Page 1

01

catalogue katalog

06 Ostrava Kamera Oko

international cinematographers film festival

26/9 — 2 /10 2014


The Official Catalogue of the 6th Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival Oficiální katalog 6. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko official poster > oficiální plakát Andrea Vacovská graphic design > grafická úprava Andrea Vacovská layout > sazba Marek Fanta print > tisk www.fizu.cz © Kamera Oko 2014


Contents > Obsah Forewords > Předmluvy 04 Juries > Poroty 09

A Tribute to Karel Slach > Pocta Karlu Slachovi 45

Official Selection > Oficiální výběr 13

AČK presents > AČK uvádí 49

Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž 21

Profile Claro – Trier > Profil Claro – Trier 53

Encore 27

X-Men Marathon > X-Men maraton 57

Special Screenings > Zvláštní uvedení 35 Focus on Architecture > Zaostřeno na architekturu 39

Works in Progress 63 Retro Shock Night 68 Industry Programme > Industry program 69

Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování 79 Indexes > Rejstříky 82


Each year, I could use this space to point out what has changed. Each year, I could explain why we have chosen such films and why we have organised this particular special programme. And yet I have a feeling that it would be out of place. That it would be backward rationalizing indicating that in many cases the selection was coincidental or intuitive. I fear that trying to retrospectively explain the selection of the festival is like a director trying to use words to explain to his audience what he wanted to tell them with his film. It is the general intention of the festival that is unified – and remains the same each year. That is what defines what films are selected. The general intention of the festival is to organise an exhibition that will introduce cinema – and cinematography – in its variety. An exhibition that does not succumb to rational selection, that is not determined by outer conditions, that does not discriminate genres, approaches and creative methods. Ostrava Kamera Oko is a festival that can screen any film regardless to its origin – big Hollywood films, big European co-productions, “festival films,” investigative documentaries and personal and in essence amateur films. Simply everything. A festival that creates a free platform and starting points to be taken by individual films. I imagine what it would be like if the audience had only seen the programme of Ostrava Kamera Oko. Despite this drastic measure, I would like the audience to “see” what cinema offered during last year and what does it have in store for the following year. The last weapon when composing our programme is honesty. Knowing that your selection will never be definitive and comprehensive and will not by universally acclaimed. This can only by balanced by the belief that the selection will encourage someone to explore on his own, to form his own views. So, how does cinema in the 2014/2015 season look like?

Každý rok bych mohl na tomto místě poukázat na to, co se změnilo. Každý rok bych mohl dovysvětlit, proč jsme pro festival vybrali ty které filmy a proč jsme vlastně uspořádali ten který speciální program. A přitom mám pocit, že takové vysvětlování sem nepatří. Že se jedná o zpětnou racionalizaci, že v mnoha případech došlo k volbě takzvaně shodou okolností nebo intuitivně. Bojím se, že vysvětlovat výběr festivalu zpětně se podobá snaze režiséra vysvětlovat publiku slovy, co chtěl sdělit svým filmem. To spíš celkový záměr pořádání festivalu je jednotný – a rok od roku se nemění. Ten nakonec určoval, jaké filmy byly do programu vybrány. Celkový záměr pořádání festivalu: uskutečnění přehlídky, která představí kinematografii – a kameramanské přístupy – v co největší pestrosti. Uskutečnění přehlídky, která se nepodřizuje racionálním volbám – kterou nedramaturgují vnější okolnosti; která neupřednostňuje žánry, přístupy, tvůrčí metody. Smyslem Ostrava Kamera Oko je pořádat přehlídku, která může hostit kterýkoliv film, tedy nezávisle na původu jeho vzniku – hollywoodský studiový film, velký evropský film realizovaný v mnohačetné koprodukci, „festivalový film“, investigativní dokument či osobní a v podstatě insitní snímek. Všechny dohromady. Vytvořit svobodné výchozí pole a toto pole osadit konkrétními filmovými díly. Představuji si, jaké by to bylo, kdyby měl divák k dispozici právě jen program festivalu Ostrava Kamera Oko. Vlastně bych chtěl, aby i přes takové drastické omezení „uviděl“ to, co kinematografie nabídla v minulé sezoně a co nabízí pro sezonu další. Skutečně poslední zbraní při sestavování programu je upřímnost. Vědomí toho, že váš výběr nikdy nebude definitivní či komplexní a že nepovede ke všeobecnému souhlasu, může vyrovnat jen víra v to, že tento výběr podnítí někoho, kdo se pustí do jeho objevování, k vlastnímu pohledu. Tak tedy: jaký je stav kinematografie v sezoně 2014/2015?

Jakub Felcman Festival Director

Jakub Felcman ředitel festivalu

04


Dear friends of film, It is an honour to greet you at the sixth edition of the International Film Festival Ostrava Kamera Oko. I truly appreciate the efforts of the founders of this exceptional festival that focuses on the work of cinematographers. We will witness an interesting competition of some the visually most captivating films from all over the world that will draw attention to talented filmmakers both from the Czech Republic as well as abroad. The festival is exceptional also from the point of view of the cultural development of the host city of Ostrava. It is held in the premises of the Lower Area of Vítkovice – a site of national cultural heritage – and brings back life to monuments that would otherwise form just a static lifeless background. The OKO festival is attractive particularly because it maps film work connected to Ostrava and the Moravian-Silesian Region both thematically and production-wise. I am glad that Ostrava, a city that was until recently linked only to heavy industry and polluted air, is becoming on the most cultural cities of the Czech Republic. I wish the organisers a successful festival and its audiences lots of unforgettable experiences. Daniel Herman Minister of Culture of the Czech Republic

