Page 1

příklady d o b r é

p r a x e


aneb

m o d e r n í

a r c h i t e k t u ra &

t ra d i č n í

t v a ro s l o v í


p ř í k l a d y d o b r é

p r a x e

jsou přílohou k mé diplomové práci, kterou jsem zpracovala v akademickém roce 2018/2019 na FA VUT pod vedením doc. ing. arch. Karla Havliše a  ing. arch. Adély Chroboczkové. P e t r a

K l u m p a r o v á


ú v o d e m

Jedním z cílů práce je najít kvalitní příklady staveb, které svým měřítkem, formou, tvarem nebo třeba celkovým objemem respektují charakter lokality, ve které se nacházejí. Takové, které vhodně reagují na okolní sklony střech, kombinace barev, použití materiálu apod. Následující přehled nechce čtenáři vnucovat pouhé líbí /nelíbí, ale popisovat dílčí aspekty staveb, kterými by bylo dobré se inspirovat. dvě kapitoly Brožura dělí stavby do dvou kategorií: rodinné domy (RD) a stavby občanské vybavenosti (OV). Pro přehlednost stavby čísluje, aby se k  nim (podle pořadového čísla) mohl čtenář později vrátit. Kapitola RD nabízí dohromady jedenáct příkladů, kapitola OV necelou třicítku.

štítky Realizacím jsou přiděleny zobecňující kategorie (štítky) poukazující na jejich konkrétní kvality. V krátkém textu je pak dovysvětleno, čemu věnovat zvýšenou pozornost.

klíč k výběru Stavby převážně z malých obcí. Stavby odkazující na venkovskou architekturu. Stavby z měst, které jsou součástí původní rostlé struktury. Stavby, které vznikly na základě vítězného návrhu architektonické soutěže. Stavby zpětně oceněné v různých typech soutěží.


l e g e n d a štítky

tvarosloví

měřítko

nápis

dominanta

reprezentace

sedlová střecha

struktura

:: skloubení tradičního a moderního tvarosloví :: tvary stavebních prvků a jejich kombinace

:: vhodně zvolená celková hmota stavby :: svou velikostí odpovídá svému významu

:: označení budovy je součástí návhru :: nápis uvažován v celkové kompozici fasády

:: přirozený orientační prvek v sídle :: kompozičně dotváří okolí a podtrhuje jeho význam

:: reprezentativní budova :: pochopení významu stavby a její důležitosti

:: stavba se sedlovou střechou :: šikmá rovina se sklonem 30-45°

:: stavba zapadající do svého okolí :: objemem nenarušuje charakter lokality


udržitelnost

současné nároky

materiály

:: udržitelný princip stavění :: recyklace původního materiálu, lokální zdroje apod.

:: splňuje nízkoenergetické požadavky :: využití moderních technologií

T M &

:: převládající tradiční materiály :: převládající moderní materiály :: kombinace tradičních a moderních

nejvýznamější ocenění ČCA :: Česká cena za architketuru je soutěž, kterou vyhlašuje Česká komora architektů CE ZA AR :: Cena za architekturu je soutěž, kterou vyhlašuje Slovenská komora architektů Grand Prix architektů :: Národní cena za architekturu :: je česká soutěž pro architekty pořádaná Obcí architektů

fotografie Často se naše povědomí o architektuře formuje na základě již dříve viděného. Než popisovat tisíci slovy, je dobré ukázat pár obrázků. Použité fotografie slouží jako ilustrační obrázky. V  případě většího zájmu o  stavbu je nutné dohledat si další. Fotografie jsou použity bez konzultace s jejich autory.


ro d i n n ĂŠ

d o m y


R D

Lu č a t í n

(S K )

autor Jaro Krobot

realizace 2013 inspirace Kouzelná stavba svým objemem zcela zapadá do svého prostředí. Ničím nenarušuje romantickou, rostlou zástavbu - ani velikostí, ani materiálově, ani tvarem střechy. Jedná se o příklad unikátního skloubení starého a nového.

