Fotografia dla przyszlosci

Page 1

1


2


Tadeusz Piotr Prociak

KAMIENNOGÓRZAN TU I TERAZ FOTOGRAFIA DLA PRZYSZŁOŚCI AN INHABITANT OF KAMIENNA GÓRA HERE AND NOW PHOTOGRAPHY FOR THE FUTURE

Kamienna Góra 2013


Oddajemy w Państwa ręce, w naszym przekonaniu, pu-

The publication that you hold in your hands is an unu-

blikację niezwykłą, specyficzną kapsułę czasu, która z jednej

sual work, a kind of a time capsule that, on the one hand,

strony jest fotograficznym udokumentowaniem dzisiejszej

is a photographic documentation of the today’s communi-

społeczności Kamiennej Góry, z drugiej zaś wizualną synte-

ty of Kamienna Góra, and on the other hand – a peculiar

zą mieszkańców typowego, niewielkiego miasta w środku

visual generalisation made about the inhabitants of a ty-

Europy początku XXI wieku. Nie jest to jednak powierzchow-

pical small town in the middle of Europe at the beginning

ny portret kamiennogórzan AD 2013.

of the 21st century. Yet, it is not a superficial portrait of an

Wychodzimy z założenia, że na teraźniejszość nie skła-

inhabitant of Kamienna Góra of AD 2013.

dają się jedynie obrazy postrzegane teraz. Nosimy przecież

We assume that the present time is made not only

w sobie wspomnienia, subtelne ułamki wrażeń, klimatów,

of the images seen now. After all each of us has some me-

wyobrażenia postaci, które wypełniały i wypełniają prze-

mories, subtle pieces of impressions, climates, conceptions

strzeń wokół nas. Obserwujemy i przetwarzamy, każdy na

of people that have filled in and still fill in the space around

swój użytek, obrazy ludzi, których spotykamy na co dzień

us. For our own use, we observe and process the images

bądź od święta na ulicy, w szkole, pracy, kościele, kawiarni,

of people that we meet – every day or once in a blue moon

w domu… Wszyscy oni, czy tego chcemy, czy też nie, współ-

– on the streets, at school, work, church, café, home, etc.

tworzą nasz świat mieniący się różnymi barwami. Młodość

Regardless of what we think, they co-create the world of dif-

tu idzie pod rękę z jesienią życia, a wysublimowany świat

ferent shades, the world that we live in. The youth is paired

sztuki z szarą codziennością.

with the autumn of one’s life, the sublime world of art – with

Stylizowane portrety z witryny zakładu fotogra-

the everyday humdrum.

ficznego, drewniana głowa konia i zapach skór zakładu

Staged portraits in the display window of a photogra-

rymarskiego, smak ciast z maleńkich cukierni, klimat

pher’s studio, a wooden horse head and the smell of leather

wnętrza zakładu zegarmistrzowskiego, fryzjera, restaura-

from a leathercraft workshop, the taste of cake from tiny

cji – to składniki uzupełniające nasz świat, a jednocześnie

patisseries, the atmosphere inside a clockmaker’s shop,

przywodzące na myśl osoby z nim związane. Z założenia

hairdresser’s, restaurant – such are the components that

osoby przedstawione w albumie nie są ludźmi władzy.

complete our world and at the same time bring to mind the

To postacie, które swoją osobowością i działaniem, a cza-

people inherent in it. I made the assumption that the people

sami po prostu sposobem bycia, przyciągały kiedyś, bądź

presented in the album are not the men of power. They are

przyciągają nadal, uwagę innych. Nieważny jest tu wiek ani

figures that used to draw or have drawn others’ attention

zasługi sprawdzalne materialnie. Ważne, że funkcjonują one

because of their personality, acts, or simply their manner.

w zbiorowej świadomości wielu kamiennogórzan jako

Their age or materially measured merits are not important.

postacie nietuzinkowe, ciekawe, niekiedy budzące kontro-

What is of significance is that they are present in the collec-

wersje. Świadomość nasza przechowuje również portrety

tive consciousness of the inhabitants of Kamienna Góra

zbiorowe grup, które swą aktywnością wryły się w naszą

as unconventional, interesting or sometimes controversial

pamięć: plastycy, sportowcy, muzycy, grupy teatralne,

figures. Our consciousness also stores the collective portra-

uczniowie, przedszkolaki…

its of the groups whose activities are engraved on our me-

Miło jest wyobrażać sobie, że jako społeczność oglądana na fotografii możemy wzbudzać zainteresowanie,

mory – visual artists, sportsmen, musicians, theatre groups, kindergarten pupils...

jeszcze milej, jeśli okażemy się interesujący dla przyszłych

It’s nice to think that we – as a community watched

pokoleń… Z tą nadzieją przekazujemy Państwu fotogra-

in the photographs – may arouse somebody’s interest.

ficzną KAMIENNOGÓRSKĄ KAPSUŁĘ CZASU.