Vážení přátelé filmové tvorby, je mi ctí vás pozdravit při příležitosti konání již 6. ročníku mezinárodního filmového festivalu „Ostrava Kamera Oko“. Vážím si velice počinu tvůrců tohoto výjimečného festivalu, který je zaměřen na kameramanskou tvorbu. Budeme svědky soutěže obrazově nejzajímavějších filmových počinů z celého světa, která upozorní na velké talenty domácí i světové kinematografie. Festival je však výjimečný i z pohledu dlouhodobého programu kulturního rozvoje města Ostravy. Koná se totiž v prostorách národní kulturní památky – Dolní oblasti Vítkovice – a tím mimo jiné naplňuje ideu oživení památek, které by jinak byly pouze statickou neživou kulisou. Festival OKO upoutává především mapováním filmové tvorby, produkčně i tematicky spojené s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem. Jsem velmi rád, že i tímto způsobem se z města Ostrava, které bylo ještě v nedávné minulosti spojováno pouze s těžkým průmyslem a nevábným ovzduším, stává jedno z nejkulturnějších měst České republiky. Přeji organizátorům zdárný průběh festivalu a divákům nezapomenutelné filmové zážitky. Daniel Herman ministr kultury

05


Dear Friends, It is not so long ago when Ostrava was a candidate for the title of European City of Culture 2015. Thanks to the vision of a so prestigious title, unprecedented things began to happen. Young people and especially old-timers that know and uphold the culture of Ostrava for a long time have vigorously started dozens of projects. With the help of various cultural institutions and schools and universities, new initiatives were created and foundations for many new events and festivals were laid – Ostrava truly was a city of culture like never before in its history. It is simply unforgettable. So every time I hear about another edition of the Ostrava Kamera Oko Festival, I think of these eventful and hectic weeks of preparations for the title that would include also regular organisation of this festival. Although Ostrava Kamera Oko is more of an expert festival as it presents the works of cinematographers, it is no less important – each year it reminds the public that Ostrava is still a city of culture despite the fact that it has not won the title. Not even that afternoon when you could see a crowded square waiting for the results of candidacy can be forgotten. And not mentioning the several seconds of palpable silence and immense disappointment when the big screen revealed that another Czech city has won the title. One could almost say there was a correlation between the creative efforts put into this project and the disappointment. That is another thing that hundreds of people will never forget. But this time left us a number of cultural projects still in existence and some still waiting to be endowed with life. The city provides financial support to such projects. That is the reason why I wish the cinematographer’s festival the highest quality and attendance. Petr Kajnar Mayor of Ostrava

06

Milí přátelé, není to tak dávno, kdy Ostrava usilovala o titul Evropské hlavní město kultury 2015. Díky vidině získat titul tak prestižní se doslova děly nevídané věci. Mladí lidé, ale především pamětníci, kteří ostravskou kulturu znají a ctí dlouhá léta, se s obrovským nadšením pustili do desítek projektů. Zapojily se především kulturní instituce, ale také školy a univerzity, vznikaly nové iniciativy, položeny byly základy mnoha nových akcí či festivalů – Ostrava prostě žila kulturou, jako snad nikdy předtím. Na to se jednoduše nedá zapomenout. A tak pokaždé, když slyším o dalším ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko, se mi do vzpomínek vkradou ty rušné a hektické týdny příprav na titul, jenž měl zahrnout i pravidelné pořádání tohoto festivalu. Přestože Ostrava Kamera Oko je počinem spíše odborným, protože prezentuje především kameramanskou tvorbu, je to festival významný, vždyť odborné veřejnosti doma i v zahraničí každoročně připomíná, že Ostrava jako město kultury dále existuje navzdory skutečnosti, že titul nezískala. Ani to odpoledne, kdy Ostravany nabité náměstí očekávalo verdikt, získá-li město kandidaturu či ne, se nedá zapomenout. A už vůbec ne několikavteřinové, hmatatelné ticho a obrovské zklamání, když po vyhlášení na obří obrazovce kandidaturu získalo jiné české město. Dalo by se téměř říci, že byla cítit přímá úměra mezi tvůrčím nadšením při přípravách programů a mírou zklamání, ani na to stovky lidí nikdy nezapomenou. Městu však zůstaly započaté kulturní projekty, které se realizují, na některé naplnění ještě čeká. Město je nadále finančně podporuje. Proto přeji i kameramanskému festivalu co nejvyšší kvalitu i návštěvnost. Petr Kajnar primátor města Ostravy


Let me begin this year‘s message of the Association of Czech Cinematographers with wishing all the best to the 6th edition of the International Film Festival Ostrava Kamera OKO and quoting two excerpts from the thesis of our Department of Cinematography student Simon Todorov. They perfectly capture the current issues of the dramatic development of digital technologies in cinema and the status of cinematographers in it. “Compared with the past, the rapid development of digital technology and the shift of professional responsibility to other people put cinematographers in constant pressure from all directions and place obstacles in their way. These relatively new problems need to be faced by directors and producers who must cooperate to find solutions. The problem isn’t a happy or an unhappy cinematographer; the problem is the quality of the work that the cinematographer fights for, not only in time of the premiere but in time of archiving as well. His efforts are beneficial to everyone and this is the goal all filmmakers should strive to achieve.” “I believe that the original film is created in the moment the cinematographer sees the film in the exact way it is supposed to be seen, also from the point of view of observational conditions. Only at this moment may we talk about an original; this is the moment at which the perception of the images on a given media perfectly corresponds with the intention to preserve the original visual aspects of the film corresponding with the author’s concept.” It is exactly as the student writes. Current development brings many territorial challenges into the fight for new positions of power in filmmaking. Anyone who puts themselves into these functions can be a cinematographer and a director today. The Association of Czech Cinematographers in cooperation with its partner the International Film Festival Ostrava Kamera OKO tries to show the public that the values of the cinematographers’ work are among the basic principles of films perceived as art. We need to bring back the joy of creative work into cinematographers’ work, a certainty that they will have an opportunity to push through their creative decisions and together with the directors be responsible for the work with their names. We need to enable the cinematographers to carry on in their work as directors of cinematographic images throughout the whole process - beginning with preparations, through the shooting itself to the post-production of their films. Only that way the films can be visually impressive. The Ostrava Kamera OKO is a celebration of such films.