struktura

měřítko

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


R D

Ma l á

L ho t a

autor JRA Jaroušek Rochová architekti realizace 2010 ocenění Grand Prix Architektů 2011 (kategorie „Rodinný dům“) inspirace Stavba v rostlé vesnické zástavbě zapadá do svého prostředí. Nachází se na místě, kde stály budovy v dezolátním stavu. Tvarosloví vychází z původních hospodářských domů na vesnici. Materiály jsou zvoleny střídmě a racionálně.

struktura

měřítko

současné nároky

materiály

tvarosloví

& sedlová střecha


R D

Mi k u l o v

autor Mimosa architekti spolupráce: Kateřina Fryzelková realizace 2017 inspirace Materiálově a vizuálně dům patří na místo, kde se nachází. Doplňuje střešní krajinu, svou jednoduchostí a střídmostí potvrzuje, že je postavený v současnosti. Tradiční materiály jsou použity současným způsobem.

struktura

měřítko

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


R D

Mo ra v a n y

(S K )

autor TOITO architekti realizace 2017 ocenění Nominace na CE ZA AR 2018 (kategorie „Rodinný dom“) inspirace Domu se podařilo zapadnout a přitom přiznat, že je jiný. Novostavba pokorně reaguje na kontext, do kterého vstupuje - dodržuje výšku atiky, sklon střechy, jednoduché barevné řešení. Stavba kopíruje ověřené kvality starého domu s průjezdem.

struktura

měřítko

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


R D

K l e n t n i c e

autor Stempel & Tesar architekti realizace 2017 inspirace Požadavek památkářů na sedlovou střechu byl důvtipně splněn objektem, který je orientován ve vrchní části domu. Moderní materiály použité na klasické formě nedávají možnost se splést, že se jedná o novostavbu začleněnou s respektem do okolní struktury.

M struktura

současné nároky

materiály

sedlová střecha

měřítko

tvarosloví


R D

B e z u c ho v

autor Ve s m ě s a r c h i t e k t i realizace 2017 inspirace Tradiční forma vesnického domu reagující na současné nároky - energetický standart, nové prvky a materiály v kombinaci s původními.

struktura

současné nároky

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


R D

B ř e z i n y

autor A d a m R u j b r A r c h i t e c t s s . r. o realizace 2015 ocenění Vítěz soutěže Pasivní dům roku 2016 (kategorie „Velmi úsporné domy“) inspirace Návrh skládající se ze dvou hmot na sebe převzal podobu tradičního vesnického domu - obdélníkový půdorys, střecha se sklonem 45°. Materiálové řešení je moderní, zajišťujíe vysoký energetický standard.

současné nároky

měřítko

M sedlová střecha

materiály

tvarosloví


R D

Ja b l o ň o v c e

(S K )

autor Atelier11 realizace 2014 ocenění CE ZA AR 2015 (kategorie „Rekonštrukcia a obnova budov“) inspirace Velké změny se odehrávají vevnitř nebo na zahradě, která není přímo přístupná z ulice. Do ulice zachovává dům tradiční tvarosloví. Dobrý životní standard a tradice tak jdou ruku v ruce.

struktura

udržitelnost

T sedlová střecha

materiály

tvarosloví


O ra v s k á

Ja s e n i c a

rodinná usedlost

(S K )

autor A . LT a r c h i t e k t i v . o . s . realizace 2012 ocenění Cena Dušana Jurkoviča za nejlepší architektonické dílo Slovenska 2013 inspirace Předobrazem usedlosti je forma typická pro osídlování samot. Budovy jsou současné a přitom tradiční. Odráží v sobě historii krajiny, ale zároveň je použití přírodních materiálu zvolené moderním způsobem. Velký důraz je kladen na energetiku.

struktura

měřítko

současné nároky

materiály

tvarosloví

T sedlová střecha


P ř í b ra m

O rl o v

vejminek

autor Michael Karnet realizace 2018 inspirace Dům = dvojče pro staršího sourozence. Stavba využívá tradiční materiály i stavební techniky, jen zlehka je upravuje podle současných technologických stadardů. Zvolené materiály podporují vesnický ráz okolí.

