APALA PARYAVARAN MAGAZINE FEB 2021

Page 1

Yeeie 17 ~ De keÀ 9 ~ He ÿme K³ee 28 cetu³e ª. 50/- 1 HesÀye´gJeeje 2021
H e e C e L e U e r® e H e # e e rJ e wY e J e 1 3 5 7 2 4 6 8 meJe& íe³eeef®e$es ë efiejerMe iee[s, þeCes

: cegK³e mebHeeokeÀ ë

Òee efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMee

: meuueeieej mebHeeokeÀ ë [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMee

[e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe

: keÀe³e&keÀeje mebHeeokeÀ ë keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj

ë mebHeeove mene³³e ë megjefYe JeeueeJeuekeÀj

: cegKeHe=ÿ ë efoJeekeÀj þesbyej

: ceO³eHe=ÿ ë [e@. megOeekeÀj kegÀNne[

De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

`Deeheueb he³ee&JejCe'

oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee

Heesmìeletve jJeevee nesles. p³ee Jee®ekeÀebvee 10

leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer

l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes.

mebHeke&À ë 88790 74506

84461 40189 (mekeÀeUer 10 les mee³eb. 6)

l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele

³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee

³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ

osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ

iesueer 15 Je<ex meelel³eeves He³ee&JejCe o#elee ceb[U `mJe®í Kee[er DeefYe³eeve' jeyeefJele Deens. Kee[er®eer mJe®ílee keÀjC³ee®es DeefYe³eeve veJns lej Kee[er mJe®í þsJeC³ee®es DeefYe³eeve.. DeeefCe meJee¥vee DeeJeenve keÀjerle Deens keÀer, Kee[erceO³es keÀesCeleener `keÀ®eje' ìeketÀ vekeÀe. DeeHeCe Kee[erle keÀ®eje ìekeÀuee veener lej ner Kee[er vewmeefie&keÀefjl³ee DeeHeu³ee mJele뮳ee pewefJekeÀ Òeef¬eÀ³esves Del³eble mJe®í Je megboj nesF&ue. pewJeJewefJeO³ee®ee Keefpevee nesF&ue! ³ee efveefceÊeeves nesCeeN³ee 15J³ee `Jeu[& JesìueB[ [s' mesefceveejuee Deece®³ee MegYes®íe!

keÀesefJe[ uemeer®³ee Deeieceveeveblej keÀesJeer[®ee Òemeej Je efYeleer meJe&$e nUtnUt keÀceer nesT ueeieueer Deens. owvebefove J³eJenejner megª Peeues Deensle. MeeUe, ceneefJeÐeeue³es, J³eJenej nUtnUt efve³eefcele nesleerue. DeeHeuee DebkeÀner Deelee efve³eefceleHeCes MeeUe-ceneefJeÐeeue³eebceOetve Heesn®eJeuee peeF&ue. ³ee keÀesefJe[®³ee HeeMJe&YetceerJej ne DebkeÀ `F-ce@ieefPeve' cnCetvener GHeueyOe keÀªve osC³ee®ee Deece®ee Òe³elve jenerue. jecemej meeF&쮳ee ³eeoerceO³es `ueesCeej mejesJej'®eer Yej He[ueer, ³eeyeÎue®ee [e@. megOeekeÀj kegÀNne[s ³eeb®ee uesKe ³ee DebkeÀele meceeefJeä Deens. l³ee®eÒeceeCes ueesCeej mejesJeje®es íe³eeef®e$e Heesmìj®³ee mJeªHeele ³ee DebkeÀele efoues Deens. efoJeekeÀj þeWyejs ³ee HegÀueHeeKeªce³e Peeuesu³ee J³eeqkeÌleceÊJeeves efueefnuesues `HeeCeLeUerleerue HegÀueHeeKejs', Yeeb[tHe HebeEHeie mìsMevepeJeU®³ee KeejHegÀìer®³ee pebieueeceO³es Dee{UCeeN³ee He#³eebyeÎue®ee [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea ³eeb®ee uesKe, `Devvemegj#ee, Deejesi³e Je HeeCeLeUer' ³eeefJe<e³eeJejerue [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs ³eeb®ee uesKe ³eecegUs ne DebkeÀ Del³eble ceeefnleerHetCe& Peeuee Deens.

DeMee®e Yejie®®e cepekegÀjemeefnle Je GÊeceesÊece íe³eeef®e$es IesTve Deecner oj ceefnv³eeuee legce®³ee Yesìeruee ³esCeej Deenesle... ceOeu³ee megÆer®³ee keÀeUeleerue DeeHeuee ogjeJee otj nesF&ue. DeeHeu³ee menkeÀe³ee&®³ee Je meom³eles®³ee DeHes#esle Deenesle.

DeeHeu³ee DeesUKeer®³ee efkeÀceeve SkeÀe J³ekeÌleeruee lejer ³ee DebkeÀe®es meYeemeo keÀªve ³ee ®eUJeUeruee ceole keÀjC³ee®es DeeJeenve legcnerner keÀje. Deece®eer Jeeef<e&keÀ Jeie&Ceer HeÀkeÌle 500 ©. Deens. ef[efpeìue DebkeÀ DeefOekeÀeefOekeÀ ³egJee Jeiee&He³e¥le Heesnes®eJeC³eemener Deecneuee ceole keÀje.

Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj

c e e e fm e k e À e l e tv e Ò e k e À e e fM e l e P e e u e su ³ e e c e l e e bM e e m e bH e e o k e À m e n c e l e D e m e l e e ru e ® e D e m e v e e n e r.
keÌueerve ef¬eÀkeÀ cegJnceWì - mJe®í Kee[er DeefYe³eeve

ceesþer ueeuemejer... mebmke=ÀleceO³es ³eeme jÊeÀ®et[,jÊeÀMeer<e&keÀ

Demes cnCeleele. veje®³ee [eske̳eeJej ceKeceueer Mesbojer jbiee®eer ueJe

Demeles. ®ees®e ueeue Demetve hebKeeJej heeb{je Ssvee Demelees. l³ee®ee

Keeueerue jbie ne keÀeUe Demelees. ceeoer®ee Jej®³ee Yeeiee®ee jbie

efHeÀkeÌkeÀì Demelees. Yeejleele ne `efnJeeUer heengCee' cnCetve He´Àevme

DeeefCe jefMe³eentve ³eslees. jenC³ee®eer cegK³e efþkeÀeCes - mejesJejs DeeefCe

efPeueeCeer. cegbyeF&®³ee Deemeheeme®³ee heefjmejele ne he#eer oge|ceU

mecepeuee peelees. vegkeÀlee®e ef[meWyej 2020 ceO³es ne He#eer

GjCepeJeU Dee{Utve Deeuee.

Red Crested Poch... The Male has a rounded orange head. Their bills are red & the flangs are white. Breast is blackish. Female is pale brown. In India it is a winter migretary bird coming from France & Russia. Their main habitats are lowland marshes and lakes. It is rare bird for Mumbai & surroundings. In December 2020, The birders spotted this bird near Uran.

Yeeie ë 17 ~ DebkeÀ ë 9 ~ He=ÿmebK³ee ë 28

Devvemegj#ee, Deejesi³e Je HeeCeLeU [e@. Heg©<eesÊece keÀeUs 5 MenjepeJeUerue He#eer#es$e ë Yeeb[tHe HeefcHebie mìsMeve [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea 6 jecemej opee& efvekeÀ<e ©Heeueer MeeF&Jeeues 8 leebyeì ë keÀener veeWoer ceeefCekeÀ Hegjer 9 me¿eeêer yeebyet veme&jer efceeEueo Heeìerue 11 `jecemej' ueesCeej [e@. megOeekeÀj kegÀNne[s 13 HeeCeLeUer®eer HegÀueHeeKejs efoJeekeÀj þeWyejs 16 ieesu[ceve He³ee&JejCe HegjmkeÀej efJepesles 18 yegkeÀMesuHeÀ ceveer<e JeeIe 21 veboveJeve ... mHeOee& efjHeesì& ÒeefleefveOeer 22 Climate change, W ater Scarcity and W etland Dr . Sanjay Joshi 23 Economic Sustainability and Conservation of W etlands Prasad Karnik Pd.D 25

Devvemegj#ee, Deejesi³e Je heeCeLeUer

Meeéele efJekeÀemee®eer DeveskeÀ GefÎäs hetCe& keÀjC³eele heeCeLeUe cenlJee®ee YeecekeÀe efveYeeJeleele. ³eele he´ecegK³eeves hejmhejebMeer efveieef[le DeVemegj#ee, Deejesi³ej#eCe, oeefjêîeefvecet&ueve, heefjmebmLee Je pewJeefJeefJeOelee mebJeOe&ve, heeCeer Je Mesleer®es efve³eespeve DeMee GefÎäeb®ee meceeJesMe neslees. kesÀJeU SKeeÐee GefÎäeJej Yej osTve ³eespevee le³eej kesÀu³ee lej Flej GefÎäeb®eer neveer nesC³ee®eer Meke̳elee DeefOekeÀ Demeles. l³eecegUs SkeÀeeqlcekeÀ ³eespevee DeeKetve leer keÀe³ee&eqvJele keÀjCes DeeJeM³ekeÀ þjle. Yeejlee®³ee he®eJeee<ekeÀ ³eepeveeceO³e DeepeJej SkeÀebieer efJekeÀeme keÀe³e&¬eÀce jeyeJeues iesu³eeves Dehesef#ele les HeÀe³eos nesT MekeÀues veenerle Demes cnCeeJes ueeiesue. kesÀJeU Yeejleele®e veJns lej peieYejele heeCeLeUeR®es mebj#eCe, mebJeOe&ve ve Peeu³eeves l³eeb®³eeMeer efveieef[le GefÎäeb®eer nJeer leMeer hetle&lee Peeuesueer veener. eEkeÀyengvee, Jee{les peeieeflekeÀ leeheceeve, KeeueeJeCeejer Yetpeue heeleUer, heeCeLeUeRvee ìekeÀeT mecepetve l³ee yegpeefJeC³eekeÀ[s

Jee l³eeb®³ee he´ot<eCeekeÀ[s ogue&#e keÀjC³ee®ee keÀue, ³ee meeN³eebcegUs l³eeb®es peueefvemmeejCe DeLeJee #eleer Peeu³eeve DeVee lheeove, peueme JeOe ve, DeefjäeJejesOeve, JeeleeJejCeer³e ueJeef®ekeÀlee Je pewJeefJeefJeOelee j#eCe DeMee DeveskeÀ heefjmebmLeemesJeebJej efJehejerle heefjCeece nesTve oerIe&keÀeueerve neveer heojer he[u³ee®eer DeveskeÀ GoenjCes Deensle. SkesÀkeÀeUer `megpeueece megHeÀueece' Demeuesueer YeejleYecee, Peheeìîeeve Me<keÀlekeÀ[ Je efvekeÀmeleskeÀ[s peeT ueeieueer Deens. heeCeLeUeR®³ee Je ieeve ne CeeN³ee Nnemeece U l³eelee ue pewJeefJeefJeOeles®ee Je DeVeeslheeovee®ee osKeerue Nneme nesle ®eeueuee Deens. DeVe ns ceeveJeer he´peeslheeove, Deejesi³e lemes®e DeLee&pe&ve ³eebmeeþer Del³eeJeM³ekeÀ Demeles. hegjsMee Je hees<ekeÀ Deeneje®eer meJee&vee, meJe&keÀeU, meeceeefpekeÀ Je Deee|LekeÀ GheueyOelee DemeCes ³eeuee®e `DeVemegj#ee' cnìues peeles. 2021 ®³ee peevesJeejer®³ee ceO³eeJej Yeejleer³e ueeskeÀmebK³esves 13.8 keÀesìeR®eer Jesme Deesueeb[ueer. peieeleerue 100 peCeebceO³es peJeUheeme 18 peCe Yeejleele Deensle. hejbleg peiee®³ee kesÀJeU 2 ìkeÌkesÀ SJe{er®e peceerve Yeejleele GheueyOe Deens. SkeÀerkeÀ[s

Yeejle DeVe Glheeoveele mJe³ebhetCe& Peeuee Demes cnìues peeles. heCe Deepener megceejs 22 ìkeÌkesÀ pevelee oeefjêîejs<esKeeueer®e Deens. Yeejle peiee®³ee 25 ìkeÌkesÀ Oeev³ee®es (2018-19 ceO³es 2850 ueeKe ìve) Glheeove keÀjlees. heCe Jee{l³ee pevemeK³eceU oj[eF, ojeoJeMee DeVee®ee GheueyOelee, 2018 ®³ee Deee LekeÀ meJex#eCeevegmeej, HeÀÊeÀ 487 ie´@ce SJe{er nesleer. Yeejle otOe Je keÀ[Oeev³e Glheeoveele peeieeflekeÀ heeleUerJej he´Lece ¬eÀceebkeÀeJej Deens. Demes Demetvener peeieeflekeÀ hees<eCe DenJeeueele peieeleerue 195 osMeebceO³es jÊeÀnerveles®³ee he´eyeu³eele Yeejlee®ee 170 Jee, lej KegpesheCeele 114 Jee ¬eÀceebkeÀ Deens. ³ee efJejesOeeYeemee®³ee cegUeMeer Yeejlee®es ogye&U

heeCeLeU Yetceer mebj#eCe- mebJeOe&ve OeesjCe Deens Demes JeeìC³eeme JeeJe Deens.

Dee OekeÀ G ®ee Jeje ue heeJemee®³ee uenjerheCeecegUs, veeheerkeÀ Peeuesu³ee peefceveeRcegUs Je v³etvelece MeslekeÀer #ecelescegUs peieYejeleerue ueeskeÀeb®ee Dee{e DeeOekeÀ GhepeeT, Je heeC³ee®³ee G h e u e y O e l e ® e e K e e $ e e D e m e u e u ³ e e heeCeLeUepeJeUeue heoMeekeÀ[ ieu³ee keÀene oMekeÀele JeUle Deens. ³ee Kesjerpe heeCeLeUeR®³ee #es$eele GhepeerefJekesÀ®³ee mebOeer DeefOekeÀ Demeu³eevesner ns mLeeveeblejCe nesle Deens. heeCeLeUer peefceveer®es Dehe#ejCe jesKeleele, ieeU Je hees<ekesÀ jeKeleele, peefceveer®es #eejerkeÀjCe, DeecueerkeÀjCe LeesheefJeleele, hetj jesKeleele, celm³e-Mesleer, iegjs-®eejCeeuee JeeJe osleele, vewmee|iekeÀ peue-ieeUhe keÀjleele, DeJe<e&Ce jeKeleele, Je#ejeF, meeJeuee, peUCe, HeÀueeslheeove, JewjCe Glheeoveeuee meene³³e keÀjleele Je heMeg lemes®e ceeveJeer iejpeebmeeþer heeCeerosKeerue GheueyOe keÀªve osleele. meg³eesi³e he´keÀejs jeKeuesu³ee heeCeLeUer meeQo³ee&vegYeJe osleele DeeefCe meebmke=ÀeflekeÀ hejbhejener peesheemeleele, p³eecegUs MeejerefjkeÀ lemes®e ceeveefmekeÀ Deejesi³e jeKeC³eeme ceole nesles.

Deepe eJe<ecepJej, ieeJej, keÀcee DeMeemeejK³ee me¬eÀcekeÀ jeieehe#ee Goemee, Deelegjlee, mLetuelee, DemLecee, ceOegcesn, jÊeÀoeye, Ëêeie DeMee Deme¬eÀecekeÀ jeieeceU cel³e

(Heeve 10 Jej)

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 5
[e@. Heg©<eesÊece keÀeUs

MenjepeJeUerue he#eer#es$e : Yeeb[the heeÅcheie mìsMeve

DeueekeÀ[ veiejJeve, MenjJeve DeLeJee efce³eeJeekeÀer he´keÀej®es pebieue le³eej keÀjC³ee®eer mebkeÀuhevee DeveskeÀ efþkeÀeCeer he´l³e#eele Glejleebvee efomeles. Deieoer MenjepeJeUerue SKeeos efþkeÀeCe efJekeÀefmele kesÀues peeles, Je=#eejesheCe keÀªve 2-3 Je<ee&le efleLes pebieue le³eej kesÀues peeles DeeefCe nefjle Dee®íeoveeceO³es Jee{ kesÀueer peeles, l³ee efþkeÀeCe®eer pewJeefJeefJeOelee Jee{erme ueeieles DeeefCe Deieoer

MenjepeJeU keÌJeef®ele Menjele SkeÀ efvemeie&jc³e Demes efþkeÀeCe le³eej nesles. he#eer DeeefCe he´eCeer lesLes npesjer ueeJeC³ee®eer meg©Jeele keÀjleele. l³eelener yejs®e he#eer l³ee Menjeleerue pebieueeMeer pegUJetve Iesleebvee efomeleele.

cegbyeF&®³ee hetJe& êgleieleerceeiee&Jej, (efmeJespe Meg×erkeÀjCe meb³eb$e) Yeeb[the hebeEheie mìsMevepeJeU Demes®e SkeÀ he#eerleerLe& Deens. ³esLeerue Jeo&U iesu³ee Hee®e-mene Je<ee&le yejer®e Jee{ueer Deens. keÀener yespeyeeyeoej he³e&ìkeÀ ³esLeerue Meebleles®ee Yebie keÀjleele, l³ee®ee he#³eebvee efveeq½ele $eeme neslees. ³esLes DevekeÀ he#eeeveje#ekeÀ, evemeieDeY³eemekeÀ, HeÀesìesie´eHeÀj, DeeefCe newMeer efvemeie&he´sceerosKeerue npesjer ueeJeleele. hetJe& êgleieleer ceeiee&heemetve DeJeI³ee 5 efceefveìeJej ns he#eer efvejer#eCe#es$e Deens. Meg×erkeÀjCe meb³eb$e les he#eerefvejer#eCee®es #es$e ne meeOeejCe 3 efkeÀ. ceer.®ee Heefjmej Deens. ³esLes DeeleMe³e JeieJeieU YeheoMe Deenle peme

KeejHegÀìer, oueoueer®ee he´osMe, efceþeiejs, KeepeCe, ieJeleeU he´osMe Jeiewjs. l³eecegUs®e ³esLes ³esCeeN³ee he#³eebleerue efJeefJeOelee he´®eb[ DeMeer Deens. ne þeCes Kee[er®ee Yeeb[thekeÀ[erue Yeeie Deens. pebieue Keel³ee®³ee keÀeboUJeve efJeYeeieeves Deelee lesLes ³esCeeN³ee he³e&ìkeÀebvee he´JesMe HeÀer DeekeÀejC³ee®es þjefJeues Deens. leMeer Iees<eCeener kesÀueer Deens DeeefCe l³eemeeþer he´JesMeepeJeU®e SkeÀ ®eewkeÀer GYeejC³eele ³esF&ue DeMeer yeeleceer Dee@keÌìesyejceO³es he´efme× Peeueer nesleer. meO³ee cenejeä^ Meemeve, JeveefJeYeeieekeÀ[tve lesLes ueeJeuesueer `bmebjef#ele Jeve' DeMeer kesÀJeU heeìer®e meeOeejCeleë 2012 heemetve lesLes Deens. Deecner ³ee Yeeiee®ee cnCepes®e ³esLes ³esCeeN³ee he#³eeb®ee DeY³eeme Hee®e-mene Je<ee¥hetJeea kesÀuee. mebhetCe& Je<ee&le efnJeeUe, GvneUe DeeefCe heeJemeeUe ojc³eeve lesLes he#eer efvejer#eCeemeeþer keÀOeer DeeefCe efkeÀleer Yesìer osCeej ³ee®eer DeeKeCeer kesÀueer. he#eer efvejer#eCeemeeþer ³eesi³e JesU þjJeueer. he´l³eskeÀ JesieJesieȳee DeefOeJeemeeuee Yesì osCes iejpes®es nesles... lemes®e mekeÀeUmebO³eekeÀeU ³ee oesvner JesUe meebYeeUCes DeeJeM³ekeÀ nesles. ogyeeaCe, ke@Àcesje, Jener-heseqvmeue, ìesheer, heeC³ee®eer yeeìueer DeMeer meJe& Dee³egOes le³eej Peeueer. veeWoJenerle he´l³eskeÀ efþkeÀeCeer, efJeefJeOe JesUer DeeefCe efJeefJeOe $eÝletceO³es efomeuesu³ee he#³eeb®³ee veeWoer Jne³euee meg©Jeele Peeueer.

