10 Ostrava Kamera Oko 2018

Page 110th Ostrava Kamera Oko

1


The official catalogue of the 10th Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival — Oficiální katalog 10. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko authors > autoři textů Gabriela Knýblová, Štěpánka Ištvánková, Jitřenka Navrátilová, Tomáš Zetek a oficiální texty soutěžních filmů překlad > translation Milan Růžička, Michaela Škodová official poster > oficiální plakát Marek Fanta graphic design > grafická úprava Marek Fanta print > tisk www.fizu.cz © Kamera Oko 2018
Contents > Obsah

07 12 14 17 25 33 45 55 63 67 71 75 79 93 96

Forewords > Předmluvy Official Selection Jury > Porota Oficiálního výběru Short Film Competition Jury > Porota Krátkometrážní soutěže Official Selection > Oficiální výběr Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž The Portrait of a Lady > Portrét dámy Encore Special Screenings > Zvláštní uvedení Works in Progress Famu International Polish Schools Present > Polské filmové školy uvádějí Industry Programme > Odborný program Accompanying Programme > Doprovodný program Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování Indexes > Rejstřík


6


Forewords > Předmluvy

7


DEAR FRIENDS OF GOOD FILMS AND THE ART OF CINEMATOGRAPHY,

Ostrava Kamera Oko International Festival is entering its tenth season. During the ten years of its existence, the festival has become an inseparable part of cultural life reaching far beyond the borders of the region in which it was born. The festivalgoers know that they can look forward to contemporary films and guests from all around the world as well as an exciting accompanying programme. This all makes Ostrava Kamera Oko an event which can stand comparison with the standards of the most prestigious festivals around the world. The uniqueness of the festival is multiplied by the environment in which it takes place, in particular by the remarkable screening places. The main theme of this year’s Ostrava Kamera Oko is The Portrait of a Lady, meaning that the festival will celebrate and reflect women portrayed in the screened films and present at the festival itself. And can you imagine exploring such theme without the Grand Dame of Czech culture Soňa Červená and the authors of a documentary that maps her life – director Olga Sommerová and cinematographer Olga Špátová? The festival does not ignore serious issues our contemporary society deals with and also screens foreign debuts and iconic films. I am pleased that also this year’s anniversary edition of the festival is held with the support of the Czech Ministry of Culture. I wish the festival, its organisers, and the audiences unique film experiences that will stay with them for long after the closing credits of the festival and I wish all the authors to have a good EYE (OKO) for their future work. < Antonín Staněk, Minister of Culture of the Czech Republic

08

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÝCH FILMŮ A KAMERAMANSKÉHO UMU,

mezinárodní festival Ostrava Kamera Oko vstupuje do své již desáté sezony a stal se nedílnou součástí kulturního života dalece přesahující region, ve kterém přišel na svět. Diváci již vědí, že se mohou těšit na aktuální snímky i hosty ze zahraničí, a to včetně bohatého doprovodného programu. To vše z festivalu Ostrava Kamera Oko činí akci, která snese nejpřísnější měřítka. Ráz jedinečnosti mu dává také prostředí, ve kterém probíhá, především pak netradiční místa projekcí. Hlavním tématem letošního ročníku Ostrava Kamera Oko je Portrét dámy; tedy oslava a reflexe žen jak v prezentovaných dílech, tak žen v čele festivalu. A může snad u takového tématu chybět Dáma české kultury Soňa Červená s autorkami dokumentu, který zmapoval její život, s režisérkou Olgou Sommerovou a kameramankou Olgou Špátovou? Festival neopomíjí ani závažná témata, se kterými se vyrovnává naše současná společnost, ani zahraniční debuty či snímky již kultovní. Těší mě, že také letošní, jubilejní ročník vznikl s podporou Ministerstva kultury. Přeji festivalu, pořadatelům i divákům filmové zážitky, které je budou provázet dlouho po posledních titulcích letošního ročníku a tvůrcům dobré OKO do další tvorby. < Antonín Staněk, ministr kultury ČR


DEAR FRIENDS,

This year, our city hosts the Ostrava Kamera Oko International Film Festival for the tenth time. This year is a symbolic year when our nation and the city of Ostrava commemorates the 100th anniversary of the foundation of independent Czechoslovakia. The festival’s anniversary edition is therefore a good opportunity to take a look back. The festival was born at a time when Ostrava was competing for the title of the European City of Culture. Even though we weren’t selected, Ostrava Kamera Oko continued and it is currently the only festival in the Czech Republic focusing on the work of cinematographers. The festival’s first edition presented film director Karel Reisz who found fame in Great Britain and Hollywood. He was born in Moravská Ostrava to a Jewish lawyer and his fate in 1939 could have been tragic. But thanks to the clairvoyance of his parents, he was saved as one of Winton’s children and didn’t end up in a concentration camp where his parents unfortunately died. Despite the fact that he worked with stars such as Meryl Streep and Nick Nolte, his name was largely unknown in his hometown until Ostrava Kamera Oko reminded us of what an amazing Ostrava-born artist we can take pride in. This year’s festival theme is the Portrait of a Lady. The festivalgoers can look forward to films with strong female characters and films made by female directors. Ostrava will welcome female actors and directors and I believe that we can look forward to a very inspirational screening of the film Červená and a meeting with its authors – director Olga Sommerová and cinematographer Olga Špátová – and its strong protagonist – the legendary opera singer Soňa Červená. The festival takes place predominantly in single-screen cinemas but it can sometimes walk out of them and bring extraordinary experiences to the audiences such as screenings on the wall of the Poruba Arch and in the Grossmann’s Villa. This year, the festival will visit the Plato Gallery and the Barbora Mine. The fact that such a uniquely specialized festival managed to find its place in the world proves that Ostrava is a city that loves culture and a city with perceptive audiences that are open to anything new and can appreciate professionality and originality. The City of Ostrava supports this festival just like other music and theatre festivals and events, art and young artists. It is also for this reason that we can proudly see Ostrava as a capital of culture. < Tomáš Macura, Mayor of the Statutory City of Ostrava

MILÍ PŘÁTELÉ,

mezinárodní kameramanský filmový festival Ostrava Kamera Oko se koná v našem městě již podesáté a symbolicky v roce, kdy si celá naše republika i město Ostrava připomínají 100 let od založení samostatného státu. Jubilejní 10. ročník je příležitostí k malému ohlédnutí. Festival vznikl v době, kdy Ostrava usilovala o titul Evropské hlavní město kultury. Přestože jsme titul nezískali, festival Ostrava Kamera Oko pokračoval a v současné době je jediným festivalem v České republice, který se zaměřuje na prezentaci kameramanské tvorby. První ročník představil filmového režiséra Karla Reisze, který se proslavil ve Velké Británii a Hollywoodu. Byl rodákem z Moravské Ostravy a jako syna židovského právníka jej v roce 1939 čekal tragický osud. Díky jasnozřivosti svých rodičů byl ve svých 13 letech zachráněn jako jedno z Wintonových dětí před transportem do koncentračního tábora, kde bohužel jeho rodiče zahynuli. Přestože natáčel s herci jako Meryl Streepová či Nick Nolte, zůstávalo jeho jméno v Reiszově rodišti zapomenuto a až festival Ostrava Kamera Oko připomenul, jakým skvělým rodákem se můžeme pochlubit. Letošním tématem festivalu je Portrét dámy. Divákům přinese snímky s výraznými představitelky i snímky, na nichž pracovaly ženy v pozici režisérek. Do Ostravy zavítají tvůrkyně filmů i představitelky hlavních rolí a věřím, že inspirativní bude u příležitosti uvedení filmu Červená setkání s režisérkou Olgou Sommerovu, kameramankou Olgou Špátovou a osobitou protagonistkou, legendární pěvkyní Soňou Červenou. Festival se odehrává v jednosálových kinech, avšak občas je dokáže opustit a přináší divákům originální zážitky, jakými bylo promítání na stěny porubského Oblouku nebo v prvorepublikové Grossmannově vile. Letos festival s částí svého programu zamíří do Galerie Plato a na důl Barbora. Skutečnost, že se takto výjimečně specializovaný festival dokázal uchytit, dokazuje, že Ostrava je městem, které fandí kultuře, městem s vnímavým publikem, které je přístupné všemu novému a dokáže ocenit profesionalitu i originalitu. Město Ostrava tento festival podporuje, stejně jako další hudební či divadelní festivaly a akce, výtvarné umění i mladé umělce. I proto můžeme s hrdostí o Ostravě hovořit jako o kulturní metropoli. < Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy

09


DEAR VISITORS,

The 10th edition of the Ostrava Kamera Oko International Cinematographers‘ Festival is not only a proof that the festival was established ten years ago, but that it has thrived, evolved and developed into this year’s anniversary edition. The international cinematographers’ scene watches this festival with hope and enthusiasm that apart from traditional and classic festivals such as the Macedonian Manaki Brothers Festival and the Polish CamerImage festival there is a new cinematographers’ festival with alternative dramaturgy described by its founders as a “Free Cinema” style. During the last 10 years, Ostrava’s industrial landscape has transformed into a setting suitable for hosting international cultural events – this is testified by the reflections of our international guests and jury members from previous years. For the Association of Czech Cinematographers, the existence of Ostrava Kamera Oko is a very prestigious thing and we would be very happy to help its organisers with our active collaboration and partnership in the years to come. We believe that also this year the competition as well as other film entries will contribute to young filmmakers who see the festival as a place for creative meetings and dialogues. We would like to thank the festival’s international jury for its responsible work while judging the cinematography of the competition films. Film is a free creative medium enriching our lives by telling stories not only from the past and not only fictitious, but also contemporary, committed and reflecting current events. These values need to be supported and kept in their pure and true from stemming from the artistic approaches of filmmakers. Every film festival guarantees such quality and to support it is therefore the responsible thing to do. Ostrava Kamera Oko International Film Festival is a showcase of high-quality cinematographers’ work and a platform for creative dialogue that helps to support the development of film as a living art form. We are pleased that the Czech Republic can host such events and we are proud of it. < Marek Jícha, President, Association of Czech Cinematographers

10

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

10. ročník mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko 2018 ukazuje, že se nejen podařilo tento festival před deseti lety založit, ale udržet a postupně rozvíjet až do dnešní jubilejní podoby. Ve vědomí mezinárodní kameramanské komunity je tento festival sledován s nadějí i nadšením, že vedle již tradičních a klasických festivalů s dlouholetou tradicí, jako je makedonský festival Manaki Brothers či polský CamerImage, se zrodil nový kameramanský festival s alternativní dramaturgií, kterou zakladatelé festivalu popsali jako styl „Free Cinema“. Ostravské prostředí industriálních památek se během deseti let transformovalo do prostředí vhodného pro konání mezinárodních kulturních setkání, o čemž svědčí i reflexe našich zahraničních hostů, kteří byli účastni v mezinárodní porotě v minulých ročnících. Pro Asociaci českých kameramanů je existence festivalu Kamera Oko prestižní záležitostí a rádi bychom přispěli vedení festivalu do dalších let svou aktivní spoluprací či partnerstvím. Věříme, že i letos budou projekce jak soutěžní, tak v ostatních programových okruzích přínosné pro mladé filmaře, kteří zde našli místo pro tvůrčí setkávání a dialog. Zajímavé workshopy, projekce studentských filmů a další akce jsou patrné z bohatého programu. Děkujeme mezinárodní porotě za odpovědnou práci při hodnocení kameramanské tvorby filmů, které byly na festival přihlášeny do soutěže. Film je jedním ze svobodných tvůrčích médií obohacujících náš život vyprávěním příběhů nejen z minulosti a nejen fiktivních, ale i aktuálních a angažovaných, reflektujících dění naší současnosti. O tento statek je potřeba pečovat a udržovat jeho ryzí, pravdivou podobu, která vychází právě z uměleckého přístupu autorů filmových děl. Každý filmový festival je zárukou takovéto kvality, a proto je odpovědné jej podporovat. Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko je přehlídkou kvalitní kameramanské práce a místem tvůrčího dialogu, který přispívá k rozvíjení filmu jako živého umění. Jsme rádi, že Česká republika může být místem konání takových akcí a jsme na to hrdí. < Marek Jícha, prezident Asociace českých kameramanů


DEAR VISITORS,

The fact that this year our festival celebrates its 10th anniversary is a bit frightening for us. As if we were expected to use this space for looking back. That you, whom the festival naturally serves, expect it from us. To look back, and on top of that poetically, shouldn’t be a hard task for us. We would surely manage, but it still frightens us so we hesitate. There are two reasons for that and the second naturally stems from the first one. First of all, our jubilee edition was the 7th edition. It was held in 2015, that means the year for which the festival was conceived in the first place. Some festivals may be deliberately outlined as retrospectives, but if we ever did this, albeit unwittingly, it was in 2015. And to look back again after three years? That’s a bit too early. And hence the second reason. We built this year’s festival around our desire to introduce new things. To test the limits of what can a festival like this offer. To trigger a rebirth. After all these years, experiences and collaborations, we feel much more free and joyful, as if this wasn’t the tenth year, but the first one. But we feel obliged for this feeling and grateful to everyone who’s helped the festival during its ten years of existence and to all of you, who have been supporting it from the very beginning. Thank you for visiting the festival, we are honoured that you felt it was useful. Enjoy the festival as you please, as if it is ten years old, or as if it is a new-born. < Jakub Felcman, Kamera Oko Director Gabriela Knýblová, Festival Director

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,

to, že je letošní ročník desátý, tedy takzvaně jubilejní, nás trochu leká. Jako by se od nás a právě na tomto místě, v úvodu, očekávalo, že budeme bilancovat. Že to přirozeně očekáváte vy, jimž má tento festival sloužit. Sepsat bilanční zprávu, a navíc poeticky, přece pro nás nesmí být těžký úkol. Jistě bychom ho i splnili, přesto nás ten úkol leká, a přesto se zdráháme. Důvody k tomu jsou dva a ten druhý plynule vyúsťuje z toho prvního. V první řadě totiž platí, že pro nás byl jaksi hlavním významným ročníkem ten sedmý. Tehdy festival dospěl do roku 2015, kvůli němuž vznikl. Možná se některé ročníky záměrně budují jako bilanční, ale pokud jsme tak, byť mimoděčně postupovali, bylo to tehdy. Jenže bilancovat znovu po třech letech? To je trochu brzo. A z toho vychází právě ten druhý důvod. Celý letošní festival jsme budovali v touze rozvinout pro vás nové věci. Vyzkoušet a k hranici možností dovést to, co přehlídka tohoto typu může nabídnout. Přijít k obrodě. Cítíme se po všech těch letech, zkušenostech, po vší té spolupráci mnohem svobodněji a radostněji, jako by u čísla ročníku nebyla desítka, ale jednička. Pozor, za tento pocit jsme zavázáni a vděčni všem, kteří festivalu pomohli od prvního ročníku. Všem, kteří jste jej od samého počátku podporovali. Děkujeme vám za to, že jste festival navštívili, vážíme si toho, že jste jej povážili za užitečný. Prosíme vás, prožijte jej volně podle chuti tak, jako když je dekádu starý nebo jako právě narozený. < Jakub Felcman, ředitel Kamera Oko Gabriela Knýblová, ředitelka festivalu

11


Official Selection Jury > Porota Oficiálního výběru Maja Dennhag

MAJA DENNHAG

Maja Denhag grew up in northern Sweden where she was exposed to the Northern lights and magical hours from early age. As a cinematographer, she started working with light as her main source of inspiration. Her first commercials appeared on TV when she was only 20 years old. Her work is characterized by the balance between a realistic portrayal of light and a space left for imagination – whether it is in a documentary or a live-action film. Her first live-action feature film The Heart (Hjärtat, 2018) directed by Fanni Metelius was screened in the section Bright Future at this year’s Rotterdam IFF, at the Gothenburg IFF and also at the Febio Fest in the Czech Republic. <

MAJA DENNHAG

Maja Dennhagová vyrůstala na severu Švédska, kde byla od raného věku vystavena severním světlům a magickým hodinám. Se světlem jako hlavním zdrojem inspirace začala pracovat jako kameramanka. Její první reklamy se objevily v televizi, když jí bylo pouhých dvacet let. Její tvorba se vyznačuje rovnováhou mezi pravdivým zachycením světa a prostorem zanechaným pro představivost – ať už se jedná o dokumentární film nebo hraný film. Její první celovečerní hraný film Srdce (Hjärtat, 2018), v režii Fanni Meteliusové, byl letos uveden v sekci Bright Future na festivalu v Rotterdamu, účastnil se též mezinárodního festivalu filmu v Göteborgu a v České republice mohl být viděn na Febiofestu. <

12


Paul Guilhaume

PAUL GUILHAUME

Paul Guilhaume is a young and talented French cinematographer who graduated from the La Fémis in Paris in 2014. In 2015, his documentary The Lives of Thérèse directed by Sébastien Lifshitz was chosen to the La Quinzaine section in Cannes. Last year, his first feature film Ava (2017) directed by Léa Mysius was chosen to the International Critics’ Week of the Cannes Film Festival and won the Golden Wolf Award at the Montreal Festival of New Cinema and the award for Best Cinematography at the Stockholm Film Festival. His latest work as a cinematographer, Treat Me Like Fire (Joueurs, 2018) directed by Marie Monga and starring Stacy Martin and Tahar Rahim, was included in the Quinzaine section at this year’s Cannes IFF. <

PAUL GUILHAUME

Paul Guilhaume je mladý talentovaný francouzský kameraman, který vystudoval v roce 2014 pařížskou La Fémis. V roce 2015 byl jeho dokumentární film Les Vies de Thérèse (Životy Terezy), pod režií Sébastiena Lifshitze, vybrán do sekce La Quinzaine v Cannes. Jeho první celovečerní hraný film Ava (2017), v režii Léy Mysiusové, byl minulý rok vybrán do sekce Týden kritiky v Cannes, vyhrál Zlatou vlčici na Festivalu nového filmu v Montrealu a cenu za nejlepší fotografii na filmovém festivalu ve Stockholmu. Jeho poslední kameramanský počin, Hráči (Joueurs, 2018) v režii Marie Mongeové, se Stacy Martinovou a Taharem Rahimem v hlavních rolích se účastnil letos sekce Quinzaine v Cannes. <

Santiago Racaj

SANTIAGO RACAJ

Spanish cinematographer Santiago Racaj has more than 25 years of experience in the film industry. His filmography includes dozens or rather hundreds of commercials, a long list of documentaries, music videos and fourteen feature films including the acclaimed film Summer 1993 (Estiu 1993, 2017, dir. Carla Simon Pipó, nominated for the Goya award and winner of the Gaudí and Platino awards for best cinematography), the comedy Can’t Say Goodbye (No sé decir adiós, 2017, dir. Lino Escalera), Magical Girl (dir. 2014, Carlos Vermut, winner of the San Sebastián IFF Golden Shell for the Best film and the Silver Shell for the Best Director) and Wounded (La Herida, 2013, dir. Jonás Trueba). Apart from working as a cinematographer, Santiago Racaj also lectures and leads master classes. <

