветната Speedmaster SX 102. Решението е оптимизирано за сегмента на комерсиалния печат и е насочено поспециално към печатници, които разширяват своята дейност и следователно трябва да увеличат своята производителност.

Високото търсене на машини, произведени локално в Qingpu Четирицветните печатни машини Speedmaster SM 52 и SM 74, произведени в китайската производствена база в Qingpu, близо до Шанхай, също бяха показани в Пекин. Освен това посетителите имаха възможност да видят и петцветната Speedmaster CD 102, която беше добавена в производствената програма на Qingpu през пролетта на миналата година. Heidelberger е единственият европейски производител, имащ собствена производствена база в Китай. От откриването си през 2005 г. до момента заводът е произвел над 900 печатни машини.

Портфолио от услуги и консумативи Saphira В отговор на изискванията на азиатския пазар за безпроблемна работа на машините, Heidelberg представи своето портфолио за услуги и консумативи. Това става под формата на създадени по мярка договори за различните бизнес модели на печатниците. Heidelberg доразвива концепцията за отдалечени услуги (Remote Service), а сега предлага и функция за дистанционно наблюдение (Remote Monitoring). С тази функция състоянието на машините се следи постоянно по време на работа, така че всич-

Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

ки грешки или проблеми могат да бъдат идентифицирани на ранен етап. Консумативите Saphira на Heidelberg, съчетани с обширното портфолио от услуги, дават възможност на китайските печатници да получат най-доброто от оборудването си, като същевременно опазват околната среда. Китайските клиенти на изложението са били много заинтересовани от намирането на подходящи концепции за финансиране. Heidelberg Financial Services предлага широка гама от решения за финансиране в сътрудничество с местни партньори.

Китай продължава да бъде сред най-важните пазари за Heidelberg Heidelberg генерира около 16% от общия си обем продажби в Китай, което го прави най-големият единен пазар за компанията. Очаква се растежът на пазара да продължи и в бъдеще. В страната Heidelberg разполага с над 1000 служители, от които 600 са търговски и сервизен персонал и около 450 работят в производството. Материалът е подготвен по информация на Heidelberg полиграфия

Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

Heidelberg използва няколко работни станции, за да демонстрира бизнес модели, които могат да бъдат имплементирани с web-to-print

В отговор на изискванията на азиатския пазар за безпроблемна работа на печатните машини Heidelberg препоръчва на клиентите си решения от своето портфолио за услуги

полиграфия 4’2013 37


събития

Adobe Creative Cloud for Teams официално в България На 26 юни във ФотоСинтезис Арт Център – София, пред клиенти, партньори и журналисти бе представен официално новият продукт на Adobe – Creative Cloud. Боян Бойчев, управител на официалния дистрибутор на Adobe Systems за България – БиЕмДжи, откри събитието с думите: „Днес сме се събрали, за да ви представим тенденциите в развитието на Adobe и бъдещето в графичния дизайн чрез Creative Cloud.“ Никола Иванов, продуктов мениджър за Adobe в БиЕмДжи, запозна присъстващите с промените, които Adobe предприе по отношение на пазарната си стратегия – начина, по който се предлагат продуктите (преминаването от кутии и лицензи към закупуване на софтуер като услуга – SaaS). Това се случва в резултат на развитието на технологиите и комуникациите в днешно време и нарастващите нужди на потребителите от гъвкав модел на придобиване и ползване на софтуера, достъпна цена, възможности за достъп от всяка точка, споделяне и сътрудничество с потребители от цял свят. Adobe Creative Cloud бе представен във всички найважни аспекти заедно с новата версия на включените в него продукти.

Adobe Creative Cloud – бързина, мобилност, гъвкавост и ефективност Adobe Creative Cloud for teams държи работната група на една и съща страница с помощта на цяла колекция от десктоп приложения, услуги и функции. Споделяне на файлове, събиране на обратна връзка, следене на версиите – всичко това на едно място. С Creative Cloud различните отдели (дизайн, маркетинг и администрация) могат да подобрят ефективността на бюджетите си, като улеснят покупката, инсталирането и управлението на софтуера.

Любимите инструменти Изцяло нови версии на любимите инструменти за дизайн. Незабавен достъп до всички нови функции и ъпдейти. Приложенията са създадени наново, за да предоставят плавен работен процес, включвайки в себе си всичко, от което екипът се нуждае.

Управление на лицензи Creative Cloud for teams дава възможност бързо, лесно и достъпно да се добавят и пренасочват лицензите към различни потребители. Работният процес може да се мащабира в движение, както и административните инструменти за централизирано инсталиране.

Дисково пространство в „облака“ 100 GB пространство за всеки потребител дава възможност за споделяне на желаните файлове, да се качват нови версии на работата, да се поддържат стари такива и да се публикуват коментари и информация. 38 полиграфия 4’2013

Връзка между работата и творческото общество С Behance – част от Creative Cloud, може да бъде открито вдъхновение и „сцена“ за работата, да бъде получена обратна връзка и работното портфолио да бъде видяно от цял свят.

