Page 1

PM 6–7/2013

politika • ekonomika • byznys

Lídfii a jejich cesty k úspûchu

www.parlamentnimagazin.cz


OBSAH

Bye, bye, vládo Tak jsme se rozloučili s kabinetem Petra Nečase, který se hrdě hlásil k boji proti korupci, přitom jeho vládnutí provázela jedna korupční kauza za druhou (počínaje tou na Státním fondu životního prostředí a konče obviněním exposlanců ODS Tluchoře, Fuksy a Schneidera z korupce). Ve vládě se během tří let vystřídalo 29 členů. Z původních patnácti jmenovaných zůstalo do odvolání kabinetu jen pět – kromě premiéra Petra Nečase to byl Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, Leoš Heger a Kamil Janovský. Nečasově vládě se za dobu její existence podařilo přes velký odpor opozice prosadit daňový balíček, církevní restituce a důchodovou reformu. Ta ale zatím skončila debaklem, zájem o druhý pilíř je minimální. Sociální reforma drhne na sKartách a reforma zdravotnictví se otřásla v základech po rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil možnost připlatit si za kvalitnější péči – tzv. nadstandard, jeden z jejích základů. Vláda také nestihla projednat zákon o úřednících, doprovodné zákony k novému občanskému zákoníku a rozpočet na rok 2014. Důvěra v kabinet Petra Nečase podle různých průzkumů neustále klesala, letos na jaře s ní bylo podle CVVM nespokojeno téměř 90 % lidí a stejnému počtu dotázaných se nelíbilo ani personální složení vlády. K předčasným volbám by zemi mohl dovést kabinet úředníků

vedený Jiřím Rusnokem. Jeho složení je včetně klíčového postu ministra financí už jasné. Úřednické vlády se na rozdíl od těch politických u nás těší poměrně velké důvěře občanů. Neměli bychom ale zapomínat na to, že třeba ta Fischerova měla třetí nejvyšší schodek státního rozpočtu v české historii (156,8 mld. Kč). Odpoutat se na chvíli od naší turbulentní politické scény můžete při čtení speciální přílohy věnované našim lídrům a jejich cestám k úspěchu, ve které přinášíme příběhy mužů a žen z nejrůznějších oblastí podnikání, kteří se dostali ve svém oboru na špičku. Je zajímavé sledovat, jak mnoho mají i přes zdánlivé rozdíly jejich příběhy společného. A protože se blíží čas dovolených, nechte se inspirovat třeba některou z knížek, která zaujala naše úspěšné manažery, nebo si zajděte na některý z jejich oblíbených filmů.

Marcela Staňková Vaše náměty a komentáře uvítám na: stankova@parlamentnimagazin.cz

OBSAH 4 KOMENTÁ¤

12 RECENZE

Politika politikÛm

Zákon o vefiejn˘ch zakázkách

21 Pfiíloha – Lídfii a jejich cesty k úspûchu

6 EKONOMIKA

13 PENZIJNÍ REFORMA

42 PRÁVO A LEGISLATIVA

Povodnû na‰i ekonomiku v˘raznûji nezasáhnou

Do druhého pilífie vstoupilo pouze 75 tisíc lidí, nezajímá ani poslance

Budoucí legislativa upravující obchodní korporace

8 ROZHOVOR Miroslav Vrba: Budujeme spolehlivou síÈ pro v‰echny budoucí scénáfie

51 VùDA A V¯ZKUM Brnûn‰tí vûdci dali armádní technologii nov˘ rozmûr

52 KULTURA Unikátní muzeum exilu

58 MÓDNÍ GURU 14 MONITORING

Pane primátore, pozor na ko‰ili s krátk˘m rukávem

Informace z vlády a ministerstev

10 POLITICK¯ KOMENTÁ¤ Jifií Pehe: âas na ústavní inventuru

46 STOLETÍ ÎENY Dominika Kolowrat-Krakovská: Mecená‰ství v krvi

16 INFROMACE Z PARLAMENTU âR

49 SAMOSPRÁVA

62 KNIÎNÍ KLUB

I pfies klesající pfiíjmy obce loni u‰etfiily

Novinky na‰ich vydavatelství

Parlamentní magazín

3


KOMENTÁ¤

Politika politikÛm! Zdenûk Zbofiil politolog

Podle CVVM 61 % obãanÛ hodnotí souãasn˘ politick˘ systém jako spí‰e ‰patn˘ a velmi ‰patn˘. To uÏ není nespokojenost s vládou Petra Neãase, ODS a celé koalice nebo pfiízrak vládní krize, ale také krize vládnutí a nedÛvûry v demokracii.

4

Parlamentní magazín

Slova Václava Klause Odeberte politiku muÏÛm v kuklách a vraÈte ji politikÛm! byla pravdûpodobnû jen emocionální reakcí na dosud nevídan˘ zásah Policie âR na 31 místech v âeské republice. Brzy se ukázalo, Ïe ve Strakovû akademii pánové ·lachta, I‰tván a Kubice nebyli maskovaní a neskr˘vali svou identitu, a také jsme se dozvûdûli, Ïe tomu bylo jen na nûkolika exponovan˘ch místech, obvykle hlídan˘ch ãernû odûn˘mi holohlavci ze soukrom˘ch bezpeãnostních agentur. Proto bylo nezbytné, aby zasahující policisté, mimochodem obãané chránící zákonnost a na rozdíl od jin˘ch obãanÛ toto svoje poslání stvrzující pfiísahou, tento zpÛsob své ochrany zvolili. Ale slova jiÏ byla vyfiãena a opakována tûmi, ktefií se mohli cítit nastalou situací ohroÏeni. I my nepolitici víme, že nežijeme v pastorální idyle, což by mohli, kdyby mohli, dosvědčit mrtví ze dna jezera Orlické přehrady, zabití a umučení podnikatelé v ČR i v Monaku, zmizelý otec Radovana Krejčíře, na dálku odstřelený František Mrázek a dokonce také i někde nějak ztracený švagr bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Policie se dala do boje se zločinci, kteří se spikli proti státu, společnosti i jednotlivcům, a to s sebou nese různá nebezpečí. A ani policistům se nechce umírat. Už 20. června upozornil Jan Čulík v Britských listech, že je šílené, že poslanci ODS a ministr spravedlnosti požadují šetření olomouckého prokurátora a že někteří čeští právní odborníci usuzují, že rozdávání prebend za politické postoje není kriminální korupce, protože pak by museli skončit ve vězení všichni politici! To ještě nevěděl, že kandidátka koalice na úřad předsedkyně vlády prohlásí

o necelý týden později v České televizi, že jejím jediným zájmem je nejen obnovit dosavadní koalici, ale i vyšetřit zákrok policie. Pokud tím myslela také Vrátit politiku politikům!, pak je to mnohem závažnější důvod, aby jí nebyla dána důvěra, než její funkci neodpovídající vzdělání, absence zkušeností z působení v exekutivě a třeba neznalost jazyků. Především se ale zdá, že Mirka Němcová v okamžiku, kdy se rozhodovala přijmout premiérskou funkci, vůbec netušila, že by měla vládnout zemi, ve které podle CVVM, agentury zaštítěné autoritou Sociologického ústavu Akademie věd ČR, jen 10 % občanů hodnotí současný politický systém jako spíše dobrý (pozitivní odpověď velmi dobrý se zde vůbec nevyskytuje), a jako spíše špatný a velmi špatný jej naopak považuje 61 % dotázaných. To už není nespokojenost s vládou Petra Nečase, ODS a celé koalice nebo přízrak vládní krize, ale také krize vládnutí a nedůvěry v demokracii. A zdá se, že také neví, že v The Economist psali o výmluvné podrobnosti, která ale svědčí o tom, do jak hlubokého bahna se propadla česká politická kultura, když může Marek Benda prohlásit, že bude-li kupování hlasů trestné, museli bychom zrušit politiku jako takovou nebo připustit ... aby byly vydány stovky, možná statisíce žalob... (in The Economist, podle BL 20/6 2013). Poslanec Benda však v jedné věci pravdu měl: takovou politiku, kterou, zdá se, ODS považuje za přiměřenou parlamentní, tedy zastupitelské demokracii je třeba zrušit a bude-li na to dost sil vydat alespoň desítky, když ne hned stovky žalob. A myslí-li to doopravdy, pak bychom se také mohli dozvědět, jak a kde byl pořízen onen pověstný seznam 101 poslanců, kteří slíbili podporu vládě paní Němcové. Nebylo to na pánských toaletách, kde se vyjednávala

www.parlamentnimagazin.cz


KOMENTÁ¤

podpora při druhé volbě prezidenta ČR v roce 2008, což mimochodem vedlo k populistickému rozhodnutí o změně

Z Klausova mementa bychom si ale přece jen mohli odvodit alespoň jednu výzvu: Vraťte politiku občanům!, protože

orgány nezapomínají na to, kde a jaké jsou jejich kompetence, práva, povinnosti, jakou mají úlohu při tlaku a vyva-

„Policie se dala do boje se zloãinci, ktefií se spikli proti státu, spoleãnosti i jednotlivcÛm, a to s sebou nese rÛzná nebezpeãí.“ ústavy a zavedení přímé volby, anebo se jednalo a slibovalo na stejných místech, kde rozhodovali o své rezignaci poslanci dnes kvůli takovému jednání pobývající ve vězeňských celách? Mohlo to také být v nějaké malostranské či hradčanské restauraci, v soukromých bytech nebo dokonce v odrušených místnostech Strakovy akademie, ale ani na tuto poslední eventualitu by neměli tvůrci 101 seznamu v době Edwarda Snowdena příliš spoléhat. Na stránkách Parlamentního magazínu jsme kritizovali přímou volbu už asi před dvěma lety. Jeden z článků k tomuto tématu končil také patetickým zvoláním: Máme se nač těšit! Později na 16 politologů a několik právníků nepřesvědčilo Senát, a v něm politiky ČSSD, že ústava se má měnit obezřetně a pomalu. Někdy se zdá, že tito horlivci, podobě jako jiní z ODS, TOP 09 i odjinud, nevědí, že dělba moci v Ústavě ČR je přehledná a její organizace také. Jejím důležitým znakem je nejen oddělení legislativy, exekutivy a jurisdikce, ale i to, že jednotlivé složky jsou zdvojeny. Proto tvoří moc zákonodárnou Senát a Poslanecká sněmovna PČR, moc výkonná je rozdělena mezi prezidenta a vládu, moc soudní mezi soustavu soudů a Ústavní soud. Změnou ústavy byla tato rovnováha porušena, ale politici a ti, kteří kritizují rozhodnutí prezidenta republiky, dnes pláčí jen na svém hrobě. Ale strany vládní koalice mají stále ještě naději. Jsou jí zmatené reakce ČSSD, jejíž senátor by už zase chtěl měnit ústavu, aby to jednou přece jenom vyšlo, poslanci spoléhají na předčasné volby a domnívají se, že jejich výsledky budou odpovídat jejich aktuálním přáním a nedůvěryhodným preferencím. Že se už jednou podobně zmýlil Jiří Paroubek, nevadí straně, která se v roli opozice proslavila pěti/šesti neúspěšnými pokusy o vyslovení nedůvěry vládě, o kterých bylo předem jasné, jak dopadnou. Na druhé straně uznáváme, že se jí vždy podařilo sjednotit rozhádanou koalici do neočekávané, byť krátkozraké jednoty. Také harašení ČSSD et al., motivované touhou po rychlém rozpuštění PS PČR, bylo ze stejného intelektuálního suchopáru politikařících politiků.

lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. A nechť tyto

žování a také jakou mají odpovědnost před občany, které zastupují, aby nepoztráceli zbytky své vážnosti. INZERCE

CO S PAPÍREM V DIGITÁLNÍ DOBĚ? PŘEVEDEME DO DIGITÁLNÍ OBRAZOVÉ A DATOVÉ PODOBY DOKUMENTY JAK Z VAŠICH ARCHIVU, TAK I Z NOVĚ PŘÍCHOZÍ POŠTY.

ZÍSKANÁ DATA PŘEDÁME DO VAŠICH INFORMAČNÍCH SYSTÉMU TAK, ABYSTE S NIMI MOHLI UŽITEČNĚ PRACOVAT

A TO VŠE JAK FORMOU SLUŽBY, TAK I FORMOU DODÁVKY ŘEŠENÍ.

www.scanservice.cz


EKONOMIKA

Povodnû na‰i ekonomiku v˘raznûji nezasáhnou Aãkoliv v minul˘ch t˘dnech napáchaly nemalé ‰kody na majetku i zdraví obyvatel, ãeskou ekonomiku nedávné povodnû zásadním zpÛsobem neovlivní, myslí si ekonomové, kter˘m jsme poloÏili otázku, zda povodnû mohou urãit˘m zpÛsobem podpofiit ekonomick˘ rÛst, nebo budou jednoznaãnû zátûÏí pro hospodáfiství.

ředitel makroekonomických analýz ČSOB Vliv povodní na českou ekonomiku bude zpočátku spíše negativní. Zastavená výroba, zkomplikovaná doprava a škody v zemědělství se nepochybně na výkonu hospodářství projeví. Devastace majetku, která si vyžádá náklady na rekonstrukce, sice může v dalších čtvrtletích ekonomice „pomoci“, ale jen za určitých předpokladů. V první řadě půjde o to, jak rychle a jak velké tyto investice budou, ve druhé řadě půjde o to, zda nedojde pouze k přesunu peněz z jedné kapsy do druhé. Tedy zda místo již realizovaných investic se nebudou látat škody po povodních. Určité dodatečné zdroje pro poškozené přinesou peníze z pojišťoven, avšak povodně za vzpruhu pro ekonomiku v žádném případě nepovažuji.

Petr Gapko hlavní ekonom GE Money Bank Povodně nebo jiné přírodní katastrofy nejsou žádným způsobem nic pozitivního. Jedná se o destruktivní záležitost, která obvykle „vymaže“ z mapy kousek území. Nedávné povodně nebyly výjimkou a zničily malý kousek české ekonomiky. Nicméně z celorepublikového hlediska se naštěstí nejednalo o nic zásadního, co by naši ekonomiku mohlo výrazněji zasáhnout. Z tohoto pohledu se domnívám, že se povodně na finálním výkonu českého hospo-

6

Parlamentní magazín

dářství viditelně neprojeví. Následná obnova postižených oblastí by mohla trošičku pomoci stavebnictví, které už několik let trpí nedostatkem. Určitě to ale nebude natolik významná změna, která by českou ekonomiku mohla vytáhnout ze současné recese. K tomu bude potřeba poptávka, a to jak domácí, tak hlavně zahraniční.

Pavel Sobí‰ek hlavní ekonom UniCredit Bank Povodně jsou relevantním makroekonomickým tématem, jejich vliv se ale často přeceňuje. Krátkodobě negativně může zapůsobit narušení plynulosti výroby či dopravy a také vyšší náklady pojišťoven. Nejde ale o žádné drama, protože výpadky produkce bývají rychle nahrazeny a pojišťovny se částečně hojí na svých zajišťovnách. Pozitivní vliv na ekonomiku naopak může mít potřeba obnovy povodní poničených fixních aktiv, ani ten ale nefunguje jednoznačně. Vyšší investice domácnosti bývají kompenzovány nižší spotřebou, jelikož rodinné rozpočty nejsou nafukovací a kdo opravuje dům, má méně času na rekreaci či své koníčky. Pokud jde o stát, nutné opravy silnic a mostů znamenají obvykle posun v prioritách investičních záměrů, spíše než zvýšení celkové proinvestované částky. Povodně 2002, které způsobily oproti letošku několikanásobné škody, se neukázaly být žádným zásadním stimulem pro ekonomiku. Tím méně budou stimulem letošní povodně. red.

www.parlamentnimagazin.cz

Zdroj foto: Archiv MHMP

Petr Dufek


POLITIKA

RusnokÛv t˘m je kompletní Kabinet ekonoma Jifiího Rusnoka získal finální podobu. Poslední neobsazen˘ post, klíãov˘ rezort financí, obsadí Jan Fischer, pfiedseda poslední úfiednické vlády a neúspû‰n˘ kandidát na prezidenta. V Rusnokovû vládû by se mûl ujmout i funkce vicepremiéra. Místa vicepremiérky pro boj s korupcí, kterou zastávala Karolína Peake, a ministra bez portfeje, na které byl za LIDEM nominovan˘ Petr Mlsna, podle premiéra Rusnoka zaniknou. Ministrem vnitra se stane Martin Pecina, bývalý šéf ÚOHS, který tento rezort řídil už v v letech 2009–2010 coby člen úřednického kabinetu Jana Fischera. Tím byl i Jan Kohout, diplomat, velvyslanec ČR při Evropské unii, který tehdy vedl ministerstvo zahraničí. Jeho šéfem se má stát i v Rusnokově vládě. Ministryní spravedlnosti bude bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová. Prezident Potravinářské komory Miroslav Toman povede ministerstvo zemědělství, ministrem průmyslu a obchodu má být Jiří Cienciala, rektor Vysoké školy podnikání v Ostravě, někdejší šéf Třineckých železáren. Ministrem pro místní rozvoj se stane František Lukl, starosta Kyjova a místopředseda Svazu měst a obcí. Bývalý ředitel Lesů ČR František Koníček usedne včele ministerstva práce a sociálních věcí. Nabídku řídit rezort zdravotnictví přijal náměstek pro léčebně preventivní péči ve Fakultní nemocnici Motol Martin Holcát.

Dopravu by měl spravovat Zdeněk Žák, bývalý poradce prezidenta Zemana, který pracoval jako generální inspektor ČD. Školství bude řídit přírodovědec Dalibor Štys, který dosud na ministerstvu školství vedl odbor výzkumu a vývoje, ministerstvo životního prostředí diplomat Tomáš Jan Podivínský, náměstek ministra pro sekci technické ochrany životního prostředí na MŽP. Ministrem obrany zůstane dlouholetý náčelník generálního štábu Vlastimil Picek, který rezort řídil i v Nečasově vládě. Ministrem kultury se stane Jiří Balvín, bývalý generální ředitel České televize, v současnosti manažer speciálních projektů televizní stanice Óčko. Úřednickou vládu by měl prezident Miloš Zeman jmenovat 10. července, poté bude kabinet žádat o důvěru v Poslanecké sněmovně. Má na to 30 dní. Zda ji získá, zatím zůstává nejasné. red.

Jifií Rusnok povûfien˘ premiér úfiednické vlády

INZERCE

lvent UCL, Hledá se abso , plat

nástup ihned

50 000 Kč

Praporek praporek praporek w w w. u n i c o r n c o l l e g e . c z praporek praporek praporek

Jestli máte šikovnou dceru nebo syna, pošlete ho studovat Unicorn College. Uděláme z něho experta na počítače, který se uplatní po celém světě.

A máte na důchod

vystaráno!


ROZHOVOR

Budujeme spolehlivou síÈ pro v‰echny budoucí scénáfie Ve v˘voji moderní civilizace se elektfiina stala nepostradatelnou a zároveÀ samozfiejmou souãástí kaÏdodenního Ïivota. Abychom mohli i nadále rozvíjet vysokou Ïivotní úroveÀ obyvatel, neobejdeme se bez moderní a spolehlivé elektroenergetické sítû. K pfiipravovan˘m plánÛm na rozvoj pfienosové sítû, kterou ãekají v souvislosti s boomem obnoviteln˘ch zdrojÛ energie zcela nové v˘zvy, to fiíká v rozhovoru pro Parlamentní magazín Miroslav Vrba, ãlen pfiedstavenstva âEPS. Do jaké míry je třeba aktualizovat na základě současných podmínek desetiletý rozvojový plán ČEPS? Rozvojový plán je stabilní a velmi dobře připravený – jeho věcná náplň zůstává stejná. Může se však stát, že některé plánované projekty, např. na stavbu paroplynových zdrojů, se nevyplatí a nebudou realizovány, tím pádem se korigují i naše plány na posílení rozvoden a linek.

Miroslav Vrba ãlen pfiedstavenstva spoleãnosti âEPS

Prvky smart grid jsou nyní síÈov˘mi provozovateli instalovány tak, aby zlep‰ovaly souãasné funkcionality sítû, napfi. její spolehlivost a monitorovatelnost.

Jak přenosovou soustavu v budoucnu ovlivní malé decentrální zdroje? Je otázkou, zda bude pokračovat jejich boom, ať již obnovitelných zdrojů energie, nebo kogeneračních jednotek na plyn apod., kdy se výroba ze systémové úrovně a přenosové sítě dostává napěťově čím dál níž a sítě, zejména distribuční, získávají úplně novou roli. Nejsou již jednosměrné, ale obousměrné a výroba zejména z obnovitelných zdrojů energie ohrožuje spolehlivost dodávek. S tím je třeba začít něco dělat. Naše sítě musí být jako součást panevropské sítě dostatečně dimenzované pro jakýkoliv budoucí scénář rozvoje zdrojů, ale i spotřeby. Stávající linky byly postaveny v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století a i přes poměrně robustní a kvalitní přenosovou soustavu jsou na mezi své životnosti. Z tohoto důvodu musí společnost ČEPS stávající infrastrukturu obnovovat a posilovat ji výstavbou nových linek. Jakou roli v budoucnu sehrají smart grid? U smart grid si nejsem úplně jistý, že jsme jako spotřebitelé ochotni investovat do něčeho, co by nám jistým způsobem omezovalo komfort a spolehlivost, protože kdyby mi někdo řídil domácnost nebo firmu podle toho, jaký zrovna dostane cenový signál od obchodníka s elektřinou, tak to asi není optimální. Nyní jsou prvky smart grid síťovými provozovateli instalovány tak, aby zlepšovaly současné funkcionality sítě, např. její spolehlivost a monitorovatelnost. Používá podobné nástroje i přenosová soustava? Máme systém, který monitoruje a diagnostikuje všechny prvky přenosové soustavy – silové transformátory, vypínače, odpojovače – podle toho, jaká je jejich role a hodnota v síti, nikoliv podle ceny nebo jejich stáří. Jde o vnímání hodnoty prvku na základě důsledků jeho případné poruchy. Teď dokončujeme

8

Parlamentní magazín

nasazení WAMS (= wide area monitoring system), což jsou takové krabičky, které budou ve všech rozvodnách snímat data o okamžitém stavu přenosové soustavy pro prevenci a analýzu poruch. Tyto technologie jsou známé delší dobu, ale nyní se nasazují ve skutečně širokém měřítku. Postupuje v rámci budoucích plánů na rozvoj sítí společně celá Evropa? V rámci asociace ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav) existuje zejména na regionální úrovni koordinace desetiletých rozvojových plánů. Ve středoevropském regionu probíhá koordinace i na provozní úrovni. Bezpečnostní spolupráci provozovatelů přenosových soustav zajišťuje sdružení TSC (Transmission Security Cooperation). To nyní vyvinulo nástroj, který vždy den dopředu vypočítává chod elektroenergetických sítí v celém regionu, identifikuje možné problémy – slabá místa, přetížení – a navrhuje nápravná opatření. V Mnichově začne tento společný systém fungovat od 1. července nonstop. Říkáme tomu 7 × 24 hodin. Data se budou neustále aktualizovat a výsledky budou k dispozici každou hodinu. Pokud se na jakýkoliv časový horizont dopředu identifikuje nějaký problém, rozběhne se společná videokonference a problém se společně vyřeší. Kde se nejčastěji objevují tzv. slabá místa? Slabá místa se mohou objevovat kdekoliv. Dokud jsme tento nástroj neměli, možná se nějaká slabá místa objevovala také, ale nevědělo se to, ani čím je to způsobené. A když bylo slabé místo např. na lince mezi Slovinskem a Itálií, tak se tato linka vypnula a problém se poslal k sousedům. Kdežto teď, nárůstem větrných a zejména fotovoltaických elektráren v Německu, kde za poslední 2 roky instalovali 15 000 MW, je elektřina vytlačována do vyšších napěťových úrovní a přenosové linky jsou víc zatěžované v celé střední Evropě. Nyní děláme výpočet pro celý region, pro všechny linky a slabá místa můžeme do určité míry předvídat. Jak energetici na základě takové předpovědi jednají? Pokud systém identifikuje, že na nějakých rozvodnách a linkách nebudou plněna bezpečnostní kritéria, připraví se nápravná opatření. Buď se změní konfigurace sítě – sice ne třeba úplně optimálně, ale

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

ROZHOVOR

tak, aby se toky rozložily po jiných linkách než normálně, a připraví se tzv. redispeč, což je změna rozdělení výroby. Když pak situace nastane v reálném čase, tak se velice rychle, v řádu minut, domluví dispečinky dotčených provozovatelů, realizují se připravená nápravná opatření a nebezpečí je

distributory, nikdo intenzivně nespolupracuje. Pak jsme třeba dotázáni, jaký máme názor na Green Paper 2030, a my můžeme jen říct, že je třeba vzít v úvahu soulad s kapacitou sítí a eventuálně nějak motivovat obce a municipality, aby se výstavbě sítí přestaly bránit. Dříve se říkalo „ne na mém

„Nákladná nápravná opatfiení se bohuÏel pouÏívají ãím dál ãastûji.“ v optimálním případě zažehnáno. Někdy se ale stane, že jsou nápravná opatření nedostatečná, tak se musí pokračovat. Třeba aktivací rakouských vodních přečerpávacích elektráren. Tato nákladná nápravná opatření se bohužel používají čím dál častěji. Jakým způsobem se dělí finanční náklady za takové operace? Pokud požádám o realizaci nápravného opatření svého souseda, náklady si dělíme půl na půl. Pokud on požádá mého souseda, který s ním nesousedí, tak je musí zaplatit sám. Největším paradoxem ale je, že když požádá některý provozovatel svého zahraničního partnera, u kterého vzniká problém, ať ho vyřeší, musí mu náklady na řešení potom zaplatit na základě své prosby. Proto hledáme takový nákladový klíč, který by spravedlivěji postihl toho, u koho problém vzniká, a motivoval ho, aby se jej snažil vyřešit u sebe. Férový a spravedlivý systém přijatelný pro všechny se ale hledá těžko. Může být nějakým řešením do budoucna elektromobilita? U elektromobilů lze zařídit, aby se dobíjely v noci nebo nad ránem, aby vyplnily pokles ve spotřebě a ráno byly připraveny k jízdě. Ale asi těžko dokážeme, aby se elektromobily dobíjely jen tehdy, když je zrovna k dispozici přebytek levné energie. Nefunguje tady pobídka trhu, když je elektřina levná, tak ji nakoupíme… Toto využívání je velice omezené. My totiž dopředu nevíme, kdy ta situace nastane, abychom se na ni připravili. To, že je přebytek na spotovém trhu, se projeví v záporné ceně. Ta vzniká tehdy, když jsou výrobci ochotni platit za to, že neodstaví své bloky elektráren. Ale kdo by najednou mohl nakupovat elektřinu ve velkém množství, když to nevěděl dopředu? Máte pocit, že budoucí energetické cíle, které teď Evropa připravuje, respektují možnosti přenosových soustav? Při stanovování ambiciózních cílů s námi jako provozovateli sítí, a teď mluvím i za

dvorku“, teď vám zástupci obce řeknou „ano, my chápeme, že ta linka je potřeba, ale ona neslouží přímo pro nás, je to velmi vysoké napětí, které vede odněkud někam, a my se na něj tady nechceme dívat“. Řešením by mohla být například určitá finanční kompenzace obcím, na jejichž katastru povede nové přenosové vedení, která by byla daná zákonem. Probíhá v Evropě spolupráce i v oblasti technického vývoje dispečinků nebo sítí? Existují společné projekty vědy a výzkumu v elektroenergetice. V již zmiňované asociaci ENTSO-E běží projekty např. na elektroenergetické dálnice, tzv. e-highway, což by měla být stavba nových sítí tak, aby umožňovala přenosy velkého množství elektřiny, ať už obnovitelné nebo konvenční, z jednoho konce Evropy na druhý. Dále ENTSO-E pracuje na bezpečnostních projektech zaměřených na infrastrukturu nebo na kyberbezpečnost. Nejedná se o nějakou převratnou supravodivou revoluci, spíš o zachování spolehlivosti sítí při jakýchkoliv scénářích. Dispečer má dnes k dispozici mnohem více informací a podpůrných nástrojů pro své rozhodování, aby neudělal něco, čím by poškodil sebe nebo souseda. Dávno platí, že před každou manipulací proběhne simulace toho, co nastane, až ji provedeme.

Co je vlastně takový nestandardní nástroj? Je to jakékoliv mimořádné opatření, ke kterému je dispečer donucen z provozních důvodů. Například vypnutí vedení, změny konfigurace sítě, redispeč, změna distribuce zatížení a výroby, případně i požádání sousedů nebo jejich sousedů o aktivaci těchto nástrojů. Nikdo z nich by to sám bez požádání neudělal, protože mu to zvyšuje náklady a riziko. Jak často jste nuceni tyto nestandardní nástroje používat? Není to tak často, řádově tak 10krát ročně, ale oproti minulým letům se to stává čím dál častěji a kritická situace trvá třeba i několik dnů, zatímco dříve to bývalo jen v řádu hodin. Ale je potřeba si uvědomit, že nástroje nápravných opatření i délka řešení mimořádných situací mají své limity a nejsou všelékem. Vždy jde o odstranění jednoho problému za cenu zvýšení rizika jinde. Ideálním řešením by bylo maximálně centralizovat řízení, ať již v přípravě, nebo potom v reálném čase. Neříkám, že by to měl být jeden evropský dispečink, ten by to ani nezvládl, ale např. spolupráce, kterou realizujeme v rámci seskupení TSC, se ukazuje jako naprosto nezbytná. Dalo by se to přirovnat k řízení letového provozu – také jde o velkou odpovědnost, o škody a životy. Jak vidíte za dané situace budoucí vývoj sítí? Důležité je dostat všechno do nějakého souladu – někdy i něco zastavit a zmrazit, než se rozvoj elektrizační soustavy vyváží. Nemůžeme vývoj vychýlit jenom jedním směrem a říkat si, ono to vydrží. I v Německu se už chystají své plány na transformaci energetiky (tzv. Energiewende) přehodnocovat. Paradoxem například je, že Němci mají desítky paroplynových elektráren, které jsou potřebné pro regu-

„SdruÏení TSC vyvinulo nástroj, kter˘ vÏdy den dopfiedu identifikuje moÏné problémy sítû a navrhuje nápravná opatfiení.“ Je ale třeba si uvědomit, že očekávané obchodní transakce se stále přibližují k reálnému času. Dříve se obchodovalo třeba na měsíc dopředu, dnes už i uvnitř dne. Řádově 30 minut před obchodní hodinou se tak mohou měnit pozice a dispečer má k dispozici pouze model a prognózu toho stavu. Když se ukáže, že prognóza nebyla přesná, stane se to v reálném čase a on je nucen používat nestandardní nástroje.

laci a zálohování, ale všechny stojí, protože se nevyplatí je provozovat. Důležité je tedy spíš předvídat tyto nepředvídatelné události, které se v minulosti nikdy neobjevovaly, a snažit se jim nějak preventivně bránit. Ale stále platí, že když posílíme linku nebo postavíme novou rozvodnu, tak neuděláme chybu a v každém případě podpoříme spolehlivost celé sítě. Marcela Staňková

Parlamentní magazín

9


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

âas na ústavní inventuru Snahy prezidenta Milo‰e Zemana vykládat extenzivnû svoje prezidentské pravomoci rozpoutaly hned v prvních t˘dnech jeho prezidentství politické vá‰nû. Prezident kupfiíkladu odmítl povûfiit nûkteré velvyslance, které mu navrhlo ministerstvo zahraniãí s tím, Ïe v˘mûnou za jejich schválení trvá na schválení nûkter˘ch sv˘ch kandidátÛ. Jifií Pehe politolog

Zemanovy snahy vykládat ústavu nikoliv snad neústavnû, ale pfiinejmen‰ím v rozporu s nûkter˘mi zvyklostmi, budou pokraãovat.