Letošní poselství Asociace českých kameramanů s přáním úspěšného průběhu 6. ročníku Mezinárodního festivalu Ostrava Kamera OKO uvedu dvěma citáty z diplomové práce našeho studenta katedry kamery Simona Todorova. Přesně totiž vystihují současnou problematiku dramatického vývoje digitálních technologií v kinematografii a postavení kameramanů v něm. „Rychlý vývoj digitální technologie a  přesouvání profesní odpovědnosti na jiné lidi, ve srovnání s minulostí, neustále kameramany vystavuje tlakům ve všech možných směrech a staví jim do cesty překážky v jejich práci. K těmto relativně novým problémům je třeba, aby se postavili čelem rovněž režiséři a producenti a našli společnými silami potřebná řešení. Problém tu nespočívá v osobě šťastného nebo nešťastného kameramana, ale je to problém kvality díla, kterou se kameraman neustále snaží hájit, jak v době premiéry filmu, tak po dobu jeho archivace. Je to snaha ku prospěchu všem, a tímto směrem by všichni filmoví tvůrci měli společně upřít své úsilí.“ „Podle mě originál filmu vzniká ve chvíli, kdy kameramanovi promítnou film, a to přesně tak, jak má být, i z hlediska pozorovacích podmínek. Jedině v této chvíli můžeme mluvit o originálu, nebo-li to je moment, ve kterém vjem obrazu na daném médiu je přesně odpovídající záměru zachovat původní vzhled filmu odpovídající jeho autorskému konceptu.“ Je to přesně tak, jak student píše. Současný vývoj přináší mnohé teritoriální výzvy k boji za nové nastavení mocenských pozic ve výrobě filmů. Kameramanem i režisérem může být dnes každý, kdo se prosadí do těchto funkcí. Asociace českých kameramanů společně se svým partnerem Mezinárodním filmovým festivalem kameramanských filmů Ostrava Kamera OKO se snaží v této situaci ukázat veřejnosti, že hodnoty práce kameramanů jsou jedním ze základních principů filmu chápaného jako umění. Je potřeba vrátit kameramanům radost z tvůrčí práce a jistotu, že mohou plně prosadit svá tvůrčí rozhodnutí a spolu s režisérem ručit cele svými jmény za své dílo. Umožnit jim, aby mohli pokračovat v práci ve funkci ředitelů kinematografických obrazů od příprav, přes natáčení, až po dokončení postprodukčních prací na jejich filmu. Jedině tak mohou být filmy vizuálně výrazné. Festival Kamera OKO v Ostravě je svátkem takových filmů. Marek Jícha prezident Asociace českých kameramanů

Marek Jícha President of Association of Czech Cinematographers.

07


JIŘÍ MAXA ANDRI BUTICA MILAN BALOG

08

Official Selection Jury

Porota Oficiálního výběru


Official Selection Jury > Porota Oficiálního výběru

Jiří Maxa

Andrei Butica

Milan Balog

Czech photographer and cinematographer who began his career with the TV-film How to Make a TV Show (1971, dir. Jiřina PokornáMakoszová) where he worked with the cinematographer Josef Illík and for the following 30 years he worked with Ivan Šlapeta. As director of photography, he served on films Cart (1989, dir. Václav Koubek) and Czech Cubism (dir. Michal Pacina). When Jan Němec returned from exile, Maxa became his best cinematographer and worked with him on his films Landscape of My Heart (2004), Toyen (2005), The Ferrari Dino Girl (2009) and Heart Beat 3D (2010). Their work is characterised by their experimental approach to the portrayed, whether it is the method of shooting or the formal execution of the message.

Český fotograf a kameraman, který svou praxi začal u Josefa Illíka na televizním filmu Jak se dělá TV soutěž (1971, r. Jiřina Pokorná-Makoszová) a následně třicet let spolupracoval s Ivanem Šlapetou. Jako kameraman pracoval na filmech Kára (1989, r. Václav Koubek) a Český kubismus (r. Michal Pacina). Stal se dvorním kameramanem Jana Němce po jeho návratu z exilu a natočil s ním filmy Krajina mého srdce (2004), Toyen (2005), Holka Ferrari Dino (2009) a Heart Beat 3D (2010). Jejich společná tvorba je specifická experimentálním přístupem k zobrazovanému, ať už jde způsob snímání či formální uchopení sdělení.

Romanian cinematographer and photographer. In 2002 he graduated from the National University of Theatre and Film in Bucharest. As a camera assistant he worked on the film The Death of Mr. Lazarescu (2004, directed by Cristi Puiu, DoP Oleg Mutu). He collaborated with Paul Negoescu on his EFA award nominated short film Renovation (2009) and on his feature film One Month in Thailand (2012). His other feature films include Oli’s Wedding (2008, directed by Tudor Jurjiu), Everybody in our Family (2011, directed by Radu Jude) and the 2013 Berlinale Golden Bear winner Child’s Pose (2012, Calin Peter Netzer).

Rumunský kameraman a fotograf. V  roce 2002 absolvoval UNATC v Bukurešti. Ještě jako asistent kamery točil Smrt pana Lazaresca (2004, r. Cristi Puiu, kamera/DoP Oleg Mutu). Spolupracoval s Paulem Negoescu na krátkém filmu Renovation (2009), který byl nominován na EFA, a na celovečerním filmu One Month in Thailand (2012). Jeho další dlouhometrážní filmy jsou například Oli‘s Wedding (2008, r. Tudor Jurjiu), Všichni v naší rodině (2011, r. Radu Jude) a na Berlinále oceněný film Pozice dítěte (2012, r. Calin Peter Netzer).

Slovak director, cinematographer and screenwriter, graduated from the Department of Documentary Film of the Academy of Performing Arts Bratislava, where he finished his doctorate in 2007. He directed documentary films Boxers (2000), LooP (2004) and Standard Bastard (2005). He has written and directed the short-film Monsterprocess (2011). As a cinematographer, he worked on the experimental film Smog from 2008 (directed by Daniel Rihák) and the 2013 film Fine, Thanks (directed by Matyáš Prikler).

Slovenský režisér, kameraman a scenárista, absolvent katedry dokumentu na VŠMU, kde v roce 2007 ukončil doktorandské studium studium. Je režisérem dokumentárních filmů Boxeři (2000), LooP (2004) a Standard Bastard (2005). Natočil krátkometrážní film Monsterproces (2011), ke kterému napsal také scénář. Jako kameraman natočil v roce 2008 experimentální film Smog (r. Daniel Rihák) a film Ďakujem, dobre (2013, r. Mátyáš Prikler).

