Page 1

1

Studieguide 2012

HUMANIORA

PÆDAGOGIK

PRAKTISK

Generel information om Humanioras instanser, herunder MEF-instituttet

Information om regler og tilbud tilknyttet Pædagogik, KU

Fælles praktisk information om faciliteter mv. på KU

Side 4

Side 8

Side 13


2

Sidetal


Velkommen til din studieguide!

3

Studieguiden indeholder informationer om alt der vedrør dit studie. Guiden er tænkt som et opslagsværk der kan benyttes gennem hele din studietid efterhånden som forskellige spørgsmål bliver relevante. Studieguiden er inddelt i tre overordnede emner: HUMANIORA: beskriver de organisatoriske rammer Pædagogik ligger under, og forklarer hvad humanister har til fælles. PÆDAGOGIK: beskriver fagspecifikke elementer, herunder eksamensregler, praktikmuligheder, fagspecifikke kompetencer osv. PRAKTISK: indeholder alt den praktiske viden man kan få brug af som studerende ved Det Humanistiske Fakultet. Blandt andet internetmuligheder, kaffepriser, brug af AV-udstyr mfl. Du kan altså bruge studieguiden til lidt af hvert, og vi håber at den vil kunne besvare mange af de spørgsmål du måtte have i købet af din studietid.

HUMANIORA

PÆDAGOGIK

PRAKTISK

Side 4 Om Humaniora

Side 8 Om Pædagogik

Side 13 Bøger & Fagforeninger og A-kasser

Side 6 Studieaktivitet

Side 10 Praktik og kompetencer

Side 7 Vejledning

Side 11 Udlandsophold Side 12 Råd og arrangementer

Side 14 Nye/gamle KUA & Biblioteker og læsesale Side 15 UNI og IT Side 17 Den store kaffeguide Side 18 Den store Fredags-Bar guide


4

A

Humaniora

er betegnelsen for videnskab

der beskæftiger sig med mennesket. Pædagogik hører altså under Det Humanistiske Fakultet. Humanistisk forskning beskæftiger sig med menneskets sprog, udtryksformer, kultur, levevilkår og historie – fra oldtiden til nutiden.

Humanistisk Fakultet er inddelt i institutter. MEF er betegnelsen for det institut Pædagogik hører under. MEF står for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og består af Pædagogik, Film- og Medievidenskab, Filosofi, Kommunikation & IT og Retorik. Det vil sige at disse fag administreres sammen. Instituttet ledes i øjeblikket af institutleder Maja Horst.

Universitets rektor leder universitetet i samarbejde med direktionen og bestyrelsen. De har ansvaret for retningslinjerne for universitetets organisation og langsigtede udvikling. Under rektor finder man dekanerne . De leder fakulteterne og der er således en dekan pr. fakultet. B Universitetet er inddelt i afdelinger – FAKULTETER der består af flere institutter. Fakulteterne er på én gang administrative enheder og faglige fællesskaber omkring forskning og uddannelse. Hvert fakultet er inddelt i institutter der ledes af en institutleder.

C


5

Bachelor

Kandidat Når du har afsluttet bacheloruddannelsen, har du mulighed for at blive optaget på en kandidatuddannelse, som tager yderligere to år og afsluttes med et speciale. Her har du mulighed for tilvalg, så du kan specialisere dig indenfor de fagområder, der særligt optager dig. Efter at have afsluttet kandidatuddannelsen, dvs. fem års studier i alt, bliver du

Du er netop blevet optaget på en bacheloruddannelse, der som udgangspunkt er normeret til tre år. Tilvalg På dit tredje studieår skal du læse til valg, som er kurser på et andet fag end dit grundfag. Det giver dig mulighed for at skabe din helt egen faglige profil.

cand.mag .p æd A

B

ECTS-Point På universitetet opererer man med begrebet ECTS, som står for European Credit Transfer System. Dette bruges til at vægte eksamener og definere arbejdsomfanget for en fuldtidsstuderende. Et års fuldtidsstudier udgør 60 ECTS-point. Din Bacheloruddannelse udgør dermed i alt 180 ECTS-point, hvoraf 135 ECTS-point på dit grundfag, og 45 ECTS-point på bachelortilvalg. Din kandidatuddannelse udgør i alt 120 ECTSpoint. Du kan læse mere om DET HUMANISTISKE FAKULTET på www.hum.ku.dk.

D

C

Kompetencer og beskæftigelse Med en humanistisk uddannelse får du både en specialviden indenfor dit fag og en lang række metodiske kompetencer. Du kan opnå kompetencer inden for projektledelse, konceptudvikling, research, formidling, kulturforståelse, sprog og meget mere. Du lærer at identificere et problemfelt og at analysere, sammenfatte og formidle din konklusion. Du lærer at forholde dig kritisk til dit stof ved hjælp af teoretiske og metodiske tilgange. I dag finder ca. halvdelen af de færdiguddannede humanister beskæftigelse i det offentlige inden for områder som f.eks. undervisning og administration. Den anden halvdel bliver ansat i det private erhvervsliv. Som humanist kan du f. eks. løse kommunikations-, kultur- og koordineringsopgaver, eller du kan udvikle nye produkter og lave behovsanalyser.


