Page 1

PM 6/2012

politika • ekonomika • byznys

Petr Bendl:

Bojuji proti nebezpeãn˘m potravinám na na‰em trhu Jak pfieÏít revoluci, i kdyÏ je jen volební DaÀové zmûny od roku 2013

Speciální pfiíloha zamûfiená na zdravotnictví Volební kampanû startují www.parlamentnimagazin.cz


3รLMร‡WH QD  Fร… Mร…]GX ร„ G ยน Y G H ร S

Beetle pro 21. sstoletรญ. tolettรญ. %HHWOH VVLL R %HHWOH RG G   OHW OHW XzLO XzLO VH VH VYร„WHP VYร„WHP VSRXVWX VSRXVWX ]Pร„Q ]Pร„Q 7Hร‡ 7Hร‡ VH VH ]DPร„รLO ]DPร„รLO QD QD VHEH VHEH 3รLMDO 3รLMDO YYร•]YX ร•] YX VVYรKR YรKR VVODYQรKR ODYQรKR SรHGFKร‘GFH SรHGFKร‘GFH D YY\WYRรLO \ W YRรLO ]]H H VVHEH HEH QRYRX QRYRX LNRQX LNRQX   VWROHWร… VWROHWร… -LVWร„ -LVWร„ GDO GDO VL VL QD QD ร€DV ร€DV ]DWR ]DWR Pยน Pยน YvDN YvDN VSRXVWX VSRXVWX QRYLQHN QRYLQHN NWHUร N WHUร YยนV YยนV R WR WR U\FKOHML U \FKOHML SรHVYร„Gร€ร… S รHVYร„Gร€ร… s VVLOQร LOQร WXUERPRWRU\ WXUERPRWRU \ V DXWRPDWLFNRX DXWRPDWLFNRX SรHYRGRYNRX SรHYRGRYNRX '6* '6* Yร„Wvร… Yร„Wvร… SDOFRYยน SDOFRYยน NROD NROD [HQRQRYยน [HQRQRYยน VYร„WOD VYร„WOD QHER QH E R WWรHED รHED ]ยนYRGQร… ]ยนYRGQร… SUYN\ SU YN \ QD QD FK\WรH FK\ WรH Y\รHvHQร Y \รHvHQร SDOXEQร… SDOXEQร… GHVFH GHVFH $ Wร…P Wร…P Yร•ร€HW Y ร•ร€HW DQL DQL ]GDOHND ]GDOHND QHNRQร€ร… QHNRQร€ร… 1\Qร… 1\Qร… MH MH QRYร• QRY ร• HYROXร€Qร„ HYROXร€Qร„ 9RONVZDJHQ XOHWร„W RVWDWQร…P QDSรHG YY\VSร„Oร• \ VS ร„ O ร• 9 RONVZDJHQ %HHWOH %HHWOH RSร„W RSร„W SรLSUDYHQ SรLSUDYHQ X OHWร„W RV WDWQร…P ]]DVH DVH R NNXV XV Q DS ร H G  1D 1DYvWLYWH YvWLYWH Qยน QยนVV D SรHVYร„Gร€WH SรHVYร„Gร€WH VH VDPL VDPL

.RPELQRYDQยน VS .RPELQRYDQยน VSRWรHED SRWรHED D HPLVH &2 s s   O NP NP s J JNP NP  9 9\REUD]HQร… \REUD]HQร… YYR]X R]X X MH LOXVWU LOXVWUDWLYQร… DWLYQร… 8YHGHQร SUYN\\ PRKRX Eร•W VRXร€ยนVWร… Sรร…SODWNRYร Sรร…SODWNRYร Yร•EDY\ Yร•ร•EDY\ 8YHGHQร


OBSAH

âistím, ãistí‰, ãistíme Po očistě politiky od krabic s vínem se čistí i pražské ulice. Pražské služby mají dvanáct nových ekologických vysavačů komunálního odpadu, které se postarají o to, aby nejen Pražané nemuseli dýchat prach. O naše zdraví dbá i ministr zemědělství. Bude se snažit, aby se již neopakovala situace s nebezpečnými potravinami z Polska. Technickou sůl nikdo jíst nechce, byť by byla sebelevnější. Odpadky patří do popelnic, ne na jídelní stůl. Zdraví máme jen jedno. Ministerstvo zdravotnictví reformuje o sto šest. Výsledkem jeho snah by mělo být spravedlivější přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zjednodušení vzdělávání nelékařů. Také by se měla zpřísnit reklama na léčivé přípravky a pacienti by měli získat náhradu nákladů za péči čerpanou v jiné zemi EU. Hlavně, aby celá reforma neskončila jako starý známý projekt IZIP, kterého jsme se naštěstí už zbavili. Celá legrace stála téměř dvě miliardy.

Být zdravý a krásný je ideálem dnešní doby. O tom, že každá žena může být krásná, vás přesvědčí Barbora Chuecos, ředitelka české a slovenské Mary Kay. Podle zakladatelky této známé kosmetické společnosti jsou všechny problémy zakuklené příležitosti a je jen na nás, jak s nimi naložíme. Vždy si můžeme vybrat. Čekají nás volby, které snad pročistí kraje a Senát. Šťastnou ruku při výběru přeje…

Helena Kuncová, zástupkyně šéfredaktorky Vaše náměty a komentáře uvítám na: kuncova@parlamentnimagazin.cz

OBSAH 4 POLITICK¯ KOMENTÁ¤

16 KOMENTÁ¤

38 STOLETÍ ÎENY

50 VùDA

Zdenûk Zbofiil: Jak pfieÏít revoluci, i kdyÏ je jen volební?

Jifií Pehe: Ke korupci je zapotfiebí dvou stran

Barbora Chuecos: Sen o rÛÏovém mercedesu

OPT skener odhalí i skryté nemoci

6 ROZHOVOR

52 FINANCE

Petr Bendl: âeské potraviny jsou dobré a kvalitní

Jifiina Tap‰íková: Nebankovní trh loni rostl

20 MONITORING

40 PRÁVO A LEGISLATIVA

Informace z vlády a ministerstev

Vesele se dál „spoiluje“

43 TRHY A KOMODITY 8 VOLBY 2012

Investovat na rozvíjejících se trzích je obtíÏné

58 ÎIVOTNÍ STYL

Volební kampanû startují

22 INFORMACE Z PARLAMENTU âR

10 EKONOMIKA

24 ÚOHS

47 VELETRHY

62 KNIÎNÍ KLUB

Recese ãeské ekonomiky nabírá na síle

Ocenûné strojírenské technologie

Novinky na‰ich nakladatelství

14 NKÚ

ÚOHS zaznamenal v poslední dobû nûkolik pozoruhodn˘ch úspûchÛ u soudÛ

NKÚ kontroloval v˘stavbu PraÏského okruhu

25 Pfiíloha zdravotnictví

Nejen turecká káva

49 SAMOSPRÁVA Tfiídûní a recyklace odpadÛ v obcích trvale roste

Parlamentní magazín

3


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Jak pfieÏít revoluci, i kdyÏ je jen volební?

Malá francouzská a velká fiecká revoluce Hysterie vyvolávaná pfiedpokládan˘m vítûzstvím socialistického kandidáta na funkci francouzského prezidenta, nebo pfiesnûji protikandidáta Nicolase Sarkozyho, se v dobû oãekávání v˘sledkÛ francouzsk˘ch parlamentních voleb pohybovala na ‰kále od oãekávání zlomu nebo alespoÀ zásadní zmûny, pfies spí‰e mediální neÏ skuteãné propady na burze, aÏ po hororové scénáfie pfiivolávající na evropskou scénu veleduchy autorÛ Komunistického manifestu. Je‰tû více na tuto paniku pfiipravily Velké Evropany v˘sledky voleb fieck˘ch, které komentátofii neváhali oznaãovat za úspûch radikálních komunistÛ nebo extrémních nacionalistÛ.

Zdenûk Zbofiil politolog

4

Parlamentní magazín

Komentátoři v různých evropských zemích považovali přirozený zánik spojenectví Merkelová-Sarkozy za apokalypsu, za zhroucení dvou hlavních pilířů evropské integrace. Přibližování se Řecka k rozhodnutí opustit eurozónu nebo se z ní nechat vyhnat popisovali jako jakousi velkou revoluci s neodhadnutelnými následky, která může vyvolat nejen rozklad německo-francouzského diumvirátu, ale zlikvidovat i šedesátileté zásluhy politické reprezentace obou zemí o proměnu Evropy z válečného bojiště v kontinent míru a dohodnuté spolupráce. Tradiční francouzská obliba maxim a paradoxů se nezastavila ani před vzpomínkou na Velkou francouzskou revoluci, a tak jsme se měli dočkat gilotinování nejprve eurozóny, později celé Evropské unie. A to přesto, že François Holland

EU výrazně podpořil výzvou k posílení solidarity, soudržnosti a porozumění. Tato skupinová hloupost nebyla prezentována takto jednoduše, ale mnoho těch, kteří znají lépe dějiny Francie než dějiny Evropy, si vzpomněli, že Ludvík XVI. po řadě finančních skandálů a krizí, které vyvolala špatná fiskální politika jeho tří předchůdců a jejich ministrů, byl nucen svolat kvůli vypsání nových daní Generální stavy. Ty se změnily v revoluční Konvent, a ten začal uskutečňovat po svém volonté generale až do hrdel a statků. Ve skutečnosti má současná situace málo společného s dějinami 19. a 20. století. Krize finanční, dluhová či jiná nebyla hlavním důvodem neúspěchu prezidenta Sarkozyho ve volbách. Malou revoluci vyvolala krize jeho vládnutí. Také velkou řeckou revoluci může vyvolat i u nás známý řecký syndrom, který vlastně ani není řecký. Jejím řešením je zachránit banky nebo celý bankovní systém EU, který riskantně přemlouval státní klienty ke spotřebě, a když tuto výzvu přijali, začal je nabádat ke spořivosti. Růst pro růst se za těchto okolností stal pastí, do které byli lapeni ti, kteří si jej vymysleli jako nový způsob uplatňování svého vlivu na globálních trzích. Jedna z literárních postav knihy Andrea Mauroise Doktor O´Grady diskutuje se svými přáteli o významu bolševické revoluce 1917 a konstatuje, že bolševizmus je z ekonomického hlediska hotové neštěstí, ale po stránce citové je to nesporný úspěch. Myšlenka rovnosti a bratrství odedávna opájela lid-

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

stvo víc než opium. A proto Angličané… vynalezli, kromě pohodlných klubovek záklopku parlamentární, tedy zařízení, v jehož prostorách… zvolení šampioni dělají převraty a revoluce za nás, takže většina národa se může klidně věnovati hře v kriket. V současné době ale mnozí, alespoň podvědomě, reflektují revoluci tak, jak ji v polovině 19. století popsali Karel Marx a Bedřich Engels, a zapomínají, že jinak psali tito protagonisté sociální revoluce v roce 1848, jinak po porážce Pařížské komuny (1870), jinak na konci svých životů, kdy Engels kritizuje pouliční rebelie a snaží se vysvětlit pojem revoluce ve filozoficko-sociologických kategoriích. Slovo revoluce se používá od začátku 16. století, kdy Mikuláš Koperník svou prací De Revolutionibus Orbium Coelestium libri VI zvrátil dosavadní geocentrický způsob vidění kosmu a jeho metafora převzatá jako koperníkovský obrat/zvrat (révolution) začala být postupně používána k pojmenovávání historických a sociálních jevů. V přeneseném smyslu se z rebelie vůči teologické a vědecké autoritě stává revoluce obracející autority politické a od konce 18. století je to sociální revoluce, přesněji vzpoura proti společenskému řádu. José Ortega y Gasset ve své přednášce Svobodná povolání říká, že revoluce je přesvědčivě vypadajícím pokusem napravovat věci, které jsou nenapravitelné. O tom se dovídaly generace revolucionářů někdy ve vězeních, někdy až na popravišti. Požírání dětí revoluce, ukradené a zrazené revoluce, to jsou jenom jiná pojmenovávání stavů zklamaných očekávání, která jsou ze své podstaty nesplnitelná. Už Louis Blanc (1811–1882) psal o revolucionáři romantikovi. Jeho kritičtější čtenáři pak dokonce

„Krize finanãní, dluhová ãi jiná nebyla hlavním dÛvodem neúspûchu prezidenta Sarkozyho ve volbách. Malou revoluci vyvolala krize jeho vládnutí.“ tvrdili, že revoluce je málokdy úspěšná. Málo v čem je tvůrčí. V nejlepších případech uskutečňuje to, co už bylo dávno evolucí připraveno. Revoluce je často jen změnou, často jen změnou k horšímu, nikoli tedy pokrokem, jak sama o sobě prohlašuje, ale reakcí. Napoleonovo Revoluce skončila! (tak připomínající snad neprávem Vladimíru V. Putinovi připisované Experiment končí!),

ale i stížnost jiného francouzského pamětníka oněch událostí Zavřeli nám ústa Marsellaisou a lidskými právy! upozorňují na to, že osudy revolucí a revolucionářů jsou vždy tak trochu nové a také tak trochu stejné jako ty minulé. Ale touha být revolucionářem, být hybatelem dějin a měnit svět, a to bez ohledu na to, zda budu, nebo nebudu já sám obětí revoluce, je opium lidstva, obvykle podávané v podobě hrdiny, obětního beránka, vykupitele a spasitele.

„Obecné dobré nevznikalo z mal˘ch nebo velk˘ch revolucí, ale z vÛle a snahy jej uskuteãÀovat.“ Abychom se nemuseli opět vracet do minulosti, připomeňme si slova George Bowlinga z Orwellova románu Nadechnout se (1939, česky 2003), který říká: Revoluce samotná není důležitá, horší je to, co přijde po ní. Svět, do kterého se řítíme, svět plný nenávistných hesel... davů skandujících jméno svého vůdce do zblbnutí, až mají dojem, že ho opravdu zbožňují, nám připomínají nejednu aktualitu, kterou ale dějiny již znají, a která se bude, ačkoli si to nechceme připustit, zase opakovat. Výbušnina proto není uložena jen v řeckých a francouzských volebních urnách, o něco později v českých nebo amerických, ale v chování a jednání vybraných reprezentantů, kteří se odcizují svým předsevzetím a chápou politiku jen jako boj politických skupin o velikost podílu participace na politické moci, a nikoli jako snahu o dosahování shody v zájmu celé veřejnosti. Obecné dobré nevznikalo z malých nebo velkých revolucí, ale z vůle a snahy jej uskutečňovat. INZERCE


ROZHOVOR vin v České republice. Troufám si říci, že produkce potravin na našem trhu je dobrá a kvalitní. Dohlíží na ni naše dozorové orgány a z velké části je absolutně v pořádku. Narážíme ale na snahu obejít některé evropské předpisy a dostáváme se k případům, kdy tento problém musím řešit na Radě ministrů zemědělství evropské sedmadvacítky. Nekvalitní potraviny sem často míří ze zahraničí, naposledy to byly často zmiňované polské potraviny. K jakému posunu v této kauze konkrétně došlo? Polská strana nás nakonec informovala o tom, jakých potravin se jejich příkaz ke stažení z trhu týkal. Tyto informace jsme si doslova vydupali a celý systém kontroly potravin jsme aktivizovali. Je ale třeba si uvědomit, že tady už nešlo o potraviny nekvalitní, ale nebezpečné, což je o řád výše. Na mezinárodní úrovni jsme si v tomto ohledu získali jistý respekt a nechtěli bychom, aby to touto kauzou skončilo. Stále je co zlepšovat. Dobře nefunguje sankční systém za neposkytování informací o nebezpečných potravinách sousedním státům. Budeme usilovat o vymahatelnost práva na tyto informace jednotlivých členských zemí.

âeské potraviny jsou dobré a kvalitní Rezort nûkdy ponûkud opomíjen˘, ale bezesporu dÛleÏit˘. V poslední dobû si to uvûdomujeme tfieba v souvislosti se zprávami o nebezpeãn˘ch potravinách, které se objevily na na‰em trhu. O kvalitû potravin, ale i prioritách rezortu s námi hovofiil ministr zemûdûlství Petr Bendl. Jaké jsou podle Vás reálné a jaké jen „mediální“ problémy kvality potravin? Reálný problém potravin je nutnost hlídat jejich kvalitu ze strany dozorových orgánů. Existujícím problémem je také to, že co je svět světem, objevovalo se na pultech i nekvalitní zboží. Důležité ale je, abychom ho odhalili. Mediální problém spočívá ve vytváření jakési virtuální reality. Naposledy jsme toho byli svědky s polskými vejci. Reálně se cena v někte-

6

Parlamentní magazín

rých řetězcích vyšplhala až na 7 korun a dnes jsme zase téměř na polovině. Na zprávu z médií, že vejce nebudou, řada lidí zareagovala tím, že jich kupovala více, čímž se krátkodobě objevil problém na trhu a zvýšilo to jejich cenu. Nejlepší způsob, jak s tím bojovat, je daný artikl chvíli nekupovat a situace se uklidní. Pro nás to byla velká zkouška, protože jsme narazili na spoustu skutečných problémů, které se netýkají už jen kvality potra-

Co dělá ministerstvo pro podporu kvalitních českých potravin? Jsou podle Vás značky Klasa a Regionální potravina v dostatečně širokém povědomí veřejnosti? Značku Klasa, která je u české veřejnosti známější, udělujeme pouze kvalitním výrobkům. Ty se snažíme podporovat a propagovat tak, abychom veřejnost na tuto produkci upozornili. Úzce spolupracujeme s Potravinářskou komorou a potravináři-odborníky a kontrolujeme i dodržování pravidel, za která někdo Klasu dostal. V případě, že tomu tak není, označení Klasa odebereme. U Regionální potraviny, která je o něco mladší, znalost zákazníků ještě není tak veliká. Naším zájmem je podporovat produkci sedláků a farmářů, což s Regionální potravinou úzce souvisí, takže i tady brzy najdete systém podpory a organizace např. farmářských trhů nebo tzv. prodejů ze dvora. To jsou trendy, které bychom si moc přáli rozvíjet, protože přinášejí kromě kvalitních potravin i další efekty jak pro národní hospodářství, tak pro udržení mladých lidí na venkově a celkový rozvoj venkova. Jak lze podle Vás zabránit úbytku živočišné produkce v ČR a co je podle Vás hlavním důvodem snižujícího se stavu chovu jatečného skotu, prasat i drůbeže? V oblasti jatečního skotu – jak v mase, tak v mléce, jsme soběstační. Problém je

www.parlamentnimagazin.cz


ROZHOVOR zejména v produkci vepřového masa. Jeho spotřeba je u nás stabilně stejná, ale rozevírají se nůžky produkce versus dovoz. Proto jsme už v loňském roce do systému finančních podpor zařadili i tzv. nákazový fond, který přímo pomáhá procesu odchovu zdravých selat. Trend je jasný – zdravá spokojená prasnice má také větší množství zdravých selat. Takto vypadá situace na západ od nás. Pro naše chovatele prasat znamená zásadní změnu proti tomu, co tu bylo kdysi. Nyní musí dodržovat řadu striktně hygienických předpisů na úrovni chirurgického sálu v nemocnici, což znamená velké zásahy a náklady do vepřínů. Ministerstvo se snaží pomoci chovatelům prasat s ozdravěním chovů. Vloni byl pro tyto účely vytvořen 380milionový Nákazový fond (z toho 326 mil. bylo nasměrováno na chov prasat). I letos, přestože prostředků je málo, hledám způsob, jak Nákazový fond udržet alespoň na úrovni 350 milionů korun. Jak hodnotíte reformu společné zemědělské politiky EU po roce 2013? Návrhy na zastropování dotací pro velké farmy a ozeleňování se staly terčem kritiky zemědělců... Pro mě je podstatné, že u společné zemědělské politiky (SZP) jsme s nevládními organizacemi v podstatě zajedno, jaká stanoviska k Evropě zastávat. Teď bude záležet na naší diplomatické schopnosti. Věřím, že pokud capping (zastropování) bude, tak ne v podobě, která by nějakým způsobem ohrožovala fungování zemědělců u nás. My jej odmítáme, nechceme jej a pro toto stanovisko máme podporu řady zemí. Uvidíme, jak se zachová Evropský parlament a Evropská komise. V otázce ozelenění jsme trvali na tom, aby si zemědělec mohl vybrat. Nechceme bránit tomu, aby tady vznikaly ekologické

prvky, protože mohou mít pozitivní dopad na likvidaci eroze apod. Věřím, že pokud jde o ozelenění, najdeme nakonec řešení, které bude pro naše zemědělce schůdné. Pořád ale musíme myslet na to, aby se dorovnávala finanční úroveň našich zemědělců s těmi západními, tak aby naši zemědělci mohli být konkurenceschopní. Pane ministře, velkou nevoli vinařů vyvolal vládní návrh na zavedení daně z tichého vína. Jak se k ní stavíte Vy? Již ministr Lux velmi bojoval za to, aby byla zavedena spotřební daň z vína. Argumentoval tehdy tím, že je třeba mimo jiné

očekáváme od setkání premiérů, které brzy proběhne a mělo by naznačit, jakým směrem se zemědělská politika bude ubírat. MZe připravuje transforamci rezortních institucí – co je jejím hlavním cílem a k jakým změnám by mělo dojít? Probíhá několik kroků současně. Transformace pozemkového úřadu a pozemkového fondu, která by měla skončit v letošním roce a od 1. ledna 2013 by měl existovat Státní pozemkový úřad (pozn. red. 23. 5. schváleno vládou). Cílem je zefektivnit činnost úřadu, odstraňovat byrokracii a snižovat mandatorní výdaje státu.

„PfiestoÏe prostfiedkÛ je málo, hledám zpÛsob, jak Nákazov˘ fond letos udrÏet alespoÀ na úrovni 350 milionÛ korun.“ dostat z trhu nekvalitní vína, například ta krabicová. Přestože z toho projektu nejsem nadšený, uvědomuji si, že země není v dobré finanční kondici a každý rezort musí přispět k tomu, abychom si udrželi dluh pod 3 % HDP. Budu ale dělat alespoň všechno proto, aby měl stát prostředky na vinařský fond, který vinaře podporuje. Jakým způsobem probíhá příprava nastavení nových dotačních programů na období 2014–2020? Je již známo, jaký objem prostředků bude mít ČR k dispozici? Zatím ne. Definitivně to budeme vědět až na jaře 2013, což je relativně pozdě, ale taková je evropská procedura. Bohužel na plánovací období 2007–2013 jsme ta čísla znali mnohem dříve. Projednávání SZP a obecně celého finančního období je nyní ve velkém skluzu. Uvidíme, jak se k celé záležitosti postaví také Francie. Hodně

Druhým krokem je redukce našich dozorových orgánů. Tady není hlavní motivací ušetřit za každou cenu, ale zefektivnit jejich činnost. Dozorových orgánů je totiž tolik, že za zemědělcem často chodí kontrolovat jednu věc tři nebo čtyři instituce, což je absolutně neefektivní. Mým cílem je mít jen tři střechy dozorových orgánů – rostlinou, veterinářskou a potravinářskou inspekci, tak aby se jejich kompetence pokud možno jen doplňovaly a nepřekrývaly. Důsledkem bude i snížení nákladů, i když to není primární cíl. Další cestou jak zefektivnit chod státu a zlevnit ho je sloučení zemědělských agentur a SZIF, což je také proces, který v tuto chvíli postupně probíhá. SZIF je agendou zavalen v jiném ročním období než Zemědělská agentura a v okamžiku, kdy je sloučíme, dojde, zjednodušeně řečeno, k zefektivnění využití pracovní doby. Služba pro zemědělce, kterou jim poskytujeme, zůstane zachována ve stejném rozsahu. Můžete na závěr říci, jaké jsou Vaše priority z pohledu rozpočtu? Za velkou prioritu považuji získání prostředků na tzv. top up, to znamená národní doplňkové platby k evropským penězům, které dostáváme. Rád bych se v letošním roce dostal k částce mezi 300–500 miliony korun. Dále bych rád otevřel na Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu nový program – šanci podpořit nákup zemědělské půdy zemědělcům. Poslední prioritou je pak podpora živočišné výroby, speciálně chovatelů prasat. V tuto chvíli máme k dispozici 120 milionů korun. Mojí ambicí je najít v rozpočtu částku rovnající se přibližně 350–380 milionů korun. To jsou pro mě klíčové věci, které věřím, že se podaří zajistit. Marcela Staňková

Parlamentní magazín

7


VOLBY 2012

Volební kampanû startují Pfied podzimními volbami jsme zji‰Èovali u zástupcÛ parlamentních stran, co bude hlavním tématem jejich strany v podzimních krajsk˘ch volbách a jak vysokou ãástku ze sv˘ch rozpoãtÛ na kampanû krajsk˘ch a senátních voleb vyãlenily.

ODS povaÏuje za klíãovou individuální komunikaci sv˘ch kandidátÛ s voliãi, tedy dÛkladné vysvûtlování volebních témat a priorit.

V krajských volbách vystaví občané účet krajským vládám ČSSD. Není to referendum o vládě, jak se snaží namluvit levice. ČSSD se v řadě krajů chovala velmi nezodpovědně. Proto budeme apelovat na účast pravicových voličů. Hlavními tématy celostátní kampaně ODS budou ta, která se promítají i do života krajů. Patří sem důraz na podporu podnikání, vytváření prostoru pro nová pracovní místa, rozpočtově odpovědná politika a ukončení nebezpečného trendu zadlužování krajů, ale i posílení adresného sociálního systému. Konečný rozpočet ODS na centrální kampaň k podzimním senátním a krajským volbám ještě nebyl stanoven, bude ale mnohem úspornější než v roce 2008. Budeme pracovat s omezenějším objemem inzerce, venkovní reklamy a dalších nosičů, jejich přesnější cílení ale přinese srovnatelný efekt. Za klíčovou považuji individuální komunikaci našich kandidátů s voliči, tedy důkladné vysvětlování volebních témat a priorit. Pavel Drobil, místopředseda ODS pověřený vedením přípravného volebního štábu

KSâM Hlavním tématem bude zejména podpora zaměstnanosti v krajích, s níž souvisí rozvoj infrastruktury, i dopravní, potřebný pro ekonomiku a tvorbu pracovních míst. Dále zachování dostupné sítě zdravotnických zařízení, škol i předškolních zařízení. Odmítáme snahy o omezování oddělení v nemocnicích, zhoršuje to dostupnost zdravotní péče a ekonomicky to likviduje regionální nemoc-

nice. KSČM odmítá nekoncepční „optimalizaci“ školství, která v některých regionech nebere v úvahu kvalitu a dopravní dostupnost škol. Za důležitou považujeme podporu učňovského školství. Chceme zajistit kvalitní sociální služby, jejichž omezování by postihlo ty nejpotřebnější. Prioritou jsou i kroky, které vedle přijetí nových zákonů o majetkovém přiznání a o finanční kontrole ve veřejné správě parlamentem zajistí i v krajích průhlednost veřejných zakázek, hlavně otevřenost informací občanům. Chceme, aby se rozšířily pravomoci zastupitelstva na úkor rady s cílem omezit možnosti svévolného nakládání s veřejným majetkem. Častěji by se mělo využívat i přímé demokracie – referenda. KSČM má programy pro každý kraj, podle specifik regionů. Podzimní krajské i senátní volby však vnímáme i jako jisté „referendum“ občanů o roli současné vlády. Z centra dává KSČM na podzimní volby kolem 10 mil. Kč, ale další prostředky budou vynakládat krajské rady KSČM. Věra Žežulková, vedoucí mediálního úseku ÚV KSČM

TOP 09 Přípravy na krajské volby začaly v polovině loňského roku, kdy proběhlo první školení volebních týmů a manažerů. V roce 2011 jsme si nechali připravit velký předvolební výzkum, který nám umožní připravit profesionální kampaň. TOP 09 a Starostové mají připravený úsporný a efektivní rozpočet. Nehodláme zbytečně utrácet za reklamu, ale chceme se soustředit na to, abychom se mohli potkat s občany a představit jim, co plánujeme v jednotlivých krajích. Sázíme také na podporovatele, kteří nám pomohou seznámit co nejvíce lidí s naším programem, a na portál my.top09.cz. TOP 09 a Starostové od února společně zasedají na koaličním volebním štábu, který také přijal pro krajské volby nové společné logo. Na volby je vyčleněno 34 milionů korun, z toho 6 milionů korun pro senátní volby, přičemž se na kampani budou spolupodílet také jednotlivé kraje. Alžběta Plívová, tisková mluvčí T0P 09

Vûci vefiejné Zdroj: STEM

âSSD ztrácí díky kauze Rath voliãe Kolem poloviny května zaznamenaly preference výrazné změny. Aféra Rath stáhla preference ČSSD, na úkor sociálních demokratů získaly ostatní strany. Do parlamentu by se mezi odhodlanými voliči opět dostali lidovci, i když velice těsně. Pokles u ČSSD je hlubší mezi odhodlanými voliči – oproti minulému měsíci strana ztratila 11 mandátů. I přes ztrátu si levice udržela ústavní většinu.

8

Parlamentní magazín

Věci veřejné zvolily principy konstruktivní opozice, tzn. podporu každého kvalitně připraveného zákona, zleva, i zprava, který ctí principy programu VV a závazky původního programového prohlášení z léta 2010. Chceme zůstat konstruktivní a ve stejném duchu by měly probíhat podzimní volby. Krajské a senátní volby si vedou jednotlivé kraje. Podpůrná částka tedy bude odvislá od aktivit jednotlivých krajů, jejichž součástí je i fundrasing v podobě získávání regionálních sponzorů. Šárka Janouchová, tiskový odbor VV

www.parlamentnimagazin.cz

Poznámka redakce: Zástupci ČSSD nám na zaslané otázky ani po několika urgencích neodpověděli.

ODS


VOLBY

Víc financí pro Jesenicko a ·umpersko To je pfiání Mgr. Petra Procházky, kter˘ kandiduje za ODS do Senátu v obvodu ã. 65. Nûkteré z ménû znám˘ch kandidátÛ a témata, která by v pfiípadû svého zvolení prosazovali, si budeme postupnû pfiedstavovat. „Jesenicko a Šumpersko se dlouhodobě nachází na chvostu statistik v počtu nezaměstnaných osob. Tento problém souvisí s celkovým přístupem a nahlížením na region, který se dostává na okraj zájmu státu i krajské samosprávy. V posledních letech jsme také svědky snížení mediálního zájmu o dění na Jesenicku a Šumpersku. Tyto záležitosti souvisí i s geografickou odlehlostí regionu, respektive špatnou dopravní dostupností. To je třeba změnit, náš region si zaslouží daleko větší pozornost. Velkým tématem je také sociální politika, zdravotnictví a rozvoj cestovního ruchu. Všechny tyto oblasti je třeba řešit systematicky. Dovedu si představit i určitou formu „zvýhodnění“ regionu např. v daňové oblasti a tedy větší podporu živnostníkům. Více financí pro náš region bude mít multiplikační

efekt, a to je pro zlepšení životních podmínek na Jesenicku a Šumpersku zcela zásadní.“

Petr Procházka místopfiedseda regionálního a oblastního sdruÏení ODS Jeseník

Mgr. Petr Procházka Regionální patriot, zajímá se o historii, sport a region, což dokládá také jeho kniha Příběhy z pohraničí, kterou vydal v roce 2007. Narodil se v roce 1963 v Jeseníku. Po svém studiu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové působil v letech 1989–1992 jako učitel na Základní škole Nábřeží v Jeseníku. Po krátkém působení v soukromém sektoru se stal ředitelem Základní školy Mikulovice, kde setrval až do roku 2003, kdy se vrátil do Jeseníku. Funkci ředitele Hotelové školy Vincenze Priessnitze zastával do roku 2006. Ve volbách do zastupitelstva města Jeseníku v roce 2006 získal nejvíce preferenčních hlasů na kandidátce ODS a z pátého místa se stal lídrem, respektive starostou Jeseníku. V období 2010–2011 vykonával funkci místostarosty města. V současné době se vrátil do své funkce ředitele hotelové školy v Jeseníku. INZERCE


EKONOMIKA

Recese ãeské ekonomiky nabírá na síle Hlavní pfiíãinu poklesu hrubého domácího produktu v prvních tfiech mûsících leto‰ního roku jsme hledali spolu se znám˘mi ãesk˘mi ekonomy.

hlavní ekonom Patria Finance Hrubý domácí produkt se v 1. čtvrtletí letošního roku snížil o 1,0 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a stejný pokles vykázala ekonomika i meziročně. Jde již o 3. čtvrtletí klesajícího HDP. Negativní výsledek české ekonomiky kontrastuje s příznivými údaji z Německa, Rakouska a Slovenska. Předběžné údaje ČSÚ jsou skoupé na detailní informace, nicméně z ostatních údajů o vývoji české ekonomiky lze usuzovat na negativní vliv domácí poptávky, který částečně kompenzuje rostoucí přebytek zahraničního obchodu. Šetří domácnosti i vláda. Domácnosti kvůli poklesu reálné úrovně mezd, vláda kvůli nutnosti snižovat rozpočtový deficit. Naštěstí se daří zemím, které jsou hlavními obchodními partnery České republiky, což se pozitivně projevuje v rostoucím vývozu. Z pohledu tvorby HDP ČSÚ zmiňuje pokles přidané hodnoty ve finančním sektoru. Konkrétně se dá například zjistit, že celkový objem pojistného pojišťoven sdružených v České asociaci pojišťoven v 1. čtvrtletí letošního roku klesl o 0,7 %. Pokračuje také propad stavebnictví. Dále je zmíněn mimořádný vliv v podobě předzásobení tabákovými výrobky v závěru loňského roku před letošním zvýšením daní, které se negativně projevilo v údajích o HDP za 1. čtvrtletí letošního roku. Z evropských zemí, které zveřejnily výsledky HDP za 1. čtvrtletí, hlásí Česká

10

Parlamentní magazín

republika nejhorší údaje. V Německu se HDP ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšilo o 0,5 %, v Rakousku o 0,2 %, na Slovensku dokonce o 0,8 %. Prohloubení recese české ekonomiky posouvá do popředí úvahy o uvolnění měnové politiky. Na posledním jednání ČNB hlasovali pro snížení úrokových sazeb dva členové bankovní rady. Nyní je možné, že se jejich řady na dalším jednání rozrostou. Za celý letošní rok nyní počítáme s poklesem HDP o 0,6 %. Prognózu ovšem doprovází značná nejistota spojená zejména se situací v eurozóně, kde je řada problematických bodů, řeckým exitem z eurozóny počínaje a španělským bankovním sektorem konče.