Porota Oficiálního výběru

Official Selection Jury

09


JAN BASET STŘÍTEŽSKÝ JAN PFEIFFER ONDŘEJ BELICA

10

Short Film Competition Jury

Porota Krátkometrážní soutěže


Short Film Competition Jury > Porota Krátkometrážní soutěže

Jan Baset Střítežský

Studied at the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts Prague where he began to cooperate with Tomáš Luňák and Václav Kadrnka on their student films. He still works with both of them. As director of photography, he worked on Luňák’s film Alois Nebel (2011) and Kadrnka’s short film Elegy of Wood (2009). They are currently working on Kadrnka’s second feature film Little Crusader. He worked on films The House (2011, directed by Zuzana Liová), Polski Film (2012, directed by Marek Najbrt), Fair Play (2014, directed by Andrea Sedláčková) and Nowhere in Moravia (2014, directed by Miroslav Krobot).

Studoval na katedře kamery na FAMU, ještě na škole začal spolupracovat s Tomášem Luňákem a Václavem Kadrnkou, se kterými natáčel jejich studentské filmy. Jejich spolupráce pokračuje dál. S Tomášem Luňákem natočil film Alois Nebel (2011) a s Václavem Kadrnkou krátkometrážní film Druhý život dřeva (2009), nyní společně připravují Kadrnkův druhý celovečerní film Křižáček. Je podepsaný pod filmy jako Dům (2011, r. Zuzana Liová), Polski film (2012, r. Marek Najbrt), Fair Play (2014, r. Andrea Sedláčková) nebo Díra u Hanušovic (2014, r. Miroslav Krobot).

Jan Pfeiffer

A conceptual and graphic artist, photographer, animator, videoartist and space installations creator. He graduated from the Intermedia Department, School of Jiří Příhoda of the Academy of Fine Arts Prague. A  versatile creative personality combining abstract messages with socially-sociological context. His works were exhibited in Romania, Italia, England, Germany, Bulgaria, USA, Taiwan and Singapore. Pfeiffer has just finished his artistic residency in Poland and his work will be exhibited in the Kronika Gallery in Bytom. He is currently preparing another solo exhibition for the Futura Gallery.

Konceptuální umělec, výtvarník, fotograf, animátor a tvůrce videoartu a prostorových instalací. Absolvent ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU. Mnohostranná tvůrčí osobnost kombinující abstraktní sdělení se společensko-sociologickým kontextem. Jeho práce navštívily země jako Rumunsko, Itálii, Anglii, Německo, Bulharsko, USA, či Tchaj-wan a Singapur. Umělec právě zakončil svůj rezidenční pobyt v Polsku a výsledky jeho tamější práce budou prezentovány na výstavě v galerii Kronika ve městě Bytom. Součastně připravuje další sólovou výstavu pro galerii Futura.

Ondřej Belica

Graduated from the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing arts in Prague. During his studies, he began to work with director György Kristóf and served as the director of photography on his films The Borders (2009), Danzan (2009), 2MM (2010) and The Dawn (2011). Currently, they are preparing Kristóf ’s feature debut OUT. Belica worked on the graduation film by Vít Zapletal Predictable Ways (2012) and Waiting for Suntali (2013, directed by Bhaskar Dhungana). He has also worked on several documentary films and was a member of the team of cinematographers working on the time-lapse document René (2008, directed by Helena Třeštíková).

Absolvent pražské FAMU, katedry kamery. Během studií začal spolupracovat s režisérem György Kristófem, jemuž nasnímal filmy Hranice (2009), Danzan (2009), 2MM (2010), nebo Úsvit (2011) a se kterým nyní připravuje celovečerní debut OUT. Natočil absolventský film Víta Zapletala Vyzpytatelné cesty (2012) a Waiting for Suntali (2013, r. Bhaskar Dhungana). Má za sebou několik dokumentárních filmů. Jako jeden z kameramanů spolupracoval na časosběrném dokumentu René (2008, r. Helena Třeštíková).

Porota Krátkometrážní soutěže

Short Film Competition Jury

11


Official Selection > Oficiální výběr Marcell Rémon Fromont Rév LA FEHÉR FOLIE ISTEN ALMAYER Bílý Almayer`s Folly Bůh White Almayerovo God šílenství 14 01

Jimmy Gimferrer Apichatpong HISTORIA DE LA MEVA Weerasethakul MORT MEKONG HOTEL Historka o mojí smrti 02 Story of My Death 15

Reinhold Vorschneider ÜBER-ICH UND DU Superega Superegos 18

Yaron Scharf

Willy Kurant LA JALOUSIE Žárlivost Jealousy 16

Peter Suschitzky MAPS TO THE STARS Mapy ke hvězdám 17

Vojačky Zero Motivation 19

Feature films made after January 1, 2013 can compete in the International Best Cinematography Contest. The jury of the International Best Cinematography Contest will award the director of photography of the winning picture with the Ostrava Kamera Oko Best Film Award plus 1,000 Euro. The Jury may also award the Special Mention of the Jury.

Do Mezinárodní soutěže mohou být přihlášeny celovečerní filmy, které vznikly po 1. 1. 2013 a které dosud nebyly promítány na jiném českém filmovém festivalu. Porota udělí v sekci Mezinárodní soutěž Cenu Ostrava Kamera Oko za nejlepší kameru, která je spojena s odměnou 1000 eur pro kameramana vítězného filmu. Porota navíc může udělit Zvláštní uznání poroty.

> 013


Marcell Rév FEHÉR ISTEN

Hungary > Maďarsko, 2014, 119 min.

contact > kontakt Film Distribution

Marcell Rév’s selected filmography >

director > režie Kornél Mundruczó

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

vybraná filmografie

DoP > kamera Marcell Rév script

Praha, Česká republika, tel.: +420

2014 Viharsarok (Land of Storms)

> scénář Kata Wéber, Kornél

221 411 619, www.artcam.cz,

/ 2013 Nekem Budapest /2012

Mundruczó, Viktória Petrányi

Alena Vokounová,

JP.CO.DE / 2011 Allah minden

cast > hrají Zsófia Psotta, Sándor

alena.vokounova@artcam.cz

napján szaladnak a lovak (doc.)

