Strzegomskie impresje

Page 1

Szanowni Państwo. Spotkajmy się na Ziemi Strzegomskiej, która znana jest jako stolica polskiego granitu. Surowiec ten stanowi podstawę tutejszego przemysłu wydobywczego oraz przetwórczego. Strzegom położony jest na terenie Przedgórza Sudeckiego w otoczeniu Wzgórz Strzegomskich, których najwyższym wzniesieniem jest Góra Krzyżowa. To pięknie położone i malownicze miasto ma wiele do zaoferowania. Urokliwa okolica zachęca do spacerów, a gościnni mieszkańcy z radością opowiadają o jego zaletach. Strzegom to ponad tysiąc lat imponującej i bogatej tradycji. Burzliwa historia i świetność miasta zaklęte w zabytkach, przyciągają turystów z najróżniejszych zakątków świata. Zachwycają ich średniowieczne mury obronne i wiekowe kościoły. Fascynuje kultura, która łączy w sobie historię i nowoczesność. Przyjezdni niejednokrotnie z zachwytem podkreślają, że Strzegom ma w sobie magię i tajemnicę. To sprawia, że o mieście nie można zapomnieć, że chce się do niego wracać, a nawet za nim zatęsknić. Każda z ulic, każdy z zakątków mają do opowiedzenia wiele ciekawych historii. Te miejsca i obiekty, które możecie Państwo zobaczyć w albumie, nie tylko wyznaczają miejsce Strzegomia na mapie naszego kraju, ale są jego dumą i stanowią powód, dla którego warto tu przyjechać. Strzegom to jednak nie tylko historia. Miasto ma ogromny potencjał, dlatego z każdym rokiem zmienia swój wizerunek na lepszy. Dynamicznie rozwija się i stwarza perspektywy dla mieszkańców. Zapraszamy do Strzegomia! Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Wasyliszyn

Burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz

Sehr geehrte Damen und Herren. Wir sollten uns mal im Striegauer Land treffen. In einer Region, die als Hauptstadt polnischen Granits bekannt ist. Dieser Rohstoff ist der Grundstoff für die hiesige Gewinnungs- und Verarbeitungsindustrie. Striegau liegt im Sudetenvorland und ist von den Striegauer Hügeln mit ihrem höchsten Hügel - dem Kreuzberg - umgeben. Es ist eine wunderschön und malerisch gelegene Stadt, die viel zu bieten hat. Eine reizvolle Umgebung lädt zu Spaziergängen ein und gastfreundliche Einwohner erzählen voller Stolz und Freude von den Vorteilen dieser Region. Striegau rühmt sich einer über imponierenden und reichen Tradition von über tausend Jahren. Eine stürmische Vergangenheit und Perioden der Herrlichkeit, die sich in den Sehenswürdigkeiten wiederspiegeln, locken Touristen aus verschiedensten Ecken der Welt an. Sie sind von den mittelalterlichen Stadtmauern und Jahrhunderte alten Kirchen begeistert. Faszinierend ist die Kultur, die die Geschichte und die Gegenwart miteinander verknüp. Nicht selten betonen die Gäste mit Begeisterung, dass Striegau voller Magie und Geheimnisse ist. Dadurch lässt sich diese Stadt nicht einfach vergessen. Sie weckt das Gefühl, dass man hierher immer wieder kommen möchte, und sogar die Sehnsucht. Jede Straße und jede Ecke haben viele interessante Geschichten zu erzählen. Diese Orte und Denkmäler, die Sie sich in diesem Album ansehen können, markieren nicht nur die Stadt auf der Landkarte Polens, sondern sind Stolz unserer Stadt und ein Grund dafür, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Striegau ist allerdings nicht nur durch die Geschichte geprägt. In der Stadt steckt großes Potential und deswegen von Jahr zu Jahr verändert sie ihr Gesicht zum Besseren. Sie entwickelt sich dynamisch und scha Perspektiven für die Einwohner. Wir laden Sie nach Striegau ein! Vorsitzender des Stadtrates Tadeusz Wasyliszyn

Bürgemeister von Striegau Lech Markiewicz

Ladies and gentlemen. Let us come together in Strzegom, the capital of Polish granite. is raw material is the foundation of the local mining and processing industry. Strzegom is located in the Sudeten Foothills and surrounded by the Strzegom Hills, the highest of which is Mt. Krzyżowa. is beautiful location and colourful city have much to offer. e enchanting surroundings are ideal for walks, and the friendly residents are happy to inform travelers of its many attributes. Strzegom boasts over a thousand years of rich and imposing tradition. e city’s stormy history and brilliance housed in its monuments attract tourists from all corners of the world. ey are captivated by the medieval defensive walls and ageless churches. e culture, which brings together history and modernity, fascinates. ose who have come to Strzegom have enthusiastically noted that the city has both magic and secrets. is makes it an unforgettable city, a place one wants to return to, and a place one even misses. Each street, each corner has its own stories to tell. e places you can see in the album not only put Strzegom on our country’s map but are its pride, and they give travelers a reason to come. Strzegom is not, however, only history. e city has enormous potential, and every year its image is improving. It is growing dynamically and creating opportunities for its residents. We cordially invite you to Strzegom! Chairman of the City Council Tadeusz Wasyliszyn

