February 2018

Page 1


Thanawala Cycles P.Ltd. Multi Brand Cycles Showrooms Hero, Atlas,Kross, B.S.A, Avon & More Items...

Sme.ìer. mìB[meceesj, meemeJe[, lee. Hegjboj, efpeune HegCes


ë efJeMes<e mebHeeove ë megjefYe JeeueeJeuekeÀj

ë mcejefCekeÀe mebHeeove meefceleer ë Deeefol³e efo#eerle MeMeebkeÀ JewÐe iepeeveve JewÐe efiejerMe iee[s efoMee mejceUkeÀj


He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer efvece&uee ®ebêMesKej JeeIe, þeCes


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

5

Aapala Paryavaran


Deeleerue Heeveele... DeeþJeCeer Heefnu³ee mebcesuevee®³ee ... [e@. megefveue HegCeleebyeskeÀj

7

nefjle Jeelee&

34

keÀefJelee ...meboerHe Kejs

7

keÀefJelee

35

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves....oerHekeÀ cespeejer

8

ceeTbìve yee³eeEkeÀie - SkeÀ He@Meve ... megMeeble keÀjbefokeÀj

36

mebosMe ...

9

mesefueye´erìer efJeLe mee³ekeÀue...

37

Cycle... an Integral part of Childhood..Milind Ballal

10

efJe¬eÀce HeW[mes mee³ekeÀue c³egefPe³ece...

38

mee³ekeÀue ceePeer meKeer...vejsMe cnmkesÀ

10

HeÀe@uees ³egJej [^ercme... mee³ekeÀueer cenejeJe

39

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves.... De@[. mJeeleer efo#eerle

11

Pedal your ways with Peddybus...

40

ogmeN³ee mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves.... efpeleWê JewÐe

11

ceer SkeÀ ³eb$e.. keÀer ceeveJee®ee efce$e.... iepeeveve JewÐe

41

Jesoebieer... ®ewlev³ee®ee ieeYeeje .... megjefYe JeeueeJeuekeÀj

12

efj-mee³ekeÀue mee³ekeÀue GHe¬eÀce - efJejepe osMeHeeb[s

42

Ncyclopedia... A unique bicycle store... Anirudha

14

mee³ekeÀue ®eeueJeCes - SkeÀ meceûe efJe®eej ... [e@. Deveceesue keÀesþeef[³ee

42

[e@. Deefcele meceLe& cegueeKele .... meef®eve ieeJekeÀj

16

mee³ekeÀuemJeej - Kejs He³ee&JejCeÒesceer ... [e@. jIegvebove Deeþu³es

43

efveMee®ej `veeF&ìpeej'.... [e@. veeiesMe ìskeÀeUs

18

pees[er legPeer ceePeer... MeMeebkeÀ JewÐe

44

mee³ekeÀuemJeejeb®es ceveesiele..

20

Jeelee&He$e

46

`mee³ekeÀue' efmevescee efJe<e³eer...

22

Cycle to Office ... Kishor Ingale

47

I'll be waiting : poem... Srujani Walavalkar

23

keÀefJelee

48

.HegC³ee®eer `SkeÀeeqlcekeÀ mee³ekeÀue ³eespevee'... vejWê meeUgbKes

24

mee³ekeÀue ®eeueJee - Hewmes Jee®eJee

49

HegÀueJee / jyej .... Debpevee osJemLeUs

25

mee³ekeÀeEueie DeeefCe mee³ekeÀue megj#ee ... Òee. veeje³eCe yeejmes

50

mee³ekeÀue®eb yeouele peeCeejb ®ebosjer ªHe... ceveer<e JeeIe

26

Cycling and Health ... Dr. Atul Sonawane

52

Dee@cemìj[@ce - cekeÌkeÀe Dee@HeÀ mee³ekeÀeEueie .... Oevebpe³e ceove

27

iejpe meeceeF&keÀ mee³ekeÀue®eer ... [e@. efveefuecee kegÀuekeÀCeea

54

yegkeÀMesuHeÀ - [e@. efJekeÀeme nefpejveerme

31

Plan Your Ride

55

In Conversation with N. Vasudevan

32

DeeHeueb He³ee&JejCe

6 Bicycle is life with the volume turned up!

Aapala Paryavaran


Heefnu³ee mee³ekeÀue efce$e mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves . . . .

[e@. megveerue HegCeleebyeskeÀj Yetuele%e, [esbefyeJeueer apalaparyavaran@gmail.com

DeeHeueb He³ee&JejCe

7

Aapala Paryavaran


ogmeN³ee mee³ekeÀue mebcesuevee®³ee efveefceÊeeves...

oerHekeÀ cespeejer mebcesueveeO³e#e 2019


Þeer mebpeerJe pewmeJeeue, (IAS) Dee³egÊeÀ : þeCes ceneveiej heeefuekeÀe

jepesMe veeJexkeÀj efpeuneefOekeÀejer þeCesDe@[. mJeeleer efo#eerle

mee³ekeÀue ner he´l³eskeÀe®³ee cece&yebOeeleueer þsJe les 15 efceefveìs ueeskeÀ mee³ekeÀue Jej®e ®e®ee& keÀjle Deens. ueneveheCeer mee³ekeÀue ®eeueJeleevee he´l³eskeÀeves ,DeeefCe ceeP³ee Demes ue#eele Deeues keÀer mee³ekeÀue Deeheues ieg{Ies HeÀes[tve Iesleues Demeleerue®e heCe IesTve J³eJemee³eemebyebOeer ®e®exuee iesuees keÀer MebYej ìkeÌkesÀ pemepemes Je³e Jee{le peeles lemes DeeheCe keÀece nesle Demes, ¿ee®es meJe& Þes³e mee³ekeÀueMeer mebyebefOele ueeskeÀeb®³ee ceveeleerue nUgJeej DeeþJeCeeRvee mee³ekeÀueheemetve ueebye peelees. peeles. peJeU peJeU 18 Je<ee¥veer pesJne ceer mee³ekeÀueuee hegvne SkeÀoe he´efleÿe hejle SkeÀoe mee³ekeÀue neleele Oejueer efceUeJeer DeeefCe mee³ekeÀue®ee jespe®³ee lesJne DeveskeÀeb®³ee vepejsle Dee½e³e& efometve J³eJenejele peemleerlepeemle Jeehej JneJee Deeues. ceePeer Deee|LekeÀ heefjeqmLeleer ne®e mee³ekeÀue efce$e mebcesuevee®ee nslet Deens KeeueeJeueer keÀer keÀe³e Demee mebYe´ce l³eeb®³ee . mee³ekeÀue efce$e mebcesueveeuee efceUCeeje ®es n s N ³eeJej ef o met v e ³es l e Demes . mekeÀejelcekeÀ he´eflemeeo mee³ekeÀueyeÎue J³eJemee³eeefveefceÊe keÀesCeekeÀ[sner peeleevee efpeleWê JewÐe hejle meceepe ceveele he´efleÿs®es DeeefCe cevee®es pesJne ceer mee³ekeÀueJej peele Demes, lesJne ueeskeÀeb®³ee mebefceÞe he´efleef¬eÀ³ee ³ee³e®³ee. heefnueer 10 mLeeve efceUJetve osCeeje þjes.

DeeHeueb He³ee&JejCe

11

He=<þmeewpev³e ë kegÀ. cew$es³e DebkegÀj DeepeieebJekeÀj, ueebpee, efpe. jlveeefiejer