Zsótér, Lilli Monori, László Gálffy,

/ 2011 Külalak / 2011 On a lower

Lilli Horváth, Erwin Nagy, Kornél

level (short) / 2010 Itt vagyok

Mundruczó

/ 2009 Ketten egy fészekben / 2009 Karácsony / 2009 Tán / 2009 Bence (doc.) / 2007 Pást

WHITE GOD A man´s best friend is his dog. What happens when a man turns against his best friend? Favoring pedigree dogs, a new regulation puts a severe tax on mixed breeds. Owners dump their dogs and shelters become overcrowded. 13-year-old Lili fights desperately to protect her pet Hagen, but her father eventually sets the dog free on the streets. Hagen and his pretty master search desperately for each other until Lili loses faith. Struggling to survive, homeless Hagen realizes that not everyone BÍLÝ BŮH Pes je nejlepším přítelem člověka. Co se ale stane, když se člověk postaví proti svému nejlepšímu příteli? Dle nového nařízení upřednostňujícího čistokrevné rasy jsou na nečistá plemena uvaleny vysoké poplatky. Majitelé se začínají zbavovat svých psů a útulky praskají ve švech. Třináctiletá Lili se zoufale snaží chránit svého mazlíčka Hagena, ale otec ho přesto vyžene na ulici. Hagen s Lily se usilovně navzájem hledají, dokud Lili tento boj neprohraje. Hagen na ulici bojuje o holý život

14

Official Selection

is a dog’s best friend. Hagen joins a gang of stray dogs, but is soon captured and sent to the pound. With little hope inside there, the dogs will seize an opportunity to escape and revolt against mankind. Their revenge will be merciless. <

a dochází mu, že ne každý je nejlepším přítelem psa. Přidá se ke smečce toulavých psů, ale brzy je odchycen a zavřen do útulku. Tam psům moc naděje nezbývá, a tak využijí příležitost, uprchnou a vzbouří se. Blíží se nelítostná odplata. <

Oficiální výběr


Jimmy Gimferrer HISTORIA DE LA MEVA MORT

Spain, France > Španělsko, Francie,

contact > kontakt Capricci Films,

Jimmy Gimferrer’s selected

2013, 148 min.

tel.: +33 1 83 62 43 75, www.capricci.

filmography > vybraná filmografie

director > režie Albert Serra DoP

fr, manon.bayet@capricci.fr

2014 War Games (doc.) / 2014 Born

> kamera Jimmy Gimferrer script

/ 2014 Stella cadente / 2013 Història

> scénář Albert Serra cast > hrají

de la meva mort / 2011 El senyor ha

Montse Triola, Clara Visa, Eliseu

fet en mi meravelles / 2010 Aita

Huertas, Noelia Rodenas

/ 2010 Els noms de Crist / 2008 El cant dels ocells

STORY OF MY DEATH The film by the Catalan director Alberto Serra tic power embodied in Dracula and his imwon the Golden Leopard at the 2013 Locarno mortal power. < Film Festival. An imaginary meeting of two worlds, two eras and two mythical characters – Casanova and Dracula. Ageing Casanova and his new servant set out from his castle in France on a journey to northern Europe where he plans to spend the rest of his days in poverty. His world of frivolous high society and the rationalism of the Enlightenment collide with a new, violent, supernatural and romanHISTORKA O MOJÍ SMRTI Film katalánského režiséra Alberta Serry zís- a romantickou silou, kterou představuje Drákal Zlatého leoparda na MFF Locarnu 2013. kula a jeho nesmrtelná moc. < Imaginární setkání dvou světů, dvou dějinných epoch a dvou mytických postav. Casanovy a Drákuly. Stárnoucí Casanova se vydává se svým novým sluhou ze svého francouzského zámečku na sever Evropy, kde se chystá v chudobě trávit poslední dny svého života. Svět frivolní společenské smetánky, na který byl zvyklý, a  racionalismus Osvícenství se zde střetává s  novou, násilnou, nadpozemskou Oficiální výběr

Official Selection

15


Willy Kurant LA JALOUSIE

France > Francie, 2013, 77 min.

contact > kontakt Francouzský

Willy Kurant’s selected filmography

director > režie Philippe Garrel

institut, Štěpánská 35, P.O. BOX 850,

> vybraná filmografie

DoP > kamera Willy Kurant script

111 21 Praha 1, Česká republika, tel.:

2011 Un été brûlant / 2001 Pootie

> scénář Philippe Garrel, Caroline

+420 221 401 011, fax: +420 221 401

Tang / 1997 Le jour et la nuit / 1987

Deruas, Arlette Langmann, Marc

049, Anna Miteran,

Sous le soleil de Satan / 1976 Je

Cholodenko cast > hrají Anna

anna.miteran@ifp.cz, www.ifp.cz

t’aime moi non plus / 1968 Immortal

Mouglalis, Louis Garrel

Story / 1967 Loin du Vietnam (doc.) / 1967 Trans-Europ-Express / 1967 Mon amour, mon amour / 1966 Les créatures / 1966 Masculin féminin

JEALOUSY Louis leaves Mathilde, the mother of his child, thralling tale of love, temptation and betrayal for Claudia. Louis and Claudia are theatre ac- – feels remarkably intimate and evokes the tors. One is cast in a series of roles, whilst the look of the French New Wave. < other cannot find work. Claudia loves Louis, but is afraid he will leave her. One evening, she meets an architect who offers her a job. Louis loves Claudia, but now he is afraid she will leave him… And in the middle of all this is Louis’s daughter: Charlotte. Shot in lustrous, widescreen black-and-white by Willy Kurant, the film Jealousy – the enŽÁRLIVOST Kvůli Claudii se Louis rozejde s Mathildou, se obyčejně intimní a připomíná francouzskou kterou má malou dceru. Louis a Claudia jsou novou vlnu. < divadelní herci. Jeden je úspěšný a druhý nehraje. Claudia miluje Louise, ale bojí se, aby ji neopustil. Jednou večer potká architekta, který jí nabídne práci. Louis Claudii miluje, ale teď se bojí, že ho opustí. A uprostřed toho všeho je Charlotte, Louisova dcera. Díky oslnivé širokoúhlé kameře Willyho Kuranta je černobílý film Žárlivost – okou-zlující příběh o lásce, pokušení a zradě – ne-

16

Official Selection

Oficiální výběr


Peter Suschitzky MAPS TO THE STARS

Canada, USA, Germany, France >

contact > kontakt CinemArt a.s.,

Peter Suschitzky’s selected

Kanada, USA, Německo, Francie,

Národní 60/28, 111 21 Praha 1,

filmography > vybraná filmografie

2014, 111 min.

