__MAIN_TEXT__

Page 1

Brawurowa jazda pod wpływem alkoholu przed Komendą Policji

str. 8

str. 9

ISSN 1508-2229 INDEX 321389

str. 3

Zakończone Budowa placu zabaw w miejscowości inwestycje drogowe w Piaskach i Opatowie Kolonia Bolesławiec -Chróścin

25 listopada

2020 r.

ROK XX NR 10 (969) 21.10.2020 r.

str. 4

Trwa remont ul. Dworcowej w Kępnie

str. 5

POŚWIECENIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ Mariusz Ślęzak na 10 miejscu KS. MJR SZCZEPANA WALKOWSKIEGO w Mistrzostwach Polski str. 8


2 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Awanse podoficerskie z okazji Narodowego Święta Niepodległości W dniu 20 listopada 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe nadanych przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość odbyła się z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych bez zapraszania gości z zewnątrz. Awansowani na wyższe stopnie służbowe otrzymali stopień: starszego ogniomistrza: – ogn. Tomasz Fiączek

– ogn. Witalis Mączka ogniomistrza: – mł. ogn. Piotr Dudka młodszego ogniomistrza: – st. sekc. Konrad Wojewoda starszego sekcyjnego: – sekc. Beata Smolis PSP Wieruszów

Innowacja i edukacja między Prosną a Niesobem Z przyjemnością informujemy, że Gmina Wieruszów pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi środki w wysokości 1 846 137,00 zł na realizację zadania „Między Prosną a Niesobem – utworzenie w przestrzeni publicznej miasta Wieruszowa terenu zieleni z bazą edukacyjną”.

Zadanie obejmie kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej w obrębie ulic Zielonej i Wrocławskiej. Od strony południowo-zachodniej całość zamyka rzeka Niesób. Obecnie teren ten, mimo atrakcyjnego położenia, jest zaniedbany oraz niebezpieczny wskutek braku oświetlenia, licznych wyrw w nawierzchniach i schodach.

Celem zadania jest stworzenie miejsca bezpiecznego i dostępnego dla mieszkańców poprzez zaprojektowanie terenu zieleni z urządzeniami tworzącymi bazę edukacyjną. Adresatami projektu są w szczególności najmłodsi, młodzież w wieku szkolnym oraz seniorzy. Projekt zakłada przebudowę terenu zieleni na potrzeby stworzenia parku dydaktyczno- ekologicznego i obejmie: przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego oraz kołowego, jak również terenów zielonych, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego i parkowego oraz budowę stanowisk postojowych (20 miejsc) wraz z remontem ul. Zielonej, elementów małej architektury, urządzeń naukowo-dydaktycznych, placu zabaw, a także budowę tężni solankowej. Wykonany zostanie remont schodów terenowych (3 sztuki). Dzięki realizacji opisanych prac, utworzony zostanie atrakcyjny i ogólnodostępny teren zieleni wraz z bazą dydaktyczną, stanowiący przedsięwzięcie innowacyjne w skali województwa. Tematyka tego miejsca będzie nawiązywała do wody i jej obiegu w przyrodzie oraz zjawisk przyrodniczych z tym związanych. Sprzyjają temu naturalne warunki, wynikające z położenia planowanej bazy edukacyjnej.

Stworzona przestrzeń publiczna sprzyjać będzie realizacji zadań dydaktycznych dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży w wielu szkolnym, które za pośrednictwem specjalistycznych urządzeń poznają w praktyce prawa fizyki i przyrody. Pozwoli to w niebanalny i ciekawy sposób przyswajać wiedzę uczniom w różnym wieku. Baza wykorzystywana zostanie do przeprowadzania lekcji przyrody i fizyki oraz edukacji ekologicznej nie tylko dla 6 szkół gminnych i 3 przedszkoli gminnych, ale również dla całego regionu ze względu na brak podobnych miejsc w okolicy. W tym celu zaprojektowano parking oraz stojaki rowerowe. Rodziny, opiekunowie młodszych dzieci i seniorzy znajdą tu miejsce wypoczynku wśród zieleni oraz zdrowego relaksu w mikroklimacie cieków wodnych Prosny i Niesobu. Służyć będzie temu również przewidziana w projekcie tężnia solankowa, pełniąca funkcję edukacyjną. Miejsce to stanie się bezpieczne i ogólnodostępne dzięki uporządkowaniu terenu, alejek, nasadzeń zieleni, dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz oświetleniu. Koszty zadania wyszacowano na kwotę 2 583 000,00 zł. miasto.wieruszow.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie zakończył remont sali widowiskowej Miło nam poinformować, że w dniu 30 listopada 2020 r. zakończyliśmy realizację zadania z projektu pn. „Remont i modernizacja sali widowiskowej”. Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie napisał w listopadzie ubiegłego roku wniosek do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura domów kultury”, który został rozpatrzony pozytywnie. Od 1 czerwca

2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. MOK otrzymał na to zadanie dofinansowanie w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 275.000,00 zł.

W ramach zadania zostały wykonane prace remontowe sali i sceny, zamontowane rolety zewnętrzne, klimatyzacja, okotarowanie sceny oraz zakupione zostało nowe nagłośnienie wraz z oświetleniem scenicznym. Mamy nadzieję, że poprawa stanu infrastruktury kultury wpłynie na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej oraz podniesie jej atrakcyjność a wdrażając nowe technologie wzmocni działal-

ność o charakterze ponadregionalnym. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”.

NIEZALEŻNE PISMO REGIONALNE - WYDAWCA: ANNEX MEDIA ITP Eugeniusz Tomaszek, konto: RBS Lututów O/Wieruszów, 53 9256 0004 2609 4256 2000 0010 REDAKCJA w WIERUSZOWIE: 98 - 400 Wieruszów, ul Nowa 2 (wejście od ul. Nowej i ul. Piskorskiej), witryna internetowa: www.powiatowy.pl --- istnieje e-mail: wieruszow@powiatowy.pl, kepno@powiatowy.pl REDAKTOR NACZELNA: Anna Świegot, tel. 517 960 768; Z-ca Redaktora naczelnego - Eugeniusz Tomaszek tel. 722 316 206 Dział reklamy: 517 960 768; STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Anna Świegot, Przemek, Rafał Wróbel, Maria Nowaczyk, Andrzej Olbromski, Wacław Zabłocki, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Machelak, o. Krzysztof Wasiuk sscc, SKŁAD, ŁAMANIE,GRAFIKA: własne, DRUK: Polskapresse Sp. z o.o. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych oraz listów do redakcji. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.

od 1999r. ---


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

3

Sprzęt medyczny oraz środki ochrony Kolejny raz w pierwszej setce samorządów bezpośredniej trafią do szpitala Zgodnie z informacją przekazaną Łukasza Mikołajczyka w najbliższym nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w przez Wojewodę Wielkopolskiego czasie do Samodzielnego Publicz- Kępnie trafi kolejny sprzęt medyczny oraz środki ochrony bezpośredniej.