Мигновено публикуване В Creative Cloud се съдържа всичко, от което екипът се нуждае, за да публикува своята работа по невероятни нови начини. Може да бъдат създадени и публикувани уеб сайтове, сайтове за мобилни устройства, приложения за iPad и всяко друго съдържание на всякакво друго устройство.

Професионално обучение и поддръжка Подобряване на уменията и добавяне на нови такива чрез растящата библиотека от видеоуроци, създадени от експертите на Adobe и водещи партньорски компании. Всеки член от екипа може да получи по една сесия „лице в лице“ на година с даден експерт на Adobe.

Ценови предложения и лицензионна политика От няколко месеца Adobe Creative Cloud се предлага на специална промоционална цена за всички настоящи клиенти на версия CS3 или по-нова. За нови и настоящи потребители на продукта цената е 804 Евро на работно място (без ДДС) за период от една година. За повече информация могат да бъдат потърсени партньорите за българския пазар: adobedealreg.force.com/PartnerSearch (следва избор на държава България).

Полезна информация: ms.bmg.bg/files/nfs/Adobe%20CCT.pdf – Презентацията от събитието ms.bmg.bg/files/nfs/Creative%20Cloud%20for%20Teams.pdf – Информационна брошура ms.bmg.bg/files/nfs/Creative_Cloud_Product_Lineup.pdf – Описание на продуктите в Creative Cloud ms.bmg.bg/files/nfs/cct_customer_faq.pdf – Въпроси и отговори wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/ en/devnet/creativesuite/pdfs/Security_CCE_FAQ_20130424.pdf – Creative Cloud Security FAQ for IT wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/ devnet/creativesuite/pdfs/ServiceAndSiteURL_List.pdf – Creative Cloud Security FAQ Network Endpoints wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/ devnet/creativesuite/pdfs/ControllingSvcAccess.pdf – Controlling Access to Adobe Creative Cloud Services


събития

Adobe Creative Cloud От CS към CC – какво се промени

Никола Иванов, продуктов мениджър в БиЕмДжи ООД

Г-н Иванов, съвсем логично първият ми въпрос към Вас е с какво Creative Cloud ще бъде полезен на потребителите на продуктите на Adobe? Можем да разглеждаме промяната в няколко основни направления. Първото, и може би основно за клиентите, е цената. Новият модел е много по-изгоден ценово за потребителите. Второто е функционалността. В Adobe Creative Cloud добре познатите софтуерни инструменти са обновени и са нови версии. Сега потребителите ще получават постоянно нови възможности с предвидените регулярни ъпдейти. Третото е много лесното управление на работните места. При предишния модел това беше наистина проблем за корпоративните клиенти, тъй като имаше трудна проследяемост и се изискваше допълнителен ресурс и време за управление на софтуерните лицензи. Сега вече всичко е оптимизирано и управлението става посредством конзола, с която се управляват лицензи, потребители, права и т.н. След официалното представяне на новия модел/стратегия сред потребителите започна дискусия, търсеща отговор на въпроса „Ще ми струва ли повече?“. Отговорът на този въпрос е не само кратък, но и еднозначен. Определено ще им струва по-малко да ползват софтуерните решения, включени в Adobe Creative Cloud. Adobe Creative Cloud на практика е хибридно решение, откъдето произлиза и друго притеснение на потребителската общност, а именно: „Какво се случва, ако не съм онлайн?“ Г-н Иванов, бихте ли разяснили накратко този въпрос?

Накратко – нищо страшно. След като потребителят е влязъл в системата посредством своята регистрация, той може в продължение на 30 дена да няма достъп до интернет. През този период може спокойно да работи офлайн с всеки инсталиран продукт без никакви притеснения. След изтичането на този период системата ще иска да направи проверка и съответно ще се наложи за кратко потребителят да има връзка. Новият модел ще сложи ли край на пиратството? Всъщност Adobe Creative Cloud не е ли едно наистина практично решение за пазари със „скромни възможности“ като нашия? Определено е практично решение именно за пазари като нашия, с ограничени възможности. Също така несъмнено появата на Adobe Creative Cloud е опит на калифорнийската компания да се справи с пиратството. Към момента на практика Adobe е прекратила почти напълно продажбата на „кутии“, които в миналото бяха и най-често обект на пиратските подвизи. Г-н Иванов, за финал, какво ново можем да очакваме в скоро време – моделът от 18 месеца за нова версия е вече в миналото? Да, така е. Сега промени ще се случват постоянно – без да има някаква времева граница. И те ще бъдат свързани най-вече с функционалността на продуктите. Очакваме също така възможността за закупуване на единични продукти да стане факт от 15-ти август. Въпросите зададе Радослав Далев

полиграфия 4’2013 39


изложби

Ретроспективна изложба на проф. Тодор Варджиев Дизайн 50/70 В първия ден на месец юли в галерия „Академия“ на Националната художествена академия проф. Тодор Варджиев откри юбилейната си изложба „Дизайн 50/70“, която представя работи, правени в продължение на 50 години. Проф. Тодор Варджиев работи в областта на графичния и рекламния дизайн, изкуството на книгата, шрифта и калиграфията, плаката, запазения знак и корпоративния дизайн, филателната графика, хералдиката. Едва ли има българин, а и не само, който да не се е докосвал и виждал в действие творческите възможности на проф. Варджиев. Примери за неговия успех биха могли да бъдат извадени от различни области, започвайки със запазения знак на Националната художествена академия, преминавайки през този на Министерството на околната среда и отлитайки на крилете на авиокомпания „България Еър“. И това е само щрих. Несъмнено проф. Варджиев е сред личностите, повлияли развитието на някои от водещите съвременни български графични дизайнери.