10

Parlamentní magazín

Uvažoval také veřejně o pravomoci odvolat premiéra bez toho, že by premiér před tím podal demisi. Později odmítl jmenovat Martina Putnu profesorem, jakkoliv v tomto případě se nejednalo o ústavní spor. A v červnu vzbudil silný odpor stran pravicové koalice, jejíž vláda padla po skandálem vynuceném odstoupení Petra Nečase, když odmítl jmenovat Miroslavu Němcovou z Občanské demokratické strany premiérkou navzdory tomu, že koalice nabídla potřebnou většinu 101 podpisů pro její podporu. Je zřejmé, že Zemanovy snahy vykládat ústavu nikoliv snad „neústavně“, ale přinejmenším v rozporu s některými zvyklostmi, budou pokračovat. Navazuje v tom na svého předchůdce Václava Klause, který kupříkladu odmítal podepsat některé mezinárodní smlouvy navzdory tomu, že byly před tím schváleny ústavními většinami v obou komorách parlamentu, nebo se odmítal řídit rozhodnutím soudů. Všechny tyto problémy ukazují, že česká ústava potřebuje opravy. Byla nejen šita horkou jehlou na podzim roku 1992, když se rozpadalo Českoslo-

vensko, ale její tvůrci také poněkud idealisticky předpokládali, že ústavní činitelé budou ústavu vykládat v souladu s dobrými mravy a v kontextu parlamentní demokracie, v níž je hlavou exekutivy nikoliv prezident, ale vláda. Z toho logicky vyplývá, že když ústava vyžaduje v čl. 63 pro výkon prezidentových pravomocí spolupodpis premiéra nebo jiného člena vlády, ústavně neodpovědný prezident je v případě těchto pravomocí jen jejich formálním vykonavatelem. To ovšem současný prezident a jeho předchůdci ne vždy dodržovali. Není-li možné spoléhat na politickou kulturu, která by ústavním činitelům velela vykládat jejich pravomoci v souladu s duchem ústavy napsané pro parlamentní demokracii, pak dává smysl ústavu opravit. Ústavní puritáni budou samozřejmě argumentovat, že ústava se má měnit co nejméně, nebo vůbec, jenže je možné argumentovat, že řídit se špatnou ústavou, jejíž některé pasáže vyvolávají vládní a další krize, je horší než oprava ústavy. Dvě desetiletí od přijetí ústavy se jeví jako vhodný okamžik pro jakousi inventuru ústavních nedostatků.

www.parlamentnimagazin.cz


POLITICK¯ KOMENTÁ¤

Zejména pokusům prezidenta vykládat extenzivně kontrasignované pravomoci v čl. 63 by se přitom dalo zabránit jednoduchým dodatkem, který by stanovil, že odmítne-li prezident některou ze svých ústavních povinností vyjmenovaných v tomto článku vykonat, učiní tak za něj v určité časové lhůtě premiér. Nechce-li tedy prezident kupříkladu ratifikovat mezinárodní smlouvu, kterou už schválily obě komory parlamentu, provede ratifikaci premiér. Totéž by platilo, když prezident odmítne jmenovat velvyslance navržené vládou. Radikálnější změnu by představovalo zpřesnění prezidentova postupu při jmenování nové vlády, jakož i při odvolávání ministrů. Současná ústava kupříkladu jen stroze stanoví, že premiér navrhuje odvolání ministra a prezident odvolává. Jenže, jak víme, čeští prezidenti v některých případech interpretovali tuto pravomoc tak, že odvolat mohou, ale nemusí. Není jasné, proč by ústava nemohla být v tomto směru jasnější. Pokud jde o jmenování vlády, ústava pro změnu nestanoví žádné časové lhůty pro

jednání prezidenta. Prezident tak kupříkladu může jmenovat premiérem libovolnou osobu, ta sestaví vládu, která nedostane důvěru Poslanecké sněmovny, ale prezident pak teoreticky může nechat takovou vládu vládnout v demisi po dlouhou dobu. Ústavní experti sice argumentují, že podle ducha ústavy prezident má navrhnout nového premiéra v co nej-

jen rozhodnutí Bundestagu stvrdí formálním aktem jmenování. V Poslanecké sněmovně také už nějakou dobu leží návrh na zavedení institutu tzv. konstruktivní nedůvěry. Ten znamená, že existující vláda může být odvolána pouze za předpokladu, že opozice, která vyvolala hlasování o nedůvěře, má většinu pro svého navrhovaného premiéra.

„Dvû desetiletí od pfiijetí ústavy se jeví jako vhodn˘ okamÏik pro jakousi inventuru ústavních nedostatkÛ.“ kratší době, ale otázka je, proč do ústavy jednoduše nenapsat, jaká doba to je, a co se má stát, pokud prezident lhůtu poruší. Ještě závažnější otázkou je, zda by dominantní role vlády, kterou má v parlamentní demokracii mít, neměla být posílena například zavedením kancléřského systému, jaký existuje v Německu. Tam premiéra nevybírá prezident, ale politické strany, přičemž ho musí zvolit většinou hlasů Bundestag. Prezident pak

To, co vidí mnozí zákonodárci jako ústavní rozpínavost prezidenta Zemana, by také bylo možné poněkud lépe kontrolovat, kdyby bylo možné na prezidenta podat ústavní žalobu k Ústavnímu soudu jen s pomocí nadpoloviční většiny v Senátu, tak jak tomu bylo v případě žaloby pro velezradu před zavedením přímé volby. Je jisté, že i přímo zvolený prezident by si pak dával při výkladu ústavy trochu větší pozor. SOUTùÎ

Letní soutûÏ o 2 telefony Vodafone Smart III SoutûÏte s Parlamentním magazínem a vyhrajte chytr˘ telefon Vodafone Smart III, kter˘ má v‰e, co má dokonal˘ chytr˘ telefon mít, a dokonce i nûco navíc. SoutûÏní otázka – Jak se oznaãuje technologie, která umoÏÀuje jednoduchou a bezpeãnou obousmûrnou komunikaci mezi elektronick˘mi zafiízeními? a) FUP b) HTC c) NFC Vodafone Smart III přináší technické zdokonalení v podobě čtyřpalcového displeje a 5 Mpix fotoaparátu, se kterým uživatelům neunikne jediný zajímavý moment. Pro usnadnění lze využít aplikaci Gesty, pomocí které si můžete zvolit libovolné gesto, které po nakreslení otevře příslušnou aplikaci. Samozřejmostí je přehledný kalendář, prostor na poznámky nebo kalkulačka.

sdílet fotky či dokumenty s jiným zařízením. Spolu s telefonem jsou v balení dva NFC štítky, na které je možné nahrát jednoduchý pokyn, který telefon po jeho doteku splní. Například tak lze docílit toho, že při položení telefonu na noční stolek se automaticky vypne zvonění a aktivuje budík. Vodafone Smart III je v prodeji od června, vyrábí se v černém provedení a standardní cena je 3177 Kč. Více na www.vodafone.cz.

Nejzajímavější funkcí je bezesporu podpora NFC (= Near Field Communication). Díky ní může uživatel například provádět bezkontaktní transakce nebo Své odpovědi na uvedenou otázku posílejte do 31. července 2013 na e-mailovou adresu: marketing@parlamentnimagazin.cz. Nezapomeňte uvést své jméno a kontaktní údaje. Ze správných a včas zaslaných odpovědí vylosujeme 2 výherce, jejichž jména zveřejníme na webových stránkách www.parlamentnimagazin.cz a v Parlamentním magazínu č. 8–9 /2013. V soutěži budou vylosováni dva výherci a každý z nich obdrží jeden telefon Vodafone Smart III. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Periodical s.r.o., se sídlem Mečislavova 1357/16, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 24667498, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164675 (dále jen „Periodical“). Účastníkem soutěže se stává každý čtenář Parlamentního magazínu starší osmnácti let, který akceptuje pravidla soutěže a zašle odpovědi na soutěžní otázku. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci Periodical a společnosti Vodafone (partnera). Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Periodical si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

Parlamentní magazín

11


RECENZE

Zákon o vefiejn˘ch zakázkách Vefiejné investování se dostalo do situace, kdy bez podrobné znalosti jak zákona o vefiejn˘ch zakázkách (ã. 137/2006 Sb.; „ZVZ“ nebo „zákon“), tak i zákonÛ souvisejících, napfi. o státní kontrole (ã. 552/1992 Sb., novû od 1. 1. 2014 ã. 255/2012 Sb.), není moÏné bez problémÛ zadat jakoukoliv vefiejnou zakázku, a následnû ji úspû‰nû obhájit pfied kontrolními orgány.

Kromû snadné orientace v jednotliv˘ch odstavcích ãi písmenech díky jejich pracovním oznaãením obsahuje komentáfi rozhodnutí ÚOHS ãi soudní judikaturu, které jsou velmi peãlivû citovány.

12

Parlamentní magazín

Nový komentář k zákonu o veřejných zakázkách JUDr. Roberta Krče, Ph.D., poskytuje podrobný výklad k zákonu o veřejných zakázkách včetně judikatury, a to na 1272 stranách. Jedná se o jedinečné dílo na trhu nejen svým rozsahem, ale především hloubkou zpracování tématu, které významně pomůže při obhajobě jak zadavatelů, tak dodavatelů v procesu zadávání veřejných zakázek. Komentář poskytuje výklad k ustanovením zákona o veřejných zakázkách po novele č. 55/2012 Sb. účinné od 1. dubna 2012, která je novelou velmi komplikovanou, co se týče její interpretace. Je proto zvláště přínosné, že komentář obsahuje výklad nových ustanovení, např. § 16a ZVZ o významné veřejné zakázce anebo § 147a ZVZ o uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů aj. Vzhledem k vydání komentáře v květnu 2013 autor zapracoval i novelu č. 167/2012 Sb. účinnou od 1. 7. 2012, podle které se slova v § 149 zákona „zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu“ nahrazují slovy „uznávaný elektronický podpis nebo uznávaná elektronická značka“. Dále zmiňuje i nové vyhlášky účinné od 1. 9. 2012: • č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, • č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, • č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, nebo • i významnou vyhlášku č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele účinnou od 1. 6. 2012.

Komentáře k jednotlivým ustanovením zákona jsou zpracovány tak, že odstavce či písmena mají svá pracovní označení, např. § 18 ZVZ týkající se obecných výjimek z působnosti zákona má své označení pro odstavec 1 písm. a) utajovaná informace atd. Komentář se tímto stává pro praxi velmi využitelný. Nutno ocenit, že kromě snadné orientace v jednotlivých odstavcích či písmenech díky jejich pracovním označením obsahuje komentář rozhodnutí ÚOHS či soudní judikaturu (českou i evropskou), které jsou velmi pečlivě citovány. Autor komentáře opět pro lepší orientaci v rozhodnutích každé z nich označil pracovním názvem, čímž opět zvýšil praktickou využitelnost komentáře. Rozhodnutí jsou podrobně citována, což vnímám kromě pracovního označení za velmi přínosné, a to vzhledem k výše uvedenému, že znalost zadávání je dnes nutná nejenom základní, ale především podrobná, takže je možné si obratem po přečtení rozhodnutí učinit závěr v řešené otázce a navíc tak není výtah z textu rozhodnutí doslova vytržen z kontextu, takže čtenář není ve svém důsledku zmaten, o čem rozhodnutí vlastně je a jak jej může použít. Komentář obsahuje i rozhodnutí k zákonům č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, které předcházely současnému zákonu. Čtenář si tak vytvoří komplexní obraz o dané otázce, což je nesmírně důležité právě dnes, kdy není podstatný jen souladný postup podle zákona, ale veškeré okolnosti, které souvisejí s veřejnou zakázkou. Je tedy dobré se inspirovat či dokonce i postupovat podle rozhodovací praxe k předcházející právní úpravě, ale použitelné pro současnost. Knihu využijí nejen zadavatelé a dodavatelé, ale i administrátoři veřejných zakázek či provozovatelé elektronických nástrojů, a to bez ohledu na jejich vzdělání. Právník si v ní najde velké množství rozhodnutí (cca 500) a neprávník srozumitelné výklady jednotlivých ustanovení zákona. JUDr. Michaela Poremská, Ph.D.

www.parlamentnimagazin.cz


PENZIJNÍ REFORMA

Do druhého pilífie vstoupilo pouze 75 tisíc lidí, nezajímá ani poslance Podle původních odhadů mělo do druhého pilíře důchodového systému vstoupit půl milionu účastníků, s takovým zájmem se ale nesetkal. Nejvíce účastníků do něj vstoupilo v červnu, kdy penzijní společnosti uzavřely 27 181 nových smluv. Po květnu, kdy to bylo skoro 15 500 lidí, je to tak zatím největší měsíční nárůst. Údaje vycházejí z informací všech penzijních společností, které druhý pilíř nabízejí. Od 1. ledna do 1. července včetně uzavřely penzijní společnosti 74 573 smluv. Toto číslo se může ještě zvýšit, až fondy zaevidují všechny smlouvy, které jsou zatím v terénu u zprostředkovatelů. „V posledních červnových dnech vstupovali do druhého pilíře hlavně lidé starší 35 let, jejich podíl ve druhém pilíři tvoří 65,5 %. Mírně převažují muži, kteří představují 57 % klientů,“ uvedl prezident Asociace penzijních fondů Karel Svoboda. Nejčastěji lidé vstupovali do dynamických fondů. Karel Svoboda vidí příčinu malého zájmu o druhý pilíř v neexistenci širšího konsenzu a destruktivní kampani opozice, která odrazovala lidi od vstupu, ale nenabídla žádnou přijatelnou alternativu. Neproběhla vysvětlovací kampaň a veřejná debata, které jsou nezbytné pro úspěch tak zásadní reformy. Vláda na kampaň vyčlenila ze státního rozpočtu pouze 20 milionů korun. Lidem podle Svobody vadí také 2 % z hrubé mzdy, které si musí přispívat „ze svého“. Počet lidí, kteří během prvního pololetí do druhého pilíře vstoupili, je nižší, než se čekalo, pro penzijní společnosti se ale nic nemění. „Všechny se budou dál starat o klienty, kteří k nim vstoupili. Nehraje roli, jestli má některá penzijní společnost jednotky nebo desítky tisíc klientů,“ dodává Karel Svoboda. Podle něj neexistuje k druhému pilíři reálná alternativa a rušit jej by byla chyba.

Návrhy Miroslava Kalouska Ministr financí v demisi Kalousek v rámci zvýšení

atraktivity druhého pilíře navrhuje několik změn v zákonu o důchodovém spoření, které se pokusí jako poslanecký návrh prosadit ve sněmovně. Zásadní navrhovanou změnou je možnost ze druhého pilíře po pěti letech vystoupit, což v současné úpravě není možné. Pokud se účastník rozhodne vystoupit, opětovný vstup mu nebude umožněn a z naspořených prostředků se 60 % hodnoty prostředků účastníka vrátí zpět do státního rozpočtu jako úhrada na důchodové pojištění a 40 % účastníkovi. Z důvodové zprávy také plyne posun hranice pro vstoupení ze současných 35 na 40 let. Zájemci starší 40 let by mohli vstupovat do systému i po celý rok 2014. Další změna se týká dědění prostředků ve druhém pilíři. Dědic, který je účastníkem druhého pilíře, bude mít možnost volby, zda si nechá peníze vyplatit, či převést na svůj osobní důchodový účet. Stávající úprava totiž neumožňuje výplatu u dědice, který je již účastníkem důchodového spoření. Na výplatu peněz v hotovosti má nárok jen ten, kdo v druhém pilíři není. Návrh umožňuje účastníkovi nechat si vyplácet rentu jen 15 let, oproti současnému systému 20leté či doživotní renty. Projde-li návrh, budou si moci lidé po dosažení důchodového věku nechat vyplácet důchod z druhého pilíře, i když nedosáhli 35 let pojištěné doby potřebné pro výplatu důchodu z prvního pilíře. Po demisi Nečasovy vlády je ale prosazení těchto změn málo pravděpodobné.

Zájem nemají ani poslanci O druhý pilíř nejeví zájem ani ti, kdo ho schválili. Vyplývá to z exkluzivní ankety Parlamentního magazínu. Začátkem června jsme u poslanců zjišťovali, kdo z nich vstoupil, kdo se chystá a kdo nevstoupí do druhého pilíře důchodového sytému. Na naše anketní otázky jich odpovědělo 78. Do druhého pilíře vstoupilo jen 5 poslanců, 4 z T0P 09: ministr financí Miroslav Kalousek a poslanci Jaromír Drábek, Josef Cogan a Helena Langšádlová a 1 poslanec za ODS: Jan Bureš. Zapojit se do druhé pilíře plánuje 5

poslanců: Karolína Peake a Lenka Andrýsová z LIDEM, Jan Farský z TOP 09, Jan Kubata a Pavel Staněk z ODS. Jako důvody nevstoupení uváděli poslanci zejména svůj vysoký věk, finanční nevýhodnost a nejistotu, co bude s druhým pilířem po volbách. Poslanci volí jiné formy zabezpečení na stáří, někteří spoléhají na třetí pilíř – soukromé penzijní připojištění, jiní mají úspory, investují do nemovitostí či akcií a další podnikají. Kompletní výsledky ankety najdete na www.parlamentnimagazin.cz hk INZERCE


MONITORING

PraÏsk˘ hrad

Prezident republiky se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci zemí Evropské unie 19. 6. Miloš Zeman se zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských zemí Evropské unie. Oběd pořádala velvyslankyně Irské republiky v České republice paní Alison Kelly v prostorách své rezidence.

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novelou zákona o insolvenčních správcích se zvyšují zejména kritéria kladená na insolvenční správce ohledně odbornosti, morálních předpokladů a zkvalitňuje se dohled nad touto činností. 2. Zákon ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Základním cílem směrnice je přinést další mechanizmy na zlepšení platební morálky a na ochranu malých a středních dodavatelů zboží a služeb. 3. Zákon ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů. Přijatý zákon má usnadnit nabývání státního občanství ČR bývalým státním občanům a občanům jiných členských států EU, Švýcarska nebo států, které jsou vázány dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Zpřísňuje podmínky pro získání českého občanství cizinci z ostatních zemí. Umožňuje vznik dvojího státního občanství jak v případech udělení českého státního občanství, tak v případech, kdy občan ČR získal státní občanství v jiném státu.

Prezident republiky podepsal zákony 19. 6. Miloš Zeman podepsal tyto tři zákony: 1. Zákon ze dne 11. června 2013, kterým se mění zákon

Letošní maturity byly dobře připraveny a proběhly úspěšně 20. 6. Jarní termín společné části maturitní zkoušky

Prezident republiky jmenoval profesory 11. 6. Miloš Zeman jmenoval ve Velké aule Karolina na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol 65 nových profesorů vysokých škol. Dekret převzalo 58 nových profesorů a profesorek, 7 si jich pro listinu nepřijelo. Akademik Martin C. Putna, kterého Zeman původně jmenovat odmítl, převezme profesorský dekret z rukou ministra školství. Prezident republiky převzal nový vůz 18. 6. Miloš Zeman převzal na Pražském hradě od zástupců společnosti Škoda Auto a.s. nový vůz. Prezident bude používat vlajkovou loď značky ŠKODA, model Superb Laurin & Klement černé barvy. Automobil v odstínu laku „Black Magic“ s perleťovým efektem pohání benzinový vidlicový šestiválec 3,6 FSI o výkonu 191 kW.

14

Parlamentní magazín

Ministerstva

tentokrát proběhl v klidu a bez chyb. Výsledky byly o 0,5 % lepší než v roce 2011 a o 2,2 % lepší než vloni. Takový je celkový výsledek čisté úspěšnosti letošních maturantů, z nichž neuspělo alespoň u jedné zkoušky 16,4 %. „Podařilo se nám splnit hlavní cíl, který jsme si po nepovedeném loňském ročníku dali – stabilizovat situaci, úspěšně zorganizovat maturity, nepoškozovat zájmy žáků a dát maturantům i školám jistotu,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala a dodává „Jsem rád, že opatření, která jsme udělali, zajistila, že jsme se vyhnuli chybám, k nimž docházelo v minulém roce.“ O hladkém průběhu letošních maturit svědčí i závěry validačních komisí MŠMT a CERMATu, které neshledaly chyby v maturitních testech, a s výjimkou úpravy hodnocení v jednom případě tak testy prokázaly svoji kvalitu. Navíc se oproti původně plánovanému modelu maturitní zkoušky pro rok 2013 podařilo ušetřit 44 milionů korun. U pěstounů už žije o pětinu víc dětí než loni 21. 6. Více než osm stovek dětí už našlo v prvních pěti měsících letošního roku náhradní rodinu. Místo pracovníků v ústavních zařízeních se o ně starají pěstouni. Umožnit dětem život v rodinném prostředí pomohla novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí, kterou vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí a platí od letoška. Díky ní je v České republice dnes už téměř deset tisíc rodin pěstounů a poručníků a domov získalo více než dvanáct tisíc dětí. Za péči o svěřené děti dostávají pěstouni od Úřadu práce ČR nově mzdu a mají nárok také na speciální služby. „Rodina a rodinné vztahy jsou velmi důležité pro výchovu a vývoj každého dítěte,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává:

„Česká republika rozhodně potřebuje takové zákony, které respektují praktický život a také myslí na rodinu a ochranu dětí.“

Vláda Ochrana klientů cestovních kanceláří se zvýší 15. 5. Opatření ke zvýšení ochrany klientů cestovních kanceláří v případě úpadku projednala vláda. Cílem je uplatnění nároku klienta v plném rozsahu. V současnosti se některé pojišťovny v případě úpadku cestovní kanceláře odvolávají na zákon o pojistné smlouvě a navracejí zákazníkům pouze část vložených prostředků. Základním a hlavním cílem návrhu je zajistit zvýšenou ochranu a jistotu zákazníka v případě úpadku cestovní kanceláře v plném rozsahu jeho nároků. Návrh proto zpřesňuje pojištění cestovní kanceláře tak, aby byla jednoznačně, transparentně a beze zbytku zajištěna ochrana zákazníků a nedocházelo k různým výkladům zákona v jejich neprospěch. Povinné pojištění pro případ úpadku bude rozšířeno o pojistné plnění v případě úmyslného úpadku cestovní kanceláře. Toto pojištění bude současně zpřesněno tak, že pojištění musí krýt veškeré zákonné nároky zákazníků v plné výši. Pro cestovní kanceláře se zpřísní podmínky vydání koncesní listiny na provozování cestovní kanceláře, upraví se dozor nad jejich činností a zavede se správní trestání. Nově budou mít cestovní kanceláře povinnost vést evidenci o počtu

www.parlamentnimagazin.cz


MONITORING

prodaných zájezdů, poukazů na zájezd a výši tržeb. V případě schválení sněmovnou zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Dětské skupiny mají zelenou 22. 5. Vláda odsouhlasila podmínky péče o dítě v dětské skupině, pro rodiče tak mají být tyto služby dostupnější. Návrh zákona ještě projedná sněmovna a senát. Cílem vlády je podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízeních a umožnit tak rychlejší návrat rodičů pečujících o dítě k výdělečné činnosti. Nový nástroj hlídání a péče o dítě v dětské skupině zvýší dostupnost služeb péče o malé děti a umožní rodičům udržení kontaktu se zaměstnáním při současném sladění profesního, rodinného a osobního života. „Dětská skupina představuje alternativu. Nechceme, aby nahrazovala klasické školky. Tímto návrhem stanovujeme pro její fungování podmínky,

které jsou mírnější, než je tomu v případě mateřských školek,“ uvedla k návrhu ministryně Ludmila Müllerová. Vláda posílí postavení státních zástupců 29. 5. Záměrem návrhu, který schválila vláda, je zvýšení nezávislosti státních zastupitelství a zlepšení boje s korupcí. Návrh také předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci, jejichž agenda bude převedena na NSZ a krajská státní zastupitelství. „Nový zákon o státním zastupitelství patří k dlouhodobým prioritám ministerstva spravedlnosti. Jeho přijetím se zvýší nezávislost systému státních zastupitelství a od zřízení protikorupčního speciálu očekáváme zlepšení boje s korupcí,“ vyzdvihl hlavní novinky zákona ministr spravedlnosti Pavel Blažek a dodal, že „cílem bylo významně posílit nezávislost státního zastupitelství i jedno-

tlivých státních zástupců, včetně stanovení odpovídajících záruk tohoto postavení.“ Návrhem zákona se nyní budou zabývat poslanci v prvním čtení. Uvolnění 3,3 mld. korun pro území postižená povodněmi 5. 6. Vláda schválila balík opatření k řešení následků povodní. Na obnovu dopravního spojení je okamžitě k dispozici 3,3 mld. korun. Vláda souhlasila se zvýšením výdajů ministerstva dopravy pro letošní rok o 2 miliardy korun na povodní poškozenou dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu a velkou vodou zasažené silnice II. a III. tříd. Na opravy následků přírodní katastrofy na místních komunikacích a dalším poškozeném majetku obcí je formou dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury k dispozici dalších 1,3 miliardy korun. Postavení úředníků upraví nový zákon

12. 6. Stanovení předpokladů pro zastávání míst státních úředníků a jejich postavení, to je záměrem návrhu, který schválila vláda. Návrh upravuje výkon přímé státní správy po personální stránce. Cílem je zajistit odpolitizování, profesionalizaci, stabilizaci a transparentnost státní správy, stanovit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě. Zvýšení kvality výkonu státní správy včetně ověření předpokladů pro výkon práce úředníka zajistí úprava vzdělávání státních úředníků. Návrh, jehož účinnost se předpokládá k 1. lednu 2014, chce především zajistit jednotnou právní úpravu pro všechny státní úředníky. Té bude dosaženo prostřednictvím dvou zákonů. Jedná se o tento zákon, upravující postavení státních úředníků. Druhý představuje novela zákona o úřednících územních samosprávných celků. red.

%

STUDENTŮ U NÁS HRAJE HLAVNÍ ROLI

Vysoká škola finanční a správní Bakalářské a magisterské studijní obory:

/ ekonomické / společensko-vědní / právně-správní / informatické

w www.vsfs.cz w w.vsfs.cz

INZERCE


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

Senát Senát se v květnu sešel na dvou schůzích, 9. a 10. v tomto volebním období. Červnové, 11. plénum bylo svoláno na 20. června a do jeho programu byla zařazena většina zákonů, které schválila sněmovna v květnu, při 53. schůzi.

Alexandra ·tefanová parlamentní zpravodajka

Do ãeského kalendáfie pfiibyly dva nové v˘znamné dny: 16. leden jako Den památky Jana Palacha a 28. bfiezen, Den narození Jana Ámose Komenského.

Při 9. senátní schůzi, která se konala na začátku května, schválili senátoři dva zákony, které se týkají uctění významných historických událostí. Poslaneckou novelu zákona o státních svátcích a senátní zákon o Květnovém povstání českého lidu. A obě normy už podepsal i prezident. Do českého kalendáře přibyly dva nové významné dny: 16. leden jako Den památky Jana Palacha a 28. březen, Den narození Jana Ámose Komenského. 5. květen zůstává i nadále významným dnem s označením Květnové povstání českého lidu. Nikoliv tedy s názvem, který navrhoval Senát. Nově budou mít účastníci povstání i další občané zapojení do odboje proti fašizmu, kteří jsou držiteli příslušného osvědčení, právo na udělení pamětního odznaku od Ministerstva obrany. K podpisu prezidenta poslali senátoři při 9. schůzi také novelu zákona o vězeňské službě i například novelu zákona o cestovních dokladech, jejichž obsah jsme přiblížili v minulém čísle. Vrácena byla po tomto senátním plénu novela obchodního zákoníku, která má zlepšit platební morálku firem. Zavádí mimo jiné maximální lhůty pro splatnost faktur, z čehož chtěli senátoři vyvázat tuzemské nemocnice a navrhli v jejich případě lhůty prodloužit. Sněmovna ale při 54. červnové schůzi setrvala na původní verzi a poté i tato novela odešla k prezidentskému podpisu. Při 10. senátním plénu schválili senátoři mimo jiné novelu zákona o soudních poplatcích a vypořádali se i s novelou zákona o odpadech. O obou těchto normách píšeme

v informaci ze sněmovny. Senátoři schválili také například novelu zákona o střelných zbraních, i novelu zákona o nakládání s těžebním odpadem, sněmovně ale vrátili vládní novelu zákona o státním občanství ČR. Požadovali v ní mimo jiné úpravu, podle které by i cizinci, kterým stát odmítne udělit občanství kvůli bezpečnostnímu riziku, měli možnost obrátit se na soud. Ani s touto senátní úpravou se ale sněmovna při své 54. schůzi neztotožnila a postoupila ji k prezidentskému podpisu bez senátních návrhů.

Poslanecká snûmovna Od posledního vydání našeho časopisu proběhla ve sněmovně květnová 53. schůze a v červnu zasedli poslanci k 54. plénu. Plán červnové schůze sliboval bohatý program, ale zasáhla do něj kauza, která vyústila v demisi premiéra vlády. Začala razií policie ÚOOZ proti několika politikům, úředníkům a podnikatelům podezřelým z korupce a zneužití úřední pravomoci. Mezi zadrženými byli také tři bývalí poslanci, kteří svou loňskou rebelii proti balíčku novel s vyšší DPH zakončili složením mandátu. Tím umožnili, aby balíček, s jehož přijetím spojila vloni vláda svou další existenci, prošel hlasy náhradníků, a nyní se šetří charakter následné nabídky postů ve státních podnicích. Petr Nečas podal demisi 17. června a o týden později jmenoval prezident Miloš Zeman premiérem Jiřího Rusnoka, který začal s výběrem ministrů, s nimiž by po jejich jmenování prezidentem předstoupil před poslance s žádostí o důvěru nové vládě. Při 54. schůzi složil svůj poslanecký mandát spolustraník Jiřího Paroubka (LEV 21) Jiří Šlégr. Bývalý hokejový šampión se chce podle svých slov „vrátit do čistého prostředí, mezi sportovce“. Ve sněmovně ho nahradil podnikatel a místopředseda LEV 21 Petr Benda. Do sbírky zákonů mohla po 53. květnové schůzi konečně zamířit kontroverzní vládní novela zákona o odpadech, která ulevuje firmám od zpracovávání plánu odpadového hospodářství a řeší podporu programu Zelená úsporám z poplatků na likvidaci autovraků. Poslanci ji schválili ve zrychle-

16

Parlamentní magazín

ném čtení, senátoři ponechali otevřenou cestu k podpisu prezidenta, a ten novelu na konci května podepsal. Zároveň poslanci podpořili veto Miloše Zemana k novele stejného obsahu, která se předtím dostala do Senátu a odtud do jeho úřadu s legislativní chybou. Stejně rychle prošla v květnu oběma

parlamentními komorami i úřadem prezidenta vládní novela zákona o soudních poplatcích. Vyhnou se jim lidé poškození trestným činem, jehož projednávání se v důsledku letošní amnestie zastavilo, a proto mohou uplatňovat náhradu škody jenom v civilním (tedy jinak zpoplatněném)

www.parlamentnimagazin.cz


INFORMACE Z PARLAMENTU âR

soudním řízení. A podobné by se podle novely mělo vztahovat i na případné budoucí prezidentské amnestie. Další dvacítka norem se po prvním jednacím kole dostala k projednání výborům. Mezi nimi i balík změn v deseti daňových zákonech souvisejících s rekodifikací soukromého práva. Zrušen má být zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Daň z dědictví a z darů, nejde-li o osvobození od těchto daní, se má odvádět for-

za 10 tisíc korun pro jedno auto). Značka ale nesmí obsahovat vulgární a hanlivé výrazy nebo třeba zkratku nějakého úřadu. Upravena je i registrace vozidel při změně vlastníka, vyřazování vozidel z evidence a požadavky na stanice technické kontroly. Třetím čtením prošel v půlce května také nový katastrální zákon. Navazuje na nový občanský zákoník a v této souvislosti přináší mimo jiné nový způsob evidence staveb a zápisy 15 nových věcných práv

„Plán ãervnové schÛze sliboval bohat˘ program, ale zasáhla do nûj kauza, která vyústila v demisi premiéra vlády.“ mou daně z příjmů. A odvod týkající se převodu nemovitostí má upravovat samostatná norma. Podle nového zákona o dani z nabytí nemovité věci bude, jak napovídá název, platit daň výhradně nabyvatel (kupující). Ten by ale, na rozdíl od současných plátců daně, neměl být při převodu staveb pro bydlení a rekreaci zatěžován pořizováním znaleckého posudku o ceně, z níž se pak odvozuje základ pro vypočítání daně. Finanční úřad by za základ použil tři čtvrtiny ceny místně obvyklé. Současně je ošetřena situace, kdy by plátce daně s odhadem úřadu nesouhlasil. Sazba daně zůstává i nadále čtyřprocentní. Do Senátu poslala sněmovna při květnové schůzi přibližně dvacítku zákonů schválených ve třetím čtení. Mezi nimi i vládní novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která zavádí „značku na přání“. Od roku 2015 ji zřejmě půjde pořídit za vyšší poplatek (dvě tabulky po 5 tisících korunách, čili

k nemovitostem. Základní správní poplatek, 1000 Kč za zápis do katastru nemovitostí, se nemění. Nově je ale zpoplatněn například výmaz zástavního práva, za který se dosud neplatilo. Poslanci nepřijali návrh ústavně právního výboru, podle nějž by vkladová listina, která je soukromou listinou, musela být sepsána advokátem. Největší debata se vedla o ochraně vlastníků před podvodnými vklady. Mimo jiné i proto, že zapsaný stav v katastru má mít přednost před stavem skutečným. A v této souvi-

novela zákona o pohonných hmotách, zavádějící pro distributory pohonných hmot plošnou dvacetimilionovou kauci. Ta by měla zabránit takzvaným karuselovým podvodům, kdy se pohonné hmoty přeprodávají mezi řetězcem účelově založených firem, které vytvářejí prostor pro miliardové daňové úniky. Za každou firmu (registraci k obchodu s pohonnými hmotami) by proto měla být složena kauce (případně existovat záruka banky za firmu) ve zmíněné výši k řešení případného nedoplatku na dani. Podle zástupců malých a středních distributorů je 20milionová kauce příliš vysoká a mohla by být pro řadu menších obchodníků překážkou v dalším fungování. Horní komoře byla v polovině května poslána také například poslanecká novela zákona o platu ústavních činitelů, podle níž by zákonodárcům odsouzeným za trestný čin k odnětí svobody nenáležel plat spojený s jejich funkcí. To by se v současné době mělo vztahovat na bývalého poslance ODS Romana Pekárka, odsouzeného k pěti letům vězení za korupci. Při 54. sněmovní schůzi schválili poslanci v prvním čtení mimo jiné novelu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, který by měl lépe chránit klienty cestovních kanceláří. Neodjedou-li například

„V kvûtnu pro‰la obûma parlamentními komorami i úfiadem prezidenta vládní novela zákona o soudních poplatcích.“ slosti bylo k opatřením, která nabídla původní předloha, přijato i několik poslaneckých doplňků. Do Senátu zamířila po třetím čtení také poslanecká

na dovolenou kvůli krachu cestovní kanceláře, mají být klientovi z pojištění cestovky proti úpadku proplaceny všechny náklady v plné výši. Existovat mají minimální sjednané limity pojistného – 4 miliony korun, pokud kancelář nabízí letecké a lodní zájezdy, a 1 milion korun, prodává-li například pouze autobusové. Zákazníci by také měli být lépe informováni. U zájezdů prodávaných prostřednictvím cestovních agentur i u internetového prodeje bude muset být jasně uvedeno, která cestovní kancelář zájezd pořádá. Vzhledem k předčasnému ukončení červnové schůze nedošlo na třetí čtení zákonů, o kterých se ve výborech hodně diskutovalo. Ať už jde o novelizaci živnostenského zákona i zákona o značení lihu, které upravují podmínky podnikání při obchodování s lihem, novelizaci zákona, která zvyšuje některé místní poplatky či o úpravu podmínek státní podpory při stavebním spoření.

