Page 1

5’13 ОРГАН НА СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВАНО 1949 ГОДИНА  ІІІ ИЗДАНИЕ  ГОДИНА ХХXIV  ВСИЧКО ЗА ПЕЧАТНАТА КОМУНИКАЦИЯ


В очакване на… In anticipation of... Здравейте, уважаеми читатели на сп. полиграфия, В октомврийския брой на сп. полиграфия обръщаме внимание на редица актуални и интересни теми. На първо място в сборно интервю под надслов „Полиграфическата индустрия в България през първото полугодие на 2013“ ще ви срещнем с представители на водещи полиграфически предприятия в страната, които споделят своето впечатление за първите шест месеца от настоящата година. Със сигурност това е материал, който не бихте искали да пропуснете, тъй като е добра отправна точка да „сверите“ своя часовник с водещи полиграфически предприятия в страната и да научите каква е тяхната оценка за случващото се в момента в бранша, пречупено през призмата на техния личен опит. Ще се отправим и към град Русе, за да посетим „Дунав прес“ АД, които продължават своята инвестиционна политика, затвърждавайки водещата си позиция в полиграфическата индустрия. Посредством направените инвестиции, в полиграфическото предприятие е извършено обновление в няколко посоки. На първо място със закупуването на нова флексографска печатна машина GIDUE M5 се извършва обновление вьв флексографското производство. По отношение на офсетовия печат в „Дунав прес“ АД са инвестирали в нова листова офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster XL 106. Решението е в конфигурация с ролен подавач, 6 печатни секции, инлайн система за измерване и контрол на цветовете и две лакиращи секции. В „Дунав прес“ АД вече работи и нова сгъвачно-лепачна машина Diana X 80 на Heidelberg. В броя ще откриете и статия, посветена на 90-годишния юбилей на Komori, в която ще можете да проследите от самото начало развитието на японския производител на печатни системи. В статия, подготвена от инж. Красимира Панова-Желязкова, лаборатория по качество и технологичен контрол, „Дунав прес“ АД, и инж. Христофор Иванов, мениджър „Качество и технологичен контрол“ в „Дунав прес“ АД, ще разберете защо е важно цялостното управление на процесите и гарантиране на качеството. В броя сме подготвили серия от материали, представящи актуални за бранша изложения: Ще откриете повече информация за предстоящото издание на World Publishing Expo, допълнена с кратко интервю с изложители. Ще разберете и какво можете да очаквате от второто издание на COPIS. Ще ви запознаем с тенденциите и развитието на триото от изложения Paperworld, Creativeworld и Christmasworld. В рубриката „Дигитален печат“ ще ви „срещнем“ с широкоформатния принтер Canon imagePROGRAF iPF9400, който премахва ограниченията и създава отпечатъци-шедьоври . В броя ще откриете още много полезна и интересна информация. Както обикновено, ако имате предложения към екипа на списанието, не се колебайте да ни пишете на: polygrafia@print-publishing.bg

Приятно четене, Радослав Далев

4 полиграфия 5’2013

Hello dear readers of polygrafia magazine! In the October issue of polygrafia magazine we draw attention to a number of relevant and interesting topics. First in collectively interview titled „ Printing industry in Bulgaria in the first half of 2013,“ we will meet you with representatives of the leading printing companies in the country who share their impression of the first six months of this year. Surely this is the material that you will not want to miss as it is a good starting point to „tune“ your clock with the leading printing companies in the country and to learn what is their assessment of what is happening now in the industry, refracted through the prism of their personal experiences. Will also be made to the city of Ruse to visit „Dunav press“ JSC which continue their investment policy, increasing its leading position in the printing industry. Through investments in printing facility renewal is made in several directions. Firstly with the purchase of a new digital flexo label press GIDUE M5 is done renovation in the flexo printing department. In terms of offset printing in the „Dunav press“ JSC has invested in a new sheet offset printing machine Heidelberg Speedmaster XL 106. The solution lies in a configuration with roll feeder, 6 printing units, in-line/in-press color measurement system and double coating unit. The „Dunav press“ JSC is already working with a new folding carton gluing machine Diana X 80 Heidelberg. In this issue you will find an article dedicated to the 90th anniversary of Komori - in which you can follow from the beginning development of the Japanese manufacturer of printing systems. In an article written by Eng. Krasimira Panova-Jelyazkova, Laboratory for quality and process control, „Dunav press“ JSC and Eng. Christopher Ivanov, manager „Quality and process control“ in the „Dunav press“ JSC you will understand why it is important complete process control and quality assurance. In this issue we have prepared a series of articles presenting relevant to industry fairs: You will find more information about the upcoming edition of World Publishing Expo, supplemented by a short interview with exhibitors. You can find and what can expect from the second edition of COPI‘S. We will introduce the trends and developments in the trio of exhibitions Paperworld, Creativeworld and Christmasworld. In the column „Digital Printing“ you will „meet“ with wide format printer Canon imagePROGRAF iPF9400, which removes the limitations and creates prints masterpieces. In this issue you will find many useful and interesting information. As usual, if you have any suggestions to the team of the magazine, do not hesitate to email us at: polygrafia@printpublishing.bg Enjoy your reading! Radoslav Dalev


Орган на Съюза на печатарската индустрия в България Основано 1949 г., III издание, година XXXIV ISSN 0204—9953 © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ООД, Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ООД е издател и на специализираните списания ProGRAFICA, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: (02) 460 50 51, факс: (02) 460 50 66 Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Радослав Далев, главен редактор r.dalev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Aбонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графично оформление и предпечатна подготовка Диляна Чохаджиева, d.chohadjieva@print-publishing.bg Надежда Юрукова – Умарска, n.yurukova@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Коректор Бойка Юрукова

в то з и б р о й Партньорства 6 | предстоящо | Ден на печатните технологии в съвременния свят 2013 7 | нашето интервю | Полиграфическата индустрия в България през първото полугодие на 2013 8 | юбилей | 90 години Komori 12 | бизнес развитие | „Дунав прес“ АД – сред първите 16 | Две печатници с една технология… 20 | контрол на качеството | Контролът на качеството – пряка функция от изискванията на клиентите 24 | представяме ви | MMK завладява пазара на картон от свежи влакна 26 | дигитален печат | Canon imagePROGRAF iPF9400 28 | поглед назад | Спомен за Тома Диманов 30 | ефекти за по-висока ефективност | Как да направим печатния продукт неповторим… 32 | печатни комуникации | Контекстните маркетингови комуникации 34 | изложения | В очакване на… 40 | World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference) – повече съдържание от всякога 42 | Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2014 – магическо очакване 48 | Новини 54 | В памет 56

Хартия Полиграфснаб АД корица — Ikono Matt 200 г/м2 тяло — Tecno Satin 115 г/м2, www.polygrafsnab.com Офсетов печат и довършителни процеси Печатница „Дунав прес“ АД, www.dunavpress.com Разпространение По абонамент, тел.: (02) 460 50 51, 460 50 50 Брой 5/13 е приключен редакционно на 30.09. 2013 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. Принт енд Пъблишинг ООД си запазва правото за промени при издаването на списанието. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Polygrafia Magazine is the Official Media of Printing Industry Union of Bulgaria Since 1949, © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., Member of PIUB СЕО Nelly Petrova, n.petrova@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 51, f: +359 2 460 50 66 Editorial Board Radoslav Dalev, Еditor–in–Chief, r.dalev@print-publishing.bg Editorial closing date 30.09. 2013

6 полиграфия 5’2013

in this issue partnerships 6 | UPCOMING | Day of printing technologies in the modern world 7 | OUR INTERVIEW | Printing Companies in Bulgaria during the first half of 2013 8 | ANNIVERSARY | 90 years Komori 12 | BUSINESS DEVELOPMENT | „Dunav press“ JSC – among the first 16 | Two printing houses with one technology 20 | QUALITY CONTROL | Quality control – a direct function of the requirements of the customers 24| WE PRESENT YOU | MMK conquered the market of fresh fibers paperboard 26 | DIGITAL PRINTING | Canon imagePROGRAF iPF9400 28 | A LOOK BACK | Memory of Toma Dimanov 30 | EFFECTS FOR GREATER EFFICIENCY | How to make print product unique... 32 | PRINT COMMUNICATIONS | Contextual Marketing Communications 34 | EXHIBITIONS | In anticipation of... 40 | World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference) – more content than ever 42 | Paperworld, Creativeworld and Christmasworld 2014 – a magical waiting 48 | NEWS 54| IN MEMORIAM 56


партньорства

Уважаеми колеги,

Dear colleagues,

Имаме удоволствието да обявим нашето ново партньорство, което сключихме на 1 август т.г. с румънските ни колеги – издателите на полиграфическо списание в Румъния – Print-Magazin. Поради динамично променящата се среда в печатарската индустрия в международен мащаб преценихме като необходимост да отворим информационните „граници“ между България и Румъния. Списание Print-Magazin стартира в началото на 2009 г. и вече е утвърдило своето професионално име в полиграфическите среди в Румъния. Негови основни цели са да информира, образова и популяризира опита в сферата на печатните технологии чрез висококачествено редакционно съдържание. Списанието има изграден специализиран сайт: www.print-magazin.ro, а тиражът на печатното издание е 3000 броя. Съвместното ни партньорство ще се изразява в следните аспекти: »» обмен на статии между сп. полиграфия и сп. PrintMagazin, отразяващи полезна информация за всеки от пазарите (материалите ще се публикуват както в печатните медии, така и на сайтовете на изданията); »» публикуване на реклами и PR материали на рекламодатели в двете печатни медии. Всички вие, за които румънският пазар представлява интерес, ще имате възможност да поместите своите реклами и публикации на страниците на списание PrintMagazin чрез нас като партньор. Двете издания ще ви предложат добри финансови оферти за участие. Надяваме се, че тази нова форма на партньорство ще даде по-големи възможности за „отваряне“ на бизнеса между двете съседни страни. За повече подробности и информация ще очакваме да се свържете с нас в редакцията ни.

It is our pleasure to announce our new partnership that we concluded with our Romanian colleagues – the publishers form the Romanian printing magazine Print-Magazin on 1 August this year. Due to the dynamically changing environment in the printing industry internationally, we decided that it was necessary to open the information “borders“ between Bulgaria and Romania. The Print-Magazin magazine started in the beginning of 2009 and has already built a professional reputation in the printing environment in Romania. Its main objectives are to inform, educate and popularize the experience in the field of printing technologies through hi-quality editorial content.The magazine has a specialized web site www.print-magazin.ro, and the circulation of the printing edition in 3000. The joint partnership will consist of the following aspects: »» Exchange of articles between Polygrafia and Print-Magazin magazines, reflecting useful information for each of the markets (the materials will be published both in the printing media and on the web sites of the publications); »» Publishing advertisements and PR materials of the advertisers in both printing media. All of you interested in the Romanian market will have the opportunity to publish your advertisements and publications on the pages of Print-Magazin with our help as a partner. Both publications will provide you with good financial offers for participation. We hope that this new form of partnership will give greater opportunities to “open“ the business between two neighboring countries. For more details and information, you can contact us in our editorial office.

С пожелание за успешно партньорство и разширяване на бизнеса,

Nelly Petrova and the team of Print and Publishing

Нели Петрова и екипът на Принт енд Пъблишинг

8 полиграфия 5’2013

Best wishes for a successful partnership and business expansion,


предстоящо

Ден на печатните технологии в съвременния свят 2013 В очакване на третото издание на Националната полиграфическа конференция На 17 октомври в София под надслов „Оттук накъде“ ще се проведе третото издание на Националната специализирана полиграфическа конференция Ден на печатните технологии в съвременния свят. Зала „Витоша” в Интер Експо Център – София (IEC) отново ще отвори врати, за да приветства дошлите да се запознаят отблизо с новостите в полиграфическия бранш, както и с редица идеи за развитие на техния бизнес. Именно като израз на стремежа да бъдат представени решения и идеи, които работят и са устойчиви за моментното състояние на пазара, е подбран и слоганът, обединяващ участниците в третото издание на специализираната полиграфическа конференция. „Оттук накъде“ символизира търсенето, желанието за развитие в положителна посока. Както знаете, конференцията е инициирана и се организира от „Принт енд Пъблишинг” ООД, издател на специализираните български списания полиграфия, ProGRAFICA и ProPACK. Тази година в конференцията ще вземат участие Müller Martini, Полиграфснаб АД съвместно с техния партньор Heinzel Group Austria, Xeikon International BV, БиЕмДжи ООД, оторизиран дистрибутор на световни компании, предлагащи софтуерни решения в областта на творческите и предпечатни процеси. полиграфия

Програма 09:30 – 10:00 – Регистрация 10:00 – 10:15 – Официално откриване 10:15 – 11:00 – „Müller Martini – офсетов печат за гъвкави опаковки“ (лектор: Ing. Bernhard Brandstätter) 11:00 – 11:45 – „Полиграфснаб АД и Heinzel Group Austria – 115 млн. €: загуба на пари или вяра в бъдещето?“ (лектор: Werner Hartmann) 11:45 – 12:30 – „Xeikon International BV – Xeikon Trillium: пробив в печатните технологии“ (лектор: Patrick Van Baelen) 12:30 – 13:00 – Обедна пауза 13:00 – 13:30 – „Adobe Systems Inc. и БиЕмДжи ООД – Съвременният софтуер за предпечат – как да се конкурираме успешно“ (лектор: Никола Иванов имейл: n.ivanov@bmg.bg; тел.: 02 460 5041) 13:30 – 14:15 – „Xeikon International BV – Оптимизиране производството на етикети“ (лектор: Jeroen Van Bauwel)

Fit for profitability. Müller Martini VSOP Variable Sleeve Offset Printing Офсетов печат с вариращ формат Технологията на печатната машина VSOP отговаря на многобройни тенденции в опаковъчната промишленост: гъвкави опаковки, етикети (термосвиваеми ръкави, етикети с мокри лепила и самозалепящи, IML, Wrap-Around), сгънати кутии и опаковки за напитки. Печатната машина произвежда със скорост до 365 м/мин и покрива с удобните за смяна ръкави голям обхват от формати (381 – 762 мм). VSOP се произвежда за ширина на ролата от 520 мм и 850 мм и предлага многобройни хибридни решения в комбинации с флексо, сито и дълбок печат, както и много други възможности за облагородяване на продукта. Müller Martini – Вашият силен партньор.