Česká republika, Zuzana Černá,

2013 After Earth / 2012 Cosmopolis

director > režie David Cronenberg

cerna@cinemart.cz, www.cinemart.cz

/ 2011 A Dangerous Method / 2007

DoP > kamera Peter Suschitzky

Eastern Promises / 2005 A History

script > scénář Bruce Wagner, David

of Violence / 2002 Spider / 1999

Cronenberg cast > hrají Julianne

eXistenZ / 1996 Crash / 1996 Mars

Moore, Robert Pattinson, Mia

Attacks! / 1993 M. Butterfly / 1991

Wasikowska, John Cusack

Naked Lunch / 1988 Dead Ringers / 1983 Krull / 1980 Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back / 1977 Valentino

MAPS TO THE STARS A dark drama by the Canadian director David maniac with fondness for limousine drivers Cronenberg starring Julianne Moore, Robert and is now returning home to Hollywood afPattinson, Mia Wasikowska and John Cu- ter several years. < sack is not going to disappoint the fans of this iconic director (The Fly, Crash, Eastern Promises, Cosmoplis). A look into the terrible secrets of an ordinary Hollywood family. The father is a celebrity psychoanalyst and the mother is the manager of a thirteen-year-old film star, her son Benjie. The only one not to be ever mentioned is Benjie’s sister Agatha who is a pyroMAPY KE HVĚZDÁM Temné drama kanadského režiséra Da- Agatha, která má sklony k pyromanii, slabost vida Cronenberga s  Julianne Moore, Ro- pro šoféry limuzín a právě se po letech vrací bertem Pattinsonem, Miou Wasikowskou domů, do Hollywoodu. < a Johnem Cusackem opět nezklame milovníky tohoto kultovního autora (Moucha, Crash, Východní přísliby, Cosmopolis). Pohled do děsivých tajemství jedné obyčejné Hollywoodské rodiny. Otec se živí jako psychoanalytik slavných, matka je manažerkou třináctileté dětské filmové hvězdy, svého syna Benjie. Jediný, o kom se nikdy nemluví je Bejieho sestra Oficiální výběr

Official Selection

17


Reinhold Vorschneider ÜBER-ICH UND DU

Germany, Austria, Switzerland >

contact > kontakt Sanam Madjedi,

Reinhold Vorschneider’s selected

Německo, Rakousko, Švýcarsko,

Films Distribution, 36, rue du

filmography > vybraná filmografie

2014, 93 min.

Louvre, 75001 Paris, France,

2014 Bridges of Sarajevo / 2010 Im

director > režie Benjamin

tel.: +33 1 53 10 33 99,

Schatten / 2010 Orly / 2010 Der

Heisenberg DoP > kamera Reinhold

sanam@filmsdistribution.com

Räuber / 2009 Deutschland 09 / 2007

Vorschneider script > scénář

Nachmittag / 2005 Schläfer / 2004

Benjamin Heisenberg, Josef Lechner

Marseille / 2001 Mein langsames

cast > hrají André Wilms, Georg

Leben / 1998 Plätze in Städten

Friedrich, Susanne Wolff

/ 1995 Das Glück meiner Schwester / 1992 Die Sonnengöttin / 1989 Der Philosoph

SUPEREGOS German director Benjamin Heisenberg is connected with the Berlin School movement and his films are regularly screened at international festivals in Cannes and Berlin. His latest film Superegos is not his usual cold drama typical for the Berlin School, but rather a comedy. Ageing psychologist Curt with a rather dark past meets a small-time crook Nick who is fond of rare books. Their meeting brings a number of unexpected situations. While Nick unknowingly becomes Curt’s guinea-pig, Curt’s fading memory starts SUPEREGA Režisér Benjamin Heisenberg je spojován s hnutím Berlínská škola a své filmy pravidelně uvádí na světových festivalech v Cannes či Berlíně. Se svým novým snímkem Superega ale opouští oblast chladného dramatu, tak příznačnou pro Berlínskou školu, a vydává se do oblasti komedie. Setkání mezi stárnoucím psychologem Curtem s poněkud temnou minulostí a podvodníčkem Nickem, který má slabost pro vzácné knižní tisky, přinese řadu nečekaných situací. Zatímco Nick se stane

18

Official Selection

to unravel unpleasant memories of his connection to the Nazi regime. The film’s cinematographer Reinhold Vorschneider is a long-term collaborator of another member of the Berlin School, Angela Schanelec. <

nevědomky Curtovým pokusným králíkem, Curtova slábnoucí pamět začíná odkrývat nepěkné vzpomínky na jeho propojení s nacistickým režimem. Kameraman snímku Reinhold Vorschneider je dlouhodobým spolupracovníkem další příslušnice Berlínské školy, režisérky Angely Schanelec. <

Oficiální výběr


Yaron Scharf

Israel, France > Izrael, Francie,

contact > kontakt The Match Factory,

Yaron Scharf’s selected filmography

2014, 100 min.

