Page 1


Thanawala Cycles P.Ltd. Multi Brand Cycles Showrooms Hero, Atlas,Kross, B.S.A, Avon & More Items...

Sme.ìer. mìB[meceesj, meemeJe[, lee. Hegjboj, efpeune HegCes


ë efJeMes<e mebHeeove ë megjefYe JeeueeJeuekeÀj

ë mcejefCekeÀe mebHeeove meefceleer ë Deeefol³e efo#eerle MeMeebkeÀ JewÐe iepeeveve JewÐe efiejerMe iee[s efoMee mejceUkeÀj


He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer efvece&uee ®ebêMesKej JeeIe, þeCes


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

5

Aapala Paryavaran


Deeleerue Heeveele... DeeþJeCeer Heefnu³ee mebcesuevee®³ee ... [e@. megefveue HegCeleebyeskeÀj

7

nefjle Jeelee&

34

keÀefJelee ...meboerHe Kejs

7

keÀefJelee

35

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves....oerHekeÀ cespeejer

8

ceeTbìve yee³eeEkeÀie - SkeÀ He@Meve ... megMeeble keÀjbefokeÀj

36

mebosMe ...

9

mesefueye´erìer efJeLe mee³ekeÀue...

37

Cycle... an Integral part of Childhood..Milind Ballal

10

efJe¬eÀce HeW[mes mee³ekeÀue c³egefPe³ece...

38

mee³ekeÀue ceePeer meKeer...vejsMe cnmkesÀ

10

HeÀe@uees ³egJej [^ercme... mee³ekeÀueer cenejeJe

39

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves.... De@[. mJeeleer efo#eerle

11

Pedal your ways with Peddybus...

40

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves.... efpeleWê JewÐe

11

ceer SkeÀ ³eb$e.. keÀer ceeveJee®ee efce$e.... iepeeveve JewÐe

41

Jesoebieer... ®ewlev³ee®ee ieeYeeje .... megjefYe JeeueeJeuekeÀj

12

efj-mee³ekeÀue mee³ekeÀue GHe¬eÀce - efJejepe osMeHeeb[s

42

Ncyclopedia... A unique bicycle store... Anirudha

14

mee³ekeÀue ®eeueJeCes - SkeÀ meceûe efJe®eej ... [e@. Deveceesue keÀesþeef[³ee

42

[e@. Deefcele meceLe& cegueeKele .... meef®eve ieeJekeÀj

16

mee³ekeÀuemJeej - Kejs He³ee&JejCeÒesceer ... [e@. jIegvebove Deeþu³es

43

efveMee®ej `veeF&ìpeej'.... [e@. veeiesMe ìskeÀeUs

18

pees[er legPeer ceePeer... MeMeebkeÀ JewÐe

44

mee³ekeÀuemJeejeb®es ceveesiele..

20

Jeelee&He$e

46

`mee³ekeÀue' efmevescee efJe<e³eer...

22

Cycle to Office ... Kishor Ingale

47

I'll be waiting : poem... Srujani Walavalkar

23

keÀefJelee

48

.HegC³ee®eer `SkeÀeeqlcekeÀ mee³ekeÀue ³eespevee'... vejWê meeUgbKes

24

mee³ekeÀue ®eeueJee - Hewmes Jee®eJee

49

HegÀueJee / jyej .... Debpevee osJemLeUs

25

mee³ekeÀeEueie DeeefCe mee³ekeÀue megj#ee ... Òee. veeje³eCe yeejmes

50

mee³ekeÀue®eb yeouele peeCeejb ®ebosjer ªHe... ceveer<e JeeIe

26

Cycling and Health ... Dr. Atul Sonawane

52

Dee@cemìj[@ce - cekeÌkeÀe Dee@HeÀ mee³ekeÀeEueie .... Oevebpe³e ceove

27

iejpe meeceeF&keÀ mee³ekeÀue®eer ... [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea

54

yegkeÀMesuHeÀ - [e@. efJekeÀeme nefpejveerme

31

Plan Your Ride

55

In Conversation with N. Vasudevan

32

DeeHeueb He³ee&JejCe

6 Bicycle is life with the volume turned up!

Aapala Paryavaran


Heefnu³ee mee³ekeÀue efce$e mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves . . . .

[e@. megveerue HegCeleebyeskeÀj Yetuele%e, [esbefyeJeueer apalaparyavaran@gmail.com

DeeHeueb He³ee&JejCe

7

Aapala Paryavaran


ogmeN³ee mee³ekeÀue mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves...

oerHekeÀ cespeejer mebcesueveeO³e#e 2019


Þeer mebpeerJe pewmeJeeue, (IAS) Dee³egÊeÀ : þeCes ceneveiej heeefuekeÀe

jepesMe veeJexkeÀj efpeuneefOekeÀejer þeCes


De@[. mJeeleer efo#eerle

mee³ekeÀue ner he´l³eskeÀe®³ee cece&yebOeeleueer þsJe les 15 efceefveìs ueeskeÀ mee³ekeÀue Jej®e ®e®ee& keÀjle Deens. ueneveheCeer mee³ekeÀue ®eeueJeleevee he´l³eskeÀeves ,DeeefCe ceeP³ee Demes ue#eele Deeues keÀer mee³ekeÀue Deeheues ieg{Ies HeÀes[tve Iesleues Demeleerue®e heCe IesTve J³eJemee³eemebyebOeer ®e®exuee iesuees keÀer MebYej ìkeÌkesÀ pemepemes Je³e Jee{le peeles lemes DeeheCe keÀece nesle Demes, ¿ee®es meJe& Þes³e mee³ekeÀueMeer mebyebefOele ueeskeÀeb®³ee ceveeleerue nUgJeej DeeþJeCeeRvee mee³ekeÀueheemetve ueebye peelees. peeles. peJeU peJeU 18 Je<ee¥veer pesJne ceer mee³ekeÀueuee hegvne SkeÀoe he´efleÿe hejle SkeÀoe mee³ekeÀue neleele Oejueer efceUeJeer DeeefCe mee³ekeÀue®ee jespe®³ee lesJne DeveskeÀeb®³ee vepejsle Dee½e³e& efometve J³eJenejele peemleerlepeemle Jeehej JneJee Deeues. ceePeer Deee|LekeÀ heefjeqmLeleer ne®e mee³ekeÀue efce$e mebcesuevee®ee nslet Deens KeeueeJeueer keÀer keÀe³e Demee mebYe´ce l³eeb®³ee . mee³ekeÀue efce$e mebcesueveeuee efceUCeeje ®es n s N ³eeJej ef o met v e ³es l e Demes . mekeÀejelcekeÀ he´eflemeeo mee³ekeÀueyeÎue J³eJemee³eeefveefceÊe keÀesCeekeÀ[sner peeleevee efpeleWê JewÐe hejle meceepe ceveele he´efleÿs®es DeeefCe cevee®es pesJne ceer mee³ekeÀueJej peele Demes, lesJne ueeskeÀeb®³ee mebefceÞe he´efleef¬eÀ³ee ³ee³e®³ee. heefnueer 10 mLeeve efceUJetve osCeeje þjes.

DeeHeueb He³ee&JejCe

11

He=<þmeewpev³e ë kegÀ. cew$es³e DebkegÀj DeepeieebJekeÀj, ueebpee, efpe. jlveeefiejer