Przekazanie sprzętu medycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie jest wynikiem decyzji Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udostępnienia rezerw strategicznych Agencji Rezerw Materiałowych. Do naszego szpitala trafią 2 sztuki pomp infuzyjnych Biolight P500, 13 sztuk pulsometrów napalcowych, 20 sztuk masek pełnotwarzowych, 20 sztuk półmasek twarzowych oraz 800 sztuk filtrów P3Rd40.

Gmina Trzcinica znalazła się już czwarty raz w pierwszej setce wśród 1537 gmin wiejskich w rankingu samorządów ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita”. W bieżącym roku jest to 68 miejsce a w ubiegłym roku było to 77 miejsce. Od 16 lat kapituła, której przewodniczy były premier prof. Jerzy Buzek, dokonuje oceny samorządów w Polsce w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko – wiejskie oraz gminy wiejskie. Zgodnie z przyjętą przez kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. W Kapitule zasiada 10 osób w tym przedstawiciele komisji Samorządu Terytorialnego Senatu, Ministerstwa Finansów,

przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ranking obejmuje okres minionych czterech lat, a więc nie jest zależny od jednorazowego wyniku i pokazuje obiektywne zmiany jakie zachodzą. Gmina Trzcinica znalazła się w pierwszej setce samorządów wiejskich w Polsce w następujących latach 2013 (ocena za lata 2009-2012), 2014 (ocena za lata 2010-2013), 2019 (ocena za lata 2015-2018) oraz obecnie w 2020 roku (ocena za lata 2016-2019). Jak dodaje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: to duża satysfakcja z powodu znalezienia się kolejny raz w pierwszej setce tego rankingu. Jednocześnie jest to motywacja do dalszych działań. Dziękuje radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, stowarzyszeniom, organizacjom, a także mieszkańcom za pomoc i wsparcie, które zaowocowało w postaci inwestycji, działań i zmian w wielu dziedzinach życia gminy Trzcinica.

[Kępno] Brawurowa jazda pod wpływem alkoholu przed Komendą Policji

Rośnie grono małych czytelników Od września 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz w jej filiach, wydawane są wyprawki czytelnicze w ramach tegorocznej edycji akcji Instytutu Książki – „Małą Książka – wielki człowiek”.

Zainteresowanie akcją jest duże, dzięki czemu grono małych Czytelników stale się powiększa, a zainteresowanie nie słabnie pomimo niekorzystnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz ograniczeń w działalności placówek bibliotecznych. Każdy przedszkolak (roczniki 20142017), który przychodzi do Biblioteki otrzymuje bezpłatną wyprawkę czytelniczą oraz kartę do zbierania naklejek. Za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem przynajmniej jednej książki otrzymuje naklejkę, a po uzbieraniu dziesięciu naklejek bibliotekarze wręczają dzieciom dyplomy uznania oraz upominki. Poprzednie edycje realizowane w placówkach bibliotecznych na tere-

nie gminy Łęka Opatowska cieszyły się sporym zainteresowaniem i przełożyły się na liczne grono wiernych czytelników, którzy odwiedzają bibliotekę regularnie, nawet po zakończeniu udziału w projekcie. Bibliotekarze starają się zapewnić najmłodszym ciekawą i bogatą ofertę wydawniczą, uwzględniając przy tym indywidualne preferencje czytelnicze dzieci. Wyprawki czytelnicze są dostępne w Bibliotece oraz w filiach, wszystkich uprawnionych, którzy jeszcze nie skorzystali z oferty zapraszamy po odbiór darmowych książeczek. Drodzy Rodzice, pozwólcie swoim dzieciom poznać i odkryć bibliotekę – to naprawdę wspaniałe miejsce.

Jazda z przebitymi oponami nie należy do najłatwiejszych. Poza tym trudno takie zjawisko przeoczyć. Ten pijany kierowca postanowił skrócić sobie drogę i tuż przed budynkiem KPP Kępno przejechał z impetem po trawniku. W sobotę 21 listopada 2020 roku kilka minut po godzinie 23, policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego zatrzymali 41 – letniego obywatel Ukrainy, kierującego samochodem marki Peugeot. Mężczyzna postanowił skrócić sobie drogę jadąc od stacji paliw Orlen w Chojęcinie w kierunku ulicy Wrocławskiej, przejechał ze znaczną prędkością przez krawężnik oraz trawnik znajdujący się naprzeciwko budynku policji, rozwalając wszystkie cztery opony.

Powodem błędnej oceny sytuacji był zapewne alkohol. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu. Za uszkodzenia pojazdu powstałe wskutek nieodpowiedzialnej jazdy policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, który został odholowany na parking strzeżony. Mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środków odurzających zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.


4 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Uroczysta Eucharystia w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę w 1918 r. Niepodległości oraz poświecenie tablicy upamiętniającej Ks. mjr Szczepana Walkowskiego

11 listopada o godzinie 11.00 w kościele parafialnym pw. Apostołów Piotra i Pawła w Lututowie odprawiona została Msza święta za Ojczyznę w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę w 1918 r. Niepodległości. W czasie nabożeństwa, w klimacie pandemii koronawirusa, ograniczeń i restrykcji wspominano tych, co walczyli o naszą wolność. Święto Narodowe było okazją do odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej Księdza kapelana Szczepana Walkowskiego, ostatniego wikariusza parafii lututowskiej przed wybuchem II wojny światowej w

1939 roku. W homilii Ksiądz Dziekan kan Waldemar Gruszka przytoczył sylwetkę ks. mjr pilota Walkowskiego, podkreślając jego religijne wychowanie w duchu patriotycznym. Przypomniał pierwszy dzień wojny, kiedy to ks. Szczepan rowerem udał się do rodzinnego miasta Wieruszowa, jego spotkanie z kolegami z gimnazjum, którzy gotowi byli stawić opór najeźdźcy hitlerowskiemu, a następnie ostatnie krótkie spotkanie z ojcem, który wieczorem przybył na plebanie do Lututowa. Proboszcz parafii wspomniał o udziale ks. Walkowskiego podczas Bitwy o Anglię, gdzie był kapelanem w polskich dywizjonach, a następ-

nie jego duszpasterską pracę w dalekiej Argentynie. Fundatorem tablicy poświęconej księdzu Walkowskiemu jest dr Michał Krzak, który również sponsorował przeniesienie obelisków mieszkańców Lututowa pomordowanych w Katyniu. Proboszcz parafii przedstawił sylwetki zamordowanych w Katyniu. Nowe godne miejsce obelisków upamiętniających poległych znajduje się tuż przy lututowskiej świątyni.

łą, przewodniczącym Rady Miasta Lututów Markiem Zgadzajem i wiceprzewodniczącym RM Józefem Grzegorkiem wraz z nielicznym z uwagi na pandemię gronem mieszkańców złożyli wiązanki kwiatów przy obeliskach pomordowanych w Katyniu i pod obeliskiem w Rynku lututowskim.

Fundator tablicy dr Michał Krzak oraz redaktor naczelna ITP i powiatowy.pl Anna Świegot wraz z red. Eugeniuszem Tomaszkiem złożyli wiązanki biało czerwonych kwiatów pod taPrzedstawiciele władz Miasta i Gminy Lu- blicą upamiętniającą ks. mjr pilota Szczepana tutów na czele z burmistrzem Markiem Piku- Walkowskiego.


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

5

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

[Trzcinica] Zakup nowości wydawniczych Ruszyły prace związane z rewitalizacją do bibliotek publicznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy zakończyła realizację Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

na Biblioteka Publiczna w Trzcinicy wydała do tej pory na zakup woluminów kwotę 13.672 zł (w tym dla Filii Bibliotecznej w Laskach sumę: 6.745 zł).

W listopadzie br. książnica w Trzcinicy zakończyła realizację zakupu nowości wydawniczych w 2020 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Trzcinickiej placówce została przyznana kwota w wysokości: 6.461,00 zł. Natomiast z dotacji podmiotowej Gmin-

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki. Jest on kontynu-

Postępują prace związane z przebudową ulicy Dworcowej w Kępnie. Inwestycja realizowana jest przez Powiat Kępiński w ramach pozyskanej dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres zadania obejmuje gruntowną przebudowę drogi w całym jej przebiegu na odcinku blisko 900 metrów. Obecnie główny zakres prac koncentruje się na

odcinku od skrzyżowania ulic Dworcowej i Solidarności do budynku dworca kolejowego. W drugim etapie inwestycji przebudowana zostanie droga na pozostałym odcinku tj. od dworca kolejowego do skrzyżowania ulic Dworcowej i Przemysłowej. Zakres inwestycji zakłada kompleksową przebudowę ulicy Dworcowej wzdłuż

acją oraz rozwinięciem dotychczasowego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 20162020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. Zakupione książki są obecnie opracowywane w programie bibliotecznym SOWA, po czym zostaną udostępnione do wypożyczeń czytelnikom. Biblioteka w Trzcinicy oraz w Laskach prowadzą procesy biblioteczne również on-line, dając użytkownikom możliwość zamawiania i rezerwowania książek przez Internet bez wychodzenia z domu.

baranowskiego rynku

Długo oczekiwana inwestycja w postaci „Rewitalizacji Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami” w końcu nabrała widocznych rumieńców. Główny wykonawca tej inwestycji, firma BUDONIS rozpoczęła prace. Na pierwszy ogień poszło zabezpieczenie placu budowy oraz rozbiórka starej sali Domu Ludowego w Baranowie, w której mieściły się także oddziały przedszkolne. Jak zapewnia wykonawca, prace te nie będą uciążliwe dla mieszkańców Baranowa i zostaną wykonane z należytą starannością, przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Zakończenie inwestycji nastąpi w sierpniu 2022 roku. baranow.pl

Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej [Kępno] Ulica Dworcowa w przebudowie w Rzetni której powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie ulegnie również organizacja ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowany będzie ruch pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostaną przejścia dla pieszych, które oznaczone będą sygnalizacją aktywną. Całość zadania zgodnie z umową zakończyć się ma do końca maja 2021 roku. Koszt przebudowy to 4 123.434,79 złotych. Inwestycja w połowie finansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego udało się Powiatowi Kępińskiemu pozyskać dotację. W drugiej połowie kosztów wspólnie partycypują Powiat Kępiński oraz Gmina Kępno. Równolegle z pracami prowadzonymi przez Powiat Kępiński, realizowana jest budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w obrębie ulicy Dworcowej. Tu inwestorem jest Spółka Wodociągi Kępińskie, która w całości pokryje koszty tego zadania w kwocie 765.723,66 złotych. powiatkepno.pl

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiat Kępińskim Dom Pomocy Społecznej w Rzetni otrzymał kolejną dotację. Środki przekazane przez Wojewodę w kwocie 33 024,83 złotych przeznaczone zostaną na dalsze zabezpieczenie domu pomocy w związku z wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. powiatkepno.pl

[Gmina Trzcinica] Dobre wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 17 października 2020 roku ogólnopolskie pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej”. Zestawienie obejmuje pozyskane przez samorządy w latach 2014-2019 dotacje unijne. Wynik podawany jest w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Trzcinica w tym okresie pozyskała w przeliczeniu na mieszkańca 2001,99 złote. Gmina Trzcinica uplasowała się na 1 miejscu w powiecie kępińskim. Natomiast spośród samorządów wiejskich Gmina Trzcinica zajęła 7 miejsce w województwie wielkopolskim i 203 miejsce w Polsce na 1538 samorządów gminnych.


6 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

[Lututów] Honorowa zbiórka krwi W niedzielę, 15 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Lututowie zorganizowana została zbiórka krwi. Organizatorem akcji był Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zarządzie Miejsko- Gminnym Związku OSP w Lututowie, który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności.

Pomimo panującej sytuacji epidemicznej dopisała bardzo duża frekwencja. W godzinach od 8.30 do 11.30 honorowo oddało krew 28 krwiodawców, co stanowi ok. 13 litrów. W 2020 roku podczas orgaznizowanych przez Klub HDK zbiórek oddano około 60 litrów krwi.

Serdecznie dziękujemy sponsorom; Spółdzielni Dostawców Mleka z Wielunia oraz Piekarni Bakoma, którzy podczas każdej zbiórki wspierają działania Klubu i dostarczają swoje produkty.

Serdecznie dziękujemy również wszystkim krwiodawcom, którzy wzięli udział w akcji. Zachęcamy do aktywnego wspierania przyszłych akcji orgaznizowanych przez Klub HDK. Pamiętajmy, że krew jest niezbędnym środkiem do leczenia i ratowania życia. Nie da się jej niczym zastąpić ani wytworzyć sztucznie.


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

7

Rotmistrz Edmund Nieszkowski Nocna przejażdżka Edmund Nieszkowski, syn Adolfa i Heleny z Rappardów urodził się w styczniu 1899 r., a zmarł w Dzietrzkowicach w lipcu 1975 r. Żoną jego była Anna z Rozwadowskich, bliska krewna generała Tadeusza Rozwadowskiego (1866-1928), szefa Sztabu Generalnego WP w czasie wojny polsko-radzieckiej w 1920 r. i zwycięskiej bitwy, zwanej „Cudem nad Wisłą”.

z trzema promilami i sądowym zakazem Wieruszowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 49 – letniego mężczyznę, który kierował samochodem w stanie nietrzeźwości oraz wbrew sądowemu zakazowi kierowania pojazdami. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

W młodości E.Nieszkowski uczęszczał do gimnazjum o kalwińskiej tradycji w Lesznie i do szkoły w Wieluniu. W Wojsku Polskim służył jako oficer zawodowy. W 1920 r., w stopniu podporucznika 16. pułku ułanów, uczestniczył w wojnie polsko-radzieckiej, w czasie której został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Był kawalerzystą – sportowcem. W zawodach konnych o mistrzostwo armii w Poznaniu w roku 1929, na klaczy „Pociecha”, porucznik Nieszkowski z 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej. Rok później, w zawodach w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, na tej samej klaczy zdobył I nagrodę w konkursie hipicznym im. prezydenta J.Mościckiego. 1) W roku 1938 służył w Polskiej Brygadzie Kawalerii w Stanisławowie. Brygada ta i Wielkopolska Brygada Kawalerii we wrześniu 1939 r. wchodziły w skład grupy kawalerii gen. R.Abrahama (przeprawa przez Bzurę w Witkowicach pod Sochaczewem) która miała zabezpieczać przemarsz Armii „Pomorze” i Armii „Poznań” podczas Bitwy pod Bzurą, w kierunku Puszczy Kampinowskiej. Niestety, tylko resztki zdołały przebić się do Warszawy i Modlina. 2)

ska Brygada Kawalerii płk. Adama Zakrzewskiego z Armii „Pomorze” (2. pułk szwoleżerów rokitniańskich, 16. bydgoski, 18. grudziądzki pułk ułanów, 8 psk z Chełmna, 11 dak z Bydgoszczy, 1 i 2 baon strzelców). W czasie przebijania z kotła świeckiego brygada poniosła ogromne straty, lecz w składzie dwóch pułków (2 pszwol. I 8 psk) z artylerią weszło do grupy kawalerii gen. St. Grzmota-Skotnickiego, wyruszającej do ofensywy Armii „Poznań” znad Neru. Oba jej pułki praz dwie baterie bohatersko walczyły pod Ozorkowem 12 września. Szczątki brygady, pozostając w osłonie Armii „Poznań” od zachodu, dotarły do Warszawy i weszły w skład zbiorowej Brygady Kawalerii Wielkopolsko-Pomorsko-Podolskiej. Gen. Grzmot-Skotnicki, pokojowy dowódca brygady, zginął 18 września w Tułowicach nad Bzurą”.

W Warszawie – jak rtm. Nieszkowski pisze – „Ja zostałem wyznaczony na dowódcę Punktu Zbornego Kawalerii (ośrodek zapasowy kawalerii) z ustaleniem m.p. w koszarach 1 pułku szwoleżerów (m.p. – to miejsce postoju). Przez wymieniony punkt zborny przewinęły się między innymi następujące pułki: 9. ułanów, Podczas kampanii wrześniowej 14. ułanów oraz rozbitki wielu pułw 1939 r. był dowódcą szwadronu ków kawalerii”. 8. Pułku Strzelców Konnych, który Od siebie dodam za niżej wymieprzed wybuchem wojny stacjonował we Włocławku. Pułk ten wchodził w nionymi autorami: „Dnia 15 wrzeskład Armii „Pomorze”, walczącej śnia pułki ułanów: 9, 14. i 6. oraz pułki kawalerii walczyły w Puszczy m.in. nad Bzurą. Kampinowskiej w rejonach BielaPo wojnie oświadczył: „Około ny-Grabina, Cisowa-Zamość-Górki, 14.09.1939 r. jako dowódca szwa- Polesie. W obronie Warszawy, pułdronu zapasowego 8. Pułku strzel- ki ułanów 9. i 14. walczyły w skłaców Konnych przybyłem z nadwyż- dzie Zbiorowej Brygady Kawalerii kami ludzi i koni z Włocławka do gen. R.Abrahama. Szwadron 9. pułCytadeli Warszawskiej (nadwyż- ku bronił fortu Dąbrowskiego. 4) ki w ilości ponad 300 ludzi i około Około 16 września 1939 r. na roz250 koni pozostały po wykonaniu zadań mobilizacyjnych szwadronu kaz gen. Czumy – oświadcza rotzapasowego 8. P.S.K.)”. Oznacza- mistrz Nieszkowski – „został sforło to, że udało mu się przedrzeć ku mowany zbiorczy oddział kawalerii Warszawie, zanim Bochów i Socha- pod dowództwem mjr. Juniewicza z czew podeszła od wschodu (Bło- 12. pułku ułanów. W skład oddziału nie) niemiecka 4. Dpanc. I pułk SS. weszły: jeden szwadron (zbiorczy) 14 września rozgorzały właśnie za- 12. pułku ułanów, dwa szwadrony cięte walki o Bochów. Na temat So- sformowane z nadwyżek 8. Pułku chaczewa nadmienił: „Razem z Strzelców Konnych. 2 szwadrony 8. oddziałem przybyła do Cytadeli ko- P.S.K. (dywizjon) posiadały obsadę lumna amunicyjna piechoty (około oficerów rezerwy; całością dywizjo30 wozów), która dołączyła na szo- nu dowodził por. sł. st. Henryk Brzesie przed Sochaczewem. Kolum- ziński”. na amunicyjna została przeze mnie W drugim oświadczeniu 5) z tego zdana d-cy załogi Cytadeli”. samego dnia (27.07.1971 r.) napiO przebijaniu się ku Warszawie sał, że w końcu sierpnia 1939 r we 8. pułku i innych pułków, u A.Zawil- Włocławku zameldował się u niego skiego 3) można przeczytać i do- wspomniany por. H.Brzeziński, któwiedzieć się nieco więcej: „Pomor- ry od tamtej pory współpracował z

rotmistrzem na miejscu, a później pomagał w „przemarszu Włocławek -Warszawa”. W Warszawie 2-szwadronowy dywizjon 8. P.S.K pod dowództwem por. H.Brzezińskiego został włączony do oddziału zbiorczego kawalerii majora Juniewicza. W godzinach popołudniowych 17 września oddział ten wyszedł do Puszczy Kampinowskiej z zadaniem osłony składów amunicyjnych w Palmirach. Rzeczywiście, znajduje to potwierdzenie w A.Zawilskiego, który napisał: tego dnia do Palmir przybył utworzony w Warszawie pułk jazdy pod dowództwem majora Józefa Juniewicza, zastępcy dowódcy 12. pułku ułanów. Pułk ten składał się początkowo z macierzystego szwadronu 12. pułku ułanów oraz 8. P.S.K pod dowództwem por. Henryka Brzezińskiego (dowódcy dyonu marszowego 8. P.S.K.), a w miarę narastania zadań pułku, dołączyły dalsze oddziały: 21. pułk, 6. P.S.K, kawaleria dywizyjna 5 DP, 20 DP i inne.

