Page 1

PROJEKT

Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu Szkolenie dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy Klimatu”

Klimat a bioróżnorodność. Obóz terenowy w Puszczy Białowieskiej Białowieża, 13–17.05.2015

ZJAZD V

Jak minimalizować konflikty pomiędzy wiatrakami a ochroną ptaków? Przemysław Chylarecki

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

edukacja dla dobrego klimatu


Jak minimalizować konflikty pomiędzy wiatrakami a ochroną ptaków?

Przemysław Chylarecki Fundacja Greenmind


Pole manewru Lokalizacja ustalona •

Minimalizacja możliwych oddziaływań

Lokalizacja jeszcze nie wybrana •

Screening walorów awifauny

OOŚ dla możliwej lokalizacji

Decyzja

Czy to działa?? [dlaczego nie działa]


Minimalizacja oddziaływań - śmiertelność •

Wyłączanie (części) turbin z eksploatacji (okresowe)

Zmiana lokalizacji wybranych turbin (rezygnacja z danej lokalizacji)

Redukcja oświetlenia? (tylko nocne kolizje)

Nie ma (jak dotąd) żadnego potwierdzonego badaniami schematu malowania turbin redukującego kolizyjność

Zagęszczanie siłowni (unikanie pojedynczych) •

także sumaryczny footprint mniejszy?

Ograniczanie wysokości siłowni

Ale przede wszystkim: •

Unikanie lokalizacji gdzie lata dużo ptaków, należących do kolizyjnych gatunków


Minimalizacja oddziaływań: Zagęszczanie siłowni Kania ruda w Szwajcarii, symulacje (Schaub 2012)

Tempo wzrostu populacji

Liczba siłowni = const (50 szt.), teren 50x50 km

1

2

5 Liczba farm

25

50


OOŚ farmy wiatrowej na ptaki

Czy istnieje negatywne oddziaływanie na ptaki? tak

kwalifikacja wstępna (screening)

zgoda

rezygnacja

być może

nie

Badania podstawowe (baseline survey) reakcja (wycofanie z eksploatacji)

budowa farmy tak monitoring porealizacyjny

tak

nie

eksploatacja


Rozpoznanie zasobów ornitologicznych terenu

Screening 

wskazanie i wykluczenie lokalizacji wysokiego ryzyka

w oparciu o dostępną wiedzę i istniejące zasoby informacji

wizyta terenowa doświadczonego ornitologa

bazy danych, atlasy, publikacje

nie może być podstawą stwierdzenia braku oddziaływania


Ocena oddziaływania farmy na ptaki •

Rozpoznanie ornitologicznych walorów terenu •

 Ocena wrażliwości (potencjału strat)

Prognoza natężenia/rozmiaru oddziaływań •

kolizje, utrata siedlisk i inne

Efekty 

Prognoza możliwych strat w awifaunie

Liczebność/żywotność populacji

Pojemność/powierzchnia siedlisk


Ocena oddziaływania farmy na ptaki

Rozpoznanie walorów awifauny •

Wymaga rzetelnych badań

Czasochłonne

minimum 1 rok, optymalnie 2-3 lata

częste kontrole terenu – minimum co 10 dni, w trakcie migracji częściej

Wykwalifikowani, dobrzy ornitolodzy terenowi •

wykrywanie ptaków wymaga doświadczenia

dobry terenowiec: 70-90% ptaków wykrywanych i identyfikowanych po głosach

Dobrzy analitycy •

dużo danych, konieczność dobrej syntezy informacji


Ocena oddziaływania farmy na ptaki

Uzgodniony standard metodyczny •

Wytyczne PSEW (2008)

Uzgodnione przez zespół wiodących ornitologów oraz przedstawicieli inwestorów

Kompromisowe

Rekomendowane przez wiodące organizacje ekologiczne (OTOP, WWF, Greenpeace itd.)

