__MAIN_TEXT__

Page 1

[Mail do redakcji] Pismo Burmistrza do przedsiębiorców

Strażacy ćwiczyli ratownictwo na lodzie str. 3

str. 4

str. 5

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

str. 2

Żłobek Samorządowy „Wiosenka” w Bralinie z dofinansowaniem

Zakończono modernizację sali gimnastycznej w SP w Lututowie

27 stycznia

2021 r.

ROK XXI NR 1 (971) 27.01.2021 r.

Na „podwójnym gazie” i sądowym zakazie… przewrócił się na motocyklu

str. 6

I półrocze w bralińskim Koperniku

str. 7

Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie ze srebrną odznaką rankingu Perspektyw str. 5

Reklama

Reklama

Artefakt – świadek rozwoju postępu technologii minionych lat w Lututowie i miejsce jego przetrwania uwiecznione w technologii cyfrowej str. 8

Policjanci z Kępna zabezpieczyli łącznie prawie 800 gram amfetaminy

str. 9


2

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

[Mail do redakcji] Pismo Burmistrza do przedsiębiorców Na skrzynkę elektroniczną redakcji otrzymaliśmy wiadomość od jednego z mieszkańców Wieruszowa. Zgodnie z prośbą autora, publikujemy jej treść. Witam, Przesyłam pismo, jakie otrzymałem jako mieszkaniec czy przedsiębiorca, od Pana Burmistrza Rafała Przybyła i proszę o jego opublikowanie wraz z zadaniem pytań Burmistrzowi.

biorców czy mieszkańców? W jakiej formie udzieliła pomocy w związku z pandemią COVID 19? 3. Ilu mieszkańców czy przedsiębiorców z niej skorzystało na wniosek Gminy? Jest to ważne w obliczu tego, co Pan Burmistrz mówi czy robi w porównaniu do rzeczywistości, jaka jest, ponieważ w trudnej sytuacji znalazło się wielu mieszkańców i przedsiębiorców naszej Gminy, a jest ona inna od tej prezentowanej medialnie przez Gminę w osobie Burmistrza.

śmieci do jednych z najwyższych. Zamknięcie gastronomii – brak zwolnienia z opłat związanych z koncesjami za sprzedaż alkoholu. Podwyżka podatków na rok 2021, gdzie nadal trwa pandemia itp. Proszę media o skierowanie tych pytań do Pana Burmistrza, ponieważ stać nas na wiele. Jak słyszymy i widzimy, wiele inwestycji jest zapowiadanych. Dokładane są pieniądze powiatowi, a jedyną pomocą ze strony Gminy – mam wrażenie – są tylko podwyżki, czego nie rozumiem. Przykładem tego jest to pismo, które mam wrażenie, iż robi z ludzi idiotów.

1. Jaką pomoc i w jakiej formie Gmina zaproponowała w związku z sytuacją, jaka spotkała nas wszystFakty kich, czyli pandemią COVID 19? Pozbawienie wiosną 2020 r. ludzi Jednych bardziej, drugich może możliwości przychodu na targowiProszę o nie podawanie moich trochę mniej. sku. danych do publicznej wiadomości. 2. Jak Gmina wsparła przedsięPodniesienie podatków i opłat za Z poważaniem.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Bursztyn” w Wieruszowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej BURSZTYN przy ul. Fabrycznej 5/8-9, 98-400 Wieruszów w terminie do 15 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO –WŁASNOŚCIOWEJ BURSZTYN W WIERUSZOWIE.” Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Fabrycznej 5/8-9; tel. (62) 307 11 40 lub na stronie internetowej Spółdzielni www.bursztyn-wieruszow.pl w zakładce aktualności. NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Anna Świegot, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kępnie Łukasz Sójka ogłasza, że: dnia 05-02-2021 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kępnie mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 10 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Kępnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numerach KW KZ1E/00005591/6 oraz KZ1E/00004383/8.

Przedmiotem licytacji są dwie nieruchomości gruntowe zabudowane kompleksem budynków zakładu przetwórstwa mięsnego położone w Bralinie, gmina Bralin (działka nr 416 o powierzchni 4400 m2, KW KZ1E/00004383/8; działka 417 o powierzchni 5100 m2, KW KZ1E/00005591/6). Działki o łącznej powierzchni 9500 m2 położone są obok siebie o stanowią jedną całość gospodarczą. Nieruchomości są ogrodzone wspólnym płotem z siatki metalowej oraz maja wspólny wjazd – przesuwana brama Teren w części frontowej jest utwardzany kostką i stanowi plan manewrowy oraz miejsca parkingowe. Opaska wokół zabudowań jest utwardzona. Teren wokół budynków częściowo zagospodarowany zielenią. Na działkach znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową oraz mieszkalną, przeznaczony do prowadzenia działalności związanej z ubojem i przetwórstwem zwierząt. Budynek jest w kształcie zbliżony do litery „L”, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekty zostały zrealizowane w technologii tradycyjnej murowanej pod koniec lat 90-tych XX w., w latach późniejszych były rozbudowywane i modernizowane. W obiekcie nie ma prowadzonej działalności w dziedzinie przetwórstwa mięsnego. Budynek posiada fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne skonstruowane są z cegły i pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty blachą trapezową, dach częściowo przecieka. Obróbki blacharskie i opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spadowe z blachy ocynkowanej i PCV. Stolarka okienna drewniana oraz stalowa. Tynki zewnętrzne są cementowo-wapienne, natomiast elewacja wykonana jest z tynku mineralnego. Ściany (w zależności od przeznaczenia pomieszczenia) malowane farbą, wyłożone płytkami ceramicznymi, tapetą lub w części pomieszczeń produkcyjno-magazynowych: tynki cementowo-wapienne. Posadzki są betonowe, w zależności od przeznaczenia pomieszczenia wyłożone są płytkami ceramicznymi lub panelami. W budynku jest instalacja elektryczna, siła, gazowa, wodna, kanalizacyjna (oczyszczalnia ścieków), CO (tradycyjne miałowe). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 152,70 m2, w tym część mieszkalna 73,90 m2, część produkcyjno-magazynowa 1 078,80 m2. Stan budynku przyjęto jako średni. Budynek jest częściowo zamieszkiwany, natomiast część produkcyjna jest nieużytkowana. W

niektórych pomieszczeniach byłego zakładu przetwórstwa mięsnego mieszczą się chłodnie. Brak możliwości sprawdzenia prawidłowego działania poszczególnych urządzeń. Na terenie nieruchomości znajduje się także stacja transformatorowa typu TNOSNG 250/20. Suma oszacowanie wynosi 1 877 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 407 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 187 700,00 zł w gotówce. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Strażacy ćwiczyli ratownictwo na lodzie W ostatnich dniach na akwenie przyległym do obiektów Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się ćwiczenia z zakresy ratownictwa na lodzie. Strażacy z jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kępnie doskonalili techniki ratowania ludzi z zamarzniętych akwenów. Podczas ćwiczeń

symulowano ratowanie ludzi z kruchego lodu. Strażacy przećwiczyli techniki z wykorzystaniem sani lodowych oraz z zastosowaniem sprzętu alternatywnego. Warunki pogodowe pozwoliły na symulację działań w trudnych warunkach na kruchym lodzie.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kępnie 81 10202241 2004 0000 2004 1917 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przez rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

[Gmina Trzcinica] Kontynuacja prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego 19 stycznia 2021 roku przeprowadzona została wizja terenowa dotycząca planowanych w 2021 roku prac modernizacyjnych i inwestycyjnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Trzcinica.