Пространството на галерия „Академия“ се оказа тясно за всички колеги, приятели и студенти, които дойдоха да поздравят юбиляря на официалното откриване на изложбата. Сред тях бяха акад. Светлин Русев, проф. Владислав Паскалев, проф. Георги Чапкънов, проф. Валентин Старчев, проф. Кирил Гогов и други. В словото си проф. Светослав Кокалов, ректор на Националната художествена академия, сподели: „Особено държа да подчертая изключителния Ви принос за извеждането и утвърждаването на съвременната българска кирилица като философска и графична знакова система, представляваща един от най-значимите сигнали за националната ни идентичност.“ И допълни: „Десетилетният Ви труд на уважаван и обичан преподавател дава богати плодове и издига нивото на преподаване и престижа на Националната художествена академия в национален и световен план.“ Проф. Тодор Варджиев получи почетния знак на Националната художествена академия за изключителни заслуги към Академията.

Роден през 1943 г. в Благоевград, Тодор Варджиев учи в Националната художествена академия в София и след национален конкурс заминава за Германия. Завършва Herder-Institut за немски език и Академията за графика и изкуство на книгата в Лайпциг. През 1972 г. придобива магистърска степен по изкуство на книгата и графичен дизайн при проф. д-р Алберт Капр и проф. Валтер Шилер. След завършването си започва работа у нас като художник-редактор в издателство „Народна младеж“, а три години по-късно свързва съдбата си с Националната художествена академия, където преподава и днес. В периода 1989–1990 г. е заместник-ректор, а през 2003–2005 г. оглавява катедра „Книга и печатна графика“. През 2007–2008 г. е гост-професор в Университета за приложни науки в Аман – Йордания. Представя в доклади и калиграфски демонстрации постиженията на българската книга и шрифт в редица европейски и световни градове. Наред с големия брой творчески изяви у нас и в чужбина, специално внимание заслужават престижните международни отличия, извоювани от художника. Сред тях са бронзовият медал от Международната изложба на книгата – iba, Лайпциг, 1977; златният и сребърният медал от Биеналето на графичния дизайн в Бърно (1980 и 1984 г.), чийто почетен член е.

Интервю с проф. Варджиев можете да откриете в брой 5/2008 на сп. ProGRAFICA.

40 полиграфия 4’2013


изложби

Международни награди:

»» 1976 – X международен конкурс на здравна тема, Италия – почетен плакет. »» 1977 и 1982 – Международна изложба на книгата IBA, Лайпциг – бронзов медал и почетен диплом. »» 1980 и 1984 – IX и XI биенале на графичния дизайн, Бърно – златен и сребърен медал. »» 1985 – Международен конкурс за плакат, Москва – почетен диплом. »» 2011 – Награда „Гаскар“ на град Габрово от Международното биенале на хумора и сатирата, Габрово.

Международни изяви:

»» 1984 – Лекция „Изкуството на българската книга и шрифт“ – симпозиум на Биеналето на графичния дизайн, Бърно. »» 1990 – Куратор на българското участие в международна изложба „Bodoni Salve 250“, Берлин. »» 1992 – Самостоятелна изложба в Москва по повод 24 май, организирана от Министерство на културата. »» 1992 – Член на жури за международен конкурс „Най-хубави книги от целия свят“, организиран от фондация „Изкуство на книгата“, Франкфурт на Майн. »» 1995 – Самостоятелна изложба с калиграфски демонстрации, Берлин. »» 2003 – Откриване на пластична композиция „Вяра, надежда и любов“ в градините на Ватикана. »» 2003 – Калиграфска демонстрация на „Европалия 2003“, Брюксел. »» 2006 – Лекция “Съвременен графичен дизайн в България“ – Първи симпозиум на графичния дизайн, Аман – Йордания. »» 2010 – Първа награда за златна монета „Св. Богородица Пътеводителка“ (съвместно с Иван Тодоров). »» 2010 – Член на международно жури за прием на преподаватели в Техническия университет в Лимасол, Кипър. »» 2010 – Член на селекционното жури на Шестото международно триенале на сценичния плакат, София. »» 2011 – Куратор на българското участие на преподаватели от НХА в плакатна изложба „Послания към света“ в рамките на Експо 2011 в Шанхай. »» 2011 – Ръководител на проект „Поезия и калиграфия“ с преподаватели и студенти от НХА в Русе. Почетен член на Биеналето на графичния дизайн в Бърно. Член на Съюза на българските художници. Графичен дизайнер на Атлантическия клуб в България.

