Page 1


mebHeeokeÀer³e.... : cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë

[e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe

: keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë

keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj Òee. keÌueeje keÀesefj³ee

ë mebHeeove mene³³e ë

DeefJeveeMe Yeiele ë cegKeHe=<þ íe³eeef®e$e ë

®ewlev³e keÀerj De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

www.paryavaran.org apalaparyavaran@gmail.com vaw.paryavaran@gmail.com

He³ee&JejCe ®eUJeUerle HeoeHe&Ce kesÀu³eeuee Deelee SkeÀesCeerme Je<ex HetCe& keÀªve DeeHeCe 9 peguew 2018 jespeer efJemeeJ³ee Je<ee&le HeoeHe&Ce keÀjerle Deenesle. ³ee Jeer m e Je<ee¥ ® ³ee Jeeì®eeueer c eO³es He³ee& J ejCe ®eUJeUer®eer DeeJeM³ekeÀlee Je efoMee ³ee oesvneRceO³es Deecetueeûe yeoue Peeuee Deens. Jeerme Je<ee¥HetJeea DeveskeÀ cegueYetle DeeJeM³ekeÀleeb®eer GHeueyOelee®e veJnleer DeeefCe Deelee yengleebMe DeeJeM³ekeÀleeb®eer cegyeuekeÀlee Deens. ³ee®eer DeefOekeÀ eEkeÀcele DeeHeCe ceespelees Deenesle. cegueYetle DeeJeM³ekeÀleeb®³ee GHeueyOelescegUs meb³eefcele JeeHej, HegÀkeÀì ve IeeueefJeCes, mebûen keÀjCes, Jemletb®ee HetveJee&Hej keÀjCes, Jemlet®³ee ceguem$eesleeb®es Hegveë®e¬eÀebkeÀve keÀjCes ner peerJeveHe×leer nesleer. `mcee@ue Fpe y³egìerHetÀue' ³ee v³ee³eeves DeeHeeHeueer íesìer Iejìer meebYeeUle, mJe®í þsJele, %eele DeeefCe HejJe[le Demesue lesJe{b Deejesi³eHetCe& peerJeve peieC³ee®ee DeeHeuee Òe³elve neslee. J³ekeÌleeriele Deejesi³e ner efvemeiee&®eer meJeexÊece osCeieer nesleer DeeefCe leer peHeC³ee®ee vewmeefie&keÀ Òe³eeme keÀjC³ee®eer cegueYetle ÒesjCee nesleer. Deepe cee$e cegyeuekeÀlescegUs Hewmee, DevveOeev³e, newMeer®³ee DeeefCe ®ewveer®³ee Jemlet ³ee SkeÀe®e ceeHeeves ceespeu³ee peele Deensle. cegueYetle DeeJeM³ekeÀlee Yeeieu³ee veenerle lejer ke=Àef$ece mebHeke&ÀmeeOeves, DeveeJeM³ekeÀ Deew<eOes, Mejerjeuee DeHee³ekeÀejkeÀ KeeÐemebmke=Àleer DeMee DeveskeÀ meJe³eeR®es DeeHeCe iegueece Peeuees Deenesle. efJe%eevee®³ee meJee¥ieerCe efJekeÀemeeletve ceeveJeeves mJeleëuee Jew%eeefvekeÀ megOeejCeebletve efvecee&Ce Peeuesu³ee megKemees³eeR®es iegueece yeveefJeues Deens. ¿ee®e nJ³eemeemeeþer ueeieCeeN³ee DeveskeÀefJeOe Jemlet yeveJeC³eemeeþer ceeveJeeves efvemeiee&®es Deefveye¥Oe Mees<eCe megª kesÀueb Deens DeeefCe l³eeceOetve He³ee&JejCee®ee leesue {Ulees Deens. ¿ee yeouel³ee HeefjefmLeleerves®e He³ee&JejCe ®eUJeUer®eer DeeJeM³ekeÀlee DeOeesjsefKele kesÀueer Deens. ©{eLee&ves efMe#eCee®³ee DeY³eeme¬eÀceele He³ee&JejCe efJe<e³ee®ee DebleYee&Je keÀjCes ns ³ee ®eUJeUer®es iesu³ee oesve oMekeÀeleerue meJee&le ceesþs ³eMe. ³eeletve®e He³ee&JejCee®ee efJe®eej owvebefove J³eJenejeMeer pees[C³ee®eer DebleëÒesjCee efvecee&Ce Jne³euee ueeieueer Deens. DeeefCe cegyeuekeÀles®³ee, YeeweflekeÀles®³ee lemes®e DeeOegefvekeÀles®³ee nJ³eemee®³ee ÒeJeenele JeenCeeN³ee peveÒeHeeleeceOesner He³ee&JejCee®³ee efJeJeskeÀe®es cenÊJe mecepeCeejs Je meebieCeejs DeveskeÀpeCe Deepener keÀe³e&jle Deensle. He³ee&JejCe efJe<e³ekeÀ Jeerme ÒekeÀuHe ³ee Jeerme Je<ee¥®³ee Jeeì®eeueerle GYes keÀªve les ³eLeeMekeÌleer DeJ³eenleHeCes ®eeueJeC³ee®es keÀece Deecner meJe&peCe keÀjerle Deenesle. meceepee®eer meppeveMekeÌleer SkeÀJeìtve ns keÀece GYes keÀjleevee DeepeJej p³ee megËo³eebveer Deecneuee ceole kesÀueer l³ee meJee¥®es $eÝCe J³ekeÌle keÀjerle Deecner ³ee Je<eea efJemeeJ³ee Je<ee&ceO³es HeoeHe&Ce keÀjerle Deenesle. ÒeefoIe& Jeeì®eeueermeeþer DeeHeu³ee meJee¥®eer meeLe DeeefCe DeeMeerJee&oe®³ee DeHes#esceOes!

(Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj)


cene[ ³esLes Peeuesu³ee meHe&efce$e mebcesueveele efJeMes<eebkeÀe®es ÒekeÀeMeve keÀjleevee jesc³egueme eqJnìskeÀj, meHe& lep%e efveuecekegÀceej Kewjs, cegK³e JeveeefOekeÀejer - megefveue efuece³es, megjefYe JeeueeJeuekeÀj (He.o. ceb[U)

Yeeie ë 14 ~ DebkeÀ ë 12

Relesed of Snake Issue at Mahad Sarp Mitra Sanmelan by hands of Romulas Whitaker, Nilamkumar Khaire, CCF Sunil Limaye, Surarabhi Walavalkar

~ He=ÿmebK³ee ë 40

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®eer keÀe³e&keÀeefjCeer DeO³e#e ë [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs GHeeO³e#e ë [e@. jIegvebove Deeþu³es Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj cenemeef®eJe ë meercee peesMeer Keefpeveoej ë ceevemeer peesMeer DeeefCe ceev³eJej keÀe³e&keÀejCeer meom³e

DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee neslees. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. (ogjOJeveer ë 022-2541 1633. mekeÀeUer 11 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer/HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - J³eJemLeeHekeÀ

®es Jeie&Ceeroej Jne Jeeef<e&keÀ : ©. 400

meJe& Jee®ekeÀ, Jeie&Ceeroej, efJeÐeeLeea DeeefCe efnleeE®elekeÀebvee ns Mew#eefCekeÀ Je<e& He³ee&JejCe mece=×er®es peeJees... iesu³ee Je<e&Yejeleerue Deece®³ee efJeefJeOe GHe¬eÀceebvee DeeHeCe GlmHegÀle& Òeeflemeeo efoueele. ³eener Je<eea DeMee®e Òeeflemeeoe®eer DeHes#ee keÀjerle Deenesle. Oev³eJeeo...

ÜwJeeef<e&keÀ : ©. 800

Heb®eJeeef<e&keÀ : ©. 1800

HejosMeer Jee®ekeÀebmeeþer ë Jeeef<e&keÀ ©. 2500/-

DeeHeueer Jeie&Ceer ceveerDee@[&j, [er.[er. Üejs efkeÀbJee yeBkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee, þeCes Keeles ¬eÀ. 004310110007618 ³ee Keel³eele (Dee³e.SHeÀ.Sme. meer. keÀes[ BKID0000043) Sve.F&.SHeÀ.ìer. ves pecee keÀª MekeÀlee.

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee. ns ceeefmekeÀ ceeuekeÀ, ÒekeÀeMekeÀ He³ee&JejCe o#elee ceb®e ³eeb®³eemeeþer mebHeeokeÀ Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer meeF& ieCesMe cegêCeeue³e, keÀUJee ³esLes cegefêle keÀsues Je DeeHeueb He³ee&JejCe - ieeUe veb. 15, oeoespeer keÀesW[osJe mìs[er³ece, Keejìve jes[, þeCes (He) 400 601 ³esLes ÒekeÀeMeerle keÀsues. mebHeke&À ë 022-2541 1633


DeeHeueb He³eeJ&ejCe e®fe$eHeì cenelsmeJe AAPALA PARYAVARAN FILM FESTIVAL cegbyeF& ë efo. 5 petve peeieeflekeÀ He³ee&JejCe efoveeefveefceÊe He³ee&JejCe o#elee ce[ b U, He³eeJ&ejCe eJfeYeeie - ceneje<ì^ jep³e DeeeCfe cenejeä^ Òeo<teCe evfe³e$beCe keÀ#e ³eeb®³ee meb³egkeÌle efJeÐeceeves `DeeHeueb He³ee&JejCe ueIegef®e$eHeì ceneslmeJee'®es Dee³eespeve efo. 2 les 4 petve 2017 ojc³eeve Heg.ue. osMeHeeb[s cenejeä^ keÀuee De@ke@À[ceer, ÒeYeeosJeer, cegbyeF& ³esLes keÀjC³eele Deeues. ceneslmeJee®ee meceejeHse eof. 5 pevte jepseer ceKg³ece$beer oJseêW HeÀ[CeJeemre ³eevbeer keÀsuee. He³eeJ&ejCe ceb$eer jeceoeme keÀoce, cegK³e meef®eJe megefcele ceefuekeÀ, cenejeä^ Òeot<eCe efve³eb$eCe ceb[Ue®es meom³e meef®eJe Heer. Deveyeueieve, Deeceoej jepe Hegjesenf le DeeefCe Flej ceev³eJej GHeefmLele nesles. ³eeJesUer 35 ef®e$eHeì oeKeJeC³eele Deeues. l³eeletve ÒeLece Heeefjleesef<ekeÀ efiejerMe iees[yeesues ³eeb®³ee `DeB[ o ye[&med mìejìs[ ef®ejdeHf ebie Deiesve', efÜleer³e Heeefjleesef<ekeÀ efceefuebo jCeefoJes ³eeb®³ee `HeefM®ecee', le=leer³e Heeefjleesef<ekeÀ meesefHeÀ³ee keÀe@uespe®³ee `mesJn o mHe@jes'DeeefCe GÊepeveeLe& Heeefjleesef<ekeÀ DeefYe<eskeÀ ef$eHeeþer ³eeb®³ee `De Mee@ì De@¬eÀe@me o yees' ³ee ueIegef®e$eHeìebvee osC³eele Deeues.

Mumbai : On the occasion of World Environment Day on 5th June, Paryavaran Dakshata Mandal, Environment Department–Maharashtra Government and Maharashtra Pollution Control Board, jointly organized Apala Paryavaran Film Festival. It was inaugurated by the Chief Minister Devendra Fadnavis, at P. L. Deshpande Cultural Centre, Mumbai. Apala Paryavaran Magazine was released in this festival. Minister of Environment Ramdas Kadam, Chief Sec.Sumit Malik, Member Secretary MPCB, Dr. P. Anbalgan, MLA Raj Purohit were also present on this ocassion. Total 35 films were screened at this festival. ‘And the birds started chirping again’-Indian Gramin Services- Girish Godbole was awarded first prize, ‘Paschima’- Milind Randive was awarded second prize, ‘Save The Sparrow’-SCM Sophiya College was awarded third prize & ‘A shot across the bow’- Abhishekh Tripathi was awarded consolation prize.

þeCes ë eof. 4 DeeeCfe 5 e[ f meyWej 2017 jepseer eJfeÐeeL³eemb&eeþer `DeeHeueb He³ee&JejCe ueIegef®e$eHeì ceneslmeJe' keÀjC³eele Deeuee neslee. ³eeJesUer þeCes Heefjmejeletve 18 MeeUe DeeefCe 3 ceneefJeÐeeue³eebleerue 2500 efJeÐeeL³ee¥veer menYeeie Iesleuee. ceneslmeJee®es GodIeeìve Yeejle efyepeueer®³ee Deejleer ceeveOevekeÀj, He#eerlep%e ÒeLecesMe Kejìceue, nsceble keÀejKeeefveme, me¿eeêer efvemeie&efce$e®es ceesnve GHeeO³es, He.o.ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs, GHeeO³e#e veeiesMe ìskeÀeUs, ³eeb®³ee nmles Peeues. ceneslmeJeele `¬e@Àyme Fve keÀejJeej', `keÀemeJee legP³ee®emeeþer', `mesJn o mHe@jes', `keÀvee&ìkeÀe JeeF&u[ueeFHeÀ', `ef[efceveerMeeRie efjmeesme&mesme', ef®eHeUtCe®es He#eerJewYeJe, `Jeeì@j Fpe ueeFHeÀ', `mJe®íle®see eofHemleYbe - JeiWeugee& Heì@ve'&, `Deee@kqemÌepeve ceemkeÀ' ³eebmen He³ee&JejCe efJe<e³ekeÀ DeveskeÀ ueIegHeì oeKeefJeC³eele Deeues.

Thane : On 4th and 5th December ‘Aapala Paryavaran Film Festival’ for School students, Jr. colleges was organised at Gadkari Rangayatan. 2500 students from 18 schools and 3 colleges participated in festival. This Festival was inaugurated by Arati Mandhankar (Bharat Bijalee), Bird Expert Prathamesh Kharatmal & Hemant Karkhanis, Sahyadri Nisarg Mitra's Mohan Upadhye, P.D.M.'s President Dr. Purushottam Kale, Dr. Nagesh Tekale. In this Festival, Crabs in Karwar, Kasawa Tuzyachsathi, Save the Sparrow, Karnataka Wildlife, Diminishing Resources, Chipalunche Pakshi -Vaibhav, Water is Life, Swachhtecha Dipstambh-Vengurla Pattern, Oxygen Mask and many more Short films related to Environment were screened.

ie[keÀjer jbiee³eleve ³esLes Peeuesu³ee `DeeHeueb He³ee&JejCe ueIegef®e$eHeì ceneslmeJee'uee Meeues³e efJeÐeeL³ee¥®ee YejIeesme Òeeflemeeo...


