Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

Wersja elektroniczna NASZEJ gazety na www.powiatowy.pl

20 lutego

2019 r.

ROK XVIII NR 4 (938) 20.02.2019 r.

Gala „Sportowiec Roku 2018”

str. 3

str. 3

Na tropach antyku str. 4

Walne zebranie OSP Lututów

Rozmowa z wójtem Gminy Lututów - Markiem Pikułą str. 5

Mistrzostwa Polski w Toruniu str. 6

Mariusz ŚLĘZAK Mistrzem i Wicemistrzem Polski str. 4

Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego w Warszawie str. 7


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy

Reklamy, Promocje, Oferty Ogłoszenia, Praca, Usługi, Nieruchomości, Informacje, Opinie Zadzwoń, napisz!

Przekonaj się ile zyskasz Reklama

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego działając na podstawie z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Lututów, obręb Lututów, gm. Lututów, oznaczonej jako działka nr 55, o powierzchni 10,8700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta SR1W/00113295/6, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego. I. Opis nieruchomości: Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach wsi Lututów w odległości około 8 km od zjazdu na drogę ekspresową S8. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczna oraz wodociągową. Posiada dobre możliwości inwestycyjne. II. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 1. Nieruchomość znajduje się na obszarze wsi, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lututów nieruchomość ujęta jest jako teren zabudowy produkcyjno – usługowej. 2. Nieruchomość można oglądać w terminie do dnia 10 maja 2019 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z Komisją Przetargową. III. Obciążenia i zobowiązania. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, roszczeniami, ograniczeniami władania na rzecz innych osób i nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. IV. Forma i tryb zbycia. Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczym o charakterze produkcyjnym lub usługowym, podejmą się inwestycji (budowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą) i zakończą ją w 2026 roku, zgodnie z uchwałą Nr 439/2018 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę nieruchomości powyższych warunków zagospodarowania nieruchomości, a tym samym nie wykonania w/w zobowiązań, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zastrzega sobie prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości. V. Termin i miejsce przetargu – 15 maja 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr 5. VI. Cena prawa własności: 1 487 500 złotych (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych)

Do wylicytowanej ceny nie zostanie doliczony podatek VAT. VII. Warunki przetargu: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200 000,00 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r. na rachunek bankowy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Wieruszów 33 9256 0004 2600 0169 2000 0030

oraz przedłożenia wstępnego planu realizacji inwestycji. Komisja przetargowa po sprawdzeniu czy oferenci spełniają warunki przetargowe kwalifikować będzie do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w dniu 14 maja 2019 r. 2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, której przetarg dotyczy. Wpłacenie wadium oznacza również, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie. 3. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu. VIII. Przetarg Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Przeprowadzenie przetargu ustnego ograniczonego podyktowane jest tym, że przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta na rzecz podmiotu, który podejmie się inwestycji (budowy zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą) i zakończy ją w 2025 roku, zgodnie z uchwałą Nr 439/2018 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu upoważniającego do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, koniczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym

pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz. U. 2014 r., poz. 1490). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14, pkt 5 Rozporządzenia j.w.) Wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustaw z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą, zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba, że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. Powiat Wieruszowski może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej Starostwa, podając przyczynę odwołania przetargu. IX. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty aktu notarialnego i opłat sądowych, których wysokość określi notariusz oraz koszty związane z ewentualnym wskazaniem granic nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem przetargu /parter, pok. Nr 5 / telefon nr 062 78 13 396 /.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

3

Walne zebranie OSP Lututów Gala “Sportowiec Roku 2018”

W dniu 16 lutego 2019 r. na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie Zarząd OSP zorganizował doroczne Walne Zebranie jednostki OSP. Powitał zaproszonych gości i otworzył zebranie Prezes druh Marek Gwiazdowski. Zebrani na przewodniczącego zebrania wybrali druha Wacława Zabłockiego na protokólanta druhnę Zdzisławę Oderkiewicz, do komisji uchwał i wniosków druhów; Mirosława Grelę, Daniela Faltyńskiego, Jerzego Majewskiego. Projekt porządku zebrania przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności i finansowe przedstawił Prezes druh Marek Gwiazdowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Mariusz Halamus. Plan finansowy i działalności na rok 2019 zaprezentował druh Marek Gwiazdowski. Stwierdził, że wydano 450 tys zł z tego 425 na samochód, 10 tys na jego wyposażenie. 37 tys zł mają na siłownię, 5 tys na poświecenie samochodu i 6 tys na inne inwestycje. Serdecznie podziękował wszystkim co przyczynili się do pozyskania samochodu: druhnie Monice Mielczarek i druhowi Marcinowi Klimasowi za przygotowanie wniosków i przygotowanie przetargu, panu Wójtowi co dołożył prawie 300 tys zł. Sam samochód udało się zakupić w ciągu 5 tygodni. Druh Klimas Marcin przedstawił sprawozdanie z działalności Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W programie były; szkolenia ratownicze na terenie naszej gminy i poza jej gra-

na rzecz jednostki, wiemy że się nie żegna ze strażą i dalej będzie służył radą i pomocą młodszym druhom. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia i radości i tylu powrotów ile wyjazdów. Poseł Piotr Polak zwrócił się do druhen, druhów, druhów z PSP i do Wójta Gminy. Przeprosił za spóźnienie ale usprawiedliwieniem jest to, że brał udział w zebraniu w Złoczewie. Staram się jak najlepiej wypełniać swoje poselskie obowiązki i nie odmawiać na zaproszenia. Trudniej gdy zaproszenia się nałożą, wtedy już trudno bo daru bilokacji nie mam. W Lututowie czuje się dobry klimat. Byłem też w Piaskach. Tam też potrafią dobrze pracować i organizować działalność. Zorganizowanie samochodu dla Lututowa wymagało wielu spotkań i konsultacji ale się udało. Działalność OSP jet mi bliska bo w przeszłości byłem Sekretarzem jednostki i też jeździłem do pożarów. W roku ubiegłym samochody też trafiły do Galewic i Bolesławca. Przypomnę jak się sprawili polscy strażacy w Szwecji, żaden kraj unijny nie dorównywał polskim strażakom tak w akcji jak i w wyposażeniu. Ten sukces to efekt dofinansowania strażaków ochotników w skali całego kraju. Ta tendencja będzie się też utrzymywać w sejmie w 2019 roku. Na koniec życzył aby w tym zacnym gronie ludzi udało się jak najwięcej planów i marzeń zrealizować, żeby rok był korzystnym i rekordowym dla całego samorządu i żeby za rok nikogo nie zabrakło, za to żeby przybyło młodych chętnych do pracy osób.

nicami, start młodzieżówki w sztafecie i bojówce, piknik dla młodzieży, bal, udział w dożynkach, zakupienie wyposażenia i umundurowania, przygotowanie kalendarza strażackiego i akcja „Szlachetna Paczka”. Sprawozdania i plan pracy i finansowy zebrani przyjęli jednogłośnie. W ramach dyskusji Prezes druh Marek Gwiazdowski i Gospodarz druh Leszek Obała zrezygnowali ze swoich funkcji. Zebrani na ich miejsce wybrali druhów Jacka Baka i Wojciecha Kalusa. Zarząd na swoim posiedzeniu postanowił powierzyć funkcje Prezesa druhowi Marcinowi Klimasowi, Wiceprezesa Wojciechowi Kalusowi a Gospodarza Jackowi Bakowi. Uchwały Komisji Uchwał i Wniosków przyjęto jednogłośnie. Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarządu Gminnego druh Marek Pikuła jeszcze raz powitał posła na Sejm Rzeczpospolitej pana Piotra Polaka. Stwierdził, że jest to szczególny rok szczególna chwila, zamiar kupna dla jednostki samochodu udało się zrealizować. Twórców tego sukcesu było dużo. Bardzo dziękuje panu posłowi za szczególne zaangażowanie. Dziękuje w imieniu swoim i Zarządu jednostki. Gratuluję Zarządowi nowego samochodu. Kiedyś Przewodniczący rady gminy stwierdził, ze pan poseł jest jakby mieszkańcem Lututowa, bo tak często u nas gości. Dziękuje druhowi Markowi Gwiazdowskiemu za prace i zaangażowanie

Kapitan PSP Karol Bielak w swoim obszernym wystąpieniu przedstawił aktywność strażaków w skali całego powiatu. Stwierdził, ze ilość zdarzeń w skali Gminy Lututów to zaledwie 11,5% zdarzeń w skali powiatu. Widocznie organizowane w Lututowie szkolenia i pogadanki przynoszą jednak skutek. W ramach 13 inspekcji jednostek OSP Lututów wypadł bardzo dobrze. W ubiegłym roku organizowano kursy; kierowców, konserwatorów, testy w komorze dymnej, współdziałania z pogotowiem ratowniczym, pierwszej pomocy. W Łubnicach zakupiony defibrylator uratował życie pierwszej osoby. W roku bieżącym również odbędzie się szereg kursów w tym używania defibrylatorów, dla naczelników. Na zakończenie wystąpienia w imieniu Komendanta Powiatowego podziękował za wysiłek, pracę i poświecenie w dotychczasowej działalności. Prezesi serdecznie podziękowali panu posłowi i Prezesowi druhowi Markowi Pikule za pomoc w pracy jednostki i uroczyście wręczyli okolicznościowe, pamiątkowe grawerowane dyplomy. Następnie członkowie Zarządu i zaproszeni goście dokonali wręczenia odznaczeń wysługi lat dla druhów najstarszych a następnie dla tych najmłodszych. Potem był już tylko obiad przygotowany przez druhny oraz kawa i ciasta przygotowane przez kwiat naszych strażaczek. Relacja i zdjęcia Wacław Zabłocki

4.02.2018r. w Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody plebiscytu “Sportowiec Roku 2018 Dziennika Łódzkiego”. Na Gali nie zabrakło zawodników oraz trenerów Klubu Sportowego HUSARIA Wieruszów. Nasi reprezentanci mieli okazję znaleźć się w gronie takich gwiazda sportu jak Adam Kszczot - Laureat Nagrody, mistrz świata z Birmingham i mistrz Europy z Berlina w biegu na 800m. RKS Łódź. Nagradzano w następujących kategoriach:  - Juniorka Roku.  - Junior Roku. - Sportowiec Roku kobieta. - Sportowiec Roku mężczyzna. - Trener Roku. - Drużyna Roku.  Ponadto nagrodzonych zostało piętnastu laureatów, najlepszych w plebiscycie Sportowiec Roku 2018 w całym

regionie łódzkim. Nagrody najlepszym sportowcom wręczyli: wiceprezydent miasta-Tomasz Trela, wicemarszałek województwa łódzkiego-Zbigniew Ziemba, gospodarz uroczystości i redaktor naczelny Dziennika Łódzkiego-Marcin Kowalczyk. Galę poprowadził red. Dariusz Postolski. Nagrody wręczone zostały również w kategorii Laureaci Powiatu, w której to zostali nagrodzeni: Powiat wieruszowski:

Sportowiec Junior chłopiec - Wiktor Pisula (Husaria Wieruszów) - Mistrz Polski Juniorów PFKK Trener Roku - Piotr Makowski (Husaria Wieruszów) - trener sekcja Karate KS Husaria Drużyna Roku - KS Husaria Wieruszów Chcielibyśmy bardzo podziękować za zaufanie jakim obdarzyli nas zawodnicy, rodzice, sympatycy oraz sponsorzy, bez których nie moglibyśmy cieszyć się sukcesami oraz takimi wyróżnieniami.