Mayor of Strzegom Lech Markiewicz


Strzegom to prastare piastowskie miasto na Dolnym Śląsku, położone nad rzeką Strzegomką. Gród otrzymał prawa miejskie w 1242 r. z rąk księżnej Anny – wdowy po księciu Henryku Pobożnym. W 1253 r. zakon joannitów rozpoczął budowę ogromnego kościoła gotyckiego p.w. św. App. Piotra i Pawła. Prace nad jego ukończeniem trwały aż do 1399 r. Świątynia należy do najpiękniejszych gotyckich budowli sakralnych na Dolnym Śląsku, a w 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej. Pierwsza połowa XX w. w historii Strzegomia była bardzo burzliwa. Do 1914 r. miasto prężnie się rozwijało, jednak wybuch I wojny światowej doprowadził do bankructwa Strzegom i jego mieszkańców. Krótki rozwój w latach 30-tych zakończył wybuch II wojny światowej. Na początku 1945 r. Strzegom został całkowicie zniszczony, a ogromnych cierpień doznała ludność cywilna. Po zakończeniu działań wojennych, w maju 1945 r. wskutek międzynarodowych porozumień zawartych przez aliantów, do miasta przybyli pierwsi Polacy. Tym samym rozpoczął się nowy rozdział w dziejach grodu nad Strzegomką.

Striegau ist eine uralte Piasten-Stadt in Niederschlesien und liegt am Fluss Striegauer Wasser. 1242 erhielt die Siedlung das Stadtrecht von der Herzogin Anna von Schlesien, der Witwe Heinrichs II. des Frommen. 1253 begann der Johanniter-Orden mit der Errichtung einer riesigen gotischen Kirche zu den Heiligen Aposteln Petrus und Paulus. Auf die Fertigstellung musste man bis 1399 warten. Dieses Gotteshaus, das 2002 vom Papst Johannes Paul II. den Titel der Basilica minor verliehen erhielt, gehört zu den schönsten gotischen Sakralbauten in Niederschlesien. Die erste Häle des 20. Jahrhunderts war für Striegau sehr stürmisch. Bis 1914 entwickelte sich die Stadt prächtig, aber mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gingen die Stadt und deren Einwohner bankrott. Ein kurz anhaltender Aufschwung in den 30er Jahren ging mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wieder zu Ende. Anfang 1945 wurde Striegau vollkommen zerstört und unter der Zivilbevölkerung gab es viel Leid. Nach dem Ende der Kriegshandlungen und infolge internationaler Abkommen, die zwischen den Alliierten abgeschlossen wurden, kamen in der Stadt im Mai 1945 die ersten Polen an. Damit begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt am Striegauer Wasser.

Strzegom is an ancient Piast city in Lower Silesia, located on the Strzegomka river. e Grad (an old Slavonic term for a settlement) received its charter in 1242 from Princess Anna – the widow of Prince Henry Pobożny. In 1253 the Sovereign Military Order of Malta began construction of a giant Gothic church, the Basilica of St. Peter and Paul. Work on the church lasted until 1399. e basilica is among the most beautiful Gothic-era sacred structures in Lower Silesia, and in 2002 the Holy Father John Paul II gave it the title of Basilica Minor. e first half of the 20th century in Strzegom was very turbulent. Until 1914 the city grew rapidly, but the outbreak of WWI bankrupted Strzegom and its inhabitants. Brief growth in the 1930s ended with the start of WWII. At the beginning of 1945, Strzegom was entirely destroyed and the civilian population bore terrible suffering. Aer the war, in May 1945, Strzegom saw the first Polish settlers arrive as the result of international agreements concluded by the allied powers. At the same time, a new chapter in the history of this town on the Strzegomka river was begun. 6

