__MAIN_TEXT__

Page 1

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

23 grudnia

ROK XX NR 12 (970) 23.12.2020 r.

2020 r.


2

Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Reklama

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie zakończył remont sali widowiskowej

W Gminie Galewice stanęły serca na nakrętki Gmina Galewice zakupiła dwa serca na nakrętki. Serca zamontowano na terenie miejscowości Osowa oraz na terenie parku w Galewicach. Nakrętki są zbierane na szczytne cele, przede wszystkim aby pomóc w leczeniu potrzebujących osób z terenu naszej gminy. Pamiętajmy,

że zbieranie nakrętek to także dbałość o środowisko, gdyż nakrętki będą poddane recyklingowi. Przed wrzuceniem nakrętek do pojemnika należy oczyścić je z naklejek, etykiet, cen. To ułatwi i skróci proces ich przeróbki. Do zbierania nadają się na-

Miło nam poinformować, że w dniu 30 listopada 2020 r. zakończyliśmy realizację zadania z projektu pn. „Remont i modernizacja sali widowiskowej”. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie napisał w listopadzie ubiegłego roku wniosek do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”, który został rozpatrzony pozytywnie. Od 1 czerwca 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu.

krętki z opakowań spożywczych (np. napojów, mleka, ketchupu) oraz nakrętki z opakowań środków chemicznych (np. płynów do mycia naczyń, płynów do prania, kosmetyków). Miej serce, Napełnij serce. galewice.pl

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. MOK otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 275.000,00 zł. W ramach zadania zostały wykonane prace remontowe sali i sceny, zamontowane rolety zewnętrzne, klimatyzacja, okotarowanie sceny oraz zakupione zostało nowe nagłośnienie wraz z oświetleniem scenicznym. Mamy nadzieję, że poprawa stanu infrastruktury kultury wpłynie na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej oraz podniesie jej atrakcyjność a wdrażając nowe technologie wzmocni działalność o charakterze ponadregionalnym. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje od 1999r. --e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Anna Świegot, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.


Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

3

Budowa remizy OSP i sali w Opatowie

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn „Budowa budynku remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Opatowie”.

Spośród 7 ofert, najkorzystniejszą przedstawiło Kępińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa, Handlu i usług „PBK” S.A. z Kępna. W związku z czym,

04.12.2020r. została zawarta stosowna umowa na realizację niniejszego zadania. Inwestycja obejmuje w szczególności rozbiórkę istniejącego budynku wraz ze zbędną infrastrukturą, budowę nowej remizy wraz ze świetlicą wiejską o łącznej powierzchni użytkowej ok. 847 m2, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu. Zgodnie z podpisaną umową do dnia 17 grudnia 2021 r., zostanie wybudowany nowy obiekt za kwotę 4 046 823,00 zł brutto. leka-opatowska.pl

[Opatów] Mikołajki w Bibliotece

Zawsze warto przyjść do biblioteki i wypożyczyć książkę, szczególnie w okresie przedświątecznym, kiedy na dworze jest zimno i ponuro – nie ma chyba lepszego sposobu na spędzanie wolnego czasu, niż wieczór z dobrą książką. Wie o tym i Mikołaj, który nie

zapomniał w tym roku o Czytelnikach Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie. 7 i 8 grudnia w Bibliotece w Opatowie oraz w Filii w Siemianicach na najmłodszych czekały baloniki z helem oraz słodkie niespodzianki schowane w świą-

tecznych skarpetach, które rozdawały bibliotekarki pełniące w tych dniach rolę pomocnic Świętego Mikołaja. Cieszymy się, że odwiedzającym Bibliotekę dzieciom mogłyśmy tym drobnym gestem sprawić radość i wywołać uśmiech na twarzy.

[Trzcinica] Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 30 września 2020 roku Gmina Trzcinica złożyła wniosek do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

dofinansowania wyniosła 3 000 dowanych wniosków przekazał 000 złotych. taką kwotę na konto Urzędu Gminy Trzcinica. 11 grudnia 2020 roku Wielko- Rozpoczęcie inwestycji w rapolski Urząd Wojewódzki w Po- mach IV etapu planowane jest znaniu zgodnie z listą rekomen- w 2021 roku.

Wniosek dotyczył wykonania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielnie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap IV. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a kwota

Kolejne narkotyki nie trafią na rynek

Pięć osób zatrzymanych, zabezpieczona znaczna ilość narkotyków w postaci białego proszku. To wynik akcji kępińskich policjantów skierowanej przeciw dealerom narkotyków. Dalszy rozwój prowadzonych postępowań realizowanych przez policjantów Wydziału Kryminalnego skierowany przeciwko dilerom narkotykowym skutkował kolejnym zatrzymaniem dwóch mężczyzn w wieku 22 i 23 lat oraz zdjęciem z rynku znacznej ilości narkotyków. Nasze działania były wspierane przez policjantów KPP Ostrów Wlkp. i KPP Krotoszyn. Wobec jednego z

podejrzanych Sąd Rejonowy w Kępnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W miniony piątek 18 grudnia 2020 roku przed godziną 19 na ulicy Solidarności, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, zatrzymali 37 – letniego mieszkańca Kępna, który posiadał przy sobie prawie 120 gram narkotyków w postaci białego proszku. Jeszcze tego samego dnia przed godziną 21 na kępińskim rynku, zatrzymano 17 latka z Kępna, który posiadał przy sobie woreczek foliowy z zapięciem strunowym z zawartością białego proszku.

W sobotę 19 grudnia 2020 roku policjanci Komendy powiatowej Policji w Kępnie realizując nakaz przeszukania wydany przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kępnie, podczas wykonywania czynności procesowych ujawnili w pomieszczeniach zajmowanych przez 36 – letniego mieszkańca Kępna dwa woreczki foliowe z zapięciem strunowym z zawartością białego proszku. Wszyscy zostali zatrzymani i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i teraz o ich losie zdecyduje Sąd.