Studieaktivitet Når du starter på universitetet, er der et krav om, at du skal være studieaktiv. Når vi siger studieaktivitet, mener vi, at du skal tilmelde dig og deltage i eksamener. Nogle prøver kan du bestå ved aktiv undervisningsdeltagelse, dvs. at du skal møde op til undervisningen for at bestå en prøve. Hvis det er en mulighed, vil den fremgå af studieordningen for din uddannelse. Du kan også læse mere i eksamenspjecen på: http://studieportal.hum.ku.dk/regler/eksamen Førsteårsprøvekravet Førsteårsprøvekravet betyder, at du skal have tilmeldt dig og deltaget i eksaminer svarende til 30 ECTS point indenfor det første studieår.

Studieaktivitetskravet Humanioras studieaktivitetskrav betyder at du inden for to år eller fire semestre skal bestå 30 ECTS for at beholde din indskrivning på universitetet. Du kan læse meget mere om studieaktivitetskravet på denne side: http://studieportal.hum.ku.dk/regler/studieak tivitet

6

Hvis du ikke er studieaktiv: Du skal have bestået eksamener svarende til mindst 30 ECTS efter senest 4. semester. Hvis du ikke har det, mister du din studieplads og er nødt til at søge ind igen gennem den koordinerede tilmelding. Du skal være opmærksom på, at der så gælder særlige regler om optagelse. Du er derfor ikke sikker på at blive optaget på samme uddannelse igen, hvis du én gang er blevet udmeldt på grund af manglende studieaktivitet.

Andre aktivitetsregler Statens Uddannelsesstøtte (SU) har en regel om, at førsteårsstuderende skal være tilmeldt eksamen efter 2. semester, dvs. sommereksamen, for at bevare retten til SU. SU kigger ikke på, om du rent faktisk har deltaget i eksamener ved vintereksamen efter 1. semester, fordi SU-reglen er, at førsteårsstuderende skal være tilmeldt prøver 7 måneder efter studiestart. SU er desuden bygget sådan op, at du kan få SU til den normerede studietid plus 1 år. Det betyder, at du godt kan være 5 år om at gennemføre din bacheloruddannelse, men at du måske ikke kan få SU til det sidste år. Hvis du har spørgsmål om SU, kan du læse mere på www.su.dk eller henvende dig til SU-kontoret på Københavns Universitet, som ligger i Fiolstræde 22. Udsættelse af førsteå rsprøvekravet Hvis der er en særlig grund til, at du ikke har kunnet opfylde førsteårsprøvekravet, kan du søge om dispensation fra kravet. Dispensation vil blive givet, hvis det er usædvanlige omstændigheder, der konkret har forhindret dig i at deltage i eksamener, fx alvorlig sygdom hos dig eller i din nærmeste familie, dødsfald i nærmeste familie eller andre lignende forhold. Erhvervsarbejde, økonomi og boligforhold er yderst sjældent så usædvanlige forhold, at de kan begrunde en dispensation. Hvis du vil søge dispensation, skal du sende en ansøgning til dit Studienævn sammen med dokumentation for de forhold, der har forhindret dig i at deltage i eksamenerne. Læs mere om studienævnet senere i denne pjece. Vil du vide mere? Du kan læse mere om eksamenstilmelding, førsteårsprøven mm. på Studie- og Karrierevejledningen Humanioras hjemmeside: http://studieportal.hum.ku.dk/


7

Studievejledning for Pædagogik Hvert fag har sin egen studievejledning. Studievejlederen for Pædagogik sidder i lokale 17.2.6B-D. Pædagogiks studievejledning har træffetid tirsdag fra 14-17. Instituttets studievejledning har åbent alle hverdage mellem 10 og 17, og de øvrige studievejledere kan også assistere med svar på generelle spørgsmål, f.eks. orlov, praktik og udlandsophold. Studievejledningen kan kontaktes på tlf. 35 32 88 55 og mail paedvejl@hum.ku.dk. Du kan læse mere om studievejledningen på www.paedagogik.ku.dk

Instituttets studievejledning De enkelte institutter har hver en vejledning, hvor du kan tale med studenterstudievejledere, der selv er studerende ved instituttet. Hvis du som studerende er i tvivl om indholdet af din studieordning, er vejledningen på instituttet det rigtige sted at gå hen. Du kan også kontakte studievejledningen på instituttet, hvis du vil høre mere om din faglige profil i uddannelsen i forhold til fremtidige jobmuligheder. Det gælder også, hvis du har problemer med studierne generelt eller har svært ved livet som studerende. Studievejledningens ansatte har tavshedspligt. De enkelte institutters studievejledning kan findes via fagenes hjemmesider.