3

Przedsięwzięcia realizowane będą przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, a Gmina Trzcinica wesprze to zadanie kwotą 72 000 złotych.

Wśród tegorocznych zadań zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego wraz z linią zasilającą ulica Lipowa w Trzcinicy kierunek Siemionka. Pojawią się nowe lampy w Laskach na ulicy Mostowej, Dzierżążniku i Różyczce.

Ponad trzy promile w wydychanym powietrzu

13 stycznia przed godziną 11 w miejscowości Nowa Wieś Książęca, 30 – letni mieszkaniec gminy Rychtal kierując samochodem osobowym marki Ford nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w opłotowanie jednej z posesji a następnie w wyniku uderzenia wjechał do przydrożnego rowu.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce szybko ustalili, iż kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, badanie w tym przypadku wykazało ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, stracił swoje prawo jazdy i teraz przed Sądem odpowie za popełnione przestępstwo.


4

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Zakończono modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lututowie Zakończono realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z uzupełnieniem wyposażenia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie’.

Cieszymy się niezmiernie, że prace związane z zaplanowaną modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie dobiegły końca. Na realizację zadania Gmina Lututów w minionym 2020 roku z sukcesem aplikowała o środki zewnętrzne otrzymując wsparcie finan-

sowe tj. dotację w kwocie 60.000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dedykowanych dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

instalacja elektryczna oraz oświetlenie na oświetlenie w technologii LED, które z pewnością jest bardzie efektywne i nie generuje dużych kosztów. Przeprowadzono również kompleksowe malowanie, zainstalowano nowe bramki oraz kosze do gry i przystosowano ją w taki sposób, aby była pomieszczeniem o wielu funkcjach. Łączny koszt inwestycji ostatecznie wyniósł 119.355,01 zł, z czego 60 tys. zł stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego. Po zakończeniu ferii nasi uczniowie będą mogli już się cieszyć salą sportową spełniającą standardy bezpieczeństwa i estetyki. Dzięki wykonaniu remontu dzieci, młodzież oraz wszyscy korzystający, mogą bawić się i pracować w sali gimnastycznej na miarę XXI wieku, która nie przypomina tej, w której uczyli się Ich Rodzice.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonano całkowiŻyczę przyjemnego korzystania z tej wymiany podłogi. Prace te obję- sali gimnastycznej oraz wielu osiąły demontaż jej istniejących warstw gnięć sportowych i wykonanie nowej systemowej podłogi sportowej powierzchniowo elaBurmistrz Lututowa stycznej. Ponadto w ramach moMarek Pikuła dernizacji sali wymieniona została

Wypoczywam aktywnie i zdrowo się odżywiam

Wypoczywam aktywnie i zdrowo się odżywiam. Pod takim tytułem kończą się półkolonie zorganizowane w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie.

nie przygotowane przekąski podczas warsztatów kulinarnych uświadamiały dzieciom jak ważne w codziennym jadłospisie są owoce i warzywa i jak istotnym dla młodego organizmu jest zdrowe żywienie. W czasie przerwy między zajęciami programowymi dzieciaki mogły się zrelaksować w przydzielonych pokojach mieszkalnych oraz podczas zajęć świetlicowych. Niebywałą atrakcją był zorganizowany na zakończenie kulig połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz dzień kostiumowy.

Czas izolacji rówieśniczej spowodowany nauką zdalną oraz nadmiarem obcowania ze światem wirtualnym spowodował zmęczenie zarówno dzieci jak również rodziców. Dlatego odpowiednio dobrany program półkolonii skoncentrowany na znacznej ilości zajęć rekreacyjnych m.in. przejażdżkach konnych, grach i zabawach na świeżym powietrzu oraz nordic walking połąSkładamy wszystkim dzieciaczczonych ze spacerami po najbliż- kom podziękowania za wspaniaszej okolicy cieszyły się dużym łą zabawę oraz rodzicom za zaufazainteresowaniem uczestników. nie jakim nas obdarzyli powierzając pod opiekę swoje pociechy. Codzienna gimnastyka wraz z zajęciami plastycznymi wprowadzała Pozdrawiamy serdecznie: dzieciaki we wspaniałą atmosferę i Dyrektor Domu Wczasów Dzieciędobry nastrój, który był oznaką do- cych TPD w Głazie oraz z gronem brego samopoczucia. Samodziel- Pracowników.


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

5

[Łęka Opatowska] Podsumowanie Nowe oblicze sali gimnastycznej funduszu sołeckiego za 2020 rok w Szkole Podstawowej w Bralinie W 2020 roku Gmina Łęka Opatowska w ra- Sołectwo Łęka Opatowska – 58 480,54 zł mach środków wyodrębnionych na fundusz wykonano remont Sali Strażaka – Rolnika sołecki wydatkowano kwotę w wysokości 416 054,12 zł. Sołectwo Zmyślona Słupska – 19 240,10 zł Podobnie jak we wcześniejszych latach, dzię- zmodernizowano salę wiejską oraz terenu ki zaangażowaniu i współpracy wielu osób wokół niej, zostało realizowanych wiele zadań i przed- zakupiono pomieszczenie gospodarcze, sięwzięć, które przyczyniły się do poprawy warunków życia mieszkańców. Przez cały miniony Sołectwo Lipie – 22 748,93 zł rok sukcesywnie realizowane były przedsię- budowa chodnika, wzięcia, o które wnioskowały sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Marianka Siemieńska – 18 304,41 zł Sołectwo Opatów – 58 410,54 zł zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg wykonano projekt na budowę drogi na ulicy gminnych, Pogodnej, odnowiono tablicę informacyjną, wykonano projekt na budowę drogi na ulicy zakupiono i zamontowano lampy solarne, Spacerowej, wykonano projekt na budowę drogi na ulicy Sołectwo Raków – 39 240,44 zł Słowackiego i Reja, zmodernizowano salę OSP, zakupiono stroje ludowe wraz z dodatkami, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg doposażono jednostkę OSP, gminnych, dofinansowano budowę placu zabaw oraz si- wyremontowano i doposażono pomieszczełowni zewnętrznej, nia gospodarcze w budynku komunalnym, Sołectwo Siemianice – 54 036,02 zł doposażono OSP, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem, zakupiono kosiarkę samojezdną, doposażono KGW,