[Kępno] Bezpłatna rehabilitacja po udarze mózgu

Od stycznia 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie będzie prowadził nabór pacjentów na bezpłatną rehabilitację po udarze mózgu. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

środków własnych SP ZOZ w Kępnie. Program kierowany jest dla pacjentów południowej Wielkopolski oraz osób zamieszkujących (i/lub czasowo zamieszkujących), uczących się lub pracujących na terenie woj. Wielkopolskiego.


4

Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

XII Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów kształcących się w zawodach rolniczych w szkołach województwa łódzkiego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podejmuje różne działania prewencyjne: szkolenia, pogadanki, pokazy. Jedną z form jest upowszechnianie zasad bhp poprzez konkursy dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Znajomość i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie powinno być ważnym elementem dla rolnika prowadzącego swoje gospodarstwo, a także dla członków jego rodziny, w tym dzieci uczestniczących, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio w życiu gospodarstwa. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i przedstawicieli organizatorów, tegoroczny konkurs przeprowadzono na jednym etapie – szkolnym, który w ZSCKR w Lututowie odbył się 17.11.2020 r. Organizatorzy (Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kura-

torium Oświaty, Oddział Terenowym KOWR i instytucje działające w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w rolnictwie) przygotowali nagrody dla laureatów z każdej ze szkół. W ten sposób pragnęli zachęcić do stosowania i propagowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz wdrażania udogodnień zwiększających jej bezpieczeństwo przez młodych mieszkańców wsi, jak również zwiększyć wiedzę na temat zasad

bezpiecznej pracy w rolnictwie. Laureatami konkursu w ZSCKR w Lututowie zostali uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 1. Krystian Olejnik 2. Paweł Owczarek 3. Piotr Baranowski Opiekunem konkursu był nauczyciel mgr inż. Wojciech Baranowski. Wojciech Baranowski

Występy zawodników KS Husaria

W dniach 11-13.12.2020 roku zawodnicy KS Husa- czymy rywalizację sportową w tym trudnym „panderia wzięli udział w trzech turniejach organizowanych micznym” roku gdzie pomimo trudności przygotowywaliśmy się do startów. Również w tym trudnym roku przez Polski Związek Kickboxingu. przypadła 10 rocznica istnienia naszego klubu. ObieW Kaliszu w zorganizowanych prze klub „Zien- cujemy że zrobimy wszystko aby nadal dawać kibitek Team” Mistrzostwach Polskich Młodzieżowców com i sympatykom KS Husarii jak najwięcej pozyFull Contakt nasz klub reprezentował Szymon Szlak tywnych emocji a zawodnikom obiecujemy ciężkie (kategoria wagowa +91 kg). Również w Kaliszu w w profesjonalny sposób prowadzone treningi dające Otwartym Turnieju Full Contakt seniorów walczył satysfakcję. Vasyl Chawrylchak w kategorii wagowej – 81kg. W narożniku sekundował naszym fighterom trener Ja- Dziękujemy bardzo za pomoc w organizacji wyjazcek Piwowar. du firmie „Wędlinka”. Równolegle w Siedlcach odbywały się zawody w Zrealizowano w ramach projektu Miasta i Gminy formule Oriental Rule w których reprezentowała nas Wieruszów Marta Gabas której to sekundował trener Marcin Pi- „ABY OSIĄGNĄĆ SUKCES PIERWSZE CO MUsula. Vasyl i Marta wracają ze złotymi medalami a SISZ ZROBIĆ TO ZAKOCHAĆ SIĘ W CIĘŻKIEJ Szymon z brązowym. Takim miłym akcentem koń- PRACY”

Odpowiedziała za kradzież sklepową Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wyjaśnili okoliczności kradzieży produktów w jednym z dyskontów spożywczych w Wieruszowie. Nieuczciwa klientka sklepu skradła produkty o łącznej wartości kilkunastu złotych. Za wykroczenie kradzieży, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 19 grudnia 2020 roku po godzinie 15:00 wieruszowscy policjanci zostali poinformowani o kradzieży produktówa spożywczych w jednym z obiektów handlowych mieszczących się przy ulicy Warszawskiej w Wieruszowie. Na miejscu okazało się, że pracownik ochrony sklepu, ujął 62 – letnią mieszkankę Wieruszowa, która ukradła produkty spożywcze o wartości kilkunastu złotych. W tej sytuacji policjanci ukarali kobietę mandatem karnym, natomiast odzyskane produkty powróciły do sprzedaży na półkę sklepową. Przypominamy, że za wykroczenie kradzieży, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. sp. sztab. Damian Pawlak


www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

5

[Trzcinica] Paczki mikołajkowe dla dzieci W Polsce Mikołajki obchodzimy 6 grudnia. Okazuje się, że na ten dzień z niecierpliwością czekają zarówno dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Mikołajki to czas pełen miłości i obdarowywanie się prezentami. W tym roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy również nie zapominała o najmłodszych czytelnikach, jak i osobach współpracujących z placówką. W dniu 8 grudnia 2020 r. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość złożyła podziękowania za całoroczną współpracę wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi oraz osobom uczestniczącym w realizacji literackich warsztatów twórczych dla dzieci pt. „Przygoda z książką”: ks. kanonikowi Wiesławowi Cieplikowi – proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława biskupa w Trzcinicy, sekretarz Gminy Trzcinica Renacie Ciemny oraz Ewie Ozdobie – pielęgniarce środowiskowej. Przybyli do książnicy goście otrzymali wydane w ramach projektu publikacje regionalne. Ze względu na panującą pandemię i niemożliwością organizowania wydarzeń kulturalnych, dzieci po paczki mikołajkowe przychodziły do trzcinickiej książnicy od 8 do 10 grudnia br., wypożyczając przy okazji nowe pozycje książkowe. W przygotowanych niespodziankach dla dzieci znajdowało się mnóstwo słodkości a także wydany folder i zakładki do książek traktujące o literackich warsztatach twórczych dla dzieci, będące ostatnim elementem zadania pn. „Przygoda z książką” zrealizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy w ramach Programu „Partnerstwo dla książki” dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochoNa zdjęciu: Wicestarosta Kepiński Alicja Śniegocka, Starosta Kępiński dzących z Funduszu Promocji KulRobert Kieruzal, Komendant ZHP w Kępnie Marcin Szajdak, harcerz To- tury.

Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło Pokoju

masz Nawrocki


6

Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

ITP i powiatowy.pl dziękuje za wspólny 2020 rok


www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

7

ITP i powiatowy.pl dziękuje za wspólny 2020 rok


Wesołych Świąt!

8

Giełda Pracy w świetlicy OHP w Wieruszowie

Młodzieżowe Centrum Kariery w Wieruszowie 17 grudnia 2020 r. we współpracy z Hufcem Pracy 5-20, zorganizowało Giełdę Pracy dla uczestników i absolwentów OHP z udziałem przedstawiciela Firmy Livello Sofa, Panią Moniką Józefowską, trenerem Ośrodka Rozwoju Edukacji. Zaproszeni goście zostali zapoznani z ofertą MCK, ze szczególnym wskazaniem na pośrednictwo pracy skierowane głównie do młodzieży i absolwentów OHP. W trakcie spotkania prowadzonego przez Panią Monikę Józefowską, szczegółowo przedstawione zostały zasady zatrudnienia, wymagania oraz warunki pracy, a także zakres obowiązków na poszcze-

gólnych stanowiskach, dzięki czemu młodzież bezpośrednio mogła sprawdzić swoje kompetencje, uczestnicząc tym samym w pierwszym etapie rekrutacji. W trakcie spotkań kadra MCK w Wieruszowie poprowadziła dla młodzieży zajęcia z zakresu Podstaw Prawa Pracy, zakończone testem z zakresu pozyskanej wiedzy. Spotkania podzielone były na kilka etapów ze względu na bezpieczeństwo i wymogi sanitarne. Przeprowadzona Giełda Pracy pozwoliła młodzieży skonfrontować własne oczekiwania i kompetencje z potrzebami rynku pracy i pracodawcy. Tekst i zdjęcia: Kadra OHP Wieruszów

Podziękowania dla krwiodawców

10. grudnia odbyła się 28. sesja Rady Miejskiej w Lututowie. Na posiedzeniu obecnych było 15. radnych. Radni podjęli uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. oraz w sprawie udzielenia Powiatowi Wieruszowskiemu pomocy finansowej. Z okazji przypadających w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa, na sesji Rady Miejskiej Lututowie uhonorowano krwiodawców odznaką Honorowego Dawcy Krwi zasłużony dla zdrowia i narodu: Sławomira Bącele, Józefa Grzegorka, Włodzimierza Będziaka, Łukasza Tomczyka.

Z rąk prezesa rejonowego PCK w Pabianicach Andrzej Chałupki, legitymację Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, oraz odznakę honorową PCK otrzymali Burmistrz Marek Pikuła oraz Pan Jacek Bak. Na zakończenie prowadzący sesję przewodniczący Rady Miasta Lututów Marek Zgadzaj i Burmistrz Lututowa Marek Pikuła złożyli Mieszkańcom, radnym, sołtysom i pracownikom urzędu, osobom i firmom współpracującym z samorządem gminnym życzenia świąteczne, życząc zdrowia i łask Bożych od narodzonego Jezusa.

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.


www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

9

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy nagrodzona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego

2 grudnia 2020 r . dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy Renata Gość wzięła udział w uroczystej Gali rozdania nagród laureatom XXI edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, która odbyła się w wirtualnej przestrzeni w wersji on-line, zorganizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Do konkursu, organizowanego już od 21 lat, swoje działania mogą zgłaszać gminy, powiaty oraz podległe im instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze i organizacje pożytku publicznego działające na terenie województwa wielkopolskiego. Dla 39 laureatów tegorocznego Konkursu

przewidziane zostały nagrody finansowe, w zależności od oceny danego projektu, ufundowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy zgłosiła do Konkursu swój projekt „Chodź, posłuchaj, opowiem Ci o (nie)znanych dziejach Ziemi Trzcinickiej”. Projekt ten uzyskał bardzo wysoką ocenę i został

uhonorowany nagrodą w wysokości 12.000 zł, przyznaną przez Kapitułę Konkursu. Gratulacje w przestrzeni wirtualnej od Jacka Bogusławskiego – Przewodniczącego Kapituły Konkursu, członka Zarządu Województwa Wiel-

kopolskiego, odebrała dyrektor książnicy Renata Gość. Jesteśmy bardzo dumni, szczęśliwi i wdzięczni za docenienie starań, jakie podejmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy w krzewieniu kultury lokalnej, bliskiej mieszkańcom Ziemi Trzcinickiej. Otrzymana nagroda w wysokości 12 tys. zł. niewątpliwie będzie bardzo dużym wsparciem dla działalności placówki w sferze kultury – podsumowuje dyrektor biblioteki Renata Gość. Projekt pt. „Chodź, posłuchaj, opowiem Ci o (nie)znanych dziejach Ziemi Trzcinickiej” składał się z czterech działań w obszarze kultury m.in. z zebrania materiałów i opracowania przez dyrektor biblioteki Renatę Gość monografii regionalnej pt. „Dzieje Trzcinicy od początku istnienia do 1950 r.” oraz jej promocji wraz z koncertem poezji śpiewanej zespołu „U Studni”; z przeprowadzonej gry wiejskiej w Trzcinicy a także z uzupełnienia zasobów Izby Pamięci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy o dokumenty historyczne dotyczące dziejów Trzcinicy oraz odnowienia przez pracownię konserwatorską w grudniu 2019 r. cennego eksponatu znajdującego się w Izbie Pamięci – popiersia Tadeusza Kościuszki z 1924 r. – patrona Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Trzcinicy.