Balthasar str. 79-81, 50670 Cologne,

> vybraná filmografie

director > režie Talya Lavie DoP >

Germany, tel.: +49 30 443 19 05 66,

2013 Bethlehem / 2012 The Dealers

kamera Yaron Scharf script > scénář

festivals@matchfactory.de,

/ 2013 Haolam Mats’hik / 2011

Talya Lavie cast > hrají Dana Ivgy,

www.the-match-factory.com

Hearat Shulayim / 2010 Half a Ton

Shani Klein, Heli Twito, Tamara

of Bronze / 2008 Shiva / 2006

Klingon

Mishehu Larutz Ito / 2006 HaBuah / 2005 Karov La Bayit / 2004 Ve’Lakhta Lehe Isha / 2003 Abba Shahor Lavan / 2002 Yossi & Jagger

ZERO MOTIVATION Zohar and Daffi are best friends who are tary comedy premiered at the Tribeca festispending their military service in an office val in New York. < of a secluded military base in the South of Israel. They share a bunk bed as well passion for computer games. Daffi puts all her efforts into a possible transfer to Tel-Aviv and Zohar is afraid that by the time her service ends, she will be the only virgin on the base. Their strict superior Rama is looking forward to a promotion but a new recruit on the base thwarts their plans. A black miliVOJAČKY Zohar a Daffi jsou nejlepší kamarádky, které ského prostředí měla světovou premiéru na svoji povinnou vojenskou službu tráví v kance- festivalu Tribeca v New Yorku. < láři na osamělé základně na jihu Izraele. Sdílejí palandu i svá tajemství a zálibu v hraní počítačových her. Daffi věnuje veškerou svojí energii snaze být převelena do Tel Avivu zatímco Zohar se obává, zda do konce vojny nezůstane jedinou pannou na základně. Jejich přísná velitelka Rama se už těší na blížící se povýšení, ale příchod nové vojačky jim všem pěkně překazí plány. Černá komedie z vojenOficiální výběr

Official Selection

19


Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž Andrea Rémon Fromont Sudorová LA ADELAARS FOLIE ALMAYER 22 Almayer`s Folly Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Philip Matoušek Weerasethakul NA JIŽŇÁKU HOTEL At the Jiznak MEKONG Estate 02 23

Lukáš Milota PEVNOST Fortress 24

Martin Polách PRAVOMIL A Righteous Choice 25

Marek Dvořák RETRIEVER 26

Only short films (up to 60 minutes) made after January 1, 2013 can compete in the Best Cinematography Short Film Competition. The jury of the Short Film Competition will award the director of photography of the winning picture with the Ostrava Kamera Oko Best Short Film Award. The Jury may also award the Special Mention of the Jury.

Do Krátkometrážní soutěže mohou být přihlášeny krátké filmy (do 60 minut), které vznikly po 1. 1. 2013. Porota udělí v sekci Krátkometrážní soutěž Cenu Ostrava Kamera Oko za nejlepší kameru. Porota navíc může udělit Zvláštní uznání poroty.

> 21


Andrea Sudorová ADELAARS

Slovakia > Slovensko, 2013, 9 min.

contact > kontakt Vysoká škola

Andrea Sudorová’s selected

director > režie Andrea Sudorová

múzických umení, Svoradova

filmography > vybraná filmografie

DoP > kamera Andrea Sudorová

2/A, 81301 Bratislava, Slovenská

2014 Adresát nezastihnutý (doc.)

script > scénář Andrea Sudorová,

republika, festivals@vsmu.sk,

/ 2014 Izba číslo 8 / 2013 Eniesa:

Ján Ševčík cast > účinkují Sára

www.vsmu.sk

Thrown - video klip / 2012 Ako sa

Danielová, Adriana Pinková, Mária Mikovičová

ADELAARS Adelaars has its origins in a choreography inspired by a Mongolian ritual dance. The creation and flight of an eagle is the metaphore of the cycle of life in nature. The dance originally performed by men is substituted by a female principle. Woman sustains and protects life, fulfils it with love. The end of the film expresses the imperishability of human soul, which soars in the form of an eagle. < ADELAARS Tanečný film Adelaars vychádza z  rovnomennej tanečnej choreografie inšpirovanej mongolským rituálnym tancom. Predstavuje zrodenie a let orla, ktorý je metaforou pre kolobeh života v prírode. Pôvodne mužmi predvádzaný tanec je nahradený ženským princípom, pretože žena je nositeľkou života, naplňuje ho láskou a chráni. Záver filmu vyjadruje nesmrteľnosť ľudskej duše, ktorá vzlietne v podobe orla. <

22

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž

plnia sny / 2012 Peter Lipa ‘68 (doc.)


Philip Matoušek NA JIŽŇÁKU

Česká republika > Czech Republic,

contact > kontakt Filmová a televizní

Philip Matoušek’s selected

2014, 7 min.

akademie múzických umění,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Jan Vondráček DoP

Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1,

2014 Edith’s Essen / 2014

> kamera Philip Matoušek script >

Česká republika,

Affenstunde / 2013 Jak spravit kolo

scénář Jan Vondráček cast > hrají

a.lisalova@centrum.cz

/ 2013 Karlův most / 2009 A Beautiful Day

Agáta Zimová, Jarmil Škvrna, Věra Šímová and others / a další

AT THE JIZNAK ESTATE A thirteen-year-old girl sneaks out of the house in the evening to see her classmate. Through their story we see what young people do to entertain themselves at the Jiznak estate and their naive dates. The night adventure turns into a conflict when the classmate’s mom comes to get him and right after the girl returns home herself. < NA JIŽŇÁKU Třináctiletá dívka se večer potají vykrádá z domu na schůzku se spolužákem. Skrze příběh vidíme večerní zábavu mladých lidí na Jižním městě a jejich naivní setkání. Jejich noční výlet se ale dostává do konfliktu s rodiči v momentě, kdy si pro jejího spolužáka přichází matka i poté, co se ona sama vrací domů. <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

23


Lukáš Milota PEVNOST

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Nutprodukce,

Lukáš Milota’s selected filmography

2013, 8 min.

s.r.o., Bubenská 1, 170 00

> vybraná filmografie

director > režie Olmo Omerzu DoP

Praha 7, Česká republika,

2014 K oblakům vzhlížíme (doc.)

> kamera Lukáš Milota script >

info@nutprodukce.cz,

/ 2014 Gottland (Místo Stalina) / 2013

scénář Olmo Omerzu cast > hrají

www.nutprodukce.cz

Díra / 2012 Příliš mladá noc / 2012

Libor Kovář

Odpad, město, smrt / 2012 Enkel / 2011 Das wandernde Sternlein / 2010 Příznaky / 2010 Praise the Sea, Stick to the Shore / 2009 Průvodkyně / 2008 Druhé dějství / 2006 Zatmění / 2006 Láska