He³eeJ&ejCe o#elee ce[ b Ue®ee 18 Jee JeOeeH&eve eofve Paryavaran Dakshata Mandal's 18th ANNIVERSARY he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee 18 Jee JeOee&Heve efove 9 peguew 2017 jespeer þeC³eeleerue %eevejepe meYeeie=n ³esLes Glmeenele heej he[uee. efJeMes<e DeefleLeer cnCetve efpejeHeÀ DeY³eemekeÀ leg<eej kegÀuekeÀCeea, Jevemebj#ekeÀ efkeÀMeesj þekeÀjs, HegÀueheeKeª DeY³eemekeÀ Dee³ePe@keÀ kesÀnercekeÀj lemes®e he´efme× uesefKekeÀe JeerCee ieJeeCekeÀj ³ee keÀe³e&¬eÀceeuee GheeqmLele nesles. ceev³eJejeb®³ee nmles peebYeUe®es jeshe ueeJetve keÀe³e&¬eÀcee®eer meg©Jeele Peeueer. he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee `DeeHeueb He³ee&JejCe'³ee efÜYeeef<ekeÀ ceeefmekeÀeyeeyele [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer ceeefnleer osTve ceev³eJejeb®³ee nmles he´keÀeMeve kesÀues. ceb[Ue®es GHeeO³e#e efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®eer meefJemlej ceeefnleer efoueer. l³eeveblej ©heeueer MeeF&Jeeues ³eebveer he³ee&JejCe MeeUs®³ee keÀe³ee&®ee Dee{eJee Iesleuee. DeeHeueb he³ee&JejCe ie´erve Mee@Heer ³ee he´keÀuhee®eer ceeefnleer Þeeruelee cesveve ³eebveer efoueer. he´efme× uesefKekeÀe JeerCee ieJeeCekeÀj ³eebveer uesKeveemeeþer heeþkeÀesN³ee keÀeieoeb®ee Jeehej keÀªve he³ee&JejCe ne DeY³eemee®ee efJe<e³e veener lej peieC³ee®ee efJe<e³e Deens Demes meebefieleues. HegÀueheeKejeb®es DeY³eemekeÀ Dee³ePe@keÀ kesÀnercekeÀj ³eebveer mebmLes®³ee keÀe³ee&meeþer MegYes®íe osTve Deeheues ceveesiele J³eÊeÀ kesÀues. efììJeeUe peJeUerue ©boe ³ee ieeJeer meg© Demeuesu³ee `osJejeF&'he´keÀuhee®eer ceeefnleer mebefielee peesMeer ³eebveer efoueer. leg<eej kegÀuekeÀCeea ³eebveer efpejeHeÀeb®eer meefJemlej ceeefnleer efoueer. efpejeHeÀeb®es he´keÀej, l³eeb®es DeVe, l³eeb®eer nesCeejer Jee{ DeeefCe l³eeb®es mebJeOe&ve keÀMeehe´keÀejs kesÀues peeles ns meebefieleues. efkeÀMeesj þekeÀjs ³eebveer he³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves 18 J³ee Je<ee&le heoehe&Ce kesÀu³ee®es DeefYevebove keÀªve mebmLesves ceneveiejheeefuekesÀ®³ee ceeO³eceeletve OeesjCeelcekeÀ keÀe³e&¬eÀce jeyeJeeJesle Demes meg®eJeues Je Deeheu³ee keÀe³e&keÀ#ee efJemleejeJ³eele Demesner meebefieleues. ³eeveblej ûeerve ueJnme& keÌueye DeeefCe ûeerve keÀefj³ej keÀesme& ³eMemJeerjerl³ee hetCe& kesÀuesu³ee J³ekeÌleeRvee ÒeceeCeHe$e efoues. mebmLes®es DeO³e#e [e@. heg©<eesÊece keÀeUs Je SvJne³ejes Jnerpeerue®es DeO³e#e [e@. efJekeÀeme nefpejveerme ³eebveer Deeheues ceveesiele J³eÊeÀ kesÀues. met$emeb®eeueve De@[. he´Jele&keÀ heeþkeÀ ³eebveer kesÀues. meJe& ceev³eJej, efJeefJeOe mebmLee Je GheeqmLeleeb®es DeeYeej ceevetve jeä^ieerleeves keÀe³e&¬eÀcee®eer meebielee kesÀueer.

The 18th Foundation Day of Paryavaran Dakshata Mandal was celebrated with fervour and enthusiasm at Dnyanaraj Sabhagruh behind TMC, Panchpakhadi on Sunday 9th July 2017. The Special Guest was Mr. Tushar Kulkarni – Giraffe Expert, the Chief Guests were Shri Kishore Thakre– Ex-CCF Social afforestation, Thane Division and Dr. Isaac Kehimkar – Butterfly Expert, the famous Author Smt. Veena Gavankar were also present. The program began with the plantation of the Jambul plant. The guests were felicitated. The July issue of the bilingual Environmental Magazine ‘AapalaParyavaran’ was released. Dr. Sanjay Joshi explained the concept of the magazine. Prof.VidyadharWalavalkar spoke comprehensively on the working of PDM. Mrs. Rupali Shaiwale explained the concept of ‘Paryavaran Shala’. Mrs. Shreelata Menon introduced the ‘Green Shoppe’ project to the audience. Smt. Veena Gavankar spoke on recycled paper and said that environment is not just a subject to be studied but a subject of life itself. Dr. Isaac Kehimkar conveyed his best wishes for the work undertaken. Smt. Sangita Joshi explained in detail the Project of Afforestation at ‘Runde Village’ in Titwala. Shri Tushar Kulkarni explained details on the types of giraffes, their food, growth and the process of conservation. He also mentioned about their decreasing numbers and why conservation is necessary. Shri KishoreThakre said to continue taking projects through the TMC legally and widen its horizon. Certificates were awarded to members of ‘Green Lover’s Club’ and ‘Green Careers’ by Dr. (Prof) Purushottam Kale – President PDM. Dr. Vikas Hajirnis – trustee expressed his thoughts with the audience for attending the programme. Entire programme was compered by Adv. Pravartak Pathak. He thanked all the distinguished guests and well-wishers.

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee JeOee&Heve efovee `DeeHeueb He³ee&JejCe' ceeefmekeÀe®eb ÒekeÀeMeve keÀjleevee ceev³eJej...


KeejHeÀgìer eofve Heejf<eo ë 2017 MANGROVE DAY CONFERENCE 2017

KeejHegÀìer efove Heefj<eosle ceeie&oMe&ve keÀjleevee keÀeboUJeve efJeYeeiee®es cegK³e Jevemebj#ekeÀ Sve. JeemegosJeve

efo. 24 peguew jespeer peeieeflekeÀ KeejHegÀìer efovee®es efveefceÊe meeOetve he³ee&JejCe o#elee ceb[U, yee. vee. yeeboes[keÀj ceneefJeÐeeue³e Je S. ìer. yeer. Sme. ³eeb®³ee meb³egÊeÀ efJeÐeceeves SkeÀ efoJemeer³e Heefj<eos®es Dee³eespeve kesÀues nesles. KeejHegÀìer, l³eeb®es Ghe³eesie Je cenlJe meJe&meeceev³eebvee keÀUeJes ne ³ee heefj<eos®ee GÎsMe neslee. keÀe³e&¬eÀcee®es he´cegKe JeÊesÀ Sve. JeemegosJeve (cegK³e Jevemebj#ekeÀ, keÀeboUJeve efJeYeeie cegbyeF&) ns nesles. he´e. keÌueeje keÀesefj³ee ³eebveer KeejHegÀìer®es cenÊJe, l³eebvee Demeuesues OeeskesÀ, Je peeieeflekeÀ heeleUerJej KeejHegÀìer®es cenlJe Þeesl³eebvee Lees[ke̳eele heìJetve efoues. l³eeveblej keÀe³e&¬eÀcee®es he´cegKe JeÊesÀ Þeer. Sve. JeemegosJeve ³eebveer efJeÐeeL³ee¥Meer mebJeeo meeOeuee. þeCes Kee[er Je efle®es mebj#eCe ³eeyeeyele keÀeboUJeve efJeYeeiee®³ee Demeuesu³ee Deeieeceer YetefcekeÀe l³eebveer mheä kesÀu³ee. he´ot<eCeecegUs p³ee keÀesUer yeebOeJeeb®ee jespeieej iesuee Deens l³eebvee hegvne celme MesleerkeÀ[s keÀmes GÐegÊeÀ keÀjlee ³esF&ue ³ee®es l³eebveer ®eebieues GoenjCe efoues. yee. vee. yeeboes[keÀj ceneefJeÐeeue³ee®³ee he´e®ee³e& [e@. ceeOegjer hespeeJej ³eebveer, DeveskeÀ efJeÐeeL³ee¥veer Deeheues he´yebOe þeCes Kee[erJej le³eej kesÀues Deensle Je l³ee®ee Deepe KeejHegÀìer®³ee mebJeOe&veemeeþer keÀmee Ghe³eesie nesle Deens ns l³eebveer meebeif eleues. [e@. he´meeo keÀe|CekeÀ ³eebveer mebJeOe&ve #es$eeleerue keÀefj³ej®³ee mebOeeR®eer ceeefnleer efoueer. he.o. ceb[Ue®es cenemeef®eJe he´e. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer þeCes Kee[er mJe®í þsJeC³eemeeþer iesu³ee 10 Je<ee&heemegve ®eeueJele Demeuesueer `mJe®í Kee[er DeefYe³eeve'³eeyeÎue ceeefnleer efoueer. ³eeveblej þeCes Kee[er®eer meÐeeqmLeleer, he´ot<eCe, pewJeefJeefJeOelee DeMee efJe<e³eebJej ueIegef®e$eHeì oeKeefJeC³eele Deeuee. SvJne³ejes Jnerpeerue ®es [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer mebhetCe& keÀe³e&¬eÀceele Peeuesu³ee cegÐeebJej ®e®ee& kesÀueer Je meJee¥®es DeeYeej ceevegve keÀe³e&¬eÀcee®eer meebielee kesÀueer.

On 24th July 2017, Paryavaran Dakshata Mandal celebrated World Mangrove Day, organized at B.N. Bandodkar College Of Science. This event was organized in collaboration with Association Of Teachers in Biological Sciences (A.T.B.S.). The objective of this event was to create awareness among people about the need & importance for conserving mangroves that are coastal guards. Mr. N. Vasudevan (Chief Conservator Forest- Mangrove Cell Mumbai) was the Chief Guest of this event. Prof. Clara Correia explained the importance of mangroves at global level & the threat they possess. Mr. N. Vasudevan stated the future role of Mangrove Cell for conservation of Thane Creek. He also stated that ecotourism will start in full swing in Than Creek. Dr. Madhuri Pejavar (Principal B.N. Bandodkar) said that the thesis of students on mangrove conservation can be applied at grassroot level. Dr. Prasad Karnik spoke about the future prospects of careers in environment. Mr. Vidyadhar Walavalkar (VicePresident of PDM) gave details information about 'Clean Creek Movement' which is a mass movement practiced from the past ten years. A documentary film on Thane Creek, Treasured Wetlands Of Thane was screened. An exhibition on biodiversity of Thane Creek was conducted in the college premise. Around a hundred & fifty people attended the session. Enviro Vigil's Dr. Sanjay Joshi presentaed a review of the day's proceedings and proposed vote of thanks.


8

evfemeie& ceU s e He³eeJ&ejCe o#elee ce[ b U ner mebmLee iesueer 18 Je<ex He³ee&JejCe #es$eele keÀe³e&jle Deens. ojJe<eea 2 Dee@keÌìesyej ³ee efoJeMeer Jev³epeerJe meHleeneevfeecfeÊeeves Meeue³se eJfeÐeeL³eem¥eeþer evfemeie& ceU s e Dee³eeespfele keÀsuee peelees. ³eeJe<eea 45 MeeUe Je 10 ceneefJeÐeeueebceOetve megceejs 1000 efJeÐeeLeea menYeeieer Peeues nesles. Pee[s DeesUKee, efvemeie& íe³eeef®e$e Je Keefpevee MeesOee DeMee leerve mHeOee¥®es Dee³eespeve kesÀues nesles. Keefpevee MeesOee mHeOexle cegueebveer efJeefJeOe Pee[s, efkeÀìkeÀ Je Flej efvemeiee&leerue IeìkeÀeb®³ee ceoleerves MeessOe Iesleuee. 20 Dee@iemì jespeer ceeveHee[e Heefj®e³e keWÀê ³esLes je$eer®³ee JesUer efomeCeejs pebieueeleerue peerJeve ³ee efJe<e³eeJej ef®e$ekeÀuee mHeOee&, He#eer eJfe<e³eeJej ÒeMvecepbe<gee, ìekeÀeTHeemevte eìfkeÀeT, JekeÀeiAe cee[ @ use mHeOee,& Keefpevee MeesOe mHeOee&, Pee[s DeesUKe mHeOee& ³ee DeeefCe DeMee DeveskeÀ veeefJev³eHetCe& He³ee&JejCeer³e mHeOee¥®es Dee³eespeve kesÀues nesles. lej 13 meHìWyej jespeer HeerHeerìer meeojerkeÀjCe mHeOex®es Dee³eespeve DeeefCe mHeOexle menYeeieer Peeuesu³ee cegueebmeeþer kegbÀYeejkeÀece keÀe³e&MeeUs®es Dee³eespeve kesÀues nesles. efo. 20 meHìWyej jespeer HeLeveeìîe mHeOex®es Dee³eespeve kesÀues nesles. ³ee mebHetCe& keÀe³e&¬eÀceebmeeþer efHeleebyejer Òees[keÌìmed ®es DeeefLe&keÀ menkeÀe³e& ueeYeues. efo. 17 meHìWyej jespeer þeC³eeleerue Þeerjib e efJeÐeeue³e ³esLes Peeuesu³ee GHe¬eÀceeuee nÊeer DeY³eemekeÀ Deevebo efMebos ns ÒecegKe HeengCes cnCetve ueeYeue.s l³eevbeer HeeHreeìrer Üejs nÊeeerJfe<e³ee®reer ceeenfleer meeebifeleuee.r ³eeJeU s er Þeejribe eJfeÐeeue³ee®es mee®feJe Deevfeue Ye[ieeJekeÀj, meom³e eifejeOrej Hejye, He.o. ce[ b Ue®es GHeeO³e#e eJfeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, meibeelree peeMseer Deeoer GHeemfLele nelse.s keÀe³e¬&eÀcee®ee meceejeHse HeeewCfec&ee eMfejieeJekeÀj ³eevbeer keÀsue.s Þeerjib e efJeÐeeue³eeves keÀe³e&¬eÀceemeeþer efJeÐeeue³e ceesHeÀle GHeueyOe keÀªve efou³eeyeÎue He.o. ceb[Ue®³ee Jeleerves DeeYeej J³ekeÌle keÀjC³eele Deeues.

NISARG MELA Paryavaran Dakshata Mandal is a NGO working in the field of Environmental Research, Awareness and Education since 18 years. Every year on 2nd Oct., PDM celebrates Wildlife Week with school children by organizing the event Nisarg Mela. This year 1000 students from 45 schools and 10 Junior Colleges participated in Nisarg Mela. The theme of Nisarg Mela was the ‘Ghariyal’. Three competitions viz. Nature Photography, Plant Identification and Treasure Hunt were conducted. On 20th Aug., at Manpada Parichay Kendra, drawing competition on Jungle at Night, Quest competition on Bird, Best from West, Working Model competition, Treasure Hunt competition, Tree Identification competitions were conducted. On 13th September, PPT presentation competition was held at Paryavaran Shala. On 20th Sept. Street Play competition was conducted. This programme was sponsored by Pitambari Produts Pvt. Ltd. On 17th Sept., at Shrirang Vidyalaya, Thane Elephant Expert Anand Shinde was the chief guest. He gave various information about Elephant with the help of PPT presentation. Shrrang Vidyalaya's secretary Anil Bhadgaonkar, Member Giridhar Parab, PDM's Vice President Prof. Vidyadhar Walavalkar, Seceretary Sangita Joshi were guests for programme. Pournima Shirgaokar concluded the programme. PDM give thanks to Shrirang Vidyalaya for giving their school for programme free of cost.

He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves Dee³eesefpele kesÀuesu³ee efvemeie&cesȳeele menYeeieer Peeuesues Meeues³e efJeÐeeLeea...


peeieelfekeÀ HeeCeLeUYecteer eofve ë 2018 WORLD WETLAND DAY : 2018 `mJe®í Kee[er DeefYe³eeve' DeeefCe peeieeflekeÀ heeCeLeU Yetceer efovee®es Deewe®f el³e meeOetve he³ee&JejCe o#elee ceb[U DeeefCe efpeuneefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e þeCes ³eeb®³ee meb³egÊeÀ efJeÐeceeves efo. 2 HesÀye´gJeejer jespeer efpeuneefOekeÀejer keÀe³ee&ue³eeleerue efve³eespeve YeJeve ³esLes heeCeLeU Yetceer efovee®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues nesles. meogece hejoMseer (GheeJfeYeeiee³re DeeOfekeÀeje,r þeCe)s, veobekfeÀMeejs oMseceKge (cenmetue, vee³eye lenefmeueoej), efJeMeeue peeOeJe, [e@. meblees<e efLeìs (GheefJeYeeieer³e DeefOekeÀejer) Deej. Jeer. leJeìs (vee³eye lenmeerueoej), Oeerjpe hejye, meew. ieerlee hejosMeer, meew. efoJ³ee heeìerue (veiejmesefJekeÀe, ceerjeYeeF¥oj), mebmLes®es DeO³e#e [e@. heg©<eesÊece keÀeUs, keÀes<eeO³e#e [e@. he´meeo keÀe|CekeÀ, GheeO³e#e he´e. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, peuele%e [e@. he´ceeso meeUmekeÀj, [e@. mebpe³e peesMeer Deeoer ceev³eJej GHeefmLele nesles. he´keÀuhe mecevJe³ekeÀ meg j ef Y e JeeueeJeuekeÀj ³eeb v eer Deeheu³ee he´emleeefJekeÀele mebhetCe& Ghe¬eÀcee®eer ªhejs<ee ceeb[ueer. [e@. he´meeo keÀe|CekeÀ Je Òee. ef®evce³e KeeveesuekeÀj ³eebveer heeCeLeUYetceer efJe<e³eer meefJemlej ceeefnleer efoueer. ³ee ef v eef c eÊeeves þeCes Deeef C e Menj heefjmejeleerue 30 MeeUebceO³es heeCeLeUYetceer efJe<e³ekeÀ pevepeeie=leer®es keÀe³e&¬eÀce IesC³eele Deeues. ³ee keÀe³e&¬eÀceeojc³eeve Iees<eJeeke̳e, heesmìj, efJn[er³ees yeveefJeCes, heLeveeìîe mheOee& DeMee efJeefJeOe mheOee& IesC³eele Deeu³ee nesl³ee. ³ee mheOee¥ceO³es SketÀCe 72 efJeÐeeL³ee¥veer menYeeie oMe&efJeuee. ³eeJesUer iesueer DeveskeÀ Je<ex veeieefjkeÀebvee Kee[ermeHeÀejer keÀjefJeCeejs he´JeerCe keÀesUer ³eeb®ee mevceeve keÀjC³eele Deeuee. þeC³eeleerue %eeveeso³e heeqyuekeÀ mketÀue®³ee efJeÐeeL³ee¥veer `he=LJeer®ee efJeveeMe DeeefCe heeCeLeUYetceer®ee Nneme' ³eeJej SkeÀ heLeveeìîe meeoj kesÀues. Jee{les MenjerkeÀjCe, pebieuelees[, oge|ceU Jevemheleer®ee veeMe ³eecegUs nesCeejs og<heefjCeece ns he´yeesOevehej heLeveeìîe `ne veeMe LeebyeJee'³ee megboj JemegbOeje ieerleeves meeoj kesÀues lej ³egjes mketÀue®³ee efJeÐeeL³ee¥veer `heeCeLeUYetceer®ee veeMe' ³ee efJe<e³eeJej heLeveeìîe meeoj kesÀues. lemes®e þeCes Kee[erleerue pewJeefJeefJeOeles®³ee íe³eeef®e$eeb®eb ÒeoMe&ve YejJeC³eele Deeueb nesleb. efpeuneefOekeÀejer cenWê keÀu³eeCekeÀj, GheefJeYeeieer³e DeefOekeÀejer megoece hejosMeer, he´e. ef®evce³e KeeveesuekeÀj ³eebveer Kee[erleerue pewJeefJeefJeOeles®es cenÊJe efJe<eo keÀªve l³ee®es mebJeOe&ve keÀjCes efkeÀleer DeeJeM³ekeÀ Deens les meebefieleues. ³eeveblej `ce@veûeesJn - cegbyeF& kesÀ leìj#ekeÀ' ne ueIegheì meJee¥vee oeKeefJeC³eele Deeuee. He.o. ceb[Ueves 10 Kee[er meHeÀejeR®es Dee³eespeve keÀªve veeieefjkeÀebvee Kee[er®es oMe&ve Ie[efJeu³eeyeÎue efpeuneefOekeÀeN³eebveer mebmLes®es efJeMes<e DeeYeej ceeveues.

World Wetland Day was celebrated on 2nd Feb. 2018 in association with Thane District Collector Office and Paryavaran Dakshata Mandal in Niyojan Bhavan at Collector Office, Thane. Mr. Sudam Pardeshi (Sub Divisional Officer, Thane), Mr. Nandkishore Deshmukh (Sub Divisional Magistrate, Mr. Vishal Jadhav (Officer), Dr. Santosh Thite (Sub Divisional Officer, Bhivandi), Mr. R.V. Tawate ( Naib Tehsildar), Mr. Dhiraj Parab, Ms. Geeta Pardeshi , Ms. Divya Patil (Corporator, Mira Bhayender), Dr. Purushottam Kale (President-Paryavaran Dakshata Mandal), Dr. Prasad Karnik (Committee MemberParyavaran Dakshata Mandal), Prof. Vidyadhar Walavalkar (Vice President-Paryavaran Dakshata Mandal), Dr. Pramod Salaskar (Water Expert), Dr. Sanjay Joshi graced the ocassion, while Ms. Surabhi Walavalkar (Project CoordinatorParyavaran Dakshata Mandal) coordinated the event. Mr. Prasad Karnik & Prof. Chinmay Khanolkar conducted power point presentations on wetland conservation that emphasised the deterioration of biodiversity of Thane Creek from the past few years due to anthro-pogenic activities. Dnyanodaya Public School, Euro School presented street plays on mangrove de-forestation, destruction of earth's natural resources followed by screening documentaries on Thane Creek & mangrove conservation. 72 Students from 30 schools were participated in Slogans, Posters, Street Play competiotions. Exhibits that covered various facets of Thane Creek were displayesd in the venue. Prize distribution ceremony was conducted to announce the winners of various competitions, which took place in January, in Wetland Awareness events. Chief Guest Mr. Mahendra Kalyankar (Collector-Thane) & Mr. Sudam Pardeshi (Sub Divisional Officer) thanked Paryavaran Dakshta Mandal's effort to conserve Thane Creek by conducting 'Thane Creek Safari'. He concluded his words by saying that protecting Thanke Creek is protecting yourself.


10

`peeieelfekeÀ HeeCeLeUYecteer eofvee' evfeecfeÊe je<ìe^³re Heejf<eo NATIONAL CONFERENCE ON WORLD WETLAND DAY

HeeCeLeU Yetceer efove jeä^er³e Heefj<eos®es GodIeeìve keÀjleevee [e@. megiebOee Mesìîes DeeefCe [e@. SkeÀveeLe cegUs

he³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves peeieeflekeÀ heeCeLeUYetceer efoveeefveefcele efo. 3 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer kesÀ. pes. meesce³³ee keÀe@uespe Dee@HeÀ mee³evme DeB[ Fbefpeefve³eeEjie, efJeÐeeefJenej ³esLes SkeÀe jeä^er³e heefj<eos®es Dee³eespeve kesÀues nesles. keÀe³e&¬eÀceeuee he´cegKe heengCes cnCetve [e@. SkeÀveeLe cegUs (President, Indian association of aquatic biology), [e@. mebpe³e peesMeer [e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea (efve. he´eO³eeefhekeÀe, JePes ceneefJeÐeeue³e) he´e. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj (GheeO³e#e, he³ee&JejCe o#elee ceb[U), [e@. megiebOee Mesìîes (he´e. kesÀ. pes. meesce³³ee ceneefJeÐeeue³e) Deeoer ceev³eJej GheeqmLele nesles. keÀe³e&¬eÀcee®eer meg©Jeele mJeeieleieerleeves Peeueer. l³eeveblej ceesveeefuemee cegKepeea ³ee efJeÐeee|Leveerves keÀe³e&¬eÀcee®es he´emleeefJekeÀ keÀªve heefj<eos®eer ªhejs<ee GheeqmLeleebmeceesj ceeb[ueer. 10 hes#ee peemle ceneefJeÐeeue³es lemes®e MeeUebceOeerue cegK³eeO³eehekeÀ, efMe#ekeÀ ³eebveer ³ee heefj<eosceO³es menYeeie Iesleuee. heefj<eos®³ee GodIeeìve me$eele [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer GheeqmLeleeb®es mJeeiele keÀªve he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee keÀe³ee&®eer Lees[ke̳eele ceeefnleer meebefieleueer lemes®e [e@. megiebOee Mesìîes ³eebveer kesÀ. pes. meesce³³ee ceneefJeÐeeue³ee®³ee he³ee&JejCe efJeYeeieeleHexÀ heeCeLeUYetceermeeþer keÀece kesÀues peele Demeu³ee®eb meebefieleueb. lej he. o.ceb[Ue®es GheeO³e#e Òee. JeeueeJeuekeÀj ³eebveer `þeCes Kee[er mJe®ílee DeefYe³eeve' ³ee ceesefncesyeeyele ceeefnleer efoueer. [e@. SkeÀveeLe cegUs, [e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea, o³eevebo mìeefueve ³eebveer cegbyeF& Je þeCes ³ee efþkeÀeCeer Demeuesu³ee heeCeLeU peeieeb®eer meÐeeqmLeleeryeeyele ceeefnleer osTve heeCeLeU peeies®³ee mebJeOe&vee®eer Del³eble iejpe Deens Demes meebefieleues.

On 3rd February 2018, a national conference on 'Wetlands For Sustainable Urban Future' at 'K.J. Somaiya College Of Science & Engineering' was conducted. Dr. Eknath Mule (Chief Guest & President, Dr. Kamlakar Indulkar(ATBS), Mr. Pravin Naik(ATBS),Indian Association Of Aquatic Biology), Dr. Sanjay Joshi(Prof. K.J. Somaiya College), Dr. Nilima Kulkarni (Ex-Professor,Vaze College), Prof. Vidyadhar Walavalkar (Vice-President, Paryavaran Dakshta Mandal) Dr. Sugandha Shetye (Prof. K. J. Somaiya College) & other dignitaries graced the ocassion. Students & teachers of more than ten schools attended this national conference. Prof. Vidyadhar Walavalkar gave a detail update about Paryavaran Dakshata Mandal's Clean Creek Movement which has gained momentum from the past twelve years. Dr. Nilima Kulkarni conducted a power point presentation on impact of urbanisation in Mumbai on wetlands & Mr. Dayanand Stalin spoke about the urgernt need to conserve the depleting wetland mass in Thane & Mumbai creek areas. The objective of this conference was to create awareness among youth about the solutions they can implement at grassroot level to conserve wetlands in Thane & Mumbai.

Heefj<eos®³ee efveefceÊeeves IesC³eele Deeuesu³ee `Heesmìj mHeOex'le menYeeieer Peeuesues efJeÐeeLeea...