Sprawca rozboju z nożem za kratami Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 26 – letniego sprawcę dwóch rozbojów z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 16 listopada po godzinie 15 dokonano rozboju na ekspedientce sklepu Żabka na ulicy Solidarności w Kępnie. Sprawca grożąc ekspedientce nożem doprowadził ją do stanu bezbronności i zabrał pieniądze w kwocie 1300 zł. Dokładnie miesiąc później, 16 grudnia po godzinie 17, działając w ten sam sposób doszło do rozboju

na ekspedientce sklepu PSS Społem na ulicy Wiosny Ludów. Sprawca zażądał wydania wszystkich pieniędzy z kasy sklepu. Bardzo szybka reakcja i zdecydowane działanie kępińskich funkcjonariuszy doprowadziły jeszcze tego samego dnia do zatrzymania sprawcy tych rozbojów, okazał się nim być 26 -letni mieszkaniec gminy Bralin. Mężczyzna został zatrzymany w Kępnie na terenie parku miejskiego przez Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci podczas prze-

prowadzonych czynności zgromadzili materiał dowodowy, dzięki któremu mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Sąd postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Zgodnie z art. 280 § 2 Kodeksu Karnego grozić mu może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Jechał pod prąd drogą ekspresową S-8 i nawet o tym nie wiedział

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali mężczyznę, który jechał nietrzeźwy rowerem drogą ekspresową S-8 pod prąd i bez oświetlenia. W dniu 13 grudnia br. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, otrzymał zgłoszenie od kierowców, którzy poruszali się drogą ekspresową S-8, że na pasie w kierunku Wrocławia może poruszać się nieoświetlony rowerzysta. Dyżurny z uwagi realne zagroże-

nie zdrowia i życia natychmiast we wskazane miejsce skierował funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci na 99 kilometrze trasy S-8 w kierunku Wrocławia ujawnili, że pod prąd porusza się nieoświetlony rowerzysta, jak się okazało jest to 30 letni mieszkaniec gminy Kępno, był nietrzeźwy, w wydychanym powietrzu miał 3,42 promila alkoholu. Tłumaczył się, że wraca do domu jednak nie był świadomy, że znajduję się na drodze ekspresowej i jedzie

pod prąd. 30-latek ryzykował własnym życiem. Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach ekspresowych to 120 km/h. Każde przejeżdżające obok niego auto mogło doprowadzić do poważnego wypadku. Kierującego rowerem doprowadzono do miejsca zamieszkania oraz przekazano pod opiekę rodzinie. Teraz czekają do wysokie kary finansowe za szereg wykroczeń, które popełnił.

Samorządy gminne z dotacjami W poniedziałkowe popołudnie 14 grudnia włodarze sześciu gmin z obszaru naszego powiatu odebrało symboliczne czeki, potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uroczystość zorganizowaną w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego uświetnili swoją obecnością ministrowie: Marlena Maląg i Jan Dziedziczak, parlamentarzyści: Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak oraz przedstawiciel biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej – Anna Lis.

powiatkepno.pl


10

Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Kronika prasowa KPP w Wieruszowie Policjanci zatrzymali złodziei mebli Wieruszowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, podejrzanych o kradzieże mebli z zakładu meblowego. Trzech zatrzymanych usłyszało zarzuty kradzieży z włamaniami. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czwarty podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży mebli za co może spędzić za kratami nawet 5 lat. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Wieruszowscy policjanci nieustannie prowadzą działania ukierunkowane na przeciwdziałanie włamaniom i kradzieżom mienia. Z dotychczas zebranych informacji wynikało, że przemieszczający się przez powiat wieruszowski przestępcy, mogą kraść meble z zakładu meblowego na terenie jednej z miejscowości w powiecie wieruszowskim. 8 grudnia 2020 roku kryminalni obserwując nieczynny zakład, namierzyli dostawczego busa, który pospiesznie wyjechał z terenu obserwowanego obiektu. Policjanci podejrzewając, że pojazdem mogą poruszać się złodzieje mebli, skontrolowali obserwowany pojazd. Podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Citroenem jumperem przemieszczało się trzech mieszkańców województwa łódzkiego i świętokrzyskiego wieku od 23 do 35 lat. W citroenie kryminalni znaleźli meble, które tego wieczoru zostały skradzione przez złodziejskie trio. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Następnego dnia w wyniku przeszukania posesji jednego z zatrzymanych, policjanci również zabezpieczyli kolejne skradzione meble. Jak się okazało to nie finał tej sprawy. W ramach dalszych intensywnych działań, 10 grudnia br. funkcjonariusze przeszukali jedną z posesji w powiecie radomszczańskim. Na miejscu kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli dużą ilość skradzionych mebli i kilkanaście wózków do ich transportu. Zatrzymali też do dyspozycji prokuratora 34–letniego właściciela posesji. Podejrzany usłyszał kilkanaście zarzutów kradzieży. Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad tysiąc paczek skradzionych w ciągu kilku miesięcy mebli oraz kilkanaście wózków transportowych, których łączną wartość wstępnie szacuje się na znacznie ponad sto tysięcy złotych. Śledczy ustalili również, że trzej podejrzani, byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa. Policjanci sprawdzają teraz, czy mężczyźni nie mają związku z innymi kradzieżami na terenie powiatu. Decyzją prokuratora wszyscy podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem. Nietrzeźwy z dożywotnim zakazem sądowym zakończył swoją jazdę uderzając w drzewo Wieruszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego do którego doszło w niedzielny wieczór w Radostowie Pierwszym w powiecie wieruszowskim. Jak się okazało sprawcą zdarzenia, był nietrzeźwy kierujący z dożywotnim sądowym zakazem kierowania pojazdami. Do tego zdarzenia drogowego doszło 13 grudnia 2020 roku po godzinie 20:00 na drodze gminnej w Radostowie Pierwszym w gminie Czastary. Policjanci na miejscu ustalili, że kierujący oplem astra, 45–letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala, gdzie okazało się, że miał w organizmie prawie promil alkoholu. Jak się również okazało, 45-latek już wcześniej stracił prawo jazdy i posiada potrójny, dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami. Za przestępstwo kierowanie pojazdem w takim przypadku, grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna.