Nieobowiązkowe, walor najlepszej dostępnej praktyki

www.psew.org


Ocena oddziaływania farmy na ptaki

Uzgodniony standard metodyczny - cd •

Wytyczne GDOŚ (w opracowaniu)

Mają zastąpić wytyczne PSEW

Przygotowane przez zespół wiodących ornitologów oraz zatwierdzone przez GDOŚ

Nieobowiązkowe, walor najlepszej dostępnej praktyki, ale… RDOŚ będzie je pewnie stosował

Zawartość? Uszczegółowione wytyczne PSEW


Po co nam badania podstawowe? •

Charakterystyka awifauny terenu

Ocena walorów ornitologicznych terenów farmy

Prognoza zagrożeń dla tych walorów

Ocena znaczenia tych zagrożeń

Układ referencyjny dla badań porealizacyjnych


Po co nam badania podstawowe? •

Bardzo dobra charakterystyka awifauny terenu farmy –

ilościowa ale zagęszczenia/liczebności wszystkich gatunków niepotrzebne, dla większości wystarczą wystandaryzowane indeksy – cenzusy dla rzadkich i średniolicznych –

reprezentatywna

zmienność w czasie

zmienność w przestrzeni, jeśli trzeba –

ale bez przesady, georeferencja zasobów ornitologicznych zawsze będzie rozmyta

Ocena walorów ornitologicznych terenów farmy niemożliwa bez rzetelnej charakterystyki


Standard PSEW/GDOŚ

Zakres badań podstawowych •

Skład gatunkowy i liczebność w cyklu rocznym •

kontrole co 10 dni, technika transektowa ( indeksy)

Natężenie wykorzystania przestrzeni powietrznej •

co 10 dni, obserwacje z punktów  liczba ptaków na godzinę obserwacji, w rozbiciu na pułap przelotu

Cenzus gatunków rzadkich i średniolicznych na całym terenie i w buforze 2 km wokół farmy

Identyfikacja koncentracji ptaków w buforze 2 km

Liczenia w standardzie MPPL •

możliwość porównania z analogicznymi danymi z całego kraju, >3000 powierzchni*rok


Prognozy śmiertelności •

Bardzo mało danych umożliwiających prognozowanie

Prognozy zawsze będą mało precyzyjne •

warto podawać zakres możliwości/scenariusze

Oceny dotyczą wszystkich ptaków razem •

z reguły brak możliwości zejścia na poziom indywidualnych gatunków

przyjęcie proporcji gatunków jak w próbie obserwacji z punktów – wygodny punkt wyjścia, choć ewidentnie nieprawdziwy

Warto podawać prognozy zarówno w przeliczeniu na siłownię, jak i na MW (gdzie to możliwe)


Prognozowanie śmiertelności dla populacji ptaków Przejście z poziomu prognozy dla siłowni na poziom farmy Wartości dla farmy = wartości dla 1 siłowni * liczba siłowni

Siłownia  farma (średnie) czyli małe liczby rosną do sporych

1.96 ptaka/turbinę/rok  39 ptaków rocznie/farmę 20 turbin

0.09 drapieżnika/MW/rok

 3.6 ptaka drapieżnego rocznie/farmę 20 turbin 2MW  5.4 ptaka drapieżnego rocznie/farmę 30 turbin 2MW


Znaczenie kolizji dla populacji ptaków Czy dodatkowa śmiertelność jest istotna? Kryterium

żywotność populacji (PVA, population viability analysis)  prawdopodobieństwo wymarcia w określonym horyzoncie czasowym

równoznaczne z właściwym stanem ochrony populacji sensu Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Szkodowa

Narzędzia

PVA dla 1-3 najrzadszych gatunków (np. VORTEX)

Maksymalne bezpieczne pozyskanie (potential biological removal, PBR) – bardzo uproszczona PVA (Excel)

Oceny eksperckie •

nieweryfikowalne


Narzędzie oceny wpływu na lokalną populację

Analiza żywotności populacji (PVA) Prawdopodobieństwo wymarcia populacji w

określonym odcinku czasu (np. 10 lat) •

funkcja parametrów demograficznych populacji Nt+1 =

F (Nt, przeżywalność, reprodukcja)

parametry demograficzne – rozkłady prawdopodobieństwa, losowa realizacja

parametry demograficzne pod wpływem

oddziaływania inwestycji oszacowanie ilościowe zmian

symulacje komputerowe zmian liczebności nieliniowe zależności, nieoczekiwane wyniki


Populacja orlika krzykliwego symulacja zmian liczebności, 100 lat, 100 prób poziom referencyjny, brak inwestycji

