Page 1

sättningar för att grupper, företag och organisationer ska fungera och utvecklas. Speciellt maktbegreppet är komplicerat då makt kan anta oändligt många former

och finns överallt där människor ingår i relationer. Med utgångspunkt i en maktteoretisk resa från Machiavelli och Dahl till Foucault och Bordieu presenteras här en sådan modell. Den består av sex maktdimensioner, som fokuserar relationerna mellan makt, beslut och ledarskap. Det handlar om direkt och indirekt makt, makt över människornas uppfattningar och intressen, makt i en beslutande soptunnesituation, relationell och institutionell makt. Boken är kortfattad och pedagogiskt användbar. Såväl den märkbara maktutövningen som de maktdimensioner som sker i det tysta och obemärkta lyfts fram. Makt och ledarskap är tätt förenade vilket gör det naturligt att se på makt i ett ledarskapsperspektiv och på ledarskap i ett maktperspektiv. Författare är Søren Christensen och Poul Erik Daugaard Jensen, professor respektive lektor vid Copenhagen Business School (CBS), samt Lars Lindkvist, professor vid Linnéuniversitetet och CBS.

Gunnar Olofsson, professor i sociologi vid Linnéuniversitetet

»Det är välgörande att en bok om beslutsfattande och ledarskap har makt som grundtema. De centrala frågorna i en organisation ges därmed rätt inramning, befrias från en hel del floskler och ideologisk jargong. Samtidigt lyckas författarna skildra maktens många uppenbarelseformer på ett klargörande och avmystifierande sätt. En sådan lärobok önskar jag att jag själv hade fått läsa.« Jörgen Hermansson, professor i statskunskap vid Uppsala Universitet

ISBN 978-91-86203-70-2

MAKT, BESLUT, LEDARSK AP

»Boken är en intressant och systematisk översikt som säkert kan fungera som lärobok. Den flyter fint fram och tar upp många centrala diskussioner och många författares bidrag belyses. Det är bra att ta utgångpunkt i sextiooch sjuttiotalsdiskussionen (Dahl, Bachrach & Baratz resp. Lukes). Bra utrett!«

CHRISTENSEN · DAUGAARD JENSEN · LINDKVIST

M

AKT, BESLUT OCH LEDARSKAP är nödvändiga förut-

MAKT SØ R EN C H R ISTEN SEN P O UL ER IK DA UGA A R D J EN SEN L A R S L IN DK VIST

BESLUT

P A SK

R A D E L M

MÄR CH OBE O R A B ÄRK

T KT MAK

SNS FÖRLAG


sren christensen p o u l e r i k ­d a u g a a r d j e n s e n lars lindkvist

Makt, beslut, ledarskap Märkbar och obemärkt makt

sns frlag

Makt, beslut, ledarskap.indd 3

10-12-13 10.43.05


sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 info@sns.se www.sns.se

sns – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är ett fristående nätverk av beslutsfattare och opinionsbildare i privat och offentlig sektor. sns vill genom forskning, bokutgivning och möten bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor.

Makt, beslut och ledarskap. Om märkbar och obemärkt makt. Søren Christensen, Poul Erik Daugaard Jensen och Lars Lindkvist Första upplagan Första tryckningen © 2011 Författarna och sns Förlag Omslag och grafisk form: Patrik Sundström Tryck: tmg Sthlm, Stockholm 2011 Foto s. 25: Målning av René Magritte © 2010. Digital Image Museum Associates/lacma/Art Resource ny/Scala, Florence isbn: 978-91-86203-70-2

Makt, beslut, ledarskap.indd 4

10-12-13 10.43.05


innehll

Förord 7 1 · i n l e d n i n g 9 Makt och ledarskap i förening 9 Maktbegreppet 12 Sex maktdimensioner 15 Ledarskapsbegreppet 18 Några klassiska och moderna inspirationskällor 20 2 · d i r e k t m a k t   Maktens första dimension 22 Beslutsarena 23 Ärenden 24 Beslutsprocess 24 Beslut 30 Exempel på analyser av den direkta makten 30 Direkt makt och ledarskap 34 3 · i n d i r e k t m a k t   Maktens andra dimension 37 Exempel på indirekt maktanalys 37 Filter 1:Val av beslutsarena och reglering av beslutsärenden 41 Filter 2: Implementering av besluten 44 Indirekt makt och ledarskap 46 4 · m a k t e n  v e r m  n n i s k o r n a s u p p f at t n i n g a r o c h i n t r e s s e n   Maktens tredje dimension 51 Exempel på analys av makten över människornas uppfattningar och intressen 51 Makt över uppfattningar och intressen som filtermekanism 57 Intresseuppfattningar 60 Vår position i intressediskussioner 64 Ledarskap och makt över uppfattningar och intressen 66

Makt, beslut, ledarskap.indd 5

10-12-13 10.43.05


5 · m a k t i e n s o p t u n n e s i t u at i o n   Maktens fjärde dimension 71 Beslut i komplexa system 71 Analys av makten i en soptunnesituation 74 Exempel på maktutövning och beslut i en soptunnesituation 80 Makt i en soptunnesituation och ledarskap 82 6 · r e l at i o n e l l m a k t   Maktens femte dimension 85 Begreppsförklaring – substantiell och relationell maktförståelse 85 Exempel på analys av relationell makt 87 Relationell makt och ledarskap 90 7 · i n s t i t u t i o n e l l m a k t   Maktens sjätte dimension 93 Institutionella ramar och institutionell makt 93 Exempel på den institutionella maktens funktion 96 Institutionell makt och ledarskap 102 8 · s a m m a n f at t n i n g   106 Litteratur 112 Register 117 Författarna 121

Makt, beslut, ledarskap.indd 6

10-12-13 10.43.05

9789186203702  

BESLUT MÄRKBAR OCH OBEMÄRKT MAKT POUL ERIK DAUGAARD JENSEN SØREN CHRISTENSEN LARS LINDKVIST SNS FÖRLAG sren christensen poul erik daugaard...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you