FlekesÀ he#eer ³esLes ³esleele ³ee®es Dee½e³e& Jeeìle

[e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea
D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 6

nesles. hejbleg l³eehes#ee peemle Deevebo nesle neslee. iesu³ee 5-6 Je<ee&le 137 he´peeleeRheemetve 2019

ceO³es SketÀCe he#³eeb®³ee 167 he´peeleeR®eer veeWo

Peeueer. l³eeceO³es 80 ìkeÌke̳eebntve peemle he´peeleer

³esLeerue jefnJeemeer Deensle Demes Dee{Utve Deeues.

keÀJe[e OeerJej (pied kingfisher) , o³eeU (oriental magpie) , efveȳee Mesheìer®ee heeCeheesheì (blue

tailed bee eater) , MegYe´keÀCe& (white eared bulbul) , jesefnle (flamingo) , efììJeer (lapwing) ,

hueJej (spot billed duck) DeMeer DeveskeÀ veJes meebielee

³esleerue DeeefCe cnCetve®e ner peeiee mebjef#ele

keÀjC³ee®eer iejpe ue#eele ³esles. 39 ìkeÌkesÀ Fleke̳ee

he´peeleer efnJeeȳeele ³esCeeN³ee G®eeìîee (pied avocet) , kewÀkeÀj (osprey) , Decetj memeeCee (amur falcon) ³eemeejK³ee mLeueebleefjle he´peeleer efomeleele

lej ³ee efþkeÀeCeer ³esCeeN³ee 6 ìkeÌkesÀ he´peeleer

mebkeÀìie´mle efkeÀJee peJeUheeme mebkeÀìie´mle Deensle.

keJee®ele eomeCeeje heeve®eeje ( i n d i a n skimmer) , Demegjef#ele Demeuesuee heeb{N³ee ceeves®ee keÀjkeÀes®ee (wooly necked stork) , mLeueebleefjle

Decetj memeeCee (Amur falcon) DeeefCe heeF&[ SJeesmesì, iebYeerjheCes eE®eleepevekeÀ DemeuesUs ueebye ®ees®eer®es efieOee[ ns he#eer heenleevee SkeÀ ieesä peeCeJeueer keÀer, he#eer DeefOeJeemee®eer efveJe[ keÀjleevee

DeeleMe³e keÀeUpeeheJekeÀ keÀjleele. êleielee ceeie&peJeU Demetvener he#eer ne DeefOeJeeme efveJe[leevee efomeleele. ³ee®ee DeLe& DeefOeJeeme efveJe[u³eeJej les efleLeu³ee JeeleeJejCeeMeer mJeleëuee DevegketÀue keÀªve

Iesleele. Demes pejer Demeues lejer l³eebvee DevegketÀue nesC³eele ceole keÀjCes ner ceeCemee®eer peJeeyeoejer Deens. Kejs cnCepes he#³eeb®es ceeCemeeJee®etve keÀener De[Ceej veener. hejbleg he#³eeefMeJee³e ceeCemeeb®es DeeqmlelJe Oeeske̳eele ³esT MekeÀles. keÀejCe he#eer keÀerìkeÀ, efkeÀ[s, Deȳee ³eeb®eer mebK³ee ce³ee&efole þsJeC³eele Kethe ceesþer ceole keÀjleele. kegÀ¬eÀer (osprey) , efveuehebKe (europian rollar) , efveȳee ieeuee®ee heeCeheesheì (bluecheeked bee eater) , ke@ÀeqmheDeve keÀerj (caspian gull) ³eemeejKes menmee ve efomeCeejs he#eerosKeerue efomeleele. SketÀCe keÀe³e

lej ³esLes ³esCeejs efJeefJeOe he#eer Demes®e efomele jneJesle. mLeueebleefjle he#eer ojJe<eea ³esle jneJesle DeeefCe jefnJeemeer he#³eebveer ³esLes®e megKeeves jeneJes, ³eemeeþer l³eeb®³ee DeefOeJeemee®eer keÀeUpeer IesCes Del³eble iejpes®es þjles.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 7
íe³eeef®e$es ë efiejerMe iee[s, þeCes

ceuee meieȳee®e heeCeLeU peeiee DeeefCe l³eeb®ee heefjmej DeeJe[lees. heeCeLeU heefjmebmLee cnCepes mejesJejs, veÐee, leueeJe, oueoue, ieJeleeU heeCeLeU ceoeve, Kee[îee, meceêekeÀveej, YeeleKee®ejs, oueoueer®es he´osMe Deeoer peeiee. l³eele Jeenles lemes®e Meeble heeCeer Demeuesueer heeCemLeUs, yeejceener lemes®e nbieeceer heeCeLeUer®³ee peeieeb®ee meceeJesMe kesÀuee peelees. mecegêer heeCeLeUer®³ee peeieebmeeþer (KeeN³ee heeC³ee®eer mejesJejs, mecegê efkeÀveeN³eeJejerue Yejleer-Deesnesìer®³ee peeiee F.)

Deesnesìer®³ee JesUsme SketÀCe Keesueer mene ceerìjhes#ee

DeefOekeÀ vemeeJeer DeMee peeieeb®ee meceeJesMe neslees.

1971 meeueer FjeCeceOeerue jecemej Menjele

Yejuesu³ee `keÀvJesvMeve Dee@ve JesìueB[dme' ¿ee

peeieeflekeÀ heefj<eosuee `jecemej heefj<eo' ceeveues peeles. ¿ee®e heefj<eosle peieeleerue cenÊJehetCe&

heeCeLeU peeiee®e meJeOeve Je l³ee®³ee

he³ee&JejCehetjkeÀ JeehejemebyebOeer®es efveCe&³e IesC³eele

Deeues. ¿ee Deeblejjeä^er³e heefj<eosleerue ®e®exÜeje cenlJee®³ee heeCeLeU peeieeb®³ee mebJeOe&veemeeþer he´l³eskeÀ osMeeves jeä^er³e mlejeJej keÀjeJe³ee®³ee

ke=ÀleeR®ee DeejeKe[e le³eej keÀjC³eele Deeuee. ne ke=Àleer DeejeKe[e veblej 1975 ceO³es Peeuesu³ee ogmeN³ee heefj<eosle mebcele keÀjC³eele Deeuee.

³ee þjeJee®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjCeeN³ee osMeebveer heg{erue ieesäer keÀjCes Dehesef#ele Deens.

- Deeheu³ee osMeeleerue heeCeLeU peeieeb®ee efJeJeskeÀer Jeehej keÀjCes.

- Deeblejjeä^er³e ¢äerves cenÊJee®³ee heeCeLeU peeiee®³ee ³eeoele cnCepe®e jecemej mLeUebceO³es Deeheu³ee osMeeleerue ³eesi³e mLeUeb®ee meceeJesMe keÀjCes.

- oesve osMeeleerue meeceeef³ekeÀ heeCeLeU peeiee, heeCeLeU heefjmebmLee DeeefCe he´peeleer ³eeb®³ee yeeyeleerle Deeblejjeä^er³e heeleUerJej menkeÀe³e& keÀjCes.

heeCeLeU heefjmebmLeeb®es mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCe keÀjC³ee®³ee nsletves Deeheueer Je®eveye×lee efme× keÀªve Yeejleeves jecemej keÀjejeJej 1982 ceO³es mJee#ejer kesÀueer Je ³ee keÀjeje®³ee he´ef¬eÀ³esle DeeefCe efJeefJeOe lejlegoeR®³ee DebceueyepeeJeCeerceO³es Deeheuee menYeeie veeoJeuee Yeejleele Deeleehe³ele Dee@keÌìesyej 1981 meeueer Deesefjmeeleerue ef®eefuekeÀe mejesJej lemes®e jepemLeeve ceOeerue kesÀJeueeosJe jeä^er³e GÐeeve ³ee peeieeb®ee jecemej mLeUebceO³es meceeJesMe Peeuee neslee. Yeejleele SketÀCe 42 jecemej mLeUs Deensle. iesu³ee oesve Je<ee&le cenejeä^eleerue veebotj-ceO³eceséej he#eer DeYe³eejC³e DeeefCe ueesCeej mejesJej ³ee oesve cenlJee®³ee heeCeLeU heefjmebmLeebvee `jecemej mLeUe'®ee opee& osC³eele Deeuee Deens. jecemej heefj<eosle `jecemej mLeU' Ieesef<ele keÀjC³eemeeþer SketÀCe veT peeieeflekeÀ efvekeÀ<e cebpetj keÀjC³eele Deeues Deensle. heefnuee efvekeÀ<e ne vemeeiekeÀ Jee DeOe-vemeeiekeÀ heCe oeceU he´keÀejeleerue heeCeLeU peeiee DemeeJeer. GoenjCeeLe& yeue[eCee epeu¿eeleeue ueeCeej®e mejeJej

GukeÀeheeleecegUs efvecee&Ce Peeues Demetve l³eele Keejs heeCeer Dee{Ules. peieele DeMeer mejesJejs HeÀej keÀceer Deensle. 13 veesJnWyej 2020 jespeer ³ee mejesJeje®es jecemej mLeUebceO³es meceeJesMe keÀjC³eele Deeuee.

ogmeje efvekeÀ<e ne l³ee efþkeÀeCeer Dee{UCeeN³ee mekeÀìiemle Jev³epeeJee®³ee hepeelee®³ee mebJeOe&veemeeþe Demeuesues cenÊJe DeOeesjsefKele keÀjlees. eflemeje efvekeÀ<e l³ee efJeefMeä pewJeYeewieesefuekeÀ heoMeeleeue Jevemhelee Je Jev³epeeJee®³ee mebJeOe&veemeeþe Demeuesues cenÊJe DeOeesjsefKele keÀjlees. ®eewLee efvekeÀ<e Jevemheleer Je Jev³epeerJeeb®³ee peerJeve®e¬eÀeleerue l³ee heeCeLeUer®es cenÊJe (pemes mLeueeblejeojc³eeve®ee heÆe) efJe®eejele Ieslees. hee®eJee Je meneJee efvekeÀ<e he#³eebmebyebOeer Demetve ¿eeceO³es Jeerme npeej heeCehe#³eeb®ee Dee{U Jee SKeeÐee he#eer he´peeleer®³ee peeieeflekeÀ mebK³es®³ee SkeÀ

ìkeÌkeÀe he#³eeb®ee Dee{U DemeCes pe©jer ceeveues iesues Deen `cenÊJehe Ce he#ee #e $e' Iee e <ele keÀjC³eemeeþer®³ee peeieeflekeÀ efvekeÀ<eebceO³es meg×e ns oesve efvekeÀ<e yeefIeleues peeleele. 21 petve 2019 jespeer cenejeä^eleerue heefnues jecemej mLeU Demeuesu³ee veebotj ceOeceséejuee ¿ee efvekeÀ<ee®³ee DeeOeejs jecemej mLeUe®ee opee& he´ehle Peeuee. meeleJee Je DeeþJee efvekeÀ<e mLeeefvekeÀ celm³e he´peeleeR®ee Dee{U Je l³ee heeCeLeUer®es cenÊJe ¿eeJej DeeOeeefjle Deens. MesJe쮳ee Je veTJ³ee efvekeÀ<eele he#eer mees[tve Flej Jev³epeerJe he´peeleeR®³ee peeieeflekeÀ mebK³es®³ee SkeÀ ìkeÌkeÀe meom³eeb®ee Dee{U DemeCes pe©jer ceeveues iesues Deens.

jecemej ceev³eles®³ee veT efvekeÀ<eebvegmeej efJe®eej kesÀuee lej cenejeä^eleerue DeveskeÀ heeCeLeUer®³ee peeiee hee$e þjleele. pee³ekeÀJee[er he#eer DeYe³eejC³e (epe Deejieeyeeo), Jeieuee jekeme (yevì Dee³eueb[), ceentue efMeJe[er®eer Kee[er (cegbyeF&), þeC³ee®eer Kee[er (þeCes-cegbyeF&), Gpeveer®es OejCe (efYeieJeCe) (efpe. hegCes-meesueehetj), nlevetj OejCe (efpe. peUieeJe), veJesieeJeyeebOe (efpe. ieeWefo³ee) ³ee mLeUe®eeme×e meYeeJ³e mLeUe®³ee ³eeoele meceeJesMe neslees.

³ee meJe& efvekeÀ<eebceO³es Lees[ke̳eele heCe cenlJee®es keÀener Demesue lej Deeheu³ee YeesJeleeue®³ee heeCeLeU peeieeb®es mebj#eCe DeeefCe mebJeOe&ve. pes mLeeefvekeÀ heeleUerJej legcner Deecner®e keÀª MekeÀlees DeeefCe YeefJe<³eele Deeblejjeä^er³e heeleUerJej cenejeä^e®es DeeefCe Yeejlee®es veeJe Gb®eeJet MekeÀlees. ®euee lej ceie keÀeceeuee ueeieg³ee.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 8
`jecemej opee&' efvekeÀ<e

mekeÀeU®eer JesU. heeKejeb®eer ueieyeie Jee{uesueer. HeÀeuiegve ceefnv³eeleerue Gve leehet ueeieueb. meg³e&jLee®es Iees[s [esUs Jeìeªve GOeUle efveIeeuesues. leebyeì he#³ee®es Iejìs MeesOee³euee efveIeeuees. HesÀye´gJeejer les petve ³ee keÀeueeJeOeerle leebyeì, meesveheeþer megleej, eEheieUe, OevesMe, ye´eïeCeer Ieej, ceeUefììJeer DeMee he#³eeb®eer JeerCe heene³euee efceUles.

Je[e eEheheUe®eer Pee[b jmeeU HeÀUebveer ueoyeotve peeleele. HeÀUeb®ee me[e efJeKegjuesuee. heeKejeb®ee

Yeej KeebÐeeJej Jeentve l³eeb®eb YejCe-hees<eCe keÀjCeejer ner Pee[b cnCepes osJeotle®e. yegueyegue, meeUgbkeÀer, cewvee, leebyeì, OevesMe, heUme cewvee, nUÐee, YeejÜepe, met³e&he#eer, nejesUer DeMee heeKejeb®³ee

DeeJeepeeve Pee[ heejmej Deeveove peelee efhekeÀuesueer jmeeU HeÀUs ®ees®eerle IesTve peeleevee l³eeb®³ee Iejìîee®ee Deboepe ³eslees.

leebyeì he#³ee®eer pees[er Je[e®³ee Pee[eJej

DeJelejuee keÀene HeÀU ®ee®eele IeTve IejìîeekeÀ[s JeUeueer. nekesÀ®³ee DeblejeJej Deeby³ee®es

Pee[. l³ee Pee[eJej ner pees[er DeOetve ceOetve Glejle Demes.

HegÀueheeKejeb®es hebKe IesTve nUtnUt Deeby³ee®³ee

Pee[ekeÀ[s JeUeuees. Dee³eg<³eYej Keeuuesu³ee Kemlee Kees[eJej Gceìuesu³ee. yeebOeeJej®eb Pee[. Jej®³ee

HeÀebÐee JeeUtve iesuesu³ee. yeepet®³ee keÀener HeÀebÐee efnjJeer heeveb vesmetve meeJejuesu³ee. l³eeleu³ee SkeÀe HeÀeboerJej®eer heeveb JeeUle ®eeueuesueer. efhekeÀuesues jmeeU Deebyes KeeCeejer heeKejb kegÀþs iesueer ? DeeF&Jeef[ueebvee Je=×eÞeceele þsJetve iesu³eemeejKeer.

ceePeer vepej Pee[eJeªve efYejefYejle Demes. JeeUuesu³ee heeveele leebyeì yemeuesuee.l³ee®³ee ®ees®eerle leerve HeÀUb oeyetve yemeuesueer efomee³e®eer. lees

keÀ[suee yemeuee. lesJne Je[e®eer HeÀUb mheä DeesUKet ³ee³e®eer. l³ee®eer vepej keÀeJejeryeeJejer nesTve ®eewHesÀj eHeÀje³e®ee. Deueiele ceOeu³ee HeÀeoeJej®³ee Kee[eJej yemee³e®ee GpeJeekeÀ[ heenle IejìîeepeJeU pee³e®ee.

JeeUuesu³ee HeÀeboerJej oesve efíê hee[uesueer. leer HeÀeboer Jeþuesueer efomee³e®eer. Keeue®³ee yeepetveb Iejìb meekeÀejuesueb. kegÀCeeueener ve efomeCeejb. l³eeKeeueer oesve HetÀì ueebyeer®eb Kees[ heg{b Deeuesueb. mee³ebkeÀeU®eb Gve leebyeì heeKejeb®³ee DebieeJej Gleje³e®eb. lees DeueieoheCe IejìîeepeJeU pee³e®ee keÀene meskebÀoele efheueebvee YejJee³e®ee. 10 cee®e& 2020 ³ee efoJeMeer leebye쮳ee efoJemeYeje®³ee veeWoer Iesleu³ee.

peJeU®³ee Je[e®eer HeÀUs efheueebvee YejJele Demes. Keeue®³ee efíêele efheueb jene³e®eer. HeÀUb Keeleevee ®ees®e yeensj keÀe{le.leebyeì heeKeje®es oesvner hee³e IejìîeepeJeU Demele. SkesÀkeÀ veKe Iejìîeele De[keÀuesueb. efheuuet ceeve JeekeÀ[er keÀªve HeÀUb Kee³e®eb. l³eebvee YejJeleevee oesIesner keÀeceele iegbleuesues.