ZSR w Lututowie na Targach Edukacyjnych 2019 w Wieluniu

W dniach 6 -7.02.2019 roku w hali sportowej przy ul. Częstochowskiej w Wieluniu odbyły się Targi Edukacyjne dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Jak co roku, delegacja uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie zachęcała do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 obejmuje ona następujące kierunki kształcenia w zawodach: w Technikum: • technik agrobiznesu • technik architektury krajobrazu • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki • technik rolnik • technik żywienia i usług gastronomicznych w Branżowej Szkole I Stopnia • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych Wśród wymienionych zawodów nowością jest technik żywienia i usług gastronomicznych. To szkoła pozwalająca zdobyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia, np. urządzanie i funkcjonowanie zakładów gastronomicznych, gospodarstw domowych, przyrządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego i zdrowego żywienia, estetycznego ich podawania i prawidłowego obsługiwania konsumentów. Odwiedzający stoisko gimnazjaliści i ósmoklasiści mogli porozmawiać o interesujących ich zawodach z uczniami, nauczycie-

lami i dyrektorem szkoły. Usłyszeli również, że wartość dodaną naszej szkoły, czyli to, co zdobywa uczeń poza nauką w określonym zawodzie stanowią: m.in. kursy na prawo jazdy kategorii B i T, dodatkowe kwalifikacje w ramach realizacji projektów unijnych, np. kurs spawacza, operatora wózków widłowych, kurs florystyczny, płatne staże i wyjazdy na praktyki zagraniczne do Włoch. Zwiedzający stoisko skosztowali pysznych „krówek”, otrzymali długopisy z logo szkoły, i gadżety walentynkowe wykonane przez uczniów w zawodzie technik architektury krajobrazu, a także podziwiali żywe króliki i ćwiczyli umiejętności kierowania pojazdem na symulatorze. Zainteresowanie ofertą edukacyjną naszej szkoły było duże, uczniowie z odległych miejscowości pytali o możliwość zamieszkania w internacie. Oczywiście, taka możliwość istnieje, ZSR w Lututowie oferuje miejsca w internacie, koszty pobytu w placówce obejmują tylko wyżywienie. Zapraszamy gimnazjalistów i ósmoklasistów do odwiedzin i kontynuowania nauki w naszej szkole. 14 maja 2019 roku będzie „Dniem Otwartych Drzwi” w ZSR w Lututowie. Więcej informacji, zdjęcia można obejrzeć na naszej stronie www.zsrlututow.internetdsl.pl oraz na Facebook’u Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie. Dorota Maciejewska


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Na tropach antyku

Chociaż starożytność to zamierzchłe czasy, jakżeż często jej ślady widzimy w obecnym życiu. Do bogatej skarbnicy kultury antycznej sięgają najwięksi współcześni producenci filmowi, twórcy bestsellerów książkowych i gier komputerowych. Odniesienia do niej widzimy w nazwach różnych firm, instytucji, restauracji itp., jej obecność czujemy też w naszym języku. Bogata mitologia, czyli opowieści o wierzeniach, zwłaszcza dawnych Greków i Rzymian, ich bogach i herosach, ciągle inspiruje wielu twórców. Potwierdza to wystawa pt. „Barwne

mity” zorganizowana w Powiatowej Publicznej Bibliotece w Wieruszowie, którą zwiedzili członkowie koła redagującego szkolną gazetkę „Jedyneczka” wraz z opiekunką panią Aldoną Dymacz – Wróbel. Autorem eksponowanych ciekawych prac ceramicznych jest lokalny artysta Jacek Biegański. Uczniowie mieli okazję skonfrontować swoje wyobrażenia odnośnie lektury mitów ze światem wykreowanym przez pasjonata sztuki i kluczem wiedzy rozszyfrować jego symbolikę.

Tekst i zdjęcia: Aldona Dymacz - Wróbel

„Międzypokoleniowa grupa marzeń” Mariusz ŚLĘZAK Mistrzem „Międzypokoleniowa grupa marzeń” – być może taką nazwę będzie nosił zespół aktywnie działających na rzecz społeczności Chobanina. Ma on połączyć seniorów z młodszym pokoleniem. Inicjatorem projektu jest Kacper Kos, który wraz z Fundacją Młodzi Propagują Sztukę przygotowuje wniosek grantowy do programu „Seniorzy w Akcji” w ramach którego może zostać utworzona taka grupa. Jej członkowie mogą spodziewać się wyjazdów do doskonale znanych term w Uniejowie oraz wspólnej wymiany wiedzy, pasji i zainteresowań. Młodzież między innymi poprowadzi warsztaty korzystania ze sprzętów elektronicznych dla seniorów, a seniorzy poprowadzą lekcję gotowania. Plany inicjatorów na tym się nie kończą. Już 21 lutego o godz. 18:00 zorganizowane zostanie spotkanie w sali OSP w Chobaninie, podczas którego dowiemy się czego tamtejsi seniorzy oczekują. Organizatorzy zapraszają młodzież i seniorów, aby wspólnie porozmawiać o możliwościach rozwoju takiej grupy. Zebrane wnioski pozwolą lepiej przygotować składany wniosek. Możliwe, że już pierwsze spotkanie zainicjuje pomysłami na międzypokoleniową współpracę i działania, które będzie można zrealizować bez względu na środki zewnętrzne.

i Wicemistrzem Polski

W Szubinie 02.02.2019r. rozegrano Mistrzostwa Polski w warcaby 100-polowe w grze aktywnej (15’+5’’na ruch), a następnego dnia Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej (3’+2’’). Specjalnie na te mistrzostwa przyleciał z Londynu zawodnik LKS Czarna Damka Lututów Mariusz ŚLĘZAK. Mariusz w sobotę w grze aktywnej nie

miał sobie równych i wygrał zdobywając Tytuł Mistrza Polski w grze aktywnej. Następnego dnia w grze błyskawicznej „musiał” zadowolić się drugim miejscem i wicemistrzostwem. Mariusz był jedynym zawodnikiem który zdobył dwa medale. Brawo! Z warcabowym pozdrowieniem

ZARZĄD LKS Czarna Damka Lututów

Kacper Kos

Trzeci Turniej Ligi Halowej Chłopców E 1 (2008 i młodsi) i trzeci półfinał w wykonaniu młodych piłkarzy „HETMANA” Żdżary W dniu 20 stycznia 2019 r w godz.9.00 do 14.00 w Hali Sportowej SP w Białej odbył się III turniej Ligi .Młodzi piłkarze „HETMANA” Żdżary pomimo osłabienia chorobą kilku podstawowych zawodników spisali się nad wyraz bardzo dobrze zajmując 4 miejsce na 9 zespołów. Do zakończenia ligi pozostał jeszcze 4 turniej 10 marca 2019 r.

Na podsumowaniu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia wszystkim zawodnikom którzy uczestniczyli w rozgrywkach ligowych. Skład zespołu „HETMANA” Żdżary 1.Wojciech Szukała – bramkarz 2. Kewin Wrześniewski –obrona 3.Mateusz Owczarek – obrona 4. Jan Grela – obrona

5.Patryk Łuczak – pomoc 6.OskarMania-pomoc 7.Szymon Nowakowski – pomoc 8.Stanisław Panek –atak Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w zawodach ligowych i zapraszam wszystkich chętnych na wspólny co tygodniowy trening w piątek w godzinach 17.0019.00 (sala gimnastyczna przy SP w Żdżarach). Andrzej Dratwa

Akademia wróciła ze srebrem

W rozgrywanym na hali w Łęce Opatowskiej Turnieju halowym Reprezentacja Akademii Piłkarskiej Wieruszów, czyli zawodnicy i zawodniczki złożeni z oddziałów z Wieruszowa oraz Lututowa, zajęła drugie miejsce ulegając jedynie gospodarzom turnieju Strażakowi Słupia. Nasz zespół zwyciężył w 4 spotkaniach (4:0 – Płomień Opatów, 5:1 – Strażak Słupia II, 2:1 – Gal Gaz Galewice, 5:1 – Pionier Baranów) oraz przegrał jedno – z pierwszą drużyną ze Słupi (0:2). Przede wszystkim cieszy nas gra, która jest ładna dla oka – mówi po meczu trener

Łukasz Łakomiak. – Non stop ciężko pracujemy, aby się poprawiać we wszystkich elementach. Każdy z dzieciaków zostawił na boisku dużo serca i zaangażowania, chociaż w jednym – przegranym meczu – pojawiło się rozluźnienie, ale będziemy starali się to poprawić. Możemy być dumni z tego, co wspólnie zaprezentowaliśmy w tym dniu. Dodajmy jeszcze, że najlepszym strzelcem z dziewięcioma trafieniami na swoim koncie został Mikołaj Piszczałka z AP Wieruszów


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

5

Gmina Lututów na dynamicznej ścieżce rozwoju Z wójtem Gminy Lututów Markiem Pikułą rozmawia Eugeniusz Tomaszek.