udržitelnost

současné nároky

T sedlová střecha

materiály

měřítko


S t a r é

B ř í š t ě

dům se stodolou

autor MACHAR & TEICHMAN realizace 2017 ocenění Nominace na ČCA 2018 inspirace Na půdorysu bývalého statku vzniká dům a stodola. Klasické tvarosloví, nové materiály. Směrem ven má fasáda tradiční, malé otvory. Dovnitř je umožněn komfort celoprosklených stěn.

současné nároky

měřítko

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


o b ฤ a n s k รก

v y b a v e n o s t


Těšany hasička autor In g . To m á š Vy m ě t a l realizace 2018 inspirace Hasička je umístěna do samotného centra obce. Toto místo bylo pečlivě prověřeno územní studií. Svojí hmotou navazuje na sousední řadové domy, čímž doplňuje nízkou jednopodlažní zástavbu. Corten, jako novodobý materiál, je použitý na tradiční archtetypální formě domu. Objektu domunuje bílá věž s hodinami (na sušení hadic), čímž se stává přirozeným akcentem a orientačním bodem obce.

M materiály

sedlová střecha

struktura

současné nároky

nápis

dominanta


Hovorčovice základní škola

autor architekt Ondřej Tuček realizace 2015 ocenění Nominace na ČCA 2016 inspirace Koncept dostavby ZŠ je postaven na kontrastu dvou hmot – původní rekonstruované budovy a nové přístavby. Forma nového a starého se liší barvou, materiálem, sklonem střechy, velikostmi otvorů, v podstatě vším. Dva objemy sjednocuje jejich měřítko. Silným motivem je jednoduchý nápis na fasádě, který obecní instituci jasně identifikuje. Není zkrátka pochyb, že stojíme před školou.

& materiály

sedlová střecha

měřítko

nápis

tvarosloví


Velatice obecní úřad autor Černá Architektura realizace 2016 inspirace Jedná se o přeměnu bývalé školní budovy na obecní úřad se společenskou místností a dalšími prostory pro komunitní život. Součástí návrhu je i úprava předprostoru budovy. Původní historické prvky, které bylo možné zachovat, zůstaly ponechané. Jiné byly citlivě částečně nahrazené novými materiály nebo vyměněné kompletně. Fragmenty původní budovy najdeme i v interiéru stavby, např. odhalené původní zdivo.

& materiály

reprezentace

současné nároky

měřítko

tvarosloví


Lisovice (Chrást) společenské centrum autor Létající inženýři realizace 2018 inspirace Nové společenské centrum vzniko jako rekonstrukce dosluhující hasičky. Zvolená forma sedlových střech reaguje na tradiční vesnickou zástavbu. Svými materiály ale odkazuje na dnešní dobu. Celoprosklená fasáda umožňuje kontakt s ulicí a společenské centrum je tak nejen pohledově otevřené komunitě obce. Nově vzniklá stavba nabízí nejen společenské prostory, ale slouží také pro mini-expozici pro historické hasičské artefakty.

& materiály

měřítko

struktura

sedlová střecha

dominanta

tvarosloví


Rokytnice v Orlických horách muzeum

(Muzeum Orlických hor)

autor Ateliér architektury Šuda-Horský realizace 2013 ocenění Zvláštní ocenění v soutěži o Cenu Gloria musaealis kategoriie Muzejní počin roku 2013 inspirace Jedná se o přeměnu bývalé sýpky na muzejní expozici. Stavba vhodně demonstruje snahu o zachování původního rázu objektu. Novým prvkem je tu střešní světlík a vstupní otvory, vyplněné soudobým tvaroslovím dveřních prvků. Na fasádě je zachován historický ráz, v interiéru se snoubí moderní pohledový beton s původními dřevěnými rámy a podbitím.

& sedlová střecha

materiály

tvarosloví


Máslovice hospoda společenský sál autor Atelier bod architekti realizace 2018 ocenění Finalista Grand Prix architektů 2018 inspirace Předností rekonstrukce je pozadí jejího vzniku. Návrh je výsledkem architektonické soutěže, která přinesla škálu mnoha nápadů a podnětů. Vítězný návrh počítal se zachováním vesnického charakteru stavby. Dům zachovává svůj objem, a i přesto v interiéru nabízí nové kapacity. Z podkroví se stává víceúčelový sál. Práce s fasádou je citlivá. Původní okenní otvory jsou jen mírně zvětšené – pro větší komfort, přísun denního světla a kontakt interiéru s exteriérem. Nápis na fasádě je klíčový. Zřetelně naznačuje funkci objektu, a není proto třeba dalších vývěsních štítů.