IejìîeeJej DebOeej Demee³e®ee. hejbleg leebyeì IejìîeepeJeU yemeuee keÀer l³ee®eb Debie Gvneveb GpeUtve efveIee³e®eb. ceeJeUleer®es efkeÀjCe leebyeì®ee JesOe I³ee³e®es. l³eeb®ee keÀener keÀeUemeeþer jbie yeouee³e®ee.

DeveskeÀ JesUe l³eebveer ceuee ®ekeÀJee efouee. HeÀUb KeeT Ieeleu³eeveblej efveueefiejer®³ee efoMesves pee³e®es. ceuee Jeeìle Demes SJe{îee otjJej kegÀþs iesues Demeleerue? heCe ³esleevee Je[e®³ee Pee[eJeªve Deeby³ee®³ee efoMesves PesheeJele. l³eeb®³ee hebKeeb®eer GIe[Peehe heentve l³eebvee menpe DeesUKelee ³esles. pemee OevesMe ogªvener DeesUKelee ³eslees. l³eebvee

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 9
leebyeì : keÀener veeWoer ceeefCekeÀ hegjer hejYeCeer

³esC³eemeeþer keÀceerle keÀceer 3 ceer.lej peemleerle

peemle 10 ceer. JesU ueeiele Demes. mejemejer hee®e les meele efceefveìebveer oesIeebhewkeÀer SkeÀ ³esle Demes. efleme´³ee

ìhh³eele IejìîeepeJeU peele Demele. efnjJ³ee eEkeÀJee

JeeUuesu³ee HeÀeboerJej Glejle. oesve-leerve HeÀU

keÀeWyeuesueer. l³eeveblej ueneveMee Kees[eJej ìsnUCeer

keÀjle. efheueebvee l³eeb®ee Deboepe ³esle Demes. les

Iejìîeeleve [ekeÀeJele eKe[keÀeleve henele

Demeuesu³ee ueneve cegueemeejKeer. HeÀUeleerue jme

efheC³eemeeþer l³eebveer lees®e GIe[uesueer. DeeF&

ueskeÀjebvee YejJele peeles leMeer ner iees[ heeKejs. leer HeÀUb IesTve Deeuesueer. IejìîeepeJeU

³esleevee MeW[îeeJej keÀeheMeer Ieej Glejueer.efle®eb

keÀeUerpe Oe[Oe[ueb Demesue! leer Mespeej®³ee

Deey³eele eomeveeMee Peeuee SkeÀ nUÐee

heueerkeÀ[®³ee keÀ[teEueyeekeÀ[s efveIetve iesuee.efheueb

efkeÀleer Ieeyejueer Demeleerue! l³eeb®³ee ceveeJej®ee

Yeerleer®ee DebOeej otj Jne³euee yeje®e JesU iesuee. leer

ogªve keÀeUeuee DeeefCe Iejìîeeuee v³eeneUle nesleer.keÀesleJeeue efle®³ee ceoleeruee Deeues.keÀeheMeer

Ieej efveueefiejer®³ee efoMesves mejmeeJeueer lee efnjkeÀCeer nesTve Deeueer. yeeUeuee YesìC³eemeeþer

Iejìîeele iesueer.

efheueebvee leerve-®eej JesUsme Je[e®eer jmeeU HeÀUb YejJele. l³eeveblej oesIesner Jej®³ee efíêeletve Iejìîeele he´JesMe keÀjle. Keeue®³ee efíêeletve yeensj he[le. Demeb keÀe ? efoJemeYeje®³ee veeWoer Iesleevee keÀener yeeyeer Dee{Utve Deeu³ee. Iejìîeeletve yeensj he[leevee ®ees®eerle keÀenerlejer Demee³e®es. oge|yeCeerletve heeefnu³eeJej keÀejCe keÀUeues. Je[e eEheheUe®eer KeeT Ieeleuesueer HeÀUb ®eesL³ee®³ee ªheele yeensj HesÀkeÀle. ceuee Jeeìleb HeÀUb efieUtve Iesle vemeeJeerle.l³eeleerue jme Mees<etve Iesleele. ®eesLee Iejìîeele ìekeÀleele. keÀener JesUsveblej lees ®eesLee yeensj IesTve peele Demele. HeÀUb DeeCee³euee peeleevee efveueefiejer eEkeÀJee Je[e®³ee efoMesves PesheeJele. hejbleg ®eesLee yeensj

Devvemegj#ee, Deejesi³e Je heeCeLeUer

(Heeve 1 Jeªve...)

heeJeCeeN³eeb®eer mebK³ee Jesieeves Jee{le Deens. ³ee®ee leeCe Deeheu³ee meeceeefpekeÀ Je Deejesi³e #es$eeble peeCeJele Deens. mebMeesOeveebletve efme× Peeues Deens keÀer heeCeLeUeR®ee

efvemeie& Je Deejesi³e ³eeb®³eeMeer Ieefveÿ mebyebOe Deens. ceveeuee GYeejer, Deevebo osC³eeyejesyej heeCeLeUer DeVeOeev³es Je DeveskeÀ Deew<eOeer Jevemheleer Deeheu³ee

DeeOeejeve Jee{Jeele Demeu³eeve hee<ekeÀ Deenejemeeyele heejheejkeÀ Deew<eOeeb®eerosKeerue l³ee mees³e keÀjleele. heeCeLeUeR®es meg³eesi³e Je Meeéele J³eJemLeeve ³eecegUs®e DeVemegj#ee ³ee Deejesi³e oesneWmeeþer pe©jer®es Deens. megowJeeves Yeejleer³e he³ee&JejCe, Jeves Je JeeleeJejCeyeoue ceb$eeue³eeves ³ee®eer veeWo

IesTve 2017 ceO³es he³ee&JejCe (mebj#eCe) keÀe³eÐee®³ee lejlegoeRvegmeej `heeCeLeUer (mebJeOe&ve Je J³eJemLeeheve) efve³eceJeueeR'®eer DeefOemet®evee peenerj kesÀueer. ³ee vegmeej heeCeLeUeR®³ee mebJeOee&meeþer efve³eecekeÀ j®eves®ee efJekeÀeme kesÀuee iesuee. he´l³eskeÀ jep³eeleerue Je keWÀêMeeefmele he´osMeebleerue heeCeLeUeR®eer veeWo keÀªve l³eeb®es he´YeeJe#es$e efveOee&efjle keÀjC³eele ³esle Deens. heeCeLeUeR®³ee J³eJemLeeheveemeeþer SkeÀeeqlcekeÀ DeejeKe[e osKeerue yeveefJeuee peele Deens. 1971 ceO³es Peeuesu³ee jecemeej DeefOeJesMeveeleerue lejlegoeRvegmeej DeefOemetef®ele Peeuesu³ee lemes®e jep³es, keWÀê Je keWÀêMeeefmele he´osMeeb®³ee he´Meemeveeves DeefOemetef®ele kesÀuesu³ee, veÐee, keÀeueJes, vewmee|iekeÀ, ceeveJeefvee|cele leUer, Kee[îee, KeepeCes, hegUCeer, Fl³eeoer heeCeLeUeR®ee SkeÀeeqlcekeÀ mebJeOe&veemeeþer DeejeKe[e le³eej nesle Deens. ³ee vegmeej heeCeLeUeR®eer heeefjeqmLeeflekeÀer, peueefJe%eeve, celm³e-J³eJemee³e, efvemeie&jc³elee, Je meceepe-DeLe&Meem$eer³e ¢eqäkeÀesveebletve mebJeOe&vee®ee DeejeKe[e yeveefJeuee peeF&ue. YeewieesefuekeÀ ceeefnleer J³eJemLee (GIS) Jeeheªve heeCeLeUeR®³ee meercee,

ìekeÀleevee oesIesner meceesj efJemleejuesu³ee eE®e®es®³ee yeveekeÀ[s efveIetve peele. lesJne nUtnUt ®ees®eerletve ®eesLee Keeueer ìekeÀle. ceer eE®e®es®³ee Pee[eKeeueer peeTve yemeuees. l³eeJesUer ®eesLee nUtnUt Keeueer he[leevee efomee³e®ee. he#eerefce$e Deefveue GjìJee[ ³eeuee leebye쮳ee IejìîeeKeeueer keÀener meehe[leb keÀe ³ee®eer efJe®eejCee kesÀueer. l³eebveer MeesOeeMeesOe kesÀueer heCe HeÀUe®es DeJeMes<e Keeueer ve meehe[lee eE®e®es®³ee yeveekeÀ[s meehe[le.

l³ee SkeÀe®e Pee[eJej leerve Iejìer efomee³e®eer. hejle SkeÀe®e Iejìîeele leeyeì®ee pee[e iegC³eeieeseEJeoeves veebole nesleer. efheueebvee Jee{Jeerle nelee. elevene Iejìe Jeþueu³ee HeÀeoeJej keÀesjuesueer. heeJemee®es heeCeer meg×e peeT MekeÀle veener. ³ee he#³ee®eer JeerCe DeY³eemee³e®eer Demesue lej JeeUuesu³ee HeÀebÐee hejblet vejce Kees[e®³ee Pee[eJej vepej þsJeeJeer ueeieles.

l³eeb®³ee YeJeleeueer DemeCee´³ee JemeenleeR®³ee meercee, mebueive Deeiece-efveie&ce efvemmeejCe ceeie&, cenlJee®eer meerceeef®evns Je heeCeLeUerkeÀ[s peeCeejs hees®eceeie& ³eeb®³ee veeWoer kesÀu³ee peeleerue. he´YeeJe#es$eeb®es DeejsKeve kesÀues peeF&ue. Yetj®eveelcekeÀ, YeeweflekeÀ, nJeeceevemebyebOeer, ce=osmebyebOeer Je pewJeefJeefJeOelesmebyebOeer ceeefnleer SkeÀef$ele kesÀueer peeF&ue. heeCeLeUer®³ee heefjmebmLee ³ee heefjmebmLeer³e mesJee ³eeb®ee Dee{eJee Iesleuee peeF&ue. heeCeLeUer®³ee DeeOeejs nesT MekeÀCeeN³ee ®eefjleeLee&®³ee mebOeeR®ee efJe®eej kesÀuee peeF&ue. he´efleyebefOele keÀe³ee¥®eer Je efve³ebef$ele kesÀu³ee peeCeeN³ee keÀe³ee¥®eer ³eeoer le³eej kesÀueer peeF&ue. heeCeLeUeRYeJeleer jenCeeN³eeb®es nkeÌkeÀ Je ceÊesÀoejer®eer veeWo nesF&ue. mejlesMesJeìer SkeÀeeqlcekeÀ efJekeÀemee®ee DeejeKe[e Je he´Meemeve J³eJemLee þjsue.

Yeejleer³e DeblejeU mebMeesOeve mebmLesves (ISRO) YeewieesefuekeÀ #es$ee®³ee 4.63 % #es$e J³eeheCee´³ee 2 ueeKeebntve DeefOekeÀ Demeuesu³ee osMeebleie&le heeCeLeUeR®es vekeÀeMes yeveefJeues Deensle. peeueer³e heefjmebmLeeb®³ee mebJeOe&vee®ee jeä^er³e DeejeKe[e (ve@Meveue hue@ve HeÀe@j keÀe@vmeJn&Meve Dee@HeÀ DeekeÌJ³eeeflekeÀ FkeÀesefmemìce- NPCA ) efn SkeÀcesJe keWÀêhegjmke=Àle ³eespevee heeCeLeUeR®³ee hegveëmLeeheveemeeþer keWÀê mejkeÀej ®eeueJeerle Deens. ³eespevee 1.4 (mì^@ìsefpe 1.4) Debleie&le heeCeLeUeR®eer met®eer Je NPCA ®eer keÀeces nesle Deensle. DeeMee keÀª³ee keÀer mejkeÀej®³ee ³eespeveebvee cetle& mJeªhe ³esTve heeCeLeUeR®ee Meeéele efJekeÀeme, mebJeOe&ve Je mebj#eCe nesTve DeVemegj#ee Je Deejesi³e oesneW®eer Meeéeleer efceUsue.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 10

ceg.hees. eEheiegUer, lee. kegÀ[eU, eEmeOegogie& JeveMeem$e ceneefJeÐeeue³e, [e@. yeeUemeensye meeJeble keÀeskeÀCe ke=Àef<e efJeÐeeheerþ, oeheesueer, jlveeefiejer. keÀe³e&#es$e : ke=Àef<e DeeefCe he³ee&JejCe

yeebyet ueeieJe[erletve jespeieej-ÒeefMe#eCe osCeejer `me¿eeêer yeebyet veme&jer'

efnceeue³eehes#ee osKeerue Je³emkeÀj Demeuesu³ee ³ee me¿eeêer heJe&lejebieeleerue keÀeskeÀCeYetceerle Jemeuesuee, eEmeOegogie&. `³egvesmkeÀes'ves meve 2011-12 ceO³es heeq½ece Ieeìeme peieeleerue SkeÀ DeleermebJesoveMeerue `pewJeefJeefJeOelee ne@ìmhee@ì' cnCetve opee& efouee. pewJeefJeefJeOelesves mebheVe Demeuesu³ee ³ee efpeu¿eeleerue SketÀCe Yet-Yeeiee®³ee mejemejer 50ìkeÌkesÀ #es$e Jeve Je Je=#ee®íeefole Deens. efJeMes<e yeeye cnCepes SketÀCe Jeve Je Je=#ee®íeefole #es$eehewkeÀer 89 ìkeÌkesÀ #es$e ns Keepeieer DeeefCe meeceeef³ekeÀ ceeuekeÀer®es Deens. keÀeskeÀCeeleerue Deebyee, keÀepet, veejU, Deveveme, jyej DeMee efJeefJeOe veieoer efhekeÀeb®³ee ueeieJe[ermeeþer keÀeue-hejJeehe³e¥le efnjJ³eeieej Je=#ejepeeRveer veìuesues [eWiej De®eevekeÀ GIe[s-yees[kesÀ Peeuesues heefnues nele heMve Demee³e®ee keÀe keÀekeÀCeeleeue efvemeie&mebheoe DeeefCe pewJeefJeefJeOelesuee OekeÌkeÀe ve ueeJelee ³esLeerue ke=Àef<e#es$eeme keÀMeer Je keÀesCel³ee he´keÀejs ®eeuevee oslee ³esF&ue. ogue&ef#ele efhekeÀebvee cegK³e heJeenele keÀme DeeCelee ³eFue. le©Ceevee

ke=Àef<e#es$eeleerue GÊece Deee|LekeÀ hewmes efomet MekeÀleele keÀe. DeLe&keÀejCe meeOele ³esLeerue mLeeefvekeÀ Je=#e Je pewJeeefJeefJeOee®es mebJeOe&ve keÀjCes Meke̳e Deens keÀe.

ke=Àef<e efJeÐeeheerþeletve heoJ³egÊej heoJeer he´ehle

keÀjerle Demeleevee SkeÀ KegCeieeþ ceveeMeer hekeÌkeÀer kesÀueer nesleer keÀer Iesleuesu³ee efMe#eCee®ee Ghe³eesie keÀªve ke=Àef<eefJe<e³eele keÀefjDej keÀje³e®es DeeefCe lesner mJele뮳ee cegUieeJeer jentve®e.

yeebyetueeieJe[ SkeÀ GÊece he³ee&³e cnCetve meceesj Deeuee heejheeejkeÀ yeeyeueeieJe[ keÀjleJeUe keÀeskeÀCeeleerue MeslekeÀjer mLeeefvekeÀ pebieueer Pee[s lees[le veenerle. Pee[eb®³ee meeJeueerle met³e&he´keÀeMe efceUefJeC³eekeÀjlee yeebyet mheOee& keÀjleele. ³eeletve®e yeebyet®eer Gb®eer Je pee[er DeefOekeÀ efceUles. heefjCeeceer MeslekeÀ´³eebvee DeefOekeÀ Deee|LekeÀ HeÀe³eoe efceUlees lemes®e mLeeefvekeÀ Je=#eeb®es mebJeOe&ve nesles. heejbheeefjkeÀ yeebyetueeieJe[er®ee meKeesue DeY³eeme keÀªve mJeleë yeebyet ueeieJe[ keÀjC³eemeesyele®e ³esLeerue MeslekeÀ´³eebvee yeeyeMeleeyeÎue peeiele keÀjCe me© keÀue MeslekeÀN³eebvee iegCeJeble jeshes GheueyOe keÀªve osC³ee®³ee ¢äerves mJeleë®eer yeebyet jesheJeeefìkeÀe meg© ke Àuee cenejeä elee ue peemlee lepeemle MeslekeÀ´³eebhe³e¥lener heejbheeefjkeÀ Pee[ebmeesyeele®eer yeebyet ueeieJe[ he×le heesnes®eefJeC³ee®³ee GÎsMeeves MeslekeÀjer cesUeJes DeeefCe ®e®ee&me$e Dee³eespeve keÀjCes meg© kesÀues. ³eeletve ceeieerue meele Je<ee¥le eEmeOegogie& DeeefCe SketÀCe®e cenejeä elee ue meeOeejCe 10,000

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 12

MeslekeÀN³eebhe³e¥le he´l³e#e heesnes®elee Deeues, Lesì

mebJeeo meeOelee Deeuee. yeebyet jeshe-efvee|celeer®es

he´efMe#eCe keÀe³e&¬eÀce meg© kesÀues. meeOeejCe 3500

heMeemekeÀe³e keÀce®eeje (keÀe<e, meeceeepekeÀ

JeveerkeÀjCe DeeefCe cevejsiee keÀce&®eejer) ³eebvee yeebyet

ueeieJe[ DeeefCe yeebyet jesheefvee|celeer®es he´efMe#eCe efoues. Deepener Demes keÀe³e&¬eÀce meg© Deensle.