11

HeeueJeer He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®³ee He³ee&JejCe MeeUs®³ee ceeO³eceeletve ceeieerue 14 Je<ee¥Heemetve He³ee&JejCeefJe<e³ekeÀ pevepeeie=leer kesÀueer peeles. DeeHeues meebmke=ÀeflekeÀ-jeä^er³e meCe, Dee®eej-efJe®eej DeeefCe meJe³eer yeoueC³eemeeþer `HeeueJeer' ³ee GHe¬eÀceebleie&le efJeefJeOe keÀe³e&¬eÀce Je<e&Yej nesle Demeleele. ns keÀe³e&¬eÀce cegK³elJes Meeues³e efJeÐeeL³ee¥meeþer jeyeefJeues peeleele. efJeefJeOe meCeeb®³ee meeojerkeÀjCeeletve He³ee&JejCeelcekeÀ yeoue Ie[eJfeCeejs keÀe³e¬&eÀce, Goe. vemweeifek&eÀ jibee®beer OeU g Je[, DeeJeepejenfle HeÀìeke̳eeb®eer efoJeeUer, Je=#eejesHeCe, Je=#emebJeOe&ve ³eemeeþer Je=#eyebOeve, He³ee&JejCemen³eesieer ieCeHeleer Je veJeje$eeslmeJe lemes®e efJeefJeOe peeieeflekeÀ He³eeJ&ejCe eofvee®bes eJfeeJfeOe membLee, meIbeìveeybejeysej®es meeojekreÀjCe Goe. peeieelfekeÀ He³eeJ&ejCe eofve, JemeOgbeje eofve, peJweeJfeeJfeOelee eofve, peeieelfekeÀ HeeCeLeU Yetceerefove, peueefove lemes®e efJeMes<eleë Menjer He³ee&JejCeeuee DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee Je<ee&peuemebOeejCe, meeb[HeeC³ee®ee HegveJee&Hej, DeHeejb H eeef j keÀ Tpee& m $ees l e, IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve, yee³ees , Jnefce&kebÀHeesefmìbie ³ee efJe<e³eebJej keÀe³e&¬eÀce Iesleues peeleele. ³ee meJe& keÀe³e&¬eÀceebletve ÒeecegK³eeves efJeÐeeLeea Je veeieefjkeÀebHe³e¥le He³ee&JejCe meJbeOev&eeeJfe<e³eer DeeHeugekeÀer Je peeie©keÀlee evfeceeC&e keÀªve l³ee®bee Òel³e#e menYeeie Jee{efJeC³ee®³ee ¢äerves Òe³elve kesÀues peeleele. leueeJeeceO³es ieCeHeleeR®es efJemepe&ve ve keÀjlee leer cetleea Iejer®e efJemeefpe&le kesÀueer peeCes ns l³eeleerue SkeÀ Heg{®es HeeTue cnCelee ³esF&ue.

PALAVI

For the last 14 years, Paryavaran Dakshata Mandal's Paryavaran Shala has been conducting various eco-friendly activities throughout the year to celebrate our traditional national festivals and to change our day-today habits. These activities are mainly conducted in various schools. PDM celebrates Holi with natural colors, Diwali without crackers, conservation and plantation of trees by celebrating Vrikshbandhan, eco-friendly Ganeshotsav and Navratrotsav. With the help of other organasations and NGOs, we celebrate World Environment Day, Earth Day, Biodiversity Day, World Wetland Day, Water Day during the year. We also conduct the workshops for rain water harvesting, Recycled waste water, Solar Energy and Domestic waste management, bio and vermi composting, etc. By implementing all these activities, we try to make the students and society and are about the environment. Now a days number of people immerse their Ganesh idols at r home. This is our most valuable achievement, regarding the enviromental awareness.

HeeueJeer ÒekeÀuHeebleie&le IesC³eele ³esCeejs ueeskeÀefÒe³e GHe¬eÀce ë FkeÀes ÖesÀv[ueer ieCeHeleer keÀe³e&MeeUe DeeefCe þeCes Kee[er meHeÀejer


12

keÀe³e¬&eÀce

menYeeieer

ceeieo & Mek&eÀ

vewmeefie&keÀ jbieeb®eer keÀe³e&MeeUe ( 7 efþkeÀeCeer)

500

HeeweCf e&cee efMejieeJekeÀj, oeefceveber ®eeUkesÀ, efveOeer cneÒeUkeÀj, megjefYe JeeueeJeuekeÀj, megJeCee& yebies

ûeerve ueJnme& keÌueye ( 10 J³eeK³eeves)

52

[e@. ceevemeer peesMeer, HeeweCf e&cee efMejieeJekeÀj, Debpevee osJemLeUs, nsleue ieeuee, efJekeÀeme osmeeF&

ieCeHeleer keÀe³e&MeeUe (39 efþkeÀeCeer)

561

megJeCee& yebies, Hegpee Ye[ebies, Je<ee& MebkeÀj, Meeruee JeeieUs, HeeewCfec&ee eMfejieeJekeÀj

He³ee&JejCe MeeUe (3 MeeUe) ë %eevemeeOevee efJeÐeeue³e, efMeJeeF& efJeÐeeue³e, ue#ceeryeeF& efJeÐeeue³e

150

vesne Ieeiejs, cegkegÀue cegPegceoej, oeefceveer ®eeUkesÀ, HeeewCfec&ee eMfejieeJekeÀj

keÀeieoer efHeMeJeer keÀe³e&MeeUe ë efMeJeeF& efJeÐeeue³e

40

megJeCee& yebies, cegkegÀue cegPegceoej

HueemìerkeÀ PeW[e pevepeeie=leer keÀe³e&MeeUe

1000

HeeewCfec&ee eMfejieeJekeÀj

jeKeer yeveefJeCes keÀe³e&MeeUe ë DeeoMe& FbeqiueMe mkegÀue, ue#ceeryeeF& FbiueerMe mkegÀue, %eevemeeOevee efJeÐeeefvekesÀleve

225

megJeCee& yebies, cegkegÀue cegPegceoej, Hegpee Ye[ebies, Hegpee Yeì

DeekeÀeMe kebÀefoue yeveefJeCes keÀe³e&MeUe (3 MeeUe)

105

megJeCee& yebies, Hegpee Ye[ebies

HeeCeLeU Yetceer pevepeeie=leer keÀe³e&¬eÀce (25 MeeUe)

2825

HegefCe&cee efMejieeJekeÀj, oeefceveer ®eeUkesÀ, efveOeer cneÒeUkeÀj, Hegpee Ye[ebies, megjefYe JeeueeJeuekeÀj, megJeCee& yebies

þeCes efJeÐeeLeea He#eerecf e$e mebcesueve 17 veesJnsyb ej 2017

90

He³ee&JejCe o#elee ceb[U, efpe%eemee, nesHe, HeÀve&, ³egyeermeerpeer

efHeÀuce keÌueye ë ef[SJner ceneefJeÐeeue³e-Yeeb[Ht e, je@³eue ceneefJeÐeeue³e, efouekeÀ@He Fefvmììîetì

220

HegefCe&cee efMejieeJekeÀj, megos<Cee HegCeleebyeskeÀj

efvemeie& Ye´cebleer ( 6 efþkeÀeCeer)

105

nsceble keÀejKeeefveme, Debpevee osJemLeUs, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, [e@. ceevemeer peesMeer

ce@efpekeÀ yekesÀì keÀe³e&MeeUe (2)

60

ûeerve ueJnme& keÌueye DeeefCe He³ee&JejCe MeeUe mecevJe³ekeÀ

FkeÀes efHeÀuce keÌueye (10 keÌueye)

108

megos<Cee HegCeleebyeskeÀj, efveOeer cneÒeUkeÀj


13

ceeieo & Mek&eÀ

keÀe³e¬&eÀce

menYeeieer

þeCes ceneHeeefuekeÀe Je=#eJeuueer ÒeoMe&ve

700

[e@. ceevemeer peesMeer, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, ûeerve ueJnme& keÌueye

Kee[er meHeÀejer (8) peevesJeejer 2018

90

[e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ, [e@. ef®evce³e KeeveesuekeÀj, [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs, [e@. mebpe³e peesMeer, megjefYe JeeueeJeuekeÀj

He³ee&JejCe o#elee ceb[U veboveJeve megob j Iejiegleer yeeie mHeOee&

31 mHeOe&keÀ 5 meesmee³eìer

[e@. ceevemeer peesMeer, Deefveue þekeÀjs, [e@. Debpeueer jlveekeÀj, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, Hegpee Ye[ebies

veJeJe<e& mJeeiele ³ee$ee - cee®e& 2018

3000

[e@. ceevemeer peesMeer, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj

kegÀb [erleerue Pee[eb®eer ueeieJe[ Je efveiee keÀe³e&MeeUe iuesveceeie& -DebOesjer

40

[e@. ceevemeer peesMeer, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj

Sue DeB[ ìer efHeÀuce HesÀmìerJeue, ceneHes

50

[e@. mebpe³e peesMeer, [e@. keÀuHevee peesMeer

mìefue¥ie FvHeÀesìskeÀ - DebkegÀj Leerce Heeke&À

21

HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, cegkegÀue cegPegceoej

He³ee&JejCe efoveeefveefceÊe pevepeeie=leer keÀe³e&MeeUe keÀsHeeD r ee³eìer

40

[e@. mebpe³e peesMeer, ÒeJele&keÀ HeeþkeÀ, [e@. ceevemeer peesMeer, mebieerlee peesMeer

keÀeieoer efHeMeJeer yeveefJeCes keÀe³e&MeeUe

20

megJeCee& yeebies, Hegpee Ye[ebies

He³ee&JejCemvesner jeKeer keÀe³e&MeeUebvee Meeues³e efJeÐeeLeeaveeR®ee YejIeesme Òeeflemeeo efceUlees...

Je=#eJeuueer ÒeoMe&veeleerue He.o. ceb[Ue®eer HegjmkeÀej ÒeeHle keÀueeke=Àleer...


14

evfemeie& Yec´elbeer NATURE TRAIL He.o.ceb [ UeleHex À Dee³ees p eer l e keÀjC³eele ³es C eeN³ee ef v emeie& YeìkebÀleerceO³es ³eeJe<eea veJ³eeves keÀener YeìkebÀleeR®eer Yej He[ueer. cegbyeF& þeC³eepeJeUerue pewJeefJeefJeOelee oeKeefJeC³eemeeþer mLeeefvekeÀ SkeÀefoJeMeer³e YeìkebÀleermeesyele ceneje<ì^eyeensjerue iegpejele, keÀvee&ìkeÀ, GÊejeKeb[ Je efmekeÌkeÀerce DeMee jep³eebceO³es megOoe He.o.ceb[Ueves YeìkebÀleer Dee³eespeerle kesÀu³ee. HeefM®ece Ieeì, efnceeue³e HeJe&lejebie, keÀ®í®es jCe, efJemleerCe& peueeMe³e DeMee DeveskeÀ efþkeÀeCeer keÀMee ÒekeÀejs pewJeefJeefJeOelee Dee{Ugve ³esles. l³ee®eyejesyej nJeeceeveeleerue yeoue, Yejleer Deesnesìer ojc³eeve HeeC³ee®³ee HeeleUerleerue yeoue, mecegêmeHeeìerHeemegve Demeuesu³ee Gb®eerleerue yeoue ³ee meJe& iees<ìeRMeer pegUJegve Iesle l³ee Heefjmejeleerue pewJeefJeefJeOelee keÀMeer mJele:®es DemleerlJe efìkeÀJegve Deens ³ee®ee Gueie[e ³ee YeìkebÀleer®³ee ceeO³eceelegve ueeskeÀebvee Peeuee. iegieueJej Deepe meJe& ÒekeÀej®eer ceenerleer GHeueyOe Deens. Jne@ìmd eDe@He Jej DeveskeÀ jbieeryesjbieer íeve HeÀesìes efHeÀjle Demeleele. HeCe efvemeiee&leerue meJe& ieceleerpeceleer lesLes HeenC³eele cepee veener. mJele: efJeefMe<ì efþkeÀeCeer peeGve, Heengve l³eeleerue Deevebo ®eerjëkeÀeue ceveele Iej keÀªve jenlees. DeeleeHe³e¥le npeejes ueeskeÀebveer Deece®³eemeesyele ne DevegYeJe Iesleuee Demetve efJeÐeeLeea, Jev³epeeJre íe³eee®fe$ekeÀej, evfemeieÒ&ecseer ³eevbeer YeìkeÀbleeuree YejYeªve Òeleemreeo efouee.

This year, some new sites and locations were added to a popular Nature Trail initiative taken by PDM since past few years. In addition to introduce common man to the biodiversity around Mumbai and Thane, tours were also organized to study nature in Sikkim, Rajsthan, Uttarakhand, Western Ghat, Gulf of Kutch, etc. We have received an overhelming response so far from students, youngsters, amature photographers, common citizens, nature lovers and professionals as well.

DATE

LOCATION

RESOURCE PERSON

TYPE

15th April 2017

Thane Creek Safari

Avinash Bhagat, Clara Correia

Bird Watching and Mangrove

16th April 2017

Thane Bird Count, Thane

PDM Team with Ravindra Sathye

Bird Watching

29th-30th April 2017

Khandas-Bhimashankar, Pune

Avinash Bhagat

Stargazing, Birdwatching

3rd-12th May 2017

Sikkim

Avinash Bhagat

Birdwatching

17th-18th June 2017

Phansad Wildlife Sanctuary, Raigad

Avinash Bhagat, Clara Correia

Reptile-amphibians and monsoon flora

18 June 2017

Nagala - Sanjay Gandhi Udyn

Hemant Karkhanis

7th-9th July 2017

Amboli Ghat

Avinash Bhagat


15

DATE

LOCATION

RESOURCE PERSON

TYPE

29th-30th July 2017

Matheran, Raigad

Avinash Bhagat, Hemant Ware

Reptile-amphibians and monsoon flora

19th - 20th Aug. 2017

Nannaj Sanctuary

Avinash Bhagat

8th Oct. 2017

Uran - Navi Mumbai

Avinash Bhagat

Wetland Birdwatching

14th Oct. 2017

Mumbra Devi Hills

Avinash Bhagat

Raptor watching

11th-12th Nov. 2017

Bhimashankar Wildlife Sanctuary Pune

Avinash Bhagat, Pravin Vishe

Birdwatching


16

DATE

LOCATION

RESOURCE PERSON

TYPE

16th-19th Nov. 2017

Little Rann of Kutch, Gujarat

Avinash Bhagat

Birdwatching and other biodiversity

3rd Dec. 2017

Thane Creek, Thane

Hemant Karkhanis

Birdwatching, Mangroves

16th-17th Dec. 2017

Bhigwan-Kumbhargaon, Pune

Avinash Bhagat, Pravin Vishe

Birdwatching

24th Dec. 2017

Kachrali Lake, Thane

Anjana Devsthale

Plant identification

31st Jan3rd Feb 2018

Great Rann of Kutch, Gujarat

Avinash Bhagat

Birdwatching and other biodiversity

7th-10th February 2018

Great Rann of Kutch, Gujarat

Avinash Bhagat

Birdwatching and other biodiversity

25th Feb. 2018

Dattaji Salvi Udyan, Thane

Pournima Shirgaonkar, Vaidehi Ganu

Plant identification

1st-4th March 2018

Dandeli Wildlife Sanctuary,Karnataka

Avinash Bhagat

Birdwatching and other biodiversity

8th April 2018

Bara Banglow, Thane

Dr. Manasi Joshi

Plant identification


17

He³eeJ&ejCe MeeUe ([eeWyfeJeuee)r eJfeYeeiee®es GHe¬eÀce 2017-18 PARYAVARAN SHALA (DOMBIVLI) PROJECT 2017-18 megÆerleerue efMeefyejs mebK³ee - 02

menYeeieer mebK³ee - 96

IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 7

menYeeieer mebK³ee - 226

osJejeF& ÒekeÀuHe HeerHeerìer Mees mebK³ee - 2

menYeeieer mebK³ee - 115

efvemeie& cesȳeele ÒekeÀuHe meeoj keÀjleevee efJeÐeeLeea

osJejeF& ³esLes Je=#eejesHeCe mebK³ee - 1

menYeeieer mebK³ee - 100

efvecee&u³e mebkeÀueve DeefYe³eeve mebK³ee - 01

menYeeieer mebK³ee - 450

He³ee&JejCe mvesner jeKeer keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 01

menYeeieer mebK³ee - 44

FkeÀes-ÖesÀv[ueer ieCesMe cetleea keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 01

menYeeieer mebK³ee - 21

FkeÀes-ÖesÀv[ueer ieCesMe cetleea keÀe³e&MeeUe (efJeÐeeL³ee¥meeþer) keÀe³e&MeeUe - 02

menYeeieer mebK³ee - 261


18

He³eeJ&ejCe MeeUe ([eeWyfeJeuee)r eJfeYeeiee®es GHe¬eÀce 2017-18 PARYAVARAN SHALA (DOMBIVLI) PROJECT 2017-18 JevejeF& ÒeoMe&ve mebK³ee - 01

menYeeieer mebK³ee - 3000 He#eereo f ve GHe¬eÀce

keÀe³e&¬eÀce - 02 veJeJe<e& mJeeiele ³ee$esleerue IevekeÀ®eje J³eJemLeeHevee®eer ef®e$e ÒeoMe&veer yeIeleevee veeieefjkeÀ...