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

14

Aapala Paryavaran


JevemHeleer Meem$e%e DeeefCe He#eer DeY³eemekeÀ

He=<þmeewpev³e ë vebokegÀceej ³eMeJeble JeeIe, þeCes


Sachin Dhaigude

DeeHeueb HeÂłee&JejCe

19

Aapala Paryavaran


ceePeer mee³ekeÀue ceePee DeefYeceeve... mebpe³e ce³egjs, yegue{eCee meve 2004-05 ceO³es 17 osMeeb®³ee mee³ekeÀue ÒeJeemeeuee megjJeele kesÀueer. l³eeJesUer ueeskeÀebveer ceuee Jes[e þjJeueb. lejerner Je³ee®³ee 62 Je<eea mee³ekeÀue ojjespe ®eeueJelees keÀejCe mee³ekeÀueerves ley³esleer®eer `Þeercebleer' efoueer. efJeefJeOe osMeeb®³ee mee³ekeÀue ÒeJeemeele efHej@efce[, peieeleerue meJee&le ceesþer veeF&ue veoer, Dee³eHesÀue ìe@Jej, ef¬eÀkesÀì®eer Heb{jer uee@[&me, Dee@efueefcHekeÀ®eer megjJeele Peeueer les mìsef[³ece, ce@jsLee@ve®eer megjJeele Peeueer les ieeJe, DeMeer efJeefJeOe efþkeÀeCeb Heenlee Deeueer. HejosMeeleerue efce$e Yesìues. cnCetve®e ceuee ceeP³ee mee³ekeÀue®ee DeefYeceeve Deens. Je³e Jee{ues keÀer Deepeej meg© nesleele. l³eeJesUer Deelee keÀe³e keÀ©, keÀe³e vekeÀes Demeb nesleb? HegJeea mee³ekeÀue Heesì YejC³eekeÀefjlee ®eeueJee³e®es . Deepe leer ® e mee³ekeÀue Deejesi³eemeeþer ®eeueJeueer peeles. SkeÀbojerle mee³ekeÀueuee Deelee ®eebieues efoJeme Deeuesle. Deepe mee³ekeÀue®ee efJe®eej keÀjleevee, legce®eer mee³ekeÀue keÀesCeleer Deens, efle®eer efkebÀcele efkeÀleer Deens ³ee®eer efJe®eejCee nesles. mee³ekeÀue ®eeueJeCeb keÀceerHeCee®eb veener. ueeskeÀ keÀe³e cnCeleele ³ee®ee efJe®eej keÀ© vekeÀe. ueeskeÀ lej Iees[îeeJej yemeg osle veener DeeefCe Hee³eermegOoe ®eeueg osle veener. DeeHeCe DeeHeues mee³ekeÀueJej yemee Je Deevebo I³ee. ceeieerue Je<eea [eWefyeJeueer FLes Peeuesu³ee Heefnu³ee mee³ekeÀue mebcesueveemeeþer Þeer. ce³egjs ³eebveer yegue{eCee-[eWefyeJeueer-yegue{eCee Demee mee³ekeÀueves ÒeJeeme kesÀuee...


Deeefoleer ceesIes, uesefKekeÀe

DeeHeueb He³ee&JejCe

22

Aapala Paryavaran


HeÀgueJee

jyej

(Hevea brasiliensis)

Debpevee osJemLeUs apalaparyavaran@gmail.com

legcner keÀOeer HebkeÌ®ej Peeuesueer mee³ekeÀue ®eeueJeueer Deens? nJee vemeuesu³ee mìerue®³ee ®e¬eÀe®³ee peesjeJej mee³ekeÀue®e keÀe³e keÀesCelesner Jeenve ®eeueJeCeb Del³eble DeJeIe[ peeleb. ceveg<³ee®³ee Gl¬eÀebleerle ®eekeÀe®ee MeesOe ceesÇe ìHHee neslee. ®eekeÀ oie[er, ueekeÀ[er efkebÀJee ueekeÀ[eJej ueesKeb[er HeÆer ueeJeuesueer yewueiee[er®³ee ®eekeÀebmeejKes Demee³e®es. mee³ekeÀue®ee MeesOe ueeieuee, HeCe, mee³ekeÀue®eer mJeejer cnCepes, ne[b-efKeUefKeUer keÀjCeejer, cnCegve efleuee Bone-Shaker cnCee³e®es. ®eekeÀebJej ®eece[îee®³ee Heìdìîee- keÀeHe[ yeebOegve peje efnmekesÀ keÀceer keÀjC³ee®ee Òe³elve kesÀueeb peele Demes. pee@ve [veueHe ns mkeÀe@ìueB[®es HeMegJewÐe l³eebvee jyej®es GHekeÀjCeb yeveJee³e®ee DevegYeJe neslee. l³eeb®ee ceguee®eb mee³ekeÀue mJeejer kesÀu³eeves [eskebÀ ogKele Demes. ¿eeJej Ghee³e cnCegve l³eebveer jyej®³ee ìîegye ceOes nJee Ye©ve JeeHejC³ee®ee Òe³eesie kesÀuee DeeefCe Pneumatic tyres ®ee MeesOe ueeieuee.nJee Yejuesueer Demeu³eecegUs mee³ekeÀueuee efmLejlee Deeueer, Ke[îeebceOegve peeleebvee shock absorb Peeues. mee³ekeÀue mJeejer megKeo DeeefCe peueo Peeueer. ne MeesOe Heg{s meJe& Jeenveeb®³ee ®eekeÀebvee keÀeceer Deeuee. lej ns jyej Deeueb kegÀþgve? De@cesPeesve veoer®³ee KeesN³eeleu³ee Rain forests ceOes efJeHegue pewJeefJeefJeOelee veeboles. ye´ePeerue®es mLeeefvekeÀ ueeskeÀ caoutchouc cnCepes `j[CeeN³ee Je=#ee'®³ee m$eeJee®ee JeeHej DeveskeÀ Jemleg yeveefJeC³eemeeþer keÀje³e®es. leeìu³ee, HeeCeer YejC³eemeeþer Hee$e DeeefCe Hee³e yeg[Jegve-JeeUJegve yetìner yeveJele. keÀesuebyemeves oef#eCe DecesefjkesÀ®ee MeesOe ueeJeuee. ye´ePeerue®³ee Je=#ee®ee ne ueJeef®ekeÀ HeoeLe& ³egjesHeuee iesuee. Hesefvmeueerves efueefnuesues Kees[lee ³esles ns keÀUu³eeves l³ee®es