www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt! NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą. Powierzchnia 74 m2 wraz z zapleczem socjalnym. Dodatkowo wiata około 100 m2. Kępno, ul. Sportowa 33. Kontakt – 728 458 563. (05.03) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków mieszkalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

Reklama

11

PRACA DAM

Przyjmę podwykonawstwo mebli tapicerowanych. Kontakt 665 295 595 (02.03) Zatrudnię do docieplenia budynków. Atrakcyjne zarobki. Praca w woj.mazowieckim z zakwaterowaniem. Tel. kontaktowy 501 624 562 Zatrudnię technika farmacji do pracy w aptece w Kępnie. Kontakt: 604 431 151, e-mail: cosmedic@o2.pl. Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno.

Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM/KUPIĘ

Kupię maciory i knury, tuczniki oraz bydło. Odbiór i płatność na miejscu. Kontakt: 667 892 096 SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji


12

Reklama

Wesołych Świąt! Weekend Cudów Szlachetnej Paczki

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Weekend Cudów to wyjątkowy moment, podczas którego ponad pół miliona osób w Polsce angażuje się w działania Szlachetnej Paczki, a mądra pomoc – organizowana od tygodni przez darczyńców – trafia do ponad 14 tysięcy najbardziej potrzebujących rodzin, którym zabrakło w życiu szczęścia. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna. Główny cel to materialna i mentalna pomoc dla potrzebujących.

W tym roku to już 20. edycja ogólnopolskiej akcji, jednak po raz pierwszy zagościła w Lututowie – Moja znajoma Katarzyna Szwed w tej edycji została kordynatorem regionalnym. Wierzyła, że znajdę pomocnych ludzi żeby skutecznie działać. I tak do roli lidera, na nowo utworzony rejon w gminie Lututów, zostałam wyznaczona. – mówi Katarzyna Bak. Wolontariusze z Lututowa swój punkt mają na sali sportowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie. To tam można ich odwiedzić i przekazać dary. Szlachetna paczka jest pomocą od ludzi dobrej woli, którzy pomagają zapewnić najbardziej istotne potrzeby rodzin. – Wolontariusze z Lututowa opiekują się rodzinami z terenów gminy Klonowa, Lututów i Złoczew. Działamy cały rok. Nasza działalność nie kończy się na rozwożeniu paczek. Spotykamy się z tymi rodzinami – odwiedzamy ich i monitorujemy, sprawdzamy, czy ich sytuacja uległa poprawie – dodaje liderka lututowskiego oddziału.

– Weekend Cudów trwa. Kolejne rodziny otwierają Paczki i wydawać by się mogło, że pomoc materialna to jest to, na co właśnie czekają. Ale proszę państwa, w tych paczkach, które pakujecie, jest zapakowane mnóstwo miłości nadziei i wiary w drugiego człowieka. W momencie, kiedy się je otwiera, to wszystko przechodzi na rodzinę! – mówi Joan-

na Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki. – To dodawanie skrzydeł ludziom, którzy myślą, że zostali zapomniani, a mieli mniej szczęścia niż inni. A tu nagle ktoś się chce tym szczęściem z nimi podzielić. Bardzo Wam za to dziękujemy! red. media.szlachetnapaczka.pl

Spełnione marzenia dzieci z TPD Dobiega końca trudny, pandemiczny rok, ale nie gasną marzenia i nadzieja na lepszy czas dzieci biorących udział w zajęciach świetlic, których organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie oraz dzieci z placówek edukacyjnych, współpracujących na co dzień z TPD. W tym trudnym okresie nie było możliwości realizowania w pełni zaplanowanych projektów, zajęcia prowadzone były zdalnie oraz wymiennie, w małych grupach. Dzięki życzliwości Fundacji ORLEN,

mogliśmy obdarować dzieci np. piłkami sportowymi. Od PEPCO dotarł do nas komputer, wiemy że w drodze jest tablet z Fundacji ORANGE. Sprzęt ten jest wymiennie pożyczany dzieciom i ułatwia realizowanie nauki zdalnej w szkole. Dzięki życzliwości IKEA mogliśmy przekazać w formie darowizny sofy do Świetlic i placówek oświatowych współpracujących z TPD. Środki czystości i do dezynfekcji z ROSSMAN, częściowo otrzymaliśmy, a reszta jest w drodze do naszych beneficjentów. W okresie zbliżających się Świat Bożego Narodzenia nie zabrakło też prezentów

od GWIAZDORA, w ramach corocznie organizowanej przez prywatną osobę tej niezwykle szlachetnej akcji oraz słodkich upominków z TPD. Serdecznie dziękujemy w imieniu obdarowanych dzieci za spełnianie ich marzeń oraz radość jaką przysporzyły im otrzymane prezenty i upominki, jakie otrzymały dzieci od wyżej wymienionych darczyńców. Przede wszystkim chcemy podziękować Zarządowi Głównemu TPD w Warszawie oraz TPD Łódzki Oddział Regionalny w Łodzi za życzliwość i współpracę oraz udzielaną pomoc.