HeerHeerìer Mees Üejs HueemìerkeÀ pevepeeie=leer ÒeoMe&ve mebK³ee - 5

menYeeieer mebK³ee -1550 efvemeie&cesUe

keÀe³e&¬eÀce - 01

menYeeieer mebK³ee -600 (37 MeeUe)

menYeeieer mebK³ee - 665

HeeCeLeU Yetceer efove FkeÀes-ÖesÀv[ueer ieCesMeeslmeJe pevepeeie=leer Mees - 1

menYeeieer mebK³ee - 350

keÀe³e&¬eÀce - 03

menYeeieer mebK³ee - 275 J³eeK³eeve

jeveYeepeer ÒeoMe&ve mebK³ee - 3

keÀe³e&¬eÀce - 02

menYeeieer mebK³ee - 420

menYeeieer mebK³ee - 780 vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe

He³ee&JejCe meHleen - efveyebOe DeeefCe ef®e$ekeÀuee mHeOee& mebK³ee - 3

keÀe³e&MeeUe - 07

menYeeieer mebK³ee - 1655

menYeeieer mebK³ee - 350 He³ee&JejCe keÀÆe ueIegef®e$eHeì ceneslmeJe

mebK³ee - 1

menYeeieer mebK³ee - 1800

DeekeÀeMekebÀefoue keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 4

menYeeieer mebK³ee - 186

ieeb[U t Kele keÀe³e&MeeUe mebK³ee - 1

menYeeieer mebK³ee - 70

[eWefyeJeueer MeeKesves ³ee Je<eeaHeemetve `He³ee&JejCe keÀÆe' megª kesÀuee. leerve efoJeme He³ee&JejCe efJe<e³eemebyebOeerle lep%e ceeie&oMe&ve keÀjleerue. ³eboe p³es<þ uesefKekeÀe JeerCee ieJeeCekeÀj ³eeb®eer cegueeKele DeeefCe Menjer pewJeefJeefJeOelee efJe<e³eeJej ceerveue ceebpejskeÀj ³eeb®es J³eeK³eeve ... veJeJe<e& mJeeiele ³ee$ee [eWefyeJeueerle efJeefJeOe keÀe³e&¬eÀceebletve ef®e$e ÒeoMe&veerÜejs Ieve®ekeÀje J³eJemLeeHeve efJe<e³eeJej pevepeeie=leer


23

He³eeJ&ejCe MeeUe (keÀu³eeCe) eJfeYeeiee®es GHe¬eÀce 2017-18 PARYAVARAN SHALA (KALYAN) PROJECT 2017-18 HeerHeerìer Mees Üejs HueemìerkeÀ pevepeeie=leer mebK³ee - 03

menYeeieer mebK³ee - 420 jeveYeepeer ÒeoMe&ve

mebK³ee - 02

menYeeieer mebK³ee - 1900

FkeÀes-ÖesÀv[ueer ieCesMeeslmeJe pevepeeie=leer mebK³ee - 01

menYeeieer mebK³ee - 60

ieCeHeleer keÀe³e&MeeUe (efJeÐeeL³ee¥meeþer) mebK³ee - 01

menYeeieer mebK³ee - 62

DeekeÀeMekebÀefoue keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 03

menYeeieer mebK³ee - 204

ueIegef®e$eHeì ceneslmeJe mebK³ee - 02

menYeeieer mebK³ee - 1800 efvemeie&cesUe

mebK³ee - 01

menYeeieer mebK³ee - 1500

nesUer®³ee FkeÀes ÖesÀv[ueer jbie keÀe³e&MeeUsle ef®ecegkeÀu³eeb®ee GlmHegÀle& menYeeie

vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 3

menYeeieer mebK³ee - 1200

keÀ®eje J³eJemLeeHeve pevepeeie=leer j@ueer mebK³ee - 08

menYeeieer mebK³ee - 40

HueemìerkeÀ mebkeÀueve keWÀê keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneHeeefuekesÀ®³ee ceeO³eceeletve 47 MeeUebceOetve 247 efkeÀuees HueemìerkeÀ mebkeÀefuele keÀªve les Hegve&Òeef¬eÀ³esmeeþer HeeþefJeues. veJeJe<e& mJeeiele ³ee$ee jesìjer keÌueye Dee@HeÀ keÀu³eeCe men veJeJe<e& mJeeiele ³ee$esle menYeeie. ef®e$eÒeoMe&veer DeeefCe He$ekeÀebÜejs He³ee&JejCeefJe<e³e pevepeeie=leer...

IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve keÀe³e&MeeUe keÀe³e&MeeUe - 02

menYeeieer mebK³ee - 110

HeeCeLeU Yetceer efove mebK³ee - 02

menYeeieer mebK³ee - 410

efììJeeUe ³esLes ÒeLece®e Dee³eesefpele kesÀuesu³ee efvemeie&cesUeJ³eeuee GlmHegÀle& Òeeflemeeo efceUeuee. 17 MeeUebceOetve 406 efJeÐeeLeea menYeeieer Peeues... osJejeF& GHe¬eÀceeble Peeuesu³ee Je=#ejesHeCe keÀe³e&¬eÀceele 205 veeieefjkeÀebveer menYeeie Iesleuee...


24

evfemeie& ceU s e ë [eeWyfeJeueer - eìfìJeeUe NISARG MELA : DOMBIVALI - TIWALA [eWefyeJeueer ë efo. 17 peevesJeejer 2018 jespeer ÒekeÀeMe efJeÐeeue³e, ieesûeeme Jee[er ³esLes efvemeie& cesUe mebHevve Peeuee. He³ee&JejCe o#elee ceb[U, jesìjer keÌueye Dee@HeÀ ³ebie [eWefyeJeueer DeeefCe jesìjer keÌyeue Dee@HeÀ efÒeceer³ece ³eebveer meb³egkeÌleHeCes ne cesUeJee Dee³eesepf ele kesÀuee neslee. ³eboe®es ns eflemejs Je<e& nesles. Meeues³e efJeÐeeL³ee¥®eer MeeMJele He³ee&JejCe, HeefjmebmLesleerue meJe&®e peerJeeb®es cenÊJe DeeefCe SkeÀceskeÀebJejerue DeJeuebyeve ³eeefJe<e³eer ceeefnleer lemes®e He³ee&JejCeMeer cew$eer JneJeer ³ee GÎsMeeves efvemeie& cesUe Dee³eesefpele kesÀuee peelees. [eWefyeJeueerleerue 37 MeeUebceOetve 600 efJeÐeeLeea menYeeieer Peeues nesles. l³eebveer mesuHeÀer efJeLe Hue@vì, efvemeie& íe³eeef®e$eCe, Hee@Jej Hee@Fì¥ meeojerkeÀjCe, SkeÀ efceveerì JekeÌle=lJe mHeOee&, efvemeie& keÀefJelesJej DeeOeejerle ef®e$ekeÀuee, ìekeÀeTletve efìkeÀeT, JekeÀeAie cee@[sume, efûeìeRie keÀe[& yeveefJeCes DeMee efJeefJeOe mHeOee¥ceOetve Yeeie Iesleuee. mesuHeÀer efJeLe Hue@vìmed meeþer Heefjmejeleerue 40 Pee[s efveJe[C³eele Deeueer nesleer.

Dombiwali : On 17th January 2018, Paryavaran Dakshata Mandal, Rotary Club of Young Dombivli and Rotary Club of Premium jointly organized Nisarg-Mela at Prakash Vidyalaya, Gograswadi. Approximately 600 students from 37 schools from Dombivli participated in various competitions. . This was the third year of Nisarg Mela at Dombivli. There were 10 competitions as Selfie with Plant, PowerPoint Presentation, Bird Identification, Insect Identification, Street Play, Elocution, Working Model, Drawing, Baste out of Waste and Greeting Card Making. For Selfie with plants list of 40 indigenous plants which are found in Dombivli were given to students, of which they had to find the plant and take Selfie with it. Purpose of this competition was to make students look into the surrounding and identify the plants around them.

eì f ìJeeUe ë eof. 16 HeÀsyeJg´eejer 2018 jepseer ieCeMse eJfeÐeeue³e eìfìJeeUe ³esLes efvemeie& cesUe mebHevve Peeuee. He³ee&JejCe o#elee ceb[U, jesìjer keÌueye eìfìJeeUe DeeeCfe ieCeMse eJfeÐeeue³e ³eevbeer me³bekgelÌeHeCes ne ceU s eJee Dee³eeespfele kesÀuee neslee. efììJeeUe efvemeie&cesȳee®es ³eboe®es ns Heefnues®e Je<e& nesles. Meeues³e efJeÐeeL³ee¥®eer MeeMJele He³ee&JejCe, HeefjmebmLesleerue meJe&®e peerJeeb®es cenÊJe DeeefCe SkeÀceskeÀebJejerue DeJeuebyeve ³eeefJe<e³eer ceeefnleer lemes®e He³ee&JejCeMeer cew$eer JneJeer ³ee GÎsMeeves efvemeie& cesUe Dee³eesefpele kesÀuee peelees. efììJeeUe Heefjmejeleerue 17 MeeUebceOetve 406 efJeÐeeLeea menYeeieer Peeues nesles. lej ieCesMe efJeÐeeue³ee®³ee 100 efJeÐeeL³ee¥veer ef®e$e ÒeoMe&veer Heeefnueer. ³eeJesUer efvemeie& ef®e$ekeÀuee, Hee@Jej Hee@Fì¥ meeojerkeÀjCe, efvemeie& keÀefJelee, ìekeÀeTletve efìkeÀeT, JekeÀeAie cee@[us me, cegKeJeìs yeveefJeCes DeMee efJeefJeOe mHeOee& efJeÐeeL³ee¥meeþer Dee³eesefpele kesÀu³ee nesl³ee. lemes®e He#eer, meeHe, efkeÀ[s ³eeb®eer DeY³eemeHetCe& ef®e$eÒeoMe&veer ueeJeC³eele Deeueer nesleer. lemes®e peeog®es Òe³eesie oeKeefJeC³eele Deeues.

Titwala : On 16th Feb. 2018, Nisarg Mela was jointly organized by PDM, Rotary club Titwala and Ganesh Vidyalay and Junior college. Approximately 406 students from 17 schools participated in various competitions. 100 Students from Ganesh Vidyalaya were seeing the exhibits. This was the first year of Nisarg Mela at Titwala. The competitions held were Drawing, Best out of Waste, Elocution, Environmental song, Mask Making, Working Model and Street Play. The topics for all competitions were selected in such a way to introduce students to different aspects of nature, importance of its conservation and induce them to think for solutions of environmental problems. Exhibits of Birds, Insects and Snakes were displayed for students. A Magic Show was held for recreation.


25

DekbeÀgj Leecre HeekeÀ&

ANKUR THEME PARK

Leerce Heeke&ÀceOeerue meWêer³e Mesleer yeIeleevee ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeLeea

DebkegÀj ë Menjer He³ee&JejCe mebJeOe&vee®es efMe#eCe osCeeje `DebkegÀj' Leerce Heeke&À ne He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee SkeÀ cenÊJee®ee GHe¬eÀce Deens. ³eeÜejs SketÀCe 12 efJeefJeOe ÒekeÀuHe DebkegÀj ceOes le³eej kesÀues Deensle. Goe. meWêer³e Mesleer, Mes[ neTme, ieeb[tU Kele ÒekeÀuHe, pewJe FbOeve, peweJf ekeÀ Kele, Je<ee& peuemebOeejCe, Deew<eOeer JevemHeleer yeeie, HegÀueHeeKeª, GÐeeve, keÀeb[er keÀesUmee, ie®®eerleerue yeeie F. 2007 meeueer megª Peeuesu³ee DebketÀj Leerce Heeke&À®es ³eboe®es 11 Jes Je<e&. ojJe<eea megceejs 2500 Meeues³e-ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeLeea DebkegÀj Leerce Heeke&À ÒekeÀuHeeuee Yesì osleele. DeveskeÀebveer DeeHeues ÒekeÀuHe DebkegÀj Leerce Heeke&À®³ee ceoleerves kesÀues Deens. DeveskeÀ kebÀHev³eebveer meer.Sme.Deej. Debleie&le DebketÀj ÒekeÀuHeeuee Yesìer efou³ee Deensle. DebkegÀj ÒekeÀuHeeuee ³eboe Yesì efouesu³ee keÀener ceev³eJej mebmLeeceO³es kes À . pes . mees c e³³ee ceneef J eÐeeue³ee®ee meceeJes M e Deens . ³ee ceneeJfeÐeeue³eeleeure eJfeÐeeL³eev¥eer 10 eMfe#ekeÀemben JeÐweekfeÀ³e IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve ÒekeÀuHeeuee Je DebkegÀj Leerce Heeke&Àuee Yesì efoueer.