Мюлер Мартини България ЕООД Бул. „Цариградско шосе“ 47А Тел. +359 2 944 39 42 E-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com


нашето интервю

Полиграфическата индустрия в България през първото полугодие на 2013 В края на юли и началото на август 2013 г. проведохме редица срещи, по време на които зададох четири въпроса към управители и мениджъри на полиграфически предприятия у нас. Целта беше една – да добием представа за моментната ситуация в индустрията, както и какви са техните очаквания за месеците до края на 2013 г. По-долу можете да прочетете какво споделиха те специално за читателите на сп. полиграфия

Иван Тафков, управител, „ТАФПРИНТ“ ООД

инж. Мариян Кенаров, изпълнителен директор, ИПК „Абагар“ АД

Петър Недков, управител, „Хеликс Прес“ ЕООД

инж. Борис Димитров, изпълнителен директор, „Лито Балкан“ АД

Мирослав Марков, управител, „М-Прес“

Мариана Шишкова, управител, „Нюзпринт“ ЕООД

Владимир Митков, финансов мениджър и член на управителния съвет на „Дунав Прес“ АД

Тодор Чаков, управител на „Форт” ООД, гр. Пловдив, председател на съвета на директорите на „Унипак” АД, гр. Павликени

Момчил Шишков, директор продажби, „Дунапак Родина“ АД

Димитър Андреев, изпълнителен директор, „Витавел“ АД

Георги Караджов, управител, печатница „РАЯ“

Соня Петкова, управляващ директор, „СТС Принт“ АД

Като управител/мениджър на полиграфическо предприятие, каква е Вашата оценка за първото полугодие на 2013 г.? Иван Тафков: Първото полугодие на 2013 г. свързвам с намаляване обема на работа като цяло в производствената сфера. Определено има намаляване на поръчките за България като обеми. инж. Мариян Кенаров: При нас определено имаше ръст в сравнение с миналата година. Не бих могъл да споделя точна цифра, но мога да кажа, че нарастването е в рамките на 7%. На сегашния етап подобен резултат никак не е малък. 10 полиграфия 5’2013

Ние сме профилирали дейността си в качествена подвързия, което спомага за по-добрите резултати. Има пазар за подобни решения и все по-често чувам от читателите, че желаят хубава книга с твърда подвързия. Наред с това подновихме и отношенията си с румънските издатели. Петър Недков: При нас първото полугодие на 2013 г. беше най-успешното ни първо полугодие от създаването на печатницата – не само като обем поръчки, но и като нови клиенти и нови продукти. Така че сме изключително доволни от първото полугодие на настоящата година и се надявам да се задържим на гребена на вълната и по нататък.


инж. Борис Димитров: „Лито Балкан“ АД приключи първото полугодие на 2013 г. добре, като отбелязваме ръст в произведената продукция + 6,7% спрямо същия период на 2012 г. Успехът не е случаен, той е плод на реализираното преструктуриране на производството, наложено ни от променените пазарни условия в полиграфическия бранш. Мирослав Марков: Забелязва се нарастване на работния обем, особено на фирмите, които работят за износ и са наши клиенти. Първото полугодие на 2013 г. със сигурност носи по-добри резултати в сравнение с първите шест месеца на 2012 г. Но този ръст се дължи не толкова на вътрешното потребление, колкото на увеличаването обема на продукция на фирми, които са експортно ориентирани. Мариана Шишкова: Мога смело да кажа, че се чувства известна стабилизация на икономическата обстановка. „Нюзпринт“ е специализирана в печат предимно на вестници, като основни клиенти са регионалните ежедневници и техният обем и тираж се запазиха. Привлякохме нови клиенти, разширихме производството с нови продукти, закупихме нова техника и в същото време се повиши събираемостта на средствата за изработената продукция. Владимир Митков: При всички продуктови групи, за които е специализирана нашата компания, се наблюдава намаляване на тиражността и увеличаване на броя на дизайните, което само по себе си също се явява предизвикателство за полиграфическата фирма. Всички тези фактори обуславят необходимостта от подобряване рентабилността на производството чрез технологии и иновации и стриктно и ефективно управление на процесите. Въпреки широко разпространеното твърдение, че „по време на криза инвестиции не се правят“, нашата компания реализира през последните дванадесет месеца инвестиционни проекти на обща стойност 4,5 млн. евро, с което значително бяха подобрени процесите и нетната ефективност. Тодор Чаков: Доволни сме от резултатите на фирмите ни от първите шест месеца на годината. Имахме доста работа и много поръчки. Износът започна плавно да се увеличава. Започнахме реализацията на много нови проекти. Момчил Шишков: Като уточнение бих желал да вметна, че „Дунапак Родина“ АД не е точно полиграфическо предприятие, въпреки че са доста допирните ни точки с колегите от бранша. Знаем, че от началото на 2012 година анализаторите отчитат съживяване на полиграфическия бранш, в частност за производството на опаковки и етикети. Въпреки продължаващата и засилваща се ситуация на криза, в „Дунапак Родина“ отчитаме като успешно първото полугодие на 2013 година, тъй като заедно с клиентите постигнахме нива на качество, иновативност и растеж, които залагахме като прогнози за един по-далечен период. Димитър Андреев: Мога да споделя, че постепенно постигаме резултати, близки до тези на изминалата 2012 година. Надяваме се дори да задминем този обем, имайки предвид, че през 2012 година постигнахме по-ниски резултати в сравнение с 2011 година. През 2011 г. имахме доста добър растеж от близо 30% и поради тази причина не успяхме да задържим този растеж през 2012 година и имахме лек спад. Георги Караджов: Мога да определя първото полугодие като успешно. Управляваното от мен дружество за-

GC1 Silvawhite™ – luxury Carton

Козметика и парфюмерия, шоколадови и сладкарски изделия GC2 exCellent top™ – Standard Carton

Фармацевтични изделия и хранителни продукти GC2 KromopaK™ − environmentally Friendly Carton

Изделия за лична грижа и фармацевтични изделия

ОЧАРОВАНИЕТО НА КАРТОНА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ЧИСТИЯ СИ ВИД ОТ ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА. ГАРАНТИРАНИ ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ И НАДЕЖДНИ ДОСТАВКИ. www.mm-karton.com, sales.vienna@mm-karton.com


нашето интервю

твърди позициите си в областта на отпечатване на етикети. Инсталирахме и пуснахме в производство още една печатна машина за ролни етикети. Соня Петкова: Колкото и странно да звучи в настоящата икономическа обстановка, тенденцията, започнала през второто полугодие на 2012 г. за ръст в производството, продължи и през първото 6-месечие на 2013 г. Разбира се, това ми становище е на база нашите резултати. Не бих могла да кажа как е при колегите ни от сектора, но при нас се забелязва повишен интерес, повишени количества, търсено разнообразие по отношение дизайн и материали за гъвкавите опаковки. Клиентите ни навлизат на нови пазари и добрата новина е, че това са външни пазари. Полиграфията в България има голям технически и технологичен потенциал. Навлязоха нови високотехнологични машини. Все още, за съжаление, конкуренцията от Турция е голяма. Качеството в голямата си част е високо. Цените са конкурентни благодарение на това, че държавата Турция подпомага своите производители, в частност печатниците. Единственото ни предимство пред тях е нашата гъвкавост – срокове, обслужване, липса на граници. Нека направим паралел с 2012 г. В сравнение с първите шест месеца на изминалата година, през настоящата има ли промяна в обема поръчки, който изпълнявате? Иван Тафков: Има промяна в обема поръчки в сравнение с 2012 г. Както отбелязах по-горе, поръчките за България намаляват не само като брой, но и като тиражи. За разлика от тях обаче поръчките за чужбина не са намалели. Предишните две години имаме ръст съответно: 2011 г. – 28%, 2012 г. – 31%. инж. Мариян Кенаров: Специално при нас има нарастване в обема на изпълняваните поръчките. Петър Недков: Да, обемите са нараснали и отбелязваме ръст между 8 и 12 %. инж. Борис Димитров: Устойчивата тенденция за намаляване на тиражите неминуемо се отразява и на броя на поръчките. Расте броят на подготовките, намалява средният тираж – един много динамичен процес, който трябва да се управлява разумно, за да не се допусне влошаване на финансовите резултати. Един от най-важните аспекти тук е ценовата политика, базирана на икономическата логика. Мирослав Марков: Разбира се, че има. Преди една-две години обемът поръчки намаля значително. Но отново казвам, възстановяването е основно от поръчки, които не са ориентирани към българския пазар. Мариана Шишкова: Като се има предвид развитието на пазара, ние констатираме минимален ръст в рамките на 5%. Броят на поръчките и клиентите значително се е увеличил, а тиражите и понякога и обемът на изданията плавно намаляват. Владимир Митков: За първите 6 месеца на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. се наблюдава следното: »» Обемът на производствените поръчки нараства с 12%. »» Обемът на отпечатаната продукция нараства с 10%. »» Приходите от продажби нарастват със 7%. Тези факти потвърждават тенденцията за намаляване количествата изделия в една поръчка за сметка на повисоката честота на поръчване. 12 полиграфия 5’2013

Тодор Чаков: Първите шест месеца на настоящата година са по-добри от предходната 2012 г. Това се дължи на новите клиенти, с които започнахме да работим. Произвеждаме повече продукция, отколкото през изминалата година. Момчил Шишков: Първите шест месеца преминаха доста интензивно, с голям брой нови проекти за иновативни опаковки. Впечатлението, което се създава, е, че клиентите все повече търсят уникалност на опаковката и качество на добра цена. Това ни позволи да вдигнем процента пълноцветни опаковки и да предложим на пазара изцяло нови решения в опаковането. Димитър Андреев: Тук нещата са доста относителни и много динамични. В началото на годината поради тежките условия и ниските температури нашите клиенти намалиха производството си. Ситуацията започна да се прояснява към средата на годината, което е една добра отправна точка за сравнение и ние се надяваме, че тази година поръчките ще бъдат повече. За да постигнем подобрите резултати, разчитаме и на нашия търговски офис в София, който през последните месеци бележи нарастване на поръчките спрямо целия обем на „Витавел“ АД. Георги Караджов: Обемите за първото полугодие са същите като от предходната година. Според мен това е резултат, който в днешно време аз отчитам като успешен. Соня Петкова: Отговорът на този въпрос е в пряка връзка с казаното по-горе. Има значителна промяна в посока увеличение, което се отнася основно за брой поръчки и в по-малка степен за размера на тиражите. Като допълнение към предходния ми въпрос. Отбелязвате ли разлика в обема на отпечатана продукция? Иван Тафков: Мога да кажа за нашата печатница: обемът отпечатана продукция в сравнение със същия период на 2012 г. е намалял с 5%. Петър Недков: Повечето клиенти намаляват обемите си като цяло, особено в секторите етикети и някои рекламни материали. Но има и клиенти, които многократно увеличиха обемите на тиражите си при нас. Георги Караджов: Забелязвам тенденция към намаляване на обема на всяка поръчка, но за сметка на това са по-чести. Мисля, че клиентите избягват презапасяване с печатна продукция. Естествено, това води до по-голяма динамика и изисква по-добра организация и планиране от наша страна. Соня Петкова: Както казах, има промяна в посока увеличение, основно от увеличения брой поръчки и в по-малка степен от размера на тиражите. Какви са Вашите очаквания за това, какво ще се случва в полиграфическия бранш в оставащите месеци на 2013 г.? Иван Тафков: Очакванията ми са положителни за оставащите месеци на 2013 г. Имам предвид рекламната кампания за 2014 г., която започва, и смятам, че ще бъде по-силна от предходната година. инж. Мариян Кенаров: По традиция след септември се получава раздвижване на пазара. Очаквам тенденцията за повишаване на обема поръчки да се запази. Петър Недков: Преди седмица бях в Испания и имах няколко срещи. Там нещата са трагични и всички са увесили носове. Не знам защо. Може би защото самата обстановка в Испания е такава – много фалирали печатници, много голям спад на продукцията, особено в областта на книгоиздаването.


нашето интервю

Надявам се в България да не се случи този испански сценарий и да продължим да увеличаваме малко по малко обемите. Разбира се, като цяло очаквам леко свиване, специално на печата на рекламни материали, на книги и списания. Очаквам развитие на печата на опаковки и етикети и други, свързани с производство и износ. инж. Борис Димитров: Не очаквам някакви драматични промени през второто полугодие. Разбира се, влошената икономическа среда оказва, за съжаление, негативно въздействие и на нашия бранш и са възможни критични спадове. Надявам се това да не се случи, а и последните четири години на криза ни поднесоха своя урок и като цяло би трябвало да сме по-подготвени. Мирослав Марков: На практика не очаквам да наблюдаваме увеличение във вътрешното потребление. По-скоро растежът ще бъде в поръчки от фирми, които изнасят своята продукция. Според мен няма икономически предпоставки, които да доведат до увеличено вътрешно потребление. Мариана Шишкова: Гледам оптимистично на следващите месеци. В края на всяка година има повишаване на търсенето на полиграфични изделия, което ще се отрази положително на целия бранш. Владимир Митков: Не очаквам някакви значителни промени в оставащите месеци до края на 2013 година и същевременно очаквам те да очертаят картината не само на следващата, а на следващите години. Тодор Чаков: Перспективите изобщо не са добри. Неспокойната политическа обстановка спря напълно инвестициите в българската икономика. Хората ограничиха потреблението си.

