Page 1

ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๗

วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

จดหมายข่ าว กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ประชุ มผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานในการ ประชุมผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบ นโยบายในเรื่ องการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรื อเลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ เรื่ องค่านิยม สพป.สมุทรสงคราม เรื่ อ งมาตรการเร่ งรั ด ติ ด ตามการใช้จ่า ยเงิ น ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเรื่ องโครงการ แนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สาหรับโรงเรี ยน

ประเด็นเด่ น...ในฉบับ  เขตพืน้ ที่ฯ ส่ งข้อมูลยุบรวมโรงเรี ยน หน้า ๒  เกาะติด...อาเซี ยน เรื่ อง ประเทศสมาชิก อาเซี ยน (กัมพูชา) หน้า ๓  สรรหา...มาฝาก เรื่ อง บริ หารหลัง กันเถอะ หน้า ๔  ภาพกิจกรรมของ สพป.สมุทรสงคราม หน้า ๕


จดหมายข่ าว หน้ า ๒

เขตพืน้ ทีฯ่ ส่ งข้ อมูลยุบรวมโรงเรียน

พบมี นร.ตา่ กว่ า ๖๐ คน ๓,๕๐๐ แห่ ง

สพฐ.ยันไม่ ยุบเลิกลุยบริหารจัดการ ๔ วิธี

เมือ่ วันที่ ๓๐ พ.ค. ดร.ชินภัทร ภูมริ ัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิ ดเผยความคืบหน้า การประมวลข้อมูลแผนบริ หารการจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทัว่ ประเทศ ที่มีเด็กนักเรี ยนต่ากว่า ๖๐ คน เพื่อเสนอเป็ นรายงานสรุ ปให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาในวันที่ ๓๑ พ.ค.นี้ว่า ขณะนี้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส่ งข้อมูลแผนบริ หารจัดการ โรงเรี ยนขนาดเล็กมาแล้ว ๑๗๙ เขต จากทั้งหมด ๑๘๒ เขต คิดเป็ น ๙๘% ซึ่ งถือว่าค่อนข้างนิ่งพอสมควรแล้ว ทั้งนี้ ในรายงานที่แต่ละเขตพื้นที่ฯ ส่ งมาพบว่า มีโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ไม่มีตวั ป้ อนหรื อไม่มีนกั เรี ยนแล้ว ๓ เขตพื้นที่ฯ แต่ยงั ไม่มีรายงานว่ามีกี่โรง และอะไรบ้าง อย่างไรก็ตาม สาหรับโรงเรี ยนกลุ่มนี้จะต้องพิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ซึ่ งเป็ น การบูรณาการภารกิจในพื้นที่ เช่น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศูนย์การเรี ยนรู ้ กศน.เป็ นต้น ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ สพฐ.จะยังไม่ ส่ งคืนราชพัสดุ เพราะยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สาหรับแผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ สพฐ. มุ่งเน้นโรงเรี ยนที่มีนกั เรี ยน ต่ากว่า ๖๐ คนนั้น พบว่ามีประมาณ ๓,๕๐๐ แห่ ง แบ่งเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กที่เขตพื้นที่ฯ ได้บริ หารจัดการเคลื่อนย้าย นักเรี ยนโดยนามาเรี ยนรวมกันแล้วเริ่ มตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ จานวน ๒,๒๙๐ แห่ ง ผ่านการจัดการ ๔ วิธี ได้แก่ ๑. โรงเรี ยนที่เรี ยนรวมทุกชั้น จานวน ๖๔๘ แห่ ง ๒. โรงเรี ยนที่เรี ยนรวมบางช่วงชั้น จานวน ๔๘๔ แห่ ง ๓. โรงเรี ยนที่เรี ยนรวมบางชั้น จานวน ๗๘๑ แห่ ง และ ๔. โรงเรี ยนที่เรี ยนรวมบางวิชา จานวน ๓๗๗ แห่ ง นอกจากนี้ยงั พบว่ามีโรงเรี ยนขนาดเล็ก ๓๐๐ แห่ ง ที่ต้ งั อยูใ่ นพื้นที่พิเศษที่ไม่สามารถรวมกับใครได้ เช่น ตั้งบนภูเขา บนเกาะ เป็ นต้น ดร.ชินภัทร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่ามีโรงเรี ยนขนาดเล็กอีก ๒,๒๐๐ แห่ง ที่ยงั ไม่มีการเคลื่อนย้ายนักเรี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนเหล่านี้ ตอ้ งได้รับการส่ งเสริ มคุณภาพในที่ต้ งั ก่ อน จากนั้นค่อยติดตามและสรุ ปผลต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ โรงเรี ยนทั้ง ๒,๒๐๐ แห่ ง จะต้องเดิ นหน้าเร่ งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนและไม่มีแผนอะไรที่จะ เดิ นหน้ายุบ ดังนั้น ยืนยันว่าในรายงานที่เขตพื้นที่ฯ ได้เสนอมานั้นจะยังไม่มีการเดิ นหน้ายุบโรงเรี ยนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สพฐ. จะเปิ ดรายละเอียดแผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กที่เสนอ รมว.ศธ.ในวันที่ ๓๑ พ.ค.นี้ ผูส้ ื่ อข่าวรายงานว่า วันเดี ยวกัน นายพงศ์เทพ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายการศึกษาทางเลือก โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนของชุมชน โดยมี ดร.สิ ริกร มณี รินทร์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ เป็ นประธาน ขณะที่เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่บริ เวณลานพระบรมรู ปทรงม้า ผูป้ กครองและนักเรี ยนของโรงเรี ยนทางเลือก ประมาณ ๒๐๐ คน ภายใต้ การนาของสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและชมรมเครื อข่ายโรงเรี ยนชุมชนรวมตัวกันเพื่อเคลื่อนขบวนมาตั้งเวที ที่บริ เวณหน้าประตูกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยืน่ แถลงการณ์เรี ยกร้องให้ ศธ. ชะลอการยุบรวม ยุบเลิก โรงเรี ยน ขนาดเล็กพร้อมเปิ ดทางให้ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดย ดร.ชินภัทร ไปพบเพื่อร่ วมรับฟังและ ชี้แจงถึงแนวทางแก้ไขปั ญหา หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖


วัน พฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ หน้ า ๓

ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ๒. กัมพูชา (Cambodia) ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) ที่ต้ งั : กัมพูชาตั้งอยูก่ ลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัด อุบลราชธานี ศรี สะเกษ สุ รินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปื อและจาปาสัก) ทิศตะวันออก ติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดัก๊ ลัก๊ ส่ องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และ เกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย พื้นที่ : ขนาดกว้าง ๕๐๐ กิโลเมตร ยาว ๔๕๐ กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้ งั หมด ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรื อมี ขนาดประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว ๗๙๘ กิโลเมตร เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ (Phnom Penh) ประชากร : ๑๔.๑ ล้านคน (ปี ๒๕๔๘) ประกอบด้วย ชาวเขมรร้อยละ ๙๔ ชาวจีนร้อยละ ๔ และอื่น ๆ อีก ร้อยละ ๒ มีอตั ราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๒๐ - ๓๖ องศาเซลเซียส ภาษา : ภาษาเขมรเป็ นภาษาราชการ ส่ วนภาษาที่ใช้โดยทัว่ ไป ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย ศาสนา : ศาสนาประจาชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็ น ๒ นิกายย่อย คือ ธรรมยุตินิกายและ มหานิกาย) และศาสนาอื่น ๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริ สต์ สกุลเงิน : เงินเรี ยล (Riel : KHR) อัตราแลกเปลี่ยน ๔,๐๐๐ เรี ยลเท่ากับ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ หรื อประมาณ ๑๐๐ เรี ยล เท่ากับ ๑ บาท ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ * พระมหากษัตริ ย ์ คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สี หมุนี (His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ * นายกรัฐมนตรี คือ สมเด็จฮุน เซน (Samdech Hun Sen)


ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๗ หน้ า ๔

บริหารหลังกันเถอะ ทางานนัง่ โต๊ะมาทั้งวัน ได้เวลายืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่า เรามี ๙ ท่าโยคะแบบง่าย ๆ ให้ฝึกทาตามกันในวันอันแสนเมื่อยล้า ๑. ท่ าแมวบนเก้ าอี้ : ลดอาการตึงไหล่ เพิ่มความยืดหยุน่ ของหลัง นัง่ บนเก้าอี้โดยที่ให้ส่วนหลัง อยูห่ ่างจากพนักพิงเล็กน้อย จากนั้นก้มตัวไปข้างหน้าแล้วใช้มือจับข้อเท้า โก่งหลังให้โค้ง ด้วยความระวัง จากนั้นผ่อนคลายส่วนหลัง แล้วทาซ้ าอีกครั้ง ๒. ท่ ายืดน่ อง : ทาให้น่องและเข่าหายตึง นัง่ หลังตรง จากนั้นยกขาทั้งสองข้าง และยืดให้ตรงสลับไปมา ทาซ้ าอีก ๒ - ๓ ครั้ง เกร็ งเท้าเพื่อเป็ นการยืดกล้ามเนื้อ บริ เวณน่อง ทาซ้ าอีก ๒ - ๓ ครั้ง ๓. ท่ าบิดคอ : คลายกล้ามเนื้อคอ หันศีรษะไปทางด้านข้าง โดยจะรู ้สึกได้วา่ กล้ามเนื้อคอยืดอยู่ หันศีรษะไปอีกข้าง แล้วทาซ้ าอีกครั้ง ทั้งนี้ควรจะหันศีรษะ อย่างช้า ๆ ๔. ท่ ายืดแขนและอก นัง่ หลังตรงบนเก้าอี้ ประสานมือกันโดยให้ฝ่ามือ หันออกนอกลาตัว จากนั้นยืดแขนทั้งสองข้างออกไปทางด้านหน้า ค้างในท่านี้ ๒ วินาที พักสักครู่ แล้วทาซ้ าอีกครั้ง ๕. ท่ ายืดแขนและหลัง ประสานมือทั้งสองข้างไว้ดา้ นหลัง โดยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้มืออยูใ่ นระดับเดียวกับส่วนบนสุดของเก้าอี้ ทั้งนี้อย่าฝื นทาเด็ดขาด จากนั้นดันแขนออกจากลาตัวแล้วค้างเอาไว้ เสร็ จแล้วทาซ้ าอีกครั้ง ๖. ท่ ายืดปลายแขน ยืดแขนทั้งสองข้าง ไปทางด้านข้างแล้วค้างเอาไว้ในท่าที่แขนยืดตรง จากนั้นงอและยืดมือทั้งสองข้าง สลับไปมาเพื่อ เป็ นการยืนปลายแขนท่อนบนและท่อนล่างให้ได้มากที่สุด ๗. ท่ ายืดหลังและหัวไหล่ : บริ หารกล้ามเนื้อส่วนหลัง ยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นหายใจเข้าพร้อมกับโค้งตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย หายใจออกเพื่อเป็ นการ ผ่อนคลาย แล้วทาซ้ าอีก ๒ ครั้ง ๘. ท่ าหน้ าวัวบนเก้ าอี้ ๑ : ลดอาการปวดต้นคอ ปวดหลัง งอแขนข้างหนึ่งไปทางด้านหลัง โดยพยายามให้มือแตะถึงหัวไหล่ให้ได้ ส่วนแขนอีกข้างยกขึ้นแล้วงอลงไปข้ามหัวไหล่ ทางด้านหลัง จากนั้นประสานมือทั้งสองข้าง ๙. ท่ าหน้ าวัวบนเก้ าอี้ ๒ ประสานนิ้วกันแล้วยืดแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ จากนั้นทาซ้ าอีก ๒ - ๓ ครั้ง


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

หน้ า ๕

เมื่อวันที่ ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรี ยน โดยมีนายกริ ช นุ่มวัด รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานเปิ ด การอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

กลุ่มบริ หารงานบุคคล สพป.สมุทรสงคราม ได้ดาเนินการจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ เยียวยาให้มีหรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ โดยมี วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ขา้ ราชการครู ทไี่ ม่ผา่ นการประเมินด้านที่ ๓ ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และมีผลงานทางวิชาการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดย นายวินยั ศรี เจริ ญ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็ นประธานพิธีเปิ ดการอบรม ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมอบรมจาก สพป.สมุทรสงคราม เพชรบุรี ระยอง และจากสานักงานการศึกษาพิเศษ จานวน ๙๑ คน ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสมชาย ปัญญเจริ ญ รองผวจ.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ครบกาหนดตามวาระ ๒ ปี ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม เพือ่ ดาเนินการสรรหากรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน ๑๔ คน เสนอประธาน กพฐ. พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๗ คน เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กลุ่มนโยบายและแผนฯ สพป.สมุทรสงคราม ได้ดาเนินการประชุมการจัดทาแผนการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็กและแก้ปัญหาโรงเรี ยนด้วย รู ปแบบที่หลากหลาย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นหลัก โดยมีนายเอื้อกวิน สื บเสาะ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๑ สพป.สมุทรสงคราม

เจ้าของ ที่ปรึ กษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกท่าน นายวรเศรษฐ์ พูวฒั นาธนสิ น รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายไพโรจน์ แหวนเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มอานวยการ นายธราดล ณ ลาพูน, นางฐิติมา ไชยพร และเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน สพป.สมุทรสงคราม ๑๔๐ หมู่ ๓ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๐๑๓ โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๗๙๐ http://prsongkram.wordpress.com

จดหมายข่าวฉบับที่ 7  

เดือนมิถุนายน

จดหมายข่าวฉบับที่ 7  

เดือนมิถุนายน

Advertisement