Leerce Heeke&ÀceOeerue ieeb[tU Kele ÒekeÀuHe

Ankur is our environment conservation education centre which demonstrates 12 urban based conservation projects in it practices for group to see, understand and implementation. PDM Ankur - includes projects like shade house, Organic Farming, terrace garden, Butterflies garden, vermicomposting, vermi wash, Biogas, Biocomposting, Rain water harvesting, Aquaculture, medicinal plants, magic bucket, students nursery etc. Ankur was established in the year 2007, every year more than 2500 students and general people visited Ankur. Theme park is the site where we given information of above project. we conducting students visit for 3hrs. these site also available for students projects. Some special delegates visited Ankur especially K.J. Somaiya College Of Science And Commerce Vidyavihar Visited the Biomedical Waste Mangement Pant and Ankur Theme Park.

Leerce Heeke&ÀceOeerue meWêer³e Mesleer yeIeleevee ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeLeea


26

DebkegÀj #es$e Yesìer Sr. No.

Month

General visitor

Students

Total

1

April

27

88

115

2

May

19

-

19

3

June

21

-

21

4

July

35

33

68

5

August

27

10

37

6

September

41

75

116

7

October

41

88

112

8

November

28

20

48

9

December

27

96

123

10

January

48

615

663

11

February

39

528

567

12

March

26

-

26

338

1553

TOTAL

efvemeie& -efJe%eeve mebMeesOeve ÒekeÀuHe : menYeeieer efJeÐeeLeea Sr. no. 1

2

Students name

1891 STUDENT PARTICIPANTS IN NISARG-SCIENCE PROJECT

Qualification

Project Topic

Deepak Lingam.(Shivjiraov S.Jondhale Polytechnik College Asangaon)

B.E. Civil

Solid Waste Management

Prachi Gawkadkar.Anju Gosavi.Prachi Jagtap.Shraddha Gade. (A.P.shah Institute Of Technology, Thane)

B.E.Civil

Composting With Admixtures.

VOLUNTEER ACTIVITY Joshi Bedekar College Thane,S.Y.Bcom 12 students volunteering in month of September. 2017. K.J.Somaiya College Vidyvihar, B.E.Ad 10 Sut. volunteering in month of Dec. 2017 Work at Ankur Theme Park Vermicompos , Biocompost Paking and Poly Bag Filling.


27

He³eeJ&ejCeHejtkeÀ peeJreveMeuweer ceeieo&Mev&e GREEN LIVING CONSULTANCY He³eeJ&ejCe o#elee ce[ b Ue®³ee Jeleevres meª g keÀjC³eele Deeueus³ee nejfle GÐeeise eMfe#eCee®es ns Hee®eJes Je<e& Demevte ³ee DeY³eeme¬eÀceeuee veeieejfkeÀe®bee GÊece Òeeflemeeo ueeYele Deens. ³ee DeY³eeme¬eÀceele JeveerkeÀjCe, ie®®eerJejerue yeeie, Ieve-Deesuee keÀ®eN³ee®es J³eJemLeeHeve, pewJeefJeefJeOelee, kegÀb [erleerue Pee[eb®eer ueeieJe[ DeeefCe efveiee Deeoer efJe<e³eebJej keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeu³ee. ³eele lep%eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. petve 2017 les SefÒeue 2018 ³ee keÀeueeJeOeerle Peeuesu³ee ³ee keÀe³e&MeeUebvee SketÀCe 590 veeieefjkeÀebveer Yeeie Iesleuee. Date 5th June 2017

This is the fIfth year of Green Careers Courses which has functioned in positive ways. This year green careers conducted workshops on various environmental aspects like afforestation, Wet waste management, domestic wet management, aquaculture, terrace gardening, pot filling, biodiversity. Total 590 participants participated in green careers from June 2017 to t0 April 2017.

Workshop

Place

No. of Participents

Afforestation

Emco Limited, Thane

30 Nos 25 Nos

5th June 2017

Domestic wet waste management through Magic bucket.

L & T Gate no.5, Powai

6th June 2017

Waste management and Afforestation

Hindustan Uni Lever, Andheri

60 Nos

7th June 2017

Domestic wet waste management through magic bucket

Axis Bank, Airoli

10 Nos

10th and 11 th June 2017

Terrace garden workshop

Enviro vigil, Kalwa

15 Nos

11 th June 2017

Domestic wet waste management through magic bucket

Samitra Society, Thane

25 Nos

14th June 2017

Domestic wet waste management through magic bucket

Axis Bank, Worli

10 Nos

5th Aug. 2017

Plantation and Pot filling

Vatsalya trust, Vikroli

25 Nos

5th and 6th Aug. 2017

Aquaculture

Enviro vigil, Kalwa

5 Nos

19th Aug. 2017

Nirmalya Collection and Its Management

Paryavaran Shala, Thane

15 Nos

23rd Aug. 2017

Wet Waste Management

Bhagawati school, Thane

60 Nos

26th Aug. 2017

Wet Waste Management

Rutu Enclave, Thane

25 th Nos.


28

celm³eMesleer ceeie&oMe&ve

Je<ee& peuemebOeejCe keÀe³e&MeeUe Date

Workshop

Place

No. of Participents

9th Sept. 2017

Wet Waste Management

Nandanvan Homes, Kalwa

60 nos

16th Sept. 2107

Biodiversity

Paryavaran Shala, Thane

20 nos

23rd Sept and 24th Sept 2017

Terrace garden

Enviro vigil, Kalwa

5 Nos

4th Oct. 2017

Gardening workshop

L & T, Powai

20 Nos

8th Oct. 2017

Wet Waste Management

Kojagiri CHS, Andheri

20 Nos

8th Oct. 2017

Wet Waste Management

Khanda colony, New Panvel

20 Nos

18th Nov. 2017

Butterfly garden

Paryavaran Shala, Thane

35 Nos

16th Dec. 2017

Birds and their habitat

Paryavaran Shala, Thane

30 nos

16th Dec. 2017

Waste Management

Guru Nanak College, GTB

30 nos

20th Jan. 2018

Health and Environment

Paryavaran Shala, Thane

12 Nos

17th Feb. 2018

Rain Water Harvesting

Paryavaran Shala, Thane

13 Nos

17th March 2018

Solar cooker

Paryavaran Shala, Thane

20 Nos

21st April 2018

Water Audit

Paryavaran Shala, Thane

meWêer³e Mesleer ceeie&oMe&ve

kegbÀ[erleerue jesHe ueeieJe[ DeeefCe efveiee


29

ûeevre MeeH@eer

GREEN SHOPEE

`ûeerve Mee@Heer' ³ee ÒekeÀuHee®eb ns meneJeb Je<e&! ³ee ÒekeÀuHeele osMeeleerue efJeefJeOe YeeieebceOes keÀe³e&jle Demeuesu³ee DeMeemekeÀer³e mesJee mebmLeebkeÀ[tve (SvepeerDees) Deecneuee DeefleMe³e YejIeesme Òeeflemeeo efceUlees Deens. cenejeä^eleerue efYeJeb[er, þeCes, Deewjbieeyeeo, ueeletj lemes®e keÀvee&ìkeÀ, DeebOe´ÒeosMe, efouueer ³ee efþkeÀeCeebntve efceUtve SketÀCe Deeþ mebmLee ³eeJe<eea Deece®³ee `ûeerve Mee@Heer' ³ee ÒekeÀuHeeMeer pees[u³ee iesu³ee Deensle. `ûeerve MeeH@ee'r®³ee ³eeoelre Deelee leyyeue 150 veeJeevr³eHeCte,& He³eeJ&ejCe Je evfemeiem&venser GlHeeoveb Deensle. ³ee ÒekeÀuHeeMeer keÀeH@eejxìs #e$seeleeure oevse keÀbHev³eeoKseeure ³ee Je<eea pee[ s u³ee iesu³ee Deensle. ³ee Je<eea `ûeerve Mee@Heer'®³ee ceeO³eceeletve He³ee&JejCe #es$eele Demeuesu³ee jespeieeje®eer lemes®e mJe³ebjespeieejemeeþer GHeueyOe Demeuesu³ee mebOeer®eer ceeenfleer Je ceeieo&Mev&e keÀjC³eemeeþer `ûeevre eufeeJÅnie keÀvmeuìvmee'r ne ÒekeÀuHe megª keÀjC³eele ³esle Deens. ³ee ceeO³eceeletve®e He³ee&JejCeemebyebefOele cenÊJee®es efoJeme meepejs keÀjC³eemeboYe&le Je<e&Yejeleerue keÀe³e&¬eÀceeb®eer DeeKeCeer keÀjC³eele Deeueer Deen.s J³eJemLeeHeve eJfe<e³ee®eb eMfe#eCe IeCseeN³ee eJfeÐeeL³eev¥ee `meesMeue ceekexÀeEìie'®ee DevegYeJe ÒeeHle keÀªve osC³eemeeþer ûeerve Mee@Heer®³ee ceeO³eceeletve SkeÀ DeefYeveJe keÀe³e&¬eÀce keÀjC³eele Deeuee.

Green Shoppe enters into its 6th year with even more positivity, support and aspirations of all the networking NGOs. This year the Green Shoppe added 8 new NGOs to its list of which 2 are from Mumbai, 1 from Bhivandi (thane), 1 from Karnataka, 1 from Andhra Pradesh, 1 from Delhi, 1 from Aurangabad and 1 from Latur. In all, the Green shoppe has now around 150 products to its booty. This year we added new rakhis made from ceramic, and had the small Shadu idols of Ganapati from Eco exist too. We added two new coporate too to the list for being able to spread the message to more people. Two schools Arunodaya Public school and Dahisar Universal High School have been very supportive of all the activities of the Green Shoppe. The Green Shoppe announced its Green Living consultancy programmes with waste, water, and energy management and also Green Career options. The third project under this banner is eco friendly celebrations and events which include all the main environment days, our festivals and also birthdays.


30

GREEN SHOPEE'S EVENTS DURING YEAR 2017-18 Month

Festival / Events

Exibition

Total

Remark

July - August

Rakhi

1 Corporate, 3 Society, 1 College & 1 School

850 rakhis

This year we added a new NGO Kruprabapi, which made rakhis made of cermaic

Aug -sept

Ganapati

1 corporate, 1 college, 2 organisation, 1 society

35 idols

Like to mention contribution of Mr Vishal Shinde who took all the idols booked by his society people from the stadium in his car so that they could get it at their doorstep.

Oct-Nov

Diwali

Feb- March

Holi

4 corporate, 3 society, 3 colleges and 1 school

June

World Environment Day

8 corporate exhibitions

July

Vardhapan Din

July

Mangrove day

Thane college

Sept

Nisarg Mela

Shreerang Vidyamandir, Thane

Oct

Dombivli Vanrai

MIDC ground of Dombivli

4 corporate (1 in Pune), 30 gift hampers Special thanks to Udaan Welfare 1 organisation, 4 corporate foundation who helped us sell by products and Dimension Data Udaan welfare foundation who took gift hampers for their employees from us 135 kilos

Sanjeev Joshi of Joshi advertising took a big order of colours for his cilent and helped spread the word around Days and special events Magic bucket demonstration was done in Axis Bank Airoli, and Worli office and also one at L&T infotech gate no 5 One presentation on need to keep eco friendly ganapati idols with natural colours Dr Vasudevan - Director of Mangrove Cell - visited the stall and appreciated the products. Display of all the products of the Shoppe with main emphasis on publications 10 day exhibition dedicated to plants and environment by the KDMC


31 Month

Festival / Events

Exibition

Total

Remark

Nov

Pakshi Mitra Samelan

Gadkari Rangayatan

Stall was of both the Shoppe and Apala Paryavaran Magazine

Dec

Film Festival

Gadkari Rangayatan

A presentation on social tourism for schools as a second level of the shoppe.

Dec

Aanand Mela

Dec

Vrukshavali

Raymond Ground

Shoppe put up a stall with the awareness stall of Paryavaran Shala on Magic Bucket

Jan

Sajan Shakti Sarvathra by RSS Group

Thane and Mumbra

7 exhibitions were held simultaneously in different places in thane and Mumbra

Jan

Nisarg Mela

School in Dombivli

Display of the Green Shoppe products mainly the publications

Feb

Wetland Day

Collector Office, Thane

Collector Mahendra Kalyankar visited the stall and appreciated the products

Feb

Wetland Day Confrence

Somaiya College, Vidyavihar

Feb

Keshav Shrishti

Fair at the Hillside ground in Godrej

Maha Pooja

DEAR READER, we are all concerned about the poor and the environment. This World Environment Day, join hands with Enviro Vigil & help us market eco-friendly products to help the needy. Small purchases, Big differences... Training will be imparted to volunteers from : 2nd to 9th May 2018. Timing : 5 to 8pm. Age: 20+ Training includes : Information about the Green Shoppe Program Hands on selling experience Venue: Enviro Vigil, Ankur Theme Park, Chhatrapati Shivaji Hospital campus, Near Boiler House, Kalwa, Thane. Entry: Free (Pre-registration required) contact at : 022-25411633 or 9619552221


32

evfemeiee³&eve

p³esÿ Meem$e%e [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj ³eebveer efvemeiee&³eve keWÀêeuee Yesì efoueer...

He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele efvemeiee&³eve ns pewJe mebmeeOeve mebMeesOeve keWÀê ceeceCeesueer, leeuegkeÀe keÀu³eeCe ³esLes Deens. mLeeefvekeÀ osMeer JevemHeleeR®es mebJeOe&ve Je ueeieJe[ ³ee yejesyej®e efvemeie& He³e&ìve ne veJeerve Dee³eece ³ee GHe¬eÀceeMeer veJ³eeves pees[uee Deens. mLeeefvekeÀ MeslekeÀjer DeeefCe ceefnuee ye®eleieì ³eebvee neleeMeer IesTve DeeHeu³ee®e MesleerJej ke=À<eer He³e&ìve megª keÀªve nefjle GÐeesieeuee ®eeuevee efceUsue ³ee®es ceeie&oMe&ve efvemeiee&³eveleHexÀ efoues peeles. ³eeJe<eea®es DeekeÀ<e&Ce cnCepes p³esÿ Meem$e%e DeeefCe `DeeHeueb He³ee&JejCe'®es meuueeieej mebHeeokeÀ [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj ³eebveer efvemeiee&³eve keWÀêeuee efouesueer Yesì. ³ee Yesìerle l³eebveer Je=#eejesHeCe keÀªve ³ee ÒekeÀuHee®es keÀewlegkeÀ kesÀues.