Това намалява и оборотите в полиграфическия сектор. Единственото увеличение на производството при нас е свързано с износа ни на опаковки за Европейския съюз. Като цяло мисля, че оборотите ни за второто шестмесечие ще са по-ниски в сравнение с миналата година. Момчил Шишков: Намаляване на лотовете, но по-висока честота на задаване на поръчки за производство е тенденция, която според нас ще продължи и занапред. Ние реагираме гъвкаво и работим за повишаване на ефективността на цялата организация. В сравнение със същия период на миналата година имаме много добро нарастване на обемите, като очакваме тази тенденция да се запази и до края на 2013 година. Димитър Андреев: Очакваме годината да бъде, по обем на производство и по фактурирана продукция, на по-добро ниво спрямо миналата година. Георги Караджов: За съжаление моите очаквания не са положителни. Мисля, че поръчките ще стават все по-малки и ще се изисква по-кратко време за изпълнение. Аз съм оптимист и мисля, че всеки от нас трябва да преосмисли своята политика и да се довери на партньорите си за подобра и коректна съвместна работа. Соня Петкова: Надявам се тенденцията, започнала от второто полугодие на 2012 г., да се задържи и до края на 2013 г. Поне на този етап индикациите са такива, стига да не се случат големи сътресения в държавата, предвид настоящата ситуация с управлението �. Въпросите зададе Радослав Далев

Музицира

Сгъва, Лепи, Чете, Набира, Реже, Перфорира, Бигова

И нищо друго.

И в същото време намалява времето за настройка и отпадъка, намалява разходите за обслужващ персонал и е лесна за работа.

Като откривател на компютърното управление на сгъването, MB Bäuerle създаде нови стандарти и оказа силно влияние върху технологичното развитие. Затова е съвсем логично, че първата сгъвачна машина с пълна автоматизация, от подаването до извеждането, идва от MB Bäuerle. Печелете от нашето ноу-хау: prestigeFOLD NET 52 Misto-90 Ltd. тел.: 02 974 31 44, 02 974 34 42, факс: 02 974 50 33, www.misto90.com

Сгъвачна машина за всякакви цели. Различни нива на автоматизация. Самостоятелно или онлайн решение. Иновативни влагащи решения.

По-добре сгъвайте автоматично.


юбилей

90 години Komori Дух и печатни технологии От ръчна едноцветна литографска печатна машина до многоцветна листова и ролна офсетова печатна система, дълбок и цифров печат. Всичко в девет десетилетия. Духът на Komori и машините, които са създали Благодарение на нашите клиенти по целия свят Komori празнува своята 90-та годишнина. Това е година на преоткриване на компанията, тъй като ние откриваме три нови бизнес направления – дигитални печатни системи, печатни решения за производство на ценни книжа в чужбина и печатна електроника – фокусирани върху основата на нашия бизнес – офсетовите печатни системи. Като доставчик на инженерни печатни услуги Komori Group представя оптимално оборудване и конфигурации, които отговарят на желанията и потребностите на нашите клиенти. В стремежа си да вдъхновим kando1 на всички наши клиенти по света ние ще продължим да работим за вашия просперитет.

1 Kandō (感動) е японска дума, използвана от корпорациите Yamaha и Komori, с която описват своята корпоративна мисия.

Yoshiharu Komori, президент, председател и главен изпълнителен директор

Генезис на духа на Komori Komori Corporation е родена на фона на най-лошото природно бедствие, случвало се някога в Япония – голямото земетресение в Канто през 1923 година, което опустошава Токио и Йокохама и погубва повече от 140 000 души. Един от двамата братя – основатели на компанията, избягва пожар, отнел живота на 38 000. Семейство Комори са разпръснати в различни части на Токио, и повече от седмица са в неведение кой от тях е оцелял. Бедствието (придружено от цунами и тайфун) е последвано от период на интензивна реконструкция, концентрирана върху осигуряването на модерна инфраструктура и обществени услуги в Токио. Икономическите попътни ветрове достигат и до производствения цех на братята Комори и 50 дена след това ужасно събитие завършва изграждането на сградата на Komori Machinery Works. В нея двамата братя живеят и работят през следващи14 полиграфия 5’2013

те няколко години, търсейки възможност да си изградят име в зараждащата се индустрия за производство на печатни машини. Въпреки че тяхната първа оригинална машина е литографска, те вече проявяват интерес към офсетовата технология. Но това е за бъдещето. Първият проблем, с който трябва да се справят, е, че литографските печатни машини не работят много добре. На компонентите им липсва прецизната обработка, необходима за една печатна машина. Братята осъзнават, че японската технология за прецизна механична обработка изостава от чуждестранните им съперници. Но те не се отказват. Заемат се да ремонтират печатните машини в района на Токио, повредени от земетресението. Това осигурява приходи на компанията и им дава възможност да се запознаят с офсетовите печатни машини, изработени в Германия и САЩ.


юбилей 1923

1924 1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

1923

2013

1960

1970

1980

1990

2000

2013

Ръчна офсетова машина в 15-инчов формат, представена през 1946 г.

Литографската машина, представена през 1924 г.

1930

1950

1946

1924

1923

1946

1930

1940

1924 1960

1970

1980

1990

2000

1957

2013

1950 OKL двуцветна автоматизирана печатна машина с Dexter подавач в 44-инчов формат, представена през 1950 г.

През 1929 година тяхната оригинална машина с нов дизайна на предавателната система е оценена особено високо. Братята се насочват към своята първа офсетова печатна система. За съжаление тя също се представя зле. Този път обаче те знаят как да се справят с неуспеха. Изследват причините. Отстраняват ги. Преразглеждат процеса. Поставят се на мястото на клиентите. Закупуват по-добро оборудване, чрез което премахват технологичната разлика. Изобретяват неща. Патентоват ги. И никога не спират. Предстоят нови бедствия. Рецесията се превръща в депресия. Войната, започнала в северната част на Китай, приключва в Нагасаки. Един от братята е мобилизиран в армията. И отново Токио е ударен от буря – този път от небето – която поглъща фабриките на Комори. Въпреки това те не спират. Започват да се занимават с експортна дейност и участват в специализирани изло1923

1930

1940

1950

1960

1973 1980

1990

2000

2013

1973 System 35 е четирицветна 16-странична ролна офсетова печатна машина, представена през 1973 г.

1923

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990 2000

2013

1990 Петцветна Lithrone 40 листова офсетова печатна система, оборудвана с първата в света автоматична смяна на пластините, дебютирала на drupa

16 полиграфия 5’2013

Първата четирицветна офсетова печатна машина на Komori, UM-4С в 44-инчов формат е представена през 1957 г. и използва блокова конструкция и подавач, за да постигне максимална скорост на печат от 100 листа в минута

жения за печатни технологии. Не спират да бъдат иновативни. И изграждат глобална мрежа. Деветдесет години са изминали от ужасното земетресение и решението на братята – въпреки съветите на мнозина – да се завърнат в Токио и да започнат производство. Komori отново започва преход към нова парадигма на печата – пионерският дух, изкован през тези бурни десетилетия, гарантира специално доверие. Ние ще се справим. Ние ще го подобрим. Ние ще го подкрепим. И никога няма да спрем. По информация на Komori Честит юбилей! полиграфия 1923

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1990

2000

2013

1981 Четирицветна Lithrone 40, 40-инчова листова офсетова печатна машина, представена през 1981 г. 1923

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2013

2013 Осемцветна Lithrone GX40RP с еднопасов двустранен печат с асинхронна автоматична смяна на пластините, представена през 2013 г.


„Дунав прес“ АД – сред първите Русенската печатница продължава своята инвестиционна политика, гарантираща ù водеща позиция в полиграфическата индустрия Разположено в град Русе, полиграфическото предприятие „Дунав прес“ АД лесно може да бъде описано само с две думи (поради което ги избрах и за заглавие), а именно „сред първите“. Въпреки краткото описание, то изважда на преден план същината и духа на „Дунав прес“ АД. За да подкрепя това свое твърдение, ще приложа два факта. Те са сред първите – исторически – наследник са на печатница „Дунав“, основана през 1864 г. Преди почти 150 години печатницата е първа не само в България, но и на Балканския полуостров. Те са сред първите – технологично – инвестиционната политика на управленския екип на полиграфическото предприятие е добре планирана и регулярна, което гарантира иновативност в целия производствен цикъл през всичките тези години. Тези два факта спомагат „Дунав прес“ АД да е сред лидерите в българската полиграфическа индустрия и вече

почти 150 години да гарантира предоставянето на качествени полиграфически услуги на своите клиенти. Несъмнено качеството е следствие на директната взаимовръзка между традициите и съвременните технологични решения, инсталирани в полиграфическото предприятие.

Heidelberg Speedmaster XL 106 – новото бижу в „Дунав прес“ АД

Г-н Николай Алексиев, изпълнителен директор на „Дунав прес“ АД, разказва за предимствата, които им осигуряват инсталираните нови машини

18 полиграфия 5’2013

Към настоящето Факт е, че „Дунав прес“ АД е полиграфическо предприятие с история и традиция, но управленският екип е успял да избяга от „статичността“, характерна за компаниите с многогодишна история. По този начин „печатницата край Дунава“ не само е стъпила върху здравите основи на дългогодишния опит, но и ги надгражда. Така „Дунав прес“ АД гарантира своето успешно бъдеще. За да се запознаем с новостите при тях, в края на юли посетихме за кратко производствената база на „Дунав прес“ АД.


бизнес развитие

Посредством направените инвестиции в полиграфическото предприятие е извършено обновление в няколко посоки. На първо място със закупуването на нова флексографска печатна машина GIDUE M5 се извършва обновление вьв флексографското производство. За новата придобивка в отдела г-н Николай Алексиев, изпълнителен директор на „Дунав прес“ АД, споделя: „Възможностите на печатната система ще ни помогнат да засилим нашата водеща роля в областта на обиколните (Wrap-around labels) и самозалепващи етикети (Pressure sensitive labels), както и да разширим портфолиото си от предлагани решения в областта на етикетите, които произвеждаме.“ По отношение на офсетовия печат в „Дунав прес“ АД са инвестирали в нова листова офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster XL 106. Решението е в конфигурация с ролен подавач, 6 печатни секции, инлайн система за измерване и контрол на цветовете и две лакиращи секции. Тази инвестиция ще помогне на полиграфическото предприятие да увеличи своето пазарно присъствие на разрастващия се пазар на опаковки, и по-специално във фармацевтичния сектор. По отношение на довършителните процеси също се наблюдава развитие. В „Дунав прес“ АД вече работи нова сгъвачно-лепачна машина Diana X 80 на Heidelberg. Решението е оборудвано с множество нововъведения, които я правят особено подходяща за високите изисквания при производството на фармацевтични опаковки.

В отдела за довършителни процеси „Дунав прес“ АД са инвестирали в сгъвачно-лепачна машина Diana X 80 на Heidelberg. Решението основно е ориентирано към развиващия се пазар на опаковки и поспециално в областта на фармацията

„Клиентите са все по-взискателни“ Г-н Алексиев отбелязва, че клиентите са все по-взискателни. И това е факт – в опаковъчната и етикетната индустрия все по-осезаемо се забелязва търсенето и извеждането на преден план на по-фокусирани групи клиенти. Те не само знаят какво искат, но и от кого да го получат. Тиражите стават по-къси и се търси гъвкавост при производството им. Освен това през последните години в козметичната и фармацевтичната индустрия текат промени не само по отношение на потребителското очакване, но и вследствие активното участие на правителствените агенции и свързаното с тях законодателство. Това неминуемо води до промяна на отношението, дори мисленето, когато говорим за изработването на опаковки. А за да може едно полиграфическо предприятие да се справи адекватно с тези постоянни промени, то трябва да търси адекватни технологични решения. Посредством водената инвестиционна политика и в частност последните придобити от „Дунав прес“ АД машини, техните клиенти могат да бъдат сигурни, че продукцията им ще отговаря напълно на световните тенденции.

Технологичните иновации – сърцевината на успеха Печатът за фармацевтичните и козметични пазари може да изглежда като наистина добра възможност, Целия можете да какъв прочетете като сетекст вземе под внимание е обемът им. Но те всепечатното издание. характеризират с уникални предизвикателства, коиНаправете абонамент сега! то ако не се своя познават добре или се подценят от ме-

Новата GIDUE M5 в „Дунав прес“ АД е не просто иновативно, а революционно решение за цифров флексографски печат. Решението осигурява по-високо качество на печат и значително намаляване на отпадъците

полиграфия 5’2013 19


бизнес развитие

Две печатници с една технология… … или какво друго освен книгопечатането сближава словашката Neografia и чешката Finidr Макар и намиращи се в различни страни, отстоящите на около стотина километра една от друга Neografia (Мартин, Словакия) и Finidr (Чески Тешин, Чехия) споделят афинитета си не само към книгите, но и към високите технологии на Heidelberg Защо Heidelberg? Отговорите на този въпрос и в двете печатници (Neografia в Мартин и Finidr в Чески Тешин) са идентични – заради производителността на машините, заради качеството на печата и не на последно място заради политиката на компанията. За онези, които вече се усмихват отегчено, ще споменем, че онова, което отличава Heidelberg от другите компании, не е стремежът към бърза печалба, а дългосрочните инвестиции и доброто партньорство. Както заяви по време на медийния брифинг на Heidelberg (11–13 септември 2013) г-н Йозеф Мозер: „Ние не искаме след 5–10 години нашите машини да отидат в музея, затова залагаме на поддръжката и на обученията на персонала.“ Изпълнителният директор на Heidelberger Druckmaschinen AD (Heidelberg) за Източна Европа отбеляза и че това, от което компанията се нуждае, за да „подобри работата си“, е „в края на деня да има повече“. Разбира се, когато става дума за мегакомпании с доказано присъствие на световния пазар, говорим за наистина много повече и точно това „повече“ не идва нито само, нито без работа и предварително сериозно планиране. А че Heidelberg знаят как да планират, го доказва историята на компанията.

работва, произвежда и разпространява технологии за печат от най-висок клас. Компанията оперира в трите основни сегмента: техника, сервиз и продажби, разработва и произвежда печатни машини и части за тях, машини за довършителни печатни дейности и цифрови системи за печат на опаковки. Heidelberg предоставя на клиентите си във всички точки на света своята експертна подкрепа, изразяваща се в консултиране и обучение, дистанционно наблюдение на техническите параметри на машините и система за контрол и автоматично уведомяване. Благодарение на добре изградената мрежа на компанията към момента 600 клиенти на Heidelberg са интегрирани в нея. Това намалява времето за настройка на машините, гарантира рентабилност на печатните системи и висок потенциал във всички фази на работния процес.