It’s even nicer to see that we are those who are of interest for future generations... Hoping that, we put in your hands

Kapituła projektu

the photographic TIME CAPSULE of KAMIENNA GÓRA.

„KAMIENNOGÓRZAN TU I TERAZ. FOTOGRAFIA DLA PRZYSZŁOŚCI.”

The Chapter of the project entitled ”AN INHABITANT OF KAMIENNA GÓRA HERE AND NOW. PHOTOGRAPHY FOR THE FUTURE.”

4


5


W ciągłym „polowaniu”, którego celem są obrazy, niektórzy antropolodzy doszukują się analogii pomiędzy człowiekiem współczesnym a paleolitycznym łowcą. Zaś w ruchach fotografa pracującego z aparatem zauważają prastare gesty myśliwych skradających się i przyczajonych na swą ofiarę. Biegają oni po sztucznej tundrze i tajdze, ale do swych domów mogą przynieść jedynie Fot. Katarzyna Prociak

te trofea (w postaci obrazów), które niejako wcześniej zostały określone przez zaprogramowane funkcje ich

Większość fotografii ze swej istoty odnosi się do

aparatów fotograficznych.

pamięci miejsca, czasu i chwili, w której powstały, do

Album, którego jestem autorem, składa się z trzech

wydarzeń i ludzi „zamkniętych” w małym, z reguły pro-

części. Pierwsza, dotycząca kamiennogórzan wytypowa-

stokątnym, obrazku. Fotografia „pamiątkowa” (ale nie

nych do sportretowania przez Kapitułę, była najtrudniej-

jedynie ta „rodzinna”) bywa notariuszem pewnej pamięci

sza do realizacji. Wykonując portrety niejako na zlecenie,

zbiorowej, która może odnosić się także do kontekstu ob-

nie znałem wcześniej większości moich modeli. Spotkania,

razu (historycznego, estetycznego, ekspresywnego).

rozmowy, próby wzajemnego „oswajania”, których skut-

Skłonność ludzi do dokumentowania i przecho-

kiem było zaangażowanie modeli w realizację wymyślo-

wywania własnych oraz cudzych wizerunków nie jest

nych przeze mnie aranżacji kadru, zaowocowały powsta-

zjawiskiem nowym. Tworzenie oraz konsumpcja w sze-

niem szeregu interesujących obrazów. Wszystkie prace

roko rozumianej przestrzeni społecznej obrazów z wi-

powstały pomiędzy majem 2011 a kwietniem 2013 roku.

zerunkiem człowieka jest cechą immanentną wszystkich

Część druga to projekt realizowany w przedszkolu

kultur i jak dowodzi malarstwo naskalne - zjawisko to ma

oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w Kamiennej Górze.

dobre kilkanaście tysięcy lat. Zapewne można wykazać

Przedszkolaki otrzymały zadanie własnoręcznego przy-

wiele powodów powstawania tego rodzaju obrazów

gotowania strojów, które miały ukazać zawody, jakie

(magiczne, religijne, propagandowe, gospodarcze etc.),

chcą maluchy wykonywać w przyszłości. Czas pokaże czy

ale najważniejszym jest zapewne doświadczenie czło-

te, czasami zupełnie niebanalne, dziecięce marzenia się

wieka w zakresie indywidualnym, które dotyczy przeży-

spełnią. Młodzież licealna za pomocą symbolicznego ar-

wania czasu, przestrzeni oraz śmierci. Horacjańskie Non

tefaktu miała przedstawić na planie fotograficznym swo-

omnis moriar znalazło w nowoczesnym społeczeństwie

je fascynacje, zainteresowania i aktywności, które z ich

doskonały wentyl bezpieczeństwa w postaci mediów

punktu widzenia są dla nich najważniejsze. Wybór wspo-

mechanicznych i cyfrowych, pozwalających na pewne

mnianych przedmiotów miał specyficznie sprecyzowane

„oswojenie” śmierci (jeszcze w XIX wieku funkcję tą peł-

warunki brzegowe. Otóż zasugerowałem „zapadnięcie

niła przede wszystkim religia).

