__MAIN_TEXT__

Page 1


: cegK³e mebHeeokeÀ ë Òee. efJeÐeeOej JeeueeJeuekeÀj [e@. mebpe³e peesMeer : meuueeieej mebHeeokeÀ ë [e@. Deefveue keÀekeÀes[keÀj [e@. DeªCe peesMeer [e@. nsce®ebê ÒeOeeve [e@. Meece DemeesueskeÀj [e@. mebpe³e osMecegKe : keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ ë keÀefJelee JeeueeJeuekeÀj ë mebHeeove mene³³e ë megjefYe JeeueeJeuekeÀj : cegKeHe=ÿ ë mJeefHveue meceLe& : ceO³eHe=ÿ ë meeiej HeeìesUs De#ejpegUCeer/mepeeJeì ë ceveer<e JeeIe

®es Jeie&Ceeroej Jne Jeeef<e&keÀ ë ©. 500/ÜwJeeef<e&keÀ ë ©. 1000/Heb®eJeeef<e&keÀ ë ©. 2000/hejosMeer Jee®ekeÀebmeeþer ë Jeeef<e&keÀ ©. 2500/-

ke=ÀHe³ee OeveeosMe `DeeHeueb He³ee&JejCe' (Apala Paryavaran) ³ee veeJeeves keÀe{eJee.


meeiej HeeìesUs

peefceveerJej ceeCemeeb®ee [esUe DemeCes meenefpekeÀ Deens. keÀener Je<ee¥hetJeea efpepeeceelee GÐeevee®ee keÀener Yeeie keÀceer keÀªve l³ee®ee heee\keÀiemeeþer Jeehej keÀjC³ee®ee he´mleeJe heg{s Deeuee neslee. Demees. Meemeveeuee he´eCeermebie´neue³ee efJe<e³eer®eer DeemLee veener efkeÀ l³ee mebyebOeer®eer he´eLeefcekeÀlee veener ne efJe®eej keÀje³euee ueeJeCeeje he´Mve... ³ee yejesyej®e he´eCeermebie´neue³eeb®eer iejpe keÀe DeeefCe efkeÀleer ns mecepetve IesCes meg×e cenÊJee®es Jeeìles. ³ee mebie´neuee³eebcegUs Deeheu³eeuee efJeefJeOe he´eCeer, he#eer SkeÀe®e efþkeÀeCeer efomet MekeÀleele. he´eC³eebvee heentve SkeÀ he´keÀej®ee efveKeU Deevebo efceUJelee ³eslees. he´eC³eeb®³ee neue®eeueer, JeeieCetkeÀ heentve Kethe keÀener efMekeÀlee ³esles. l³eeb®³ee efJe<e³eer®eer ceeefnleer Deeheu³eeuee l³eeb®³ee peemle peJeU vesles, DeeheguekeÀer, jme efvecee&Ce keÀjles DeeefCe l³eeb®³eeyeÎue DeemLee efvecee&Ce keÀjles. Gl¬eÀebleer®ee Yeeie Demeuesueer he´l³eskeÀ he´peeleer he´eCeermebie´neue³eele megjef#ele Demeles - Demee³euee nJeer. Deepe ceeCemee®³ee DeefJe®eejer DeeefCe mJeeLeea JeeieC³eecegUs keÀener he´eC³eeb®³ee he³ee&JejCeeuee DeeefCe l³eecegUs l³eeb®³ee DeeqmlelJeeuee OeeskeÀe efvecee&Ce Peeuee Deens . keÀener he´peeleer he=LJeerleueeJeªve Peheeìîeeves veä nesle Deensle. DeMeeJesUer l³ee he´peeleeR®es DeeqmlelJe efìkeÀefJeCes he´eCeermebie´neue³eebcegUs Meke̳e nesleb. `pece&hueePece' ®ee mebie´n DeeefCe Jeehej, ke@ÀefHìJn he´peveve, he´peeslheeoveemeeþer ÒeeC³eeb®eer Deoueeyeoue ³eemeejK³ee ieesäeRceOetve he´peeleer efìkeÀJelee ³esT MekeÀles. ³ee®ee®e DeLe& he´eCeermebie´neue³es nJeerle. heCe leer peemle ceeskeÀUer, mJe®í DeeefCe he´eC³eebvee vewmee|iekeÀ he³ee&JejCe osCeejer nJeerle. he´eC³eebmeeþer®eer he´eLeefcekeÀlee Meemeveeuee kesÀJnener nJeer®e. jeä^er³e GÐeeves DeeefCe he´eCeermebie´neue³es ³eeb®eer kegÀþslejer meebie[ Ieeuelee Deeueer