Заводът в Нове Mесто

Основаната през 1850 г. от Андреас Хам (Хайделберг, Германия) Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) раз-

Построеният през 1998 г. нов завод за производство на машини за сгъване и лепене на картон в Нове Место (Словакия) води началото си от далечната 1878 г. Днес базата (собственост на Heidelberg от 2003 г.) е отправна точка за развитие на печатната индустрия не само в региона, но и в съседна Чехия и в страните от Европейския съюз.

Във встъпителната си презентация г-н Мозер коментира причините за лидерската позиция на Heidelberg на глобалния пазар

Г-н Хасензал коментира приоритетите на Diana X 115 и защо тя е найдоброто решение за производителите на картонени опаковки

Накратко за Heidelberg

20 полиграфия 5’2013


бизнес развитие

Участниците в състоялия се от 11-ти до 13-ти септември, т. г. медиен брифинг за продажбите на Heidelberg в Източна Европа

Спечелилата награда за иновативност на Intertech Technology Award 2013 Speedmaster XL 145 вече е собственост на словашката Neografia

Основните дейности на завода са: производство на машинни компоненти, монтаж на машини за сгъване и лепене на картон (Diana X 80, Diana X115, Diana 45), сервиз и доставка на машини и машинни части за клиенти от Словакия, Чехия и ЕС. От 2010 г. в Нове Место се извършват непрекъснати дейности за подобряване на работата – в това число анализ на стойностите на потока от критични процеси, TMS семинари за планиране дейността по осигуряване на единни стандарти за качество на продукцията, монтажа и доставките, определени от Heidelberg. В процес на въвеждане са система за управление на околната среда Quality management system (QMS) с цел сертифициране на продукцията съобразно стандар-

тите ISO 9001:2008 и ISO 14001, и система за управление и контрол на цялостния процес на производство, сглобяване и изпълнение на поръчките.

Технологията Heidelberg Най-новият флагман на Heidelberg – Speedmaster XL 106, е адаптиран към изискванията на съвременния пазар и е най-високотехнологичната печатна система в полиграфическата индустрия, предназначена за печатници с широка гама от материали, големи обеми на производство и чести промени в работата. Heidelberg работи с широка гама консумативи Saphira – от метални и полиестерни плочи за предпечат, през мас-


бизнес развитие

тила за специални и UV приложения, лакове, ролки и др. консумативи за същински печат, до ножове, бандероли, дисперсионни лепила и пр. за довършителни печатни дейности. Изборът на Saphira е повлиян от надеждността, сигурността и икономическата ефективност на продуктите. Printect бизнес мениджърът на Heidelberg осигурява ефикасен контрол на производството и предлага интегрирани решения и решения за добавена стойност за цялостния печатен процес. Показателна за успехите на компанията е тазгодишната награда на американската Intertech Technology Award за иновативност на Speedmaster XL145/162. Забележителните със своята производителност и ефективност машини Speedmaster XL 145 и Speedmaster XL 162 предлагат набор ​​ от различни логистични възможности, интегрирано UV оборудване и др. Оборудваните с три автоматични барабана и уникален двоен захващач системи гарантират висока производителност на продукцията, а усъвършенстваната им енергийна и ресурсна ефективност ги прави предпочитани от издателства и печатници в цял свят.

Стратегия за развитие От Heidelberg не крият, че най-трудната част от работата е откриването и разработването на нови пазари. Както не пропусна да отбележи г-н Мозер: „Инсталирането на първите 5–10 печатни системи е изключително трудно, когато отиваме на ново място. След това вече е лесно.“ Въпреки това една от четирите стратегически ориентации е именно такава. Другите три ориентации са свързани с преодоляване на цикличните

тенденции в печатната индустрия и разширяване и растеж в посока развитие на печата на опаковки, предоставяне на услуги и консумативи и развитие на дигиталния печат. В отговор на новите изисквания на пазарната конюнктура компанията залага на възможностите за растеж в развиващите се пазари, като се стреми да пренасочи, адаптира и хармонизира продажбите и сервизната организация съобразно особеностите на средата. В тази връзка от Heidelberg насочват вниманието си към специалните оферти, предназначени за новите пазари. Изложенията също имат по-различна позиция в маркетинговия микс – водещо в рамките на отрасъла остава drupa, следвано от търговските изложения, организирани в развиващите се пазари (Китай и Бразилия). Компанията инвестира не само във високи технологии, но и в качеството на своите специалисти. „Ние не работим само с инженери, които могат да работят със специална хартия, да изпълняват специални поръчки, ние търсим инженери, които могат да работят с всякаква хартия и да изпълняват всякакви поръчки“ – споделя г-н Мозер и допълва: „ Ние трябва да говорим на всякакви езици, затова в края на деня е важно да сме имали формална връзка с хората. За нас е важно да имаме хора, които могат да са полезни на клиентите в Чехия, Словакия, Финландия и други страни по света.“ Следва продължение … Екатерина Николова Главен редактор на сп. ProPACK

За информация и поръчки: Демакс АД, гр. София 1138, кв. Горубляне, Промишлена зона, тел.: (02) 930 77 61, 40 11 761, факс: (02) 930 77 11, 40 11 711, e-mail: technology@demax.bg

WWW.DEMAX.BG

ÂÀØÈÒÅ ÏÅ×ÀÒÍÈÖÈ


Взискателен експерт, който се стреми да произвежда възможно най-високото качество без компромис, или специалист по защитен печат, чиито клиенти търсят защита на марката чрез непробиваеми холограмни приложения, или визионер, който се нуждае от възможност да отговори на очакванията на своите клиенти за щанцоване, докато изгражда своята основа за топъл печат. Имаме машината, с която да удовлетворим всички ваши нужди от топъл печат. www.bobst.com

www.bobst.com


контрол на качеството

Контролът на качеството – пряка функция от изискванията на клиентите

инж. Красимира Панова-Желязкова Лаборатория по качество и технологичен контрол „Дунав прес“ АД

инж. Христофор Иванов Мениджър „Качество и технологичен контрол“ „Дунав прес“ АД

Като утвърден отдавна постулат е известна истината, че фирмите трябва да правят всичко, за да постигат удовлетворяване на изискванията на своите клиенти... Че ако искат да оцелеят и да имат успех в бизнеса, трябва да въвеждат във всеки процес и операция това, което клиентът изисква, очаква и контролира върху крайния продукт. Не случайно редица международни стандарти посочват в своите текстове не друго, а именно: управлението на фирмите да се извършва с една главна цел – пълно фокусиране върху клиентските нужди и очаквания и настройка на процесите така, че те задължително да дават качествен продукт или услуга точно според очакванията на възложителя. Със задоволство можем да посочим, че тези истини са известни и осъзнати отдавна от работещите и мениджмънта на русенското дружество „Дунав прес“ АД. Доказателство за това е, че през 1997 година фирмата първа сред печатниците у нас беше сертифицирана по международен стандарт от серия ISO 9000. Осъзнавайки необходимостта от цялостно управление на процесите, както и от извличане на надеждни данни, ръководството направи инвестиции в техника и в технологии и оборудва лаборатория за технологичен контрол. Лабораторията работи в няколко направления. Едно от тях е входящият контрол на полиграфическите материали. По определен регламент за целогодишен входящ контрол на проверка и измерване се подлагат материалите от всеки доставчик и се дава разрешение за влагане в производство или се оформят съответни претенции и рекламации. Част от показателите за входящ контрол са обичайни и са свързани с физическия формат и дебелината на хартии, картони и фолиа. Освен стандартните за такива измервания точни линии, при проверката се ползва и специален дебеломер, работещ с определено, стандартизирано налягане върху материала, което се прилага върху строго регламентирана площ. По такъв начин се гарантира както спазване на изискванията на съответния стандарт за измерване, така и необходимата точност на измерванията от 1 микрометър. Освен всичко друго изборът на прибора е съобразен и с факта, че показанията 24 полиграфия 5’2013

му могат да се влияят от топлината на човешката ръка, и затова моделът е с изолационна дръжка, ограничаваща действието на този нежелан в случая фактор. Към проверката на друг показател на материалите – относителната им площна маса, е ориентирана следващата група прибори в лабораторията. За нуждите на този тип измерване се ползват специален кръгов резец, осигуряващ точна площ на тествания материал и прецизна везна с точност на работа до четвъртия знак след десетичната запетайка. Прецизната везна се ползва и при един по-особен тип измерване, който е регламентиран в стандарт ISO 4591 – гравиметричното определяне на дебелината на полимерни фолиа. В случая масата на изпитвания образец се измерва, въвежда се в калкулационна формула по стандарта и дебелината се определя на базата на нея, а не чрез пряко измерване с дебеломер. По отношение на полимерните фолиа за нуждите на етикетното производство е добре да се знае, че показателите им имат извънредно голямо влияние върху процесите при клиента, съобразно параметрите, изисквани от производителя на бутилиращата линия. Ето защо лабораторията за технологичен контрол на „Дунав прес“ АД следи коефициента на триене на фолиата според това на какво оборудване ще се ползват при клиента. В случая измерванията се извършват на устройство, което осигурява графично и цифрово представяне на резултатите и може да работи по стандарти ISO 8295 и ASTM D1894. Като важен показател на фолиата в лабораторията се контролира и тяхното повърхностно напрежение. То се определя с подходящи индикатори и е от голямо значение за закрепването на мастилата върху тях и за срока, в който те могат да се съхраняват преди работа. Във фирмата се провежда контрол и на други показатели на ролите с фолио за печат – степента на тяхното наелектризиране, което често може да е спънка за нормалната работа, и плътността на навиване на техните слоеве. За целта се ползват специални прибори, даващи допълнителна гаранция за показателите на материалите. От значителна важност за готовите изделия са и оптическите показатели на хартиите, картоните и фоли-


контрол на качеството

ата. Ето защо най-главните такива параметри също се следят и са критерий, по който те да се оценяват. При определяне на степента на белота обикновено се ползва спектрофотометър, а повърхностният гланц като индикативна стойност се следи чрез глосметър. Има случаи на проблеми по повърхността при метализирани материали, най-често хартии от този тип. Практиката показва, че при тях понякога се срещат отклонения в дълбочината на преговането, променен цвят на покритието и разлики в гланца. В този случай в проверката на оптическите характеристики се включва специалният спектрофотометър със сферична оптика, който може да работи надеждно върху огледални, прозрачни и тъмни повърхности, без да се влияе от цвета им. Друг важен показател за целулозните материали, който се следи чрез специален електронен прибор, е тяхната абсолютна влажност. За да може те да се ползват при най-подходящи технологични условия, за тяхното аклиматизиране е разработен и действа отделен регламент, базиран на препоръките на производителите и на натрупания практически опит. Освен от страна на преките ръководители в производството, работният микроклимат се проверява от лабораторията чрез точен електронен хигрометър-термометър, като показанията са достъпни за всички ръководители на процеси. При работа в печатницата се ползват много видове лак с най-различни характеристики и предназначение. Ето защо лабораторията контролира доставния им вискозитет, като съобразно спецификацията им се ползват два типа прибори – по DIN53211 и по ISO2431. Освен лаковете, на контрол се подлага и преносната способност на анилоксовите валове, чрез които те се нанасят. При това се работи с индикатори от лентов тип, позволяващи както да се определи количеството пренасян лак, така и дали има необходимост от дълбоко почистване на растеровите клетки на вала. Друго основно направление в работа на лабораторията е свързано с проверката и потвърждаването на показателите на готовата продукция. На измерване и контрол подлежат както цветовете, така и редица физически характеристики на изработваните етикети и опаковки. Един такъв показател е устойчивостта на хартиени етикети спрямо горещи алкални миещи разтвори, която се определя по DIN 16524-7 в подходяща вана. На изработваните етикети от целулозен материал в лабораторията се правят проверки за степен на поглъщане на влага по метода на Cobb. За целта е закупен прибор, който на практика служи и за проверка на хартиите преди печат, и за контрол на готови етикети. За фолийни етикети се контролира и коефициентът на триене. На всички е известно, че в практиката широко се ползват щрихкодови маркировки, спомагащи за идентифицирането и за манипулирането със стоки и продукция, като при това се елиминира възможността от субективни грешки в декодирането и въвеждането в електронните системи. Осъзнавайки важността за точното отпечатване на подобни кодове по изискванията, фирмата е осигурила процеса с търговски четци на кодове и чрез тях те се проверяват и по време на предпечатната подготовка, и при печата на етикети и опаковки. За случаите, когато се изисква повишена прецизност при проверката на кодове и когато е необходимо да се

изведе така нареченият „профил на щрихкода“, се ползва много по-прецизен уред, позволяващ визуализиране и отпечатване на 17 показателя на всеки код. Отделен и по-особен случай са спектрофотометричните измервания, чрез които се доказват качествата на опаковки, контролирани приборно от крайния клиент. За да може да се обхванат сравнително малките полета на контролните скали, в случая се ползва трети спектрофотометър с редуциран размер на диафрагмата. Не са редки случаите, когато се налага в производството да се решават различни проблеми, свързани с изграждането на печатните растери, или пък да се правят проверки на дребни детайли от материали и продукция. В такива случаи се ползва електронен микроскоп с увеличение 200х, който се оказва полезен и в друг аспект – помага, когато трябва да се разграничи нежелан печатен елемент в повърхността на материала от дефект в печатаемото поле, получен вследствие отклонение в процеса. По отношение на картонените опаковки има клиенти, които изискват проверка на механични показатели, свързани с употребата им при крайния клиент. В подобни случаи в работа се включва и динамометър, чрез който се измерва усилието на отваряне на нанесената предварително перфорация. Отделни клиенти изискват определено усилие на отваряне до работна форма на доставяните кутии. От „Дунав прес“ АД посрещнахме тези специфични нужди, като разработихме съответен прибор, без да ползваме чужда конструкторска помощ. Практиката показва, че може би най-полезният уред, който се ползва от лабораторията при контрола на картонени опаковки, се оказва и най-универсален. Става дума за специалния уред за проверка на устойчивост спрямо механично изтриване, който обаче е приложим и при теста на много други типове изделия. В края е уместно да посочим, че цялостното оборудване на лабораторията, както и контролните уреди и техники при процесите, за които ще стане въпрос в следващите броеве, са ориентирани 100% към една цел – чрез тях да се осигуряват изискваните от клиентите показатели. Само по този начин Дружеството може да поддържа качеството и авторитета си на доставчик на европейските пазари, като реализира на практика основния девиз, формулиран в Декларацията на неговото ръководство: „На първо място – удовлетворяване на изискванията на клиентите“.