Публикувани материали и творби в книгите: „Древен и съвременен български шрифт“ (проф. д-р Васил Йончев, София, 1982), „Азбуката от Плиска, Кирилицата и Глаголицата“ (проф. д-р Васил Йончев, София, 1997), „Българският плакат“ (Светлин Босилков, София, 1973), „Енциклопедия на изобразителните изкуства в България“ (Н. Труфешев, София, 1980), „Кой кой е в българската култура“ (издателство „Труд“), „Who’s who in Graphic design“ (Цюрих, 1994), Ueber das Vergnuegen Buecher zu machen“ (Лайпциг, 1995), „Typography When What Who“ (Кьолн, 1998) – консултант/селекционер и участник, „Pismo ve vitvarne vychove“ (Прага, 1985), „Livre des triennales de l`affiche politique“ (Монс, 1998).

Публикувани материали и творби в списанията: NOVUM, Германия; TYPOGRAPHIE, Германия; NEUE WERBUNG, Германия; IDEA, Япония; DESIGN JOURNAL, Сеул; OCCIDENTE, Италия; TYPOGRAFIA, Чехия; PROJECT, Полша; INTERPRESSGRAFIK, Унгария; GRAFIKSANATI, Турция; ИЗКУСТВО, София; ПРОМИШЛЕНА ЕСТЕТИКА И ДЕКОРАТИВНО ИЗКУСТВО, София; ПОЛИГРАФИЯ, ProGRAFICA, София; ФИЛАТЕЛЕН ПРЕГЛЕД, София. Изложени творби в галерии, музеи и частни лица в София, Париж, Берлин, Лайпциг, Ню Йорк, Токио, Бърно, Монс, Москва, Монтивилие, Кайро, Ватикана, Аман, Шанхай, Лимасол.

полиграфия 4’2013 41


предстоящо

Седмото международно триенале на сценичния плакат – София 2013 В цифри »» В продължение на 1 месец (октомври) за седми пореден път триеналето ще превърне София в световна столица на плаката; »» Над 350 плаката на автори от 30 страни представят най-доброто, създадено през последните 3 години в областта на класическите и модерните сценични форми в целия свят; »» 33-ма български артисти, повечето от които млади автори и дебютанти; »» Близо 100 плаката, посветени на специалните теми на събитието, отбелязващи 200-годишнините на великите композитори ВЕРДИ и ВАГНЕР; »» 7 съпътстващи събития – сборни колекции, разкриващи различни страни от изкуството на плаката в неговата динамична цялост и многообразие от визуални кодове, изразни средства, стилове, технологии за печат и актуални тенденции; »» 3-ма от най-влиятелните фигури в света на плаката (Томаш Богуславски, Полша; Петер Поч, Унгария; Джиянпинг Хе, Китай/Германия) пристигат в София специално за да участват в международното жури на триеналето и в предвидените в образователната му програма публични лекции.

От 4 октомври 2013 г. събитията в програмата на триеналето могат да бъдат видени в различни столични пространства, сред които:

»» всички изложбени зали в Галерията на СБХ на „Шипка“ 6; »» Народен театър „Иван Вазов“; »» Интер Експо Център; »» Полски институт – София.

Акценти в съпътстващата програма:

»» Велики майстори на плаката от Полша: Хенрик Томашевски, Ян Леница, Валдемар Свиежи с подкрепата на Полски институт – София, Музей на плаката Виланов »» Международно жури 2013: Томаш Богуславски, Полша; Петер Поч, Унгария; Джиянпинг Хе, Китай/

42 полиграфия 4’2013

Германия; Божидар Икономов, България; Божидар Йонов, България с подкрепата на Гьоте институт, Полски институт – София, Унгарски културен институт – София »» Млади плакатисти от Полша с подкрепата на Полски институт – София, Музей на плаката Виланов »» Ангология на българския театрален плакат с подкрепата на Народен театър „Иван Вазов“ и програма „Публики“ на НФ „Култура“ Повече подробности можете да откриете на сайта на триеналето: www.triennial.orbitel.bg Албена Спасова, член на организационния комитет