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

7


8

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

9


10

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

11


12

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

13Strzegomskie impresje

15


16

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

17


18

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

19


20

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

21


Okolice Strzegomia słyną z bogatych złóż granitu i bazaltu, które mają szerokie zastosowanie w kamieniarstwie nagrobkowym, budownictwie i rzeźbiarstwie. Prace strzegomskich rzemieślników, rzeźbiarzy i grawerów znane są na terenie całej Polski, a także poza jej granicami. Ze strzegomskiego kamienia wykonana została m.in. kolumna Zygmunta w Warszawie, Pomnik Obrońców Westerplatte oraz Pomnik Tiergarten w Berlinie. Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest ok. 300 firm z branży kamieniarskiej, co pozwala sądzić, że znaczna część mieszkańców „żyje z kamienia”. Pracownicy firm kamieniarskich mają swoje święto. Już od ośmiu lat jest nim Festyn Kamienia (od 2010 r. - święto), w którego organizację zaangażowany jest Urząd Miejski w Strzegomiu oraz Stowarzyszenie Kamieniarzy Ziemi Strzegomskiej. Impreza ma na celu integrację środowisk związanych z wydobyciem i obróbką kamienia z lokalną społecznością, a także promocję miasta i wiodącej na jego terenie gałęzi przemysłu. Warto wspomnieć także o Plenerze Rzeźby w Granicie, który odbywa się od trzech lat na terenie zakładów kamieniarskich w Strzegomiu (rzeźby z ostatniej edycji na zdjęciach). Die Umgebung von Striegau ist durch ihre reichen Vorkommen von Granit und Basalt bekannt, die vor allem in der Grabsteingestaltung, Bauwesen und Bildhauerei eingesetzt werden. Die Arbeiten der Striegauer Handwerker, Bildhauer und Graveure sind nicht nur polenweit sondern auch im Ausland durchaus bekannt. Aus dem Striegauer Stein wurde unter anderen die Sigismund-Säule in Warschau, das Westerplatte-Denkmal in Danzig sowie das Tiergarten-Denkmal in Berlin gefertigt. Auf dem Gebiet unserer Gemeinde sind ca. 300 Firmen aus dem Steinmetzhandwerk tätig, was darauf hinweist, dass ein beachtlicher Teil der Einwohner von Striegau „vom Stein lebt”. Die Mitarbeiter der Steinmetzfirmen haben ihren Festtag. Bereits seit acht Jahren wird das Steinfest (ein Feiertag seit 2010) gefeiert, für dessen Veranstaltung sich das Stadtamt von Striegau und der Verband der Steinmetze im Striegauer Land stark engagieren. Dieser Event setzt sich die Integration der mit der Gewinnung und Verarbeitung von Stein verbundenen Branchen mit der lokalen Gesellscha sowie die Förderung der Stadt und des in der Stadt führenden Industriezweigs zum Ziel. Erwähnenswert ist ebenfalls die Ausstellung der Granitskulpturen, die seit drei Jahren auf dem Gelände der Steinmetzbetriebe in Striegau veranstaltet wird (Die Skulpturen aus der letzten Ausgabe der Ausstellung sind auf den Bildern zu sehen).

e area around Strzegom is famous for its rich reserves of granite and basalt, which are widely used in the carving of headstones, in construction and in artistic sculpture. e work of Strzegom’s artisans, artists and engravers is known all around Poland, as well as outside its borders. Strzegom stone has been used to construct Sigismund’s Column in Warsaw, the Monument to the Defenders of Westerplatte and the Tiergarten Monument in Berlin. Our commune boasts around 300 registered enterprises associated with the stone industry, which allows one to say that a large number of residents “live on stone”. Workers from the stone industry have their own holiday. For eight years this has been the Stone Festival (beginning in 2010 - holiday), whose organization is led by the Strzegom City Government and the Strzegom Stoneworker’s Society. e event is intended to integrate those involved in the extraction and processing of stone with the local community, as well as to promote the city and its leading industry. It is also worth keeping in mind the Plenary Gathering of Granite Sculptures, which for three years has been held at the facilities of stone enterprises in Strzegom (sculptures from the last edition in photos). 22

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

23


24

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

25


26

Strzegomskie impresje28

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

29


30

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

31Strzegomskie impresje

33


34

Strzegomskie impresje36

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

37


W związku ze złożoną budową geologiczną na Górze Krzyżowej, najwyższym szczycie Wzgórz Strzegomskich (354 m n.p.m.), wykształcił się bardzo cenny zespół roślinności. Spotkać tu można rzadkie okazy roślin i niektórych zwierząt. Wiedzę na ich temat zdobędziemy ze specjalnych tablic edukacyjnych, podczas spaceru trasą ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Aby prześledzić zmiany zachodzące w przyrodzie na wędrówkę warto wybrać się o każdej porze roku. Wiosna zachwyci nas zielenią zbóż, łanami borówki czerwonej i barwnymi kobiercami kwiatów. Latem będziemy podziwiać wspaniałe zachody słońca, zaś jesień przywita nas feerią kolorów, które ozdobią drzewa i krzewy. W zimie z kolei zastaniemy krajobraz spowity bielą śniegu. Warto pospacerować w parku przy pałacu w Morawie. Park zajmuje obszar ponad 12 hektarów i jest dostępny od świtu do zmierzchu przez cały rok. Opiekuje się nim Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do zwiedzania Góry Krzyżowej oraz przypałacowego parku w Morawie. Durch eine komplizierte geologische Struktur des Kreuzbergs, des höchsten Gipfels der Striegauer Hügel (354 m ü.d.M.), bildete sich dort eine charakteristische und wertvolle Assoziation heraus. Hier wachsen unter anderen sehr seltene Pflanzenarten und sind auch interessante Tierarten daheim. Mehr Fachinformationen kann man den speziell aufgestellten Bildungstafeln entnehmen, wenn man den sog. naturwissenschalichen Bildungspfad befolgt. Um die sich in der Natur vollziehenden Änderungen besser kennen zu lernen, sollte man sich auf die Wanderung zu jeder Jahreszeit machen. Im Frühling entzückt das Grün der Getreide, Felder von Preiselbeeren und farbigen Blumen. Im Sommer kann man hier herrliche Sommeruntergänge bewundern, der Herbst begrüßt uns mit einem einzigartigen Farbenspiel, der an Bäumen und Sträuchern besonders schön zum Vorschein kommt. Im Winter erwartet uns eine in weißen Schnee eingehüllte Landscha. Einzigartig ist ein Spaziergang durch den Park am Schloss Muhrau, der sich auf einer Fläche von über 12 Hektar erstreckt. Für den Park sorgt das Landeszentrum für Forschung und Dokumentierung von Denkmälern. Der Park ist von morgens bis abends das ganze Jahr lang zugänglich. Alle Naturfreunde laden wir zur Besichtigung des Kreuzberges und des Parks am Schloss Muhrau herzlich ein.

Owing to the complex geological makeup of Mt. Krzyżowa, the highest point of the Strzegom Hills (354 m above sea level), an invaluable collection of flora has grown there. Here you can encounter rare species of plants, as well as of some animals. Knowledge about them can be gained from special educational displays located along the ecologicaleducational footpath. To track the changes that take place in nature, it is worth heading out for a walk in every season of the year. Spring enchants us with the green of grains, fields of huckleberry and colourful carpets of flowers. In summer we can admire stunning sunsets, and autumn brings us a festival of colours from trees and bushes. Winter presents us with a landscape shrouded in the white of snow. It is worth having a walk through the park at the palace in Morawa, which occupies an area of over 12 hectares. It is maintained by the National Heritage Board of Poland. e park is open from dawn to dusk throughout the whole year. We invite all lovers of nature to see Mt. Krzyżowa and the park at the palace in Morawa. 38

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

39Strzegomskie impresje

41


42

Strzegomskie impresje44

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

45


46

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

47Strzegomskie impresje

49


50

Strzegomskie impresjeJuż od 18 lat, w miesiącu sierpniu, Strzegom staje się folklorystyczną stolicą Dolnego Śląska. W naszym mieście organizowany jest wtedy Międzynarodowy Festiwal Folkloru, pod auspicjami CIOFF - Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej. Do Strzegomia przyjeżdżają zespoły z Polski, Europy, Ameryki Południowej i Azji oraz innych rejonów świata. W 2009 r. miłośnicy folkloru mieli możliwość zobaczyć unikalne tańce i usłyszeć muzykę pochodzącą z Cypru, Gruzji, Słowacji, Bułgarii, Kolumbii, Filipin, Indonezji i Polski. W ostatni dzień MFF wszyscy uczestnicy festiwalu tradycyjnie zatańczyli poloneza i kosztowali specjałów kulinarnych z całego świata na strzegomskim rynku. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu to możliwość przeniesienia się w świat niezwykłych przeżyć kulturalnych. Festiwal jest miejscem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, tworzy też szansę uczestnikom i widzom na zapoznanie się z bogactwem folkloru Polski i krajów uczestniczących, ucząc jednocześnie tolerancji w stosunku do odmienności kulturowych i obyczajowych różnych narodów. Bereits seit 18 Jahren wird Striegau im August zur folkloristischen Hauptstadt Niederschlesiens. In unserer Stadt findet in diesem Monat das Internationales Folklore-Festival statt, das unter der Schirmherrscha von CIOFF - dem Internationalen Rat für die Organisation von Folklorefestivals und Volkskunst - stand. Nach Striegau kommen zahlreiche folkloristische Gruppen aus Polen, Europa, Südamerika und Asien sowie aus anderen Ecken der Welt. Die Liebhaber der Volkskunst hatten 2009 die Gelegenheit, einmalige Tänze und Musik aus Zypern, Georgien, der Slowakei, Bulgarien, Kolumbien, Philippinen, Indonesien und Polen zu bewundern. Der Tradition zufolge haben alle Teilnehmer am letzten Tage des Internationalen Folklore-Festivals auf dem Striegauer Marktplatz die Polonaise getanzt und kulinarische Spezialitäten aus aller Welt gekostet. Auf dem Internationalen Folklore-Festival in Striegau wird man in eine einzigartige Welt kulinarischer Erlebnisse versetzt. Das Festival gilt als ein Ort für Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch unter den Künstlern und bietet den Teilnehmern und den Zuschauern die Möglichkeit, das folkloristische Erbe Polens und aller beteiligten Länder näher kennen zu lernen, wodurch die Toleranz für andere Kulturen sowie für Sitten und Bräuche anderer Völker gestärkt wird.

For 18 years the month of August has seen Strzegom turn into the folklore capital of Lower Silesia. Our city is the host of the International Folklore Festival, organized under the auspices of the International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts (CIOFF). Folk groups come to Strzegom from Poland, Europe, South America, Asia and other regions of the world. In 2009 lovers of folklore were able to watch unique dance routines and listen to music from Cyprus, Georgia, Slovakia, Bulgaria, Columbia, the Philippines, Indonesia and Poland. On the Festival’s last day the participants, as tradition dictates, danced a polonaise and presented culinary specialties from around the world at Strzegom’s market square. e International Folklore Festival in Strzegom is a chance to transport oneself to a world of extraordinary cultural experiences. e festival is a place of cooperation and exchange of experiences between artists, which also gives the opportunity for participants and audiences to familiarize themselves with the riches of both Polish folklore and that of the participating nations. In doing so, it teaches tolerance towards the cultural differences among the world’s various nations. 52

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

53


54

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

55


56

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

57


58

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

59


60

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

61


62

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

63


64

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

65


66

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

67


68

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

69


70

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

71


72

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

73


W 2009 r. w Morawie koło Strzegomia odbyła się najważniejsza impreza sportowa w historii naszego miasta - Finał Pucharu Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Zgromadziła ona na starcie światowe sławy tej dyscypliny sportu. Zawody wygrał Niemiec - Michael Jung na koniu La Biosthetique-Sam FBW, drugi był jego rodak Frank Ostholt na koniu Air Jordan, a trzeci Australijczyk - Clayton Fredericks na Ben Along Time. Najlepszy z Polaków - Paweł Spisak na Weriuszu zajął siódme miejsce. Była to niepowtarzalna szansa zobaczenia w Polsce najlepszych jeźdźców globu w bezpośredniej rywalizacji sportowej. Przez pierwsze dwa dni kibice podziwiali grację jeźdźców i piękne ruchy koni w konkursach ujeżdżenia, a w sobotę widowiskową i bardzo emocjonującą próbę terenową - cross. Zwycięzcę całej rywalizacji wyłoniły niedzielne skoki, na bardzo wymagającym parkurze. Strzegom Horse Trials to wielkie hippiczne święto, dlatego też obok zmagań jeździeckich na najwyższym poziomie, nie brakowało widowiskowych i niepowtarzalnych pokazów. Z myślą o najmłodszych organizatorzy przygotowali miasteczko zabaw, przejażdżki na kucykach oraz bryczką. 2009 fand in Muhrau bei Striegau (Morawa) die wichtigste Sportveranstaltung in der Geschichte unserer Stadt - das Weltpokalfinale im Eventing statt. An den Start gingen weltberühmte Vertreter dieser Sportdisziplin. Den Wettbewerb gewann Michael Jung aus Deutschland mit dem Hengst La Biosthetique-Sam FBW, der Zweitplatzierte war sein Landsmann Frank Ostholt mit dem Pferd Air Jordan, und den dritten Platz belegte der Australier Clayton Fredericks mit Ben Along Time. Der beste Pole - Paweł Spisak mit dem Pferd Weriusz - belegte den siebten Platz. Dieser Event war eine einmalige Gelegenheit, die besten Reiter der Welt im direkten Wettkampf zu sehen. An den ersten zwei Tagen bewunderten die Zuschauer bei Dressurwettbewerben die Grazie der Reiter und wunderschöne Bewegungen der Pferde und am Samstag gab es das effektvolle und spannende Orientierungsreiten - Cross im Tagessprogramm. Der Gewinner des Wettbewerbs stand erst am Sonntag nach dem Springen auf einem sehr anspruchsvollen Parcours fest. Strzegom Horse Trials ist ein großes Reit- und Pferdefest. Neben den Wettkämpfen auf dem Weltniveau, an denen sich die Reiter messen konnten, fehlte es nicht an Atem beraubenden und einzigartigen Vorführungen der Reitkunst. Die Veranstalter haben auch an die Kleinsten gedacht und unter anderen einen kleinen Rummelplatz, Reiten auf dem Pony oder Kutschenfahrten vorbereitet. In 2009, in Morawa near Strzegom, the most important sporting event in our city’s history was held - the Strzegom Horse Trials World Cup Qualifier. It gathered the world’s most famous practitioners of this sporting discipline. e winner of last year ‘s Strzegom event was the German rider Michael Jung on La Biosthetique-Sam FBW; the runner up was another German, Frank Ostholt on Air Jordan, while third place went to an Australian, Clayton Fredericks on Ben Along Time. e best Polish rider, Paweł Spisak on Weriusz, was seventh. It was an unforgettable chance to see the world’s top riders in head-to-head competition. For the first two days the fans admired the grace of the riders and the horses’ beautiful movements in dressage tests, and on Saturday the exciting and spectacular cross-country event. e winner of the competition emerged on Sunday following a very demanding show jumping test. Strzegom Horse Trials is a great equestrian festival, and apart from the equestrian competitions at the highest levels there was also room for outstanding, unforgettable displays. e youngest spectators were able to enjoy pony and carriage rides. 74

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

75


76

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

77


78

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

79


80

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

81


82

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

83


84

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

85


86

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

87


88

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

89


90

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

91


92

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

93


W dniach 17-21 marca 2010 r. w Strzegomiu odbyły się 81. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie, będące jednym z największych i najważniejszych wydarzeń sportowych w historii naszego miasta. Impreza zgromadziła na starcie najlepszych polskich zawodników w boksie amatorskim, w tym dwóch olimpijczyków z Pekinu - Łukasza Maszczyka (waga do 48 kg) i Rafała Kaczora (waga do 51 kg). W strzegomskich zawodach wystąpiła rekordowa liczba bokserów tj. blisko 200. Stoczyli oni w sumie 167 walk w 11 kategoriach wagowych. Zawodnicy gospodarzy - Strzegomskiego Stowarzyszenia Sportowego BOKSER, zaprezentowali się na mistrzostwach z bardzo dobrej strony, zdobywając 3 złote i 2 srebrne medale. W klasyfikacji punktowej zajęli trzecie miejsce w Polsce. Oprócz sukcesu czysto sportowego, zanotowano również sukces organizacyjny, o czym świadczyły opinie wielu autorytetów, którzy naocznie obserwowali zmagania pięściarzy w Strzegomiu. Warto dodać, że w dwóch ostatnich dniach imprezę uświetnił występ rosyjskiej rewii tanecznej IMPERIUM.

Vom 17. bis 21. März 2010 fanden in Striegau die 81. Individuellen Polnischen Meisterschaen der Senioren im Boxen, eine der größten und wichtigsten Sportveranstaltungen in der Geschichte unserer Stadt, statt. Die Veranstaltung versammelte die besten polnischen Amateurboxer, darunter zwei Olympia-Sportler von den Olympischen Spielen in Peking - Łukasz Maszczyk (Gewichtsklasse bis 48 kg) und Rafał Kaczor (Gewichtsklasse bis 51 kg). Während der in Strzegom veranstalteten Meisterschaen ging eine Rekordanzahl von Boxern, d.h. fast 200 Sportler, an den Start. Sie boxten in insgesamt 167 Kämpfen, die in 11 Gewichtsklassen ausgetragen wurden. Die Vertreter der Gastgeber - des Striegauer Sportvereins BOKSER zeigten sich von ihrer besten Seite und erkämpen 3 Goldmedaillen und 2 Silbermedaillen. In der Punktewertung belegten sie den dritten Platz. Neben den rein sportlichen Höchstleistungen konnte auch der organisatorische Erfolg verzeichnet werden. Das ist die Meinung zahlreicher Autoritäten, die die Boxkämpfe in Striegau vor Ort beobachteten. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass der Auritt der russischen Tanzrevue IMPERIUM der Veranstaltung an zwei letzten Austragungstagen einen besonderen Glanz verliehen hat.

From March 17-21, 2010, Strzegom was the site of the 81st Individual Polish Senior Boxing Championships, which was one of the largest and most important sporting events in the history of our city. e event gathered the best amateur boxers in Poland, including two who participated in the Beijing Olympics - Łukasz Maszczyk (48 kg weight class) and Rafał Kaczor (51 kg weight class). e event in Strzegom saw a record number of boxers, with nearly 200 showing up. ey fought a total of 167 bouts in 11 weight classes. e host’s sportsmen from the Strzegom Sporting Association BOKSER performed extremely well, winning 3 gold and 2 silver medals. In the points classification they occupied 3rd place in Poland. Apart from the sporting success, the organizational side was also successful in the opinion of many experts who personally observed the boxers’ battles in Strzegom. It is worth adding that the last two days of the event were graced by performances by the Russian dance review IMPERIUM. 94

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

95


96

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

97


98

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

99


100

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

101


102

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

103


Od wielu lat obserwujemy intensywny i dynamiczny rozwój Gminy Strzegom. Przełomowy dla Gminy był rok 2009, kiedy pozyskaliśmy największą dotację w historii strzegomskiego samorządu - prawie 40 mln zł na budowę kanalizacji w siedmiu wsiach oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W skład systematycznie rozbudowywanej bazy sportowo-turystycznej, obok hali widowiskowo-sportowej i nowoczesnych basenów, weszły dwa nowe obiekty: boiska „Blisko Boisko” oraz „Orlik 2012”. Gmina Strzegom oddała również do użytku pierwszą „schetynówkę” oraz budynek komunalny w Jaroszowie. Dzięki pozyskaniu znaczących środków pozabudżetowych, przystąpiliśmy do przebudowy budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu oraz rozpoczęliśmy modernizację Strzegomskiego Centrum Kultury. Warto podkreślić, że w kwestii pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, Strzegom jest jednym z liderów w województwie dolnośląskim. Systematycznie prowadzone są prace mające na celu poprawę lokalnej infrastruktury. Remonty gminnych dróg i chodników mają niebagatelny wpływ na poprawę komfortu życia strzegomian. Władze Strzegomia zawsze priorytetowo traktowały sprawy oświaty i sportu, dlatego w gminnym budżecie zawsze przeznaczane są znaczące środki na funkcjonowanie i remonty placówek oświatowych oraz na wspieranie rozwoju sportowych talentów. Dzięki staraniom strzegomskiego samorządu zadbane są także świetlice wiejskie. Na uwagę zasługuje dobra współpraca Gminy Strzegom ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy, dzięki której udało się zrealizować wiele istotnych dla mieszkańców inwestycji.

104

Strzegomskie impresje


Seit vielen Jahren ist die kontinuierliche und dynamische Entwicklung der Gemeinde Strzegom festzustellen. Entscheidend für die Gemeinde war das Jahr 2009, als Strzegom den größten Zuschuss in der Geschichte der Strzegomer Selbstverwaltung - knapp 40 Mio. PLN für den Bau der Kanalisation in sieben Dörfern und für den Ausbau der Abwasserreinigung bekam. Zur systematisch ausgebauten Sport-touristischen Basis, Showhalle und modernen Schwimmbecken gehören auch zwei neue Objekte: der Spielplatz „Blisko Boisko” und der Komplex „Orlik 2012”. Die Gemeinde Strzegom übergab zur Nutzung auch die erste „schetynówka” (die Straße wurde in 50% vom Staat finanziert) und das kommunale Wohnhaus in Jaroszów. Dank der Gewinnung von bedeutenden Fördermitteln begannen wir den Umbau des ehemaligen Klostergebäudes in der Kościuszki Straße und die Modernisierung des Strzegomer Kulturzentrums. Hervorzuheben ist, dass Strzegom eine der führenden Gemeinden und Städten im Bereich der EU-Fördermittelgewinnung in der niederschlesischen Woiwodscha ist. Systematisch werden die Arbeiten zur Verbesserung der lokalen Infrastruktur fortgeführt. Die Sanierung der Gemeindestraßen und Fusswege ist eng verbunden mit Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Strzegomer Einwohner. Der Bürgermeister und Gemeinderat der Stadt Strzegom haben immer die Fragen der Bildung und Kultur mit hoher Priorität behandelt, deshalb sind bedeutende finanzielle Mittel des Gemeindebudges für die Sanierung und Renovierung von Kindergärten und Schulen als auch für die Unterstützung von sportlichen Talenten bestimmt. Dank der Arbeit und des Einsatzes der Strzegomer Selbstverwaltung befinden sich die Kulturzentren in den Dörfern in einem gepflegten und ordentlichen Zustand. Weitere Aufmerksamkeit verdient die gute Zusammenarbeit der Gemeinde Strzegom mit der Landkreisverwaltung in Świdnica, dank der es gelungen ist, viele bedeutsame Investitionen für die Einwohner zu realisieren.

Strzegomskie impresje

105


For a number of years we have observed intense and dynamic growth in the Commune of Strzegom. e year 2009 was a breakthrough one for the Commune, when the largest financing package in the history of Strzegom self-government was received - almost PLN 40 mln for the construction of water and sewage systems in seven villages, as well as for the expansion of a wastewater treatment facility. Two new sport pitches, in addition to an exhibition/sports hall and complex of modern swimming pools, were added to the systematically expanded sport and tourism base. e Commune of Strzegom has also constructed a road and a council building in Jaroszów. Owing to the receipt of significant funds outside the standard budget, we have begun constructing a monastery building at Kościuszko Street in Strzegom as well as the modernization of the Strzegom Culture Centre. It is worth highlighting that Strzegom is a leader in the province of Lower Silesia concerning the awarding of European Union financing. Work is systematically carried out with a view to improving local infrastructure. e repair of roads and pavements has a significant influence on improving the quality of life for local residents. e authorities in Strzegom place a high priority on matters concerning education and sport, which is why the commune budget always earmarks significant funds for the functioning and upkeep of educational facilities as well as the development of sporting talents. Village meeting halls are also maintained owing to the efforts of Strzegom self-government. It is also necessary to mention the good cooperation between the Commune of Strzegom and the County Government in Świdnica, owing to which a great number of investments important for residents are carried out.

