Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

ZJAZD III Planowanie

i prowadzenie kampanii klimatycznej Bystra, 14–16.11.2014

Klimat pozarządowy – czyli jak polskie NGO-sy chronią klimat Urszula Stefanowicz

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Klimat pozarządowy -

czyli jak polskie NGO-sy chronią klimat

Prezentacja Koalicji Klimatycznej na III Zjazd Strażników Klimatu 14 listopada 2014, Bystra k. Bielska Białej


Misją Koalicji Klimatycznej jest wspólne działanie w celu zapobiegania wywołanym przez człowieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. 2


Podstawy działania

Sekretariat

KOALICJA

Organizacje członkowskie

Partnerzy, sojusznicy

3


Silniejsi razem Założyciele Koalicji w 2002 uznali, że:  pracując na wybranymi sprawami razem osiągną lepsze efekty i ich działania częściej zakończą się sukcesem;  dzieląc się zadaniami, będą mogli ich zrealizować więcej;  apel od wielu organizacji da większe szanse na pozytywną odpowiedź niż apel wysłany przez jedną…

4


Różnorodność jest siłą Organizacje członkowskie prowadzą różne rodzaje działalności: • rzeczniczą – by osiągnąć zmiany w polityce naszego kraju; • edukacyjną – różne tematy, poziomy (od dzieci po urzędników), i miejsca (lokalnie i w całym kraju) – warsztaty, szkolenia, debaty; • analityczną – opracowanie raportów i analiz; • akcyjną – m.in. sprzeciw wobec planów otwierania nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego lub budowy nowych bloków węglowych; • prawniczą – m.in. zaskarżanie niewłaściwych decyzji środowiskowych… Działania członków uzupełniają się wzajemnie.


Wszystko spina Sekretariat Koalicji Klimatycznej  organizacja wybrana przez pozostałe do koordynacji działań i reprezentowania Koalicji na zewnątrz, w kraju i za granicą.  Od powstania Koalicji tę rolę pełni Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.  Sekretariat wspiera planowane przez Koalicjantów działania i realizuje we współpracy z nimi te, które są uznane za wspólny priorytet – m.in.: przygotowuje stanowiska Koalicji, kontaktuje się z urzędnikami, politykami, ekspertami, mediami i innymi organizacjami, organizuje spotkania, konferencje i debaty, opracowuje i wydaje publikacje… Zadań jest zawsze więcej niż rąk do pracy ;)

6


Obszary tematyczne ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

SOJUSZE WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA /POLITYKA UE I ŚWIAT/

POLITYKA ENERGETYCZNA I WĘGIEL

7


Skupiamy się na energetyce To obszar, w którym mamy w Polsce największe problemy ze skuteczną redukcją emisji. Wspieramy poprawę efektywności energetycznej i rozwój OZE korzystając ze wszystkich dostępnych nam narzędzi… Postulujemy rozwój innowacyjnej niskoemisyjnej gospodarki, w której rola węgla jako źródła energii jest stopniowo ograniczana, na korzyść czystszych, zdrowszych i bardziej demokratycznych alternatyw…

8


Formy działania Od poziomu światowego po lokalny

Rząd, parlament

Edukacja, informacja, media

Partnerzy, sojusznicy Eksperci, analizy

9


Rząd i parlament - stanowiska, listy otwarte, uwagi do dokumentów, strategii i projektów ustaw, spotkania formalne i nieformalne, uczestniczenie w sesjach podkomisji w parlamencie…

…np. podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604). 10


Jakie stanowiska? - krajowe m.in.: • Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych - ustawa o OZE, styczeń 2014 – z partnerami (m.in.: Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych, Polska Izba Ekologii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne …) • +++ List otwarty do premiera – podpisało 36 organizacji, http://energetykaobywatelska.com/ • itp. ….

11


Jakie stanowiska? - krajowe m.in.: • Pismo do Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju - KK i Konfederacja Lewiatan dot. 16 miesięcy opóźnienia w implementacji Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, grudzień 2013, inicjatywa InE.

• Uwagi Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Koalicji Klimatycznej i Eko-Unii do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, lipiec 2013 • itd.. 12


Jakie stanowiska? - międzynarodowe i UE m.in.: • Apel Koalicji Klimatycznej, organizacji społecznych, samorządów i przedsiębiorców do Premier Ewy Kopacz o poparcie propozycji Komisji Europejskiej ustalenia wiążących celów europejskiej polityki klimatycznej na rok 2030, październik 2014. • Apel do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w związku ze Szczytem Klimatycznym ONZ w Nowym Jorku, wrzesień 2014. • itd. … 13


Jakie stanowiska? - UE m.in.: • Stanowisko KK w sprawie celów europejskiej polityki klimatycznej na 2030 rok, luty 2014. • Uwagi KK do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, styczeń 2014. • Odpowiedź KK na konsultacje Komisji Europejskiej: “Międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu planowane na 2015r.”, czerwiec 2013. • Odpowiedź KK na konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie Zielonej Księgi „Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030”, maj 2013, itp.… 14


Spotkania z politykami, posłami, urzędnikami i innymi zainteresowanymi tematem grupami…

BARDZO DUŻO!!! 15


Między innymi: Grupa Parlamentarna ds. Zielonej Gospodarki – współpraca;

KPRM i Ministerstwa Gospodarki - EE, dyrektywa;

Minister Środowiska i inni przedst. MŚ - OZE, polityka klimatyczno-energetyczna UE; Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji – OZE, mikrogeneracja;

Związek Górników Polskich - odchodzenie od węgla.