18 Dee@iemì 2017 : efvemeiee&³eve Yesì v³et keÀUJee FbiueerMe ne³emketÀue menYeeie - 70 ceeie&oMe&keÀ ë Þeer lejs, megYee<e Fmeeces

26 meHìWyej 2017 : efvemeiee&³eve Yesì efpeune Heefj<eo Òee³ecejer MeeUe menYeeie - 35 ceeie&oMe&keÀ ë Þeer lejs

18 Dee@keÌìesyej 2017 : efvemeiee&³eve Yesì meceleesue HeÀeTb[sMeve, þeCes menYeeie - 20 ceeie&oMe&keÀ ë Þeer lejs

NISARGAYAN

He. o. ceb[Ue®³ee keÀe³e&keÀl³ee¥veer efvemeiee&³eve keWÀêeuee Yesì efoueer... Paryavaran Dakshata Mandal started Nisargayan, a biodiversity research centre at Mamnoli, Kalyan. With plantation and conservation of local indigenous plants, Nisaragayan started Eco-tourism. Local farmers and Mahila Bachat Gat can avail guidance for starting this project in their own farms. That will improve their financial status with green industry. At present, Nisargayan is having nearly 40,000 plants of 100 species. The main attraction of this year visited by renowned scientist and Advisory Editor of Aapala Paryavaran Dr. Anil Kakodkarto Nisargayan Project. He planted some trees here and appreciates the Project.


33

11 veesJnWyej 2017 : Þeceoeve efMeyeerj DeejbYes ye´skeÀ keÌueye menYeeie - 15 ceeie&oMe&keÀ ë Þeer lejs

27 peevesJeejer 2018 : efvemeiee&³eve Yesì kegÀuekeÀCeea HeefjJeej menYeeie - 06 ceeie&oMe&keÀ ë [e@. Òemeeo keÀefCe&keÀ

27 HesÀye´gJeejer 2018 : vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe efpeune Heefj<eo MeeUe - ceeceCeesueer, keÀu³eeCe efpeune Heefj<eo MeeUe - ceemegboer, keÀu³eeCe efpeune Heefj<eo MeeUe - yeveiej Jee[er, keÀu³eeCe SketÀCe menYeeieer - 200 9 cee®e& 2018 : efvemeiee&³eve Yesì yes[ks eÀj ceneefJeÐeeue³e, þeCes menYeeie - 50 ceeie&oMe&keÀ ë Þeer lejs, megYee<e Fmeeces

efvemeiee&³eve keWÀê ³esLes peeTve Keepeieer mebmLee DeeefCe efvemeie& Òesceer veeieefjkeÀ ceesþîee ÒeceeCeele Je=#e ueeieJe[ keÀjleele...

efvemeiee&³eve keWÀê ³esLes yeebOeC³eele Deeuesuee ceeleer®ee yebOeeje He³e&ìkeÀeb®es DeekeÀ<e&Ce þjle Deens...


34

ûeevre ueJnme& keuÌeye

GREEN LOVERS CLUB

He³eeJ&ejCe o#elee ce[ b Ueves yeeiekeÀece, peJweeJfeeJfeOelee, yeeie mepeeJeì DeMeecbeO³es DeeJe[ DemeCeeN³ee evfemeieÒ&ecseemReeþer `ûeevre ueJnme& keuÌeye'®eer mLeeHevee keÀener Je<ee¥HetJeea kesÀueer. ³ee GHe¬eÀceebleie&le oj ceefnv³eeuee He³ee&JejCe MeeUe ³esLes efJeefJeOe efJe<e³eebJejerue lep%eeb®es ceeie&oMe&ve kesÀues peeles. l³ee®eyejesyej DeveskeÀ efþkeÀeCeer #es$e Yesìerner Dee³eesefpele kesÀu³ee peeleele. meve 2017-18 ceO³es Peeuesues GHe¬eÀce eof. 8 peugew 2017 jepseer keÀbg[elreeure jeHsee®beer ueeieJe[ ³ee eJfe<e³eeJej keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele kesÀueer nesleer. nsleue ieeuee DeeefCe ceevemeer peesMeer ³eebveer HeerHeerìer DeeefCe Òeel³eef#ekeÀebÜejs ceeie&oMe&ve kesÀues. efo. 9 meHìWyej 2017 jespeer kegÀb [erleerue jesHeeb®eer ueeieJe[, l³eeb®eer efveiee jeKeCes ³ee efJe<e³eeJej keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele kesÀueer nesleer. JevemHeleer lep%e eJfekeÀeme omseeF& ³eevbeer HeeHreeìrer DeeeCfe Òeel³ee#fekeÀeÜbejs ceeie&oMe&ve kesÀues. efo. 11 veesJnWyej 2017 jespeer nbieeceer jesHeeb®eer DeesUKe DeeefCe ueeieJe[ ³ee eJfe<e³eeJej keÀe³eM&eeUe Dee³eeespfele keÀsueer nelsee.r ceevemeer peesMeer ³eebveer nbieeceer HegÀues, jesHes ³eeb®eer DeesUKe HeerHeerìer Üejs keÀªve efoueer. lemes®e l³eeb®eer Iejiegleer ueeieJe[ keÀMeer keÀjeJeer ³eeefJe<e³eer Òeel³eef#ekeÀ oeKeefJeues. efo. 9 ef[meWyej 2017 ueB[mkesÀefHebie keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele keÀjC³eele Deeuee.r JevemHeleelrep%e veobve keÀeUyeeie ³eevbeer ue[ B mkeÀsHe keÀmes keÀjeJes DeeefCe keÀesCel³ee jesHeeb®eer ueeieJe[ keÀjeJeer ³eeefJe<e³eer ceeie&oMe&ve kesÀues. efo. 27 peevesJeejer 2018 jespeer Dee@e®f e&[ JevemHeleer®eer DeesUKe DeeefCe ueeieJe[ keÀMeer keÀjeJeer ³eeefJe<e³eer Debpevee osJemLeUs ³eebveer HeerHeerìer DeeefCe Òeel³eef#ekeÀemen ceeie&oMe&ve kesÀues. efo. 10 HesÀye´gJeejer 2018 jespeer vewmeefie&keÀ jbie keÀe³e&MeeUe Dee³eesefpele kesÀueer nesleer . ³eeJesUer Yeep³eebHeemetve jbie yeveefJeC³ee®es Òeel³eef#ekeÀ oeKeefJeC³eele Deeues. ceevemeer peesMeer, HeewefCe&cee efMejieeJekeÀj, megJeCee& yeebies ³eebveer ceeie&oMe&ve kesÀues. efo. 10 cee®e& 2018 jespeer yeesuyeme JevemHeleer®eer DeesUKe DeeefCe ueeieJe[ keÀMeer keÀjeJeer ³eeeJfe<e³eer [e.@ ceevemeer peeMseer ³eevbeer HeeHreeìrer DeeefCe Òeel³eef#ekeÀemen ceeie&oMe&ve kesÀues.

Paryavaran Dakshata Mandal started Green Lovers Club for those people who are interested in gardening, landscaping, biodiversity, etc. Lectures are conducted for them once in a month at Paryavaran Shala. Green Lovers Club arranges annual field visit to different places.


35

He³ee&JejCe mebJeOe&veemeeþer `osJejeF&' ÒekeÀuHe iesu³ee DeveskeÀ Je<ee¥Heemetve He³ee&JejCe mebJeOe&vee®es keÀe³e& keÀjCeeN³ee He³ee& J ejCe o#elee ceb [ Ue®ee os J ejeF& ne Jeveer k eÀjCe ÒekeÀuHe efììJeeȳeepeJeU DemeCeeN³ee ©boe ³ee ieeJeele megª Peeuee Deens. ³ee ÒekeÀuHee®es DeewHe®eeefjkeÀ GodIeeìve efo. 29 peevesJeejer jespeer Peeue.s cenejeä^ jep³e JeveeJfeYeeieekeÀ[vte ³ee membLeusee ner peeiee ecfeUeueer Demevte ³ee peeieJsej mecgeejs 40 npeej Je#=e ueeJeC³ee®ee membLe®see mekbeÀuHe Deens. megceejs 50 SkeÀj peeiesJej ne ÒekeÀuHe GYee jefnuee Demetve ³ee peeies®ee MeemekeÀer³e DeY³eeme [e@. veeiesMe ìskeÀeUs, [e@. ieesefJebo HeejìkeÀj, efveJe=Êe Jeve DeefOekeÀejer Deefveue þekeÀjs, [e@. ceevemeer peesMeer ³eebveer kesÀuee. ³esLeerue peeies®³ee pewJeefJeefJeOelesÒeceeCes meeOeejCe 40 Òepeelee®Res Je#=e ueeJeC³eele ³eCseej Deenlse. Heenfueer oevse Je<ex Je#=e ueeieJe[ DeeefCe Heg{erue 5 Je<ex ³ee Je=#eeb®es mebJeOe&ve keÀjC³eele ³esCeej Deens. Heefnu³ee ìHH³eele ueeJeC³eele ³esCeejer meeOeejCe 13 npeej jesHeb mebmLeskeÀ[s GHeueyOe Demetve GJe&ejf le jesHeb le³eej keÀjCes megª Deens. ner Je=#e ueeieJe[ keÀjC³eemeeþer efpeu¿eeleerue efJeefJeOe ceneefJeÐeeue³eeb®es eJfeÐeeLeea mJe³embeJsekeÀ, Je#=eÒecseer veeieejfkeÀ DeeeCfe Keepeieer keÀbHev³eecbeOeeure keÀce&®eejer ³eeb®ee menYeeie megª Peeuee Deens DeeefCe l³eeletve ne ÒekeÀuHe ³eMemJeer keÀjC³eele ³esCeej Deens. Je=#e ueeieJe[ keÀjC³eemeeþer HeeC³ee®eer iejpe ue#eele IesTve ³ee peeielse peuemeObeejCee®es keÀece meª g Peeues Deen.s He³eeJ&ejCe meJbeOev&eemeeþer efJeefJeOe HeeleȳeebJej keÀece keÀjCeeN³ee He³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®ee ne cenÊJeekeÀe#beer ÒekeÀuHe Demeu³eeves me³geeespfele He×leevres oJsejeF& ÒekeÀuHeeuee meg©Jeele Peeueer Deens.

osJejeF& ÒekeÀuHee®eer ceeefnleer osleevee FvJne³ejes efJnpeerue®es DeO³e#e [e@. efJekeÀeme nefpejveerme

He.o. ceb[Ue®³ee HeoeefOekeÀeN³eebveer osJejeF& ÒekeÀuHeeuee Yesì efoueer...


36

oJsejeF& ÒekeÀuHee®ee ÒeLece Je<eH&elteea meensUe DEVRAI PROJECT 1st ANNIVERSARY he³ee&JejCe o#elee ceb[U ³ee mJe³ebmesJeer mebmLes®³ee Debleie&le efììJeeUe, ©bos ³esLes meg© Demeuesu³ee `osJejeF&' ³ee JeveerkeÀjCe he´keÀuheeuee 12 peevesJeejer 2018 jespeer 1 Je<e& hetCe& Peeues. l³eeefveefceÊeeves efo. 25 cee®e& 2018 jespeer ©bos ³esLes SkeÀ mvesncesUeJee Dee³eesefpele kesÀuee iesuee neslee. ³ee keÀe³e&¬eÀceeuee Yeejleer³e DeCegTpee& Dee³eesiee®es DeO³e#e, Meem$e%e lemes®e `DeeHeueb He³ee&JejCe' ceeefmekeÀe®es meuueeieej mebHeeokeÀ [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj ns ÒecegKe HeengCes ueeYeues. ³eeJesUer SvJne³ejes efJnpeerue®es DeO³e#e [e@. efJekeÀeme nefpejveerme, he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es GheeO³e#e Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, [e@. jIegvebove Deeþu³es, efveJe=Êe GheJeve mebj#ekeÀ Deefveue þekeÀjs, cegK³e Jevemejb#ekeÀ, (þeCes) jepeWê keÀoce Deeoer ceev³eJej GheeqmLele nesles. he´cegKe heengCes DeeefCe ie´erve ueJnme& keÌueye®³ee meYeemeoebveer Je=#eejesheCe keÀªve ³ee keÀe³e&¬eÀcee®eer meg©Jeele kesÀueer. l³eeveblej meef®eJe meercee peesMeer ³eebveer mebhetCe& he´keÀuhee®eer ceeefnleer DeeefCe heeée&Yetceer meebietve keÀe³e&¬eÀcee®es he´emleeefJekeÀ kesÀues. [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj ³eebveer ³ee Ghe¬eÀceemeeþer mebmLes®es DeefYevebove keÀ©ve `³ee efþkeÀeCeer SKeeoer he´³eesieMeeUe vekeÌkeÀer®e meg© keÀª MekeÀlee' Demes meg®eJeues. ³ee he´keÀuheeb®³ee ceeO³eceeletve ³esLes jenCeeN³ee mLeeefvekeÀ ueeskeÀebmeeþer J³eJemee³e meg© keÀ© MekeÀlees Demesner meebefieleues. ³eeJesUer `DeeHeueb He³ee&JejCe' ceeefmekeÀe®³ee DebkeÀe®es ÒekeÀeMeve [e@. keÀekeÀes[keÀjebber kesÀues. he´cegKe DeefleLeer jepeWê keÀoce, Deefveue þekeÀjs, [e@. efJekeÀeme nefpejveerme ³eebveer DeeHeu³ee ceveesieleele osJejeF& DeeefCe Pee[eb®es cenÊJe efJe<eo kesÀues. he´e. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj ³eebveer ³ee meJee¥®es DeeYeej ceevetve keÀe³e&¬eÀcee®eer meebielee kesÀueer.

p³esÿ Meem$e%e [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj ³eebveer osJejeF& ÒekeÀuHeeuee Yesì efoueer. l³eeJesUer Je=#eejesHe keÀjleevee [e@. keÀekeÀes[keÀj...

Paryavaran Dakshata Mandal has launched an Afforestation and Ecological Registration Project at Village Rundhe, near Titwala. The objective is to restore around 50 acres of degraded forest land by using simple techniques of ecological restoration. The Project is entitled, 'Devrai'. To observe and celebrate successful completion of its one year, a programme was or ganized at the site on Sunday, 25th March 2018. Ex. Chairman of Atomic Energy Commission and renowned nuclear scientist, Dr. Anil Kakodkar graced the ocassion by his eminent presence. During his speech he put forth an idea of having on site field laboratory where scool and college students and researchers can undertake several projects to Forest rejuvenation and ecological restoration. Dr. Kakodkar also planted saplings on this ocassion. All the office bearersincluding Sangita Joshi, Dr. Vikas Hajirnis, Dr. R.P. Athalye, Prof. Vidyadhar Walavalkar, Dr. Sanjay Joshi, Dr. Mansi Joshi were present. Chief Conservator of Forest, Thane Mr. Rajendra Kadam and Mr. Kishor Thakare also graced the ocassion by their presence.

osJejeF& ÒekeÀuHee®³ee JeOee&Heve efoveer [e@. keÀekeÀes[keÀjeb®es ceeie&oMe&ve...