Panie wójcie, minęło już trochę czasu od wyborów i z pewnością udało się nieco odetchnąć. Z Pana strony świetny wynik wyborczy, pokonał Pan w tym wyścigu kilku kandydatów, ale tak dobry wynik z pewnością zobowiązuje. Jak Pan widzi realizacje swojej funkcji w tej kadencji? Myślę, że mój wynik wyborczy wynikał z konsekwentnej polityki finansowej samorządu Gminy Lututów. Każda inwestycja była analizowana pod kątem finansowym i pod kątem konieczności jej przeprowadzenia. Nie było działań inwestycyjnych, które były niepotrzebne, nietrafne i by dodatkowo obciążały budżet gminy. Świadomość o przeprowadzonych inwestycjach miała główny wpływ na końcowy wynik wyborczy. Wszystkim realizowanym przeze mnie działaniom jak i podejmowanym decyzjom przyświecało przede wszystkim dobro gminy i jej mieszkańców. *** Wiadomo, że sytuacja w poprzednich latach nie była ciekawa, natomiast obserwując ostatnią kadencję i budżet to widać znaczną poprawę. Oczywiście to zadłużenie jest i będzie, ale nie jest ono tak wielkie jak co niektórzy próbują je wyolbrzymiać. Myślę, że jest w rozsądnych granicach i spokojnie pan sobie z nim poradzi. Natomiast możliwości związane z gminą to możliwości tego budżetu i realizacji zadań. Niestety to tak nie działa, że chciałoby się więcej i jest więcej. Wracając do początku minionej kadencji trzeba powiedzieć, że zadłużenie było bardzo duże, ale istotną rzeczą jest to, że każdy samorząd w większym bądź mniejszym stopniu jest zadłużony. Natomiast największym problemem na początku były nieprawidłowości w budżecie, czyli rok 2014. Niemożliwy do realizacji budżet tj. znacznie zawyżone dochody gminy w stosunku do wydatków, niedoszacowanie kosztów utrzymania jednostek, brak płynności finansowej oraz niemożność spłaty kredytów bez naruszenia przepisów ustawy o finansach publicznych, to tylko niektóre okoliczności które zdecydowały o podjęciu przez tutejszy samorząd radykalnych kroków i szukania nowych rozwiązań celem maksymalnego ograniczenia wydatków budżetowych przy jednoczesnym utrzymaniu dochodów. Sprawdziły się działania mające na celu zaciśnięcie pasa i szukanie oszczędności. Wrócę do tematu utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Niemojewie. Myślę, że te oszczędności, które wówczas udało się uzyskać przyczyniły się do poprawy budżetu. Również ograniczenia etatowe w samym urzędzie i podległych jednostkach. Nie odbywało się to na zasadzie zwalniania pracowników, tylko naturalnego odejścia pracowników na emerytury i w zamian brak zatrudnień dla nowych osób. Zdaję sobie sprawę z tego, że zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach był nieco większy, ale w dobie informatyzacji przebieg niektórych prac można było znacznie usprawnić. Dzięki tym operacjom gmina potrafiła wyjść na prostą. Przy tych wszystkich oszczędnościach staraliśmy się także realizować inwestycje. Istotą tego wszystkiego jest to, że inwestycje były realizowane z ogromnym wsparciem z zewnątrz, czyli pozyskiwanie środków zewnętrznych z różnego rodzaju projektów z minimalnym nakładem środków własnych. To się udało! Myślę, że taką transparentną inwestycją jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy. W tym przypadku z Urzędu Marszałkowskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy stosowne dofinansowanie. W granicach 260 tys. zł. udziału środków własnych na ponad 1 mln. zł. kosztorysu. Istotnym przykładem jest także droga o długości 2,5 km relacji Lututów -Łęki, gdzie dofinansowanie kształtowało się

na poziomie 80%.

*** Skoro już jesteśmy przy temacie dróg… Rzuciłem okiem na plan budżetowy tego roku i jest tam wymienione kilka pozycji remontów dróg, ale póki co te kwoty zaplanowane są dość niskie. Niemniej rozumiem, że jest to właśnie swego rodzaju przymiarka do zdobycia środków zewnętrznych. Dlaczego jest tam wymienionych kilka dróg? Dlatego, że ciężko przewidzieć z czego będzie można skorzystać. Myślę, że ten wybór będzie na tyle elastyczny, że nie wszystkie drogi można zakwalifikować i skorzystać z dofinansowania. Na ten moment złożyliśmy wniosek na drogę relacji Chojny-Kresy. Jest to wniosek złożony w ramach poprawy stanu dróg dojazdowych do pól. Obecnie czekamy za decyzją. Mamy także przygotowane dokumentacje na remonty ul. Wspólnej w Lututowie, we wsi Dobrosław, Huta, Dymki i we wsi Ostrycharze. Niemniej jednak zdaję sobie sprawę z tego, że w danym roku budżetowym nie wszystkie inwestycje można zrealizować. Istotne jest aby posiadać przygotowane dokumentacje na kilka dróg i w momencie uruchomienia naboru aplikować o środki z zewnątrz. Tak było w przypadku drogi relacji Lututów-Łęki. Były dosłownie 3 tygodnie na złożenie wniosku o dofinansowanie, bo środki rządowe pojawiły się dość nagle. Samorząd, który nie dysponował dokumentacją na budowę drogi w żaden sposób nie mógł się wyrobić w tak krótkim terminie. Technicznie jest to niemożliwe. *** Porozmawiajmy może teraz o dużej inwestycji, która jest planowana w tym roku w Świątkowicach… Mówimy tutaj o remoncie stacji uzdatniania wody w Świątkowicach. Ten temat ciągnął się latami. Nikt z moich poprzedników nie chciał zainwestować tak ogromnych pieniędzy na tą inwestycję z prostego powodu – tej inwestycji tak naprawdę nie widać na zewnątrz. Jest budynek, który owszem, z zewnątrz zostanie poprawiony, ale mało kto zdaje sobie sprawę jaki jest koszt tych wszystkich urządzeń wewnątrz. *** Ale jest jeden efekt, który mieszkańcy powinni docenić – poprawa jakości wody… Zdecydowanie! Także bezpieczeństwo dostawy wody ma tutaj znaczenie. Jest to inwestycja połączona z kanalizacją ul. Wieruszowskiej. Ogólny koszt tej inwestycji to kwota około 2 mln. zł. Udało się pozyskać kwotę dofinansowania 1 146 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo będę starał się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Łodzi żeby pokryć tą różnicę między dofinansowaniem a kosztem rzeczywistym. Ewentualnie będziemy także ubiegać się o umorzenie na poziomie ok. 30% z przeznaczeniem na kolejne inwestycje w kierunku ochrony środowiska. Z protokołów kontroli sanepidu wynikało wyraźnie, że jeżeli nic z tym nie zrobimy to w miesiącu grudniu ubiegłego roku było ryzyko zamknięcia tej stacji, więc był to już ostatni gwizdek. Jest to chyba najbardziej sztandarowa inwestycja, która będzie realizowana na terenie gminy Lututów. *** Jaka jest sytuacja jeśli chodzi o infrastrukturę odprowadzania ścieków? Uważam, że ten temat dopiero jest przed nami. Obecnie oczyszczalnia, która funkcjonuje jest wykorzystywana w 60-65%. Istnieje możliwość dołączenia kolejnych odcinków kanalizacji. Pierwszym z dołączonych odcinków będzie ul. Wieruszowska. Obecnie dys-

ponujemy opracowaną dokumentacją na kanalizację we wsi Piaski a następnie, bo ten temat nas nie ominie, ulice Ogrodowa i Zielona. Nie ukrywam jednak, że na początku tej kadencji przez 2-3 lata chciałbym skupić się na poprawie stanu dróg lokalnych. Natomiast w kwestii odprowadzania ścieków istnieje sporo indywidualnych rozwiązań, czyli oczyszczalnie przydomowe. Moim zdaniem jest to kierunek, który powinniśmy rozważyć z tego względu, że gmina Lututów jeśli chodzi o mieszkańców jest dość „rozrzucona” i trudno spiąć to w ogólny system kanalizacyjny. *** Spróbujmy spojrzeć w przyszłość. Ciągle mało konkretów widać odnośnie inwestycji na terenach należących do Powiatu Wieruszowskiego w gminie Lututów. Początek był bardzo obiecujący. Miały u nas powstać zakłady meblarskie. Starostwo Powiatowe, które w wyniku reformy Zespołu Szkół Rolniczych zostało właścicielem gruntów w Lututowie jest teraz ich decydentem. Wartość tych gruntów była barierą, która uniemożliwiła potencjalnym inwestorom ich wykup i przeznaczenie ich pod działalność. *** Kolejne przetargi powodują obniżkę cen. Nie doszło jeszcze do takiej sytuacji? Tak, osobiście rozmawiałem z panem starostą, sugerowałem i wnioskowałem o zastosowanie takiego rozwiązania. Lepsze czasami jest obniżenie wartości gruntów i w konsekwencji znalezienie inwestora skłonnego zainwestować. Byłoby to również korzystne dla Starostwa Powiatowego. Mam na myśli tutaj rozliczenia PIT i CIT. Byłby to także zastrzyk finansowy dla gminy Lututów. Po tych rozmowach pan starosta czy też Zarząd Powiatu mają ponownie rozważyć wniosek o obniżenie ceny tych gruntów. Teraz wszystko zależy od Starostwa Powiatowego, co do ewentualnej kwoty obniżki. Jeśli doszłoby do tego, to myślę że zainteresowanie byłoby duże. Wcale nie jest prawdą, że firmy które były zainteresowane rezygnują. Jesteśmy w stałym kontakcie i na ten moment jest jeden chętny inwestor, bardzo konkretny. Jeżeli doszłoby do tej inwestycji, to z mojej strony jak i ze strony Rady Gminy będziemy rozważać możliwości wprowadzenia zwolnień i ulg podatkowych. Wzorem jest tutaj Gmina Baranów, która stosuje takie rozwiązania podatkowe. Myślę, że w przypadku gminy Lututów byłby to podobny system. *** Podsumujmy naszą rozmowę. Co dobrego w najbliższym czasie czeka gminę Lututów, jakie wiadomości dla mieszkań-

ców? W tym roku zostaną zrealizowane wszystkie granty z Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”. Intencją moich działań jako wójta od samego początku była także pomoc jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ich strażnic. To są jedyne miejsca, które w jakiś sposób zabezpieczają potrzeby mieszkańców w danych wsiach. Za aprobatą Rady Gminy podjąłem decyzję, że wszystkie środki, które można pozyskać z LGD skierowałem na stowarzyszenia, czyli na jednostki OSP z terenu gminy. Takie granty trafiły do OSP Kluski, OSP Dymki, OSP Huta, OSP Piaski, OSP Lututów i OSP Łęki. Ponadto w ramach tych środków wykonany został remont wieży kościoła parafialnego w Lututowie. Na terenie OSP Piaski w ramach tego projektu ma zostać wykonany plac zabaw. Przy budynku OSP w Lututowie będzie siłownia zewnętrzna z placem rekreacyjnym. W OSP Łęki przewidziano do realizacji instalację CO. Przed remizą OSP Huta zostanie utwardzony plac. Natomiast OSP Dymki i OSP Kluski doczekają się kompletnego remontu. Moje działania poparte były dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem strażaków ochotników. Ponadto ze środków budżetu gminy przekazane zostaną środki finansowe w kwocie po 50 tys. zł. dla OSP Niemojew i OSP Dobrosław. Kolejny wyższy grant w kwocie 57 tys. zł. otrzyma Stowarzyszenie Ekorozwój Swoboda. Środki te zostały przeznaczone na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego. Obecnie czekamy tylko, aż poprawi się pogoda, by dokonać oficjalnego otwarcia. Na skutek zmian przepisów prawnych jak i propozycji ARiMR na terenie gminy Lututów zawiązało się kilka Kół Gospodyń Wiejskich; w Swobodzie, w Dobrosławiu, w Chojnach i w Dymkach. Wcześniej one istniały, tylko nie były zarejestrowane w sposób formalny. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji Otwartej Strefy Aktywności na stadionie. Jest to program Ministerstwa Sportu. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. W ramach tego projektu tego wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw dla dzieci. Wszystkie urządzenia są już zainstalowane. Czekamy tylko na poprawę pogody żeby można było zasiać trawę i ogrodzić teren. *** Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić dalszy rozwój gminy i na bieżąco informować o kolejnych dokonaniach a tymczasem dziękujemy za miłe przyjęcie i sympatyczną rozmowę.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Mistrzostwa Polski w Toruniu Bardzo dobry występ zawodników UMLKS START Wieruszów w Halowych Mistrzostwach Polski U 18 i U 20 w Toruniu

W Głazie Zimowo i Kuligowo!