w umowny stuletni sen”, a następnie przebudzenie się

Współczesny człowiek uzbrojony w aparat fotogra-

z tym właśnie artefaktem, który symbolizuje to, co jest

ficzny lub kamerę penetruje obszary, które jeszcze nie-

w obecnym życiu tych młodych ludzi najważniejsze.

dawno zdawały się stanowić społeczne tabu. A upublicz-

Wszystkie fotografie zostały zrealizowane pomiędzy

nianie wizerunku, który przestał istnieć jedynie w wymia-

marcem 2012 a kwietniem 2013 roku.

rze indywidualnym (straciliśmy możliwość jego osobistej

Trzecia część jest wizualną konsekwencją projektu

„reglamentacji”), staje się społeczną normą. Zasadniczym

potencjalnie dostępnego dla ogółu kamiennogórzan,

powodem tego stanu rzeczy jest m.in. ekspansja cyfro-

który realizowany był na dziedzińcu Muzeum Tkactwa.

wych technik rejestracji obrazu. Człowiek przestał być, jak

Każdy mieszkaniec Kamiennej Góry, który wyraził chęć

ujmuje to Hans Belting: „panem i władcą” swoich obrazów,

udziału w albumie, został przeze mnie sfotografowany.

a jawi się jako „miejsce obrazów”. Obrazy te okupują jego

Ta część wydawnictwa z założenia ma charakter albu-

ciało: jest wydany na łup obrazom, które sam wytworzył, na-

mu rodzinnego, a wszystkie zdjęcia zostały wykonane

wet wtedy, gdy stale ponawia próby zapanowania nad nimi.

pomiędzy sierpniem a październikiem 2012 roku.

Obrazy, które stwarza, dowodzą, że jedyną ciągłością, jaką człowiek rozporządza, jest zmienność. 6

Tadeusz Piotr Prociak


In their essence, majority of photographs refers to

gestures of hunters creeping and lurking around their

the memory of place, time or moment they were taken.

prey. They run around the artificial tundra and taiga but

It is restricted to scenes and people “shut” in a small, usu-

the only trophies they can bring their homes (in a form

ally rectangular, image. “Commemorative” photographs

of images) are somehow preset by the functions in their

(but not only the “family” ones) are a notary of some col-

cameras.

lective memory that may refer also to the context of the image (historical, aesthetic, expressive).

The album of my authorship consists of three parts. The first one including the inhabitants of Kamienna Góra

The human inclination to document and keep our

who were selected by the Chapter for taking their por-

images as well as the images of others is nothing new.

traits was the most difficult to complete. While taking

The creation and consumption of broadly perceived

the portraits to the order, I did not know majority of my

social sphere of pictures including human images is an

models at all. The meetings, talks, attempts to know each

inherent feature of all cultures and cave paintings are

other better resulted in the models’ involvement in the

a proof that it has been present for a dozen or so tho-

compositions originating in my mind, which – in turn

usand years. Surely, there are many reasons for creating

– culminated in a series of interesting images. All works

such images (magic, religion, propaganda, economy,

were done between May 2011 and April 2013.

etc.) but the most important of them is each human

The second part of the project was completed

being’s individual experience of time, space and death.

in a kindergarten and post-gymnasium schools in

Horace’s Non omnis moriar in the modern society is offe-

Kamienna Góra. The task for the kindergarten pupils

red a safety valve in the form of mechanical and digital

was to prepare – on their own – the costumes showing

media that give the possibility of getting accustomed

the professions they would like to practise in the future.

to death (such a function in the 19th century was fulfilled

Time will tell whether those often unusual childish

by religion).

dreams will come true. The youth from the secondary

A modern man armed with a camera or video came-

schools was to pick up a symbolic artefact that would

ra penetrates the areas which were social taboos not long

show by means of its photograph their fascinations,

ago. The image that lost its individual dimension (we can

interests, activities which are the most important for

no longer “ration” it) is made public, which has become

them at present. The selection of those items was limited

a social norm. The basic cause for such a state of affairs

by the following condition: I suggested them to “fall into

is also the expansion of techniques for digital recording

a symbolic, hundred-year long sleep” and then wake up

of images. A man is no longer the “lord and master”

with such an artefact which symbolises what is the most

of his images, as Hans Belting named it, but is more like

important in the lives of those young people. All works

a “place of images”. Such images occupy his body: it is left to

were done between March 2012 and April 2013.