2019 heemetve yeebyetmeesyele `DeejC³ekeÀ' ³ee

veeJeeves mLeeefvekeÀ oge|ceU Je=#eeb®eer jesheJeeefìkeÀe meg©

kesÀueer.

efpeu¿eeleerue 8.50 ueeKe ueeskeÀmebK³eshewkeÀer

87 ìkeÌkesÀ ueeskeÀmebK³ee ie´eceerCe Deens. ³esLeerue 60

ìkeÌkesÀ ueeskeÀ ke=Àef<e #es$eeMeer Lesì efveie[erle Deensle.

cee$e ³esLeerue le©Ce Jeiee&®eer ³esLeerue

Mesleer, ceeleer DeeefCe efvemeiee&Meer Demeuesueer

veeU legìle Demeu³ee®es efomele nesles.

le©Ceebmeceesj le©Ce®e DeeoMe& GYes

keÀjlee ³esleerue keÀe. efpeu¿eeleerue keÀener ceespekesÀ le©Ce, Mesleer DeeefCe MesleerhetjkeÀ

J³eJemee³e keÀjele Deenle ³ee

efJe®eejeletve efpeu¿eele ke=Àef<e Je ke=Àef<e-

hetjkeÀ #es$eele keÀece keÀjerle Demeuesu³ee

le©Ce MeslekeÀjer Je ke=Àef<e-GÐeespekeÀebvee

SkeÀ$e DeeCele 'ke=Àef<eie´ece' Deesheve

HeÀesjce 2019heemetve meg© kesÀuee.

meO³ee eEmeOegogie& efpeu³eeleerue 35 Je<e&

Je³eeKeeueerue 24 le©Ce-le©Ceer, pes

mJelee®³ee hee³eeJej GYes Deensle, ³ee

HeÀesjceMeer pees[ues iesues Deensle. Mesleer Je

MesleerhetjkeÀ GÐeesie, J³eJemee³e meebYeeUle Demeleevee

le©Ceebveer efpeu¿eeleerue MeslekeÀ´³eeb®es he´Mve mecepetve

IesCes, l³eeb®eer GkeÀue keÀjC³ee®ee he´³elve keÀjCes, MelekeÀ³eevee `keÀe<e' mee#ej keÀjCe, keÀe<e #es$eemebyebOeer®eer meebK³eebkeÀer ceeefnleer DeÐe³eeJele

þsJeCes, `ke=Àef<e' GÐeespekeÀlesuee he´eslmeenve Je ®eeuevee osCes ner ³ee Ghe¬eÀcee®eer he´cegKe GefÎäs Deensle. ke=Àef<eie´ececeOeerue menYeeieer le©Ce mJeleë®ee GÐeesie

J³eJemee³e mee YeeUle Dev³e mLeee vekeÀ

le©CeJeiee&meeþer menkeÀe³e& YeeJevesletve ke=Àef<e Je ke=Àef<ehetjkeÀ J³eJemee³emeboYee&le ceole keÀjerle Deensle.

he´eLeefcekeÀ DeeefCe ceeO³eefcekeÀ MeeUsleerue cegueeb®eer

efvemeie& DeeefCe MesleerMeer Demeuesueer veeU DeeCeKeerve

IeÆ keÀjC³ee®³ee GÎsMeeves MeeUebceOetve efJeJeOe

Ghe¬eÀce iesueer 6-7 Je<ex jeyeJeerle Deens. yeebyet pevepeeiejCeemeesyele®e ueneve cegueebceOeerue mepe&veMeeruelee DeeefCe MesleerefJe<e³eer DeeJe[ efvecee&Ce keÀjC³ee®³ee GÎMeeve heeLeecekeÀ MeeUleeue cegueebmeesyele efJeJeOe Ghe¬eÀce meg© kesÀues. iesueer 3 Je<ex peJeU®³ee ieeJeeceOeeue MeeUe®e JeveYeepeve Deece®³ee MesleeJej Dee³eesefpele keÀjlees. ³eeletve®e cegueebvee nUo ueeieJe[, Yeepeerheeuee ueeieJe[, cegueebveer le³eej kesÀuesuee Yeepeerheeuee Je Flej Mesleceeue ieeJeþer-DeeþJe[e yeepeejele vesTve mJeleë efJekeÀCes

F. Je Demes Flej efJeJeOe Ghe¬eÀce jeyeJeerle Deens. efvemeiee& efJe<e³eer DeeJe[ efvecee&Ce keÀjC³ee®³ee ¢äerves efpeu¿eeleerue efJeJeOe MeeUebvee Yesìer osTve hee®eJeer les

efJeefJeOe Ghee³e³eespevee meg®eefJeu³ee.

³evee³eì[ veMevme [Jnueheceì heeieece (UNDP) Debleie&le ie´erve keÌuee³ecesì HebÀ[ (GCF) meeþer®³ee he´eLeefcekeÀ DenJeeueele keÀeskeÀCeeleerue

keÀe<e#e$ee®e DeLeMeem$e cee[C³ee®ee meOee efceUeueer.

ie´erve keÌuee³ecesì HebÀ[ (GCF) ®³ee heefnu³ee DeefOeke=Àle efceeEìieceO³es menYeeieer nesle Deeheues efJe®eej ceeb[C³ee®eer mebOeer efceUeueer.

kesÀjU®³ee JevemebMeesOeve DevegmebOeeveceeHe&Àle

Dee³eesefpele `yeebyet®eer pevegkeÀer³e efJeJeerOelee' ³ee

DeY³eeme he´keÀuheele Meem$eer³e DeY³eeme keÀje³e®eer mebOeer efceUeueer.

ie´eceerCe DeLe&J³eJemLesle yeebyet®es cenlJe ue#eele Iesle eEmeOegogie& efpeune heefj<eosves `cevejsiee' ³eespeveWleie&le meg© kesÀuesu³ee cenejeä^eleerue heefnu³ee 1000 nskeÌìj yeebyet ueeieJe[ keÀe³e&¬eÀceemeeþer 'leebef$ekeÀ ceeie&oMe&keÀ' cnCetve keÀece keÀjC³ee®eer mebOeer efceUeueer.

23 les 26 veesJnWyej 2018 jespeer veeiehetj ³esLeerue Dee³eesefpele Sie´esJnerpeve keÀe³e&¬eÀceele 'keÀeskeÀCeeleerue yeebyet ueeieJe[ DeeefCe DeLe&keÀejCe' meeoj kesÀu³eeyeÎue keWÀêer³e ceb$eer cee. vee. efveleerve ie[keÀjer meensyeeb®³ee nmles melkeÀej keÀjC³eele Deeuee.

meeleJeer®³ee efJeÐeeL³ee¥vee Jev³epeerJeveeJej DeeOeeefjle

efHeÀucme oeKeefJeCes DeeefCe Deeheu³ee ieeJeeleerue pewJeefJeefJeOelesyeÎue ®e®ee& keÀjCes Demee 2 leemee®ee Ghe¬eÀce iesueer 6 Je<ex efpeu¿eele jeyeJeerle Deens. Jev³e-he´eCeer heerkeÀ vegmeeveer ne efpeu¿eeleerue SkeÀ pJeueble he´Mve Deens. Jev³e nÊeeRkeÀ[tve nesle

Demeuesueer efhekeÀ vegkeÀmeeveer l³ee®eer keÀjCes, l³eeJejerue

Ghee³e ³ee efJe<e³eeJej meve 2016 meeueer JeveMeem$e efJe<e³eele he´yebOe meeoj keÀjle heܧÊej heoJeer efceUJeueer. l³eemeeþer 9400 efhekeÀ vegkeÀmeeveer®es heb®eveeces meKeesue DeY³eeme kesÀues. 400 ntve DeefOekeÀ MeslekeÀ´³eeb®³ee he´l³e#e cegueeKeleer Iesleu³ee. ceveg<³e, Mesleer DeeefCe Jev³epeerJeve ³eebleerue mebIe<e& keÀceerlekeÀer

JneJee ³ee GÎsMeeves MeslekeÀjer DeeefCe JeveefJeYeeieeuee

`ke=Àef<eie´ece' MeslekeÀjer ®eUJeUer®³ee ceeO³eceeletve Yeejleeleerue keÀepet yeer®³ee Dee³eele eve³eele OeejCeemeoYeeleeue leme®e keÀeskeÀCeeleerue mLeeefvekeÀ yeepeejYeeJe DeeefCe he´l³e#e Glheeove Ke®ee&meboYee&leerue meefJemlej mebK³eebkeÀer ceeefnleer keWÀêer³e JeeefCep³e leLee GÐeesie ceb$eeue³e, Yeejle mejkeÀej lemes®e cenejeä^ jep³e ke=Àef<ecetu³e Dee³eesieeuee meve 2019 ceO³es meeoj keÀjC³eele Deeueer.

meve 2019 ceO³es cenejeä^ele he´Lece®e eEmeOegogiee&le `cenelcee ieebOeer ie´eceerCe jespeieej nefce ³eespeves' Debleie&le 1000 nskeÌìjJej yeebyet ueeieJe[ keÀe³e&¬eÀce IesC³eele Deeuee. l³eemeeþer efpeune mlejeJej leebef$ekeÀ ceeie&oMe&keÀ cnCetve keÀece keÀje³e®eer mebOeer efceUeueer.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 13

yegOeJeej, 11 veesJnWyej 2020 ne efoJeme cenejeä^e®³ee FeflenemeeceO³es DeOeesjsefKele keÀªve þsJeeJee ueeiesue. keÀejCe ³ee efoJeMeer yegue{eCee efpeu¿eeleerue peieÒeefme× `ueesCeej mejesJeje'uee

`jecemej mLeUe'®ee opee& ÒeeHle Peeuee. ³ee®e Je<ee&®³ee HesÀye´gJeejerceO³es veebotj ceO³ecesMJeJe He#eer DeYe³eejC³e `jecemej mLeU' cnCetve Ieesef<ele keÀjC³eele Deeueue Deen ³ee®ee®e DeLe cenejeä^eleerue oesve HeeCeLeUer ³ee Deeblejjeä^er³e mlejeJej veeceebkeÀve efceUJetve `jecemej' ®³ee ³eeoerle Deeuesu³ee Deensle.

FjeCeceOeerue `jecemej' ³ee MenjeceO³es 2

HesÀye´gJeejer 1971 jespeer SkeÀ peeieeflekeÀ Heefj<eo meHevve Peeuee ³ee®e Heej<eole peeieelekeÀ cenÊJee®³ee HeeCeLeUe®³ee mej#eCeemeeþe, mebJeOe&veemeeþer SkeÀ keÀjej mebcele keÀjC³eele Deeuee. ne keÀjej 21 ef[meWyej 1975 Heemetve Debceueele Deeuee Demetve peieeleerue 2441 HeeCeLeUer `jecemej mLeU' DeLeJee `jecemej HeeCeLeU' cnCetve Ieesef<ele keÀjC³eele Deeu³ee Deens. (ueesCeej®ee ¬eÀceebkeÀ 2441 Jee Deens.)

1960 ®³ee oMekeÀele®e HeefM®eceer jeä^ebceO³es `He³ee&JejCe' ne Meyo jepekeÀer³e DeeefCe yegef×peerJeer

³egjesHeceOeerue mLeueeblejerle He#³eeb®³ee meboYee&le `Deeblejjeä^er³e Dee³eesiee'®eer mLeeHevee kesÀu³ee®es efometve ³esles.

1962 meeueer ÒekeÀeefMele Peeuesu³ee `mee³eueWì

mÒeeRie' ³ee HegmlekeÀeves DeewÐeesefiekeÀ, Mesleer efJekeÀemee®eer ogmejer Ye³eeCe yeepet peieemeceesj DeeCeu³eeves He³ee&JejCe Òeot<eCe ne efJe<e³e efJekeÀemekeÀeceeb®es yejesyejerves ®eef®e&uee peeT ueeieuee. 1972 ®³ee mìe@keÀnesce Heefj<eosle Yeejlee®³ee lelkeÀeueerve HebleÒeOeeve Þeerceleer Fbefoje ieebOeer ³eebveer `efJekeÀefmele oMeeleeue He³eeJejCe Nnemee' meoYeele efJekeÀmeveMeerue osMeebveer DeeHeues efJekeÀemee®es keÀe³e&¬eÀce keÀe LeebyeJeeJesle? ne HejKe[ meJeeue GHeefmLele kesÀuee.

1971 ®³ee jecemej DeeOeJeMeveeceO³e He³ee&JejCe, Òeot<eCe, He³ee&JejCee®eer neveer DeeefCe ³ee meJee¥®ee SkeÀef$eleHeCes nesCeeje HeeCeLeUeRJej®ee og<HeefjCee ³eeefJe<e³eer meJee¥ieerCe ®e®ee& nesTve mebHetCe& peieYejeleve DeMee peJeeJeeJeOeleve mece× HeeCeLeUeR®ee MeesOe IesTve ³ee HeeCeLeUeR®³ee mebJeOe&vee®ee efveCe&³e IesC³eele Deeuee. DeLee&le®e DeMee peJeeJeeJeOeleve mece×, meHevve HeeCeLeUe efveJe[C³ee®es keÀece meesHes veJnles®e. l³eemeeþer

[e@.
ap al ap ar ya va ra n@ gm ai l. co m
Meemeve
megOeekeÀj kegÀNne[s
Òee®ee³e&, cee©leerjeJepeer Iegues Heeìerue ceneefJeÐeeue³e, Denceoveiej ceeveo Jeve³epeerJe j#ekeÀ, cenejeä^
D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 13 (heeve 17 Jej)
`jecemej' ueesCeej

p³ee he´ceeCes ®eebieueb ve=l³e, iee³eve Jeeovee®es Demes efþkeÀeCe cnCepes jefmekeÀeb®eer ceebefo³eeUer®e, Deieoer l³ee®e he´ceeCes heeCeLeUer peeiee ner ³ee

mee´³eeb®eer ceebefo³eeUer®e. heeCeLeUer®eer peeiee ns

keÀerìkeÀ ,heMeg,he#eer, he´eCeer ³eeb®³ee cewefHeÀueer®es

eþkeÀeCe DeMee®e heeCeLeUe®³ee eþkeÀeCee

HegÀueheeKejs osKeerue Dee{Uleele. DeLee&le l³eeb®eer

³esC³ee®eer keÀjCes JesieJesieUer Demeleele. keÀesCeer

Pee[ebJej Deb[er Ieeuee³euee ³esleb , lej keÀesCeer ce[

he[eEueie DeLee&le ef®eKeueheeveeuee ³esleb .

peefceveerleerue #eej Mees<eCes cnCepes ce[he[ueeRie nes³e.

HegÀueheeKejebvee oesve he´keÀej®³ee Jevemheleer

peieC³eemeeþer Del³eeJeM³ekeÀ Demeleele . l³eeleerue

SkeÀ cnCepes KeeÐe Jevemheleer DeeefCe ogmejer cnCepes

heg<he Jevemheleer HegÀueheeKejeb®ee peerJeve¬eÀce Deb[er, DeUer, keÀes<e ³ee DeJemLeebletve Jee{lees. ne JebMe p³ee

JevemheleeRJej Jee{lees l³eebvee l³ee he´peeleer®³ee

HegÀueheeKeje®eer KeeÐe Jevemheleer Demes cnCeleele.

Kee[erefkeÀveejer nceKeeme Dee{UCeejer SkeÀ KeeÐe

Jevemheleer cnCepes efcemeJeekeÀ DeLee&le efheuet mcee@ue meeueceve Dejye ³ee he´peeleer®ee HegÀueheeKeje®eer ner KeeÐe Jevemheleer Deens, cnCetve Kee[erefkeÀveejer

Deeheu³eeuee mcee@ue meeueceve Dejye ns HegÀueheeKeª

nìketÀve Dee{Ules. l³ee®³ee efheuet ³ee KeeÐe

Jevemheleer Jeªve®e cejeþerle ¿ee HegÀueheeKejeuee

heeCeLeUer®eer HegÀueheeKejs

'efheuetefhe´³ee' ns veeJe he´oeve keÀjC³eele Deeues Deens. l³ee®ehe´ceeCes heBvmeer he´keÀejeleerue yuet heBvmeer ( efveue efYejefYejer ), uesceve heBvmeer (efheleves$eer efYejefYejer), ®ee@keÀesuesì heBvmeer (leheefkeÀjer efYejefYejer), ³euees heBvmeer (heerle efYejefYejer)Fl³eeoer HegÀueheeKejb osKeerue Kee[er®³ee efkeÀveeje cnCepes heeCeLeU peeieer Dee{Uleele. pebieueeceO³es Dees{e, DeesnesU Demelees. l³eeb®³ee keÀeþ®eer peceerve nerosKeerue heeCeLeUer®eer cnCetve mecepeueer peeles. Jeenl³ee heeC³eeyejesyej

êJeªhe DeMeer HeÀe@mHesÀì ,mees[er³ece, vee³eì^espeve ³eemeejKeer cenÊJe cenÊJehetCe& êJeªhe Keefvepes heeC³ee yejesyej Jeenle ³esleele. peefceveerleerue ns #eej Mees<etve IesC³eemeeþe HegÀueheeKej DeMee heeCeLeUer®³ee peeieer, ef®eKeueele ieoea keÀjleele. ns

#eej HeÀueheeKejemeeþe Tpee JeOekeÀ lej Demeleele®e, heCe he´peveve keÀe³ee&le HegÀueheeKejebvee

³ee Keefvepe mebheÊeer®eer efveleeble DeeJeM³ekeÀlee Demeles. JebMeJe=×er keÀjlee ¿ee #eejebvee Kethe cenÊJe Demele, cnCeve®e heeCeLeUe®³ee peeiee ne HegÀueheeKejebkeÀefjlee Del³eble cenlJee®eer mecepeueer peeles.

mLeueelej keÀjleJeUe HeÀueheeKejevee vesnceerhes#ee peemle Tpee& ueeieles keÀejCe l³eebvee efoJemebefoJeme G[e³e®es Demeles. DeMeeJesUer l³eebvee peieueeleeue heeCeLeUe®³ee peeiee êJeªhe Keefvepeeb®ee mJeªheele ner Tpee& he´ehle nesles. HegÀueheeKejeb®³ee mLeueeblej ceeiee&le ceOeerue ner pebieues cnCepes HegÀueheeKejeb®es Del³eeJeM³ekeÀ Demes jsmìe@jbì ! DeMee pebieueeceOeerue heeCeLeUer®³ee eþkeÀeCee ehe{îeeveehe{îee HeÀueheeKej #eej peceJeC³eemeeþer, þjeefJekeÀ DeMee keÀeueeJeOeerle ³esle Demeleele.

Demeleerue efMeles lej peceleerue Yegles ! ³ee cnCeer vemeej mej[e, heeuee,meehemejUe Fl³eeoe mejheìCeejs he´eCeer osKeerue heeCeLeUer Dee{Uleele.