Малка част от оборудването в лабораторията за технологичен контрол в „Дунав прес“ АД

полиграфия 5’2013 25


представяме ви

MMK завладява пазара на картон от свежи влакна Mayr-Melnhof Karton укрепва имиджа си на компания, която предлага висококачествени GC (Gestrichener Chromokarton) картони и отлично обслужване. С появата на нови марки GC картони, разширено и сигурно собствено снабдяване с висококачествена целулоза и системни инвестиции в заводите, MMK превзема пазара на картон от свежи влакна Интелигентно, впечатляващо, вдъхновяващо – с появата на GC брандиране Mayr-Melnhof Karton представя качествата на картоните от свежи влакна по неповторим начин. За тази впечатляваща визия ММК си осигурява дизайнерска подкрепа: Phil Cuttance, дизайнер от Нова Зеландия, и италианският дизайнер и графичен илюстратор Алберто Севезо създават за MMK силно въздействащи произведения под мотото „Атрактивността на картона“. С три сегмента GC картон – Luxury, Standard и Environmentally Friendly – ММК предлага широка гама от GC продукти с разнообразни области на приложение. Придобиването на завода за целулоза от дървесина MMK FollaCell A.S. доказва отговорността на ММК към сегмента за производство на картон от свежи влакна и осигурява на MMK собствено снабдяване с висококачествена суровина. Докато механичната целулоза отдавна се произвежда директно в заводите за картон, 26 полиграфия 5’2013


представяме ви

сега за производството на картон се използва и висококачествена химико-термомеханична маса (CTMP – chemothermomechanical pulp) от контролирано собствено производство. Придобиването на завода за влакна в Норвегия в средата на 2013 г. има съществен принос за сигурното и дългосрочно снабдяване със суровина и гаранция за постоянно качество на готовия продукт. Особено облагодетелстван от географската близост с MMK FollaCell A.S. е холандският завод Еърбек. Произвежданият в Еърбек първокачествен GC1 картон Silvawhite™ надминава изискванията на високия сегмент на пазара с отлично качество на повърхностния слой, висока степен на белота и брилянтен гланц и е неизменно предпочитан за претенциозни опаковки, специално в областта на козметиката и шоколадовите изделия. Опаковките за хранителни продукти обикновено трябва да отговарят на най-високи органолептични изисквания, а индустрията очаква и висока сигурност при кратки срокове на доставките. Със стойност по Robinson тест ≤1,0 всички качества на Luxury (SilvawhiteTM, Optimus TopTM) и Standard (Excellent TopTM, SilvaboardTM) GCсегменти са изключително подходящи за тази област на приложение. Единствената по рода си система MultiMill за Excellent TopTM – произвеждан в Германия и Словения – гарантира сигурност на снабдяването дори и при извънредно големи потребности. Най-вече във фармацевтичната промишленост от съществено значение са безкомпромисната сигурност на доставките и надеждното обслужване и качество. Предстоящото приемане на Медицинска директива на ЕС (EU Medical Directive) и свързаното с това задължение всяка фармацевтична опаковка да има така наречения код Unique Identifier, ще доведе до повишаване на изискванията към качеството на картона. От няколко години MMK инвестира в развойна дейност, за да отговори напълно на бъдещите изисквания на фармацевтичната индустрия. Ето защо всички GC картони на MMK разполагат с идеални характеристики за мастиленоструйно и лазерно кодиране. Лабораторията в завода за GC картони в Байерсброн, Германия, разполага със специално оборудване за тестване на кодирането и четливостта при реални условия. В качеството си на най-голям производител на рециклиран картон с покритие в света MMK притежава идеал-

ния отговор на растящите изисквания по отношение на опазването на околната среда и в областта на GC картоните: KromopakTM от Количево и Linoplex™ от Еърбек. Екосъобразната употреба на висококачествена отпадъчна хартия (само бяла хартия, без печат и без съдържание на дървесина) заедно със сертифицирана целулоза от дървесина, допринася значително за постигането на цели, свързани с устойчивото развитие. KromopakTM се произвежда в словенския завод Количево, който с най-съвременната картон-машина и опаковъчна линия в цялата европейска промишленост задава стандарт за непрекъсната иновативност. С обновения си имидж на GC производител MayrMelnhof Karton оказва значително влияние върху развитието на този сектор, като гарантира чрез стратегически благоприятното си местоположение в Централна Европа възможно най-кратките транспортни маршрути с гъвкаво обслужване на доставките и осигурява неизменно високо качество чрез използването на контролирани суровини и най-модерни технологии. Резултатът: кромокартон с трайно високо качество, надеждни доставки при кратки срокове за изпълнение и доволни клиенти. Mayr-Melnhof Karton Mayr-Melnhof Karton укрепва имиджа си на компания, която предлага висококачествени GC картони и отлично обслужване. С появата на нови марки GC картони, разширено и сигурно собствено снабдяване с висококачествена целулоза и системни инвестиции в заводите, MMK превзема пазара на картон от свежи влакна.

www.mm-karton.com, sales.vienna@mm-karton.com

полиграфия 5’2013 27


Canon imagePROGRAF iPF9400 Широкоформатен принтер, който премахва ограниченията и създава отпечатъци-шедьоври Няма съмнение, че широкоформатният печат като цяло е относително устойчив, дори и в моменти с ветровит икономически климат. Причините, които биха могли да бъдат изброени като „виновници“ за подобно стечение на обстоятелствата, са толкова, колкото са инчовете на моделите в портфолиото на компаниите-производители, работещи в сектора. Ето защо да обърнем специално внимание на всяка от тях ще отнеме сериозно място. Не можем обаче да не споменем двете основни, а именно факта, че широкоформатните решения предлагат гъвкавост и могат да бъдат прилагани за създаването на редица продукти и, разбира се, ниския инвестиционен капитал, от който ще имате нужда, за да навлезете на пазара.

Погледнат отгоре Canon imagePROGRAF iPF9400 е създаден за две неща – да работи с максимална продуктивност и резултатът да е изображения с високо качество. Това прави последното допълнение към серията широкоформатни решения на Canon реално работно решение за всички, които очакват повече от своята система за печат. Постоянството в цветовото предаване се постига чрез система за управление на цвета, включваща нов мултисензор, спектрофотометър и инструмент за управление на калибрирането на цвета.

Живи цветове След като започнахме темата за цветовете, нека я продължим. Canon LUCIA EX – пигментните мастила на во28 полиграфия 5’2013

дна основа, разработка на компанията – са специално създадени за висококачествено представяне в цветово отношение на драматичните фотографски ефекти, както и за точно възпроизвеждане на цветовото пространство при използването на широкоформатното решение за създаване на цветни проби. Тези специално формулирани мастила осигуряват покриване на брилянтен обхват от ярки цветове, градиенти и невероятно фини детайли. Формулата на пигмента предлага отлично възпроизвеждане на цветовете и увеличаване на цветовата гама с около 20% в сравнение с предишната версия на мастилата LUCIA. В допълнение, мастилата LUCIA EX гарантират отпечатъци с подобрено пресъздаване на черното и градациите в тъмните зони, което осигурява изключително качество на отпечатване на фотографии – дори и на най-фините детайлни в тях. Мастилата също така са създадени с иновативна полимерна структура, което води до по-голяма устойчивост на надраскване и защита от избледняване на цветовете след време, като същевременно намалява метамерията за по-трайни отпечатъци. Не на последно място патроните с мастило са „hot swap“, позволяват смяна без прекъсване на печата за постигане на максимална продуктивност. Добавени са множество възможности, свързани с обработката на изображението, посредством които креативните професионалисти допълнително биха могли да засилят крайния резултат. Например с новите кон-


дигитален печат

троли Tint and Tone потребителите имат възможност да засилят черното с гладки градации, особено в тъмните зони. В допълнение, включените софтуерни решения, като плъгина за Adobe Photoshop и Digital Photo Professional, осигуряват 16-битова обработка на изображението, което драматично подобрява вида и качеството на отпечатъка. В цялото уравнение, за постигането на всичко това не само не трябва да пропускаме печатната глава (в случая две) със суперфини 4pl мастилени капки с 2400 x 1200 dpi резолюция, но и да ви разкажем малко повече.

Две глави работят по-добре от една Тъй като технологиите, заложени в печатната глава, са отговорни в немалка степен за постигането на невероятна детайлност и точност, е редно да отделим един абзац за тях. В много отношения мастиленоструйните печатащи глави са сред най-иновативните технологии в наше време. От Canon създават уникална технология на печатната глава, намираща място в сърцето на imagePROGRAF iPF9400. Реализираното решение е с 30 720 дюзи, т.е. всяка печатна глава има повече от 15 000 дюзи (или, за да бъдем точни – 15 360). Тези цифри не само осигуряват изключително висока разделителна способност, но също така гарантират по-бърз и по-надежден печат. Освен това големият брой дюзи значително увеличава живота на главата, а това означава, че принтерът прави това, за което е купен – печата. Наред с това, посредством технологията на Canon за обработка на изображенията L-COA получаваме възможността широкоформатните принтери от серията imagePROGRAF да се справят с големи обеми печатна продукция с много високи скорости. L-COA е разработена с използването на фирмената технология System LSI Integrated Design Environment. Технологията интегрира върху един-единствен чип функции, които преди са били обработвани от множество чипове, включително протоколната обработка, обработката на изображението и контрол на принтера. Системната обработка също е интегрирана с цел по-бърза обработка, по-кратко комуникационно забавяне и по-висока скорост.

Отвори и ползвай, или когато получавате на място и решение за управляван работен поток Софтуерното осигуряване на широкоформатното решение е добре обмислено и включа множество интересни предложения. Като започнем от плъгин за Adobe Photoshop, който има за цел не само да разшири опциите за печат от споменатото приложение, но и да подобри възможностите за създаване на цветни проби. Плъгинът поддържа и Adobe Colour Management Module, т.е. на разположение са опции като Black Point Compensation, както и редактирането на 16-битови RGB изображения в приложението и директното им изпращане към печатната система за отпечатване. Подобреният плъгин за печат от Photoshop включва още възможности като: лесно създаване на ефекта Gallery Wrap, отпечатване на цветови вариации за ефективно настройване на цветовете и усъвършенствани настройки на сивата гама. Включен е и софтуерът PosterArtist, създаден за потребители, за да улесни процеса по създаване на високопрофесионални плакати чрез използването на готови шаблони. Той прави създаването на нужния плакат лесно, тъй като включва огромна база от изображения и шаблони (над 1000), които са готови са използване. Не на последно място, Canon imagePROGRAF iPF9400 е съвместим и работи безпроблемно с RIP приложения на други производители.

Ефективно управление на разходите Отчитането на разходите за всяка задача е лесно с вградения в iPF9400 софтуер за управление на разходите, който позволява изчисляване на възвръщаемостта на инвестицията. Ако имате нужда от 60-инчови разпечатки с невероятно качество и цветове, не желаете да спирате печатния процес дори за да замените свършилия патрон с мастило, и търсите начини да спестите време и пари, не пропускайте да разгледате Canon imagePROGRAF iPF9400 по-детайлно. полиграфия

Вдъхновяващ отпечатък В случай че се нуждаете от широкоформатно решение, способно не само да възпроизвежда цветовете по един и същи начин всеки път, но и да имате гаранцията, че цветът е този, който искате да получите, то сте попаднали на правилния продукт. 12-цветният Canon imagePROGRAF iPF9400 включва модернизиран мултисензор, проектиран да гарантира още по-прецизно калибриране на цветовете. Автоматичното калибриране на цветовете става бързо, като е необходимо да извървите само няколко стъпки посредством панела за управление. А благодарение на големия, ярък и лесен за четене LCD дисплей това става достъпно и приятно. полиграфия 5’2013 29


печатни комуникации

Контекстните маркетингови комуникации проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев

Цел и задачи на статията Целта � е в увлекателна и много визуализирана форма да се анализират някои от най-значимите и най-новите световни контекстуални маркетингови комуникации. Тази цел определя задачите и структурата на статията, а именно: »» определение, видове и функции на контекстната реклама; »» синергията и контекстните маркетингови комуникации; »» контекстната реклама в зависимост от тялото и дрехите; »» интертекстуалността; »» събитийният маркетингов контекст.

Определение, видове и функции на контекстната реклама Контекстът (context; con – със, плюс text) е дума от средновековния латински и означава „със текстност, със текстие“ – че сме свързали нещо с основното тяло; с основното. Контекстните маркетингови комуникации са общувания, свързани тясно със средата, в която ги осъществяваме. Контекстите са различни и многобройни – медийни, архитектурни, времеви, обществени и каквото още ни дойде наум. Те определят и съответните контекстни маркетингови общувания – в зависимост от медийното съдържание, околната среда и т.н. Компютърните специалисти разбират това понятие в по-тесен смисъл. За тях контекстната реклама е тази, която се появява в компютърните търсачки, след като използваме съответна дума. Например пишем „Рим“ и търсачката ни залива със сайтове на римски хотели, самолетни дестинации за Рим, ресторанти в Рим, римски музеи и т.н. Тази контекстна реклама е с блестящо бъдеще. Причината е, че търсачките стават все по-интелигентни, по-мощни и по-бързи и благодарение на тях се развива потресаващ бизнес с бази данни. 30 полиграфия 5’2013

Търсачките могат да ни правят надежден и подробен профил като потребители. От нещата, които търсим в мрежата, е ясно дали сме например любители на рока или (пази Боже) – на чалгата. Затова, когато напишем „музика“, ще ни пращат повече информация за Фреди Меркюри, отколкото за Камелия, или обратното. Амбиентът (свързаната с околната среда реклама) също е типична контекстна маркетингова комуникация. В един от броевете на списание ProGRAFICA той е анализиран подробно (prograficamagazine.bg).

Синергията и контекстните маркетингови комуникации Преимуществата на тези маркетингови общувания са няколко. Две от най-важните са синергичният ефект и ниската цена.

Синергичният ефект Синергия идва от старогръцки (συνεργός) и означава „съвместна работа“. Физиците използват тази дума като понятие. С него изразяват идеята, че колективното (синергичното) действие на няколко елемента е по-ефективно от сумата на действията на същите, но отделно опериращи елементи. Това понятие е ключово за контекстната реклама. Синергичният � ефект идва от факта, че маркетинговите комуникации действат съвместно с обкръжаващата ги среда. Синергията е ключово понятие и за интегрираните маркетингови комуникации. Ефектите от обединените действия на рекламата, пиара, общуванията на насърчаване на продажбите, тези на директния маркетинг, на мърчандайзинга са (много) по-големи от ефекта на отделно действащите маркетингови комуникации. Синергични са и трансмедийните наративи. Този наратив е една и съща история, разказана чрез различни знакови системи – вербални, изобразителни и т.н. и с поЦелия текст можете прочетете мощта на различни медии да – кино, видео, комикси, компюв печатното издание. търни игри, приложения за мобилни телефони и каквито Направете абонамент сега! още медии се своя сетим.


печатни комуникации

полиграфия 5’2013 31


В очакване на…

COPI‘S 2013 От 16 до 18 октомври 2013 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведе специализираната изложба за рекламни и печатни комуникации COPI‘S – Communication Art Print Image Sign, организирана съвместно от Агенция Булгарреклама и Прим Дизайн. Разговаряме с г-н Ивайло Иванов – управител на Агенция Булгарреклама, и г-жа Вихра Огнянова – управител на Прим Дизайн. От 16 до 18 октомври ще се проведе тазгодишното издание на COPI‘S. Какво сте предвидили, какво да очакват посетители и изложители? Ивайло Иванов: Горди сме да споделим, че изложението се утвърждава като най-големия форум в областта на рекламната и печатната (дигитална и конвенционална) индустрия в България. Събитието предлага отлична бизнес среда за изложители и посетители. От 2012 г. COPI`S обединява организираните в предишни години Print Imaging & Sign Expo (от Агенция Булгарреклама) и Реклама ЕКСПО (от Прим Дизайн). Преодоляхме различията и сега имаме солидна история и доверие от страна на бранша, а от това печели цялата рекламна индустрия. Вихра Огнянова: Тази година COPI`S отново ще събере специалистите в производството и търговията с печатна, светеща, външна и сувенирна реклама, компании за визуални комуникации. Освен печатниците, внушително е присъствието и на дистрибуторите на машини и технологии за дигитален широкоформатен печат, медии и мастила. Традиционни участници са и фирмите, занимаващи се с промоционални продукти и сувенири. Един от стремежите ни е да разширим в следващите издания 32 полиграфия 5’2013

представянето на печата върху текстил, който намира все по-широко приложение в интериора, в екстериора, в рекламната и панаирната индустрия. Колко са фирмите, заявили участие досега? Какви нови продукти и решения ще бъдат представени? Ивайло Иванов: Кампанията по набиране на изложители все още е в ход. Досега са заявили участие над 100 директни български и чуждестранни компании, като представените експонати ще заемат площ от 5000 кв.м. Интересът на фирмите-участници миналата година беше своеобразен връх, което стана възможно вследствие на факта, че две емблематични за рекламния бранш изложения си подадоха ръка. Тази година надхвърлихме мащаби-


изложения

те на предишното издание. Завръщат се фирми, които не са участвали повече от 5–6 години. Вихра Огнянова: Сред участниците са компании от Полша, Румъния и Турция. Фирмите, които се включват тази година, отново са от няколко направления. Производители на мастила и консумативи за флексо- и дълбок печат, както и на UV лакове за офсетов, флексо- и ситопечат, ще демонстрират последните си продукти. Ще бъде показана пълноценна система за профилиране в предпечата и цифровата обработка на изображения, предназначена за професионалистите, които организират и управляват цялостни фото, предпечатни и печатни работни потоци. За първи път ще бъде демонстриран екосолвентен, настолен режещо-печатащ принтер с бяло мастило, както и широкоформатен графичен принтер с възможност за зареждане на 2 рула печатна медия. Посетителите ще могат да видят хибриден дигитален широкоформатен UV LED принтер, който съчетава фотографско изображение и впечатляваща печатна скорост. Тенденцията при изработването на сувенирните материали е използването на съвсем нови технологии. За първи път тази година посетителите на COPI`S ще могат да видят серия луксозни, ръчно изработени продукти от 100% истински карбон – материал, прилаган масово в шампионата „Формула 1“ и в част от космическите технологии. Какви са акцентите на съпътстващата програма тази година? Планирате ли нови инициативи, които да разширят фокуса на изложението? Вихра Огнянова: Мотото на събитието тази година е „COPI‘S​– печатните технологии в дигиталния свят“. Съпътстващата програма включва изложбата „Форум рекламна фотография“ с творби на изявени български модни фотографи, както и изложбата „Избрано от фонда на Международното триенале на сценичния плакат“. През втория ден на изложението – 17 октомври, ще се проведе конференцията „Ден на печатните технологии в съвременния свят – оттук накъде?“ Организираме дискусия на тема „Защита на авторските права във визуалните изкуства“. Планираме и провеждането на серия професионални семинари, демонстрации и уъркшопове. За първи път се организира конкурс за визия на COPI`S 2014 сред студентите от Националната художествена академия и студентите от специалност „Графичен дизайн“ в Нов български университет. Разкажете ни повече за него? Ивайло Иванов: Считаме за наш приоритет приобщаването към бизнеса на учениците и студентите от професионалните учебни заведения. Много е актуална темата за образованието, което в последните години не отговаря на нуждите на бизнеса. Тези наши впечатления са резултат от работата ни с почти всички браншови организации и засягат не само рекламната индустрия. Знаете, че Интер Експо Център – София прави всичко възможно чрез събитията, които организира, да бъде партньор на бизнеса и да помага за генерирането на нови бизнес решения и платформи. Новото поколение и неговите организации са изградени върху изцяло нови платформи, със съвсем нови мисии. Като динамична компания, ние сме длъжни да бъдем гъвкави и да следваме тенденциите. Изложбеният бизнес, като всеки друг, се променя, освежава се, търси нови формати. Партньорството ни със специализираните учебни

заведения е логичната стъпка в тази посока. Освен да се представят на изложбата, даваме възможност на младите таланти да проведат тук част от тематичните си часове. Според нас е важно докосването на учещите до технологиите – да видят машините и иновациите в съответната индустрия, тенденциите за развитие. Убедени сме, че много силен мотив в развитието на професионалния интерес е взаимодействието с практиката. Вихра Огнянова: Да, инициативата е за първа година и поради големия интерес решихме да разширим фокуса. В конкурса ще се включат и ученици от Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография и Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, София. До 1 декември ще събираме предложенията за участие. Първото сито ще пресее 10 проекта, които ще бъдат номинирани до 10 декември, а след това, до 15 декември, специално селектирано жури, съставено от арт директори на рекламни агенции, ще определи победителя. Много примамлива е голямата награда – 800 лв., които са предназначени за плащането на една семестриална такса в желаното от победителя учебно заведение. Предвидили сме и онлайн гласуване, което ще разпредели и помалки поощрителни награди на публиката. Планираме тази инициатива да продължи през годините, защото е съвсем нормално в една индустрия като рекламната именно визията на изложението да е модерна, иновативна, в крак с тенденциите и изцяло обърната към младите в бранша. Какви са насоките за развитие на специализираното изложение COPI‘S, целите Ви като организатори за следващата година? Ивайло Иванов: Основна наша мисия е да привлечем вниманието на всички хора, които имат отношение към производството на реклама – маркетолози, бранд мениджъри, архитекти, проектанти и дизайнери. Една от темите, които искаме да намерят място за дискусии на форума, е именно естетизирането на градската среда. Визуалните комуникации намират все по-голямо приложение в различни сфери. С подобни дискусии искаме да подкрепим кандидатурата на София за Културна столица на Европа през 2019 година. Планираме освен дискусия да учредим и конкурс „Визуалните комуникации в София“. Трябва да отбележим и факта, че след като слезе на летището, гостът на нашата столица много трудно се ориентира за разположението на ключови обекти в града. От посещенията на другите световни панаири знаем, че със стъпването в града домакин, дори и да не говориш езика, комуникацията е такава, че можеш спокойно да намериш мястото, да разбереш за събитието и да присъстваш на него. Бихме желали с подобни дискусии и със съответни действия да дадем своя принос към инициативата. Убедени сме, че улесняването на визуалната комуникация за всички гости на града е важен елемент в избора на София за културна столица. Вихра Огнянова: От стратегическо значение за всеки бранш, не само за рекламния, е да покаже предимствата на бизнеса, преодолявайки кризисните моменти. Именно затова изложенията са необходимата стратегическа стъпка, партньор на браншовите организации, медиатор в отношенията между различните компании и презентатор на нови идеи. Въпросите зададе Радослав Далев полиграфия 5’2013 33


World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference) – повече съдържание от всякога Повече от 300 изложители и разнообразна съпътстваща програма ви очакват в дните от 7 до 9 октомври в Берлин С над 18 000 посетители, които се очакват на World Publishing Expo 2013, провеждано в Берлин, тазгодишното издание на изложението напълно заслужено си извоюва приза за най-голямото търговско изложение в информационно-издателската и медийната индустрия. Наред с броя на посетителите, ако добавим и броя изложители, а именно 300 и „поръсим“ изложбения микс с пет стратегически бизнес конференции, четири открити сцени, множество работни срещи и други инициативи, разбираме защо подобен статут е напълно заслужен. И по-важното – превръщат World Publishing Expo в огромна колекция от знание и иновации, събрани на едно място. В следващите редове ще отбележим по-важните моменти, за да можете да извлечете максимума от събитието.

Изложението World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference) ще се проведе в Messe Berlin от 7 до 9 октомври. Изложението, организирано от World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), вече повече от четири десетилетия показва най-новите технологии и събира на едно място доставчиците на решения за индустрията и техните ползватели. Изложението е едно от най-добрите места, на които можете да научите за последните развития в печатните процеси, ефективността на работните процеси, възможностите за генериране на нови постъпления и много други.

Програмата Повече от 200 лектори ще се включат в дните на изложението както в безплатни, така и в платени събития. 34 полиграфия 5’2013

Сред безплатните събития ще бъде Media Port. Разпръснато из залите, събитието ще представя колаборацията между издатели и доставчици и ще акцентира върху казуси, които биха били полезни на издателите в този момент. Платените събития са насочени към мениджърите и редакторите и тяхната основна цел ще бъде дискутирането на стратегии за развитието на новинарския бранш. В тази насока ще откриете 6th Tablet and App Summit, World Editors Forum International Newsroom Summit и цели три Shaping the Future of News Publishing (SFN) форума, насочени основно към възможностите на дигиталния печат. Сред събитията има и такива, насочени към анализ на аудиторията и откриването на нови приходни потоци. Както подсказва и името, Tablet & Summit App ще се фокусира върху следващото поколение мобилни приложения и ще бъдат представени множество успешни случаи. 12-то издание на International Newsroom Summit има за цел да представи стратегии за премахване на бариерата в редакцията и как да се подобри сътрудничеството. В Media Port фокусните теми ще бъдат четири области от основно значение за новинарския бранш: So-Lo-Mo (социални-местни-медии), силата на печата, ефективност на работния поток, по-висока приходност. Изложителите и издателите ще демонстрират най-добрите практики в множество презентации, които ще продължат през цялото времетраене на World Publishing Expo. В рамките на събитието са включени и множество уоркшопове на различна тематика като например „Оптимизация за търсачки“ и „Подобряване качеството на печат“.


изложения

Изложителите, какво ще предложат В следващите редове ще откриете информация за това, какво са подготвили за посетителите, малка част от изложителите. Тъй като изложителите са над 300, трудно бих могъл да систематизирам в ограничен обем всичко, на което бихте могли да станете свидетели, ако посетите World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference).

Скорост, иновации и гъвкавост от manroland web systems По време на изложението от manroland web systems ще засегнат тези три основни теми. Световният лидер в областта на ролния офсетов печат ще осигури на своите клиенти иновативни продукти и услуги, с които да увеличат продуктивността и рентабилността на печатната система. COLORMAN e:line е изключително гъвкава и модулно базирана печатна система, позволяваща на клиентите да избират необходимия ъпгрейд. Системата също е снабдена с новата концепция за обслужване, включваща навигация посредством чувствителни на допир екрани и приложение за дистанционна работа MobilPad. За по-малко от 18 месеца след старта от manroland web systems могат да се похвалят с двуцифрени поръчки за иновативната печатна система. Наред с това от компанията планират пускането на нова версия на изключително гъвкавата CROMOMAN 4-1, която вече се радва на значителен успех в Индия. От manroland web systems вярват, че обслужваните продукти са в основата на успеха за всяка печатница в дългосрочен план. С продуктова гама, включваща

press.update, classic.service и print.competence, manroland web systems осигурява бъдеще на своите клиенти. От компанията споделят, че по време на изложението ще представят множество нови и иновативни продукти и услуги, които могат да удължат живота на съществуващите печатни системи и да генерират нов бизнес потенциал за издателите. Третата тема, върху която ще фокусират вниманието ни от manroland web systems, са дигитално отпечатаните вестници и печатът на книги. Персонализираните копия, късите тиражи и печатът на книги при поискване са интересни теми за издателите в сегашните времена, при които фокусът пада върху намаляването на разходите за складови наличности и изискванията за производство в малък обем. Повече ще можете да научите на щанда им с номер 310, разположен в зала 2.2.