22 listopada 2020 roku przed godziną 2:00 w Wieruszowie na ulicy Warszawskiej, policjanci zatrzymali do kontroli drogowej opla corsę. Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli z ust 49 – letniego kierowcy, mieszkańca gminy Galewice silną woń alkoholu. Po badaniu

policyjnym alkomatem okazało się, że mężczyzna miał w organiźmie aż prawie trzy promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie informacyjnej okazało się również, że skrajnie nieodpowiedzialny kierowca opla posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie pod nadzorem prokuratora, prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Asp. sztab. Damian Pawlak

Wieruszowska Fabryka Formy

Tuż po wygaśnięciu walk w Łomiankach Górnych, gdy do ataku w szyku pieszym wyszło natarcie kawalerii (22 września 1939 r.), major Józef Juniewicz, dowódca pułku jazdy „Palmiry” zginął. Po kapitulacji Warszawy i Modlina, rotmistrz Nieszkowski niewolę niemiecką spędził w oflagu. Po wojnie, przez jakiś czas pracował w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym na Ziemiach Zachodnich, a później osiadł w Dzietrzkowicach w pałacu rodzinnym swoich przodków. Zmarł w roku 1975. Został pochowany w kwaterze rodzinnej na cmentarzu w Łubniach, gdzie spoczywają Rappardowie i Nieszkowscy. Jan Maślanka Przypisy: 1. A.Żyłkowski: Złota księga 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Cz. V. Wikipedia 2012 2. R.Wójcik: Krew, kurz, pamięć. Opowieść o Bitwie nad Bzurą. Warszawa 2005, s. 225-231 3. A.Zawilski: Bitwy polskiego września. Łódź 1989, s. 614, 618, 811, 813. 4. W.L. Ząbek: Wrzesień 1939. Mazowsze w wojnie obronnej Polski, s. 104, 160. 5. Użyte w oświadczeniach rotmistrza skróty oznaczają: P.S.K lub psk – pułk strzelców konnych; puł – puła ułanów; p.szwol – pułk szwoleżerów; dak – dywizjon artylerii konnej.

W ramach Wieruszowskiej Fabryki Formy organizowane są m.in. zajęcia z łucznictwa tradycyjnego na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie, a także wyjazdy na basen.

Również aktywność w wodzie to idealna forma ruchu dla seniorów. Regularne wyjazdy na basen przyczyniają się do wzmacnia odporności, kondycji i mięśni kręgosłupa. Pływanie zwiększa gibkość, zwinność oraz wydolność serca i Łucznictwo jest sportem wpływa- płuc. Oprócz tego, seniorzy relakjącym m.in. na koncentracje, ko- sują się oraz poprawiają swoje saordynację oraz pewność siebie. mopoczucie. Ponadto łucznictwo rozwija większość grup mięśniowych, w górnej Zadanie jest współfinansowane części ciała. Naciąganie łuku wy- ze środków otrzymanych od Minikorzystuje siłę obu ramion, a także sterstwa Rodziny, Pracy i Polityćwiczy barki i plecy. Powtarzanie ki Społecznej w ramach Rządowestrzałów oraz fakt, że naciągnięty go Programu na rzecz Aktywności łuk musimy utrzymać przez kilka Społecznej Osób starszych na lata sekund, daje podobne korzyści jak 2014-2020. podnoszenie ciężarów.


8 Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin

Reklama

W 2020 roku Gmina Bolesławiec zrealizowała projekt lokalny pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kolonia Bolesławiec-Chróścin”o wartości całkowitej wynoszącej 24 493,33 zł.

liwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego zgodnie z umową 489/RŚ/20 z dnia 8 lipca 2020 roku w wysokości 10 000,00 zł oraz dzięki wkładowi własnemu Sołectwa Kolonia Bolesławiec-Chróścin Wykonanie tej inwestycji było moż- w postaci środków Funduszu Sołec-

kiego na rok 2020 – 14 493,33 zł. W ramach zadania wykonanego przy udziale i współpracy mieszkańców sołectwa utworzono miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Źródło: Dorota Gnat boleslawiec.net.pl

Orienteering przedszkolaków w Żdżarach Mariusz Ślęzak na 10 miejscu w Mistrzostwach Polski w warcaby 100-polowe Sanok gościł 12 najlepszych warcabistów w Finale Mistrzostw Polski. Po eliminacjach które odbyły się w lutym Finał wielokrotnie przekładano i Polski Związek Warcabowy zdecydował by wreszcie ten turniej rozegrać. Po udanych eliminacjach do ścisłego Finału zakwalifikował się zawodnik LKS Czarna Damka Lututów Mariusz Ślęzak.

W Finale po 10 remisach i jednej porażce Mariusz zajął 10 miejsce. Apetyty były większe ale tym razem podium nie dla Mariusza. Mistrzem Polski został Karol Cichocki z Olymp Błonie. Zarząd LKS Czarna Damka Lututów

13 listopada i w piątek przedszkolaki ze Żdżar uczestniczyły w nauce i turnieju biegów orienteeringowych. Ze względu na ograniczenia, związane z covid-19 zabawę z biegami można było przeprowadzić na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żdżarach i boisku Klubu Sportowego LKS Hetman Żdżary. Dzieci z dużym zaangażowaniem,

ale również z radością szukały poszczególnych punktów. Pogoda także sprzyjała, wielokolorowe jesienne barwy, zwłaszcza opadłych liści nastrajały do figli. Jednak najważniejszą sprawą dla każdego przedszkolaka było zaznaczenie, odbicie znacznikiem, wszystkich odnalezionych punktów.

poznawały się z zasadami biegów orienteeringowych w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bolesławiec w 2020 roku”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka, pt.: „Orienteering i zajęcia sportowe dla dzieci z terenu gminy Bolesławiec”. Projekt jest współfinansowany przez Przedszkolaki poprzez zabawę za- Gminę Bolesławiec.


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Nowe pojazdy w Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie W bieżącym roku Państwowa Straż Pożarna w Kępnie pozyskała dwa nowe pojazdy, które wspomogą bieżącą działalność tej jednostki. Przy zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego partycypował Powiat Kępiński w kwocie 400 000 złotych.