³ee he´eC³eeb®eb cenÊJee®eb DeVe cnCepes HegÀueheeKeª nes³e. pebieueele heeCeLeU peeieer veJ³eeves pevceuesueer DevevegYeJeer HegÀueheeKejs #eej Mees<eC³eemeeþer heeCeLeU peeieer ceesþîee he´ceeCeele peceleele. l³eebvee Me$etb®ee Deboepe DeeefCe DevegYeJe vemeu³eecegUs ner yesmeeJeOe Demeleele. he´Lece®e ef®eKeueheeve keÀjle Demeu³eeve , ye³ee®eoe heceeCeehe#ee peemle ef®eKeueheeve nesles. Deefle ef®eKeueheeveecegUs ner HegÀueheeKejb ®ekeÌkeÀ eEPeieleele , l³eebvee GYeb osKeerue jenlee ³esle veener. DeMeer ner eEPeieuesueer HegÀueheeKejs, meej[e, heeue, meehemejUe ³ee meejK³ee mejheìCee´³ee he´eC³eeb®³ee menpeer Ye#emLeeveer meehe[leele, DeeefCe cnCetve heeCeLeUer®³ee peeieer ³ee mejheìCee³ee& he´eC³eeb®³ee osKeerue JeeJej Demelees.

heeCeLeU ner peeiee HegÀueheeKejeb®ee SkeÀ ne cenÊJee®ee neìmheeì Deen ceIeeue³e, De©Cee®eue,veeieeueB[, efcePeesjece heemetve les Deieoer veeieuee , ³esTj®³ee oeì pebieueebceOeerue heeCeLeU peeiee ,ns Deecne HegÀueheeKeª he´sceeR®es veboveJeve®e Deens.

peceueer heeCeLeUer HegÀueheeKejs

ceeoer MeesOeer DeeJe[er®es Pee[

JebMe Jee{JeC³ee®eer efleuee®e ®ee[

ieJemeueer keÀesJeUer heeves, HegÀues meejs

peceueer heeCeLeUer HegÀueheeKejs

Oe[he[s peceeefJeC³ee #eej

ueeieueer vejeb®eer ®e{eDees{ HeÀej

ef®eKeueeMeer SkeÀªhe Peeues meejs

peceueer heeCeLeUer HegÀueheeKejs

DeesnU, Dees{e peceerve Deesuemej

êJeªhe Keefvepe FLes®e Yejhetj

efhe{îee ved efhe{îee l³eemeer þeTkeÀ meejs

peceueer heeCeLeUer HegÀueheeKejs

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 16

efJeYeeieCeer oesve ieìebceO³es kesÀuesueer Demetve `De' ieìeceO³es peieeleerue ogefce&U DeLeJee SkeÀcesJe DeMee

HeeCeLeueeR®ee efJe®eej kesÀuee peelees.`ye' ieìeceOeerue efvekeÀ<eebvJe³es pewJeefJeefJeOeles®³ee ¢äerves me¢{, mebHevve HeeCeLeUer, mLeueeblejerle He#³eeb®³ee ¢äerves cenÊJee®³ee HeeCeLeUer DeeefCe ceeMeebmeeþer Flej

ÒeeC³eebmeeþer cenÊJee®es DeefOeJeeme ³eeb®ee efJe®eej kesÀuee peelees.

YeejleeceO³e {euee (epe. eMeJeeHeje, ceO³eÒeosMe), ueesCeej (efpe. yegue{eCee), cenejeä^)

DeeefCe uetveer (efpe. Yetpe, iegpejele) ner leerve ÒecegKe efJeJejb/GukeÀeHeeleecegUs le³eej Peeuesueer efJeJejb

Deensle. ³eeefMeJee³e DeeCeKeer leerve efJeJejb Yeejleele

Demetve ³ee meJee¥ceO³es cenejeä^eleerue `ueesCeej' ®eb

GukeÀeHeeleer efJeJeb ns peieÒeefme× Deens.

me ceej Hevveeme npeej Jee<ee He Jee

GukeÀeHeeleeceU®e ueeCeej®e Jele UekeÀlee

JewefMe<ìîeHetCe& efJeJej efvecee&Ce Peeues, ner Deelee

peieledceev³e ieesä Deens. ³ee efJeJejemebyebOeer Fl³ebYetle

YetMeem$eer³e, YetieYe&Meem$eer³e efCe SsefleneefmekeÀ

ceeefnleer FbìjvesìJej GHeueyOe Deens. HeodceHegjeCe (GÊejekeÀeb[), efJejpe cenelc³e (mkebÀo HegjeCe), Deevebo jecee³eCe (³e%ekeÀeb[), ueerUe®eefj$e (mebHee. vesCes), kesÀefMejepe J³eeme efueeÊe jlveceeuee DeeefCe JeeequcekeÀer jecee³eCe ³ee Òee®eerve ûebLeebceO³esner ueesCeej mejesJeje®es, lesLeerue cebefojeb®es GuuesKe efometve ³esleele.

ueesCeejuee jecemej opee& efceUeu³eecegUs lesLeerue `ceer ueesCeejkeÀj' meejKeer mJe³ebmesJeer mebmLee, veiejHeefj<eo, efpeune ÒeMeemeve, Jev³epeerJe efJeYeeie

DeeefCe Yeejle mejkeÀej®ee `He³ee&JejCe Jeves DeeefCe nJeeceeve yeoue (MoEFCC) ' ceb$eeue³e ³ee meJee¥®eer®e

peyeeyeoejer Jee{ueer Deens. ueesCeej®es YetieYe&Meem$eer³e DeeefCe SsefleneefmekeÀ

peeieeflekeÀ cenÊJe ue#eele IesTve HegjelelJe Keel³eeves HetJeea®e ne Heefjmej mebjef#ele #es$e cnCetve Ieesef<ele kesÀuee Deens. ³esLeerue mece=× pewJeefJeefJeOelee DeeefCe

KeeN³ee HeeC³ee®es SkeÀcesJe mejesJej ³ee ieesäer ue#eele

IesTve cenejeä^ Meemeveeves F.me. 2000 meeueer

`ueeCeej DeYe³eejC³ee'®ee Iee<eCee keÀuee Deepeefceleerme ³ee mejesJej Heefjmejele efyeyeìîee, lejme, keÀesune, Jeeveb, pebieueer ceebpej, JeìJeeIegUs Deeoer Jeerme-yeeJeerme ÒepeleeR®es memleve ÒeeCeer, megceejs

160 ÒepeeleeR®es He#eer, 46 ÒepeeleeR®es meHe&ì, 7 ÒepeeleeR®es GYe³e®ej lej 14 ÒepeeleeR®es ce=ogkeÀe³e Deeoer veeWoefJeues Deensle. ueesCeej ns KeeN³ee HeeC³ee®es mejesJej Demeu³eeves lesLes keÀener meg#ce veerue-nefjle

MeJeeUe Dee{Uleele ³eeceO³e mHee³e©euevee (Spirulina) ns efnjJeì, SkeÀHesMeer³e. ceUmeg³eeÒeceeCes

efHejieeUuesu³ee meg#ce MesJeeUe®ee meceeJesMe Deens. mejesJeje®es HeeCeer Keejì Je DeukeÀOeceea³e Demeu³eeves

³ee MesJeeUe®eer Jee{³esLes ceesþîee ÒeceeCeele efometve ³esles. ³ee MesJeeUemeesyele®e efJeefJeOe ÒepeeleeR®es meg#ce peerJe-peblet ³ee mejesJejele Demeu³eeves ueesCeej

mejesJej ner SkeÀ HeefjHetCe& HeefjmebmLee®e Deens.

Keesueieì yeMeer®³ee DeekeÀeje®es Demeuesues ns mejesJej peefceveerHeemetve-YetHe=ÿeHeemetve megceejs 150 ceerìj Keesue Demeu³eeves l³ee®³ee meYeesJeleeueer

Gleeje®ee YetYeeie efometve ³eslees. ³ee YetHe=ÿeJej ®eboveemen 30 efJeefJeOe peeleeR®es Je=#e, 10 peeleeR®eer Peg[tHes, 13 ÒekeÀej®³ee Jesueer DeeefCe 6 ieJeleeb®³ee Òepeeleer Dee{Utve ³esleele. ³ee mebHevve JevejeF&cegUs®e lesLeerue Jev³epeerJeve osKeerue mece=× Deens.

cenejeä elee ue Flej Jev³epee Je

DeYe³eejC³eeMeer, He#eer DeYe³eejC³eeMeer leguevee keÀjlee `ueesCeej DeYe³eejC³ee'uee ne jecemej opee& keÀe efceUeuee Demee ÒeMve efvemeie&efce$eebvee He[Ces meenepekeÀ®e Deen. keÀejCe ueeCeejHe#ee peJeeJeeJeOeleve mece× DeMee DeYe³eejC³e cenejeäele Deenle jecemej®e evekeÀ<e DeY³eemeHetJe&keÀ Heeefnues lej ³ee®es GÊej menpe efceUles.

jecemej®³ee De ieìeleerue Heefnu³ee efvekeÀ<eemen `ueesCeej mejesJej' ner peieeleerue Deiveerpev³e Ke[keÀeceO³es GukeÀeHeeleecegUs le³eej Peeuesueer SkeÀ cenÊJee®eer HeeCeLeU Deens. ³ee mejesJejeceO³es Deieoer keÀ[keÀ Gvneȳee®es efoJemeeblener HeeCeer Demeu³eeves lesLeerue peerJeme=äer®es mebJeOe&ve nesles. SkeÀ HeefjmebmLee cnCetve ueesCeej mejesJej DeveskeÀ o=<ìîee cenÊJee®es Deens. ³ee mejesJeje®³ee HeeC³eeleerue JewefMe<ìîeHetCe& jemee³eefvekeÀ IeìkeÀebcegUs ³esLeerue pewJeefjefJeOelee ue#eCeer³e Demetve peieeleerue DeveskeÀ YetieYe&Meem$e%e, peeJejmee³eve le%e, peJeeJeeJeOelee le%e ³ee mejesJejekeÀ[s DeekeÀef<e&ues iesues Deensle.

³ee®e mejesJej®³ee Heefjmejele ueneve-ceesþer 27 cebefojs, leerve SsefleneefmekeÀ Jeemlet, 7 kegbÀ[, 3 efMeueeuesKe Demeu³eeves ³ee Heefjmeje®es Oeeefce&keÀ DeeefCe SsefleneefmekeÀ cenÊJe osKeerue efJe®eejele Iesleues Deens. ³ee mejesJejeuee jecemej opee& efceUeu³eecegUs mLeeefvekeÀ DeLe&J³eJemLesuee DeefOekeÀ ieleer efceUsue ns DeHesef#ele Deens. mejesJeje®es nesCeejs Òeot<eCe LeebyeefJeC³eemeeþer mLeeefvekeÀ mJe³ebmesJeer mebmLee DeeefCe ÒeMeemeveeves ³eesi³e leer HeeJeues G®eueueer Demeueer lejer ³ee mejesJeje®es, lesLeerue pewJeefJeefJeOeles®es DeefOekeÀ Meem$eMeg× He×leerves mebJeOe&ve ³ee efveCe&³eecegUs nesCeej Deens. kesÀJeU GHee³eespevee meg®eJeCes SJe{s®e ³ee Deeblejjeä^er³e mecegoe³ee®es keÀece veener lej JesU He[ueer®e lej ³ee jecemej mLeUe®³ee mebJeOe&veemeeþer Deelejjeäe³e eveOeeoKeeue GHeueyOe neT MekeÀlees.

ueesCeej mejesJej ns HetJeeaHeemetve®e efJe%eeveeleerue ®ecelkeÀej cnCetve meJe&%eele nesles®e. jecemej opee& efceUeu³eeves l³ee®es ns JesieUsHeCe DeeefCe lesLeerue pewJeefJeefJeOelee peeieeflekeÀ HeeleUerJejerue efvemeie& Feflenemeele DeOeesjsefKele Peeueer Deens, ns vekeÌkeÀer®e!

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 17

ë

ne DeìueebefìkeÀ cenemeeiejeleerue 29 yesìebveer yeveuesuee SkeÀ osMe DeeefCe ³ee osMee®³ee meYeesJeleeueer

700 yesìeb®ee SkeÀ ueeKe ®eew.ceer. cewueeb®ee meeiejer Heefjmej. l³eecegUs mecegêefkeÀveejer ÒeosMeebceO³es meeiejer peerJeveMewueer DeeefCe mebmke=Àleer FLeu³eener veeieefjkeÀebceO³es þemetve Yejuesueer. mecegêe®es

HeeCeer, ³ee HeeC³eeletve GlHevve efceUJetve osCeejs efJeefJeOe ceemes, keÀemeJes ³eemeeþer keÀOeerkeÀeUer yeneceeme neslee. ojJe<eea meeOeejCeleë leerve ueeKe He³e&ìkeÀ FLes Yesì osle. Hejbleg nUtnUt ³ee mJe®í mecegêe®³ee HeeC³eeceOetve HueemìerkeÀ®³ee efHeMeJ³ee, mì^e@ped, kebÀìsvej Jeenle efkeÀveeN³eeJej ³esT ueeieues. ³ee He³e&ìvemLeUe®³ee ueeskeÀefÒe³esleeuee peCet Deesnesìer®e ueeieueer. He³e&ìkeÀeb®eer mebK³ee keÀceer Peeu³eeves, ojJe<eea 8.5 oMeue#e [e@ueme&®es vegkeÀmeeve nesTve FLeu³ee DeLe&J³eJemLesJej l³ee®ee HeefjCeece Peeuee. ³ee meeiejer DeeefCe DeeefLe&keÀ mebkeÀìeletve keÀenerlejer þesme ceeie& keÀe{e³euee nJee Demes efJe®eej yeneceemeceO³es Jeent ueeieues. l³eele®e Heg{s Deeueer leer He³ee&JejCe ³egJee keÀe³e&keÀleea ef¬eÀmìue DeBcye´espe. SkeÀue HueemìerkeÀ®es Jee{les og<HeefjCeece ue#eele Ieslee, efleves 2018 Heemetve ³ee HueemìerkeÀJej mebHetCe& osMeele®e yeboer DeeCeeJeer cnCetve HeeþHegjeJee megª kesÀuee. FLeu³ee le©Ceeb®³ee meeLeerves SkeÀ ®eUJeU megª kesÀueer. ³ee®ee®e HeefjHeekeÀ cnCetve 2020 ceO³es yeneceeme mejkeÀejves SkeÀue-Jeehej hueeeqmìkeÀ efheMeJ³ee, hueeeqmìkeÀ keÀìuejer, mì^e@ped DeeefCe mìe³ejesHeÀesce kebÀìsvej, keÀhe ³eeJej osMeJ³eeHeer yeboer Ieeleueer. `yeneceeme hueeeqmìkeÀ ®eUJeUer'®³ee ceeO³eceeletve De@bye´espeves `DeHemee³ekeÀue' ne SkeÀ he´esie´ece le³eej kesÀuee, p³eeletve Meeues³e efJeÐeeL³ee¥vee hueeeqmìkeÀ keÀ®eN³ee®es Hegveë®e¬eÀerkeÀjCe keÀjC³eeyeÎue mepe&veMeerueheCes efJe®eej keÀjC³eeme he´eslmeeefnle kesÀues peeles. efJeÐeeL³ee¥veer hueeeqmìkeÀ-JesmìceOetve le³eej kesÀuesues keÀhe[s, owvebefove JeeHeje®eer efJeefJeOe GhekeÀjCes ³ee®e yejesyej mebieerle, ve=l³e DeeefCe keÀuee Deeoer ceeO³eceebletve meceepeele HueemìerkeÀyeboermeeþer pevepeeie=leer kesÀueer peeT ueeieueer.

ef¬eÀmìue DeBcye´espe (yeneceeme)

`yeneceeme HueemìerkeÀ cegJnceWì'uee Meeues³e-ceneefJeÐeeue³eerve efJeÐeeL³ee¥yejesyej®e le©Ce Jeiee&®ee DeeefCe veeieefjkeÀeb®ee Jee{lee Òeeflemeeo Heentve ³ee ®eUJeUer®eer oKeue He³ee&JejCe ceb$³eebveer Iesleueer. peevesJeejer 2020 ceO³es mebHetCe& yeneceemeceO³es SkeÀue HueemìerkeÀJej DeefOeke=ÀleheCes yeboer IeeueC³eele Deeueer lej peguew 2020 heemetve SkeÀue HueemìerkeÀ JeeHejCes ne keÀe³eosMeerj iegvne þjJetve l³eemeeþer npeejes [e@ueme&ceO³es ob[ megª kesÀuee. ¬eÀermìue DeBcye´espe®³ee ³ee keÀe³ee&®eer oKeue Deeblejjeä^er³e mlejeJejosKeerue Iesleueer iesueer DeeefCe 2020®³ee ieesu[ceve He³ee&JejCe HegjmkeÀejeves efleuee mevceeefvele keÀjC³eele Deeues.

efnjJeerieej pebieues, efJeefJeOe ÒepeeleeR®³ee ÒeeCeer-He#eer DeeefCe JevemHeleeR®³ee keÀjCeeN³ee ef®eyPes FPeerefkeÀSue ³ee le©Ceeves. pewJemebHeosves mebHevve Demee SkeÀ DeeefÖeÀkeÀve osMe cnCepes Ieevee. cegyeuekeÀ efvemeie&mebHeosves he´mleeefJele keÀesUmee he´keÀuhee®es meeb[heeCeer, mebHevve DemeCeeje ne osMe cee$e efJeÐegle Tpex®³ee yeeyeleerle ceeieemeuesuee®e cnCeeJee DeeefCe heeje Glmepe&ve ³eecegUs lesLeerue 52 ueeiesue. Je<ee&leu³ee 365 efoJemeebHewkeÀer MebYej les efo[Mes efoJeme ³esLes efJeÐegle ueeskeÀeb®es Deejesi³e DeeefCe he³ee&JejCeeuee Demeuesuee Tpexmeeþer `Meì[eTve' Iesleues peeles. l³ee®ee HeefjCeece FLeu³ee GÐeesieOebÐeebJej mebYeeefJele iebYeerj OeeskeÀe DeesUKetve ef®eyPes ³eeves DeeefCe l³eecegUs DeLe&J³eJemLesJej ceesþîee ÒeceeCeeJej neslees. ©iCeeue³eebceOetvener ÒekeÀHueeefJejesOeele DeeJeepe GþJee³euee meg©Jeele efJepeHegjJeþe GHeueyOe vemeu³eeves veeieefjkeÀeb®³ee Deejesi³eeJejner l³ee®es HeefjCeece nesT kesÀueer. leUeieeUeleerue ³egJee mebIeìvee Je Flejebvee ueeieues. iesu³ee keÀener Je<ee&le ne³e[^es-FueskeÌì^erefmeìer ÒekeÀuHeebmeeþer nesCeeN³ee neleeMeer IesTve l³eeves pevepeeie=leer megª kesÀueer.