Sołectwo Kuźnica Słupska 21 286,92 zł zakupiono namiot wraz z ławkami i stołami, zakupiono kamień wraz z utwardzeniem, zakupiono wykaszarkę do trawy,

Sołectwo Piaski – 37 392,92 zł Sołectwo Biadaszki – 31 254,40 zł wykonano remont oraz doposażono pomieszzakupiono i wymieniono kocioł CO wraz z mo- czenia budynku OSP, dernizacją kotłowni, zakupiono wykaszarkę do trawy zakupiono kamień wraz z utwardzeniem dróg doposażono oddział przedszkolny, gminnych, doposażono zaplecze kuchenne Sali OSP, Sołectwo Szalonka – 21 506,27 zł zakupiono podkaszarkę dla OSP, wykonanie projektu placu zabaw, zakupiono stroje sportowe dla młodzieży wyremontowano salę OSP wraz z zapleczem OSP, kuchennym, Sołectwo Trzebień – 34 152,63 zł zmodernizowano salę OSP

leka-opatowska.pl

[Trzcinica] Rozliczono przyznane dotacje na wsparcie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku

Organizacje i podmioty, którym przyznano dotację w 2020 roku z budżetu Gminy Trzcinica na wsparcie realizacji zadań publicznych rozliczyły swoje działania i projekty. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się zrealizować zamierzonych działań w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Zarówno Towarzystwo Przyjaciół Lasek „Lukus” oraz KGW Pomiany podpisały w tej sprawie stosowne porozumienia, natomiast w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dokonano aktualizacji ofert, co umożliwiło realizację projektów zgłoszonych do

konkursu.

W 2020 roku zadania realizowały LZS Victoria Laski oraz LZS Trzcinica, które prowadziły zajęcia szkoleniowe i brały udział w seniorskich rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Z kolei szkolenie grup młodzieżowych w różnym wieku zrealizowane zostało przez Gminny Klub Sportowy Trzcinica. Zadanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zrealizowało także Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Zorganizowane zostały zajęcia aerobiku

dla kobiet pod nazwą ”Aktywni razem”. Z kolei kluby sportowe Sparta Ultra Team i KS Volley Team Trzcinica zakupiły niezbędny sprzęt sportowy na bieżącą działalność oraz brały udział w zawodach i rozgrywkach sportowych: biegowych (Sparta Ultra Team) i siatkarskich (KS Volley Team Trzcinica).

W czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie trwały prace remontowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni sportowej na sali gimnastycznej.

Dzięki dofinansowaniu jakie pozyskała szkoła z KIRIS stara podłoga została zastąpiona nową. Zniszczony parkiet pokryty został nawierzchnią syntetyczną Sport Court spełniająca 100% norm określonych dla parkietów i zapewniająca wszelkie standardy bezpieczeństwa.

stała na 50.427,00 zł z czego 21.864,00 zł to pozyskane środki zewnętrzne. Udział w realizacji zadania wniosła również Rada Rodziców Namalowane zostały nowe działająca przy Szkole Podlinie wyznaczające boiska stawowej w Bralinie w wysodo gry w piłkę koszykową, kości 2 632,00 zł. siatkową i do gry w miniPodczas zawieszenia zasiatkówkę. Wszystkie prace wykonane zostały bezpo- jęć stacjonarnych jeszcze w średnio przez KISIS. Całość grudniu 2020 r. na sali gimzadania oszacowana zo- nastycznej pomalowane zo-

stały ściany wewnętrzne, zmodernizowane zostały kanały wentylacyjne, zakupiono nowe drabinki. Tak odnowiona sala gimnastyczna czeka już na powracających do szkoły uczniów. Z pewnością ponownie będzie miejscem szczególnie eksploatowanym zwłaszcza po tak długim okresie zdalnej nauki i ograniczonego ruchu. bralin.pl

Liceum Ogólnokształcące Nr I w Kępnie ze srebrną odznaką rankingu Perspektyw 31 miejsce w województwie wielkopolskim, 350 w Polsce tak klasyfikuje Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ranking PERSPEKTYW. Szkoła oznaczona została srebrną odznaką.

Po raz kolejny Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała listę rankingową najlepszych szkół w Polsce. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązko- wych i przedmiotów dodatkowych oraz dane wych oraz wyniki matury z przedmiotów do- Systemu Informacji Oświatowej. W zestawiedatkowych. niach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankinDo sporządzenia rankingu wykorzystano gową. dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoUczniom i nauczycielom serdecznie gratuły komitetów głównych olimpiad, zestawienia lujemy! okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkopowiatkepno.pl

Żłobek Samorządowy „Wiosenka” w Bralinie z dofinansowaniem

Aktualnie trwa otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w bieżącym 2021 roku. Oferty przyjmowane będą do dnia do dnia 27.01.2021r. do godz. 15:00. Więcej informacji o otwartym konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Trzcinica: http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl. Serdecznie zapraszam i zachęcam wszystkie uprawnione podmioty do składania ofert. Jednocześnie dziękuje wszystkim organizacją za dotychczasowe zaangażowanie i działalność na rzecz mieszkańców Naszej Gminy.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcie ofert złożonych na realizację zadań z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”(edycja 2021) w zakresie

funkcjonowania miejsc. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej ubiegała się również Gmina Bralin. W roku 2021 dofinansowanie do funkcjonowania miejsca opieki, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

wynosi 80 zł miesięcznie na 1 dziecko. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc w bralińskiej „Wiosence” Gmina Bralin otrzyma środki zewnętrzne w wysokości 46 080,00 zł. na bieżące funkcjonowanie żłobka w roku 2021.


6

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Zajęcia profilaktyki nowotworu piersi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem kobiet w Polsce. Jest przyczyną największej liczby zgonów, wywołanych przez nowotwory złośliwe, występujące u kobiet.

nie genetyczne: jeśli ktoś w naszej rodzinie chorował na raka piersi lub nowotwór narządu rodnego, oznacza to, że mamy pewne predyspozycje i również możemy zachorować.

Ze względu na to, że choroba ta dotyka coraz młodsze osoby, wszystkie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie uczestniczyły w zajęciach profilaktyki choroby nowotworowej sutka. Prezentacje profilaktyczne odbyły się w ramach zdalnego nauczania w poszczególnych klasach w grudniu 2020 roku. Były to zajęcia otwarte, podczas których dziewczęta mogły aktywnie włączyć się do dyskusji i zdawać pytania dotyczące problemu.

Możemy znacznie ograniczyć ryzyko zachorowania dbając o swój organizm. Dlatego powinnyśmy zatroszczyć się o zdrową i zbilansowaną dietę, pamiętać o regularnej aktywności fizycznej.