SANTIAGO RACAJ

Španělský kameraman Santiago Racaj má více než dvacet pět let zkušeností v oboru. Na kontě má desítky či spíše stovky reklamních spotů, dlouhou řadu dokumentárních filmů, videoklipů a čtrnáct celovečerních filmů, mezi nimi oceňované Léto 1993 (2017, rež. Carla Simon Pipó; nominace na cenu Goya, Gaudí a Platino za nejlepší kameru), komedii No sé decir adiós (Nevím jak říct sbohem, 2017, rež. Lino Escalera), Magical Girl (2014, rež. Carlos Vermut; Zlatá mušle za nejlepší film a Stříbrná mušle za nejlepší režii – San Sebastián) nebo La Herida (Zraněná, 2013, rež. Jonás Trueba). Působí také jako lektor a vede lekce práce s kamerou. <

13


Short Film Competition Jury > Porota Krátkometrážní soutěže Denisa Buranová

DENISA BURANOVÁ

Cinematography has been her beloved profession for six years now. She works on live-action films, documentaries and commercials alongside directors such as Iveta Grófová, Mira Fornay, Peter Kerekeš… This year, she won the Slovak film price Slnko v sieti for her feature debut Piata loď directed by Iveta Grófová. The film competed at the 2017 Berlinale in the section Generation and won the Crystal Bear. Her most recent film By a Sharp Knife (Ostrým nožom) directed by Teodor Kuhn will premiere next year. She is already working on more films and other projects. <

DENISA BURANOVÁ

Kamera je jejím milovaným povoláním již šest let. Pracuje na hraných, dokumentárních i reklamních projektech s režiséry jako Iveta Grófová, Mira Fornayová, Peter Kerekeš,… Letos získala slovenskou filmovou cenu Slnko v sieti za kameramanský výkon v jejím debutovém filmu Piata loď v režii Ivety Grófové. Film loni obdržel i Křišťálového medvěda v sekci Generation na filmovém festivalu Berlinále 2017. V příštím roce přijde do kin její další snímek Ostrým nožom v režii Teodora Kuhna. Do budoucna chystá další zajímavé filmové, obrazové a jiné projekty. <

14


Jana Hojdová

JANA HOJDOVÁ

Jana Hojdová was born in Prague into the family of filmmakers. She’s been taking pictures since early childhood, but it was the film camera that won her attention the most. Her bachelor film, The Dream, was nominated for Best Cinematography in Short Film Competition – Camerimage 2015 and in 2016 earned her the Jaroslav Kucera Award given by the Association of Czech Cinematographers. Her documentary Letopis, Petr Hojda (Chronicle, Petr Hojda, 2015) she made about her father was nominated for Best Cinematography in Short Film Competition Ostrava Kamera Oko. In 2017, Jana was hired by the Air Traffic Control of the Czech Republic for shooting spots for the company. She has been working with directors as a cinematographer, but she has also made many author films as a director. <

JANA HOJDOVÁ

Jana Hojdová vyrostla v rodině filmařů. Už od mládí si hrála s fotoaparátem, avšak nejvíce se zamilovala do kamery. Její bakalářský počin Sen byl nominován na cenu za nejlepší kameru v krátkometrážní soutěži festivalu Camerimage 2015 a v roce 2016 byl oceněn Cenou Jaroslava Kučery udělovanou Asociací českých kameramanů. Její dokument Letopis, Petr Hojda (2015), který natočila o svém otci, byl na festivalu Ostrava Kamera Oko v soutěžní kategorii krátkých filmů nominován na cenu za nejlepší kameru. V roce 2017 Janu najalo české Řízení letového provozu, aby pro něj vyrobila reklamní spoty. Během kariéry jako kameramanka spolupracovala s celou řadou režisérů, ale má na kontě také řadu autorských filmů jakožto režisérka. <

Edita Kainrathová

EDITA KAINRATHOVÁ

Edita Kainrathová graduated from the Cinematography Department of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, where she collaborated for instance with Klára Tasovská (Midnight/Půlnoc, 2010) and Martin Jelínek (Entertainment, 2010). After finishing school, she worked with Jiří Mádl on his directorial feature debut To See the Sea (Pojedeme k moři, 2014) which won several awards at various festivals and also the Discovery of the Year Award at the Czech Film Critics’ Awards. Edita is currently collaborating with the Czech Television where she worked on the documentary series Life in the Air (Život ve vzduchu, 2017) and GEN. <

EDITA KAINRATHOVÁ

Vystudovala Katedru kamery na FAMU, kde spolupracovala např. s Klárou Tasovskou (Půlnoc, 2010) nebo s Martinem Jelínkem (Entertainment, 2010). Po studiích natočila s Jiřím Mádlem jeho celovečerní režijní debut Pojedeme k moři (2014), který byl oceněn na několika festivalech a dostal cenu za Objev roku na Cenách české filmové kritiky. V současnosti spolupracuje s Českou televizí, kde se podílela na dokumentárním seriálu Život ve vzduchu (2017) nebo na dokumentárním projektu GEN. <

15


16


Official Selection > Oficiální výběr Gustavo Pessoa AZOUGUE NAZARÉ Azougue Nazareth 18

Tudor Mircea FOTBAL INFINIT Infinite Football Fotbal nekonečno 19

Inti Briones TARDE PARA MORIR JOVEN Too Late to Die Young Pozdě umřít mladý 22

Måns Månsson TOPPEN AV INGENTING The Real Estate Realita 23

Only films that were made after January 1, 2017 and haven’t been screened at any other Czech film festivals may be submitted to the Official Selection competition section. The jury will award the director of photography of the winning picture with the IFF Ostrava Kamera Oko Grand Prix along with 1,000 Euro prize money. The Jury may also award the Special Jury Prize. <

Dominique Chapuis, William Lubtchansky LES QUATRE SŒURS The Four Sisters Čtyři sestry 20

Dominique Colin SIR Pane 21

Do soutěže Oficiální výběr mohou být přihlášeny celovečerní filmy, které vznikly po 1. 1. 2017 a které dosud nebyly promítány na jiném českém filmovém festivalu. Kameraman vítězného filmu v sekci Oficiální výběr obdrží cenu Grand Prix MFF Ostrava Kamera Oko a s ní spojenou odměnu 1000 eur. Porota navíc může udělit Zvláštní cenu poroty. < 17


Gustavo Pessoa

Azougue Nazaré

Brazil > Brazílie, 2018, 80 min. director > režie Tiago Melo DoP > kamera Gustavo Pessoa screenplay > scénář Tiago Melo, Jeronimo Lemos

AZOUGUE NAZARETH

In sugarcane country of north-east Brazil, where Evangelicalism is on the rise, people begin to disappear and other strange things start to happen as maracatu carnival season begins. In Nazaré da Mata, a small town near Recife in the Brazilian state of Pernambuco, young people don’t hold rap battles, but samba battles. The Afro-Brazilian culture of the maracatu, a dance and music spectacle related to carnival with roots in the era of slavery, is in their blood. A local evangelical pastor, however, regards this cultural her-

AZOUGUE NAZARÉ

Na severovýchodě Brazílie, kde se ve velkém pěstuje cukrová třtina a rozmáhá se evangelická církev, se při začátku karnevalové sezóny maracatu zničehonic začnou ve velkém ztrácet lidé a dít podivné věci. V Nazaré da Mata, malém městě poblíž Recife v brazilském spolkovém státě Pernambuco, se mladí lidé neutkávají v rapových bitvách, nýbrž v sambě. Afro-brazilská kultura maracatu, velkolepá taneční a hudební podívaná, vycházející z karnevalů pořádaných v době otroctví, jim totiž 18

Official Selection

Oficiální výběr

cast > hrají Valmir do Côco, Joana Gatis, Mestre Barachinha, Mohana Uchôa contact > kontakt Lucinda Filmes

itage as inspired by the devil: he thinks the people should renounce the maracatu in order to let God in. The film earned the director Tiago Melo the Bright Future Award at IFF Rotterdam 2018. <

proudí v žilách. Místní evangelický pastor však tuto tradici přisuzuje ďáblu. Zastává názor, že by se jí lidé měli vzdát, aby mohli přijmout Boha. Film vynesl režisérovi Tiagovi Melovi cenu v kategorii Bright Future na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu 2018. <

Gustavo Pessoa’s selected filmography > vybraná filmografie 2018 Azougue Nazaré 2016 Dam (Represa) O Delírio é a Redenção dos Aflitos


Tudor Mircea

Fotbal Infinit

Romania > Rumunsko, 2018, 70 min. director > režie Corneliu Porumboiu DoP > kamera Tudor Mircea

INFINITE FOOTBALL

“Last fall, a good childhood friend of mine, Florin, told me that his brother, Laurenţiu, invented a new sport by changing the rules of the football game. One month later I went to my hometown, Vaslui, with a small film crew, to learn more about the new sport...” Corneliu Porumboiu The film’s protagonist is Laurenţiu Ginghină, Corneliu’s eccentric childhood friend tells the director his life story of how an accident during a football match shattered both his foot and his dreams. The unfortunate event led him to re-invention of

FOTBAL NEKONEČNO

„Loni na podzim se mi dobrý kamarád z dětství, Florin, zmínil, že jeho bratr Laurenţiu vymyslel nový sport tím, že změnil pravidla fotbalu. Měsíc nato jsem zajel do svého rodného města Vaslui s malým štábem, abych se o tom novém sportu dozvěděl víc...“ Corneliu Porumboiu. Protagonistou filmu je Corneliův excentrický přítel z dětství, Laurenţiu Ginghină, který s režisérem rozpráví o tom, jak si jednou během fotbalového utkání poranil nohu a přišel tak o své sny. Ta nešťastná událost ho dovedla až k vy-

cast > hrají Laurenţiu Ginghină, Corneliu Porumboiu contact > kontakt MK2, mk2films.com

Tudor Mirecea´s selected filmography > vybraná filmografie 2015 Comoara 2013 Când se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism 2012 Rocker 2012 Blutsbrüder teilen alles 2010 Morgen 2008 Megatron 2003 Corps et âmes

football, with new rules that could make the popular sport both less violent and more spectacular. Althoug the dialogues were not prepared, the discussions that switch from football to deeper meanings of life, provide many moments of nice deadpan humour and unpredictable punchlines. <

nalezení nových pravidel fotbalové hry, díky nimž by populární sport mohl být méně násilný a poutavější. Ačkoli dialogy nebyly předem připraveny, diskusi, která se od fotbalu stočí až k hlubším tématům, jako je smysl života, špikují okamžiky suchého humoru a nečekané hlášky. <

Oficiální výběr

Official Selection

19


Dominique Chapuis, William Lubtchansky

Les quatre sœurs

France > Francie, 2017, 274 min. director > režie Claude Lanzmann DoP > kamera Dominique Chapuis, William Lubtchansky screenplay > scénář Claude Lanzmann cast > hrají Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman, Hanna Marton contact > kontakt Arte France

THE FOUR SISTERS

“These four women allow us to grasp the glowing core of what is most tragic and most noble in the human condition, and to me, this is more important than ever today.” Claude Lanzmann Ruth Elias from Ostrava, Czechoslovakia; Paula Biren from Lodz, Poland; Ada Lichtman from further south in Krakow; and Hannah Marton from Cluj, or Kolozsvár, in Transylvania: Four Jewish women, witnesses and survivors of the most insane and pitiless barbarism, and who, for that reason alone, but for many others also, deserve to be inscribed forev-

ČTYŘI SESTRY

„Tyto čtyři ženy nám umožňují uchopit žhavé jádro toho, co je na člověku nejtragičtější a co nejušlechtilejší, a to je dnes důležitější než kdy jindy.“ Claude Lanzmann Ruth Eliasová z Ostravy, Československo; Paula Birenová z Lodž, Polsko; Ada Lichtmanová z dalšího jihu Krakova; a Hannah Martonová z Kluže, čili Kolozsváru, v Transylvánii: Čtyři židovské ženy, svědkyně přeživší nejšílenější a nelítostné barbarství, které si právě z toho důvodu, ale i z mnoha dalších, zaslouží být navždy zapsány 20

Official Selection

Oficiální výběr

Dominique Chapuis´s selected filmography > vybraná filmografie 2001 Se souvenir des belles choses / Les Fantômes de Louba / Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures 1999 Les gens qui s’aiment 1985 Shoa 1983 Rue cases nègres

er into the memory of humankind. What they have in common, beside the specific horrors to which each of them were subjected, is a searingly sharp, almost-physical intelligence, which rejects all pretense or faulty reasoning. In a word, idealism. Filmed by Claude Lanzmann during the preparation of what would become Shoah, each of these four extraordinary women deserved a film in their own right, to fully illustrate their exceptional fiber, and to reveal through their gripping accounts four little-known chapters of the extermination. < do paměti lidstva. Kromě oněch příšerných hrůz, kterým byly všechny vystaveny, mají společnou ostře pronikavou, až téměř fyzickou inteligenci, která odvrhuje veškeré předstírání a pomýlené, nepodložené úvahy. Jedním slovem, idealismus. Materiál natočil Claude Lanzmann, když připravoval dokument Šoa. Každá z těchto čtyř mimořádných žen si však zaslouží mít svůj vlastní film, jenž by plně postihl jejich výjimečné osobnosti a vydal – prostřednictvím jejich působivých výpovědí – čtyři málo známé kapitoly z vyhlazování. <

William Lubtchansky’s selected filmography > vybraná filmografie 2009 36 vues du Pic Saint Loup 2007 The Duchess of Langeais 1985 Shoa 1984 Class Relations 1981 La femme d’à côté / Le Pont du Nord 1980 Every Man for Himself 1976 Duelle 1972 Pourquoi Israel 1966 Elsa la rose


Dominique Colin

Sir

India, France > Indie, Francie, 2018, 99 min. director > režie Rohena Gera DoP > kamera Dominique Colin Screenplay > scénář Rohena Gera

SIR

Ratna, who became a widow aged nineteen when her husband died two months after their arranged marriage, goes to Mumbai to work as domestic livein help with Ashwin, a man from a wealthy family. Although Ashwin seems to have it all, Ratna can sense that he has given up on his dreams and is somewhat lost… On the other hand, Ratna who seems to have nothing, is full of hope and works determinedly towards her dream. As these two worlds collide and the two individuals connect, the barriers between them seem only more insurmountable…

PANE

Ratna, která ovdověla v devatenácti letech, kdy její manžel zemřel dva měsíce po sjednaném sňatku, odejde do Bombaje pracovat jako domácí služka k Ashwinovi, muži z bohaté rodiny. Ačkoli se může zdát, že Ashwin má vše, Ratna cítí, že se vzdal svých snů a je tak nějak ztracený. Na druhou stranu, Ratna, která v podstatě nemá nic, je plná naděje a odhodlaně pracuje na splnění svého snu. Jak na sebe jejich různé světy vzájemně narážejí a postupně mezi nimi vzniká vztah, bariéry se zdají být ještě nepřekonatelnější.

cast > hrají Vivek Gomber, Tillotama Shome contact > kontakt MK2, mk2films.com

Dominique Colin’s selected filmography > vybraná filmografie 2017 Alibi.com 2015 Sangaïlé 2014 Le système de Ponzi 2009 Les Beaux Gosses 2002 L’Auberge espagnole

Although the film was entirely shot in Mumbai, a city of the Bollywood cinema industry, it cannot be further from its cinametic know how. The director chose to provide a modern, more sober point of view, one that went beyond the Indian cinema flamboyant style. <

Přestože se film celý natáčel v Bombaji, městě bollywoodského filmového průmyslu, je na hony vzdálený jeho kinematografickému stylu. Režisérka se rozhodla pro soudobý a střídmější pohled, který by překonal okázalý styl indických filmů. <

Oficiální výběr

Official Selection

21


Inti Briones

Tarde para morir joven

Chile, Brazil, Argentina, Netherlands, Qatar > Chile, Brazílie, Argentina, Nizozemsko, Katar 2018, 110 min. director > režie Dominga Sotomayor screenplay > scénář Dominga Sotomayor DoP > kamera Inti Briones

TOO LATE TO DIE YOUNG

During the summer of 1990 in Chile, a small group of families lives in an isolated community right below the Andes, building a new world away from the urban excesses, with the emerging freedom that followed the recent end of the dictatorship. In this time of change and reckoning, 16-year-old Sofía and Lucas, and 10-year-old Clara, neighbours in this dry land, struggle with parents, first loves, and fears, as they prepare a big party for New Year’s Eve. They may live far from the dangers of the city, but not from those of nature.

POZDĚ UMŘÍT MLADÝ

Děj filmu se odehrává v létě roku 1990 v Chile, kde několik rodin žije v izolované komunitě na úpatí And a společně ve svobodě, kterou přinesl pád diktatury, buduje nový svět daleko od městského plýtvání. V této době plné změn a vyrovnávání účtů se sousedé z této vyprahlé země, šestnáctiletí Sofía a Lucas a desetiletá Clara, během příprav na velkou novoroční oslavu musí potýkat s rodiči, prvními láskami a strachem. Možná jsou daleko od nástrah města, ale nástrahám přírody neuniknou. 22

Official Selection

Oficiální výběr

cast > hrají Demian Hernández, Antar Machado, Magdalena Tótoro contact > kontakt Stray Dogs, lison@stray-dogs.com

Too Late to Die Young is a coming of age story, of both the young characters and a society– Chile, in a country that was aching after dictatorship. The film explores the uneasy relationship between generations, classes: to capture the wisdom of children and the foolishness of adults, the strange melancholy of growing up. An exploration of an open and free form, close to the nature near the mountains, away from borders and definitions. <

Pozdě umřít mladý je příběh o dospívání jak postav, tak i společnosti v Chile, která stále trpí následky diktatury. Film zkoumá napjaté vztahy mezi odlišnými generacemi a společenskými třídami, snaží se zachytit moudrost dětí, pošetilost dospělých a melancholii, kterou přináší dospívání. Zobrazuje volný a svobodný život v přírodě na úpatí hor, daleko od všech hranic a definicí. <

Inti Briones’s selected filmography > vybraná filmografie 2017 Vazante 2017 O Crime da Gávea 2016 Aquí no ha pasado nada 2014 Las niñas Quispe Matar a un hombre 2013 El Verano de los Peces Voladores 2012 La Noche de enfrente 2009 Ilusiones Ópticas


Måns Månsson

Toppen av ingenting

Sweden, Great Britain > Švédsko, Velká Británie, 2018, 88 min. director > režie Axel Petersén, Måns Månsson DoP> kamera Måns Månsson screenplay > scénář Axel Petersén

THE REAL ESTATE

After a life of decadence and living abroad on monthly allowances, 68-year-old Nojet inherits an apartment building from her father who has just died, and returns home to Stockholm, which is in the middle of a housing crisis. Inspecting the building for the first time, Nojet meets with several tenants and discovers that the apartments on the 7th floor are all under illegal black market contracts. She brings this up with Chris, her nephew and manager of the building. He denies any fraud, but asks Nojet to show some

REALITA

Po dekadentním životě stráveném v zahraničí zdědí po svém zesnulém otci osmašedesátiletá rentiérka Nojet činžovní dům a vrací se domů do Stockholmu, který se potýká s bytovou krizí. Při první prohlídce budovy pozná Nojet několik nájemníků a zjistí, že všechny byty v sedmém patře jsou pronajímány na černo. Konfrontuje tedy správce budovy, svého synovce Chrise. Ten jakékoliv podvody popírá, avšak žádá Nojet o shovívavost s chudými nájemníky, kteří kvůli situaci na trhu nemají kam jít.

cast > hrají Léonore Ekstrand, Christer Levin, Christian Saldert, Olof Rhodin, Carl Johan Merner, Don Bennechi contact > kontakt The Match Factory

Måns Månsson’s selected filmography > vybraná filmografie 2016 The Yard 2014 Stranded in Canton 2012 Roland Hassel 2009 Mr. Governor

empathy with the poor tenants, who have no other place to go due to the tough housing market. Disillusioned and clueless Nojet seeks help from Lex, the family lawyer, who only sees two options: keep the building as it is, or sell. Either way a fast turnaround is needed. <

Bezradná a iluzí zbavená Nojet se obrátí na rodinného právníka Lexe, který vidí pouze dvě možnosti: ponechat budovu tak, jak je, anebo ji prodat. Tak jako tak je potřeba jednat rychle. <

Oficiální výběr

Official Selection

23


24


Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž David Hofmann CUKR A SŮL Sugar and Salt 26

Matěj Piňos GARÁŽ Garage 27

Šimon Dvořáček REKONSTRUKCE Reconstruction 30

Tomáš Kotas ZASPAĆ 31

The jury of the Short Film Competition will award the director of photography of the winning picture with the Ostrava Kamera Oko Prize for best film in Short Film Competition. The Jury may also award the Special Jury Prize. <

Filip Rejč I’M SO TIRED OF BEING ALONE 28

Radka Šišuláková MAGIC MOMENTS 29

Kameraman vítězného filmu v sekci Krátkometrážní soutěž obdrží Cenu Ostrava Kamera Oko za nejlepší kameru. Porota navíc může udělit Zvláštní cenu poroty. <

25


David Hofmann

Cukr a sůl

Czech Republic > Česko, 2018, 19 min. director > režie Adam Martinec DoP > kamera David Hofmann screenplay > scénář Adam Martinec

DAVID HOFMANN

David Hofmann was born in Ostrava. He discovered film and photography thanks to a skateboard community of which he was a member since childhood. He studies cinematography at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and he focuses on live-action and documentary films and commercials. He was the director of photography of Adam Martinec’s Sugar and Salt (Cukr a sůl) which will be screened at the prestigious San Sebastián IFF. <

DAVID HOFMANN

David Hofmann se narodil v Ostravě. K filmu a fotografii se dostal prostřednictvím skateboardové komunity, ve které se pohyboval od dětství. Studuje obor kamera na pražské FAMU, věnuje se natáčení hraných a dokumentárních filmů i reklamní tvorbě. V současnosti se jako kameraman podílel na filmu režiséra Adama Martince Cukr a sůl, který bude uveden na prestižním filmovém festivalu v San Sebastiánu. <

26

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

cast > hrají Jan Kyják, Marek Majnuš, Leoš Noha, Karel Martinec, Luboš Velička contact > kontakt FAMU, alexandra.hroncova@famu.cz

SUGAR AND SALT

A group of friends arrives as every year to a remote and secluded place to „celebrate their friendship“. Now they’re arriving for the 36th time, but this year is going to different that those before. Staňa lost his battle with cancer and for the first time ever there are only five friends. In a nature blooming in spring they kill a lamb with their own hands and drink to Staňa’s memory. One of them, Dalibor, has a secret which he does not want to share. <

CUKR A SŮL

Na odlehlou samotu přijíždí skupina kamarádů, stejně jako každý rok „oslavit své přátelství“. Třicátý šestý ročník je ale jiný. Staňa nevyhrál boj s rakovinou a poprvé je jich tak o jednoho méně. V jarní, ožívající krajině, porazí vlastníma rukama beránka a připijí si na Staňovu památku. Jeden z nich, Dalibor, má ale tajemství, se kterým se nikomu nesvěřil. <

David Hofmann’s selected filmography > vybraná filmografie 2018 Cukr a sůl / 128 tisíc 2017 Život na špičkách / Lazaři / Metro / Leo / Tradice 2016 Co jsme my, budete i vy / Sídlisková poviedka / Hel / Adnan 2015 Nemusíš s láskou, stačí s citem


Matěj Piňos

Garáž

Czech Republic > Česko, 2018, 6 min. director > režie Luboš Rezler, Matěj Piňos DoP > kamera Matěj Piňos screenplay > scénář Luboš Rezler, Matěj Piňos

MATĚJ PIŇOS

Matěj Piňos is currently finishing his bachelor’s degree at the Cinematography Department of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. During his studies, he has already made dozens of short films. As a cinematographer, he worked for instance on the documentary Circus Rwanda (dir. Michal Varga, screened at IFF Karlovy Vary). At the moment, he’s filming a feature documentary for HBO and preparing his live action feature debut as a DoP. <

MATĚJ PIŇOS

Matěj Piňos právě dokončuje bakalářský program na katedře kamery na FAMU. Již předtím vystudoval filmovou školu ve Zlíně. Během studia natočil desítky krátkých filmů. Jako kameraman se podílel např. na dokumentu Circus Rwanda (rež. Michal Varga, který byl na MFF KV). Momentálně natáčí celovečerní dokument pro HBO. Svůj hraný debut jako kameraman teprve chystá. <

cast > hrají Magdalena Hradecká, Daniel Kadlec, Patrik Plešinger contact > kontakt FAMU, alexandra.hroncova@famu.cz

Matěj Piňos’s selected filmography > vybraná filmografie 2019 Home, sleep Home (in postproduction) / Morava, krásná zem III. (in postproduction) 2018 Dezertér / Circus Rwanda

GARAGE (DREAM)

In August 2017, Zdeněk H. kidnapped two teenagers and locked them in a garage. The film explores the inner world of the garage where a different set of rules applies. The film’s visual and the sound dramaturgy reflect the timelessness and hopelessness of the situation the teenagers find themselves in. Jana and Dan have nothing else left than to escape in their thoughts… <

GARÁŽ (SEN)

V srpnu 2017 unesl Zdeněk H. dvojici teenagerů a věznil je v garáži. Snímek se soustředí na vnitřní svět garáže, kde jsou nastavena jiná pravidla. Vizuální stránka spolu se zvukovou dramaturgií odráží bezčasí a bezvýchodnost situace, ve které se dvojice nachází. Janě a Danovi nezbývá nic jiného, než utíkat ven jen ve svých myšlenkách... <

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

27


Filip Rejč

I’m So Tired of Being Alone

Czech Republic > Česko, 2017, 28 min. director > režie Jakub Jirásek screenplay > scénář Jakub Jirásek DoP > kamera Filip Rejč

FILIP REJČ

Filip Rejč is currently finishing his master’s degree at the Cinematography Department of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, where he began his studies in 2012. During his school years, he served as the director of photography on 25 short films and partly one feature film. He has a long-running collaboration with several directors – with Anna Lyubynetska, he made the film Kyiv Moscow (Kyjev Moskva) which won the Czech Lion Award for the Best Student Film in 2017. He also works with directors Martin Kuba, Luka Djikanovič (currently

FILIP REJČ

Od roku 2012 studentem FAMU, kde v současné době dokončuje magisterský obor Katedry kamery. Během studií natočil jako hlavní kameraman 25 krátkých filmů a zčásti i jeden celovečerní. Spolupracuje stabilně s několika režiséry, s režisérkou Annou Lyubynetskou natočil film Kyjev Moskva, který vyhrál v kategorii studentský film cenu Český lev za rok 2017. Spolupracuje dále s režiséry Martinem Kubou, Lukou Djikanovičem, se kterým momentálně připravuje celovečerní debut, a s Jakubem Jiráskem, 28

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

cast > hrají Jolana Humpálová, Louise Traore, Nikolas Tušl contact > kontakt FAMU, alexandra.hroncova@famu.cz

Filip Rejč’s selected filmography > vybraná filmografie 2018 “24” 2017 Láska veliká 2016 Kill Me If I Fall Asleep / Kyjev Moskva / Lev, antilopa a krásná blondýna / Road-Movie 2015 Odjezd 2014 Vlčí dcera / Nohejbal 2013 Blouznivci: Podkrkonoší 2012 Most/ Setkání

I’M SO TIRED OF BEING ALONE

working on his feature debut) and Jakub Jirásek, who directed the screened film I’m So Tired of Being Alone. Apart from films, he also made several music videos (e.g. for the band Cold Cold Nights or singer Thom Artway) and commercials (e.g. for the Světozor Cinema and Radio Wave). <

A 23-year old secretly gay man reunites with his former best friend whom he platonicaly loves. It is difficult for them to catch up, even more when a friend of the main character joins them unexpectedly for a trip to the country side. She desires to take a break from her premature role of a wife and mother. The atmosphere of the ending summer brings them to try and resolve their long lasting feeling of solitude before they return back to their homes and daily routines… <

který je rovněž autorem uvedeného snímku I’m So Tired of Being Alone. Kromě filmové práce má za sebou rovněž několik videoklipů (např. pro kapelu Cold Cold Nights či zpěváka Thoma Artwaye) a reklamních spotů (např. kampaň pro Kino Světozor či Radio Wave) <

Třiadvacetiletý nepřiznaný gay se po dlouhé době setká se svým někdejším nejlepším přítelem, do kterého je platonický zamilovaný. Ukazuje se, že na ochladlé přátelství je těžké navázat. Kamarádka hlavní postavy se k nim připojí na výlet na venkov. Ráda by si odpočinula od své předčasné role matky a manželky. Podaří se trojici postav vyřešit svůj dlouhodobý pocit osamělosti dřív, než se opět vrátí do rutin svých městských životů? <

I’M SO TIRED OF BEING ALONE


Radka Šišuláková

Magic Moments

Slovakia > Slovensko, 2017, 20 min. director > režie Martina Buchelová DoP > kamera: Radka Šišuláková screenplay > scénář Martina Buchelová, Marína Mlkvá

RADKA ŠIŠULÁKOVÁ

Radka Šišuláková graduated in cinematography from the Academy of Performing Arts in Bratislava. In her work, she focuses predominantly on documentary films. In recent years, she worked on the documentary Sunrise Hotel (Hotel Úsvit, 2016, dir. Mária Rumanová) and graduate live-action films Magic Moments (2017, dir. Martina Buchelová) and Husband Ján and Family (Manžel Ján s rodinou, dir. Pavol Čižmár). Her most recent projects are the documentary My Unknown Soldier (Môj neznámy vojín, 2018, dir. Anna Kryvenko) and Martina Buchelová’s graduate film Who Wants to be a Hero (Kto chce byť hrdina). <

RADKA ŠIŠULÁKOVÁ

Absolventka Kameramanské tvorby na VŠMU. Ve své tvorbě se věnuje především dokumentárním filmům. V uplynulých letech spolupracovala na dokumentu Hotel Úsvit (2016, rež. Mária Rumanová) a absolventských hraných filmech Magic Moments (2017, rež. Martina Buchelová) a Manžel Ján s rodinou (rež. Pavol Čižmár). Nejčerstvějšími projekty, na nichž se podílela, jsou dokumentární snímek Můj neznámý vojín (2018, rež. Anna Kryvenko) a absolventský film Martiny Buchelovej, Kto chce byť hrdina. <

cast > hrají Michaela Kostková, Mia Sofia Arpášová, Ján Pavúr, Zvonko Lakčevič, Sára Miklášová contact > kontakt FTF VŠMU, festivals@vsmu.sk

Radka Šišuláková’s selected filmography > vybraná filmografie 2017 Magic Moments 2016 Manžel Ján s rodinou /Hotel Úsvit / Proti srsti

MAGIC MOMENTS

Their parents are working hard so the sisters have to take care of themselves. “Why are we walking on the grass?” “To step into a shit and find some luck.” A story about two sisters who are lucky because they have each other. <

MAGIC MOMENTS

Rodiče těžce pracují a sestry se o sebe prakticky starají samy. „Prečo ideme po tráve?“ „Aby sme stúpili do hovna a mali šťastie.“ Příběh o dvou sestrách, které mají štěstí, protože mají jedna druhou. <

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

29


Šimon Dvořáček

Rekonstrukce

Czech Republic > Česko, 2018, 18 min. director > režie Jiří Havlíček, Ondřej Novák DoP > kamera Šimon Dvořáček screenplay > scénář Jiří Havlíček, Ondřej Novák

ŠIMON DVOŘÁČEK

Šimon Dvořáček was born in Prague in 1988. He studied Photography and New Media at the Graphic High School in Prague. In 2010, he began his studies at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague where he’s currently finishing his degree at the Cinematography Department. In collaboration with theatre director Petra Tejnorová, he premiered their live cinema project Innocence (Nevina) in 2015. As a cinematographer, he worked on the Czech-Austrian co-produced film Menandros & Thaïs (2016, dir. Ondřej Cikán, Antonín Šilar).

ŠIMON DVOŘÁČEK

Šimon Dvořáček se narodil v Praze v roce 1988. Na střední odborné škole grafické Hellichova vystudoval obor Fotografie a nová média. V roce 2010 nastoupil na pražskou FAMU, kde nyní ukončuje magisterské studium na katedře kamery. Během studia spolupracoval jako kameraman na krátkometrážních, dokumentárních i celovečerních filmech. S divadelní režisérkou Petrou Tejnorovou uvedl v roce 2015 premiéru live cinema projektu Nevina. Jako kameraman se podílel na česko-rakouské koprodukci antického filmu 30

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

cast > hrají Jaroslav Květoň, Simon Baláž, Marek Svoboda, Roman Bílý, Leon Miko, Roman Horváth a další contact > kontakt MasterFilm, dagmar@masterfilm.cz

Šimon Dvořáček’s selected filmography > vybraná filmografie 2018 Rekonstrukce 2017 Všechno bude fajn 2016 Menandros &Thaïs / Černý dort 2015 Kmeny / Nevina 2014 Slovensko 2.0 / Smyčka 2013 Post Belum – Ráno / Ahoj mám se dobře!

RECONSTRUCTION

Recently he finished work on the feature live-action film Everything’s Gonna Be Fine (Všechno bude fajn, 2017) directed by Robin Kvapil and produced by Čestmír Kopecký. He also worked on some documentaries that are still in production or development such as Summer Ice-Hockey (Letní hokej, dir. Rozálie Kohoutová and Tomáš Bojar), The Sound is Innocent (dir. Johana Švarcová), The Satanic Girls (dir. Bohdan Bláhovec), Lust for Life (The Tap Tap –Postiženi muzikou, dir. Radovan Síbrt) and Every Minute of Life (Každá minuta života, dir. Erika Hníková). <

Olda (17) is an accused waiting for his trial in a detention centre for juveniles. The monotone prison life is gradually intertwined with memories of a police reconstruction. It took one summer night for the holiday boredom to turn into a cruel fun that resulted in death. However, his memory is just as imperfect and incomplete as the effort to understand the unreasonable violence. <

Menandros & Thaïs (2016, rež. Ondřej Cikán, Antonín Šilar). V současné době dokončil celovečerní hraný film Všechno bude fajn (2017) režiséra Robina Kvapila a producenta Čestmíra Kopeckého. Pracoval na několika dokumentárních filmech, které jsou stále v produkci, nebo ve stadiu vývoje. Např. Letní hokej (rež. Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar), The Sound is Innocent (rež. Johana Švarcová), The Satanic Girls (rež. Bohdan Bláhovec), The Tap Tap – Postiženi muzikou (rež. Radovan Síbrt), Každá minuta života (rež. Erika Hníková). <

Olda (17) je obviněný, který čeká na soud ve vazební věznici pro mladistvé. Do jednotvárného vězeňského života se postupně prolínají vzpomínky na policejní rekonstrukci. Prázdninová nuda se během jedné letní noci proměnila v krutou zábavu, která skončila smrtí. Paměť je však stejně nedokonalá a neúplná, jako snaha porozumět bezdůvodnému násilí. <

REKONSTRUKCE


Tomáš Kotas

Zaspać

Czech Republic > Česko, 2018, 4 min. director > režie Tomáš Kotas DoP > kamera Tomáš Kotas screenplay > scénář Kristýna Večeřová

TOMÁŠ KOTAS

As a student interested in photography and trying to prepare for a career in architecture, Tomáš Kotas took an unintended turn and ended up in the world of film. After finishing engineering school in Liberec, he studied in Zlín and later relocated do Prague. He collaborated with several young directors on projects filmed in the Czech Republic and overseas. After two years of travelling, he went to the FAMU in Prague where he’s broadening his experience and looking for another collaboration opportunities in the Czech film community. <

TOMÁŠ KOTAS

Jako fotografující školák, ve snaze připravit se na kariéru architekta, se neplánovaně vydal cestou filmu. Po dokončení stavební školy v Liberci nastoupil do Zlína, odkud vzápětí utekl do Prahy. Navázal spolupráci s několika mladými režiséry, se kterými natáčel v Čechách i za oceánem. V Praze, po dvou letech cestování, nastoupil na pražskou FAMU, kde zoceluje svoje zkušenosti a navazuje další spolupráce v komunitě českého filmu. <

cast > hrají Kristián Malý contact > kontakt FAMU, alexandra.hroncova@famu.cz

Tomáš Kotas’s selected filmography > vybraná filmografie 2018—19 Akvanaut (in production) 2018 Zaspać 2017 O / Moje vojna / Dobrý film 2016 Pytlák 2015 Postmarked 2014 Kuře

ZASPAĆ

Zaspać is a film mosaic telling the story of a boy from a Polish travelling circus family. His grandmother tells him about death so he can overcome his fears. <

ZASPAĆ

Zaspać je mozaikou vyprávějící příběh ze života kluka rodu polských kočovných cirkusáků. Jeho babička mu vyprávěla o smrti, aby se přestal bát. <

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

31


32


The Portrait of a Lady > Portrét dámy Sean Porter 20TH CENTURY WOMEN Ženy 20. století 35

Peter Zeitlinger AGNÈS GODARD – INTERVIEW 35

Bradford Young ARRIVAL Příchozí 35

Hans Fromm BARBARA 37

Franz Rath DIE BLEIERNE ZEIT Marianne and Juliane Olověná doba 37

Franz Planer, Philip H. Lathrop BREAKFAST AT TIFFANY’S Snídaně u Tiffaniho 37

Mario Tosi CARRIE 39

Dušan Husár DOMESTIK Domestique 39

Guillermo Navarro JACKIE BROWN 39

Norbert Hudec NINA 41

Tonino Delli Colli ONCE UPON A TIME IN THE WEST Tenkrát na Západě 41

Stuart Dryburgh THE PORTRAIT OF A LADY Portrét dámy 41

Adrian Biddle THELMA AND LOUISE Thelma a Luise 43

Bedřich Baťka TŘICET JEDNA STUPŇŮ VE STÍNU Ninety Degrees in the Shade 43

Jan Čuřík ŽIŽKOVSKÁ ROMANCE Suburban Romance 43

33


34

The Portrait of a Lady

Portrét dámy

Arrival

Agnès Godard – interview

20th Century Women


Sean Porter

20th Century Women USA, 2016, 119 min. director > režie Mike Mills DoP > kamera Sean Porter screenplay > scénář Mike Mills cast > hrají Elle Fanning, Alia Shawkat, Laura Wiggins, Annette Bening, Billy Crudup, Greta Gerwig contact > kontakt Park Circus, sandra.kinahan@parkcircus.com

Peter Zeitlinger

Agnès Godard – interview Czech Republic > Česko, 2017, 17 min. director > režie Jakub Felcman DoP > kamera Peter Zeitlinger visual concept > vizuální koncept Peter Zeitlinger contact > kontakt Kamera Oko, jakub@filmfestivalostrava.com

Bradford Young

Arrival

USA, 2016, 117 min. director > režie Denis Villeneuve DoP > kamera Bradford Young screenplay > scénář Eric Heisserer cast > hrají Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O’Brien a další contact > kontakt Falcon, nejedla@falcon.cz

20TH CENTURY WOMEN

A celebration of the complexity of women, growing up, cultural changes and the rebellion of the 1970s. One of the main roles is played by the beautiful Elle Fanning. This humorous and kind-hearted film tells the story of a single mother raising an adolescent son in Santa Barbara. To share the burden of upbringing, she joins forces with two free thinking young ladies – a punk artist named Abbie and a provocative teenager named Julie. <

AGNÈS GODARD – INTERVIEW

Last year, during the Cinematographers’ days, Agnès Godard, French cinematographer and longterm collaborator of the renowned French director Claire Denis, led a masterclass and a workshop in the French Institute in Prague. On this occasion, she granted us an interview in which she discussed the experience gained while shooting with Wim Wenders and Claire Denis. It needs to be mentioned that Agnès Godard won the César Award for Claire Denis’s Good Work (Beau Travail) and their last film Let the Sunshine In (Un beau soleil intérieur) starring Juliette Binoche opened last year’s Cannes Film Festival. <

ARRIVAL

Linguist Louise Banks tries to make the world understand that aliens do not need to come to Earth as enemies, but can share new knowledge with humanity. The fate of the planet is in the hands of a woman who tries to decipher this knowledge and subsequently steer the male-controlled governments and armies towards the right decision. <

ŽENY 20. STOLETÍ

Oslava komplikovanosti žen, dospívání, kulturních proměn a revolty 70. let V jedné z titulních rolí zde vystupuje půvabná Elle Fanningová. Zábavný a srdečný film, který pojednává o svobodné matce vychovávajícího adolescentního syna v Santa Barbaře. Aby nebyla na výchovu opravdu sama, přizve dvě volnomyšlenkářské mladé dámy – punkovou umělkyni Abbie a provokativní teenagerku Julii. <

AGNÈS GODARD – INTERVIEW

Agnès Godardová, francouzská kameramanka a dlouholetá spolupracovnice významné francouzské režisérky Claire Denisové, vedla minulý rok ve Francouzském institutu v Praze masterclass a workshop během Kameramanských dnů, při této příležitosti nám poskytla interview, v němž mluví o svých zkušenostech z natáčení s Wimem Wendersem a Claire Denisovou. Nutno zmínit, že v roce 2001 obdržela Césara za Krásnou práci v režii Claire Denisové, jejich poslední společný film Vnitřní slunce (Un beau soleil intérieur) s Juliette Binocheovou v hlavní roli, otevřel minulý rok festival v Cannes. <

PŘÍCHOZÍ

Lingvistika Louise Banksová přináší světu pochopení, že mimozemšťané nemusejí na zem přicházet pouze jako nepřátelé, ale také se snahou dovést lidstvo k novému poznání. Život celé planety zde leží v rukou ženy, která se snaží toto učení rozluštit a následně přimět mužskou politickou a vojenskou nadvládu ke správnému rozhodnutí. <

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

35


36

The Portrait of a Lady

Portrét dámy

Breakfast at Tiffany’s

Die bleierne Zeit

Barbara


Hans Fromm

Barbara

Germany > Německo, 2012, 101 min. director > režie Christian Petzold DoP > kamera Hans Fromm screenplay > scénář Christian Petzold cast > hrají Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Deniz Petzold, Jasna Fritzi Bauer a další contact > kontakt Goethe-Institut Prag, tomas.fridrich@goethe.de

Franz Rath

Die bleierne Zeit Germany (BRD) > Německo (SRN) 1981, 106 min. director > režie Margarethe von Trotta DoP > kamera Franz Rath screenplay > scénář Margarethe von Trotta cast > hrají Jutta Lampe, Barbara Sukowa, Rüdiger Vogler, Doris Schade, Luc Bondy, Julia Biedermann contact > kontakt Goethe-Institut Prag, tomas.fridrich@goethe.de

Franz Planer Philip H. Lathrop

Breakfast at Tiffany’s

USA, 1961, 115 min. director > režie Blake Edwards DoP > kamera Franz Planer, Philip H. Lathrop screenplay > scénář George Axelrod cast > hrají Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal, Patricia Neal, Martin Balsam contact > kontakt Park Circus, info@parkcircus.com

BARBARA

Meticulous German physician Barbara and the insecure times of the beginning of the 1980s. The frightened atmosphere of the German Democratic Republic clashes with the resilience of the main heroine. The film characters talk to each other with distance required by these gloomy times that hold the people who live in them hostage. The film full of masterfully composed scenes strictly united in one compatible whole was directed by Christian Petzold. <

MARIANNE AND JULIANE

Even a woman can be a terrorist. Director Margarethe von Trotta draws inspiration from the memories of Christiane Ensslin, the older sister of Gudrun Ensslin - the co-founder of the German far-left militant group Red Army Faction. The story of the two sisters reflects the aggression of the 1980s and also the grievousness of post-war Germany as it also shows the sisters’ adolescence marked by a strict evangelical upbringing. The director masterfully portrays the roots of German leftist terrorism – traumas caused by families and school and the suppression of the Nazi past. <

BREAKFAST AT TIFFANY’S

Young, beautiful and emancipated New Yorker Holly Golightly dreams a rather careless dream of a brighter future. But so far, she has to live only from “allowances on cabs and dresses” from her suitors. Her plans are shattered when she meets a writer named Paul who moves into her building… This iconic film by Hollywood director Blake Edwards and screenwriter George Axelrod stars the irresistibly fragile Audrey Hepburn. Composer Henry Mancini won two Academy Awards for his work on this film – for the score and the song Moon River. <

BARBARA

Precizní německá lékařka Barbara a nejistá doba počátku 80. let. Vystrašená atmosféra Německé demokratické republiky se snoubí s nezlomností hlavní hrdinky. Postavy k sobě promlouvají s odstupem, jenž vyžadují tato skličující léta, z jejichž hranic je těžké uniknout. Mistrovsky komponované scény přísně sjednocené v jeden kompatibilní celek v režii Christiana Petzolda. <

OLOVĚNÁ DOBA

I žena může být teroristkou. Margarethe von Trottová se ve svém filmu inspirovala paměťmi Christiane Ensslinové, starší sestry Gudrun Ensslinové, jež byla spoluzakladatelkou levicové teroristické organizace RAF (Frakce Rudé armády). Příběh dvou sester ukazuje agresi 80. let a současně tíživost doby poválečného Německa, vrací se totiž také do časů jejich dospívání ovlivněného striktní evangelickou výchovou. Režisérka tak bravurně poukazuje na kořeny, z nichž německý levicový terorismus povětšinou vycházel – traumata způsobená rodinnou i školní výchovou, stejně jako potlačování nacistické minulosti. <

SNÍDANĚ U TIFFANYHO

Mladá, půvabná a emancipovaná Newyorčanka Holly Golightlyová, poněkud lehkomyslné sní svůj sen o skvělé budoucnosti. Zatím však musí žít jen z „příspěvků na taxík a oblečení“ od svých stálých pánských obdivovatelů. Její plány naruší seznámení se začínajícím spisovatelem Paulem, jenž se přistěhuje do domu, kde bydlí… Kultovní snímek hollywoodského režiséra Blakea Edwardse staví na skvělém scénáři George Axelroda a neodolatelně křehkém zjevu Audrey Hepburnové. Skladateli Henry Mancinimu vynesl rovnou dva Oscary, za hudbu a za píseň Moon River. <

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

37


Carrie Domestik Jackie Brown

38

The Portrait of a Lady

Portrét dámy


Mario Tosi

Carrie

USA, 1976, 98 min. director > režie Brian De Palma DoP > kamera Mario Tosi screenplay > scénář Lawrence D. Cohen cast > hrají Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt, John Travolta contact > kontakt Park Circus, info@parkcircus.com

Dušan Husár

Domestik

Czech Republic, Slovakia > Česko, Slovensko, 2018, 117 min. director > režie Adam Sedlák DoP > kamera Dušan Husár screenplay > scénář Adam Sedlák cast > hrají Tereza Hofová, Jiří Konvalinka, Miroslav Hanuš, Tomáš Bambušek contact > kontakt CinemArt, jaroslav.kutheil@cinemart.cz

Guillermo Navarro

Jackie Brown

USA, 1997, 148 min. director > režie Quentin Tarantino DoP > kamera: Guillermo Navarro screenplay > scénář: Quentin Tarantino cast > hrají: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Robert De Niro a další contact > kontakt Park Circus, sandra.kinahan@parkcircus.com

CARRIE

Carrie White, raised by her fanatically religious mother in an almost complete isolation, is a lonely, reclusive high school student mocked by her classmates. When she experiences her first period in the shower after gym class, her classmates heartlessly bully and humiliate her. They are subsequently punished for it by the teacher. Resolved to take revenge on Carrie, they plan a cruel prank. But the prank goes horribly wrong when Carrie’s telekinetic powers manifest at full during a school prom. <

DOMESTIQUE

How far can professional sport take a man? Can yearning for a child destroy a relationship? These and other questions are raised by this claustrophobic film directed by Adam Sedlák (known for his TV series Semester) who follows the life of a young couple searching for perfection in selfishness. A probe to the soul dressed as a horror which hardly lets you breathe. <

JACKIE BROWN

Flight attendant Jackie Brown makes side money by smuggling dirty money for a drug dealer. When she gets exposed, she is arrested by two agents. But as a true gangster, she is not intimidated and when she is bailed out of jail thanks to her former lover, she comes up with a plan for a much better crime. <

CARRIE

Carrie Whiteová je osamělá, spolužáky vysmívaná, uzavřená středoškolačka, kterou její fanaticky nábožná matka vychovává téměř v izolaci. Když Carrie prožije ve školní sprše školní tělocvičny svou první menstruaci, její spolužáci ji bezcitně trýzní a ponižují. Následně je za to od učitelky stihne trest. Odhodlaní se Carrie pomstít, naplánují krutý žert. Ten se ovšem hrozivě zvrhne, když se během školního plesu naplno projeví Carriiny telekinetické schopnosti. <

DOMESTIK

Jak daleko může člověka zavést vrcholový sport? Může touha po dítěti zničit vztah? Tyto a mnohé další otázky pokládá klaustrofobní snímek Adama Sedláka (proslavil jej TV seriál Semestr), který nás přivádí do života mladého páru hledajícího dokonalost v sobeckosti. Sonda do duše doby zahalená v hororovém hávu, pod kterým se jen stěží dá nadechnout. <

JACKIE BROWN

Jackie Brownová je letuška, která si přivydělává pašováním špinavých peněz drogového dealera. Tuhle práci se jí však nepodaří utajit a je chycena dvěma policejními agenty. Jako pravá gangsterka se však nenechá zastrašit, díky kauci, kterou za ni složí bývalý milenec, se dostane na svobodu a přichystá plán na ještě lepší zločin. <

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

39


40

The Portrait of a Lady

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

Once Upon a Time in the West

Nina


Norbert Hudec

Nina

Slovensko, Česko, 2017, 82 min. director > režie Juraj Lehotský DoP > kamera Norbert Hudec screenplay > scénář Juraj Lehotský, Marek Leščák cast > hrají Robert Roth, Bibiana Nováková, Petra Fornayová contact > kontakt Bontonfilm, vojtech.konecny@bontonfilm.cz

Tonino Delli Colli

Once Upon a Time in the West Itálie, USA, 1968, 166 min. director > režie Sergio Leone DoP > kamera Tonino Delli Colli screenplay > scénář Sergio Donati, Sergio Leone cast > hrají Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards, Charles Bronson contact > kontakt Park Circus, info@parkcircus.com

Stuart Dryburgh

The Portrait of a Lady

Velká Británie, USA, 1996, 144 min. director > režie Jane Campion DoP > kamera Stuart Dryburgh screenplay > scénář Laura Jones cast > hrají Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey, Mary-Louise Parker contact > kontakt Park Circus, info@parkcircus.com

NINA

Nina is a 12-year-old girl whose world is falling apart. Her parents are going to get a divorce and Nina, who can’t understand it, feels lonely and betrayed. The only stable thing that remains in her life is swimming. But when her participation at a competition is endangered, she decides to take a radical step. This intimate family drama draws attention to the contemporary social phenomenon of preferring an escape instead of solving a relationship crisis. <

ONCE UPON A TIME IN THE WEST

Leone’s iconic spaghetti Western is set in the dark days of the conquest of the American West. The railroad construction is unstoppably nearing a piece of land called Sweetwater. Heartless gunman Frank working for a railroad tycoon named Morton cold-bloodedly kills the family of the land’s rightful owner Bertt McBain. Unknowingly, he leaves one heiress alive – McBain’s widow Jill. She finds protection with a famous bandit called Cheyenne and a mysterious stranger called Harmonica who has some unfinished business with Frank. Jill, memorably portrayed by Claudia Cardinale, is not only a surviving witness of male cruelty, but perhaps the most relatable character of the film. <

THE PORTRAIT OF A LADY

American Isabel Archer is not afraid to defy social norms. Enchanted by her free thinking, her good-natured cousin includes her into his dying father’s last will. With newly acquired riches an independence, Isabel sets out into the world. On her travels, she befriends a cynical intellectual Serena Merle and falls in love with a greedy and calculating art collector who turns her life into a nightmare. This film served as an inspiration for the main theme of this year’s festival – the portrayal of female characters in films as related to the period social perception of women and the usage of the capabilities of the camera and visual film language. <

NINA

Nina je dvanáctiletá dívka a její svět se otřásá v základech – vztah jejích rodičů se rozpadl, budou se rozvádět. Nina jim nerozumí. Cítí se opuštěná a zrazená. Jedinou jistotou, která jí zůstala, je závodní plavání. Když je ale ohrožena i její účast na závodech, rozhodne se k radikálnímu kroku. Toto intimní rodinné drama poukazuje na současný společenský fenomén upřednostnění útěku před řešením vztahových krizí. <

TENKRÁT NA ZÁPADĚ

Leoneho kultovní spaghetti western se odehrává v temných dobách dobývání amerického západu. Stavba železnice se nezadržitelně přibližuje k pozemku Sweetwater. Bezcitným pistolník Frank pracující pro železničářského magnáta Mortona vyvraždí rodinu právoplatného majitele Bretta McBaina. Nevědomky zanechá naživu jedinou dědičku, McBainovu vdovu Jill. Na její ochranu spojí síly známý bandita Čejen a tajemný cizinec Harmonika, který si chce s Frankem vyřídit nějaké staré účty. Jill, kterou nezapomenutelně ztvárnila Claudia Cardinalová, není jen přeživším svědkem mužských krutostí, ale možná nejsympatičtější charakter celého filmu. <

PORTRÉT DÁMY

Američanka Isabel Archerová se nebojí čelit společenským normám. Okouzlen jejím svobodomyšlenkářstvím, připíše ji její dobromyslný bratranec do poslední vůle svého na smrt nemocného otce. Nenadále zbohatlá a nezávislá Isabel se odváží do světa. Na své cestě se spřátelí s cynickou intelektuálkou Serenou Merleovou a zamiluje do chamtivého a vypočítavého sběratele umění, který promění její život v noční můru. Tento film byl inspirací pro hlavní téma letošního festivalu, kterým je zobrazování ženských postav ve filmu v návaznosti na dobové společenské vnímání ženy s využitím možností kamery a filmového jazyka. <

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

41


42

The Portrait of aLady

Portrét dámy

Žižkovská romance

Třicet jedna ve stínu

Thelma and Louise


Adrian Biddle

Thelma and Louise

USA, 1991, 130 min. director > režie Ridley Scott DoP > kamera Adrian Biddle screenplay > scénář Callie Khouri cast > hrají Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald a další contact > kontakt Park Circus, sandra.kinahan@parkcircus.com

Bedřich Baťka

Třicet jedna ve stínu

Československo, Velká Británie, 1965, 79 min. director > režie Jiří Weiss DoP > kamera Bedřich Baťka screenplay > scénář David Mercer cast > hrají James Booth, Anne Heywood, Rudolf Hrušínský, Ann Todd, Donald Wolfit, Jiřina Jirásková a další contact > kontakt NFA, iva.zakova@nfa.cz

Jan Čuřík

Žižkovská romance Československo, 1958, 100 min. director > režie Zbyněk Brynych DoP > kamera Jan Čuřík screenplay > scénář Zbyněk Brynych, Vladimír Kalina cast > hrají Renata Olárová, Jiří Vala, Hanuš Bor, Jana Brejchová, Eduard Cupák, Stanislav Neumann a další contact > kontakt Národní filmový archiv, iva.zakova@nfa.cz

THELMA AND LOUISE

Independent but bitter waitress Louise and her friend, biddable Thelma, who is controlled by her despotic husband, set out for a weekend trip into the mountains to escape the boredom of everyday life. The feeling of freedom that strikes Thelma leads to rash decisions and subsequent danger that only Louise can prevent. But at what cost? The film is a road movie full of complicated life situations and tough decisions that a modern woman may face. <

NINETY DEGREES IN THE SHADE

This unusually ambitious project by director Jiří Weiss is a co-production with Great Britain starring predominantly English actors. It is based on a script by the renowned dramatist David Mercer. After her boss and lover Vorel forces shop assistant Alena to confess to a theft of expensive liquor they committed together, the young woman commits suicide. Honest inspector Kurka (excellent Rudolf Hrušínský) knows that he will never prove the truth. <

SUBURBAN ROMANCE

The fate of ordinary characters from the 1950s seen through the eyes of debuting director Zbyněk Brynych. The reality of the shabby streets and intimate probes into the character’s privacy is combined with occasionally tacky romantic plots. Despite that, the film goes into great detail in painting psychological portraits mapping the themes of love, the necessity of being honest with each other and also the issues of the times when society viewed single mothers in a not very positive way. <

THELMA A LOUISE

Samostatná, ale zatrpklá, servírka Louise a její kamarádka, poddajná a despotickým manželem ovládaná Thelma, se vydají na víkendový výlet do hor, aby unikly nudě všedního života. Pocit svobody, který zde Thelmu zasáhne, ústí v nerozvážné činy a následné ohrožení, kterému může zamezit jedině Louise. Ale za jakou cenu? Road movie plná složitých životních situací a náročných rozhodnutí, kterým může moderní žena čelit. <

TŘICET JEDNA VE STÍNU

Neobvykle ambiciózní projekt režiséra Jiřího Weisse vznikl v koprodukci s Velkou Británií, s převážně anglickými herci a podle scénáře ceněného dramatika Davida Mercera. Potom, co prodavačku Alenu přinutí její šéf a milenec Vorel, aby na sebe vzala společnou krádež drahého alkoholu, spáchá mladá žena sebevraždu. Čestný kontrolor Kurka (vynikající Rudolf Hrušínský) ví, že pravdu nikdy nedokáže. <

ŽIŽKOVSKÁ ROMANCE

Osudy všedních postav 50. let očima debutujícího Zbyňka Brynycha. Reálie oprýskaných ulic i intimní pohledy do soukromí postav jsou doplněny o občasně kýčovité milostné zápletky. Přesto se jedná o podrobně vykreslené psychologické portréty mapující otázky lásky, nutnosti odhalování pravd, ale také problematiku doby, kdy na početí dítěte před svatbou nebylo společností nahlíženo nikterak pozitivně. <

Portrét dámy

The Portrait of a Lady

43


44


Encore Rainer Klausmann AUS DEM NICHTS In the Fade Odnikud 47

Agnès Godard UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR Let the Sunshine In Vnitřní slunce 47

Rachel Morrison BLACK PANTHER 47

Sam Levy LADY BIRD 49

Benjamín Echazarreta UNA MUJER FANTÁSTICA A Fantastic Woman Fantastická žena 49

Michail Kričman

Paul Thomas Anderson PHANTOM THREAD Nit z přízraků 51

Janusz Kamińsky THE POST Akta Pentagon: Skrytá válka 51

Otakar Faifr SAMA Alone 51

Ben Davis THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI Tři billboardy kousek za Ebbingem 53

Loveless Nemilovaní 49

45


46

Encore

Black Panther

Un beau soleil intĂŠrieur

Aus dem Nichts


Rainer Klausmann

Aus dem Nichts

Germany, France > Německo, Francie, 2017, 106 min. director > režie Fatih Akin DoP > kamera Rainer Klausmann screenplay > scénář Fatih Akin cast > hrají Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Samia Muriel Chancrin, Johannes Krisch a další contact > kontakt Aerofilms, program@aerofilms.cz

Agnès Godard

Un beau soleil intérieur France > Francie, 2017, 94 min. director > režie Claire Denis DoP > kamera Agnès Godard screenplay > scénář Claire Denis, Jean-Pol Fargeau cast > hrají Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle a další contact > kontakt Artcam, alena.vokounova@artcam.cz

Rachel Morrison

Black Panther

USA, 2018, 134 min. director > režie Ryan Coogler DoP > kamera Rachel Morrison screenplay > scénář Ryan Coogler, Joe Robert Cole cast > hrají Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong´o, Danai Gurira, Martin Freeman a další contact > kontakt Falcon, nejedla@falcon.cz

IN THE FADE

In Katja, whose family was killed in a bombing, the desire for revenges rages wildly. Her sadness cannot be extinguished until she takes justice into her own hands. Fatih Akin’s latest film is a model story about bereaved people whose loved ones died in terrorist attacks and they get no help from the authorities. The film does not portray only the issues of xenophoby, but also the corruption of high-ranking public officials including those at courts. <

LET THE SUNSHINE IN

Charming Juliette Binoche as an artist named Isabell is looking for the love of her life. This fragmentary story slowly reveals the mosaic of Isabell’s life and personality – indecisive, neurotic but still irresistible. The cinematographer of the film was Agnès Godard who began as an assistant camera operator or focus puller on films by Wim Wenders, Peter Greenaway and Alain Resnais, but who is most famous for her long-running collaboration with director Claire Denis. <

BLACK PANTHER

In this fairy-tale-like adventurous story of warrior T’Challa who, after the death of his father, the king of Wakanda, returns home to an isolate but technologically developed African country to become the rightful king, Marvel Studios adapt the comic book homage to people of African descent. The young king has to mobilise his allies and use the powers of the Black Panther to defeat his enemies and secure a safe future for his nation and culture. <

ODNIKUD

V Katji zuří touha po pomstě. Na její rodinu byl spáchán bombový atentát. Smutek nemůže být uhašen, dokud nevezme spravedlnost do svých rukou. Poslední film Fatiha Akina je modelovým příběhem o pozůstalých, jejichž blízcí byli zasaženi teroristickým útokem a pomoci se jim nedostává ani od moci soudní. Film tak nevyobrazuje pouze aktuální problematiku xenofobie, ale také otázku korupce vysokých státních úředníků, včetně soudů. <

VNITŘNÍ SLUNCE

Okouzlující Juliette Binocheová jakožto umělkyně Isabell hledá svou životní lásku. Útržkovité filmové vyprávění pozvolna skládá dohromady mozaiku Isabellina života, stejně jako obraz její osobnosti - nerozhodné, neurotické, ale přesto neodolatelné. Kameramanský rukopis tomuto snímku vetkla Agnès Godardová, která začínala jakožto asistentka kamery u Wima Wenderse, Petera Greenawaye či Alaina Resnaise, již řadu let je však známá především jako pravá ruka režisérky Claire Denisové. <

BLACK PANTHER

Studio Marvel představuje prostřednictvím pohádkového příběhu o dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem, komiksovou poctu černošskému etniku. Mladý král musí zmobilizovat své spojence a využít naplno sílu Black Pantera, aby porazil své nepřátele a zajistil tak svému národu a jeho kultuře bezpečnou budoucnost. <

Encore

47


48

Encore

Una mujer fantรกstica

Lady Bird


Sam Levy

Lady Bird USA, 2017, 94 min. director > režie Greta Gerwig DoP > kamera Sam Levy screenplay > scénář Greta Gerwig cast > hrají Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Beanie Feldstein, Lucas Hedges, Timothée Chalamet a další contact > kontakt CinemArt, jaroslav.kutheil@cinemart.cz

Benjamín Echazarreta

Una mujer fantástica

Chile, Germany, USA, Spain > Chile, Německo, USA, Španělsko, 2017, 104 min. director > režie Sebastián Lelio DoP > kamera Benjamín Echazarreta screenplay > scénář Sebastián Lelio, Gonzalo Maza cast > hrají Daniela Vega, Francisci Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera contact > kontakt Artcam, alena.vokounova@artcam.cz

Michail Kričman Russia, France, Germany, Belgium > Rusko, Francie, Německo, Belgie, 2017, 127 min. director > režie Andrej Zvjagincev DoP > kamera Michail Kričman screenplay > scénář Oleg Něgin, Andrej Zvjagincev cast > hrají Marjana Spivak, Alexej Rozin, Matvej Novikov, Vladimir Vdovičenkov, Anastasija Stěžko a další contact > kontakt Falcon, nejedla@falcon.cz

LADY BIRD

Greta Gerwig takes the viewers back to the fragile period of growing up. To the period of resistance that hides sensitivity and emotional instability. We can relive this all with the main protagonist Christine who lets herself be called Lady Bird. The film won two Golden Globes for the Best Film and the Best Actress – Motion Picture Comedy or Musical. <

A FANTASTIC WOMAN

Waitress and singer Marina and elderly man Orlando fall in love and plan their future. But Orlando suddenly falls ill and dies. As a trans woman, Marina is forced to fight not only Orlando’s family convinced that she is responsible for his death, but also the prejudice of her surroundings that sees her sexual identity as something abnormal and perverse. But most of all, she has to fight for her right to be herself. Sebastián Lelio’s film is an original emancipation story and a genre-defying attempt to challenge social stereotypes. <

LOVELESS

This film by Andrey Zvyaginstev, the director of Leviathan, portrays how cold family relations can be and how far can such impersonal relations go. The film can also be perceived as an allegorical portrayal of contemporary Russia. Also from the cinematographical point of view, it is a very original picture of high quality. <

LADY BIRD

Greta Gerwigová navrací své diváky do křehkého období dospívání. Do období vzdoru, který zakrývá citlivost a emoční nestabilitu. To vše můžeme znovu prožít prostřednictvím hrdinky Christine, která si nechává říkat Lady Bird. Film získal dva Zlaté glóby za nejlepší film a nejlepší herecký výkon v kategorii Nejlepší komedie nebo muzikál. <

FANTASTICKÁ ŽENA

Marina, servírka a zpěvačka, a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost. Orlando však náhle onemocní a následně umírá. Coby transžena je Marina nucena bojovat nejen s Orlandovou rodinou, která je přesvědčena, že Marina nese za jeho smrt zodpovědnost, ale i s předsudky okolí, jež její sexuální identitu považuje za cosi nenormálního a zvráceného. A především za právo být sama sebou. Snímek režiséra Sebastiána Lelia je originálním nadžánrovým pokusem vzdorovat společenským stereotypům emancipačním příběhem. <

NEMILOVANÍ

Film režiséra Andreje Zvjaginceva, jehož tvůrčí um mohli diváci naposledy shlédnout prostřednictvím snímku Leviatan, pojednává o chladu rodinných vazeb a o tom, jak daleko mohou takto odosobněné vztahy zajít. Film lze však chápat také jako alegorický obraz současného Ruska. Také z kameramanského hlediska jde o velmi osobitě a kvalitně vykreslený obraz. <

Encore

49


50

Encore

Sama

The Post

Phantom Thread


Paul Thomas Anderson

Phantom Thread Velká Británie, USA, 2017, 130 min. director > režie Paul Thomas Anderson DoP > kamera Paul Thomas Anderson screenplay > scénář Paul Thomas Anderson cast > hrají Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham, Camilla Rutherford, Jason Redshaw a další contact > kontakt CinemArt, jaroslav.kutheil@cinemart.cz

Janusz Kamińsky

The Post

USA, Velká Británie, 2017, 116 min. director > režie Steven Spielberg DoP > kamera Janusz Kamińsky screenplay > scénář Josh Singer, Liz Hannah cast > hrají Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Alison Brie a další contact > kontakt Vertical Ent., martina.bartoncikova@vertical-ent.cz

Otakar Faifr

Sama

Česko, 2017, 64 min. director > režie Otakar Faifr DoP > kamera Otakar Faifr screenplay > scénář Otakar Faifr cast > hrají Ljuba Skořepová contact > kontakt Media Offline, michal.novak@mediaoffline.cz

PHANTOM THREAD

Reynolds Woodcock is a renowned post-war London fashion designer and also a merciless man with a rigid set of rules that he doesn’t let anyone violate. A man whose strict obsessions, emotional emptiness and dependence on his sister torment his partners until such time he finds one who is able to withstand all this thanks to her specific approach. A film that is saying that love can have many forms, you just need to find the one which will suit you the most. <

THE POST

The message of Steven Spielberg’s film based on real historical events is topical for today as well. The film depicts the story of the journalists from The Washington Post and The New York Times who decided to publish classified documents regarding the involvement of the US government in the Vietnam war called the Pentagon Papers. At the forefront of the story is publisher Kate Graham portrayed by Meryl Street in a minimalistic yet very persuasive manner. <

ALONE

When old age catches up with a woman who has been used to being in the spotlight all her life, it can be a very painful process. Acting offers stop coming, freinds show up less and less. This documentary portrays the pain of Czech actress Ljuba Skořepová right before her death. <

NIT Z PŘÍZRAKŮ

Reynolds Woodcock, významný módní návrhář poválečného Londýna a také neúprosný muž s pevně danými pravidly, které si jen stěží nechal kýmkoli narušit. Muž, který svými striktními obsesemi, emocionální vyprázdněností a závislostí na své sestře trýznil své partnerky až do té doby, než se našla taková, která to díky svému specifickému přístupu vydržela. Film o tom, že láska může mít mnoho podob, jen je třeba najít tu, která vám bude nejvíce vyhovovat. <

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA

Loňský snímek Stevena Spielberga je založen na skutečných historických událostech, svým poselstvím jsou ale aktuální také pro dnešní dobu. Film líčí příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se odhodlali uveřejnit tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers o zapojeni americké vlády během války ve Vietnamu. Příběh staví do popředí osobnost vydavatelky Kate Grahamové, kterou s minimalistickým, a přesto velmi přesvědčivým, hereckým projevem ztvárnila Maryl Streepová. <

SAMA

Když přijde stáří na ženu, která byla po celý svůj život zvyklá na uznání a záři reflektorů, může se jednat o velmi bolestivý proces. Přestávají přicházet nabídky hereckých rolí, přátelé se zjevují jen zřídka. Dokumentární filmy mapuje bolest Ljuby Skořepové těsně před její smrtí. <

Encore

51


52

Encore

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri


Ben Davis

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Velká Británie, USA, 2017, 115 min. director > režie Martin McDonagh DoP > kamera Ben Davis screenplay > scénář Martin McDonagh cast > hrají Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson, John Hawkes a další contact > kontakt CinemArt, jaroslav.kutheil@cinemart.cz

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Black humour and a bitter truth as interpreted by Frances McDormand alias Mildred Haynes, a mother whose daughter was murdered. This film indicating that it is necessary to take the matters into one’s own hands when the Police is failing, was written with Frances McDormand in mind who took inspiration for her character from the western legend John Wayne. <

TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM

Černý humor i hořká pravda v podání Frances McDormandové alias Mildred Haynesové, matky, které zavraždili dceru. Filmový příběh poukazující na nutnost vzít řešení do vlastních rukou, když policejní orgány selhávají, byl napsán přímo na tělo této herečce. Ta si za svůj vzor pro herecký výkon zvolila westernového mistra Johna Waynea. <

Encore

53


54


Special Screenings > Zvláštní uvedení Olga Špátová ČERVENÁ Cervena 57

Marek Dvořák DUKLA 61 57

Christoph Krauss MANIFESTO 57

Charles Rosher, Karl Struss SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS Východ slunce 59

Giuseppe Mottola ACQUA E ZUCCHERO. CARLO DI PALMA, I COLORI DELLA VITA Water and Sugar: Carlo Di Palma, the Colours of Life 59

Marek Jícha ŽILETKY Razor-Blades 59

Jakub Šuvada 100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA „OSUDY SLOBODY“ 100 Years of Czechoslovakia “The Fate of Freedom” 61

Martín Rosete INVIERNO EN EUROPA Winter in Europe Zima v Evropě 61

Macu Machín EL MAR INMÓVIL The Still Sea Tiché moře 61

55


Červená Dukla 61 Manifesto

56

Special Screenings

Zvláštní uvedení


Olga Špátová

Červená

Czech Republic, Slovakia > Česko, Slovensko, 2017, 83 min. director > režie Olga Sommerová DoP > kamera Olga Špátová screenplay > scénář Olga Sommerová cast > hrají Soňa Červená, Jan Werich (archivní záběry), Jiří Voskovec (archivní záběry) contact > kontakt Aerofilms, program@aerofilms.cz

Marek Dvořák

Dukla 61

Czech Republic > Česko, 2018, 154 min. director > režie David Ondříček DoP > kamera Marek Dvořák screenplay > scénář Jakub Režný, Matěj Podzimek cast> hrají Marek Taclík, Martha Issová, Oskar Hes, Antonie Formanová contact > kontakt Česká televize, petra.stovikova@ceskatelevize.cz

Christoph Krauss

Manifesto

Australia, Germany > Austrálie, Německo, 2015, 95 min. director > režie Julian Rosefeldt DoP > kamera Christoph Krauss screenplay > scénář Julian Rosefeldt cast > hrají Cate Blanchett contact > kontakt Artcam, alena.vokounova@artcam.cz

CERVENA

Olga Sommerová’s feature documentary portrait of the world-renowned opera singer and actress Soňa Červená is a story of a woman whose small history was affected by the big history of the 20th century Europe. In 2017, the film won the Czech Lion Award for the Best Documentary. <

DUKLA 61

In collaboration with the Czech Television, we screen a two-part film recounting the story of a family of an elite miner taking place during the biggest mining catastrophe of the 20th century. It happened on 7th July 1961 – during a time when the youngest city of the socialist Czechoslovakia, Havířov, was regularly breaking mining records. Records, that ultimately cost the lives of 108 miners. Even though the tragedy occurred in Havířov, the film was, among other locations, shot in the Barbara Mine in Karviná. <

MANIFESTO

Manifesto by German director Julian Rosefeldt pays homage to the ephemeral tradition and literary beauty of artistic manifestos and critically examines the role of an artist in contemporary society. It draws on texts by Futurists, Dadaists and members of other artistic groups as well as contemplations of individual artists. In Manifesto, Cate Blanchett portrays thirteen different characters including a teacher, puppeteer, factory worker and a homeless man and instils new life to the words of artistic manifestos in unexpected contexts. <

ČERVENÁ

Celovečerní dokumentární film Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené je příběhem ženy, jejíž malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami Evropy 20. století. Film obdržel v roce 2017 cenu Českého lva za nejlepší dokumentární film. <

DUKLA 61

Ve spolupráci s Českou televizí uvádíme dvoudílný film o osudech rodiny elitního havíře na pozadí největší důlní katastrofy 20. století. Ta se odehrála dne 7. 7. 1961, tedy v době, kdy se socialistické Československo mohlo pyšnit nejmladším městem, Havířovem, lámajícím těžební rekordy. Honba za nimi nakonec stála životy 108 horníků. Přestože se původní událost odehrála v Havířově, snímek se natáčel mimo jiné v karvinském Dole Barbora. <

MANIFESTO

Snímek Manifesto německého režiséra Juliana Rosefeldta skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse uměleckých manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli umělce v dnešní společnosti. Čerpá z textů psaných futuristy, dadaisty a příslušníky dalších uměleckých skupin a také z úvah jednotlivých umělců. Herečka Cate Blanchettová se zde vtěluje do třinácti různých postav, mezi nimiž najdeme například učitelku, loutkářku, dělnici v továrně nebo muže bez domova, a v neočekávaných kontextech vdechuje nový život slovům uměleckých prohlášení. <

Zvláštní uvedení

Special Screenings

57


Žiletky

Water and Sugar: Carlo di Palma, the Colours of Life

tní nos ení v a l S onč zak

58

Special Screenings

Zvláštní uvedení

Východ slunce


Charles Rosher, Karl Struss

Sunrise: A Song of Two Humans USA, 1927, 94 min. director > režie Friedrich Wilhelm Murnau DoP > kamera Charles Rosher, Karl Struss screenplay > scénář Carl Mayer cast > hrají George O’Brien, Janet Gaynor, Margaret Livingston, Bodil Rosing, J. Farrell MacDonald contact > kontakt Park Circus, info@parkcircus.com

Giuseppe Mottola

Acqua e zucchero. Carlo Di Palma, i colori della vita Italy > Itálie, 2016, 90 min. director > režie Fariborz Kamkari DoP > kamera Giuseppe Mottola cast > hrají Carlo Di Palma, Carlo Vanzina, Valentina Di Palma, Giuliano Montaldo contact > kontakt Adriana Chiesa Enterprises, info@adrianachiesaenterprises.com

Marek Jícha

Žiletky

Czech Republic, France > Česko, Francie, 1993, 108 min. director > režie Zdeněk Tyc DoP > kamera Marek Jícha screenplay > scénář Zdeněk Tyc cast > hrají Filip Topol, Barbora Lukešová, Iva Janžurová, Markéta Hrubešová, Tomáš Hanák a další contact > kontakt Asociace českých kameramanů, lampafilmx@gmail.com

SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS

The peaceful life of a naive man living in the countryside is suddenly disrupted when a cold-blooded beauty from the city seduces the farmer. Together, they devise a plan how to destroy the man’s otherwise idyllic marriage. The man decides to kill his wife and move to the city with his mistress. But he’s not able to carry out the plan. At the last moment, he realises that the bond with his partner is much deeper and stronger than a mere emotional flare-up. This Hollywood-produced silent masterpiece was directed by the renowned German director Friedrich Wilhelm Murnau. < The screening of this silent film will take place in the closed Mine Barbora in Karviná and will be accompanied by live music as performed by FORMA, who mix elements of jazz, electronic and ambient music. <

WATER AND SUGAR: CARLO DI PALMA, THE COLOURS OF LIFE

Water and Sugar: Carlo di Palma, the Colours of Life is a documentary homage to the famed cinematographer narrated by his widow Adriana Chiesa (Di Palma died in 2004). It explores the collaborative nature of cinematography as well as the original distinctiveness of filmmakers. After the Second World War, Di Palma was at the birth of Italian neorealism and manifested his ability to sensitively work with various light conditions. His career breakthrough came with Antonioni´s Blow Up. For many years, he was the regular cinematographer of Woody Allen and he has also worked with many world-class filmmakers who share their memories of the late cinematographer in this documentary. <

RAZOR-BLADES

This poetic film directed by Zdeněk Tyc and set between 1984 and 1994 stars Filip Topol, the legendary frontman of the band Psí Vojáci. Its story follows the first downs in the life of a young man named Andrej Chadima – the trauma of military service, alcohol addiction and the unreachability of yearned-for love. It also depicts the ups in his life and his maturation. The film is screened in a restored version. <

VÝCHOD SLUNCE

Poklidný život naivního vesnického muže naruší chladnokrevná městská kráska, která farmáře svede. Společně zosnují plán, jak rozbít mužovo jinak idylické manželství. Muž se rozhodne přivodit manželce smrt a odstěhovat se s milenkou do města, nedokáže však svůj čin dovést do konce. V poslední chvíli si uvědomí, že jeho pouto k životní partnerce je mnohem hlubší a pevnější než pouhé erotické vzplanutí. Mistrovské dílo němé filmové éry natočil v Hollywoodu proslulý německý režisér Friedrich Wilhelm Murnau.< Projekci němého snímku, která se odehraje v kulisách uzavřeného karvinského Dolu Barbora, doprovodí hudební uskupení FORMA živým hudebním doprovodem, který mísí prvky jazzu, elektroniky a ambientu. <

WATER AND SUGAR: CARLO DI PALMA, THE COLOURS OF LIFE

Snímek Water and Sugar: Carlo Di Palma, the Colours of Life je dokumentární poctou věhlasnému kameramanovi, kterou provází jeho vdova Adriana Chiesaová (Di Palma zemřel v roce 2004). Divákům připomíná kolaborativní podstatu kinematografie, ale také originální osobnosti lidí, kteří filmy tvoří. Di Palma stál po druhé světové válce u zrodu italského neorealismu, kdy prokázal svou schopnost citlivě pracovat s různými světelnými podmínkami. Průlomovým dílem pro něj byla Zvětšenina režiséra Michelangela Antonioniho. Po mnoho let pak působil jako dvorní kameraman pro Woodyho Allena a spolupracoval s řadou dalších světových filmařů, kteří v dokumentu na zesnulého kameramana vzpomínají. <

ŽILETKY

Legendární frontman Psích Vojáků, básník Filip Topol, v hlavní roli poetického filmu Zdeňka Tyce, situovaného do období let 1984–94. Příběh sleduje prvotní propady mladíka Andreje Chadimy spojené s utrpením vojenské služby, závislostí na alkoholu i nedosažitelností vysněné lásky, ale také následné pozitivní vzestupy a zrání. Snímek je uveden v nově restaurované verzi. <

Zvláštní uvedení

Special Screenings

59


El mar inmóvil

OKO Speciál

60

Special Screenings

Invierno en Europa

OKOciál Spe

OKO Speciál

Zvláštní uvedení

100 rokov Československa „Osudy Slobody“


Jakub Šuvada

100 rokov Československa „Osudy Slobody” Slovakia > Slovensko, 2018, 21 min. director > režie Jakub Šuvada DoP > kamera Jakub Šuvada screenplay > scénář Jakub Šuvada cast > hrají Libuše Jarcovjáková, Rudolf Sikora, Jindřich Štreit, Alex Mlynárčik, Marek Vagovič, Martin Kvetko, Gabriela Halásová, Gregor Valentovič contact > kontakt Jakub Šuvada, jakubsuvada@gmail.com

Martín Rosete

Invierno en Europa

Spain > Španělsko, 2018, 29 min. director > režie Polo Menárguez DoP > kamera José Martín Rosete screenplay > scénář Polo Menárguez cast > hrají Nikola Radivojevic, Ahbar Safi, Mohammed Simari, Warren Richardson, Muhammad Bakri a další contact > kontakt Mordisco Films, mail@madridencorto.es

Macu Machín

El mar inmóvil Spain > Španělsko, 2018, 11 min. director > režie Macu Machín DoP > kamera Macu Machín screenplay > scénář Polo Menárguez cast > hrají Aurora Cedrés, Aurorina Rodríguez, Modesto Perdomo contact > kontakt Digital 104, distribucion@digital104.com

100 YEARS OF CZECHOSLOVAKIA “THE FATE OF FREEDOM”

Socialism, censorship, thought control and travel restrictions. Even those problems could have been solved by the Velvet revolution in 1989. Now in 2018, after some time has passed, we are still not at the winning end. The democracy that our parents or grandparents fought for at that time, is unfortunately only a change of the so-called political suit. By means of their work portrayed in this film, the artists who were banned in the past, show us the distresful life in a Socialist state. And they prove that the need for a creative artistic freedom is still topical today. <

WINTER IN EUROPE

In Belgrade, Serbia, at an old abandoned train station, hundreds of Afghan migrants live at extreme low temperatures along with toxic fires in an apocalyptic landscape. Asif, Said and Ahbar show us their everyday life waiting for a dream: to cross the border with Hungary and reach the European promised land. Polo Menárguez is a director and screenwriter in film and television. His first feature film, Dos Amigos (Two Friends, 2013) premiered and competed in the Resistencias section of the Seville Film Festival. His fiction short film, Si tuvieran ojos (If they had eyes, 2015), was selected in dozens of international festivals winning eleven awards. Winter in Europe is his first documentary. <

THE STILL SEA

In the islands of dry lava nothing moves but the perpetual sea and wind. The salineros are devoted to them. In the art of desalinating the ocean, they have become a landscape. Macu Machín studied filmmaking in Madrid, screenwriting in Cuba and a Master’s Degree in Documentary Film at the Universidad del Cine of Buenos Aires. She worked as a scriptwriter/director for documentaries in Barcelona, Argentina and the Canary Islands. In 2006 she began a series of creative documentary shorts about the landscape as ruin and memory. <

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA „OSUDY SLOBODY“

Socialismus, cenzura, omezování svobody tvorby i vycestování za hranice ČSSR. I tyto problémy mohl vyřešit rok 1989, tzv. sametová revoluce. Dnes se píše rok 2018 a s odstupem času je možné vidět, že ještě stále nejsme u vítězného konce. Demokracie, za kterou tehdy bojovali naši rodiče či prarodiče je bohužel jen změnou barvy politického obleku. V minulosti zakázaní umělci nám ve filmu, nahlížejícím tak trochu jinak na výročí 100 let vzniku Československa, představují prostřednictvím svých děl strastiplný život v socialistickém státě. A dokazují nám tak potřebu autorské umělecké svobody i dnes. <

ZIMA V EVROPĚ

Na opuštěném vlakovém nádraží srbského Bělehradu žijí stovky afghánských migrantů. Přežívají v nízkých teplotách, obklopeni toxickými ohni. Vskutku apokalyptické prostředí. Asif, Said a Ahbar ukazují divákovi jejich každodenní život, čekajíce na vyplnění svého snu - překročit hranice s Maďarskem a dostat se do evropské země zaslíbené. Polo Menárguez je filmovým a televizním režisérem a scenáristou. Jeho prvním celovečerním filmem byl snímek Dos Amigos (Dva přátelé, 2013), poprvé uvedený a oceněný v sekci Resistencias na Evropském filmovém festivalu v Seville. Jeho krátkometrážní film Si tuvieran ojos (Kdyby měli oči, 2015) získal již jedenáct festivalových ocenění. Zima v Evropě je jeho prvním dokumentárním dílem. <

TICHÉ MOŘE

Na ostrovech zaschlé lávy se nehýbe nic kromě neutuchajícího mořského příboje a větru. Ale salineros jsou jim odevzdáni. Díky jejich umění získávat vodu z oceánu se ostrovy staly krajinou. Macu Machínová vystudovala režii v Madridu, scénáristiku na Kubě a na Universidad del Cine v argentiském Buenos Aires získala také magisterský titul z dokumentaristiky. Podílela se, ať už v roli scenáristky či režisérky, na celé řadě dokumentů natáčených v Barceloně, Argentině či na Kanárských ostrovech. V roce 2006 začala točit sérii kreativních krátkých dokumentů o krajině jakožto ruině a vzpomínce. <

Zvláštní uvedení

Special Screenings

61


62


Works in Progress Juraj Chlpík CITLIVÝ ČLOVĚK A Sensitive Man 64

Jan Skriečka ERHART 64

Adam Gebert LOTA NEBESKÁ 65

Šimon Dvořáček THE SOUND IS INNOCENT 65

63


Juraj Chlpík

Jan Skriečka

Czech Republic > Česko, Slovensko director > režie Tomáš Klein DoP > kamera Juraj Chlpík screenplay > scénář Tomáš Klein, Kateřina Traburová contact > kontakt Tomáš Michálek, MasterFilm, www.masterfilm.cz

director > režie Jan Březina screenplay > scénář Jan Březina DoP > kamera Jan Skriečka contact > kontakt www.xovafilm.cz

Citlivý člověk

CITLIVÝ ČLOVĚK

Adaptace stejnojmenné knihy Jáchyma Topola. Hlavní hrdina, muž středních let, utíká se svými dvěma malými syny a jejich cesta se stává dobrodružným sledem nepředvídatelných výjevů. <

A SENSITIVE MAN

This film is based on a book of the same name written by Jáchym Topol. Its main hero, a middle-aged man, escapes with his two sons and their journey becomes an adventurous series of unexpected spectacles. <

64

Works in Progress

Erhart

ERHART (WORKING TITLE)

When his biological father suddenly shows up in his hometown during one summer, Erhart, a young man on the verge of adulthood, is confronted with an alternate version of his family’s history. Erhart has to choose between his father-in-law who raised him and his biological father, who wasn’t there for him because he was replaced by the father-in-law. The situation is somewhat complicated because of the condition of Erhart’s mother, the former lover of both men, whom Erhart has to look after. <

ERHART (PRACOVNÍ NÁZEV)

Mladý muž na prahu dospělosti, Erhart, je během léta v rodném městě konfrontován s jinou verzí rodinné historie, než které přivykl, když se náhle jako přízrak po mnoha letech objeví jeho otec. Erhart je postaven před dilema volby mezi otčímem, který ho vychovával, a biologickým otcem, jenž chyběl, protože ho otčím odstranil. Situaci poněkud komplikuje psychický stav Erhartovy matky, bývalé milenky obou mužů, o kterou se Erhart přes prázdniny stará. <


Adam Gebert

Šimon Dvořáček

director > režie Adam Gebert screenplay > scénář Adam Gebert contact > kontakt adamgebert@fastmail.com

director > režie Johana Švarcová screenplay > scénář Johana Švarcová, Lukáš Csicsely DoP > kamera Šimon Dvořáček cast > hrají François Bayle, François Bonnet, John Richards, Scott Wilson contact > kontakt Cinémotif Films, kristyna@cinemotiffilms.cz

Lota Nebeská

LOTA NEBESKÁ (WORKING TITLE)

The story of the sacred prostitute Lota connects opposites and builds upon their dynamic clashes. Beauty and hideousness go hand in hand as best friends. Strong emotions and sudden plot twists take place in the intimate setting of Lota’s poor home. The play on low genres can evoke a mere playful parody, but it has its own deeper meaning. On the outside, we watch a grotesque, on the inside a spiritual fight is raging. This project is in a very early stage of development – work on the script (which was supported by the State Cinematography Fund). Its author Adam Gebert therefore decided to visualise Lota in this catalogue using a figure drawing by Egon Schiele. <

LOTA NEBESKÁ (PRACOVNÍ NÁZEV)

Příběh posvátné prostitutky Loty spojuje protiklady a těží z jejich dynamického střetu. Krása a ošklivost se spolu vedou za ruce jako dvě nejlepší kamarádky. Veliké emoce a prudké dějové zvraty se odehrávají v komorním prostředí Lotina nuzného příbytku, připomínajícího klášterní klauzuru. Pohrávání s nízkým žánrem může vyvolávat dojem pouhé rozpustilé parodie, má ale své hlubší opodstatnění. Navenek sledujeme grotesku, uvnitř se odehrává spirituální zápas. Projekt je v nejranější fázi vzniku, ve fázi práce na scénáři (jehož první verzi podpořil Fond kinematografie). Autor Adam Gebert se proto rozhodl konkretizovat Lotinu podobu v tomto katalogu figurální kresbou od Egona Schieleho. <

The Sound is Innocent

THE SOUND IS INNOCENT (WORKING TITLE)

The Sound is Innocent is a playful and poetic guidebook of the evolution and the history of electronic music in Europe. Our guide in this sonic world is Johana. For her, electronic music means a wide range for free artistic expression. Born in Czechoslovakia, she runs into a problem with her music production that leaves her paralyzed. How to find a direction in this free, seemingly endless space of expression? Which instrument should she choose? Johana fails to find satisfying answers in her environment and so she enters a dreamlike space beyond time, a recording studio, to talk to her guides about the keystones of creation and the important relation between the human and the machine… <

THE SOUND IS INNOCENT (PRACOVNÍ NÁZEV)

The Sound is Innocent je hravý a poetický průvodce vývojem a dějinami elektronické hudby v Evropě. Tímto zvukovým světem nás provede Johana, pro níž elektronická hudba představuje nepřeberné možnosti svobodného uměleckého vyjádření. Johana, narozená v Československu, však při tvorbě hudby narazila na problém, který paralyzoval její tvořivost. Jakým směrem se vydat v tomto zdánlivě nekonečném prostoru uměleckého vyjádření? Jaký nástroj zvolit? Johana nenachází uspokojivé odpovědi ve svém okolí, a tak vstupuje do snového, bezčasého světa – nahrávacího studia – aby objevila podstatu tvorby a důležitost vztahu mezi člověkem a strojem… <

Works in Progress

65


66


FAMU International Branko Avramovski PUPANJE Blooming 69

David Hofamnn THE DRIFTERS 69

Dozens of foreign students study in FAMU’s English-language programmes run under several departments. These students study far from their homes, in different culture and environment, which definitely brings different perspective to their films. One of the departments, FAMU International, opened in 2008 three year MFA program called Cinema and Digital Media. The program has two tracks, screenwriting and directing. All films which will be presented as part of FAMU International section at Kamera Oko 2018 are projects of the students of this program in collaboration of students from other FAMU departments and programs. Film Blooming written and directed by Dora Šustić, student of the screenwriting track, and film The Drifters directed by Jay Walker which will be presented as a graduation film in the postproduction stage. <

V rámci studijních oborů akreditovaných v anglickém jazyce na několika katedrách FAMU studují desítky zahraničních studentů. Tito studenti tráví čas daleko od domova v odlišné kultuře a neznámém prostředí, což jejich filmům dozajista propůjčuje jinou perspektivu. Jedna z kateder, FAMU International, v roce 2008 otevřela tříletý navazující magisterský program s názvem Film a digitální média. Program se dělí do dvou větví – scenáristika a režie. Všechny filmy promítané v sekci FAMU International na festivalu Kamera Oko 2018 jsou projekty studentů tohoto programu vytvořené ve spolupráci se studenty z dalších kateder a studijních programů FAMU. V sekci uvidíte například film Blooming, který napsala a natočila studentka scenáristiky Dora Šustić, a absolventský film Jaye Walkera The Drifters, který bude prezentován ve fázi postprodukce. < 67


Pupanje The Drifters

68

FAMU International


Branko Avramovski

Pupanje

Czech Republic > Česko, 2018, 14 min director > režie Dora Šustić DoP > kamera Branko Avramovski screenplay > scénář Dora Šustić cast > hrají Verica Nedeska, Linda Boubinova, Kristina Faryadova contact > kontakt Dora Šustić, dosustic@gmail.com; FAMU, famu@famu.cz

David Hofmann

The Drifters

Czech Republic > Česko (work in progress) director > režie Jay Walker DoP > kamera David Hofmann screenplay > scénář Jay Walker, Barbora Nevolníková cast > hrají Jenovéfa Boková, Max Boubin, Dan Dietrich, Patrik Holubář contact > kontakt Jay Walker, davis06@st.amu.cz, FAMU, famu@famu.cz

BLOOMING

Two sisters, Alma (11) and Lila (6), enjoy their playful time together, having a bath. One evening, faced with a strange sensation, Alma experiences the beginning of a transformation from a child to a girl: she gets her first period. At first ignoring it, Alma deals with blood during the night, but is discovered by Lila. In panic, she asks Lila to keep a secret, but little Lila misunderstands it for sickness, thinking her sister is dying. She protects Alma from their mother’s attempts of sending her to school and spills the secret. Mother allows Alma to stay at home, dealing with her problem on her own, giving her the space to bloom. In the end, she comforts Alma and all three are united, playing in the bath. <

THE DRIFTERS

Eliška was born into in a nomadic family operating a small fair. The chaos of the lifestyle is all she has ever known. But as her for younger brother Aleš, she wishes for him a normal, more stable, childhood and does all she can to guide him. When shady dealings crop up within the family and threaten both her and Aleš’s safety, Eli is forced to step up and protect Aleš from the dangerous people descending upon their family. <

PUPANJE

Dvě sestry, Alma (11) a Lila (6) si společně hrávají ve vaně. Jednoho večera ale Almu přemůže zvláštní pocit, zažívá totiž přerod z dítěte v dívku – dostaví se první perioda. Alma to zpočátku ignoruje, snaží se to v noci zamaskovat, ale Lila ji objeví. Alma zpanikaří a požádá Lilu, aby si to nechala pro sebe. Jenže malá Lila se bojí, že její sestra umírá. Snaží se Almu chránit před matčinými pokusy poslat ji do školy a tajemství nakonec prozradí. Matka nechá Almu doma, ať se s celou věcí vypořádá po svém a má prostor dozrát. Nakonec ale Almu uklidní a všechny tři si opět spolu hrají ve vaně. <

THE DRIFTERS

Eliška se narodila do rodiny pouťařů a zná jen kočovný a chaotický život. Svému mladšímu bratrovi Alešovi by ale přála normální a stabilnější dětství, a dělá všechno pro to, aby ho jím provedla. Když ale její i Alešovo bezpečí začnou ohrožovat pokoutné obchody jejich rodiny, Eli se musí se situací vypořádat a ochránit Aleše před nebezpečnými lidmi, kteří krouží kolem jejich rodiny. <

FAMU International

69


70


Polish Schools Present > Polské filmové školy uvádějí Cezary Hładki 1:41 72

Wiktor Suskiewicz SKAŁOŁAZKI The Mountaineers Horolezkyně 72

Michal Kidawa SIMIA 75

Elwira Iwanowska EASY RIDERS 75

This year, we decided to contact Polish film schools and expand the professional part of the festival programme with films made by their students. You will have a chance to see six projects by students from two Polish private film schools: AMA Film Academy in Krakow which has been giving the students an opportunity to gain experience in all fields related to film since 2010, and Mastershot in Wroclaw, which was founded in 1996. This programme section includes short films made by the students and a preview of the prepared first medium-length feature film about longboarding in Poland. <

Cezary Hładki TAXI 73

Mikołaj Pływacz KOBIETA, KTÓRA GOTUJE ROSÓŁ Paní, která vaří vývar The Woman Who Boils Broth 73

V letošním roce jsme se rozhodli oslovit také polské filmové školy a zapojit jejich studenty do odborného programu festivalu, a přispět tak k jeho rozšíření. Představí se šest studentských projektů ze dvou soukromých polských škol: krakovské AMA Film Academy, která od roku 2010 umožňuje studentům získat znalosti ve všech filmových oborech, a wroclavské filmové školy Mastershot, založené roku 1996. Jedná se o krátkometrážní snímky současných studentů a jednu ukázku z připravovaného prvního středometrážního polského filmu longboardingu. < 71


Cezary Hładki

Wiktor Suskiewicz

Poland > Polsko, 2018, 10 min. director > režie Marek Stokłosa DoP > kamera Cezary Hładki screenplay > scénář Marek Stokłosa contact > kontakt AMA Film Academy, akademiamultiart.pl

Poland > Polsko, 2018, 6 min. director > režie Karolina Lisowski DoP > kamera Wiktor Suskiewicz screenplay > scénář Karolina Lisowski cast > hrají Witold Koprucha, Karolina Niemiec-Gustkiewicz, Joanny Sitko contact > kontakt AMA Film Academy, akademiamultiart.pl

1:41

1:41

16 year old Zu has calculated that after subtracting all duties she has throughout the day, she is left with an hour and 41 minutes to experience “something cool”. Simply - of free time. After school she goes out with her friend. It’s her 101 minutes of that day.They walk around abandoned buildings, enjoy each other’s company. During their meeting, nothing special happens, it’s the commonness that’s special. Tasting life and consciously experiencing every moment of it is the message of this story. Every one of us has their 101 minutes. Everyday. <

1:41

Šestnáctiletá Zu zjistila, že po odečtení všech povinností, které ji během dne čekají, ji zbývá 1 hodina a 41 minut, aby zažila něco „cool“. Jednoduše řečeno – volný čas. Po škole jde ven s kamarádem. To je jejích 101 minut. Procházejí se opuštěnými budovami a užívají si svou společnost. Během té doby se nic zvláštního nestane, ale je to právě ta obyčejnost, která je tak speciální. Poselstvím tohoto příběhu je vychutnávat si život a vědomě prožívat každou chvilku v něm. Každý z nás má svých 101 minut. Každý den. <

72

Polish Film schools Present

Polské filmové školy představují

Skałołazki

THE MOUNTINEERS

The Taxi series is a collective project of AMA Film Academy students, who made short films based on the stories by Zenon Chmielewski Taksiarska ballada. Skałołazki (The Mountineers) is a story of two nuns who run a channel on Youtube. Nuns every week invite the guest and pray for him, this time is to find love for a nice taxi driver, Mr. Władziu, a taxi trip and prayer awakens an unusual revival at Mr. Władziu. <

HOROLEZKYNĚ

Taxi je společným projektem studentů polské filmové akademie AMA. Jde o krátké filmy podle historek Zenona Chmielewského Taxikářská balada. Skałołazki (Horolezkyně) je příběhem dvou jeptišek, které mají svůj kanál na YouTube. Každý týden si pozvou hosta, za nějž se modlí – tentokrát je jejich hostem pan Władziu, milý taxikář, který hledá lásku. Cesta v taxi a modlitba v něm probudí cosi nezvyklého. <


Cezary Hładki

Mikołaj Pływacz

Poland > Polsko, 2018, 8 min. director > režie Agata Marciniak, Katarzyna Dzwonkovska DoP > kamera Cezary Hładki screenplay > scénář Agata Marciniak, Katarzyna Dzwonkovska cast > hrají Magdalena Warzeszkiewicz, Norbert Burkowski, Jakub Reizer, Witold Koprucha contact > kontakt AMA Film Academy, akademiamultiart.pl

Poland > Polsko, 2018 director > režie Hana Bondarenko DoP > kamera Mikołaj Pływacz screenplay > scénář Hana Bondarenko contact > kontakt AMA Film Academy, akademiamultiart.pl

Taxi

TAXI

The Taxi series is a collective project of AMA Film Academy students, who made short films based on the stories by Zenon Chmielewski Taksiarska ballada. Taxi is a film about a night taxi course. Passengers are harassing the driver in dark delusions. Wanting to get rid of them, the taxi driver discovers the darkest sides of his personality. <

TAXI

Taxi je společným projektem studentů polské filmové akademie AMA. Jde o krátké filmy podle historek Zenona Chmielewského Taxikářská balada. Druhý film série, Taxi, je o nočním ritu. Během jízdy pasažéři obtěžují řidiče, který v sobě následně objeví ty nejtemnější stránky své osobnosti. <

Kobieta, która gotuje rosół

THE WOMAN WHO BOILS BROTH

The Woman Who Boils Broth is a poetic story about the recovery of female power. The main character, Bożka, under the influence of a lost love, manages to cross the circle of her deepest fears and find the lost part of herself, which she abandoned years ago. The films action takes place today and in the 70’s, when our character is a seven-year-old girl. And it is Mała Bożka who takes over the role of the narrator of the films image. Her childhood play in green can be read as an allegory of human fate. <

PANÍ, KTERÁ VAŘÍ VÝVAR

Paní, která vaří vývar je poetický příběh o vzestupu ženské síly. Hlavní hrdinka, Bożka, se pod vlivem marné lásky dokáže vymanit z bludného kruhu svých nejhlubších strachů a následně nalezne část sebe sama, kterou již dávno opustila. Film se odehrává v přítomnosti a v sedmdesátých letech, kdy bylo naší hrdince sedm let. A je to právě malá Bożka, kdo se ujme role vypravěčky příběhu. Její dětské hry mohou být vnímány jako alegorické zobrazení lidského osudu. <

Polské filmové školy představují

Polish Film schools Present

73


Michal Kidawa

Elwira Iwanowska

Poland > Polsko, 2018, 30 min. director > režie: Stefan Monin DoP > kamera Michal Kidawa screenplay > scénář Stefan Monin cast > hrají Łukasz Kornacki, Bartosz Bułava, Michal Košciuk, Patryk Michalak a další contact > kontakt AMA Film Academy, akademiamultiart.pl

Poland > Polsko, 2018, 29 min. director > režie Elwira Iwanowska DoP > kamera Elwira Iwanowska a další screenplay > scénář Elwira Iwanowska cast > hrají Wojciech Alfawicki, Leszek Brzozowski, Bartosz Hałasek a další contact > kontakt Wroclaw Film School Mastershot, master@mastershot.com.pl.

Simia

SIMIA

Simia is a 30 minute body horror. It’s a film where the main role is the stuffy atmosphere of the revenge cinema. The main character is guided by the primitive, brutal instincts engraved in his consciousness after traumatic experiences. Simia is a cinema of the body - under the thick surface of wild, grotesque violence are hidden secrets of human nature. Each frame of the film is sliced in meat - whether mature or twisted - but always exposed to all kinds of injuries and deformities. For the purest, physiological horror. <

SIMIA

Simia je třicetiminutový horor, v němž hlavní roli hraje dusná atmosféra revenge žánru. Hlavní hrdinu pohání primitivní brutální instinkty zakořeněně hluboko v jeho mysli, které vyplavaly na povrch po traumatizujících událostech. Simia je tělesný film – pod tlustou vrstvou zuřivého a groteskního násilí se skrývají taje lidské povahy. Každý záběr filmu se zařezává přímo do masa a zobrazuje všemožná zranění a deformity. Čistokrevný fyziologický horor. <

74

Polish Film schools Present

Polské filmové školy představují

Easy Riders

EASY RIDERS

Easy Riders is a movie about passion, dedication and freedom which its heroes – riders – find in longboarding. It is a group of leading riders from the Polish longboarding scene. Hundreds of shots, dozens of tricks and routes, ten riders, one passion. First longboarding medium length movie from Poland. <

EASY RIDERS

Easy Riders je film o vášni, oddanosti a svobodě, kterou hrdinové filmu, rideři, nacházejí v longboardingu. Film sleduje skupinu předních jezdů z polské longboardingové scény. Stovky záběrů, tucty triků a tratí, deset jezdců, jedna vášeň. První středometrážní film o longboardingu v Polsku. <


Industry Programme > Odborný program Masterclass JANA HOJDOVÁ 76

Masterclass MARTIN KOHOUT 76

Moravskoslezská filmová kancelář MINI LOCATION TOUR 77

75


Jana Hojdová

Masterclass

MASTERCLASS: JANA HOJDOVÁ

Jana Hojdová comes from a family of filmmakers. Her grandfather was Bořivoj Zeman and also her parents Petr Hojda and Zuzana Zemanová work in the film industry. Since she was a child, Jana wanted to follow in their footsteps so she logically went to study the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. Her graduate film The Dream (2015) was nominated for the Best Cinematography award at the CamerImage 2015 and in 2016, it won the Jaroslav Kučera award given by the Association of Czech Cinematographers. Her film Chronicle, Petr Hojda (2015) competed in the Short Film Competition at the Ostrava Kamera Oko 2016. <

MASTERCLASS: JANA HOJDOVÁ

Jana Hojdová vyrostla v rodině filmařů. Jejím dědečkem byl Bořivoj Zeman, filmu se věnují také její rodiče Petr Hojda a Zuzana Zemanová. Jana tak byla již v dětství rozhodnuta pro tento obor, její kroky tedy logicky směřovaly na FAMU. Její bakalářský počin Sen (2015) byl nominován na cenu za nejlepší kameru v Krátkometrážní soutěži festivalu Camerimage 2015 a v roce 2016 byl oceněn Cenou Jaroslava Kučery udělovanou Asociací českých kameramanů. Do Krátkometrážní soutěže Ostrava Kamera Oko 2016 byl vybrán její snímek Letopis, Petr Hojda (2015). <

76

Industry Programme

Odborný program

Martin Kohout

Masterclass

MASTERCLASS: MARTIN KOHOUT

As his form of expression, artist and publisher (TLTRPreß) Martin Kohout uses moving pictures, objects and installations. In his documentary films About Night Shifts and Slides, he also explores the medium of film. He graduated from the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and finished his studies at the Frankfurt Städelschule in the studio of Simon Starling. In 2006, he founded the cultural web portal jlbjlt.net that is still active today. Martin Kohout often explores customs and behaviour types stemming from our experiences with digital communication. His work is regularly presented in the Czech Republic as well as abroad. <

MASTERCLASS: MARTIN KOHOUT

Umělec a nakladatel (TLTRPreß) Martin Kohout používá jako formy vyjádření pohyblivý obraz, objekt či instalaci. Aktuálně se ve svých snímcích About Night Shifts a Slides přiblížil i filmovému médiu. Je absolventem katedry kamery pražské FAMU. Svá studia zakončil na Städelschule ve Frankfurtu nad Mohanem, v ateliéru Simona Starlinga. V roce 2006 založil výběrový kulturní portál jlbjlt.net, který funguje dodnes. Kohoutovým častým tématem jsou zvyky a typy lidského chování, které vychází z naší zkušenosti s digitální komunikací. Svou tvorbu prezentuje v České republice i v zahraničí. <


Moravskoslezská filmová kancelář

Mini location tour

MINI LOCATION TOUR

Are you a filmmaker interested in Ostrava’s locations? Come join us for a mini location tour hosted by the North Moravia and Silesia Film Office, an organization that promotes the region to filmmakers and assists them while unique socialist realism architecture of Ostrava-Poruba and with the authentic Michal Mine, which will show you a miner’s everyday work life. We will depart on September 29 at 13:30; the meeting point is in front of Cineport. <

MINI LOCATION TOUR

Jste filmař a zajímají vás ostravské lokace? Přidejte se k nám na mini location tour pořádané Moravskoslezskou filmovou kanceláří, organizací, která region propaguje mezi filmaři a je jim nápomocná, když zde natáčí. Během tří hodin se seznámíte s unikátní socrealistickou architekturou Ostravy Poruby a s originálním Dolem Michal, kde poznáte každodenní pracovní život horníka. Vyjíždíme 29. září ve 13:30 od kina Cineport. <

Odborný program

Industry Programme

77


78


Accompanying Programme > Doprovodný program Barbora Baranová, Kateřina Ondřejková DÁMSKÁ JÍZDA: ŽENY Z FILMOVÉ BRANŽE Ladies Night: Women in Film 80

Aleš Stuchlý, Karel Veselý, Pavel Klusák JEDNADVACET ŽENSKÝCH Twenty-One Women 80

Free Cinema JAK KOUKAT NA FILMY: MALÁ A BO HAI How to watch films: The Little One and Bo Hai 81

BANKET Banquet 82

VÝSTAVA FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ Festival Posters Exhibition 82

PECHAKUCHA NIGHT OSTRAVA #32 83

Free Cinema A FUNFAIR OF FILM INVENTIONS Lunapark filmových vynálezů 81

79


25 / 9 19.30

9 27 / .00 18

Barbora Baranová, Kateřina Ondřejková

Aleš Stuchlý, Karel Veselý, Pavel Klusák

CENTRUM PANT, Čs. legií 1222/22, Moravská Ostrava a Přívoz

KINO CINEPORT, Moravská Ostrava 3369, 70200 Ostrava

Dámská jízda: Ženy z filmové branže

LADIES NIGHT: WOMEN IN FILM

Interesting guests will share their life stories and answer the question whether the film industry is at all suitable for women. You can look forward to literary documentarist and publisher Barbora Baronová, winner of several Czech and international literary awards for her books Slečny, Měj ráda sama sebe and Intimita. In 2012, she founded a publishing house called wo-men publishing (not only) art books with gender focus by Czech authors. Our next guest is Kateřina Ondřejková, producer from the Czech Television and the winner of the Czech Lion Award for the Best Television Film or Miniseries. She worked as a dramaturge on the series 4teens and as a creative producer on films Nowhere in Moravia (Díra u Hanušovic), Kozy léčí (The Goat Cure), Ženy, které nenávidí muže (The Women Who Hate Men) and Czech TV adaptation of Doc Martin series. Women Leaders is a community of women who inspire, motivate and help each other to fulfil their dreams and life goals. <

DÁMSKÁ JÍZDA: ŽENY Z FILMOVÉ BRANŽE

Zajímavé řečnice se podělí o svůj životní příběh a zodpoví i otázku, jestli je filmová branže pro ženy vůbec vhodná. Těšit se můžete na literární dokumentaristku a nakladatelku Barboru Baronovou, držitelkou českých i zahraničních ocenění za knihy Slečny, Měj ráda sama sebe a Intimita. V roce 2012 založila nakladatelství wo-men orientované na umělecké knihy (nejen) s genderovým zaměřením, ve kterém vydává autorská díla českých tvůrců. Kateřinu Ondřejkovou, producentku České televize a držitelku Českého lva za nejlepší televizní film nebo minisérii. Dramaturgyni seriálu 4teens, kreativní producentku snímků Díra u Hanušovic, Kozy léčí, Ženy, které nenávidí muže nebo seriálu Doktor Martin. Women Leaders je komunita žen, které se navzájem inspirují, motivují a pomáhají si plnit životní sny a cíle. < 80

Accompanying Programme

Doprovodný program

Jednadvacet ženských

TWENTY-ONE WOMEN

Musical journalists Karel Veselý, Aleš Stuchlý and Pavel Klusák present music videos by their favourite female artists. Their venture into the past and present of music reveals surprising forms of the imagination of female producers, singers, trendsetters, and robots. Lecture-confession, research-party! Incl. Tune-Yards, Kill J, Aretha Franklin, Hatsune Miku, Aldous Harding, Mitski, Kim Gordon, Cardi B, and many more. <

JEDNADVACET ŽENSKÝCH

Do videoklipů svých oblíbených ženských osobností uvádějí obecenstvo hudební publicisté Karel Veselý, Aleš Stuchlý a Pavel Klusák. Sondy do historie i nejaktuálnější přítomnosti odkrývají překvapivé podoby imaginace producentek, zpěvaček, trendsetterek a robotek. Přednáška-vyznání, research-párty! Incl. Tune-Yards, Kill J, Aretha Franklinová, Hatsune Miku, Aldous Hardingová, Mitski, Kim Gordonová, Cardi B a další. <


29 / 9 10.00

30 / 10.009

Free Cinema

Free Cinema

Jak koukat na filmy: Malá a Bo Hai

Lunapark filmových vynálezů

Screening, film workshop, discussion / 90 min. / Age 10+ > projekce / filmová dílna / společná diskuze / 90 min. / od 10 let

GALERIE PLATO Janáčkova 3139/22 Moravská Ostrava a Přívoz

GALERIE PLATO Janáčkova 3139/22 Moravská Ostrava a Přívoz

HOW TO WATCH FILMS: THE LITTLE ONE AND BO HAI

The Little One (Malá, dir. Diana Cam Van Nguyen) and Bo Hai (dir. Dužan Duong) are successful short films focusing on the Vietnamese community in the Czech Republic. Their authors belong to the second generation of this third biggest minority in our country. What stories are hidden behind the smiles of Vietnamese shopkeepers and bistro owners? What’s it like to live in an entirely different culture? And how do Vietnamese people see their lives here? The programme will include a film workshop which will reveal some secrets of the film language. A language that both films use to talk to us. Do you think that the film language has its own spelling and grammar rules? You’re not far from the truth. We are taught how to read, but no one teaches us how to watch films. Come and catch up, have a chat about the making of The Little One and Bo Hai and find out why the films were made and why do they look like they do. <

JAK KOUKAT NA FILMY: MALÁ A BO HAI

Filmy Malá (rež. Diana Cam Van Nguyenová) a Bo Hai (rež. Dužan Duong) jsou úspěšné krátké filmy věnující se vietnamské komunitě v Česku. Jejich autoři jsou součástí druhé generace této třetí největší menšiny u nás. Co za příběhy se skrývá za úsměvy prodavačů ve večerkách a bistrech? Jaké to je žít v úplně jiné kultuře? A jak se žije Vietnamcům u nás? Součástí programu bude filmová dílna, ve které se podíváme pod pokličku filmovému jazyku. Myslíte si, že filmový jazyk má vlastní pravidla pravopisu? Nejste daleko od pravdy. Učíme se číst – ale dívat se na filmy nás ve škole nikdo nenaučí. Tak to přijďte dohnat a popovídat si o tom, jak filmy Malá a Bo Hai vznikaly, a proč vypadají, jak vypadají. <

FREE CINEMA: A FUNFAIR OF FILM INVENTIONS

Do you know how people found out that they can watch fairy-tales instead of just reading and listening? They discovered that the human eyes “remember” what they saw a few moments ago. Over a hundred years ago, film was born thanks to this discovery. But the path that led to it was long and full of interesting things. We will find out all about them at the Funfair of film inventions. And we will also create our own short film stories and watch them through devices such as the praxinoscope, on the screen, and with the help of the magic lantern. <

FREE CINEMA: LUNAPARK FILMOVÝCH VYNÁLEZŮ

Víte, jak lidé přišli na to, že se můžou na pohádky také dívat, ne je jenom číst nebo poslouchat? Zjistili, že oči si „pamatují“, co viděly před krátkým okamžikem. Díky tomu se před více než sto lety zrodil film. Vedla k tomu ale dlouhá cesta plná zajímavostí. V lunaparku filmových vynálezů se s nimi seznámíme. A také si vytvoříme vlastní krátké filmové příběhy. Ty budeme sledovat v přístrojích, jako je třeba praxinoskop, ale i na plátně za pomoci laterny magiky. <