Aapala Paryavaran
DeeHeueb HeÂłee&JejCe

14

Aapala Paryavaran

JevemHeleer Meem$e%e DeeefCe He#eer DeY³eemekeÀ

He=<þmeewpev³e ë vebokegÀceej ³eMeJeble JeeIe, þeCes


Sachin Dhaigude

DeeHeueb HeÂłee&JejCe

19

Aapala ParyavaranceePeer mee³ekeÀue ceePee DeefYeceeve... mebpe³e ce³egjs, yegue{eCee meve 2004-05 ceO³es 17 osMeeb®³ee mee³ekeÀue ÒeJeemeeuee megjJeele kesÀueer. l³eeJesUer ueeskeÀebveer ceuee Jes[e þjJeueb. lejerner Je³ee®³ee 62 Je<eea mee³ekeÀue ojjespe ®eeueJelees keÀejCe mee³ekeÀueerves ley³esleer®eer `Þeercebleer' efoueer. efJeefJeOe osMeeb®³ee mee³ekeÀue ÒeJeemeele efHej@efce[, peieeleerue meJee&le ceesþer veeF&ue veoer, Dee³eHesÀue ìe@Jej, ef¬eÀkesÀì®eer Heb{jer uee@[&me, Dee@efueefcHekeÀ®eer megjJeele Peeueer les mìsef[³ece, ce@jsLee@ve®eer megjJeele Peeueer les ieeJe, DeMeer efJeefJeOe efþkeÀeCeb Heenlee Deeueer. HejosMeeleerue efce$e Yesìues. cnCetve®e ceuee ceeP³ee mee³ekeÀue®ee DeefYeceeve Deens. Je³e Jee{ues keÀer Deepeej meg© nesleele. l³eeJesUer Deelee keÀe³e keÀ©, keÀe³e vekeÀes Demeb nesleb? HegJeea mee³ekeÀue Heesì YejC³eekeÀefjlee ®eeueJee³e®es . Deepe leer ® e mee³ekeÀue Deejesi³eemeeþer ®eeueJeueer peeles. SkeÀbojerle mee³ekeÀueuee Deelee ®eebieues efoJeme Deeuesle. Deepe mee³ekeÀue®ee efJe®eej keÀjleevee, legce®eer mee³ekeÀue keÀesCeleer Deens, efle®eer efkebÀcele efkeÀleer Deens ³ee®eer efJe®eejCee nesles. mee³ekeÀue ®eeueJeCeb keÀceerHeCee®eb veener. ueeskeÀ keÀe³e cnCeleele ³ee®ee efJe®eej keÀ© vekeÀe. ueeskeÀ lej Iees[îeeJej yemeg osle veener DeeefCe Hee³eermegOoe ®eeueg osle veener. DeeHeCe DeeHeues mee³ekeÀueJej yemee Je Deevebo I³ee. ceeieerue Je<eea [eWefyeJeueer FLes Peeuesu³ee Heefnu³ee mee³ekeÀue mebcesueveemeeþer Þeer. ce³egjs ³eebveer yegue{eCee-[eWefyeJeueer-yegue{eCee Demee mee³ekeÀueves ÒeJeeme kesÀuee...


Deeefoleer ceesIes, uesefKekeÀe

DeeHeueb He³ee&JejCe

22

Aapala Paryavaran
HeÀgueJee

jyej

(Hevea brasiliensis)

Debpevee osJemLeUs apalaparyavaran@gmail.com

legcner keÀOeer HebkeÌ®ej Peeuesueer mee³ekeÀue ®eeueJeueer Deens? nJee vemeuesu³ee mìerue®³ee ®e¬eÀe®³ee peesjeJej mee³ekeÀue®e keÀe³e keÀesCelesner Jeenve ®eeueJeCeb Del³eble DeJeIe[ peeleb. ceveg<³ee®³ee Gl¬eÀebleerle ®eekeÀe®ee MeesOe ceesÇe ìHHee neslee. ®eekeÀ oie[er, ueekeÀ[er efkebÀJee ueekeÀ[eJej ueesKeb[er HeÆer ueeJeuesueer yewueiee[er®³ee ®eekeÀebmeejKes Demee³e®es. mee³ekeÀue®ee MeesOe ueeieuee, HeCe, mee³ekeÀue®eer mJeejer cnCepes, ne[b-efKeUefKeUer keÀjCeejer, cnCegve efleuee Bone-Shaker cnCee³e®es. ®eekeÀebJej ®eece[îee®³ee Heìdìîee- keÀeHe[ yeebOegve peje efnmekesÀ keÀceer keÀjC³ee®ee Òe³elve kesÀueeb peele Demes. pee@ve [veueHe ns mkeÀe@ìueB[®es HeMegJewÐe l³eebvee jyej®es GHekeÀjCeb yeveJee³e®ee DevegYeJe neslee. l³eeb®ee ceguee®eb mee³ekeÀue mJeejer kesÀu³eeves [eskebÀ ogKele Demes. ¿eeJej Ghee³e cnCegve l³eebveer jyej®³ee ìîegye ceOes nJee Ye©ve JeeHejC³ee®ee Òe³eesie kesÀuee DeeefCe Pneumatic tyres ®ee MeesOe ueeieuee.nJee Yejuesueer Demeu³eecegUs mee³ekeÀueuee efmLejlee Deeueer, Ke[îeebceOegve peeleebvee shock absorb Peeues. mee³ekeÀue mJeejer megKeo DeeefCe peueo Peeueer. ne MeesOe Heg{s meJe& Jeenveeb®³ee ®eekeÀebvee keÀeceer Deeuee. lej ns jyej Deeueb kegÀþgve? De@cesPeesve veoer®³ee KeesN³eeleu³ee Rain forests ceOes efJeHegue pewJeefJeefJeOelee veeboles. ye´ePeerue®es mLeeefvekeÀ ueeskeÀ caoutchouc cnCepes `j[CeeN³ee Je=#ee'®³ee m$eeJee®ee JeeHej DeveskeÀ Jemleg yeveefJeC³eemeeþer keÀje³e®es. leeìu³ee, HeeCeer YejC³eemeeþer Hee$e DeeefCe Hee³e yeg[Jegve-JeeUJegve yetìner yeveJele. keÀesuebyemeves oef#eCe DecesefjkesÀ®ee MeesOe ueeJeuee. ye´ePeerue®³ee Je=#ee®ee ne ueJeef®ekeÀ HeoeLe& ³egjesHeuee iesuee. Hesefvmeueerves efueefnuesues Kees[lee ³esles ns keÀUu³eeves l³ee®es