Nowotwór piersi można bardzo skutecznie leczyć! Zdrowie naszych piersi, w dosłownym znaczeniu, jest w naszych rękach. Wcześnie wykryty rak tego gruczołu jest w stu procentach wyleczalny, dlatego tak ważne jest, byśmy regularnie, raz w miesiącu, samodzielnie Najważniejszym celem przekazanej wiedzy na te- badały swoje piersi. mat raka piersi było uświadomienie, jakie czynniki mogą zwiększyć ryzyko zachorowania i jaki jest mechaPowinna to robić każda dziewczyna, która skończynizm działania tych czynników. Dzięki tej wiedzy można ła 16 lat. Badanie najlepiej przeprowadzić tuż po miepodjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub siączce. Piersi są wtedy miękkie i jeśli pojawi się jakiś zmniejszeniu natężenia problemu. Wiele czynników ry- guzek, łatwiej go wyczuć pod palcami. zyka związanych jest ze stylem życia, dlatego też można je kontrolować. Samobadanie najlepiej zrobić w łazience. Stanąć przed lustrem, obejrzeć dokładnie każdą pierś. SprawIm wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym lepsze dzić czy występują jakieś nieprawidłowości, czy skóra są rokowania i większa szansa na pełne wyleczenie. się nie zaciąga, czy nie wciąga się brodawka. Tę obNiestety, w dobie pandemii, kiedy tak trudno skorzystać serwację warto powtórzyć podnosząc do góry ramioze specjalistycznych konsultacji, sami musimy być wy- na. Samo badanie wykonujemy kolistymi ruchami dłoni, czuleni na pewne anomalie naszego ciała, by w porę zaczynając od brodawki, kierując się następnie na zeodpowiednio zareagować. wnątrz. Dokładnie badamy całą pierś i sprawdzamy także przestrzeń pod pachami. Nowotwór, nim stanie się niebezpieczny dla naszego życia, może przejawiać się za pośrednictwem „znaJeśli badając piersi, pod palcami wyczujemy guzek, ków ostrzegawczych”. Dzięki tym objawom możliwe jest powinnyśmy jak najszybciej zgłosić się do naszego giwcześniejsze jego wykrycie. Do takich symptomów na- nekologa. Guzek jest zazwyczaj twardy, bezbolesny, ale leżą; nietypowe krwawienie albo wydzielina z brodawek może systematycznie się powiększać. Musimy pamiępiersiowych, guz albo zgrubienie w piersi, asymetria tać o tym, że nawet niewielki guz może dać przerzugruczołów sutkowych, zmiana kształtu, wielkości lub ko- ty np. do węzłów chłonnych. Pamiętajcie o profilaktyce! loru brodawek piersiowych, owrzodzenia lub rany, któZajęcia przygotowała i poprowadziła koordynator do re nie goją się w krótkim czasie. Kluczowe jest obciąża- spraw zdrowia w ZSCKR Elżbieta Okolewska.

158. rocznica wybuchu powstania styczniowego 22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Historycy podkreślają, że było ono największym i najdłuższym w XIX wieku polskim zrywem narodowym. Trwało do jesieni 1864 roku, a swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego. Pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w znacznym stop-

niu wpłynęło na dążenia niepodległościowe późniejszych pokoleń. W dnu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Gminy Sokolniki uczcili pamięć powstańców styczniowych. Niestety z powodu COVID-19 wydarzenie to miało skromniejszy przebieg niż jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Mamy jednak nadzieję, że w kwietniu uda nam się zorganizo-

wać uroczyste obchody 158 rocznicy potyczki pod kapliczką w lesie w Starym Ochędzynie. Dzisiejsza uroczystość zorganizowana została w ramach kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w gminie Sokolniki na 2021 rok. sokolniki.pl

Na „podwójnym gazie” i sądowym zakazie… przewrócił się na motocyklu Wieruszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności groźnej kolizji drogowej, do której doszło w Starym Ochędzynie, w gminie Sokolniki. Jak się okazało sprawca zdarzenia, kierujący jednośladem, miał w organizmie dwa promile alkoholu i posiada podwójny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 7 stycznia 2021 roku po godzinie 12:00 dyżurny wieruszowskiej komendy Policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym, z udziałem motocyklisty w Starym Ochędzynie w gminie Sokolniki. Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że kierujący motocyklem, po wyrównywanej nawierzchni drogi żużlowej, 31-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, stracił panowanie nad jednośladem i wywrócił się na drogę. Po tym zdarzeniu motocyklem odjechał inny mężczyzna, który przyglądał się całej sytuacji. W wyniku

tej kolizji, 31-latek doznał powierzchownych obrażeń ciała. Po badaniu policyjnym alkomatem okazało się jednak, że mężczyzna miał w organizmie dwa promile alkoholu. Policjanci ustalili również, że amator jazdy „na podwójnym gazie”, miał podwójny sądowy zakaz kierowania pojazdami. Działania policjantów w tej sytuacji, po kilkunastu minutach doprowadziły do ustalenia dwóch mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w wieku 30 i 19 lat, którzy mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Policjanci ustalili, że mężczyźni również byli pod działaniem alkoholu. U każdego z nich alkomat wskazał po ponad pół promila alkoholu. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Przypominamy, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i w warunkach zakazu sądowego, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. asp. sztab. Damian Pawlak


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

7

XXVIII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego Wójt przekazał narkotesty dla KPP w Kępnie We wtorek 26 stycznia odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Była to już dziesiąta z rzędu sesja przeprowadzona w sposób zdalny. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego Jolanta Jędrecka przedstawiając radnym proponowany przebieg sesji, który radni przyjęli jednogłośnie. Kolejny z punktów obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Następnie starosta Robert Kieruzal odniósł się do pytań kierowanych ze strony radnych a dotyczących działalności powiatu w okresie międzysesyjnym przedstawionych w Sprawozdaniu Przewodniczącego Zarządu.

na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD). Ponadto zwiększono plan przychodów na rok 2021 w związku z niewykorzystaniem w roku poprzednim środków w kwocie 7 000 000 złotych przyznanych Powiatowi Kępińskiemu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Oddziału Leczniczo –Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Przypomnijmy środki na konto powiatu trafiły w grudniu ubiegłego roku. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z faktem, ze rozbudowa oddziału w Grębaninie realizowana będzie również w przyszłym roku korekty w tym zakresie wymagała również Wieloletnia Prognoza Finansowa.

dzający sprawozdanie finansowe jednostki. Zgodnie ze Statutem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest to Rada Powiatu Kępińskiego. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego na podstawie regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w jednostce, wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2020, Kolejna z podjętych w trakcie se- 2021, 2022 dla Samodzielnego Pusji uchwał dotyczyła sprostowa- blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnia błędu pisarskiego w uchwale nr nej w Kępnie” do SPZOZ wpłynęło 6

Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorotą Dirbach-Poprawą przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie pakiety narkotestów Druger Drug Test 5000. Zakupionych w ramach środków pochodzących z programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Rychtal. Zakupione testery dają możliwość szybkiego wykrycia

obecności w organizmie większości narkotyków m.in. amfetaminy, kokainy czy marihuana. Zakup pakietów ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Skutki działania narkotyków są nieprzewidywalne, a kierowcy pod ich wpływem stanowią śmiertelne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. R.A. – UG Rychtal

Kolejni kierowcy stracili uprawnienia Pierwsze z procedowanych w trakcie sesji uchwał dotyczyły zmian w bieżącym budżecie powiatu. Na wniosek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwiększono o 140 000 złotych środki w związku z zaplanowanym wykonaniem projektu podziału działek objętych inwestycjami: rozbudowa drogi powiatowej nr 5680P na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec, rozbudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – Laski, rozbudowa drogi powiatowej 5681 od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 – Grębanin Kolonia II do granicy z gminą Bralin w ramach Zezwolenia

XXVII/160/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

ofert. W wyniku porównania i oceny złożonych ofert Dyrekcja SPZOZ zaproponowała, aby badanie sprawozdań finansowych za lata 2020, 2021, 2022 przeprowadziła firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. Kancelaria Audytorsko – Księgowa Irena Tomaszek. Z wybraną przez Radę Powiatu firmą audytorską Dyrektor SPZOZ w Kępnie obowiązana będzie zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego.

Ostatnia z uchwał dotyczyła wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru firmy auNa koniec radni zapoznali się z indytorskiej do przeprowadzenia ba- formacją nt. Funkcjonowania Powiadania sprawozdania finansowego towego Inspektoratu Nadzoru Bujednostki dokonuje organ zatwier- dowlanego w Kępnie w roku 2020.

Nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wielu i to bardzo często tragicznych w skutkach wypadków. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, każdego dnia kontrolują drogi powiatu, starając się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. W miniony weekend kolejnych dwóch kierowców oddało swoje uprawnienia na najbliższe 3 miesiące. W środę 20 stycznia 2021 roku o godzinie 18:00 w miejscowości Jankowy, kierujący 28- letni mieszkaniec Kępna, kierując osobowym Oplem, jechał z prędkością 107 km/h w terenie zabudowanym.

Przed godziną 20:00 w miejscowości Mroczeń, Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli 43 – letniego mieszkańca Słupi pod Kępnem, który osobowym Fiatem poruszał się w terenie zabudowanym z prędkością 116 km/h. Wszyscy wymienieni kierujący zgodnie z obowiązującymi przepisami zostali ukarani wysokimi mandatami karnymi wraz z systemem punktowym. Zostały zatrzymane im uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe 3 miesiące. Po raz kolejny apelujemy do wszystkich kierujących o rozsądek i stosowanie się do ograniczeń prędkości. KPP Kępno

I półrocze w bralińskim Koperniku W bralińskim Koperniku wielkimi krokami zbliża się zakończenie I półrocza roku szkolnego 2020/2021. Aktualnie w szkole uczy się 442 dzieci, w tym 48 pierwszoklasistów, którzy w październiku byli uroczyście pasowani na uczniów. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym półrocze to przebiegło pod znakiem nauczania zdalnego. Jednak mimo tych trudności udało się zrealizować wiele inicjatyw takich

jak: „Szkoła do hymnu”, „Europejski Dzień Języków Obcych”, „Europejski Tydzień Kodowania” czy „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”. Uczniowie uczestniczyli w projektach „Umiem pływać”, „Być jak Ignacy”, „Uniwersytet dzieci w klasie” oraz konkursach fotograficznych „Współczesny patriotyzm”, plastycznych „Niepodległość oczami dziecka”, „Karykatura Nauczyciela” i literackich „Wiersz o

nauczycielu”. W ramach projektu „Kim jestem, dokąd prowadzi mnie droga?”kontynuowany jest cykl e-spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. Mimo utrudnień związanych ze stanem epidemii oraz nauczaniem zdalnym, życie szkolne toczy się swoim stałym rytmem, nauczyciele są w bieżącym kontakcie z uczniami i starają się aby ta wirtualna rzeczywistość była prawdziwą namiastką szkoły.


8

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Artefakt – świadek rozwoju postępu technologii minionych lat w Lututowie i miejsce jego przetrwania uwiecznione w technologii cyfrowej Artykuł — „Lututów – mała elektrownia, pierwszy prąd z lokalnego źródła”, zawiera opis jednej z pierwszych elektrowni na świecie i jednej z nielicznych w okolicy. W artykule tym słowami – „W Lututowie już po dwudziestu ośmiu latach wybudowania pierwszej elektrowni na świecie w 1882 roku w Nowym Jorku, która dostarczała prąd stały o napięciu 110 V i trzydzieści jeden lat po opatentowaniu żarówki przez Edisona w 1879 roku, powstaje mała lokalna elektrownia. Budowę rozpoczęto około 1910 roku. W okresie schyłku Królestwa Polskiego i początku II Rzeczypospolitej……”, wyraziłem opis tego historycznego przedsięwzięcia, fakt dotykania szczytu techniki okresu minionych lat przez społeczeństwo Lututowa początku okresu ubiegłego stulecia. Dzisiaj w trosce o uwiecznienie odkrytego detalu – jednego z istniejących fizycznie przedmiotów, światka stosowanej techniki minionych lat na tej ziemi, dzięki uprzejmości

mieszkańca Lututowa mogę opisać i udostępnić widok tego, co stanowiło cząstkę minionej rzeczywistości, tego co przeminęło bezpowrotnie w przestrzeni krajobrazu miasta Lututów. Zostało ukryte pod zabudową – widoku współcześnie zagospodarowanej przestrzeni – masami obiektów dzisiejszej architektury. Formy zabudowy jakże odmiennej od tej po której ocalał mały przedmiot i ukryte resztki w ziemi tego miasta.

do dotknięcia dzisiaj.

To również świadek jakości, dokładności i trwałości wykonania wyrobu, techniki tamtej epoki. Wytłoczony napis „Klingerit” na wierzchniej płaszczyźnie materiału, styl jego czcionki świadczy o przypisywaniu dużej staranności do jakości i estetyki w procesie wyrobu danego materiału — jakże rzadko dziś już spotykanej. Miejsce znalezienia historycznego już dziś kawałka materii pod względem czasu i staranWspomniany artefakt to kawa- ności wykonania to lokalizacja dawłek płyty uszczelniającej – Klinger z nej elektrowni nieistniejącej już od oryginalnym wytłoczonym napisem czasu okresu drugiej wojny świato„Klingerit”. wej. Materiału stosowanego do dziś w produkcji uszczelek. Jego ówczeMiejsca osadzenia fundamentów sne zastosowanie w naszym przy- zabudowy obiektów współczesnej padku to element uszczelki zbior- architektury. Dawny teren działki nika na holzgas – gaz drzewny własność rodziny Kurnatowskich, loprodukowany w procesie zgazowa- kalizacji pomiędzy ulicą Klonowska nia, z drewna w urządzeniu zwa- i Złoczewska – na wysokości dzienym gazogeneratorem. Urządzenia dzińca zespołu po byłym dworze – wspomnianej elektrowni. Ten kawa- obecnie – Zespół Szkół Centrum łek płytki to nie tylko świadek minio- Kształcenia w Lututowie. nej epoki i istnienia obiektu–miejsca jego osadzenia. To materia możliwa Marek Zgadzaj