Miroslav Frayer analytik Komerční banky HDP za 1. čtvrtletí 2012 zaostal i za nejpesimističtějším odhadem mezi analytiky, když se propadl o celé 1 %, což staví českou ekonomiku mezi země s nejhorší mezičtvrtletní dynamikou. Ekonomika tak namísto určitého oživení zabředla hlouběji do recese. Číslo bylo o to více překvapující, když se našim největším obchodním partnerům dařilo naopak velmi dobře (Německo +0,5 % q/q, Slovensko +0,8 % q/q). Navíc měsíční údaje na takový výsledek rozhodně neukazovaly. Vzhledem k tomu, že obchodní bilance vykázala vysoké přebytky, zůstává hlavním motorem tuzemské ekonomiky vnější poptávka. Výrazný útlum tak

Petr Dufek analytik ČSOB Předběžný odhad vývoje naší ekonomiky za první čtvrtletí letošního roku potvrdil prohloubení recese české ekonomiky. Propad o 1 % je studenou sprchou, která silně kontrastuje s velmi prozatím dobrými výsledky průmyslu i exportu. A kontrastuje i s vývojem za našimi hranicemi. Německo překvapilo příjemným půlprocentním růstem a dokonce celá eurozóna „pouze“ stagnovala. Místo naší konvergence k vyspělých zemím se tak nyní vzdalujeme. Průmysl prozatím roste, naproti tomu stavebnictví a řadě služeb se stále nedaří. Domácí poptávka zůstává v dlouhodobém útlumu a naděje na obrat jsou jen velmi vzdálené. Domácnosti i firmy vyčkávají a odkládají své nákupy i investice. Ekonomika se v tuto chvíli opírá jen o několik málo oborů, kterým se daří na zahraničních trzích. Otázkou je, jak dlouho tento stav bude trvat, když vezmeme v úvahu, že se Evropa musí po letech dluhového hýření vrátit k odpovědné finanční politice a k úsporám.

www.parlamentnimagazin.cz

Poznámka redakce: Analytici reagovali na předběžná data, zpřesněná struktura HDP bude zveřejněna 8. června.

David Marek

musela zaznamenat naopak ta domácí, což může být důsledkem razantní fiskální konsolidace. Otazník visí i nad vývojem na trhu práce, který by měl být hlubší recesí ovlivněn negativně. Jenže zaměstnanost v prvním čtvrtletí rostla. Nakonec samotné vyjádření ČSÚ není přesvědčivé. Propad ve stavebnictví vzhledem k únorovým mrazům lze chápat. Podobně i předzásobení u tabákových výrobků. Ale pokles tvorby hrubé přidané hodnoty v penzijních fondech a pojišťovnách působí velmi zvláštně. První odhad HDP tak přinesl s sebou spoustu dalších otázek, na které nalezneme odpověď až s jeho červnovou strukturou.


politika • ekonomika • byznys

Máme vliv

Parlamentní magazín je seriózní politicko-ekonomick˘ mûsíãník s aktuálním a ucelen˘m zpravodajstvím z oblasti celé státní správy a podnikatelského sektoru. Elektronickou podobu ãasopisu najdete na www.parlamentnimagazin.cz


EKONOMIKA

překročit dokonce 0,9 % HDP. „Opatření mají přinést příští rok na příjmové straně 25 miliard korun, v roce 2014 pak 33 miliard korun,“ řekl předseda vlády Petr Nečas. Konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně, bude dodržena. Kabinet zatím odsouhlasil pouze ta předkládaná legislativní opatření, jejichž účinnost se plánuje od roku 2013. Výjimkou je pouze plánované zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret. Ministr financí předloží vládě tento bod zvlášť, a to na základě implementační normy týkající se spotřební daně. Další návrhy v rámci úsporných opatření, které souvisí s daňovou oblastí, předloží ministr financí ještě v polovině letošního roku. Jedná se o legislativu týkající se roku 2014.

První ãást schválen˘ch opatfiení vstoupí v úãinnost v roce 2013: • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob, • zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům, • zrušení tzv. zelené nafty, • zvýšení daně z převodu nemovitosti.

DaÀové zmûny od roku 2013 Zmûny v daÀové oblasti nezbytné pro udrÏení schodku vefiejn˘ch financí schválila vláda na svém jednání 23. kvûtna. Na úsporných opatřeních se již v dubnu shodli koaliční partneři a porada ekonomických ministrů. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost příští rok. Některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu mezi lety 2013–2015. Celkové konsolidační úsilí vlády musí být vůči rozpočtu pro rok 2013 podle ministra financí Miroslava Kalouska minimálně 56 miliard korun, tedy aby byl schodek veřejných financí pod 3 % HDP.

V dÛsledku vy‰‰í DPH lze oãekávat nárÛst inflace a následnû niωí reálnou spotfiebu domácností.

Cílem opatfiení je zabránit rÛstu schodku rozpoãtu Cílem balíčku úsporných opatření je udržení podílu deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu v roce 2013 pod stanovenou hranicí 2,9 %. Pro rok 2014 se pak plánovaný schodek musí vejít do 1,9 % a v roce 2015 nemá

12

Parlamentní magazín

Dal‰í zmûny ale mají jen doãasnou úãinnost, a mají tak platit od roku 2013 do konce roku 2015. Mezi tato doãasná opatfiení patfií: • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce, • zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty, • zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění, • sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení.

Schválené zmûny zjednodu‰ení daÀov˘ch zákonÛ nepfiinesou Takto hodnotí vládou schválené daÀové zmûny Jana Bartyzalová, partner KPMG âeská republika: „Je pochopitelné, že se vláda snaží nalézt další zdroje příjmů pro státní rozpočet. Je otázkou, jak moc budou změny prospěšné z hlediska makroekonomického. Z pohledu daňového poplatníka však změny budou znamenat komplikace. Je třeba říci, že navrhované změny určitě nepřinesou v minulosti slibované zjednodušení daňových zákonů. Některé úpravy jsou navrhovány na omezené období od roku 2013 do roku 2015, některé omezení nemají. V současné době se zcela zapomnělo na skutečnost, že v listopadu loňského roku byla přijata celá řada zákonů obsahujících komplexní změny v daňové oblasti, tzv. jednotné inkasní místo, které by měly začít platit od roku 2015

www.parlamentnimagazin.cz


EKONOMIKA

a které v některých případech nekorespondují se současnými návrhy vlády. To bude vyžadovat další změny v již schválených zákonech. I daňový poradce má problém se v tom vyznat. Z návrhů vyplývá, že nějakou dobu zřejmě budeme mít nadále superhrubou mzdu, ale pravděpodobně již v roce 2014

u osob s paušály 60 % nebo 80 % k žádné změně nedochází. Nabízí se otázka, co mělo být touto změnou vlastně dosaženo. Návrh vlády také omezuje uplatnění slev na poplatníka u pracujících důchodců, případně omezuje uplatnění slev na manželku a děti u osob samostatně výdělečně

„Navrhované zmûny urãitû nepfiinesou v minulosti slibované zjednodu‰ení daÀov˘ch zákonÛ.“ se zruší, a aby došlo ke kompenzaci, zvýší se sazba daně z příjmů na 20 %. Navrhované solidární zvýšení daně ve výši 7 % bude znamenat zvýšení daňového zatížení, i když pouze pro skupinu poplatníku s příjmy nad zhruba 100 000 korun měsíčně. Navíc zdravotní pojištění nebude mít strop pro odvody. Pro běžného daňového poplatníka není vůbec jednoduché se dobrat toho, jaké bude vlastně jeho konečné efektivní zdanění. Musí se totiž vzít do úvahy současná rovná daň 15 %, skutečnost, že základ daně tvoří superhrubá mzda, dále pozor na příspěvky na sociální pojištění, které jsou limitovány, zatímco na zdravotní pojištění nikoliv. A to hovoříme pouze o roku 2013. Navíc každý, koho se v průběhu roku dotkne solidární zvýšení daně, bude mít nově povinnost podat daňové přiznání. To je možná dobrá zpráva pro daňové poradce, ale co normální daňový poplatník? Omezení daňových paušálů u podnikatelů se aplikuje pouze na omezený okruh samostatně výdělečných osob, takže

činných, pokud dosáhnou určitého základu daně. Tento krok také nebude patřit k těm, které zpřehlední a zjednoduší daňovou legislativu.“

V dÛsledku vy‰‰í DPH lze oãekávat nárÛst inflace a následnû niωí reálnou spotfiebu domácností Vládou schválené daÀové zmûny komentují TomበHunal, senior manaÏer v daÀovém a právním oddûlení PwC âR, a Zdenûk Hrdliãka, analytik PwC âR: „Schválené změny zdanění příjmů pocítí na svých platech zejména vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, manažeři a další pracovníci s nejvyššími příjmy. Nejen, že jim klesne čistý příjem, ale zrušení

stropů pro placení zdravotního pojištění navíc zvýší cenu práce těchto specialistů. Tito odborníci nebo jejich zaměstnavatelé z řad zahraničních investorů pak mohou zvažovat přesun do zemí s příznivějším režimem daňových a pojistných odvodů. Zaměstnance s průměrnou mzdou se navrhované změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob v roce 2013 nedotknou. Zaměstnanci s hrubou mzdou 150 tisíc Kč měsíčně se čistý měsíční příjem v příštím roce sníží o 3 500 Kč. Čím vyšší příjem, tím budou dopady citelnější. Generální ředitel české pobočky významné mezinárodní společnosti s ročním příjmem včetně bonusů ve výši 6 mil. Kč přijde v úhrnu za rok na čisté výplatě o 580 tis. Kč, tedy de facto o více než jeden měsíční plat,“ říká Tomáš Hunal. „Vládou schválená masivní konsolidační opatření budou mít citelný dopad na občany i hospodářský růst České republiky. V důsledku vyšší DPH lze očekávat nárůst inflace a následně nižší reálnou spotřebu domácností. První odhady ukazují, že celková výše příjmových a výdajových opatření bude v roce 2014 zhruba vyrovnaná. Vláda by se však měla snažit především o střídmost na výdajové straně, aby se dodatečné daňové příjmy nestaly časem jen zdrojem dalšího utrácení. Sporné jsou však i nezacílené škrty plánované na příští rok, které mohou navíc podvázat ekonomický růst. Takováto razantní opatření by si zasloužila hlubší diskuzi a analýzu,“ komentuje změny Zdeněk Hrdlička. ms

Testujeme pro vás elektromobil smart ed spoleãnosti E.ON Redakce Parlamentního magazínu bude mít možnost využívat elektromobil smart fortwo electric drive (ed), který má k dispozici od energetické společnosti E.ON. Smart ed je ideálním vozem do městských ulic a my v nich malý elektromobil také důkladně otestujeme. Na vlastní kůži vyzkoušíme, jak se v autě poháněném elektřinou jezdí, jak se elektromobil chová v provozu a jaké problémy musí řidič řešit. Zjistíme, zda dokáže jet maximální rychlostí až 100 km/h a na jedno nabití zvládne dojet téměř 140 km. Nabíjet budeme z běžné elektrické sítě, což trvá 7–8 hodin. Naše zkušenosti a poznatky z tiché jízdy bez emisí vám přineseme v příštím čísle.

Parlamentní magazín

13


NKÚ

NKÚ kontroloval v˘stavbu PraÏského okruhu Cílem kontroly bylo provûfiit poskytování, ãerpání a pouÏití penûÏních prostfiedkÛ urãen˘ch na v˘stavbu silniãního okruhu kolem Prahy. Podle podkladů Ministerstva dopravy (MD) z roku 2001 měla být výstavba dokončena do roku 2008 s náklady 48 229 mil. Kč. V době kontroly bylo z celkové délky 83 km zprovozněno 41 km v úsecích Satalice–Běchovice a D1–Ruzyně, vynaloženo bylo již 34 818 mil. Kč. Termín dokončení není závazně stanoven. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) předpokládá dokončení kolem roku 2020 a celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout 106 miliard Kč. Kontrolní akce navázala na kontrolu z roku 2004, která se soustředila na přípravu a výstavbu silničního okruhu. Zjištěné nedostatky měly být odstraněny opatřeními MD, která byla v září 2005 schválena vládou. NKÚ konstatuje, že účinnost přijatých opatření byla minimální. Řada nedostatků, na které NKÚ upozornil předchozí kontrolou, přetrvává i nadále (nedostatečná koordinace mezi státními a územními orgány, posouvání termínů realizace apod.). Negativní dopad na hospodárnost a účelnost finančních prostředků vynakládaných na přípravu a realizaci silničního okruhu byly zjištěny také v oblastech: • řešení a výkupu pozemků pro křížení silničního okruhu s dálnicí D1, • neúměrného množství změn při realizaci staveb, • zadávacích řízení, zejména v souvislosti s realizací víceprací. Kontrolní závěr popisuje řadu případů, kdy byly náklady staveb okruhu zvyšovány realizací dodatečně zařazených stavebních objektů a prací, které požadovaly samosprávné orgány a zájmové skupiny. Požadavky šly i nad rámec podmínek stanovených v rozhodnutích o posuzování vlivů na životní prostředí. V některých případech se staly součástí podmínek územních rozhodnutí. ŘSD na své náklady realizovalo i práce, kterými zhodnotilo majetek jiných osob. V jednom pří-

14

Parlamentní magazín

padě představovaly náklady na realizaci požadavků nad rámec schválené dokumentace částku vyšší než 1,2 mld. Kč. O kvalitě přípravy staveb svědčí příklad stavby, kde byly realizovány vícepráce v ceně více než 4 miliardy Kč, což činilo 90 % smluvní ceny vzešlé ze zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby. Změny a jejich ocenění byly oprávněným zaměstnancem ŘSD většinou schváleny až po jejich realizaci. Smluvně však nebyly upraveny a smluvní cena stavby nebyla změ-

V souvislosti s prováděním kontrolní akce zjistil NKÚ skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 trestního zákoníku, eventuálně trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 trestního zákona, trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku, eventuálně trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona, trestný čin zneužití pravomoci úřední

„¤SD na své náklady realizovalo i práce, kter˘mi zhodnotilo majetek jin˘ch osob.“ něna. ŘSD přesto do doby kontroly uhradilo dodavateli o 659 mil. Kč více, než byla smluvní cena bez rezervy. Dalším případem je řešení mimoúrovňové křižovatky pro křížení okruhu s dálnicí D1. ŘSD nejdříve vybralo řešení bez posouzení možných variant a poté toto řešení změnilo. Výsledkem bylo rozhodnutí o demolici čerpací stanice umístěné v místě křížení. ŘSD uhradilo za vyvlastnění pozemků o rozloze 9719 m2, na kterých byla čerpací stanice umístěna, částku 300 mil. Kč, tj. 30 867 Kč/m2. Kontrolní akce zjistila porušení zákona o veřejných zakázkách u devíti veřejných zakázek (bez zakázek malého rozsahu) zadávaných ŘSD. Podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jde o porušení rozpočtové kázně. Z tohoto důvodu podal NKÚ oznámení Finančnímu úřadu pro Prahu 1, neboť kontrolou bylo prokázáno, že daňový subjekt ŘSD porušil rozpočtovou kázeň tím, že v letech 2005–2011 použil prostředky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši přes 5,7 mld. Kč v rozporu se závaznými postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách.

osoby podle § 329 trestního zákoníku, eventuálně trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona, případně i jiný trestný čin. NKÚ podal toto oznámení Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 4. NKÚ se k těmto skutečnostem dále nebude vyjadřovat. V kontrolním závěru je uvedena řada nedostatků, jejichž odstraněním nebo minimalizací lze podle názoru NKÚ významně zvýšit efektivitu vynakládání finančních prostředků na výstavbu silničního okruhu. Jde zejména o tyto nedostatky: • vleklá územní a stavební řízení, trvající často více než 10 let, • prosazování stavebních objektů a prací v rámci územních a stavebních řízení, které se stavbami silničního okruhu mají jen nepřímou souvislost, bez úhrady nebo spoluúhrady od jejich žadatelů, • nefunkční systém kontroly oprávněnosti cen staveb a chybějící účinné nástroje pro tuto kontrolu, • motivace ŘSD k řešení nákladovosti staveb, která je prakticky nulová. Jaroslav Broža, Nejvyšší kontrolní úřad

www.parlamentnimagazin.cz


VOLBY 2012

Kandidáti na hejtmany krajÛ Karlovarsk˘ kraj Josef Novotný, ČSSD Petr Šindelář, ODS Jan Horník, TOP 09 Jaroslav Borka, KSČM

Stfiedoãesk˘ kraj ČSSD kandidáta zatím neuvedla Raduan Nwelati, ODS Helena Langšádlová, TOP 09 Pavel Jetenský, KSČM Miroslav Rovenský, KDU-ČSL

Ústeck˘ kraj Jana Vaňhová, ČSSD Vladislav Raška, ODS Karola Haasová, TOP 09 Oldřich Bubeníček, KSČM Jiří Zelenka, Severočeši.cz Jiří Paroubek, LEV21

Královéhradeck˘ kraj Lubomír Franc, ČSSD Miloslav Plass, ODS Rudolf Cogan, TOP 09 Otakar Ruml, KSČM

Libereck˘ kraj Lenka Kadlecová, ČSSD Eva Bartoňová, ODS Jiří Kočandrle, TOP 09 Stanislav Mackovík, KSČM Martin Půta, Starostové pro Liberecký kraj Jan Korytář, Změna pro kraj

Pardubick˘ kraj Martin Netolický, ČSSD Petr Tupec, ODS Jaroslav Zedník, TOP 09 Hana Horská, KSČM Roman Línek, KDU-ČSL

Moravskoslezsk˘ kraj Miroslav Novák, ČSSD David Sventek, ODS Pavol Lukša, TOP 09 Josef Babka, KSČM Vít Slováček, KDU-ČSL

PlzeÀsk˘ kraj Milan Chovanec, ČSSD Marcela Krejsová, ODS Pavel Čížek, TOP 09 Karel Šidlo, KSČM Petr Náhlík, KDU-ČSL

Kraj Vysoãina Jiří Běhounek, ČSSD Ota Benc, ODS Ladislav Jirků, TOP 09 Jan Slámečka, KSČM Vít Kaňkovský, KDU-ČSL

Jihoãesk˘ kraj Jiří Zimola, ČSSD Tomáš Jirsa, ODS Zdeněk Bezecný, TOP 09 Petr Braný, KSČM Zdeněk Dvořák, KDU-ČSL Libor Průša, Jihočeši 2012

Jihomoravsk˘ kraj Michal Hašek, ČSSD Jiří Crha, ODS Jan Vitula, TOP 09 Vojtěch Adam, KSČM Stanislav Juránek, KDU-ČSL

Olomouck˘ kraj Jiří Rozbořil, ČSSD Markéta Záleská, ODS Bořivoj Šarapatka, TOP 09 Alexander Černý, KSČM Marian Jurečka, KDU-ČSL

Zlínsk˘ kraj Stanislav Mišák, ČSSD Libor Lukáš, ODS Petr Gazdík, TOP 09-STAN Ivan Mařák, KSČM

Parlamentní magazín

15


KOMENTÁ¤

Ke korupci je zapotfiebí dvou stran Bude mít korupãní kauza dnes uÏ b˘valého stfiedoãeského hejtmana za sociální demokracii Davida Ratha skuteãnû oãistn˘ efekt, o kterém se mluví proto, Ïe dopadena byla poprvé povûstná „velká ryba“? To bude záleÏet hodnû na tom, zda se v celém pfiípadu pozornost nesoustfiedí jen na Ratha a jeho komplice, ktefií údajnû úplatky související s manipulací státních zakázek pfiijímali.

Jifií Pehe politolog

Zájem orgánÛ ãinn˘ch v trestním fiízení o velké firemní hráãe podezfielé z uplácení by mohl spustit lavinu obvinûní napfiíã politick˘m spektrem.

16

Parlamentní magazín

Ke každé korupci je totiž zapotřebí dvou stran: těch, co úplatky přijímají, popřípadě organizují, a těch, co je dávají. Odsouzení jen jedné ze stran této pomyslné rovnice, by docela jistě bylo podivné a naplnění principu spravedlnosti by dozajista příliš nepomohlo. Už proto bylo povzbuzující se dozvědět hned v prvních hodinách po vypuknutí skandálu, že policie ve spolupráci se stáním zastupitelstvím zatkla, a soud následně poslal do vazby, nejenom Ratha a jeho údajně přímé komplice, bývalého poslance Petra Kotta a ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou, ale také lidi spojené s organizováním tendrů pro Středočeský kraj a šéfa stavební firmy, která vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci buštěhradského zámku, jehož se Rathova kauza konkrétně týkala. Rozsáhlá systémová korupce, která v České republice panuje, by totiž nebyla možná, kdyby úplatky někdo neposkytoval. Jakkoliv je jasné, že představitelé celé řady firem, jež se takového cho-

vání dopouštějí, se budou bránit, že takový je prostě „systém“ a že bez uplácení v podobě přenechání příslušné částky z vyhraného tendru příslušným politikům nebo státním úředníkům by jejich firmy zakázku nedostaly, je také zřejmé, že trestné je jak přijímání úplatků, tak jejich dávání. Je vcelku pochopitelné, že se v prvních dnech po Rathově zatčení soustředila pozornost především na něj a jeho komplice, coby příjemce úplatků. Rath byl koneckonců významným regionálním politikem a jednou z vůdčích postav ČSSD. Zároveň je zřejmé, že větší díl viny v systémové korupci spojené s manipulací veřejných zakázek vskutku leží na těch, kdo takové zakázky manipulují a zneužívají svého postavení v politice či státní správě k tomu, aby za úplatky rozhodli ve prospěch té či oné firmy. Na druhé straně nelze obejít skutečnost, že jejich jednání by nebylo možné, kdyby firmy usilující o zakázky jakoukoliv účast v podobné korupci odmítaly a aktivně upozorňovaly nejen na

www.parlamentnimagazin.cz


KOMENTÁ¤

korupcí zavánějící nabídky, ale i na to, že v tom či onom tendru za podezřelých okolností neuspěly. Jisté je, že i oněch pověstných sedm milionů, se kterými byl podle policie přistižen Rath, muselo odněkud přijít. To znamená, že přinejmenším někteří zástupci firmy, která zmanipulovaný tendr vyhrála, od počátku věděli, že se dopouštějí korupčního jednání. Museli přitom porušit celou řadu dalších právních předpisů, včetně daňových, protože miliony korun nemohou za normálních okolností jen tak „obejít“ účetnictví firmy. V tomto kontextu bude nanejvýš důležité, jak orgány činné v trestním řízení naloží s informacemi, že přestavba buštěhradského zámku nebyla jedinou zmanipulovanou „losovačkou“, v níž figuroval David Rath. Je dokonce velmi pravděpodobné, že při několikaměsíčním odposlouchávání Ratha i dalších aktérů skandálu policie přesně ví, o jaké firmy se jedná. Některá média dokonce jen několik dní po zatčení Ratha přinesla seznamy dal-

ších podezřelých tendrů i se jmény firem, které v nich zvítězily. I v těchto případech bude pro jakékoliv ozdravení víry české společnosti v demokracii a spravedlnost důležité, aby byli přivedeni k odpovědnosti nejenom případní příjemci úplatků, ale i představitelé firem, které úplatky poskytovaly. Potíž je v tom, že mezi firmami, jejichž jména média v souvislosti s dalšími podivnými „losovačkami“ ve Středočes-

„Rozsáhlá systémová korupce, která v âeské republice panuje, by nebyla moÏná, kdyby úplatky nûkdo neposkytoval.“ kém kraji zmiňují, jsou i skutečně velcí hráči na českém trhu, kteří vyhrávají tendry nejen na krajské, ale i celostátní úrovni. Bude mít justice dostatečnou podporu vládní koalice a politiků obecně, aby se do vyšetřování takových hráčů pustila? Je totiž zřejmé, že rozkrade-li se, jak se shodují odborníci, každoročně v České republice s pomocí manipulace veřej-

SoutûÏte a vyhrajte digitální zrcadlovku Canon EOS 600D Staãí, kdyÏ správnû odpovíte na tuto otázku: Jak˘ digitální zoom nabízí EOS 600D v reÏimu natáãení Full HD videa? a) až 2násobné přiblížení b) až 150násobné přiblížení c) až 10násobné přiblížení Kompaktní a lehká digitální zrcadlovka je dokonalou volbou pro ctižádostivé fotografy, kteří vyžadují špičkovou kvalitu obrazu a současně snadnost použití. Pořídit ohromující snímky a Full HD video nikdy nebylo snazší. S řadou automatických fotografických režimů mohou i začátečníci okamžitě realizovat své tvůrčí záměry. Součástí uživatelského rozhraní je průvodce funkcemi, který uživatele naučí používat fotoaparát

ných zakázek zhruba 100 miliard korun, přičemž částky zmiňované v kauze Rath tvoří jen desetiny procenta této závratné sumy, musí být do systémové korupce zapletena celá řada politiků i státních úředníků na všech úrovních státní správy. Zájem orgánů činných v trestním řízení o velké firemní hráče podezřelé z uplácení by tak mohl spustit lavinu obvinění napříč politickým spektrem.

„za pochodu“ a pomůže mu zdokonalit jeho fotografické umění. Již nezáleží na tom, kudy povede vaše cesta a co vám přichystá, protože systém EOS je díky jedinečné řadě EF objektivů, blesků Speedlite a dalšího příslušenství, jež rozšiřuje fotografické možnosti uživatele, klíčem k dokonalému snímku. www.canon.cz

Své odpovědi na uvedenou otázku posílejte do 25. června 2012 na adresu: marketing@parlamentnimagazin.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje. Ze správných a včas zaslaných odpovědí vylosujeme výherce, jehož jméno zveřejníme na webových stránkách www.parlamentnimagazin.cz a v Parlamentním magazínu č. 7-2012. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Periodical s.r.o., se sídlem Mečislavova 1357/16, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24667498, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164675 (dále jen „Periodical“). Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Parlamentního magazínu starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle odpovědi na soutěžní otázku. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci Periodical a společnosti Canon (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Periodical si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

Zatčení jedné „velké ryby“ z prostředí politiky je jistě důležité, ale pokud policie a státní zastupitelství nevyužijí všech nashromážděných informací k tomu, aby v sítích uvízly i velké ryby z prostředí velkého byznysu, které úplatky dávají, bude případ Rath jen Pyrrhovým vítězstvím. I proto je kauza Rath testem české demokracie na mnoha různých úrovních.


INZERCE

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

Praha dbá na údrÏbu zelenû a úklid, fiíká ing. Vítûzslav Soukup, jednatel spoleãnosti Haiteco CZ, která PraÏsk˘m sluÏbám dodala ekologické vysavaãe komunálního odpadu Glutton. Vítûzslav Soukup jednatel spoleãnosti Haiteco CZ

Podle testu PraÏsk˘ch sluÏeb, které Glutton vyzkou‰ely v plném provozu, vydrÏí aÏ 14 hodin práce, dobíjí se pfii dobrzìování nebo pfii jízdû ze svahu.

Mohl byste představit, jak stroje Glutton fungují? Vysavače Glutton se vyrábějí v Belgii, Haiteco CZ je jejich importérem. Hlavní jejich výhodou je elektrický pohon. Základní technologie je jednoduchá, stroje fungují na principu turbíny, která vyvíjí podtlak. Podstatná je tichost provozu, stroje vydávají jen tiché šumění, a potom velmi kvalitní filtrace, která filtruje 0,2 mikronu, nezatěžuje dál prostředí ani kolemjdoucí rozvířeným prachem. Navíc vypadají atraktivně, turisté si je v pražských ulicích hodně fotografují. Jsou tyto stroje využívány hojně v zahraničí? Glutton má nyní téměř monopol v celé EU, protože jeho stroje jsou skutečně nejkvalitnější. Nejsou jediné na trhu, ale jak říkají sami v Gluttonu, konkurencí se momentálně nezabývají, protože žádnou nemají. Každé město od deseti tisíc obyvatel by mělo vlastnit jednoho Gluttona. Ekologické vysavače má Paříž, Brusel, mnoho velkých německých měst. Vždy v té barvě, kterou si dotyčné město vybere. Pražské služby si vybraly oranžovou. Základní verze je bílá. Bílý stroj u nás jezdí například v Poděbradech. Ve kterých dalších městech Gluttony mají? Gluttony vysávají ulice v Pardubicích, Vsetíně, Jihlavě a dalších městech. V Hradci Králové si teď

Spoleãnost Haiteco CZ s.r.o. Česká firma zabývající se prodejem a servisem průmyslových vysavačů, mycích a zametacích strojů, komunálních strojů, drobné úklidové techniky a úklidové chemie.

koupili druhý stroj. Dodávky do dalších měst plánujeme. Jak náročná je jejich obsluha? Samozřejmě to chce trošku zručnosti, ale obsluha je velmi jednoduchá. Stroj má vlastní hydrostatický pojezd, jezdí dopředu i dozadu, sám zůstane stát i na 20% svahu. Komfortní je také materiál, sací trubka je karbonová, váží minimum. Glutton se nejdříve vyráběl v benzinové verzi, dnes 99 % všech prodaných tvoří bateriová verze. Jak dlouho vydrží nabitý? Podle testu Pražských služeb, které ho vyzkoušely v plném provozu, vydrží až 14 hodin práce, dobíjí se při dobrzďování nebo při jízdě ze svahu. Jednu směnu pokryje s velkou rezervou. Jaká je jeho životnost? Záleží samozřejmě na lidech, jak se o něj starají. Pražské služby měly Gluttony mezi prvními, stroje jezdí v plném provozu už 4 roky a jsou využívány na 110 %. Jsou vyrobené z nerezu a plastu, takže životnost je velká. Jaké další významné zakázky jste v poslední době realizovali? Bohužel, kvůli dotacím, které měly být na pořízení komunálních strojů, se obchod zastavil na dva roky. Všichni si zažádali o dotace, málokdo nakupuje. Na stroje Glutton a Egholm se dotace nevztahují, ty se prodávají stále. V poslední době jsme pro Pražské služby realizovali dodávku dvou zametacích strojů značky Dulevo. Nejde o typický sací, pomalý zametací stroj, ale stroj, který využívá kombinaci mechanického a sacího systému. Hojně se využívá například po pražských oslavách Silvestra, kdy dokáže pobrat, vysát a sešrotovat vše od krabice od rachejtlí až po lahve od šampaňského. Pražské služby si tyto stroje velmi chválí, úklid zvládnou za pár hodin. I zde dbáme na ekologické aspekty, stroje jsou poháněny CNG, jsou tiché, mají účinné filtry, až 0,30 mikronů, tudíž prach se z nich nedostává ven. Dulevo 5000 Evolution na zemní plyn bylo dokonce první na celém světě v Praze. V pražském metru se dnes uklízí výhradně menšími stroji značky Gansow, které také dovážíme, v provozu je jich téměř 100 kusů. Firmu jste založil již v roce 1999, jak byste zhodnotil 13 let na trhu? Vzhledem k tomu, že jsme tady, budu situaci hodnotit pozitivně, i díky tomu, že pracujeme od rána

www.parlamentnimagazin.cz


KOMUNÁLNÍ TECHNIKA do večera a o víkendech. Máme i dobré spolupracovníky, bez kterých by to nešlo. Jsme malá rodinná firma, do 15 zaměstnanců, máme své prodejce, kteří s námi spolupracují, republiku pokrýváme dostatečně. Trh se stabilizoval, dodavatelů není tolik, jako před 10 nebo 15 lety. Kdo patří mezi hlavní zákazníky Haiteca? Technické služby, obce, jednotlivé firmy, například Signum Hustopeče nebo Hopi. Firmám dodáváme především menší úklidové stroje. Víceúčelové větší stroje Egholm si pořizují větší města a obce, prodali jsme jich zatím více než 70 kusů. Pracujeme po celé republice, všechny značky, které jsem jmenoval, dovážíme. Nechceme být vázáni na někoho jiného. Nároky samospráv a obchodních řetězců jsou obrovské. Vybudovali jsme podporu, servis, jak má být. Těžíme nejen z prodeje, ale dobré jméno si budujeme zejména u servisu. Naším významným partnerem je Penny market, který zásobujeme mycími stroji již 12 let.

