Page 1

ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๘

วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่ าว กลุ่มงานประชาสั มพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

การติดตามและประเมินผลการจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ สานักติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายแสงไทย มีสุนทร ผูเ้ ชี่ยวชาญฯ สพฐ. ประธาน และคณะ ประชุมการติดตามและประเมินผล การจัดการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมี นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และ คณะกรรมการผูร้ ั บผิดชอบการดาเนิ นงานแต่ละกลยุทธ์ ได้จดั เตรี ยมข้อมูลและเอกสารประกอบการนาเสนอ

ประเด็นเด่ น...ในฉบับ  ศธ.เคาะ ๕๐๐ ล้าน ปล่อยกูส้ างหนี้ครู หน้า ๒  เกาะติด...อาเซี ยน เรื่ อง ประเทศสมาชิก อาเซี ยน (อินโดนีเซีย) หน้า ๓  สรรหา...มาฝาก เรื่ อง สุ ดยอด ๕ ผลไม้ บารุ งเลือด หน้า ๔  ภาพกิจกรรมของ สพป.สมุทรสงคราม หน้า ๕


จดหมายข่ าว หน้ า ๒

ศธ.เคาะ ๕๐๐ ล้ าน ปล่ อยกู้สางหนีค้ รู 

หวังบรรเทาวิกฤติแม่ พมิ พ์กว่ า ๒,๐๐๐ ราย

แต่ ส่งตรงล้างหนีไ้ ม่ มสี ิ ทธิ์ใช้

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเปิ ดเผยหลัง เป็ นประธานประชุ ม คณะกรรมการบริ หารกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้ สินข้าราชการครู ว่าได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้สินข้าราชการครู กว่า ๕๔๘ ล้านบาท โดยในส่ วนนี้เป็ นวงเงินให้ครู กู้ จานวน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่ งจะสามารถกูไ้ ด้ ๒,๕๐๐ คน คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเนื่ องจากเป็ นกองทุนหมุนเวียนเพื่อ แก้ไขปั ญหาหนี้ สินครู ดังนั้น ผูท้ ี่จะกูต้ อ้ งมีหนี้ อยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุ มยังได้เห็ นชอบให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยการบริ หารเงินทุนหมุนเวียน โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาเพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ ยงของการปล่อยสิ นเชื่ อ ด้านนายสุ บรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กล่าวว่า สาหรับการปล่อยกูจ้ ะมีวงเงิ นสู งสุ ดรายละ ๒ แสนบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1 โดยการปล่อยกูใ้ ห้เพื่อ บรรเทาช่ วยเหลื อครู ที่มีหนี้ สินให้สามารถจ่ายหนี้ สินได้ซ่ ึ งเงิ นจานวน ๒ แสนบาท จะจ่ายให้กบั เจ้าหนี้ ของครู ไม่ได้โอนเงิ นดังกล่าวไปให้ครู แต่ครู ตอ้ งมาผ่อนชาระกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แทน ส่ วน คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิกยู้ มื อาทิ เป็ นข้าราชการครู ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี มีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๒๐ ของเงิ นเดื อน เป็ นผูท้ ี่เคยได้รับอนุ มตั ิให้กยู้ ืมเงิ นทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปั ญหาหนี้ สินข้าราชการครู ไม่เป็ นผูท้ ี่ อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกฟ้ องร้ องคดีลม้ ละลาย สาหรับสถานการณ์ หนี้สินครู ในปั จจุบนั จากข้อมูลการสารวจหนี้สินครู ล่าสุ ดปี ๒๕๕๕ พบว่าครู ทวั่ ประเทศประมาณ ๔ แสนกว่าราย มีหนี้สินเฉลี่ยรายละ ๑ ล้านบาท รวมมีหนี้สินประมาณ ๔ แสนกว่าล้านบาท แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรัพย์สินของ ครู ส่วนใหญ่แล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ สิน แต่อาจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีหนี้ วิกฤติประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าราย ซึ่งเป็ นตัวเลขที่นอ้ ยมาก หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖


วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หน้ า ๓

ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ๓. อินโดนีเซีย (Indonesia) ชื่อทางการ : ที่ต้ งั :