Policjanci zlikwidowali narkotykową „dziuplę” Ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków, zabezpieczyli wieruszowscy kryminalni u dwóch mieszkańców gminy Wieruszów. Podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu jeden z podejrzanych, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wieruszowskiej komendy, systematycznie pracują nad ujawnianiem i zatrzymaniem osób, które posiadają i zajmują się dystrybucją środków odurzających. Dzięki skrupulatnej pracy kryminalni wyeliminowali z nielegalnego rynku znaczną ilość amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy. 21 stycznia 2021 roku na podstawie własnych ustaleń, objęli obserwacją miejsce postoju osobowego opla. Podczas przeszukania pojazdu i 26 – letniego mieszkańca gminy Wieruszów, funkcjonariusze ujawnili tabletki ekstazy, co dało podstawy do zatrzymania mężczyzny. Podejrzany usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Za takie przestępstwo, grozi kara do 3 lat

Tomasz Rzymkowski pełnomocnikiem Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego

więzienia.

Kryminalni pracując nad tą sprawą, jeszcze tego samego dnia, przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez 34 – letniego brata zatrzymanego. Na miejscu policjanci zabezpieczyli znaczną ilość amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy, co po raz kolejny potwierdziło zebrane w sprawie informacje. W tej sytuacji mężczyzna również został zatrzymany. Zebrane w sprawie dowody, pozwoliły na postawienie podejrzanemu 34 – latkowi, kilkunastu zarzutów udzielania i posiadania znacznej ilości substancji odurzających. Za takie przestępstwo, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo pod nadzorem prokuratora, prowadzą śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. asp. sztab. Damian Pawlak

22 stycznia Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył Tomaszowi Rzymkowskiemu powołanie na Sekretarza Stanu w MEiN oraz Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Tomasz Rzymkowski startował w wyborach parlamentarnych z okręgu sieradzkiego, do którego należy powiat wieruszowski. Zgromadził 20 752 głosy. Do jego zadań należeć będzie m.in.: 1) koordynacja działań w zakresie kształcenia ogólnego, w tym analiza rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących funkcjonowania szkół i przedszkoli (z wyłączeniem specjalnych i integracyjnych), w szczególności organizacji roku szkolnego, statutów przedszkoli i szkół, obowiązku nauki i społecznych organów szkoły; 2) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz systemu zewnętrznego oceniania; 3) koordynacja prac związanych z

opracowaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i kwalifikacjami nauczycieli, a także uznawaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego nauczyciela nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 4) analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań dotyczących nadzoru pedagogicznego, identyfikowanie problemów w tym zakresie oraz formułowanie wniosków, w tym nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego; 5) nadzór nad funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych oraz Centralną Komisją Egzaminacyjną, z wyłączeniem egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji. W obecnej kadencji pracuje w Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. www.gov.pl


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

9

[Trzcinica] Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy 7 stycznia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyło się wręczenie dyplomów i nagród laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu świątecznego pn. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”. W listopadzie 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wraz z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Stanisława w Trzcinicy ogłosiły konkurs świąteczny pn. „Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”. W dniu 22 grudnia 2020 r. komisja konkursowa w składzie: ks. kanonik Wiesław Cieplik – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy, Maria Tomalik – bibliotekarz trzcinickiej książnicy oraz Marcelina Kuboszek – bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Laskach dokonała oceny zgłoszonych stroików świątecznych.

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania, bowiem rodziny przygotowały prawdziwe dzieła sztuki. Trudno było wybrać ten najpiękniejszy. Zastosowane różnorodne techniki sprawiły, że wszystkie prace zachwycały swoją oryginalnością. Ostatecznie komisja przyznała cztery nagrody główne (Państwu Andrzejowi i Barbarze Stefańskim z Trzcinicy, Weronice Żłobińskiej ze Smardz, Mateuszowi Kaczmarkowi z rodzicami z Lasek oraz Teresie, Marii i Marcinowi Stefańskim z rodzicami z Trzcinicy) i trzy wyróżnienia (Dominikowi i Michalinie Nolbertom z rodzicami z Trzcinicy, Jakubowi Hofmanowi z siostrą z Piotrówki oraz Igorowi i Wiktorowi Zimochom z rodzicami z Piotrówki).

Publicznej w Trzcinicy. Nagrody laureatom i uczestnikom wręczyli wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość oraz ks. kanonik Wiesław Cieplik. Organizatorzy spotkania pogratulowali rodzinom nagród i wyróżnień, gdyż biorąc udział konkursie, pielęgnujemy wspaniałą, bożonarodzeniową tradycję oraz kontynuujemy dzieło naszych przodków.

Pokłosiem Rodzinnego Konkursu Świątecznego zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy przy współpracy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława biskupa w Trzcinicy jest przygotowany przez Firmę ESNET wirtualny spacer po wystawie „Najpiękniejszy Wszyscy uczestnicy konkursu zo- stroik bożonarodzeniowy”, dostępny stali zaproszeni na wręczanie na- na Facebooku oraz stronie internetogród, które odbyło się w dniu 7 stycz- wej trzcinickiej książnicy. nia 2021 r. w Gminnej Bibliotece

Policjanci z Kępna zabezpieczyli łącznie prawie 800 gram amfetaminy Policjanci do zwalczania przestępczości narkotykowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie w ostatnich swoich działaniach zabezpieczyli znaczną część narkotyków, która mogła być rozprowadzona na terenie naszego powiatu.

Policjanci do zwalczania przestępczości narkotykowej w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie w ostatnich dniach prowadzili działania na terenie naszego powiatu dotyczące dystrybucji środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

W wyniku prowadzonych działań nasi funkcjonariusze zatrzymali 29 – letniego oraz 27 – letnią mieszkankę gminy Perzów, którzy w swoim miejscu zamieszkania posiadali ponad 700 gram amfetaminy. Podczas wykonywania dalszych czynności służbowych nasi kryminalni zatrzymali 24 -latka z Oleśnicy, który również brał udział w dystrybucji narkotyków. Działania naszych policjantów podczas wykonywania dalszych czynności służbowych doprowadziły do zatrzymania jeszcze 31 – letniego mieszkańca Grabowa Nad Prosną. Dochodzenie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratora prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. Prokurator Rejonowy w stosunku do 29 latka z gminy Perzów oraz 24 – latka z Oleśnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3 – miesięcznego aresztu. Policja w tej sprawie nie wyklucza dalszych zatrzymań.