предстоящо

„Компютърно пространство“ 2013 „Компютърно пространство“ е некомерсиален международен фестивал за компютърни изкуства с престижно международно участие и отзвук в големи медии. Това е един от първите по рода си фестивали в Европа, който до момента има 24 издания. Форумът „Компютърно пространство“ се състои от конкурсна и фестивална част. С многобройните си проекти и посетители от цял свят „Компютърно пространство“ е най-значимото събитие за компютърни изкуства в Югоизточна Европа. Фестивалът е абсолютно безплатен за посещение и участие. Известни студиа, фирми и артисти от цял свят са участвали в „Компютърно пространство“, сред които: Platige Image (Полша) – носители на номинация за Оскар; Studio AKA (Великобритания) – носители на награда на Pixar; Сам Чен (САЩ) – победител на SIGGRAPH (най-голямата конференция в света в сферата на компютърната графика, анимация и визуални ефекти) в категория „Компютърна анимация“; световноизвестният режисьор д-р Хари Клур (en.wikipedia.org/wiki/Harry_Kloor) и Jupiter 9 Productions, САЩ; Беомсик (Шимбе) Шим – най-добър студентски проект на SIGGRAPH 2010; Miralab (Швейцария) – световнопризнат център за графика и анимация; Maga Animation Studio (Италия); ART + CОМ (Германия); Панайотис Кокорас (Гърция) – световноизвестен композитор, победител в Prix Ars Electronica 2011; Astra Net – известна международна сателитна комуникационна компания; Ars Electronica Center Linz (Австрия) – център за съвременни медии и комуникации; IRCAM (Франция) – център за съвременни медии, звукоакустика и координация; Academy of Media Art Cologne (Германия); ZKM Karlsruhe (Германия); European Media Art Festival (Германия); Институт по електроакустика към Виенския университет; най-добрите студенти от топ академиите на Европа (Bournemouth University – Великобритания, Supinfocom – Франция, The Animation Workshop – Дания, Filmakademie Baden-Württemberg – Германия и др.), в които се изучава компютърна анимация и визуални ефекти, и много други – пионери в новите технологии и съвременните медии. В центъра на събитието винаги са стояли бързото развитие на съвременните технологии и синтезът изкуство – наука – технологии. „Компютърно пространство“ акцентира върху творчеството, творческите идеи и

превръщането им в проекти. Многообразието на проекти и дискусионни теми през изминалите години отразява успешното съчетаване на изкуство и технологии, както и нарастващия интерес на талантливи млади хора към компютърното изкуство. Миналата година „Компютърно пространство“ отбеляза своето 24-то издание. Конкурсната част на форума привлече над 160 проекта, дело на над 100 автори. Във фестивалната част бяха представени презентации от български и чуждестранни автори по теми, свързани с използването на 3D графиката в архитектурата, развлекателната индустрия и медицината, фотография, синтез между модерен дизайн и улична култура, традиционни изкуства като калиграфията и изработка на ръчна хартия, както и няколко изложби и прожекции на анимационни филми.

Повече за конкурса Конкурсът стартира през май (на сайта www. computerspace.org) и продължава до 30 септември. В този период всички желаещи регистрират проектите си на сайта на „Компютърно пространство“, след което компетентно независимо жури ги оценява и излъчва победители в съответните категории. Категориите са общо 5, като последната „уеб дизайн“ се разгръща в 5 подкатегории. Всички категории в рамките на форума са: »» Компютърна графика; »» Компютърна анимация; »» Офлайн мултимедия; »» Електронна и компютърна музика; »» Уеб дизайн (с пет подкатегории); Тази година фестивалната програма, състояща се от официална церемония по награждаването на победителите в конкурса, както и семинари, уъркшопи, изложби, демонстрации и много други разнообразни събития, ще се състои от 25 до 27 октомври.

Акцентите в нея са: Международен семинар „Компютърна анимация – създаването на анимационен филм“ Този семинар се състои от презентации на авторите на филмите, участващи в категорията „Компютърна ани-

полиграфия 4’2013 43


предстоящо

мация“ в конкурса на „Компютърно пространство 2013“. Техните презентации ще предхождат прожекцията на самите филми, за да въведат публиката в света на компютърната анимация, като � позволят да надникнете зад кулисите на процеса по създаване на един филм от възникването на идеята до постпродукцията.

3D графика и визуални ефекти Семинарът ще включва презентации и уъркшоп, свързани с темите „Matte painting and compositing“, „Particle effects and fluid simulations“ и „3D art and digital sculpting“, в които ще участват някои от най-добрите български и чуждестранни професионалисти, работили по редица холивудски блокбъстъри.

Уъркшоп „Фотографията – преди и днес“ Основната цел на този семинар и съпътстващите го уъркшопи е да покажат връзката на модерните медии, компютърните изкуства и дизайна с класическите, традиционни методи за визуализация на съдържание, както и с традиционните форми на печат. Ще бъдат демонстрирани различни методи за качествен печат на изображения – на принципа на литографията, гравюрата, офсета, сериграфията, съвременните „ink-jet“ методи и др.

Изложба на интерактивни инсталации Всяка година „Компютърно пространство“ дава поле за изява на млади творци и студенти от Национална художествена академия и Техническия университет, които излагат своите интерактивни инсталации. Инсталациите представляват синтез между наука, технологии и изкуство. Интересното е, че всеки посетител може сам да ги изпробва и да си взаимодейства с тях. Всяка инсталация има своя собствена история и сценарий, до които зрителите могат да се докоснат по време на изложбата.