Parlamentní magazín

17


ICT

Bezpeãná komunikace Bezpeãnost komunikace a zejména incidenty spojené s únikem informací, jsou v souãasné dobû téma, které ovlivÀuje dûní v celém svûtû.

Stále více jednotlivcÛ se zajímá o to, jak˘m zpÛsobem chránit citlivé informace a jejich pfienos proti prozrazení.

Bezpečností incidenty v této oblasti se nevyhýbají ani takové světové velmoci, jako jsou Spojené státy. Ještě neskončil soud s americkým vojákem Mannigem, kterému hrozí doživotí a přiznáním se vyhnul trestu smrti, a už propukla aféra Snowden, kdy pracovník amerických bezpečnostních služeb CIA a NSA zveřejnil informace o tajném programu monitorování datové komunikace včetně odposlechů telefonních hovorů na všech významných komunikačních uzlech, na kterém se podílejí největší světové firmy, jako je Google a Microsoft. A abychom nemuseli chodit kolem horké kaše, tak Nečasova vláda padla díky odposlechům telefonních hovorů jednotlivých účastníků. Největší překvapení u odborné veřejnosti vyvolal fakt, že byla odposouchávána vojenská zpravodajská služba, která má v popisu práce proti odposlechům bojovat. Není proto divu, že stále více firem, ale i jednotlivců se zajímá o to, jakým způsobem chránit citlivé informace a jejich přenos proti prozrazení.

V‰udypfiítomné hrozby Největší riziko představují v dnešní době mobilní zařízení, přes která probíhá stále více komunikace mezi lidmi. Podle statistik se již více lidí připojuje k internetu přes mobilní telefon než prostřednictvím počítače. Rostoucí počet uživatelů chytrých telefonů a tabletů, jenž v letošním roce dosáhne jedné miliardy, způsobuje, že roste i zájem kriminálních skupin

·ifrování na vzestupu Řada případů z poslední doby dokazuje, že k odposlechům dochází mnohem častěji, než jen v případech, kdy o vydání příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu rozhoduje podle platné legislativy pouze soud. Jedinou možností, jak chránit své informace před útoky zvenčí, tak jsou šifrovací technologie, o které je v poslední době nebývalý zájem. Šifrované telefony dnes využívají třeba vybraní manažeři společnosti ČEZ, jak nám potvrdil Martin Schreier z oddělení komunikace společnosti. „Důvodem jsou především významné projekty, jako je největší veřejný tendr v historii Česka – stavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín, prodej elektráren atd. – tedy projekty významné i na ochranu informací,“ uvedl Schreier. Řádově jde o desítky osob na vybraných manažerských postech. Nákup šifrovacích telefonů se dnes ale zdaleka netýká jen velkých firem nebo vládních institucí, stále častěji o ně mají zájem i menší firmy a jednotlivci. Bohužel nelze zamezit ani tomu, aby takové technologie využívali lidé z kriminálního prostředí, třeba ke sjednávání nelegálních obchodů. Přesto je možné, že v budoucnu se šifrovací technologie stanou součástí mobilního zařízení každého z nás.

18

Parlamentní magazín

nejen o sledování hovorů, ale i o přímé zneužití zařízení k získání peněz ‒ například k jednoduchým podvodům založeným na zneužití autorizačních sms kódů, kdy si podvodník objedná zboží přes internet a k placení zneužije takzvanou m-platbu, která funguje prostřednictvím mobilního telefonu. K potvrzení objednávky je nutné znát zaslaný sms kód, který se podvodník pokusí vylákat pod různými smyšlenými záminkami. Na podvod většinou lidé přijdou až při zaslání měsíčního vyúčtování mobilním operátorem. V poslední době se objevují nové sofistikované hrozby ohrožující mobilní zařízení, jedná se o takzvaný ransomware – vyděračský škodlivý software, který po instalaci znemožní práci s mobilním zařízením, dokud uživatel nezaplatí požadovanou částku prostřednictvím kupónů anonymních platebních služeb, jako je například Ukash nebo PaySafeCard. Mezi nejkomplexnější malware (škodlivý software) patří například Loozfon nebo FinFisher, jehož cílem je vzdálené ovládnutí mobilního zařízení bez vědomí uživatele, monitorování jeho polohy, krádež kontaktů, e-mailů, souborů, SMS včetně odposlechu vlastních hovorů. Studie firmy McAffe 2013 Threats Predictions uvádí, že během roku 2012 se výskyt malwaru více než ztrojnásobil.

Jak se bránit? Kromě základních pravidel, mezi která patří zabezpečit přístup k zařízení, neinstalovat neznámé aplikace, ověřovat vývojáře, nepřihlašovat se do neznámých bezdrátových sítí, by dnes měl mít uživatel nainstalovaný antivirový a antimalwarový program. Stále více uživatelů šifruje nejen svá osobní data včetně souborů a SMS pro případ ztráty nebo odcizení, ale výkon dnes běžně používaných čtyřjádrových procesorů umožňuje šifrování hovorů bez výrazných dopadů na kvalitu přenosu. Aleš Jindrák

www.parlamentnimagazin.cz


ICT

Jsme rychlé a diskrétní fie‰ení pro zabezpeãenou mobilní komunikaci, fiíká RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D., ze spoleãnosti Circletech s.r.o. Vaše aplikace pro mobilní telefony CryptoCult je produkt zabezpečující komunikaci proti odposlechu. Co bylo hlavním podnětem pro tvorbu takového řešení? Četnost a nebezpečnost útoků na komunikační sítě se v posledních letech stále zvyšuje. Dříve drahá a obtížně dostupná odposlechová zařízení se stala podstatně dostupnějšími, a to i pro privátní sektor. Navíc v mnoha zemích světa, včetně těch nejvýznamnějších, existuje propojení mezi státními službami a velkými podniky. Šifrování komunikace má stále trochu tajemný nádech, jelikož historicky bylo šifrování vyhrazeno spíše armádám, vládám či informačním službám. Jakým způsobem pronikají tyto technologie do „běžné“ populace? Na začátku bývá obvykle malý tým odborných pracovníků, kteří zjistí, že důvěrnost jejich komunikace je nějakým způsobem ohrožena zvenčí. Začnou tedy hledat prostředky, kterými se dá toto nebezpečí eliminovat. Šifrovací systémy patří mezi ně. Je problematika odposlechů opravdu tak závažná. Nejde pouze o to, že odposlechy nařízené soudy vůči několika exponovaným jedincům způsobují spíše přebujelou mediální propagaci této problematiky? Musíme vycházet z toho, že vzhledem k nenápadnosti a utajení odposlechů (konec konců naprostá většina z nich je protizákonná, a tak se se svými úspěchy nikdo „nechlubí“) se veřejnost dozví jen o „špičce ledovce“. V 95 % případů se příslušný „operativec“ nachytat nenechá. Jelikož náklady na odposlechy jsou dnes mizivé ve srovnání s hodnotami průmyslových či obchodních tajemství, „vyplatí se“ tento druh útoku – a rovněž obrana proti němu. Jsou současné standardy šifrování schopné odolat mocným informačním službám, vkládajícím nemalé prostředky do sledování informací a samozřejmě do dešifrování čehokoliv? Je CryptoCult opravdu bezpečný?

Moderní šifrovací standardy jsou velmi silné a prověřené desítkami let odborné práce. Je samozřejmě potřeba věnovat i patřičnou péči jejich implementaci v zařízeních, např. na konstrukci šifrovacích klíčů. CryptoCult je založen na end-toend šifrování, kdy veškeré šifrovací klíče se vytvářejí přímo na zařízení uživatele, což úroveň odolnosti dále zvyšuje. Jak byste vyhodnotil produkt, který je „certifikovaný“ například ministerstvem obrany nebo vnitra nebo podobnou silovou složkou, která pravděpodobně nemá eminentní zájem na ochraně soukromí, případně potřebuje ochránit svou komunikaci vůči odposlechu zvenku, ale na druhou stranu svou vnitřní komunikaci asi nějak monitorovat potřebuje? Konflikt zájmů, který jste popsala, opravdu ve vnějším pozorovateli vzbuzuje jistou skepsi. Bohužel mám zkušenost s tím, že mnoho lidí v silových složkách si jako ideál představuje produkt, do kterého budou „moci jenom oni“, ale proti všem ostatním bude zabezpečen. Je to podobný protimluv jako neprůstřelná vesta, která by nefungovala pouze proti kulkám jedné konkrétní složky. Když něco

Je o Váš produkt zájem i v zahraničí? Ano, i za oceánem. V poslední době zapůsobila zejména odhalení sledovacích aktivit americké tajné služby NSA; část světové veřejnosti přestala důvěřovat spolehlivosti amerických produktů a hledá alternativy. Jaké jsou charakteristické přínosy chráněné komunikace? Ochrana komunikace šifrováním je jednou z mála možností, jak si i dnes zachovat aspoň jistou míru soukromí. Bez šifrování je vašim potenciálním protivní-

„âetnost a nebezpeãnost útokÛ na komunikaãní sítû se v posledních letech stále zvy‰uje.“ takto úmyslně oslabíte, otevřete potenciální dvířka i svým protivníkům – a oni nebývají hloupí. V nedávné historii byl medializován zájem BIS o poskytnutí přístupu k Vámi chráněné komunikaci. Trvá tento zájem? Od té doby nás už nikdo z BIS nekontaktoval. Jak byste charakterizoval uživatele Vaší aplikace CryptoCult? Jde o širokou směs podnikatelů, odborných pracovníků a průmyslových firem. Pro všechny je společná nutnost chránit svá pracovní tajemství.

kům otevřeno naprosto vše, a některé informace mohou nabýt na ceně třeba až za 10 let. Zašifrovaná komunikace je také efektivnější. Velkým tématem v dnešní EU je ochrana osobních dat a průmyslového duševního vlastnictví. Není velkým tajemstvím, že řada rozvíjejících se zemí, v nichž se evropské firmy ucházejí o zakázky, nemá velké zábrany v otázce masivního kopírování cizích technologií. Takto ohrožené firmy mají samozřejmě eminentní zájem uchránit si výsledky své dlouhé (a drahé) práce před odcizením, a šifrovaná komunikace jim v tomto dosti pomáhá. red.

Parlamentní magazín

19


DùNÍ V PARLAMENTU

Stfiední Evropa je prostor pro v˘raznou spolupráci na v‰ech úrovních Senát hostil v červnu významnou konferenci s názvem „Domov střední Evropa: tváře, biografie, identity“. Předseda Senátu Milan Štěch vyzdvihl význam evropské integrace, jejíž podporou je přeshraniční spolupráce všech zemí, společné projekty i neformální vztahy. Připomněl ale také, že se přes značné úsilí dosud zcela nezahojily některé rány, které přineslo 20. století. „Svět se stále víc globalizuje, Evropská

raznil, že vnímá potřebu spolupracovat ve středoevropském regionu na všech úrovních. „To, co je v politice důležité, jsou společné zájmy. Mezi nimi především dynamika hospodářského růstu nebo pokračující proces evropské integrace, který se bezpochyby posunuje směrem k nám, do středu Evropy. Česko je naším nebližším partnerem, stáváme se stále lepšími přáteli. I povodně jsme dokázali dobře zvládnout. To je přesně to, co máme spo-

„Pfiedseda Saského zemského snûmu Matthias Rössler zdÛraznil, Ïe âesko je nejbliωím partnerem SRN.“ unie rozšiřuje kvůli konkurenceschopnosti svoje pravomoci a v tomto světě je potřeba, abychom si uvědomovali naši středoevropskou identitu, která je nám v tomto prostoru dána do vínku. Historické, kulturní, ekonomické a sociální vazby utvářejí náš přirozený prostor,“ uvedl Milan Štěch. Iniciátor akce, předseda Saského zemského sněmu Matthias Rössler, pak zdů-

lečné – krajina, hospodářský nebo sociální vývoj, ale nakonec i ta řeka, která nás spojuje,“ řekl Matthias Rössler. Konference se zúčastnil také ministr zahraničí v demisi Karel Schwarzenberg, který připomněl, že v devadesátých letech někteří lidé tvrdili, že Česká republika patří do západní Evropy. Tato myšlenka se ale ukázala jako mylná, mimo jiné v minulých týdnech politic-

Pfiedseda Senátu Milan ·tûch a pfiedseda Saského zemského snûmu Matthias Rössler

kých turbulencí, které podle Schwarzenberga svědčí o tom, že v rámci politické kultury, mentality a tradic patří Česko právě do střední Evropy. Příští ročník konference „Fórum střední Evropa“, které pořádá Saský zemský sněm, se uskuteční v polské Wroclawi. ed

V˘stava Matice ãeská a Národní muzeum Výstava s názvem Matice česká a Národní muzeum představuje minulost a současnost Matice české – jedné z nejvýznamnějších nadací na podporu českého jazyka a literatury. Na výstavě je nastíněna historie a současnost Matice české, která při Národním muzeu existuje již od roku 1831. Díky Matici české byly vydávány knihy, jež tvořily základní pilíře českého národního obrození – Slovník česko-německý Josefa Jungmanna, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě Františka Palackého nebo Šafaříkovy Slovanské starožitnosti. V 19. století významně napomohla k formování moderní české společnosti a podpora Matice české byla považována téměř za povinnost každého národně uvědomělého Čecha. I ve 20. století přes složité historické momenty působila jako místo setkávání vědy a společenského života. V současné době pokračuje

20

Parlamentní magazín

Matice česká v tradicích své vědecké a osvětové práce zejména na poli kulturní historie, knihovědy a knihovnictví. Pořádá přednášky a kulturní pořady, vydává Zpravodaj Matice české a jeho literární přílohu Matiční listy, snaží se rozvíjet svou vydava-

telskou činnost a popularizuje činnost Knihovny Národního muzea. Spolupracuje s různými kulturními institucemi a školami a svým působením usiluje o zkvalitnění národního vědomí. Informační panely ve výstavě přibližují některé současné

projekty Matice české. Návštěvníci se mohou seznámit např. s projektem Čeští spisovatelé v regionech ČR, jenž informuje veřejnost o významu českých spisovatelů a spisovatelek v místech, která jsou s nimi úzce spjata – kde se narodili, působili nebo zemřeli. Panely jsou doprovázeny bohatovou obrazovou dokumentací a představují návštěvníkům také sedmnáct pražských a mimopražských expozic Národního muzea. Výstava ukazuje, že i v dnešní době Matice česká navazuje na své původní poslání a tradici a podporuje literární paměť i národní identitu v regionech České republiky. Výstavu je možné zhlédnout v Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky do 16. srpna 2013 v rámci organizovaných prohlídek budovy. Po skončení v Praze výstava poputuje i na další místa České republiky. ms

www.parlamentnimagazin.cz


PARTNER P¤ÍLOHY

Pfiíbûhy úspû‰n˘ch – speciální pfiíloha Poslední dobou ze všech stran slýcháme, že u nás chybí elity, které by lidem dávaly pozitivní příklady. Kde je hledat? V politice těžko. Podívaly jsme se tedy do světa úspěšných podnikatelů. Přinášíme Vám životní příběhy čtyř úspěšných mužů a tří žen z různých oborů – realizují se v oblasti IT přes stavebnictví až po šperky. Spojuje je zápal pro věc a chuť podnikat. Mnozí své firmy těžce rozjížděli hned po revoluci, další stoupali po kariérním žebříčku přes nejrůznější manažerské pozice. Co dělá manažera úspěšným? Naši lídři se shodují, že klíčem k úspěchu jsou kvalitní lidé, kterým je potřeba vytvořit příjemné a inspirativní pracovní prostředí. Zajímavé je, že ředitelka scanservice má management složený ze samých žen. Manažeři, kteří ve své kariéře stáli

před mnoha významnými rozhodnutími, se shodují, že nejtěžší je propouštět. Všichni majitelé a manažeři zůstali pokorní a slušní lidé. Mezi jejich zásady patří dělat věci pořádně, srovnat si priority, vyvarovat se pýchy, své kroky pečlivě promýšlet, vážit si své rodiny a nejít do podnikání s vidinou získání rychlých peněz. Důležité je také vyvarovat se opojení svým úspěchem a zbožštění vlastní osoby. Úspěšní lídři se neradi vrací do minulosti, svá rozhodnutí by neměnili, vnímají je jako posun. Přestože za úspěch považuje každý z nich něco trochu jiného, zásadní jsou fungující vztahy v rodině a vybalancování osobního a profesního života. Inspirativní čtení přejí Marcela Staňková a Helena Kuncová

Parlamentní magazín

21


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Je dobré mít vizi Roman Cabálek, fieditel ãeského Microsoftu, svoji kariéru neplánoval. Zaãínal ji jako uãitel matematiky a povaÏuje ji za souhru ‰Èastn˘ch náhod. Nutno fiíci, Ïe jim ale vÏdycky ‰el tak trochu naproti.

Ze ‰kolství do byznysu Svou profesionální kariéru začínal šéf tuzemského Microsoftu jako učitel. Nejdříve se chtěl věnovat zahraničnímu obchodu a začal ho i studovat, ale osmdesátá léta u nás byla ve znamení normalizace a studium socialistické ekonomiky Romana Cabálka nijak nelákalo, proto se rozhodl VŠE záhy opustit a věnovat se studiu přírodních věd. „Ty budou za každého režimu stejné, což se o ekonomice tehdy říct nedalo,“ myslel si Cabálek. Stal se učitelem matematiky a fyziky a několik let se své profesi věnoval. Učení ho bavilo a naplňovalo, ale už nenaplňovalo tak úplně uspokojivě rodinný rozpočet, proto přešel do komerčního světa. První zaměstnání asistenta obchodníka v České

22

Parlamentní magazín

reklamní agentuře získal díky odpovědi na inzerát v Učitelských novinách. Pak se učil za pochodu, pro obchod byl dobře vybavený „soft skills“ a zkušenosti získával postupně. Z reklamní agentury, kde se vypracoval na různé další pozice, odešel k německé firmě Beyersdorf, poté strávil několik let v marketingu ve firmě SONY. V roce 1999 dostal nabídku ze společnosti Microsoft, ve které působí již 14. rokem, jako generální ředitel od roku 2010.

Klíãem k úspûchu jsou lidé Lidí, kteří jej na jeho cestě inspirovali, je několik. Jako na prvního vzpomíná na Jana Mühlfeita, tehdejšího generálního ředitele, který ho z hlediska manažer-

ských znalostí a dovedností ovlivňuje doposud. Zmiňuje také zakladatele Microsoftu Bila Gatese, se kterým měl možnost opakovaně hovořit a je pro něj i pro firmu jedním ze zdrojů energie a inspirace. Dalším je ikona byznysu Jack Welsh, se kterým se několikrát také osobně setkal. V každé firmě jsou klíčem k úspěchu lidé. Nejdůležitější je podle šéfa Microsoftu vybrat si ty správné lidi a správně je motivovat a snažit se permanentně vylepšovat prostředí, ve kterém se jim bude co nejlépe pracovat. Také je dobře, když lidé vědí, co se od nich očekává, to znamená nastavovat dosažitelné realistické cíle a mít férový a zároveň motivační systém ohodnocování a odměňování.

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Vyvarovat se hierarchizace Jedním z pravidel, kterými se ve své práci řídí, je pokusit se vždy dát týmu společný cíl. Ten současný vidí pro Microsoft v pomoci České republice jako takové dosáhnout větší konkurenceschopnosti. Podle Cabálka je dobré mít vizi a připojit k ní také nějaký konkrétní plán s etapami, jak se k tomu vytčenému cíli dostávat. V Microsoftu proto intenzivně pracují na rozvojových plánech pro své zaměstnance. Výhled na dalších 12 měsíců, ale i na několik let dopředu má každý z nich. Při stanovování cílů je pak důležité vyvarovat se toho, stanovit si nerealistický cíl. Pokušení korporací podobné velikosti stanovit mnohdy nadsazené cíle bude existovat vždy. Dále je v byznysu dobře vyvarovat se hierarchizace, kterou je možné sledovat v některých jiných firmách. V Microsoftu platí, že dveře do ředitelovy kanceláře, stejně jako dveře do kanceláří všech manažerů, jsou permanentně otevřené. „Je dobře mít stanovený proces, jakým si monitorujete, jestli jste na správné cestě. Obecně mít stanoven jakýsi kontrolní mechanizmus, zda se stále ještě pohybujeme tím směrem, který jsme si vytkli. Důležité je vyvarovat se statického vnímání okolí,“ myslí si šéf tuzemského softwarového gigantu.

Vybrat si tu správnou Ïenu Za svůj největší dosavadní úspěch považuje, když byl v jedné ze svých předchozích rolí v této firmě zodpovědný za divizi napříč 32 zeměmi střední a východní Evropy. „Tehdy jsme přišli s rozvojovým projektem pro jednu verzi z našich operačních systémů a vytkli jsme si poměrně ambiciózní cíl a snili jsme o tom, že dosáhneme zlepšení v řádu desítek procent. Nakonec se nám podařilo podat výsledek dvakrát lepší a náš plán jsme překročili v řádu stovek mili-

vždy rozloučit se s některým ze spolupracovníků.“ Jeden z nejtěžších dní v byznysu byl ten, když spolu se svým šéfem a šéfem HR přiletěli do Kyjeva, kde měli pod tíhou ekonomických výsledků významně zeštíhlit kyjevskou pobočku a během 24 hodin museli propustit polovinu z 80 lidí, které tam v posledních letech sami dosadili. Jádrem úspěšné motivace je, aby jeho spolupracovníci měli jasno, proč chtějí

„Jednou z tûωích souãástí manaÏerské agendy je pro mû vÏdy rozlouãit se s nûkter˘m ze spolupracovníkÛ.“ pracovat právě pro tuto firmu, na tomto trhu a v této pozici a jak důležitý je jejich současný výkon pro jejich další rozvoj. Musí být také spokojeni s tím, jak jsou odměňováni a zejména u obchodních pozic je třeba správně nastavit fixní a pohyblivou složku platu. „Snažím se lidi motivovat, mluvit s nimi o tom, získat zpětnou vazbu a permanentně monitorovat, jestli jsou spokojeni se současnou situací ve firmě,“ uzavírá manažer.

Definice úspûchu Jaký má šéf Microsoftu recept na úspěch a jak si ho udržet? „Z mého pohledu učitele matematiky, který má rád jasno v definicích, než se k nim vyjadřuje, je důležité si říci, co to ten úspěch vlastně je,“ přemýšlí lídr úspěšné firmy a pokračuje: „Pro mě je důležité, aby z našich čtyř dětí vyrostli slušní lidé, aby měli dobré vzdělání a do budoucna věděli, co v životě chtějí dělat. Součástí té definice je i to, že si po několika letech budu moci říci o svém působení ve firmě, na trhu a v našem malém městečku, že se věci posouvaly nějakým směrem. Univerzální recept na úspěch nemám, doporučil bych jen to, co v rámci určité životní spokojenosti zafungovalo pro mě, a to je srovnat

„Jako táta se samozfiejmû moc tû‰ím na to, aÏ moje dûti budou Ïít sv˘mi spofiádan˘mi a spokojen˘mi Ïivoty.“ onů dolarů, což firma vyhodnotila jako průkopnické,“ vzpomíná. Za svůj největší životní úspěch považuje, že si před zhruba 20 lety vybral tu správnou ženu, se kterou plánuje strávit zbytek života.

Nejtûωí je propou‰tût O nejtěžším rozhodnutí, které musel v byznysu udělat, dlouho nepřemýšlí: „V našem povídání se vine jako červená linka povídání o lidech a jednou z těžších součástí manažerské agendy je pro mě

Nápady z virtuální akademie Pokud jde o vzory, našlo by se více osobností, které v byznysu velmi respektuje. Jedním z nich je podle Cabálka nedoceněný první šéf Microsoftu Ivan Pilný, který firmu neuvěřitelně nastartoval a v tuhle chvíli se vydal na cestu spisovatele. Sám čerpá hodně inspirace z četby knih od lidí, kteří byli úspěšní v byznysu, také má rád filozofii. Pro nápady chodí

si svoje životní priority. V okamžiku, kdy má člověk v tomto jasno, kráčí se mu k dosažení úspěchu snáz a veseleji.“ Kdyby mohl vrátit čas, tak by se asi s některými kolegy rozloučil rychleji, než to udělal. S odstupem času také říká, že by se asi více věnoval studiu na vysoké škole. „Já jsem byl spíš premiant na základce a na střední, ale jak jsem se přehoupl na vysokou školu, tak bych se za vzor studenta rozhodně nemohl považovat.“

i do různých virtuálních akademií – například Khanovy akademie, kterou doporučuje jako nástroj pro vzdělávání nejen manažerům, ale i obecně studentům na různých stupních škol. Na co je ředitel Microsoftu nejvíc pyšný? „Když už něco dělám, tak se to snažím dělat pořádně. Dnes se bavíme o byznysu, takže když se povede třeba nějaký hezký projekt, člověka to samozřejmě pozitivně motivuje. Kdybych to trochu víc zobecnil, bylo by úplně na vrcholku mých hodnot, že jsem pyšný na to, že máme krásné čtyři děti, že se většinou chovají slušně, pokud se to o teenagerech dá říci, a že pevně doufám, že z nich vyrostou normální lidé.“ Když přemýšlí o splněných snech Můj oblíbený citát: Co mě nezabije, to mě posílí. Místo na světě, které mám rád: Dobřichovice – narodil jsem se tam a celý život tam žiji. To je ten pupek světa. Ovlivnila mě kniha: Don Miquel Ruiz: Čtyři dohody. Zaujal mě film: Na západní frontě klid a Amadeus. Rád poslouchám: Srdcová skupina je Pink Floyd, z domácích Vláďa Mišík, Vlasta Třešňák. Díky dětem Aneta Langerová, která je jejich miláčkem. Nejvíc si pochutnám: Na koprovce od maminky, dobrém bílém suchém vínu. Jako malý jsem chtěl být: Profesionálním tenistou, tenis měl v Dobřichovicích velmi dobré zázemí, trénoval mě tatínek Martiny Navrátilové. Nejraději relaxuji: Jsem spíš introvert, takže baterie se mi dobíjí nejlíp, když jsem sám – třeba s knihou, nebo s počítačem. Aktivně chůzí s hůlkami po lese. Nejdůležitější v životě pro mě je: Na vrchu žebříčku hodnot je rodina, následuje dobré vzdělání a možnost se dál rozvíjet.

Parlamentní magazín

23


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

i tom, co by si ještě rád splnil, jako táta se samozřejmě moc těší na to, až jeho děti budou žít svými spořádanými a spokojenými životy, až se pustí do četby, kterou má odloženou stranou a doučí se pořádně noty, protože se za mlada snažil hrát na několik hudebních nástrojů, ale nikdy nenašel dost času, aby se k tomu doučil i hudební teorii. Řada snů se mu ale už splnila. Naučil se hrát tenis, který si přál jako teenager profesionálně provozovat, a nějaký čas se mu i velmi intenzivně věnoval. Jaké jsou nejsilnější stránky lídra čes-

kého Microsoftu? Roman Cabálek se charakterizuje jako„rekonstruující typ“. Dokáže rozklíčovat, proč něco nefunguje, a potom to spravit. „Myslím si, že mám poměrně rozvinutou empatii. V porovnání s řadou jiných kolegů většinou poměrně rychle pochopím to, co má na mysli druhá strana, a dokážu se vcítit do jejích problémů. Nakonec bych řekl, že mám schopnost se velmi rychle učit. Pokud se objeví nějaká nová věc, nová informace, tak v porovnání s nějakým jiným statistickým vzorkem mám schopnost ji rychle vstřebat.“

Můj pracovní den: V této roli není den, který by byl stejný jako druhý. To je na tom to zajímavé a to mě na tom baví. Pokud to jen trochu jde, vstávám kolem 6. hodiny a můj den startuje snídaní s dětmi. Pak se podívám v rychlosti na telefon nebo na tablet, co napadalo do pošty, jestli je tam nějaká hořlavina, kterou je potřeba vyřešit rovnou z auta po cestě do práce, a vyrazím směrem do kanceláře nebo na první schůzku. Na začátku dne se snažím pročíst různé monitoringy médií, abych věděl, co zejména v obci novinářské ten den mohu zleva nebo zprava čekat. V různých dnech mám nastaveny různé priority. Pondělí je obvykle postaveno tak, že trávím stejně jako další manažeři podstatně víc času uvnitř kanceláře, abychom se mohli sladit na věcech, na kterých potřebujeme. Další dny v týdnu se snažím věnovat jednotlivým oblas-

24

Parlamentní magazín

Dvojka z tûlocviku Když se ptám, jaký měl prospěch na základní škole, neskrývá úsměv. „Jediné dvojky, které jsem na ZŠ měl, jsem dostal v 5. třídě z pracovního vyučování a z tělocviku,“ vzpomíná. Jinak měl štěstí na to, že potkával učitele, kteří byli zajímaví, učili poutavým způsobem, takže se školou obecně problém neměl. „Na gymnáziu pak samozřejmě nějaké jiné známky než jedničky tu a tam přistály. Bývalo to ale hned na té první řádce vysvědčení, kde jsou známky z chování, “ uzavírá ředitel Microsoftu.

tem v byznysu, i když se to ne vždy podaří na sto procent. Jeden den se věnuji více našemu obchodu ve státní a veřejné správě, druhý obchodu v komerční sféře, další den mám vyhrazený více obchodu s maloobchodními řetězci a internetovými obchody. Snažím se méně času trávit v kanceláři a více u zákazníků a partnerů. Také se snažím číst minimálně e-mailů a redukovat provoz přes elektronickou poštu. Spíš komunikuji přes telefon, videokonference, telekonference. Víc a víc také prosazuji fungování přes sociální sítě. To se děje přes den. Dva až tři večery v týdnu a někdy o víkendu mám obvykle nějaké společensko-obchodní povinnosti. Pokud není večer zadaný pro nějakou z těchto událostí, snažím se být doma před Večerníčkem, abych na společnou snídani s dětmi navázal společnou večeří.

www.parlamentnimagazin.cz


Elektronickou podobu ãasopisu najdete na www.parlamentnimagazin.cz

UDĚLÁME vám v tom JASNO

politika • ekonomika • byznys


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Pan Best TomበBfiezina má podnikání v genech. Jakmile byla pfiíleÏitost, zaloÏil spoleãnost BEST, v souãasnosti nejvût‰í ãeskou spoleãnost na zámkovou dlaÏbu a betonové stavební prvky. V devadesát˘ch letech krátce pobyl i v Poslanecké snûmovnû a v roce 2007 získal titul podnikatel roku.

26

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Tomáš Březina nezačal podnikat náhodou. Byl to plán, jenž ovšem vyplynul z přelomové sametové revoluce, která umožnila do té doby nemožné věci. „Vždycky jsem cítil, že jsem geneticky vybaven na tuto dráhu – cítil jsem se jako podnikatel, přestože to před revolucí ještě oficiálně nešlo. Podnikat jsem začal ihned v roce 1990, kdy mi bylo 33 let.“ Jako vystudovaný stavební inženýr s dlouholetou praxí uvažoval o stavební branži. Vždycky chtěl fabriku, nejvíce

nápadu a projektu věnoval veškerý svůj čas. V průběhu přípravy projektu byl bez práce, zatímco jeho budoucí kolegové měli svá zaměstnání a do BESTu přestoupili později, až když začal fungovat jako normální firma. „Nerad to říkám, ale faktem je, že nezažili ten absolutní stres jako já. Asi si to ani neuvědomovali. Kdyby to nevyšlo, tak oni pracovali a šli dál, zatímco já byl celý rok bez práce, pouze s nadějí, že se projekt, na tu dobu obrovský, podaří.