Co patří ke standardu v servisu Vámi dodávaných strojů a techniky? Pro klíčové zákazníky je standardem oprava do 24 hodin kdekoli v republice i v případě větší poruchy, i když ji způsobí obsluha stroje. Půjčujeme také náhradní stroj, aby zákazník mohl pracovat dál. Zmínil jste stroje Egholm. Dají se využít pro letní i zimní úklid, údržbu zeleně a komunikací? Egholm je univerzální nosič, výborný dánsky výrobek, který může pracovat 24 hodin

strojům je Egholm malý, pohyblivý, lidé se ho nebojí, není to žádná velká nestvůra. Dbají dnes zástupci samospráv více na vzhled obcí a měst, nebo rozpočty na údržbu zeleně a komunikací spíše krátí? Situace se celkově stále lepší, ale samozřejmě jakékoli zlepšení je limitované financemi. Zájem mají i menší obce, které údržbu dříve neřešily, nechávaly trávu růst, neměly stroje, peníze a teď se snaží vše dát do pořádku. Mezi menšími obcemi je trochu aktivnější Morava. Nám to nevadí, síd-

„Ekologické vysavaãe Glutton má PafiíÏ, Brusel a mnoho velk˘ch nûmeck˘ch mûst.“ denně, 365 dní v roce. Během několika minut uděláte ze sekačky zametací stroj a ze zametacího stroje stroj na úklid sněhu a posyp. Využívá se k sekání se sběrem, mulčování, celoročnímu úklidu, zametání listí. Filtrace je opět na vysoké úrovni, neznečisťuje ovzduší. Oproti podobným

Ekologické komunální vysavaãe ãistí Prahu Od začátku dubna se o čistotu hlavního města stará 12 nových uklízecích strojů značky Glutton na elektrický pohon. Jak v centru, tak i v ostatních městských částech, jsou k vidění nové vysavače v barvách Pražských služeb, jejichž „nejmilejší potravou“ je papír, umělé hmoty, nedopalky od cigaret, plechovky a také nepatrné částečky polétavého prachu PM10. „Na čistotě Prahy je co zlepšovat. Koncentrace mnoha osob v metropoli, jakou Praha je, klade vysoké nároky i na její úklid. Nové moderní vysavače, které umí vysát i jemný prach, což je častá příčina zdravotních potíží, úklid o krůček usnadní a zlepší,“ řekl primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

líme na moravsko-českém pomezí, máme to stejně daleko do Ostravy jako do Karlových Varů. Z velkých měst jmenujme Prahu, která se o údržbu zeleně a úklid stará velmi. Pražským službám menší stroj, jako je Glutton, dlouho chyběl. Helena Kuncová

„Uklízecí čety, které den co den zametají ulice hlavního města Prahy, často vykonávají namáhavou, nepohodlnou a nehygienickou práci, a tak jsme se rozhodli v roce 2008 nasadit zcela nové uklízecí stroje – vysavače na městské odpadky, které se staly užitečným pomocníkem v boji proti nepořádku,“ vzpomíná generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman a dodává: „Nově pořízené vysavače na elektrický pohon tak rozšiřují naši současnou flotilu 12 komunálních vysavačů o dalších 12 strojů. Potkat je zatím bylo možné zejména v centru Prahy, ale od dubna jsou k vidění již na většině území města.“ „Stroje na elektrický pohon jsou méně hlučné než starší modely se spalovacím motorem a lze je tedy s výhodou použít i ve večerních hodinách, kdy slábne provoz v ulicích velkoměsta. Neprodukují také žádné škodlivé emise. Navíc uklízecí čety dokážou díky konstrukci vysavače odstranit prach a špínu mezi zaparkovanými vozidly,“ řekl radní Radek Lohynský (ODS). Stroje jsou samojízdné, což zvyšuje jak komfort pro obsluhu, tak výkonnost pracovních skupin Pražských služeb. hk

Parlamentní magazín

19


MONITORING

Prezident Summit prezidentů zemí Visegrádské skupiny ve Vysokých Tatrách 5. 5. Prezident republiky Václav Klaus se společně s manželkou Livií Klausovou ve dnech 5.– 6. května 2012 zúčastnili summitu prezidentů zemí Visegrádské skupiny, který na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách pořádal prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Prezident jmenoval nové generály 8. 5. Prezident republiky Václav Klaus jmenoval na Pražském hradě u příležitosti státního svátku Dne vítězství nové generály Armády ČR a Vězeňské služby ČR. Do hodnosti generálporučíka prezident republiky jmenoval generálmajora Ing. Petra Pavla, M.A., zástupce náčelníka Generálního štábu AČR. Do hodnosti generálmajora prezident republiky jmenoval brigádního generála Ing. Jaroslava Kociána, ředitele sekce podpory Mezinárodního vojenského štábu Velitelství NATO Brusel. Do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka gen. štábu Ing. Františka Mičánka, ředitele sekce plánování sil Ministerstva obrany ČR. Do hodnosti brigádního generála prezident republiky jmenoval plukovníka PhDr. Jiřího Treglera, generálního ředitele Vězeňské služby ČR. Prezident se setkal se švédským králem a delegací švédských podnikatelů

20

Parlamentní magazín

9. 5. Prezident republiky Václav Klaus se na Pražském hradě setkal s králem Švédska Jeho Veličenstvem Carlem XVI. Gustafem, který přicestoval do Prahy v čele technologické mise Královské švédské akademie inženýrských věd. Prezident přijal arcibiskupa vídeňského a arcibiskupa pražského 12. 5. Prezident republiky Václav Klaus přijal na zámku v Lánech arcibiskupa vídeňského J. Em. Christopha kardinála Schönborna a arcibiskupa pražského a primase českého J. Em. Dominika kardinála Duku. Prezident podepsal zákon o místních poplatcích 15. 5. Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Prezident podepsal zákony 17. 5. Prezident republiky Václav Klaus podepsal tyto tři zákony:

– zákon ze dne 25. dubna 2012 o evropské občanské iniciativě: zákon upravuje některé postupy a podmínky pro výkon práva občana členského státu Evropské unie podílet se na demokratickém životě Evropské unie prostřednictvím občanské iniciativy, – zákon ze dne 25. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony: novela zpřesňuje některé požadavky na poskytování regionální investiční podpory, které vyplývají z evropských předpisů, – zákon ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony: novela upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení, zejména pak státního zastupitelství v přípravném řízení trestním.

Vláda Konvergenční program počítá s udržením rozpočtových cílů 25. 4. Vláda schválila návrh Konvergenčního programu ČR na léta 2011–2015. Cílem je zajistit vyrovnanost veřejných financí a postupné snižování vládního zadlužení. Program počítá pro letošní rok s poklesem deficitu veřejných rozpočtů. Očekávaný schodek tak bude v roce 2012 činit 3 % HDP, v roce 2013 2,9 %, další rok by měl schodek být ve výši 1,9 % a nakonec v roce 2015 0,9 % HDP. Součástí konsolidačního plánu je i přehled institucionálních změn, které

vláda připravuje, např. předložení ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti a vytvoření nezávislé Národní rozpočtové rady. Novela ulehčí Nejvyššímu soudu 2. 5. Vláda schválila novelu občanského soudního řádu, která mimo jiné omezí dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud se má zaměřit více na sjednocování judikatury, „aby se z institutu dovolání už dále nedělala třetí instance soudního řízení a institut dovolání dále fungoval jako prostředek sjednocování judikatury,“ vysvětlila na tiskové konferenci místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Materiál omezí přípustnost dovolání pouze na záležitosti, které mají zásadní právní význam. Zároveň posiluje elektronizaci justice v občanském soudním řízení či zrychluje vydávání elektronického platebního rozkazu. Etický kodex úředníků minimalizuje korupční jednání 9. 5. Vláda schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je zakotven ve vládní protikorupční strategii. Cílem kodexu je vymezení jasných pravidel, aby bylo všem úředníkům a zaměstnancům veřejné správy zřejmé, v jakých případech by se mohli dostat do střetu soukromého zájmu se zájmem občanů a jak se v takové situaci zachovat. Jedná se o dokument garantující kvalitu služeb poskytovaných úředníky a zaměstnanci veřejné správy. Materiál má za úkol také


MONITORING

minimalizovat korupční jednání, obsahuje protikorupční preventivní opatření. Petr Nečas: Zavedení karenční doby přispělo k omezení zneužívání dávek 10. 5. Petr Nečas uvítal rozhodnutí Ústavního soudu. „Karenční doba, tedy neplacení nemocenského v prvních dnech nemoci, dlouhodobě funguje ve většině vyspělých evropských zemí. Její zavedení u nás přispělo k omezení zneužívání těchto dávek a snížení především krátkodobé nemocnosti. Její míra u nás klesla po zavedení změn v nemocenském systému na úroveň běžnou v Evropě. Předtím byla jedna z nejvyšších, aniž k tomu byl racionální důvod,“ uvedl premiér Nečas. Alexandr Vondra: ČR musí zůstat spolehlivým partnerem 16. 5. Vláda schválila další zapojení české armády v zahraničních operacích v letech 2013–2014. Návrh ministra obrany Alexandra Vondry předpokládá zachování kontinuity v působení českých sil v řadě vojenských akcí. Důvodem jeho předložení bylo ukončení dosavadního mandátu ke konci letošního roku. Materiál se soustředí kromě operací na západním Balkáně, v Afghánistánu a na Sinajském poloostrově i na zapojení do Sil rychlé reakce NATO či na případné přispění do systému pohotovostního ujednání OSN. Náklady na mise se podle ministra Vondry pohybují okolo 1,6 miliardy korun pro rok 2013 a 1,3 miliardy korun pro následující rok. Schválený mandát, na jehož návrhu se spolu s MO podílelo i MZV, bude ještě schvalovat parlament. Petr Nečas: ČR podporuje integraci Islandu do Evropské unie 18. 5. Předseda vlády Petr Nečas se setkal s prezidentem Islandské republiky Óla-

furem Ragnarem Grímssonem, který přicestoval na návštěvu ČR. Oba politici vyjádřili uspokojení nad vynikající úrovní vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi. Prezidenta Grímssona doprovázel islandský ministr zahraničních věcí a obchodu Össur Skarphédinsson. Předmětem jednání byla integrace Islandské republiky do Evropské unie. ČR vítá rychlý pokrok v přístupových rozhovorech. Dalším tématem byly hospodářské otázky. Premiér Nečas informoval hosty o českém pohledu na aktuální vývoj v eurozóně a exportní strategii vlády. Premiér ČR s prezidentem Islandské republiky hovořili také o blížícím se summitu NATO v Chicagu.

Ministerstva Ministr školství Petr Fiala postupuje tak, jak avizoval při svém nástupu do funkce 7. 5. Podle vyjádření tiskového oboru přistoupí ministr školství Fiala k případným organizačním a personálním změnám až poté, co se důkladně seznámí se strukturou a vnitřními procesy ministerstva, nejpozději do jednoho měsíce. V současné době provedl pouze změny některých kompetencí: prvním náměstkem ministra se stal Jiří Nantl, náměstek Ladislav Němec tím získal větší prostor věnovat se důležité problematice regionálního školství; řízením odboru vnějších vztahů a komunikace byla pověřena Kateřina Savičová, která tuto funkci již vykonávala. Na vlastní žádost odchází vrchní ředitel kabinetu Martin Krejza, který se tak rozhodl ještě před nástupem nového ministra. Ve funkci ho nahradí Luboš Sychra, jenž dosud působil na Úřadu vlády ČR.

17. 5. Ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo společně s odvětvovým Svazem hutnictví železa seminář k predikci vývoje českého ocelářského průmyslu. Na akci zaznělo, že stát je připraven podpořit ocelářský a hutnický průmysl a pomoci mu v dalším rozvoji. „Jsou tři oblasti, ve kterých vám můžeme především pomoci. Konkrétně je to nastavení energetického mixu, tak aby byly zajištěny stabilní a laciné dodávky energie, podpora exportu na trhy mimo EU, se kterou počítá nová vládní exportní strategie, a nastavení efektivního systému technického vzdělávání,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Zcela zásadním nejen pro ocelářství, ale i pro celkovou konkurenceschopnost země je podle slov zástupců průmyslu také vytvoření rovnocenných podmínek, a to zejména v oblasti ekologie, dostupnosti surovin a energií, podpory zaměstnanosti a celkové průmyslové politiky v EU, kde průmysl tvoří více než 44 % HDP. Dohoda o pracovní dovolené s Korejskou republikou 23. 5. Dne 1. června 2012 vstoupí v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o programu pracovní dovolené, podepsaná v Praze dne 19. prosince 2011 (bude publikována pod č. 55/2012 Sb. m. s.).

Sjednání této dohody umožní mladým lidem ve věku od 18 do 30 let uskutečnit poznávací pobyt v délce až 1 rok na území státu druhé smluvní strany a v jeho průběhu vykonávat pracovní činnost, a tak získat finanční prostředky ke krytí části nákladů spojených s pobytem. Primárním cílem dohody je cestování a poznávání druhé země, přičemž případné zaměstnání je pouze vedlejším účelem pobytu. V současné době jsou občané obou států při vstupu na území druhého státu pro pobyt v trvání do tří měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti. Sjednání dohody má usnadnit mladým občanům obou států za uvedených podmínek získání dlouhodobého víza včetně možnosti vykonávat na území druhého státu krátkodobá zaměstnání. Žádosti o vízum podle této dohody budou moci čeští občané podávat na Velvyslanectví Korejské republiky v Praze, korejští občané na Velvyslanectví České republiky v Soulu. Počáteční kvóta, tj. maximální počet osob, které mohou získat vízum podle této dohody v jednom kalendářním roce, činí 300 osob s tím, že kvóta může být měněna. Podobné dohody o pracovní dovolené má Česká republika sjednány s Kanadou a Novým Zélandem. red.

MPO zorganizovalo seminář k budoucnosti českého ocelářského a hutnického průmyslu

Parlamentní magazín

21


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Senát V minulém čísle jsme částečně popsali jednání dubnové, 21. senátní schůze. Ta pokračovala ještě po naší uzávěrce a zabývala se mimo jiné poslaneckým návrhem ústavního zákona, který rušil doživotní trvání imunity zákonodárců a ústavních soudců před trestním stíháním.

Alexandra ·tefanová parlamentní zpravodajka

Novela Aleny GajdÛ‰kové a dal‰ích reaguje na problematick˘ bod novely zákona o zdravotních sluÏbách, úãinné od leto‰ního dubna.

22

Parlamentní magazín

Dubnové hlasování o omezení imunity mělo nízkou účast, což údajně zapříčinilo, že pro tuto poslaneckou iniciativu na změnu Ústavy, chyběly hlasy senátorů, kteří měli v úmyslu ji podpořit. Na květnové, 22. senátní schůzi se pak projednávaly dvě senátorské předlohy a obě po prvním čtení pokročily do senátního výboru. Návrh ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL ponechává imunitu pouze na dobu mandátu, čili je zcela totožný s návrhem poslanců, který se v dubnu nepodařilo prosadit. Podle návrhu senátorů ODS s Jaroslavem Kuberou v čele se má imunita vztahovat jenom na projevy a hlasování zákonodárců na půdě parlamentu. Do příslušného senátního výboru byla například přikázána také novela Aleny Gajdůškové (ČSSD) a dalších, která reaguje na problematický bod novely zákona o zdravotních službách, účinné od letošního dubna. Jde o uzákoněný souhlas obou rodičů (zákonných zástupců) nezletilého dítěte s lékařským úkonem, který může ovlivnit jeho další zdravotní stav. Podle senátorského návrhu se souhlas obou rodičů nebo zákonných zástupců má vyžadovat jen u nezletilých, kteří nejsou vzhledem k věku a rozumové vyspělosti způsobilí vyjádřit vlastní souhlas. A bude-li na zákroku záviset život, může při absenci rodičů rozhodnout i lékař. S pozměňovacími návrhy vrátili senátoři sněmovně vládní předlohu, která upravuje volební zákony a zákon o pobytu cizinců. Norma, mezi jiným, reaguje na změnu v počtu obyvatel ve volebních senátních obvodech a upravuje jejich hranice. Vzhledem k tomu, že se volby do Senátu konají v druhé polovině tohoto roku, zákon poměrně spěchá. Navíc, jak upozornil ministr vnitra Jan Kubice, jde o zákon volební, který musí být schválen oběma komorami parlamentu ve shodném znění. Senát chce svým pozměňovacím návrhem prosa-

dit, aby kandidátům na krajské zastupitele stačilo k dosažení mandátu pouze 5 % přednostních hlasů namísto dosavadních 10 %.

Poslanecká snûmovna V minulém čísle jsme slíbili popsat, jak dopadla květnová, 38. schůze sněmovny. Na přibližně dvacítku norem plánovaných pro první čtení této schůze se nedostalo. Odloženo bylo první čtení zákona o léčebném využití konopí i finální rozhodnutí o církevních restitucích. Do lavic při 38. schůzi zasedli i nepravomocně odsouzení poslanci Vít Bárta a Jaroslav Škárka, bývalí členové klubu Věci veřejné, v době zasedání 38. schůze už v žádném sněmovním klubu nezařazení. Skupinu „nezařazených“ tvoří ve sněmovně v současnosti 16 poslanců. Co do někdejší příslušnosti ke klubům i politickým stranám má pestré portfolio a podle toho se také hlasování těchto poslanců liší. Vedle někdejší šéfky klubu „véčkařů“ Kristýny Kočí jsou mezi nezařazenými také bývalí členové tohoto klubu soustředěni kolem Karolíny Peake, kdysi sociální demokraté Jiří Paroubek a Jiří Šlégr i původně členové klubu ODS Michal Doktor a Pavel Bém. V půlce května se v seznamu nezařazených poslanců objevilo také jméno bývalého člena ČSSD Davida Ratha. Policie ho krátce před tím zadržela pro podezření z přijetí úplatku, soud rozhodl o jeho umístění do vazební věznice a členové mandátového a imunitního výboru pak doporučili sněmovně vydat souhlas s pokračováním trestního stíhání poslance. Při květnové schůzi přehlasovali poslanci prezidentské veto k novele zákona o obnovitelných zdrojích energie. Mezi podporované zdroje je ve výsledné verzi zákona zahrnut biometan. Norma ponechává povinnost vykoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů i u těch provozovatelů, u kterých ze zákona koncem roku skončí příslušné smlouvy, a upraveno je i nakládání se solárními panely na konci jejich životnosti. Podle Václava Klause „zákon nepřináší úspory, ale naopak navýšení nesystémových podpor vybraných zdrojů energie z veřejných prostředků“. Kromě toho, podle slov prezidenta, „přináší i zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout“. Poslaneckou novelu zákona o místních poplatcích schválili poslanci v senátní verzi. Celkový poplatek za svoz a zpracování odpadu se tedy může zvýšit, ale maximálně na 1000 korun ročně. V senátní verzi, kterou jsme popsali v minulém čísle, byla schválena i novela zákona o ochraně ovzduší a také například vládní novela zákona o pozemních komunikacích. Reklamní billboardy by podle schválené podoby této novely měly do pěti let zmizet jen od silnic I. třídy a dálnic, nikoliv u silnic II. a III. tříd. Mírnější verze úbytku venkovních reklam je vstřícnější k podnikatelům v tomto oboru


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

i k obcím, kterým pronájem pozemků pro umístění reklam u silnic nižších tříd může vylepšit místní rozpočet. Schválená novela také zavádí vysokorychlostní vážení a slevy na mýtném pro kamiony. Do Senátu poslala sněmovna po třetím čtení novelu zákona o účetnictví, ošetřující mimo jiné schvalování účetních uzávěrek ve veřejné sféře. Poslanec Vladimír Vilímec (ODS) neuspěl s návrhem, kterým se snažil zajistit pro obce trvalou finanční kompenzaci při nové povinnosti předkládat do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)

tzv. pomocný analytický přehled (PAP). Ve třetím čtení prošla například i novela zákona o bankách, podle které by se zpravodajské služby mohly dostat

„Poslanci pfiehlasovali prezidentské veto k novele zákona o obnoviteln˘ch zdrojích energie.“ k informacím o bankovních účtech, ale také například novela zákona na ochranu zvířat proti týrání s jasnějšími podmínkami při usmrcování domácích

Pfiib˘vá lidí, ktefií pfiiznávají, Ïe volí stranu jako v˘chodisko z nouze Příznivci pravicových stran ODS a TOP 09 jako hlavní důvod své volby uvádějí nejčastěji strategii do budoucna a úsilí o reformy. Stoupenci KSČM vyzdvihují schopnost strany naslouchat lidem a zachovávat klid, řád, tradice. Celkově přibývá lidí, kteří uvádějí jako důvod volby „je to jenom východisko z nouze“, vysoký podíl těchto lidí „volí z nouze“ sociální demokracii, případně jako protestní hlas KSČM. STEM se pravidelně každý měsíc ptá lidí, kterou stranu by volili, pokud by se „příští týden“ konaly volby do Poslanecké sněmovny, a dále na motivy, proč právě tuto stranu by nyní volili. Respondentům bylo předloženo 12 charakteristik a u každé mohli uvést, do jaké míry tato charakteristika vystihuje jejich volební motivaci. Vůbec nejsilněji (v pořadí podle podílu rozhodného souhlasu) zaznívá důvod, že strana umí naslouchat lidem a zná jejich problémy. Následují dva důvody strategické a programové – totiž to, že volená strana má jasnou strategii do budoucna a usiluje o podstatné reformy. S mírným odstupem následuje blok důvodů „osobnostních“. Lidé volí stranu

zvířat. Do sociálního výboru sněmovny byla po prvním čtení poslána vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Úprava je součástí vládních úsporných opatření, penze se mají po dobu tří let valorizovat o třetinu růstu reálných mezd a pouze o třetinu růstu cen. Zatímco dosud se důchody v případě inflace zvyšovaly o její celou míru. V této podobě zvyšuje novela průměrný důchod přibližně o 156 korun namísto původně očekávaných 428 korun. V prvním čtení byla schválena například i vládní norma upravující formou zákona (namísto dosavadních dílčích předpisů) otázku poskytování a účtování služeb, které jsou spojené s užíváním bytu. Do příslušného výboru byl po prvním čtení přikázán i poslanecký návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, který by měl rozšířit své působení i na udržitelný rozvoj obcí, a také například novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání předložená

proto, že věří jejím představitelům, že tito lidé jsou schopni jim věci vysvětlit, jsou to profesionálové, anebo pracují dobře na komunální nebo regionální úrovni. Naproti tomu až na konci žebříčku „pozitivních důvodů“ je praxe, akceschopnost, tedy to, že strana dokáže své cíle a program skutečně realizovat. V porovnání se stejně koncipovaným průzkumem z května loňského roku došlo jen k malým změnám. Ubylo lidí, kteří považují představitele stran za profesionály, a zeslábla důvěra ve schopnost realizovat záměry v praxi. Nejzajímavější změnou je posun vzhůru u položky „je to jen východisko z nouze“. Tuto možnost nyní zcela nebo spíše přiznává téměř polovina lidí, což velmi dobře

poslanci ze všech sněmovních politických stran, zakazující televizím vysílat hlučnou reklamu, teleshopping nebo označení sponzora pořadu. odráží rostoucí nerozhodnost, váhavost, obtíže při hledání strany, která je zárukou pro voliče. Mezi lidmi, kteří uvedli „zcela“ nebo „spíše“ tuto variantu, dominují s téměř 40 % stoupenci ČSSD a dalších 20 % tvoří příznivci KSČM. To může ukazovat na fakt, že mnoho víceméně nerozhodných lidí sahá po protestní volbě (KSČM), anebo akceptuje „menší zlo“ v podobě ČSSD. Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.–29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.


ÚOHS

ÚOHS zaznamenal v poslední dobû nûkolik pozoruhodn˘ch úspûchÛ u soudÛ V této souvislosti se Parlamentní magazín zeptal jeho pfiedsedy Petra Rafaje:

Petr Rafaj pfiedseda ÚOHS

Spoleãnosti BILLA a JULIUS MEINL (nyní CREDITEX HOLDING, a.s.) si v rámci protizákonné spolupráce vzájemnû vymûÀovaly informace o sv˘ch nákupních cenách a také systému bonusÛ a slev.

Pane předsedo, posledním úspěchem je nedávný verdikt Nejvyššího správního soudu. O jaký případ se jedná? Nejvyšší správní soud potvrdil v květnu rozsudek Krajského soudu v Brně, který již dříve dal za pravdu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z října 2003 ve věci kartelové dohody společností BILLA a JULIUS MEINL. Pokuty v konečné výši 23 800 000 a 19 550 000 byly tehdy uloženy jmenovaným obchodním řetězcům zcela oprávněně. Tento případ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyřešil ale již před delší dobou. Náš úřad tuto kartelovou dohodu mezi zmíněnými obchodními řetězci skutečně odhalil a sankcionoval již v roce 2003, tedy před přibližně devíti lety. Poté se ale obě společnosti obrátily na Krajský soud v Brně a později i na Nejvyšší správní soud, který případ svým verdiktem nyní s konečnou platností uzavřel. Můžete případ trochu přiblížit? Jmenované společnosti porušovaly v letech 2001 až 2002 zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že se dohodly na koordinaci a slaďování nákupních cen zboží a obchodních podmínek vůči svým dodavatelům. Jednalo se o cenový kartel, který je obecně považován za zvláště závažné omezení soutěže. Společnosti BILLA a JULIUS MEINL (nyní CREDITEX HOLDING, a.s.) si v rámci této protizákonné spolupráce vzájemně vyměňovaly informace o svých nákupních cenách a také o systému bonusů a slev. K uložení tak vysokých pokut stačí pouhá výměna informací? Tyto informace si sankcionované společnosti nejen vyměňovaly, ale i porovnávaly. Po dodavatelích pak požadovaly vyrovnání svých dosavadních finančních podmínek pro nákup zboží na úroveň druhého účastníka řízení, pokud je měl výhodnější. Nezákonný byl rovněž požadavek obou řetězců na další platbu, tzv. alianční bonus, odůvodněný v podstatě

INZERCE

jen možností dodávat stejný sortiment zboží do obou obchodních sítí. V případě nesouhlasu se stanovenými podmínkami se dodavatelé vystavovali hrozbě odstoupení od smlouvy ze strany jmenovaných společností. Byli poškození dodavatelé zboží o konečném rozhodnutí antimonopolního úřadu informováni? Kromě finanční sankce uložil tehdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oběma společnostem zároveň opatření k nápravě. BILLA a JULIUS MEINL byly povinny ve stanovené lhůtě o rozhodnutí ÚOHS informovat všechny své dodavatele, kterých se porušení zákona týkalo. Rozsudků ve prospěch ÚOHS bylo letos ale více. Můžete některý z nich zmínit? Krajský soud v Brně potvrdil nedávno pokutu ve výši 2 316 000 korun uloženou výrobci outdoorového vybavení Husky CZ. ÚOHS uložil loni pravomocně této společnosti sankci za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Firma Husky CZ založila svou cenovou politiku na ústních dohodách o povinném dodržování doporučených maloobchodních cen internetovými prodejci. Ve správním řízení se prokázalo, že firma kontrolovala plnění dohod o doporučených cenách pro další prodej svými odběrateli. Pod hrozbou přerušení dodávek zboží či jiných sankcí pak plnění těchto dohod i vymáhala. V únoru uspěl náš úřad u Krajského soudu, který zamítl žalobu Koninklijke Philips Elektronics NV, Panasonic Corporation a dalších tří společností proti rozhodnutí ÚOHS z roku 2010. Jak vysokou pokutu ÚOHS tehdy uložil? Úřad tehdy pokutoval zmíněné společnosti za kartelovou dohodu na trhu CRT obrazovek. Rozsudek sice snížil původní sankci u jedné společnosti, ale zároveň potvrdil správnost rozhodnutí ÚOHS ve věci viny účastníků kartelové dohody. Celková pokuta tak přesáhla částku 50 milionů korun. Marcela Staňková

Nakladatelství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz

Pasti v my‰lení a jak do nich nespadnout Rolf Dobelli, překlad Olga Richterová Lidský mozek je adaptovaný na dobu, kdy jsme žili jako lovci a sběrači. Svět, který lidstvo od té doby vybudovalo, je však zásadně odlišný. Kvůli tomu se soustavně dopouštíme chyb v myšlení, které mohou být zničující pro naše finance, kariéru i životní spokojenost. Ten, kdo ví, jak snadno se můžeme mýlit, dokáže omylům lépe předcházet. Kniha Rolfa Dobelliho není obohacující jen po obsahové stránce, je i skutečným čtenářským požitkem. Nassim Nicholas Taleb, autor knihy Černá labuť a Dobelliho blízký přítel, o této knize napsal: „Rolf Dobelli má jak potřebné znalosti, tak i dar obrazotvornosti – je to od konce renesance velmi vzácná kombinace.“ Brožovaná vazba, 256 stran, cena 480 Kč včetně DPH 14 %

24

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ

Jak dál ve zdravotnictví speciální pfiíloha Zdravotnictví Reforma zdravotnictví pokračuje, příslušný rezort směle prezentuje plány na úpravu našeho zdravotního systému, které by měly vést k samým pozitivům ‒ například spravedlivějšímu přerozdělení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, zjednodušení vzdělávání nelékařů či zpřísnění reklamy na léčivé přípravky. Celkem se chystá osm novel stávajících zákonů a připravují se čtyři zákony nové. To vše v době, kdy laická i odborná veřejnost volá po ani ne dvouměsíční platnosti zákona o zdravotních službách po jeho změně a ministr doporučuje lékařům, aby se jím neřídili.

Končí kritizovaný projekt IZIP, který stál Všeobecnou zdravotní pojišťovnu více než dvě miliardy korun, přitom u jiných zdravotních pojišťoven, jak ukazuje příklad Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, funguje obdobný projekt elektronická Karta života efektivně a levně. Nejistota panuje ohledně budoucí podoby zákona o zdravotních pojišťovnách. Zvažované sloučení menších, ale hospodářsky silných pojišťoven a vytváření velkých kolosů by podle odborníků znamenalo jednak ztrátu konkurence, ale ani z finančního pohledu by nebylo výhodné. České zdravotnické fórum ohodnotilo dosavadní kroky vlády v oblasti zdravotnictví známkou čtyři. Nic moc, když si uvědomíme, že na další úkoly vládě zbývají už jen dva roky času a před volbami nejspíš nebude mít chuť nepopulární kroky prosazovat a realizovat.

Parlamentní magazín

25


ZDRAVOTNICTVÍ

Reforma zdravotnictví pokraãuje Ministerstvo zdravotnictví pracuje na dal‰í fázi reformy ãeského zdravotnictví, která by podle nûj mûla pfiinést pfiedev‰ím spravedlivûj‰í pfierozdûlení pojistného na vefiejné zdravotní poji‰tûní, zjednodu‰ení vzdûlávání nelékafiÛ, zpfiísnûní reklamy na léãivé pfiípravky, právo pacientÛ na náhradu nákladÛ na péãi ãerpanou v jiné zemi Evropské unie ãi vût‰í ochranu pacientÛ v rámci jednotného sledování a vyhodnocování neÏádoucích úãinkÛ léãiv a jejich padûlkÛ. V rámci další fáze reformy českého zdravotnictví dojde k celkem osmi novelizacím a vydány budou čtyři nové zákony. Součástí těchto změn budou i transpozice směrnic Evropské unie do české legislativy. „Mezi klíčové kroky patří vytvoření právního rámce pro zdravotní pojišťovny, který vymezí pravidla pro jejich fungování, slučování či zánik,“ uvedl na tiskové konferenci k další fázi zdravotnické reformy ministr zdravotnictví Leoš Heger. Zákon o zdravotních pojišťovnách podle ministra zajistí spravedlivější přerozdělování pojistného a nastaví nová pravidla pro fungování zdravotních pojišťoven včetně složení správních rad. Na dotaz Parlamentního magazínu, kdo se podle připravovaného zákona o zdravotních pojišťovnách bude moci stát členem správní rady zdravotní pojišťovny a jak budou tito členové voleni, odpověděl Leoš Heger: „Ministerstvo zdravotnictví finalizuje věcný návrh zákona o zdravotních pojišťovnách. Dozorčí rady by se měly zmenšit, aby

26

Parlamentní magazín

byly akceschopné a měly by mít maximálně 15 členů. Z toho třetina by měli být zástupci státu, třetina zástupci zaměstnavatelů a třetina zástupci pojištěnců. Zároveň by nově měli mít všichni hmotnou zodpovědnost. Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách by měl lépe vymezit pravidla pro fungování, slučování i zánik pojišťoven.

dublují své provozní výdaje, čili to má naprosto jasné ekonomické opodstatnění. Pokud jde o slučování České průmyslové zdravotní pojišťovny se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance, nepovažujeme toto sloučení za ekonomicky adekvátní. Pokud chceme zajistit pluralitu zdravotního pojištění v ČR a vzájemnou konkurenceschopnost

„Slouãení Zdravotní poji‰Èovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní poji‰Èovny je souãástí programového prohlá‰ení vlády a má logiku.“ Jak dříve uvedl ředitel tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Vlastimil Sršeň k našemu dotazu ohledně plánovaného slučování zdravotních pojišťoven: „Sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny je součástí programového prohlášení vlády a má logiku, protože obě pojišťovny obsluhují obdobný kmen pojištěnců a v podstatě tak

pojišťoven, bylo by mnohem výhodnější pro pojištěnce i pro systém jako celek, aby se spojila Oborová zdravotní pojišťovna se ZP Metal-Aliance.“ Dalšími důležitými kroky reformy budou změny ve veřejném zdravotním pojištění a vznik zákona o univerzitních nemocnicích,“ uvedl Leoš Heger a doplnil: „Všechny připravované změny přinesou pozitivní výsledky pro české pacienty,

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ lékaře i celý zdravotnický systém a přiblíží české zdravotnictví standardům obvyklým v Evropské unii. Zároveň přispějí k dalšímu zamezení plýtvání finančními prostředky.“ Novela zákona o regulaci reklamy zpřísňuje podmínky regulace reklamy léčivých přípravků a zavádí vyšší sankce za jejich porušení. Transpozice směrnice Evropské unie o přeshraniční péči přinese pacientům právo obdržet náhradu nákladů na péči čerpanou v jiné zemi Evropské unie ve výši hrazené v jejich státě. Velká novela zákona o vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a novela zákona o nelékařských zdravotnických povolá-

ních celkově zjednoduší tyto normy a zpřesní procesní pravidla. Obě novelizace budou předloženy do vlády v srpnu letošního roku. Zákon o univerzitních nemocnicích přesně vymezí jejich počet, neziskový charakter a spolupráci s lékařskými fakultami. Novela zákona o léčivech bude rozdělena do dvou fází, přičemž finální podoba nabude účinnosti od 1. 1. 2013. Pacientům přinese větší ochranu v případě zjištěných nežádoucích účinků či padělků léčiv, zavede jednotná pravidla pro všechny subjekty v dodavatelském řetězci a zamezí nežádoucímu reexportu léčiv. Zákon o zdravotních prostředcích

vymezí komplexní úpravu jejich regulace, podmínky uvádění na trh, požadavky na distribuci apod. Novela transplantačního zákona upraví pravidla pro zajištění jakosti a bezpečnosti orgánů určených pro transplantaci a přizpůsobí právní normu evropské legislativě. Zákon o hluku zavede nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví sladí tuto normu s evropskými směrnicemi a se správním řádem. Novela zákona č. 379/2005 Sb. pak posílí ochranu před účinky nepřímého tabákového kouře. ms Ministerstvo zdravotnictví dále připravuje vlastní technickou novelizaci zákona o zdravotních službách, která by měla řešit obtíže a nejasnosti, které se při aplikaci zákona objevily komplexně, a to po řádné analýze fungování dosavadního zákona v praxi a projednání navrhovaných změn se zástupci dotčených subjektů. Čekají na pojištěnce v budoucnu v souvislosti se zavedením tzv. holandského systému zdravotnictví, o kterém jste mluvil v Otázkách Václava Moravce, různé nové platby (nominální pojistné, spoluúčast, připojištění)? „Holandský systém zdravotnictví“ například znamená vyšší zodpovědnost pacientů za své zdraví nebo možnost zavést vícesložkové pojištění. Samozřejmě že tento systém může do budoucna přinést i určité přerozdělení stávajících plateb.

