Page 1

ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

จดหมายข่ าว กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

๕ ธันวามหาราช

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป ด้ วยเกล้าด้ วยกระหม่ อมขอเดชะ ข้ าพระพุทธเจ้ า คณะผู้บริ หาร และข้ าราชการ สั งกัด สพป.สมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม ร่ วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

นายวินัย ศรีเจริญ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่ วมพิธีถวายพระพร เนื่ องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ณ หอประชุมองค์การบริ หารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และบริ เวณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ประชาชน เข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นจานวนมาก นอกจากนี้ในงานภาคค่า มีการแสดงของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดโรงธรรม และโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา ๗๐

ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ:  นโยบายด้านการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิ การ หน้า ๒  ศธ.ชงงบฯ ขยับยุทธศาสตร์ ประเทศ หน้า ๒


จดหมายข่ าว หน้ า ๒

นโยบายด้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ การบริหารงาน นายพงศ์ เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ๑. เร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพผู้เรียน โดยการปฏิรูปหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับให้ ความสาคัญกับการใช้ภาษา เน้นจิตสานึกของเด็กในค่านิยม ที่ถูกต้อง ผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการ ในประเทศ และระดับสากล ปลูกฝังคุณธรรม และจิตสานึ กประชาธิ ปไตยแก่นกั เรี ยน นักศึกษา พัฒนาครู อาจารย์ ในสาขาที่ขาดแคลน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ๒. สร้ างโอกาสทางการศึกษา ต้องให้ครอบคลุม ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึง ๓. นาสั นติสุขสู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการศึกษาในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดความไม่สงบในพื้นที่ ๔. แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด ๕. จัดหาคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตแบบพกพา และพัฒนาเนื้อหาในแท็บเล็ตให้ น่าสนใจ ๖. การวิจัยของมหาวิทยาลัย ต้องมุ่งการวิจยั ที่อยูบ่ นโลกแห่งความจริ ง นามาปรับใช้ประโยชน์ได้ใน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ธุ รกิจ และสังคม ๗. กองทุนตั้งตัวได้ ๘. ผลักดันการปฏิรูปการเมืองเพือ่ ให้ มีรัฐธรรมนูญของประชาชน ต้องมีส่วนร่ วมในการรณรงค์ และ ทาความเข้าใจกับประชาชน ๙. เร่ งเบิกจ่ ายงบประมาณ ๑๐. ให้ ยดึ หลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีดีโดยเฉพาะความโปร่ งใส ไม่มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยเฉพาะการซื้ อขายตาแหน่ง ต้องไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างครู กบั นักเรี ยน อาจารย์กบั นักศึกษา และในส่ วนของบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่ให้มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย

ศธ.ชงงบฯ ขยับยุทธศาสตร์ ประเทศ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ เปิ ดเผยว่า จากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการที่ประชุมได้รับทราบแผนปฏิบตั ิการสาหรับยุทธศาสตร์ประเทศ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมียทุ ธศาสตร์สาคัญคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยมีเป้ าหมายคือ ปี การศึกษาเฉลี่ยอยูท่ ี่ ๑๕ ปี อัตราการอ่านออกเขียนได้อยูท่ ี่ร้อยละ ๑๐๐ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔ ต่อปี สถานศึกษาผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก


วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ หน้ า ๓

สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ร้อยละ ๑๐๐ และการเพิม่ สัดส่ วนผูเ้ รี ยนสาย อาชีวศึกษาต่อสายสามัญเป็ น ๕๐ : ๕๐ ซึ่ งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ที่จะทาให้ผทู ้ ี่เรี ยนสายอาชีวะสามารถเรี ยนต่อได้ถึงปริ ญญาตรี จะช่วยยกระดับจานวนผูเ้ รี ยนสายอาชี วศึกษาให้ เพิ่มขึ้นได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในปี ๒๕๕๙ รมว.ศึกษาธิ การ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนปฏิบตั ิการด้านกรศึกษาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ ที่มีการเตรี ยมการยกระดับคุณภาพการใช้ภาษาอังกฤษ การยกระดับคุณภาพการเรี ยน การสอนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายในประชาคมอาเซียน การเปิ ดเสรี และการลงทุนของสถานศึกษาเอกชนใน อาเซี ยน นอกจากนี้ ยังมีการเสนอยุทธศาสตร์ การกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาสู่ เขตพื้นที่ การศึกษาและสถานศึกษา ที่มีประเด็นสาคัญคือการให้สถานศึกษาเป็ นนิติบุคคลและมีอิสระในการจัดการศึกษา มากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการเสนอความต้องการงบลงทุน ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงศึกษาธิการ มากกว่า ๑๒๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่ งอยูร่ ะหว่างเตรี ยมการจัดทาคาของบประมาณเพื่อเสนอไปยังสานักงบประมาณ ต่อไป หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

ด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม ร่ วมกับหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานเทศกาล กินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่ ๑๕ ตอนตามหาสาว ก.ไก่ ภายในงานประกอบด้วยร้านอาหารที่มี ชื่อเสี ยงของจังหวัด นาเมนูอาหารมากมายมาให้เลือกชิม นอกจากนี้ ทางเวทียงั มีการแสดง ดนตรี ไทย สากล การประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง การแสดงของเยาวชน ฯลฯ โดยงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริ เวณหน้าศาลากลางจังหวัด สมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนผูท้ ี่ชื่นชอบในรสชาติของปลาทู มาท่องเที่ยวในงานเทศกาล กินปลาทูของจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้

เจ้าของ ที่ปรึ กษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

ด้วย สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญ ร่ วมงาน วิถีชีวิต สร้างสรรค์ พันธุ ์มะพร้าวไทย ซึ่งจังหวัด สมุทรสงครามจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริ เวณหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โดยภายในงาน พบกับการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว มินิคอนเสิ ร์ต ลูกทุ่งไทยโชว์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกท่าน นายวรเศรษฐ์ พูวฒั นาธนสิ น รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายไพโรจน์ แหวนเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มอานวยการ นายธราดล ณ ลาพูน, นางฐิติมา ไชยพร และเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน สพป.สมุทรสงคราม ๑๔๐ หมู่ ๓ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๐๑๓ โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๗๙๐ http://prsongkram.wordpress.com

จดหมายข่าวฉบับที่ 1  

เดือนธันวาคม