Wesołych Świąt! Cmentarz przykościelny w Lututowie – początek XVIII wieku

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

13

Kościół drewniany, trzeci w parafii Lutu- cmentarzem opisanym w artykule „Brama tów pod wezwaniem św. Trójcy i św. Mate- cmentarna w Lututowie”, obecnym – w usza Apostoła, zbudowany w 1790 roku. chwili jego powstania nazywanym „w polu” lub „polny”. Jeden z 2.406 kościołów w Królestwie Polskim i jeden z 234 w Guberni Kaliskiej. Do tego czasu, początkowo cmentarz, to (Dane spisu urzędowego z 1890 roku ko- kościół, katakumby, groty połączone koryściołów w Królestwie Polskim). Pierwsza tarzami lub specjalnie powstałe obiekty świątynia parafialna w Lututowie wybu- do tego celu.. Forma takiego pochówku dowana została w 1406 roku pw. Trój- nastała z dniem ogłoszenia przez cesacy Świętej. Drugi kościół po doszczęt- rza rzymskiego Konstantyna Wielkiego w nym spaleniu pierwszego wybudowano w 313 roku wolności wyznania dla chrześci1520 roku pw. Trójcy Świętej i św. Mate- jan. Ta forma pochówku na terenie Eurousza. py zachodniej przetrwała do XVIII wieku. Parafia Lututów w okresie Królestwa Polskiego należy do dekanatu wieluńskiego. W okresie tym do parafii Lututów przynależy 4060 parafian. (słownik geograficzny Królestwa polskiego, tom V str. 493 . Gmina Lututów w tym okresie liczy – 4.625 mieszkańców). Obecnie 4.600 mieszkańców, a parafian – 3.506. W miejscach osiedlania się ludzi tworzyły się wspólnoty lokalne – początkowo osady, następnie wsie i miasta. Lokacja ich, to miejsca położone głównie na szlakach pomiędzy większymi miejscowościami. Często przyjmowały nazwę od nazwiska rodu, któremu ziemię tą nadano lub od założyciela. Tak było z Lututowem. Lututów, jako osada rycerska, sięgać może pierwszej połowy XIV wieku. Czasy – Łokietka lub Kazimierza Wielkiego. Jako osada figuruje jeszcze za króla Ludwika Węgierskiego. Dopiero za panowania króla Władysława Jagiełły, Lututów otrzymuje lokację na prawach miejskich w 1406 roku. W roku tym został wybudowany kościół wspomniany na wstępie. To również okres, w którym Jagiełło szykuje się do wojny z Zakonem Krzyżackim. Aby zjednać naród zamieszkujący tereny kolebki państwa polskiego, i ziem wschodnich wspiera kościół katolicki. Z jego fundacji powstają świątynie (przykładem kościół OO. Paulinów w Wieluniu 1396 rok), oraz nadaje lokację na prawach miejskich niektórym osadom. W miejscowościach tych powstają parafie, a z nimi cmentarze. Na terenach Polski pochówek zwłok na cmentarzu zaczyna się z nadejściem chrześcijaństwa – okres średniowiecza. Jednak cmentarz w obecnej formie w powolnym procesie, z dużym oporem i opóźnieniem zaczyna istnieć dopiero w XVIII wieku. Na największy opór i niechęć trafia przeniesienie pochówku zmarłych poza teren miast i wsi na cmentarz tzw. „w polu” na terenie Polski, w Kongresówce – potoczna nazwa Królestwa Polskiego. W miejscowości Lututów powstaje jeden z późniejszych cmentarzy tej formy z powodu dużego oporu wiernych. Tak było z

Zwłoki chowano w podziemiu budynku kościoła (katakumbach) wierząc, że tym samym zachowana zostaje duża więź ze świętymi. Jednak, ta forma pochówku z czasem staje się niemożliwa. Przybywa mieszkańców, zarazem zmarłych. Ograniczona możliwość miejsca w murach kościoła zmusza do tworzenia cmentarzy przykościelnych, w bezpośrednim jego sąsiedztwie. W podziemiach kościoła zaczęto chować jedynie księży lub osoby dostojne. Jednak z czasem i ten zwyczaj zanika. Pochówek zmarłych w Lututowie w tym okresie odbywał się na cmentarzu przykościelnym, utworzonym na placu otoczenia kościoła drewnianego. Jednak mało prawdopodobny jest pochówek zmarłych w kościele. Kościele niewielkich gabarytów i drewnianej konstrukcji. Jeszcze w końcowych latach ubiegłego stulecia napotykano na szczątki ludzkie pochowanych na cmentarzu przy obecnej ulicy Gimnazjalnej. Teren wokół murowanego kościoła z 1917 roku, i jego otoczenie – parking przykościelny i część terenu obecnej ulicy Gimnazjalnej. Jednak i ten cmentarz (cmentarz formy średniowiecza. Usypany grób, często oznakowane drewnianym krzyżem – łatwy do likwidacji) nie miał nic wspólnego pod względem sanitarnym i sposobem pochówku z dzisiejszym. Nie było norm określających kwater cmentarnych, wymiaru grobu, odległości ich lokalizacji od zabudowań i studni oraz braku określenia upływu czasu możliwości pochówku zmarłego w miejscu istniejącego już grobu, itp. Na terenie cmentarza w Lututowie zapewne chowano zmarłych, jak na wielu tego rodzaju cmentarzach. Na różnych głębokościach, czasami nie większymi niż 0.50 m, bez kwater i wydzielonych alej, w miejscu wolnym lub wcześniejszego pochówku w nieodległym czasie innego zmarłego. Z czasem i na tych cmentarzach zaczyna brakować miejsc. Bliskość zabudowy osady Lututów, oraz studni zlokalizowanych w jej posesjach zagraża sanitarnym warunkom życia mieszkańców osady. Począ-

tek końca cmentarzy przykościelnych, tych do których należał cmentarz w Lututowie, rozpoczyna się zakazem pochówku w obrębie miast i wsi, dopiero z chwilą wydanego Edyktu Nantejskiego, we Francji w 1777 roku. W Polsce powstawanie cmentarzy poza obszarami zabudowy datuje się na pierwszą połowę XVIII wieku – okres oświecenia. Powodem były względy sanitarne. Dlatego od tej chwili zaczęto cmentarze przenosić poza mury miast. W XIX wieku na terenie państwa polskiego panuje cholera. Zakaźna choroba przewodu pokarmowego, powstawała na skutek spożycia skażonego pokarmu lub wody. Największa liczba zakażonych przypada na teren Królestwa Polskiego na koniec lat pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia. Pierwsza fala nadeszła w latach 1840 do 1850.

