Κοινωνικό Παντοπωλείο

Page 1

POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

&

Διαχείριση Κοινωνικού Παντοπωλείου με χρήση τεχνολογίας Barcoding /RF

Web Base Application

Functional Design

Συστήματα Λογισμικού & Υπηρεσίες Κύπρου 2 & Σωκράτους. 151 27. Μελίσσια (+30) 210 613 2150. email: info@publico.gr http://www.publico.gr

Advanced Reports

Κάρτες Δικαιούχων

Advanced Security

Multi Device implamentation

Scan for demostration request


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Δημιουργεί και διαχειρίζεται το μητρώο ληπτών/δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού παντοπωλείου. Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση για την λειτουργία της αποθήκης υλικών, με παρακολούθηση των δελτίων εισόδου – εξόδου, των αναλυτικών κινήσεων των ειδών και των ποσοστών πληρότητας. Παράλληλα βοηθά στην οργάνωση και την ταξινόμηση των αναγκών, καθώς και στην αξιολόγηση των προτεραιοτήτων τους.

Οφέλη λειτουργίας Συστήματος Παραγωγικότητα Οργάνωση Ταχύτητα Εξοικονόμηση

Παρέχει πλήρη στατιστικά στοιχεία και δυναμικές αναζητήσεις για το σύνολο των εγγραφών, ενώ παράγει µία σειρά εύχρηστων εκτυπώσεων, αναφορών και γραφημάτων που βοηθούν στην εύκολη και γρήγορη κατανόηση της συνολικής λειτουργίας του καταστήματος.

Ενίσχυση Εικόνας

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η αναζήτηση περιεχομένου εμφανίζει το σύνολο των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο, ενώ η επιλογή πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να λειτουργεί συνδυαστικά. Με την χρήση συνδυαστικών φίλτρων, ο χρήστης μπορεί να εξειδικεύσει την αναζήτησή του, προσδιορίζοντας εύρος ημερομηνιών, ημερήσια/εβδομαδιαία/ μηνιαία κίνηση ειδών, κατηγορίες παροχών, ηλικιακές ομάδες, κλπ. Εμβαθύνοντας στην αναζήτησή του, το σύστημα εμφανίζει στον πίνακα αποτελεσμάτων του χρήστη μόνο τις εγγραφές που επιθυμεί.

ΣΤΑΤΙΚΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Για την εξυπηρέτηση τακτικών αναγκών, όπως καταστάσεις ειδών, ημερήσια κίνηση προϊόντων, καρτέλες δικαιούχων, περιοδικές αναφορές συναλλαγών ανά δικαιούχο κλπ, παρέχονται στατικές αναφορές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε Δήμου. Παράλληλα το σύστημα παρέχει την δυνατότητα παραγωγής δυναμικών αναφορών, που δημιουργούνται και προσαρμόζονται από τους χρήστες. Οι δυναμικές αναφορές αντλούν τα δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο από την βάση δεδομένων, κάνοντας χρήση συνδυαστικών φίλτρων που ορίζει ο χρήστης, για την εξειδίκευση της ζητούμενης πληροφορίας.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ BARCODING /RF Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, τον έλεγχο και την αποφυγή λαθών, το σύστημα υποστηρίζει την διαχείριση με την χρήση της τεχνολογίας BarCoding / RF. Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού διαχείρισης, το κοινωνικό παντοπωλείο μπορεί να εκδίδει ετικέτες γραμμωτών κωδικών (βάση όλων των γνωστών προτύπων ΕΑΝ13, ΕΑΝ128, κτλ), να χαρακτηρίζει κάθε τεμάχιο που δεν υποστηρίζει barcode στην συσκευασία του και να διαχειρίζεται την κίνηση του συνόλου των προϊόντων που διακινεί με την χρήση ασύρματων τερματικών scanner/RF.


Εισαγωγή και διαχείριση Μητρώου δικαιούχων Για την διαχείριση και τον έλεγχο των παροχών, το σύστημα δίνει την δυνατότητα συντήρησης μητρώου ληπτών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες καταστάσεις του Δήμου για τα άτομα που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις και μπορούν να λαμβάνουν προνοιακές παροχές. Για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας και την αποφυγή λαθών, το σύστημα υποστηρίζει την εισαγωγή πληροφοριών μητρώου από μορφοποιημένες καταστάσεις δικαιούχων, αλλά και την απευθείας διασύνδεση με την βάση δεδομένων του συστήματος «Κοινωνική Πρόνοια» της

σουίτας δημοτικών υπηρεσιών Polis. Η διασύνδεση με το μητρώο προνοιακών παροχών του Δήμου διασφαλίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, παρέχοντας δυνατότητες ταξινόμησης των αναγκών του, αξιολόγησης των προτεραιοτήτων του, αλλά και απόκτησης συνέπειας απέναντι στους δικαιούχους. Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να εξάγει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία με αναλυτικές αναφορές ανά δικαιούχο, ενώ με τον προσδιορισμό ειδικών χαρακτηριστικών και την χρήση σύνθετων φίλτρων, μπορεί να ομαδοποιεί και να διαχειρίζεται ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Έκδοση και διανομή κάρτας δικαιούχων Για την διευκόλυνση των δικαιούχων αλλά και των χειριστών του συστήματος, παρέχεται αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών μέσω καρτών Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οποίες διανέμονται δωρεάν στο σύνολο των δικαιούχων. Κάθε κάρτα αντιστοιχίζεται με τον αριθμό μητρώου μέλους και περιλαμβάνει barcode ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Η εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας στο σύστημα πραγματοποιείται με την χρήση ασύρματων τερματικών scanner/RF.

Διαχείριση & Έλεγχος Αποθήκης Το σύστημα υποστηρίζει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ενέργειες & ελέγχους οι οποίοι απαιτούνται για τη σωστή διευθέτηση, τακτοποίηση, φύλαξη & διακίνηση όλων των υλικών/προϊόντων που φυλάσσονται και διακινούνται στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση, με καταχώριση όλων των ειδών/προϊόντων αλλά και παρακολούθηση κάθε κίνησης μέσω των δελτίων εισαγωγής, εξαγωγής και επιστροφών. Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση και έλεγχο αποθεμάτων, ενώ παρακολουθεί τα ποσοστά πληρότητας της αποθήκης σε πραγματικούς χρόνους.

Για τον προσδιορισμό της εφαρμογής και την διαχείριση ειδικών παραμέτρων (όπως η προέλευση, οι κατηγορίες, οι μέθοδοι υπολογισμού, οι μονάδες μέτησης κλπ), γίνεται χρήση βοηθητικών πινάκων, που παρέχουν ευελιξία στην γρήγορη προσαρμογή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινωνικού καταστήματος. Με την χρήση της τεχνολογίας BarCoding / RF, διευκολύνεται κάθε διαδικασία κίνησης ή καταγραφής προϊόντων, επιταχύνοντας την διενέργεια απογραφής αλλά και υποστηρίζοντας την σωστή οργάνωση και τακτοποίηση των υλικών/προϊόντων.


POLIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Created by

R

(+30) 210 61 32 150

info@publico.gr

www.publico.gr

https://www.linkedin.com/company/publico-greece


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.