14 parametrów demograficznych, brak extra śmiertelności

200 ptaków


Populacja orlika krzykliwego symulacja zmian liczebności, 100 lat, 100 prób farma wiatrowa 100 MW, średnia śmiertelność 0.04 os./MW/rok

dodatkowa śmiertelność: 4 os./rok


Narzędzie oceny wpływu na lokalną populację

PBR, bezpieczne biologicznie pozyskanie

PBR = 0.5 * Rmax * Nmin * f Rmax = max możliwe tempo wzrostu populacji Nmin = minimalna wielkośd populacji eksponowanej na ryzyko f = współczynnik 0.1-1.0 (zagrożenie populacji; prefer. 0.2) Rutynowo stosowany i płetwonogich

w

rybactwie,

ochronie

waleni

Rmax można oszacowad z wieku pierwszej reprodukcji i przeżywalności dorosłych

Można też lepiej oszacowad z uwzględnieniem rozrodczości


Znaczenie kolizji dla populacji ptaków Czy dodatkowa śmiertelność jest istotna? Pojedyncza farma •

Tak, może być istotna

Szczególnie gatunki długowieczne, o niskiej rozrodczości •

drapieżniki

siewki, mewy

Kilka farm  Efekt skumulowany •

Spore ryzyko istotnych oddziaływań


Znaczenie kolizji dla populacji ptaków Efekt skumulowany Przypadek 1. Wielokrotna, powtarzana ekspozycja 

Farma na drodze pomiędzy gniazdem a żerowiskiem

Ekspozycja kilkanaście – kilkadziesiąt x dziennie

Rybitwy, farma przy kolonii lęgowej

dzienne prawdop. kolizji = 0.1%

przekłada się na extra 3-6% śmiertelności rocznej (przy 7-12% śmiertelności poziomu tła)

Ewidentny negatywny wpływ na populację


Znaczenie kolizji dla populacji ptaków Efekt skumulowany Przypadek 2. Ekspozycja na szereg farm 

Liczne farmy na trasie migracji ptaków

Ekspozycja na kilkaset siłowni w trakcie jednej wędrówki

Wędrówka 2x rocznie, kilka lat

Prawdop. kolizji nocnej, migranty nad morzem: 2.5% (kumulatywnie b. duże)

Sumaryczna śmiertelność ptaków migrujących przelatujących po kolei przez kilka farm rośnie w tempie geometrycznym


Farmy w Naturze 2000 (i obok) • Teoretycznie możliwe, każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy • Oddziaływanie na przedmiot ochrony jako kryterium • Zasada przezorności – możliwośd wykluczenia znaczącego oddziaływania na przedmiot ochrony • Przy niemożności wykluczenia znaczącego oddziaływania: – brak możliwości wykazania rozwiązao alternatywnych – brak możliwości realizacji farmy

• Dotyczy także (przede wszystkim?) obszarów graniczących z OSOP – nie ma magicznych odległości – ale drapieżniki i hajstra latają nierzadko >10 km od gniazda


Ocena znaczenia oddziaływao • Kryterium: właściwy stan ochrony lokalnej populacji – „lokalna”=? Gmina? Województwo? Polska? Europa?

• Oceny ilościowe (w odróżnieniu od jakościowych) umożliwiają dyskusję • Raporty muszą maksymalnie odwoływad się do danych ilościowych • Nie ma magicznej formuły (niestety) • Prognoza oddziaływania zawsze będzie miała wymiar ekspercki – ważne, by była maksymalnie weryfikowalna (dane ilościowe), transparentna (skąd takie oceny i wnioski?) i rzetelna


Raport OOŚ – część ornitologiczna •

Kompromis pomiędzy •

Czytelną syntezą danych

Dokumentacją dla potrzeb weryfikacji

Dokument powstający w warunkach konfliktu interesów •

Inwestor nie jest zainteresowany przedkładaniem dokumentu wykazującego znaczący negatywny wpływ na ptaki

Dokument szczególnej uwagi – weryfikacje, krytyka itd. w postępowaniu administracyjnym


Raport OOŚ – zawartość części ptasiej •

Parametry farmy

Metody realizacji badań terenowych

Synteza wyników badań terenowych dla każdego modułu badań

Syntetyczna charakterystyka awifauny

Ocena walorów awifauny terenu (jak cenna?)

Identyfikacja możliwych oddziaływań •

W tym na obszary N2000 i inne tereny chronione

Ocena ich natężenia i znaczenia

Zalecane działania minimalizujące


Powszechne błędy w istniejących OOŚ •

Słabe badania podstawowe •

Niewykwalifikowani wykonawcy

Brak standardów metodycznych

Słabe analizy danych

Brak odpowiedzi – jak wartościowy teren?