Nowy pojazd wyposażony jest w 6-cio osobową kabinę, wydajną autopompę oraz wyciągarkę i hak. Pojazd ten stanowi pierwszo-wyjazdowy zastęp JRG PSP do różnego rodzaju zdarzeń. Spora ilość wody zapewnia możliwość dłuższego prowadzenia działań gaśniczych. Ponadto pojazd wyposażony jest w zestaw hydrauliczny, pneumatyczny, pilarki do drewna, przecinarki do stali, betonu oraz inny niezbędny sprzęt do realizacji podstawowych działań ratowniczo gaśniczych. Całkowity koszt zakupu to 1 111 920,00 złotych w tym udział Powiatu Kępińskiego to 400 000 złotych. Nowy pojazd zastąpi wcześniej wykorzystywany wóz ratowniczo-gaśniczy będący w dyspozycji jednostki od 2006 roku. Wycofany pojazd zostanie przekazany do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie, gdzie z pewnością znacz-

nie podniesie jej potencjał zastępując wysłużonego już STARA 244 wyprodukowanego w 1984 roku. Z pewnością wymiernie wpłynie to również na bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu, tym bardziej, że będzie to pierwszy ciężki pojazd w tej części obszaru chronionego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Drugi z nowych pojazdów to VW AMAROK – lekki samochód specjalny rozpoznawczo – ratowniczy, który zastąpi dotychczas eksploatowany Renault Kangoo. Samochód typu PICK-UP w podziale bojowym od sierpnia 2020 – służy Jednostce Ratowniczo Gaśniczej jako pojazd z możliwością transportu sprzętu potrzebnego do realizacji działań ratowniczo gaśniczych z specjalną zabudową jak i do transportu funkcjonariuszy. Pojazd wyposażony jest w napęd terenowy, który z pewnością ułatwi dotarcie do trudno dostępnych terenów. Specjalnie przygotowana zabudowa służy do transportu aparatów ochrony dróg oddechowych, torby PSP-R1, dodatkowych radiostacji itp. Zakup pojazdu dofinansowany został przez Gminę Perzów kwotą 152 000 złotych. Wycofany Renault Kangoo przekazany zostanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie – gdzie z pewnością wymiernie wpłynie na poprawę mobilności i aktywności całej jednostki.

9

Zakończone inwestycje drogowe w Piaskach i Opatowie Dobiegły końca kolejne inwestycje drogowe realizowane na terenie Gminy Łęka Opatowska tj. przebudowa drogi gminnej w Piaskach oraz przebudowa dróg gminnych ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Inwestycja w Piaskach obejmowała wykonanie odcinka drogi o długości około 456 mb i szerokości 4 m wraz z utwardzeniem poboczy o szerokości 0,75m, utwardzeniem

zjazdów oraz pogłębieniem istniejących rowów chłonnych. Zadanie to zrealizowało Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe S.A. z Kępna za kwotę 290 114,98 zł. brutto. Z kolei w zakres robót na ul. Reja i ul. Słowackiego w Opatowie wchodziła przebudowa drogi o długości 146,4m i szerokości 4,5 m, utwardzenie zjazdów oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Han-

dlowo- Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z Lublińca za kwotę 238 443,09 zł. brutto. Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina Łęka Opatowska na prace związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W 2020 roku dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wyniosła 100 000,00 zł. leka-opatowska.pl

powiatkepno.pl

Plac zabaw w Trzebieniu ukończony W dniu 9 listopada zakończona została realizacja zadania pn. „Remont wraz z rozbudową kompleksu rekreacyjno-sportowego w Trzebieniu”.

ścioma różnymi ściankami do wspinaczki i zabawy. Ponadto teren wyposażony został w urządzenia siłowni zewnętrznej. Pod wszystkimi urządzeniami zabawowymi położona została syntetyczna nawierzchnia bezpieczna. Inwestycja polegała na doposażeniu pla- Inwestycję wykonał Zakład Wielobranżowy cu zabaw m.in. w huśtawkę trójstanowisko- „KARSTEM” z Jankowych za kwotę brutto wą oraz urządzenie sprawnościowe z sze- 117 399,99 złotych. Budowa placu zabaw by-

ła możliwa dzięki dotacji celowej w wysokości 30 000,00 z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

woczesnego i kolorowego placu zabaw. Jest mi niezmiernie miło, że udało się zrealizować kolejne miejsce zabaw, aktywności sportowej oraz spotkań i integracji dla naszych mieszkańców”. – powiedział Wójt Gminy Łęka Opa„Bardzo się cieszę z kolejnej zrealizowanej towska Adam Kopis. inwestycji, Trzebień to już kolejna miejscowość z której dzieci będą mogły korzystać nolekaopatowska.pl


10

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Ogólnopolski konkurs plastyczny – zwyciężczynie z ZSCKR w Lututowie Weronika Goraj uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz Paulina Ostrowska uczennica klasy III Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu na plakat społeczny dotyczący współczesnych uzależnień i sposobów radzenia sobie z nimi pt. „Bądź wolny – pod każdym względem”. Konkurs dedykowany był uczniom szkół średnich podlegającym i prowadzonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronat nad konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

cie; • podnoszenie świadomości na temat negatywnych konsekwencji wynikających z różnego rodzaju uzależnień; • nakłonienie społeczności szkolnej wszystkich szkół resortu MRiRW i ich rodzin do refleksji nad konsekwencjami, jakie niosą uzależnienia; działanie miało zwrócić uwagę na problem nałogów wśród młodzieży oraz znaczenie kształtowania zdrowych postaw życiowych. Spośród 78 prac nadesłanych z 56 szkół prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyłoniono zwycięzców w dwóch kategoriach:

Celem konkursu było: • zainteresowanie uczniów tematyką uzależKategoria pierwsza – NAGRODA PUBLICZnień występujących we współczesnym świe- NOŚCI

Miejsce pierwsze Weronika Goraj ZSCKR w Lututowie Miejsce drugie Paulina Ostrowska ZSCKR w Lututowie Miejsce trzecie Zuzanna Łykowska ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie

ganizatora konkursu w ZSCKR w Żarnowcu.

28. października 2020r. w imieniu uczennic nagrody i dyplomy z rąk Dyrektor ZSCKR w Żarnowcu Pani Ewy Śrubarczyk odebrała opiekunka młodzieży, pedagog szkolny Barbara Drylewska-Mieszała. Nagrody uczenniKategoria druga NAGRODA KOMISJI KON- com wręczył w ZSCKR w Lututowie Dyrektor KURSOWEJ Robert Majchrowicz. Miejsce pierwsze Patryk Czech ZSCKR w Żarnowcu Za zajęcie pierwszego miejsca zwyciężczyni Miejsce drugie Zuzanna Łykowska ZSCKR Weronika Goraj otrzymała laptop. w Zduńskiej Dąbrowie Weronika i Paulina pragną podziękować Miejsce trzecie Weronika Goraj ZSCKR w wszystkim osobom, które oddały głos na ich Lututowie prace. Jesteśmy dumni z naszych uczennic i gratulujemy im. Ze względu na obecną sytuację mając na uwadze bezpieczeństwo, uroczyste wręczePedagog szkolny nie nagród nie mogło się odbyć w siedzibie orBarbara Drylewska-Mieszała