& materiály

sedlová střecha

struktura

nápis

tvarosloví


Horečky hostinec

(Hotel Rekovice)

autor Kamil Mrva Architects realizace 2016 ocenění Stavba roku Moravskoslezského kraje 2016 inspirace Očištěná historická budova zachovává původní klenby a kamenné stěny. Doplňuje je o soudobé materiály a technologie. Kompozici oken a dveří zachovává směrem od příjezdové cesty v původní podobě. Směrem do přírody jsou nově umístěna velkorysá okna. I přes novou vrstvu materiálů si stavba zachovává charakter vesnického stavení.

& materiály

sedlová střecha

současné nároky

měřítko

tvarosloví


Líbeznice obecní úřad dům služeb autor Atelier M1 architekti realizace 2014 ocenění Finalista ČCA 2016 inspirace Tři věže, tak zní přezdívka projektu v Líbeznicích. Věž Radnice s erbem města, věž domu služeb s hodinami a věž kostela. Silné trio, které podtrhuje významné postavení těchto třech budov v obci. Nejedná se jen o zateplení obecních budov, ale o celkovou architektonickou koncepci s přesahem do urbanismu.

& struktura

materiály

měřítko

sedlová střecha

reprezentace

dominanta


Trojanovice potraviny

autor Kamil Mrva Architects realizace 2018 inspirace Rekonstrukce původní budovy zachovává původní formu se sedlovou střechou a přidává jí nový objekt s plochou střechou pro účely obchodu. Novými prvky jsou zde velké prosklené výlohy, soudobé materiály i tvarosloví, to vše vkusně kombinované. Výsadami návrhu jsou kultivovaný předprostor a vyřešení projektu až do detailu – logo obchodního řetězce Hruška je eliminované na jednobarevnou paletu, aby byl zachován minimalistický ráz stavby.

M struktura

materiály

měřítko

sedlová střecha

nápis

tvarosloví


Bukovec hospodářský dvůr

autor projectstudio8 realizace 2015 ocenění Cena Hanuše Zápala 2014–2017 (cena poroty) inspirace Současné materiálové řešení je zvoleno s respektem k původním historickým hodnotám. Navzdory vesnické památkové zóně je zde vhodně zvolená náplň i zpracování. Objekty tvoří samostatný celek a zároveň část celku vesnice.

T materiály

sedlová střecha

struktura

nápis

současné nároky


Devinská Nová Ves (SK) muzeum (Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku)

autor I n g . M g r. A r t . D a n i e l Š u b í n spolupráce: Ing. Mgr. Art. Martin Jankovič spolupráce: Ing. arch. Zuzana Krnáčová realizace 2014 inspirace Návrh rekonstrukce zvítězil v architektonické soutěži. Pro obec je typická jednopodlažní budova se sedlovou střechou. Přestavba zachovala objem i členění, stejně tak i původní krov. Staré a nové prvky jsou sjednocené bílou barvou. Jižní štítová stěna je novotvarem – nachází se na ní historická mapu obce a slouží tak jako informační bod. Tato mapa představuje skloubení architektury a grafického designu.

& materiály

měřítko

struktura

sedlová střecha

nápis

reprezentace


Javornice lihovar

(Javornická palírna)

autor ADR realizace 2016 ocenění Finalista ČCA 2017 inspirace Návrh rekonstrukce a dostavby palírny vychází z původního členění a rozmístění budov. Doplněné hmoty dotváří chráněný dvůr. Ačkoli se jedná o novostavby s vysloveně moderním nádechem, používají tradiční prvky i materiály, a tak je stavba ukázkou souladu starého a nového. Tradičního a moderního.