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie od wielu już lat, jako miejsce aktywnego wypoczynku po trudach nauki, wybiera duża grupa uczniów z Wrocławia. Mija właśnie półmetek kolejnego zimowiska, na którym grupa uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z zapałem oddaje się swoim pasjom: tańcowi i teatrowi. Profesjonalne zajęcia z tych dziedzin prowadzą od lat instruktorzy: dr Piotr Para – aktor mim, pracownik Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka oraz Marta Brendel – tancerka wrocławskiego Teatru Muzycznego „Capitol” Poza nimi profesjonalne zajęcia dla dzieci wypoczywających w Głazie pro-

wadzą etatowi pracownicy ośrodka. Proponują wszystkim uczestnikom codziennie m.in. przejażdżki konne, Nordic Walking, zajęcia plastyczne i zabawy sportowe w sali gimnastycznej połączone z elementami gimnastyki korekcyjnej. Wspólnie z nimi nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem uczestników czuwają troskliwe panie wychowawczynie oraz panie pielęgniarki. Wieczorami dzieci mają okazję, wykorzystując swoje pomysły i fantazję zaprezentować się we wspólnych pokazach pod hasłem: mamy talent, sobowtóry, teledysk do piosenki czy bal przebierańców. Niedawne opady śnie-

gu dały dzieciakom mnóstwo radości. Śnieżki, zabawy i kulig to przecież nieodłączna część każdego udanego zimowiska. Na zakończenie każdego turnusu dzieci tradycyjnie prezentują zdobyte umiejętności w formie pokazów, natomiast największe wrażenie na wszystkich jak zawsze wywiera wieczorny pokaz najstarszej grupy – Fire Show. W czasie tegorocznych ferii zimowych w Domu Wczasów Dziecięcych będzie przebywało ogółem około 300 dzieci z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego oraz śląskiego twierdzi dyrektor Mirosław Dębski.

W dniu 07- 09.02.2019r. w Hali Arena w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów U18 i U 20 W zawodach wystartowało dwóch zawodników Uczniowskiego Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego START w Wieruszowie, Krzysztof Kędzia i Jakub Szczepaniak Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych – trzech konkurencjach W kategorii U 18 startował Jakub Szczepaniak. Jakub startował w biegu na dystansie 300m gdzie po wygraniu swojego przedbiegu wynikiem 35:53(rekord życiowy). Z czwartym wynikiem rankingu awansował do finału A (6 pierwszych zawodników zawodów). W mistrzostwach Polski U 18 w biegu na 300m w 7 przedbiegach w sumie startowało 38 najlepszych zawodników w kraju. W dniu następnym w Finale A wynikiem 35:47 (rekord życiowy) Jakub uplasował się na wysokim czwartym miejscu w Polsce. W kategorii U 20 natomiast startował Krzysztof Kędzia. Krzysztof startował w biegu na dystansie 60 m i w

biegu na dystansie 200m. Na dystanse 60m w swoim przedbiegu Krzysztof wynikiem 7,24 (rekord życiowy) zajął 6 miejsce co w konsekwencji dało mu 24 pozycje w Polsce (na 35 zawodników w 7 eliminacjach ) Na dystansie 200m Krzysztof w swoim przedbiegu wynikiem 23,14 (rekord życiowy) zajął 4 miejsce co w konsekwencji dało mu 16 pozycje w Polsce (na 32 zawodników w 6 eliminacjach) Start naszych zawodników możemy zaliczyć do udanych. Zarówno Jakub jak i Krzysztof poprawili swe wyniki życiowe co świadczy o dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym Zawodnicy UMLKS START Wieruszów w roku 2018 trenowali w ramach programów sportowych współfinansowanych przez Gminę Wieruszów i Powiat Wieruszowski. Wyjazd naszych zawodników na Mistrzostwa Polski został sfinansowany z programu „Znajdź swój własny sport„ współfinansowanego przez Powiat Wieruszowski. Trener Jarosław Urbaniak

Dzień eksperymentów w Żdżarach 14 lutego 2019 r., czwarty dzień ferii zimowych w Publicznej Szkole w Żdżarach przebiegał pod hasłem eksperymentów. Zabawa i nauka były głównymi zadaniami uczniów. Zapoznawali się podstawowymi zasadami fizyki i chemii, poznawali wyjaśnienia pospolitych zjawisk, z którymi mamy codziennie kontakt. Forma warsztatów umożliwiała ciągły udział uczniów w badaniu, wykonywaniu zadań i również samodzielnym przeprowadzaniu i wyjaśnianiu kolegom zjawisk przyrodniczych. Zabawy z suchym lodem, z magnetyzmem, napięciem powierzchniowym substancji, wymianą gazową,

wytrącaniem się substancji, rozpuszczaniem, topnieniem, zamarzaniem skupiały uwagę dzieci. Zapoczątkowanie zajęć piciem coli z zawartością suchego lodu i widowiskową reakcją, liczne, czasem wielobarwne eksperymenty, tak zainteresowały uczestników, iż niechętnie przyjęli fakt zakończenia spotkania. Dwoje uczniów: Natalia i Błażej szczególnie zaangażowali się w zajęcia, osobiście w domu przygotowali pokazy i je przeprowadzili i omówili dla rówieśników. Wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością, za co koledzy podziękowali im brawami.


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego w Warszawie

W sobotę 9 lutego 2019 roku, w Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego. W tym wydarzeniu wzięło udział ponad 200 zawodników z całej Polski. Wśród nich było 4 reprezentantów Wieruszowa. Festiwal otrzymał honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Mateusza Morawieckiego. Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego, o godzinie 10:00, otworzyli Pan Minister Łukasz Schreiber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Przewodniczącego Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Dariusz Szumacher, Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Festiwalowy turniej rozegrany został w 3 kategoriach wiekowych: skrzat, żak i młodzik. W trakcie turnieju zawodnicy mieli możliwość udziału w warsztatach plastycznych, konkursach sprawnościowych i zajęciach na ścian-

Reklama

ce wspinaczkowej. Wieruszów w turnieju reprezentowali tenisiści Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prosna” w Wieruszowie. Po całodziennej rywalizacji zawodnicy Wieruszowa zajęli następujące miejsca; w kategorii młodzik: Julia Skwarek – 3 miejsce w kategorii żaczki: Natalia Rabiega – 3 miejsce Jagoda Karkoszka – 17 miejsce W kategorii skrzat: Kuba Karkoszka (2011 r.) – 13 miejsce. Udział w turnieju współfinansowany był ze środków Gminy Wieruszów. GUKS „Prosna” Wieruszów dziękuje za wsparcie w organizacji wyjazdu: PHU WĘDLINKA, BRATTEX, STAGRA TRANS, AUTO-PARTNER.

7


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Szachy Szkolne w Galewicach

W dniu 15 lutego 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach zorganizował Turniej Szachowy. Turniej był podsumowaniem półrocznej pracy treningowej z młodzieżą trenująca w ramach szkółki szachowej i z nowymi zawodnikami pozyskanymi do szkółki w roku ubiegłym. Sędziowanie komputerowe. Czas 10 minut na zawodnika. O miejscu decydowały zdobyte punkty, punkty małe i wynik pojedynku bezpośredniego. Wyniki końcowe; Kat Orliczek; I m-ce Natalia Michałczyk II m-ce Łucja Mleczko III m-ce Janiaczyk Hanna Kat Młodziczek: I m-ce Martyna Kaleta II m-ce Rita Dobrychłop III m-ce Oliwia Żuczkowska

Kat Orlików; I m-ce Maciek Zawada II m-ce Igor Cieślak III m-ce Igor Krzyżanowski kat Młodzików; I m-ce Krzysztof Cieplik II m-ce Antoni Michałczyk III m-ce Bartłomiej Rosiński

Nagrody i medale zakupiono ze środków Samorządu Gminy Galewice. Aktu dekoracji zwyciężczyń i zwycięzców dokonała Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach pani Irena Janiaczyk. Relacja i sędziowanie Wacław Zabłocki.

Trochę sztuki i duża dawka ruchu Przedszkolaki i uczniowie z klas młodszych z Teklinowa na wycieczce w Ostrzeszowie

Ferie z WDK

W pierwszym tygodniu ferii, Wieruszowski Dom Kultury zaproponował dzieciom 12 różnych form warsztatowych. Odbyły się zajęcia artystyczne, filmowe, rozrywkowe i kulinarne. Miejsca warsztatowe rozeszły się bardzo szybko, co nas niezwykle cieszy, ponieważ to znaczy, że trafiamy w wasze upodobania!!! Do kina sferycznego sprzedaliśmy 98 biletów, na każde warsztaty zostało zapisane od 20 do 30 dzieci. Podczas warsztatów wykonano z kamieni grę planszową, dzieci uczestniczyły w zajęciach kukiełkowych, robiły las i ogród w słoiku, szyły maskotki, miały możliwość obejrzenia edukacyjnego kina, stworzyły lizaki i słodkie cukierkowe serca, samodzielnie wymyśliły breloczki z modeliny i uczestniczyły w chemicznych eksperymentach. W piątek(8.02) w WDK odbyła się noc NIE-spania w miejscach publicznych. Młodzież miała okazję posłuchać koncertu The Gentlemen, następnie z całą grupą zawędrowaliśmy po ciepłe bułki

do piekarni na Podzamczu( dziękujemy za cierpliwość!) aby z wałówką obejrzeć najnowszy hit kinowy w kinie „Słońce”. Po seansie w okolicach godz.2:00, odbyły się warsztaty prowadzone przez Jakuba Soleckiego, który zdradzał tajemnice gier RPG w teorii i praktyce (za Wikipedia: RPG- gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze wcielają się w role fikcyjnych postaci. Cała rozgrywka toczy się zazwyczaj w fikcyjnym świecie, istniejącym tylko w wyobraźni grających). Uczestnicy „nocy” zrobili o 6:00 dyskotekę i noc NIE-spania w miejscach publicznych nabrała mocy! W drugim tygodniu ferii zapraszamy dzieci i młodzież na warsztaty tańca hip -hop (wtorek, godz.11:00) i warsztaty rysunku- zasady rysowania mangi (środa 11:00) Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.wdkwieruszow.pl, na facebooku fanpage WDK. WDK