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM/KUPIĘ/ WYNAJMĘ

Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą. Powierzchnia 74 m2 wraz z zapleczem socjalnym. Dodatkowo wiata około 100 m2. Kępno, ul. Sportowa 33. Kontakt – 728 458 563. (05.03) Sprzedam działkę pod budowę 8. budynków mieszkalnych w miejscowości Rybka, obręb 0017 Rybka, nr ewidencyjny działki 522/3, gmina Galewice. Ustalone warunki zabudowy. Do działki doprowadzone woda i prąd. Bardzo korzystna cena. Kontakt: 604 173 083. Wynajmę pokój w Wieruszowie dla osoby potrzebującej. Kontakt 669 873 264

11

PRACA DAM

Przyjmę podwykonawstwo mebli tapicerowanych. Kontakt 665 295 595 (02.03) Zatrudnię do docieplenia budynków. Atrakcyjne zarobki. Praca w woj.mazowieckim z zakwaterowaniem. Tel. kontaktowy 501 624 562 Zatrudnię technika farmacji do pracy w aptece w Kępnie. Kontakt: 604 431 151, e-mail: cosmedic@o2.pl. Dam pracę doświadczonym pracownikom przy rigipsach. Polska/Austria. Zjazd co dwa tygodnie. Dobre zarobki. Kontakt: tel. :+43 699 124 82 531; +48 601 588 698; email: z-biela@wp.pl.

USŁUGI

Pomoc: psycholog, terapeuta, psychonkolog. Kępno.

Kontakt tel. 696 802 831 Obsługa firm w zakresie BHP. Szkolenia Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Krzysztof Kozera; Tel. 663 821 651

SPRZEDAM/KUPIĘ

Kupię maciory i knury, tuczniki oraz bydło. Odbiór i płatność na miejscu. Kontakt: 667 892 096 SPRZEDAM SŁOMĘ. TEL 603 545 921

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny szuka dziewczyny nr. tel. 723735551 Szukam partnerki. Tylko poważne oferty. Tel. 726 034 488 Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, reklam, wpisów na portalu i listów do redakcji

Plaga pijanych kierowców Mimo wielu policyjnych apeli do kierowców, funkcjonariusze nadal zatrzymują nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Całkowitym brakiem wyobraźni wykazało się, aż 5 kierowców z naszego powiatu, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał prawie 3 promile. W sobotę 28 listopada br. przed godzina 16 w Mroczeniu, Policjanci Posterunku Policji w Opatowie, zatrzymali, 49-letniego mieszkańca gminy Baranów, który kierował po drodze publicznej pojazdem marki Mercedes, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Wynik badania wykazał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym samym dniu przed godziną 24 w miejscowości Gola, Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie zatrzymali 28-letniego obywatela

Ukrainy, który znajdując się w stanie nietrzeźwości, kierował samochodem marki Renault. W tym przypadku wynik badania wskazał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W niedzielę rano przed godziną 8 w miejscowości Brali na ulicy Wrocławskiej, doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego. Policjanci Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, którzy przybyli na miejsce, dokonali zatrzymania 46-letniego obywatela Ukrainy. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po godzinie 10 w Kępnie na ulicy Wieluńskiej doszło do zdarzenia drogowego. Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, dokonali zatrzymania 32-letniego mieszkańca gminy Baranów, który kierując osobową Mazdą i znajdując się w stanie nietrzeźwości wjechał w

bariery ochronne. Wynik badania wskazał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W tym samym dniu przed godziną 20 w Baranowie, Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, zatrzymali 37-letniego obywatela Ukrainy, który kierował osobowym VW na podwójnym gazie. W tym przypadku badanie wykazało prawie 3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wszyscy kierujący pod wpływem alkoholu, zostali zatrzymani i osadzeni w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, stracili swojej uprawnienia do kierowania pojazdami i teraz przed Sądem odpowiedzą za popełnione przestępstwa. Postępowanie w tych sprawach prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Kępnie. KPP kępno


12

Bolesławiec Czastary Galewice Lututów Łubnice Sokolniki Wieruszów

Reklama

XXVI Sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego W dniu 10 listopada 2020 roku odbyZostały również przekazane informała się XXVI Sesja Rady Powiatu Wieru- cje o złożonych oświadczeniach majątszowskiego, podczas której radni podjęli kowych. 7 uchwał zgodnie z przyjętym porządPonadto, w trakcie sesji wręczono stakiem obrad. tuetki dla najlepszych rolników Powiatu Wieruszowskiego w 4 kategoriach: „ProRadni zapoznali się również z informa- ducent bydła mlecznego i zbóż w roku cją Głównego Inspektora Ochrony Śro- 2020”, „Producent zbóż i ziemniaków w dowiska o stanie środowiska na obsza- roku 2020”, „Producent trzody chlewrze Powiatu Wieruszowskiego w 2019 nej i roślinności mieszanej w roku 2020” r., informacją o stanie realizacji zadań i „Producent bydła opasowego, trzody oświatowych Powiatu Wieruszowskiego w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach: – egzaminów maturalnych oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacją o zrealizowanych w 2020 r. działaniach na rzecz promocji Powiatu Wieruszowskiego i planowanych na 2021 r. z uwzględnieniem współpracy z samorządami gminnymi, a także ze sprawozdaniem z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie za rok szkolny 2019/2020.

Wpadł z narkotykami podczas kontroli drogowej Wieruszowscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. 25-latek wpadł w ręce funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej w Wieruszowie. Podejrzany usłyszał już zarzut w tej sprawie. Za przestępstwo posiadania środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 6 listopada 2020 roku po godzinie 21:00 w Wieruszowie na ulicy Mickiewicza, policjanci „drogówki,” zatrzymali do kontroli vw golfa. W pojeździe podróżowało dwóch mężczyzn, którzy na widok policjantów zaczęli nerwowo się zachowywać. Funkcjonariusze podejrzewając, że mogą przewozić narkotyki, postanowili przeszukać osoby i volkswagena. Podejrzenia policjantów potwierdziły się. Przy jednym z mężczyzn, 25-letnim mieszkańcu gminy Wieruszów, który był pasażerem golfa, mundurowi znaleźli kilkanaście gramów suszu marihuany oraz inne środki odurzające, które zostaną poddane badaniu. W tej sytuacji podejrzany został zatrzymany i usłyszał już zarzut posiadania środków odurzających. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie. Asp. sztab. Damian Pawlak

www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

chlewnej i zbóż w roku 2020”.