DeeHeueb He³ee&JejCe

veeJe `jyej' Demes He[ues. meg©Jeeleeruee ¿ee®eer ueJeef®ekeÀlee DeeefCe JeeUu³eeJej ³esCeeje IeÆHeCee ¿ee iegCee®ee JeeHej keÀjC³eele Deeuee. HeCe, Kejb cenÊJe Deeueb pesJne Vulcanisation ¿ee Òeef¬eÀ³esves jyejuee IeÆHeCee DeeefCe cepeyegleer efceUeueer. ceie meJe& Jeenveeb®es ìe³eme& jyeje®es nesle iesues. ceeieCeer Òe®eb[ ÒeceeCeele Jee{ueer. ye´ePeerue®³ee pebieueeleues jyej keÀceer He[t ueeieues. Fbûepeebveer jyej®³ee meÊej npeej efye³ee ®ees©ve Royal Botanical garden, Kew ³esLes vesu³ee, l³ee®eer jesHeb meece´ep³eele ueeJeueer. 5-15 De#eebMe GÊej-oef#eCe ¿ee YeewieesefuekeÀ #es$eele jyeje®eer Jee{ ®eebieueer Peeueer. ceuesefMe³ee, Lee³eueb[, peeJee, ÞeeruebkeÀe, kesÀjU ³esLes ®eebieue GlHeeove efceUt ueeieueb. ye´ePeerueceOes cee$e nsvjer HeÀes[& ¿eeb®ee jyeje®ee cenlJeekeÀeb#eer ÒekeÀuHe HetCe&HeCes HeÀesue iesuee. ¿ee Ie[eruee Lee³eueb[ jyej®ee meJee&le ceesþe efve³ee&le keÀjCeeje osMe Deens, ye´ePeerue®ee Jeeìe HeÀkeÌle SkeÀ ìkeÌkeÀe Deens. Heg{s efmebLesìerkeÀ jyeje®ee MeesOe ueeieuee. HeCe, vewmeefie&keÀ jyeje®eer iejpe keÀceer Peeueer veener. iueespe, jsvekeÀesì, DeveskeÀ Deew<eOeer GHekeÀjCeb, keÀ@Lesìj, Òepeveve DeeefCe S[dmeuee DeeUe IeeueC³ee®es ef[Jne³emesme, efJeefJeOe jbieer HegÀies ns meieUs vewmeefie&keÀ jyejeHeemegve yeveJeues peeleele. l³eecegUs DeefOekeÀeOeerkeÀ #es$e jyeje®³ee ueeieJe[erKeeueer ³esle Deens. ueeieJe[erveblej 8-10 Je<ee¥veer ì@Heerieb keÀ©ve ®eerkeÀ keÀe{lee ³eslees. Pee[e®eer