& materiály

struktura

měřítko

sedlová střecha

současné nároky

tvarosloví


Klentnice hotel

(Café Fara)

autor Atelier Štěpán realizace 2015 ocenění Nominace na ČCA 2016 Grand Prix architektů 2012 (kategorie „Rekonstrukce“) inspirace Jedná se o intimní areál uprostřed rostlé struktury jihomoravské vesnice. Z ulice si Café Fara zachovává tradiční vizuál, vevnitř nabízí několik zákoutí s různým charakterem, různou atmosférou a různými výhledy. Použité jsou tradiční materiály v novém pojetí. Areál se velmi dobře adaptoval na nový provoz a novou typologii.

& struktura

materiály

měřítko

sedlová střecha

současné nároky

tvarosloví


Planá kino autor XTOPIX architekti realizace 2017 ocenění Finalista Grand Prix architektů 2018 ČCA 2018

Cena Ministerstva pro místní rozvoj za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

inspirace Objekt se ocitá v památkové zóně, v řadové zástavbě na náměstí. Výsledek projektu je transformace kina na kulturní centrum s možnostmi společenského sálu, místa pro výstavy, diskuze, workshopy aj. Významným prvkem je zachování historického motivu fasády. Interiér je moderní a variabilní. Jedinečnost stavby spočívá v tom, že její přeměna vznikla podle vítězného návrhu architektonické soutěže. Tento počin odměnilo Ministerstvo pro místní rozvoj speciální cenou v rámci ČCA.

& struktura

sedlová střecha

materiály

nápis

reprezentace


Mikulov hotel

(Hotel Štajnhaus)

autor ORA realizace 2017 ocenění Nominace na CZA 2018 CE ZA AR 2018 (kategorie „Rodinný dom“) inspirace Historický řadový dům v ulici blízko hlavního náměstí je očištěn od nánosů jednotlivých přestaveb a postupným odkrýváním se vrací až k charakteru renesanční budovy. Materiálové řešení je jednoduché, utilitární. Důraz je kladen na kvalitní a funkční detail a silné čisté prostory. Za výslednou realizací stojí pečlivá práce s interiérem i exteriérem stavby.

měřítko

tvarosloví

T sedlová střecha

materiály

struktura


Ratíškovice spolkový dům autor Létající inženýři realizace 2016 ocenění Dřevostavba roku 2015 inspirace Střízlivá a funkční stavba stojí na místě bývalé kuželny. Svou náplní slouží pro obecní i soukromé aktivity. Objemově vhodně zapadá do struktury obce. Sklonem střechy navazuje na charakter okolních staveb. Předností stavby je variabilita vnitřních prostor a dobrý energetický standard. Za vyzdvihnutí stojí decentnost fasády – střídmá barevnost a nápis jako součást budovy.

& materiály

současné nároky

měřítko

nápis

reprezentace


Starý Poddvorov vinařství

(Vinařství Krásná hora)

autor Létající inženýři spolupráce: Lenka Mikulecká realizace 2011 ocenění 3. cena za novou stavbu v historickém prostředí :: 2011 (Cena Klubu za starou Prahu) inspirace Novostavba se nachází na pozemku starých sklepů. Je citlivě včleněná do existující zástavby. Je zvolen citlivý výběr materiálů i odpovídající měřítko stavby. I sklon střech a celkové hmoty odpovídají tradiční vesnické zástavbě. Vkusně je použit tradiční materiál skleněných luxfer, které tu dostaly novou – výtvarnou – roli.

& materiály

sedlová střecha

struktura

současné nároky

měřítko


Honětice rekreační areál autor Prokš Přikryl architekti ocenění 2016 || Mimořádná cena časopisu ERA 21 za přínos k obnově venkova a citlivou práci s pozůstatky minulosti realizace 2013 inspirace Důvtipnou přeměnou staré budovy vzniklo zázemí přírodního biotopu. Při rekonstrukci objektu zemědělského družstva došlo k ponechání původního železobetonového skeletu garáží. Novým prvkem jsou jejich dřevěné výplně, které umožňují otevřít objekt do všech stran. Ocitá se zde nová typologická náplň - občerstvení, jídelna, půjčovna sportovních potřeb a hygienické zázemí. „Projekt řeší důležité téma obnovy venkova a citlivě pracuje s pozůstatky minulosti, zároveň přispívá k tématu udržitelného rozvoje. Ocenění náleží nejen architektům, ale také investorovi za snahu o vzkříšení aktivit ve venkovské krajině.“