SU-kontoret Københavns Universitet har et centralt SU-kontor, hvor alle studerende på universitetet kan få vejledning om SU. Alle spørgsmål vedrørende SU samt ansøgninger vedrørende SU skal stiles til kontoret i Fiolstræde 1. SUkontoret repræsenterer dit uddannelsessted for SU-styrelsen. Du kan læse mere om SU her: www.su.ku.dk

Studenterrådgivningen Studenterrådgivningen kan hjælpe studerende, der af forskellige årsager er kørt fast i studiet. Det kan f.eks. være, at du har brug for hjælp i forbindelse med eksamen eller speciale, problemer med familie eller økonomi, angst, tristhed, ensomhed, kriser, stress, manglende motivation eller andre forhold. Både psykologer, socialrådgivere og psykiatere er ansat i Studenterrådgivningen, og de har alle tavshedspligt. www.studraadgiv.dk

Det Internat ionale Kontor Ligesom institutterne og fagene har udvekslingsaftaler med udenlandske universiteter, har Københavns Universitet også udvekslingsaftaler, som alle universitetets studerende kan søge. Disse aftaler varetages af Det Internationale Kontor, som også har samlet en masse information om studieophold i udlandet. I deres bibliotek kan du f.eks. finde lektionskataloger fra de universiteter, som Københavns Universitet har indgået samarbejdsaftaler med, rapporter fra andre studerende, der har været i udlandet mm. Du kan selvfølgelig også få personlig vejledning i udlandsophold. Du kan med fordel begynde på Det Internationale Kontors hjemmeside, hvis du ønsker at læse en del af din uddannelse i udlandet.

Studenterpræsten

www.international.ku.dk

www.studenterpraesterne.ku.dk

Det Humanistiske Fakultet har også tilknyttet en studenterpræst. Birgitte Kvist Poulsen er ansat i af folkekirken og står til rådighed for personlige samtaler. Man behøver ikke have en kristen overbevisning eller komme med trosmæssige anliggender for at bruge studenterpræsten. Alle studerende, der har brug for en samtale, er velkomne. Studenterpræsten har tavshedspligt.


8

At læse Pædagogik

Semestre & Moduler

Alt efter udgangspunktet vil de studerendes forventninger til studiet være forskellige. Det er en erfaring, at studerende relativt hurtigt i deres studie finder særlige temaer, teorier, synsvinkler eller traditioner, som optager dem specielt og som kommer til at præge deres måde at tænke og studere på. Studiet appellerer til nysgerrighed og engagement, hvor man ofte bliver nødt til at begive sig ud i ukendt land, hvor der ikke gives sikre svar, og hvor perspektiverne - ikke bare på pædagogikken, men ofte på tilværelsen som sådan - skifter og kan vende op og ned på det hele. Det kan være utroligt spændende, give nye erkendelser og en ny måde at se verden på.

Pædagogikstudiet er inddelt i år, semestre og moduler. Et studieår løber fra september til juni og består af to semestre.

Universitetsstudiet Pædagogik kan tilrettelægges meget individuelt. Der er ikke to studieforløb der er ens; erfaringer, interesser og engagement varierer fra studerende til studerende. Det er godt at være bevidst om, at der er forskellige måder at studere på. Det vigtigste er, at du finder din egen vej. Gennem undervisningen bliver man inspireret og får mulighed for at udvikle kompetencer via forskellige udfordringer, arbejdsmetoder og krav. Endvidere er undervisningen et fagligt såvel som socialt forum for samvær med andre medstuderende. At studere kræver engagement fra den studerendes side, og det kan tage tid at finde sig tilrette i studielivet. KUA byder også på sociale muligheder udover undervisningen, hvilket kan være med til at sikre kontakt og tilhørsforhold til studiet.

Efterårssemestret starter i september og slutter med eksamen i januar. Forårssemestret starter i februar og slutter med eksamen i juni. På hvert semester har man moduler svarende til 30 ECTS point. Et modul betegner fagelementerne og svarer til det at have fag i gymnasiet. Fagmodulerne på Pædagogik er lavet så de alle sammen giver 15 ECTS point ved bestået eksamen. Det betyder at man hvert semester har to fagmoduler.


EKSAMEN OG PENSUM Der findes flere forskellige eksamensformer på Pædagogik. Derfor er det rigtig vigtigt at man som studerende altid læser sin studieordning grundigt. Her er eksamensformerne for hvert modul tydeligt beskrevet. Et fast element ved eksamen er pensumopgivelsen. Pensum bruges til at vise hvad man som studerende har været igennem af teorier og viden indenfor fagmodulerne i løbet af semestret. Når man opgiver pensum skal man således opgive et bredt spektrum af tekster der repræsenterer hele faget. Ofte vil underviser have udvalgt relevante tekster på forhånd.