Nierzetelne badania podstawowe •

ignorowanie istniejących danych

np. ignorowanie stref gniazdowych drapieżników


Powszechne błędy w istniejących OOŚ •

Braki informacji w danych lub interpretacji •

Brak wielkości powierzchni objętych kontrolami

Brak zestawienia dat i szczegółów kontroli (tabela/załącznik)

Brak informacji o długości transektów

Brak zestawienia danych literatury cytowanej w tekście

Brak informacji o założeniach, wzorach itd. przyjętych w prognozowaniu

Podawanie zagęszczeń obliczonych w nieznany sposób (np. z danych transektowych lub MPPL)

Ignorowanie kategorii prawdopodobieństwa lęgowości


Powszechne błędy w istniejących OOŚ •

Złe metryki stosowane do charakterystyk awifauny •

Bezwzględne liczby osobników stwierdzonych w trakcie badań terenowych

„bielika stwierdzono 6 razy, łącznie 10 osobników”

Ta liczba odzwierciedla głównie nakłady prac na kontrole terenowe – liczba wizyt, łączna liczba godzin w terenie

W bardzo małym stopniu odzwierciedla intensywność wykorzystywania terenu przez ptaki

Obiektywne charakterystyki •

Zagęszczenia (liczba osobników/km2)

Liczba osobników/1 h kontroli

Liczba osobników/1 km transektu


Powszechne błędy w istniejących OOŚ •

Ucieczka od prognozy śmiertelności •

zawsze możliwe wygenerowanie kilku scenariuszy w oparciu o wartość oczekiwaną i 95% przedział ufności, czy max - min

Manipulacje prognozami śmiertelności •

stosowanie nieznanych i niewiarygodnych technik prognozowania kolizyjności

unikanie statystyk zbiorczych – tylko pojedyncze gatunki

„1 ptak na 5 lat” [na siłownię] •

= 0.20 ofiary/turbinę/rocznie  4 ofiary rocznie/farmę 20 turbin


Powszechne błędy w istniejących OOŚ

Manipulacje prognozami śmiertelności Powszechna praktyka na rynku krajowym •

Trudno czytelne, niezrozumiałe wyniki prognoz •

Listingi z programu komputerowego, setki liczb

Wrażenie naukowości

Ocena (braku) znaczenia niezależna od tych wyników (niespójność danych i wniosków)

Na przykład 2 farmy projektowane na Mazurach •

Bielik – 0.6 osobnika/godzinę

Prognoza: 275 ptaków ginących rocznie (122-511)

Prognoza: 47 ptaków drapieżnych rocznie (7-108)

Konkluzja – brak znaczącego oddziaływania


Powszechne błędy w istniejących OOŚ

Manipulacje prognozami śmiertelności CMR (Cudowny Moduł Relatywizujący) •

Wywód o ogromnej śmiertelności ptaków z innych źródeł (Ctrl+C/Ctrl+V) •

kolizje z budynkami

kolizje z samochodami

pozyskanie łowieckie

koty domowe

Ma uzasadnić, że śmiertelność wiatrakowa nie ma znaczenia (relatywnie)

Fałszywa logika – oceniamy znaczenie dodatkowej śmiertelności pochodzącej z danej inwestycji

„Mogę kraść, bo inni kradną więcej”


Powszechne błędy w istniejących OOŚ •

Nieznajomość prawnych wymogów ochrony obszarów Natura 2000 •

przekonanie, że granica obszaru ma znaczenie

brak świadomości, że tereny N2000 i ich okolice (!) są ostatnim miejscem, gdzie da się wykazać brak znaczącego oddziaływania na ptaki

Brak oceny oddziaływań skumulowanych (sąsiednie farmy, choćby istniejące)

Kawałkowanie inwestycji (farma 20 siłowni rozszczepiana na kilka inwestycji po 2-3 siłownie)


Dlaczego system OOŚ źle działa? •

Wadliwe raporty OOŚ nie wynikają z przypadku

Celowe działania inwestora przy pomocy wykonawcy OOŚ

Konflikt interesów

Inwestor vs autor raportu OOŚ

Decydent (wójt) vs inwestor

Polityczny wymiar inwestycji i interesów

SK Jak minimalizować konflikty pomiędzy wiatrakami o ochroną ptaków Przemysław Chylarecki  
SK Jak minimalizować konflikty pomiędzy wiatrakami o ochroną ptaków Przemysław Chylarecki  

Jak minimalizować konflikty pomiędzy wiatrakami o ochroną ptaków Przemysław Chylarecki

Advertisement