Sesja zakończyła się wystąpieniem Starosty A. Szymanka z okazji 102. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Następnie przedstawiciele samorządu powiatowego udali się pod pomnik na Podzamcze, by złożyć kwiaty i oddać hołd poległym za Ojczyznę. powiat-wieruszowski.pl

Turniej wiedzy sportowej Jak co roku w listopadowy wieczór w Gminie Lututów są organizowane turnieje wiedzy sportowej. W tym roku hasło konkursu brzmiało „OD RZYMU DO RZYMU” historia mistrzostw Europy w piłce nożnej i polskiego olimpizmu od 1960 roku. Po pytaniach eliminacyjnych wyłoniono czołową ósemkę, oraz najlepszego juniora. Następnie konkurs był rozgrywany systemem pucharowym. Zwycięzcą kon-

kursu został JAN NAWROCKI. Na drugim miejscu uplasował się LESZEK POTOMSKI. W półfinale odpadli ojciec z synem MAREK i PAWEŁ GWIAZDOWSCY. Na ćwierćfinale zakończyli swoje zmagania EDWARD PERDEK, SZYMON KASPRZAK, DOMINIK BARTOSZEK i ALESSIO TOSONI. Najlepszym juniorem został DOMINIK BARTOSZEK. W konkursie brał udział obywatel włoski obecnie mieszka-

niec Lututowa. Był to pierwszy konkurs w którym Puchary oraz nagrody dla ośmiu najlepszych zawodników i juniora wręczał Burmistrz Lututowa Pan MAREK PIKUŁA. Pytania na konkurs przygotowali ROBERT MAJCHROWICZ i MIROSŁAW GRELA. Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy.


www.powiatowy.pl 25 listopada 2020 r.

Baranów Bralin Kępno Ł.Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica

Promocja książki regionalnej autorstwa Renaty Gość

Reklama

[Rychtal] Jubileusz Par Małżeńskich Trwająca pandemia koronawirusa uniemożliwiła w tym roku zorganizowanie tradycyjnej uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W związku z tym w dniach 5 i 6 listopada 2020 roku Wójt Gminy Rychtal Adam Staszczyk wraz z Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Eweliną Wodnik-Słupianek, odwiedzili tegorocznych Jubilatów z terenu naszej gminy, obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody w ich domach.

Wójt Gminy Rychtal w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie następującym parom: 1. Teresa i Zygmunt Domagała 2. Maria i Jan Furmańscy 3. Alaksandra i Jan Górnik 4. Danuta i Alfons Klimańscy 5. Teresa i Sławian Lemierz 6. Jadwiga i Edmund Nolbert 7. Jadwiga i Jan Nolbert 8. Alina i Tadeusz Podgórscy 9. Czesława i Lech Stodolscy

Wszystkie świętujące pary otrzymały także okolicznościowy upominek i dyplom z gratulacjami i życzeniami wszelkiej pomyślności i szczęścia na dalszą wspólną drogę życia. Gratulacje i życzenia zostały przesłane również drogą pocztową do Jubilatów obchodzących w tym roku rocznicę 55-lecia i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego. Opracowała: Agnieszka Sobczyk

Remont szatni w Łęce Opatowskiej Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn. „Remont szatni przy boisku sportowym w Łęce Opatowskiej – szatnia na medal” . Wykonawcą powyższego zadania będzie „MAG-DOM” Firma Ogólnobudowlana Sławomir Magnucki z Siemianic, z którym 05.11.2020r. została za-

13

warta stosowana umowa. W ramach zadania zostanie wymienione pokrycie dachowe, zamontowana nowa stolarka okienna i drzwiowa, zostaną wykonane izolacje, posadzki, sufity podwieszane, prace tynkarskie, gładzie, roboty malarskie i okładzinowe. Ponadto, zostanie wymieniona instalacja

wodno- kanalizacyjna z montażem przyborów sanitarnych, wykonana instalacja wentylacji, a także instalacje elektryczne. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace zostaną zakończone do 18 grudnia 2020 r., a ich wartość wyniesie 283 776,34 złotych brutto. lekaopatowska.pl

6 listopada 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy odbyła się promocja książki regionalnej autorstwa Renaty Gość pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja”. Promocja publikacji traktująca o historii i działalności biblioteki w Trzcinicy, Filii Bibliotecznej w Laskach oraz dziejach bibliotek na terenie Gminy Trzcinica odbyła się w skromnej oprawie, zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego w czasie trwającej obecnie epidemii koronawirusa. W piątkowym wieczorze literackim wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji i stowarzyszeń z terenu Gminy Trzcinica.

nią współpracę dyrektor biblioteki skierowała także do ks. kanonika Wiesława Cieplika – proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy oraz sołtysa Sołectwa Trzcinica Krzysztofa Ostrowskiego. Osobne podziękowania zostały skierowane do radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera i przedstawicielek Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość”. Ponadto Renata Gość podziękowała również Marii Tomalik – bibliotekarzowi GBP za dokonaną korektę tekstu w publikacji a także Ewelinie Smyrek – za skład graficzny i wydruk monografii. Podczas wieczoru dyrektor książnicy zaprezen-

Promocja książki powiązana była z jubileuszem 45-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, utworzonej na podstawie zarządzenia Nr 5/75 z dnia 28 listopada 1975 r. Naczelnika Gminy Trzcinica. Podczas spotkania dyrektor książnicy Renata Gość podziękowała za dotychczasową współpracę wójtowi Gminy Trzcinica Grzegorzowi Hadzikowi, wyrazy podziękowania dla wszystkich radnych odebrał przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk, słowa wdzięczności za wielolet-

towała fragmenty książki pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja”. Na zakończenie spotkania wójt Gminy Trzcinica wraz z przewodniczącym Rady Gminy złożyli gratulacje autorce publikacji i przekazali okolicznościowy list gratulacyjny z okazji jubileuszu 45-lecia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Osobne wyrazy szacunku i uznania złożyły przedstawicielki Stowarzyszenia Wsi Trzcinica „Przyszłość” a także przedstawicielki lokalnych organizacji z Pomian.

W monografii pt. „Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcinicy. Historia. Kultura. Informacja” zostały przedstawione dzieje bibliotek na terenie Gminy Trzcinica, począwszy od omówienia gromadzonych zbiorów prywatnych i biblioteczek szkolnych zakładanych już w XVIII w., ponadto została wspomniana biblioteka dekanalna mieszcząca się przy kościele parafialnym w Trzcinicy, której dzieje sięgają do początku XIX w. Następnie czytelnik może poznać historię bibliotek ludowych zakładanych w Trzcinicy. W publikacji jeden rozdział został poświęcony powołanej pierwszej bibliotece publicznej na terenie gminy po II wojnie światowej, tj. Gminnej Bibliotece Publicznej w Laskach oraz funkcjonującym punktom bibliotecznym. Pozostałe rozdziały publikacji omawiają działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Całość została opatrzona pięknymi fotografiami. Projekt pt. „Promocja i wydanie publikacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Instytucja Zarządzająca PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja jest realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażana rzez LGD Wrota Wielkopolski.

Profile for powiatowy.pl

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 25.11.2020  

25 listopada 2020 r.

Ilustrowany Tygodnik Powiatowy 25.11.2020  

25 listopada 2020 r.

Advertisement