11 peguew peeieeflekeÀ ueeskeÀmebK³ee efove

lej `ceeCetme' veecekeÀ he´eC³ee®³ee heg{erue efhe{îee ³ee he=LJeerleeueeJejerue he´eC³eeb®eer efJeefJeOelee heent MekeÀleerue. íe³eeef®e$es ë i.pinimg.com

11 peguew ne efoJeme peeieeflekeÀ ueeskeÀmebK³ee efove cnCetve meepeje kesÀuee peelees. 11 peguew 1987 jespeer peiee®eer ueeskeÀmebK³ee 5 Deype SJe{er Peeueer nesleer. lesJneHeemetve ne efoJeme peieYej meepeje kesÀuee peelees. kegÀìgbyeefve³eespeve ne ceeveJee®ee nkeÌkeÀ Deens ner 2018 ®³ee ueeskeÀmebK³ee efovee®eer mebkeÀuHevee Deens. ueeskeÀmebK³ee Jee{ ner mecem³ee Òeot<eCe, Hue@efmìkeÀ ³ee mecem³eebFlekeÀer®e iebYeerj Deens. Kejslej ³ee mecem³eeb®es cetU®e ueeskeÀmebK³ee Jee{ Demeu³ee®es cnìues JeeJeieb þjCeej veener. Deepe peiee®eer ueeskeÀmebK³ee mee[smeele Deypee®³eener Heg{s Deens. ³eele ®eerveveblej DeeHeu³ee Yeejlee®ee ¬eÀceebkeÀ ueeielees. oj efoJeMeer peieele 1 ueeKe 28 npeej 428 cegues pevce Iesleele. lej kesÀJeU 53 npeej 107 ueeskeÀ ce=l³et heeJeleele. ojJe<eea peieele 4 keÀesìer 26 ueeKe 1 npeej 888 ueeskeÀeb®eer Jee{ nesles. l³eele 50 ìkeÌkesÀ heg©<e DeeefCe 49.6 ìkeÌkesÀ m$eer³eeb®es Deens. ®eerve®eer ueeskeÀmebK³ee Deepe 1 Deype 38 keÀesìer 62 ueeKe 70 npeej 946 lej DecesefjkesÀ®eer 34 keÀesìer 24 ueeKe 70 npeej 13 Deens. ®eerveves ueeskeÀmebK³esJej efve³eb$eCe efceUefJeues Demetve ³esl³ee 20 Je<ee¥le Yeejle peieele ueeskeÀmebK³es®³ee yeeyeleerle heefnu³ee ¬eÀceebkeÀeJej ³esF&ue, ner Kesoe®eer yeeye Demesue.

peiee®eer ueeskeÀmebK³ee

6 Deype

7 Deype

5 4 3 2 Deype 1 Deype Deype Deype Deype 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2011

DeeHeueb He³ee&JejCe

³eboe®³ee Je<eea ceneje<ì^ jep³ee®eb Iees<eJeeke̳e Deens keÀª³ee kegÀìgbyee®es efve³eespeve, Deeveboer jent Òel³eskeÀpeCe

8

Aapala Paryavaran


HeÀgueJee

jsMecee®eb Pee[, Sjb[

Debpevee osJemLeUs

DeeHeueb He³ee&JejCe

13

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

19

Aapala Paryavaran


Jeelee&He$e

DeeHeueb He³ee&JejCe

22

Aapala Paryavaran


NEWS LETTER

DeeHeueb He³ee&JejCe

22

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 24

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 25

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 26

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 27

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 28

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

22 29

Aapala Paryavaran


DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee 1 leejKesuee Heesmìeletve jJeevee neslees. p³ee Jee®ekeÀebvee 10 leejKesHe³e¥le DebkeÀ efceUeuee vemesue l³eebveer l³ee ceefnv³ee®³ee 15 leejKesHe³e¥le þeCes keÀe³ee&ue³eele keÀUJeeJes. mebHeke&À ë 88790 74506 / 84461 40189 (mekeÀeUer 10 les mee³eb. 6) l³eebvee DebkeÀ HeeþJeC³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele ³esF&ue. l³eeveblej Deeuesu³ee le¬eÀejeR®eer oKeue Ieslee ³esCeej veener. le¬eÀej keÀjleevee veeWoCeer HeeJeleer ¬eÀceebkeÀ osCes DeeJeM³ekeÀ Deens. - keÀe³e&keÀejer mebHeeokeÀ

DeeHeueb He³ee&JejCe

22 30

Aapala Paryavaran


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

July 2018  

Aapala Paryavarn Magazine July 2018

July 2018  

Aapala Paryavarn Magazine July 2018

Advertisement