37

`DeeHeueb He³ee&JejCe' ceO³es Je<e&Yejele ÒekeÀeefMele Peeuesues efJeMes<e uesKe pevte

membLee®bes `ueeisee's DeeeCfe `ueeisee'sleeure membLee

[e.@ evfeeufecee keÀguekeÀCeea

June :

NGOs In India

Prof. Clara Correia

peguew ë

JeeUJeì b ekreÀjCe DeeeCfe JeeleeJejCeeleeure yeoue

Òee. oJse³eeveer meeJelbe

July :

Land Diminution

Dr. Shubhda Kushwaha

Deei@emì

meceêg DeeeCfe cenemeeiejecbeOeeure OJeveeÒreo<teCe

[e.@ mepbe³e peeMseer

August :

Noise and Hearing

Prof. Clara Correia

meHìyWej

`ceibeueJeve's Jee®eJe³tee...

evfejpbevee ®eJneCe

September :

World Shootout Day

Vallari Sanzgiri

Deek@eì Ì eysej

ougee&#felee®bes Oevee.r..

ekfeÀjCe ceejss

October :

Familiar Starngers

Benitta Babu

veeJsnyWej

yeï´ekeÀceUe®³ee MeeOseele...

Depbevee oJsemLeUs

November :

Chronicals of Sahyadri

Juee Khopkar

e[ f meyWej

o³eeU ë pewJeefJeefJeOeles®es Ie[îeeU

[e.@ veeieMse ìkseÀeUs

December :

Of Birds and Bees!

Nivedita Kothare

peeveJseejer

³ejgeesHfe³eve `evfeueHeK b ee'®es mLeueelbej

[e@. pe³eble Je[lekeÀj

January :

Winter Visitors

Dr. Poonam Kurve

HeÀsyeJg´eejer

meHee&Jfe<e ë SkeÀ meebpfeJeveer

eJfepe³e DeJemeejs

February :

Cobra : The King of Reptiles

Rahul Alwares

cee®e&

cenejeäe^leeure meYbeeJ³e jecemej mLeUs

[e.@ jepet keÀmeybes

March :

An Abussed Eco-system?

Shalini Iyengar

SeÒfeue

Huem@ìekreÀ®ee ceneje#eme

[e.@ evfeeufecee keÀguekeÀCeea

April :

Plastics and The Environment

Tushar Bandopadhyay

ces

Jeee<fek&eÀ DenJeeue

May :

Annual Report

He³ee&JejCe o#elee ceb[U meb®eeefuele

DekbeÀgj Leecre HeekeÀ& SvJne³ejes eqJnpeerue, í$eHeleer efMeJeepeer ©iCeeue³e, keÀUJee, þeCes. mebHeke&À ë 2540 0012

ûeevre MeeH@eer Mee@He veb. 15, oeoespeer keÀeW[osJe mìsef[³ece, þeCes (He.) mebHeke&À ë 2541 1633

DeeHeueb He³ee&JejCe efJeMes<eebkeÀe®es ÒekeÀeMeve keÀjleevee p³esÿ Meem$e%e [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj


38

DeeYeej ÒeoMe&ve mebmLee ë FvJne³ejes eqJnpeerue, meWìj HeÀe@j mee³evme De@v[ Sp³egkesÀMeve, ce.Òe. evfe³e$beCe ce[ b U, yee.rSve.S®e.Sme., ueegyfeP´eeu@e Feb[ f ³ee Òee. eufe., mee.rF.&F.&, HeÀeìses mekeÀ&ue meemsee³eìe,r ueekseÀHejgce HeeyfuekeÀ mkeÀgue, eJfekeÀeme keÀec@HueksemÌe, ÒekeÀ=leer meemsee³eìe,r Sce.Jne.r SìbjÒee³epemse, Dek@emÌeemre yekBeÀ, enEot meJsee meIbe, meJsee JeeOfev&ee,r yee³eHeÀ, [eeWyfeJeueer veeiejer menkeÀejer yeBkeÀ, þeCes ceneveiejHeeefuekeÀe, otjoMe&ve, ÒeYeele ef®e$e ceb[U, cenejeä^ efvemeie& GÐeeve, [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj, [e@. Meece DemeesueskeÀj, [e@. mebpe³e emfevekeuÌeeFv&e eHfeÀucme-eofuuee,r eHfeleeybejer Òee[ @ keìÌmed Òee. eufe., Jeobs ceelejce meIbe, ieCeMse ceebofj osMecegKe, [e@. nsce®ebê ÒeOeeve, [e@. DeªCe peesMeer, [e@. meew. mebmLeeve - [eWefyeJeueer, ³eMeJeblejeJe ®eJneCe mesìb j, þeCes pevelee menkeÀejer yeBkeÀ, keÀu³eeCe efJeÐee npeerjefveme, [e@. meew. keÀuHevee peesMeer, [e@. MegYeoe pevelee menkeÀejer yekBeÀ, meJe& jeìsjer keuÌeyme, ceybgeF& ûeenkeÀ He®bee³ele, peue ÒeeeOfekeÀjCe- cenejeä^ HeejìkeÀj, [e@. veeiesMe ìskeÀeUs, oe.ke=À. meesceCe, jece DeeHeìs, mejkeÀej, eMfeMet %eeveceebofj-þeCe,s iepeeveve eJfeÐeeue³e-keÀu³eeCe, neuseer ¬eÀem@e - þeCe,s eMfeJemeceLe& [e@. Jejojepe yeeHeì, mebpeerJe ye´ïes, Deefveue þekeÀjs, MeefMekeÀeble eJfeÐeeue³e, meeeJfe$eeyreeF& eLfejeCeer ne³emkeÀtue-þeCe,s cenejeä^ Meemeve JeveeJfeYeeie, Jeeì@j eHfeÀu[ oMseceKge, eJfevee³ekeÀ menm$eye× g ,s [e.@ ceeOejger HepseeJej, [e.@ Hevgece keÀgJe,x [e.@ evfeeufecee keÀguekeÀCee,a jeJfeêb meeþ,s M³eece Ieeì,s Deevfeue ìksevÌeeu@eep@ee,r meegvfelee SvJne³ejes keÀsDej, jvseyees FìbjveM@eveue mkeÀtue, yeï´ee[ b , ©®ee yeevsmeeF& keÀbgì,s cekeÀjob keÀguekeÀCee,a DejeJEeo meU g ,s cee.³e. ieeKseue,s Yeeue®eêb vemej&e,r leejeibeCe meemsee³eìe,r keÀsHeeDree³eìe,r Sue De[B ìe,r JemeObgeje keuÌeye, cejeþer ûeLbe meûbeneue³eoeles, efJeÐeeOej JewMebHee³eve, Sve.ìer. peesMeer, ef®e$euesKee JewÐe, þeCe,s jeìsjer keuÌeye DeeH@eÀ keÀu³eeCe, jeìsjer keuÌeye DeeH@eÀ ejfJnj meeF[ & -keÀu³eeCe, ³ee%eJeukeÀ Guneme HejebpeHes, Debpevee osJemLeUs, ceveer<e mebKes, iepeeveve membLee, eyfeuee& keÀeu@epse- keÀu³eeCe, meevseeJeCes keÀeu@epse keÀu³eeCe, keÀs.Sce. DeûeJeeue keÀeu@epseieesKeues, Go³e HeejkeÀj, mebpe³e HeejkeÀj, Þeer. osmeeF&, DeªCe keÀu³eeCe, veeveemeenyse Oeceee&OfekeÀejer Òeelfeÿeve keÀu³eeCe, velteve eJfeÐeeue³e, uee³evme keuÌeye DeeH@eÀ þekeÀtj, eHfeleUs mej, DeveHgecee ie[ bg ,s Òe%ee meeHseejkeÀj, Òe%ee cne$e,s keÀu³eeCe, keÀu³eeCe-[eeWyfeJeueer ceneveiejHeeeufekeÀe, ceLgee keÀeu@epse-keÀu³eeCe, jeìsjer keuÌeye DeeH@eÀ cesOee HeesU, GceeleeF& keÀUcekeÀj, ÒeMeeble ceesj,s DeeefMe<e HeeþkeÀ, ³eibe [eeWyfeJeuee,r jeìsjer keuÌeye DeeH@eÀ [eeWyfeJeueer eÒfecee³rece, jeìsjer keyÌeue DeeH@eÀ [eeWyfeJeueer FueeFì, Þee.r DeeybekseÀj, oÊee$e³e eMEeo,s Òeceeos meeUmekeÀj, yeeyet peemseHseÀ, ceveeqmJeveer meeceeefpekeÀ mebmLee- [eWefyeJeueer, Þeer ue#ceer veeje³eCe mebmLee-[eWefyeJeueer, Tpee& ye´gvees HeÀvee¥[erme, YeeieJele mej, efJeYee ke=À<Cecegleea, n<e&o Hew, HeÀeT[ b Mseve - [eeWyfeJeuee,r cepbevgeeLe keÀeu@epse-[eeWyfeJeuee,r cee[ @ use keÀeu@epse, [eeWyfeJeuee,r Òeieleer keuÌej@eSrìb-S[Jeevre, ueFtm&e, Þee.r YeeieJele, Yejle evfecyeele,x mepbe³e keÀeu@epse-[eeWyfeJeuee,r He{WejkeÀj keÀeu@epse-[eeWyfeJeuee,r Sme.Dee³e.F.Sme. keÀeu@epse-[eeWyfeJeuee,r YegmkegÀìs, [e@. meesveìkeÌkesÀ, [e@. Decej megHeeles, jepet Yeesieues, mepbe³e JeeIeuge,s ecfeeuEeo HeeìCekeÀj, [e.@ keÀe[ s ,x DeeJfeveeMe keÀgyeue, ÒekeÀeMe eJfeÐeeue³e - [eeWyfeJeuee,r %eeveÒeyeeesOfevee-r[eeWyfeJeuee,r peieleide© g vejêWe®ee³ep&eer cenejepe jJeerjepe iebOes, meblees<e Heeþejs, ®ewlev³e meeþs, efJepe³e osmeeF&, membLee-[eeWyfeJeuee,r eMfeJemevsee ceO³eJeleea MeeKee-[eeWyfeJeuee,r [eeWyfeJeueer ve®sej ÖeÀsv[me,d ceepeer efveMeeble Heieejs, efJeMJeeme ueeieg, DeefMJeveer kegÀceej, megYee<e keÀesj, eJfeÐeeLeea meIbe-jeDreue Dek@eÀ@[cee,r JeveJeemeer keÀu³eeCe DeeÞece, JeeFu&[ Dee³ee[ f ³ee. He³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves ³ee Je<e&Yejele kesÀuesu³ee meJe& keÀe³e&¬eÀceeb®³ee ³eMemJeer Dee³eespeveele menYeeieer J³ekeÌleer DeeefCe mebmLeeb®es Deecner DeeYeejer Deenesle.

DeefYeefpele cne$es, mvesnue uesues, efoveej keÀebyeUs, DeefvekesÀle cenee[ f keÀ, ÒeeJfeCe keÀeU s e,r MeuweêW IeemseeUkeÀj, ÞeekreÀelbe meeJelbe, Deefveue efMebos, kegÀceej pe³eJeble, keÌueeje keÀesjer³ee, [e@. jepet keÀmebyes, ceefve<ee ÒeOeeve, mebpe³e cebiees, [e@. Deceesue HeìJeOe&ve, Decej osMeHeeb[,s nsceble keÀejKeeefveme, mJeer[ue efMeJekeÀj, [e@. MegYeoe meeJeble, meboerHe DeO³eeHekeÀ, ceveesnj Heeìerue, Yejle Þee$see,r mecgeOsee Heeb[ f le, eJfeCee He,w Je<ee& MekbeÀj, mJeeHqveue ce³ekseÀj, efkeÀjCe cenepeve, cebieuee Kes[skeÀj, jepeÞeer peesMeer, osT Iee[eireeJekeÀj, DeHeCee& keÀecele, De®ev&ee oT s mkeÀj, ceensevfekeÀe DenueJgeeeufe³ee, cepbe<gee oMseHee[ b ,s meeg®felee HeeìCekeÀj, DeuekeÀ& omseeF,& ÞeeJeCeer ieemseeJee,r Deeceoej vejêW HeJeej, ieCgeMse De[JeU, mejgKsee peeMsee,r ÒeelfekeÀe keÀecele, Þe³see eYfe[,s HeÀeoj Deee@uqJeve, mebefoHe uesues, efÒeleer keÀepeesUkeÀj, efceveeueer ueeues, efMeJekeÀuee ceogeufe³eej, eÒfeleer nejf³ee, eMfeuHee pepsejgkeÀj, [e.rSme. yeveJeuee,r ÒeefceueeleeF& keÀeskeÀ[, GÐeesefcelee, Deefcele Fveeceoej, keÀuHevee ceueeveer, Jeuuejer mebPeefiejer, yesefveìe yeeyet, efkeÀjCe ceesjs DeeefCe Deece®es meJe& Jeie&Ceeroej

He³ee&JejCe o#elee ceb[U HeefjJeej pe³ee JeeIe, efiejerMe HegjeefCekeÀ, Þeeurelee cevseve, mejgeYfe JeeueeJeuekeÀj, HeeweCf e&cee Yeesmeues, cegkegÀue cegpegceoej, jepeWê oeveesues, censMe efJemeHegles, ªHeeueer cesIee, Yeejleer jeskeÀ[s, Meent veeF&keÀ, oeqMcelee Dee³ejs, efJepe³e Ye[bie, megYee<e Fmeeces, ªHeeueer MeeF&Jeeues, nsceebieer meeceble, MebkeÀj, megJeCee& yebies, cebiesMe, mebieerlee ieeefJele, Þeer lejs, mengeme HeJeej, ceeceCeeuseer ieeJeeleeure ³eJgekeÀ, efveÿe jeTle, efÒe³eebkeÀe npeejs, megos<Cee HegCeleebyeskeÀj, MeesYee cne$es, oecet veeceoeHeÀ, Hegpee, oeefceveer, efveOeer

He³eeJ&ejCe o#elee ce[ b Ueuee 80peer DeeeCfe 12 Des meeìfe&HfeÀkeÀsìmde ÒeeHle Peeueuseer Deenlse. ³ee®eer meJe& enflee®felbekeÀ DeeeCfe JeieC&eeorejevbeer veeoW I³eeJeer.


May 2018  

Aapala Paryavaran Magazine May 2018

May 2018  

Aapala Paryavaran Magazine May 2018

Advertisement