13 lutego 2019 roku, 35 osobowa grupa – przedszkolaków i uczniów z klas 1-3 z teklinowskiej szkoły – skorzystała z tegorocznej feryjnej oferty dotowanej przez Gminę Wieruszów i wraz z opiekunami udały się na wycieczkę do Ostrzeszowa. Najpierw wszyscy zgromadzili się w kinie „Piast” na seansie „Sekretny świat kotów”. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały sielskie życie młodego kota Oskara, który od dziecka marzył o wielkiej przygodzie. Gdy usłyszał opowieść o mitycznej kociej krainie - Miaukocji, postanowił wbrew rodzicielskim zakazom wyruszyć w drogę. Wielki świat okazał się bardziej skomplikowany i niebezpieczny niż mały kotek sobie wyobrażał. Na szczęście z pomocą Oskarowi ruszył tata, który musiał porzucić kanapowy tryb życia i przypomnieć sobie jak to było być młodym dachowcem. Po obejrzeniu filmu wszyscy przeszli do Bajkolandu w poszukiwaniu wspaniałej zabawy. Na sali zabaw na każde dziecko czekało moc atrakcji. Uczestnicy wycieczki - po dużej dawce ruchu w Bajkolandzie - zadowoleni i pełni radości wrócili do domów. Poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej wycieczka ukształtowała wrażliwość estetyczną dzieci. Wyjazd ten ukształtował również nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Ponadto impreza ta zintegrowała uczniów i

wzmocniła więzi koleżeńskie, a tak- wych – zarówno na imprezy wyjazże zachęciła do aktywnego spędza- dowe oraz na te odbywające się w nia wolnego czasu. To jeszcze nie szkole. Tekst i zdjęcia: koniec ferii, uczniowie z niecierpliJolanta Morta, wością czekają na kolejne atrakcje opiekun wycieczki podczas tegorocznych ferii zimo-


8

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Zebranie sołeckie w Piotrówce 7 lutego 2019 roku w Piotrówce odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Leszek Gawiński, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Piotrówka.

Wśród inwestycji minionej kadencji można wymienić budowę drogi łączącej Piotrówkę z drogą krajową Nr 39 (kierunek Kępno), budowę drogi przy Domu Ludowym, modernizację drogi powiatowej, modernizację drogi kierunek Hanobry, moderni-

zowano boisko i plac zabaw, powstało boisko do siatkówki, modernizowano oświetlenie uliczne, remontowano i modernizowano Dom Ludowy w tym: otynkowanie i ocieplenie, modernizowano także zaplecze kuchenne oraz wykonano instalację centralnego ogrzewania, remontowano salkę spotkań KGW. Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Piotrówka został Leszek Gawiński, a członkami Rady Sołeckiej Iwona Krysik, Krzysztof Kuboszek, Grzegorz Maryniak, Marek Muszalski, Grzegorz Nowak, Irena Perlitius, Krzysztof Stężała, Robert Szczapa, Wiesław Surek i Urszula Trzęsicka. Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru,  podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich Blisko pół miliona kontroli i ponad 31 mln zł. wstrzymanych świadczeń chorobowych, to bilans kontroli zwolnień lekarskich, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził w 2018 roku. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń przekroczyła 195 mln zł. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Warto pamiętać, że każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Zwolnienie nie może też pełnić roli urlopu. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego, wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego. W 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 496,3 tys. kontroli osób mających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Były to zarówno kontrole orzekania o niezdolności do pracy, czyli weryfikacja, czy osoba chora jest nadal chora, jak i kontrole wykorzystania zwolnień. W konsekwencji ZUS wydał 32,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 31,2 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wszystkim tym osobom, którym ustał tytuł do ubezpieczenia. W ubiegłym roku takich spraw było 166,7 tys., a kwota ograniczonych wypłat sięgnęła 160,2 mln zł. Ubiegły rok był też ostatnim (z uwagi na wprowadzenie elektronicznych zwolnień), w którym ZUS obniżał wysokość zasiłku chorobowego i opiekuńczego w przypadku zbyt późnego dostarczenia zwolnienia tj. po 7 dniach. W takim przypadku zasiłek był ograniczany o 25 proc. za każdy dzień opóźnienia. W 2018 r. z tego powodu ZUS obniżył wysokość świadczeń w 52,7 tys. przypadków na łączną kwotę 3,5 mln zł. Od 1 grudnia ubiegłego roku z uwagi na wprowadzone e-zwolnienia obowiązek dostarczenia zwol-

nienia w ciągu 7 dni stał się nieaktualny. Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w całym 2018 r. przekroczyła 195 mln zł. W 2018 r. lekarze orzecznicy w Wielkopolsce przeprowadzili 42785 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli wydali 1016 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę 378400 zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 16386 osób. W wyniku tych kontroli 1296 osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 1471100 zł. W tym samym okresie na terenie podległym Oddziałowi ZUS w Ostrowie, lekarze orzecznicy przeprowadzili 6408 kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tego rodzaju kontroli wydali 390 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę 144400 zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast 4936 osób. W wyniku tych kontroli 354 osoby pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 322900 zł. ZUS przypomina, że możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich swoich pracowników mają także pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 20 osób, gdyż to oni wówczas są płatnikami świadczeń. Przykłady kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez pracowników ZUS. • podczas zwolnienia lekarskiego pracownik uczestniczył jako opiekun na wycieczce szkolnej swojej córki; • w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu złamania nogi, pracownik dokumentuje za pośrednictwem aplikacji internetowych, ilość przejechanych na rowerze kilometrów; • podczas chorobowego z powodu schorzeń kręgosłupa, ubezpieczony układał kostkę brukową wokół swojej posesji; • w trakcie zwolnienia lekarskiego, ubezpieczony zostaje sfotografowany będąc od wpływem alkoholu. Marlena Nowicka regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Zebranie sołeckie w Kuźnicy Trzcińskiej

Miejsce na

Twoją re k

lamę

4 lutego 2019 roku w Kuźnicy Trzcińskiej odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitała Sołtys Anna Bartkowiak, która przedstawiła sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Kuźnica Trzcińska. Wśród inwestycji minionej kadencji można wymienić budowę dwóch dróg, budowę mostu, dalszą modernizację oświetlenia ulicznego, modernizację i remont Domu Ludowego, w tym montaż centralnego ogrzewania, nowego sufitu, oświetlenia, remont łazienek oraz remont i doposażenie kuchni. Zmodernizowano również pomieszczenie siłowni. Kolejnym punktem zebrania był wy-

bór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Kuźnica Trzcińska została Anna Bartkowiak, a członkami Rady Sołeckiej Zbigniew Hoja, Marek Ogórek, Barbara Ogórek, Ryszard Idzikowski, Piotr Olek i Zofia Śniada.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru, podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/ KUPIĘ/WYNAJMĘ

Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie na ul. Warszawskiej o pow. 50 m2. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze. Salon, aneks kuchenny, sypialnia. Ogrzewanie CO gaz., kaucja. Telefon: 509 728 685 (30.01) Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie na ul. Sikorskiego o pow. 75 m2. Mieszkanie na 1. piętrze; 3 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO gaz. Zapewnione miejsce parkingowe. Kaucja. Telefon: 509 728 685 (30.01) Do wynajęcia mieszkanie w Świbie o pow. 50 m2; 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie CO. Zapewnione miejsce postojowe.

Ogłoszenia Kaucja. Telefon: 509 728 685 (30.01) Wynajmę pomieszczenie o powierzchni 52 m2 na działalność gospodarczą lub inną. Woda, centralne ogrzewanie, prąd. Wieruszów, ul. Zamkowa. Kontakt: 603 342 874. Okazja! cena 16,533,33zł. Działka w Andrzejowie nr 2, rolno-budowlana 0,60ha, kl. RIVa, szeroka ok 57 metrów, położona przy głównej drodze asfaltowej Andrzejów - Bolesławiec. Działka z drugiej licytacji komorniczej. tel 725588017 Sprzedam 3 działki budowlane po 1056 m2. Lokalizacja Torzeniec, przy drodze asfaltowej, teren uzbrojony. Tel. 608 631 719. Sprzedam działki budowlane nr 383/2 o pow. 1011 m2, 383/5 o pow. 995 m2

w Walichnowach, ul. Jasna. Tel. 604 173 083 Sprzedam działkę budowlaną o pow. 24 a., położoną na przedmieściach Wieruszowa. Plan zagospodarowania przestrzennego. Spokojna okolica. Atrakcyjna cena. Tel. 603 305 906 Wynajmę pokój bądź 2 pokoje w Wieruszowie osobom potrzebującym, tel. 669 873 264

PRACA DAM

Erbud Industry Centrum poszukuje pracowników na stanowiska: Mechanik Wózków Widłowych i Elektryk. Więcej informacji pod numerem telefonu: 735 918 738 (12.03) Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: pracownika na stanowisko MAGAZYNIERA. Praca na

7

magazynie wyrobów gotowych. Przygotowanie oraz załadunek towaru. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605301551, 627912020 Firma meble ELMAR Jerczyńscy sp. j. zatrudni: OPERATORA PIŁY PANELOWEJ - możliwość przyuczenia, OSOBĘ Z GRUPĄ INWALIDZKA DO POMOCY PRZY PRODUKCJI MEBLI. Kontakt osobisty w siedzibie firmy Jankowy 1c lub pod numerem telefonu 605301551, 627912020 Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno. Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP.Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM

Sprzedam pustaki Szporex 24x24x80 cm. Telefon 62 78 40 791 lub 793 506 023 (19.03) Sprzedam brykiet drzewny – liściasty, 450 zł/t. Możliwość dowozu. Telefon: 509 728 685