Urząd Miejski w Strzegomiu Rynek 38, 58-150 Strzegom tel. 74 85 60 599, fax 74 85 60 516 e-mail: strzegom@strzegom.pl, www.strzegom.pl 106

Strzegomskie impresje


Strzegomskie impresje

107


Tadeusz Piotr Prociak (ur. 1965 r.) z zawodu fotograf i projektant graficzny, a z zamiłowania podróżnik. Absolwent Wyższego Studium Fotografii w Warszawie (1993 r.). Założyciel i właściciel Agencji Fotograficznej PRO-FOT. Autor czterech wystaw indywidualnych: „Zderzenia z formą”, „Penetracje”, „Fotografia anektowana” oraz „Dotyk lustra”. Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych. Autor cyklów wykładów na Wyższym Studium Fotografii oraz Jeleniogórskiej Wszechnicy Fotograficznej. Kierownik artystyczny ponad 30 plenerów oraz warsztatów twórczych. Specjalizuje się w fotografii aktu i pejzażu oraz projektowaniu okładek i kalendarzy (ponad 1000 prac skierowanych do produkcji). Projektuje także plakaty, katalogi, reklamy prasowe, opakowania. Jest autorem kilkunastu albumów i książek oraz ekspertem w czasopiśmie „Fotografia & Aparaty Cyfrowe”, w którym prowadzi kilka działów autorskich. Od wielu lat tworzy stałe cykle fotograficzne m.in.: FOTO-GRAFIA (od 1990 r.), MARZENIA O SNACH SZESNASTOLATKA (od 1990 r.), MOJE DEMONY MAJĄ SMUTNE OCZY (od 1999 r.), EXODUS (od 2002 r.), MUŚNIĘCIA (od 2002 r.), LUSTRA (od 2002 r.). Od 2006 roku współpracuje z Wydawnictwem BIMART.

Aconcagua / Argentyna

Od 2003 roku realizuje projekt pt. CZAS KAMIENIA. Akcja rozpoczęta na Górze Mojżesza na Synaju polega na przewożeniu i zakopywaniu materiałów nietrwałych (fotografie) oraz trwałych (kamienie) m.in. na szczytach gór. Przemierzywszy do tej pory ponad 450 tysięcy kilometrów (stan na czerwiec 2010 r.) Tadeusz Piotr Prociak zdobył kilkanaście górskich szczytów (w tym m.in. najwyższe szczyty Europy, Afryki, obu Ameryk oraz najwyższy czynny wulkan świata), na których zakopał tzw. „kapsuły przetrwania”. Trasę akcji wyznaczają zarówno miejsca o uniwersalnym przesłaniu kulturowym (np. spalona przez Herostratesa świątynia Artemidy w Efezie, Ararat) jak i miejsca ważne dla autora w wymiarze osobistym (np. symboliczny grób Scotta Fischera w okolicy Mount Everest w Himalajach, obserwatorium Dżaj Singha w Jaipurze, szczyt Mount Blanc czy też Kilimanjaro). W trakcie podróży realizowany jest swoisty fotopamiętnik, który jest, tak jak cała akcja, próbą odniesienia się autora do procesów globalizacji oraz zagrożeń, jakie ze sobą niosą. W skład fotopamiętnika wchodzą wciąż rozbudowywane cykle: ALIENACJE, COCA-COLA, CIEŃ WIELKIEJ GÓRY, FOTOGRAFUJĄCY, ZNAKI, KRAJOBRAZ W STRONĘ KICZU, TRAGARZE, TRANSFORMACJE, FORMY.

Żadna część albumu nie może być reprodukowana, fotokopiowana, rejestrowana w systemie przechowywania danych, przetwarzana analogowo lub cyfrowo, przekazywana drogą elektroniczną bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. STRZEGOMSKIE IMPRESJE Copyright by Wydawnictwo BIMART. Projekt, fotografie, koncepcja plastyczna, opracowanie graficzne: Tadeusz Piotr Prociak. Teksty: Urząd Miejski w Strzegomiu. Archiwalne widokówki pochodzą z kolekcji Mariusza Kułynycza. Wydawca: Wydawnictwo BIMART, 58-304 Wałbrzych, ul. Dąbrowskiego 9a, tel./fax: +48 074 842 51 19; www.bimart.com.pl; e-mail:bimart@bimart.com.pl Wydanie I Wałbrzych 2010 ISBN 978-83-60013-40-3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.