Ministr zdravotnictví k aktuálním problémÛm rezortu: Kdy bude dokončena technická novela zákona o zdravotních službách, která by měla opravit nejproblematičtější pasáže zákona o zdravotních službách, a v jakém režimu bude předložena sněmovně? V současné chvíli je připraven návrh dílčí technické novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který by měl řešit především problematickou otázku poskytování zdravotních služeb nezletilým pacientům, pokud jde o udělování souhlasu s jejich poskytnutím (§ 35 zákona). Právní úprava by se v tomto ohledu měla výrazně zjednodušit. Uvedený návrh bude zřejmě v příštím týdnu Poslanecké sněmovně předložen formou poslanecké iniciativy ministra, a to se žádostí o jeho schválení v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která občanům zjednoduší život, předpokládáme, že velmi hladce

projde celým legislativním procesem jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Jak hodnotíte novelu zákona o zdravotních službách ČLK a Svazu pacientů ČR překládanou jako senátní návrh novely zákona o zdravotních službách? Pokud jde o senátní návrh novely, nepovažujeme ji za významně zjednodušující

Kde vidíte hlavní příčinu neúspěchu projektu IZIP a jak ho chcete v budoucnu nahradit? Pokud jde o projekt IZIP, tam příčinu neúspěchu vidíme v tom, že oproti jiným zdravotním kartám, například Karta života, stál tento projekt neúměrné množství peněz a i za mnoho let jeho snahy o fungování se ho nikdy řádně nepodařilo uvést k životu. MZ nemá za cíl nahrazovat systém IZIP, jeho hlavním cílem je, aby se všechny systémy, které dnes fungují, byly schopny propojit tak obdobně jako to fun-

„Senátní návrh novely zákona o zdravotních sluÏbách nepovaÏujeme za v˘znamnû zjednodu‰ující a v nûkter˘ch bodech ani za vhodn˘.“ a v některých bodech ani za vhodnou. Zejména část upravující § 35 neřeší komplexně a odpovídajícím způsobem problémy, které vznikly při aplikaci ustanovení v praxi, a to nejen z pohledu zdravotnických pracovníků nebo rodičů, ale i soudů.

guje ve Francii či skandinávských zemích. Čili nejde o snahu vybudovat nějaký další obrovský databázový systém. Předpokládáme, že se o tom povede poměrně široká diskuze. Příští měsíc by měl v Praze proběhnout na toto téma velký seminář.

Parlamentní magazín

27


ZDRAVOTNICTVÍ

Náklady na slouãení poji‰Èoven nûkolikanásobnû pfiev˘‰í úspory, fiíká Jitka ·ebková, ãlenka âeskomoravského odborového svazu civilních zamûstnancÛ armády, které v leto‰ním roce konãí ãtyfilet˘ mandát místopfiedsedkynû správní rady Vojenské zdravotní poji‰Èovny âR (VoZP).

Jitka ·ebková místopfiedsedkynû správní rady Vojenské zdravotní poji‰Èovny âR

V roce 2011 byla VoZP jedinou zdravotní poji‰Èovnou s kladn˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem a navíc v uplynulém roce v˘znamnû posílila svÛj pojistn˘ kmen.

28

Parlamentní magazín

Ve správní radě Vojenské zdravotní pojišťovny působíte od roku 2008. Jak byste zhodnotila vývoj VoZP za toto období? Dopady finanční a hospodářské krize se nevyhnuly ani naší republice ani českému zdravotnictví. Přes složitou situaci se podařilo VoZP hospodařit velice dobře. V roce 2011 byla jedinou zdravotní pojišťovnou s kladným hospodářským výsledkem a navíc v uplynulém roce významně posílila svůj pojistný kmen. Poprvé v historii byla překročena hranice nad 600 tisíc pojištěnců. V uplynulém čtyřletém období byl jmenován nový generální ředitel VoZP a musím konstatovat, že jeho znalost lékařského prostředí i manažerské schopnosti se pozitivně odrážejí i v práci a činnosti celé zdravotní pojišťovny. Je to viditelné na již zmiňovaném výsledku hospodaření a na dalších aktivitách. Průběžně hledá další možnosti ke zlepšení podmínek pro pojištěnce, rozšíření preventivních programů pro specifické profese, jako jsou piloti, řidiči, ale i programy pro seniory a další. Většina klientů se při volbě zdravotní pojišťovny rozhoduje podle nabídky produktů, programů. Myslíte, že nabídka VoZP je dostatečná? Co považujete za velký servis pojištěncům, případně jak by měla pojišťovna svou nabídku změnit? Nabídka pojišťovny pokrývá rozsáhlé spektrum od programů preventivní péče, příspěvků na plavání pro kojence a batolata, cvičení matek s dětmi, fixní rovnátka, ozdravné pobyty pro děti (v tuzemsku i v zahraničí) přes zdravotní programy pro různé

věkové skupiny, jako je „Student“, „Zdravá rodina“ až po cestovní pojištění. V nabídce bych mohla dále pokračovat. Všechny informace o rozšířené zdravotní péči najdou pojištěnci na webových stránkách pojišťovny. Počet pojištěnců VoZP stále roste, v loňském roce překročil hranici 600 tisíc. V čem vidíte příčinu tohoto pozitivního trendu? Určitě bych na prvním místě viděla širokou síť „nasmlouvaných“ kvalitních lékařských zařízení, a to i těch nejšpičkovějších. Mezi novinky patří např. smlouva s Thomayerovou nemocnicí, která umožňuje pojištěncům VoZP využívat unikátní přístroj fokusovaného ultrazvuku navigovaného magnetickou rezonancí. Pro své pojištěnce zabezpečuje zdravotní péči prostřednictvím více než 22 000 smluvních partnerů, přitom dbá na kvalitu smluvních zdravotnických zařízení. Za velkou devizu považuji i to, že pojišťovna hradí nadstandardní péči ve vojenských zdravotních zařízeních po celé republice, proplácí náročná vyšetření, unikátní zákroky a drahé léky. VoZP byla zřízena z podnětu armády, aby zabezpečovala její specifické úkoly v oblasti zdravotní péče. Vojáci a jejich rodinní příslušníci jsou nadále velmi specifickou skupinou klientů VoZP. Umíte si představit, že by tento servis poskytoval jiný subjekt? To si umím představit velmi těžko. VoZP byla zřízena jako rezortní pojišťovna. Je třeba si uvědomit,

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ že Armáda České republiky plní mimo jiné i úkoly související s utajovanými skutečnostmi, plní alianční závazky k NATO jak na území naší republiky, tak v zahraničí a další. Pro vojáky by se musela zajistit kontinuita úhrady zdravotní péče a úhrady péče nad rámec zdravotního pojištění. Navíc ve své činnosti zohledňuje zvláštní režim vojenských zdravotnických zařízení, a to zejména spádových vojenských zdravotnických zařízení, pro které je jako zdravotní pojišťovna jediným a výhradně smluvním partnerem. V současné době mě nenapadá žádný subjekt, který by její roli uměl jednoduše nahradit. V médiích se objevila informace o možné fúzi Vojenské zdravotní pojišťovny a Pojišťovny ministerstva vnitra. Jako důvod se uváděly zejména finanční úspory. Vy se problematikou zdravotních pojišťoven zabýváte léta, souhlasíte s těmito názory? Zní to velice pěkně, obzvlášť v současné době škrtů a úspor, ale opak je pravdou. Náklady na sloučení by totiž jednoznačně několikanásobně převýšily úspory. Je třeba si uvědomit, že by nutně muselo dojít ke změnám v informačních systémech slučovaných zdravotních pojišťoven a s tím souvisí i značná riziková migrace dat a volba nového systému spojené pojišťovny, a především by se musela zajistit odpovídající bezpečnost informačního systému. Další a jistě nemalé výdaje by si vyžádala nová nutná výroba karet pro pojištěnce obou pojišťoven. Tak by to byla částka nejméně 500 mil. Kč. Tato částka vychází z objemu prostředků vynaložených na fúzi menších zdravotních pojišťoven a z objemu prostředků plánovaných na úpravy informačních systémů. Myslím, že je potřeba vzít i do úvahy další nepřímé

náklady – část zaměstnanců se v případě sloučení pojišťoven stane nezaměstnanými, obrátí se na úřad práce. Při sjednocení pravidel pro vojáky v činné službě a příslušníky Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR by stouply náklady hrazené z fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu úhrady preventivní péče o více než 80 mil. Kč. Úspory se přitom odhadují na 20 mil. Kč. Je otázkou, zda již někdo řekl a předložil, kolik milionů to bude stát daňové poplatníky, a to v době, kdy se krize prohlubuje. Pokud tomu dobře rozumím – kdyby fúze nebyla dostatečně připravena, např. i po stránce informačních systémů, mohlo by dojít k ohrožení osobních údajů pojištěnců, což by mělo velmi negativní dopad zejména na data klientů ozbrojených složek. Samozřejmě. I když si někdo myslí, že pro bezpečnostní složky platí stejná pravidla, opět je realita jiná. Zajistit ochranu utajovaných skutečností pro NATO a pro poli-

podle Vás nebude pozitivní, další bezpečnost systému pro ozbrojené složky. A co z pohledu služby klientům? Co by pro pojištěnce znamenal zánik nebo sloučení menších, ale hospodářsky silných pojišťoven a vytváření velkých kolosů nebo dokonce vznik „monopolu“? To je další velký problém. Vždyť léta jsme se snažili, aby v naší zemi vznikla konkurence. A nyní, kdy k tomuto dochází i na poli zdravotních pojišťoven, začneme vytvářet velké kolosy. To určitě není krok správným směrem. A poslední otázka. Co byste popřála klientům Vojenské zdravotní pojišťovny a jí samotné k 20. výročí založení VoZP? Vojenské zdravotní pojišťovně přeji, aby dále pokračovala v rozvoji, který v posledních letech zahájila, aby svým pojištěncům nabízela stále zajímavější produkty. Pojištěncům bych také ráda popřála, aby služeb zdravotní pojišťovny využívali

„VoZP pro své poji‰tûnce zabezpeãuje zdravotní péãi prostfiednictvím více neÏ 22 000 smluvních partnerÛ.“ cejní složky je rozdílné. Navíc pojišťovny v současné době využívají úplně rozličné systémy. Muselo by dojít k převodu dat jednotlivých subsystémů, kterými jsou jednotlivé registry (pojištěnců, plátců pojistného členěných po jednotlivých kategoriích a zdravotnických zařízení), sjednocení účetnictví a výkaznictví, zajištění kompatibility výpočetní techniky apod. Ještě chvíli u tohoto tématu zůstaňme. Jedna věc je ekonomický dopad, který

pouze v oblasti preventivních projektů, prostě aby byli zdraví. Toto přání se bohužel nemůže u všech stoprocentně splnit. Proto dodávám – pokud je potká nemoc, ať jim jejich Vojenská zdravotní pojišťovna pomůže jejich nesnáze co nejlépe zvládnout. A ještě připojím přání pro pojišťovnu – ať se počet spokojených pojištěnců Vojenské zdravotní pojišťovny nadále rozrůstá. Tedy dalších 20 úspěšných let. sj

Inzerujte a buìte vidût v Parlamentním magazínu VyuÏijte speciální tematické pfiílohy v leto‰ním roce ● Nejvût‰í ãeské firmy – ãervenec ● Vzdûlávání – srpen/záfií ● Stavebnictví – fiíjen ● ICT – listopad ● Energetika/ekologie – prosinec Kontaktujte nás: marketing@parlamentnimagazin.cz

Parlamentní magazín

29


ZDRAVOTNICTVÍ

Vût‰ina âechÛ si pfieje zákaz koufiení v restauracích, pfiidávají se i kufiáci KaÏd˘ nebo témûfi kaÏd˘ den si zapálí pouh˘ch 24 % âechÛ, nekufiáci tvofií v˘raznou vût‰inu dospûlé populace (64 %), ostatní koufií pouze nûkolikrát za mûsíc nebo naprosto v˘jimeãnû. Takové v˘sledky pfiinesl leto‰ní jarní v˘zkum agentury Ipsos, kter˘ byl proveden na nezvykle velkém poãtu 8488 respondentÛ, a je proto mimofiádnû reprezentativní pro populaci âR.

30

Parlamentní magazín

rují kouření jen ze zvyku a také proto, že jim nic jiného nezbývá. Počet těch, kteří jsou pro zákaz kouření v restauracích, roste. Podle společnosti Median, která realizovala výzkum na podzim 2011, bylo pro zákaz téměř 70 % Čechů, přičemž před čtyřmi lety to byla jen polovina lidí. V roce 2007 podporovalo zákaz jen 13 % kuřáků, dnes s ním souhlasí téměř 33 % pravidelných kuřáků, společně s příležitostnými pak 40 % kuřáků.

„Nekufiáci tolerují koufiení jen ze zvyku a také proto, Ïe jim nic jiného nezb˘vá. “ Tento trend potvrzují i výsledky výzkumu Ipsos, ze kterého vyplývá, že 78 % lidí je pro zákaz kouření v restauracích. Kouř z cigaret patří spolu s nekvalitní obsluhou a nekvalitním jídlem k nejčastějším důvodům nespokojenosti Čechů při návštěvě v restauraci, baru či kavárně. Jako negativum kouř z cigaret výrazně dominuje mezi nekuřáky, ale vadí i části kuřáků. Výzkumy po zavedení zákazu kouření v Irsku ukazují, že znečištění vzduchu v restauracích a hospodách kleslo o 93 %. Po zavedení zákazu kouření by nedošlo k poklesu návštěvnosti. Je to způsobeno tím, že pro zákazníky-kuřáky je kouření v restauraci jen doplněk a do restaurací, kaváren a barů nechodí kvůli kouření, ale kvůli jídlu, přátelům, pití a atmosféře. Kouření v restauraci je opravdu důležité jen pro 9 % zákazníků a jen čtvrtinu kuřáků. Po započtení výrazného nárůstu návštěv restaurací u nekuřáků v případě zavedení zákazu kouření a analýzou důležitosti

vek tisíc korun na přípravky k odvykání kouření, který jako jediná poskytuje VoZP ČR. Česká republika je v podstatě již jednou z posledních zemí v Evropě, která nemá omezeno kouření v restauracích. Poslední pokus o co nejpřísnější zákaz kouření v roce 2009 skončil kompromisem, kdy majitel podniku sám určuje, zda bude jeho provozovna kuřácká, či ne. V současné době připravuje Ministerstvo zdravotnictví novelu tzv. tabákového zákona, která by dál měla posílit ochranu před účinky nepřímého tabákového kouře. Dosud je ve hře několik variant – jednou z nich i nekuřácké restaurace. Do sněmovny by měl návrh zamířit ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Zákaz kouření v restauracích nepřekvapí v zemích, jako je Anglie, Francie nebo Německo, ale je nutné upozornit, že je běžný také v zemích, jako je Řecko nebo Turecko. red.

www.parlamentnimagazin.cz

Zdroj: Ipsos Tambor

Výsledky výzkumu jsou ve shodě s výzkumy Eurostat (25 %) a Eurobarometr (26 %). Velmi působivým dodatečným zjištěním pro všechny, kteří chtějí být úspěšní, je skutečnost, že ve skupinách s nejvyššími příjmy – mezi vrcholovými manažery, řediteli a vysokoškolsky vzdělanými odborníky je jen velmi malé procento kuřáků (cca 6 %). Více než polovině Čechů (52 %) vadí kouření v restauracích, a to výrazně více ženám (61 %) než mužům (43 %). Kouření také vadí ve větší míře vysokoškolsky vzdělaným lidem (63 %) než lidem s nižším vzděláním. Výrazně kouření vadí samozřejmě i rodinám s dětmi. 61 % Čechů se domnívá, že kuřáci omezují svobodu nekuřáků, opět se tak vyjádřilo více žen než mužů. Nekuřáci tole-

motivátorů pro návštěvu restaurací pro kuřáky, kde kouření je zcela okrajové a doplňkové, jsme došli k predikci, že po zavedení zákazu kouření lze očekávat 3–6% nárůst návštěv v restauracích. Po zavedení zákazu kouření lze očekávat v prvních zhruba třech měsících drobný, zhruba 3% pokles tržeb v restauracích, kavárnách a barech, který bude velmi brzy vystřídán růstem tržeb. Tento jev bude způsoben dočasným odlivem kuřáků, a také nekuřákům bude nějakou dobu trvat, než si zvyknou, že se v restauracích nekouří. Dobrou zprávou pro majitele restaurací, kaváren a barů je, že mohou počítat s nárůstem obratů. Pro celý trh restaurací by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 miliard Kč. Tyto propočty vycházejí z údajů ČSÚ. Je pravděpodobné, že tato částka bude vyšší, protože v tomto segmentu je i velké množství nepřiznaných příjmů. Je výrazný předpoklad, že průměrný počet vykouřených cigaret při návštěvě restaurace se po zavedení zákazu kouření sníží o zhruba třetinu a u méně závislých kuřáků až o polovinu. Tuto skutečnost potvrzuje i zkušenost z jiných evropských zemí. Tabákovým firmám proto zákaz kouření v restauracích spíše uškodí – spotřeba se sníží, navíc zřejmě klesne i počet mladistvých, kteří si svou první cigaretu zapálí v restauraci s kamarády. Tomu, kdo se rozhodne s kouřením skoncovat, pomůže i jednorázový příspě-


INZERCE

ZDRAVOTNICTVÍ

Elektronizace zdravotnictví efektivnû a levnû Elektronizace zdravotnictví je nutná, nemusí v‰ak nutnû stát miliardy. DÛleÏité zdravotní informace mohou pacienti i lékafii získat prostfiednictvím poãítaãÛ ãi mobilÛ rychle a levnû. Dokazuje to elektronická Karta Ïivota Zdravotní poji‰Èovny ministerstva vnitra âR (ZP MV âR). Náklady za necelé tfii roky v˘voje a provozu Karty Ïivota se pohybují na úrovni 4 milionÛ korun.

Karta života slouží jak pacientům, tak i mnohým lékařům. Byla vytvořena na základě informačního systému pojišťovny, který byl jen upraven, aby vyhovoval potřebám Karty života. Není nutný žádný externí dodavatel či správce dat. Klienti, kteří se rozhodnou Kartu života zdarma založit, si pak mohou kdykoliv zkontrolovat stav svého „zdravotního účtu“, mají přehled o tom, jaké užívají léky, zjistí datum posledního vyšetření, operace atd. Do Karty života si mohou sami pacienti napsat, zda a na co jsou alergičtí, jaká je jejich rodinná anamnéza, zda trpí chronickými nemocemi nebo kdy prodělali závažné operace. Do těchto údajů vidí jejich praktický lékař a v případě potřeby zjistí důležitá data i lékaři záchranky. ZP MV ČR chce výhody Karty života rozšířit i na ambulantní specialisty. I když, pokud se pacient už dnes rozhodne ukázat tato data například svému kardiologovi, nic mu v tom nebrání.

Niωí náklady na léãbu Praktičtí lékaři mají díky Kartě života ucelenější přehled o svých pacientech a chroniky tak mohou léčit efektivněji než dosud. Ve spolupráci se sdru-

ženími praktických lékařů vytvořila ZP MV ČR zatím tři léčebné programy zaměřené na účelnější léčbu diabetu, vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny „zlého“ cholesterolu. Je do nich zapojeno 1500 pacientů a 70 lékařů ze všech regionů. Ti jsou za svoji práci honorováni. Pilotní provoz prokázal, že jsme schopni opravdu výrazně snížit náklady na léčbu a přitom rychleji pomoci pacientům ke zlepšení kvality jejich života. Kartu života si naši klienti rychle oblíbili, takže dnes ji vlastní už na 170 000 pojištěnců ZP MV ČR a týdně přibývá kolem 2000 nových karet. Letos náš produkt převzala také Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna, a pokud zrealizuje plánovanou fúzi s pojišťovnou Metal-Aliance, dostane se Karta života k dalším tisícům uživatelů. I jiné zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pracují na systémech karet s podobným principem. Také mnohé nemocnice a ordinace si zvykly na elektronizaci svých údajů. Podle mého názoru zbývá tedy už jen závěrečný krok – všechny tyto systémy vhodně propojit. Vznikne tak ucelený elektronický systém zdravotnictví, který by měl vést k vyšší efektivitě léčby i mnohem účelnějšímu vynakládání peněz veřejného zdravotního pojištění. Systém elektronických karet může být jednoduchý, přehledný, užitečný a výrazně levnější než končící IZIP. Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., MBA, generální ředitel ZP MV ČR

Kartu Ïivota si klienti ZP MV âR rychle oblíbili, takÏe dnes ji vlastní uÏ na 170 000 poji‰tûncÛ a t˘dnû pfiib˘vá kolem 2000 nov˘ch karet.

bnímu účtu Přístup ke svému oso y péče zpětně až 3 rok vykázané zdravotní Veškerá data pomocí léčba – Správná a bezpečná SMS ve vašem mobilu e péč tní avo další zkvalitnění zdr tým zdravotním Rychlý přístup k důleži bilním zařízení ohrožení života mo adě em příp vaš v m ve i í ací Nyn inform one a Android iPh pro ce ika apl pomocí


ZDRAVOTNICTVÍ

Moderní metody léãby ‰edého zákalu a presbyopie V posledních 10–20 letech zaÏívá oãní lékafiství, a pfiedev‰ím oblast mikrochirurgie rohovky a ãoãky, neb˘val˘ rozmach. V˘voj nov˘ch technologií, materiálÛ, operaãních postupÛ, to v‰echno posunulo oãní chirurgii na úroveÀ nedávno je‰tû netu‰enou. Pro informace o novinkách a aktuálním stavu oboru jsme se vydali za MUDr. Peterem MojÏí‰em, FEBO, primáfiem oãního oddûlení nemocnice HavlíãkÛv Brod.

Oãní oddûlení HavlíãkÛv Brod bylo v rámci VIP programu „Wave 1“ firmy ZEISS zafiazeno mezi 20 vybran˘ch oãních center z Evropy, která mohla je‰tû pfied oficiálním uvedením nabídnout trifokální ãoãku sv˘m pacientÛm.

32

Parlamentní magazín

Pane primáři, můžete nám na začátek vysvětlit označení FEBO, které máte za jménem? Jedná se o zkratku Fellow of the European Board of Ophthalmology, která přísluší každému oftalmologovi, který úspěšně absolvoval zkoušku před komisí Evropské oftalmologické společnosti v Paříži. V některých zemích (Švýcarsko, Rakousko, Belgie) nahrazuje naši atestaci. Jaké jsou hlavní výzvy, které dnes před oční chirurgií stojí? Je to především otázka korekce refrakčních vad – krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatizmu, dále pak operace šedého zákalu a v neposlední řadě uspokojivé řešení pro pacienty s presbyopií neboli vetchozrakostí. Všechny tyto oblasti oftalmologie spolu úzce souvisí a mají společného jmenovatele – všem pacientům s výše uvedenými problémy nabídnout co možná nejlepší obnovu či návrat zrakových funkcí. Zrak byl vždy jedním z nejdůležitějších lidských smyslů, ale s rozvojem komunikačních a informačních technologií jeho význam prudce vzrostl. Podle posledních výzkumů dnes člověk žijící v našem civilizačním okruhu získává

zrakem až 80 % všech smyslových vjemů. Je tedy zřejmé, že nároky našich pacientů na kvalitní zrak jsou stále vyšší a vyšší. Jaké novinky se v oční chirurgii objevily v posledních letech? Největší pokrok je asi patrný ve třech oblastech: jednak je to oblast laserových operací očí a prudký rozvoj femtosekundových laserů, druhou potom nové materiály a nové typy nitroočních čoček a nejnověji potom použití femtosekundových laserů i v operaci šedého zákalu. Laserové operace očí mají v poslední době velkou popularitu a s jejich reklamou se setkáváme v mnoha médiích. U kterých pacientů se používají a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? Laserové operace očí se používají především u mladších lidí ke korekci krátkozrakosti, dalekozrakosti a také astigmatizmu. Mají již více než dvacetiletou historii a v rukou zkušených oftalmologů na pracovištích s dlouholetou zkušeností se jedná o velmi přesnou a bezpečnou metodu. Zvláště v poslední době po rozšíření femtosekundových

www.parlamentnimagazin.cz


 II NN ZZ EE RR CC EE 

ZDRAVOTNICTVÍ

laserů ve spojení s přesnou diagnostikou jsou výsledky operací metodou femtoLASIK velmi přesné. Nejnověji je již i v Čechách dostupná metoda ReLEx, se kterou přišla firma ZEISS na svém femtosekundovém laseru VisuMax. Ta umožňuje celý zákrok provést jen na femtosekundovém laseru, bez použití excimer laseru. Vždy je však důležité přesné vyšetření a správný výběr pacienta i metody.

naším primárním cílem není jen řešení zákalu, ale současně i řešení refrakčních vad – krátkozrakosti, dalekozrakosti, ale zejména presbyopie (vetchozrakosti). Vetchozrakost je stav, při kterém optický aparát oka není schopný tzv. akomodace (zaostření na blízko), a je tedy nutné sáhnout po brýlích. Tato situace potká dříve či později každého z nás v období mezi 40 a 60 lety věku. Protože náš životní styl

„Laseorvé operace oãí mají jiÏ více neÏ dvacetiletou historii a v rukou zku‰en˘ch oftalmologÛ na pracovi‰tích s dlouholetou zku‰eností se jedná o velmi pfiesnou a bezpeãnou metodu.“ Zmínil jste také využití femtolaserů při operacích katarakty. Co si pod tím máme představit? Při operaci šedého zákalu je nejnáročnější částí operace otevření čočkového pouzdra a odstranění staré zakalené čočky. Již více než 20 let chirurgové používají ostré, většinou diamantové nože a přístroj zvaný fakoemulzifikátor. Ten působením ultrazvuku rozbije starou čočku na kousky, které se následně odsají. Zhruba před rokem se na trhu objevily první přístroje na bázi femtolaseru, které umí udělat potřebné řezy na předem určených místech oka a čočkového pouzdra pomocí laseru ještě přesněji než zkušený chirurg a následně dovedou čočku nařezat na malé kousíčky. Tyto přístroje jsou již i na některých pracovištích v Čechách a všichni jsme zvědavi na první praktické zkušenosti a výsledky.

se dynamicky mění, lidé se dožívají vyššího věku a tento čas chtějí strávit aktivně, implantace multifokální čočky je stále častěji řešením volby. Lidé se rozhodují právě pro tento typ zákroku, protože jim ve většině případů zajistí osvobození od nutnosti nosit brýle. Samotný zákrok je nebolestivý a provádí se v ambulantním režimu. Zraková rehabilitace je velice rychlá, pacient se může okamžitě plnohodnotně vrátit do života. Všichni ale víme, že každá mince má svůj rub a líc. Optika tzv. multifokální čočky je vytvářená difrakčními kruhy umístěnými na jejím povrchu. Po dopadu světelných paprsků se tyto kruhy lámou a podle místa

Poslední zajímavou oblastí, o které jste se zmínil, jsou nitrooční čočky. Co nám o nich můžete říci? Nitrooční čočky se v oftalmologii používají již od padesátých let minulého století. Možnost nahradit zakalenou nitrooční čočku při šedém zákalu implantátem a současně zbavit pacienta nutnosti nosit brýle je velkou ambicí moderní medicíny. Před deseti lety jsme používali pouze implantáty, které vytvářely na sítnici jedno ohnisko (tzv. monofokální nitrooční čočky). Nové, tzv. multifokální čočky vytvářejí na sítnici ohniska dvě – jedno na vidění do dálky (od 1 m do nekonečna) a druhé na čtení (cca 33–40 cm). Tím se začaly naplňovat naše naděje a představy o úplném navrácení zrakových funkcí. Dostupné moderní přístrojové vybavení a cenově přijatelné implantáty otevřely novou éru v oblasti oční chirurgie. Místo termínu kataraktová chirurgie (odstranění šedého zákalu a jeho nahrazení umělou nitrooční čočkou) dnes používáme termín refrakční kataraktová chirurgie, protože

dopadu vytvářejí ohnisko do dálky nebo do blízka. Jedná se tedy ve skutečnosti pouze o bifokální čočku, a naše vidění tak bude určitým kompromisem. Čočka nás sice zbaví brýlí na dálku a na čtení, ale situace tím není zcela vyřešena. Problémem stále zůstává tzv. střední vzdálenost, čili vzdálenost od 40 cm do 1 m. To je vzdálenost na počítač, cenovky v obchodě, práce v domácnosti, v kuchyni, palubní deska v autě, mobilní telefon atd. Tento problém jsme zatím řešili předepsáním brýlí na počítač, jeho posunutím, zvětšením písma na monitoru...

pacienti opětovně navštěvují svého očního lékaře. Tato nedokonalost v konstrukci nitroočních čoček vedla k myšlence přidat další fokus, tentokrát pro střední vzdálenost. A protože se této myšlenky chopila firma ZEISS, která má s optikou mnohaleté zkušenosti, zrodila se tzv. trifokální čočka. Ale v tomto případě se šlo ještě dál. Čočka je preloadovaná, jinak řečeno je umístěna ve speciálním pouzdře. Manipulace s ní je snadnější, chirurg nemusí čočku vyjímat z obalu, je minimalizované pooperační riziko zánětu nebo dokonce ztráta čočky v průběhu přípravy k implantaci. Před samotnou implantací se pouzdro s čočkou vkládá do zavaděče a malým řezem se implantuje do čočkového pouzdra. Každá trifokální čočka má svůj jednorázový zavaděč. Oční oddělení Havlíčkův Brod bylo v rámci VIP programu „Wave 1“ firmy ZEISS zařazeno mezi 20 vybraných očních center z Evropy, která mohla ještě před oficiálním uvedením nabídnout tuto čočku svým pacientům. V období od října 2011 do března 2012 jsme úspěšně implantovali trifokální čočku AT LISA tri 839MP, výrobce Carl Zeiss Meditec, Německo, 30 pacientům celkem 60 čoček. Výsledky jsou ohromující. U všech pacientů se zlepšila zraková ostrost do dálky a na čtení a elegantním způsobem se vyřešil problém se střední vzdáleností. Čočku

„Dostupné moderní pfiístrojové vybavení a cenovû pfiijatelné implantáty otevfiely novou éru v oblasti oãní chirurgie.“ lze implantovat minimálním rohovkovým řezem. Díky novému jednorázovému zavaděči jsme u našich pacientů řez minimalizovali na 1,6 mm! Od dubna t.r. je tato čočka k dispozici pro všechna chirurgická oční pracoviště, a tedy i pro všechny české pacienty. red.

Nabízí se ale i jiné řešení. Můžete nám o něm říci více? Víme, že Vaše pracoviště patří k průkopníkům novinek v této oblasti. Nároky pacientů se s rozvojem medicíny neustále zvyšují. Co stačilo před rokem, dvěma, je dnes zastaralé. A právě ztráta, nevyřešení nebo neschopnost používat střední vzdálenost po refrakčních operacích je největším problémem, se kterým

Parlamentní magazín

33


ZDRAVOTNICTVÍ

Senátní novela má napravit chyby ve stávajícím zákonû V polovinû kvûtna byla v Senátu Parlamentu âR na tiskové konferenci pfiedstavena senátní novela zákona o zdravotních sluÏbách, kterou pfiipravila místopfiedsedkynû Senátu PâR Alena GajdÛ‰ková ve spolupráci s âeskou lékafiskou komorou a se Svazem pacientÛ âR.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskyto-

„Považujeme také za nepřijatelné, aby ministr zdravotnictví řešil špatný zákon

„Je nepfiijatelné, aby ministr zdravotnictví fie‰il ‰patn˘ zákon tak, Ïe bude doporuãovat lékafiÛm, aby se zákonem nefiídili.“ vání (zákon o zdravotních službách) vstoupil v účinnost dnem 1. dubna 2012. Již za krátkou dobu jeho účinnosti se však potvrdilo, že zákon je v praxi nepoužitelný. To byl i důvod jeho zamítnutí na půdě Senátu. Nyní předkládá senátorka Gajdůšková spolu se senátorem Janem Žaloudíkem a dalšími senátory novelu, která řeší problémy, které úprava obsažená v tomto zákoně přinesla pro pacienty i pro zdravotnické pracovníky. Jak řekla místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, „jde o řešení problémů všech rodičů s dětmi a téměř všech lékařů v této zemi“. Proto je podle ní v zájmu pacientů i lékařů co nejrychleji předložit novelu zákona o zdravotních službách, odstraňující největší byrokratické problémy, které Hegerovy zákony v praxi přinášejí. „Jako pacientská ombudsmanka nemohu dopustit, aby se lékařská péče smrskla na úřadování. Pacient je nemocný člověk, trpí a očekává, že mu lékař pomůže, a ne, že začne úřadovat. To odmítáme, to není představa o lékařské péči ani pacientů a ani lékařů,“ řekla k problematice ustanovení o písemném souhlasu obou rodičů s poskytnutím zdravotní služby nezletilému místopředsedkyně Svazu pacientů ČR Alena Gajdůšková.