44 полиграфия 4’2013

Изложба, отразяваща развитието на дисплеите през годините Изложбата ще бъде своеобразна ретроспекция на развитието на микрокомпютърната техника в България, започвайки от първата Елка 6521 (1965 г.) с дисплей от електронни лампи, Имко 1 (1980 г.), Имко 2 с монохромни телевизори, Правец 82, Правец 16, следвани от VGA и SVGA, LCD дисплеите и стигайки до съвременните 3D монитори.

Изложба компютърна графика По традиция ще бъдат показани най-добрите произведения на български и чуждестранни автори в областта на двумерната и тримерна графика.

Калиграфия и миниатюри Връзката между стари и нови медии е един от интересните аспекти на „Компютърно пространство“. Рисуването на миниатюри като орнаменти, знаци, екслибриси и др. може да се прави както на ръка, така и с компютър. Този уъркшоп ще демонстрира както традиционните технологии за рисуване на миниатюри, така и използването на съвременния графичен софтуер в тази област. На официалната церемония, която ще се състои на 27.10.2013 г. в зала „Концертна“ на Централен военен клуб, ще бъдат обявени и наградени 27-те победители в 9-те категории на конкурса. Ще присъстват гости и приятели на форума от цял свят, представители на най-големите медии в страната, експерти в областта на компютърните изкуства. www.computerspace.org


новини

НОВИНИ COPI‘S 2013 – Създавай с отговорност за бъдещето Събитието ще се проведе от 16 до 18 октомври 2013 г. в Интер Експо Център – София. Организаторите на проявата – Агенция Булгарреклама и Прим Дизайн – очакват нарастващ интерес от страна на български и чуждестранни компании, желаещи да се включат в най-голямото изложение за рекламната и печатната индустрия в България и да представят тенденциите и последните технологии. Фокусът на изложението ще бъде в следните области:

Рекламен дизайн Криейтив студиа; Графичен дизайн; Пространствен дизайн; Уеб дизайн.

Печатна реклама Полиграфически услуги – печатници, издателства; Полиграфически материали и консумативи; Предпечат, софтуер; Скенери, принтери, плотери; Печатарски машини; Машини за широкоформатен печат.

Промоционални продукти Рекламни сувенири и подаръци; Офис аксесоари; Плакети, медали, значки; Рекламен текстил.

InPEQ 2013 ще се проведе от 19 до 20 септември в Лвов, Украйна Форумът ще се проведе под мотото: „Изтокът среща Запада – печатари за ефективността и успеха“. В Лвов, Украйна печатарите от Балканите и техните европейски партньори ще се срещнат за осми път. Домакин ще бъде Украинската академия по печат. InPEQ е наследник на Балканския печатарски форум. От основаването си през 2006 г. събитието успешно изгради своята роля на професионална комуникационна мрежа на печатари, производители и професионални учебни заведения и университети на страните-партньори. В продължение на седем години форумът служи и като успешна платформа за обмен на информация и ноу-хау в областта на съвременните технологии за печат. За повече информация за събитието можете да пишете на: event2013@ inpeq.org www.inpeq.org

Трипосочна стратегия на OMET за Labelexpo Europe 2013

Рекламни агенции Пълно рекламно обслужване; Рекламна фотография; Копирни машини и принтери; Аудио- и видеореклама; Техника и оборудване; Мултимедийни системи; Организатори на събития; E-реклама.

Рекламно-информационни елементи Външна реклама; Производство на рекламно-информационни елементи; Машини и материали за производството им; Визуални комуникации; Дисплеи и LED екрани; Реклами и информации в реално време. Отново в програмата ще бъдат включени редица професионални семинари, демонстрации и уъркшопове, фото и арт изложби допълват деловата програма. В рамките на COPI‘S ще се проведе и третото издание на специализираната конференция „Ден на печатните технологии в съвременния свят“. В конференцията ще вземат участие водещи фирми на световния и българския пазар в областта на полиграфията.

По време на предстоящото издание на Labelexpo от OMET са предвидили да се представят в три основни направления: представяне на интернационалната сцена на решението XFlex X6, завръщане отново на сцената в Брюксел на XFlex X4 (след многобройни продажби в цял свят) и изключителни нови-

ни за нови предложения от страна на компанията. От OMET определят XFlex X4 като решение, „без което не можем“, и това е факт в много части на света. Тази положителна оценка не е никак самоцелна, тъй като решението е практично за стартиращи компании с ниски инвестиционни бюджети и неопитни служители. По време на живи демонстрации в Брюксел на XFlex X4 ще бъдат поставени редица интересни задачи за печат, които ще демонстрират потенциала на машината по отношение на качество и надеждност. На Labelexpo компанията ще представи и XFlex X6. Миксът от офсетов и флексопечат позволява собствениците на решението да се възползват от предимствата и на двете технологии. Със сигурност можем да очакваме и други изненади от компанията, тъй като за нея това издание на изложението е по-специално – тя току-що навърши 50 години. Ако посените Labelexpo Europe 2013, не забравяйте да се отбиете на щанда на OMET – H90 в зала 6. www.omet.it/

Agfa Graphics представиха Anapurna M3200RTR по време на Fespa 2013 Проектиран и конструиран като надеждно решение с атрактивна цена Anapurna M3200 RTR е най-новото широкоформатно предложение от Agfa Graphics. Според Agfa Graphics то е идеално за всички потребители, търсещи възможности за печат върху разнообразни гъвкави медии. Заедно с това широкоформатното решение осигурява на бизнеса екологичен ефект, като използва по-малко мастило и пести енергия. Anapurna M3200RTR е шестцветно решение с максимална разделителна способност от 1440 dpi за високо качество на отпечатъка. В него са из-

По време на Fespa 2013, Agfa Graphics представиха Anapurna M3200RTR

www.copi-s.com полиграфия 4’2013 45


новини ползвани последните технологии при печатащите глави, което гарантира точност на капките и отлични резултати.

Xerox повишава скоростта при широкоформатния печат с нова, по-бърза машина

www.agfagraphics.com

На фона на растящата нужда от големи постери за закрити пространства, както и знаци, графики и банери за търговски обекти новата печатна машина на Xerox – Wide Format IJP 2000 дава на специалистите необходимата допълнителна скорост, за да се справят с повече задачи по-бързо. Ключовите характеристики на IJP 2000 са:

WorldSkills 2013 г. в Лайпциг – доминация на дамите

»» По-висока скорост на печат: повече от 40 пъти по-бърза работа в сравнение с другите широкоформатни системи (до 420 кв.м

Медалистите на проведеното в Лайпциг състезание: (от ляво) Dongdong Wang (бронз), Andrea Schmidheiny (злато), Elena Singer (сребро). Copyright: Heidelberger Druckmaschinen AG

42-рото издание на WorldSkills, което се проведе в Лайпциг от 2 до 7 юли т.г., завърши с впечатляваща церемония. През четирите дена на събитието бяха коронясани „световни шампиони“ в 46 различни дисциплини. Повече от 1000 участници от 53 страни бяха наблюдавани от над 205 000 посетители, докато се бореха за медали и възможно най-добро класиране. Златото и среброто в категорията „Print Media Technology“ отидоха в ръцете на две млади дами. Същото се случи и преди две години. Andrea Schmidheiny от Швейцария излезе на върха и изпревари Elena Singer от Германия. Трето място беше спечелено от Dongdong Wang, който представляваше Китай. Други четирима състезатели – от Финландия, Австрия, Япония и Франция, бяха наградени с „Medallion for Excellence“ като признание за изключителното им изпълнение. Състезателите трябваше да се справят с различни задачи през четирите дена на състезанието, като например отпечатването на пощенски картички с помощта на дигиталната печатна система на Heidelberg – Linoprint C 751, последвани от 16-странична брошура с инлайн сгъване и шиене. Сред задачите беше и отпечатването на два различни четирицветни плаката в тираж 1000 броя с помощта на офсетовата печатна система Speedmaster SM 52-4, като заданието беше допълнително усложнено поради ограниченото количество хартия за подготовка и зададеното време за производство. www.heidelberg.com 46 полиграфия 4’2013

в час). Това означава, че можете да отпечатате висококачествени цветни знаци за 5 секунди, банери с дължина от 10 метра – за 1 минута, и да разполагате с производствен цикъл от около 200 разпечатки за 20 минути. »»Стационарни печатни глави – позволяват хартията да се движи под пет печатни глави при еднократно подаване; по-малкото движещи се части подобряват скоростта и улесняват поддръжката. »»Богати цветове и моментално сухо мастило – потребителите могат да създават разнообразни пълноцветни, прецизни и ясни продукти – от банери за панаири и презентационни графики до големи снимки и плакати. »»Широк диапазон от възможности за носители – позволява на професионалистите да предложат на потребителите си повече опции в широкоформатния печат. Носителите биха могли да бъдат винил, гланцирана хартия и сатен, както и повърхности с подсветка. »»Водещ в индустрията софтуер за широкоформатен печат – Caldera GrandRIP+ поддържа устройството в режим на работа с пълна скорост по време на изпълнение на задачи. Софтуерът е лесен за употреба дори за потребители с помалко опит и разполага с опция за точково напасване на цветовете за непроменливи цветове при различни задачи и носители.

»»Персонализиран софтуер (опция) – създава персонализирани материали бързо и ефективно с помощта на Xerox FreeFlow VI Design Express. Този плъгин за Adobe InDesign опростява дизайна и създаването на разноо-

бразни материали и включва темплейти и инструкции стъпка по стъпка. www.xerox.bg

Системата IBM Watson ще помогне на компаниите да подобрят начина, по който обслужват клиентите си IBM представи Watson Engagement Advisor – нова революционна технология, която позволява на компаниите да обработват голямо количество данни за рекордно кратко време и да трансформират начина, по който ангажират своите клиенти. Бизнесът ще може да обслужва по-добре клиентите си благодарение на тази когнитивна технология, която анализира корпоративните данни по-бързо и лесно. На базата на способностите си да разбира нюанси на човешката реч, да анализира въпроси и намира отговори в огромни обеми от информация, системата IBM Watson Engagement Advisor ще даде възможност на служителите, обслужващи клиенти, да предоставят бързи отговори, базирани на корпоративни данни. Функцията Ask Watson дава възможност за бърз анализ на въпросите на клиентите и предоставяне на решения на проблемите им. Според проучване на IBM сред 1700 маркетинг мениджъри, 65% от тях се чувстват неподготвени да реагират на нарастващия брой комуникационни канали, които днешните потребители могат да използват. Затова IBM дава възможност на своите клиенти да реагират своевременно на промените в пазара, като автоматизират маркетинга и подобрят начина, по който обслужват клиентите си. IBM Watson Engagement Advisor ще помогне на компаниите да извлекат максимума от всяко взаимодействие с клиентите независимо по кой канал комуникират с тях – уеб сайт, мобилно устройство. Системата ще предоставя информация за това, какво точно иска всеки клиент в контекста на неговите предпочитания и действия – понякога дори още преди клиентът да е взел своето решение. Така у потребителите ще се създаде усещането, че компаниите познават нуждите и желанията им, а на базата на това ще се увеличи и тяхната лоялност към марката. www.ibm.com/bg/bg


София 1528 бул. Искърско шосе 15 тел.: 02 979 44 25, 979 44 26 факс: 02 979 44 27 моб. тел.: 0896 81 91 12 0896 81 91 13 e-mail: aldex@mail.bg www.aldex-inc.bg

1784 София бул. Цариградско шосе 119А тел.: 02 971 80 88; 02 971 80 86 02 971 80 22; факс: 02 971 80 23 е-mail: office@ofsetbg.com www.ofsetbg.com

Централен офис: София 1113 ул. Тинтява 100 тел.: 02 8191 103 факс: 02 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

Костинброд бул. Славянска 10А тел.: 0721 66 245, 0721 66 246 0721 66 247 факс: 0721 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

София 1715 ж.к. Младост 4, Бизнес парк София I сграда 14 — партер тел.: 02 955 94 61 факс: 02 955 96 21 е-mail: office@manroland.bg www.manroland.bg

София 1839 кв. Враждебна, ул. Япаджа 46 Ф тел.: 02 841 10 16 факс: 02 841 10 12 e-mail: office@druckfarben.bg www.druckfarben.bg

София 1138 кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02 930 77 61, 02 40 11 761 факс: 02 930 77 11, 02 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg www.demax.bg

Пловдив 4003 бул. Марица 97 тел.: 032 904 501 факс: 032 953 390 e-mail: sales@dunapack.bg www.dunapack.bg

София 1113 ул. Акад. Георги Бончев, блок 6 тел.: 02 872 0922 e-mail: aph@aph.bas.bg www.baspress.com

1784 София бул. Цариградско шосе 147 тел.: 02 9655 278 факс: 02 9655 231 e-mail: msimova@iec.bg www.copi-s.com

Пловдив 4000 жк Тракия, ул. Н. Шилева 16 тел.: 032 654 160, 032 654 165 факс: 032 654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

Велико Търново 5000 тел.: 062 649 845 факс: 062 649 895 e-mail: info@siraprint.com www.siraprint.com

Велико Търново 5000 бул. Н. Габровски 98 тел.: 062 643 936 факс: 062 646 993 www.abagar.net

София 1784 бул. Цариградско шосе – 7 км тел.: 02 971 80 25 факс: 02 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

София 1784 бул. Цариградско шосе 117 тел.: 02 974 31 44 факс: 02 974 50 33 e-mail: m.iliev@misto90.com www.misto90.com

София 1574 бул. Проф. Цветан Лазаров 2 тел.: 02 9707 865 факс: 02 9707 861 e-mail: office.bg@jwc-group.com www.jwc-group.com

Пловдив 4000 ул. Ал. Стамболийски 9 офис: 032 607 820, 032 607 821 032 607 825 търговски отдел: 032 607 824 e-mail: dominov@evrocom.net www.dominov-bg.com

София 1504 бул. Цариградско шосе 47А тел.: 02 944 39 42 факс: 02 943 31 09 e-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com

Русе 7005, бул. Липник 129 тел.: 082 880 260, факс: 082 880 360 e-mail: office@dunavpress.com Офис в София, кв. Стрелбище ул. Хайдушка гора, бл. 112, вх. А, ет. 1 тел./ факс: 02 958 30 93 e-mail: sofia@dunavpress.com www.dunavpress.com

София 1592 кв. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3 тел.: 02 979 00 06 e-mail: manager@poligrafcombinat.bg www.poligrafcombinat.bg


За да сте в предните редици, ще ви е нужна визия 20/20. Чрез прозрачността виждате бизнеса си по-ясно, оптимизирате процесите, правите разходите прозрачни и идентифицирате кой печели приходите с работния поток на печатницата „Принект“. Оставете „Хайделберг“ да ви помогне да четете бизнеса си като отворена книга. www.bg.heidelberg.com

Polygrafia 04/2013  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you