DeeHeueb He³ee&JejCe

veeJe `jyej' Demes He[ues. meg©Jeeleeruee ¿ee®eer ueJeef®ekeÀlee DeeefCe JeeUu³eeJej ³esCeeje IeÆHeCee ¿ee iegCee®ee JeeHej keÀjC³eele Deeuee. HeCe, Kejb cenÊJe Deeueb pesJne Vulcanisation ¿ee Òeef¬eÀ³esves jyejuee IeÆHeCee DeeefCe cepeyegleer efceUeueer. ceie meJe& Jeenveeb®es ìe³eme& jyeje®es nesle iesues. ceeieCeer Òe®eb[ ÒeceeCeele Jee{ueer. ye´ePeerue®³ee pebieueeleues jyej keÀceer He[t ueeieues. Fbûepeebveer jyej®³ee meÊej npeej efye³ee ®ees©ve Royal Botanical garden, Kew ³esLes vesu³ee, l³ee®eer jesHeb meece´ep³eele ueeJeueer. 5-15 De#eebMe GÊej-oef#eCe ¿ee YeewieesefuekeÀ #es$eele jyeje®eer Jee{ ®eebieueer Peeueer. ceuesefMe³ee, Lee³eueb[, peeJee, ÞeeruebkeÀe, kesÀjU ³esLes ®eebieue GlHeeove efceUt ueeieueb. ye´ePeerueceOes cee$e nsvjer HeÀes[& ¿eeb®ee jyeje®ee cenlJeekeÀeb#eer ÒekeÀuHe HetCe&HeCes HeÀesue iesuee. ¿ee Ie[eruee Lee³eueb[ jyej®ee meJee&le ceesþe efve³ee&le keÀjCeeje osMe Deens, ye´ePeerue®ee Jeeìe HeÀkeÌle SkeÀ ìkeÌkeÀe Deens. Heg{s efmebLesìerkeÀ jyeje®ee MeesOe ueeieuee. HeCe, vewmeefie&keÀ jyeje®eer iejpe keÀceer Peeueer veener. iueespe, jsvekeÀesì, DeveskeÀ Deew<eOeer GHekeÀjCeb, keÀ@Lesìj, Òepeveve DeeefCe S[dmeuee DeeUe IeeueC³ee®es ef[Jne³emesme, efJeefJeOe jbieer HegÀies ns meieUs vewmeefie&keÀ jyejeHeemegve yeveJeues peeleele. l³eecegUs DeefOekeÀeOeerkeÀ #es$e jyeje®³ee ueeieJe[erKeeueer ³esle Deens. ueeieJe[erveblej 8-10 Je<ee¥veer ì@Heerieb keÀ©ve ®eerkeÀ keÀe{lee ³eslees. Pee[e®eer