สาธารณรัฐอินโดนีเซี ย (Republic of Indonesia) อยูใ่ นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยตั้งอยูบ่ นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิ ฟิกกับ มหาสมุทรอินเดีย และเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทาให้อินโดนีเซี ยสามารถ ควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สาคัญต่าง ๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่ งเป็ นเส้นทางขนส่ งน้ ามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และเอเชียตะวันออก พื้นที่ : ๑,๘๙๐,๗๕๔ ตารางกิโลเมตร เป็ นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ น้อยกว่า ๑๗,๕๐๘ เกาะ รวมอยูใ่ นพื้นที่ ๔ ส่ วน คือ - หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุ มาตรา บอร์เนียว และสุ ลาเวสี - หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์ - หมู่เกาะมาลุกุ หรื อ หมู่เกาะเครื่ องเทศ ตั้งอยูร่ ะหว่างสุ ลาเวสี กับอิเรี ยนจายาบนเกาะ นิวกีนี - อีเรี ยนจายา อยูท่ างทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี เมืองหลวง : จาการ์ตา (Jakarta) ประชากร : ประมาณ ๒๒๐ ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่ งพูดภาษาต่างกันกว่า ๕๘๓ ภาษา ร้อยละ ๖๑ อาศัยอยูบ่ นเกาะชวา ภูมิอากาศ : มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย ๒ ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจาชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซี ย หรื อ Bahasa Indonesia ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียร้อยละ ๘๗ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๖ นับถือศาสนาคริ สต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ ๓.๕ นับถือศาสนาคริ สต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ ๑.๘ นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ ๑.๓ นับถือศาสนาพุทธ สกุลเงิน : รู เปี ยห์ (Rupiah : IDR) อัตราแลกเปลีย่ นประมาณ (ซื้อ) ๒.๘๗ บาท/๑,๐๐๐ รูเปี ยห์ (ขาย) ๓.๓๒ บาท/๑,๐๐๐ รูเปี ยห์ (มกราคม ๒๕๕๒) ระบอบการปกครอง : ประชาธิ ปไตย ที่มีประธานาธิ บดีเป็ นประมุข และหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร * ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) (ตุลาคม ๒๕๔๗)


ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๘ หน้ า ๔

สุ ดยอด 5 ผลไม้ บารุงเลือด "ผลไม้ช่วยดูแลผิวพรรณ" ประโยชน์ของผลไม้อาจไม่ใช่เพียงบารุ งผิวพรรณ แต่ยงั ช่วยบารุ งเนื้อเยื่อและเซลล์ต่าง ๆ ในร่ างกายของเราให้แข็งแรง อีกด้วย ซึ่งความจริ งแล้วอาหารหมวดผลไม้ก็สามารถให้สารอาหารหลัก เช่น โปรตีน ธาตุเหล็ก รวมถึงกรดอะมิโนจาเป็ นต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับอาหารใน หมวดข้าว แป้ ง และไขมัน สาหรับ Fruitful Tips ฉบับนี้ขอเน้นผลไม้ที่ดีต่อเซลล์เม็ดเลือดแดงของเรา ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายในที่ทาให้สาว ๆ ดูเปล่งปลัง่ จาก ภายในสู่ภายนอก "ฮีโมโกลบิน" มาจากการรวมตัวกันของธาตุเหล็ก และโปรตีน ฮีม คือ องค์ประกอบของธาตุเหล็ก ทาหน้าที่ดกั จับออกซิ เจนจากส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย โกลบิน คือ โปรตีน ทาหน้าที่ผลิตเลือดจากสายพันธุกรรมของเรา ธาตุเหล็กสาคัญต่อเลือด เลือดที่ไหลเวียนอยูภ่ ายในร่ างกายของเราขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณฮี โมโกลบิน ซึ่ งฮีโมโกลบินเป็ นส่ วนประกอบหลักของเซลล์ เม็ดเลือดแดง สาเหตุที่เลือดเป็ นสี แดงก็เพราะในฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) มีสารประกอบสี แดงอยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ และมีองค์ประกอบของธาตุเหล็กอยู่ ประมาณร้อยละ ๖๕ - ๖๗ ดังนั้นจึงถือได้ว่าร่ างกายของเราสามารถสร้างธาตุเหล็กขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และจะถูกร่ างกายนาไปสร้างเป็ นโปรตีนเพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์ ต่าง ๆ ในร่ างกายเราควรมีประมาณฮีโมโกลบินประมาณ ๒๐ - ๓๐ ล้านล้านเซลล์ จึงจะถือว่าอยูใ่ นระดับปกติ ดังนั้นหากจะกระตุน้ ร่ างกายให้ผลิต ฮีโมโกลบินก็ควรบารุ งร่ างกายด้วยอาหารที่ มีธาตุเหล็กในปริ มาณที่เหมาะสมนัน่ คือประมาณ ๑๕ มิลลิกรัมต่อวัน อาการเมื่อปริ มาณฮีโมโกลบินในร่ างกายต่า สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๒ กรณี คือ - กรณี ไม่ร้ายแรง อาการกรณี น้ ีสามารถดีข้ ึนจนหายไปเอง หากได้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ หรื อบริ โภคในปริ มาณที่พอเหมาะเข้าสู่ ร่างกาย เช่น เหนื่อยล้า หายใจถี่ ใจสัน่ ปวดศีรษะ มึนงง เป็ นลม มือเท้าเย็นเจ็บบริ เวณหน้าอก ไม่มีสมาธิ เบื่ออาหาร และสี ผิวเปลี่ยนไปเป็ นขาวซี ด จนม่วงคล้ าดูไม่มีน้ า มีนวล - กรณี เป็ นโรคทางพันธุกรรม กรณี น้ ีควรปรึ กษาแพทย์ เนื่ องจากมีระยะการเจริ ญพันธุ์ของโรคและอาการแฝง เช่น โรคธาลัสซี เมีย (โรคเลือดจาง) อาจมีอาการแฝงคือ อะเนเมีย (Anemia) หรื อภาวะร่ างกายสร้างฮีโมโกลบินผิดปกติ เป็ นต้น ๕ ผลไม้ ที่ดตี ่ อระบบการไหลเวียนโลหิต ๑. ทับทิม ผลการวิจยั ในสหรัฐพบว่า ทับทิมสามารถรักษาผูป้ ่ วยเบาหวานได้ดว้ ยคุณสมบัติช่วยกักเก็บเซลล์เม็ดเลือดแดง โดยให้ผปู ้ ่ วย เบาหวานจานวน ๑๐ คนดื่มน้ าทับทิมคั้นสดวันละ ๑ แก้ว (๖ ออนซ์) เป็ นเวลา ๓ เดือน ผลคือร่ างกายมีระดับอินซูลินในกระแสเลือดลดลง ระบบไหลเวียน โลหิ ตเป็ นปกติข้ ึน อาการมึนงง อ่อนเพลีย และผมร่ วงลดลง อีกทั้งผิวพรรณก็สดใสขึ้นกว่าเดิม ๒. แก้วมังกร อุดมด้วยโปรตีนจึงช่วยเติมร่ องรอยผิวให้ดูเรี ยบตึง ผลการวิจยั พบว่า แก้วมังกรเนื้ อแดงดีต่อระบบไหลเวียนโลหิ ต และมีธาตุ เหล็กอยูใ่ นปริ มาณที่เหมาะสมสาหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือด นอกจากนี้ ไฟเบอร์ ในผลแก้วมังกรยังช่วยฟื้ นฟูความแข็งแรงบริ เวณช่องคลอด บรรเทา อาการตกขาวที่ผิดปกติ (มีสีเหลืองปนหนอง ปนเลือดและมีกลิ่นเหม็น) ๓. สตรอเบอรี่ ด้วยคุณสมบัติของวิตามินซีที่อุดมอยูใ่ นผลสตรอเบอรี่ ช่วยบารุ งเซลล์เม็ดเลือดแดง เมล็ดเล็ก ๆ ที่อยูใ่ นเนื้ อสตรอเบอรี่ ช่วยลาเลียงออกซิ เจนในกระบวนการขจัดเลือดเสี ย จากผลการวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Chemistry พบว่าอาสาสมัครผูบ้ ริ โภคสตรอเบอรี่ สดทุกวัน ประมาณ ๒ ถ้วยตวงติดต่อกันนาน ๑ เดือน มีผลการตรวจเลือดพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นปกติมากขึ้นคือ ๔, ๘, ๑๒, ๑๖ เซลล์จึงส่ งผลให้ ผิวพรรณภายนอกดูเรี ยบเนียนเปล่งปลัง่ ขึ้น ๔. กล้วย ด้วยคุณสมบัติของแร่ ธาตุแมกนี เซียมที่อุดมอยูใ่ นกล้วย ช่วยบารุ งผิวที่ขาวซี ดให้กลับมาเปล่งปลัง่ ดูมีเลือดฝาด จากผลการวิจยั ที่ถูก ตีพิมพ์ใน American Journal of Epidemiology เผยว่าการบริ โภคกล้วยเป็ นประจาทุกวันส่ งผลต่อสุ ขภาพเลือดคือ ช่วยลดความเสี่ ยงเป็ นโรคลูคีเมีย (มะเร็ ง เม็ดเลือดขาว) โดยเฉพาะในเด็กช่วงอายุ ๐-๒ ปี ๕. แตงโม จากผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเนราดาในสหรัฐเผยว่า หากบริ โภคแตงโมเพียงครึ่ งผลต่อวันดีต่อระบบไหลเวียนโลหิ ต เพราะ กรดอะมิโนอาร์ จีโนน์ (Arginine) ที่ร่างกายเปลี่ยนให้เป็ นสารในตริ กออกไซด์ (Nitric oxide) ทาให้เลือดสมบูรณ์ข้ ึนถึงร้อยละ ๒๒ จึงช่วยป้ องกันภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และภาวะหลอดเลือดแข็งตัว ไม่ใช่แค่ธาตุเหล็กและโปรตีนเพียงเท่านั้นที่จะช่วยให้อวัยวะภายในของเราผลิต เลือดได้อย่างเป็ นปกติ แต่ยงั มีวิธีที่ง่าย ๆ อีกสองสิ่ งคือ การดื่ม น้ าเปล่าให้บ่อยครั้งในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยให้เลือดของเราไม่มีลกั ษณะข้นเหนี ยวจนเกินไปด้วย นอกจากนี้ยงั ต้องทากายบริ หารทุกวัน เพื่อกระตุน้ ให้เลือด ไหลเวียนอยูต่ ลอด เพียงเท่านี้ก็ช่วยปกป้ องร่ างกายของเราให้ห่างไกลปั ญหาสุ ขภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้แล้ว


กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม

หน้ า ๕

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ซึ่งเป็ นการประชุมครั้งสุ ดท้ายของคณะกรรมการชุดปัจจุบนั เนื่องจากพ้นจากตาแหน่งตามวาระ โดยนายวินยั ศรี เจริ ญ กรรมการและเลขานุการ เป็ น ตัวแทนในการมอบของที่ระลึกให้กบั นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานการประชุมเตรี ยมความพร้อมรับการติดตามและประเมินผลการจัดการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการผูร้ ั บผิด ชอบการดาเนิ นงานแต่ละกลยุ ท ธ์ ได้จดั เตรี ยมข้อมูล และเอกสารประกอบการนาเสนอคณะติดตามอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและครบตามประเด็น

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นางสุ ดา จินตกานนท์ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็ นประธานการประชุมการเตรี ยมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการให้เป็ นไปในทางเดียวกัน และเป็ นไปด้วย ความเรี ยบร้อย

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสงคราม จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรี ยนและนักเรี ยนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริ ยธรรม ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมาลามาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

เจ้าของ ที่ปรึ กษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ที่อยู่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นายวินยั ศรี เจริ ญ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกท่าน นายวรเศรษฐ์ พูวฒั นาธนสิ น รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม, นายไพโรจน์ แหวนเพ็ชร์ ผอ.กลุ่มอานวยการ นายธราดล ณ ลาพูน, นางฐิติมา ไชยพร และเครื อข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.สมุทรสงคราม ทุกท่าน สพป.สมุทรสงคราม ๑๔๐ หมู่ ๓ ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทร. ๐-๓๔๗๑-๑๐๑๓ โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๕๗๙๐ http://prsongkram.wordpress.com

จดหมายข่าวฉบับที่ 8  

เดือนกรกฎาคม

จดหมายข่าวฉบับที่ 8  

เดือนกรกฎาคม

Advertisement