Класически, сух офсет и дигитални предложения от KBA Глобалният пазарен лидер в областта на печатните технологии за вестникарската индустрия ще представи иновативно портфолио от продукти и практически ориентирани решения за авангардно и икономично производство на вестници. Въпреки слабостта на пазара, от KBA наскоро са получили поръчки от Германия и други страни в Европа за Commander CL, Commander CT и за решението с технолоЦелия текст гията сух офсетможете Cortina. да прочетете в печатното KBA получаваиздание. и множество запитвания за високопроизводителната RotaJET 76. Решението Направете своя абонамент сега!разкрива нови въз-


изложения

Какво да очакваме на World Publishing Expo 2013

Georg Riva, продуктов мениджър Mailroom Systems, Müller Martini

Klaus Schmidt, директор Маркетинг/Корпоративни комуникации, KBA Group

Philip Cullimore, регионален управляващ директор EAMER, Kodak

Bobby Grauf, сегментов мениджър Издателска дейност, Agfa Graphics

За да разберем какво можем да очакваме от предстоящото издание на World Publishing Expo, както и какви са очакванията на изложителите, разговарям с Georg Riva, продуктов мениджър Mailroom Systems, Müller Martini; Klaus Schmidt, директор Маркетинг/Корпоративни комуникации, KBA Group; Philip Cullimore, регионален управляващ директор EAMER, Kodak; Bobby Grauf, сегментов мениджър Издателска дейност, Agfa Graphics Върху какви решения и продукти смятате да фокусирате вниманието на посетителите по време на World Publishing Expo 2013 (IFRA Expo & Conference)? Georg Riva: Производствените процеси в експедицията стават все по-сложни. Ние от Müller Martini винаги се стараем да предложим на нашите клиенти модерни, персонализирани според техните нужди решения, които да им позволят да отговорят на изискванията на днешния ден и да останат гъвкави и за в бъдеще. Ще демонстрираме всичко това под мотото „Fit for Profitability“ по време на тазгодишното издание на World Publishing Expo на щанд 210 в зала 4.2. За посетителите на нашия щанд ще обърнем специално внимание на влагащата система FlexLiner в комбинация със системата за пакетиране FlexPack. Системите на Müller Martini са създадени по начин, който позволява модулно разширение. С други думи, една машина може да бъде развита на по-късен етап, например чрез добавянето на модул за вмъкване, за да се увеличи ефективността на машината, или пък да добавим стойност чрез функции като лепене, шиене и други. Така клиентите ни ще могат да навлязат на нови пазари с атрактивни крайни продукти. Нашата програма за защита на инвестициите също ще бъде тема за обсъждане по време на World Expo Publishing. С нашата MMServices гама ние гарантираме, че оборудването работи с максимална производителност през целия му жизнен цикъл. На база специфичните им нужди ние предлагаме на нашите клиенти ръководства за увеличаване на ефективността и като резултат – на рентабилността. Klaus Schmidt: Ще насочим вниманието на посетителите към иновациите в печатните системи и техническите решения (като например Commander CT, Commander CL, 36 полиграфия 5’2013

Cortina и високопроизводителната ролна inkjet печатна система KBA RotaJET), възможностите за надстройка и подобрения (в тази насока KBA предлага широка гама от услуги), за да засилим влиянието на печата в настоящата медийна среда чрез повишаване на производителността и ефективността и намаляване на производствените разходи. Commander CT представлява сериозен напредък по отношение на показатели като ергономичност, ефективност на разходите, гъвкавост и качество и вече е спечелила на своя страна множество издатели. Представената преди две години Commander CL се приема много добре и вече имаме инсталирани десет печатни машини. Наскоро продадената KBA Cortina на Volksfreund в Трир, Германия е едно наистина уникално решение и предлага нови възможности. Съвременните вестници са с все по-малко текст, с качествени изображения и графики – превръщат се все повече в списания, което изисква високо качество на печат. Philip Cullimore: Мениджърите и собственици на вестникарски печатници са жадни да видят начини, посредством които могат да постигнат висококачествени резултати. Те ще могат да се запознаят отблизо с Kodak Versamark VL4200, Kodak Prosper S30, Kodak Thermalnews PT и Kodak Sonora News. Компанията също така предвижда да представи детайлно предимствата на печатната система Kodak Prosper 5000XL, която осигурява офсетово качеството на отпечатъка и в комбинация със скоростта на печат се превръща в едно от най-продуктивните ролни inkjet решения на пазара за вестникарската индустрия. Целия текст можете да прочетете Посетителите ще се уверят, че тези последно поков печатното издание.минимум усилия от оператора ление системи изискват иНаправете предлагат мониторинг, посредством своя абонамент сега! който да се уве-


Paperworld, Creativeworld и Christmasworld 2014 магическо очакване Тенденции, вдъхновение и познание на едно място В средата на септември в града с изключително богата и интересна история, признат за един от най-красивите в Европа и света – Прага (Чехия), бяха представени предстоящите издания на Paperworld, Creativeworld и Christmasworld. Двудневното събитие включваше посещение и запознаване с развойната и производствена дейност на найголемия чешки изложител на Christmasworld, както и пресконференция, на която бяха представени промените и новостите в познатото ни трио от специализирани изложения, организирани всяка година в края на януари във Франкфурт на Майн от Messe Frankfurt.

38 полиграфия 5’2013

В следващите редове ще ви запозная с основните акценти и новости при изложенията. Добра идея е да стегнете куфарите още днес, защото новостите са немалко, а тенденциите – все така привличащи и вдъхновяващи, и посещението им е не просто препоръчително, а задължително.

Спешна помощ при проблеми с декорацията Навлизането в магическия свят, изграден от енергията на изложенията (в случая по-специално Christmasworld) започна плавно с кратко придвижване до S.O.S. Decorace.


изложения

Изборът на Messe Frankfurt да посетим именно тях не беше случаен. Като започнем от тривиалното – че са най-големият чешки изложител на Christmasworld, преминем през творческата заливка, а именно факта, че се грижат за празничната декорация на Прага от 2006 г., и стигнем до техническата основа – че съвсем скоро (само преди няколко месеца) са реализирали инвестиция в 3D принтер и скенер и роботизирана станция Kuka. В края на материала можете да откриете кратко интервю с г-н Якуб Халфар, експортен мениджър в компанията. Преди да продължа към същината на темата, нека да вмъкна още няколко неща за тях. Във фирмата работят 50 човека, а основните им чуждестранни клиенти са с германски и испански паспорти. И нещо, което ми направи впечатление и е свързано индиректно с тях. В разговор относно направената инвестиция разбрах, че проектът, реализиран преди четири месеца, е финансиран изцяло с техни средства. Оказа се, че тъй като се намират в столицата, трябва да се самофинансират и не могат да ползват средства от Европейските фондове. Което е един добър управленски подход, противопоставящ се на замирането на селищата в провинцията. По темата за S.O.S. Decorace засега толкова. Нека се насочим към пресконференцията и какво предстои.

Paperworld 2014 – трансформацията продължава Протичащите преобразуващи процеси в Paperworld продължават и в издание 2014 също ще наблюдаваме структурни промени. Г-н Михаел Райхолд, директор на Paperworld и Creativeworld, наблегна на две думи – фокус и специализация – които са ги водили през подготвителния период. Целта: „За да можем да се справим с предизвикателствата заедно.“ Логично, за да можеш да се справиш с нещо, трябва да го познаваш добре. Поради което и г-н Райхолд посочи основните тенденции и предизвикателства в сектора. На първо място това е консолидирането, което спомага за намаляване на разходите на компаниите в сектора. Наблюдава се и размиване на границите между отделните сектори поради търсенето на нови възможности за увеличение на приходната част. Интересно развитие е и вертикалната интеграция и спецификация. Директорът на Paperworld и Creativeworld даде за пример Faber-Castell, които стартират свой магазин (flagship stores). Все по-осезаемо се забелязва изместването на акцента към услугите и консултациите и необходимост от специализация и опит. Какви са бъдещите тенденции, които трябва да бъдат проследявани внимателно? Всъщност тук няма нещо, което да ви впечатли особено, тъй като без значение от бранша, мултиканалните възможности излизат

на преден план. Все по-важни стават мобилните канали за комуникация и създаваните приложения.

Не е необходимо да сте във форма за да се вдъхновите През тази година видяхме някои промени в структурата на изложението. Това са първите промени в изложбения план през последните седем години и както се видя, организаторите търсят най-удобния и ефективен начин те да се случват на практика. През 2014 г. ще видим допълнителни промени в структурата на изложбените зали. Г-н Райхолд сподели, че през следващата година училищните пособия ще бъдат премести и локализирани заедно с много от изложителите от Creativeworld. Обединението ще се случи в зала 4.2. То не е никак самоцелно и ако си спомним за една от тенденциите, които се наблюдават, а именно размиването на границите, ще разберем защо е възприет този подход. Същият смисъл можем да почерпим от коментара му във връзка с осъщественото обединение, а именно: „В зала 4.2 фокусът ще бъде върху младите потребители.“ Допълвайки: „По този начин посетителите ще могат да открият пълен творчески асортимент (тефтери, блокове за рисуване, моливи и други) в една изложбена зала.“

Без граници – за бизнеса „Paperworld е едно от най-интернационалните събития“, каза по време на пресконференцията г-н Михаел Райхолд. Думите му са подкрепени от изнесената информация. Повече от 80% от изложителите пристигат в Германия специално за изложението. Подобна констатация важи и за посетителите, тъй като 62% от 45 360 потеглят към Целия текст можете да прочетете Франкфурт на Майн в последната седмица на януари. Посовчените печатното издание. резултати са добра „почва“ за „посяването“ на множество международни контакти, водещи Направете своя абонамент сега! до реални бизнес

полиграфия 5’2013 39


новини

НОВИНИ „Доминов-Консуматив“ ЕООД получиха престижното отличие „Най-добро европейско представителство“ от Koenig & Bauer

света производител на листови и ролни офсетови печатни машини – Koenig & Bauer (KBA). Преди броени дни Koenig & Bauer връчиха сертификат на „Доминов-Консуматив“ ЕООД за най-добро европейско представителство за първото полугодие на 2013 г. Връченото отличие материализира успеха на „Доминов-Консуматив“ ЕООД по отношение представянето на офсетови печатни машини на Koenig & Bauer в България през последните години. Този успех е потвърден от броя на контрактуваните машини на KBA у нас. За 18 месеца са били контрактувани 7 офсетови печатни машини, като 5 от тях вече са монтирани и работят. До края на годината предстои доставка и монтаж на още две машини. www.dominov-bg.com

Mayr-Melnhof Karton се присъединява към партньорската мрежа Xeikon Aura „Доминов-Консуматив“ ЕООД е на пазара от 1992 г. с предмет на дейност търговия с печатарски мастила и консумативи, продажба на ново и употребявано полиграфическо оборудване, резервни части, консултантска и сервизна дейност. Българската компания е разположена в град Пловдив, върху парцел от над 10 000 кв. м и застроени площи от 4 500 кв. м, които включват търговски, бизнес и сервизни помещения, шоурум и център за обучение. От 2008 г. „Доминов-Консуматив“ ЕООД е представител на най-стария в

По време на Labelexpo в специализираната зона за печат на опаковки беше демонстрирано как Xeikon 3500 печата върху Silvawhite™ от Mayr-Melnhof Karton Xeikon – новатор в дигиталните технологии за печат, и Mayr-Melnhof Karton – водещ световен производител на картон от рециклирани влакна и с нарастваща позиция в производството на картон от свежи влакна, анонсираха, че след продължителни тестове и сътрудничество MM Karton се присъединява към партньорската мрежа Xeikon Aura. Производителите на опаковки и етикети все повече откриват силата

Доставени и монтирани офсетови печатни машини на Koenig & Bauer в България от „Доминов-Консуматив“ ЕООД

Предстояща доставка и монтаж на офсетови печатни машини на Koenig & Bauer в България от „Доминов-Консуматив“ ЕООД

KBA RAPIDA 106-6+L+T+T+L – с хибридно оборудване за печат на конвенционални и UV мастила KBA RAPIDA 106-5+L – с хибридно оборудване за печат на конвенционални и UV мастила KBA RAPIDA 105-6+L – с хибридно оборудване за печат на конвенционални и UV мастила KBA RAPIDA 75-5+L – с хибридно оборудване за печат на конвенционални и UV мастила KBA RAPIDA 75-5+L

KBA RAPIDA 105-5 KBA RAPIDA 106-10+L+T+T+L – с хибридно оборудване за печат на конвенционални и UV мастила, включваща модул за апликация на студено фолио и автоматична палетна логистика на подавача и извеждането

40 полиграфия 5’2013

По време на Labelexpo в специализираната зона за печат на опаковки беше демонстрирано как Xeikon 3500 печата върху Silvawhite™ от Mayr-Melnhof Karton

и възможностите на дигиталния печат. Сътрудничеството с MM Karton е важна стъпка в разширяването на портфолиото със субстрати, които са тествани и сертифицирани за работа с дигиталните печатни системи от серия 3000 на Xeikon. Десет различни видове картон от портфолиото на MM Karton са сертифицирани – от GC серията: Silvawhite™, Silvaboard™, Kromopak™, Optimus Top™, Excellent Top™ и MM Digicarton™, както и Multicolor Mirabell™ и Topcolor™ от WLC серията. Анонсирайки сътрудничеството, г-н Horst Bittermann, ръководител на отдел Маркетинг на MM Karton, заяви: „Като доставчик на решения MMK се стреми да се свърже с иновативни партньори в сектора. Нашият холистичен подход ни позволява да предоставим на нашите клиенти индивидуални и най-съвременни решения. Чрез нашето сътрудничество с Xeikon ние допълнително разширяваме партньорската си мрежа в разрастващия се дигитален сектор.“ Г-н Filip Weymans, директор Маркетинг на сегмент Опаковане и етикети на Xeikon допълни: „Една от нашите ключови инициативи е да предлагаме цялостни решения за потребителите на нашата технология. Формираме силни партньорства в индустрията с ключови производители в рамките на мрежата Xeikon Aura. Партньорството ни с MM Karton е още една важна стъпка в тази посока.“ Xeikon бяха представени на щанд 9H45 на Labelexpo Europe 2013. Компанията имаше и значително присъствие в специализираната зона за печат на опаковки, където беше демонстрирано как Xeikon 3500 печата върху Mayr-Melnhof Karton Silvawhite™ 275 gsm. www.mm-karton.com