9

Undervisningen Undervisningen foregår typisk som forelæsninger. Graden af gruppearbejde, spørgetid osv. afhænger af underviseren. Til hvert modul vil der være lavet en læseplan hvor man kan danne sig overblik over hvad der forventes at man læser i løbet af semestret på det pågældende modul. Mange af underviserne bruger både bøger og kompendier. Kompendier er en samling kopierede tekster som underviserne samler på forhånd og får trykt til semesterstart. Kompendier kan købes i kompendiesalget ved mødestedet.

Underviserne

Instruktortimer og læsegrupper I løbet af uddannelsen findes moduler hvor der er tilknyttet instruktorer. En instruktor er en ældre studerende der er ansat til at afholde ekstra timer hvor der gives vejledning og uddybning af den viden der gennemgås til forelæsningerne. Her har de studerende altså mulighed for at stille uddybende spørgsmål til fagets indhold og regler. Der er typisk kun instruktortimer Bacheloruddannelsen.

Pædagogiks fagmoduler undervises af tilknyttede forskere og Ph.d.-studerende. Nogle forskere er fastansatte lektorer, andre er ansat for kortere perioder (adjunkter) og nogle er eksterne lektorer der ikke er fastansatte. Underviserne har både til opgave både at forske og undervise således at de studerende hele tiden undervises af folk, der er ajour med den nyeste forskning. Derfor kan man i løbet af sin studietid ofte opleve at en underviser ’forsvinder’ i en periode fordi han eller hun skal forske, dette hedder at underviseren har forskningsfri. Underviserne har altid en ugentlig træffetid hvor det er muligt at møde dem på deres kontor hvis man har spørgsmål til fagene.

Normalsider Pensum tælles i normalsider. En normalside består af 2400 tegn inkl. mellemrum. Man tæller normalsider i bøger ved at vælge en eller flere repræsentative side og tælle tegnene på en linje, antal linjer på siden og antal sider i bogen. Disse tal ganges med hinanden hvorefter de divideres med 2400 – så har man antal normalsider. Normalsidebegrebet gælder også når man laver skriftlige opgaver. Det vil sige at hvis der i studieordningen står at ens opgave må være 10 sider, så er det 10 x 2400 tegn. Det er således underordnet hvilken skrifttype osv. der bruges så længe opgaven er det angivne antal normalsider.


Fagspecifikke kompetencer og jobmuligheder

10

Med en uddannelse i Pædagogik får du en videnskabelig tilgang til pædagogikken (som man ikke får på lærer- eller pædagogseminariet), hvor du ved hjælp af videnskabelige teorier lærer at belyse pædagogiske problemstillinger ud fra et forskningsmæssigt synspunkt. Med en bachelor i Pædagogik kan du arbejde inden for forskning, rådgivning om bl.a. uddannelses-, evaluerings og opdragelsesspørgsmål. Du kan sidde i HR-afdelinger, arbejde for undervisningsministeriet mfl. Som færdiguddannet kandidat kan du også undervise på lærer- og pædagogseminarer. Der er mange muligheder!

Studieordningen Det fag, du er optaget på, har en studieordning fra 2008. Studieordningen definerer fagets målsætning og opbyggelsen af uddannelsen. Den definerer i detaljer, hvilket fag der indgår i din uddannelse, pensumkrav, eksamensformer, og hvilke kompetencer du opnår efter hver afsluttet prøve. Det er derfor meget vigtigt, at du kender indholdet af din studieordning og taler med din studievejleder på faget, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hver eneste bacheloruddannelse, tilvalgsstudium og kandidatuddannelse har sin egen studieordning. Det er studienævnet, der udarbejder udkast til studieordningerne, som i sidste ende godkendes af dekanen. www.paedagogik.ku.dk/studieordninger

Praktikmuligheder På kandidatuddannelsen har du mulighed for at komme i praktik i en virksomhed, organisation eller andet. Du kan vælge mellem et 15 ECTS-forløb eller et 30 ECTS. Den overordnede forskel på de to forløb er den angivne arbejdsbyrde. Du kan læse de specifikke krav i studieordningen. I praktik har man mulighed for at prøve sin viden af i praksis – både metodisk og teoretisk. Arbejdsopgaverne afhænger af praktikstedet. Eksempler på relevante praktikpladser kunne være: Red Barnet, Ibis, HR-afdelinger, ministerier samt forskellige konsulentvirksomheder. Du kan blandt andet finde praktikopslag på disse sider: • KU’s Jobbank (jobbank.ku.dk) • Akademikernes jobbank (jobbank.dk) • Graduate Online (go.dk) En vigtig ting at huske i forhold til praktik er, at man selv skal finde en praktikplads, og at det ikke er alle steder der selv slår praktikpladser op. Det er derfor vigtigt at du selv er opsøgende!