34

Parlamentní magazín

tak, že bude doporučovat lékařům, aby se zákonem neřídili. To je pro mě jako pro senátorku naprosto nepřijatelné. Tak, jak platí současný zákon, je to jen

velký prostor pro dlouhé a drahé právní bitvy,“ uvedla Alena Gajdůšková. Gajdůšková dále informovala, že návrh bude podán tak, aby již příští týden ve středu o návrhu rozhodl organizační výbor Senátu. „Budeme i žádat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech Senátu a požádáme Poslaneckou sněmovnu, aby zákon schválila již v prvním čtení,“ zdůraznila Gajdůšková, podle níž věc nesnese odkladu. red.

Novela navrhuje: 1. Nově formulovat podmínky poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi a osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům. (Řešit problematické vyjadřování souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi či pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům.) 2. Omezit povinnost v případě plánované péče opakovaně podávat informaci o zdravotním stavu po uplynutí doby delší než 30 dnů pouze na případy, kdy pacient o tuto informaci žádá; současně se navrhuje zrušit povinnost pacienta v takové situaci potvrzovat svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, neboť pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb kdykoli odvolat (§ 34 odst. 5). 3. Vyřadit úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými poskytovatelem z výčtu omezovacích prostředků, které lze použít k omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb, tzn. že úchop nebude považován za omezovací prostředek. 4. Stanovit, že dodatečné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základě souhlasu, ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem se soudu neoznamuje, pokud s ním pacient předem nebo dodatečně ve lhůtě do 24 hodin vyslovil prokazatelným způsobem souhlas nebo pokud k němu došlo na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických důvodů nebo pro zajištění bezpečnosti pacienta. 5. Doplnit výčet osob, které jsou oprávněny v nezbytném rozsahu nahlížet bez souhlasu pacienta do jeho do zdravotnické dokumentace, o pověřené členy profesních komor v rámci plnění svých povinností stanovených zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění.

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ

Budoucnost eHealth je ve vyuÏívání systémÛ vefiejné správy Podle ICT Unie, sdruÏení firem z oboru informaãních technologií a elektronick˘ch komunikací, se elektronické zdravotnictví (eHealth) v âesku prosazuje, i kdyÏ se tomu nûkteré zájmové skupiny snaÏí bránit. Uskuteãnûna byla fiada úspû‰n˘ch implementací jak na úrovni léãebn˘ch zafiízení (nemocnic), tak na úrovni krajÛ a celé âeské republiky. Pfii dal‰ím postupu realizace eHealth v âR by mûly b˘t vyuÏity systémy základních registrÛ, datov˘ch schránek a Czech POINT. ICT Unie doporučuje, aby se při rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice v maximální možné míře využilo již existujících systémů eGovernmentu – zejména základních registrů veřejné správy, datových schránek a řešení Czech POINT – a současně zkušeností s návrhem a implementací těchto systémů. Rozvoj eHealth ve veřejném sektoru by měl probíhat v souladu s celkovou koncepcí eGovernmentu v ČR, jeho „architektonickým“ plánem a měl by mít ve svém čele respektovanou osobnost, která bude důstojným partnerem vlády, Ministerstva zdravotnictví a dalších zainteresovaných institucí i zájmových skupin.

veskrze pozitivní význam nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, zdravotní pojišťovny, lékárníky a další poskytovatele a zprostředkovatele zdravotní péče,“ říká prezident ICT Unie Svatoslav Novák. V řadě léčebných zařízení jsou dnes již veškerá data o pacientech digitalizována, leckteré nemocnice směřují k bezpapírovému provozu či se v nich realizují nejrůznější pilotní projekty eHealth. Na úrovni krajů lze jako příklad uvést projekt eMeDocS – integrovaný záchranný systém kraje Vysočina, kde jsou mj. sdílena emergentní data o pacientovi, k němuž je vyslána záchranka. Jako úspěšné projekty s celo-

„Znaãná ãást eHealth je na rÛzn˘ch úrovních ãeského zdravotnictví jiÏ ‚hotová‘ a bûÏnû pouÏívaná.“ Zároveň ICT Unie navrhuje novelizovat vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, aby bylo zrovnoprávněno elektronické vedení dokumentace pacienta s papírovou verzí. Zdravotnickým zařízením (zejména těm menším) se tak podstatně zjednoduší možnost digitalizovat své agendy a pacientům se otevře možnost mít své zdravotní záznamy k dispozici vždy, když je budou potřebovat jako podklad k poskytnutí lékařské péče. „Značná část eHealth je na různých úrovních českého zdravotnictví již ‚hotová‘ a běžně používaná. Je třeba ujít zbývající úsek cesty, což bude mít

republikovou působností je možné jmenovat systém sdílení obrazové zdravotnické dokumentace ePACS nebo zdravotnické registry, kde jsou dobrým příkladem transplantační, tkáňový či onkologický registr. Vedle těchto systémů již téměř všechny zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům/pojištěncům možnost pořizovat si a ukládat v jejich systému vlastní kopii zdravotní dokumentace v digitální podobě (dosud na dobrovolné bázi). O přínosech eHealth pro celkové fungování systému zdravotnictví – jeho větší transparentnost, efektivitu vynakládání finančních prostředků, ale také zlepšení péče o pacienty – hovoří řada mezinárodních analýz a statistik i praktické zkušenosti z vyspělých zemí. ms

Definitivní teãka za projektem IZIP Správní rada VZP rozhodla 28. května o ukončení smluvního vztahu se společností IZIP výpovědí k 30. 6. 2012 a uložila řediteli pojišťovny vypracovat do příštího jednání seznam opatření, která jsou v této souvislosti potřeba učinit. Na ukončení internetového projektu zdravotních knížek IZIP ještě do začátku letošních prázdnin se na začátku května na pracovním setkání dohodli ministr zdravotnictví Leoš Heger a předseda vlády Petr Nečas. Ministr zdravotnictví Heger k setkání řekl: „S výsledkem jednání jsem velmi spokojen. Pan premiér Nečas mě ujistil, že má zájem na tom, aby byl kontroverzní projekt internetových zdravotních knížek ukončen ideálně do prázdnin. Za sebe bych rád konstatoval, že mě mrzí, že projekt, do kterého byly před deseti lety vkládány velké naděje a který stál české daňové poplatníky přes dvě miliardy korun, končí neúspěchem. I tak ale věřím, že budoucnost patří elektronizaci zdravotnictví, která ale musí být provedena účelně, hospodárně a ve prospěch pacientů i systému všeobecného zdravotního pojištění,“ a dodává: „Shodli jsme se, že ze všech změn, které mohou v budoucnu ve VZP nastat, je vypořádání se s projektem IZIP na prvním místě.“ Lékař, stojící nad pacientem, by měl mít okamžitý přístup ke všem potřebným a spolehlivým informacím o jeho zdravotním stavu, protože jen tak se může rozhodovat rychle, kvalitně a efektivně. Stejně tak pacient by měl mít možnost využívat dálkový přístup k důležitým informacím o své léčbě, preventivních vyšetřeních atd. Správně koncipované elektronické zdravotnictví musí toto vše umožnit.

Parlamentní magazín

35


ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví zafiadilo Pardubickou krajskou nemocnici do sítû komplexních center kardiovaskulární péãe Pardubická krajská nemocnice splnila podmínky dané Ministerstvem zdravotnictví ČR a byla zařazena do sítě center kardiovaskulární péče. Na žádost ministerstva zdravotnictví předložila aktualizované smlouvy s Artur KOBLITZ s.r.o. a Kardiologickým centrem Agel s.r.o., se kterými tvoří jeden funkční celek. Tím splnila poslední z podmínek pro opětovné zařazení mezi komplexní kardiovaskulární centra. Pardubická krajská nemocnice, a.s., byla v minulosti vyřazena ze seznamu center kardiovaskulární péče v České republice. Nebyla schopna konkrétními smlouvami doložit spolupráci s ostatními partnery tak, aby mohla být péče o pacienty řádně poskytována. „Jsem velmi rád, že díky iniciativě

a tlaku ministerstva zdravotnictví se podařilo všechny tři aktéry přivést k jednacímu stolu a přimět je k dohodě,“ říká Leoš Heger, ministr zdravotnictví, a dodává: „Díky tomu mají pacienti z Pardubického kraje opět špičkovou kardiovaskulární péči v dosahu svého bydliště.“

Preventivní prohlídky neberou âe‰i váÏnû Podle průzkumu České pojišťovny více než 40 % Čechů vůbec netuší, jak často mají chodit na důležité preventivní prohlídky a zda vůbec na ně mají nárok. Jde přitom o podstatná vyšetření, která mohou odhalit nemoci, jako je rakovina prsu nebo tlustého střeva, už v jejich zárodku, a pomoci tak předejít fatálním následkům. Každý dvacátý dospělý Čech přiznává, že preventivní prohlídku u praktického lékaře ještě nikdy neabsolvoval, na preventivní prohlídce na gynekologii pak ještě nikdy nebyly dokonce 3 % žen.

Konopí pro léãebné úãely je tfieba dekriminalizovat Konec ignorace českých politiků k léčebným účelům konopí! Konečně se otevírá možnost pro těžce nemocné lidi a využití konopí v boji s vážnými nemocemi, kam bezpochyby patří Parkinsonova choroba nebo rakovina. Touto možností je jednoznačně novelizace zákona o léčivech. Hlavním cílem poslaneckého návrhu na novelizaci tohoto zákona č. 387/2007 Sb. je v co nejkratší možné době umožnit pacientům využívat při jejich léčbě příznivé účinky konopí. „Otázkou zůstávají některé technické prvky,“ říká Radek John, předseda strany Věci veřejné, a pokračuje: „Předně není jasné, zda se bude v České republice konopí pěstovat, nebo se bude dovážet. Z tohoto důvodu vznikl jakýsi kompromis, kde, první dva roky, by se měla marihuana dovážet a po následném vyhodnocení, která varianta bude levnější

a efektivnější, se rozhodnout buď pro pěstování, či dovoz.“ Problematice využití konopí pro léčebné účely se dlouhodobě věnuje i MUDr. Jiří Štětina, poslanec za Věci veřejné. Návrh podpořil jako lékař. „Je známo mnoho vědeckých publikací z mnoha lékařských oborů, které potvrzují pozitivní účinky THC. Tyto a další skutečnosti nás vedly k jednání o legalizaci marihuany pro léčebné využití,“ potvrzuje dr. Štětina. Oba politici shodně dodávají, že se v žádném případě nejedná o plošnou legalizaci drog. „V situaci, kdy se kyvadlo naklání od holandské liberalizace zpět k větší střídmosti, nevidím důvod celoplošné legalizace marihuany. Již nyní se lékaři potýkají s případy, kdy se uživatelé dostávají do stejných psychóz jako u těžkých drog,“ dodává Radek John. Obdobně se k plošné legalizaci vyjádřil i MUDr. Jiří Štětina, který se v posledních 15 letech setkal s výrazným nárůstem zneužívání THC.

„Znalosti Čechů o zdravotním preventivním chování jsou mírně řečeno diskutabilní. Nejenže velmi často nevíme, na jaké preventivní prohlídky máme nárok, ale u značného množství z nich ani netušíme, jak často bychom na ně měli chodit,“ říká Martin Zemánek, ředitel odboru životního pojištění České pojišťovny. Liknavý přístup odhalil výzkum bohužel i u těch spoluobčanů, kteří vědí, že by preventivní prohlídky absolvovat měli, ale nedělají to. Nejvyšší disproporce mezi povědomím o nároku na preventivní prohlídku a skutečnou účastí na takovém vyšetření je z výzkumu patrná u testu krvácení ve stolici (60 vs. 25 %), vyšetření konečníku (54 vs. 24 %), střev (51 vs. 20 %), prostaty u mužů (55 vs. 24 %) a mamografu u žen (69 vs. 41 %). „Z dlouhodobých lékařských statistik je zřejmé, že prevence má skutečně zásadní význam. Jestliže se nemoc zachytí včas, pacient má obvykle 95% šanci na vyléčení. To v situaci, kdy v ČR každých dvacet minut zemře člověk kvůli zanedbané prevenci, hovoří za vše,“ říká Martin Zemánek a dodává: „Jsme si vědomi závažnosti tohoto tématu, a proto jsme začali s aktivní podporou zdravotní prevence. Od pondělí 7. května nabízíme našim klientům k životnímu pojištění dva zcela nové programy nazvané Zdravý život a Návrat do života.“ red.

www.parlamentnimagazin.cz


ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotniãtí experti dali vládû ãtyfiku âeské zdravotnické fórum (âZF) realizovalo 13. kolo projektu HEZR (Hodnocení ekonomick˘ch a sociálních opatfiení ve zdravotnictví), jehoÏ cílem je vefiejnosti pravidelnû zprostfiedkovat názor odborné vefiejnosti na ãasto diskutovaná, dÛleÏitá, inovativní nebo bezprecedentní opatfiení ekonomicko-sociálního charakteru, ovlivÀující kvalitu Ïivota obãanÛ zemû. „Podle názorů hodnotitelů (59 odborníků – ekonomové, analytici, manažeři, sociologové, podnikatelé, zástupci stavovských organizací, pacientských organizací, akademické půdy a odborní žurnalisté) si vláda za své dvouleté působení v oblasti zdravotnictví zaslouží ohodnocení čtyřkou (v klasické školní škále 1–5), vysvětluje Michael Vích, vedoucí projektu HEZR. Cílem tohoto kola projektu HEZR bylo provést po dvou letech vlády odpočet plnění Programového prohlášení vlády pro oblast zdravotnictví. České zdravotnické fórum porovnalo rozsah a náplň opatření uskutečněných vládou v uplynulých dvou letech s náplní Programového prohlášení Vlády ČR. Tato revize slibů proběhla s cílem poskytnout obraz veřejnosti o míře plnění slibů vlády, tj. s cílem zvyšování odpovědnosti vlády (a politiků obecně) za své sliby. Programové prohlášení vlády ČR ze dne 4. srpna 2010 (oblast Zdravotnictví) obsahuje 32 opatření, která si dala vláda za cíl

splnit během čtyř let svého vládnutí. V polovině volebního období můžeme ohodnotit, jak se vládě plnění jejich slibů v oblasti zdravotnictví daří. Z 32 opatření dosud vláda 6 splnila úplně, 7 splnila částečně, 14 slibů nesplnila vůbec a u dalších 5 slibů není možné objektivně zhodnotit,

zda byly splněny. Z toho plyne, že vláda má ve své druhé polovině volebního období dosti práce, uvědomíme-li si, že před volbami již nebude mít chuť nepopulární kroky prosazovat a zrealizovat, vysvětluje Michael Vích, vedoucí projektu HEZR.

Experti také definovali sliby, které by mûla vláda do konce volebního období splnit, aby naplnila své pfiedsevzetí b˘t vládou reformní. Jedná se o tyto sliby: 1. Vláda bude rozšiřovat elektronizaci zdravotnictví. 2. Vláda nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče a efektivní prevence pro občany České republiky. 3. Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, definuje taktéž časovou a místní dostupnost péče a uloží plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit. 4. Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů. 5. Vláda bude podporovat prevenci závislostí včetně kouření a ochrany nekuřáků. 6. Vláda posílí kompetence a odpovědnosti primární péče a kompetence nelékařských zdravotnických profesí. 7. Vláda prosadí změnu postavení zdravotních pojišťoven. 8. Vláda vymezí zdravotně-sociální (dlouhodobou) péči, včetně způsobu financování.

Diskuze o pfievodu praÏsk˘ch nemocnic teprve zaãíná Ucelená koncepce nemocniční péče z pera ministerstva zdravotnictví je podmínkou pro další debaty o možném převodu nemocnic z majetku státu na Hlavní město Prahu. Po jednání sněmovního zdravotního výboru 16. května to prohlásil jeho předseda a zdravotnický expert ODS Boris Šťastný. Tento názor potvrdilo i hlasování výboru, který ve svém jednomyslně přijatém usnesení vyzval ministra Leoše Hegera, aby ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami připravil a předložil strategii budoucího poskytování zdravotní péče ve státem přímo řízených zdravotnických lůžkových zařízeních. „Je naprosto nezbytné, aby ministerstvo stanovilo, které nemocnice si stát chce nechat a které je možné v budoucnu převést nebo prodat. Zároveň musíme vědět, jakou péči a v jakém rozsahu budou tato zdravotnická zařízení poskytovat,“ uvedl Boris Šťastný. Podle jeho názoru Praha metropolitní nemocnici potřebuje, a proto by

v budoucnosti podpořil konkrétně převod Bulovky nebo krčské Thomayerovy nemocnice. „Naopak považuji za vyloučené, aby se krajská nemocnice stala z IKEM nebo Ústavu péče o matku a dítě, které poskytují vysoce specializovanou péči také mimopražským pacientům. Na jejich provoz by navíc Praha neměla dostatek finančních prostředků,“ dodal Boris Šťastný. Další diskuze o podobě pražského zdravotnictví proto musí probíhat na základě věcně podložených analýz ministerstva zdravotnictví. „Jen tak může ministerstvo spolu se současným vedením Prahy vyvrátit dojem, že primárním cílem chystaného převodu nemocnic není zlepšení zdravotní péče pro Pražany, ale vyvedení lukrativního majetku státu a jeho budoucí privatizace,“ dodal Šťastný.

Parlamentní magazín

37


STOLETÍ ÎENY Heslo Mary Kay zní: Obohacujeme životy žen. Co to pro Vás konkrétně znamená? Jsou to pro mě konkrétní příběhy žen. Neznám všechny kosmetické poradkyně, ale s těmi nejúspěšnějšími se pravidelně potkávám. Pro mě jsou to i drobnosti. Pamatuji si, jak mi jednou jedna z nich řekla, že díky tomu, že prodala hodně přípravků a hodně si vydělala, mohla své dceři koupit parádní kočárek s vybavením, což by si před rokem nemohla vůbec dovolit. Taky si vzpomínám na jednu mladou maminku, která si pochvalovala, že díky časové flexibilitě, kterou jí práce v Mary Kay umožňuje, nepromeškala žádnou akci a besídku dcery ve škole. Další žena si díky Mary Kay udělala řidičský průkaz. V hlavě se mi vynořují konkrétní příběhy. Ženy hodně zmiňují, že se jim zvýšilo sebevědomí a uvědomily si, že i ony jsou krásné. Myslím, že každá žena může být krásná. Jak Mary Kay ovlivnila Váš život? Určitě mě hodně obohatila. Kdybyste mě viděla před 12 lety, tak byste mě nepoznala. Byla jsem sportovní typ, hrávala jsem volejbal, vůbec jsem se nelíčila. Mám citlivé oči a jakýkoli odličovač očí mě dráždil, měla jsem flíčky, přestože jsem vyzkoušela hodně dobré přípravky pro citlivé oči. Teď se samozřejmě líčím. Dřív jsem nenosila podpatky, teď mě to baví. Zakladatelka společnosti Mary Kay Ash kladla velký důraz na filozofii a na lidský potenciál. V každé ženě se toho skrývá hodně a je potřeba to objevit a pěstovat, s čímž souhlasím. Snažím se rozvíjet sama sebe a dát stejnou příležitost všem ženám. Začínala jste jako asistentka ve společnosti Johnson & Johnson. Jak jste se dostala k práci v Mary Kay? Původně jsem do Mary Kay jít pracovat nechtěla, v té době jsem totiž byla rozhodnutá odejít z byznysu. Nicméně v Mary Kay tenkrát jako generální ředitelka pracovala moje tehdejší kolegyně z Johnson & Johnson a nabídla mi volné místo marketingové ředitelky. Nejdřív jsem odmítla, ale když mě pozvala na schůzku a já viděla, jak to tu vypadá, lahvičky s přípravky, prostě mě to chytlo.

Sen o rÛÏovém mercedesu PfiestoÏe generální fieditelka Barbora Chuecos ãeské a slovenské poboãky kosmetické spoleãnosti Mary Kay pÛvodnû kosmetiku vÛbec nefie‰ila, nyní je pro ni krása kaÏdodenním chlebem. KaÏdá Ïena mÛÏe b˘t krásná, tímto heslem se jedna z nejv˘znamnûj‰ích Ïen ãeského byznysu a maminka ãtyfiletého syna fiídí. 38

Parlamentní magazín

Ve společnosti Mary Kay působíte již od roku 2000. S jakými očekáváními jste do společnosti přišla? Rozhodně jsem nečekala, že se dostanu na pozici generální ředitelky. Měla jsem přání dobře pracovat v marketingu. V té době jsem byla čerstvě rozvedená, chtěla jsem najít muže, založit rodinu, to byl můj hlavní cíl. Když jsem byla po nějaké době povýšena na ředitelku, tak se přede mnou vyrýsovaly hned na začátku dva cíle. V té době jsme neměli snad ani 1000 kosmetických poradkyň. V Mary Kay postupujete po hierarchii, když jste hodně úspěšná, můžete se posunout na vyšší pozici a z ní na vyšší a tak dále. V ČR ani na Slovensku tehdy neexistovala pozice, které se anglicky říká national sales director, což je někdo, kdo má pod sebou hodně týmů a kosmetických poradkyň. V USA jich byla spousta, v Evropě v některých zemích je už taky měli. Můj cíl byl, abychom to taky dokázali. Teď máme national sales director tři.

www.parlamentnimagazin.cz


STOLETÍ ÎENY Druhým mým cílem bylo, aby i naše nejlepší poradkyně měly stejně jako v USA, kde mají růžové kadilaky, své růžové vozy. Firma musí získat sílu, aby takové relativně drahé motivační programy mohla zavést, což se nám podařilo. České a slovenské national sales directors řídí růžové mercedesy, nejlepší kosmetické poradkyně na nižší úrovni mají růžové oktávie.

Chovej se k druh˘m, tak jak chce‰, aby se oni chovali k tobû Příklad vzniku Mary Kay bývá často uváděn jako splnění amerického snu. Společnost založila Mary Kay Ash v roce 1963 se základním kapitálem 5000 dolarů a několika kosmetickými poradkyněmi. Postupem času se Mary Kay stala jednou z nejprodávanějších kosmetických značek v USA a její zakladatelka jednou z nejobdivovanějších podnikatelek. Je její odkaz živý i dnes? Určitě, důkazem je, že firma celosvětově pořád roste, pobočky Mary Kay vznikají v dalších zemích. Samozřejmě nejvíc sleduji dění v ČR a na Slovensku, kde rosteme rok co rok, přestože se ekonomická situace na celém světě značně zkomplikovala. Na odkazu naší zakladatelky je pro mě nejživější její filozofie, kterou se ve firmě stále řídíme. Vaše filozofie je založena na Zlatém pravidlu. V čem spočívá? Je to velmi jednoduché. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. A to ve všech situacích, v práci i v osobním životě. Společnost byla založena na principu víry na prvním místě, rodiny na druhém a kariéry na třetím místě. Jak se daří tyto tři pilíře vybalancovat Vám? Pro každou ženu, která má rodinu a pracuje, je to vždy oříšek. Nechci hrdě tvrdit, že to mám úplně zvládnuté, ale myslím si, že se mi to daří. Přestože mám tuto práci, mám zároveň hodně času na rodinu, na čtyřletého syna. Čas na rodinu si udělám, snažím se pracovat hodně flexibilně a efektivně, rozhodně nevysedávám od rána do noci v kanceláři. Kolik kosmetických poradkyň u Vás působí? U nás a na Slovensku jich je přes 13 000. Jsou mezi nimi i muži? Nějaké muže máme, ale ženy mají naprostou převahu. Někteří muži pracují v páru se svou manželkou nebo partnerkou, někdy přinášejí kontakty, když mají povolání, které tomu nahrává. Jsou i muži, kteří sami nabízejí výrobky, mají na to talent, ale takových je málo.

Jaké zázemí a prostor pro rozvoj kosmetickým poradkyním nabízíte? Klademe velký důraz na školicí systém. První školení dostane nová kosmetická poradkyně od své poradkyně, která je zodpovědná za její rozjezd. Nová poradkyně dostane startovací kufřík s přípravky, materiály, literaturu a přehled školení, která může navštívit. Pořádáme firemní školení, velké akce během celého roku, někdy jen pro ty poradkyně, které už mají své týmy, někdy pro úplně všechny. Máme hezký systém školení, který vymyslela Mary Kay Ash, založený na tom, že ty nejlepší poradkyně školí ostatní. Oslovujeme ty nejlepší, aby se podělily o své zkušenosti a předaly je kolegyním.

Charita je velmi dÛleÏitá Mary Kay je známá tím, že celosvětově podporuje různé charitativní programy. Na jaké organizace se zaměřujete u nás? Pro nás je stejně jako na celém světě podpora charitativních organizací velmi důležitá. Od roku 2003 spolupracujeme s Fondem ohrožených dětí, na Slovensku se sdružením Orin Panacea, které se zabývá revitalizací nemocnic a zdravotnických zařízení s cílem zlepšit kvalitu života dětských onkologických pacientů. Máme i další menší charitativní projekty, např. podporujeme dětský domov ve FrýdkuMístku. Pomáháme jednak finančně, ale také osobně, kdy naši zaměstnanci nejmíň jednou za rok přijdou do organizací osobně pomáhat. V Klokánku pořádáme dětský den, se sdružením Orin Panacea letní tábor. Nedávno jsme u příležitosti narozenin Mary Kay Ash, 12.5., realizovali akci Daruj krev s Mary Kay v 15 nemocnicích v ČR, každá žena dostala možnost vyzkoušet kosmetické poradenství a muž dostal poukázku pro ženu nebo maminku. Další náš projekt má název Krása, která se počítá. Je to globální projekt, probíhající ve všech zemích, kde Mary Kay působí. Vždy se zvolí jeden výrobek, z jehož prodeje jde určitá částka na charitu, letos je to lesk na rty – výtěžek jde lokální organizaci, u nás tedy Fondu ohrožených dětí a na Slovensku sdružení Orin Panacea. Jaké kosmetické přípravky Mary Kay patří mezi Vaše nejoblíbenější? Určitě odličovač na oči, teď rozhodně nedám dopustit na naši řadu Timewise, především rozjasňující sérum, které vyrov-

nává tón pleti. Miluji pocit opečovávání se. Naše výrobky používám velmi ráda, taky je ráda daruji kamarádkám. Je to hezký pocit být hrdá na to, kde pracuji. Naše produkty získaly mnoho ocenění, například řasenka a řada Saténové ruce získaly cenu výrobek roku od asociace vizážistů a stylistů.

Jsme tady, abychom svût zkrá‰lily Jaké je postavení Mary Kay na trhu, rostete? Jakých tržeb jste v loňském roce dosáhli? V loňském roce jsme dosáhli více než šestiprocentního růstu. Jsem ráda, že rosteme i v letech, kdy se ekonomika zpomalila. Byli jsme zvyklí na dvouciferný růst, teď poslední dva roky to bylo pod 10 %. S rokem 2012 se situace oživuje. Když porovnáme první čtyři měsíce s loňskem, vypadá to, že opět rosteme nad 10 %. Vidím to optimisticky, všude, kde se Mary Kay dostane na trh, je úspěšná, byť to někdy chvíli trvá. Stále se otvírají nové trhy, poslední pobočka v Evropě byla otevřena v Arménii. Naší hlavní devizou je osobní kontakt zákaznice a kosmetické poradkyně. Nechceme vám prodat produkty, dokud si je nevyzkoušíte. V loňském roce jste se v anketě ihned.cz stala vítězkou čtenářského hlasování o nejvýznamnější ženu českého byznysu. Co pro Vás toto vítězství znamená? Měla jsem radost, že to bylo další zviditelnění Mary Kay. Těší mě, když se o Mary Kay mluví jako o společnosti nabízející kvalitní výrobky, kterými se mohou ženy hezky upravit a jejímž prostřednictvím se mohou realizovat. Poradkyně často po nějaké době nemluví o práci v Mary Kay jako o svém podnikání, ale poslání, což mě velmi těší. Ráda bych, aby každá žena absolvovala bezplatné kosmetické poradenství, aby si vyzkoušela, jaké to je nechat se opečovávat. Líbí se mi filozofie naší zakladatelky, že každá z nás má na sobě pracovat, jsme tady, abychom svět zkrášlily, snažily být se milé a pozitivní. Mary Kay Ash mluvila o tom, že všechny problémy jsou zakuklené příležitosti a záleží na našem přístupu k životu. Ze všeho se můžeme zhroutit, anebo si říct, je to špatné, ale já z toho něco udělám. Myslím, že podstata firmy je moc hezká a naplňuje mě, když vidím kolem sebe tolik krásných a sebevědomých žen. Helena Kuncová

Společnost Mary Kay je jednou z největších kosmetických společností zabývajících se přímým prodejem pleťové a dekorativní kosmetiky. Dnes je zastoupena ve více než 35 zemích světa a pracuje pro ni více než 2 400 000 nezávislých kosmetických poradkyň. Společnost založila paní Mary Kay Ash v roce 1963. V České republice působí společnost od roku 1997 a na Slovensku od roku 2000.

Parlamentní magazín

39


PRÁVO A LEGISLATIVA

Vesele se dál „spoiluje“ Bezkonkurenãnû nejpodivnûj‰ím zákonem ãeského právního fiádu je zákon o sluÏbû státních zamûstnancÛ ã. 218/2002 Sb., sluÏební zákon. UÏ jenom to, Ïe byl vyhlá‰en 28. 5. 2002, ale z jeho pÛvodních 254 paragrafÛ by asi 139 mûlo b˘t úãinn˘ch, tedy závazn˘ch, lidovû platit, aÏ od 1. 1. 2015, dûlá ze zákona spící legislativní monstrum.

TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

Vefiejná správa, pokud jde o ekonomickou pfiitaÏlivost, jen velmi obtíÏnû konkuruje soukromé sféfie, kde lze zamûstnancÛm v podstatû bez omezení poskytovat rÛzné benefity a v˘hody.

40

Parlamentní magazín

Časový odstup mezi přijetím zákona a jeho účinností, odborně legisvakance, není nic neobvyklého, ovšem je-li v řádu měsíců. Výjimkou je nový občanský zákoník, platný od 22. 3. letošního roku, ale účinný od 1. 1. 2014. To je ovšem předpis o 3080 paragrafech, zatímco zákon o službě státních zaměstnanců jich nemá ani desetinu toho počtu. S popsanou kuriozitou bezprostředně souvisí i to, že účinnost služebního zákona byla pětkrát posunuta dopředu, naposled zákonem č. 445/2011 na zmíněný rok 2015. Tohle zjištění nutně vede k otázce, proč se to stalo, když na potřebě zákona upravujícího státní službu se obecně všichni shodují. Minimálně dvakrát bylo udržení zákona v hibernovaném stavu zdůvodňováno ekonomickou náročností úřednické reformy. V roce 2003 například vláda navrhla odklad účinnosti s tím, že napřesrok tak uspoří 8 mld. Kč. Jestli se to díky „postrkovací“ novele, vedené pod č. 281/2003 Sb., podařilo, jsem nezjistil. Jisté pouze je, že další odkládací novela, publikovaná pod č. 531/2008 Sb., byla odůvodňována nutností „restriktivních výdajových opatření v návrhu rozpočtu na rok 2007“. Později se důvody změnily, takže poslední oddálení účinnosti zákona se událo ve jménu celkové změny koncepce, která by měla zasáhnout nejen úředníky státní správy, ale veškeré správy věcí veřejných, za čímž účelem má Ministerstvo vnitra nachystat nový věcný záměr zákona. A tudíž by bylo nesmyslné investovat do systému, na němž by po pár letech, díky další reformě, nezbyl kámen na kameni, což logiku pochopitelně má. Problém je, že jsem se nikde v elektronickém prostředí zmínky o věcném záměru nového zákona nedopátral. Ministerstvo vnitra na svém webu aktuálně inzeruje pouze legislativní práce na návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, na nové úpravě vstupu a pobytu cizinců a na změně zákona o územních samosprávných celcích. S vidinou horizontu stávajícího volebního období a politické obtížnosti prosadit zákon, který neakceptuje ani opozice, to ale s novým zákonem moc dobře nevypadá. Dvanáct let stará důvodová zpráva k návrhu služebního zákona mimo jiné tvrdí, že „dosavadní pracovní úprava zaměstnaneckých poměrů zaměstnanců v ministerstvech a správních úřadech (orgánech státní správy) nevyhovuje požadavkům společnosti a státu z formálně právních a věcných důvodů, ale ani z hlediska mezinárodního kontextu“. To by se zřejmě dalo tesat, a nejlépe do nějakého hodně trvanlivého materiálu, protože tenhle popis problému nám asi ještě nějakou dobu vydrží. Stejná důvodová zpráva (sněmovní tisk 792, II. volební období, rok 2000) uvádí celou řadu dalších argumentů pro přijetí nové úpravy poměrů státních úředníků. Z nich lze namátkou

vybrat například poukaz na podceňování a znevažování práce zaměstnanců v ministerstvech a správních úřadech. Dál třeba to, že státní správa zatím není v České republice považována za stabilizující prvek, který by neměl být ovlivňován výsledky voleb, ale z pohledu politických stran se určitá funkční místa nahlížejí jako určité „vlastnictví“, které si lze rozdělit. Takovým přístupem se údajně vyznačoval americký systém zvaný spoils (kořist), který se uplatňoval ve Spojených státech amerických až do sedmdesátých let minulého století. Také dosavadní systém odměňování, založený zákonem o platu a odměně, nevyhovuje požadavkům odměňování ve státní službě. Z důvodové zprávy též vyplývá, že ani Evropská unie není právní úpravou dopadající na státní a správní úředníky příliš nadšena. Takže se dál vesele „spoiluje“ a Evropská unie holt bude muset být ještě trochu trpělivá. Naštěstí má, mimo jiné i díky řeckým úředníkům, poněkud jiné starosti. Podrobnější rozbor zákona, jenž je toho času v poněkud neobvyklém stavu stand by, by svým rozsahem vysoce přesáhl prostor, který lze v tomto časopise využít. Jisté je, že zákon přináší celou řadu nových institutů, které mají vést ke stabilizaci úřednického kádru, kádru státních či správních úředníků, včítaje v to ale i poměrně sofistikovaný systém řízení o jejich případných pochybeních. Stanoví státním úředníkům řadu povinností, které vysoce přesahují to, co jim aktuálně ukládá zákoník práce. Namátkou zmíním povinnost zachovat při výkonu služby věrnost České republice, vykonávat službu nestranně a zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování, dodržovat právní předpisy, plnit služební úkoly na svém služebním místě osobně, řádně a včas, prohlubovat si vzdělání, dodržovat služební kázeň a mnoho dalšího. S trochou zjednodušení lze říct, že tímto souhrnem povinností by se státní úředníci dostávali na roveň takových profesí, jako jsou státní zástupci či soudci, po kterých se také kupříkladu vyžaduje, aby se zdrželi všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Nová jsou i práva státních zaměstnanců, například právo na zajištění textu právních předpisů, sbírek soudních rozhodnutí a v přiměřeném rozsahu též odborných časopisů, odborné literatury, na veřejné

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA užívání služebního označení státního zaměstnance, na prohlubování vzdělání, ale také právo odmítnout vyřizovat ve styku se stranami služební úkoly, které nepatří podle zvláštních právních předpisů do působnosti služebního úřadu. A dokonce odmítnout plnit služební úkol, který má podle zvláštního právního služebního předpisu splnit osobně představený. Dostatečná část zákona je věnována i kárné odpovědnosti státních úředníků, jejichž součástí jsou i kárná opatření, z nichž nepochybně nejpřísnější je propuštění ze služebního poměru. Kárnou pravomoc by pak měly kárné komise složené ze státních zaměstnanců. Lze jistě diskutovat o vhodnosti stávající (neživé) úpravy, zdá se však být zjevné, že ne-li všichni, tak minimálně od určité úrovně, by státní úředníci, případně úředníci veřejné správy, měli mít speciální právní režim svého úřadu. Přitom lze souhlasit s poukazem na to, že se tak stávají jakousi zvláštní kastou zaměstnanců. Nedomnívám se ale, že by to měl být negativní efekt, ale zcela žádoucí stav. Veřejná správa, pokud jde o ekonomickou přitažlivost, jen velmi obtížně konkuruje soukromé sféře, kde lze zaměstnancům v podstatě bez omezení poskytovat různé benefity a výhody. Striktně logicky vzato, tedy vycházeje z toho, že peníze jsou obvykle až na prvém místě, by na veřejný

sektor měli zbývat pouze méně kvalitní pracovníci. Naštěstí to tak úplně neplatí, pro řadu velmi dobrých úředníků představuje veřejný sektor lákavý prostor pro vlastní uplatnění, ale při lepších podmínkách by se jich dalo zlákat více a nadto není dlouhodobě dobré stavět personální politiku na altruizmu zaměstnanců. Jsem dokonce přesvědčen, že celkové pracovní poměry v řadě soukromých firem jsou neutěšené a jediné, co tam zaměstnance drží, jsou právě a jen ty peníze. Pokud by

tím nebo nesprávným úředním postupem. Vylepšení spočívalo v tom, že zatímco doposud stát, musí-li uhradit škodu, způsobenou chybným úředním rozhodnutím či postupem, může pak požadovat na úředníku, který špatně rozhodl, úhradu tohoto odškodného. A z této možnosti chtěli autoři návrhu novely udělat povinnost. Představu, že se práce státního úřednictva zkvalitní jen díky regresnímu Damoklovu meči nad jejich hlavou, rozhodně nesdílím.