demiami chorób zakaźnych oraz brakiem higieny. Nie miał wpływ na ten wskaźnik brak masowego dostępu do lekarza, sposób życia i odżywiania, ciężka praca i stosunkowo słabe wykształcenie z braku ogólnego dostępu do szkół. Polska znajduje się pod panowaniem trzech zaborców. Dane te są porażające, zwłaszcza na tle porównywalnej liczbie mieszkańców w parafii Lututów – tamtego i obecnego czasu. Na obu cmentarzach w Lututowie, tym już nieistniejącym- przykościelnym (5469) i obecnym (początku jego – „w polu”) przy drodze na Łęki Małe i Duże (14101), razem pochowano na przełomie 210 lat od 1810 do listopada 2020 roku – 19570 zmarłych. Pozostaje pytanie, gdzie w ciągu 404 lat, kolejno w okresie trzech kościołów drewnianych o początku 1406 do 1810 roku – momentu, od którego istnie-

Sytuacja ta zapewne definitywnie przyspieszyła w Lututowie utworzenie cmentarza dzisiejszego poza obszarem miasta. W tym i wcześniejszym okresie – czasu panowania epidemii np. Hiszpanki, zmarłych grzebano w mogiłach zbiorowych poza granicami osad. Przykładem tego jest mogiła w Lututowie przy ulicy Złoczewskiej oznakowana krzyżem. Brak jest dokumentów – zapisku od którego roku istniał cmentarz przy kościele zlokalizowanym obecnie przy ulicy Gimnazjalnej. Nie można wykluczyć istnienia na naszym terenie formy pochówku wyżej opisanej, a już na pewno mogił zbiorowego pochówku, dziś już nieistniejących. Księgi zmarłych parafii Lututów sięgają 1810 roku. W kolejnych dekadach tego okresu umiera: • 1810-1819 (842 osób) • 1820-1829 (636 osób) (brak danych za lata 1823-1825, w 1829 r. umiera 137 osób) • 1830-1839 (1 024 osoby – w 1832 r. umiera 190 osób) • 1840-1849 (1489 osób, w 1847 r. umiera – 329 osób, a w 1848 r. – 368 osób) • 1850-1859 (1 238 osób, w 1857 r. umiera – 185 osób) W latach 1810- 1859 w Lututowie umiera 5 229 osób, plus lata nieudokumentowane 1823-1825 około 240 osób (liczba uśredniona). Ogółem 5469 zmarłych. Średnio rocznie umiera w tych latach 546,9 osoby. Śmiertelność wyższa dziesięciokrotnie niż obecnie, gdzie w ciągu roku umiera średnio 55 osób. Tak wysoki wskaźnik zgonów spowodowany był epi-

ją księgi zmarłych w parafii Lututów odbywał się pochówek zmarłych. Prawie pewne jest, że cmentarz przykościelny istniał od roku 1790, roku budowy trzeciego kościoła przetrwałego do 1910 roku. Jednak upływ czasu i brak dokumentów zatarł ślad. Decydujące w odpowiedzi, na to pytanie może być tylko przypadkowe trafienie na ślad miejsca pochówku zmarłych, a raczej ich szczątków. Natomiast brak takiego miejsca na terenie parafii Lututów, to dowód na istnienie cmentarza w miejscu zbudowania pierwszego kościoła w 1406 roku przy ulicy, dziś Gimnazjalnej. O ile to miejsce, jest również miejscem lokalizacji pierwszego kościoła. Czytając historyczne opisy powstawania kościołów w Lututowie, ma się wrażenie że mowa jest o tym samym miejscu ich lokalizacji. Reszta to już tylko czysta hipoteza. Marek Zgadzaj Dokumenty źródłowe: 1. Zdjęcie zbiorowej mogiły z okresu końca II wojny światowej. 2. Archiwum parafii Lututów – księga zmarłych w poszczególnych latach od 1810 do 1860 roku w parafii Lututów 3. Archiwum parafii Lututów 4. Mórawski K. – Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich 5. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. 6. Wizualizacja kościoła trzeciego drewnianego-autor, na bazie projektu zagospodarowania terenu architekta J.Wojciechowskiego 7. Analiza własna


14

Wesołych Świąt!

www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

„Lokalne Święto Osób z Niepełnosprawnością, wolontariuszy oraz osób pracujących na ich rzecz” Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” realizowało projekt „Lokalne Święto Osób z Niepełnosprawnością, wolontariuszy i osób pracujących na ich rzecz”. Realizacja projektu ma na celu zwiększenie promocji umiejętności manualnych i plastycznych osób z niepełnosprawnością oraz działań wolontarystycznych realizowanych na ich rzecz. Dzięki życzliwości samorządu powiatu wieruszowskiego i gminy Wieruszów mogliśmy przekazać indywidualnie podziękowania i upominki oraz nagrody grupowe dla placówek realizujących zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wszystkich mieszkańców zapraszamy również do obejrzenia wystawy, która jest podsumowaniem całorocznej pracy placówek. Wystawa jest w formie plakatowej w gablotach miejskich na Rynku w Wieruszowie oraz w formie wystawy przenośnej na sztalugach w różnych instytucjach na terenie powiatu. W ramach projektu uczestnicy WTZ przygotowali również życzenia i stroiki, które zostały przekazane wspierającym nas urzędom i instytucjom. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zorganizować tradycyjną Galę w Wieruszowskim Do-

mu Kultury, podczas której wręczone będą podziękowania a póki co wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym składamy serdeczne podziękowania za promowanie posiadanych umiejętności oraz za bezinteresowną pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Wesoła Barbara Cieśla Stanisław Skalska Ewelina Piaskowska Leokadia Mieszkańcy DPS Chróścin Szczepański Andrzej Pietruszewski Mateusz Cendrowicz Zenon Matuszewski Andrzej Hoinca Jolanta