meeue keÀe{gve SkeÀe Jeeìerle ieUCeejs ue@ìskeÀdme ieesUe kesÀueb peeleb. Je<e&Yej ¿ee®eb GlHeeove DeeefCe yeepeejHesþ efceUles. 50-60 Je<ee&veblej GlHeeove keÀceer Peeueb keÀer ueekeÀ[e®ee GHe³eesie HeÀefve&®ej efveefce&leermeeþer kesÀuee peelees. kesÀjUeleu³ee Rubber plantation ceOes ceer DemebK³e ceOeceeM³eeb®³ee SkeÀe®e efþkeÀeCeer SJe{îee Hesìîee Heefnu³eeboe®e yeefIeleu³ee. jyeje®eer HegÀueb Deieoer yeejerkeÀ Demeleele, HeCe ¿eeb®eb ceOe HegÀueeb®eb vemegve Heeveeb®eb Demeleb. l³eeuee Extra Floral Nectaries cnCeleele. veJeerve Heeveeb®³ee osþeMeer ceOetj jme m$eeJeCeeN³ee ûebLeer Demeleele. HegÀueebHes#ee HeeveebJej peemle ceOeceeM³ee Heesmeu³ee peeleele. ³ee ceOeele Deew<eOeer iegCeeb®ee DeYeeJe®e Demelees. jyeje®ee Je=#e Gb®e Demelees. HeÀUb efHekeÀueer keÀer HegÀìgve efye³eeb ueebyeJej HesÀkeÀu³ee peeleele. ¿ee ìHeesN³ee efye³ee ueies®e Hesju³ee lej®e ©peleele. GÊece GlHeeove osCeeN³ee Je=#eeb®eer keÀueceb keÀ©ve DeefYeJe=odOeer kesÀueer peeles. efye³ee efJe<eejer Demeleele. l³ee®eb lesue meeyeCe, Jee@efve&Me yeveJee³euee JeeHejleele. Kejblej jyej ne HejefkeÀ³e Je=#e Deens, lejerner DeeHeu³eekeÀ[s ®eebieuee efmLejeJeuee Deens. ye´ePeerueceOes cee$e pebieue lees[tve jyej®eer ueeieJe[ keÀje³e®eer keÀer ieeF¥meeþer kegÀjCeb yeveJee³e®eer ne Jeeo ®eeuet Deens.

25

He=<þmeewpev³e : kewÀ. FbogleeF& jece®ebê þekeÀjs ³eeb®³ee mcejCeeLe& ë Deefveue þekeÀjs, þeCes

Aapala Paryavaran


ceveer<e ®ebêMesKej JeeIe

DeeHeueb He³ee&JejCe

26

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

27

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

30

Aapala Paryavaran


DeeHeueb He³ee&JejCe

32

He=<þmeewpev³e ë pe³eÞeer kegÀuekeÀCeea, þeCes

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

33

Aapala Paryavaran


nefjle-Jeelee&

DeeHeueb HeÂłee&JejCe

34

Aapala Paryavaran


He=<þmeewpev³e ë MegYeoe efovesMe PeejeHekeÀj, ieesjsieeJe-cegbyeF&


efJejepe osMeHeeb[s


NEWS LETTER

VRUKSHAVALLI – 2019

veboveJeeve 2019

DebkegÀj Leerce Heeke&Àuee Yesì

He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer ceboeefkeÀveer peesMeer ³eeb®³eekeÀ[tve kewÀ. efoiebyej efJevee³ekeÀ peesMeer ³eeb®³ee mcejCeeLe&


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

48

Aapala Paryavaran


He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer keÀuHevee Deelceejece JeeueeJeuekeÀj, þeCes


[e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea

efveJe=Êe ÒeeO³eeefHekeÀe ÒeeCeerMeem$e efJeYeeie, JePes ceneefJeÐeeue³e


Profile for Paryavaran Dakshata Mandal

February 2018  

Apala Paryavaran Magazine February 2018

February 2018  

Apala Paryavaran Magazine February 2018

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded