Page 1

PP BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor 1099 Brussel X

Oxfam & Partners Jaarrapport 2012 tijdschrift van Oxfam-Solidariteit 32 driemaandelijks juli - augustus - september 2013


Beste lezer(es), “De toekomst behoort aan de mens met het beste geheugen”

In 2011 zette Oxfam de dramatische gevolgen van een laattijdige reactie op humanitaire crisissen in de kijker. Er rest nu nog een lange weg, maar we waren in 2012 zeker bij de les. Vorig jaar werd de Sahel-regio bijvoorbeeld getroffen door een tekort aan neerslag en stijgende voedselprijzen. Door snel te reageren, kon Oxfam de noden beantwoorden van bijna 1 miljoen mensen in verschillende landen van de regio: Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanië, Senegal en Tsjaad. “De toekomst behoort aan de mens met het beste geheugen”, zo beweerde Nietzsche met enige stelligheid. De toekomst die wij samen met u en met onze partners willen tegemoet zien, is er één zonder onrecht en armoede. Dankzij uw steun kunnen wij de contouren van deze toekomst nu al uittekenen. Ook daarom kijk ik met enige trots terug naar 2012. Even terugblikken om enkele mooie successen te belichten… Onze campagne tegen landroof spoorde de Wereldbank aan van koers te veranderen; in El Salvador kreeg de politie een extra opleiding om de nieuwe wet inzake geweld tegen vrouwen toe te passen; 11 lidstaten van de Europese Unie beslisten de financiële transactietaks in te voeren. En dan zijn er ook nog de miljoenen landbouwers, arbeidsters, gezinnen, vrouwen… die hun toekomst hoopvol tegemoet zien. Ondanks de crisis, dankzij u en met u, blijft Oxfam vechten tegen het onrecht van de armoede, zonder de lessen van het verleden te vergeten. Nogmaals dank voor uw solidariteit, uw steun en uw vertrouwen.

Stefaan Declercq Algemeen secretaris Oxfam-Solidariteit

Heeft u opmerkingen of vragen over dit rapport? Aarzel dan niet ons te contacteren via: oxfamsol@oxfamsol.be


2012 in cijfers 87.681 actieve schenkers, waarvan 56.351 maandelijkse schenkers (Solidarity Partners). 79 partnerorganisaties in 15 landen van Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

Campagne

In 2012 zette Oxfam haar internationale GROEI-campagne voort in meer dan 50 landen, om te zorgen dat iedereen genoeg te eten heeft. In België toonden 12.000 bezoekers van 8 festivals dat ze niet akkoord gaan met landroof. Tijdens de campagne kregen we hulp van 65 vrijwilligers. Zo’n 7.000 mensen lanceerden een actie op onze website en ook de klanten van onze 42 winkels werden aangespoord mee in actie te schieten.

Educatie

2 inleefateliers: Mondiapolis en Bolivia. En 142 animaties voor 2.565 bezoekers. Maandelijks bezochten 1.000 personen de jongerenwebsite Basta.

Tweedehands

41 winkels en 1 webwinkel op eBay. 1 nieuwe winkel, “OxHom”, met prêtà-porter voor mannen werd opgericht in Brussel. Bijna 800 vrijwilligers maakten deze winkels tot een groot succes. Tientallen acties en evenementen om het werk van Oxfam via de tweedehandswinkels bekend te maken.

Communicatie

4 edities van ons huisblad Globo en van ons infomagazine voor de schenkers Oxfam&Partners. 12 elektronische nieuwsbrieven werden maandelijks verstuurd naar ongeveer 9.700 personen. Gemiddeld bezochten 15.000 unieke bezoekers per maand onze website. Meer dan 5.000 fans op onze Facebookpagina.

Fondsenwerving

219 teams bij de start van Oxfam Trailwalker, met liefst 596.011 euro aan inkomsten. In 2012 hebben onze wervers 5.548 nieuwe schenkers overtuigd om Oxfam te steunen. Samen met de maandelijkse schenkers die in de vorige jaren gerecruteerd werden, schonken ze in 2012 in totaal 3.523.562 euro. In totaal werden 6.314 Oxfam Pakt Uit cadeautjes besteld, goed voor een waarde van 152.622 euro. Om de milieu-effecten in haar eigen kantoren te verminderen, heeft Oxfam-Solidariteit een milieuzorgsysteem op poten gezet. In 2012 verminderde de ecologische voetafdruk van Oxfam-Solidariteit met 9.24%. Op een totaal van 19 geplande EMAS doelstellingen (een streng milieulabel), werden 16 doelstellingen gehaald en vaak deden we zelfs beter. Er werd een nieuw plan ontwikkeld voor 2013-2015.

Geverifieerd milieuzorgsysteem Maatschappelijke zetel : Vier-Windenstraat 60, B-1080 Reg. n° BE-BXL-000021


2012 in het Zuiden 36%

13%

Zuidoost-Azië

van de uitgaven

Oxfam-Solidariteit steunde 15 partners in 4 landen: Vietnam, Laos, Cambodja en Thailand. Waardig werk en duurzame landbouw waren de speerpunten van de actie. In de textiel- en toeristische sector steunden we acties van arbeidersgroepen die hun rechten opeisen. Onze partners in de landbouwsector ijverden voor eerlijke handel en toegang tot land.

Het Midden-Oosten en de Maghreb

Afrika

van de uitgaven

De speerpunten van de 37 Oxfampartners in Mozambique, DR Congo, Burkina Faso en Mali waren landbouw, sociale basisdiensten en vrouwenrechten. Op die wijze versterkten ze boerenunies in hun strijd voor toegang tot land en drongen ze aan op een gunstig landbouwbeleid voor kleine producenten. Andere partners oefenden druk uit op de overheid om het geweld tegen vrouwen te bestrijden en te focussen op gezondheidszorg en onderwijs.

30%

van de uitgaven

De humanitaire programma’s werden uitgevoerd samen met 6 partners in bezet Palestijns gebied en in de Westelijke Sahara. Dit zorgde voor een betere toegang tot gezondheidszorg en voor de heropleving van landbouwactiviteiten in bezet Palestijns gebied. In de Westelijke Sahara werd op grote schaal voedselhulp verstrekt in de vluchtelingenkampen en de leefomstandigheden van de vluchtelingen werden verbeterd.

Latijns-Amerika en de Caraïben

17%

van de uitgaven

Oxfam-Solidariteit steunde 21 partners in 5 landen: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba en Haïti. De strijd tegen geweld op vrouwen en de gelijkheid van vrouwen en mannen vormden de cruciale thema’s in deze regio. Sommige partners vergemakkelijkten de oprichting van alternatieve markten waar de boeren hun producten kunnen verkopen. En andere partners verdedigden de toegang tot drinkbaar water door een reglementering af te dwingen. Oxfam-Solidariteit investeerde eveneens in rampenbeheer en risicopreventie tegen natuurrampen zoals orkanen, overstromingen en droogtes.

DE rESTErEnDE (inTErnaTiOnalE) uiTgaVEn: 4%. Dit betreft de steun aan de wereldwijde boerenbeweging La Via Campesina en haar acties die niet aan een specifiek land of regio gekoppeld zijn.


De financiële balans ACTIEF

(in euro) 2011

2012

2.381.160 486.194 2.867.354 29.250 131.165 178.483 3.206.252

2.330.269 688.170 3.018.439 37.750 134.885 178.483 3.369.557

VlOTTEnDE aCTiVa Voorraden Vorderingen over meer dan één jaar Vorderingen over maximum één jaar Geldbeleggingen Beschikbare middelen Regularisatierekeningen Overgedragen kosten Face to Face Totaal vlottende activa

282.821 1.240 1.354.091 2.008.993 7.211.496 1.052.079 2.580.237 14.490.957

309.080 0 1.059.574 2.339.519 3.860.082 1.658.850 2.186.606 11.413.711

TOTAAL ACTIEF

17.697.209

14.783.268

VaSTliggEnD Gronden en gebouwen Meubilair en rollend materiaal Aandelen in andere organisaties Vorderingen en waarborgen Lening aan Oxfam-Magasins du monde Totaal vastliggend

Nota: U kan onze volledige jaarrekening raadplegen op de website van de Nationale Bank: www.nbb.be. Onze rekeningen en het gebruik van onze fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke bedrijfsrevisor. Andere financiële informatie is beschikbaar op: www.ngo-openboek.be.

2011

2012

1.108.475 2.739.248 4.436.527 8.284.250

1.108.475 1.759.905 4.146.692 7.015.072

65.766

47.542

SCHulDEn OP langE TErmiJn Obligatielening B Leningen Totaal schulden op lange termijn

2.136.436 199.144 2.335.580

2.082.558 365.491 2.448.049

SCHulDEn OP KOrTE TErmiJn Schulden op lange termijn vervallend dit jaar Financiële schulden – leningen Obligatielening A Commerciële schulden Schulden inzake belastingen, lonen en sociale lasten Diverse schulden Regularisatie rekeningen Totaal schulden op korte termijn

37.072 1.025.000 423.992 254.843 1.074.690 6.841 4.189.175 7.011.613

89.977 359.250 416.046 186.908 1.208.999 3.037 3.008.388 5.272.605

17.697.209

14.783.268

PASSIEF SOCialE FOnDSEn Patrimonium Toegewezen fondsen Overgedragen winst PrOViSiE Provisie voor risico’s en kosten

TOTAAL PASSIEF


Beknopte resulta atrekening

(in euro)

UITGAVEN

2011

2012

algEmEEn SECrETariaaT

397.177

396.962

16.103.097 1.375.933 239.714 0

14.440.263 304.524 0 1.122.753

nOOrDaCTiES Inbegrepen: overheidssubsidies

1.613.842 664.165

1.745.352 702.490

FOnDSEnwErVing Personeel Leveringen en diensten Uitbatingskosten Afschrijvingen

2.158.474 310.164 9.936 815.038 1.023.336

1.981.987 397.307 13.512 629.233 941.935

TwEEDEHanDS

5.709.192

6.376.836

951.108

1.127.517

TOTAAL UITGAVEN

26.932.890

26.068.917

INKOMSTEN

2011

2012

260

292

ZuiDaCTiE Inbegrepen: overheidssubsidies

12.212.517 11.136.533

10.651.914 9.473.873

nOOrDaCTiE Inbegrepen: overheidssubsidies

789.292 664.165

835.816 702.490

FOnDSEnwErVing Subsidies voor personeel Uitbatingsinkomsten Inkomsten Ha誰ti Inkomsten Pakistan Inkomsten Hoorn van Afrika

6.894.460 49.808 5.262.416 144.794 249.551 1.187.891

5.752.169 64.899 5.484.932 926 2.622 198.790

TwEEDEHanDS

6.507.435

7.074.999

429.944

484.550

26.833.908

24.799.740

ZuiDaCTiES Inbegrepen: uitgaven Ha誰ti Inbegrepen: uitgaven Pakistan Inbegrepen: uitgaven Hoorn van Afrika

BEHEEr

algEmEEn SECrETariaaT

BEHEEr TOTAAL INKOMSTEN


uitgaven volgens de 5 cruciale rechten

uitgaven algemeen incl. medefinanciering (excl. tweedehands) Noordacties 1.745.352 • 9%

Gehoord worden 0% Identiteit en diversiteit 9%

Algemeen beheer 1.524.480 • 8%

Duurzaam bestaan 26%

Fondsenwerving 1.981.987 • 10%

Sociale basisvoorzieningen 6%

Zuidacties 14.440.263 • 73%

Leven en veiligheid 59%

inkomsten eigen fondsen • excl. overheidssubsidies Legaten 29.975 • 1%

Noodhulp 226.554 • 3%

Andere inkomsten 131.482 • 2% Andere giften 1.200.744 • 17%

Bestemde giften voor Zuid- en Noordacties 1.180.550 • 17%

Solidarity Partners 3.523.562 • 50%

* Waarvan € 274.350 ontvangen van 11.11.11" worden.

Netto opbrengst tweedehands 698.164 • 10%

oxfam internationaal Samen met Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde vormt Oxfam-Solidariteit Oxfam-in-België. Deze is op haar beurt lid van de internationale confederatie Oxfam. In 2012 bestond de confederatie uit 17 Oxfams. Deze 17 Oxfams waren actief in meer dan 90 landen wereldwijd. Een gecoördineerde aanpak laat ons toe efficiënter te zijn.

Oxfam-Solidariteit: projecten in 15 landen Oxfam Internationaal: projecten in 92 landen


bedankt! Aan u allen, onze schenkers! 87.681 vrouwen en mannen hebben ons werk financieel gesteund in 2012 . Daarvan deden 56.351 personen een maandelijkse schenking (Solidarity Partners). We verwelkomen ook de 11.714 nieuwe schenkers. Uw steun is van onschatbare waarde.

Via dit ja arrapport informeren we u over hoe Oxfam-Solidariteit ha ar fondsen heeft besteed.

Aan onze belangrijkste subsidieverleners: de Europese Unie, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, de Vlaamse regering, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap, de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, OostVlaanderen, Waals-Brabant en Luik, en tal van Belgische gemeenten, 11.11.11 en het CNCD.

U hebt het recht bijkomende informatie te vragen. Op eenvoudige aanvraag krijgt u een uitgebreid jaarrapport met alle details.

Aan onze wervers die elke dag voorbijgangers in de straat enthousiast maken en overtuigen om Oxfam te steunen. Dankzij hun prachtige werk kunnen wij stabiele inkomsten vergaren die ons toelaten de steun aan onze partners te plannen. Aan de vele vrijwilligers die hun tijd, vaardigheden en energie inzetten in onze winkels, in onze kantoren, tijdens onze campagnes, bij de fondsenwerving of nog andere Oxfam-evenementen. In 2012 hebben we 29.975 euro uit legaten en testamenten ontvangen. Een erfenis voor een betere toekomst.

Oxfam-Solidariteit onderschrijft de Ethische Code van de VEF

Oxfam-Solidariteit vzw Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel tel: +32 (0)2 501 67 00 - fax: +32 (0)2 511 89 19 e-mail: oxfamsol@oxfamsol.be - web: www.oxfamsol.be rek. nr.: BE37 0000 0000 2828 - BIC: BPOTBEB1 Samen met Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde vormt Oxfam-Solidariteit Oxfam-in-BelgiĂŤ. Deze is op haar beurt lid van de internationale confederatie Oxfam. V.U. Stefaan Declercq, Vier-Windenstraat 60, 1080 Brussel

HEEFT u nOg VragEn? Contacteer ons op fundraising@oxfamsol.be of via tel. : 02 501 07 33

Oxfam&Partners jaarverslag 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you