WYRÓŻNIENIA Podziękowania z okazji Mię- Podziękowanie dla wolontadzynarodowego Dnia Osób z riuszy, którzy wsparli działalNiepełnosprawnością dla: ność stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób z Uczestnicy WTZ Wieruszów niepełnosprawnością. Gmieza Anna Dobrogoszcz Anna Adam Musiała Brutkowska Anna Damian Karkoszka Jarosz Rafał Wioletta Krajewska Zygmunt Sylwia Włodzimierz Adamski Chrzan Kamila Andrzej Waligóra Cichowska Sylwia Marian Grzesiak Wiesława i Wiesław Bronś Pracownicy Zakładu Aktyw- Violetta i Grzegorz Winości Zawodowej w Wieru- śniewscy szowie Hącia Ewa Wyróżnione placówki realiKamińska Renata zujące zadania na rzecz osób Daciuk Daniel z niepełnosprawnością Kapral Izabela Grajerz Michał Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie Pracownicy Spółdzielni So- Środowiskowy Dom Samocjalnej „Green Service” w pomocy w Osieku z filiami w Wieruszowie Czastarach i w Chróścinie Okoń Ewa Zakład Aktywności ZawodoKuch Jarosław wej w Wieruszowie Borwik Dariusz Warsztat Terapii Zajęciowej Urszula Kusiak w Wieruszowie z Podmiotem Ekonomii Społecznej Uczestnicy ŚDS Osiek z fi- Spółdzielnia Socjalna lią w Czastarach i w Chróści- „Green Service” w Wieruszonie wie Gaj Kamil Gielniak Andrzej


www.powiatowy.pl 23 grudnia 2020 r.

Wesołych Świąt!

15

„Podaj rękę” na Święta

Rok 2020 był trudnym czasem dla nas wszystkich, jednak realizatorzy projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z naszej gminy starali się zrealizować jak najwięcej zaplanowanych dla beneficjentów działań, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

śli chodzi o pracę związaną z zajęciami dla dzieci i młodzieży. Jednak ze wszystkich sił staraliśmy się zapewnić w miarę możliwości wartościowe spędzanie czasu naszym podopiecznym. W ciągu całego roku udało nam się zorganizować systematyczne zajęcia świetlicowe (w czasie, kiedy było to bezpieczne i możliwe), przygotować i dostarczyć upominki Wielkanocne, z okazji dnia dziecka oraz Bożego Narodzenia. Udało nam się także podtrzymywać kontakt z rodzicami naszych beneficjentów oraz z samymi uczestnikami projektu.

Projekt pn. „Podaj rękę” skierowany do dzieci i młodzieży z Mirkowa również został poddany próbie. Nasi beneficjenci bardzo chętnie korzystają z proponowanych im działań i w obecnym czasie tęsknią za spotkaniami, wspólnie spędzonymi chwilami oraz możliwością twórczego spędzania Bardzo tęsknimy za spotkaniami z czasu. naszymi beneficjentami i mamy naZ uwagi na obecną sytuację spotkania świetlicowe zostały zawieszone, jak również nie mogła odbyć się zaplanowana w projekcie wycieczka. Wychodząc jednak naprzeciw naszym beneficjentom udało nam się zorganizować konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Na to zadanie do dzieci zostały dostarczone materiały, z których mogły wykonać piękne prace, a wykonane kartki można podziwiać w galerii. Oczywiście bardzo trudnym zadaniem było rozstrzygnięcie, która karta jest najpiękniejsza, bo wszystkie są przepiękne… dlatego też dla uczestników tego konkursu i jednocześnie dla wszystkich beneficjentów projektu zostały dostarczone upominki świąteczne, dyplomy oraz życzenia.

opiekunom oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu życzenia ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SPĘDZONYCH W RODZINNEJ ATMOSFERZE ORAZ POW tym miejscu pragniemy złożyć na- MYŚLNOŚCI W NADCHODZĄCYM Ten rok był bardzo wymagający, je- szym beneficjentom, ich rodzicom i NOWYM 2021 ROKU. dzieję, że Nowy 2021 Rok będzie dla nas wszystkich łaskawszy i będziemy mieli możliwość wspólnego i wartościowego spędzania czasu.

[Cieszęcin] W babcinej spiżarni

Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego przy SP nr 1 w Wieruszowie (budynek szkolny w Cieszęcinie) poznają zwyczaje związane z gospodarstwem domowym a szczególnie tym co znajdowało się kiedyś w babcinej spiżarni.

W naszej spiżarni pewnie jak w każdej babcinej pojawiły się przetwory, które samodzielnie zrobiliśmy, a były to między innymi papryka, buraczki czy słodkie, pachnące cynamonem i goździkami gruszki. Suszyliśmy grzy-

by, które pozbieraliśmy. Uprażyliśmy i biały serek. Do tych pyszności ugojabłka, z których upiekliśmy wspaniały towaliśmy prażuchy, z boczkiem i zsiadłym mlekiem, wiejski domowy rosół, domowy jabłecznik. ziemniaki w łupinkach i biały ser z ceJak w każdym domowym gospodar- bulką i śmietaną. Smaki dzieciństwa stwie i spiżarni i u nas było prawdziwe niejednego z nas. Upiekliśmy sernik wiejskie mleko prosto od krowy. Nasze z własnego białego sera. Babcina spibabcie raniutko doiły krowę, często je- żarnia pewnie kryje jeszcze wiele smadyną żywicielkę całego domostwa, aby kołyków. Jakich? Na pewno się jeszdzieci na śniadanie zjadały coś dobre- cze dowiemy. Ale wszystko w swoim go. My, również skosztowaliśmy pysz- czasie… nych wiejskich smakołyków. Udało nam się samodzielnie zrobić masełko Nina Okoń-Wyder

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 23.12.2020 r.  

23 grudnia 2020 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 23.12.2020 r.  

23 grudnia 2020 r.

Advertisement