Yejcemeeþ HeeC³ee®³ee GHeMeecegUs ³esLes og<keÀeUpev³e HeefjefmLeleer Dees{eJeueer Deens. ³ee JeÊeHe$eeceOeve ³ee ÒekeÀuHeeeJejeOeele u mecem³esletve ceeie& keÀe{C³eemeeþer Ieevee mejkeÀejves 2013 ®³ee megceejeme Deyeesvees ÒekeÀeefMele kesÀues. efJeefJeOe ceeO³eceebvee cegueeKeleer ³esLeerue mecegêefkeÀveejer 700 cesieeJe@ì efJeÐegleefveefce&leer #eceles®ee SkeÀ keÀesUmee Tpee& efou³ee. ³eele meieȳeele ceesþer ceesnerce meesMeue ÒekeÀuHe DeeefCe l³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ DemeCeejs SkeÀ yeboj GYeejC³ee®ee ÒemleeJe Heg{s ceeref[³ee®³ee ceeO³eceeletve GYeer kesÀueer. ef®eyPesves DeeCeuee. ne he´mleeJe cnCepes peieeleerue keÀesUmee GÐeesieeJej Je®e&mJe efceUJeC³eemeeþer meg© kesÀuesu³ee ³ee ®eej Je<ee¥®³ee ceesefnces®ee Lesì ®eerveves kesÀuesu³ee Dee¬eÀcekeÀ oyeeJee®ee SkeÀ Yeeie neslee. keÀejCe ³ee ÒekeÀuHeecegUs heefjCeece cnCetve Ieevee®³ee he³ee&JejCe ceb$³eebveer heg{erue oMekeÀYejele ef®eve®³ee Tpee& kebÀhev³ee peieeleerue peJeUheeme efveccee keÀesUmee ne 700 cesieeJe@ì keÀesUmee Tpee& he´keÀuhe efvee|celeer keÀª MekeÀCeej nesl³ee. ³eemeeþer ueeieCeeN³ee oer[ Deype [e@ueme&®³ee keÀpee&®eer DeeefCe ueiele®³ee efMeeEheie heesì&®es yeebOekeÀece le³eejerner ®eerveves kesÀueer nesleer. jÎ kesÀues. ne ÒekeÀuHe Peeuee Demelee lej lees

ef®eyPes FPeerefkeÀSue (Ieevee)

Ieevee mejkeÀej DeeefCe ®eerve®ee ne ÒekeÀuHe JejJej pejer IeeveeJeeefme³eeb®³ee Tpee& IeeveeceO³es Peeuesuee Heefnuee®e keÀesUmee mecem³esJej GHee³e efomele Demeuee lejer keÀesUmee ÒekeÀuHeebcegUs nesCeejs ceeveJeer Tpee& he´keÀuhe þjuee Demelee. Hejbleg ef®eyPes ³eebveer YeefJeleJ³eeleerue OeeskesÀ DeesUKetve kesÀuesu³ee Deejesi³eeJej DeeefCe Ieevee®³ee HeefjmebmLesJej nesCeejs og<HeefjCeece ³esLeerue efJejesOeecegUs Ieevee®es De#e³e Tpee& YeefJe<³e mebJeefOe&le jeefnues. ef®eyPes FPeerefkeÀSue ³eeb®³ee ³ee He³ee&JeCeJeeÐeebvee efomet ueeieues nesles. ³ee ÒekeÀuHeeuee efJejesOe keÀjC³eemeeþer Heg{ekeÀej GuuesKeveer³e keÀeceefiejermeeþer l³eebvee 2020 ®ee `ieesu[ceve He³ee&JejCe HegjmkeÀej' peenerj Iesleuee lees `350 Ieevee - efj[îegeEmeie DeJej keÀeye&ve' ³ee SvepeerDeesmeeþer keÀece Peeuee.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 18
ieesu[ceve He³ee&JejCe HegjmkeÀej efJepesles ë 2020

ceOeceeMee HeeUtve l³eeHeemetve GlHevve efceUefJeCes ne ceekemekeÀe®³ee ³ekeÀeìve ÜehekeÀuhee®³ee keÀcHe®e

jep³ee®ee ÒecegKe J³eJemee³e. FLeu³ee ce³eeve (Mayan)

³ee mLeeefvekeÀ mecegoe³eeleerue megceejs 25 npeej

kegÀìgbefye³eeb®eer iegpejeCe ³ee®e J³eJemee³eeJej ®eeueles.

eEkeÀyengvee ceOeceeMee Heeueve ner l³eeb®eer Òee®eerve

mebmke=Àleer®e! Hejbleg peemle veHeÀe osCeeN³ee mees³eeyeerve®³ee

Mesleermeeþer FLeu³ee mLeeeefvekeÀ pebieueeb®eer lees[ ceesþîee

ÒeceeCeele kesÀueer peeT ueeieu³eeves ceOeceeM³eeb®ee

DeefOeJeeme veä nesT ueeieuee. He³ee&³eeves ne J³eJemee³ener

Oeeske̳eele Deeuee. ³ee mees³eeyeerve®³ee Mesleeruee ÒeefleyebOe

JneJee ³eemeeþer ce³eeve mecegoe³eeleerue®e ues[er Hes®e ner

Heg{s Deeueer. efle®³ee vesle=lJeeKeeueer kesÀu³ee iesuesu³ee

DeeboesueveebcegUs DeKesj ceseqkeÌmekeÀve meghe´erce keÀesìe&®³ee

DeeosMeeves mees³eeyeerve®³ee Mesleeruee ÒeefleyebOe keÀjC³eele

Deeuee.

DecesefjkesÀleerue `yee³ej' kebÀHeveer®³ee `ceesvme@vìes' ³ee

DeûeekeÀecekeÀue keÀHevee®ee vepej ³ekeÀeìve®³ee

ÜerHekeÀuHeeJej iesueer. mees³eeyeerve®eer ueeieJe[ ceesþîee

ÒeceeCeele keÀªve kebÀHeveeruee peemle veHeÀe efceUt MekeÀlees

³ee®ee Deboepe ³eslee®e mLeeefvekeÀ pebieueeb®eer lees[ keÀªve

l³ee peeieer mees³eeyeerve®eer ueeieJe[ nesT ueeieueer.

efceUCeeN³ee HejkeÀer³e ®euevee®ee efJe®eej keÀªve ceseqkeÌmekeÀve mejkeÀejvesner ³ee Mesleeruee Devegoeves osTve Òeeslmeeefnle kesÀues. ceseqkeÌmekeÀesceOeerue mene jep³eebceO³es mLeeefvekeÀ mecegoe³eebvee efJeMJeemeele ve Ieslee mees³eeyeerve

Mesleeruee HejJeeveieer osC³eele Deeueer. ³ee Mesleermeeþer JeeHejC³eele ³esCeeN³ee jemee³eefvekeÀ Keles DeeefCe Deew<eOeeb®es og<HeefjCeece mLeeefvekeÀ pewJeefJeefJeOelesJej peeCeJet ueeieues. ceOeceeM³eebHeemetve efceUCeejs ceOe keÀceer lej Peeues®e, HeCe pes Lees[îee ÒeceeCeele efceUle nesles, les otef<ele efceUt ueeieues. He³ee&³eeves ³ee®ee HeefjCeece mLeeefvekeÀ ce³eeve meceoe³eeJej, l³ee®³ee DeLeJ³eJemLeJej DeeeCe peerJeMewueerJejner nesT ueeieuee.

ues[er Hes®e ³ee ce³eeve mecegoe³eeleerue®e SkeÀ. ceOeceeMee Heeueve ne l³eeb®ee JebMeHejbHejeiele J³eJemee³e. mees³eeyeerve MesleercegUs ³ee J³eJemee³eeJej nesCeeN³ee og<HeefjCeeb®eer peeCeerJe neslee®e, Hes®e ³eebveer mLeeefvekeÀ He³ee&JejCeJeeoer DeeefCe ceOeceeMeeHeeuekeÀebvee SkeÀef$ele kesÀues. `efmeve ì^evmepesefvekeÀesme' ³ee mebmLes®eer mLeeHevee keÀªve mee³eeyeeve MeleeeJejeOeele ceekemekeÀve mejkeÀejuee efveJesoves osC³eele Deeueer. mejkeÀej ue#e osle veene Deme ue#eele ³elee®e mLeeevekeÀ DeeeCe Deeblejjeä^er³e v³ee³eeue³eeble mejkeÀejefJejesOeele Keìues oeKeue kesÀues.

DeveskeÀ Mew#eefCekeÀ mebmLeeb®³ee ceoleerves Hes®e ³eebveer mees³ee MesleercegUs ceOe, he³ee&JejCe DeeefCe veeieefjkeÀebJej nesCeeN³ee og<HeefjCeeceeb®es keÀeieoesHe$eer, DeY³eemeHetCe& HejeJe pecee keÀue ³ee HejeJ³ee®³ee DeeOeej ³egefveJne|me[s[ Dee@ìesveescee ³ee ceseqkeÌmekeÀes®³ee mJee³eÊe efJeÐeeHeerþeves mees³eeyeerve Glheeoveeb®ee DeY³eeme kesÀuee. ³eele iuee³eHeÀemeì ³ee leCeveeMekeÀe®e DeMe

ues[er hes®e (ceseqkeÌmekeÀes)

ceOeceeM³eebceO³es Deee{Utve Deeues. l³ee®ee HeefjCeece Lesì ceOeceeMeeb®³ee ÒepeveveeJej DeeefCe ceOeeJej Peeu³ee®ee DenJeeue efJeÐeeHeerþeves efouee. ³ee DenJeeuee®³ee DeeOeejs Hes®e DeeefCe ce³eeve mecegoe³eeves `ceesvme@vìes' efJejesOeeleuee DeeHeuee ue{e leerJe´ kesÀuee. DeKesj keÀe³eosMeerj ue{eF&le mees³ee MesleerJej yeboer IeeueC³eele Deeueer. hes®e DeeefCe mecegoe³ee®³ee SkeÀer®eer ner SsefleneefmekeÀ ue{eF& ceseqkeÌmekeÀes®³ee ¢äerves cenÊJee®eer þjueer Deens. ues[er Hes®e ³eeb®³ee ³ee keÀe³ee&®eer oKeue IesTve l³eebvee 2020 ®ee `ieesu[ce@ve He³ee&JejCe HegjmkeÀej' osC³eele Deeuee.

ueghlehe´e³e megb[e HeBieesefue³eve, DeeefMe³ee³eer DemJeues, keÌueeT[s[ uesHe[&, efieyevme, ªheeblej pe©j Peeues. HeCe ³ee Òeef¬eÀ³es®ee HeefjCeece ³ee Yeeieeleerue HeefjmebmLesJej nesleevee JeeIe ³eeb®³ee yejesyejerves®e DeveskeÀ Hepe&v³eJe=#es, meeieJeeve pebieueeb®³ee pewJeefJeefJeOelesves efomeuee. KeeCekeÀece, Mesleer J³eJemee³e, OejCes DeeefCe jyej GlHeeoveebceO³es Jee{ Peeueer. mebHevve cnCetve c³eeveceejceOeerue meeequJeve veoer®es Keesjs megÒeefme× Deens. Hejbleg l³ee®ee HeefjCeece ³esLeerue efpeefJeefJeOelesJej Peeuee. 70 oMekeÀeb®³ee mebIe<ee&le Jee{l³ee DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCeecegUs ³ee JevemebHeosJej®e Ieeuee Ieeleuee peeT SkeÀekeÀer He[uesu³ee Hejbleg pewJeJewefJeO³eHetCe& meeuJeerve veoerYeesJeleeue®³ee ueeieuee. HeefjCeeceer ³ee pewJemebHeosJej iegpejeCe keÀjCeeje mLeeefvekeÀ he³ee&JejCe DeeefCe mebmke=Àleer®³ee mebj#eCeemeeþer Hee@ue ³eebveer `kesÀjsve ke@Àjsve mecegoe³e osKeerue mebkeÀìûemle Peeuee. he³ee&JejCe DeeefCe keÀ@jsve he³ee&JejCe DeeefCe meeceeefpekeÀ ke=Àleer vesìJeke&À (kesÀmeve)' ³ee mebmLes®eer mebmke=Àleer ³ee oesIeeb®es mebJeOe&ve DeeefCe mebj#eCe keÀjC³eemeeþer ke@Àjsve mLeehevee kesÀueer. mecegoe³eeleerue hee@ue mesve lJee ³eebveer meeequJeve veoer®³ee hee$eele DeewÐeesefiekeÀerkeÀjCee®³ee Jee{l³ee J³eeHee®es og<HeefjCeece meeequJeve®³ee mebJeOe&veemeeþer SkeÀ DeefÜleer³e DeeefCe men³eesieer mecegoe³e-DeeOeeefjle

hee@ue mesve lJee (c³eeveceej)

KeesN³eeuee peeCeJet ve³esle ³eemeeþer lJee ³eebveer Meebleer-Jeve mLeeHeve Demee SkeÀ GHe¬eÀce jeyeefJeuee. megceejs 1.35 oMeue#e SkeÀj keÀjC³eemeeþer l³eemeboYee&leu³ee DeveskeÀ Deeblejjeä^er³e yewþkeÀebletve peeiesJej mLeeefvekeÀ Je=#e DeeefCe ÒeeCeer-He#³eebmeeþer SkeÀ `Meeblelee ceeie&oMe&ve efceUJeues. efceUeuesu³ee ceeie&oMe&veeves l³eebveer DeeHeu³ee kesÀjsve heeke&À' mLeeHeve kesÀues. p³ee³eesies meeuJeerve veoer®es Keesjs, lesLeerue mecegoe³eeceO³es pevepeeie=leer kesÀueer DeeefCe c³eeveceej mejkeÀejMeer HeeþHegjeJee pewJeefJeefJeOelee DeeefCe ke@Àjsve mebmke=Àleer mebJeefOe&le Peeueer. keÀªve veoerKeesN³ee®³ee megceejs 1.35 oMeue#e SkeÀj peeiesJej MeebleerJeve ogmeN³ee cene³eg×eveblej, c³eeveceejceOeerue Deeþ he´cegKe JeebefMekeÀ ieìebhewkeÀer efvecee&Ce kesÀues. ³eele 27 meecegoeef³ekeÀ pebieues DeeefCe leerve DeYe³eejC³eeb®ee meceeJesMe ke@Àjsve ueeskeÀebveer mJeleb$e jep³ee®eer ceeieCeer kesÀueer DeeefCe ³eecegUs 70 Je<ee¥®³ee meMem$e Deens. mesve lJee ³eebveer meg© kesÀuesu³ee ³ee MeebleleeHetCe& mebIe<ee&letve GYes Demeuesues MeebleerJeve jepekeÀer³e mebIe<ee&uee meg©Jeele Peeueer. ³ee meele oMekeÀeb®³ee keÀeUele meeuJeerve veoer®³ee Deepe c³eeveceejceOeerue Meeblelee DeeefCe mebJeOe&ve keÀe³ee&®ee ceesþe efJepe³e ceeveuee peelees. KeesN³eeves HeÀkeÌle ®ekeÀcekeÀer, mebIe<e&®e Heeefnuee. Hee@ue ³eeb®³ee Heg{ekeÀejeves ³ee meieȳeele lJee ³eeb®³ee ³ee ves$eoerHekeÀ keÀeceefiejercegUs l³eebvee 2020 ®ee `ieesu[ceve He³ee&JejCe

SkeÀ MeebleleeHetCe& ceeie& efveIeuee lees cnCepes Meeblelee Heeke&À! HegjmkeÀej' peenerj Peeuee. mebmeeOevemece=× Demeuesu³ee c³eeveceej®es mewv³e ngketÀceMenerheemetve ueeskeÀMeenerkeÀ[s

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 19

FkeÌJee[esj... Flej osMeeb®³ee leguevesle ueneve jeä^ pejer Demeueb meele oMeue#e SkeÀj peeiesJejerue Hepe&v³epebieueeb®ee efueueeJe ³ee he=LJeerJejerue 10 meJee&le pewJeJewefJeO³eeves mece=× osMeebHewkeÀer SkeÀ. ÒekeÀuHeebmeeþer peenerj kesÀuee. ³eecegUs JeewjeCeer, MegJeej, De@®Jeej, He#eer Òepeeleer, 16 npeej Je=#e Òepeeleer, 106 mejerme=He Òepeeleer, efkeÀ®eJee, efMeJeerj, De@[esDee DeeefCe meheeje ³ee mecegoe³eeb®eer pebieueYetceer GYe³e®ej Òepeeleer DeeefCe HegÀueHeeKejeb®³ee mene npeej ÒepeeleeRveer Deefle¬eÀefcele nesCeej nesleer. ³ee Yeeieeleerue JevemebHeoe, pewJeJewefJeO³e, mebHevve Demee De@cesPee@ve®³ee Hepe&v³epebieueebveer Jes{uesuee ÒeosMe. mLeeefvekeÀ mecegoe³eeb®es peerJeveceeve Oeeske̳eele ³esCeej nesles. JeewjeCeer ( W aorani ) ne ³esLeerue mLeeefvekeÀ DeeefoJeemeer mecegoe³e

³eeefJejesOeele vesceesvìs vesveeqkeÌJecees ³ee le©Ceerves mebIe<e& megª kesÀuee. cenekeÀe³e pewJeJewefJeO³ee®es j#eCe keÀjle Deeuee Deens. ³ee®e efve³eesefpele lesue ÒekeÀuHeebefJejesOeele `mesFyees Deuee³evme' ³ee mecegoe³eeceOeerue SkeÀ 33 Je<eea³e le©Ceer - efveceesvìs vesveeqkeÌJecees. mebIeìves®eer mLeeHevee kesÀueer. ³ee mebIeìves®³ee ceeO³eceeletve efleves Deeblejjeä^er³e lesue kebÀHev³eeb®³ee veJeveJeerve ÒekeÀuHeebcegUs veä De@cesPee@ve Hepe&v³eJeveeb®³ee #es$eeleerue mLeeefvekeÀ mecegoe³eeuee nesCeeje megceejs 5 ueeKe SkeÀjeb®ee pewJeJewefJeO³eeves mebHevve ÒeosMe SkeÀef$ele DeeCeues. meesMeue efce[er³ee®³ee ceeO³eceeletve ³ee le©Ceerves DeeHeu³ee mecegoe³eemen mebIe<e&ce³e Deeboesueves pevepeeie=leer megª kesÀueer. HeeJeCes®eej ueeKe veeieefjkeÀeb®³ee keÀªve mebjef#ele kesÀuee. me¿eeb®es efveJesove IesTve FkeÌJees[esj mejkeÀej efJejesOeele

efveceesvìs vesveeqkeÌJecees - FkeÌJee[esj

meeOeejCeleë 1960 Heemetve®e nesle Demeuesu³ee efJeefJeOe lesue ÒekeÀuHe, keÀejKeeves, Deeblejjeä^er³e v³ee³eeue³eele peve³eeef®ekeÀe oeKeue kesÀueer. ³ee ojc³eeve mLeeefvekeÀ jmles yeebOeCeer ³eecegUs FkeÌJee[esj®³ee Hepe&v³epebieueebJej l³ee®es og<HeefjCeece peeCeJet ueeieues ceefnueebvee neleeMeer IesTve jsve Jee@ìj neJexmìeRie DeeefCe meewj Tpee& ÒekeÀuHe GYes kesÀues. nesles. iesueer ®eej oMekesÀ Deeblejjeä^er³e lesue kebÀHev³ee l³eeb®³ee lesue ÒekeÀuHeebmeeþer FLes mLeeefvekeÀeb®³ee ®ee@keÀuesì GÐeesieeuee ceesþer yeepeejHesþ GYeer keÀªve l³eeb®³ee jespeieeje®eener ceesþîee ÒeceeCeele pebieuelees[ keÀjle Deeu³ee Deensle. FLeu³ee mLeeefvekeÀ DeeefoJeemeer ÒeMve mees[Jeuee. mecegoe³ee®ee MeeefjjerkeÀ-ceeveefmekeÀ íU keÀjle Deeu³ee Deensle. ³ee kebÀHev³eebÜejs veÐeebceO³es vesveeqkeÌJeceesves megª kesÀuesu³ee ³ee ceesefnces®eer oKeue FkeÌJee[esDej®³ee v³ee³eeue³eebveer jmee³eve³egkeÌle HeeCeer mees[u³eeves l³ee Òeotef<ele Peeu³ee. l³ee®ee HeefjCeece ³esLeerue Iesleueer DeeefCe mLeeefvekeÀ mecegoe³eeb®³ee lemes®e Hepe&v³epebieueeb®³ee peefceveeRJej Deefle¬eÀceCe DeeefoJeemeeR®³ee Deejesi³eeJej nesTve keÀke&Àjesie, pevceojele IemejCe, ieYe&Heele Demes keÀjC³eeyeeyele FkeÌJes[esDej mejkeÀej efJejesOeele JeewjeCeer®³ee yeepetves efveCe&³e efouee. Deepeej ceesþîee ÒeceeCeele yeUeJet ueeieues. l³eecegUs FLeuee cetUefveJeemeer efJemLeeefHele nesT vesveeqkeÌJeceesves mLeeefvekeÀ mecegoe³eebvee neleeMeer IesTve kesÀuesu³ee ³ee mebIe<ee&cegUs De@cesPee@ve ueeieuee. Hepe&v³eJeveebleerue megceejs Hee®e ueeKe SkeÀj pebieue Jee®eC³eeme ceole Peeueer. mLeeefvekeÀ