„Zaãne-li nûkdo s podnikáním jen proto, aby rychle zbohatl, nemá ‰anci na dlouhodob˘ úspûch.“ cementárnu, protože, a málokdo to tuší, cement je strategickou surovinou. „Vlastnit cementárnu je však něco tak velkého, něco tak se státem propojeného a v té době to pro mě bylo něco tak nedosažitelného, že jsem tuto myšlenku zhruba za 22 vteřin opustil a začal jsem přemýšlet o továrně, která by ekonomicky snesla jednak fyzický začátek na zelené louce a pak, jako nositele projektu, úplně chudého člověka bez jediného haléře,“ vzpomíná na své začátky Březina. Zaměřil se na výrobu malé betonové prefabrikace. Její výroba nepotřebuje, např. na rozdíl od výroby cihel, žádnou speciální, tudíž limitovanou vstupní surovinu, nepotřebuje žádná drahá energetická média – jen vodu, cement, kvalitní, ale standardní písky, štěrky. „Dokázali jsme pro projekt vyjednat 100% úvěrování, v porevoluční euforii to bylo možné. Následný rozvoj firmy tuto enormní ekonomickou zátěž unesl, i když realita byla daleko tvrdší, než ukazoval naším projektem popsaný papír.“

NejdÛleÏitûj‰í rozhodnutí Jako mnoho jiných podnikat nezačal sám, ale se dvěma společníky. „Tak to tehdy bylo zvykem, že se dávali dohromady kamarádi. V té době bylo Československo místem největší koncentrace podnikatelů – kuponová privatizace tuto skutečnost ještě znásobila. Prvotní roli hrály kamarádské vazby, nicméně později se ukázalo, že kamarádství nestačí. Vždy se to ukáže.“ S prvním kolegou se rozešli po pár letech v roce 1994, s druhým v roce 1998. Od toho roku zůstal Tomáš Březina na firmu sám. Jedno z klíčových a vztahově nejsložitějších podnikatelských rozhodnutí udělal v samém začátku, od počátku měl ve společnosti majoritu. Byl autorem

Kdyby to nevyšlo, byl bych zcela na dně. Měl jsem rodinu – dvě malé děti, manželka proto tehdy nepracovala, bylo to těžké. Mít majoritní podíl však bylo klíčové rozhodnutí, protože když dojde k třenicím, a k nim dojde vždy, je to při patových podílech neřešitelné a podnik to může smrtelně ohrozit. Časem se vždy ukáže, kdo je ve firmě větší tahoun, kdo menší. Já budu do smrti vzpomínat, jak jsem si „užil“ ten neskutečně rizikový první rok plný naděje, někdy beznaděje, přestože bylo vše vykoupeno větším vlastnickým podílem,“ vzpomíná na nelehké začátky úspěšný ředitel.

B˘t lep‰í neÏ Bill Gates Ředitel BESTu nemá žádné výrazné vzory ani inspirace. „Abych byl ale přesný, tak prvotní inspiraci pro vznik firmy jsem měl. Koncem osmdesátých let jsem pracoval jako stavbyvedoucí a setkal jsem se s obdobným materiálem, který nyní vyrábíme, přestože v horší kvalitě. Co se týče osobností, není bezhlavým obdivovatelem nikoho. Ani Billa Gatese, ani Tomáše Bati či kohokoliv jiného. „Chcete-li to někam

a demografické podmínky. „Zkusme si položit otázku, jak by fungoval Tomáš Baťa v Čechách v roce 2013, on totiž svoji fabriku založil v nejchudším kraji první republiky, v době nezkažené komunizmem, civilizačním blahobytem a sociálními dávkami. Lidé před jeho fabrikou stáli frontu, aby u něj mohli – a rádi – pracovat. Dnes, když založíte firmu v nejchudším kraji, tak tam se raději stojí fronty u Úřadu práce na dávky a nestojí se fronty na práci,“ dodává se značnou skepsí.

âekání na boÏí rozhodnutí BEST – v současnosti firma o velikosti několika stovek zaměstnanců, prošla všemi stadii vývoje. Řízení a pravidla byly vždy nastaveny a spojeny s velikostí a etapou rozvoje firmy. Tomáš Březina začínal od nuly, prakticky bez pravidel, ale s absolutním lidským nasazením. Dnes má firma 500 přímých a 500 externích zaměstnanců, denně pro výrobky k odbavení přijede 300–550 náklaďáků. „Pro mě je nejtěžší trvale vnímat, že nade mnou nikdo není. Občas musím doslova čekat na nějaké boží rozhodnutí, zatímco ti pode mnou toto rozhodnutí očekávají ode mě, zejména když mají problémy. Majitel BESTu se řídí třemi základními pravidly: první – vždy chápat a unést svoji odpovědnost, druhé – být pozitivním a pevným, nikdy neselhávajícím příkladem pro ostatní. A třetí pravidlo – být vždy férový. „Můžete být tvrdý, ale nikdy nesmíte dávat druhému „podpásovky“. Kromě těchto tří pravidel bych jich mohl vyjmenovat další milion, jako třeba být na sebe ještě tvrdší, trvale se snažit být nejlepší,“ směje se ředitel.

Vyvarovat se p˘chy V řízení firmy je pro něj nejdůležitější, aby měl vždy nadhled. To znamená jistotu, že firmu řídí on, že naopak firma neřídí jeho. „Problém by byl, kdyby

„Obãas musím doslova ãekat na nûjaké boÏí rozhodnutí, zatímco ti pode mnou toto rozhodnutí oãekávají ode mû.“ dotáhnout, tak nemůžete někoho napodobovat. Musíte si myslet, že jste lepší než Bill Gates, jinak to nikam nedotáhnete,“ vysvětluje Tomáš Březina svůj přístup. Podle něj se navíc nejde v plné míře inspirovat u někoho, kdo firmu zakládal v jiné době, v jiné zemi, v jiné politické i hospodářské situaci, má jiné kulturní

firma přerostla svou velikostí osobnostní limity svého majitele a začala ho ovládat, to se nikdy nesmí stát,“ uvažuje Březina. Kvalita a forma řízení záleží na velikosti firmy. Další zásadní věcí je podle něj vyvarovat se touze po penězích. „Když někdo začne podnikat jen z toho důvodu, že je dlouho zaměstnaný a má pocit, že bude-li tu samou

Parlamentní magazín

27


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

činnost dělat sám na sebe, že jednoduše a rychle zbohatne, tak nemá šanci na dlouhodobý úspěch. Takový člověk obvykle nevidí veškeré souvislosti, je pouze zaslepen penězi,“ argumentuje Tomáš Březina a dodává: „Měli bychom se vyvarovat pýchy a mít v sobě pokoru.“ Uvědomuje si, že sám by chod firmy nikdy nezajistil. Bez stovek zaměstnanců by to nešlo. Každý má svoji platnost, svoji úlohu. „Já potřebuji je, oni zase mne. Z pýchy hrozí zbožštění sama sebe – a to může potkat každého. Až na pár výjimek obtížně věřím okolí – člověk musí být sám k sobě kritický a nesmí být oslepen mazáním medu kolem pusy. Jako když vám po probděné noci někdo řekne, že vám to sluší, a vy víte, že kdybych tam byl jako „no name“, tak mi to neřekne nikdo,“ směje se ředitel a dodává, že spoustě lidí tato autokritika chybí, prostě uvěří, zbožští sami sebe a začnou se podle toho chovat.

Jeden proti 499 Nejtěžší rozhodnutí jsou pro Tomáše Březinu vždy personální, ta, která se pojí s odchody zaměstnanců, kteří již nestačí svým výkonem. A je jedno, zda se jedná o klíčovou nebo nižší pozici. Musí-li nastat taková situace, dává na misky vah osud jednoho člověka proti osudu zbývajících 499 lidí. „Kdyby ten jeden člověk zůstal, tak bohužel svojí tolerancí a zdánlivě sociálním přístupem, ohrožujete existenci firmy, existenci ostatních zaměstnanců, a na to nemáte právo. Vždy je to těžké rozhodnutí, ale musíte ho udělat, bohužel všichni máme své limity,“ dodává úspěšný stavař.

Obvykle jsou ale lidi za striktní pravidla šťastní, je to pro ně pohodlné, zbavuje je to osobní odpovědnosti,“ říká Březina. Pravidla podle něj mohou být tisíckrát dobře napsaná, kvalitní a rozumná. Kromě toho však musí zaměstnanci cítit osobnosti a vize ve vedení společnosti, musí je respektovat, jinak nebudou nastavená pravidla dobře fungovat. BEST je informačně velmi otevřená společnost, směrem dovnitř i směrem ven. Netají žádné ekonomické parametry, náklady, úspěchy ani neúspěchy.

Neuchopiteln˘ úspûch Definice úspěchu je podle Tomáše Březiny nesmírně obtížná, je to velmi neuchopitelná, variabilní věc. Každý za úspěch považuje něco jiného podle svých životních postojů, přání či limitů. „Například jeden můj slepý kamarád byl schopen se tak aklimatizovat do normálního života, jako vědec, překladatel, tlumočník, že každý soudný člověk ho musí absolutně obdivovat za to, co v životě dokázal. To je myslím větší úspěch než to, že já jsem se stal českým podnikatelem roku 2007. Ostatně, ještě nemám pocit dosaženého úspěchu, obvykle říkám, že na svůj největší úspěch ještě čekám. Každý život chápe jinak, sní si o něčem jiném, máme jiné priority – to je základní skutečnost. Sám člověk si musí svůj vysněný úspěch definovat a pak už musí jen dřít a dřít a dřít. Kromě dřiny na to, jak úspěchu dosáhnout a pak si ho udržet, žádný recept není. Snad jen mít pro dosahovanou věc i talent. Na to se dost zapomíná, velmi často chybují i rodiče, kteří si do budoucnosti svých dětí promítají

„VÏdycky jsem cítil, Ïe jsem geneticky vybaven pro dráhu podnikatele, pfiestoÏe to pfied revolucí je‰tû oficiálnû ne‰lo. Podnikat jsem zaãal ihned v roce 1990.“ Co se týče vnitřní i vnější motivace, je pro Tomáše Březinu zásadní osobní příklad – nejen v podnikání, ale i v osobním životě. „Vychovali jsme s manželkou tři děti, vím, o čem mluvím. To, že jednou měsíčně budu do malého dětského mozku lít nějaké svoje pravdy, a pak na měsíc zase zmizím, to není výchova. Stejný princip platí i obecně, samozřejmě i ve firmě před zaměstnanci.“ Univerzální návod na motivaci ale neexistuje, protože každá firma je jiná. „Je jasné, že my, klasická výrobní firma tzv. staré ekonomiky, budeme mít jiné postupy, řízení a priority než špičková vývojová IT firma.

28

Parlamentní magazín

svoje (ne)úspěchy, bez ohledu na jejich skutečné dispozice a přání. „Osobně jsem přesvědčen, že kdybych neměl genetickou výbavu a talent, tak bych ve svém oboru ničeho nedosáhl a pro vás bych nebyl zajímavý. Nelze se naučit ze stovek existujících učebnic, tisíce ověřených pravidel a definic podnikání. Respektive lze, ale přijde nečekaná, dosud nepopsaná originální událost v originální době a vy ji bez talentu a invence nezvládnete,“ dodává zapáleně úspěšný podnikatel. Udělal by něco jinak, kdyby mohl vrátit čas? „Určitě ne. Z principu se nechci a nemohu vracet do minulosti. Navíc si

myslím, že stejně jsem většinou rozhodl správně. Člověk se nesmí ohlížet, trápit se tím, co provedl, nebo naopak neprovedl.“

Byli jsme první BEST byla první společnost na zámkovou dlažbu v ČR. „Kdybych chtěl být hodně neskromný – tak řeknu: Založil jsem firmu, která v Československu náš průmyslový sektor zavedla. Dnes na trhu již nejsme sami, máme konkurenty, přesto jsme od počátku lídry a svoji pozici se snažíme trvale držet. Ve své době jsme vyčnívali absolutně, protože vedle nás působilo mnoho malých Můj oblíbený citát: „Osud není otázkou náhody, ale otázkou volby. Není to věc, na kterou se čeká, je to věc, které je třeba dosáhnout.“ William Jennings Bryant. „Většina lidí spotřebuje více energie na mluvení o problémech než na jejich řešení“ –1830– z knihy: Moje filozofie průmyslu, Henry Ford. Místo na světě, které mám rád: Všude, kde jsem s příjemnými lidmi. Nejraději mám domov. Ovlivnila mě kniha: Start Up Nation. Kniha o životě v Izraeli, menší zemi, než je naše, která je v permanentní válce, leží v nehostinné pustině, a přesto dokázala hospodářský zázrak. Zaujal mě film: Mám rád filmy natočené podle historických skutečností, které mi dávají poselství pro můj život. Patří mezi ně Letec s Leonardem di Capriem, dále např. Wyatt Earp s Kevinem Costnerem. Rád poslouchám: Nejsem specificky hudebně vyhraněný, ale jak stárnu, tak mám raději vážnější hudbu. Kdybych měl říci kapely z mého mládí, tak Pink Floyd, Queen, Deep Purple. Nejvíc si pochutnám: Nerad to říkám, ač chápu její životodárnost, nesnáším vodu, při požití velkého množství se mně z ní dělá špatně. Sním téměř všechno kromě žemlovky. Vydržím, ale nemusím koprovku. Jako malý jsem chtěl být: Já už si to nepamatuji. Nechtěl jsem být ani popelář, ani kosmonaut. Vím, že jsem byl ctižádostivý, červenal jsem se a dlouho mi trvalo, než jsem se naučil cítit se jako chlap. Nejraději relaxuji: Spím. Nejdůležitější v životě pro mě je: Banální odpověď: zdraví a rodina. Jak stárnu a přitom velmi intenzivně žiju, tak už spíše naopak. A pocit opravdu naplněného života. Nežít planý, marný, zbytečný život.

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

a roztříštěných firem. Ty jsou v současnosti zkoncentrovány do 3–4 větších konkurentů, kteří proto nyní hrají zřetelnější roli. Zásadní postavení má však stále BEST, jsme cca pětkrát větší než nejsilnější konkurent za námi“ rekapituluje Březina. Nejvíc pyšný je ale na své děti – nejstaršího syna a dvě mladší dcery. „Syn, lékař, pracuje již rok na špičkové klinice v Německu. Moje manželka je rovněž lékařka, syn šel ve stopách maminky. Prostřední dcera, které je 24 let, právě ukončila studium finančnictví/bankovnictví na univerzitě v Londýně, kde pravděpodobně zůstane. A nejmladší 17letá má zase umělecké vlohy, takže ta po mně také asi nebude. V tuto chvíli není žádné předávání firmy do rodiny plánováno,“ uzavírá Březina. Zajímá mě sen, který si majitel BESTu splnil, a ten, o kterém zatím sní. „Znáte teorii tří životů?“ odpoví mi otázkou. Asi před 30 lety mu jeden moudrý člověk vyprávěl tuto tezi: Pane Březino, první, nejvíce viditelný život žijete právě teď se mnou, druhý život budete žít, až přijedete domů k vaší krásné manželce a rodině a budete tam s nimi, a ten třetí život je jen a jen váš, nepustíte do něj nikdy nikoho, ani rodinu, ani manželku, neřku-li někoho cizího. Žiju si svoje tři životy. Sny stále mám, ale není to nic pro vaše uši,“ trvá si na svém s úsměvem na rtech Tomáš Březina.

Îenská v kalhotách Ve škole vynikal, na základní škole byl podle svých slov, ale hlavně výsledků, výrazný premiant. „Moji rodiče mě skvěle vybavili pro to, co dělám. Navíc podnikání není obor, to je způsob života. Když čtu titulky ve zprávách nebo někde vidím inzeráty upoutávající na nějakou vysokou školu podnikání, tak vždycky šílím, protože tohle není studijní nebo vědní obor,“ rozhorluje se Tomáš Březina a dodává, že podnikatelského ducha zdědil po svých rodičích, hlavně po otci. „Nerad se hodnotím, ale ptáte-li se, nepochybně musím mít podnikatelský talent, jinak bych nedokázal firmu založit a celých dvaadvacet let ji vést a rozvíjet v ekonomicky nejproblematičtější době naší historie. Myslím si, že mám v sobě pokoru, nejsem pyšný a jediný můj podnikatelský luxus je Jaguár. Snažím se mít odstup a nadhled nad penězi. A strašně si vážím toho, že moje kolegyně říkají, že jsem ženská v kalhotách – chlap s ženskými vlastnostmi: pracovitý, pečlivý, důsledný, dotahující věci do konce,“ zakončuje ředitel významné stavební firmy.

Můj pracovní den: Nerad hovořím o svém pracovním dnu, protože je těžko uchopitelný. Můj den je 24 hodin naplněn prací – protože mojí největší položkou je přemýšlet a před tím se nedá utéci ani v noci. Hlavně na mně je vymyslet a provést zásadní strategie, dávat na stůl firemní vize. A to i v době, kdy denně a již dlouho ze všech zpráv ve všech masmédiích slyšíme pouze negativní a ještě horší zprávy. Z taxativně vyjmenovatelných činností v rámci BESTu se detailně zabývám, spolu s ředitelem výstavby, investiční činností. Podílím se na všech ekonomických rozhodnutích, denně dostávám do PC a do mobilu operativní ekonomická a obchodní data. Podílím se našich marketingových a obchodních činnostech, trvale rovněž objíždím naše výrobní závody. Jsem přesvědčen, že můj fyzický kontakt se zaměstnanci je pro chod firmy strašně důležitý. Naopak dnes již nedělám ryzí denní operativní činnost, čili přímé a detailní řízení všech běžných i neběžných provozních činností. Jsem však i o těchto věcech denně informován, abych při větších problémech mohl okamžitě zasahovat.

Parlamentní magazín

29


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Pfiej a bude ti pfiáno Pfied 20 lety byly u nás Ïeny v IT spí‰e v˘jimkou. Jednou z odváÏn˘ch byla Renata Telínová, která bez jak˘chkoli zku‰eností z oboru pfii‰la na pohovor do v˘znamné nadnárodní firmy Foto-World (joint venture spoleãností Kodak a Eastbridge). Pozici získala a vypracovala se aÏ na obchodní fieditelku divize Document Imaging. Po nûjaké dobû si v‰imla díry na trhu a zaloÏila scanservice, nyní nejvût‰í ãeskou spoleãnost zab˘vající se digitalizací a vytûÏováním dokumentÛ. Jaká byla Vaše cesta k úspěchu? Jak jste začínala svou kariéru? Šlo vše podle plánu? Svým způsobem to bylo dílo náhody. Nikdy jsem kariéru v oblasti ICT neplánovala, tento obor jsem nestudovala ani jsem se o něj nijak nezajímala. Začalo to tím, že jsem se přihlásila do konkurzu na v té době zcela obvyklý inzerát: „Hledáme muže do 30 let.“ Na začátku devadesátých let ještě bylo možné dát takový inzerát. Na konkurzu se mezi 100 účastníky kromě mě i přesto objevila další

30

Parlamentní magazín

žena. Povedlo se a já začala působit jako key account manažer v joint venture společností Kodaku a Eastbridge. Později jsem přešla na pozici obchodní ředitelky, všechno probíhalo tak, jak mělo, ale postupem doby se z mé práce staly příliš zaběhlé rituály. Na našem trhu jsem viděla čím dál více potřebu služeb, proto jsem později sama založila scanservice. Také jsem neplánovala, že mám management, až na mého kolegu – obchodního partnera, složený z žen. Působí tu projektová a technická ředitelka, finanční

Můj oblíbený citát: Přej a bude ti přáno, život je boj, ale stojí za to. Místo na světě, které mám ráda: Domov. Ovlivnila mě kniha: Mám běžně rozečtené 4–5 knih, například Egypťan Sinuhet (Mika Waltari), Medojedky (Robert Ruark) a romány od Dana Browna. Zaujal mě film: Prvorepublikové filmy, komedie, Světáci. Ráda poslouchám: Podle nálady, mám ráda tvrdý rock. Miluji kapelu Nazareth, big beat, pop, ale i klasiku. Nemusím dechovku, českou klasiku, cimbálovku. Nejvíc si pochutnám: Na asijské, české a italské kuchyni a červeném vínu. Také mám ráda koktejl cosmopolitan a nejrůznější čaje. Jako malá jsem chtěla být: Nejdříve učitelkou a pak právničkou. Nejraději relaxuji: Poslední 3 roky se svým psem – Fany je nesmírně hyperaktivní, s kamarády, ráda vařím a cvičím. Nejdůležitější v životě pro mě je: Zdraví, štěstí, rodina a aby se vedlo společnosti.

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

a obchodní ředitelka, což je v této sféře výjimečné. Nejsem zastánce žádných kvót pro ženy, ať už ve veřejných funkcích či v soukromé sféře, myslím, že je to špatně, vždy na úkor něčeho. Já měla štěstí, že jsem tyto úžasné kolegyně potkala, jsou velmi schopné konstruktivní a navíc mají smysl pro humor. Kdo Vás na Vaší cestě inspiroval/inspiruje? Lidí, co Vás v životě na cestě k úspěchu inspirují, je hrozně moc. V jejich řadách je obvykle alespoň jeden z rodičů, poté to bývá někdo z užšího příbuzenstva

Ráda si nejdříve věci zhodnotím a pak je teprve řeším. Nejdůležitější je racionální úvaha – najít cestu z problému a pak se ptát, kdo ho zavinil, a následně věci překontrolovat a zhodnotit. Jakého největšího úspěchu jste dosáhla? Rodiny a manželství, které trvá téměř 30 let, pohoda v manželství se odráží i v profesním životě. Když jste nespokojená v jednom nebo druhém, není to balanc. Také založení scanservice v roce 1998, v té době se služby poskytovaly v omezené míře, konkurence tím pádem

„V oblasti managementu je dÛleÏité sociální IQ – propojovat lidi, mít schopnost motivovat, schopnost dûlat z lidí t˘m.“ a v neposlední řadě osobnosti z českých a světových dějin, ale odráží se zde i svět politiky. Mohla byste shrnout pravidla, kterými se ve své práci řídíte? Jedno ze stěžejních pravidel je „Přej a bude ti přáno“, tím se řídím celoživotně. Vadí mi česká nepřející povaha. Závist funguje po celém světě, ale v Čechách v tom negativním slova smyslu, nikoliv jako jakási výzva k tomu být lepší.

Foto: Helena Hrstková

Co je při řízení firmy jako scanservice nejdůležitější? Určitě lidé – to jsou zlato a diamanty v každé společnosti. Kdo staví společnost na zdravých základech, tak se obklopuje schopnými lidmi. Tito lidé jsou schopní, přemýšliví a jsou to individuality mnohdy chytřejší než management společnosti. Obklopíme-li se takovými lidmi, růst společnosti máme zaručen.

byla daleko menší a měli jsme možnost růst. Dnes by byl problém zakládat podobnou společnost. Můj úspěch byl být v pravý čas na pravém místě a přelomové bylo také získání většího klienta – nám se povedlo v začátcích společnosti dostat zakázku na vybudování systému pro zpracování platebních příkazů na České poště, to byl zlom, kterým jsme se posunuli na větší projekty. Jaké bylo Vaše nejtěžší rozhodnutí? Nemohu říci – vždy je to spjaté s daným časovým úsekem a konkrétním problémem.

Nebát se emocí

Jak vedete své spolupracovníky? Čím je motivujete k lepším výkonům? Důležité je, aby se lidé cítili komfortně, aby chodili do práce rádi, aby pracovali v polodomáckém prostředí, a aby neměli stres se vyjádřit k čemukoli, chtějí-li vyřknout jakýkoli ze svých názorů. Na druhou stranu nejsem zastánce přílišné demokracie, vždy musí být někdo, kdo rozhodne.

Čeho je důležité se vyvarovat? Někdo by řekl vyvarovat se emocí. Myslím si, že ke každé ženě a do určité míry i k mužům emoce patří. Pro mě osobně byly hnacím motorem a indikátorem nepříjemností, takže bych se jich nevyvarovala. Nerada dělám unáhlené závěry.

Jak podle Vás získat úspěch a udržet si ho? Neslevovat – speciálně v oblasti ICT, neustále se vyvíjet, to znamená předvídat, růst a věnovat se aktuálním tren-

Stále se vyvíjet

Můj pracovní den: Mimo řízení firmy se snažím aktivně vyhledávat obchodní případy, takže je těžké obecně popsat můj den. Snažím se ale začínat ráno pohybem, ať už procházkou se psem nebo plaváním. Poté se věnuji běžným pracovním úkonům, jako jsou obchodní či partnerské schůzky, vyřizování denní agendy, potkávání se s lidmi, snažím se nechat dveře permanentně pootevřené. Odjakživa jsem strašně nerada vysedávala na nekonečných schůzích, myslím, že každá informace se dá říci stručně a jasně. Většinou končíme kolem 18. hodiny. V případě nutnosti pracuji o víkendech, ale snažím se spíše věnovat rodině, což kladu na srdce i zaměstnancům. Práce a odpočinek je podle mě důležité vybalancovat. Zapomenout na práci se ale úplně nedá.

dům. Jednou je větší zájem o služby outsourcingu, podruhé o projekty implementačního charakteru, v souladu s tím, jak se vyvíjí trh, politika, ekonomika a potřeby nejen korporací, ale i společnosti jako takové. Dělat si střednědobé plány a inovovat je. Co byste dnes udělala jinak, kdybyste mohla vrátit čas? Myslím, že snad ani nic. Jsem spokojená s tím, co jsme udělali. Máte nějaký vzor? Vzorů je několik – z historie, politiky, z médií. Jsou to všichni lídři, kteří hýbali historií v pozitivním slova smyslu, velikáni ať už z české historie, jako je Karel IV., tak nedávní velikáni politiky Winston Churchill a Margaret Thatcherová. Kde získáváte nápady, inspiraci? Nejčastěji u skleničky červeného vína po pracovní době. Od doby, kdy jsem začala podnikat, mám permanentně tužku a zápisník u nočního stolku, kdyby mě náhodou něco důležitého napadlo během noci. Na co jste nejvíc pyšná? Na věci po roce 1998, na to, jak se nám povedlo založení scanservice a na to, jak jsem profesní život dokázala skloubit s osobním.

Sociální inteligence nadev‰e Sen, který jste si splnila, a o kterém zatím sníte? Ráda cestuji, miluji historii, ráda čtu, Postupně si realizuji sny. Nejdříve to byla před x lety návštěva Egypta, letos Kambodža. Léto trávím převážně v Čechách, miluji přelom jižních Čech a Moravy. Je mi líto, když se potkám s Čechem, který zcestoval celý svět a nezná vlastní zem. Jezdila jsem i s předchozím prezidentem Klausem na obchodní mise, kde jsem se podívala, pokud to dovolil čas, i po památkách – třeba v Japonsku a Číně. Cestování patří mezi mé největší sny. Další cestu plánuji do Jižní Ameriky. Jaký prospěch jste měla na základní škole? Patřila jste k premiantům? Na základní škole jsem byla premiantka, poté to malinko sklouzlo k horším známkám, ale nic dramatického. Co považujete za své nejsilnější stránky? Každý chce znát svoje IQ, je důležité, ale někdy může být i na obtíž. Myslím si, že důležitější v oblasti managementu je sociální IQ – propojovat lidi, mít schopnost motivovat, schopnost dělat z lidí tým.

Parlamentní magazín

31


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

„Úspûch se dá tûÏko naplánovat, vûfiím spí‰e na tradiãní hodnoty a vlastnosti typu pracovitost, houÏevnatost, cílevûdomost.“

Problémy fie‰it, ne je odsouvat Petr Ryska, kter˘ je od dubna zodpovûdn˘ ve spoleãnosti Vodafone za firemní zákazníky, vstoupil na ãesk˘ telekomunikaãní trh v dosti turbulentní dobû. Sám fiíká: „Urãitû se teì nenudíme. Kromû spu‰tûní neomezen˘ch tarifÛ pfiichází na trh fiada alternativních operátorÛ a je pfied námi i pokraãování aukce kmitoãtÛ.“ Je‰tû donedávna pfiitom pÛsobil jako generální fieditel Obchodních tiskáren v Kolínû (OTK), které pfiemûnil na ziskov˘ a stabilní podnik. Za to si mimo jiné vyslouÏil i prestiÏní ocenûní âeské manaÏerské asociace „Mlad˘ manaÏer roku“. Svého rozhodnutí zmûnit obor urãitû nelituje, neboÈ má rád v Ïivotû nové v˘zvy.

32

Parlamentní magazín

Mlad˘ manaÏer roku Petr Ryska vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde následně získal i doktorát v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Dále absolvoval manažerský program MBA na City University of Seattle. Po prvních pracovních zkušenostech získaných v rodinné firmě začal svoji kariéru v mezinárodní poradenské společnosti Roland Berger Strategy Consultants, kde působil jako konzultant a projektový manažer. „Úspěch se dá těžko naplánovat, věřím spíše na tradiční hodnoty a vlastnosti typu pracovitost, houževnatost, cílevědomost,“ říká mladý

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I manažer. Na první pohled je vidět, že z každé zkušenosti se snaží vždy vzít to pozitivní, co ho posune dál. Dodnes vzpomíná na první brigády, kdy ještě za minulého režimu vypomáhal v prodejně Ovoce a zelenina u Masarykova nádraží v Praze nebo v zimě prodával vánoční stromky. Později během studií na vysoké škole pracoval v USA na nočních směnách v továrně, aby si mohli následně s kamarádem koupit ojeté auto a projet Ameriku. „Hlavní je to nevzdávat,“ dodává s úsměvem.

Perfektní zákaznická zku‰enost Jeho další kroky jako viceprezidenta pro firemní zákazníky ve společnosti Vodafone jsou jasné: „Chceme dále růst v segmentu firemních zákazníků. Díky unikátní platformě Vodafone OneNet jsme schopni jim nabídnout komplexní služby mobilních a pevných řešení šitých na míru. Dnes jsme v této oblasti silným partnerem od malých a středních firem až po velké nadnárodní korporace a státní správu.“ Připomeňme, že mezi zákazníky Vodafonu ve státní správě patří například Hasičský záchranný sbor, Pražský hrad, řada

služeb, které zatím hrají prim. To souvisí mimo jiné i s rostoucí penetrací tzv. chytrých telefonů, které jsou dnes pro spoustu lidí nepostradatelnými společníky každodenního života a nabízejí řadu dalších funkcí a možností než pro-

„Budoucnost je v rychl˘ch mobilních datech.“ sté telefonování.“ Stále více lidí chce být online, i když zrovna nesedí u počítače, a využívá řady mobilních aplikací, které dnes chytré telefony nabízejí.

Stroje pracují pro nás Další možnost rozvoje vidí u firemních zákazníků i v oblasti tzv. M2M (Machine-to-Machine), kdy jsou mobilní zařízení využívána primárně jiným strojem. Typickým příkladem je instalace těchto jednotek do automobilů, kdy mohou sloužit pro navigaci, monitoring a zabezpečení či logistiku. „Kromě správy firemních vozových parků dnes vidíme velký rozmach M2M v mnoha dalších oblastech. Od vzdáleného odečtu spotřeby energií, přes kontrolu stavebních strojů, sledování

„SnaÏím se vyh˘bat zbyteãn˘m konfliktÛm, zachovat si nadhled a dívat se na vûci z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu.“

Foto: Tereza Staňková

ministerstev a dalších organizací. Pro úspěch na již nasyceném telekomunikačním trhu je třeba co nejlépe pochopit potřeby zákazníka, připravit mu adekvátní nabídku a následně poskytnout kvalitní servis. „Právě perfektní zákaznická zkušenost je to, co bude jednotlivé hráče na trhu stále více odlišovat,“ dodává. Budoucnost vidí mladý manažer zejména v rychlých mobilních datech. „Je otázkou času, kdy příjmy z mobilních datových služeb u jednotlivých operátorů překonají příjmy z hlasových Můj oblíbený citát: Štěstí přeje připraveným. Místo na světě, které mám rád: Všude, kde je krásná příroda. Ovlivnila mě kniha: Tolkien, ale rád sáhnu i po klasice. Zaujal mě film: Coppolův Kmotr či něco od Formana. Rád poslouchám: Coldplay. Nejvíc si pochutnám: Na středomořské kuchyni a láhvi dobrého vína. Jako malý jsem chtěl být: Pilotem raketoplánu. Nejraději relaxuji: Při projížďce na horském kole lesem.

svému okolí. Snaží se vyhýbat zbytečným konfliktům, zachovat si nadhled a dívat se na věci z různých úhlů pohledu. Upřednostňuje řešení problémů před jejich odsouváním a je zastáncem otevřené a přímé komu-

dopravních prostředků ve veřejné dopravě, komplexní řešení zabezpečení objektů, dohled výtahových systémů až po správu nápojových automatů.“

Îádné Ïabomy‰í války V profesním životě se rád potkává se zajímavými osobnostmi, podnikateli a manažery z různých oblastí či s kolegy z ostatních zemí. „Setkávání se zajímavými lidmi a jejich životními zkušenostmi a příběhy je pro mne inspirující.“ Považuje se za náročného manažera, je přísný jak k sobě, tak ke

nikace. „Nebojím se naordinovat kolegům poradu místo v kanceláři někde v přírodě, kam musejí dojet třeba na kolech,“ říká Petr Ryska a dodává: „Za nejdůležitější atributy řídící funkce ve Vodafonu považuji invenci, otevřenost, týmového ducha a umění naslouchat.“

Můj pracovní den: Ráno vstávám kolem půl sedmé a v ranním shonu se snažím užít si alespoň chvilku s rodinou. Každý pracovní den mám velmi pečlivě rozplánovaný hodinu po hodině. Pokud zrovna necestuji do zahraničí, odjíždím do práce kolem půl osmé a mám chvíli čas na vyřízení restů či neodkladných záležitostí, než se kancelář zaplní běžným pracovním ruchem. Zhruba od půl deváté začínají první schůzky a jednání, ať už interní s kolegy či externí s obchodními partnery a zákazníky. Poslední schůzky končí kolem šesté odpoledne. Jsem člověk, který je rád v přímém kontaktu se zákazníky a „dělá business“, takže často následují ještě různé společenské akce a setkání. Domů se dostávám relativně pozdě, snažím se však během týdne najít rozumnou rovnováhu mezi časem stráveným v práci a doma. O víkendech se konečně mohu věnovat rodině. Nejhezčí volné chvíle jsou ty, které trávím se svými třemi dětmi a manželkou. Nejlepší relaxací je pro mě sport, který mi pomáhá kompenzovat vysoké pracovní tempo. Nejen, že si protáhnu tělo, ale pořádně dobiju baterky na další pracovní týden. Nejraději mám sporty v přírodě, ať už turistiku, lezení nebo jízdu na horském kole.