meeue keÀe{gve SkeÀe Jeeìerle ieUCeejs ue@ìskeÀdme ieesUe kesÀueb peeleb. Je<e&Yej ¿ee®eb GlHeeove DeeefCe yeepeejHesþ efceUles. 50-60 Je<ee&veblej GlHeeove keÀceer Peeueb keÀer ueekeÀ[e®ee GHe³eesie HeÀefve&®ej efveefce&leermeeþer kesÀuee peelees. kesÀjUeleu³ee Rubber plantation ceOes ceer DemebK³e ceOeceeM³eeb®³ee SkeÀe®e efþkeÀeCeer SJe{îee Hesìîee Heefnu³eeboe®e yeefIeleu³ee. jyeje®eer HegÀueb Deieoer yeejerkeÀ Demeleele, HeCe ¿eeb®eb ceOe HegÀueeb®eb vemegve Heeveeb®eb Demeleb. l³eeuee Extra Floral Nectaries cnCeleele. veJeerve Heeveeb®³ee osþeMeer ceOetj jme m$eeJeCeeN³ee ûebLeer Demeleele. HegÀueebHes#ee HeeveebJej peemle ceOeceeM³ee Heesmeu³ee peeleele. ³ee ceOeele Deew<eOeer iegCeeb®ee DeYeeJe®e Demelees. jyeje®ee Je=#e Gb®e Demelees. HeÀUb efHekeÀueer keÀer HegÀìgve efye³eeb ueebyeJej HesÀkeÀu³ee peeleele. ¿ee ìHeesN³ee efye³ee ueies®e Hesju³ee lej®e ©peleele. GÊece GlHeeove osCeeN³ee Je=#eeb®eer keÀueceb keÀ©ve DeefYeJe=odOeer kesÀueer peeles. efye³ee efJe<eejer Demeleele. l³ee®eb lesue meeyeCe, Jee@efve&Me yeveJee³euee JeeHejleele. Kejblej jyej ne HejefkeÀ³e Je=#e Deens, lejerner DeeHeu³eekeÀ[s ®eebieuee efmLejeJeuee Deens. ye´ePeerueceOes cee$e pebieue lees[tve jyej®eer ueeieJe[ keÀje³e®eer keÀer ieeF¥meeþer kegÀjCeb yeveJee³e®eer ne Jeeo ®eeuet Deens.

25

He=<þmeewpev³e : kewÀ. FbogleeF& jece®ebê þekeÀjs ³eeb®³ee mcejCeeLe& ë Deefveue þekeÀjs, þeCes

Aapala Paryavaran


ceveer<e ®ebêMesKej JeeIe

DeeHeueb He³ee&JejCe

26

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

27

Aapala Paryavaran
DeeHeueb HeÂłee&JejCe

30

Aapala ParyavaranDeeHeueb He³ee&JejCe

32

He=<þmeewpev³e ë pe³eÞeer kegÀuekeÀCeea, þeCes

Aapala Paryavaran


DeeHeueb HeÂłee&JejCe

33

Aapala Paryavaran


nefjle-Jeelee&

DeeHeueb HeÂłee&JejCe

34

Aapala Paryavaran


He=<þmeewpev³e ë MegYeoe efovesMe PeejeHekeÀj, ieesjsieeJe-cegbyeF&
efJejepe osMeHeeb[s

NEWS LETTER

VRUKSHAVALLI – 2019

veboveJeeve 2019

DebkegÀj Leerce Heeke&Àuee Yesì

He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer ceboeefkeÀveer peesMeer ³eeb®³eekeÀ[tve kewÀ. efoiebyej efJevee³ekeÀ peesMeer ³eeb®³ee mcejCeeLe&DeeHeueb HeÂłee&JejCe

48

Aapala Paryavaran


He=<þmeewpev³e ë Þeerceleer keÀuHevee Deelceejece JeeueeJeuekeÀj, þeCes


[e@. veerefuecee kegÀuekeÀCeea

efveJe=Êe ÒeeO³eeefHekeÀe ÒeeCeerMeem$e efJeYeeie, JePes ceneefJeÐeeue³e