the mercy of images that the man created himself even if he

The third part is a visual result of the project that

continuously strives for controlling them. The images he cre-

was in fact available to all inhabitants of Kamienna Góra

ate prove that the only continuity that a man controls is…

as it was implemented in the courtyard of the Museum

changeability.

of Weaving. Each inhabitant of Kamienna Góra who

This constant “hunt” for images is for some anth-

was willing to participate in the creation of the album

ropologists an analogy between a modern man and

was photographed by me. This part of publication has

a Palaeolithic hunter. The movements of a photogra-

been given the air of a family album and all photos were

pher working with a camera are for them like primeval

taken between August and October 2012. Tadeusz Piotr Prociak

7


CZĘŚĆ PIERWSZA Part one

Fotografia jest krzykiem w przyszłości teraźniejszości odchodzącej w przeszłość. Photography is a scream of the present time – heading for the past – that will be heard in the future.

8


Marian Krawczyล ski - najstarszy kamiennogรณrzanin / the oldsest inhabitant of Kamienna Gรณra 9


Leszek Cichocki - restaurator

10


11


Marek Kruczek - chirurg / surgeon 12


Józef Chęć - kolekcjoner, regionalista / collector, regionalist 13


Barbara Kowalska - koronczarka / lace-maker, Irena Kawerska - przÄ…dka, tkaczka / spinner, weaver 14


15


16


Zbigniew Drankowski - anglista / aglicist

17


Beata Kopia-Kawka - notariusz / notary 18


Apolonia Lulek - założyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze / founder of the University of the Third Age in Kamienna Góra 19


Inka Weksler - psychoonkolog, kulturoznawca, esperantystka / psychooncologist, cultural studies graduate, esperantist

20


Iwo Sobczyk - wicemistrz Europy w trรณjboju siล owym, trener / European Powerlifting Vice-Champion, coach 21


Grupa plastyków amatorów. The group of amateur artists. Tadeusz Biliczak, Michał Błaszczyk, Zygmunt Oleksiak, Bernadeta Nowak, Irena Kawerska, Monika Karasińska-Sopata, Tadeusz Suski, Mieczysława Popowicz.

22


Ireneusz Szymik, Monika Maślak, Wiesław Janas, Piotr Puterko, Rudolf Grucela, Anna Nowiszewska, Maria Pękala, Wiesław Kozłowski, Lidia Sarnecka, Nina Lebda, Irena Karlic.

23


Marek Dańczak - animator kultury, kolekcjoner płyt / cultural animator, records’ collector

24


25


Kazimiera Ciosmak - nauczyciel muzyki, altowiolistka / music teacher, altoviolist

26


27


Malwina Madejewska - mistrzyni świata juniorów w sportach siłowych / junior World Champion in the strength sports

28


29


Zespół POST SCRIPTUM / POST SCRIPTUM band 30


31


Beata Justa - artysta plastyk / artist

32


33


34


Jarosław Rola - paraolimpijczyk, konstruktor rowerów dla osób niepełnosprawnych paraolympian, constructor of bikes for people with disabilities

35


Ryszard Kotowicz - tropiciel tajemnic historycznych / prospector of the historical mysteries

36


37


Bożena i Adam Ziemiańscy - społeczni animatorzy kultury / cultural animators 38


39


Krystyna Zapletal - matematyk / mathematician 40


Agnieszka Czajkowska-Wrรณbel - harcerka / girl scout

41


Teatr MY / MY theater

42


43


Roman Jakรณbczyk - wล รณkiennik / specialist in the field of textiles 44


Ks. prałat Stanisław Książek / prelate 45


Jan Lubieniecki - historyk, regionalista / historican, regionalist

46


47


Krzysztof Wojtas - muzyk / musician

48


49


50


Witold Fałdziński - mineralog / mineralogist

51


Zespół THE DORSZ THE DORSZ band

52


53


Zespół THE DORSZ / THE DORSZ band 54


55


56


Bogusław Kosmalski - dekorator / decorator

57


58


Tomasz Mordarski - koncholog / conchologist

59


Chór LAETARE / LAETARE choir

Zespół folklorystyczny OLGA / folkloristic band OLGA

60


Tadeusz Trochimiuk - fryzjer / hairdresser 61


Sylwia Jastrzฤ bska i Tomasz Sikorski - ekolodzy, twรณrcy tradycyjnych instrumentรณw perkusyjnych / ecologists, makers of traditional percussion instruments

62


63


64


Regina Pawlikowska - najmłodszy poseł w PRL / the youngest member of the Parliament of the Polish People’s Republic

65


ElĹźbieta Syrek - germanistka, euroentuzjastka / germanist, euroentusiastic

66


Bolesล aw Grzyb - twรณrca zalewu w Kamiennej Gรณrze / maker of the Kamienna Gรณra Lake 67


Maciej Regewicz - grupa rekonstrukcyjna: Amerykańska 101 Dywizja Powietrzno-Desantowa / reconstruction group: American 101st Airborne Division

68


69


Janina Brandys - fotograf / photographer

70


Janina Kindzierska - kolekcjonerka wraşeń artystycznych / collector of artistic impressions 71


72


Edyta Broda - redaktorka naczelna popularnych pism kobiecych / chief editor of the popular women’s magazines

73


Sławomir Tułaczyk - profesor glacjologii / professor of glaciology 74


Marisz Kalkowski - miłośnik kultury indiańskiej / fan of Indian culture 75


76


Stefan Hałubek szachista / chess player

77


Halina Tykierko - optymistka / optimist 78


Sławomir Rzanny - DJ Żany

79


Jacek Pluta - aktor / actor

80


81


CZĘŚĆ DRUGA Part two

Fotografia jest światłem zamkniętym w klatkę czasu. Photography is a light shut in a frame of time.

82


83


Mateusz Wrona - cukiernik / confectioner Bartosz Smyda - policjant z drogówki / policeman Katarzyna Mazurek - piosenkarka / singer Jakub Hartwig - kosmonauta / cosmonaut Szymon Kopyść - budowlaniec / builder Katarzyna Gogolewska - modelka / top model Sebastian Klich - marynarz / sailor Konrad Wyszomirski - kierowca rajdowy / racing driver Eliza Dudzik - kucharka / cook Fabian Lewicki - piłkarz / football player Aniela Piksa - lekarka / doctor Laura Sadkowska - fryzjerka / hairdresser Katarzyna Malinowska - chirurg / surgeon Jakub Wojtkiewicz - mechanik / mechanic Miłosz Regewicz - policjant / policeman Agnieszka Ogorzałek - pielęgniarka / nurse

84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


Katarzyna Homoncik Dominika Czernik Wojciech Fuksiewicz Sara Gabryś Justyna Ciszek Marcin Bogusz Laura Kowalczyk Joanna Łuczkowska Anna Rozmysł Olga Czajkowska Marek Sokołowicz Katarzyna Bonarska Adrian Borys Krystian Gryczuk Patryk Jankowski Monika Kmiecik Żaklina Runge Katarzyna Zięciak Oldřich Justa Nikola Stec Justyna Zięcina Dawid Majerz Matteo Widłak Damian Witos Justyna Prokopik Fabian Gil Krystian Lema Szymon Bobek Bartosz Proszowski Anna Karawan Konrad Chojnowski Bartosz Mazur Kinga Skręt Dorota Justa Anna Paździur Dominika Niemiec Monika Myjak Ewelina Sowa Kuba Banasiewicz

96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


CZĘŚĆ TRZECIA Part three

Fotografia jako medium ma zaskakującą właściwość rządzenia ciałem człowieka jeśli tylko posiada on świadomość bycia fotografowanym. Photography as a medium has the astounding property of controlling the human body if such a man is aware that he is photographed.

122


Katarzyna Kacprzyk z ojcem Andrzejem 123


Karolina Zegan i Natalia Maurer

124


Halina Klein i Maria Nowak 125


Franciszek, Monika, Marek i Ignacy Falkowscy 126


Małgorzata i Przemysław Talar

Edmund Józefowicz, Edward Paciorek

127


Kamila Kiełbasa i Zuzia Gądek 128


Ewelina Ryba z córką Oliwią 129


Józefa Pilaszewska, Tadeusz i Krystyna Taudul

Joanna Kacprzyk, Gabriela Pozorska, Katarzyna, Magdalena, Andrzej Kacprzyk i pies Misia

Dorota i Karolina Smołkowicz, Marcin, Fabian i Oliwia Smolińscy, Lidia Pinczer

130


Marek Suski z psem Zico Szymon Ĺťuk

131


Anna Majtuza i Helena Smorawińska 132


Urszula Niedzielska z prawnuczką Malwiną Ferenc 133


Justyna i Maria List

Mateusz Pazgan i Stefan Bodzioch

Artur i Danuta Kubieniec

134


Kamila Stypuła 135


Damian i Barbara Rycharscy 136


Wojciech Migacz i Aneta Maciuszek

137


Wioletta i Jakub Ostaszewscy

Marek, Damian, Monika z NatalkÄ… GĹ‚adysz

138


Radosław i Tadeusz Radziewicz 139


Weronika i ElĹźbieta Tomasik 140


Danuta Kapłoniak i Julia141 Żuk


Ryszard Korzennik

Andrzej Paszkiewicz

Bogusława i Jan Karwaccy

Marcel i Krzysztof Wincza

142

Danuta Dyba

Janina i Zbigniew Mrok

Anna Wójcik z synem Brajanem

Mariola i Nikola Mongiało


Barbara i Adam Bieleccy 143


Rafał, Maciej i Paulina Koralewscy 144


Adrianna, Mirosława, Bartłomiej i Maciej Gucwa

145


Maciej, Monika i Michał Stawarz

146


Wiesława Marzec z córka Hanną i synem Hubertem 147


Monika, Antonina i Krystyna Zarzycka

Agnieszka i Piotr Jaksoń z psem Lalą

148


Lilianna, Miłosz i Martyna Kieca 149


Agnieszka Sierosławska z córkami Kamilą, Natalią i Joanną

Alicja Żelazko, Agnieszka Kaszuba, Katarzyna i Anna Żelazko

Adrian, Rafał, Magdalena i Dominika Bręśkiewicz

150


Ewa i Mirosław Lipińscy

151


Piotr, Kuba, Anna i Ola Jabłońscy

Paulina Król, Krystyna Nowak

152


Andrzej Pawlukiewicz 153


154

Natalia Kołodziej

Monika Całko

Paulina Leśna

Julita Hnisdiłów


Zbigniew Dębski

Sylwester Gajewski

Leszek Hobgarski

Zbigniew Stefański

155


Ewelina Ewy, Izabela Regewicz i Agnieszka Kołodziej

Helena Barszcz i Teresa Rutkowska

Sylwia Jankowska z córką Nikolą

156


Marek, Damian i Dorota Prokopowicz

Sylwia, Oskar i Patryk Straus

157


Władysław Kalisz 158


Jerzy Zwierzyna

Mateusz Porczak

Danuta Suska

Sławomir Hnisdiłów

Czesław Kępiński

Ryszard Misiak

Grzegorz Celadyn

Małgorzata Szwabowicz

Romualda Dikmańska

159


Arek, Natasza, Anna Rymer

Jan i Danuta Borko z wnuczętami Marysią, Małgosią i Grzesiem

160


Arkadiusz, Wiktoria i Katarzyna Wileńscy 161


Bartłomiej, Radosław, Gabriela, Magdalena Gnyś 162


Kamil Turliński, Alicja, Danuta i Elżbieta Mroczek, Mateusz Turliński

Andrzej i Zofia Maciosz z wnuczką Pauliną Gorczycą oraz synem Michałem

Jadwiga, Jerzy i Halina Stachowiak

163


Justyna, Hubert, Sławomir Najdzionek

Leon i Monika Maślak, Zygmunt Smędzik i Magdalena Dobrzańska

Agnieszka, Halina, Dariusz, Marek, Tomasz i Piotr Morańscy

164


Edyta Kalicińska z córką Magdaleną, Sebastian Sanocki, Janusz Kaliciński i Karolina Majer z psem Tysonem

165


Robert Czyszczoń-Hnisdiłów

166


Magdalena, Bartek i Marcin Popławscy 167


Żadna część albumu nie może być reprodukowana, fotokopiowana, rejestrowana w systemie przechowywania danych, przetwarzana analogowo bądź cyfrowo, przekazywana drogą elekroniczną bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

Koncepcja albumu, fotografie, projekt plastyczny, skład i łamanie: Tadeusz Piotr Prociak / Agencja Fotograficzna PRO-FOT (www.pro-fot.com) Wydano na zlecenie: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra, www.muzeumtkactwa.pl Koordynator projektu: Urząd Miasta w Kamiennej Górze Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, www.kamiennagora.pl Tłumaczenia: Lektor - Wrocław Wydawca: Wydawnictwo BIMART ul. Dąbrowskiego 9a, 58-304 Wałbrzych, www.bimart.eu Wydanie I Kamienna Góra ISBN 978-83-60013-53-3
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.