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Mistrzostwa gminy Baranów w warcabach W tej rywalizacji po raz pierwszy wzięli udział reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. Zawody rozegrano we wtorek 12 lutego w Baranowie. Wśród chłopców tytuł obronił Michał Jędrzejak z Grębanina. Wśród dziewcząt nie miała sobie równych Agata Kawula z SP Mroczeń. Dzielna Agata zdobyła również Złoty Pendrive Wójta Gminy za zwycięstwo w pojedynku koedukacyjnym. MICHAŁ OBRONIŁ MISTRZOWSKI TYTUŁ Turniej warcabowy wprowadziliśmy do gminnego kalendarza imprez sportowych 13 lat temu. Cztery lata później tytuł Mistrzyni Wielkopolski zdobyła Ania Maciejewska ze Słupi. Czy tegoroczni mistrzowie mają szansę powtórzyć tamten sukces? – Na poziomie województwa rywalizacja stoi na bardzo wysokim poziomie. Większość uczestników ćwiczy na co dzień w klubach. Nasi reprezentanci muszą więc

mierzyć się z zawodowcami. I tych jednak można pokonać, jak pokazała kiedyś moja Ania – tłumaczy Jarosław Kupczak. Pan Jarek jest entuzjastą tej gry, ćwiczy z dzieciakami ile się da i jak się da. – Pan ze mną wygrał na Kurniku! – przypomina jeden z jego zawodników. Przypomnijmy, że Kurnik to internetowy portal gier. Wtorkowe mistrzostwa zorganizowano na wzór finałów wojewódzkich. O kolejności gier decydował specjalny system komputerowy, co znakomicie usprawniło przebieg imprezy. Ta innowacja wprowadziła dodatkowe emocje, bo do samego końca wynik rywalizacji był dla wszystkich wielką niewiadomą. Skomplikowany przelicznik okazał się jednak sprawiedliwy. Wśród chłopców tytuł obronił reprezentant SP Grębanin – Michał Jędrzejak. Wśród dziewcząt klasą błysnęła reprezentantka SP Mroczeń – Agata Kawula, z urodzenia – słupianka. Baranowskie mistrzo-

stwa wyróżniają się niepowtarzalnym klimatem. To nie tylko sportowa rozgrywka z cennymi nagrodami w tle, ale i przesmaczne kanapki przygotowane przez panie ze szkolnej kuchni. A obok rywalizacji indywidualnej toczy się rozgrywka drużynowa. O tym, która szkoła zdobędzie puchar ufundowany przez Wójta Gminy Baranów, decyduje suma zdobyczy indywidualnych warcabistów i warcabistek. Ozdobą mistrzostw był mecz o nagrodę Wójta Gminy. W pojedynku pomiędzy mistrzynią i mistrzem tym razem lepsza okazała się – mistrzyni. Nagrody wręczyli - skarbnik Gminy Marzena Żłobińska i dyrektor baranowskiej szkoły – Sławomir Nowicki. Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Indywidualnych Warcabach Klasycznych. Baranów, 12.02.2019 r. Chłopcy 1.Michał Jędrzejak (SP Grębanin) 2. Arkadiusz Rabiega (SP Słupia) 3. Mateusz Michalczyk (SP Łęka Mroczeńska) Dziewczęta 1.Agata Kawula (SP Mroczeń) 2.Paulina Glińska (SP Baranów) 3.Julia Olejnik (SP Słupia) Klasyfikacja drużynowa (dziewczęta + chłopcy) 1.SP Słupia 2.SP Łęka Mroczeńska 3.SP Baranów 4.SP Mroczeń 5.SP Grębanin 6. SP Donaborów


6

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Medal „Pro Patria” dla Marii Wychowaniec-Smyk Starosta Kępiński - Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka wręczyli w imieniu Wojewody Wielkopolskiego - Zbigniewa Hoffmanna Medal ,,Pro Patria’’ pani Marii Wychowaniec-Smyk. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 18 lutego w Starostwie Powiatowym w Kępnie. Maria Wychowaniec-Smyk jest aktywnym członkiem Zarządu Okręgowego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Krakowie. Z Batalionami Chłopskimi, związany był także jej mąż Dionizy. Oboje przez lata działali na rzecz byłych żołnierzy tej formacji i ich rodzin. - To wyjątkowy zaszczyt móc wręczyć medal osobie, która tyle dobrego zrobiła dla naszej Ojczyzny - mówił starosta Robert Kieruzal. - Bez wątpienia osoby takie, jak pani Maria Wychowaniec-Smyk mogą być przykładem dla młodego pokolenia.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1 września 2011 roku. Uhonorowane medalem „Pro Patria” mogą być osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Nadawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Kolorowe piątki w Opatowie Dnia 18.02.2019 r. w Szkole Podstawowej w Opatowie w ramach Szkoły Demokracji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach jednego z obszarów odbyło się głosowanie uczniów w sprawie wprowadzenia w szkole dnia bez mundurka czyli tzw. „Kolorowych piątków”. Samorząd Uczniowski przygotował lokal wyborczy oraz karty do głosowania. Celem programu jest zwiększenie udziału

Lekcja WOS w Zespole Szkół w Trzcinicy 30 stycznia w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyła się lekcja Wiedzy o Społeczeństwie, w trakcie której Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik przedstawił

rolę i zadania samorządu lokalnego. W trakcie zajęć omówiono zadania, które realizuje samorząd gminny a także źródła ich fi-

nansowania. Zajęcia były okazją do zadawania pytań oraz pogłębienia wiedzy na temat funkcjonowania organów samorządowych i roli w tym mieszkańców.

uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Dodatkowo w głosowaniu głos zabrali rodzice którzy w specjalnie przygotowanych ankietach wypowiedzieli się na ten temat. W głosowaniu zarówno rodzice jak i uczniowie wszystkich klas postanowili iż w szkole zostaną wprowadzone „Kolorowe piątki”.


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Inauguracja nowej kadencji sołtysów w gminie Bralin

14 lutego br. odbyło się wyjątkowe, inaugurujące nową kadencję, spotkanie Wójta gminy Bralin Piotra Hołosia z sołtysami. W uroczystości udział wzięli również przewodniczący Rady Gminy Bralin Marek Markiewicz oraz sekretarz gminy Bralin Ewelina Pieles. Na początku spotkania Wójt podziękował wszystkim pełniącym do tej pory funkcję sołtysa za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zebrań wyborczych. W dniach 17.01.2019 r.-08.02.2019 r. na terenie gminy Bralin odbywały się spotkania sprawozdawczo-wyborcze mające na celu wyłonić sołtysów poszczególnych sołectw. Mieszkańcy po wysłuchaniu sprawozdań z dotychczasowej działalności sołtysów mieli za zadanie wybrać nowego włodarza wioski oraz Radę Sołecką na kadencję 2019-2024. W wyniku przeprowadzonych wyborów w pięciu sołectwach wybrano nowych sołtysów : Ewelina Krawczyk – Działosze, Błażej Myśliński – Tabor Mały, Paulina Pastusiak – Weronikopole, Krystyna Kosik – Chojęcin-Parcele, Aleksandra Maciej – Bralin. W pozostałych sołectwach funkcję sołtysa nadal pełnić będą: Adam Hełmiński – Nowa Wieś Książęca, Artur Jędrzejak – Czermin, Małgorzata Klofta – Mnichowice, Justyna Kabot – Gola, Stanisław Niechciał – Nosale, Małgorzata Wrzalska – Chojęcin, Zofia Węgrzynowicz – Tabor Wielki. Wójt podkreślił, że bardzo cieszy wysoka frekwencja na spotkaniach wyborczych. Daje to możliwość wsłuchania

się w potrzeby mieszkańców. Podczas uroczystości inauguracyjnej włodarz gminy wraz przewodniczącym Rady Gminy Bralin Markiem Markiewiczem oraz sekretarz Eweliną Pieles wręczyli sołtysom, którzy w kolejnej kadencji nie będą już pełnili swojej funkcji pamiątkowe, grawerowane dyplomy dziękując im za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców. Z kolei sołtysi, którzy po wyborach będą nadal pełnili swoją funkcję oraz nowo wybrani sołtysi otrzymali listy gratulacyjne z okazji uzyskanego mandatu. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia i satysfakcji z pracy wykonywanej na rzecz mieszkańców i lokalnego środowiska a także bardzo dobrej współpracy z władzami samorządowymi naszej gminy. Dalsza część spotkania była poświęcona omówieniu bieżących spraw dotyczących gminy Bralin. Wójt poinformował, że ogłoszony został przetarg mający wyłonić wykonawcę kanalizacji w Mnichowicach, a w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg dotyczący remontu elewacji budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie. Sołtysi zostali poinformowani również o kolejnych badaniach profilaktycznych dla mieszkańców gminy Bralin, które odbędą się w marcu. Ogłoszenia o nadchodzących badaniach pojawią się na stronie Urzędu Gminy Bralin oraz w poszczególnych sołectwach za pośrednictwem sołtysów.

Obradowała Rada Gminy Bralin

13.02.2019 r. na kolejnej sesji zebrała się Rada Gminy Bralin. W programie obrad znalazły się uchwały: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2019 – 2039, uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Bralin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2019 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w zabytku sakralnym – Kościele Parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Bralin, uchwała w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, uchwała w sprawie zatwierdzenia na rok 2019 pla-

nu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bralin. Radni uchwalili wszystkie uchwały podjęte w trakcie sesji. W punkcie 13 sesji wójt podsumował trwające w dniach 17.01.2019 r.–8.02.2019 r. spotkania sprawozdawczo – wyborcze odbywające się w poszczególnych sołectwach oraz podziękował sołtysom za pomoc i zaangażowanie w organizacji tych spotkań. W dalszej części sesji radna Anna Czajka odczytała wniosek z dnia 5.02.2019 r. dotyczący zagospodarowania terenu położonego przy Zespole Szkół im. ks. Michała Przywary i Rodziny Salomonów w Nowej Wsi Książęcej. Wniosek był odniesieniem do wstępnego projektu z lutego 2016 roku zakładającego budowę boiska sportowego oraz parkingu samochodowego w obrębie placówki. Radna zaproponowała ponowne rozważenie możliwości wykupienia przez gminę gruntu przy szkole.

5

Zebranie sołeckie w Laskach

6 lutego 2019 roku w Laskach odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Zygmunt Podejma, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Laski. Wśród nich można wymienić budowę ulic Czereśniowej (kierunek stadion sportowy), Osiedle Spółdzielcze (kierunek była gorzelnia), wewnętrzna w ZS w Laskach, Osiedle Nowe i łącząca Mostową z Czereśniową. Powstały chodniki na ulicy Głównej, Zamkowej i Osiedle Spółdzielcze. Modernizowano oświetlenie uliczne w Laskach, Granicach i Borku. Wybudowano odcinki wodociągów w Granicach i Osiedlu Nowym. Kontynuowano budowę Stadionu Sportowego w tym oświetlenie i pawilon sportowy wraz z utwardzeniem terenu. Oddano do użytku plac zabaw. Największym zadaniem była kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkól w Laskach oraz rozpoczęcie przebudowy z roz-

budowa przedszkola. Powstała nowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal. W Domu Ludowym w Laskach wykonano nowy dach wraz z ekranami, doposażono także obiekt. Udzielono dotacji na remont kościoła parafialnego. Remontowano garaże OSP oraz zakupiono wiele sprzętu i wyposażenia. Podjęto działania w celu włączenia OSP Laski do KSRG, co zakończyło się powodzeniem. Dofinansowano remont Posterunek Policji. Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołec-

kiej. Sołtysem Sołectwa Laski została Karolina Giel, a członkami Rady Sołeckiej Krzysztof Waloszczyk, Tomasz Samulski, Lucyna Piasecka, Mateusz Oleś, Janusz Żłobiński, Barbara Bednarek, Anna Białek, Justyna Muszalska, Tadeusz Radliński i Piotr Piechocki. Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru,  podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców i Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i  zamierzenia na 2019 rok.