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

skich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań: • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo -kulturalnej w środowiskach wiejskich; • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet; • działanie na rzecz poprawy waW 2020 r. ze wsparcia skorzysta- runków życia i pracy kobiet na wsi; ło blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiej• rozwijanie kultury ludowej,

zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

103 laptopy przekazane do szkół

W środę 30 grudnia do dwóch szkół ponadpodstawowych przekazane zostały laptopy. Ich zakup możliwy był dzięki pozyskanej przez Powiat Kępiński dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego złożony został wniosek o dofinansowanie tego zadania. Przedmiotem wniosku, zgodnie z wytycznymi był zakup 100 sztuk laptopów na potrzeby prowadzenia zdalnej edukacji w dwóch szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia wniosek Powiatu Kępińskiego zakwalifikowany został do dofinansowania w kwocie 331 500 złotych co stanowi 85% kosztów całego zadania. Pozostałą część kosztów tj. 58 500 złotych na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Powiatu Kępińskiego.

Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyznaniu dofinansowania rozpisany został przetarg na dostawę laptopów. Przetarg rozstrzygnięto 22 grudnia. W tydzień później sprzęt komputerowy trafił do Starostwa Powiatowego w Kępnie. Z uwagi na fakt, że rozliczenie z Urzędem Marszałkowskim ma charakter ryczałtowy, w ramach kwoty przewidzianej we wniosku o dofinasowanie na realizację tego zadania tj. 390 000 złotych udało się zakupić 103 laptopy. Niezwłocznie po dostawie sprzętu do Starostwa Powiatowego w Kępnie został on przekazany do dwóch szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie trafiły 52 laptopy sklei do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 51 sztuk. W przekazaniu sprzętu komputerowego dyrektorom obu placówek udział wzięli starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka.


10

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

II Festiwal „Kolędy i Pastorałki z Serca” w Bolesławcu

17 stycznia Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu prowadziło transmisje online Koncertu Galowego II Festiwalu „Kolędy i Pastorałki z Serca”.

4. Michał Kowalczyk 5. Pola Bryłka 6. Zespół „Pokorni” 8. Maja Wojtera 9. Natalia Pawlik 10. Ola Płatek 11. Franciszek Płatek 12. Amelia Kania 13. Julia Domagała 14. Wiktora i Marcin Sobczak 15. Sara i Maja Kasprzak 16. Maja Lis 17. Ada Włodarczyk 18. Hania Włodarczyk 19. Jakub i Monika Mieszała 20. Jakub Krowicki 21. Nadia Moska

To już druga edycja Festiwalu „Kolędy i Pastorałki z Serca” w wersji online organizowanego przez GCK w Bolesławcu. Do 10 stycznia br. przyjmowane były zgłoszenia do konkursu, natomiast 15 stycznia rozpoczęły się warsztaty, które prowadził dr Marcin Wawrzynowicz, wokalista, kompozytor, pedagog, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach i Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. To właśnie pod jego fachowym, W konkursie mogli wziąć udział artystycznym okiem młode talenty uczniowie szkół podstawowych i rozwijały swoje uzdolnienia podczas średnich oraz dorośli w następująprób w ostatnich dniach. cych kategoriach: Kat. I.– od 8 do 12 lat; Do Koncertu Galowego zakwalifi- Kat. II.– powyżej 12 lat; kowali się następujący wokaliści i ze- Kat. III– Rodzinne Kolędowanie społy: 1.Liliana Ślusarek W niedzielę 17 stycznia mogliśmy 2.Julia Kozłowska obejrzeć transmisje online z kon3. Hania Janiaczyk certu galowego i wręczenia nagród.

Dzieci i młodzież wystąpiły z zespołem złożonym z profesjonalnych muzyków w składzie: Kajetan Borowski, Piotr Maria Budniak, Adam Tadel. Koncert reżyserował Marcin Wawrzynowicz.

kalne perełki.

Gratulacje kierujemy do wszystkich wykonawców i organizatorów wydarzenia. Profesjonalizm dyrektor Anny Niesobskiej i praktyka w organizowaniu tego typu imprez i festiwali gwa– Z serca dziękujemy za wszystkie rantuje dobrą organizację i ciekawą miłe komentarze i dobre słowa. Jesz- atrakcję muzyczną. cze raz gratuluję laureatom:-) Jeste- Tak było i tym razem. BRAWO!!! ście wspaniali i zdolni. Uśmiechy na Waszych buziach wynagradza- WERDYKT JURY II FESTIWALU ją wszystko…. Wyrażamy wdzięcz- KOLĘD I PASTORAŁEK OD SERCA ność wszystkim, którzy nas oglądali BOLESŁAWIEC 17.01.2021 w Internecie. Dziękujemy wszystkim Jury w składzie: Marcin Wawrzynoza wszystko:-) – mówi dyrektor GCK wicz- Przewodniczący, Kajetan Bow Bolesławcu Anna Niesobska. rowski, Anna Niesobska postanowiło II Festiwal „Kolędy i Pastorałki z przyznać następujące nagrody i wySerca” w Bolesławcu przeszedł do różnienia: historii. Mimo niesprzyjających warunków związanych z pandemią uda- I kategoria Grand Prix ło się zorganizować warsztaty, próby Michał Kowalczyk i koncert galowy online z całkowi- II równorzędne miejsca tym zachowaniem reżimu sanitarne- Hania Włodarczyk go. Utalentowani wokaliści stanęli na Julia Domagała wysokości zadania. Ci co pokładali w Franciszek Płatek nich nadzieję nie zawiedli się a prze- III równorzędne miejsca: ciwnie mogą być dumni, że na tere- Lilianna Ślusarek nie Bolesławca i okolic są takie wo- Amelia Kania

Jakub Krowicki Maja Lis Wyróżnienia: Pola Bryłka Nadia Moska Hania Janiaczyk Maja Wojtera Kategoria II Grand prix Julia Kozłowska II równorzędne miejsca Ola Płatek Ada Włodarczyk III równorzędne miejsca Natalia Pawlik Zespół „Pokorni” W grupie Zespołów rodzinnych przyznano dwa wyróżnienia, otrzymali je: Wiktoria i Marcin Sobczak Monika i Jakub Mieszała Sara i Maja Kasprzak Jury podkreśla wysoki poziom artystyczny laureatów festiwalu oraz dziękuje Gminnemu Centrum Kultury w Bolesławcu za sprawność organizacyjną.


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą. Powierzchnia 74 m2 wraz z zapleczem socjalnym. Dodatkowo wiata około 100 m2. Kępno, ul. Sportowa 33. Kontakt – 728 458 563. (05.03) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków mieszkalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

11

PRACA DAM

Przyjmę podwykonawstwo mebli tapicerowanych. Kontakt 665 295 595 (02.03) Zatrudnię do docieplenia budynków. Atrakcyjne zarobki. Praca w woj.mazowieckim z zakwaterowaniem. Tel. kontaktowy 501 624 562 Zatrudnię technika farmacji do pracy w aptece w Kępnie. Kontakt: 604 431 151, e-mail: cosmedic@o2.pl. Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno.

Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM/KUPIĘ

Kupię maciory i knury, tuczniki oraz bydło. Odbiór i płatność na miejscu. Kontakt: 667 892 096 SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

[Bralin] Uczniowie klas I-III powrócili do nauki stacjonarnej W związku z powrotem klas edukacji wczesnoszkolnej do nauki stacjonarnej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie zreorganizowano przydział sal lekcyjnych, tak aby na jednym korytarzu uczyła się tylko jedna klasa. Sale edukacji wczesnoszkolnej utworzono również w budynku nr 2, który do tej pory służył najstarszym uczniom. Dzieci w klasach mają wyznaczone stałe ławki. W każdej klasie znajduje się pojemnik na rzeczy, które należy po zajęciach poddać dezynfekcji. Reorganizacji uległo również wy-

dawanie obiadów, zmianie uległy zasady korzystania z biblioteki, wprowadzono dodatkowe grupy świetlicowe. Dla każdej klasy przydzielono drogę wejścia i wyjścia ze szkoły. Sale lekcyjne po zakończeniu zajęć są systematycznie dezynfekowane, ozonowane i wietrzone. „Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu powyższych zasad, powrót 151 uczniów klas 1-3 będzie bezpieczny” – powiedziała dyrektor szkoły Beata Czaczkowska. W dużym reżimie sanitarnym funkcjonuje również Zespół Szkół w Nowej Wsi Książęcej. Jak powiedziała

dyrektor Elżbieta Kuropka: „Staramy się zrobić wszystko aby do minimum ograniczyć kontakt dzieci i nauczycieli między sobą”. Uczniowie nie spotykają się ze sobą na przerwach, każda klasa ma przerwę o innej godzinie, klasy są na różnych piętrach, obiad wydawany jest w różnych pomieszczeniach. Mimo tego, sami uczniowie bardzo się cieszą z możliwości powrotu do szkoły. Frekwencja po pierwszym tygodniu nauki w obu szkołach gminy Bralin jest prawie 100%. bralin.pl


12

Reklama

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Zajęcia profilaktyki nowotworu piersi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem kobiet w Polsce. Jest przyczyną największej liczby zgonów, wywołanych przez nowotwory złośliwe, występujące u kobiet. Ze względu na to, że choroba ta dotyka coraz młodsze osoby, wszystkie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie uczestniczyły w zajęciach profilaktyki choroby nowotworowej sutka. Prezentacje profilaktyczne odbyły się w ramach zdalnego nauczania w poszczególnych klasach w grudniu 2020 roku. Były to zajęcia otwarte, podczas których dziewczęta mogły aktywnie włączyć się do dyskusji i zdawać pytania dotyczące problemu. Najważniejszym celem przekazanej wiedzy na temat raka piersi było uświadomienie, jakie czynniki mogą zwiększyć ryzyko zachorowania i jaki jest mechanizm działania tych czynników. Dzięki tej wiedzy można podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zmniejszeniu natężenia problemu. Wiele czynników ryzyka związanych jest ze stylem życia, dlatego też można je kontrolować. Im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym lepsze są rokowania i większa szansa na pełne wyleczenie. Niestety, w dobie pandemii, kiedy tak trudno skorzystać ze specjali-

stycznych konsultacji, sami musimy leczalny, dlatego tak ważne jest, bybyć wyczuleni na pewne anomalie śmy regularnie, raz w miesiącu, sanaszego ciała, by w porę odpowied- modzielnie badały swoje piersi. nio zareagować. Powinna to robić każda dziewczyNowotwór, nim stanie się niebez- na, która skończyła 16 lat. Badanie pieczny dla naszego życia, mo- najlepiej przeprowadzić tuż po mieże przejawiać się za pośrednic- siączce. Piersi są wtedy miękkie i jetwem „znaków ostrzegawczych”. śli pojawi się jakiś guzek, łatwiej go Dzięki tym objawom możliwe jest wyczuć pod palcami. wcześniejsze jego wykrycie. Do takich symptomów należą; nietypowe Samobadanie najlepiej zrobić w krwawienie albo wydzielina z broda- łazience. Stanąć przed lustrem, wek piersiowych, guz albo zgrubie- obejrzeć dokładnie każdą pierś. nie w piersi, asymetria gruczołów Sprawdzić czy występują jakieś niesutkowych, zmiana kształtu, wiel- prawidłowości, czy skóra się nie zakości lub koloru brodawek piersio- ciąga, czy nie wciąga się brodawka. wych, owrzodzenia lub rany, które Tę obserwację warto powtórzyć podnie goją się w krótkim czasie. Klu- nosząc do góry ramiona. Samo baczowe jest obciążanie genetyczne: danie wykonujemy kolistymi ruchajeśli ktoś w naszej rodzinie chorował mi dłoni, zaczynając od brodawki, na raka piersi lub nowotwór narządu kierując się następnie na zewnątrz. rodnego, oznacza to, że mamy pew- Dokładnie badamy całą pierś i ne predyspozycje i również możemy sprawdzamy także przestrzeń pod zachorować. pachami. Możemy znacznie ograniczyć ryzyko zachorowania dbając o swój organizm. Dlatego powinnyśmy zatroszczyć się o zdrową i zbilansowaną dietę, pamiętać o regularnej aktywności fizycznej. Nowotwór piersi można bardzo skutecznie leczyć! Zdrowie naszych piersi, w dosłownym znaczeniu, jest w naszych rękach. Wcześnie wykryty rak tego gruczołu jest w stu procentach wy-

Jeśli badając piersi, pod palcami wyczujemy guzek, powinnyśmy jak najszybciej zgłosić się do naszego ginekologa. Guzek jest zazwyczaj twardy, bezbolesny, ale może systematycznie się powiększać. Musimy pamiętać o tym, że nawet niewielki guz może dać przerzuty np. do węzłów chłonnych. Pamiętajcie o profilaktyce! Zajęcia przygotowała i poprowadziła koordynator do spraw zdrowia w ZSCKR Elżbieta Okolewska.


www.powiatowy.pl 27 stycznia 2021 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

13

Wieruszowski Orszak Trzech Króli

6 stycznia w Wieruszowie tradycyjnie odbył się Orszak Trzech Króli. W tym roku jednak w zmienionej formule. Kacper, Melchior i Baltazar przejechali ulicami miasta bryczkami. Powodem takiej zmiany jest aktualna sytuacja epidemiologiczna. Całość rozpoczęła się na rynku. Stamtąd orszak ruszył ulicami, by kolejno odwiedzić trzy wieruszowskie kościoły: Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Zesłania Ducha Świętego oraz Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 27.01.2021 r.  

27 stycznia 2021 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 27.01.2021 r.  

27 stycznia 2021 r.

Advertisement