Doprovodný program

Accompanying Programme

81


Banket

AVB collective

28 / 21.309

GALERIE PLATO Janáčkova 3139/22 Moravská Ostrava a Přívoz

BANKET

BANKET

Banket jsou audiovizuální akce pořádané skupinou Audio Video Bass (AVB), po vzoru drum’n‘bassových nocí z přelomu tisíciletí, za účelem oživení nemainstreamové taneční hudby v Ostravě. Začátek nulté dekády znamenal pro členy AVB kolektivu dobu prvního kontaktu s undergroundovou taneční hudbou vyrůstající v Ostravě z poměrně silné scény. Zároveň šlo stále o alternativní a kreativní prostředí. Banket se snaží v tomto odkazu pokračovat dál, byť hudebně se pohybuje zcela mimo škatulku drum’n’bassu. <

Accompanying Programme

Výstava

CAFĚ MARYČKA 17 Vítkovická, Moravská Ostrava a Přívoz

Banquet is a series of audio-visual events organised by Audio Video Bass (AVB) who were inspired by drum’n’bass nights from the turn of the century and wish to revive non-mainstream dance music in Ostrava. For the members of the AVB collective, the beginning of the first decade of the new century brought first contacts with underground dance music stemming from a rather strong Ostrava scene. But even though the scene was strong, it was still an alternative and creative environment. And despite the fact that the events can hardly be labelled drum’n’bass, Banket aims to follow in the footsteps of this tradition. <

82

Výstava festivalových plakátů

Doprovodný program

FESTIVAL POSTERS EXHIBITION

At the occasion of the 10th anniversary of the Ostrava Kamera Oko festival, café Maryčka will host an exhibition of festival posters created by graphic designers Martin Kaiser, Linda Urbánková, Andrea Vacovská and Marek Fanta. The exhibition captures the changes in the festival visuals from the first four posters using colour tones to the geometrical shapes in contrasting black and white. Since the fifth edition of the festival, individual graphic designers have been using this motive and conceptually developing it. The exhibition will be held during the whole duration of the festival. <

VÝSTAVA FESTIVALOVÝCH PLAKÁTŮ

Při příležitosti 10. výročí založení festivalu Ostrava Kamera Oko proběhne v prostoru kavárny Maryčka výstava festivalových plakátů, pod kterými jsou podepsáni grafičtí designéři Martin Kaiser, Linda Urbánková, Andrea Vacovská a Marek Fanta. Výstava zachycuje proměnu festivalového vizuálu v čase, od prvních čtyř plakátů využívajících barevné tóny, po výrazný odklon ke geometrickým tvarům v kontrastní černé a bílé. Tento motiv od pátého ročníku jednotliví autoři koncepčně rozvíjejí až doposud. Výstava bude přístupná po celou dobu festivalu. <


22 / 9 19.00

PechaKucha Night Ostrava

Festivalový Warm Up AREÁL NÁDRAŽNÍ Nádražní 1084/198, Moravská Ostrava a Přívoz

PECHAKUCHA NIGHT OSTRAVA #32

Pecha Kucha is a form of art presentation originating in Japan. The PechaKucha Night No. 32 will be a warm up to the cinematographers‘ festival Ostrava Kamera Oko. Much like this year’s festival, it will revolve around the „Portrait of a Lady“ and so, for the first time in the history of Pecha in Ostrava, you can look forward to purely female speakers. The night will be held in unique – and so far closed for public – premises of the Nádražní industrial zone at the Wattova/Nádražní streets. <

PECHAKUCHA NIGHT OSTRAVA #32

Pecha Kucha [peča kuča] je formát propagace umění pocházející původně z Japonska. V pořadí dvaatřicátá PechaKucha Night proběhne jako předvoj kameramanského festivalu Ostrava Kamera Oko. Podobně jako letošní Kamera Oko, se ponese v duchu tématu „Portrét dámy“, a tak se poprvé v historii ostravské „Peči“ můžete těšit na ryze ženské prezentující. Návštěvníky přivítá v unikátních, veřejnosti dosud nepřístupných prostorách v Areálu Nádražní (průmyslový areál na ulici Wattova/Nádražní). <

83X19. FESTIVAL OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM 10.04.–16.04.2019 WIESBADEN

Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování


Organizers > Pořadatelé Kamera Oko, s.r.o., Vítězné náměstí 774/14 Praha CZ-160 00, ČR > VAT/ DIČ CZ24728284 Filmotéka Ostrava, o.s., 28. října 23, 702 00 Ostrava, ČR > VAT > DIČ CZ22875107 Jakub Felcman Director / Ředitel Kamera Oko Gabriela Knýblová Festival Director / Ředitelka festivalu Anna Kopecká CFO > Finanční ředitelka

Programme Department > Programové oddělení Anna Kopecká, Jakub Felcman, Arnaud Desplechin, Gabriela Knýblová, Štěpánka Ištvánková, Zuzana Černá, Adéla Mrázová, Tomáš Zetek, Tomáš Michálek

Competitive Sections > Soutěžní sekce

Tereza Benhartová Translator > Tlumočník

Spolupořádající organizace > Cooperating organizations

Ilja Macháčková Bookkeeping > Účetní servis

Provoz Hlubina Marta Pilařová President > Předsedkyně

Rostislav Netek Web, IT, Programming Nikola Kaprálová Akreditační centrum Magdaléna Dušková, Monika Muroňová, Veronika Dajčová, Anna Tabášková, Eliška Vedralová, Anežka Černá, Dan Tyrlík, Kateřina Pařízková, Tereza Doležalová, Veronika Dajc Volunteers > Dobrovolníci

Miriam Lehocká Marketing Director > Obchodní ředitelka

Monika Abrhámová, Jaroslav Chromek Photographers > Fotografové

Dům kultury města Ostravy a. s. Stanislava Golová Programme Director > Programová ředitelka

Trailer > Znělka

Taťána Strakošová Programme Department > Programové oddělení

František Pecháček Animation > Animace

Tereza Richterová, Dominika Gongolová Guest Service Tereza Benhartová Translation Services > Překladatelský servis Petra Milotová, Jana Švagrová, Helena Fikerová Jury Secretary > Tajemnice poroty

Petr Koudela Executive Director > Výkonný ředitel

Marek Fanta Festival Visual Concept > Vizuální podoba festivalu

Production Department > Produkce

Štěpánka Ištvánková Press Officer, Public Relations > Tisková mluvčí, PR

Dolní oblast Vítkovice Jiří Michálek President > Předseda

Art Department > Grafické oddělení

Petr Marek Music Composer > Hudba

Zdeněk Zapata Technical Production > Technická produkce

Jan Dvořák Cineport

Ivan Myška CFO > Finanční ředitel

Jakub Felcman, Gabriela Knýblová, Štěpánka Ištvánková, Tomáš Zetek, Zuzana Černá Programme Board > Programová rada

Jitřenka Navrátilová Executive Production > Výkonná produkce

David Mírek Cineport

Marek Fanta Art Directors > Grafika

Marek Fanta Editor > Střih Václav Flégl Mixer > Mix zvuku

Catalogue > Katalog Michaela Škodová Editor-in-Chief > Editor Milan Růžička, Michaela Škodová Translator > Překladatel Marek Fanta Layout > Grafická úprava Marek Fanta Typesetting > Sazba

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o. Martin Vidura Director > Ředitel Dušan Rapoš Cinema Manager > Vedoucí kina Jarmila Kučerová Programme Department > Programové oddělení

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o. Renáta Valerie Nešporek Director > Ředitelka Jana Dulíková Cinema Luna Manager > Vedoucí kina Luna

Plato Marek Pokorný Director > Ředitel Kavárna Maryčka Tereza Petrová Café Manager > Provozovatel kavárny

Centrum PANT Petr Pánek Manager > Provozovatel Důl Barbora Kamil Roman Managing Director > Jednatel Ty Identity Ivana Mifková Johana Mojáková With Financial Support > Za finanční podpory Statní fond kinematografie Statutární město Ostrava

Held under the Auspices of > Festival vznikl pod záštitou Asociace českých kameramanů AČK IMAGO European Federation of Cinematographers

Media Partners > Mediální partneři Radio Wave Česká televize TV Polar Magazín Patriot Cinepur Film a doba A2 Host 25fps Kinečko Proti šedi informuj.cz GoOut

Official cars provided by > Oficiální vozy festival VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s. Ing. Mgr. Tomáš Schmied CEO, Chairman of the Board > Ředitel společnosti a předseda představenstva

Official cars run on > Ekologický pohon festivalu CNG Vitall, Compressed Natural Gas


Official Suppliers > Oficiální dodavatelé

Bohdana Michalíková U Černého stromu

FIZU.cz Zuzana Slavětínská Print production > Tisková produkce

René Müller Faency Fries Jan Jůzl, Jaroslav Bednář Dock

Naděžda Newman, Steve Newman, Jiří Felcman, Vlastimila Nováková, Pavla Hájková, Přemysl Martinek Statutory City of Ostrava, City Council, Cultural Commission > Kulturní komise Rady města Magistrátu města Ostrava

Partner Festivals > Partnerské festivaly

Ivo Andrle, Anna Lísalová Aerofilms s. r. o.

Brazil > Brazílie

goEast Wiesbaden James Cinefest Miskolc Marienbad Film Festival Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Alena Vokounová Artcam

Acknowledgements > Poděkování Czech Republic > Česká republika Tomáš Macura Mayor > Primátor Statutory City of Ostrava Zbyněk Pražák Vice Mayor > Náměstek primátora Statutory City of Ostrava Naděžda Brožková, Oldřiška Krúpová, Hana Adamusová, Jana Václavíková, Petr Adamek Cultural Department Statutory of City of Ostrava > Odbor kultury Statutárního města Ostrava Jan Světlík Chairman of the Supervisory Board > Předseda dozorčí rady Vítkovice a. s. Martin Žák Chairman of the Board of Directors > Předseda představenstva Vítkovice doprava a. s. Helena Bezděk Fraňková Director of the State Cinematography Fund > Ředitelka Státního fondu kinematografie Petr Vítek, Viktor Tauš, Helena Bendová, Lubor Dohnal, Jaromír Kallista, Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček, Richard Němec, Marta Švecová Board of the State Cinematography Fund > Rada Státního fondu kinematografie Marek Konečný Seepoint

Jan Bradáč, Petra Nejedlá Falcon a. s. Zuzana Černá, Jaroslav Kutheil, Kristýna Hrušková CinemArt a. s.

Leonardo Sette, Maria Alencar, Gustavo Beck, Gustavo Montenegro Lucinda Films - Urânio Filmes

France > Francie

Michal Bregant, Iva Žáková NFA

Céline Payot Lehmann, Sophie Soghomonian, Florent Rocchi Arte France

Tomáš Fridrich Goethe-Institut Prag

Marine Fourton I Mediate Servicing

Ondřej Zach, Pavlína Adlerová FAMU International

Georgia Mouton-Lorenzo MK2 Films

Zuzana Stejskalová, Klára Khine Marienbad Film Festival

Lison Hervé Stray Dogs

Martin Jiroušek Ostravan.cz

David Frenkel Synecdoche

Milan Stráňava JMB Film & TV Production

Germany > Německo

Adrián Žíška, Vít Schmarc, Ivo Hladoník Film Europe

Patricia Heckert Friedrich-WilhelmMurnau-Stiftung

Jan Jendřejek Providers of Film Copies > Poskytovatelé kopií Kateřina Ondřejková Česká televize Čestmír Kopecký První veřejnoprávní, s.r.o. Martina Vašurová, Karolína Musiolová Hotel Palác Elektra Petra Krohnová Mercure Ostrava Center Ivana Karasová Hotel VP1 Ivona Bereniková CB Taxi

Sweden > Švédsko Petter Mattsson Svenska Filminstitut UK > Velká Británie Phil Kennedy, Sandra Kinahan Park Circus

Authors of catalogue texts > Autoři textů v katalogu Štěpánka Ištvánková Gabriela Knýblová Jitřenka Navrátilová Michaela Škodová Tomáš Zetek Oficiální texty soutěžních filmů


Indexes > Rejstřík ORIGINAL TITLE > PŮVODNÍ NÁZEV

ENGLISH TITLE > ANGLICKÝ NÁZEV

CZECH TITLE > ČESKÝ NÁZEV

CINEMATOGRAPHERS > KAMERAMANI

01:41, 72 100 rokov Československa „Osudy Slobody“, 61 20th Century Women, 35 Acqua e zucchero. Carlo Di Palma, i colori della vita, 59 Agnès Godard – interview, 35 Arrival, 35 Azougue Nazaré, 18 Barbara, 37 beau soleil intérieur, Un, 47 Black Panther, 47 bleierne Zeit, Die, 37 Breakfast at Tiffany’s, 37 Carrie, 39 Citlivý člověk, 64 Cukr a sůl, 26 Červená, 57 dem Nichts, Aus, 47 Domestik, 39 Drifters, The, 69 Dukla 61, 57 Easy Riders, 75 Erhart, 64 Fotbal Infinit, 19 Garáž, 27 I’m So Tired of Being Alone, 28 Invierno en Europa, 61 Jackie Brown, 39 Kobieta, która gotuje rosół, 73 Lady Bird, 49 Lota Nebeská, 65 Magic Moments, 29 Manifesto, 57 mar inmóvil, El, 61 Nina, 41 Once Upon a Time in the West, 41 Phantom Thread, 51 Portrait of a Lady, The, 41 Post, The, 51 Pupanje, 69 quatre soeurs, Les, 20 Rekonstrukce, 30 Sama, 51 Simia, 75 Sir, 21 Skałołazki, 72 Sound is Innocent, The, 65 Sunrise: A Song of Two Humans, 59 Tarde para morir joven, 22 Taxi, 73 Thelma and Louise, 43 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 53 Toppen av ingenting, 23 Třicet jedna stupňů ve stínu, 43 Una mujer fantástica, 49 Zaspać, 31 Žiletky, 59 Žižkovská romance, 43 , 49

01:41, 72 100 Years of Czechoslovakia „The Fate of Freedom“, 61 20th Century Women, 35 Agnès Godard – interview, 35 Alone, 51 Arrival, 35 Azougue Nazareth, 18 Barbara, 37 Black Panther, 47 Blooming, 69 Breakfast at Tiffany’s, 37 Carrie, 39 Cervena, 57 Domestique, 39 Drifters, The, 69 Dukla 61, 57 Easy Riders, 75 Erhart, 64 Fantastická žena, 49 Four Sisters, The, 20 Garage, 27 I’m So Tired of Being Alone, 28 In the Fade, 47 Infinite Football, 19 Jackie Brown, 39 Lady Bird, 49 Let the Sunshine In, 47 Lota Nebeská, 65 Loveless, 49 Magic Moments, 29 Manifesto, 57 Marianne and Juliane, 37 Mountaineers, The,72 Nina, 41 Ninety Degrees in the Shade, 43 Once Upon a Time in the West, 41 Phantom Thread, 51 Portrait of a Lady, The, 41 Post, The, 51 Razor-Blades, 59 Real Estate, The, 23 Reconstruction, 30 Sensitive Man, A, 64 Simia, 75 Sir, 21 Sound is Innocent, The, 65 Still Sea, The, 61 Suburban Romance, 43 Sugar and salt, 26 Sunrise: A Song of Two Humans, 59 Taxi, 73 Thelma and Louise, 43 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 53 Too Late to Die Young, 22 Water and Sugar: Carlo Di Palma, the Colours of Life, 59 Winter in Europe, 61 Woman Who Cooks Broth, The, 73 Zaspać, 31

01:41, 72 100 rokov Československa „Osudy Slobody“, 61 Agnès Godard – interview, 35 Akta Pentagon: Skrytá válka, 51 Azougue Nazaré, 18 Barbara, 37 Black Panther, 47 Carrie, 39 Citlivý člov ěk, 64 Cukr a sůl, 26 Červená, 57 Čtyři sestry, 20 Domestik, 39 Dukla 61, 57 Easy Riders, 75 Erhart, 64 Fantastická žena, 49 Fotbal nekonečno, 19 Garáž, 27 Horolezkyně, 72 I’m So Tired of Being Alone, 28 Jackie Brownová, 39 Lady Bird, 49 Lota Nebeská, 65 Magic Moments, 29 Manifesto, 57 Nemilovaní, 49 Nina, 41 Nit z přízraků, 51 Odnikud, 47 Olověná doba, 37 Pane, 21 Paní, která vaří vývar, 73 Portrét dámy, 41 Pozdě umřít mladý, 22 Příchozí, 35 Pupanje, 69 Realita, 23 Rekonstrukce, 30 Sama, 51 Simia, 75 Snídaně u Tiffaniho, 37 Taxi, 73 Tenkrát na Západě, 41 Drifters, The, 69 Sound is Innocent, The, 65 Thelma a Louise, 43 Tiché moře, 61 Tři billboardy kousek za Ebbingem, 53 Třicet jedna stupňů ve stínu, 43 Vnitřní slunce, 47 Východ slunce, 59 Water and Sugar: Carlo Di Palma, the Colours of Life, 59 Zaspać, 31 Zima v Evropě, 61 Ženy 20. století, 35 Žiletky, 59 Žižkovská romance, 43

Anderson, Paul Thomas, 51 Avramovski, Branko, 69 Baťka, Bedřich, 43 Biddle, Adrian, 43 Briones, Inti, 22 Colin, Dominique, 21 Čuřík, Jan, 43 Davis, Ben, 53 Delli Colli, Tonino, 41 Dryburgh, Stuart, 41 Dvořáček, Šimon, 30, 65 Dvořák, Marek, 57 Echazarreta, Benjamín, 49 Faifr, Otakar, 51 Fromm, Hans, 37 Godard, Agnès, 47 Hładki, Cezary, 72, 73 Hofamnn, David, 26, 69 Hudec, Norbert, 41 Husár, Dušan, 39 Chapuis, Dominique, 20 Chlpík, Juraj, 64 Iwanowska, Elwira, 75 Jícha, Marek, 59 Kamińsky, Janusz, 51 Kidawa, Michal, 75 Klausmann, Rainer, 47 Kotas, Tomáš, 31 Krauss, Christoph, 57 Kričman, Michail, 49 Levy, Sam, 49 Lubtchansky, William, 20 Machín, Macu, 61 Månsson, Måns, 23 Mircea, Tudor, 19 Morrison, Rachel, 47 Mottola, Giuseppe, 59 Navarro, Guillermo, 39 Pessoa, Gustavo, 18 Piňos, Matěj, 27 Planer, Franz, 37 Pływacz, Mikołaj, 73 Porter, Sean, 35 Rath, Franz, 37 Rejč, Filip, 28 Rosete, Martín, 61 Rosher, Charles, 59 Skriečka, Jan, 64 Struss, Karl, 59 Suskiewicz, Wiktor, 72 Šišuláková, Radka, 29 Špátová, Olga, 57 Šuvada, Jakub, 61 Tosi, Mario, 39 Young, Bradford, 35 Zeitlinger, Peter, 35


With the financial support of / Za finanční podpory

Under the auspices of / Pod záštitou

Official partner / Oficiální partner

Media partners / Mediální partneři

Co-organisers / Spolupořádající organizace

TM

Cultural institutes / Kulturní instituty

Official cars run on / Ekologický pohon festivalu

Official suppliers / Oficiální dodavatelé

Partner festivals / Partnerské festivaly

Official cars provided by / Oficiální vozy festivalu poskytuje


www.filmfestivalostrava.cz