2018®³ee megceejeme FkeÌJes[esj®³ee ne³e[^eskeÀeye&vme ceb$eeue³eeves Deeblejjeä^er³e lesue mecegoe³eeb®³ee DeelceefveYe&j, nkeÌkeÀ, meebmke=ÀeflekeÀ DeeefCe he´eosefMekeÀ mebj#eCeemeeþer®ee ne kebÀHev³eebvee iegbleJeCegkeÀermeeþer Deecebef$ele kesÀues. DeefleMe³e JeepeJeer ojele ³ee Heefjmejeleerue ue{e Depetvener megª®e Deens.

u³emee ehevmeve... keÀeUmee ÒekeÀuHeeceOeve

He³ee&JejCeeuee nesCeejs OeeskesÀ ue#eele Ieslee ³ee ÒekeÀuHeebvee

DeeefCe keÀesUmee kebÀhev³eebvee efJeÊehegjJeþe keÀjC³eeHeemetve ÖeÀevmeceOeerue leerve veeJeepeuesu³ee yeBkeÀebvee ceppeeJe keÀjCeejer ³egJeleer. l³ee®eyejesyej ³ee kebÀHev³eebvee efJecee mebj#eCe osCeeN³ee kebÀHev³eebveerner keÀesUmee kebÀHev³eeb®es efJecee mebj#eCe keÀe{tve I³eeJes, cnCetve ³eMemJeer ue{e osCeejer le©Ceer. He³ee&JejCe j#eCe DeeefCe mebJeOe&veemeeþer eleve eoueu³ee DeLekeÀ DeeeCe Deleuevee³e keÀeceefiejermeeþer 2020 ®³ee `ieesu[ceve He³ee&JejCe HegjmkeÀeje'ves u³egmeeruee mevceeefvele keÀjC³eele Deeues. keÀesUmee peeUu³eeves He³ee&JejCeeuee DeveskeÀ OeeskesÀ

efvecee&Ce nesleele. ³eeefJe<e³eer DeveskeÀ mebMeesOeves, HegjeJes meceesj Deeues Demeues lejerner keÀesUmee ne peieeleerue he´eLeefcekeÀ Gpee& m$eesle Deens. keÀesUmeeefvee|celeerheemetve les l³ee®³ee Jeehejehe³e¥le DeveskeÀ ìhh³eebJej he³ee&JejCeer³e og<heefjCeece Peeu³ee®es Dee{Utve ³esles. keÀesUMee®³ee KeeCeer cegK³elJes pegveer pebieues Demeuesu³ee heefjmejele Dee{Uleele. l³eecegUs ³ee KeeCeer KeCeleevee pebieuelees[ lej nesles®e, efMeJee³e Jev³e heMeghe#³eeb®es DeefOeJeemeosKeerue veä nesleele. YetYeeiee®es mebhetCe& mJeªhe yeouetve peeles. ceeleer veeheerkeÀ nesles. KeeCekeÀeceemeeþer HeÀes[uesu³ee [eWieje®eer ceeleer Jeentve peJeU®³ee heeC³ee®es ñeesle oie[ebveer, Ke[keÀebveer DeeefCe ceeleerves Yeªve peeleele. l³eecegUs heeC³eeleerue mepeerJeebvee OeeskeÀe efvecee&Ce neslees. ns meej efceLesve, keÀeye&ve [e³eDee@keÌmeeF[ ³eebmeejKes peeieeflekeÀ leeheceeveJee{erle Yej IeeueCeejs Jee³et DeeefCe keÀeye&ve ceesvee@keÌmeeF[, meuHeÀj [e³eDeekemeeF[, vee³eìepeve [e³eDeekemeeF[ ³eebmeejK³ee he´ot<eCekeÀejer Je efvemeiee&leerue peerJeme=äeruee

IeelekeÀ DeMee Jee³etb®eer efvee|celeer nesC³eeme keÀejCeerYetle þjles.

DeMee Òeot<eCekeÀejer keÀesUmee Tpee& GÐeesiee®³ee peeieeflekeÀ efJemleejeuee efJeÊehegjJeþe Je efJecee mebj#eCe

u³egmeer efhevmeve (ÖeÀevme)

osC³eele He´Àevme®³ee efJeÊeer³e #es$eeves oerIe& keÀeUeheemetve cenÊJehetCe& YetefcekeÀe yepeeJeueer Deens. he´l³eskeÀ veJeerve keÀe Umee he keÀuhe Keemeiee ye keÀ Deee Ce

iegbleJeCetkeÀoejebkeÀ[tve efceUCeeN³ee efJeÊehegjJeþîeeJej DeJeuebyetve Deens DeeefCe keÀesUmee GÐeesiee®³ee keÀpee&®³ee 75 ìkeÌkesÀ peyeeyeoej Demeuesu³ee 20 Deeblejjeä^er³e yeBkeÀebhewkeÀer leerve He´WÀ®e Deensle.

He´ÀevmeceOeerue veevlesme ³esLes pevceuesu³ee 34 Je<eea³e u³egmeer efhevmeve®es ceneefJeÐeeue³eerve efMe#eCe oef#eCe DeeefÖeÀkesÀle Peeues. efleLeu³ee he³ee&JejCeer³e DeeefCe meeceeefpekeÀ v³ee³eeceO³es efle®ee menYeeie neslee. ³eeojc³eeve efleuee keÀesUmee Tpee& he´keÀuheeb®³ee neefvekeÀejkeÀ heefjCeeceebefJe<e³eer ceeefnleer efceUeueer lemes®e ³ee ÒekeÀuHeebvee He´WÀ®e yeBkeÀebveer efJeÊehegjJeþe kesÀuesu³ee®esner mecepeue leJne keÀeUmee hekeÀuheeeJejeOeeleeue mLeeefvekeÀ DeeboesueveebceO³es leer menYeeieer Peeueer. He´ÀevmeceO³es hejleu³eeJej efhevmeveves `He´WÀ[ Dee@HeÀ o DeLe&' ³ee mebmLes®³ee ceeO³eeceeletve He´WÀ®e efJeÊeer³e mebmLeeb®³ee heeeEþy³eeves keÀesUMee®³ee he´keÀuheebJej ue{e osC³ee®³ee he´³elveeb®es vesle=lJe kesÀues. nJeeceeve yeouee®ee

DeLeJ³eJemLeJej neCeeN³ee HeejCeeceekeÀ[ ue#e JesOeC³eemeeþer keÀesUmee keÀbHev³eebefJejesOeele ue{Ceejer efhevmeve Deepe YeefJe<³eeleerue efhe{îeebmeeþer he=LJeer®es j#eCe keÀjC³eeme Je®eveye× Deens.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 20

ceveer<e JeeIe

yenej oÊe ³ee He³ee&JejCe mebJeOe&veemeeþer PeìCeeN³ee

He$ekeÀejeves DeveskeÀ He³ee&JejCeer³e ue{îeebceO³es Deeuesues

mJeevegYeJe `ie´erve Jee@me&- ef[mhe@®esme He´Àe@ce De Jn@efveeEMeie

Jeu[&' ³ee HegmlekeÀeletve Meyoye× kesÀues Deensle. l³ee®es®e

cejeþerkeÀjCe jeEJeê YeieJeles ³eebveer `nefjle ³eg×s ë

efoJemeWefoJeme veeefnmeb nesle peeCeeN³ee peieeleueer...' ³ee

veeJeeves keÀsues Demetve cesnlee HeeqyueeEMeie neTmeves les

ÒekeÀeefMele kesÀues Deens.

Jev³epeerJe Meem$e%e DeeefCe he$ekeÀej yenej oÊe

³eebveer iee©[îeeb®eb hegveJe&meve, meejme he#³eebvee

Jee®eefJeC³ee®eer ceesnerce, megmejeR®³ee keÀceer nesCeeN³ee

mebK³esyeeyele DeY³eeme, cesIeeue³eeleerue pebieuelees[

LeebyeefJeC³eemeeþer kesÀuesues he´³elve, nguee@keÀ Jeevejebmeeþer

®eeueJeueue ceeÊeÀkeÀê, `mejmJelee Jev³epeeJe

DeYe³eejC³e' Jee®eefJeC³eemeeþer GIe[uesueer ceesnerce, ieeJ³eele KeeCeceeeHeÀ³eevee eoueuee ìkekeÀj, F[eveeMe³eeleeue peieue DeeeCe Deejie Gìeve

ceekeÀ[e®eb DeeqmlelJe peheC³eemeeþer kesÀuesues ³eMemJeer

he´³elve, efnceveÐee, iueesyeue Jee@e\ceiemeeþer DeY³eemeoewjs

³ee ceesefncee ³eMemJeer keÀjleevee, Òemebieer l³ee l³ee

jep³eeb®³ee cegK³eceb$³eebMeerner uesKeCeer DeeefCe ke@Àcesje ³ee

Dee³egOeebveer ³eg× HegkeÀejleevee Deeuesu³ee jesceeb®ekeÀejer

DevegYeJeeb®es keÀLeve ³ee HegmlekeÀele l³eebveer kesÀues Deens.

ueeKekeÀve keÀej³ej cnCeve eveJe[ueu³ee

`He³ee&JejCeer³e He$ekeÀej' ³ee #es$ee®eer meg©Jeele®e

efouueerpeJeU®³ee iee©[er DeeefCe yeJeeefj³ee ³ee efMekeÀejer

peceelee®³ee DeY³eemeeHeemeve Peeuee eouuee

Heefjmejeletve DeeefCe SkebÀojerle®e osMeYejeletve meebHeeb®³ee

IeìCeeN³ee mebK³esyeÎue Jeelee¥keÀve keÀjleevee uesefKekeÀe ³ee

peceeleeR®³ee Jemleerle peJeUHeeme one Je<ex keÀece keÀjerle

nesleer, efkeÀl³eskeÀoe iee©[eR®³ee PeesHe[erle cegkeÌkeÀecener

kesÀuee. kesÀJeU DeLee&pe&veemeeþer cnCetve HejbHejeiele

J³eJemee³e keÀjleevee iee©[îeeb®³ee neletve meeHeeb®³ee

ÒepeeleeR®es keÀmes neue nesleele, l³eeb®es nesCeejs Mees<eCe, meeHeebvee vewmeefie&keÀ DeefOeJeemeeletve DeeCetve HesìeN³eebceO³es

yebefomle keÀjCes ne keÀe³eosMeerj iegvne lej Deens®e. HeCe

He³ee&JejCeer³e neveer ceesþîee ÒeceeCeele nesles, ³eeefJe<e³eer ³ee

iee©[er peceeleer®es ceveHeefjJele&ve uesefKekesÀves kesÀues.

³eecegUs 200 iee©[er kegÀìgbyeebveer l³eeb®ee JebMeHejbHeieele

®eeuele Deeuesuee meeHeeb®ee J³eJemee³e mees[tve efouee. ns

keÀjle Demeleevee ueeKekeÀve l³ee®³ee He³ee³ee

DeLee&pevee&®eerne keÀe³ecemJeªHee J³eJemLee kesÀueer. iee©[îeeb®³ee yeerve Jeeovee®ee GHe³eesie keÀªve uesefKekesÀves l³eeb®ee JeeÐeJe=bo le³eej kesÀuee. Deepe YeejleeceOeu³ee ceesþîee Menjebyejesyej®e FìueerceO³esner ³ee JeeÐeJe=boe®ee keÀe³e&¬eÀce nesle Demelees.

GÊejÒeoMeceOeu³ee FìeJee ³eLe neCeeN³ee efJeceeveleUe®³ee ÒemleeefJele peeiesJej veeceMes<e nesCeeN³ee

meejme He#³eeb®ee DeefOeJeeme neslee. l³eecegUs®e ³ee efJeceeveleUeuee mLeeefvekeÀ He³ee&JejCeÒesceeR®ee efJejesOe neslee. Hejbleg lelkeÀeefueve cegK³eceb$eer ceguee³eceeEmeie ³eeoJe

³eebveer `³esLes meejme He#eer keÀOeer®e veJnles' Demee Keesìe

DenJeeue oTve eJeceeveleUeuee cepeje eouee

uesefKekesÀves ³ee ÒekeÀjCee®³ee Keesueele efMeªve ne ÒemleeJe

jÎ keÀjC³eeme mejkeÀejuee Yeeie Hee[ues. ³eeJesUer l³eebvee

Deeuesu³ee Oeceke̳eeb®eer HeJee& ve keÀjlee Lesì cegK³eceb$³eebMeer

mebIe<e& kesÀuee.

DeewÐeesefiekeÀ keÀejKeev³eebceOetve mees[u³ee peeCeeN³ee

jemee³eefvekeÀ HeeC³eecegUs ®ebyeU veoerceOeerue megmejer MeskeÀ[eW®³ee mebK³esves ceª ueeieu³ee. ³eeefJejesOeelener uesefKekesÀves ue{e GYeeªve mLeeefvekeÀ keÀesUer peceeleeruee peeie=le kesÀues. cesIeeue³eeleerue efmeceWì efveefce&leermeeþer nesCeejer pebieuelees[, DeªCee®eue ÒeosMe®³ee efoyeebie Jn@ueerle nesCeeje DeeefMe³eeleuee meJee&le Gb®e OejCe

ÒekeÀuHe DeeefCe l³eemeeþer efJemLeeefHele nesCeejer `F[t efceMceer' ne mLeeefvekeÀ peceele, nefj³eeCeeleu³ee

mejmJeleer DeYe³eejC³ee®ee efJe®eej ve keÀjlee nesCeeje eEme®eveÒekeÀuHe, Deesefjmee®³ee keÀeueenb[er ³esLeerue

mLeeefvekeÀeb®ee efJejesOe [eJeuetve nesCeeN³ee De@u³egefceefve³ece

ÒekeÀuHeeefJejesOeeleerue mebIe<e&, ieesJ³eeleu³ee jepekeÀer³e

DeeMeerJee&oeJej meieUs®e efve³ece [eJeuetve ueesKeb[e®³ee

KeeCeeRmeeþer nesCeejer GlKeveves ³ee DeeefCe DeMee DeveskeÀ

ÒekeÀjCeebceO³es uesefKekesÀves Òel³e#e ue{e efouee.

osMeYejeleerue He³ee&JejCe mebJeOe&cee®es ns keÀe³e& megª

Demeleevee®e uesefKekesÀves Fb[esvesefMe³eeleu³ee megcee$ee

³esLeerue Deesjebie ngìeve ³ee Jeevejeb®³ee keÀceer nesCeeN³ee mebK³esJejner ue{e efouee. Keesyejsue lesue yeveJeC³eemeeþer

³esLeerue pebieueeb®eer yesmegceej lees[ nesle nesleer. l³eecegUs ³ee

Jeevejeb®ee DeefOejeme mebHegäele Deeuee neslee. DeKesj

uesefKekesÀves mJeleë megcee$eeuee peeTve ³ee pebieuelees[eruee efJejesOe kesÀuee.

osMeYejeleerue He³ee&JejCe mebJeOe&cee®es ns keÀe³e& megª

`nefjle ³eg×s' yenej oÊe DevegJeeo

jeEJeê YeieJeles

cesnlee HeeqyueeEMeie neTme

Demeleevee®e uesefKekesÀves Fb[esvesefMe³eeleu³ee megcee$ee ³esLeerue Deesjebie ngìeve ³ee Jeevejeb®³ee keÀceer nesCeeN³ee meK³eJejne ue{e eouee. Keeyejue leue yeveJeC³eemeeþer ³esLeerue pebieueeb®eer yesmegceej lees[ nesle nesleer. l³eecegUs ³ee Jeevejeb®ee DeefOejeme mebHegäele Deeuee neslee. DeKesj uesefKekesÀves mJeleë megcee$eeuee peeTve ³ee pebieuelees[eruee efJejesOe kesÀuee.

iueesyeue Jee@efce¥ie®³ee Jee{l³ee og<HeefjCeeceebcegUs

®eej oMekeÀebveblej DeeHeCe yeHe&ÀefJejefnle nesT keÀe?

Demee iebYeerj ÒeMve uesefKekesÀuee GÊej Oe´gJeeJej yeouel³ee nJeeceevee®ee neCeeje HeejCeece DeY³eemeleevee He[uee. ³ee DeeefCe DeMee DeveskeÀ He³ee&JejCeer³e mecem³eeb®eer GÊejs MeesOeleevee efleves Òel³eskeÀJesUer J³eJemLesefJejesOeele, ÒeMeemeveeefJejesOeele

uesKeCeer DeeefCe ke@Àcesje ³ee efle®³ee Dee³egOeebmen

`nefjle ³eg×' kesÀues. efle®ee ne ue{e Deepener megª

Deens. ³ee mekeÀȳeele efle®ee SkeÀ®e GÎsMe efometve ³eslees, lees cnCepes `ûeerve ef¬eÀceerveue' ceveëefmLeleeruee `ûeerve iee[&med' ceO³es HejeJeefle&le keÀjCes.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 21
y e gk e À M e su H e À
`³eg×m³e keÀLee jc³ee'®ee JeemleJeoMee DevegYetlee osCeeje
` n e fj l e ³ e g× s'

he³ee&JejCe o#elee ceb[U ner mJe³ebmesJeer mebmLee

iesueer 21 Je<ex he³ee&JejCe efMe#eCe, pevepeeie=leer DeeefCe

mebJeOe&ve ³ee efJe<e³eeble keÀe³e&jle Deens. Deepe®³ee

yeouel³ee keÀeUele efnjJeeF& peheC³ee®ee he´³elve

DeveskeÀpeCe keÀjleele. DeMee efvemeie&he´sceeRvee Deeheueer

efnjJeeF& Flejebmeceesj ceeb[C³eemeeþer SkeÀ nkeÌkeÀe®eb

J³eemeheerþ efceUJeb, l³eeb®³ee he´³elveeb®ee mevceeve

JneJee lemes®e He³ee&JejCeeme DeeJeM³ekeÀ DemeCeejer

efnjJeeF& peesheemeCeeN³eeb®ee mecegoe³e SkeÀef$ele ³eeJee, lees Je=eEoiele JneJee ³ee nsletves he³ee&JejCe o#elee

ceb[UeleHexÀ meueie hebOejeJ³ee Je<eea `veboveJeve' megboj

Iejiegleer yeeie mheOex®es Dee³eespeve keÀjC³eele Deeues. 28, 29, 30 ef[meWyej 2020 jespeer efn mheOee& þeCes DeeefCe keÀUJee MenjeceO³es heej he[ueer. ìsjsme iee[&ve, ueB[mkesÀhe, yee@keÌme ie´erue, Deew<eOeer DeeefCe megiebOeer Jevemheleer, yeesvmee³e, ke@ÀkeÌìmed DeeefCe megkeÀuebìdme, Fve[esDej iee[&ve, efkeÀ®eve iee[&ve, ì^s ueB[dmkesÀhe ³ee efJeYeeieebceO³es ner mHeOee& Iesleueer iesueer.

³ee mheOex®es hejer#eCe Jevemheleerlep%e [e@. ceevemeer peesMeer, Jevemheleer DeY³eemekeÀ meew. heewe|Cecee efMejieeJekeÀj DeeefCe mebieerlee peesMeer (meef®eJe, he³ee&JejCe o#elee ceb[U ) ³eebveer kesÀues. meew. DeheCee& keÀecele ³eebveer Iejeleerue ìekeÀeT yejCeer, yeeìu³eeb®ee Jeehej keÀªve megboj kegbÀ[îee (hueevìme&) le³eej keÀªve l³eele DeveskeÀ he´keÀej®eer Pee[s ueeJeueer nesleer. Þeer. Deueke&À osmeeF& Pee[eb®es mebJeOe&ve keÀjleele DeeefCe l³eeb®ee yeeiesle peJeU peJeU 75 Je<ee&hetJeea®eer Pee[s peesheemetve þsJeueer Deensle.

l³ee®ehe´ceeCes meew. he´Yee DeefJeveeMe DeeefCe l³eeb®es menkeÀejer ³eebveer heg{ekeÀej IesTve hebef[le MeeUs®³ee heefjmejele Pee[s ueeieJe[er®ee Ghe¬eÀce neleele

Iesleuee Deens. Deeleehe³e¥le l³eebveer peJeUheeme 200 ngve DeefOekeÀ Pee[s ueeJeueer Deensle. lemes®e meew. MeesYevee osMeheeb[s, meew. íe³ee PeW[s, meew. megef®elee

heeìCekeÀj DeeefCe Guneme he´Oeeve ³eebveer Iejeleerue

íesìîee ie®®eerJej®e JesieJesieUer 100 hes#ee peemle

Pee[eb®eer yeeie le³eej kesÀueer Deens. l³eele efJeMes<e cnCepes l³eeb®³ee iee®®eerleerue Deeby³ee®³ee Pee[euee

Deelee Deebyes ueeieues Deensle.

p³eebvee ie®®eer veener heCe ie´erue efkeÀJee yeeukeÀveer Deens DeMee ueeskeÀebvee DeeoMe& þsJelee ³esF&ue DeMeer yeeie meew. De®e&vee veeF&keÀ, meew. ceevemeer ÞeerKeb[s, Þeer. nsceble veeF&keÀ ³eebveer yeveJeueer Deens. lej meew. ®ebovee YeÆe®ee³e& ³eebveer lej 15-20 Je<ex pegveer yeesvmee³e Deeheu³ee cegueebhe´ceeCes peheueer Deensle. meew. jMceer meeJeble, meew. efiejerpee efheuues, meew. ceveeueer heejkeÀj ³eebveer Ieje®eer MeesYee Jee{efJeC³eemeeþer Fve[esDej hueebìdme ueeJeueer Deensle. osT Iee[erieeJekeÀj, [e@. DeeMee keÀejKeeveerme, meew. efveMee eEmeie, meew. vesne Ieeiejs, meew. veerlee meebIeer, meew. js<ee heJeUs, meew. meeOevee ieghlee, meew. veerlee eEmeie, meew. mee³eueer ceeves, meew. DevegjeOee ieês, meew. heuueJeer DeeefCe Þeer. DeeefMe<e keÀjboerkeÀj ³eebveer efvejefvejeUs he´³eesie keÀªve megboj Iejogleer yeeiee yeveefJeu³ee Deensle.

³ee meJee¥le jefnJeeMeer meesmee³eìerner ceeies veenerle. ³ee mheOexle Je=boeJeve meesmee³eìer, he´ke=Àleer meesmee³eìer, efme×e®eue, DeesPeesve Jn@ueer, iebiee ceLegje meesmee³eìer

DeMee DeveskeÀ meesmee³eìîeebveer menYeeie Iesleuee.

³ee Je<eea mheOex®ee ye#eerme meceejbYe he³ee&JejCe o#elee ceb[U DeeefCe Fvej Jn@ueer keÌueye þeCes efce[ìeGve ³eeb®³ee me³egbÊeÀ efJeÐeceeves efo. 17 peevesJeejer 2021 jespeer mee³ebkeÀeUer 4 les 6 ³ee JesUsle Dee@veueeF&ve IesC³eele Deeuee. keÀe³e&¬eÀcee®³ee megjJeeleeruee he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es DeO³e#e [e@. mebpe³e peesMeer ³eebveer mebmLes®eer DeeefCe veboveJeve mheOexefJe<e³eer ceeefnleer meebefieleueer. Fvej Jnerue keÌueye®³ee DeO³e#e meew. ieerlee ®eeHesÀkeÀj ³eebveer `veboveJeve'meejK³ee mheOee& ueeskeÀebvee yeeiekeÀece keÀjC³ee®eer he´sjCee osles DeeefCe he³ee&JejCe o#elee ceb[Ueves ner mheOee& Dee³eesefpele kesÀueer l³eeyeÎue mebmLes®es keÀewlegkeÀ kesÀues. keÀe³e&¬eÀceeuee he´es. efceeEueo cejeþs (meescew³ee ceneefJeÐeeue³e) ³eeb®eer he´cegKe heentCes cnCeve GheemLelee nelee. l³eevee Deeheu³ee ceveesieleeceO³es Menjer Yeeieeleerue ueeskeÀeb®³ee Je=#e mebJeOe&veeefJe<e³eer Demeuesu³ee DeeJe[er®es Je meJe³eer®es keÀewlegkeÀ kesÀues. ner mheOee& Menjer Mesleermeeþer he´eslmeenve osCeejer Deens l³eecegUs Menjer Mesleer®es he´³elve Deeheeheu³ee efþkeÀeCeer meg© JneJesle ³eeyeÎue cejeþs ³eebveer mheOe&keÀebvee DeeJeenve kesÀues.

³ee keÀe³e&¬eÀceeuee he³ee&JejCe o#elee ceb[Ue®es DeO³e#e efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj, meef®eJe-mebieerle peesMeer, GheeO³e#e- [e@. mebpe³e peesMeer, Fvej Jnerue keÌueye®³ee DeO³e#e ieerlee ®eeHesÀkeÀj ns ceev³eJej GheeqmLele nesles. ³eeJe<eea ueeskeÀeb®ee menYeeie ceesþîee he´ceeCeele efometve Deeuee.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 22
veboveJeve.... megboj Iejiegleer yeeie mheOee&

Climate Change, Water Scarcity and Wetlands

Global climate change has become a threat to species survival and the health of natural systems. Scientists worldwide are looking at the ecological and hydrological impacts resulting from climate change Changing climate is making the efforts to restore and manage wetlands more and more complex. Wetlands are vulnerable to changes in quantity and quality of their water supply, and it is expected that climate change will have a pronounced effect on wetlands through alterations in hydrological regimes with great global variability. Floodplains, mangroves, seagrasses, saltmarshes, arctic wetlands, peatlands, freshwater marshes and forests are very diverse habitats, with different stressors and hence different management and restoration techniques are needed The Sundarban (Bangladesh and India), Mekong river delta (Vietnam), and Southern Ontario (Canada) are e x a m p l e s o f m a j o r w e t l a n d complexes where the effects of climate change are evolving in

different ways.In the early 1970s, the main obstacle confronting wetland restoration efforts was developing the science for successful wetland restoration projects. Although we have made much progress on that front, the issue of climate change may present greater challenges to wetland conservation and restoration. There is an urgent need to determine how to shape future wetland restoration initiatives considering global climate change. The task is made more difficult considering the fact thatdemand for water worldwide has more than tripled since 1950 and is projected to double again by 2035. Wetlands cover 6% of the world’s land surface and contain about 12% of the global carbon pool, playing an important role in the global carbon cycle Nevertheless, restoration practitioners should take climate

w h e n implementing restoration projects, and policymakers should promote wetland restoration as part of a climate change adaptation and mitigation strategies.

Climate change is recognized as a major threat to the survival of species and integrity of ecosystems worldwide Examples of impacts resulting from projected changes in extreme climate events include: change in base flows; altered hydrology; increased heat stress in wildlife; extended range and activity of some pest and disease vectors; increased flooding, landslide, avalanche, and mudslide damage; increased soil erosion; increased flood runoff resulting in a decrease in recharge of some floodplain aquifers; decreased water resource quantity and quality; increased risk of fires; increased coastal erosion and damage to coastal buildings and

infrastructure; increased damage to coastal ecosystems such as coral reefs and mangroves and increased tropical cyclone activity. Under currently predicted future climate scenarios, the spread of exotics will probably be enhanced, which could increase pressure on watersheds and ecosystems. Climate change can be expected to act in conjunction with a range of other pressures, many of which, depending on the region, may pose far greater immediate concern for wetlands and their water resources in the short to medium term. Wetland systems are vulnerable and particularly susceptible to changes in quantity and quality of water supply It appears that climate change may have its most pronounced effect on wetlands through alterations in hydrological regimes, specifically, the nature and variability of the hydroperiod and the number and severity of extreme events. However, other variables related to climate may play important roles in determining regional and local impacts, including increased temperature and altered e v a p o t r a n s p i r a t i o n , a l t e r e d biogeochemistry, altered amounts and patterns of suspended sediment loadings, fire, oxidation of organic sediments and the physical effects of wave energy Climate change will affect the hydrology of individual wetland ecosystems mostly through changes in precipitation and temperature regimes with great global variability From the perspective of assessment of climate variability and the effect on wetlands, these ecosystems need to be viewed in the broader context of their spatial location in a watershed within a specific region. Given the diversity of wetland types and their individual characteristics, the impacts resulting

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 23
h a n g e i n t o a c c o u
c
n t
Editor, Aapala Paryavaran

from climate change will be somewhat customized and so will the restoration remedies. It will be critically important to determine specific expected future changes in climate by region and conduct adequate monitoring to ascertain how actual conditions track with the specific climate change model for a region. This may prove to be difficult and will take a considerable educational effort to convince governments and organizations to spend money on monitoring. An important management strategy to ensure wetland sustainability is the prevention or reduction of additional stress that can reduce the ability of wetlands to respond to climate change. Maintaining hydrology, reducing pollution, controlling exotic vegetation, and protecting wetland biological diversity and integrity are important activities to maintain and improve the resilience of wetland ecosystems so that they continue to provide important services under changed climatic conditions. The predicted hydrologic changes associated with climate change will potentially affect the performance of the infrastructure (e.g., surface water management systems) and thereby will affect the

different uses of water in many areas. An increase in extreme droughts and floods will heavily stress organisms and add to human-induced stress factors. Future climate changes will affect wetlands in two fundamental ways. One, the number of functioning wetlands (and their functional capacity) within most ecoregions will decline and two, the geographic location of certain types of wetlands will shift. Although the ecological effects of climate change are increasingly apparent, the evidence is unbalanced across ecosystems. The IPCC predicts 0 0 that global temperatures will rise from 1 C to 5 C during 21st century This increase in temperature will affect coastal biota directly and lead to changes in precipitation and an acceleration of sea level rise. It is predicted that as the tropics gain more heat, there will be a greater transport of water vapor towards higher latitudes. Thus, it is likely that, in general, lower latitudes will experience decrease in precipitation and higher latitudes will experience an increase in rainfall.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 24

Economic Sustainability and Conservation of Wetlands

‘Sustainable’ word has a halo around it. Many researchers consider the term as a ‘virtual’, especially, when used with ‘Development’of anything; if it’s coupled with ‘Economics’ then people consider this as far-fetched and imaginary combination! Nature itself is ‘sustainable’, nature changes continually & positively and hence, lead to tremendous developmental changes and Nature support so many organisms, thus helping human beings directly & indirectly in economic growth, too. The current article deals with all these mentioned terminologies in context of Wetlands. Wetlands, being the “Best” land masses and NOT the ‘waste’ lands as considered for long.

Wetlands Conservation is considered as the essentially m a n d a t o r y p h e n o m e n o n f o r economic development Wetlands provide innumerable benefits- fiscal & otherwise, that eventually lead to overall development of our ecosystem The topic has twopronged approach- the services of wetlands directly add to the economic wealth of any Nation and the destruction of any wetland lead to environmental instability that in turn, lead to loss of tremendous amounts of resources, thereby causing great financial loss. In short, conservation of wetlands becomes doubly important!

Let’s talk about major services provided by any wetland. (Ref. “The Economic Values of the World’s Wetlands” by Luke Brander et al , 2004: Researchgate): 1.

1. Regulatory- These include regulation of different resources. This further may be divided into various subtypes, viz ,

A. Storage & Recycling of: i. Nutrients ii. Human Waste iii. Organic waste

B. Ground water recycling and ground water recharging

C. Flood control & regulation

D. Erosion control

E. Salinity control

F Water treatment

G. Climate Stability

H. Carbon sequestration

I. Maintenance of migratory and nursery habitats

J. Maintenance of ecosystem stability

K. Maintenance of integrity of other ecosystems

L. Maintenance of biological & genetic diversity

2. Carrier- Wetlands carry many important functions of providing natural resources. The subtypes may be categorized as

A. Agricultural irrigation

B. Stock farming (grazing)

C. Wildlife cropping/resources

D. Transportation

E. Energy production

F. Tourism and recreation

G. Human habitation and settlement

H. Habitat and nursery for plants & animal species

3. Production- Wetlands directly provide money to human by producing number of raw/finished products viz , water, fuel, food, medicines & cosmetics, genetic resources, timber for building constructions etc .

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 25
Prasad Karnik PhD
Production.
Information.
Regulatory functions. 2. Carrier functions. 3.
4.

4. Information: This is unique contribution of wetlands that makes it very significant & different from other natural ecosystems & habitats. Many aspects of wetlands are studied and these add great value-addition to research, education, monitoring etc The uniqueness, rarity, naturalness of wetlands are instrumental in developing global cultural heritage.

The above data at a glance, give the reader clear idea of the immense economic importance of wetlands. The wetlands can be exploited wisely Overexploitation-rather improper exploitation- leads to destruction and endangers many plants & animals that in turn, provide stability to the environment and direct fiscal benefits to the mankind. The account may be put into separate headings as follows:

1. Providing drinking water: The wetlands are the landmasses adjacent to a water body Drinking water needs to have optimal dissolved nutrients. Natural water many a times have unwanted amounts of the minerals, regarded as pollutants. The

sand/silt/mud sieves/filters the minerals; roots/leaves of the wetland flora (especially, the mangroves) screens the water flow and the outcoming water becomes readily utilizable for human consumption. The best example may be given of that of The Congaree Bottomland Hardwood swamp in South Carolina removes pollutants to the tune of 5million USD per year if treated in man-made filtration system (ref.US EPA832-R-93005)

2. Flood control: Average of 2billion USD arespent for flood damage control every year. When studied in depth, it’s concluded that if the wetlands would have been saved/conserved and properly managed, major portion of this expenditure would have been saved!

3. Water treatment : As mentioned above, natural water body ensures effective water treatment. Further to this, the same natural system is replicated artificially to create wetlands. One such example from US of A was constructed in 1993 in Phoenix, Arizona(12 acres of Tees Rios Demonstration Project). The administrators then had decided to erect

a water treatment plant that had estimated cost of about 635 million USD. This exorbitant amount made them think for other option/s. Artificial wetland creation was finalised and in the process, they saved a lot. The project is not only functional, it had established an entire ecosystem with amazing biodiversity developed over a period of time.

4. Rec reati on: Am eri c an Sportsfishing Association in 2001 study found that 82million citizens spent 108billion USD on recreational activities like hiking, fishing, birdw a t c h i n g , p h o t o g r a p h y , huntingmostly along wetlands (ref. USFWS Ducks Unlimited).

5. Wildlife habitat: The rich biodiversity the wetlands exhibit, next to the tropical rainforests and the coral reefs, support number of enterprises fetching billions of USD.

6. Other commercial benefits: Industries, other than fishery, food, medicine & cosmetics, furniture, livestock etc and depending indirectly on wetlands & the resources within, also offer jobs to millions of people and thus is economically a huge success.

Costanza e t a l (1997) had estimated the global cost of wetlands to be 14 9trillion USD; very conservative and partial figure of the actual one as most of the wetlands are yet not evaluated. Hence, it can be concluded that the wetlands w h e n e x p l o i t a b l e w i s e l y a r e conserved naturally and support sustainable economic development.

D e e H e u e H e ³ e e &J e j C e A a p a l a P a r y a v a r a n 26

ceeCemeeves efvemeiee&Jej efkeÀleerner

Del³ee®eej kesÀues, lejer efvemeie&

mJeleë®ee ®eebiegueheCee keÀOeerner

mees[Ceej veener DeeefCe

ceeCetme efvemeiee&®³ee

®eebiegueheCee®ee iewjHeÀe³eoe IesCeb

mees[Ceej veener.

ceeCemee®³ee ³ee Je=ÊeercegUs®e

ceeveJepeeleer®ee

efJeveeMe DeìU Deens...

ceeveJeeves heesmeuesuee MenjerkeÀjCe©heer oeveJe

JemegbOejsuee nUtnUt efieUbke=Àle keÀjlees³e DeeefCe

JemegbOeje cee$e nleyeue Deens. ceeveJeeuee pevce

efou³eeyeÎue JemegbOeje Deepe nUnUle DemeCeej, efleuee he½eeÊeehe nesle DemeCeej, ns efveeq½ele!

E C O W A T C H ef®e$e meewpev³e ë mebkeÀueve ë ÒeeflekeÀ JeeueeJeuekeÀj we don't deserve the planet
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.