Niezależność i rozwój - spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich W piątek 1 lutego br. w restauracji „Kamiński a Zdrowie” w Kępnie odbyło się spotkanie na temat „Niezależność i rozwój Kół Gospodyń Wiejskich bez obowiązków i obaw.” Organizatorem spotkania była Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw poseł Andżelika Możdżanowska. Ustawa, która weszła w życie w październiku 2018 roku dała możliwość rejestracji Kołom Gospodyń Wiejskich w specjalnie przeznaczonym dla nich rejestrze. Wpis do rejestru nadaje Kołom osobowość prawną, która daje im szereg możliwości działania i rozwoju, a także szansę otrzymania dotacji na działalność. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze w zależności od ilości zrzeszonych członków mogły otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Gmina Bra-

lin może pochwalić się 7 zarejestrowanymi Kołami Gospodyń Wiejskich. KGW istnieją w sołectwach: Tabor Wielki, Chojęcin Parcele, Weronikopole, Mnichowice, Nowa Wieś Książęca, Gola oraz Nosale. Na piątkowym spotkaniu byli obecni reprezentanci wszystkich siedmiu kół z terenu gminy Bralin. Wszystkie Panie obecne na konferencji otrzymały piękne chusty w ludowe wzory nawiązujące do polskiej tradycji.

Podczas spotkania poruszono m.in. temat zasad wydatkowania funduszy przyznanych kołom oraz dyskutowano o możliwościach pozyskiwania nowych środków na działalność. Na koniec spotkania, w drodze losowania, koła, którym sprzyjało tego dnia szczęście otrzymały baner z logo projektu „Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe”.

Spotkanie „Powitanie nowego roku” 3 lutego 2019 roku w Domu Ludowym w Laskach odbyło się spotkanie „Powitanie nowego roku”, zorganizowane przez KGW. Wszystkich obecnych powitała Przewodnicząca Patrycja Jędrzejewska, która przedstawiła plany i zamierzenia na 2019 rok. Wójt

Gminy Grzegorz Hadzik podziękował członkiniom KGW za podejmowane działania i inicjatywy. Zadeklarował także pomoc w realizacji zamierzeń. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, wykonano także pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestniczących.


4

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Co dalej ze szpitalem w Kępnie? Walentynki w Opatowie

Niewątpliwie jednym z najgorętszych ostatnio tematów w okolicy jest sprawa kępińskiego szpitala. Placówka boryka się z problemami finansowymi a niedawno złożona rezygnacja ze stanowiska dyrektora przez Jakuba Krawczyka (będąca skutkiem ANONIMOWEGO donosu – o czym pisaliśmy wcześniej), z pewnością mogą wzbudzać mieszane odczucia wśród lokalnej społeczności. Aby znaleźć rozwiązanie obecnej sytuacji i zapoznać się z funkcjonowaniem kępińskiej placówki, na zaproszenie minister Andżeliki Możdżanowskiej do Kępna z wizytą przyjechały wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko oraz prezes Wielkopolskiego Narodowego Fundusz Zdrowia Agnieszka Pachciarz.  Na specjalnie zwołanej konferencji, która odbyła się po rozmowach w których udział wzięli zaproszeni goście,  by uciąć wszelkie nieprawdziwe pogłoski i rozwiać wątpliwości głos zabrał starosta kępiński – Robert Kieruzal – Chcę w tym momencie definitywnie i stanowczo zdementować jakiekolwiek informacje, które miałyby być związane z wyjściem szpitala z tzw. sieci szpitali, lub prywatyzacją szpitala, bo już takie doniesienia też słyszałem. To jest nieprawda. Moim zadaniem było spowodowanie takiej sytuacji jaka jest dzisiaj, gdzie spotykamy się i rozmawiamy merytorycznie. (…)

Mam nadzieję, że tym sygnałem uspokoimy mieszkańców. (…) To co się pisze, to co się słyszy, to co się czyta w komentarzach, ma się nijak do rzeczywistości. Z kolei wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko odniosła się m.in. do wizyty w kępińskim szpitalu. Nie ukrywała ona wrażenia nad przeprowadzonymi inwestycjami. – Dzięki możliwości obecności w tym szpitalu miałam okazję zobaczyć wiele bardzo dobrych inwestycji, które powstały przy współpracy wielu wspaniałych ludzi: samorządowców, posłów, pani minister, pracowników szpitala. Inwestycji, które gwarantują państwa bezpieczeństwo. Lądowisko, które jest chyba jednym z lepiej zlokalizowanych i przygotowanych miejsc do przetransportowywania pacjentów jest tego dowodem. Wiceminister Józefa Szczurek – Żelazko doceniła także współpracę samorządowców i posłów na rzecz

wspólnej sprawy jaką jest szpital w Kępnie. – Miałam okazję także zobaczyć pion diagnostyczny, który został niedawno uruchomiony, czyli pracownię tomografii komputerowej czy pracownie endoskopowe. To są bardzo ważne miejsca w szpitalu, które gwarantują bezpieczeństwo pacjenta, ale dają też szansę na szybką diagnostykę, rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia. To nie byłoby możliwe gdybyście państwo nie współpracowali na co dzień tak dobrze. Byłam wręcz zaskoczona środkami, które zostały pozyskane przez Powiat dzięki współpracy z posłami. Dotacja z budżetu państwa przy inwestycjach łącznie na ponad 7 mln. zł. Wielkie ukłony dla osób, które dbają o tę jednostkę. Potencjał lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego chce także wykorzystać minister Andżelika Możdżanowska. Właściwe wykorzystanie jednej z ważniejszych inwestycji w ostatnich latach związanych ze szpitalem ma być kluczowe przy współpracy ze szpitalem w Ostrowie Wielkopolskim. – Musimy wykorzystać potencjał naszego lądowiska czy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, bo to jest zaledwie 10 minut drogi (szpital w Ostrowie Wielkopolskim jest oddalony zaledwie o 10 min drogi śmigłowcem) a pacjent uzyskuje specjalistyczną pomoc medyczną i tak naprawdę prawie, że gwarancję 100% powrotu do zdrowia. Na www.powiatowy.pl jest dostępny materiał wideo z konferencji prasowej.

pwr

Biblioteka bez granic

8 lutego br. w Koźminie Wielkopolskim odbyła się konferencja i zjazd bibliotekarzy z Wielkopolski pod hasłem „Biblioteka bez granic”. Wzięło w nim udział ponad 100 bibliotekarzy z całego województwa. Hasło przewodnie tego zjazdu nawiązywało do niezwykle zróżnicowanych działań, jakie prowadzą biblioteki publiczne. Do udziału w konferencji, jako prelegentka, została zaproszona Renata Gość – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Podczas sesji stolików eksperckich Renata Gość zaprezentowała trzcinicką bibliotekę oraz omówiła cykl działań dla najmłodszych czytelników pt. „Książkowe inspiracje dla dzieci”. Podczas zjazdu BiblioLAB-u w Koźminie Wielkopolskim bibliotekarze poruszali m.in. tematy związane z projektowaniem oferty dla róż-

nych grup odbiorców, prowadzeniem sesji filmowych w bibliotekach, wprowadzaniem do instytucji elementów grywalizacji w postaci gier miejskich. Nie zabrakło również zagadnień dotyczących wykorzystania nowych technologii, znaczenia kreatywności w podejmowanych działaniach oraz wizerunku samego bibliotekarza, czy współpracy z mediami. Podczas prelekcji zostały zaprezentowane programy i platformy, które mogą umożliwić uczestnikom wielowymiarowy rozwój (tj. program Erasmus+, Platforma Komisji Europejskiej EPALE, portal i działania Sieci LABiB). Spotkanie zakończyła dyskusja na wybrany przez uczestników temat dotyczący znaczenia komunikacji w pracy bibliotekarza oraz digitalizacji zbiorów w praktyce. Organizatorami wielkopolskiego BiblioLAB-u

była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

Pełne relacje, obszerne fotogalerie i materiały wideo na www.powiatowy.pl

Coroczne święto zakochanych przypada 14 lutego. Nazwa Walentynki pochodzi od świętego Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Takie listy otrzymali również uczniowie Szkoły Podstawowej w Opatowie. Od kilku

dni w szkole została przygotowana skrzynka walentynkowa do której mogli wrzucać własnoręcznie przygotowane kartki. 14 lutego przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego rozniosły kartki do wszystkich klas. Walentynki sprawiły wiele radości.

2 ofiary wypadku

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj wieczorem na drodze powiatowej między Drożkami a Nową Wsią Książęcą. 5 lutego około godziny 20:50 oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na drodze powiatowej P5682. Kierujący BMW 28-letni mieszkaniec gm. Rychtal jadąc z miejscowości Drożki w kierunku Nowej Wsi Książęcej stracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie pobocze, gdzie uderzył dachem

w przydrożne drzewo. W samochodzie jechały 4 osoby. Na miejscu zginął kierowca oraz jeden z pasażerów, 29-letni obywatel Ukrainy mieszkający na terenie powiatu kępińskiego, który pomimo reanimacji zmarł. Dwóch pozostałych pasażerów, 39-letniego mieszkańca gm. Rychtal a także 26-letnie obywatela Ukrainy przetransportowano do szpitali w Kępnie i Wrocławiu. W chwili obecnej policja wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Kępnie ustalają przyczyny tego tragicznego wypadku.

Sprawca napadu na aptekę zatrzymany Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w pościgu zatrzymali sprawcę napadu na właścicielkę apteki w Mikorzynie. 34-latek trafił już do policyjnego aresztu a za usiłowanie dokonania rozboju grozi mu teraz nawet 12 lat więzienia. 11 lutego br. około godz. 10.30 dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie otrzymał zgłoszenie, iż w Mikorzynie doszło do napadu na właścicielkę miejscowej apteki. Zamaskowany mężczyzna wszedł do budynku i kierując w stronę właścicielki przedmiot przypominający broń palną, usiłował wymusić na niej wydanie pieniędzy. Sterroryzowana kobieta wybiegła na zaplecze, a następnie przez okno uciekła z budynku, krzykiem wzywając pomocy. Zdezorientowany całą sytuacją napastnik nie zabierając żadnych przedmiotów uciekł z miejsca. Wcześniej jednak porzucił i ukrył odzież, w której dokonał napadu. Policjanci, jak tylko dowiedzieli się o tym zdarzeniu, od razu pojecha-

li na miejsce. W pościgu na drodze pomiędzy Mikorzynem a Domaninem PKP funkcjonariusze zatrzymali uciekającego sprawcę. Do tak szybkiego złapania napastnika bez wątpienia przyczyniła się postawa mieszkańców Mikorzyna. To oni natychmiast po napadzie udzielili pokrzywdzonej pomocy, zaalarmowali policję, a także doskonale współpracowali z oficerem dyżurnym, przekazując mu na bieżąco istotne szczegóły dotyczące samego sprawcy, jak i kierunku jego ucieczki. Policjanci pracując nad sprawa odnaleźli miejsce, w którym 34-latek z Ostrzeszowa ukrył odzież w której dokonał napadu, maskę oraz pistolet pneumatyczny, którym sterroryzował pokrzywdzoną. 34-latek trafił do policyjnego aresztu. Został mu przedstawiony zarzut usiłowania dokonania rozboju za co grozi kara do 12 lat więzienia.


www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Zebranie sołeckie w Aniołce Pierwszej 5 lutego 2019 roku w Aniołce Pierwszej odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Ryszard Gaze, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Aniołka Pierwsza. Wśród nich można wymienić modernizację drogi w Aniołce Pierwszej modernizację drogi kierunek Aniołka Parcele oraz dalszą modernizacje oświetlenia ulicznego. Remontowano oraz uzupełniano wyposażenie Domu Ludowego, w tym zamontowano centralne ogrzewanie. Doposażono plac zabaw a OSP w Aniołce Pierwszej otrzymała nowy wóz pożarniczy. Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Aniołka Pierwsza został Ryszard Gaze, a członkami Rady Sołeckiej Kazimierz Bednarek, Paweł Więcek, Stanisław Jendrasiak, Ewelina Smyrek, Bartosz Ostrowski i  Karolina Więcek. Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru, podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok. Wszystkie zamieszczone zdjęcia zostały wykonane przez p. Ewelinę Smyrek.