„Pro fiadu velmi dobr˘ch úfiedníkÛ pfiedstavuje vefiejn˘ sektor lákav˘ prostor pro vlastní uplatnûní.“ veřejný sektor dokázal nabídnout to, co zaměstnanci běžně upřednostňují, včítaje v to slušné zacházení a garantovaný rejstřík speciálních práv, k tomu autoritativnost pozice, veřejný respekt a jistě i přiměřené finanční ohodnocení, lze se nadít, že by to přitáhlo i dost úředníků ze soukromých firem. Náhražkou takové nabídky zcela jistě nemůže být pokus několika poslanců vylepšit kvalitu práce státních úředníků metodou biče bez cukru. Zkusili to návrhem novely zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnu-

Naopak se domnívám, že by to vedlo ke dvěma negativním důsledkům. Jednak by se státní úředníci začali chovat ještě alibističtěji, aby vyloučili možnost, že by i jen potenciálně mohli být za nějaké rozhodnutí odpovědni, a dále by to znamenalo nárůst soudních sporů o zaplacení škody, které by český stát beznadějně prohrával. Takže je dobře, že návrh byl 9. května tohoto roku zamítnut. To ale nijak neřeší problém s neustále odkládanou účinností služebního zákona, když navíc mi cosi říká, že ani v roce 2015 nemusí být odkladům účinnosti konec.

INZERCE

BOJ PROTI VRÁSKÁM ZAČÍNÁ ZDE Získejte 11 výhod v boji proti stárnutí se 4 superúčinnými přípravky. Pleť, která nevypadá na svůj věk!

Vidět znamená věřit Jak ukázala 12týdenní klinická studie odborníků z oboru dermatologie:

TimeWise® ZÁZRAČNÁ SADA Před

Po

83 % žen zaznamenalo redukci jemných i hlubších vrásek. Až 25 % zlepšení pružnosti pleti. 100 % žen mělo jemnější, vláčnější pleť. 46% zlepšení rovnoměrnosti tónu pleti Kontaktujte svoji nezávislou kosmetickou poradkyni ještě dnes! ČR tel.: 296 114 177 nebo www.marykay.cz SR tel.: 02/206 564 00 nebo www.marykay.sk


DOBRÉ ZPRÁVY

Era pomáhá dûtem najít cestu domÛ V týdnu od 21. 5. může veřejnost na všech Finančních centrech Ery zakoupit za 30 Kč modrý kvítek a pomoci ztraceným dětem najít cestu domů. Pomněnkový týden pořádá už pošesté Linka bezpečí, která použije výtěžek z prodeje květů na provoz Linky vzkaz domů.

„Děti jsou naše budoucnost a my v Eře chceme, aby vyrůstaly v bezpečí. Bohužel všechny děti takovou možnost nemají, o to důležitější je činnost Linky bezpečí. Era je jejím generálním partnerem a na tuto akci věnovala 100 000 Kč, proto může jít celý výtěžek z akce na provoz Linky vzkaz domů. Pomněnky, které jsou letos módním a trendy

doplňkem, si může kdokoliv zakoupit na našich Finančních centrech. Pomněnky se určitě budou líbit všem dívkám a ženám, protože je možné používat je jako brože, gumičky do vlasů, ozdoby na balerínky či kabelku nebo jako prstýnky. Fantazii se v tomto případě rozhodně meze nekladou,“ říká Jitka Švejcarová, manažerka společenské odpovědnosti Poštovní spořitelny. Evropa si Mezinárodní den pohřešovaných dětí připomíná od roku 1986, první ale byla Severní Amerika, kde se 25. května 1979 ztratil cestou do školy šestiletý Etan Patz a stále po něm nejsou žádné stopy. Proto Pomněnkový den připadá právě na 25. květen. Symbolický modrý kvítek pomněnky říká za všechny pohřešované děti „nezapomeň na mě“. Linka bezpečí neustále řeší problémy

DraÏba kávovaru s Lucií Bílou pomohla handicapované Aniãce Po 14 dnech byla slavnostně ukončena aukce švýcarského výrobce kávovarů JURA a českého výrobce čerstvě pražené kávy BANUA o první kávovar Impressa s nesmazatelným podpisem zpěvačky Lucie Bílé. Kávovar z nejnovější limitované edice vydražili manželé Šochovi z Prahy za 42 333 Kč a převzali ho z rukou Zlaté slavice. Lucie Bílá předala i symbolický šek na tuto částku Boženě Jirků, ředitelce Konta Bariéry. Dar pomůže hlavně sedmnáctileté Aničce, jež má dětskou mozkovou obrnu a těžkou slabozrakost.

42

Parlamentní magazín

dětí, které se z různých důvodů bojí vrátit domů – ať už kvůli hádkám rodičů nebo známkám ve škole. Chráněná dílna v Neratově v Orlických horách letos vyrobila 13 700 pomněnek. „Jen šití každé pomněnky zabere asi tři minuty, celý proces výroby jednoho kvítku pak trvá přibližně deset minut. V Neratově je vyrábělo 13 lidí, kterým se během čtrnáctidenní nepřetržité pečlivé práce o pomněnkách už i dokonce zdálo,“ dodává Jitka Švejcarová. Pomněnky si může veřejnost zakoupit ve všech 63 Finančních centrech Ery. Přispět lze také pomocí platby přes PaySec (https://gateway.paysec.cz/GateWay.aspx?MicroaccountNumber=27775 55) nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777. „Tento kávovar je skvělý sympaťák, protože stisknete jedno tlačítko a zbytek udělá za vás,“ pochválila Lucie Bílá nový kávovar Impressa a dodala směrem k vydražitelům: „Doufám, že budete spokojeni stejně jako já a za Konto Bariéry vám moc děkuji.“ Manželé Šochovi úspěšně vydražili první kávovar z limitované edice JURA IMPRESSA J9 OneTouch Piano-White, signovaný podpisem Lucie Bílé s bohatou výbavou a exkluzivními šálky. K tomu čerstvě praženou kávu BANUA po celý rok. Paní Šochová se synem vše převzali osobně z rukou Zlaté slavice. Vydražená částka šla ve prospěch Konta Bariéry sedmnáctileté Aničce, která má dětskou mozkovou obrnu a těžkou slabozrakost. Je to však neuvěřitelná bojovnice. Dar jí pomůže zajistit speciální odlehčenou tříkolku, díky které bude moci opět naplno prožívat společné výlety se svojí rodinou. „Jsem moc ráda, že jsme díky aukci společnosti Jablum Czech s.r.o. mohli pomoci Aničce a dokonce nejen jí, protože částka přes 40 tisíc korun předčila naše očekávání. Dražba začínala poměrně riskantně na jedné koruně a mohla dopadnout úplně jinak. Dovolte mi také vzkaz pro šťastného kupce: Vždy, když si uděláte vynikající kávu z kávovaru Jura, oslaďte si ji pomyšlením, že jste někomu pomohli zlepšit jeho život. Díky!“ dodala Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.

www.parlamentnimagazin.cz


TRHY A KOMODITY

Investovat na rozvíjejících trzích je obtíÏné AÏ polovina pfiipravovan˘ch transakcí na rozvíjejících se trzích, které se podafií dotáhnout aÏ do fáze externí hloubkové kontroly (due diligence), nakonec selÏe. A u tûch, kde se objeví komplikace aÏ po uzavfiení dohody, dosahují dodateãné náklady aÏ 50 % hodnoty pÛvodní investice. Ukázala to studie PwC s názvem Jak se dostat na pravou stranu Delty: prÛvodce obchodníka na rozvíjejícím se trhu. Ta vychází z rozboru 200 fúzí a akvizic a také 20 rozhovorÛ s pfiedními manaÏery z nadnárodních spoleãností, ktefií se osobnû transakcí úãastní. Transakce na rozvíjejících se trzích b˘vají velmi komplikované a nepfiedvídatelné. Mezi zji‰tûní anal˘zy patfií napfiíklad to, Ïe v loÀském roce: • byla hodnota transakcí uskutečněných společnostmi ze západní Evropy a USA v rozvíjejících se zemích minimálně 4,2 bilionu Kč, • více než polovinu transakcí, které vstoupily do fáze hloubkové kontroly (due diligence), se nepodařilo dokončit, • největším rizikem vedoucím k nezdaru transakce jsou konflikty mezi partnery ohledně budoucí strategie společné firmy, • až 40 % akvizic skončí předčasně, protože se strany nedohodnou na ceně.

Studie odhalila tfii oblasti, v nichÏ dochází nejãastûji k problémÛm: • aktiva – transparentnost finančních informací, odůvodňování ceny, neetické obchodní praktiky, • prodejci – obtíže během vyjednávání, rozepře mezi obchodními partnery, • vláda – například zakáže akvizici kvůli obavě ze vzniku monopolu. „Očekáváme, že objem transakcí na rozvíjejících se trzích letos poroste. Investoři budou dál hledat po světě příležitosti pro nové obchody. Je zde celá řada růstových ekonomik, a je tedy z čeho vybírat. Země BRIC jsou zřejmou možností, ale jiné, jako jsou Nigérie, Indonésie a Mexiko, disponují značným potenciálem. Uzavírat obchody na rozvíjejících se trzích je však tvrdý byznys. Vyžaduje lidi se znalostí místního prostředí a schopností rychle reagovat na příležitosti, které tyto trhy nabízejí,“ říká Viera Kučerová, partner PwC Česká republika.

Témûfi 40 % transakcí selÏe kvÛli neshodû na cenû Hlavním problémem jsou rozdílná očekávání prodávajících a kupujících. Ty pramení z malého počtu srovnatelných transakcí, které by mohly být vodítkem k určení ceny. Vysoké ceny často vycházejí z předpokladu velkého ekonomického růstu. Tato očekávání se však ne vždy naplní. Cenu ovlivňuje i nejistota budoucího vývoje poptávky, distribučních kanálů a chování konkurence.

Viera Kuãerová partner PwC âeská republika

Spolupráce s vládou je mnohem rizikovûj‰í neÏ ve vyspûl˘ch ekonomikách Přibližně u 20 % transakcí, kdy je protistranou vláda V těchto ekonomikách hrozí, že představitelé státu budou jednat zaujatě nebo v zájmu třetí strany. Vážné riziko představuje zpoždění platby nebo neuznání nároku na ni. Rizikem pro zdárné uzavření investice může být i střídání na vládních pozicích. Při spolupráci s vládou je proto vhodné pracovat s několika scénáři vývojů. Také komunikace s úředníky na více úrovních státní správy zvyšuje šance na získání potřebných povolení a zároveň umožní lépe a včas odhadnout případné změny na vládních pozicích.

Po uzavfiení dohody se aÏ ve 30 % pfiípadÛ vyskytnou komplikace Poté, co proběhne fúze, jsou častým problémem rozdílné zájmy obchodních partnerů. Konflikt může nastat v kvůli odlišným názorům na budoucí strategii společného podniku nebo také v důsledku kulturních odlišností.

Pozor na neetické obchodní praktiky Málo vyspělé podnikatelské prostředí a špatná vymahatelnost práva dávají příležitost k neetickým obchodním praktikám. Důležité je proto nepodcenit hloubkovou prověrku (due diligence) obchodního partnera či kupovanou společnost, včetně jednotlivých oddělení a osob. red.

Hlavním problémem jsou rozdílná oãekávání prodávajících a kupujících. Ty pramení z malého poãtu srovnateln˘ch transakcí, které by mohly b˘t vodítkem k urãení ceny.


KARIÉRA

Roman Brestovansk˘ TomበMartínek nov˘m obchodním generálním fieditefieditelem spoleãnosti SAP âR Na pozici obchodního ředitele společnosti SAP ČR nastoupil lem spoleãnosti 1. května Tomáš Martínek. V SAP vede obchodní tým a je zodpovědný zejména za jeho řízení v oblastech Enterprise a SMB. DATASYS Jeho cílem je navázat na dosavadní úspěchy společnosti SAP ČR a posílit její pozici v nových perspektivních oblastech.

V čele společnosti DATASYS, špičkového poskytovatele služeb a řešení v oblasti informačních technologií, stojí Roman Brestovanský. Generálním Roman Brestovansk˘ ředitelem byl jmenován 2. května. Dosavadní ředitelka společnosti Iva Herlesová nově zastává pozici výkonné ředitelky a bude zároveň prokuristkou společnosti. Roman Brestovanský před příchodem do DATASYSu pracoval na vedoucích funkcích ve společnostech Siemens Nixdorf IT systems, INFORMIX Software či Logica CEE. Naposledy působil ve společnosti IBM, a to od roku 2003. Nejprve jako obchodní ředitel IBM Česká republika, později tři roky jako generální ředitel IBM Slovensko a naposledy byl zodpovědný za oblast státní správy v regionu střední a východní Evropy. Roman Brestovanský je absolventem ekonomie na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici.

Orange Group posiluje projektové oddûlení Společnost Orange Group, a.s., český specialista na oblast komerční bezpečnosti, posiluje svůj tým a na pozici projektového manažera přijala Petra RÛÏiãková Ing. Petru Růžičkovou. Ta bude v Orange Group zodpovědná zejména za řízení vzdělávacích a HR projektů se zaměřením na problematiku bezpečnosti. Petra Růžičková vystudovala Fakultu životního prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor revitalizace krajiny. Před nástupem do společnosti Orange Group pracovala dva roky jako odborná referentka v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR; v roce

44

Parlamentní magazín

Do SAP ČR přichází Tomáš Martínek ze společnosti NetApp, kde působil jako country manager a enterprise sector manager TomበMartínek pro Českou republiku a Slovensko. V minulosti také spoluzakládal lokální pobočku společnosti EMC, kde zastával funkci country and district sales manager a i pod jeho vedením se stala jednou z nejúspěšnějších společností na českém trhu zabývajících se skladováním a správou dat. Tomáš Martínek vystudoval České vysoké učení technické v Praze, fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Hovoří anglicky a rusky. Mezi jeho zájmy patří četba, běh, volejbal a snowboarding. 2001 zahájila jedenáctiletou kariéru v jedné z největších bezpečnostních agentur v ČR, G4S, kde pracovala jako vedoucí HR oddělení. Podílela se na organizaci výběrových řízení, mimořádných personálních náborů a také na realizaci vzdělávacích aktivit pro zaměstnance bezpečnostního sektoru.

nového generálního ředitele bude stabilizace ŘSD, včetně zkvalitnění komunikace vůči spolupracujícím subjektům a veřejnosti, dořešení problematiky dálnice D47 a modernizace D1. V neposlední řadě bude jeho úkolem úspěšně čerpat finanční prostředky z evropských fondů a připravit projekty pro nové rozpočtové období.

¤editelství silnic BESIP má a dálnic povede nov˘ nové vedení generální fieditel Novým ředitelem státní organizace Ministr dopravy Pavel Dobeš jmenoval do funkce generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Čermáka. Tato státní příspěvDavid âermák ková organizace tak bude mít svého oficiálního šéfa. David Čermák nahradí Reného Porubu, který byl pověřen řízením této organizace od září 2011. „Chtěl bych ujistit, že jmenování pana Davida Čermáka je podmíněno zpracováním strategického dokumentu, který bude předložen ministru dopravy nejpozději do konce května a bude prodiskutován jak na úrovni Ministerstva dopravy, tak bude konzultován s panem premiérem. Schválení tohoto dokumentu bude znamenat potvrzení pana Čermáka ve funkci generálního ředitele,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš. Jednoznačnými prioritami

BESIP se stal Roman Budský. Ministr dopravy Pavel Dobeš nového šéfa BESIP jmenoval s účinností od 15. května 2012. Personální změny mají přispět zejména k akceleraci činností, které jsou před oddělení BESIP Ministerstva dopravy postaveny. Podle nového ředitele Romana Budského bude nadále samostatné oddělení BESIP aktivně plnit příslušné úkoly vyplývající hlavně z aktuální Národní strategie bezpečnosti silničního provozu do roku 2020. Činnost samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy bude v krátkodobém horizontu zaměřena na dva základní směry: dopravní výchovu předškolní, školní a středoškolské mládeže a dále pak na dopravně bezpečnostní aktivity v rámci tematicky zaměřených měsíců. V oblasti dopravní výchovy bude třeba především dopracovat příslušné výukové metodiky (postavené na modulárním principu) včetně podpůrných materiálů pro pedagogy a vlastní vedení výuky.

Hodnû úspûchÛ na nov˘ch pozicích vám pfieje redakce PM www.parlamentnimagazin.cz


TRH PRÁCE

Kapitál pro dal‰í rozvoj podnikání lze najít i za hranicemi âeské republiky S hledáním zahraničního partnera, který má zájem o další rozvoj podnikání ve stejném oboru a který by zachoval či dokonce rozšířil stávající aktivity a vytvořil nová pracovní místa, pomáhá českým firmám projekt CzechLink agentury CzechInvest. V současnosti projekt CzechLink eviduje na 30 českých firem, které zvažují akvizici se silným zahraničním partnerem. A zájem o vzájemné kapitálové či strategické partnerství se zvyšuje. Jak ze strany tuzemských podniků, tak zahraničních investorů. „Od doby, kdy projekt CzechLink koncem roku 2010 vznikl, se úspěšně zavedl. Zahraniční investory, kteří mají zájem o partnerství s českými podniky, láká zralý český trh a míra provázanosti jejich investičních cílů na zákazníky, která jim umožňuje dosáhnout atraktivního zisku. Investoři v České republice hledají příležitosti, které vhodně doplní jejich stávající aktivity a prostřednictvím kterých budou moci expandovat do oblastí, v nichž dosud neoperují,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Pro tuzemské firmy projekt CzechLink naopak skýtá možnost nalézt kapitál a partnera, který se bude aktivně podílet na dalším chodu a rozvoji společnosti. „Takové partnerství nejčastěji vyhledávají české společnosti z oblasti automobilového průmyslu a přesného strojírenství. Většina z nich jsou malé a střední podniky do sta zaměstnanců, přičemž téměř 60 % českých společností zapojených do projektu má zájem o stoprocentní akvizici zahraničním partnerem,“ doplňuje Miroslav Křížek. Po vhodných kapitálových či strategických partnerech se u nás nejčastěji rozhlíží investoři z tradičních zemí, v nichž sídlí nadnárodní společnosti, jako jsou Spojené státy, Velká Británie nebo Japonsko, ale i firmy, které jen hledají cestu na středoevropský trh – Švédska, Dánska či Španělska. Hledají zde dostatečné zhodnocení vloženého kapitálu, ať už tím, že jim přinese vyšší tržby nebo vytvoří předpoklad pro snížení jejich stávajících nákladů.

Projekt CzechLink vznikl jako reakce na vzrůstající poptávku po kapitálovém propojení zahraničních investorů a českých firem. Jeho cílem je kapitálově posílit české společnosti, zvýšit příliv zahraničních investic a usnadnit kontakt se strategickými partnery. Přihlášeným českým firmám odborníci z agentury CzechInvest zdarma vypracují komplexní prospekt s analýzou finančních výsledků, který pak agentura aktivně nabízí v zahraničí i v České republice. Firmy, které mají zájem o vyhledání kapitálového či strategického partnera, s nímž by

„Cílem projektu CzechLink je kapitálovû posílit ãeské spoleãnosti, zv˘‰it pfiíliv zahraniãních investic a usnadnit kontakt se strategick˘mi partnery.“ se mohly dále rozvíjet, se mohou do projektu registrovat prostřednictvím přihlášky na webových stránkách agentury CzechInvest: www.czechinvest.org/czechlink. Podmínkou účasti v projektu je pětiletá historie a funkčnost společnosti, podnik tedy nesmí být v konkurzu nebo třeba v likvidaci. Informace zahraničním zájemcům o konkrétním investičním cíli v České republice bude agentura CzechInvest předávat pouze na základě smlouvy. Účast v projektu je zdarma.

Praha vyhla‰uje v˘zvu k pfiedkládání projektÛ pro usnadnûní vstupu na trh práce Rada hlavního města Prahy odsouhlasila v květnu vyhlášení 5. výzvy operačního programu Praha Adaptabilita, která je zaměřena na podporu vstupu na trh práce. V rámci této výzvy mohou žadatelé předkládat projekty, které mají napomoci snazšímu začleňování znevýhodněných osob na trh práce nebo podporovat soulad pracovního a soukromého života. „Konkrétně se jedná například o podporu znevýhodněných osob při hledání a udržení práce, tréninky pracovních dovedností vedoucí k pracovnímu uplatnění, rozvoj aktivit podporujících prodlužování pracovního života, ale také různé podpůrné a vzdělávací aktivity pro rodiče

na mateřské či rodičovské dovolené, podpora vzniku pracovního prostředí vstřícného k rodinám a mnoho dalších,“ vyjmenovává radní Eva Vorlíčková (TOP 09), která zodpovídá za agendu evropských fondů na Magistrátu hlavního města Prahy. Na tuto výzvu je vyčleněno 250 milionů korun a žádat v jejím rámci mohou o evropské dotace nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty patřící mezi tzv. mikropodniky či malé a střední podniky. Projektové žádosti mohou žadatelé předkládat pouze osobně, a to od 23. května 2012 do 1. srpna 2012 do 14.00 hodin. „Předpokládaným termínem schválení projektů zastupitelstvem hlavního města Prahy je měsíc prosinec letošního roku,“ dodává radní Eva Vorlíčková.

Parlamentní magazín

45


ZISKY A TRÎBY

Skupina âeské dráhy loni hospodafiila s témûfi pÛlmiliardov˘m ziskem Čistý zisk po zdanění ve výši 491 milionů korun vykázala za rok 2011 Skupina České dráhy (účtováno podle mezinárodních účetních standardů IFRS). Celkové provozní výnosy meziročně stouply o 1,9 mld. Kč, tj. o 5,3 %). Tržby z osobní přepravy meziročně stouply o 216 mil. Kč (o 3,3 %), došlo k meziročnímu nárůstu počtu cestujících o 3,1 mil. (o 1,9 %). Tržby z nákladní dopravy meziročně vzrostly o 280 mil. Kč (+2 %) a mzdové náklady klesly o 790 mil. Kč (–6 %). Tyto faktory se výrazně pozitivně promítly do vývoje provozního hospodářského výsledku (EBIT) Skupiny ČD, který meziročně vzrostl na 998 mil. Kč z předchozí ztráty ve výši 955 mil. Kč. Ukazatel EBITDA vykázal podobný pozitivní nárůst

(meziročně o více jak 43,5 %) a dosáhl hodnoty 6,7 mld. Kč. Pozitivní vývoj hospodaření vykazuje také nákladní doprava. Ztráta ČD Cargo se meziročně snížila o téměř 800 mil. Kč, a firma tak skončila loňské hospodaření se ztrátou –59,9 mil. Kč. Díky mírnému růstu ekonomiky v roce 2011 vzrostly nákladní dopravě o 2 % tržby. Zároveň se podařilo výrazně ušetřit na personálních nákladech (o 282 mil. Kč) a meziročně klesla také výkonová spotřeba (o 301 mil. Kč).

Spoleãnost ABB âeská republika vykázala 15% nárÛst trÏeb za rok 2011 Společnost ABB Česká republika oznámila své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2011, připravené v souladu s českým účetním systémem. Společnost vykázala v roce 2011 15% růst tržeb v rekordní výši 11,1 miliardy Kč. Počet zaměstnanců rovněž vzrostl na 3058, a to především díky rozšíření brněnského závodu na vzduchem izolované rozvaděče a výrobky nízkého napětí. „Společnost ABB je významnou součástí českého průmyslu a já jsem hrdý na úspěchy a pozitivní finanční výsledky, kterých naše pobočka dosahuje,“ uvedl Hannu Kasi, generální ředitel ABB Česká republika, a dodal: „V roce 2012

očekáváme mírný růst na základě příznivých prognóz budoucího vývoje na některých vývozních trzích. Firma si letos připomíná již 20 let působení na českém trhu a za tu dobu realizovala mnoho akvizic a prestižních zakázek. K jedné z největších patří například kompletní dodávka elektrozařízení pro nový blok K7 elektrárny Alpiq Generation Kladno ve výši cca 470 mil. Kč.

ING vykázala za 1. ãtvrtletí roku 2012 ãist˘ udrÏiteln˘ zisk ve v˘‰i 705 milionÛ eur Celkový čistý zisk skupiny ING za 1. čtvrtletí roku 2012 činil 680 mil. eur, po započítání dopadu odprodejů a zvláštních položek. Udržitelný výsledek banky před zdaněním vzrostl oproti 4. čtvrtletí 2011 o 65,1 % a činil 1,126 mil. eur, díky menšímu snížení hodnot u dluhopisů. Tyto výsledky zahrnují –304 mil. eur přecenění (CVA/DVA), stejně jako

46

Parlamentní magazín

změny reálné hodnoty vlastních závazků na úrovni Tier 2, v souvislosti se zpřísněním úvěrového rozpětí. Bez tohoto vlivu by výsledky banky klesly jen o 6,8 % v porovnání se silným 1. čtvrtletím roku 2011. Provozní výsledek v oblasti pojištění dosáhl 475 mil. eur především díky vysoké investiční marži a vyšším poplatkům a výnosům z pojistného. Prodeje vzrostly oproti 1. čtvrtletí roku 2011 o 5,1 % a oproti 4. čtvrtletí roku 2011 o 29,6 %. Udržitelný výsledek byl ovlivněn ztrátami ze zajištění pro ochranu regulatorního kapitálu, což vedlo k základní ztrátě před zdaněním ve výši 18 mil. eur.

Skupina âEZ dosáhla v prvním ãtvrtletí 2012 ãistého zisku 14,4 miliardy korun Výnosy energetické Skupiny ČEZ meziročně vzrostly o 4 miliardy korun (o 7 %) a dosáhly výše 60,8 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně poklesl o 0,3 miliardy korun (o 1 %) a dosáhl výše 26,3 miliardy korun, čistý zisk meziročně poklesl o 2,8 miliardy korun (o 16 %) a dosáhl 14,4 miliardy korun. Hlavním důvodem meziročního poklesu zisku bylo nepříznivé tarifní rozhodnutí regulátora v Albánii a mimořádné derivátové a kurzové zisky v prvním čtvrtletí 2011. Za celý letošní rok Skupina ČEZ očekává meziročně vyšší čistý zisk ve výši 41,0 miliardy korun. Meziroční růst výnosů Skupiny ČEZ byl způsoben zejména růstem realizačních cen elektřiny a zvýšením objemu výroby v uhelných a obnovitelných zdrojích.Výroba elektřiny Skupiny ČEZ v ČR v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 3 % a dosáhla úrovně 17,6 TWh. Nejvíce se v uvedeném období zvýšila výroba v uhelných elektrárnách (+ 0,4 TWh) a obnovitelných zdrojích (0,1 TWh). Výroba v jaderných elektrárnách meziročně zůstala na zhruba stejné úrovni. V meziročním srovnání čistého zisku se negativně projevily mimořádné derivátové a kurzové zisky z roku 2011. Čistý zisk Skupiny ČEZ tak meziročně poklesl o 16 % a dosáhl 14,4 miliardy korun. Skupina ČEZ nadále očekává, že za celý letošní rok dosáhne meziročně mírně vyššího čistého zisku ve výši 41 miliard korun.

www.parlamentnimagazin.cz


VELETRHY ních provozech. ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY patří firmě ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, spol. s r.o., za tiskárnu Markem-Imaje 9232 1.1G.

Ohlasy po veletrhu z fiad odborn˘ch garantÛ:

Ocenûné strojírenské technologie Od 13. do 16. bfiezna se v Praze uskuteãnila premiéra prÛmyslov˘ch veletrhÛ FOR INDUSTRY, FOR LOGISTIC, FOR ELECTRON, FOR ENERGO a FOR AUTOMATION zamûfien˘ch na strojírenství, logistiku, elektrotechniku, energetiku a automatizaci za úãasti 326 vystavovatelÛ z 10 státÛ. Areál PVA EXPO PRAHA v LetÀanech pfiivítal 16 842 náv‰tûvníkÛ, kter˘m se na jednom místû pfiedstavila celá fiada nov˘ch produktÛ a technologií z rÛzn˘ch oborÛ prÛmyslu a díky tomu získali informace o aktuálních tématech i v˘voji v jednotliv˘ch oblastech. Do soutěže o nejlepší exponát nebo technologii GRAND PRIX mohly vystavující firmy přihlásit výrobek, který je inovativní, přináší pokrok v daném oboru a svými parametry je srovnatelný se světovou úrovní. Odborné hodnotitelské porotě soutěže GRAND PRIX – FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC předsedal doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. Z celkem 19 přihlášených exponátů nebo technologií komise rozhodla udělit 3 ceny za nejlepší exponát/technologii GRAND PRIX bez určení pořadí. GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2012 získala firma PROFIKA s.r.o. za CNC dlouhotočný automat „SWISS“ XD32H, včetně kompletní technologie „šachová figura“, za jeho řídicí systém FANUC a jeho komplexní řešení pro výrobu složitých výrobků z tyčového materiálu. Společnost 4ISP s.r.o. obdržela GRAND PRIX FOR INDUSTRY 2012 za Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů-C12 a tiskárnu Fabbster

z tohoto systému. Firmě J. A. Clean, s.r.o. byla předána cena GRAND PRIX FOR LOGISTIC 2012 za bezpečnostní zábrany „FLEX IMPACT“, které představují inovativní řešení bezpečnostních zábran a ochranných prvků umožňujících zajištění ochrany pracovníků, skladovacích systémů, přepravních prostředků a stavebních prvků v logistických i výrob-

„S naší účastí na veletrhu FOR INDUSTRY 2012 jsme vcelku spokojeni s ohledem na některá nová a úspěšná designová řešení, která jsme tam prezentovali. Bylo to především krytování velkých obráběcích center a designová řešení systémů pro závodní vozidla, což bylo doloženo rovněž spoluúčastí výrobních podniků v našem stánku. Návštěvníci tak mohli názorně vidět, že design neznamená jenom nezávazné módní stylové hrátky, jak je mediálně často předváděno, ale že se především jedná o přínosnou tvůrčí činnost, dnes již v kvalitní strojírenské výrobě zcela nezbytnou. Design dokáže předvést dokonalost výrobků a tím také vytvořit věhlas značky strojírenské firmy. Předvedené práce Asociace designérů ukázaly, že naši členové jsou schopni takové požadavky plnit,“ sdělil Miloslav Šindler, předseda Asociace designérů. „Podle názoru Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR má veletrh stoupající kvalitativní úroveň a můžeme si jen přát, aby tento trend pokračoval. Jedině tímto se dostane naše republika opět na výsluní ve vývoji v průmyslu, tak jak kdysi bývala...,“ zhodnotil účast Bedřich Danda, předseda. Termín konání průmyslových veletrhů v roce 2013 je již stanoven, a to na 19.–21. února. Více na www.forindustry.cz


PRAÎSK¯ MAGISTRÁT

Praha zru‰ila spornou vyhlá‰ku k loterním hrám Na základě změny zákona o místních poplatcích mění Hlavní město Praha svou obecně závaznou vyhlášku k loterním hrám. Podle propočtů Ministerstva financí by mělo v důsledku nového systému dojít k posílení příjmů obcí z loterií a jiných podobných her.

Praha chce prodat témûfi ãtyfii tisíce bytÛ Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 24. května a tím i zahájilo transformaci bytového fondu. Zároveň svým rozhodnutím přispělo k plnění programového prohlášení Rady hl. m. Prahy. Odsouhlasena tak byla pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy. Celkem je zařazeno do prodeje 3855 bytů. Převážná část bytového fondu navrženého k prodeji pochází z osmdesátých let a z první poloviny let devadesátých minulého století. „Nabídnuty budou k prodeji bytovým družstvům založeným oprávněnými nájemci bytů. Možnost odkoupit byt ale nebudou mít ti nájemci, kteří městu dluží na nájemném. Transformací bytového fondu dojde k uspokojení potřeb stávajících nájemců řádně platících nájemné, kteří tak budou mít možnost vlastního bydlení. Zároveň dojde ke zvýšení efektivity hospodaření s bytovým fondem a jeho obměně tak, aby město mohlo pomáhat v oblasti bydlení těm, kteří to opravdu potřebují,“ uvedl náměstek pri-

mátora pro bytovou oblast Kabický. K prodeji bytového fondu se Praha rozhodla podruhé. Poprvé to bylo v letech 1995–2006, kdy do transformace vyčlenila 236 domů se 4825 byty. „Nakonec se jich prodalo 4467, tedy téměř 93 %. I na tom můžeme sledovat, že zájem o získání vlastního bydlení byl obrovský,“ poznamenal Kabický s tím, že Praha za prodané byty tehdy utržila téměř miliardu korun. „Vzhledem ke stavu rozpracovanosti současného prodeje předpokládám, že námi zvolené čtyři etapy zvládneme zrealizovat podstatně rychleji, než tomu bylo před lety,“ doplnil náměstek Kabický.

Mûsto jedná s Ministerstvem dopravy o omezení vjezdu kamionÛ do Prahy Náměstek primátora hlavního města pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS) se sešel se zástupci Ministerstva dopravy, aby společně projednali návrh na omezení vjezdu těžké nákladní dopravy do Prahy. Ministerstvo dopravy reagovalo na výzvu metropole a chce společně s Prahou hledat řešení. „Dnešní jednání hodnotím pozitivně. Ministerstvo dopravy vyslechlo naše argumenty a přislíbilo, že se problémem bude intenzivně zabývat. Důkazem

48

Parlamentní magazín

toho je další schůzka, která se uskuteční už za týden,“ zhodnotil jednání náměstek primátora Josef Nosek. Ministerstvo dopravy uvedlo, že vážnost situace Prahy v souvislosti s těžkou nákladní dopravou vnímá a hledá varianty, které by pomohly situaci řešit do doby, než bude dostavěna jihovýchodní část Pražského okruhu. „Naši dopravní experti pracují na nalezení vhodného opatření, které by bylo možné realizovat v nejbližších měsících,“ uvedl náměstek ministra dopravy Ing. Ivo Toman.

„Uvedenou změnou došlo ke zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému k datu 1. 1. 2012, což znamená, že od prvního ledna již není možné tento místní poplatek vybírat,“ uvedl radní hl. m. Prahy Lukáš Manhart (TOP 09) a dodal: „Je proto nezbytné, aby byla zrušena i obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.“ Náhradou za zrušený místní poplatek, který byl na území hl. m. Prahy stanoven ve výši 5000 Kč za tři měsíce, tj. 20 000 Kč za rok u každého provozovaného výherního hracího přístroje, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, je podle nového zákona nový systém odvodu z loterií a jiných podobných her. Systém stanoví od 1. 1. 2012 kromě sazby a výpočtu odvodu z loterií a jiných podobných her i rozpočtové určení odvodu. Podle propočtů MF by mělo v důsledku nového systému dojít k posílení příjmů obcí z loterií a jiných podobných her a měl by být tímto způsobem nahrazen nejen příjem z místního poplatku, ale rovněž ze správních poplatků placených za vydání povolení výherních hracích přístrojů obcím. Konkrétní výše těchto příjmů pro hl. m. Prahu se dá obtížně odhadovat, protože pro rozdělení bude u výherních hracích přístrojů a videoloterních terminálů, jejichž provozování bude pro obce tvořit podstatnou část předmětných příjmů, rozhodující počet povolených přístrojů v každé obci a poměr k celkovému počtu přístrojů v ČR. Pro konkrétní příjmy bude dále rozhodující, jak vysoké budou základy odvodů odváděných provozovateli loterií a jiných podobných her. red.


SAMOSPRÁVA

Tfiídûní a recyklace odpadÛ v obcích trvale roste Tfiídûní, sbûr a recyklace vyuÏiteln˘ch komunálních odpadÛ se neustále rozvíjí a zlep‰uje. Tento zpÛsob nakládání s komunálními odpady je jedním ze základních pilífiÛ budoucích regionálních systémÛ, ve kter˘ch budou obce spoleãnû hospodafiit se sv˘mi odpady. Svaz mûst a obcí âR spolupracuje s kraji a dal‰ími organizacemi na pfiípravû úãelov˘ch svazkÛ obcí a krajÛ, které zajistí stabilní, environmentálnû pfiijatelné a ekonomicky únosné hospodafiení s odpady pro jejich obãany. Tyto regionální systémy by se mûly stát základním pilífiem odpadového hospodáfiství âR a pfiipravovaná odpadová legislativa by k jejich realizaci mûla vytvofiit potfiebné podmínky. 43,2 kg/obyvatel/rok), který patří dlouhodobě mezi nejlepší kraje v ČR. Druhé místo překvapivě obsadil Středočeský kraj se svými obcemi (42,7 kg/obyvatel/rok) a na třetím místě je, stejně jako v loňském roce, Olomoucký kraj (42,3 kg/obyvatel/rok). Výrazný vliv na vysokou míru třídění odpadů má dostatečná sběrná síť. V roce

„Smûsné komunální odpady, které zb˘vají po vytfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek (plast, papír, sklo aj.), jsou bohuÏel z velké míry skládkovány.“ 2011 mohli občané třídit do téměř 214 000 barevných kontejnerů, které jsou základem celé sběrné sítě pro využitelné komunální odpady. Třídění odpadů je tak pro občany stále dostupnější. Standardní sběrné místo se třemi základními kontej-

systému zapojeno 5993 obcí, ve kterých žije 10 457 000 obyvatel, tj. 98 % populace ČR. V roce 2011 bylo v těchto obcích vytříděno a následně využito 407 147 tun papíru, plastů, skla a nápojových kartonů (614 743 tun včetně kovů).

Vûdûli jste, Ïe:

10 457 137 obyvatel ČR má možnost třídit odpady, tento údaj odpovídá 98 % obyvatel. 621 273 tun odpadů se v ČR vytřídilo v roce 2011. 213 946 kontejnerů na třídění odpadů je rozmístěno po celé ČR. 106 metrů je průměrná vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. 72 % obalů bylo v roce 2011 zrecyklováno: 344 493 tun papíru, což je 91 % papírových obalů, bylo v minulém roce využito a recyklováno, 177 803 tun skla, což je 77 % skleněných obalů, bylo v minulém roce využito a recyklováno, 197 647 tun plastů, což je 64 % platových obalů, bylo v minulém roce využito a recyklováno.

Parlamentní magazín

49

Zdroj: jaktridit.cz

Údaje za poslední roky potvrzují, že oddělený sběr využitelných komunálních odpadů (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) se stal trvalou a důležitou součástí odpadového hospodářství všech obcí ČR a je občany nejen velmi dobře přijímán, ale i vyžadován. Systém třídění odpadů se ukázal i v nepříznivé době hospodářské krize v minulých letech jako mimořádně stabilní a spolehlivý, zejména díky tomu, že je zajišťován dlouhodobě právě obcemi. Výsledky tříděného sběru odpadů za rok 2011 výše uvedené jednoznačně prokazují. Výtěžnost tříděného sběru, tj. množství využitelných odpadů papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů sesbírané v obcích průměrným občanem ČR, činila v roce 2011 celkem 58,8 kg/obyvatel/rok. Ve srovnání s rokem 2010 se celková výtěžnost zvýšila o 12,3 %. Největší nárůst byl zaznamenán u plastů, čirého skla, ale také nápojových kartonů a kovů. Komodity papír, plast, sklo a nápojový karton jsou sbírány v rámci sběrných systémů organizovaných přímo obcemi. Běžný občan ČR v roce 2011 vytřídil z běžného domácího odpadu 38,9 kg papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali práci obcí na organizaci a zajištění tříděného sběru uvedených komodit v jednotlivých krajích, tak nejlepší jsou obce Plzeňského kraje (průměrná výtěžnost v kraji je

nery na papír, plast a sklo slouží průměrně asi 168 obyvatelům. Sběrná síť v ČR patří mezi nejhustší v rámci celé Evropy. Sběr kovů je historicky zaveden formou tzv. „lidového“ sběru, a to především v rámci sítě výkupen a sběrných dvorů a míst. Právě sběrné dvory jsou základem pro budoucí systematický sběr kovových odpadů od občanů, které musí obce podle nových cílů připravované legislativy zajistit. Zajištění maximálního využití odpadů je cílem připravovaných regionálních systémů obcí a krajů. Recyklace vytříděných komunálních odpadů rok od roku neustále roste. Bohužel, směsné komunální odpady, které zbývají po vytřídění využitelných složek (plast, papír, sklo aj.), jsou z velké míry skládkovány. Přitom je možné s pomocí moderních a životnímu prostředí šetrných spalovacích technologií využít jejich energetický potenciál, který se pohybuje na úrovni hnědého uhlí, a vyrobit z nich teplo a elektrickou energii. Tím také dojde k částečné náhradě uhlí, které je neobnovitelným zdrojem energie. Proto SMO ČR a jeho partneři podporují rozvoj zařízení na energetické využití odpadů v ČR. Tato zařízení, spolupracující s komunálními systémy, jsou podmínkou pro zajištění dostatečného využití zbytkových směsných komunálních odpadů v obcích a městech ČR. Údaje o výsledcích tříděného sběru využitelných odpadů poskytla Svazu měst a obcí ČR autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která v ČR provozuje systém zpětného odběru a využití obalových odpadů, a to zejména ve spolupráci s obcemi. V roce 2011 bylo do


VùDA A V¯ZKUM

OPT skener odhalí i skryté nemoci Unikátní optick˘ projekãní tomograf Bioptonics OPT Scanner 3001 uvedla slavnostnû do provozu 17. kvûtna v budovû oddûlení biomatematiky Fyziologického ústavu (FGÚ) Akademie vûd âR v Praze jeho fieditelka dr. Lucie Kubínová. Hlavním úkolem tohoto pfiístroje je vytváfiet trojrozmûrné obrázky a videa pfiedev‰ím Ïivoãi‰n˘ch a rostlinn˘ch tkání, orgánÛ a men‰ích organizmÛ. Jde napfiíklad o embrya, drobné vyvíjející se orgány, celé drobné Ïivoãichy nebo ãásti lidsk˘ch tûl, listy, plody a rostlinná pletiva. materiálu a zkreslení údajů. Jak dále prof. F. Vyskočil doplňuje, biologické objekty však mají obvykle nízkou průsvitnost, a proto se nejprve sytí zvláštním optickým projasňovačem. Tento tzv. Murrayův roztok postupně nahradí vodu obsaženou v buňkách a mezibuněčném prostoru. Má vysoký index lomu, který je blízký indexu lomu světla tkání. Výsledkem je průsvitný až průhledný biologický preparát. Ten se pak upevní na otáčející se držák a postupně se prosvěcuje světlem o požadované vlnové délce. Získají se tak projekce pro jednotlivé úhly natočení v rozsahu celých 360°. Jestliže jsou některé části uvnitř preparátu označeny nebo obarveny nějakou fluorescenční

„Ve srovnání se standardními metodami pfiiná‰í OPT alternativní a pfiesnûj‰í zpÛsoby vizualizace.“ značkou, emituje se z těchto struktur záření s posunutou vlnovou délkou. Zvýrazněné průměty, např. neuronových sítí či ledvinových kanálků, se počítačově rekonstruují do fluorescenčního 3D obrazu, případně videa. Postup rekonstrukce obrazu z projekcí je podobný jako při běžné počítačové (rentgenové) tomografii (CT). Když použijeme bílé světlo, získáváme celkový transmisní 3D obraz vnitřních struktur s rozlišením od asi 3,2μm 3/voxel (voxely jsou jednotky prostorového rozlišení). Ve srovnání s uvedenými standardními metodami přináší OPT alternativní a přesnější způsoby vizualizace. Výsled-

Optick˘ projekãní tomograf Bioptonics OPT Scanner 3001

50

Parlamentní magazín

kem pak jsou komplexní strukturální informace ve vysokém rozlišení, které lze prostorově, a dokonce i časově popsat, dát do určitých vztahů, a na tomto základě mohou vědci často předpovídat další změny. To umožní pochopit, co se odehrává nebo záhy odehraje ve studovaném objektu. Trojrozměrné zobrazení je též prostředkem při základním biomedicínském vzdělávání a začíná velmi úspěšně sloužit jako přesnější diagnostický nástroj. Lékařům umožňuje vizualizovat, tj. přímo vidět, jak vypadá zdravá, nebo naopak podezřelá či dokonce nemocná struktura, a zjistit, co, kde a kdy se asi pokazilo. OPT skener může odhalit dosud neví-

daný a dosud neviděný vznik a postup onemocnění, vizualizovat vliv léčby, případně najít její vedlejší účinky. Svými možnostmi využití zaplňuje toto zařízení též mezeru mezi přístroji poskytujícími 3D data – konfokálním mikroskopem (který je v provozu ve FGÚ AV ČR již řadu let) a neinvazivními mikro-CT a mikro-NMR. Ve FGÚ AV ČR pořídil první OPT obrázky dr. Martin Čapek z oddělení biomatematiky, jednalo se o zobrazení celé mušky octomilky. Připojují se i další pracoviště ústavu, která studují patologické jevy spojené s kardiovaskulárními, neurálními a buněčnými nemocemi, získanými i zděděnými. „Na řadu brzy přijdou zdravé i degenerované myší mozečky a jejich krevní řečiště po radiačním a chemickém poškození, srdce s vrozenými převodovými vadami, letový aparát škodlivého hmyzu, umělá kůže, přetížené ledviny nebo i obyčejná žížala, která je přes svou všeobecně známou užitečnost ještě stále málo prozkoumaným půdním živočichem a zaujala i kolegy z Mikrobiologického ústavu,“ říká prof. František Vyskočil. Fyziologický ústav AV ČR a Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

www.parlamentnimagazin.cz

Foto: Dr. Martin Čapek

Zobrazení 3D živých struktur je neocenitelné zvláště při studiu zárodečného vývoje nebo degenerativních stavů, během nichž tkáně podstupují řadu strukturálních změn ve vztahu k sobě navzájem. Standardní zobrazovací techniky dosud představovaly pracné řezání stovek tenkých řezů vzorkem nebo „optické řezy“ tkáněmi pomocí konfokálního mikroskopu, teprve potom následovala počítačová rekonstrukce dat do 3D modelu. „Myšlenka optické projekční tomografie (OPT) není zdaleka nová. Každý si jistě vzpomíná na dětské pokusy s lampičkou pod peřinou nebo ve sklepě, když jsme si prosvěcovali ze všech stran prsty a mimo červenou barvu jsme viděli i stíny prstových nebo dlaňových kůstek. Intenzita a různá vlnová délka červené barvy dodnes slouží pro měření množství protékající okysličené krve. Ke zdokonalení tohoto jednoduchého principu došlo poměrně nedávno, v roce 2002 v Anglii, z potřeby přesného zobrazení především vyvíjejících se jemných struktur,“ vysvětluje prof. František Vyskočil z FGÚ AV ČR. Značná výhoda OPT tkví v tom, že studovaný objekt se nemusí ani půlit nebo jemně řezat na plátky, které by pak bylo třeba dále různě barvit jako kraslice. Při OPT se preparáty drobných rozměrů (nejlépe 2–15 mm) mohou předem připravit, „obarvit“ jako celek. Lze v nich zviditelnit určité typy buněk, uvnitř i vně buněk se mohou zobrazit funkční a strukturální bílkoviny nebo DNA a RNA bez dalšího mechanického zpracování. Tím se odstraní rizika poškození


now available in Brussels

LEADERS MAGAZINE PHOTO COVERAGES FROM TOP EVENTS CONCERTS – SEMINARS – CONFERENCES – GALA EVENINGS

INTERVIEWS WITH TOP PEOPLE CULTURE – BUSINESS – POLITICS – SPORTS

PR ARTICLES, ANALYSIS AND MUCH MORE A talk with Andrea Kalivodová, the leading Czech mezzo-soprano and soloist of the Prague State Opera

OPERA SHOULD BE FUN

At Alchymist Grand Hotelízí i and Spa modeel histo rického Tržiště 19, Prague 1 www.alchymisthotel.com tel: +420 257 286 011 Opening hours: Ecsotica Spa: Daily 9:00–21:00 Health Club: Mon–Fri 7:00–21:00 Sat–Sun 8:00–21:00

Andrea Kalivodová (1977) was born in Kroměříž. She graduated from the Conservatoire of Music in Brno and the Academy of Music and Drama in Prague, in the Department of Music. She successfully completed a one-year fellowship at the Universität für Musik und Darstellende Kunst in Vienna. In 2001, Andrea Kalivodová received the first prize of the Emma Destinn Foundation, and as a winner she performed at the Covent Garden in London. She has been performing as a Prague State Opera soloist since 2003. Her enormous musical talent is also reflected in a large number of staged singing roles. She introduced herself in several operas including the Magic Flute, Rigoletto, Madama Butterfly, Nabucco, Carmen, Rusalka and Don Quichotte. Andrea Kalivodová is also engaged in son ongg composititiion, andd witithh her concerts she has been performing all over Europe, America, Japan and other countries. You always wanted to be a singer? Yes, I really always wanted to sing, although opera didn’t occur to me at that time. I started playing the guitar, sang in the choir and I enjoyed folklore as well. I found opera very difficult, and kind of “heavy”, simply a very remote field for me. When did the turning point begin? At the Conservatoire I started listeningg to recordings of Händel, Vivaldi, Janáček and especially Bizet’s Carmen. I also began to travel abroad where I had the opportunity to see operas with top casts. Suddenly there was a challenge; in short I wanted to come as near as possible to this profession. Have you ever regretted your decision? No, never. You know, there are very few high quality, good looking singers in our country, who at the same time can move well on stage and actually live out a role. We have a large number of female and male popular singers, but sometimes their works are created by recording technology rather than a high level of ability. For me personally, opera is a mission. I am very glad that I can do it. What is the most difficult thing about performing opera? In opera the audience can really see whether you can perform well well. It is mainly about how you can ope operate the entire role on stage in terms of singing, acting and moving. In short, you cannot really hide anything in opera, it is really an uncompromising issue in the sense that you have to be very well and sonorously heard throughout the full symphony orchestra. On top of that, the audience should also be able to understand every word, you need to keep pace with a conductor, and you need to feel the other singing partners. Moreover, operas have to look great as a whole. And obviousl sly, y, it is all abo bout ut har ardd wo work rk and gre reat at dis isci cipl plin inee. It has now been taken for granted that you must sing your role perfectly. Therefore you now need to offer something extra. All in all, it is a very exposed profession. I would compare it to being a professional athlete. In what respect? My boyfriend’s father established a large sports agency, and he works closely with the best domestic and foreign athletes. In them I have observed many similarities with the artistic world. A top football player has regular and intensive training, much like I do. And football is like a show. It is a wonderful spectacle for people, it takes great concentration, a great fight and, att the same titime, team workk, where everyone has their

64

Photo: Zuzana Jirásková

part. Therefore, my boyfriend’s father now wants to use his experience within the artistic field as well. Is the opera currently gaining a wider public interest? Opera is O i experiencing i i a greatt comeback. b k Thi This iis also l due to the fact that we have strong tourism in Prague. Foreigners are not interested in Czech musicals in any case, they want to see classics. What artistic process do you personally prefer? I love classics, yet a high-quality opera can be made in a modern way too. And is it so nice when opera includes fun, and when it is directed in a witty, unconventional and simultaneously remarkable way. Yet, the rendition of the opera should not be silly, but sensitive andd dy dynami mic. It is allways a beautitiffull puzzlle for thhe stage directors and singers to cope with, and I love to see what they create. Opera can simply be made in thousands of ways, but the most important thing of course is the fact that the audience is intrigued by the premiere itself, up to the last tone, so that they want to come again, and so that the auditoriums are sold-out. From January next year, the State Opera Prague joins with the National Theatre. What is your opinion of this? I believe it is go good to be hel eldd to hig ighh ex expe pect ctat atio ions ns. These matters have already become a reality, so I can only expect what it will bring to the theatre in the future. What role do you like most? Carmen is of course for me a matter of heart. I studied

it with different people and it is still growing with me. An amazing role was also the Massenet´s Dulcinea from Don Quichotte. Of the Czech works, I really like the role of the Witch from Rusalka. It is a beautiful role; in terms of singing it is beautifully written, dramatic, but very sensitive to the singing. Another thing which I have a lot of fun with is song composition. I recently fulfilled a dream and released a CD with songs g byy composers p Eben,, Dvořák,, Martinů, Janáček, Kunc and Ostrčil. It is a very nice, noncommercial artistic work accompanied by piano. We are preparing a release for the CD. Another event I am cooperating on is the literary-musical programme “Famous Men of Alma Mahler”. Can you specify this? The whole evening is accompanied by the spoken word of Valérie Zawadská. The first and second halves are arias during the reading of the biography of Alma Mahler. It is such an intellectual feast for a demanding viewer. We have performed this in Brussels and Riga. I am very fortunate that in addition to opera, I can do other things – play in theatres, sing concerts, and perform vocal-instrumental works. It is very good for a singer if he or she can rebound to sing classical musical or folk art. Can you reveal what you will prepare in the near future? I am indeed mostly looking forward to my new CD release, which is going to be accompanied by many beautiful concerts within the Czech Republic, and it will be a very nice, careful and demanding work. Obviously I have a lot of beautiful performances in the State Opera. I should mention my premiere in March, the role of Azucena in Troubadour opera in Malta. What recharges you after all these demanding performances? For me it is very important t t to have a partner by my side in my personal life, who stands by me, understands me, but who also has a spark and is full of life. And I am very happy that I can live this way. Yet, life is not always only full of success… I do not want it to sound like a cliché, but I know from my experience that it is good to appreciate each beautiful day and moment in both professional and private life. This is exactly what I have followed my entire life. In short, live each day as though it is worth it…

Ostrava_Brno.i ndd 113

By Pavlína Holancová I česk če skýý př přek ekla ladd na nale lezn znet etee v el elek ektr tron onic ické ké ver erzi zi magazínu na www.leadersmagazine.cz

Leaders Magazine V/2011

Leaders Magazine® focuses on lifestyle, festyl interviews, business, culture and luxury products and covers many important and interesting events events. Our readers are people from diplomatic society, government officials and decision makers in business. busine The targeted distribution is cca 20 000 copies including 1400 pcs to the top EU officials in Brussels.. Leaders Magazine® publikuje rozhovory s význanými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kultur kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých společenských událostí v ČR. Našimi čtenáři jsou osoby s rozhodovacími pravomocemi v diplomatické, státní a soukromé sféře. Cílená distribuce je cca 20 000 ks včetně 1400 ks představitelům EU v Bruselu.

For Full Electronic Version Go To www.leadersmagazine.cz

o. Město prozatím podzemí vidí ve nový a slibuje nabíd impulz ke zvýšení zpřístupnění své atrak ku prohlídkov ých tras obsa tivity hujících

primátor statu Roman Onderka I tárníhoo měst a Brna


FINANCE

Jaké byly tedy výsledky členů ČLFA za loňský rok? Nebankovní instituce sdružené v ČLFA poskytly vloni na financování investic a provozu podnikatelských subjektů celkem 89,3 miliard korun. Leasingem financovaly projekty podnikatelů, především malých a středních podniků, za 43,6 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2010 šlo o zvýšení o 1,8 %. Srovnání s rokem 2010 je však ovlivněno objemem financování fotovoltaiky, což byl v tomto roce velmi žádaný produkt. Financování strojů a zařízení meziročně vzrostlo o 18 %. Nově uzavřenými úvěry naše společnosti poskytly podnikatelům 30,4 miliard korun, což je meziročně o 11 % více. Loňské výsledky leasingu i úvěrů pro podnikatele pak vynikají ve srovnání se stagnací investic. Prostřednictvím factoringu poskytly členské společnosti ČLFA v roce 2011 podnikatelům celkem 15,3 miliard korun. Objemem stále dominuje nebankovní financování podnikatelů prostřednictvím leasingu, počtem nových smluv již převládá úvěrové financování.

Nebankovní trh loni rostl Spoleãnosti pÛsobící na nebankovním trhu poskytly v loÀském roce do ãeské ekonomiky 124,3 miliard korun, coÏ je o 0,8 miliardy korun více neÏ v roce 2010. Jak lze hodnotit loÀsk˘ rok z pohledu trhu a jak˘ mÛÏeme oãekávat jeho dal‰í v˘voj, na to jsme se ptali pfiedsedkynû âeské leasingové a finanãní asociace Jifiiny Tap‰íkové. V roce 2011 opět všechny segmenty nebankovního trhu rostly. Jak se trh v průběhu roku vyvíjel? Vývoj nebankovního trhu v loňském roce ovlivnil především postupný pokles výkonu naší ekonomiky dokumentovaný poklesem meziročního růstu HDP v jednotlivých čtvrtletích z 2,8 % v 1. čtvrtletí na 0,5 % ve 4. čtvrtletí. Úměrně tomu se vyvíjela i poptávka po nebankovním financování. Počáteční růst nebankovního financování se v průběhu roku postupně snižoval, nicméně i přes tyto nepříznivé okolnosti nebankovní trh meziročně rostl.

52

Parlamentní magazín

Jak vidíte vývoj nebankovních úvěrů pro podnikatele z pohledu celkového portfolia produktů nebankovního trhu? Bude jejich podíl i dále růst a co jimi podnikatelé nejvíce financují? Podíl úvěrů na obchodních výsledcích leasingových společností postupně roste. Zatímco v roce 2001 dosahoval pouze 2,2 %, vloni již šlo o 40,7 %. Nebankovní úvěry jsou také jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 %. Celková výše úvěrů vloni dosáhla 30,4 miliard korun. Jsou využívány především při financování osobních a užitkových aut, kdy úvěry na tuto komoditu vloni tvořily 44 %. Další významnou komoditou jsou stroje a zařízení. Včetně fotovoltaických zařízení tvořil jejich podíl na celkovém objemu financování 20,4 %. Nabídka podnikatelských úvěrů je výrazem produktové pružnosti leasingových společností v reakci na potřeby jejich obchodních partnerů. Lze očekávat, že podíl úvěrů v portfoliu nebankovních finančních institucí dále poroste. Kde má a bude mít své nezastupitelné místo finanční leasing pro podnikatele a jaké komodity se jím nejvíce financují? Leasing je jedním ze základních zdrojů financování malých a středních podniků. To jednoznačně prokázala i nedávno publikovaná studie Oxford Economics zpracovaná pro Leaseurope. U financování nad 3 roky je leasing pro malé a střední firmy, které představují více než 99 % ekonomických subjektů v EU, dokonce hlavním finančním nástrojem vedle vlastních zdrojů financování. Studie dále prokázala, že podíl leasingu na financování těchto firem dosáhl v roce 2010 16,7 %, pro rok 2011 předvídá růst na 18,6 %. Jinými slovy, leasing hraje důležitou roli při financování těchto ekonomicky významných subjektů i celé ekonomiky a zároveň se stav ekonomiky na jeho vývoji také odráží. Finanční leasing využívají podnikatelé především při financo-

www.parlamentnimagazin.cz


FINANCE

vání strojů a zařízení či těžší dopravní techniky. Leasingové společnosti umí nabídnout k financování řadu doprovodných služeb, znalosti komodity, poradenství a postarat se o celý životní cyklus předmětu financování, což má pro řadu firem své kouzlo. Jaká komodita se nejvíce vloni financovala operativním leasingem a jaká je další prognóza jeho vývoje? U nás je operativní leasing dlouhodobě spojen především s osobními a lehkými užitkovými vozy, počítači a kopírkami. Podíl operativního leasingu na celkových objemech našeho leasingu plynule roste, a to z 8 % v roce 2004 na loňských 34,7 %. Jde především o projev stále významnějšího povědomí o přednostech outsourcingu obslužných agend nesouvisejících s hlavním podnikatelským zaměřením v řadě společností. V neposlední řadě firmy oceňují uvolnění likvidity, což je dnes významný faktor. Operativní leasing je však zajímavý také pro další skupiny uživatelů. Je jen otázkou času, kdy tento produkt začne více využívat státní správa a samospráva. Ve spotřebitelské oblasti analýzy ukazují zejména u mladé generace ve městech, že dává přednost flexibilnímu uspokojení potřeb před vlastnictvím auta. Oceňují především přesun oprav, údržby, výměny pneumatik atd. na leasingovou společnost. Dalším argumentem je rychlá obměna užívaného vozu. Ve spotřebitelské sféře je proto také potenciál využití této formy financování. Jaké můžeme očekávat trendy vývoje financování pro podnikatele? Zvyšuje se podíl nebankovních úvěrů na financování podnikatelských investic, respektive podíl úvěrů na celkovém objemu

Hovoříte o dobře nastaveném podnikatelském prostředí. Jaké legislativní nebo daňové úpravy by pomohly dalšímu rozvoji leasingu? Legislativní změny v daňové oblasti v roce 2008, kdy došlo k prodloužení minimální „daňové“ doby finančního leasingu v podstatě na dobu rovnající se době odpisové, včetně zvýšení minimální doby finančního leasingu majetku z odpisové skupiny 1. a 2. ze tří na pět let, ztížily pozici finančního leasingu v porovnání s jinými nebankovními produkty. Tyto legislativní změny nebyly ale současně zohledněny v zákoně o dani z příjmů a v zákoně o rezervách. Důsledkem je, že leasingové společnosti,

Jaké procento v nabídce leasingových společností zastupují nebankovní úvěry pro spotřebitele a co se jimi nejvíce financovalo? Vzhledem ke změnám v legislativě a vnímání role leasingu se přesouvá zájem i nabídka leasingových společností z finančního leasingu na spotřebitelské úvěry. Podíl spotřebitelských úvěrů dosáhl vloni v celkovém objemu financování potřeb domácností poskytnutého členskými spo-

„Podíl operativního leasingu na celkov˘ch objemech na‰eho leasingu plynule roste, a to z 8 % v roce 2004 na loÀsk˘ch 34,7 %.“ které zároveň poskytují i úvěry, si nemohou daňově zohlednit odpisy nedobytných pohledávek. Dochází zde k nerovnému daňovému zacházení u leasingových společností a ostatních nebankovních institucí proti jiným poskytovatelům úvěrů. To je oblast, kterou by vláda měla v zájmu rovného zdanění finančních institucí a finančních produktů řešit v rámci daňové reformy. Návrat či přiblížení se k daňové úpravě leasingu před rokem 2008 by jednoznačně vedl k růstu tohoto produktu s pozitivním dopadem na ekonomiku a růst investic. Ve druhé řadě je třeba odstranit finanční leasing ze zákona o spotřebitelských úvěrech úplně či v některých pasážích. Konkrétně mám na mysli možnost odstoupení od smlouvy a vrácení financovaného předmětu kupujícím do 14 dnů od pod-

„Vzhledem ke zmûnám v legislativû a vnímání role leasingu se pfiesouvá zájem i nabídka leasingov˘ch spoleãností z finanãního leasingu na spotfiebitelské úvûry.“ investičního financování v nových obchodech členských společností ČLFA. Zároveň roste objem factoringového financování provozu podnikatelských subjektů. Celkově však, přes nepřetržitý růst objemů úvěrů pro podnikatele, nedosáhlo nebankovní financování úrovně před ekonomickou recesí z konce uplynulé dekády. Nebankovní financování však hraje a vždy bude hrát důležitou roli při financování podnikatelů, a to zejména malých a středních podniků. Pro vývoj ekonomiky je tedy velice důležité poskytnout nebankovnímu finančnímu trhu dobře nastavené podnikatelské prostředí.

finančního leasingu do spotřebitelských úvěrů, i když v řadě případů i spotřebitelský leasing je pro financování potřeb domácností využitelný a vhodný.

pisu smlouvy bez udání důvodů. To vedlo k omezení poskytování finančního leasingu fyzickým osobám zejména při nákupu nového vozu. A to je určitě škoda. Podívejme se na financování spotřebitelů. Jaké produkty nejvíce v loňském roce poptávali? Spotřebitelé využívají pro financování svých potřeb především úvěry včetně úvěrů od leasingových společností. V celkem rovné míře využívají úvěrové či splátkové financování v místě prodeje, osobní půjčky i revolvingové úvěry. Dlouhodobě se přesouvá využívání spotřebitelského

lečnostmi ČLFA 97,7 %. Byly jimi financovány především osobní automobily a spotřebitelské služby. Využívali spotřebitelé ještě finanční leasing? I přes nepříznivý dopad zákona o spotřebitelském úvěru na finanční leasing pro spotřebitele, který vstoupil v účinnost 1. ledna, bylo vloni uzavřeno téměř 3000 nových leasingových smluv pro spotřebitele, vesměs k pořízení či užívání osobních vozů a počítačů. Ve srovnání s úvěry je pro spotřebitele finanční leasing výhodný především spojením s řadou doprovodných služeb, často je i cenově výhodný a jednodušší při schvalování. Jaký je v současné době trend financování osobních vozů u podnikatelů i spotřebitelů a jaký se očekává vývoj? Vloni financovaly společnosti sdružené v ČLFA prostřednictvím leasingu a úvěrů celkem 79 414 nových osobních vozů. Znamená to, že 46 % nově registrovaných osobních aut v ČR bylo financováno některou z členských společností ČLFA. Leasingem i úvěry financovaly vloni naše společnosti také 41 927 ojetých osobních vozů. Lze tedy hovořit o významné, ne-li přímo klíčové úloze nebankovních institucí při financování této komodity. Denisa Ranochová

Parlamentní magazín

53


SVùT BYZNYSU

lem růstu jsou zejména technologie NFC (near field communication) a mobilní aplikace. Klíčovým faktorem úspěchu jednotlivých řešení m-plateb je pak vedle ekonomičnosti také jejich bezpečnost.