11

Studieophold i udlandet Et studieophold i udlandet er et kortere ophold af enten et eller to semestres varighed ved et udenlandsk universitet, og hvor det faglige udbytte kan meritoverføres til at blive en del af din danske uddannelse. Du kan læse meget mere om udlandsophold her: http://paedagogik.ku.dk/studievejledning/udland/studieophold

Erasmus En Erasmus-studerende er en studerende, der læser en videregående uddannelse i Danmark, og som led i uddannelsen tager på et studieeller praktikophold i 3-12 måneder i et andet europæisk land med tilskud fra Erasmus. Studieophold Du kan få tilskud til et studieophold på 3-12 måneder i et af de 33 lande som er med i Erasmus. Tilskuddet er på ca. 1.800 kr pr måned, og det gives til ekstraomkostninger ved udlandsopholdet, fx rejse-, opholds- og forsikringsudgifter. Erasmus-studerende betaler ikke studieafgift (tuition fee). Hvilke lande er Erasmus-lande? Der er i alt 33 europæiske lande med i Erasmus, alle EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet, Kroatien og Schweiz. Hvis du rejser til et land med et mindre talt sprog, fx Grækenland, har du mulighed for at deltage i et sprogkursus inden dit studie- eller praktikophold.

Nordplus Nordplus er et faglige netværk, som er baseret ved de forskellige institutter på KU. Information vedrørende de eksisterende faglige netværk/aftaler samt ansøgninger om studieophold og stipendium får du direkte hos dit instituts/fags Nordplus koordinator. Ansøgningsfrist og -procedure vedrørende ansøgningen og selve optagelse på det nordiske universitet, bekendtgøres på instituttet. Her finder du en oversigt over de mange forskellige Nordplus netværk, som KU deltager i.


Alkvantor/Café 17 På første sal ved trappe 17 (hvor instituttet bor) ligger instituttets café og fredagsbar. Her kan man købe kaffe, småkager og andet sødt til ganen. Man kan også bruge rummet til en tiltrængt pause fra studiet eller til at spise frokost sammen. De fleste fredage forvandles caféen til fredagsbaren hvor man kan købe billig øl og være sammen med sine medstuderende – også fra de andre fag.

12

Rødvinsfaglig debataften Rødvinsfaglig debataften er et hyggeligt arrangement som afholdes af Pædagogisk Fagråd. Det afholdes et par gange hver semester og er gratis at deltage i. Fagrådet inviterer en aktuel pædagogisk debattør ud til et oplæg hvorefter der lægges op til diskussion/debat . Debatterne har blandt andet handlet om ’Kreativitet, dannelse og kreativitetspædagogik’ og ’Psykoanalytiske perspektiver på moderne pædagogik’.

Studenterråd Mange fag på KU har fagråd. På pædagogik findes Pædagogisk Fagråd som varetager de pædagogikstuderende interesser på MEF – både sociale og faglige. Du kan læse mere om fagrådet på Pædagogiks hjemmeside. Den samlende organisation for de forskellige fagråd rundt omkring på fakulteterne kaldes fakultetsråd. På det humanistiske fakultet hedder dette Humrådet. Humrådet varetager interesser for alle de studerende på fakultetet. Hvert år stemmer alle studerende til KU’s valg af bestyrelse, hvor de studerende også er repræsenteret. Det er typisk medlemmer af studenterrådet der vælges i bestyrelse. Studenterrådet er den største tværfaglige studenterorganisation. På hvert institut findes desuden et studienævn som sammen med studielederen har det overordnede ansvar for uddannelsernes indhold, planlægning og gennemførelse (mef.ku.dk). Det er studienævnet, der træffer afgørelser om dispensationer og om overførelse af merit fra andre fag. Pædagogisk Fagråd har en repræsentant i Studienævnet der varetager de pædagogikstuderendes interesser. Studiet på Facebook På Facebook er der en række sider der er relevante for pædagogikstuderende. •

Pæd agogik 2012 ’s side: facebook.com/groups/396172787085225/. Her kan I på holdet dele noter, viden, oplysninger osv.. Man kan også stille spørgsmål her som ens medstuderende eller tutorer kan forsøge at svare på. Pædagogisk Fagrråds side: facebook.com/paedagogiskfagraad. Her annonceres blandt andet Rødvinsfaglig debataften og andre informationer som har relevans for pædagogikstuderende. Her kan du også få kontakt til dit fagråd hvis du har ideer eller klager. Studievejledningens side: facebook.com/studievejledningenpaedagogik. Her skriver studievejlederen relevante informationer vedrørende arrangementer, træffetider, jobopslag mm.


13

Køb af bøger

Når du har fundet de bøger, du skal bruge til undervisningen, har du forskellige muligheder for at anskaffe dem: •

Academic Books: Boghandel på Campus, som bestiller de bøger hjem, som skal bruges til undervisningen. Der er 10% studierabat (som er trukket fra i butikken), og de har de versioner, som underviseren har bestilt. Pensum.dk: Et alternativ er pesum.dk, hvor man kan købe nye og brugte bøger. Hvis du køber brugte bøger, skal du være opmærksom på hvilken udgave underviseren bruger – der kan være forskel, men spørg din underviser hvis du er i tvivl. På pensum.dk kan du også se en oversigt over hvem der sælger bøgerne, så kan du vælge det billigste alternativ.

Fagforeninger og A-kas ser Det er en rigtig god ide at være medlem af en fagforening og en a-kasse. Fagforeninger er den studerendes kontakt til arbejdsmarkedet og sikkerhed for at man bliver behandlet i henhold til gældende overenskomster. A-kassen betaler ens dagpenge, skulle man miste sit job. Langt de fleste fagforeninger tilbyder rådgivning, kurser, billig forsikring osv. Der findes tonsvis af fagforeninger og a-kasser. Nogle af dem der særligt henvender sig til akademikere er: - Dansk Magisterforening (DM): Tilbyder rådgivning, kurser, hjælp til CV og billige forsikringer. Læs mere på www.dm.dk - Kommunikation og Sprog: Henvender sig særligt til folk der arbejder indenfor formidling og kommunikation - Magisternes A-kasse (MA): er tilknyttet DM. Læs mere på www.ma-kasse.dk - Akademikernes A-kasse (AAK): udbyder også kurser, workshops om CV, hjælp til jobansøgning og jobsamtale mm. Forskellen mellem MA og AAK er, at AAK er ikke tilknyttet DM, men en selvstændig A-kasse. Læs mere på www.aak.dk - CA A-kasse: specielt rettet mod akademikere der arbejder i det private erhvervsliv. Tilbyder rådgivning, workshops osv. Læs mere på www.ca.dk


14

Nye/gamle K UA KUA er i en kraftig udvikling, og der bliver løbende bygget nye bygninger, mens de gamle bliver revet ned. Derfor snakker man i daglig tale om nye og gamle KUA, hvilket hentyder til, om det er de nye eller gamle bygninger, man taler om. Gamle KUA er de røde og grå betonbygninger, som man kommer til, hvis man står af ved Islands brygge metrostation. Gamle KUA indeholder bl.a. hovedindgangen, MEF (vores institut), Cafe mødestedet, Academic books og den gamle kantine (dansk-kantinen). Da KUA jo er i gang med ombygningen, vil disse steder blive flyttet med tiden. Nye KUA er de mere prangende grå bygninger med de store glaspartier. De indeholder bl.a. den nye kantine og de fleste af Pædagogiks undervisningstimer finder sted her. Det vigtigste mht. nye og gamle og KUA er dog, hvordan man finder sit undervisningslokale, da lokalenumrene skal læses forskelligt. Et lokale kan f.eks. være 16.01.08, hvilket betyder sted.etage.lokale. På gamle KUA skal ”sted” forstås som ”trappe”- i dette tilfælde er det trappe 16. På nye KUA skal ”sted” forstås som ”bygning”. Det midterste tal henviser til etagen. På gamle KUA tæller man fra 1 (stuen) og op. På nye KUA tæller man fra 0 og op. Lokalenumrene er ikke svære at finde ud af, og det står altid uden for lokalet. Det kan virke besværligt i starten, men man vænner sig hurtigt til forskellen, og man skal som regel have et fag i det samme lokale hele semesteret, så man finder stille og roligt ud af, hvor de forskellige lokaler ligger.

Biblioteker og læsesteder Mellem nye og gamle KUA ligger KB (Det Kongelige Bibliotek), hvor man kan låne bøger, printe, og kopiere. Biblioteket indeholder også to læsesale. På 1. sal ligger den ene læsesal, hvor man skal være stille, men gerne må snakke en lille smule (med respekt for de andre naturligvis). På 2. sal er der en læsesal, hvor man skal være fuldstændig stille (der er også et område, hvor man ikke må bruge sin computer, fordi det larmer, når man taster). Denne læsesal kan man med fordel bruge, hvis man ikke kan koncentrere sig med mindre, der er helt stille. På nederste etage er der bogafhentning , scannere til lån og et område, som man kan bruge hvis man skal lave gruppearbejde. I stuen må man snakke alt det man vil. Derudover kan man finde personalet, som altid er søde til at hjælpe og svare på spørgsmål. På gamle KUA findes institutbiblioteket, som er noget mindre end KB. Her skal man naturligvis også være stille. Fordelen ved institutbiblioteket er, at det er her man finder semesterhylden, hvor de bøger, man læser uddrag fra i løbet af semesteret, står. Dette er smart, hvis der f.eks. er en bog man ikke har anskaffet sig, for så kan man læse i den, mens man sidder på læsesalen. Det er dog ikke tilladt at understrege eller skrive notater i bøgerne på semesterhylden. Institutbiblioteket er også tæt på dueslaget, hvor underviserne kan lægge de tekster, som ikke er i fagets kompendium. Derudover indeholder institutbiblioteket også pædagogisk samling, hvor man kan finde en masse fagrelevante bøger. Denne samling er især interessant, når man skriver opgaver. Hvis man vil låne bøger, kan man søge efter titler på www.kb.dk og hvis en bog hører til på et andet fakultet eller institut, kan man som regel få dem sendt til KB – man skal bare vælge ”HUM Njalsgade” som afhentningssted. Man kan med fordel afprøve forskellige læsesteder, for at finde ud af, hvad der passer bedst for en. Det er også muligt at sidde i Mødestedet, Alkvantor eller et andet bibliotek, hvis man ikke bryder sig om bibliotekerne på KUA. Der er heller ikke noget i vejen for, at man sidder hjemme og læser, men de fleste synes, at der er nemmere at få lavet noget, hvis man sidder på KUA. Derudover er det hyggeligt, hvis man aftaler med nogle andre at mødes på KUA, og sidde på samme læsesal og f.eks. holde pauser og spise frokost sammen. Det kan gøre det lidt nemmere at komme igennem dagen.


Kunet.dk Kunet er KU’s intranet hvor studerende kan finde alle studierelevante informationer, melde sig til eksamen osv. For at logge ind bruger man sit studienummer (eks. rbs259) og sit password. På kunet finder du bl.a.: Mail, Nyheder, Grupperum, selvbetjeningen STADS.

Absalon

15

og

For at bruge selvbetjening skal man logge på igen. Her findes oplysninger om studiekort, undervisning og eksamenstilmelding, samt eksamensresultater. Det meste ligger under ’mine data’. Der findes en guide til KUnet på Intranetguide.ku.dk, blandt andet med opstillingsguide til at videresende mails til end personlige mail under ”For studerende” à ”Email og Kalender”. Grupperum • Man opretter et grupperum ved at holde musen over ’grupperum’ og vælge ’opret grupperum’ i drop-down menuen. • Man melder sig ind ved at søge på et grupperums navn – det kan være MEGET svært at finde grupperummene – så her må man være tålmodig. • Der er allerede oprettet et ’Pædagogik 2012 grupperum! Absalon Her findes meddelelser fra undervisere, materiale, pensumlister osv. • Man finder fag ved at trykke på ’fag’ og herefter på ’fagkatalog for læreanstalt’. For det meste kan man nøjes med at skrive noget af fagets navn, hvis dette ikke virker kan man skrive 4761-F12/; PÆD – herefter kommer så en liste over alle pædagogikfag der er oprettet for efterårssemestret 2012.

Webmail Kan læses gennem webmail.ku.dk.

Andre sider: Ku.dk: Universitetets hjemmeside Mef.ku.dk: Instituttets hjemmeside Paedagogik.ku.dk: Fagets hjemmeside. Her findes studieordningerne og kontaktoplysninger til studievejlederen og diverse undervisere. Sis.ku.dk: Her finder man undervisningstider og lokaler. Vælg ”Humaniora” i menuen til venstre, vælg semesteret og find pædagogik på listen. Kb.dk: Det Kongelige Bibliotek (og universitetsbiblioteket). Man logger på med cprnummer og den firecifrede talkode man selv har valgt til sit studiekort. Man kan få tilsendt sit password til sin mail gennem ’glemt password’. Hver opmærksom på at informationerne bliver sendt til ens alumni-mail. Gennem REX (det online bibliotekskatalog) kan man søge i alle fakultets- og institutbibliotekssamlinger samt få adgang til online tidsskrifts-ebaser. Pensum.dk: Her kan man søge efter nye og brugte bøger Bogpriser.dk: Søgemaskine billigste bøger online

KUnet.dk

eller

Ens mailadresse består af ens KU-brugenavn efterfulgt af @alumni.ku.dk. OBS: Læg mærke til at der ikke skal skrives www foran.

der

finder

de

Sproget.dk: Dansk sprognævns søgemaskine. Kender ALLE ord i det danske sprog – også dem der ikke findes længere, men som stadig står i gamle teorier


Netværk På KUA er der et gæste-netværk kaldet SG_Guest. Dette netværk er dog usikkert og vi opfodrer jer derfor til at bruge det, der hedder EDUROAM.

16

EDUROAM er et sikkert fælles universitets netværk og virker fra en lang række universitet rundt omkring i Europa. Du skal være koblet på det sikre netværk (EDUROAM) for at kunne printe fra din egen computer når du er på KUA.

Kopi og print Det er muligt for de studerende at kopiere tekster med deres studiekort og printe fra egen computer. Ønsker du blot at tage kopier skal du kun igennem Trin 1 og Trin 2. Ønsker du derimod også at kunne printer fra din computer, skal du som det første være tilkoblet EDUROAM og derefter føgle Trin 1, Trin 2 og Trin 3. Du skal bruge dit studiekort og tilhørende firecifret PIN-kode. Trin 1: Benyt det rigtige brugernavn og kodeord http://it.hum.ku.dk/vejledning/scprofil/ Trin 2: Indbetal penge https://printbetaling.sc.ku.dk/ Trin 3: Installation af de 3 netværksprintere Windows: http://it.hum.ku.dk/vejledning/scwinprintsys/ Mac: http://it.hum.ku.dk/vejledning/scmacprint/

EDUROAM Opsætningsguide til PC Win7 - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_Windows_7.pdf/ WinVista - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_Windows_Vista.pdf/ WinXP - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_Windows_XP.pdf/ Opsætningsguide til Mac OSX 1. Klik på Airport ikonet og vælg det trådløse netværk EDUROAM. Der kommer nu en boks op som vil have brugernavn og password. Brugernavnet er ku-mailadressen for brugeren. Dvs på formen: abc123@alumni.ku.dk Passwordet er det samme som man bruger til KU-net. Vælg nu husk dette netværk og tryk forbind/tilslut. 2. Der kommer nu endnu en boks op hvor man skal godkende et certifikat, som serveren udsteder til computeren. Det skal man bare godkende. 3. Så skulle man gerne være tilkoblet EDUROAM. Opsætningsguide til Linux Ubuntu - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_Ubuntu.pdf/ Opsætningsguide til Smartphone Android - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_Android.pdf/ iPhone - http://it.ku.dk/traadloes_net/eduroam/vejledninger/Eduroam_iPhone.pdf/


17

Den Store Kaffe Guide! Navn

Pris

Cafe 17 Kaffe

Lokale

Hygge Faktor

17.2.9 (Gamle KUA)

8

Trappe 17 (Gamle KUA)

8

22.0.61 (Nye KUA)

9

24.0.57 (Nye KUA)

7

15.1.31 (Gamle KUA)

7

21.0.15 (Nye KUA)

7

Bygning 23 (Nye KUA)

5

5 Cafe Mødestedet

Økologisk kaffe

7

Café latte (o. lign)

24 Nordisk

Kaffe i plastik krus

3,5

Kaffe i porcelæn kop

5

Kafæen Kaffe

3 Laden Kaffe

4

Roland Kaffe (+ 5.kr i pant for kop)

5

Kantinen Kaffe

6,5

Kakao

10

Cappuccino (o. lign)

11


18

Den Store Fredags -bar Guide!

Navn

Pris

Lokale

Fest faktor

Beskrivelse

9

Alkvantor og Colorbar er begge fredagsbarer fra MEF. Alkvantor styres af filosofi, pædagogik og retorik. Colorbar bliver primært styret af Film- og Medievidenskab (Daglig tale Radio & TV). Begge barer ligger lige overfor hinanden og er med til at skabe hver sin stemning. I Alkvantor bliver der mere lagt optil hyggesnak og kortspil over en kold øl. Mens der i Colorbar er fokus på dans under diskokuglen og en smøg og en øl på taget. I mellemgangen bliver der fyret op for de vildeste bordfodbolddyster.

15.1.31 (Gamle KUA)

7

Kan bedst beskrives som en hyggelig og nørdet stemning. Som ved særlige lejligheder har dejlig live musik. SAXO’s fredagsbar er meget besøgt og der er næsten altid en stor flok festglade gæster. Lidt bonus info – SAXO er primært et drenge studie....

22.0.61 (Nye KUA)

9

Har kun været der når jeg var fuld – Ka’ ikk’ husk en ski’ J.

21.0.15 (Nye KUA)

6

De frivillige i baren spreder god stemning i lokalet og tager lige så meget del i festlighederne som alle andre. Lokalet er arrangeret med borde, stole og sofagrupper så du kan side og nyde din øl.

24.0.57 (Nye KUA)

7

Dette sted har fadølsanlæg. Mere behøves jo næsten ikke at siges – Så det vil jeg lade være med.

Alkvantor / Colorbar Tuborg

7

Guldøl

10

Shots

10

Shots 10 stk.

80

Somersby

15

Vin

5

Cola

8

17.2.9 (Gamle KUA)

Laden Øl

10

Shots 10 stk. fisk

50

Somersby

20

Nordisk Tuborg

10

Carlsberg

10

Guldøl

12

Økologisk øl

12

Roland King øl

8

Carlsberg

10

Guldøl

12 Kafæen

Fadøl

15

Fadøl 2 stk.

25

Drinks

20

Studieguide for Pædagogik  

Studideguide for Pædagoik 2012 Indeholder (næsten) alt om KUA og Pædagogik.

Studieguide for Pædagogik  

Studideguide for Pædagoik 2012 Indeholder (næsten) alt om KUA og Pædagogik.

Advertisement