X Turniej Giganci Siatkówki – konferencja prasowa Międzynarodowy turniej piłki siatkowej z udziałem czołowych drużyn z Polski i Włoch, odbędzie się 12 i 13 października 2019 w Kępnie. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej podpisano stosowne porozumienie na organizację tej charytatywnej imprezy. Kępno jest 4. miastem-partnerem i gospodarzem turnieju po Oleśnicy, Szczecinie i Wieluniu. Głównym organizatorem X Turnieju Charytatywnego Giganci Siatkówki będzie Stowarzyszenie Powiatowy Klub Piłki Siatkowej „Siatkarz” Oleśnica. Stowarzyszenie to od 10 lat organizuje turnieje Gigantów Siatkówki. Te cykliczne wydarzenia sportowe mają na celu popularyzację piłki siatkowej oraz charytatywne wspieranie chorych dzieci, o czym na konferencji mówił prezes Zarządu PKPS „Siatkarz” Oleśnica – Wojciech Rozdolski. – Drodzy Państwo, to już 10 lat ciężkiej, aczkolwiek bardzo przyjemnej pracy na rzecz promocji siatkówki, promocji regionu, pomocy niepełnosprawnym dzieciom. Krótko mówiąc, spełniamy nasze marzenia, spełniamy marzenia kibiców siatkówki, spełniamy marzenia chorych dzieciaków. Jak co roku przyświecają nam cele, które są z nami od samego początku naszej działalności. Najważniejszy jest cel charytatywny. Pomagamy poprzez zbieranie

środków, w tym wypadku poprzez finansowanie z wpływów z biletów instytucji charytatywnych z regionu, w którym gramy. 10 lat historii pokazało, że spełniamy nasze cele i przynoszą one bardzo wymierne efekty. Drugi aspekt, to aspekt sportowy. Zapewniamy mieszkańcom regionu rywalizację sportową na najwyższym światowym poziomie. Naszym wieloletnim partnerem jest PGE Skra Bełchatów. Mogę potwierdzić, że na 99,9% PGE Skra Bełchatów będzie nadal naszym partnerem i zagości tutaj w Kępnie i wystąpi jako partner sportowy. Podczas konferencji obecny był burmistrz Miasta i Gminy Kępno – Piotr Psikus. Podpisano list intencyjny a stosowne podpisy złożyli Wojciech Rozdolski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Powiatowy Klub Piłki Siatkowej „Siatkarz” Oleśnica oraz Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska – Prezes Zarządu Spółki „Projekt Kępno” sp. z o. o. Dochód ze sprzedaży biletów z X Międzynarodowego Turnieju Gigantów Siatkówki trafi do podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” oraz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, które organizują zbiórki na rzecz potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Kępno. pwr


2

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno informuje o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu I. ZAKRES OGŁOSZENEGO WYKAZU. Najem gruntu o powierzchni 10 m2, stanowiącego część nieruchomości gruntowej, położonej w Kępnie przy ul. Kościuszki, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, w obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 1966/2 o powierzchni 0,1194ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr KZ1E/00049120/4, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, tj. spółki RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020446.

II. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU. 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą: 63-6300 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Kościuszki 9, w okresie od 14 lutego 2019 roku do 7 marca 2019 roku. 2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno: http://www.um.kepno.pl oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej Gmina Kępno. III. POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 9 (tel. 62 78 25 810) lub pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1.

www.powiatowy.pl 20 lutego 2019 r.

Sprawca wypadku zgłosił się do jednostki W niedzielę przed godzina 21.00 Dyżurny Komendy Powiatowej policji w Kępnie został poinformowany o wypadku, w którym zginął rowerzysta. Po licznych komunikatach w lokalnych mediach sprawca do Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zgłosił się sam. Do zdarzenia doszło w Nowej Wsi Książęcej na drodze powiatowej P5680. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia wspólnie z Prokuraturą Rejonową z Kępna ustalili, że jadący rowerem 64-letni mieszkaniec gm. Bralin, poruszając się prawidłowo w terenie zabudowanym, został potrącony przez samochód osobowy marki renault scenic, którego kierujący nie za-

trzymał się, aby udzielić poszkodowanemu pomocy i odjechał w kierunku miejscowości Domasłów. Rowerzysta w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Dzięki współpracy policjantów z lokalnymi mediami, od samego rana otrzymywaliśmy informacje w tej sprawie. Między innymi mieszkańcy typowali pojazdy, które mogły brać udział w tym zdarzeniu. Kilkanaście minut po godzinie 9 rano, sprawca wczorajszego wypadku zgłosił się do jednostki sam. Pragniemy podziękować mediom a także obywatelom za tak godną postawę w próbie zatrzymania sprawcy tego wypadku. KPP Kępno

Trwa inwestycja przebudowy przedszkola W ramach realizacji zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” kontynuowane są prace wewnątrz obiektu. Zakończenie prac planowane jest do 28 czerwca 2019 roku. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znajdą się sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne i zabawki. Zaplanowano kuchnię wraz ze wszystkimi magazynami i pomieszczeniami pomocniczymi. W obiekcie znajdzie się jadalnia wraz z dużym holem i systemem drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne lub środowiskowe. Kolejnymi pomieszczeniami są pokoje logopedy, pielęgniarki, personelu a także pomieszczenia socjalne i techniczne zgodnie z obowiązującymi wymogami. Budynek projektowany jest w technologii energooszczędnej, w tym z systemem odzysku ciepła podobnego do zastosowanych w obiektach przedszkola i biblioteki w Trzcinicy oraz

zmodernizowanego Zespołu Szkół w Laskach. Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1  000  000 zło-

tych). Drugim projektem, na który Gmina Trzcinica pozyskała środki jest projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote. W ramach przygotowań do realizacji tego drugiego projektu trwają prace nad ustaleniem zakresu rzeczowego i wyposażenia pomieszczeń oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Wiceminister zdrowia w kępińskim szpitalu Wiceminister Zdrowia - Józefa Szczurek Żelazko oraz Agnieszka Pachciarz - dyrektor Wielkopolskiego OW NFZ odwiedziły w piątek, 15 lutego kępiński szpital, gdzie zapoznały się z funkcjonowaniem placówki. Wizyta na zaproszenie minister Andżeliki Możdżanowskiej to kolejny etap działań mających na celu poprawę funkcjonowania i dalszy rozwój szpitala w Kępnie. Wiceminister Zdrowia odwiedziła kępiński szpital w asyście starosty Roberta Kieruzala i wicestarosty - Alicji Śniegockiej. Spotkała się tam z dyrekcją placówki. Obejrzała m.in lądowisko, oddział nefrologiczny, nowy tomograf i część bloku operacyjnego. W siedzibie Starostwa Powiatowego doszło także do spotkania z Zarządem Powiatu Kępińskiego. Dodać trzeba także, że dzień wcześniej starosta Robert Kieruzal o sytuacji szpitala rozmawiał w Poznaniu z dyrektorem Wielkopolskiego OW NFZ - Agnieszką

Pachciarz. W wizycie, w Kępnie uczestniczyli także poseł na Sejm RP - Tomasz Ławiniczak, dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Poznaniu - Damian Marciniak oraz dyrektor szpitala w Ostrowie Wlkp. - Dariusz Bierła.

Zebranie sołeckie w Pomianach

8 lutego 2019 roku w Pomianach odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Piotr Kaczmarzyk, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 20142018 w Sołectwie Pomiany. Wśród inwestycji minionej kadencji można wymienić modernizację drogi powiatowej Trzcinica -Kuźnica Trzcińska, modernizację drogi Pomiany – Krok, remont pałacu w Pomianach, modernizację Domu Ludowego i zaplecza kuchennego w tym nowa elewacja, remont łazienek, prace malarskie, modernizację budynku „18”, wyko-

nano wiatę wraz z utwardzeniem placu. Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Pomiany został Piotr Kaczmarzyk, a członkami Rady Sołeckiej: Danuta Parzonka, Robert Dinant, Jerzy Ilski, Krzysztof Kałus, Stanisław Szymała, Iwona Pawlik. Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru,  podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.

- Wizytę pani minister traktujemy w kategoriach wyróżnienia - powiedział starosta Robert Kieruzal. - To także okazja do rozmów o przyszłości naszego szpitala i dowód na to, że Zarząd Powiatu Kępińskiego stara się w tej materii być mocno zaangażowanym.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 31 9256 0004 2607 2964 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), e-mail: wieruszow@powiatowy.pl Kępno tel.kom. witryna internetowa: 503 781 ww.powiatowy.pl 880, e-mail: kepno@powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --REDAKTOR e-mail: wieruszow@powiatowy.pl NACZELNA: Anna Świegot, ,kepno@powiatowy.pl tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy:NACZELNA: REDAKTOR 797 209 561, Anna 517Świegot, 960 768 tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 STALE Dział reklamy: WSPÓŁPRACUJĄ: 517 960 768;Maria Łabuda - tel.kom. 503 781 880 (KĘPNO), Piotr Kołodziejczyk, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, Katarzyna STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Pianka, Barbara Gruszka, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, SKŁAD,ŁAMANIE,GRAFIKA: ŁAMANIE,GRAFIKA:własne, własne,DRUK: DRUK:Polskapresse PolskapresseSp. Sp.zzo.o. o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Wersja elektroniczna NASZEJ gazety na www.powiatowy.pl

20 lutego

ROK XVIII NR 4 (938) 20.02.2019 r.

Sprawca wypadku zgłosił się do jednostki

2019 r.

str. 4

str. 2

Zebranie sołeckie w Aniołce Pierwszej str. 3

Sprawca napadu na aptekę zatrzymany str. 4

Niezależność i rozwój - spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich

Co dalej ze szpitalem w Kępnie?

str. 5

Medal „Pro Patria” dla Marii Wychowaniec -Smyk

X Turniej Giganci Siatkówki – konferencja prasowa

str. 6

Wyniki kontroli zwolnień lekarskich str. 8

2 ofiary wypadku

czytaj, str. 3

str. 4

Profile for Przemo Przemo

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 20.02.2019 r.  

20 lutego 2019 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 20.02.2019 r.  

20 lutego 2019 r.

Advertisement