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Úspûch se u nás neodpou‰tí Tamara Kotvalová se nejãastûji pohybuje v PafiíÏské ulici a jejím blízkém okolí. Podniká v oblasti luxusního zboÏí a podle Ïebfiíãku ãasopisu Forbes se fiadí mezi 50 ãesk˘ch Ïen, které mají nejvût‰í vliv na dûní v âesku. Jedna vûc ji ale trápí, nepfiející prostfiedí, ve kterém Ïijeme a pracujeme.

Za nejvût‰í mezník v historii spoleãnosti a svÛj splnûn˘ sen povaÏuji minul˘ rok, kdy jsme otevfieli dvefie obchodu Rolex.

34

Parlamentní magazín

Jaká byla Vaše cesta k úspěchu? Jak jste začínala svou kariéru a šlo vše vždy podle Vašeho podle plánu? Svou kariéru v oblasti luxusního zboží jsem začala coby asistentka prodeje u německé obchodní společnosti zabývající se prodejem šperků. Nejdříve jsem působila v Praze, později také v zahraničí. Z těchto zkušeností jsem nabyla sebedůvěru, ale také dostatečný materiální základ k tomu, abych se mohla vrhnout na podnikání. Pro někoho by bylo bláhové opustit tak výborný post s vysokým finančním ohodnocením, já jsem si chtěla ale splnit svůj podnikatelský sen. Začala jsem tedy od nuly na rozviklané židli, zařídila si živnostenský list a v roce 1996 založila s tehdejším manželem společnost Carollinum a postupně začala získávat zastoupení značek v oblasti hodinek, šperků a módy. Nejdříve přišel Montblanc a Alfred Dunhill, v roce 2002 jsme na Pařížské ulici otevřeli hodinářství-klenotnictví Carollinum. Od té doby se naše portfolio rozšiřuje a dnes čítá čtyři obchody na Pařížské ulici a jeden na letišti. Do budoucna plánujeme ještě otevření dvou butiků, nikam se ale neženeme, chceme zůstat rodinnou společností,

která staví kvalitu nad kvantitou. Nebylo to však vždy tak plynulé, jak se může zdát, museli jsme totiž čelit mnohým nástrahám osudu, jako povodním nebo událostem 11. září ve Spojených státech, se kterými přišel odliv turistů a dokonce nám i vykradli sklad. O štvavé kampani z posledních týdnů ze strany bulváru namířené proti naší společnosti nemluvě. Všechno jsme ale vždy zvládli a překonali. Nepřízeň osudu jsme brali jako výzvu a co více – měli jsme jednu devízu, proti které ani osud nic nezmůže – odhodlanost a chuť něco dokázat. To platí dodnes. Kdo Vás na Vaší cestě inspiroval a inspiruje? V oblasti rozvoje a růstu jsou nám největší inspirací světové společnosti představující výkvět v oborech, ve kterých působíme, jako například švýcarská hodinářská manufaktura Patek Philippe. Ta je absolutní jedničkou v hodinářském světě a synonymem tradice, přičemž pro ni stejně jako pro nás byla vždy nejdůležitější kvalita a uchování dobrého jména. Během celého jejího trvání se jí daří udržet autonomii, nemusí se nikomu dovolovat a posouvá se kupředu podle svého tempa a nejlepšího vědomí.

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Mohla byste shrnout pravidla, kterými se ve své práci řídíte? Coby majitelku středně velké společnosti s více než padesáti zaměstnanci, je pro mě podstatný fakt, že na všechno mohu dohlížet a každého zaměstnance motivovat k lepšímu výkonu. Nemám žádné společníky, o to větší zodpovědnost cítím. Přestože si mohu dovolit o všem rozhodovat sama, radím se v odborných záležitostech s lidmi povolanými, jinak si ráda vyslechnu názor všech těch, kteří mají co říci. Není důležitá funkce, ale myšlenka. Nejsem vševědoucí a je velmi obohacující a cenné se dozvědět i jiné názory, o věcech diskutovat, konstruktivně dospět k závěru. Vždy se snažím o logické a reálné řešení dané situace. U rodinné společnosti, jakou je Carollinum, je nutné nastavit pravidla, týkající se také oddělení pracovního a soukromého života. Jakého největšího úspěchu jste dosáhla? Za největší mezník v historii společnosti a svůj splněný sen považuji minulý rok, kdy jsme otevřeli dveře obchodu Rolex. Trvalo totiž dlouhé roky nesčetných vyjednávání, než jsme získali zastoupení značky. Rolex si pečlivě vybírá, koho mezi sebe přijme a s kým spojí své jméno, a je tak pro nás velkou ctí a satisfakcí, že se nám to podařilo. Takovéto úspěchy mě však nutí dosahovat ještě vyšší cíle, a proto už teď pilně pracujeme na dalších projektech. V osobní rovině jsem pyšná na své děti, kterým jsem dala vzdělání a ze kterých vyrostli slušní lidé, stejně tak jsem ráda za fungující partnerský vztah. Jaké bylo Vaše nejtěžší rozhodnutí? Pravděpodobně sebrat odvahu, vypůjčit si 25 milionů korun a investovat je do nastartování společnosti. Vyplatilo se. Můj oblíbený citát: „Vyslyš každého, ale ponech si svůj úsudek.“ William Shakespeare. Místo na světě, které mám ráda: Thajsko. Ovlivnila mě kniha: Marcel Proust – Hledání ztraceného času. Zaujal mě film: Nedotknutelní (Intouchables) 2011. Ráda poslouchám: Andreu Bocelliho. Nejvíc si pochutnám: Na grobské husacině s lokšami a kapustou a dobrém víně. Jako malá jsem chtěla být: Letuškou. Nejraději relaxuji: Turistikou, sportem. V životě je pro mě nejdůležitější: Zdraví, láska, rodina.

Jak vedete své spolupracovníky a čím je motivujete k lepším výkonům? Za jednu z našich největších devíz považuji právě vztahy se zaměstnanci. Fungujeme totiž jako rodina. Každého ze svých spolupracovníků dobře znám, máme k sobě důvěru a naše vztahy utužujeme na našich pravidelných přátelských setkáních. Společnosti se daří velmi dobře, což jim dává jistotu do budoucna. Naše prodejní asistenty vysíláme dále například do

střední pedagogické škole jsem chtěla pokračovat ve studiu psychologie na Karlově univerzitě, jako mladou mě však zlákala vidina svobody a nezávislosti. Co považujete za své nejsilnější stránky? Pravděpodobně prezentační a argumentační dovednosti a komunikativnost, jsem schopná s každým najít společnou řeč. Nenutím se do toho, je to moje přiroze-

„Chceme zÛstat rodinnou spoleãností, která staví kvalitu nad kvantitu.“ manufaktur hodinářských domů v zahraničí, aby poznali a nasáli tamní atmosféru, nebo na výběr nových módních kolekcí do Paříže nebo Milána. Jak se podle Vás získá a udrží úspěch? Určitě vytrvalou prací a pílí. Všechno má svůj čas a nic se nesmí uspěchat. Člověk musí k práci přistupovat zodpovědně, svá rozhodnutí zvažovat a nenechat se zlákat klamavým hlasem Sirén. Poté jsou tady různé faktory, které nelze nijak ovlivnit, jako například lidi, které na své cestě potkáváte a kteří vás mohou posunout, nebo vám naopak ublížit... Člověk by měl vše dělat v dobré víře. Co byste dnes udělala jinak, kdybyste mohla vrátit čas? Jsem ráda za vše pozitivní a negativní, co se mi kdy událo, neboť mě to posunulo dále. Nic bych proto neměnila. Máte nějaký vzor? Osobní vzor vyloženě nemám, nikdy jsem nebyla typ člověka, který by vyznával idoly nebo nějaké autority. Nemusím se nikomu podobat, jsem spokojená a vyrovnaná sama se sebou. Jaký prospěch jste měla na základní škole? Patřila jste k premiantům? Měla jsem jedničky, sem tam dvojku a dokonce jednou i trojku z českého jazyka. Gramatika mi moc nešla. Často jsme se totiž díky diplomatické misi otce stěhovali a ne vždy jsem byla schopná automaticky mezi jazyky přepínat. Po

nost. Ráda komunikuji s lidmi, baví mě poslouchat jejich životní osudy. Naslouchám a ráda dám radu. Snažím se u lidí hledat vždy to dobré a konfliktům se zdaleka vyhýbám. Myslím si, že jsem bezproblémový člověk. Považujete se za spokojeného člověka? Jsem ráda za každé nové ráno. Jsem spokojený člověk, neboť mohu říci, že je můj život po soukromé i profesní stránce naplněný. Trápí mě však jedna věc, a tou je nepřející prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Je mi to líto, ale musím říci už od mnohých několikrát vyřčenou větu, že u nás se úspěch neodpouští. Přestože jsem si už zvykla a umím se povznést nad zlé jazyky, dotkl se mě citelně lživý článek, který vyšel v jednom bulvárním plátku o mé osobě a společnosti. Upřímně nevím, zda vznikl z čiré neznalosti faktů novinářů nebo z impulzu konkurence. Neumím si to vysvětlit. Mé jméno se čas od času v tomto druhu médií objevuje, neboť působíme také v oblasti módy, která je pro ně atraktivní, nicméně mě mrzí, že si někdo dovolí vůbec polemizovat o fungování naší společnosti s ohledem na to, že existuje na trhu už 17 let, řádně platí daně a dává práci více než padesáti lidem. Kdyby všichni fungovali jako my, měli bychom se dobře. Uvědomila jsem si ale, že je to marný boj s větrnými mlýny a hlavní pro mě zůstává, že můžu klidně spát, neboť náš štít je čistý. Větší starost mi teď dělá, aby nám s ohledem na současné počasí nepropršelo léto.

Můj pracovní den: Vstávám brzy, kolem šesté hodiny, udělám si kávu a ještě doma se snažím vyřídit e-maily na ipadu, které si to žádají. Mám ráda ten klid, když ještě všichni spí. V mé kanceláři na Pařížské ulici na mě čekají na stole noviny, abych měla potřebný přehled, a následuje maratón schůzek se spolupracovníky, dodavateli, obchodními partnery… Jelikož se můj den odehrává v bezprostřední blízkosti Pařížské, nevyhnu se téměř denně návštěvám našich butiků. Ráda jimi procházím a těším se, až uvidím nově příchozí modely hodinek a šperků nebo oblečení. Večery pak trávím s rodinou nebo na pracovních akcích. Usínám znavená, ale spokojená.

Parlamentní magazín

35


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Jak si splnit sen Jako dítû si pfiála b˘t uãitelkou. Tou se nestala, ale se vzdûláváním je spojena celá její profesní kariéra. Bohuslava ·enk˘fiová vybudovala Bankovní akademii, stála u zrodu Vysoké ‰koly finanãní a správní, kterou dodnes fiídí a která pod jejím vedením získala status univerzity. ZaloÏením Kouzeln˘ch ‰kol – matefiské a základní ‰koly dovr‰ila úsilí o vybudování uceleného vzdûlávacího projektu, ve kterém se pod názvem Spoleãenství ‰kol propojuje soustava tûchto soukrom˘ch ‰kol rÛzn˘ch stupÀÛ. www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Jaká byla Vaše cesta k úspěchu? Jak jste začínala svou kariéru? Šlo vše podle plánu? Tak či onak vždy spojená se vzděláváním. Prvním krokem na mé cestě až ke Společenství škol, tedy soustavě škol různých stupňů, od mateřské po univerzitu, bylo budování Bankovní akademie. Život málokdy jde podle plánu, ale ohlédnu-li se, tak současný stav rozhodně převyšuje vše, co jsem na úplném začátku zamýšlela. Kdo Vás na Vaší cestě inspiroval/inspiruje? Velmi často moji spolupracovníci a studenti. Stále se snažím vzdělávat a zůstat otevřená novým poznatkům. A v neposlední řadě i moje cesty do dálek. Cesta do Namibie a Peru se tak například stala inspirací pro vznik stipendijního programu pro sociálně i zdravotně handicapované studenty, který na univerzitě úspěšně funguje již mnoho let. Mohla byste shrnout pravidla, kterými se ve své práci řídíte? Stručně shrnuto: motivace, vize, pracovitost, intuice, poctivost. Co je při řízení školy, jako je VŠFS, nejdůležitější? Jsem přesvědčená, že nejdůležitější je mít vizi. Jen tak udržíte takříkajíc prst na tepu doby a dokážete se „dívat“ do budoucnosti. Zajistit univerzitě budoucnost považuji za svoji hlavní manažerskou roli. Čeho je důležité se vyvarovat? Opojení vlastním úspěchem a samolibosti. To jsou zabijáci úspěchu. Jakého největšího úspěchu jste dosáhla? Za svůj největší úspěch považuji existenci Společenství škol. Už jen vznik této unikátní vzdělávací soustavy je v českých podmínkách ojedinělý. A já navíc s radostí sleduji, že se jednotlivým školám daří.

Jaké bylo Vaše nejtěžší rozhodnutí? Když jsem se před mnoha lety rozhodovala, zda začít podnikat v tak složitém oboru, jakým je vzdělávání, a opustit prestižní a zajištěné místo ve známém bankovním domě. A přestože jsem se nakonec setkala i s překážkami zcela nečekanými, nikdy jsem tehdejšího rozhodnutí nelitovala. Jak vedete své spolupracovníky? Čím je motivujete k lepším výkonům? Snad svým entuziazmem a poctivostí. Samozřejmě nezanedbáváme ani „hmotnou“ stránku věci a pracovníci, kteří univerzitě odevzdávají maximum, jsou také náležitě ohodnoceni. Snažíme se o přístup „každému dle zásluh“, protože jen takový způsob odměňování může skutečně motivovat. Jak podle Vás získat úspěch a udržet si ho? Podle mého názoru zejména poctivým přístupem, tahem na branku a spoustou tvrdé, mravenčí práce. A v neposlední řadě úspěch není dílem jedince, ale dobře uspořádaného týmu. Co byste dnes udělala jinak, kdybyste mohla vrátit čas? Nemám ráda „kdyby“, takže čas bych zásadně nevracela. Všechna rozhodnutí, která jsem udělala, byla učiněna v kontextu doby i okolností a vždycky jsem věřila, že se jedná o ta nejlepší možná. A že tomu tak někdy i nebylo? To je přeci cenná životní lekce. Máte nějaký vzor? Asi to bude znít starosvětsky, ale velmi mě ovlivnila moje babička, mnohostranná osobnost obdařená empatií a velkou životní moudrostí. Kde získáváte nápady, inspiraci? Opět musím zmínit cestování. Poznávání a fotografování exotických, dalekých krajů, kde jsou životní priority postaveny jinak než v Evropě, je velkou inspirací.

Můj pracovní den: Když se zamýšlím nad mým pracovním dnem, existuje nespočet variant. Od dne stráveného na poradách a zasedáních, přes den plný pracovních schůzek až po den, kdy zůstanu doma a snažím se důkladněji zabývat klíčovými, strategickými úkoly, které před univerzitou i celým Společenstvím leží. K tomu, co mě nejvíce těší a nabíjí, patří setkání s našimi studenty. Být obklopená mladými lidmi je jeden z největších přínosů mojí práce. Ráda se setkávám (a moje práce mi to umožňuje měrou vrchovatou) se zajímavými a chytrými lidmi, takže den strávený schůzkami, prací s lidmi rozhodně nepovažuji za ztracený. K tomu, co mě naopak nebaví, ale mám toho nepřeberně, je podepisování. Představte si třeba tisíc diplomů, to už je něco hodin a bolavých šlach. V mém každodenním frmolu mám málokdy čas na reflexi a hluboké přemýšlení, to si nechávám na chvilky volna. Dobře vím, že mě moji spolupracovníci neradi pouštějí na dovolené, skoro vždy to totiž znamená nějaké změny a úpravy chodu Společenství. Dálka a odstup nejspíš způsobují, že se všechny podněty, které se týdny hromadily a kupily, propojí a umožní mi vydat se správným směrem.

Navíc se všude vždy a znovu přesvědčuji o tom, že vzdělání je jediná cesta vzhůru, k lepšímu životu. Na co jste nejvíc pyšná? Vlastně už jsem odpověděla. Na existenci Společenství škol v profesním životě. A v tom soukromém? Kromě svých synů a vnuček asi na to, že jsem dokázala vždy jít svou cestou, i když nebyla vždy lemovaná růžemi. Sen, který jste si splnila a o kterém zatím sníte? Určitě založení Kouzelné mateřské školy, ve které využíváme metod Montessori, a sním o tom, že její žáčky uvidím třeba jednou studovat i Vysokou školu finanční a správní. To byla samozřejmě nadsázka. V soukromí jsem si splnila zejména sen o cestování. Poznala jsem řadu úžasných destinací a další na mě snad ještě čekají. Jaký prospěch jste měla na základní škole? Patřila jste k premiantům? Nač zapírat, byla jsem premiantka a školu jsem „milovala“. Dokonce jsem snila o dráze učitelky a ze všeho nejraději si na školu i hrála. Co považujete za své nejsilnější stránky? Snad stručně leadership v kombinaci se zdravým selským rozumem. Můj oblíbený citát: „Všichni lidé sní, ale každý jinak. Ti, kteří sní v opuštěných koutech své mysli, ráno procitnou a zjistí, že snili marně. Ti, kteří sní za bílého dne, jsou nebezpeční, protože s otevřenýma očima jednají stejně, jako ve svém snu, a tím umožní jeho uskutečnění.“ Lawrence z Arábie. V běžném životě se řídím heslem: „Věk je nepodstatné datum v občance.“ Místo na světě, které mám ráda: Přes (nebo právě pro) moje daleké cesty jsou to rodné Čechy. Ovlivnila mě kniha: V dětství Robinsonka, v mládí Vejce a já a v současnosti se orientuji na knihy, které mě pobaví. Zaujal mě film: Seznamte se, Joe Black. Ráda poslouchám: Podle nálady – od klasiky až po popmusic. Nejvíc si pochutnám: Na rybičce a dobrém bílém vínku. Bohužel, ani kachničku s plzní neodmítnu… Jako malá jsem chtěla být: Učitelkou. Nejraději relaxuji: Při setkávání s rodinou a přáteli, v přírodě, ráda si dopřeji masáž nebo si zazpívám. Nejdůležitější v životě pro mě je: Zdraví mých nejbližších i moje, štěstí a láska. Dnes už vím, že to není fráze.

Parlamentní magazín

37


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

Firma je pro mû klíãová bytost „Je to dÛleÏitá souãást mého Ïivota, ne zdroj penûz,“ fiíká ‰éf softwarového impéria Unicorn Vladimír Kováfi, kter˘ od dûtství vûdûl, Ïe chce studovat atomovou fyziku a ‰el si za tím.

38

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


ÚSPù·NÍ LÍD¤I „Můj tatínek měl v roce 1968 velké problémy, jeho kariéra prakticky skončila, a tak velmi dbal na to, aby se mi nestalo to samé, proto mě už od mých sedmi let směřoval k profesní dráze atomového fyzika. Matematika a fyzika platí všude na světě, kdežto věci politické jsou velmi lokální,“ vzpomíná Vladimír Kovář na začátky své kariéry: „Chodil jsem na gymnázium do Říčan, protože syna takových rodičů by do Prahy nevzali.“ Na gymnáziu ho pro svůj obor nadchl fyzikář a třídní profesor Bezděk. I proto se Vladimír Kovář rozhodl pro studium jaderné fyziky, kde potkal další zajímavou osobnost, profesora Afpelbecka. Ten v něm vzbudil zájem o matematiku, kterou dnešní ředitel Unicornu na jaderné fakultě vystudoval. „Nejlepší vlastnost,

byl i Steve Jobs. „Myslím si, že mí kolegové si taky někdy musí myslet, že jsem se zbláznil,“ dodává s úsměvem.

Entropie pravidel Pravidla podniku je podle Kováře důležité měnit. Říká tomu entropie pravidel. V okamžiku, kdy v podniku nastavíte pravidla a dlouhodobě na nich trváte, zoptimalizují se veškeré složky tak, aby z nich za nejmenší výkon získávaly největší požitek, a to ohrožuje konkurenceschopnost firmy. Kovář si naopak myslí, že je neustále třeba držet firmu v takovém stavu, kdy se s pravidly musí umět hýbat a optimalizaci veškerých struktur do určité míry předejít. On sám se řídí heslem „práce hrou“. Snaží se spojit užitečné s příjemným

„Nikdy jsem nedûlal taková rozhodnutí, která bych nûjak nemohl opravit, a vlastními kroky se snaÏím, abych se do Ïádné dramatické situace nedostal.“ kterou mi škola dala, je schopnost všechno vyřešit. Díky ní si dokážu od elementárních axiomů odvodit všechno sám,“ myslí si Kovář. Po ukončení studia pracoval na VŠE, absolvoval vojenskou službu a pak přijal nabídku Koospolu, kde řídil úsek personálních počítačů. „Měl jsem obrovské štěstí, protože to byla jedna z prvních firem, která koupila unixový počítač Siemens s operačním systémem Synix a já ho dostal na starosti,“ říká šéf Unicornu. Ukázalo se, že další firmy mají problémy se stejným počítačem a potřebovaly by od nás pomoc. „Nakonec jsem dal výpověď, protože jsem nechtěl sedět v jedné práci a pracovat pro druhou. Začal jsem na vlastní pěst pořádat školení pro firmy, přibral jsem si na pomoc kamaráda z VŠE Martina Klímu a takto vznikl Unicorn,“ vzpomíná na své začátky úspěšný lídr.

V‰ichni jsou tak trochu ‰ílenci Vzory, které by ho na jeho cestě k úspěchu inspirovaly, prý vysloveně nemá. „U nás doma se hodně mluvilo o Tomáši Baťovi a jeho zásadách,“ to si dobře pamatuji. „Velký vliv na mě mělo první poznání velkých amerických firem – jak fungují kick-offy pro spolupracovníky a zákazníky. Snažím se pracovat podobným způsobem, i když takových rozměrů jsme nedosáhli,“ myslí si Kovář. Z lidí z velkých firem ho také inspiroval Larry Ellison z Oracle. Sice ho nezná osobně nějak důvěrně, ale vnímá jeho velmi dobrý mediální obraz. Podle Kováře se o něm mluví jako o šílenci, ale to jsou do určité míry z IT branže všichni, takový

a dnes dělá zejména ty věci, které opravdu dělat chce, ale když je třeba, zapojí se všude. Za nejdůležitější při řízení firmy považuje zaměřit se na to, co manažerovi nejde. „Snažím se každý problém, který řeším, rozebrat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, najít varianty řešení, pro nějakou se rozhodnout a pak ji prosadit. Následuje kontrola, jestli došlo ke zlepšení. Pokud se tak nestalo, opakuje se celý proces znovu,“ vysvětluje šéf skupiny Unicorn. V roce 1994 vytvořil 10 klíčových principů, mezi které patří systémový přístup, delegace kompetencí, stejný přístup ke spolupracovníkům jako k zákazníkům apod. „Věci řeším raději systematicky a promyšleně než náhodně,“ dodává Kovář.

Stále na zaãátku Čeho je důležité se vyvarovat? „Myslím si, že jsem v zásadě nikdy neudělal chybu, která by byla nějakým způsobem fatální. U všech rozhodnutí, která přijímám, zvažuji i to, co se stane, pokud nebudou správná, opravné kroky v případě špatného rozhodnutí následují poměrně rychle. Ale nepůjdu do žádných rychlých obchodů, nekupuji, abych pak výhodně prodal apod. Takové věci nedělám, to není můj styl,“ vysvětluje ředitel. Když se ptám na největší úspěch, odpovídá, že si myslí, že je stále na začátku. „Mám takovou vlastnost, že v okamžiku, kdy po něčem toužím, snažím se o to a pak se mi to povede, tak to vynuluji a už mám v zásobě něco dalšího,“ přiznává Kovář a dodává, že zvlášť pro jeho nejbližší okolí to není snadné.

Za nejtěžší rozhodnutí považuje vždy to poslední. „Naštěstí jsem nikdy nebyl ve firmě postavený před nějakou Sofiinu volbu. Nikdy jsem nedělal taková rozhodnutí, která bych nějak nemohl opravit, a vlastními kroky se snažím, abych se do nějaké takové dramatické situace nedostal,“ uvažuje Kovář. V minulosti ale řešil různé situace. Třeba když ze 40 lidí propustil na konci roku 1994 všechny kromě čtyř. Tehdy se dostal do stavu, kdy firma přestala být schopná přidávat hodnotu zákazníkům, takže nastalou situaci musel vyřešit.

Více dobra na svûtû Motivovat lidi je podle něj nutné jakýmkoliv způsobem, a tak to také dělá. Kovář říká: „Narodil jsem se v komunizmu, a to nás učili, že podle V. I. Lenina je ve věci komunizmu třeba postupovat i lstí. Někdy je to legrace, protože je to vlastně jako divadlo. Občas se dostanete do situace, kdy víte, že jsou lidé něco schopni zvládnout, ale nějak se jim do toho nechce. Tak jim sehrajete hru, na kterou čekají: rozzuříte se, vynadáte jim a oni se pak klepou a jdou to udělat. Je to velmi různé, ale musíte umět udělat všechno tak, abyste nakonec dosáhl svého, ale přitom lidem dal prostor, aby mohli pokračovat,“ vysvětluje byznysman. Naprosto netolerovatelné pro něj je, když někdo udělá nějaký podraz nebo podvod apod. Považuje za skvělé, že nikdo z lidí, které osobně v managementu zná, není lump. Podle něj je firemní prostředí takové, že by tam ani nevydržel. Lidé se sice mohou přetvařovat, ale ve vyhraněných situacích se pak ukáže, jaký ten člověk ve skutečnosti je. „Myslím, že dobra je na světě o něco málo víc než zla, vidím to tak na 6 : 4 a já se snažím nastavit takové firemní prostředí, abychom ten poměr zlepšili třeba na 8 : 2. A to už je znát,“ dodává.

Klíãem k úspûchu je pfiidaná hodnota Recept na získání a udržení si úspěchu má jednoduchý: „Snažím se přidávat hodnotu svým klientům, dělat to dlouhodobě a prosperovat. Chtěl bych, aby naše produkty byly kvalitní, měly dobrou image, aby byly sexy a abychom na nich byli schopni vydělat peníze.“ Dokládá to mimo jiné tím, že 6× přežil výměnu vedení v České spořitelně a 5× v Komerční bance a stále pro obě banky pracuje. Nikdy podle něj nebylo pochyb o tom, že Unicorn prodává jen za poměr cena/výkon, který nabízejí ve své branži nejlepší. To je podle něj základním klíčem jejich úspěchu. Když se ptám, jestli by dnes něco měnil, kdyby mohl vrátit čas, neváhá s odpovědí: „Nějaké jednotlivé věci bych samozřejmě udělal jinak,

Parlamentní magazín

39


ÚSPù·NÍ LÍD¤I

šetrněji, promyšleněji. Někdy jsem se někoho dotkl, naštval ho, rozplakal, to je mi líto a to bych určitě udělal nějak taktněji, ale v zásadě žádné jiné důležité rozhodnutí bych neměnil,“ říká Kovář.

Pro radu na Moravu Vzorem je pro něj teta Anežka z Moravy. Podle Kováře úplně prostá paní, ale krásný člověk. Pojmenoval po ní s manželkou i jejich nejmladší dceru. „Teta Anežka umí

Kovář. Bez přemýšlení odpovídá, že nejvíc je pyšný na svoji firmu a samozřejmě rodinu – se svojí ženou má čtyři děti. Pak dodává: „Když jsem viděl naposledy svého umírajícího tatínka, mluvil jsem s ním o jeho životě. Vyprávěl mi o svém dětství, o tetě Anežce na Moravě, kam jezdil stejně rád jako já, i když byl Pražák. Na mou otázku, co se mu v životě nejvíc povedlo, mi odpověděl „ty“. To bych jednou taky chtěl umět říct takhle svým dětem.“

chu kašlal, protože jsme sousedili s filozofickou fakultou a tam byly dobré holky,“ usmívá se Kovář. Jeden kolega mu pak ale vyčetl, že díky jeho trojce z jedné zkoušky nevyhráli ročníkovou soutěž kroužků a za odměnu nepojedou na Kubu. To ho naštvalo, takže pak měl samé jedničky – i z vědeckého komunizmu a z vojny. Ten kolega měl z vojny dvojku, takže mu pak mohl říct: „Vidíš to, kdybys pořádně pochodoval, mohli jsme být první.“

Postavit Petrovu boudu

Za své nejsilnější stránky považuje to, že pracuje a přemýšlí a že je houževnatý. Vzpomíná, co o něm říká jeden z jeho nejbližších spolupracovníků David Kimr, když se třeba plaví někde na moři a dlouho trvá bouřka: „Kovi, ten je v pohodě, ten zapne hlavu a vydrží všechno.“ „A to je asi taková nějaká vlastnost, že to pak už není jen o tom, jestli máte nějakou fyzickou sílu, ale prostě to musíte držet a držet a nevzdat. Je to k vzteku,“ uzavírá sympatický lídr.

Když přemýšlí o svých firemních snech, stále je prý na začátku a správný boom teprve přijde. „Máme na to, ale je to běh na dlouhou trať a já chci mít miliony klientů po celém světě,“ je přesvědčený Kovář. Hlavní řešení, která Unicorn nabízí, mají opravdu vysoce přidanou hodnotu – a třeba elektrická energie je na 70 % Evropy distribuována z elektráren ke spotřebitelům přes jejich software. To vše jsou podle něj důležité střípky toho, čeho chtěl

„Díky studiu matematiky si dokáÏu od elementárních axiomÛ odvodit v‰echno sám.“ svým přirozeným citem a povahou rychle odlišit to, co je dobré a co není. Musíte myslet jak na materiální věci a konat, ale taky věřit v to, co děláte. Když se pro sebe o něčem zásadním rozhoduji, tak si vždycky říkám, co by tomu řekla teta Anežka. Vlastně je to úplně obyčejný člověk, ale z tohoto pohledu je pro mě zajímavým měřítkem,“ vysvětluje manažer.

Stále je co zlep‰ovat Nápady a inspiraci získává všude. Když řeší nějaký problém, je schopen zapomenout, co chtěl napsat, za tu dobu, co bere tužku do ruky, protože myšlenka, kterou si chtěl zaznamenat, mu asociuje nějaký problém, který je potřeba vyřešit. „Pořád vidím, kde to ještě není dobré,“ směje se

dosáhnout. Raduje se ale i z úplně obyčejných věcí: „Chytnu tuňáka, mám koně, učím na vysoké škole, udělal jsem si doktorát. Taky bych jednou chtěl postavit Petrovku, aby zase byla krásná.“

Trojka z ãe‰tiny Na otázku, zda patřil ve škole k premiantům, říká, že na základce asi ano. Na gymnáziu měl jedničku z matematiky a fyziky a třeba trojku z češtiny. V té době byl v matematice výjimečný, na jaderné fakultě už podle jeho slov byli dobří všichni. „Měl jsem třeba kamaráda, který si v metru místo normální knížky četl šachovou ročenku,“ vzpomíná manažer. „V prvních dvou ročnících jsem měl velmi dobré výsledky. Ve třeťáku jsem na to tro-

Můj pracovní den: Já mám rozdělené období na roky a týdny a v těch letech jsou normální běžné a pak speciální týdny. Během nich jezdím na hory, plavby, kapitánské zkoušky, dovolenou s rodinou nebo někam úplně sám a přitom také pracuji. Normální pracovní týdny začínají tím, že v neděli večer odjíždím sem do práce. Pondělí a úterý se nese ve znamení porad a operativních záležitostí. V pondělí večer jsem většinou doma a v úterý večer často skončím na nějaké večeři nebo hrajeme s kapelou. Středu a čtvrtek trávím ve Strachovicích, kde pracuji na projektech, což je velmi důležité. Vždycky si vyberu oblast, o které si myslím, že by ji bylo potřeba zlepšit, a té se věnuji. V pátek se věnuji operativním věcem jako na začátku týdne a odpoledne začne report od kolegů o poradách. Probíhají breefingy, všichni mi sdělují, co se během týdne stalo, jak pokročili apod. Když tady nejsem, absolvujeme to telefonicky. Víkend většinou trávím ve Strachovicích s rodinou, nebo někam jedeme. Ve firmě pořádám „Výlety s Vladimírem“, kdy vezmeme náš autobus a jedeme na nějaké vybrané místo – naposledy jsme byli ve Slatiňanech na koních. To je teď docela oblíbené.

40

Parlamentní magazín

Kovi vydrÏí v‰echno

Můj oblíbený citát: Ze stagnace často říkám dva: první říkal soudruh Husák na XVI. sjezdu: „Sudruhovia, musime robiť s ĺudmi, ktorých máme“, pak ještě říkal: „Organizačnú struktúru robia úkoly“….to jim říkám často a dnes přidávám taky i rizika. Místo na světě, které mám rád: Strachovice. Ovlivnila mě kniha: H. Sienkiewicz – Quo Vadis, Marcel Pagnol – Jak voní tymián. Díky manželce čtu také historické detektivní příběhy Vlastimila Vondrušky. Mám rád knihy vydavatelství Taschen. Zaujal mě film: Carlos Saura: Anna a vlci, myslím že tenhle film by měli lidé znát. Je to esence toho, jací lidé jsou. Rád poslouchám: Klasický rock jako Guns N’ Roses, U2, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Uriah Heep, ale i soudobou hudbu. Na cestách teď rád poslouchám mluvené slovo. Nejvíc si pochutnám: Na kanci se šípkovou omáčkou, nejraději piji vodu, mám rád mošty a dobré víno. Jako malý jsem chtěl být: Popelář, hasič, pilot a atomový fyzik. Nejraději relaxuji: Pracuji všude a všude odpočívám. Rád jezdím na koni, na lodi, rád chodím po horách, rád lyžuji. Nejdůležitější v životě pro mě je: Mám takových 10 až 15 bytostí, mezi které patří žena, děti, firma, pes Derfel a ještě pár blízkých, které si vyjmenuji každý večer. Když na to někdy zapomenu, tak je mi to pak líto a cítím se nejistý.

www.parlamentnimagazin.cz


TRHY A KOMODITY

Evropa ladĂ­ spoleĂŁn˘ postup vÛãi bankĂĄm MinistĹ™i financĂ­ EvropskĂŠ unie se shodli na novĂ˝ch pravidlech, podle kterĂ˝ch by se mÄ›lo postupovat vĹŻÄ?i problematickĂ˝m bankĂĄm. PĹ™ed rozhodnutĂ­m si trhy lĂĄmaly hlavu dvÄ›ma otĂĄzkami. Nebudou novĂĄ pravidla příliĹĄ přísnĂĄ vĹŻÄ?i bankĂĄm (poĹžadovat vysokĂŠ odpisy kapitĂĄlu, dluhu a velkĂ˝ch vkladĹŻ), aby neohrozila jiĹž tak ĹĄpatnĂŠ vĂ˝kony evropskĂŠ ekonomiky? A za druhĂŠ, budou moci banky Şådat o kapitĂĄlovou pomoc přímo ze zĂĄchrannĂŠho fondu eurozĂłny (ESM) tak, aby bylo rozetnuto propojenĂ­ problĂŠmovĂ˝ch bank s nĂĄrodnĂ­mi vlĂĄdami? Kompromis je po evropsku opÄ›t nÄ›kde uprostĹ™ed. NovĂĄ pravidla jsou tvrdĂĄ pouze k akcionåřům, drĹžitelĹŻm dluhu a vkladatelĹŻm nad 100 tisĂ­c eur. MenĹĄĂ­ vkladatelĂŠ by mÄ›li bĂ˝t za kaĹždĂ˝ch podmĂ­nek uchrĂĄnÄ›ni. Pokud se banka v krizi dostane do nesnĂĄzĂ­, mÄ›la by dostat pomoc z nĂĄrodnĂ­ho zĂĄchrannĂŠho fondu (plnÄ›nĂŠho z bankovnĂ­ch danĂ­). Dříve neĹž ale dostane jakoukoliv kapitĂĄlovou injekci, musĂ­ odepsat alespoĹˆ 8 % svĂ˝ch pasiv. I po tĂŠ bude nĂĄrodnĂ­ zĂĄchrannĂ˝ fond moci dolĂ­t prostĹ™edky v celkovĂŠ hodnotÄ› maximĂĄlnÄ› 5 % pasiv. PomĂĄhat bankĂĄm z penÄ›z daĹˆovĂ˝ch poplatnĂ­kĹŻ bude moĹžnĂŠ pouze ve vĂ˝jimeÄ?nĂ˝ch případech, například kdyby penĂ­ze ze zĂĄchrannĂŠho fondu nestaÄ?ily a pĂĄdem danĂŠ banky by hrozil start systĂŠmovĂŠ finanÄ?nĂ­ krize. PřímĂĄ kapitĂĄlovĂĄ injekce bankĂĄm z fondu ESM bude pĹ™ipadat v Ăşvahu takĂŠ ve vĂ˝jimeÄ?nĂ˝ch případech, pouze ve chvĂ­lĂ­ch, kdy nĂĄrodnĂ­m vlĂĄdĂĄm zcela dojdou prostĹ™edky a pouze na ochranu vkladatelĹŻ (ne akcionåřů ani drĹžitelĹŻ dluhopisĹŻ). TěŞko by tak například doĹĄlo k přímĂŠ kapitĂĄlovĂŠ pomoci v irskĂŠm nebo ĹĄpanÄ›lskĂŠm případÄ›.

I kdyĹž je mechanizmus pĹ™ipravovĂĄn spĂ­ĹĄe pro krize příťtĂ­ neĹž souÄ?asnĂŠ, jeho otestovĂĄnĂ­ mĹŻĹže pĹ™ijĂ­t nakonec relativnÄ› brzo. V roce 2014 mĂĄ probÄ›hnout dalĹĄĂ­ sada zĂĄtěŞovĂ˝ch testĹŻ napříÄ? evropskĂ˝m bankovnĂ­m sektorem a zodpovÄ›dnost za dohledem nad bankami mĂĄ pĹ™ebĂ­rat EvropskĂĄ centrĂĄlnĂ­ banka. V nÄ›kterĂ˝ch případech (například ve Slovinsku) se mĹŻĹže ukĂĄzat, Ĺže kapitĂĄl stĂĄle schĂĄzĂ­. Jan BureĹĄ hlavnĂ­ ekonom Ery

DďŹ Ă­ve neĂ? banka v nesnĂĄzĂ­ch dostane jakoukoliv kapitĂĄlovou injekci, musĂ­ odepsat alespoĂ€ 8 % sv˘ch pasiv.

INZERCE

S NĂ MI Ĺ˜Ă?DĂ?TE DOKUMENTY DOKUMENTY OD OD SKENU AĹ˝ AĹ˝ PO SKARTACI SKARTACI '0# %7 &&0'%+4 %!*#$)9 "!)'%$!4# )"-* # +.2 '+ '0# %7 &&0'%+4 %!*#$)9 "!)'%$!4# )"-* # +.2 '+ !4# %!*#$)# $!"." #%3$0# &%(!,)$# +.# &8" % )%# !% ( &%(!,)$# +.# &8" % )%# !% ( !4# %!*#$)# $!"." #%3$0# ++()*& (!$%+$4 %!*#$)9 &80#% % +2 1'#$0 (,()/#9 %!.3# ()*& (!$%+$4 %!*#$)9 &80#% % +2 1'#$0 (,()/#9 %!.3# ))(!$%*) &'(%$"-%+$/ %!*#$), +'"$0 ) - (!$%*) &'(%$"-%+$/ %!*#$), +'"$0 ) - ()0# )(! - (&1!4 ()0# )(! - (&1!4 &"!0 8&'+0# -+# )(!%+%* &%")!* '+6$0 (!')6$0 8., &%" &"!0 8&'+0# -+# )(!%+%* &%")!* '+6$0 (!')6$0 8., &%" & %)8 +20 %'$- &%)8 +20 %'$- (# #"%$, -,$7 +,)2)7$4 ()'$ $$7 ( # + 5(!/ '&*" (# #"%$, -,$7 +,)2)7$4 ()'$ $$7 (# + 5(!/ '&*" $6!%* $ )'* )(!* 

$ ++4-$#$7 4-$#$7 220 1'# + 5 +,*30+. $2 0 1'# + 5 +,*30+. $2 $6!%* $ )'* )(!* 

$ (("*3, (&%"6$%()0 !/ &%6) ()'% "*3, (&%"6$%()0 !/ &%6) ()'% 9 9 %$4 $ 6(!4 )' %$4 $ 6(!4 )'  #- !%$!*'$), #- !%$!*'$), $%-$6$7 $ +,220 +,220 $%-$6$7 $ Konica Konica Minolta Minolta Business Solutions Czech spol. s r. s  r. o.

www.konicaminolta.cz

ZĂĄkaznickĂŠ centrum: 841 777 777

info@konicaminolta.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA

Budoucí legislativa upravující obchodní korporace Pokud snad je‰tû nûkdo Ïije v pfiedstavû, Ïe kdyÏ uÏ neznalost zákona neomlouvá, mûl by zákon b˘t srozumiteln˘ kaÏdému, tak minimálnû pfied úãinností obãanského zákoníku ã. 89/2012 Sb. a s ním souvisejícího zákona o korporacích ã. 90/2012 Sb. by se tohohle bludu mûl rychle zbavit. Ne Ïe by byly oba zákony psány nûjak zvlá‰È nesrozumitelnû, ale jde o tak novou a v˘kladovû nároãnou materii, navzájem silnû provázanou, Ïe uÏ teì jsou odborné ãasopisy plné pokusÛ o interpretaci jednotliv˘ch ustanovení a je jasné, Ïe spory o to, co chtûl zákonodárce fiíct ãi dosáhnout tím kter˘m ustanovením, budou trvat desítky let. A v tomto prostfiedí laik nemá ani tu nejmen‰í ‰anci. TomበSokol Advokátní kanceláfi BroÏ – Sokol – Novák

Novinkou je odpovûdnost statutárÛ v pfiípadû insolvence. Podmínkou je, Ïe orgánové vûdûli nebo mûli a mohli vûdût o hrozícím úpadku a v rozporu s péãí fiádného hospodáfie neuãinili za úãelem jeho odvrácení v‰e „potfiebné a rozumnû pfiedpokládatelné“.

42

Parlamentní magazín

Už z toho důvodu je vyloučeno postihnout v rozsahu, který je tomuto článku vymezen, celou materii zákona o korporacích. Jisté je, že uvedený zákon nahrazuje druhou část současného obchodního zákoníku, tedy úpravu regulující poměry obchodních společností a družstev. A činí tak poměrně kreativně, takže z původních 205 ustanovení, které tématu věnoval obchodní zákoník, jich v zákoně o obchodních korporacích je 786. Pro srovnání, celý obchodní zákoník aktuálně sestává ze 772 ustanovení. Jak asi všeobecně známo, není to v této oblasti ojedinělý případ legislativního bobtnání, stávající občanský zákoník má totiž 880 ustanovení, zatímco nový skoro čtyřikrát tolik, přesně 3080 paragrafů. A k tomu, uvažujeme-li alespoň o jakési průměrné znalosti či povšechném vnímání celé úpravy, je třeba předělat i řadu prováděcích předpisů. V současné době jich ministerstvo spravedlnosti na své webové stránce inzeruje patnáct. Všechny v zárodečném stadiu sněmovních tisků, což jak zmíním na konci, je trochu problém.

Na dopad nového textu zákona o obchodních korporacích lze mít jistě různé názory, různě lze vnímat i důležitost konkrétních tematických okruhů. Pro mne je zásadní nová úprava pravidel odpovědnosti členů vedení korporace. Podle stávající byl statutár povinen vykonávat svoji působnost s „péčí řádného hospodáře“, což vypadalo jednoduše, ale umožňovalo celou řadu výkladů, někdy i dost subjektivních či vysloveně bizarních. Jak bude dále zmíněno, zákon o obchodních korporacích neopouští tento pojem, nicméně jeho obsah podrobněji rozvádí či definuje. Na jedné straně je zde patrná snaha po vyloučení odpovědnosti za něco, co by se snad souhrnně a trochu zjednodušeně dalo nazvat přijatelné obchodní riziko, ale na druhé straně, zejména pokud jde o preinsolvenční stavy obchodních společností, zvyšuje odpovědnost statutárních orgánů. Začít musíme u ustanovení § 159 občanského zákoníku. Podle jeho prvého odstavce: Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji

www.parlamentnimagazin.cz


PRÁVO A LEGISLATIVA

bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. A podle § 51 zákona o korporacích: Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu

v rámci podnikání nastat. Je-li celková koncepce společnosti vystavěna na smlouvě s nejistým výsledkem, není možné chtít po profesionálním managementu, aby nesl všechna možná rizika svého jednání, tedy i ta, která nemohl ovlivnit; důkazní břemeno však i zde nese jednající osoba. Pojem „s péčí řádného hospodáře“ ovšem zákon používá nadále. Podle § 52 korporátního zákona při posouzení, zda člen orgánu jednal s touto

„Z pÛvodních 205 ustanovení, které tématu vûnoval obchodní zákoník, jich v zákonû o obchodních korporacích je 786.“ obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Tyto formulace budou do budoucna alfou a omegou při posuzování, zda člen vedení obchodní korporace právně odpovídá za nepříznivou situaci, do které se společnost dostala, například za vzniklou ztrátu. Lze předpokládat, že požadavek na znalosti, pečlivost a loajalitu, informovanost a obhajitelný zájem, se postupně stanou etalonem povinností i v jiných právních systémech, typicky v pracovním právu nebo právu trestním. Tedy pokud vůbec občanský zákoník nabude účinnosti. Ale o tom až nakonec. Jak zmíněno, povinnosti člena orgánu obchodní korporace jsou do budoucna vymezeny podrobnějším způsobem, než jak tomu je ve stávajícím ustanovení § 194 odst. 5 obchodního zákoníku, ukládajícím povinnost vykonávat působnost člena orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře. V důvodové zprávě k tomu předkladatel uvádí, že regulace pravidel správy obchodních korporací (corporate governance) se jevila jako nezbytná. S tím lze po zkušenostech s mnohdy velmi smělými, až neuvěřitelnými způsoby výkladu toho, co je péče řádného hospodáře, jen souhlasit. Souhlasit lze i s doslovným vysvětlením, uvedeným v důvodové zprávě, které zní takto: V návaznosti na zahraniční zkušenosti se zavádí pravidlo podnikatelského úsudku (business judgement rule), které dává možnost jednajícímu orgánu, aby prokazoval, že v rámci rozhodování jednal lege artis, a tedy nenese odpovědnost za případnou újmu (i kdyby ji v ekonomickém smyslu způsobil). Toto řešení, které se v poslední době zapracovalo také v německém akciovém zákoně, stojí na koncepci, že jedná-li (rozhoduje-li) někdo náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou

péčí, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná, rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Tím se „do hry“ dostává již citované ustanovení § 159 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož se má za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo jejím výkonu a nevyvodil z toho pro sebe důsledky. Novinkou je odpovědnost statutárů v případě insolvence. Pokud totiž soud insolvenci prohlásí, a nikoliv k návrhu řízené společnosti, ale jejích věřitelů, může insolvenční správce vyzvat členy orgánů úpadce k vydání prospěchu získaného ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch, který od

padná povinnost vydat lup i bývalé členy orgánů obchodní korporace. Samozřejmě jen ty bývalé členy orgánů, kteří těmito členy byli v období dvou let před právní mocí rozhodnutí o úpadku. A právníci se mohou těšit na dlouhá léta strávená v disputacích o tom, jak vyložit pojem „učinit za účelem odvrácení úpadků vše potřebné a rozumně předpokládatelné“. Jádrem výkladových obtíží bude zcela jistě krom jiného to, že v případě sporu, který dospěje k soudu, se střetávají dva světy. Svět soudců, kteří nikdy žádnou obchodní společnost neřídili a (až na naprosto ojedinělé výjimky) nikdy také nepodnikali, tedy nemají praktickou představu o tom, co lze a co nelze považovat za potřebné a rozumně předpokládatelné, pokud jde obecně o řízení obchodní společnosti a speciálně pokud jde o odvracení hrozícího úpadku. A pak je tu svět podnikatelů, což není tak odborně vyhraněná profese, neboť striktně vzato, členem statutárního orgánu může být kdokoliv. Ovšem v každém případě jde o komunitu lidí, kteří na jedné straně mají, respektive podle zákona musí mít dispozice pro podnikání a tedy i jistou znalost problematiky, ovšem na straně druhé, dojde-li na lámání chleba, budou mít tendenci interpretovat ekonomické neúspěchy obchodní společnosti, případně její úpadek jako důsledek neodvratitelné vyšší moci. Na závěr je pak nutno připojit jednu intertemporální poznámku. Tento text je odevzdáván ve chvíli, kdy není jasné,

„Právníci se mohou tû‰it na dlouhá léta strávená v disputacích o tom, jak vyloÏit pojem uãinit za úãelem odvrácení úpadkÛ v‰e potfiebné a rozumnû pfiedpokládatelné.“ obchodní korporace obdrželi, a to za období dvou let zpět, před právní mocí rozhodnutí o úpadku. Podmínkou je, že orgánové věděli nebo měli a mohli vědět o hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše „potřebné a rozumně předpokládatelné“. Vyhlídka na vracení peněz či jiných výhod, většinou již spotřebovaných, je hodně nepěkná. Takže lze očekávat hojnost preventivních návrhů na insolvenční řízení, podaných samotným vedením bankrotující společnosti. A aby statutáry nenapadlo nastrčit do vedení upadající společnosti nějakého bezdomovce nebo cizince, nejlépe ze země, kde je k bohu vysoko a do Prahy daleko, stíhá pří-

zda poté, kdy nám vláda zhavarovala kvůli jednomu galantnímu dobrodružství, povstane nějaká vláda nová, třebas i „jen“ odborníků, anebo budou předčasné volby. Ty by totiž smetly krom jiného i shora zmíněné návrhy prováděcích předpisů, což by s velkou jistotou znamenalo nutnost dalšího odložení účinnosti obou zákonů. Možná na nekonečno.

Parlamentní magazín

43


KARIÉRA

Pavel Hlavinka Nová personální fieditelka OKIN BPO Na pozici personální ředitelky významného poskytovatele outnov˘m generálním sourcingových služeb podnikových procesů OKIN BPO nastoupila Ilona Urbanová. fieditelem âEZ Prodej Společnost ČEZ Prodej povede nový generální ředitel. V pondělí 1. července do této funkce nastoupil Pavel Hlavinka. Mezi hlavní úkoly, Pavel Hlavinka které na něj čekají, patří rozvoj portfolia zákazníků, zvýšení prodeje, rozvoj informačních systémů a uvedení nových produktů a služeb na trh. Pavel Hlavinka pracoval v oblasti obchodu a prodeje koncovým zákazníkům již řadu let. Velkou část své profesní kariéry strávil zejména v oborech ICT a telekomunikace na pozicích obchodního a generálního ředitele. K jeho úkolům patřilo například efektivní řízení změn, stanovení a implementace nových strategií a v neposlední řadě též zvyšování tržeb, tržního podílu a kvality péče o zákazníky. Do Skupiny ČEZ přichází Pavel Hlavinka z pozice viceprezidenta – Entreprise Business Unit společnosti Vodafone Czech Republic a.s., kde pracoval předchozích pět let.

Westinghouse jmenoval Pavla Janíka na pozici managing director pro âR Společnost Westinghouse Electric Company jmenovala Pavla Janíka na pozici managing director pro Českou republiku – bude tak řídit vešPavel Janík keré aktivity Westinghouse v ČR a v nově vytvořené pozici bude zároveň prezidentem společnosti Westinghouse Czech Republic. Na starost bude mít vztahy se všemi zainteresovanými subjekty a bude se podílet na veškerých obchodních jednáních včetně tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Dosud Pavel Janík působil jako předseda představenstva

44

Parlamentní magazín

Ilona Urbanová přichází do OKIN BPO ze společnosti Walmark, a.s., kde byla zodpovědná za řízení lidských zdrojů na holdingové úrovni. Také působila ve společnostech GDX Automotive (Henniges) a Shimano Czech Republic. V letech 2005–2009 byla členkou Ilona Urbanová představenstva People Management Forum (dříve Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů). V současné době se podílí na projektech cílených na propojování akademické a firemní sféry, mj. na tvorbě HR akademie pro Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Ve své funkci bude zodpovědná za realizaci personální strategie, řízení HR procesů, vedení a agendu týmu HR, nábor a rozvoj talentů na všech úrovních řízení a za nastavení a profesionalizaci personálních procesů. společnosti ČEZ Bohunice a rovněž pracoval pro ČEZ jako projektový manažer v oblasti fúzí a akvizic. Před nástupem do ČEZ v roce 2007 působil na různých obchodních a technických pozicích ve společnostech ŠKODA PRAHA a ŠKODA POWER.

Pfiedstavenstvo âeské spofiitelny bude mít dva nové ãleny

Karel Mourek

Wolfgang Schopf

Představenstvo České spořitelny se v létě letošního roku dočká dvou personálních změn. Karel Mourek, jenž v posledních dvou letech působil v představenstvu Erste Group Immorent ve Vídni, se vrací do České spořitelny jako člen představenstva s odpovědností za rizika. V této funkci k 1. srpnu 2013 nahradí Heinze Knotzera. Wolfgang Schopf, který vede Řízení výkonnosti skupiny Erste, se pak stane nástupcem Dušana Barana ve funkci finančního ředitele České spořitelny. Jmenování nových členů představenstva České spořitelny musí ještě schválit Česká národní banka. Karel Mourek v posledních dvou letech působil v představenstvu Erste Group Immorent ve Vídni. Předtím v letech

2001–2011 pracoval v České spořitelně na rozvoji služeb pro sektor SME. Wolfgang Schopf, který v současné době vede Řízení výkonnosti skupiny Erste, v ní pracuje již od roku 1980. V minulosti působil rovněž jako zástupce ředitele oddělení Účetnictví a v roce 2004 jako ředitel oddělení Controllingu.

Nov˘ v˘konn˘ fieditel FTV Prima Od července zastává pozici výkonného ředitele FTV Prima Pavel Kejla, který se zaměří především na korporátní funkce. Pavel Pavel Kejla Kejla dosud působil ve skupině Omnicom Media Group, kde od roku 2011 pracoval jako výkonný ředitel nákupního sdružení OPera. Na FTV Prima bude vykonávat korporátní funkce, tj. veškeré servisní a provozní záležitosti společnosti. Jeho základním cílem tak bude maximalizace efektivity stávajících zdrojů. Generální ředitel Martin Konrád se tak bude nadále věnovat strategickým úkolům a rozvoji Prima Group. Pavel Kejla svoji kariéru zahájil v advokátní kanceláři Kotrlík Bourgeault Andruško, která zastupuje významné hráče na mediálním trhu. Je absolventem PF UK v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Hodnû úspûchÛ na nov˘ch pozicích vám pfieje redakce PM

www.parlamentnimagazin.cz


ZISKY A TRÎBY

TrÏby spoleãnosti Seznam.cz v roce 2012 pfiekonaly 2,8 miliard korun Tržby společnosti Seznam.cz i nadále rostou. V roce 2012 dosáhly 6% růstu a překonaly 2,8 miliardy korun. Nejvíce i v roce 2012 rostly příjmy z reklamy ve vyhledávání, tedy z reklamního systému Sklik. Ten již tvoří na celkových tržbách společnosti Seznam.cz 30 %. Po čtvrtinovém podílu si na tržbách společnosti udržují příjmy z bannerové display reklamy (na službách, jako jsou Novinky.cz, Super.cz atd.) a na oborových inzertních serverech (Sreality.cz, Sauto.cz, Zboží.cz atd.). Podíl příjmů z katalogového serveru Firmy.cz je 20 %, celkový objem tržeb ze zápisů ve firemním katalogu zůstává oproti loňskému roku nezměněn. Provozní výsledek hospodaření společnosti Seznam.cz se za rok 2012 vyšplhal na 947 milionů korun. Plánuje například další možnosti cílení reklamy nebo výstavbu vlastního datového centra. Výkonný ředitel společnosti Seznam.cz Michal Feix potvrdil trend výrazných investic do produktových a technologických novinek i v budoucnu. Také plánuje například další možnosti cílení reklamy nebo výstavbu vlastního bytového centra.

TrÏby nejvût‰ích ãesk˘ch firem v loÀském roce vzrostly jen o 2,8 % Letošní výsledky žebříčku CZECH TOP 100, který byl vyhlašován již po devatenácté, ukázaly, že tržby stovky nejvýznamnějších českých firem dosáhly celkem 2527 mld. korun, tedy o 69 miliard více než v roce 2012, což představuje meziroční růst jen o 2,8 %. Přitom se opět potvrdil trend minulých čtyř let, že nejvýznamnějším podnikům, které vedou žebříček CZECH TOP 100, rostou tržby mnohem rychleji než ostatním. Nejúspěšnější byla již třetím rokem ŠKODA AUTO a.s., druhé místo již podruhé obsadil ČEZ a.s. a třetí příčku CZECH TOP 100 obhájila společnost RWE Česká republika a.s. „Od druhého čtvrtletí loňského roku klesala výroba v důsledku přetrvávající nízké domácí spotřeby, ale i poklesu zahraniční poptávky. To se projevilo i v nižším průměrném tempu růstu tržeb, ale také v nižších dosažených ziscích. Nedařilo se firmám v oblasti dopravy, stavebnictví, hutnictví, ale ani například mobilním operátorům. Letošní výsledky Czech TOP 100 tyto skutečnosti jasně dokumentují,“ řekl u příležitosti zveřejnění výsledků předních českých firem za rok 2012 Jan Struž, předseda Sdružení CZECH TOP 100. V letošním roce se partner

CZECH TOP 100 společnost Deloitte rozhodla udělit „Zvláštní cenu Deloitte za inovace“ ve dvou kategoriích – pro velkou firmu a střední/malou firmu. Zvláštní cenu Deloitte za inovace mezi velkými společnostmi získala Kofola a mezi malými firmami STROSSedlčanské strojírny.

Celkové výnosy společnosti dosáhly 1,678 miliardy korun. Většina obratu, zhruba dvě třetiny, je tvořena leasingem, dlouhodobě však roste podíl úvěrů. „Jde o trend celého trhu,“ zdůraznil Ovsík.

Společnosti UNILEASING a.s. v loňském roce vzrostl obrat i zisk, a to i přes pokles celkového trhu leasingu a jemu podobných produktů v České republice. Celková financovaná částka společnosti UNILEASING za rok 2012 se meziročně zvýšila o 13,4 % na zhruba 1,4 miliardy korun.

tržby ve své historii. Výkony narostly v roce 2012 na téměř 25 miliard korun, což je o čtyři miliardy více než v roce 2011.

Strojírenská skupina Obrat a zisk UNILEA- VÍTKOVICE skokovû SINGu i v recesi navy‰uje trÏby Skupina VÍTKOVICE MACHINERY v˘raznû vzrostl GROUP má za rok 2012 nejvyšší

Čistý zisk po zdanění dosáhl 75 milionů korun, což oproti roku 2011 představuje růst o 27 %. „Tento výsledek je pro nás o to více potěšitelný, že veškerý trh s leasingem, faktoringem a úvěry členů České leasingové a finanční asociace (ČLFA) loni v důsledku ekonomické recese klesl o 5 %, leasing movitých věcí dokonce o 18,5 %. Ještě významnější je skutečnost, že nejde o výsledek nějaké bezhlavé expanze. Objem pohledávek po splatnosti se nám v roce 2012 podařilo dokonce snížit o plnou polovinu, a to na pouhých sedm milionů korun,“ uvedl předseda představenstva UNILEASING a.s. Ing. Pavel Ovsík.

Společnost VÍTKOVICE, a.s., která je jádrem původní struktury holdingu a zastřešuje energetické, právní, logistické a další služby pro celé seskupení, zvýšila meziročně tržby o 21 % na 13, 4 miliardy korun a zisk o 94 % na zhruba 427,3 milionu korun. Oznámilo to vedení společnosti. Typickým EPC projektem je pro skupinu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP turecká elektrárna Adularya. „Tahouny mezi více než 30 společnostmi, které se podílejí na výsledcích skupiny, jsou největší dcery – Vítkovice Power Engineering s 25% podílem na tržbách, Vítkovice Heavy Machinery s 18 % a dále Vítkovice Cylinders a Hutní montáže,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel VÍTKOVICE HOLDING Jan Světlík. red.

Parlamentní magazín

45


STOLETÍ ÎENY

Mecená‰ství v krvi má spolu se sv˘mi dûtmi Dominika Kolowrat-Krakovská, která jiÏ pát˘m rokem prostfiednictvím Nadaãního fondu Kolowrátek podporuje talentované dûti a dává jim tak ‰anci na lep‰í budoucnost. Kromû toho spravuje majetek slavného rodu, mezi jehoÏ pfiíslu‰níky byli velcí národní vlastenci.

Dlouhodobá podpora nadan˘ch Nadační fond Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakovských byl založen v únoru 2008 u příležitosti 65. výročí narození hraběte Františka Tomáše a svou obecně prospěšnou činností pokračuje v mecenášské tradici rodu Kolowrat-Krakovských. Co je jeho hlavní prioritou? Nadační fond Kolowrátek jsme s dětmi založili především proto, abychom nejen navázali na mecenášskou tradici rodu Kolowrat-Krakovských, ale také abychom připomněli Tomášovu celoživotní mecenášskou činnost. Vždy projevoval zájem o nadané mladé lidi, a proto se i my snažíme prostřednictvím Nadačního fondu podporovat mladistvé, kteří nemají díky nepřízni osudu šanci uplatnit svůj talent. Jak se o nadaných dětech, které by mohly potřebovat Vaši podporu, dozvídáte? Podle jakých kritérií je vybíráte? Stejně jako dříve Tomáš, i my se s dětmi snažíme navázat osobní kontakt. Nepřidělujeme finanční podporu na základě odosobněné databáze s pevnými kritérii, ale aktivně se zajímáme o mladé, kteří nás osloví, zajímáme se o jejich tvorbu, záliby, o jejich život. A na základě vzájemného kontaktu se pokoušíme navázat dlouhodobou podporu, aby naše činnost měla konkrétní výsledek. Můžete jmenovat nějaké konkrétní příklady pomoci nadaným dětem? Jednotlivých případů je samozřejmě celá řada, ale pokud bych měla vyjmenovat několik podpořených z posledních let,

46

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


STOLETÍ ÎENY

zmíním například Trubačský kroužek při Lesnické škole v Písku, příspěvek pro mladého kytaristu Petra Moce a klavíristku Radku Hanákovou, kterým jsme umožnili studovat na prestižní umělecké škole v Dublinu. Minulý týden jsme zprostředkovali přijímací zkoušky na Mezinárodní konzervatoř v Praze pro jednu dívenku z Dětského domova v Tachově.

Národní divadlo jako priorita Rod Kolowrat-Krakovských podporuje Národní divadlo v Praze již od jeho vzniku. Například hrabě Jan Nepomuk Karel Kolowrat-Krakovský, zvaný Hanuš, přispěl jednou z nejvyšších darovaných částek do celonárodní sbírky na stavbu divadla. Co pro Vás znamená podpora naší první scény? Pro mne osobně je spolupráce s Národním divadlem jednou z priorit. Právě z toho důvodu, že vřelé vztahy panují v rámci rodu Kolowrat-Krakovských už od vzniku Národního divadla. Jaké představení ND Vás osobně v poslední době nejvíce zaujalo? Minulý týden jsem navštívila premiéru inscenace Václava Havla „Zahradní slavnost“ v režii Dušana Davida Pařízka a byla jsem překvapena, jak je tato divadelní hra stále živá a aktuální i dnes. V letošním roce končí původní dvacetiletá smlouva o mecenášském poskytování prostor Paláce Kolowrat a přilehlé Technické budovy Národnímu divadlu. Jak bude situace vypadat v budoucnu? V současné době je situace taková, že jsme se dohodli s vedením Národního divadla na prodloužení pronájmu Technické budovy o dalších deset let, tedy do roku 2023. Zároveň jednáme i o možnostech dalšího využití Paláce Kolowrat. Osobně

lila projektu divadelního Studia DAMúZA) a podpory talentovaných dětí se snažíme pomáhat i co nejširší skupině osob v tíživé životní situaci, ať už se jedná o situaci ekonomickou nebo zdravotní. V souladu s touto filozofií dlouhodobě podporujeme Centrum Paraple nebo Dětský domov Tachov. Letos jsme se hodně starali o devítiletého Jarouška Sadovského, který trpěl od dětství cévní malformací pravé ruky. Nadační fond nese kromě Vašeho jména i jména obou Vašich dětí. Do jaké míry se do činnosti fondu zapojují a co pro ně tato činnost znamená? Maximilian s Francescou přistupují k poslání Nadačního fondu Kolowrátek velmi

Kulturní mecenášství je pouze jednou z rovin činnosti Nadačního fondu Kolowrátek. Můžete zmínit příklady pomoci z jiných oblastí? Kromě kulturního mecenášství (financujeme například i Ceny Alfréda Radoka, hudební festival Mladá Praha nebo dříve Divadlo bratří Formanů, záštitu jsem udě-

Jak vypadá Váš typický pracovní den? Vzhledem k mnoha pracovním i rodinným povinnostem se pokouším všední dny co nejpečlivěji naplánovat. Pravidelně navštěvuji pražské i západočeské rodové majetky, setkávám se s nejbližšími spolupracovníky, připravuji plány správy majetku, procházím smluvní dokumenty a v neposlední řadě odpovídám i na otázky novinářů... Nemalou část dne mi zabere i agenda Nadačního fondu Kolowrátek. A samozřejmě činím vše pro to, aby pracovní povinnosti nebyly na úkor mé

„SnaÏím se zviditelÀovat okolí Pfiimdy, protoÏe se jedná o jeden z nejmalebnûj‰ích koutÛ na‰í zemû.“ zodpovědně, neboť si jsou dobře vědomi, jaká je jejich odpovědnost vůči tradici rodu. Zároveň však jsou do činnosti Kolowrátku osobně zainteresovaní z čisté lidské sounáležitosti. Nezdráhají se pomáhat ostatním, pokud mají jak. Společně osobně navštěvujeme ty, kterým Nadační fond Kolowrátek pomáhá. Až jsem občas překvapena, jaký zájem o jeho činnost mají.

Zviditelnûní Pfiimdy Po smrti Vašeho životního partnera a otce Vašich dětí Františka Tomáše Kolowrat-Krakovského pokračujete ve správě celého rodového majetku. Co všechno to obnáší? Kromě Kolowratského paláce a několika dalších budov v Praze patří do rodového majetku i rozsáhlé pozemky na Tachovsku

„Dlouhodobû podporujeme Centrum Paraple nebo Dûtsk˘ domov Tachov.“ bych ráda v této spolupráci pokračovala i nadále, neboť podpora kultury je pro mne v historickém kontextu rodu Kolowrat-Krakovských velmi důležitá. Navíc představení Národního divadla v podkroví Kolowratského paláce ráda navštěvuji.

ňovat, protože se jedná o jeden z nejmalebnějších koutů naší země, nadto pevně spojený s historií rodu Kolowrat-Krakovských.

poblíž Přimdy. Mým cílem, který jsem si stanovila, je pečovat o majetek co nejzodpovědněji, s čímž mi pochopitelně pomáhá početný tým spolupracovníků. Zároveň se snažím okolí Přimdy zviditel-

rodiny a mohla jsem co nejvíce času trávit se svými dětmi.

Aktivní v práci a bûhem odpoãinku Jak nejraději relaxujete? I když jsem většinu svého pracovního života v pohybu, také ve volném čase ráda relaxuji aktivně. Ať už sportem, nebo kulturním programem. Minulý víkend jsem například navštívila 13. ročník memoriálu automobilových veteránů Jízda Saši Kolowrata. Část stokilometrové trasy jsem absolvovala jednou z historických limuzín. Ráda navštěvuji Skokový pohár, kde držím palce Francesce, jejíž jezdecká budoucnost se velmi slibně rozvíjí. Vzhledem ke vstřícným vztahům s Národním divadlem se poctivě snažím být v obraze a s dětmi navštěvujeme baletní, operní i činoherní představení Národního divadla. Jaký je Váš prozatím největší pracovní úspěch? A životní? To je opravdu těžká otázka... Nelze vytrhnout jeden největší pracovní úspěch. Jsem ráda, že se mi daří nejenom zachovávat rodový majetek, ale dnes již i s pomocí dětí jej dále rozvíjet a rozhojňovat. A životní úspěch? Co si více může matka přát než dvě zdravé a nadané děti. ms

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská Narodila se 26. února 1966 v Praze. V mládí byla talentovanou tenistkou, nakonec vystudovala Právnickou fakultu. Jejím partnerem se stal předčasně zesnulý hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakovský, se kterým má dvě děti – syna Maximiliana Alexandra a dceru Francescu Dominiku. Po jeho smrti v roce 2004 přijala šlechtické jméno a řídí a spravuje rodový majetek. V únoru 2008 založila spolu se svými dětmi u příležitosti 65. výročí narození hraběte Františka Tomáše Nadační fond Kolowrátek, který pokračuje v mecenášské tradici rodu Kolowrat-Krakovských.

Parlamentní magazín

47


PRAÎSK¯ MAGISTRÁT

Praha uÏ ví, jak rozdûlí stamiliony z EU Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo přidělení evropských dotací z operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost. Určeny budou jak pro investiční, tak neinvestiční projekty. Více než 480 milionů korun bude vyhrazeno pro oblast vzdělávání, usnadnění vstupu na trh práce. Konkrétně peníze z operačního programu Praha – Adaptabilita umožní podporu rozvoje znalostní ekonomiky, usnadní vstup na trh práce jakkoliv znevýhodněným osobám, ale především umožní modernizaci počátečního vzdělávání. Jedním z 277 úspěšných žadatelů, který získá podporu z evropských fondů, je i Gymnázium Jana Nerudy v Praze, které vypracovalo velmi zajímavý návrh na

modernizaci a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů. Tímto projektovým záměrem chce gymnázium zvyšovat zájem studentů právě o tyto vědy, čímž chce nemalou měrou přispět k výchově budoucích vědeckých pracovníků. V rámci investičních programů pak necelých 320 milionů korun přispěje prostřednictvím operačního programu Praha – Konkurenceschopnost k revitalizaci a ochraně území a také k podpoře ekologicky příznivé veřejné povrchové dopravy.

Praha úspû‰nû emitovala eurodluhopisy

Nové vedení mûsta

Československou obchodní banku, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic, a.s., vybralo hlavní město pro zaranžování svého strategického financování počátkem letošního roku.

Praha má nového primátora a několik radních. Po rezignaci náměstka Pavla Richtera a radní Heleny Chudomelové zvolili zastupitelé novou Radu hlavního města Prahy. Desetičlenná rada je složená z primátora, kterým se stal Tomáš Hudeček z TOP 09, tří náměstků primátora a šesti radních. V radě nově usednou zastupitelé Jiří Vávra, Jiří Pařízek, Ludmila Štvánová, Jan Vašíček, Martin Dlouhý a Jiří Nouza.

„Dne 26. června 2013 došlo k úspěšnému upsání desetiletých dluhopisů v objemu 200 milionů eur, které jsou kotovány na Lucemburské burze a které budou zajištěny proti kurzovému a úrokovému riziku. Dluhopisy splatné 3. července 2023 ponesou roční kupon ve výši 3,125 %,“ potvrdili zástupci výše uvedených bank a zároveň dodali: „Většina emise byla upsána zahraničními investory z celé řady zejména západoevropských zemí a nabízený objem byl více než dvakrát přepsán. Jedná se tak o jednu z největších transakcí na kapitálových trzích pro tuzemského emitenta a největší emisi komunálních eur dluhopisů v historii České republiky.“ „Zájem investorů, který dvojnásobně překonal nabízený objem dluhopisů 200 mil. eur a dosažený úrok tohoto závazku dokazují, že hlavní město Praha je i v současné ekonomicky turbulentní době důvěryhodným a stabilním subjektem. Potvrzením tohoto vysokého kreditu hlavního města Prahy je právě robustní poptávka mezinárodních institucionálních investorů po ve středu emitovaných 10letých dluhopisech,“ řekl 1. náměstek primátora Jiří Vávra a uzavřel: „Emise v objemu 200 milionů eur navazuje na letošní splacení analogického objemu dlouhodobých finančních závazků města a v souladu s přijatými programovými zásadami bude její výtěžek využit výhradně na strategické investiční akce.“

Tomáš Hudeček, původní profesí vysokoškolský učitel a vědecký pracovník na Univerzitě Karlově, získal 36 hlasů z celkového počtu 43 hlasujících. Rada byla rozdělena na tři hlavní sekce, které spadají pod primátora města a jeho dva náměstky. První sekci, rozvojovou, má v gesci sám primátor Hudeček. Zahrnuje působnost primátora – územní plán, bezpečnost a vnější vztahy, dále oblasti působnosti náměstka primátora Jiřího Nouzy – infrastrukturu a životní prostředí, a oblast dopravy v působnosti radního Jiřího Pařízka. Druhou sekcí je hospodářsko-ekonomická, kterou má v gesci 1. náměstek primátora Jiří Vávra, v jehož působnosti

48

Parlamentní magazín

je oblast finanční. Patří sem i oblasti informatiky a evropských fondů v působnosti radní Evy Vorlíčkové, veřejné správy, legislativy, sportu a volného času radního Lukáše Manharta a oblast majetku a podnikání, za kterou je odpovědný radní Jan Vašíček. Kulturně-sociální sekce byla svěřena náměstkovi primátora Václavu Novotnému, v jehož působnosti je kultura, památková péče, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy. Do této sekce spadá dále oblast zdravotnictví, sociální politika a bydlení, které má v působnosti radní Martin Dlouhý, a oblast školství, vědy a výzkumu v působnosti radní Ludmily Štvánové. red.


SAMOSPRÁVA

I pfies klesající pfiíjmy obce loni u‰etfiily Celkové pfiíjmy obcí klesly v roce 2012 o 26,8 miliardy, coÏ znamená 13% meziroãní sníÏení. Jednalo se v‰ak pfiedev‰ím o administrativní opatfiení, v jehoÏ dÛsledku se sníÏily nejenom pfiíjmy, ale adekvátnû i v˘daje. Hospodafiení obcí vykázalo vy‰‰í rozpoãtov˘ pfiebytek ve srovnání s rokem 2011. Z anal˘zy spoleãnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která hodnotí ekonomickou situaci obcí vlastním ratingem pod znaãkou iRating, vypl˘vá, Ïe prÛmûrné hodnocení obcí (bez Prahy) se v roce 2012 po dvou letech zhor‰ování koneãnû zlep‰ilo. Z iRatingového hodnocení také vypl˘vá, Ïe vût‰ina nedávno zaplaven˘ch obcí je v dobré ekonomické kondici a revitalizaci po povodních zvládne financovat. V roce 2012 se zvýšil počet obcí s nejvyšším iRatingovým stupněm (A). Po třech letech tak počet obcí s nejlepším oceněním převýšil počet obcí s nejhorším stupněm (C-). Ukazuje to, že představitelé obcí se dokázali vyrovnat s déletrvajícími výkyvy v příjmech a přizpůsobili jim výdajovou stranu svých rozpočtů.

(o necelých 11 %). Pokles běžných výdajů souvisí s již zmíněným převodem výplaty sociálních dávek. Celkově obce snížily své výdaje o 14,8 %. Malé obce lépe odhadují výsledek svého hospodaření v porovnání schváleného salda rozpočtu a skutečného salda.

SníÏení pfiíjmÛ obecních rozpoãtÛ

ZadluÏovala se pfiedev‰ím velká mûsta – Ostravsko pfiedstihlo Liberecko

K poklesu došlo především u dotací, a to o 28,8 mld. Kč. Dotace se snížily u všech kategorií obcí, k nejvyššímu poklesu příjmů došlo u největších obcí. Naopak po poklesu v roce 2011 mírně vzrostly daňové příjmy (o 3,2 mld. Kč), a to především u menších obcí.

Dluh obcí se v roce 2012 zvýšil o 5,4 mld. Kč, největší podíl na tom měla největší města, především pak Ostrava, Brno a Plzeň, kterým v součtu narostl dluh o 2,8 mld. Kč. Dlouhodobě z velkých měst hospodaří bez dluhu pouze Teplice.

„PfiestoÏe se poãet obcí s dluhem meziroãnû sníÏil, stále je zadluÏena témûfi kaÏdá druhá obec.“ „V roce 2012 měly takto prudké snížení příjmů na svědomí pouze dotace, jejichž meziroční objem razantně poklesl. Šlo o administrativní opatření, jehož důsledkem byl jak pokles příjmů, tak i výdajů. V praxi to znamenalo, že výplatu některých sociálních dávek již neprováděly pověřené obecní úřady, ale úřady práce,“ upřesnil Jan Viklér, projektový manažer Cribis a iRating, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Obce vykázaly kladné saldo rozpoãtu Přebytek rozpočtu vykázaly všechny velikostní kategorie obcí, v poměru k příjmům dosáhly nejlepších výsledku již tradičně nejmenší obce a po nich pak obce největší. Stejně tak v přepočtu přebytku rozpočtu na obyvatele si nejlépe vedou nejmenší obce. Kladného přebytku obce dosáhly značným omezením výdajů, a to jak běžných (o více než 16 %), tak i kapitálových

Dluh obcí se meziročně zvýšil ve všech krajích kromě Libereckého (pokles o 0,6 %). Nejnižší zvýšení zaznamenaly obce v kraji Středočeském a Zlínském, naopak nejvyšší meziroční dynamiku vykázaly obce Karlovarského kraje. O více než pětinu se dluh obcí zvýšil také v kraji Pardubickém, Plzeňském a Moravskoslezském. Nejvyšší zadlužení v přepočtu na obyvatele měly obce Moravskoslezského kraje,

které nakonec kvůli značnému zvýšení dluhu Ostravy předstihly v zadlužení obce kraje Libereckého. Nejnižší dluh na obyvatele vykázaly již tradičně obce kraje Vysočina. Dluh rostl u všech velikostních kategorií obcí – nejrychleji u nejmenších obcí (+15,4 %), nejméně pak u středně velkých obcí (+6,2 %). Přestože se počet obcí s dluhem meziročně snížil, stále je zadlužena téměř každá druhá obec. „Zatímco v kategorii nejmenších obcí je zadlužena přibližně každá pátá, z největších obcí je to celých 90 %. Velké obce mají také nejvyšší dluh v přepočtu na obyvatele, nejméně svoje obyvatele zadlužují obce nejmenší, z nichž většina nemá dluh vůbec. Pokud už se však malá obec zadluží, pak výše dluhu na obyvatele dosahuje nejvyšších hodnot. V roce 2012 to bylo 10 536 korun,“ uvedl Jan Cikler.

Dopady zmûny rozpoãtového urãení daní Po změně rozpočtového určení daní by měly ze sdílených daní v přepočtu na obyvatele stále nejvíce získat největší obce, avšak jejich odstup od průměru se výrazně snížil a ve srovnání s úpravou platnou do konce loňského roku získají méně. Nejmenší obce jsou druhé v pořadí, měly by dostat 9450 Kč na obyvatele a od největších obcí je dělí 3000 Kč na obyvatele. Nad hranici 9000 korun na obyvatele se dostaly i další kategorie obcí. Výsledné hodnoty však závisí na tom, do jaké míry se naplní předpoklady daňových výnosů v rozpočtu na letošní rok. ms

Parlamentní magazín

49


DOBRÉ ZPRÁVY

Samsung vy‰le dûti z SOS vesniãek na Fotbalovou ‰kolu Petra âecha Také letos je Samsung generálním partnerem akademie pro malé fotbalisty a fotbalistky vedené světově úspěšným gólmanem Petrem Čechem. Na letošní letní turnusy navíc Samsung pošle i děti z SOS dětských vesniček. „Sdílená radost je radostí dvojnásobnou. Proto nás velmi těší, že i letos navazujeme na dlouhodobou spolupráci s Fotbalovou školou Petra Čecha, které se zúčastní také tři děti z SOS dětských vesniček,“ uvedl Marek Havlíček, manažer marketingové komunikace společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Samsung podporuje Sdružení SOS dětských vesniček v ČR již od roku 2006, a to nejen finančně a mediálně, ale sérií sportovních akcí právě pro děti z SOS vesniček. Projekt Fotbalová škola Petra Čecha je tradičně organizován na vysoké úrovni, s důrazem především na kvalitu tréninků připravovaných adekvátně k věku

a výkonnostní úrovni účastníků. Součástí programu je také výuka angličtiny, regenerace v podobě masáží, bazénu nebo besedy a autogramiády nejen s Petrem Čechem. Účastníky čeká letos pestrý program nejen se zakladatelem a patronem Fotbalové školy Petrem Čechem, ale díky vynikajícím zkušenostem z minulých let také s exkluzivním hostem z Chelsea FC, týmovým trenérem brankářů Christophem Lollichonem. Mladým brankářům bude s jejich přípravou pomáhat i Luděk Mikloško, který je považován za prvního českého fotbalistu, který se prosadil v Anglii, kde strávil celkově 20 let. Organizátorem Fotbalové školy Petra Čecha je společnost SPORT INVEST Group.

Aktuální nabídka pro postiÏené povodní Firmy a městské či obecní úřady postižené povodní si mohou až na půl roku bezplatně zapůjčit multifunkční tiskárny Konica Minolta. Společnost nabízí celkem 200 kusů, které její servisní technici do 72 hodin dovezou přímo na požadované místo a nainstalují je. Vše lze vyřídit telefonicky zavoláním na linku 841 777 777 nebo emailem na adresu info@konicaminolta.cz. Akce potrvá až do vyčerpání zásob. „Do každé společnosti je možné dovézt maximálně pět kusů barevných multifunkčních zařízení do formátu A3. Krátkodobá zápůjčka je bezplatná. Hrazeny budou pouze reálně uskutečněné výtisky a s nimi spojené náklady na pořízení spotřebního materiálu, jako jsou tonery nebo papír,“ řekl Tomáš Bednář, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech. Veškerá nutná administrace pro zapůjčení tiskových zařízení je spojena s telefonní objednávkou a po instalaci s podpisem smlouvy o bezplatném zapůjčení a předávacího protokolu. Po

50

Parlamentní magazín

uplynutí doby šesti měsíců budou mít firmy, městské i obecní úřady v případě zájmu možnost si zapůjčené zařízení odkoupit do svého majetku za zvýhodněných podmínek. Konica Minolta je současně připravena pomoci všem svým zákazníkům, kteří byli povodní zasaženi. Kromě zápůjčky náhradního vybavení nabízí podporu při jednání s pojišťovnami a zrychlený servis. Především tiskárnám a vydavatelstvím, jež kvůli povodni budou nuceny dočasně omezit své podnikání, umožní Konica Minolta po individuálním jednání odložení splátek poškozených zařízení.

Díky benefici âeské filharmonie se vybralo témûfi 6 milionÛ korun Česká filharmonie uspořádala ve Dvořákově síni Rudolfina koncert na podporu lidí zasažených povodněmi. Benefici podpořily přední finanční instituce a veřejnost, která měla možnost posílat peníze formou DMS během živého přenosu koncertu. Ten zprostředkovaly Česká televize a Český rozhlas, mediální partneři České filharmonie. Celkový výtěžek v objemu 5 776 460 Kč poputuje na povodňovou sbírku společnosti Člověk v tísni. Osobní záštitu nad večerem převzal ministr financí v demisi Miroslav Kalousek. Česká filharmonie spolu s Ministerstvem financí oslovila úspěšně téměř třicet předních společností z finančního sektoru. Ty přispěly celkovou částkou 5 075 000 Kč. Benefiční koncert České filharmonie podpořila Česká televize, která ho vysílala v přímém přenosu na ČT2. Koncert zprostředkoval posluchačům i Český rozhlas. Prostřednictvím DMS, zasílaných během přímého přenosu koncertu, podpořili sbírku Člověka v tísni částkou 701 460 Kč také televizní diváci a rozhlasoví posluchači. Vybrané peníze poputují na povodňové konto společnosti Člověk v tísni a pomohou rodinám a domácnostem, které byly zasaženy velkou vodou a jimž jejich sociální podmínky neumožňují plnohodnotnou obnovu bydlení (přispívat se bude např. na vnitřní vybavení bytů a domů, pořízení nábytku a domácích spotřebičů, na rekonstrukce a opravy, popř. na novou výstavbu). „Také my v České filharmonii jsme s obavami sledovali, jak se ničivý živel řítí a bere našim spoluobčanům základní životní jistoty. Proto jsme přijali s velkým pochopením a chutí myšlenku uspořádat pro ně benefiční koncert. Věřím, že téměř šestimilionový výtěžek vybraný dnes večer bude důstojným příspěvkem na pomoc potřebným, zasaženým červnovými povodněmi,“ osvětlil motivy českých filharmoniků šéfdirigent Jiří Bělohlávek. red.

www.parlamentnimagazin.cz


VùDA A V¯ZKUM

Brnûn‰tí vûdci dali armádní technologii nov˘ rozmûr Unikátní robot Orpheus, kter˘ vznikl pro potfieby armády, mÛÏe novû slouÏit také mírov˘m úãelÛm. Díky nové technologii, vyvinuté vûdci zapojen˘mi do projektu CEITEC*, umí detekovat pfiítomnost tûÏk˘ch kovÛ v Ïivotním prostfiedí. Tato informace mÛÏe slouÏit nejen pro urãení míry kontaminace zamofieného prostfiedí, ale i pfii prÛzkumn˘ch vrtech provádûn˘ch v rámci plánování nové tûÏby nerostného bohatství, pfiípadnû pfii katastrofách. Nové schopnosti robota oficiálně poprvé představili brněnští výzkumníci u příležitosti Světového dne životního prostředí v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Nenápadný čtyřkolový robot Orpheus už není pouze pomocníkem armádám NATO. Díky propojení vědců z projektu CEITEC Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu automatizace a měřicí techniky VUT Brno vznikl pomocník pro záchra-

senzory tak, aby se měřicí elektroda ponořila do kontaminovaného roztoku v přesně požadované hloubce. „Pokud by se zasunula nedostatečně, nedošlo by ke správnému určení míry kontaminace. V opačném případě by mohlo dojít k zničení elektrody,“ vysvětluje René Kizek. Navržená technologie výrazným způsobem usnadní průzkum prostředí v dosahu robota. Operátor tak bude moci z bezpečí řídicího střediska prová-

„Orpheus mÛÏe pomoci jako prÛzkumník pfii ha‰ení poÏáru nebo pfii vyhledávání lidí zavalen˘ch v sutinách.“ náře, vodohospodáře či meteorology. Jde tak o další úspěšný příklad propojení vědy a výzkumu s praxí. „Nově se nám podařilo na Orphea nainstalovat senzory, které dokážou detekovat těžké kovy v ovzduší, v půdě i vodě,“ říká René Kizek, vedoucí výzkumného týmu z Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Vědci přitom neměli snadný úkol. Museli přijít na to, jak umístit

dět průzkum kontaminace v okruhu několika stovek metrů. „Tuto robotickou platformu chceme navrhnout k zapojení do programu OSN pro životní prostředí, tzv. UNEP**, především v projektu Lead and Cadmium Iniciatives***,“ říká René Kizek. Robot Orpheus byl od počátku vyvíjen pro použití v extrémních podmínkách. Vydrží v téměř čtyřicetistupňových mrazech stejně jako při sedmdesátistupňo-

vých vedrech. Zvládne projet i velmi náročný terén. Mezi roboty jde o světový unikát v možnostech jeho nasazení v zamořeném prostředí. „Z dostupných zdrojů nevíme o dalším podobném robotu, u kterého lze provést po návratu ze zamořeného prostředí dekontaminaci a znovu jej použít,“ vysvětluje Luděk Žalud z VUT v Brně, který stál u zrodu i realizace celého projektu. Orpheus může pomoci i v tuzemských podmínkách. Kromě kolové verze výzkumníci vyrábí i pásový robot vhodný pro zdolávání schodů nebo miniaturní čtyřrotorový vrtulník. Orpheus tak může pomoci jako průzkumník při hašení požáru nebo při vyhledávání lidí zavalených v sutinách. Propojení vědeckých poznatků s praxí přitom není pro brněnské výzkumníky ojedinělé. Ústav chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně dokázal aplikovat své poznatky v mnoha oborech. Zdejší experti například objevili způsob, jak dopravit toxické léky proti rakovinotvornému bujení přímo k postižené tkáni. Inspirovali se přírodní látkou zvanou apoferitin. red.

*Středoevropský technologický institut CEITEC ; ** UNEP byl založen v roce 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí, která se uskutečnila v témže roce ve Stockholmu. Posláním UNEPu je stimulovat a koordinovat akce na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a poskytovat podklady pro rozhodování příznivé pro životní prostředí.; ***Lead and Cadmium Iniciatives – je iniciativa UNEP, která se snaží sledovat koloběh olova a kadmia v prostředí a především aktivně bránit masovému používání těchto prvků v běžném průmyslu. Mezi jednu z hlavních výzev iniciativy v této dekádě je používání bezolovnatých barev.

INZERCE


KULTURA

proti Rakousko-Uhersku a vzniku Československé republiky, dále odboji proti nacizmu a pak také odboji proti komunizmu. Vše je spojeno právě s exilem i s emigrací.

Jan Kratochvil (vpravo) s velvyslancem USA v âR Normanem L. Eisenem

Unikátní muzeum exilu Díky dlouholetému úsilí manÏelÛ Jana a Sabiny Kratochvilov˘ch vzniklo pfied ‰esti lety v Brnû unikátní muzeum, které vypovídá o dramatick˘ch momentech nedávné historie âechÛ, SlovákÛ, RusínÛ, ale i dal‰ích národností Ïijících na území nûkdej‰ího âeskoslovenska. Jak zdÛrazÀují jeho majitelé, jde o instituci bez státních pfiíspûvkÛ ãi zahraniãních grantÛ. Je o Vás známo, že jste z rodiny významných poúnorových exulantů. To byla hlavní inspirace k založení Muzea českého, slovenského a rusínského exilu? K jeho založení nás motivovalo či inspirovalo hledání identity. Během našeho prvního setkání s otcem, v roce 1990, mi tatínek vyprávěl, že kdysi s dcerou Tomáše G. Masaryka Alicí, s níž společně utíkal, hovořil o myšlence prvního prezidenta ČSR založit krajanské muzeum. Protože mu Alice Masaryková dala některé věci

a otec mi je pak předal, rozhodl jsem, že půjdu touhle cestou. S manželkou jsme založili ale exilové, a nikoliv krajanské muzeum. Mezi exilem a emigrací je značný rozdíl. Jaké exponáty tvoří muzeum exilu? Drtivá většina lidí, kteří se o muzeu něco málo dozvědí náhodně, se domnívá, že muzeum je pouze jakýsi soukromý stánek o dvou místnostech v bytě nějakého Kratochvila. Většinou jsou pak v šoku z rozsahu expozice, která je věnována odboji

Jan Kratochvil Sochař, autor knih, filmových dokumentů a hlavně aktivní disident se narodil v Brně v roce 1951 (byl počat při návštěvě otce agenta-chodce u rodiny). Otec odešel do exilu v roce 1948 ‒ byl univerzitní profesor, historik, filolog a přírodovědec, za 2. světové války důstojník Moravcovy zpravodajské organizace a člen Obrany národa. Koncem čtyřicátých let převáděl lidi pronásledované režimem do SRN. Spolu s Alicí Masarykovou zakládal v exilu školy pro děti exulantů. Otec i Janův strýc pracovali až do konce života v americké CIC a tatínek dostal vysoké americké vyznamenání zahraničního důstojníka. Kvůli odchodu otce do exilu byla trestně stíhána maminka. Jan tak své dětství prožil ve výchovných ústavech. Díky účasti na protestech v letech 1968– 1969 byl vyloučen ze školy a začal pracovat jako kulisák. V roce 1977 začala jeho tajná spolupráce s církví. Později se svou ženou vytvořil řadu soch světců, křížových cest či liturgických úprav interiérů v kostelech. Podílel se na natočení filmu o Anežce české určenému ke svatořečení ve Vatikánu. S manželkou se zasadili o pozvání Jana Pavla II. na jeho první návštěvu naší země. Jan Kratochvil je autorem dokumentárních filmů a spoluautorem 70 výstav uspořádaných po celém světě o exilu, roce 1968, židovské kultuře aj. Aktivně spolupracuje s Konfederací politických vězňů.

52

Parlamentní magazín

Najdou návštěvníci muzea rovněž informace o teroru totalitních režimů? V muzeu je samozřejmě část exponátů věnovaná komunistickému teroru proti politickým vězňům, vraždám uprchlíků na státních hranicích, popravám lidí za politický odboj. Je zde i expozice o okupaci Československa vojsky SSSR a jeho vazalů a následné vlně odporu v roce 1969. V expozici jsou připomenuty oběti této národní tragédie. Mimo to se zde návštěvník dozví o médiích, která k nám ze svobodného světa vysílala, či o uprchlických táborech na území západního Německa. Musím samozřejmě připomenout fragment věnovaný australskému exilu. Kdo tvoří hlavní část či jádro návštěvníků muzea exilu? Muzeum navštěvují především studenti, skupiny politických vězňů či jejich potomci. Bohužel se musím omlouvat jedincům za to, že je muzeem neprovedu, protože provozní náklady i čas, který člověk může vynaložit na jedince, jsou pro nás nerealistické. Jsme instituce bez jakýchkoliv státních či městských příspěvků. Nikdy jsme si o ně nežádali a nebudeme žádat. Nemáme také žádné zahraniční granty. Žijeme ryze ze soukromých finančních prostředků. Slavnostního otevření muzea se zúčastnil tehdejší premiér Mirek Topolánek. Projevili o toto mimořádné muzeum zájem i další přední politici? Kromě premiéra Topolánka byl přítomen i tehdejší ministr školství Ondřej Liška. Udržoval jsem ale řadu dobrých vztahů i s dalšími politiky. Jedním z nich, se kterým jsem léta před tím spolupracoval na výstavách pořádaných u nás i v zahraničí, předcházejících vznik muzea, byl již zesnulý ministr kultury Pavel Dostál. Kde všude se Vaše výstavy konaly? Se ženou jsme je realizovali v západní Evropě, v USA, v Izraeli nebo třeba i v Austrálii prostřednictvím českých center, ministerstev zahraničních věcí, kultury a vnitra. Bylo jich kolem sedmdesáti. Petr Pithart z titulu funkce předsedy Senátu mi umožnil uskutečnit několik výstav na půdě Senátu ČR. Zahajoval rovněž naši výstavu v Domě umění města Brna. Jedna z výstav věnovaná boji Čechů a Slováků proti oběma totalitám se konala v roce 2005 na našem velvyslanectví v Moskvě. Kristián Chalupa

www.parlamentnimagazin.cz


INZERCE

ELEKTROMOBILITA

Na LETI·TI BRNO letí elektromobilita od E.ON VITO E-CELL, smart fortwo ed, E.ON e-max 90´S a HUGO BIKE není za‰ifrovan˘ nápis, ale dopravní prostfiedky, které jsou od 28. ãervna zapÛjãeny na jeden rok pro potfieby zamûstnancÛ leti‰tû v Brnû-Tufianech. Spolupráce společností E.ON a LETIŠTĚ BRNO začala již v roce 2011, kdy byla zprovozněna v areálu letiště veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily. Jako bonus zde mohou zájemci dobíjet svá vozidla na elektrický pohon zcela zdarma. Také od té doby se v areálu letiště jezdilo dvěma zapůjčenými elektroskútry. Po dobrých zkušenostech z provozu jsou již součástí vozového parku na letišti. Dnes k nim přibyly další ekologické dopravní prostředky poháněné výhradně elektřinou. Dodávkový vůz MercedesBenz VITO E-CELL, smart fortwo ed, dva elektroskútry E.ON e-max 90´S a elektrokoloběžka HUGO BIKE. Obě společnosti spojuje jedno, a to zájem o problematiku životního prostředí a hledání způsobů, jak přispívat k jeho ochraně. Jakou cestou se vydala energetická společnost E.ON, nám vysvětluje Michael Fehn, předseda představenstva E.ON Czech Holding AG: „Oblast úspor energie a využití alternativních zdrojů jsou součástí dlouhodobé strategie naší společnosti. Podpora vozidel s ekologickým pohonem znamená i snížení závislosti na ropě. S tím souvisí propagace elektromobility a především využívání elektrovozidel v praktickém dennodenním provozu u reálných zákazníků, dále například rozšíření odpovídajících struktur čerpacích stanic na CNG (stlačený zemní plyn). Pokud budou stanice dostupné široké veřejnosti, bude motivace kupovat tyto vozy. Přeji hodně ujetých kilometrů bez nehody s nulovými lokálními emisemi.“ Pro brněnské letiště byl koncept elektromobility od začátku velkou výzvou. Budoucnost provozu se neobejde bez radikálních změn v dopravě, ať již hromadné či osobní. Jednou z cest, jak částečně eliminovat negativní dopady dopravy na kvalitu života, je hledání nových řešení, např.

využívání elektřiny místo spalování benzinu či nafty. „Všechny zapůjčené dopravní prostředky splňují naše představy. Přínosem je jednoduchá manipulace a operativnost v rámci našeho areálu. Zaměstnanci ocenili snadnou obsluhu, údržbu a minimální hlučnost. Elektromobilita je rozhodně tou správnou cestou, kterou bychom se v rámci provozu letiště chtěli do budoucna vydat,“ uvedl předseda představenstva Letiště Brno a.s. Jiří Filip. Cestující veřejnost bude mít navíc možnost vyzkoušet si elektromobilitu na vlastní kůži. V autopůjčovně Sixt, která se nachází v příletové hale brněnského letiště již déle než deset let, je od roku 2013 zájemcům k dispozici elektromobil smart ed k zapůjčení pro jejich cesty po Brně či do okolí. „Autopůjčovna Sixt elektrovozy přistaví i k vám do firmy, abyste využívali tichou jízdu a s minimálními náklady,“ říká Petr Kosmák, předseda dozorčí rady autopůjčovny Sixt. Společnost E.ON v současné době provozuje flotilu elektromobilů v České republice, má jich celkem 26. Kromě dodávkového vozu MercedesBenz Vito E-CELL zahrnuje vozový park dalších 25 elektromobilů smart fortwo ed, které jsou ve většině případů zapůjčovány k ročnímu zkušebnímu provozu. Jezdí s nimi např. Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, pražská ZOO či humanitární organizace ADRA nebo nadace VIZE 97. Vladimír Vácha

Jednou z cest, jak ãásteãnû eliminovat negativní dopady dopravy na kvalitu Ïivota, je hledání nov˘ch fie‰ení, napfi. vyuÏívání elektfiiny místo spalování benzinu ãi nafty.


SVùT BYZNYSU

zátěž Čechů tak výrazně převyšuje jak globální, tak i evropský průměr. Méně na DPH zaplatíme jen ve srovnání s průměrem Evropské unie, který činí 21,24 %. Nejvíce na světě na DPH zaplatí Maďaři, kteří mají sazbu 27 %, nejnižší DPH platí státy v regionu Severní Ameriky (průměrně 5 %). Evropské státy mimo EU platí průměrně 25 % DPH. DPH je zavedena ve více než 150 zemích světa. Její význam jako zdroje rozpočtových příjmů stoupá již dvě dekády.

Telefónica se stala TOP zamûstnavatelem roku 2013 V EU nejvíce rostly spotfiebitelské úvûry v seversk˘ch zemích, v âR je stagnace Evropský trh spotřebitelských úvěrů v loňském roce mírně klesl – o 2,6 % na 163,5 mld. eur. Vyplývá to ze statistiky asociace Eurofinas, která zastřešuje nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů ze sedmnácti zemí. Celkový objem pohledávek členů asociace naopak nepatrně vzrostl o 0,1 % na 288 miliard eur. Členské společnosti Eurofinas v roce 2012 poskytly 29,3 milionu nových spotřebitelských úvěrů, což je o 2,9 % méně než v roce předcházejícím. Největší růst v loňském roce zaznamenaly skandinávské trhy. Naopak nejsilnější propad postihl Nizozemsko (–24 %) a Portugalsko (–22 %). V České republice loni zůstal trh na stejné úrovni jako v roce 2011.

Virtuální kabiny pro komunikaci s úfiedníky usnadÀují lidem Ïivot Dvě evropská města, Barcelona a Nice, spustila letos na jaře unikátní projekt komunikace obyvatel se zástupci měst.

54

Parlamentní magazín

Lidé již nemusí navštěvovat úřad osobně, ale mohou využít speciální kabinu umístěnou ve frekventovaných a snadno dostupných lokalitách, která je vybavená videokonferenční technologií.

Nejvyšší příčku v jedenáctém ročníku celorepublikové soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku získala Telefónica Czech Republic. Společnost Telefónica obsadila první místo poprvé ve své historii, oproti loňskému roku se zlepšila o dvě příčky.

Tyto virtuální úřady mají za cíl ulehčení komunikace s úředníky i přístup k dokumentům a informacím díky dotykové obrazovce, která umožňuje občanům nahlížet a vyplňovat potřebné dokumenty, které si každý člověk může odnést přímo z virtuální schůzky, a to vše bez nutnosti domlouvání schůzky a fyzické přítomnosti na úřadech. Virtuální spojení obyvatel a úředníků města je zajištěno prostřednictvím řešení Cisco Remote Expert for Government Services založeného na technologii Cisco TelePresence, zajišťující přenos HD videa a audia ve vysoké kvalitě.

Do letošního ročníku se přihlásilo 88 firem. Společnosti byly hodnoceny na základě dotazníku vycházejícího z metodiky PwC Saratoga. Hodnocení sleduje kromě kvality personální práce také celou řadu dalších ukazatelů, jako například počet hodin školení na jednoho pracovníka, objem prostředků věnovaných na zaměstnanecké výhody, objem mzdových nákladů a v neposlední řadě i výši prostředků věnovaných na charitativní účely. Společnost podporuje motivovanost zaměstnanců řadou programů, jako například manažerský program People Leaders, program Talentum zaměřený na studenty a absolventy či systém flexibilních výhod pro zaměstnance.

Vy‰‰í DPH vyhoupla âR na 14. pfiíãku svûtového Ïebfiíãku jejích sazeb

Objem v˘vozu 50 nejv˘znamnûj‰ích v˘vozcÛ âR pfiekroãil 1 bilion korun

Nová 21% sazba DPH posunula Českou republiku ve světovém daňovém žebříčku o sedm příček výše, nyní tak spolu s několika dalšími zeměmi zaujímá 14. pozici.

Sdružení CZECH TOP 100 zveřejnilo již po devatenácté výsledky žebříčku Největší vývozci České republiky. Pořadí na prvních třech místech se od loňského vyhlašování nepatrně změnilo, český export však opět rostl. Pro rok 2012 obhájila prvenství Škoda Auto a.s., na druhém místě skončila společnost RWE Česká republika a.s. a třetí pozici obsadila společnost FOXCONN CZ s.r.o.

Podle aktuálních dat celosvětové sítě poradenských společností KPMG je průměrná celosvětová horní sazba DPH 15,55 %, evropský průměr pak činí 20,5 %. Daňová

www.parlamentnimagazin.cz


SVùT BYZNYSU

Produkce automobilky Škoda Auto a.s. i letos bezkonkurenčně potvrdila své prvenství a vykázala největší objem vývozu mezi českými exportéry. Oproti 230 mld. korun v roce 2011 vykázala za rok 2012 celkový objem exportu přes 240 mld. korun. Společnost RWE Česká republika a.s. vykázala největší nárůst vývozu ze všech umístěných firem. V roce 2011 činil vývoz téměř 89 mld. korun, zatímco v roce 2012 narostl na 135 mld. korun. Jedná se tedy o úctyhodný nárůst 46 mld. korun. Firma FOXCONN CZ s.r.o. byla loni na druhém místě, letos se umístila třetí, ale objem jejího vývozu přesto rostl. V roce 2011 tvořil téměř 102 mld. Za rok 2012 byla cifra o tři miliardy vyšší, tedy 104 mld. Desítku největších vývozců pak doplňují tyto společnosti: AGROFERT HOLDING, a.s., ALPIQ ENERGY SE, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., UNIPETROL, a.s., Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o., MORAVIA STEEL a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.

mezí 50–70 %. Tyto sektory by v příštích letech mohly být klíčové, protože by měly firmám přinášet silný růst výnosů i v nadcházejících letech. Luxusní zboží se nachází v jednom z mála sektorů, ve kterém nejsou marže pod tlakem. Výrobci luxusního zboží se totiž mohou těšit z privilegia určování cen. Vstupní práh je velmi vysoko, jelikož silné značky mají oporu v dlouhé tradici a je těžké je sesadit z trůnu. „Tento segment dosáhl v prvním čtvrtletí roku 2013 růstu výnosů o 8,75 %, což je mnohem lepší než ukazatel pro širší trh (růst o 2,5 %). V takovém případě není 15% prémie daného sektoru jistě přehnaná,“ říká Aleš Prandstetter, investiční stratég společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost. Výrobci luxusního zboží se totiž mohou těšit z privilegia určování cen. Jasným příkladem je luxusní část automobilového průmyslu. Navíc klesající ceny potravinářských komodit jsou dobrou zprávou, protože ještě více povzbudí marže firem.

Bojíte se poklesu? Obranou mÛÏe b˘t luxusní zboÏí a potraviny

Media Pro Pictures se slouãila s CET 21

Akciové trhy v posledních měsících utěšeně vzrostly, ale ve srovnání s dluhopisy jsou pořád ještě levné. Většina investorů však dosud není připravena přijmout riziko prudších výkyvů akciového trhu, kterých jsme čerstvě svědky od konce května. A právě pro ně jsou určeny investice do méně kolísavých oborů luxusního zboží, jeden z mála sektorů, v němž marže není pod tlakem, a potravinářského průmyslu, který firmám přináší nárůst zisku v roz-

S účinností k 30. 6. 2013 došlo k fúzi společností CET 21 spol. s r.o. (CET 21) a Media Pro Pictures, s.r.o. (MPP), v jejímž důsledku MPP zaniká a nástupnickou společností se stává CET 21. Cílem sloučení je další zvýšení efektivity fungování celé skupiny CME. Dokončení fúze společností CET 21 a MPP s rozhodným dnem 1. 1. 2013 je završením formálního procesu, který byl zahájen letos v dubnu. Fúze CET 21 a MPP je dalším krokem v implementaci klíčové strategie CME „One Content – Multiple Distribution“ a jejím cílem je další zvýšení efektivity fungování celé skupiny a posílení schopnosti skupiny CET 21 vytvářet přidanou hodnotu.

Accenture získal nejvy‰‰í rating v nejnovûj‰í zprávû spoleãnosti Gartner Společnost Accenture poskytující manažerské poradenství získala nejvyšší možný rating, hodnocení „vysoce pozitivní“, v nejnovějších studiích společnosti Gartner MarketScope pro služby spojené s Business Intelligence a sprá-

vou informací v Severní Americe a MarketScope pro služby spojené s Business Intelligence a správou informací v západní Evropě. V úvahu bylo vzato sedm hlavních kritérií: porozumění trhu, nabídka (produktová strategie), geografická strategie, produkty/služby, zákaznická zkušenost, schopnost reagovat na změny trhu/historie úspěšnosti a inovace. Komplexní analytické portfolio společnosti Accenture Analytics zahrnuje nabídky specifické pro konkrétní odvětví (např. pro bankovní sektor), meziodvětvové nabídky (např. big data nebo inmemory řešení) a funkční řešení (např. prodejní a zákaznické služby). red.

INZERCE

✔ ICT consulting – optimalizace IT procesů, efektivní a ekonomické využití vašeho SW ✔ tvorba webových stránek – prezentujte se na úrovni ✔ online marketing – víme, jak být viděni na internetu ✔ sociální sítě – využijte s námi jejich potenciál pro firmy ✔ grafické práce – inovativní řešení vaší reklamy

Besocial s.r.o., www.besocial.cz info@besocial.cz, +420 777 067 762


Ú¤ADY

âTÚ: K aukci voln˘ch kmitoãtÛ Český telekomunikační úřad zveřejnil na svých webových stránkách podrobné vypořádání připomínek z veřejné konzultace týkající se podmínek aukce kmitočtů digitální dividendy. Připomínky k podmínkám aukce podalo celkem 17 subjektů a týkaly se zejména podmínek, jimiž hodlá ČTÚ podpořit vstup nového mobilního operátora na trh, struktury nabídky kmitočtů, podmínek pro rychlý rozvoj nových sítí a nabídku služeb mobilního broadbandu a v neposlední řadě i možných interferencí zemského digitálního televizního vysílání. Na přípravě vypořádání připomínek úřad spolupracoval s poradenskými společnostmi Grant Thornton Advisors a Pierstone. Na základě zmíněných cílů aukce se ČTÚ rozhodl nevyhovět návrhům na zrušení vyhrazení dvou bloků o velikosti 2 × 10 MHz v pásmu 800 MHz pro nové zájemce o vstup na trh, stejně jako nevyhověl omezení možnosti stávajících operátorů soutěžit o ucelený blok o velikosti 2 × 15,8 MHz v pásmu 1800 MHz. Naopak akceptoval připo-

mínky týkající se navrženého spektrálního limitu pro nabídky v pásmu 800 MHz a snížil ho tak, aby podpořil vznik nejméně tří 4G sítí. V zájmu zvýšení motivace nových zájemců o vstup na trh ponechal ČTÚ v návrhu možnost využití služeb národního roamingu ve 2G a 3G sítích stávajících operátorů, avšak rozhodl se zkrátit dobu jejich poskytování tak, aby byla přiměřená očekávanému rozvoji nových sítí. Úřad dále akceptoval některé z připomínek směřujících k úpravě aukčních pravidel při zachování principu potřebné anonymity a objektivity postupu této fáze výběrového řízení

a vyhověl návrhům na dílčí úpravy rozvojových kritérií s ohledem na skutečnost, že zde předpokládá dostatečný efekt soutěže mezi operátory, kteří získají kmitočty v připravovaném výběrovém řízení. V zájmu větší kontroly nad rozvojem nových sítí doplnil nový kontrolní termín. ČTÚ nyní připraví konečný návrh podmínek aukce a projedná ho s ÚOHS. Předpokládá, že výběrové řízení zahájí do konce července tohoto roku. Dokumentace a podmínky aukce budou současně zveřejněny na elektronické úřední desce ČTÚ a v Telekomunikačním věstníku.

ÚOOZ: V Evropû zadrÏeni „vorové v zakonû“ klanu Kutaisi Detektivové ÚOOZ se zapojili do mezinárodní akce zaměřené na špičky ruskojazyčného organizovaného zločinu. Zadrženo bylo celkem 32 osob, tzv. vorů v zakoně, kteří byli členy gruzínského bratrstva Kutaisi. Zhruba v polovině roku 2011 zahájili detektivové ÚOOZ trestní řízení, zabývající se dokumentováním trestné činnosti a aktivit gruzínských zločineckých struktur na našem území. Od začátku roku 2012 pak detektivové na věci začali úzce spolupracovat s kolegy v zahraničí, především s italskou policií, neboť zjištěné skutečnosti ukazovaly, že primární trestnou činnost, ze které sledovaný klan finančně profitoval, páchají jeho členové mimo území ČR. Podezření směřovalo na vydírání, přípravu vraždy a legalizaci výnosů z trestné činnosti. V průběhu trestního řízení bylo zjištěno, že na území ČR se špičky sledovaného klanu nedopouštějí primární trestné činnosti, a proto byly formou právní pomoci předány informace justičním orgánům Itálie, která nakonec v minulých dnech vydala Evropské zatýkací rozkazy (EZR) na podstatnou část podezřelých a koordinovala mezinárodní zákrok. Celé akce se zúčastnily policejní orgány nejen v ČR a Itálii, ale také v Maďarsku, Litvě, Francii, Belgii, Polsku, Německu a Portugalsku. Byla podpořena specialisty Europolu v oblasti výměny operativních informací. Zadrženo bylo celkem 32 osob, tzv. vorů v zakoně, kteří byli členy gruzínského bratrstva Kutaisi. Na území ČR byl detektivy ÚOOZ ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení zadržen na základě EVZ v Praze šestačtyřicetiletý muž původem z Gruzie, který je považován za jednu

56

Parlamentní magazín

z nejvýše postavených osob zmíněného klanu. Následně bylo provedeno 7 domovních prohlídek a několik desítek prohlídek jiných prostor. Zajištěno bylo v přepočtu cca 2,5 milionu korun na hotovosti v různých měnách a řada listinných materiálů důležitých pro trestní řízení. Detektivové ÚOOZ se případem i nadále zabývají. Věc v ČR dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.


Ú¤ADY

ÚOHS: Pokuta za nákup pfiístrojÛ pro Krajskou zdravotní je pravomocná Rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje byla potvrzena pokuta 0,5 milionu korun akciové společnosti Krajská zdravotní za porušení zákona o veřejných zakázkách při nákupu přístrojového vybavení pro nemocnici Chomutov a nemocnici Most. Předseda ÚOHS tak zamítl rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí z října loňského roku. Zadavatel porušil zákon o veřejných zakázkách, když nedodržel zásadu zákazu diskriminace, čímž omezil okruh potenciálních dodavatelů, neboť nerozdělil předmět veřejné zakázky na části, ačkoliv povaha předmětu plnění rozdělení připouštěla. V konečném důsledku mohl zadavatel svým jednáním podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Krajská zdravotní požadovala od uchazečů dodávku tří přístrojů – digitálního mamografu, CT přístroje a plicního ventilátoru – včetně souvisejících instalačních a servisních služeb, přičemž nepřipustila plnění jednotlivých částí zakázky. Zakázka byla posléze přidělena společnosti Hospimed, spol. s r.o. Úřad se dotázal ostatních dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, proč nabídku nepodali. Šest z nich odpovědělo, že neměli ve svém portfoliu všechny tři poptávané přístroje a soutěže o zakázku se tedy z tohoto důvodu zúčastnit nemohli.

Zadavatelé jsou povinni zachovávat zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení s uchazeči. V případě, kdy je předmět zakázky vymezen příliš široce a zadavatel požaduje plnění, která spolu vzájemně nesouvisí, a současně je zapovězeno plnění částí zakázky, dopouští se zadavatel vůči dodavatelům diskriminačního postupu. Úřad došel k závěru, že se jednalo o dodávku natolik rozdílných lékařských přístrojů, že neexistovaly žádné objektivní důvody, na základě kterých bylo nutné v šetřené veřejné zakázce nakupovat všechny tři lékařské přístroje dohromady. Vzhledem ke specifičnosti poptávaných přístrojů a jejich rozdílným funkcím zadavateli tak nic nebránilo v tom, aby rozdělením zakázky na části umožnil účast většího počtu uchazečů. Využitím institutu rozdělením předmětu plnění na části by se zadavatel rovněž nedostal do rozporu se zákonem z důvodu snížení hodnoty zakázky pod stanovené finanční limity.

ÚOOÚ: Pokuta pro Vrchní státní zastupitelství v Praze potvrzena Úřad ve svém rozhodnutí o námitkách Vrchního státního zastupitelství (VSZ) potvrdil uložení pokuty ve výši 100 000 Kč. Úřad pro ochranu osobních údajů považuje mj. za prokázané, že VSZ použilo osobní údaje svých zaměstnanců k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. Tyto osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich automatického zveřejnění, a to ani v případě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Úřad považuje také za neopodstatněné plošně, bez jakéhokoliv věcného důvodu, podezírat řadové zaměstnance veřejné správy z protiprávního jednání, a proto veřejně kontrolovat jejich životní úroveň právě prostřednictvím zveřejňování výše jejich měsíčních příjmů. ÚOOÚ se při posouzení námitek VSZ v otázce poskytování informací o příjmech z veřejných prostředků opíral mj. o existující judikaturu Soudního dvora EU. Ve věci chápání soukromí rovněž o judikaturu Ústavního soudu ČR.

Z uvedených judikátů logicky vyplývá, že automaticky, bez dalšího detailnějšího přezkumu upřednostnit právo na informace před ochranou soukromí ohrožuje základní právo na informační sebeurčení každého. Námitka proti podjatosti předsedy ÚOOÚ byla shledána jako neopodstatněná. Správní řád vylučuje ustanovení o podjatosti pro státní tajemníky a pro vedoucí ústředních správních úřadů, jímž nepochybně je i předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Také pokyn předsedy ÚOOÚ byl vydán jako úkol pro podřízené přezkoumat podezření ze spáchání správního deliktu, nesměřoval však k tomu, s jakým výsledkem má správní řízení dopadnout. Je nesmyslné předpokládat, že by vedoucí ústředního správního orgánu nesměl své podřízené úkolovat. Námitka VSZ proti podjatosti předsedy Úřadu byla tudíž odmítnuta.

NKÚ: Katastrální úfiady chybují ve vefiejn˘ch zakázkách i v úãetnictví Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) a šesti vybraných krajských katastrálních úřadů v letech 2010 a 2011. Prověřil nakládání s majetkem za 1,5 miliardy korun a výdaje například za opravy, spotřebu materiálu nebo cestovné za celkem 75,4 milionu. Zkontroloval také výnosy například z pronájmu či prodeje majetku v celkové výši 44,1 milionu a závazky za 26,6 milionu korun. Český úřad zeměměřický a katastrální přenechal od 1. ledna 2003 soukromé firmě bezúplatně k užívání kuchyň a jídelnu včetně vybavení, přestože do prosince 2002 společnost platila za tyto prostory roční nájem půl milionu korun. ČÚZK tak neodůvodněně snížil výnosy ze svého majetku. ČÚZK také nakoupil za 178,7 tisíce korun tři počítačové licence, aniž by je potřeboval. Den po jejich zaúčtování do majetku úřadu je bezúplatně převedl na jinou organizační složku státu v rámci téže kapitoly státního rozpočtu. Katastrální úřady pro Moravskoslezský kraj a pro Vysočinu porušily zákon o veřejných zakázkách. Například moravskoslezský katastrální úřad nedodržel zásadu transparentnosti u zakázek za celkem 694,5 tisíce korun, když uchazečům neoznámil v dostatečném předstihu jasné podmínky, podle kterých chtěl zakázky později hodnotit. Porušil také zákaz diskriminace u zakázek za 258,1 tisíce korun. Plnění zakázky totiž dodávaly firmy, které se neúčastnily výběrového řízení. Byli tak diskriminováni uchazeči, kteří se výběrového řízení zúčastnili.“ red.


MÓDNÍ GURU

Pane primátore, pozor na ko‰ili s krátk˘m rukávem Oblékání našich politiků a političek se během posledních let výrazně zlepšilo. Přesto se i nadále mnozí z nich dopouštějí nešvarů, které pak zbytečně kazí celkový dojem. Prezident Asociace vizážistů a stylistů ČR Petr Lukeš zhodnotí v pravidelné rubrice Módní guru styl některých z nich – jako prvního si vybral nového pražského primátora Tomáše Hudečka. Kromě toho se zaměří na jednu součást pánského šatníku, dnes soulad límečku košile s uzlem na kravatě.

Pan Hudeček patří k politikům, kteří se oblékají korektně a bez výrazných společenských nedostatků, přesto když se podíváme blíže, objevíme několik zcela zásadních oděvních detailů, na kterých by se dalo rozhodně zapracovat. Na první pohled mne při procházení fotografií zaujme obliba velkých uzlů na kravatě. Proti tomu nelze nic zásadního namítat, ovšem musela by být správně tato fazonka zasazena do širšího střihu otevřených límečků, takzvaných cutaway collar. Je pak třeba také vzít v úvahu, že takto zvolený uzel se stává dominantním prvkem celého oděvního stylu a jako takový by měl padnout celkově dobře ke košili. Nemělo by se stávat, jako například na tomto obrázku, že kravata je příliš povolená a velký uzel pak působí jako těžký balvan a padá dolů. Nenastává pak symbióza mezi límečkem košile a kravaty.

Od politika bych očekával ještě jednu zásadní věc. Muž v konzervativní profesi, reprezentující seriózní životní roli, či jen zkrátka gentleman by měl vždy volit košili zastrčenou do kalhot. Výjimku mohou tvořit ryze sportovní události, ovšem pak v celkově jiném stylu.

58

Parlamentní magazín

www.parlamentnimagazin.cz


MÓDNÍ GURU

Mnoho českých mužů inklinuje k volnější, přesněji řečeno o číslo větší košili. To se někdy stává i panu Hudečkovi. Jedná se o vcelku výrazný oděvní nedostatek, který by snadno vyřešila správně zvolená velikost. Věcí zcela nepřijatelnou v šatníku politika je košile s krátkým rukávem. Jsou situace, kdy příležitost dovolí mít rukávy u košile ohrnuté, ovšem politik by nikdy neměl přijít do práce v košili s krátkým rukávem. Ba co víc, podle mého názoru taková košile v jeho šatníku nemá co dělat.

Límeãek u ko‰ile versus kravata Oděvní detail, na který se dnes zaměříme, bude harmonie mezi límečkem košile a uzlem na kravatě.

Pozornost je nutné věnovat také správně zvolené délce rukávů u saka. Na této fotografii například vidíme, že jsou rukávy příliš dlouhé a zasloužily by si malou úpravu. Je to vcelku rozšířená oděvní chyba mezi muži nejen v Česku, ale často ji vidíme i jinde ve světě. Je to však tak výrazný oděvní detail, který dokáže podtrhnout, anebo naopak velmi zeslabit celkový dojem z oblečení.

Foto: Archiv MHMP

Na druhou stranu je nutné pochválit, že se na mnoha fotografiích pan Hudeček objevuje v krásně sladěném outfitu, kterému není ze zásady co vytknout. Stačilo by zaměřit se na eliminaci drobných detailů, které celkovou image zhoršují, a nahradit je osobitým výrazem, který by stylu odívání svého nositel dotvořil. Zatím se styl pana Hudečka ještě vyvíjí.

Límečků košile je celá řada druhů, podrobně se s nimi seznámíme v některé z dalších kapitol. Dnes se podíváme na dva nejběžněji používané typy: cut away collar a turn down collar. Zjednodušeně můžeme hovořit o otevřenosti límečku. U turn down límečku špičky směřují spíše k zemi, zatímco u cut away collar špičky míří od sebe do stran. Do jaké míry, to už záleží na konkrétním střihu košile. Máme drobné cut away límečky i velmi otevřené cut away límečky. V každém případě je potřeba zvolit přiměřenou velikost uzlu na kravatě míře otevřenosti límečku – špatně vypadá velký uzel typu windsor mezi dolů směřujícími úzkými špičkami límečku. Stejně špatně a neesteticky působí drobný límeček, navíc třeba na jemné a tenké kravatě, který nemůže najít své místo mezi extrémně otevřeným cut away límečkem. Z toho plyne, že každý muž by měl zvládat minimálně dva typy uzlů na kravatě. Jeden drobnější – pro příklad můžeme zvolit klasický four in hand – a druhý uzel plnější, bohatší. Jako typického zástupce můžeme zvolit například windsor. Celkové harmonie dosáhneme volbou správně otevřeného nebo uzavřeného límečku, do kterého volíme správnou velikost uzlu tak, aby nevypadal v prostorách límečku stísněně, ani naopak neměl prostoru přebytek. V úvahu je pak třeba také vzít materiál a celkovou výztuhu kravaty, protože i ta ovlivní výslednou velikost uzlu. Poté po správném uvázání musíme myslet na to, že nám estetický obrázek vznikne pouze tehdy, pokud zvolíme správnou velikost košile a na krku není přebytečná vůle. Správně uvázaný uzel pak tvoří krásnou symbiózu mezi límečky a neodkrývá knoflíček košile. Petr Lukeš

Parlamentní magazín

59


20. 7. ObecnĂ­ dĹŻm, 19.00

Puccini - Tosca

Stefanna Kybalova Gianfranco Montresor Mario Malagnini FrantiĹĄek ZahradnĂ­Ä?ek ÄŒeskĂ˝ nĂĄrodnĂ­ symfonickĂ˝ orchestr diriguje Marcello Rota    

  

   

  

 


KULTURA

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2013 10. roãník letního hudebního festivalu v Praze VE ZNAMENÍ LETNÍHO TANGA ANEB SETKÁNÍ S PIAZZOLLOU 16. 7., Nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin GALAKONCERT POD HVĚZDAMI ANEB KLASIKA NA STŘEŠE 17. 7., střecha OC Chodov, 20.00 hodin VIVALDIANNO 2013 ANEB TÓNY PRO VŠECHNY GENERACE 18. 7., střecha OC Chodov, 20.00 hodin LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ ANEB OD OPERY K SMS* 22. 7., nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI DIABLI (SK) ANEB OSLAVA TEMPERAMENTU A EMOCÍ 23. 7., nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin GALAVEČER ITALSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ČESKÝCH HOUSLÍ ANEB TÓNY LETNÍCH STRUN 24. 7., nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin www.chodovskatvrz.cz


KNIÎNÍ KLUB

Nakladatelství Grada

www.grada.cz

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv

Vydává Periodical s.r.o.

Publikace seznamuje se základními pojmy a souvislostmi z oblasti obchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu a nastiňuje aktuální trendy předpokládaného vývoje. Zaměřuje se na klíčové oblasti managementu obchodních firem, tj. územní strategii, ekonomické i technické aspekty výstavby obchodních jednotek, marketing, finanční řízení, obchodní logistiku specifické manažerské funkce v obchodě a řízení provozu obchodních firem. Velký důraz je kladen na pochopení role spotřebitele. Závěrečnou část tvoří problematika obchodování na zahraničních trzích. Kromě teoretického výkladu obsahuje informace z praxe. Text je prokládán tabulkami a grafy, každá kapitola je zakončena případovou studií nebo příkladem dobré praxe. 520 stran, cena 619 Kč

Sídlo vydavatelství Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4

Business English – 10 000 slovíãek v 80 tématech

Obchodní ředitelka Jitka Svátová svatova@parlamentnimagazin.cz

Barry Baddock, Susie Vrobel

Šéfredaktorka Marcela Staňková stankova@parlamentnimagazin.cz Zástupce šéfredaktorky Helena Kuncová kuncova@parlamentnimagazin.cz Autorský kolektiv Ondřej Hergesell, Helena Hrstková, Kristián Chalupa, Aleš Jindrák, Petr Just, Petr Lukeš, Jiří Maštálka, Anna Morávková, Markéta Mrázová, Alena Palčová, Jiří Pehe, Tomáš Sokol, Alexandra Štefanová, Martin Zikmund, Zdeněk Zbořil

Učebnice Business English – 10 000 v 80 tématech vám pomůže systematicky si obohatit slovní zásobu, cíleně se připravit na specifická obchodní témata a situace, rychle získat potřebné informace o významech slov, jejich výslovnosti a použití. Zpracovaná slovní zásoba je vybrána z obsáhlého korpusu autentických textů. V rubrice Frequently Asked Questions a v mnoha doplňkových rámečcích najdete informace o gramatice, výslovnosti, správném použití slov a speciálních obchodních výrazech. 328 stran, cena 379 Kč

Ředitel inzerce Vít Macourek macourek@parlamentnimagazin.cz

Nakladatelství Wolters Kluwer âR

SEND Předplatné, spol. s r. o. Ve Žlíbku 1800/77 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420 225 985 225

Zpracování osobních údajÛ obcemi

Předplatné predplatne@parlamentnimagazin.cz cena předplatného 890 Kč včetně DPH

www.wkcr.cz

Václav Bartík, Eva Janečková Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů, při zveřejňování na úřední desce nebo v případě instalace kamerových kamerových systémů atd. Je skutečností, že obce, respektive obecní úřady, jsou významným správcem osobních údajů, což ostatně plyne z jejich poslání a úkolů, které musí plnit na úseku veřejné správy v širokém slova smyslu. Obce jsou nadány širokou samostatnou působností a jsou jim, respektive obecním úřadům, svěřovány v přenesené působnosti i významné úkoly v oblasti veřejné správy. To vše pak jednoznačně znamená, že prvkem, který se aktivitami obce táhne jako červená nit, je občan, obyvatel obce nebo také chceme-li fyzická osoba v terminologii zákona o ochraně osobních údajů. Ochranu soukromí při zpracování osobních údajů pak upravuje právě zákon o ochraně osobních údajů, který upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předávání osobních údajů do jiných států. A právě obce jsou subjekty, které v postavení správce (výjimečně zpracovatele) s osobními údaji nakládají. Na řadu z výše uvedených aspektů upozorňuje tato publikace. Autoři publikace na průřezu řady typických i méně typických činností a aktivit obcí ukazují, jak mnohovrstevná a někdy i složitá je ochrana osobních údajů v aplikační praxi. 152 stran, cena 408 Kč

62

Parlamentní magazín

Elektronickou podobu Parlamentního magazínu najdete na www.parlamentnimagazin.cz Grafická úprava a zlom TH design service Distribuce Vychází 10x ročně Rozšiřováno podle databáze odběratelů

Kontakty info@parlamentnimagazin.cz redakce@parlamentnimagazin.cz tel.: + 420 776 657 722 Vychází: 8. 7. 2013 Evidence MK ČR E 19456 ISSN 1804-9729 Vydává Periodical s.r.o. Vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 164675 IČ: 24667498 Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce. Neoznačené fotografie – archiv redakce, Shutterstock® Photos Veškerá práva vyhrazena © Periodical s.r.o. 2010–2013

www.parlamentnimagazin.cz


... značka s dvacetiletou tradicí Značka SCANquilt si zakládá na vysoké kvalitě zboží a poskytovaných služeb, přičemž v ČR dlouhodobě nabízí ve vlastní síti 33 obchodů jeden z nejširších programů lůžkovin a bytového textilu. Na začátku své existence přišla s novým produktem, kterým byly tehdy nealergenní přikrývky a polštáře. Postupně a s rozšiřováním sortimentu ale nyní přispívá k celkovému formování bytové kultury a přináší moderní design, trendy a barevnou harmonii do našich domovů. Nabízí vkusné a praktické výrobky zaměřené na zdravé spaní a snadnou údržbu pro všechny věkové kategorie, navíc v různých cenových úrovních. Se zákazníky se jí daří budovat dlouhodobý vztah, spolupracuje s významnými partnery na věrnostních programech jako je program Bene + GE Money Bank, program Partner České spořitelny a program Sphere. Značka SCANquilt zaručuje kvalitu a vyšší standard, což dokazuje i ocenění Superbrands Award 2013.

,,

... firemní zásadou je exkluzivita, vzory nabízené pod značkou SCANquilt jsou k dostání jen ve vlastní prodejní síti nebo u vybraných obchodních partnerů...

,,

„Každý rok zařadíme do nabídky minimálně padesát nových vzorů a barev povlečení tak, aby na každém materiálu došlo k obohacení kolekce. V současné době naše nabídka povlečení zahrnuje více než 700 vzorů a barev, na své si přijdou milovníci romantiky, ale i jednoduchého skandinávského designu či lehké extravagance. Výrazně jsme rozšířili nabídku dětských dezénů a vzorů pro teenagery, uspokojíme požadavky mužů na pánskou klasiku či geometrické vzory. Hlavní skupinu zákazníků však tvoří ženy ve věku 35 – 55 let a obecně lidé, kteří dbají na kvalitu, design a kulturu prodeje. V současné době jsou nejžádanější nežehlivé Satény Plus a jemná úpletová povlečení Jersey. K velmi úspěšné řadě Fino Design tištěné na jemném bavlněném percalu jsme letos přidali novou řadu Klasik Design na oblíbené hladké bavlně v dostupnější cenové relaci,“ říká jednatelka Ivana Šachová.

33 prodejen v celé ČR

Přijďte si i Vy vybrat z nabídky letních přikrývek Classic Light nebo Slim a z kolekce povlečení s letními vzory plachetnic, květin, či pestrých proužků, nebudete zklamáni …

w w w. s c a n q u i l t . c z


Jsme Vyrábíme tu nejkvalitnější a nejkrásnější betonovou dlažbu v České republice Pro každého z nás

www.best.info

INFOLINKA BEST ZDARMA

+420 800 848 848

Parlamentní magazín 6,7/2013  

Politika, ekonomika, byznys

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you