Page 1

ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๖

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่ าว กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

รดนา้ ดาหัวขอพรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เนื่องในวันสงกานต์ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นาคณะรอง ผอ.สพป. และ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด เดินทางเข้ารดน้ าขอพร จากนายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูบ้ ริ หารระดับสู ง เนื่องใน เทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีคณะจากสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาหลายจังหวัดเดินทางมาร่ วมกัน อวยพรในวันดังกล่าว

ประเด็นเด่ น...ในฉบับ  ศธ.เตรี ยมเปิ ดชิงทุนอาเภอรุ่ น ๔ รอบ ๒ฯ หน้า ๒  เกาะติด...อาเซี ยน เรื่ อง ประเทศสมาชิก อาเซี ยน (บรูไน ดารุ สซาลาม) หน้า ๓  สรรหา...มาฝาก เรื่ อง แก้ ไขเฉพาะหน้ า “อาการปวดเข่ า” หน้า ๔  ภาพกิจกรรมของ สพป.สมุทรสงคราม หน้า ๕


จดหมายข่ าว หน้ า ๒

ศธ.เตรียมเปิ ดชิงทุนอาเภอรุ่น ๔ รอบ ๒

เล็งของบฯ เพิม่ รับชุ ดนักเรียนแพง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิ ดเผยว่า ตามที่ ศธ. เปิ ดรับสมัครและคัดเลือกนักเรี ยน เข้าโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน รุ่ น ๔ (ปี งบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๓) โดยมีผสู ้ อบผ่านข้อเขียนเพียง ๑๓๗ คน จาก ผูส้ มัครสอบทั้งหมด ๒๐,๓๘๑ คน แบ่งเป็ นผูส้ อบผ่านข้อเขียนทุนประเภทที่ ๑ เรี ยนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี ไปศึกษาในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ สอบผ่าน ๑๔ คน จากผูส้ มัคร ๕,๐๕๓ คน ทุน ประเภทที่ ๒ เรี ยนดี ไม่จากัดรายได้ครอบครัว ศึกษาระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้น สาขาที่ขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์ สอบผ่าน ๑๒๓ คน จากผูส้ มัคร ๑๕,๓๒๘ คน นั้น ถือว่ามีผสู ้ อบผ่านข้อเขียน น้อยมาก ดังนั้น ศธ.จะมีการเปิ ดรับสมัครรอบใหม่ในเร็ว ๆ นี้ โดยตนจะนัดหารื อกับคณะกรรมการบริ หารโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน เพื่อกาหนดปฏิทินการรับสมัครต่อไป “การสอบคัดเลือกรอบใหม่ ก็จะเน้นว่าจะต้องสามารถคัดผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่มีความรู ้ ความสามารถเป็ นไป ตามมาตรฐานที่ ศธ.กาหนด เพราะนักเรี ยนจะไปเรี ยนต่างประเทศ ดังนั้นต้องมี ความรู ้ ระดับหนึ่ ง ถ้าไปแล้วมี ความรู ้ไม่ถึงก็จะมีปัญหาในการเรี ยนได้ ทั้งนี้ที่ผา่ นมาเด็กสอบผ่านข้อเขียนได้นอ้ ย อาจจะเป็ นเพราะนักเรี ยนไป ทุ่มเทกับการสอบเข้าเรี ยนต่อมหาวิทยาลัย เพราะคิดว่าโอกาสที่จะสอบคัดเลือกผ่านมีมากกว่า และโครงการฯ ก็มี โอกาสเพียง ๒ คนต่อ ๑ อาเภอเท่านั้น แต่จริ ง ๆ แล้ว ทุกคนมีโอกาสทั้งนั้น ดังนั้นผมจึงอยากเชิ ญชวนนักเรี ยนให้ มาสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ นี้ เพราะยังเหลือที่อีกจานวนมาก และโอกาสได้ทุนมีสูง และกระจายไปทัว่ ประเทศ ซึ่งคนที่ไปเรี ยนในมหาวิทยาลัยแล้ว ก็มีสิทธิ มาสมัครสอบได้” รมว.ศธ. กล่าวและว่า โครงการฯ นี้ ถือเป็ นการ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นกั เรี ยนอย่างทัว่ ถึง โดยในแต่ละปี รัฐบาลจะให้ทุนนักเรี ยนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ปี ละไม่ต่ากว่า ๑ ล้านบาทต่อคน และ มีขอ้ ผูกพันน้อยมาก เนื่ องจากต้องการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนที่ เรี ยนดี ได้มี โอกาสศึกษาต่อ นายพงศ์เทพ ยังกล่าวถึ งกรณี ที่ผปู ้ ระกอบการผลิ ตชุ ดนักเรี ยนขอปรับเพิ่มราคาจาหน่ ายชุ ดนักเรี ยน ว่า กระทรวงพาณิ ชย์จะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าสิ นค้าแบบไหนที่มีตน้ ทุนที่สูงขึ้นและต้องปรับราคา ซึ่ งหากต้องมีการปรับ ราคาชุดนักเรี ยน เพราะราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้น หรื อเป็ นไปตามอัตราเงินเฟ้ อ ก็เป็ นเรื่ องปกติ และถ้างบประมาณที่ต้ งั ไว้ ไม่เพียงพอ ศธ.ก็จาเป็ นต้องเตรี ยมของบฯ มาเพิ่มเติมไว้ก่อน แต่ก็ตอ้ งดูวา่ จะสามารถจัดสรรให้ได้ในราคาเท่าไหร่ ด้าน นายบัณฑิตย์ ศรี พุทธางกูร เลขาธิ การคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า หาก ศธ. มีนโยบายปรับเพิ่มเงินอุดหนุ นชุดนักเรี ยน สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช.) ก็จะปรับเพิ่ม ตามไปด้วย เพราะเด็กทุกคนไม่วา่ จะเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล หรื อโรงเรี ยนเอกชนจะต้องได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกัน หนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖


วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้ า ๓

ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ๑. บรู ไน ดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam) ชื่อทางการ : เนการา บรู ไนดารุ สซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดนแห่งความสงบสุ ข) ที่ต้ งั : ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ ๕ เหนือเส้นศูนย์สูตร) แบ่งเป็ นสี่ เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong พื้นที่ : ๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ ๗๐ เป็ นป่ าไม้เขตร้อน เมืองหลวง : บันดารเสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ประชากร: ๓๗๐,๐๐๐ คน (๒๕๔๘) ประกอบด้วย มาเลย (๖๖%) จีน (๑๑%) และอื่น ๆ (๒๓%) มีอตั ราการเพิ่มของประชากรปี ละ ๒ % ภูมิอากาศ : อากาศโดยทัว่ ไปค่อนข้างร้อนชื้นมีปริ มาณฝนตกค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษามาเลย (Malay หรื อ Bahasa Melayu) เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ศาสนา : ศาสนาประจาชาติคือศาสนาอิสลาม (๖๗%) ศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ (๑๓%) ศาสนาคริ สต (๑๐%) และฮินดู สกุลเงิน : ดอลลารบรู ไน (Brunei Dollar : BND) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้ อ) ๒๒.๙ บาท/ ๑ ดอลลารบรู ไน (ขาย) ๒๓.๕ บาท/ ๑ ดอลลารบรู ไน (มกราคม ๒๕๕๒) (ค่าเงินบรู ไนมีความมัน่ คงและใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงินสิ งคโปร์ และสามารถใช้เงินสิ งคโปร ในบรู ไนไดทวั่ ไป) ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิ ทธิราชยโดยมีสมเด็จพระราชาธิ บดีฮจั ญี ฮัสซานัล โบลเกียหมูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรง เป็ นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วนั ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ * รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗ กาหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปนอธิปตย คือเป็ นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี * สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบนั ยังทรงดารงตาแหน่งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังด้วย * ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะต้องเป็ นชาวบรู ไนฯ เชื้ อสายมาเลยโดยกาเนิดและจะต้องนับถือ ศาสนาอิสลามนิกายสุ หน


ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๖ หน้ า ๔

แก้ไขเฉพาะหน้ า "อาการปวดเข่ า" เคล็ดลับสุ ขภาพเบือ้ งต้ น บรรเทาอาการปวดเข่ าอย่ างถูกวิธี ลดเสี่ ยงเข่ าเสี ยหาย เข่ า หนึ่งจุดสาคัญของท่อนขา ซึ่ งต้องรับภาระแบกน้ าหนักตัว และการก้าวเดิน หากเกิดอาการปวดเข่าขึ้นมา เชื่อว่าเจ้าของเข่านั้น คงรู ้สึกถึงความไม่สะดวกในการใช้ชีวติ และหลายคนก็มกั รู ้สึกเจ็บปวดขึ้นมาด้วย ถ้าจู่ ๆ เกิดรู ้สึกปวดเข่าขึ้นมาอย่างเฉี ยบพลัน อาจเพราะไปถูกกระทบกระแทก หรื อเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ ไม่เหมาะสม แนะให้ใช้หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เรี ยกว่า PRICE คานี้อ่านว่า ไพร้ส์ ซึ่ งหมายถึง ราคา แต่การ นามาใช้ในหลักปฐมพยาบาลนี้ มิได้หมายความเช่นนั้น ทว่า PRICE เกิดจากการรวมกันของตัวอักษรที่บ่งบอกถึง การดูแลในแต่ละขั้น เริ่ มจาก P มาจาก Protection หรื อ การปกป้ อง หลักในข้อนี้ เตือนใจให้ผบู ้ าดเจ็บปกป้ องบริ เวณที่ปวด ไม่ให้ ถูกกระทบกระเทือน จนบาดเจ็บหนักยิง่ ขึ้น เช่น หาผ้ามาพัน และต่อมา R คือ Rest เป็ นการหยุดพัก พักการใช้งาน จุดที่ปวด หรื อหยุดการเคลื่อนไหวบริ เวณนั้น ส่ วนตัว I ก็คือ Ice น้ าแข็ง เป็ นการใช้ความเย็นเข้ามาประคบบริ เวณที่ปวด แต่ไม่ควรนานเกินครั้งละ ๑๕ นาที เพราะจะกลับกลายเป็ นปวดยิ่งขึ้น เนื่ องจากเลือดไหลเวียนไม่สะดวก ขณะที่อกั ษร C หรื อ Compression หมายถึง การบีบอัด ในที่น้ ีคือการใช้ผา้ พันจุดที่ปวดให้แน่นสักหน่อย จุดประสงค์เพื่อป้ องกันอาการปวดและอักเสบ สุ ดท้าย E มาจาก Elevation คือ การยกบริ เวณที่ปวดให้สูงกว่าหัวใจ เช่น นอนชันเข่าเพื่อให้เข่าอยูใ่ นระดับสู งกว่าหัวใจ จะดีกว่านอนยืดขาตรงธรรมดา เนื่ องจากจะทาให้เลือดไหลเวียนไปที่เข่ามาก และเกิดอาการปวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายคนยังมักจะสับสนว่า เมื่อเกิดอาการปวดเข่าเฉี ยบพลัน ควรนวดทันทีหรื อไม่ ตอบคือ ไม่ควร เพราะอาจยิง่ ทาให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทบริ เวณรอบๆ เกิดฟกช้ า เสี่ ยงหลอดเลือดฉี กขาด และยิง่ รู ้สึก ปวดมากขึ้น กรณี ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามหลักดังกล่าวนี้แล้ว ผ่านไป ๒ - ๓ อาการปวดไม่ทุเลาลงเลย แถมยังปวด มากขึ้น แนะอย่ารอช้า ไปปรึ กษาแพทย์จะดีกว่า.




กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

หน้ า ๕

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ นายภาณุ พงศ์ สุ ขอภิรมย์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นาคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่ วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์” เพื่อเป็ นการน้อมราลึกพระมหากรุ ณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ณ ห้องประชุม อบจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นายทวีศกั ดิ์ พัดศรี เรื อง รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการอบรมส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบอิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)ให้กบั เจ้าหน้าที่พสั ดุโรงเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินภาครัฐให้มีความคล่องตัว ถูกต้อง รวดเร็ ว โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรี ยนศรัทธาสมุทร

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายธนน เวชกรกานนท์ ผวจ.สมุทรสงคราม ร่ วมกับหัวหน้าส่ วนราชการ เข้าร่ วมพิธีวนั คล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจาปี ๒๕๕๖ ณ อบจ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ กลุ่มอานวยการ สพป.สมุทรสงคราม ดาเนิ นการจัดประชุมมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ งมีขอบเขตของงานประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน และ ๑๑ ตัวบ่งชี้ เพื่อระดมแนวคิดในการวางแผนการดาเนินงานตามเกณฑ์ และผลการดาเนิ นงานตามเกณฑ์ ซึ่ งจะใช้เป็ นแนวทางในการจัดทามาตรฐานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาต่อไป โดยมี นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานเปิ ดการประชุมและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

เจ้าของ ที่ปรึ กษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกท่าน นายวรเศรษฐ์ พูวฒั นาธนสิ น รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายไพโรจน์ แหวนเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มอานวยการ นายธราดล ณ ลาพูน, นางฐิติมา ไชยพร และเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน สพป.สมุทรสงคราม ๑๔๐ หมู่ ๓ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๐๑๓ โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๗๙๐ http://prsongkram.wordpress.com

จดหมายข่าวฉบับที่ 6  
จดหมายข่าวฉบับที่ 6  

เดือนพฤษภาคม

Advertisement