& materiály

měřítko

udržitelnost

současné nároky

tvarosloví


Loučná nad Desnou hostinec

( FA R A h o s t i n e c)

autor Fandament architects realizace 2018 inspirace Rekonstrukce bývalé fary a její přeměna na hostinec proběhla v duchu respektu k historické budově. Původní stavba z 19. století si oblékla nový plášť v podobě modřínového obkladu. Zásadní proměnou prošel interiér. Architekti zde pracovali s fragmenty původní budovy a část z nich důvtipně renovovali.

& materiály

měřítko

dominanta

sedlová střecha

nápis

tvarosloví


Bílovice nad Svitavou obecní úřad autor P. P. A r c h i t e c t s realizace 2016 ocenění Nejlepší novostavba v historickém prostředí :: 2017 (Cena Klubu za starou Prahu) Nejlepší stavba Jihomoravského kraje 2016 (zvláštní cena poroty) Nominace na ČCA 2017 inspirace Stavba doplňuje původní strukturu budov, dodržuje historický urbanismus a výšku jednopodlažní zástavby. Nápis je součástí stavby. Podtrhuje reprezentativnost instituce, jakou obecní úřad určitě je. Výběr materiálů podtrhuje důstojnou funkci v rámci obce, výběr barev působí nadčasově. Stavba je dílčí částí komplexního řešení centra obce, jehož rekonstrukce byla předmětem celkového zadání.

& materiály

reprezentace

dominanta

sedlová střecha

nápis

tvarosloví


měřítko


Mikulov galerie

(Galerie Závodný)

autor Štěpán Děnge, Jakub Děnge ocenění Nominace na ČCA 2016 realizace 2011 inspirace Stavba respektuje svými proporcemi, hmotovým členěním a měřítkem původní historickou zástavbu. Současně ale pojmenovává soudobou galerijní náplň objektu - jednoduchou formou, současným výrazem i zvoleným surovým materiálem. Vhodně doplňuje kompaktní strukturu domů a uzavírá tak malé náměstí.

M sedlová střecha

materiály

struktura


Lukoveček obecní dům autor NEW WORK

realizace 2009 inspirace Jednoduchá a důvtipná přestavba bývalé školy na obecní dům. Ostěním oken je zdůrazněná významnost objektu. Celkový objem zůstal nezměněný, což odpovídá velikosti i potřebám obce. Funkční návrh a poměrně malé investiční náklady daly nový život staré budově.

& dominanta

materiály

sedlová střecha

nápis

tvarosloví


Čeladná vlaková zastávka

autor PROJEKTSTUDIO EUCZ

realizace 2011

inspirace Budova vlakové zastávky je náhradou původní historické budovy z 19. století. Ta byla roce 2010 zbourána kvůli špatnému technickému stavu. Novostavba výrazně zvyšuje komfort cestujících, ve své jednoduchosti je velkorysá. Jsou zde zvoleny tradiční materiály, tradiční postupy, tradiční střecha (sedlová), avšak vše v nové formě.

T sedlová střecha

materiály

měřítko


Manešovice zastávka MHD

autor a1 architects studenti FUA TU Liberec

realizace 2013 inspirace Předností této realizace je příběh jejího vzniku, její rekonstrukce. Stojí za ní letní studentský workshop. Do přestavby se zapojila většina obyvatel nejen z Manešovic, ale i z okolí. Zastávka je vhodným příkladem aktivizování obyvatel vesnice. A nejen to. Zastávka není jen dopravní stavbou, ale i místem nákupů v pojízdné prodejně, odběrným místem obědů a také informačním bodem s nástěnkou obecního úřadu a kulturních akcí v okolí.