16


SUKCESY: SENAT PRZYJĄŁ POPRAWKĘ PROSUMENCKĄ! 12 lipca 2013 „Senat bez głosów sprzeciwu przyjął poprawkę prosumencką zmierzającą do zwolnienia z obowiązku posiadania działalności gospodarczej producentów energii w mikroinstalacji! Bardzo staraliśmy się o ten zapis!!!” Choć to nadal jedynie początek drogi… 17


Stałe poszukiwanie sojuszników – m.in. • Europejska Fundacja Klimatyczna • Instytut Energetyki Odnawialnej • Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej • Fundacja Heinricha Bolla • Młodzieżowa Sieć Klimatyczna • Organizacja studencka OIKOS • Portal Nauka o klimacie • Regionalne Centrum Ekologiczne • Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, itp.. Tematy: OZE, EE, UNFCCC, IPCC… 18


Eksperci potrzebni! – przykład współpracy • „Czy budowa dwóch bloków Elektrowni Opole jest zasadna?” - Jan Popczyk • promowany m.in. na spotkaniu z dziennikarzami z Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna i Pulsu Biznesu, 7 sierpnia 2013, • informacja prasowa m.in. na portalach Bankier.pl, parkiet.pl, forsal.pl, rynekinfrastruktury.pl, wyborcza.pl, opole.gazeta.pl, eko.pb.pl, globalenergy.pl, eko.org.pl, energy-pl.com, tocowazne.pl, • raport cytowany w kwartalniku „e-Politikon” Ośrodka Analiz Politologicznych UW. 19


Eksperci c.d. - Efektywność energetyczna Promujemy publikacje wydane we współpracy z członkami KK i partnerami – z ich ekspertami :) • Efektywnie o efektywności z WWF – udział FEWE, KAPE • Białe certyfikaty z Fundacją ClientEarth.

20


Eksperci potrzebni c.d. • dr Aleksandra Kardaś na pokazie filmu „Thin Ice” w trakcie COP19

21


Edukacja, SZKOLENIA 

• Szkolenia wewnętrzne – m.in. z zakresu wystąpień

publicznych, współpracy z mediami, kampanii w social media oraz tematy merytoryczne: gaz łupkowy, odnawialne źródła, podstawy nauki o klimacie i popularne mity klimatyczne, Świat na rozdrożu (Marcin Popkiewicz), Niskoemisyjna Polska 2050 (Andrzej Kassenberg, Maciej Bukowski), itp.

• Działań edukacyjnych Koalicjantów – bardzo wiele! W części wykorzystywane materiały i informacje dostarczane przez Sekretariat lub innych Koalicjantów…

22


KONFERENCJE Od dużych organizowanych z partnerami, takimi jak Ministerstwo Gospodarki, Bank Światowy, Szkoła Główna Handlowa, Fundacja Heinricha Bolla, po małe spotkania z udziałem polityków, urzędników, ekspertów i dziennikarzy…

Przykład: „Spojrzenia na bezpieczeństwo energetyczne - Polska, Europa, Świat”

23


Przykład: „Gospodarka niskowęglowa – pomysły na kryzys”

24


Przykład: Polska 2050 – węgiel a gospodarka niskoemisyjna Konferencja z panelami poświeconymi: I. scenariuszom transformacji niskoemisyjnej IBS i InE oraz analizie McKinseya o potencjale redukcji emisji; II. kosztom zewnętrznym węgla z udziałem WHO. • W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele MG, MRR, PwC, Związku Zawodowego Górników i Zielonego Instytutu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych i samorządów (w jednym ;). 25


Obecność w mediach – bardzo duża – TV, radio, gazety, internet…

26


Sprawy międzynarodowe – np. COP14 w Poznaniu, COP19 w Warszawie… • koordynacja • informacja i media • stanowiska i konsultacje • grupy robocze

27


Sprawy międzynarodowe – COP19 • Wystąpienie na forum UNFCCC w trakcie rozmów wysokiego szczebla • Współpraca z CAN i FoE… • List do papieża – Greenpeace, REFA • Dziania edukacyjne – Boell, PKiN • Współpraca z OIKOS i Młodzieżową Siecią Klimatyczną

28


Działania w regionach W tym zadaniu przodują organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej DOBRE PRZYKŁADY: •Instytut na rzecz Ekorozwoju – dużo działań w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów”; •PZS – angażują się w tworzenie polityk regionalnych – cykl 16 regionalnych debat – udział NGO w programowaniu przyszłych Regionalnych Programów Operacyjnych… 29


Już ponad 10 lat… wizyta jej Królewskiej Wysokości

Laurentien Księżnej Niderlandów , 24-26.10.2012

30


KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA!!! I. Obecność w mediach i polityce – w trakcie COP19 nasza narracja zdominowała dyskusję w mediach!!! II. Sojusznicy – udało nam się nawiązać współpracę m.in. z sojusznikami z branży OZE (36 organizacji podpisało się pod apelem do Premiera w sprawie braku wsparcia dla odnawialnych źródeł) i innych. III. Wpływ na proces legislacyjny – poprawka prosumencka…

31


Dziękuję za uwagę! Przygotowanie: Sekretariat Koalicji Klimatycznej

32

SK Klimat pozarządowy - czyli jak polskie NGO-sy chronią klimat - U. Stefanowicz  

Urszula Stefanowicz przedstawia działania Koalicji Klimatycznej w Polsce i na forum międzynarodowym.