новини

Bobst и Kodak обединяват усилия, за да предложат нови решени на опаковъчната индустрия В отговор на нарастващото търсене на нови решения, насочени към гъвкавите опаковки и опаковките от картон и велпапе, Bobst и Kodak са сформирали споразумение за стратегическо развитие за интегриране на технологията Kodak в продуктовото портфолио на Bobst. Bobst вече работи върху разработването на иновативни продукти, базирани на технологията на Kodak. „Гъвкавост, по-кратки производствени срокове и подобряване на общата цена за притежание са все по-важ-ни параметри за нашите клиенти. За да разширим възможностите си, решихме да обединим енергията си с Kodak

поради силата им в дигиталната област – отбеляза Jean-Pascal Bobst, изпълнителен директор на Bobst Group. – Нашите компании работят съвместно по иновативни индустриални решения, с които ще предложим на нашите клиенти уникални възможности да разширят бизнеса си.“ „Bobst е всепризнат лидер в опаковъчната индустрия като доставчик на висококачествени решения и затова, че успяват да предвидят и посрещнат променящите се нужди на техните клиенти – каза Antonio M. Perez, председател и главен изпълнителен директор на Kodak. – Ангажиментът на Bobst да представят нови иновативни продукти на своите лоялни клиенти и портфолиото от съвременни продукти на Kodak са мощна комбинация.“ www.bobst.com

X-Rite и Pantone на Labelexpo Europe 2013 Компанията X-Rite Pantone демонстрира на международното изложение Labelexpo Europe 2013 множество решения – от преносими инструменти до облачно-базирани системи

„Bobst е всепризнат лидер в опаковъчната индустрия като доставчик на висококачествени решения и затова, че успяват да предвидят и посрещнат променящите се нужди на техните клиенти“ – каза Antonio M. Perez, председател и главен изпълнителен директор на Kodak

Jean-Pascal Bobst, изпълнителен директор на Bobst Group, сподели че партньорството им ще спомогне да разширят възможностите си

„Нищо не демонстрира по-добре ценността на нашите продукти от реалния опит на клиентите ни – каза Sonia Megert Marshall, вицепрезидент на Pantone Digital в X-Rite Pantone. – Ние ще покажем убедителни примери как някои от водещите световни корпорации, като H.J. Heinz Co., използват нашите решения за спестяване на време и пари чрез подобряване на работния процес.“ Представителите на X-Rite Pantone демонстрираха широк обхват от устройства за измерване и контрол на цвета, подходящи при печат на етикети, на щанд 11P125, зала 11 по време на изложението от 24 до 27 септември 2013. Сред новите предложения е PantoneLIVE Цялостни решения – дейност, от която клиентите могат да извлекат полза от опита на X-Rite Pantone в разработването на най-ефективните пакети от хардуер, софтуер, лиценз и услуги, за да увеличат ефективността си от дизайна до крайния продукт. Представителите на X-Rite ще покажат на печатарите как могат да имат достъп до 22 PantoneLIVE библиотеки, които покриват по-голямата част от медиите, използвани в опаковъчната индустрия, включително вълнообразен картон, прозрачно фолио, многослоен картон и етикети. От страна на хардуера X-Rite ще демонстрира как eXact и i1Pro2 спектрофотометри могат да подобрят

ефективността на различни етапи от печатния процес. За специалистите в предпечатната подготовка ще бъде интересен новият дизайн на i1Pro2 с неговия i1 Prism Engine, който осигурява по-високо ниво на точност за сложните кампании на различни медии. X-Rite eXact е лесен за ползване спектрофотометър, който е напълно съвместим със стандарта за измерване ISO 13655:2009, използван от печатарите, за да сравнят отпечатъка с цветната проба. С моментално измерване и подобрена точност за опростяване на работния процес, X-Rite eXact е първият спектрофотометър в индустрията, който предлага на клиентите възможност да измерват при истински дневни светлинни условия, поддържайки всички М стандарти, включително и пълния М1. X-Rite InkFormulation 6 предлага на печатарите бързо изчисляване на оптимална и най-рентабилна рецепта (на база на печатния процес, мастило, осветление, цена на пигмента, броя на компонентите и материалите, които ще се използват). Софтуерът помага на печатарите и доставчиците на мастила да ускорят процеса на рецептиране с последователност, възпроизводими резултати за голямо разнообразие от медии и дебелини на мастиления слой, включително прозрачни филми и метализирани носители. www.creativecenter.bg

Xerox представя три нови решения за по-продуктивен бизнес Xerox представи три нови решения, които подобряват работата в различни бизнес сектори – серията копир-принтери и принтери D136, дигиталната печатна система iGen 150 и добавената функционалност на Circle от компанията на Xerox XMPie за автоматизирано управление на кросмедийни кампании. Новите черно-бели устройства Xerox D136 са идеални за печат на трансакционни документи, книги и упътвания. Със серията копир-принтери и принтери потребителите могат да избират скорост на печата, както и сървърни и завършващи опции, които да отговарят на специфичните им нужди. Устройствата са създадени, за да се впишат във всяка печатна среда, като разширените им възможности предлагат повече разнообразие за приложение – от стикери за прозорци до визитни картички и магнити.

D136 Копир-принтерът D136 може да бъде свързан със сървъра Xerox EX, захранван полиграфия 5’2013 41


новини от Fiery, който разполага със спектрофотометър, калибриращ принтера, за да осигури плавен, плътен градиент. Освен това за устройствата е достъпен и FreeFlow® Print Server от Xerox. Xerox D136 използва EA Toner и печата при разделителна способност от 2400х2400 точки, което означава, че текст, снимки и графики се пресъздават консистентно – с ясни полутонове и плътно черно. Освен това тонерът придава на разпечатките професионален матиращ завършек. Новите машини работят със скорост от 136 стр./мин и разполагат с висококапацитетни захранващи механизми, така че да се справят с различни типове хартия и да осигуряват възможност за по-големи обеми на печат.

iGen 150 Традиционно Xerox държи да предлага на потребителите възможности, гарантиращи безкомпромисно качество и чрез които бизнесът да увеличи своята продуктивност. Ето защо този месец компанията представя още едно решение, посветено на това – новата дигитална печатна система iGen 150, която елиминира съмненията за качеството на картината и помага за конвертирането на повече аналогови задачи към дигитални. iGen 150 предлага избор от екрани, като така дава на спе-

циалистите пълен контрол, независимо от броя на графичните елементи като снимки, текст, цветове и изображения. Същевременно нова технология в нея, наречена Object Oriented Half Toning, прави изображенията и текста по-меки или по-отчетливи в зависимост от конкретната необходимост. С iGen 150 професионалистите могат да увеличат продуктивността си с около 25%, благодарение на по-малкото време, отделено за предпечат, качество на контрола и настройки. За да бъде картината идеална, новата дигитална печатна система е с разделителна способност 2400х2400 dpi и дава повече визуална информация на квадратен сантиметър, като по този начин подобрява детайлите. Освен това автоматизирана система за предаване на изображенията върху хартия елиминира ръчните настройки за размери до 26 инча и така спестява време, а трансферът с една контактна точка печата до 150 стр./мин. По този начин професионалистите спестяват важно време, без да правят компромис с качеството.

Campaign Automation Третото предложение за по-продуктивен бизнес идва от XMPie®, компания на Xerox, която е водещ доставчик на софтуер за управление на индивидуали-

зирани комуникации (ICM) и иноватор при софтуера за 1:1 кросмедийни кампании. Компанията представя Campaign Automation – добавена възможност към награждаваното решение Circle™ SaaS за 1:1 комуникация през няколко канала. Circle позволява на специалистите да споделят информация, да планират следващите си действия, да виждат примери и реални доказателства за персонализирано съдържание, да работят съвместно при създаването и изпълнението на различни фази от кампаниите и дори да следят резултатите от тях. С новите възможности за автоматизация XMPie разширява Circle, за да го превърне в контролен панел, който позволява планиране на дейности в определени периоди и опция за повторяемост. Основно преимущество на Campaign Automation е ценовата му ефективност, тъй като решението спомага за намаляване на човекочасовете извън работно време, които обикновено са необходими за стартиране на процеси в конкретни часове. Освен това новото предложение предлага опция за таргетиране към конкретни групи, определени чрез CRM и според поведението им в определени кампании, което добавя значителна допълнителна стойност за бизнеса. www.xerox.bg

в памет

Петър Борисов Белев 1948–2013 На 2 август т.г. ни напусна колегата Петър Белев – дългогодишен специалист в полиграфията, прекрасен човек и приятел Инж. Петър Белев е роден на 23.05.1948 г. в гр. София. Средното си образование завършва през 1967 г. в полиграфическия техникум „Юлиус Фучик“ в София, специалност – литоофсет. След средното си образование работи в ПК „Димитър Благоев“, откъдето след конкурс през 1970 г. заминава да следва във Висшето инженерно училище в гр. Лайпциг, бившата ГДР. През 1975 г. завършва специалността Технология на производството – секция Полиграфия, след което продължава своя професионален път в ПК „Димитър Благоев“ като началник цех „Офсетов печат“. Натрупал организационен опит и оценен от Държавно обединение „Българска полиграфия“, през 1985 г. е назначен като главен специалист в Обединението. 42 полиграфия 5’2013

От края на 1987 г. е зам.-директор в ДИ „Септември“, а по-късно, след промените, е назначен за директор на вече преименуваното Издателство „Спектър“. През януари 1994 г. приема предизвикателството да работи в представителството на австрийската фирма „Брюдер Хен“ по продажбите на полиграфически машини и материали с марката manroland. След закриването на дейността � в България, от 2002 г. е в представителството на фирма „Ротографикс“ – Виена в гр. София. През последните години работи на хонорар като експерт-консултант в ТЮФ Рейнланд България. Поклон пред паметта му! Редакцията на сп. полиграфия


София 1528 бул. Искърско шосе 15 тел.: 02 979 44 25, 979 44 26 факс: 02 979 44 27 моб. тел.: 0896 81 91 12 0896 81 91 13 e-mail: aldex@mail.bg www.aldex-inc.bg

София 1784 бул. Цариградско шосе – 7 км тел.: 02 971 80 25 факс: 02 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

e-mail: sales.vienna@mm-karton.com wwww.mm-karton.com

София 1138 кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02 930 77 61, 02 40 11 761 факс: 02 930 77 11, 02 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg www.demax.bg

1784 София бул. Цариградско шосе 147 тел.: 02 9655 278 факс: 02 9655 231 e-mail: msimova@iec.bg www.copi-s.com

1784 София бул. Цариградско шосе 119А тел.: 02 971 80 88; 02 971 80 86 02 971 80 22; факс: 02 971 80 23 е-mail: office@ofsetbg.com www.ofsetbg.com

Централен офис: София 1113 ул. Тинтява 100 тел.: 02 8191 103 факс: 02 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

Русе 7005, бул. Липник 129 тел.: 082 880 260, факс: 082 880 360 e-mail: office@dunavpress.com Офис в София, кв. Стрелбище ул. Хайдушка гора, бл. 112, вх. А, ет. 1 тел./ факс: 02 958 30 93 e-mail: sofia@dunavpress.com www.dunavpress.com

София 1715 ж.к. Младост 4, Бизнес парк София I сграда 14 — партер тел.: 02 955 94 61 факс: 02 955 96 21 е-mail: office@manroland.bg www.manroland.bg

София 1784 бул. Цариградско шосе 117 тел.: 02 974 31 44 факс: 02 974 50 33 e-mail: m.iliev@misto90.com www.misto90.com

София 1528 бул. Искърско шосе 7 Търговски център Европа, сграда 12 тел.: 02 841 10 16 факс: 02 841 10 12 e-mail: office@druckfarben.bg www.druckfarben.bg

София 1504 бул. Цариградско шосе 47А тел.: 02 944 39 42 факс: 02 943 31 09 e-mail: info@bg.mullermartini.com www.mullermartini.com

Bobst Central Europe s.r.o. Technicka 15, CZ-616 00 Brno, Czech Republic Tel.: +420 541 19 13 11 Business Unit Sheet-Fed тел.: 0887 393 440 факс: 0618 640 02 e-mail: daniel.nikolov@bobst.com www.bobst.com

Костинброд бул. Славянска 10А тел.: 0721 66 245, 0721 66 246 0721 66 247 факс: 0721 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

София 1592 кв. Дружба 1, ул. Илия Бешков 3 тел.: 02 979 00 06 e-mail: manager@poligrafcombinat.bg www.poligrafcombinat.bg

1784 София бул. Цариградско шосе 113А тел.: 02 876 04 93 тел./факс: 02 975 33 97 e-mail: bulgraph@bgnet.bg www.bulgraphica.com

Пловдив 4000 ул. Ал. Стамболийски 9 офис: 032 607 820, 032 607 821 032 607 825 търговски отдел: 032 607 824 e-mail: dominov@evrocom.net www.dominov-bg.com

София 1618 бул. Братя Бъкстон 40, ет.3 тел.: 02 856 68 69 факс: 02 955 54 78 e-mail: info@politekbg.com www.politekbg.com

София 1784 бул. Цариградско шосе 121 тел.: 02 975 1630, 02 975 1631 факс: 02 975 16 36 www.canon.bg

Пловдив 4000 жк Тракия, ул. Н. Шилева 16 тел.: 032 654 160, 032 654 165 факс: 032 654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com


Знанието води до прогрес и е сърцето на корпоративното развитие. Вие и Вашите вашите служители можете да влезете във върхова форма и да заемете водеща роля в индустрията. Усъвършенствайте уменията и експертните си познания с обучения, семинари и ноу-хау от нашата академия Print Media Academy. В Heidelberg експертите се учат от експерти. Регистрирайте се на: www.print-media-academy.com Хайделберг България ЕООД, Младост, ул. Магнаурска школа 3. бул. Цариградско шосе 7 км www.bg.heidelberg.com

Polygrafia 05/2013  
Polygrafia 05/2013  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Advertisement