T materiály

udržitelnost

měřítko

nápis

reprezentace


Bystřice pod Hostýnem zastávka MHD

autor VA L A R C H a t e l i e r

realizace 2018 inspirace Drobný objekt autobusové zastávky vhodně doplňuje počáteční stanoviště návštěvníků Hostýnských vrchů. Konstrukčně se jedná o rámovou dřevostavbu.je jednoduchá, utilitární, funkční. Ačkoli se jedná o malý objekt, jeho přesah je veliký. Projdou jím stovky až tisíce lidí ročně.

& měřítko

reprezentace

materiály


z d ro j e ro d i n n ĂŠ 01

d o m y

https://www.archiweb.cz/b/drevodom-v-lucatine

02

https://www.archiweb.cz/b/novostavba-rodinneho-domu-v-male-lhote

03

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum-v-zamecke-ulici

04

https://www.toito.sk/new-blog/2017/11/23/dom-p

05

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum-v-klentnici

06

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum-bezuchov

07

https://www.archiweb.cz/b/rodinny-dum-breziny

08

https://www.archiweb.cz/b/rekonstrukcia-vidieckeho-domu

09

http://a-lt.cz/portfolio-item/orava/

10 11

https://www.archiweb.cz/b/vejminek

https://www.archiweb.cz/b/dum-se-stodolou-na-vysocine


z d ro j e o b ฤ a n s k รก

v y b a v e n o s t

01

https://www.pozary.cz/clanek/189035-tesany-maji-novou-hasicskou-zbrojnici-i-sochu-svateho-floriana/02

02

https://www.archiweb.cz/b/stavebni-upravy-a-pristavba-zakladni-skoly-hovorcovice

03

https://www.archiweb.cz/b/rekonstrukce-byvale-skolni-budovy-na-obecni-urad

04 05

http://www.earch.cz/cs/architektura/nove-spolecenske-centrum-dobrovolnych-hasicu-od-studia-letajici-inzenyri-doplnilo-naves?fbclid=IwAR1CMhiVgqauCHWR8vzASzY_ESDe5HSyeq9K7N53ZdctjrOXKHiNM3YLgYc http://aash.cz/stavby-pro-verejnost#page97_title1

06

https://www.archiweb.cz/b/rekonstrukce-byvale-hospody-se-salem-v-maslovicich

07

https://www.archiweb.cz/b/hostinec-rekovice-na-horeckach

08

https://www.stavbaweb.cz/ti-vze-v-libeznicich-15736/clanek.html

09

http://www.archspace.cz/trojanovice-vesnice-kde-se-neco-dobre-stalo/

10 11

https://www.archiweb.cz/en/b/uprava-hospodarskeho-dvora-bukovec-pro-bydleni

https://www.archinfo.sk/diela/rekonstrukcia-a-obnova/muzeum-stara-devinska. html#!

12

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2017/javornicka-palirna/

13

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/areal-cafe-fara/


14 15

https://www.archiweb.cz/b/kinonekino-prestavba-objektu-kina-na-vicefunkcni-kulturni-zarizeni Zdroj: https://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/kinonekino-bodovalo-v-cene-architektury-20181122.html https://www.archiweb.cz/b/stajnhaus

16

https://www.archiweb.cz/b/spolkovy-dum-v-ratiskovicich

17

https://www.archiweb.cz/b/vinarstvi-krasna-hora

18

https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/adaptace-byvalych-zemedelskych-garazi-na-zazemi-biotopu/?awards=1

19

http://www.archspace.cz/fara-hostinec-revitalizace-fandament-architects/

20 21

https://www.archiweb.cz/b/revitalizace-stredu-obce-bilovice-nad-svitavou-mestsky-urad-knihovna-posta-obradni-sin-namesti https://ceskacenazaarchitekturu.cz/projekty/2016/galerie-zavodny/

22

https://www.archiweb.cz/b/obecni-dum-v-lukovecku

23

https://www.archiweb.cz/b/zeleznicni-zastavka-celadna

24

http://www.bydleni-iq.cz/temata/architektura/manesovicka-zastavka/

25

https://www.archiweb.cz/b/maly-objekt-s-velkym-presahem


Profile for Petra Klumparová

PŘÍKLADY dobré praxe | 2019  

PŘÍKLADY dobré praxe | 2019  

Advertisement