Trend BYOD se prosazuje v podnikové praxi Společnost Cisco zveřejnila závěry studie Cisco IBSG Horizons Study, která ukazuje, že firmy stále více umožňují svým zaměstnancům používat soukromá mobilní zařízení i pro pracovní účely; tento trend se označuje jako BYOD (bring your own device). Jeho prosazování v podnikové praxi potvrzují i výsledky jiného průzkumu z Česka, který byl proveden na dubnové konferenci Cisco Expo 2012 v Praze. Podle něj má každý druhý respondent soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě a pro přístup k firemním datům a aplikacím. Americká studie Cisco IBSG Horizons Study pak také celkově analyzuje měřitelné přínosy tohoto trendu – ve finančním vyjádření se na jednoho zaměstnance, v závislosti na jeho pozici, pohybují mezi 300–1300 USD ročně. V průzkumu, který společnost Cisco provedla v České republice, téměř čtvrtina respondentů (24 %) označila fenomén BYOD za trend, který bude mít v příštích třech letech největší vliv na IT oddělení v jejich společnosti.

Evropské podniky investují tfietinu IT rozpoãtu do cloud computingu Společnost VMware, Inc., globální lídr v oblasti virtualizačních řešení a clou-

54

Parlamentní magazín

dové infrastruktury, zveřejnila výsledky nejnovějšího globálního výzkumu o přijetí cloudu – studie, které se zúčastnili vedoucí IT pracovníci s rozhodovací pravomocí. Odpovědi respondentů ze zemí Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA) pak naznačují, že firmy se během následujících 18 měsíců chystají investovat třetinu svého rozpočtu na IT do cloud computingu. Studie mapující názory vedoucích IT pracovníků, kteří se podílejí i na rozhodovacím procesu pro cloud computingová řešení, byla realizována i v sedmi zemích regionu EMEA. Podle výsledků je v zemích EMEA 31 % firemního IT rozpočtu určeno pro oblast cloud computingu. V roce 2010 činil tento podíl 26 %, ale snaha firem o pružnější, produktivnější a provázanější podnikání vede k růstu právě v oblasti cloud computingu. Převážná většina velkých firem (84 %) v zemích EMEA zvažuje cloud computing jako prioritu a více než polovina (56 %) ho dokonce považuje za klíčovou prioritu v průběhu příštích 18 měsíců.

Platebním kartám pomalu odzvání, platit se bude mobilem Podle celosvětové sítě poradenských společností KPMG rozšiřování smartphonů a tabletů zvyšuje poptávku po platbách pomocí mobilních zařízení (tzv. m-platbách). Hybate-

Platby prostřednictvím mobilního telefonu si začaly získávat pozornost již v roce 2000, tehdy ale jejich rozvoji bránilo nedostatečné technické řešení a nízká důvěra v internet. Současný boom chytrých telefonů a tabletů však otevírá nové pole působnosti a vytváří poptávku po jednoduchém a rychlém způsobu on-line placení. Česká republika není výjimkou a na rostoucí počty uživatelů smartphonů už reagovala většina českých bank – například zpřístupněním svého mobilního bankovnictví. „M-platby jsou nejčastěji využívané u částek od 5 do 400 eur. V České republice se využívají pro platby do 500 korun, nejčastěji se jimi platí za hudbu a videa, předplatné, jízdenky, ale třeba i knihy,“ uvádí Jan Krob, management consulting, KPMG Česká republika.

ING Bank ukonãila v âeské a Slovenské republice poskytování leasingov˘ch sluÏeb ING Bank se na základě strategické analýzy rozhodla ukončit poskytování leasingových služeb prostřednictvím ING Lease v České a Slovenské repub-


SVùT BYZNYSU

lice. ING Lease bude nicméně nadále pokračovat ve správě svého stávajícího portfolia a dodrží veškeré existující závazky vyplývající z uzavřených smluv.

měřidel (smart meters). Evropská unie plánuje, že v roce 2020 bude 80 % odběratelů-domácností disponovat chytrými měřidly. Díky nim by se spotřebitelé mohli stát aktivními účastníky na trhu s elektřinou.

V oblasti korporátního a retailového bankovnictví se rozsah služeb ING Bank v České republice a na Slovensku nemění. V těchto zemích bude ING Bank i nadále poskytovat svým klientům profesionální služby a veškeré ostatní produkty, které nabízela doposud.

âR patfií mezi evropské zemû se zku‰enostmi s testováním inteligentního mûfiení spotfieby elektrické energie Do skupiny západoevropských států, které získávají reálné zkušenosti z testování inteligentních elektroměrů, se zařadila také Česká republika. Ve středoevropském regionu patří Česko dokonce mezi lídry ve zkoušení těchto moderních přístrojů. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti ČEZ, největšího poskytovatele chytrých elektroměrů v České republice, prezentovaných na mezinárodní konferenci Smart Utilities Central and Eastern Europe 2012. Testování a zavádění systémů inteligentního měření patří v současnosti mezi priority většiny velkých energetických společností. Detailní sledování spotřeby elektřiny, které dlouhodobě testuje například Německo, Velká Británie, USA nebo Japonsko, postupně zkouší také Česká republika. Jenom za společnost ČEZ je v testovacím provozu více než 30 tisíc inteligentních elektroměrů – to je z pohledu počtu přístrojů nejvíce v České republice. Svým rozsahem je pilotní projekt testování inteligentního měření společnosti ČEZ také jeden z největších ve středoevropském regionu. V průběhu druhé poloviny roku 2011 společnost ČEZ zprovoznila přes 30 tisíc inteligentních elektroměrů v domácnostech na Jeřmanicku, v Pardubicích a ve Vrchlabí. Skupina ČEZ se v souladu se svou strategickou vizí FUTUR/E/MOTION rozhodla aktivně prověřit koncept chytrých

kami jsou většinou spokojeni severoameričtí zákazníci (80 %), následuje střední Evropa (71 %), Latinská Amerika (69 %), západní Evropa (66 %) a Asie a Tichomoří (53 %).

âeské dráhy letos uvedou do provozu témûfi 200 nov˘ch a modernizovan˘ch vozidel a jednotek Zpráva World Retail Banking Report 2012: Dlouhodobé vztahy mezi bankami a jejich zákazníky se ocitly na rozcestí Capgemini a Efma společně vydaly již devátou výroční Zprávu o retailovém bankovnictví (World Retail Banking Report), která uvádí, že ačkoli se za uplynulý rok zvýšil podíl bankovních zákazníků, kteří vykazují „pozitivní zákaznickou zkušenost“ celosvětově o 7 %, je fluktuace zákazníků stále vysoká. Podle indexu zákaznické zkušenosti (CEI), který prověřil více než 18 000 bankovních zákazníků v 35 zemích, 9 % zákazníků pravděpodobně opustí svoji banku v následujících šesti měsících a ve 40 % si nejsou dlouhodobým setrváním jistí. Banky ale mají podle zprávy příležitost zacelit mezeru sentimentu zákazníků a namísto toho působit na faktory, které u většinu z nich pomáhají posilovat loajalitu. Kvalita služeb (53 %), poplatky (50 %), snadný přístup (49 %) a úrokové sazby (49 %) mají největší vliv na jejich udržení. Ze zprávy zároveň vyplývá, že služby spojené s mobilním bankovnictvím se teprve musí plně rozvinout. Banky postupně zacelují mezeru sentimentu zákazníků a zlepšují své obchody a nabídky, aby dosáhly vyššího stupně zákaznické spokojenosti. Zpráva nicméně uvádí, že se některé regiony nacházejí v mírném předstihu před ostatními. Se svými ban-

Téměř 200 nových a modernizovaných vozů, lokomotiv a elektrických nebo motorových jednotek o více vozech bude letos uvedeno do provozu u Českých drah. Nová a modernizovaná vozidla se letos objeví ve všech krajích. Dopravce plánuje letos investovat do nákupu nových a modernizace stávajících vozidel celkem 7 miliard korun. Celkový počet nových nebo modernizovaných vozidel je však díky některým vícevozovým jednotkám ještě vyšší. České dráhy tak letos uvedou do provozu přibližně 250 jednotlivých nových nebo modernizovaných vozidel (vozů). Nejvíce novinek čeká cestující v regionální dopravě. Do provozu by měly být uvedeny první elektrické jednotky z rodiny vlaků RegioPanter určených pro Jihočeský, Ústecký a Olomoucký kraj a pro trať Pardubice–Hradec Králové–Jaroměř. Pokračovat budou také dodávky motorových vozů RegioShuttle RS1, které již jezdí v Libereckém kraji, a v průběhu roku podstatně zlepší kvalitu cestování také na Vysočině. Do provozu budou uvedeny také nové motorové jednotky LINK, které jsou určeny pro tratě Plzeň–Domažlice, Mariánské Lázně–Cheb–Karlovy Vary– Chomutov, severní části Ústeckého kraje nebo ve Zlínském kraji. Na tratě Praha–Stránčice a Ostrava–Mosty u Jablunkova budou dodány nové patrové jednotky CityElefant.


SVùT BYZNYSU

EUROVIA CS proniká do Pobaltí, v Litvû zmodernizuje Ïeleznici Stavební společnost EUROVIA CS zmodernizuje železnici v Litvě. Zvítězila totiž se společností ELT ve výběrovém řízení na optimalizaci trati v úseku Palemonas–Gaižiunai v celkové hodnotě téměř 553 milionů korun. Investorem projektu jsou Litevské železnice (Lietuvos geležinkeliai). EUROVIA CS se bude jako vedoucí sdružení podílet na rekonstrukci 24,6 kilometru dlouhého jednokolejného úseku, který je součástí rozsáhlého projektu „Rail Baltica“. Předpokládaný termín předání hotového díla je konec června 2014. Cílem železnice „Rail Baltica“ je propojit Finsko, pobaltské země a Polsko, integrovat pobaltské země do evropské železniční sítě se standardním „evropským“ rozchodem a podpořit převod části přepravních toků ze silnice na železnici. Projekt předpokládá výstavbu zcela nové, zhruba 950 kilometrů dlouhé železniční tratě z Varšavy přes litevský Kaunas a lotyšskou Rigu do Tallinnu v Estonsku. S Helsinkami propojí Tallinn podmořský tunel.

Dostupnost bydlení se v âesku zlep‰uje Ještě v roce 2010 vnímalo 70 % Čechů svoji šanci na pořízení bytu jako špatnou, o rok později si to myslelo už jen 60 %. Dostupnost bydlení se tak stala v porovnání s možnostmi vzdělání, přístupu ke zdravotní péči nebo zabezpečení na stáří jediným parametrem, který dosáhl v posledních letech významného zlepšení. Navzdory tomu výstavba nových bytů rok od roku klesá. Zatímco v roce 2007 bylo dokončeno 41 649 staveb, loni jich bylo jen 28 630. To je propad o 32 %. Současně od roku 2008 klesá i počet zahájených bytových staveb. „Přesto se není třeba obávat, že by Češi neměli v budoucnosti kde bydlet,“ říká Martin Kupka, ředitel útvaru Investiční výzkum ČSOB. „Ačkoliv stále ještě nemůžeme tvrdit, že jsme překonali útlum ve stavebnictví, prognóza je

56

Parlamentní magazín

taková, že se bytová výstavba během následujících několika let opět rozběhne.“ Nejvíce rodinných domů bylo v roce 2011 postaveno ve Středočeském kraji (4309), naopak nejméně v Karlovarském (338) a Libereckém (628) kraji. Co se hlavního města týče, to je v tomto směru určitým extrémním případem. „Najdeme zde velmi drahé bytové pozemky, což je důvod, proč se tolik rodinných domů staví ve Středočeském kraji. Pražané zkrátka nemají na to, aby si postavili dům na tak drahém místě. Naopak poměrně vysoká je intenzita výstavby bytových domů,“ dodává Martin Kupka.

Spolupráce KAVZ a provozovatele Vûstníku vefiejn˘ch zakázek pfiiná‰í úspûchy Spolupráce mezi Komorou administrátorů veřejných zakázek a společností NESS Czech s.r.o. zaměřená na zvýšení uživatelského komfortu práce s Věstníkem veřejných zakázek přinesla první úspěchy. Společné úsilí obou subjektů bude završeno uspořádáním workshopu určeného jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak pro dodavatele v druhé polovině letošního června. V dubnu se uskutečnilo první jednání pracovní skupiny složené z představitelů Komory administrátorů veřejných zakázek a zástupců společnosti NESS Czech s.r.o., při němž byly diskutovány otázky související s provozem Věstníku veřejných zakázek. Provozovatel Věstníku veřejných zakázek od spuštění systému neustále pracuje na nových vylepšeních pro uživatele. V závěru dubna byla uvedena aktualizovaná verze systému, která mimo jiné obsahuje nové PDF šablony formulářů oznámení a vyznačuje se vylepšenou bezpečnostní ochranou a optimalizací rychlosti načítání stránek. Stabilita subsystému byla rovněž navýšena na 99,6 %. Další verze s vylepšenou funkčností, která by měla zohlednit i návrhy společné pracovní skupiny KAVZ a NESS Czech s.r.o. na zlepšení uživatelské přívětivosti Věstníku veřejných zakázek, bude spuštěna v polovině příštího měsíce. Na letošní červen je dále naplánován workshop NESS Czech s.r.o.-KAVZ, který bude rozdělen do tří

částí. První úsek, určený primárně pro zadavatele, se zaměří na možnosti vyplňování a zveřejňování formulářů. Druhá část osvětlí zejména dodavatelům možnosti a tipy pro vyhledávání ve Věstníku veřejných zakázek. Závěrečná část bude pojednávat o problematice elektronických tržišť. Další informace budou k dispozici na internetových stránkách KAVZ.

Adastra zakládá poboãku ve Wolfsburgu Adastra Group, světový poskytovatel konzultačních a softwarových služeb s českými kořeny, rozvíjí své aktivity po celém světě. Její součástí je řada dceřiných společností, včetně německé Adastra GmbH. Ta nedávno otevřela novou pobočku ve Wolfsburgu. „K tomuto kroku nás přivedla úspěšná dlouhodobá spolupráce s automobilovým koncernem Volkswagen, která se datuje od roku 2006,“ uvedl Toma Buchinsky, obchodní ředitel společnosti Adastra GmbH. „Koncernu Volkswagen poskytujeme celou řadu služeb od optimalizace procesů nákupu po datamining, který Volkswagenu poskytuje širokou škálu zákaznických dat. Svoji premiéru bude mít brzy také společný projekt, díky kterému budou moci nákupčí VW provádět pomocí mobilní aplikace analýzy přímo ve svém smartphonu.“ Nová pobočka ve Wolfsburgu poskytuje zázemí dvacetičlennému týmu IT odborníků, který sem byl přeložen z kanceláře v Nordkopfu, aby pracoval na projektech pro VW.


Vypisovatelé: V ypisovatelé: KR y KRAJSKÝ AJSKÝ ÚŘ ÚŘAD AD STŘEDOČ STŘEDOČESKÉHO ČESKÉHO KR KRAJE, AJE, NADACE NADACE PRO ROZV ROZVOJ OJ ARCHIT ARCHITEKTURY TEKTURY A ST STAVITELSTVÍ, AVVITELSTVÍ, ČK ČKAIT AIT OBL OBLAST AST PR PRAHA AHHA AA STŘEDOČESKÝ STŘEDOČESKÝ KR KRAJ, AJ, ČSSI OBLAST OBL AST PRAHA PRAHA A STŘEDOČESKÝ A STŘEDOČESKÝ KRAJ, KRAJ, ČESKÁ ČESKÁ KOMORA KOMORA ARCHITEKTŮ, ARCHITEKTŮ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ STAVVEBNNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU PRAHU A STŘEDNÍ A STŘEDNÍ ČECHY, ČEECHYY, OBEC ARCHITEKTŮ, ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ HOSPOD ÁŘSKÁ KKOMORA OMORA STŘEDNÍ ČECHY S outěž je v ypsána p od záštitou: záštitou u: HHejtmana ejtmana Středočeského Středočeského kraje kraje Soutěž vypsána pod

HLAVNÍ HL AVVNÍ CENY

TITUL ST STAVBA TAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE KRAJE 2012 Revitalizacee hist historického jádraa města Slan Slanýý Revitalizac orického jádr

CENA HEJTMANA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KR KRAJE AJE Rekonstrukce Rek onstrukce ulic a dlaž dlažeb eb hist historického orickéhoo jádr jádraa města Kutná Kutná Hora Hora

ZVLÁŠTNÍ ZVL ÁŠTNÍ CENY

CENA ZZAA NE NEJLEPŠÍ JLEPŠÍ ST STAVBU TAVBU URČENOU K VEŘEJNÉMU VEŘEJNÉMU ÚČELUU / Nová ÚČ ÚČEL Nová rradnice adnice M Milovice ilovice

CENA ZA ZA NEJLEPŠÍ NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU / Muzeum Muzeum Dobrovice Dobrovice

CENA ZA ZA NEJLEPŠÍ NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR ZÁMĚR Obnova Obnova historického historického centra centra města Vlašim Vlašim

CENA ZZAA DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU INFRASTRUKTURU Rekonstrukce Rek onstrukce žželezničního elezničního mostu KKolín olín

CENA ZZAA ST STAVBU, TAVBU, KTERÁ KTERÁ NEJLÉPE NEJLÉPE ROZVÍJÍ ROZVVÍJÍ KUL KULTURNÍ LTURNÍ T HODNOTY HODNOTY KRAJINY KRAJINY NEBO OKOLNÍ OKOLNÍ ZÁSTAVBY ZÁSTTAVBY Obnova Obnova rybniční rybniční soustavy soustavy Černý Černý kříž kříž

CENA ZA ZA DROBNOU ARCHITEKTURU V KRAJINĚ KRAJINĚ Kaple Kaple St. St. Pierre Pierre

BLAHOPŘEJEME OCENĚNÝM BLAHOPŘEJEME O OCENĚNÝM A TĚŠÍME TĚŠÍÍME SE NA DALŠÍ DALŠÍ SPOLUPRÁCI SPOL UPRÁCI V PŘÍŠTÍCH PŘ ŘÍŠTÍCH ROČNÍCÍCH. ROČNÍCÍCH H. Najdete Najdet e nás ta také aké na F Facebooku! acebooku! Hlavní Hla vní mediální par partner: tner:

Mediální Me diální par partneři: tneři: VIDEO OFILMSTUDIO KUTNÁ KU UTNÁ HORA

INTERNETOVÁ INTERNET TOVÁ TELEVIZE - ITV


ÎIVOTNÍ STYL

Nejen turecká káva Turecká káva je pfiedev‰ím zpÛsob pfiípravy. Na Balkánû, v ¤ecku, na Kavkaze i na Blízkém v˘chodû se s ní mÛÏeme setkat i dnes, v dobû drtivé konkurence rozpustné kávy tfii v jednom, aãkoli se nûkdy skr˘vá pod politicky vhodnûj‰ím místním názvem. Dokonce i v Turecku se dá sehnat, na rozdíl od ãaje, ale málokde a nejménû za tfii liry. Jak se vafií turek První kavárna v Istanbulu byla otevfiena v polovinû 16. století.

58

Parlamentní magazín

Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, seznámíme se hned v úvodu s tím, jak se tradiční orientální káva připravuje. Pro dvě porce (pití kávy je záležitost společenská) potřebujeme dvě lžičky velmi jemně namleté kávy, lžičku cukru, dva přiměřeně velké (rozumějme velmi malé) šálky vody. Smícháme vše v džezvě (speciální kovové nádobce kónického tvaru s dřevěným držadlem, někde též kanaka nebo ibrik) a pomalu přivedeme k varu. Jakmile káva vypění (nesmí se vařit), odstavíme ji, zamícháme a necháme vypěnit ještě jednou. Můžeme přidat trochu drceného kardamomu. Necháme usadit, přelijeme do šálků a servírujeme. A nezapomeňme: káva, která nemá pěnu, není čerstvá. Samozřejmě existuje mnoho drobných obměn. Může obsahovat více cukru nebo žádný, více (arabské varianty) nebo žádný (ve většině ostatních oblastí) kardamom. Často se všechny ingredience vmíchávají až do horké vody. V Turecku se vyrábí elektrická náhražka džezvy, která vypadá jako malá varná konvice. U nás se ale sehnat nedá – je velmi pravděpodobné, že by nesplnila bezpečnostní normy.

Trocha historie Stejný postup se používá zřejmě již od 15. století, kdy tajemství přípravy kávového nápoje opustilo Arabský poloostrov, aby se v dobách největšího územního rozmachu osmanské říše postupně rozšířilo po celém jejím území. První kavárna v Istanbulu byla otevřena v polovině 16. století. Tehdy se většina kávy pěstovala v Jemenu, tedy na osmanském území. Posléze se stala i významným vývozním artiklem, dokud ji Evropané nezačali v koloniích pěstovat levněji. Nakonec v polovině 18. století začali Osmané dovážet antilskou kávu z Francie – jen jeden z průvodních jevů tamní vleklé ekonomické krize. V Jemenu se káva pěstuje dodnes, ale v poměrně malém objemu, za což může zřejmě jednak nepříliš stabilní politická situace, jednak využití osevních ploch k pěstování jiných, alkaloidy obsahujících rostlin (respektive jedné, s českým názvem kata jedlá).

Osmanské dûdictví Po rozpadu osmanské říše se pro tento způsob přípravy kávy zachoval v mnoha jazycích název „turecká“. Je tomu tak na Balkáně, a je tomu tak i v samotném Turecku (pro odlišení od konkurenčních druhů kávy, velmi často též souhrnně označovaných jako nescafé). Další národy, které s Turky nechtějí mít z důvodu nedořešených historických traumat nic společného, si stejný způsob přípravy přivlastnily, a tak se můžeme setkat s kávou řeckou nebo arménskou. Arabská káva má svá specifika – jak již bylo zmíněno, neobejde se bez kardamomu, a kapitola sama pro sebe je pak varianta pocházející z Arabského poloostrova, připravovaná z velmi málo upražených (prakticky ještě zelených) kávových zrn. Anna Morávková

www.parlamentnimagazin.cz


ÎIVOTNÍ STYL

Pût praktick˘ch tipÛ jak pfiekonat únavu v práci ZaÏíváte v zamûstnání jeden ospal˘ den za druh˘m, cítíte se malátní a bez energie? Michaela Tomanová, primáfika Rehabilitaãního ústavu Brand˘s nad Orlicí, vám nabízí nûkolik praktick˘ch rad jak si s únavou na pracovi‰ti poradit. Krátké pfiestávky na uvolnûní Únavu výrazně omezíte tím, když si budete během pracovní doby dělat krátké přestávky na uvolnění. „Velmi relaxačně působí protažení zad se záklonem nebo předklonem a propnutými pažemi, které pohybem opisují tvar pomyslné osmičky. Tento pohyb lze přenášet na celé tělo. Zapojit můžete rotaci krku různými směry a následně doplnit úklony do stran. Cviky by měly být pomalé a plynulé bez trhavých pohybů,“ doporučuje Michaela Tomanová. Uvedené cviky jsou součástí infinity method, nové rehabilitační a fyzioterapeutické metody, kterou sama vyvinula a s úspěchem využívá ve své lékařské praxi (více o metodě na www.infinity-method.com).

Diskrétní cviãení pfiímo na pracovi‰ti Mnozí lidé by si v zaměstnání zacvičili rádi, současně ale nechtějí svým kolegům předvádět divadlo a zbytečně na sebe strhávat pozornost. Metodu infinity však mohou aplikovat velice nenápadně a diskrétně. Pracuje totiž mimo jiné s neznatelnými pohyby a její součástí je i mentální cvičení. „Cvičit v mikropohybu můžete klidně i v práci, aniž by to na vás kdokoliv poznal,“ říká Michaela Tomanová. Podle ní je způsob našeho myšlení a imaginace přímo spojen se stavem našeho těla, který je v konečném důsledku jeho odrazem. „Je dokonce teoreticky dokázáno, že mozek nerozezná skutečnost od představy, a proto je přínosem i tzv. cvičení v představě, tedy aktivita, kdy na jednotlivé cviky pouze myslíme. Mozek totiž příslušné svaly i přesto zapojuje a vysílá do nich signály, řídí de facto všechny procesy v těle,“ vysvětluje lékařka.

nažloutlé, teplé světlo, které vyzařuje pozitivní energii,“ doporučuje Michaela Tomanová. Cvičení souvisí i s prouděním energie v těle. Pokud je něco v těle v nerovnováze, odrazí se to na našem psychickém stavu a naopak. Současným životním stylem, kdy lidé věčně nestíhají a stresují se, si nevědomky blokují své energetické dráhy. „Strnulá šíje a ramena jsou projevem, ale i příčinou stresu. Jedná se o typickou polohu člověka sedícího u počítače, který se snaží dodržet vražedný termín pracovního úkolu. Pokud budete myslet na správný posed s uvolněnými rameny, stres z vás spadne mnohem snáz,“ říká lékařka.

Správné sezení na Ïidli Pracovní únavu a s ní související bolesti zad může způsobovat také nesprávné sezení na kancelářské židli, ať už si to lidé uvědomují, nebo ne. Při práci na počítači, která je pro sedavé zaměstnání snad nejcharakterističtější, byste měli mít široce rozkročené dolní končetiny, stehna mohou směřovat pod mírným úhlem dolů. Na židli seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Při práci na počítači se často objevuje také bolest šíje. „Tomu můžete zabránit tak, že budete myslet na uvolněná ramena a dýchání – dokonce i tímto můžete předcházet vzniku bolesti. Dávejte rovněž pozor, abyste šíjové svaly nepřetěžovali příliš-

ným předkláněním hlavy, váš pohled by měl směřovat přímo,“ doporučuje lékařka. Pro vaše zdraví však není důležité jen to, jak sedíte, ale i to, na čem sedíte. Kvalitní židle je naprostý základ.

Vhodné nápoje na zv˘‰ení pracovního v˘konu Součástí každého pracovního dne by měl být také správný pitný režim. Pracovní únavu totiž může způsobovat i nedostatek tekutin, zvláště pak v horkých letních měsících. Buďte však obezřetní, pokud jde o pití kávy. Přebytek kofeinu totiž, navzdory zažitým představám, utlumuje smysly. Optimální jsou proto maximálně dva až tři šálky denně. V opačném případě budete ztrácet rychlost a pohotovost, což se může negativně projevit na kvalitě odvedené práce. Kávu pijte spíše v dopoledních hodinách, odpoledne dejte přednost například zelenému čaji, který má stimulační účinky. Dobrou službu vám udělá také maté. Tento přírodní produkt ocení zejména lidé, kteří už jsou odolní vůči kofeinu nebo kávě obecně neholdují. Maté je zároveň vhodnější než často užívané energetické nápoje, které obsahují velké množství cukru. Dobrým řešením je rovněž pití zředěného pomerančového džusu nebo vody s vymačkaným citronem. ms

Mentální cviky pro rozproudûní energie v tûle Pravidelným cvičením infinity metod odstraníte nejen únavu v práci, ale také si zlepšíte svou pohyblivost, pružnost, stabilitu, prokrvíte celý organizmus, zvýšíte produkci endorfinů, snížíte nebo odstraníte stres a posílíte svoji imunitu. Velmi důležité je rovněž uvědomování si svého těla jako celku. „Osvědčuje se, když si při cvičení představíte ve svém břiše bílé,

Parlamentní magazín

59


 41è0ª- /'<+0ž41&0ª*1 *7&'$0ª*1 ('56+8#.7

 t   WWW.PRAGUEPROMS.CZ *.#80ª 2#460'Ą+

*.#80ª /'&+ž.0ª 2#460'4

/'&+ž.0ª 2#460'Ą+

2#460'Ą+


KULTURA

Kfiest knihy sloupkÛ Pavla Varvafiovského Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský pokřtil v polovině května v brněnské literární kavárně knihkupectví Academia svou knihu s názvem České maličkosti aneb jako by to trochu drhlo. Asistovali mu přitom šéfredaktor

nakladatelství Wolters Kluwer ČR Václav Fiala, herečka Mahenovy činohry Zuzana Ščerbová a Kristián Chalupa, který akci moderoval. Kniha sloupků Pavla Varvařovského publikovaných v deníku Lidové noviny v letech

2010–2011 v cyklu Očima ombudsmana s kresbami Vladimíra Jiránka předává na 115 stranách s úsměvným nadhledem hlubší poselství o platnosti trvalých hodnot v dnešní době. ms


KNIÎNÍ KLUB

Nakladatelství Grada www.grada.cz

Projektov˘ management podle IPMA 2., aktualizované a doplnûné vydání Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Nové vydání jediné české publikace o řízení projektů podle české implementace standardu projektového řízení IPMA ICB v3.1 je aktualizováno s ohledem na novou verzi standardu a jsou v něm upřesněny a doplněny některé metody projektového řízení. Kniha je určena zkušenějším i začínajícím projektovým manažerům ze všech oborů lidské činnosti a studentům VŠ. Srozumitelně, čtivě a prakticky seznamuje čtenáře s jednotlivými prvky technických, behaviorálních a kontextových kompetencí projektového manažera, popisuje doporučené a požadované techniky, vysvětluje pojmy a formulace ze standardu IPMA, přináší řadu příkladů a případových studií. Pevná vazba, 464 stran, cena 599 Kč, ISBN: 978-80-247-2894-0

Dûjiny USA Doporuãení pfiedních ãesk˘ch investorÛ Jürgen Heideking, Christof Mauch Poutavě a zároveň odborně rozepsané dějiny Spojených států amerických provedou čtenáře od koloniálních počátků 17. století s náhledem na původní indiánská etnika, přes revoluční a státotvorné období přelomu 18. a 19. století, demokratizaci první poloviny 19. století, občanskou válku, industrializaci, období prosperity i období krize, obě světové války i studenou válku, vzestup na pozici světové supervelmoci ve 20. století až po válku proti terorizmu 21. století. Samozřejmostí je přístup, který podává fakta v souvislostech a nenudí suše podávanými daty – příběh Spojených států zaujme jak laika svou čtivostí, tak odborníka kvalitním zpracováním pramenů. Pevná vazba, 464 stran, cena 599 Kč, ISBN: 978-80-247-2894-0

Nakladatelství Wolters Kluwer âR www.wkcr.cz

Pfiehled judikatury Soudní ochrana ãlena spolku, církve a politické strany Ludvík David, Jana Bílková, Martina Podivínová Přehled judikatury nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se již běžně užívá synonymum spolek. Početně minoritní, významem však nepřehlédnutelnou část tvoří rozhodnutí z interního života církví a náboženských společností; prozatím jediný judikát se zabývá konfliktem mezi politickou stranou a jejími členy. Před jednotlivé části je zařazen stručný úvod. Judikatorní novost publikovaných rozhodnutí nás vedla k tomu, že za větším počtem jednotlivých textů je připojena kratší či delší poznámka, která má vysvětlit souvislosti, jež nemohly být přímo – v odůvodnění rozhodnutí ani v právní větě – zmíněny. Většina rozhodnutí pochází ze senátu 28 Cdo Nejvyššího soudu. Nemohlo tomu být jinak, neboť tento senát se žalobami členů dobrovolných sdružení proti těmto subjektům v posledním desetiletí podle rozvrhu práce zabývá. Brožovaná vazba, 164 stran, 301 Kč včetně DPH 14 %

62

Parlamentní magazín

Vydává Periodical s.r.o. Sídlo vydavatelství Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 Šéfredaktorka Marcela Staňková stankova@parlamentnimagazin.cz Zástupce šéfredaktorky Helena Kuncová kuncova@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv Martin Doležel, Ondřej Hergesell, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Vilém Jirouš, Petr Just, Jiří Maštálka, Anna Morávková, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Martin Zikmund, Zdeněk Zbořil Obchodní ředitelka Jitka Svátová svatova@parlamentnimagazin.cz Ředitel inzerce Vít Macourek macourek@parlamentnimagazin.cz Obchodní oddělení Kristina Nowakowska nowakowska@parlamentnimagazin.cz Elektronickou podobu Parlamentního magazínu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Grafická úprava a zlom TH design service Distribuce vychází 10x ročně Rozšiřováno podle databáze odběratelů SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420 225 985 225 Předplatné predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH Kontakty info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: + 420 776 657 722 Vychází: 05. 06. 2012 Evidence MK ČR E 19456 ISSN 1804-9729 Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675 IČO: 24667498 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce. Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® Photos Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010–2012

www.parlamentnimagazin.cz


Dobrý partner dává více než energii...

Naše konkrétní řešení pro mobilitu: pomáháme tam, kde jsou naše elektromobily nejvíce potřeba Představujeme špičku v oblasti využití alternativních paliv a přinášíme SMART řešení pro dopravu a mobilitu s ohledem na ekologii, ekonomiku a spolehlivost. Námi realizované projekty pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba.

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO MOBILITU eon.energieplus.cz/ekologicka-doprava


Parlamentní magazín 6/2012  

Parlamentní magazín 6/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you