FORTRESS Felix Kolmer was a member of a secret Terezín organisation with a mission to find hidden secret passageways leading away from the fortress in case the SS would plan pogroms. He managed to escape from the fortress twice, but every time he came back so he would not endanger other 60,000 prisoners held in Terezín. < PEVNOST Felix Kolmer byl členem tajného terezínského hnutí, od jehož vedení dostal úkol najít tajné chodby z pevnosti pro případ, že by se SS odhodlalo k pogromu. Podařilo se mu dvakrát Terezín opustit, ale dvakrát se vrátil, aby neohrozil dalších 60 000 terezínských vězňů. <

24

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Martin Polách PRAVOMIL

Česká republika > Czech Republic,

contact > kontakt Filmová a televizní

Martin Polách’s selected

2014, 24 min.

akademie múzických umění,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Pavel Nosek DoP

Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1,

2013 Cesta / 2012 Nevinný

> kamera Martin Polách script

Česká republika, tel.: +420 234 244

> scénář Pavel Nosek cast > hrají

311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Martin Huba, Hana Kusnjerová, Jan Horký

A RIGHTEOUS CHOICE Film inspired by real-life events. War veteran Pravomil Raichl decides to get revenge for a friend who was unjustly executed by the Communist regime. He has believed his whole life that prosecutor Karel Vaš, who is responsible for the killing, will face justice in a court of law. When that doesn’t happen, he decides to take revenge. It is his last chance to achieve justice. < PRAVOMIL Film je inspirován skutečnou událostí. Válečný veterán Pravomil Raichl se rozhodl pomstít svého kamaráda, který byl nespravedlivě popraven komunistickým režimem. Celý život věřil, že přijde spravedlivý proces s prokurátorem Karlem Vašem, jenž byl za přítelovu smrt odpovědný. Když se nedočkal, rozhodl se pro pomstu. Ta je jeho poslední šancí, jak dosáhnout spravedlnosti. <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

25


Marek Dvořák RETRIEVER

Česká republika > Czech Republic,

contact > kontakt Filmová a televizní

Marek Dvořák’s selected

2014, 22 min.

akademie múzických umění,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Tomáš Klein, Tomáš

Smetanovo nábřeží 2, 116 65

2014 Jazykolam / 2013 Show / 2012

Merta DoP > kamera Marek Dvořák

Praha 1, Česká republika,

Jsem brána / 2012 Občan K / 2012

script > scénář Tomáš Klein, Tomáš

a.lisalova@centrum.cz

Paprsky smrti / 2012 Svlíkání / 2011

Merta cast > hrají Ondřej Malý,

Čapkovy kapsy (TV seriál) / 2010

Dana Poláková

Hajzlíci; People involved / 2009 Skoč

RETRIEVER A divorced man is trying to hold on to the last symbol of his happy family – a golden retriever. But the once loyal dog starts to run away. After several attempts to hold him in his nest, the man follows him and joins a pack of stray dogs who are trying to take over the city. This medium-length film is based on a story of the same by Ondřej Štindl. < RETRIEVER Rozvedený muž se snaží uchovat poslední symbol šťastné a fungující rodiny – zlatého retrievera. Věrný pes mu ale začíná utíkat. Muž ho po několika pokusech udržet v domácím hnízdě začne následovat a přidává se ke smečce divokých psů, kteří se snaží ovládnout město. Středometrážní snímek vznikl na motivy stejnojmenné povídky Ondřeje Štindla. <

26

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Encore Štěpán Kučera CESTA VEN The Way Out 29

Mark Bliss DON’T SAY A WORD Neříkej nic 29

Ryszard Lenczewski, Łukasz Żal IDA 29

Jan Skriečka MARIA STOCK 31

Yorick Le Saux ONLY LOVERS LEFT ALIVE Přežijí jen milenci 31

Micaela Cajahuaringa PELO MALO Příšerný vlasy Bad Hair 31

Agnès Godard LES SALAUDS Parchanti spí dobře Bastards 33

Quentin Dupieux WRONG COPS Fízlové, hajzlové 33

Ferran Paredes ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO Zoran, můj synovec idiot Zoran, My Nephew the Idiot 33

> 27


28

Encore IDA

DON’T SAY A WORD

CESTA VEN


Štěpán Kučera CESTA VEN Czech Republic > Česká republika, 2014, 103 min. director > režie Petr Václav DoP > kamera Štěpán Kučera script > scénář Petr Václav cast > hrají Klaudia Dudová, David Ištok, Natálie Hlaváčová, Mária Zajcová-Ferencová contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 224 947 566, www. aerofilms.cz, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

Mark Bliss DON’T SAY A WORD

THE WAY OUT A story of a young and strong mother who refuses to come to terms with her unfavourable social status and fights for a better life for herself and her daughter Sara. The way out of a difficult situation is lined by disappointment but also hope. Courage and parental feelings help Žaneta to overcome obstacles such as debts, the boundaries of the majority and the problems of her own community. A very naturalistic film avoids judgements and pathos and approaches the topic with an unbiased view and at times with peculiar humour. Director Petr Václav won recognition for his films Marian (1996) and Parallel Worlds (2001). After 13 years comes his new feature film. <

CESTA VEN Příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským postavením a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru Sárinku. Cesta ven z obtížné situace je lemována zklamáním, ale také nadějí. Odvaha a rodičovský cit pomáhají Žanetě překonat překážky v podobě dluhů, mantinelů většinové společnosti i problémů ve vlastní komunitě. Syrový snímek se vyhýbá soudům i patosu a k tématu přistupuje s věcným nadhledem a místy i svérázným humorem. Velkou vlnu zájmu doma i v zahraničí vzbudil režisér Petr Václav již filmy Marian (1996) a Paralelní světy (2001). Po 13 letech přichází s novým celovečerním snímkem. <

DON’T SAY A WORD When Mahesh a newly arrived immigrant gets a job as a hotel cleaner, life begins to look brighter. The situation rapidly changes after he uncovers a heinous crime and realises that he is unable to do anything to help the victim. <

NEŘÍKEJ NIC Když nově příchozí imigrant Mahesh dostane práci jako uklízeč v hotelu, život se mu začne rozjasňovat. Ale situace se prudce změní poté, co objeví odporný zločin a uvědomí si, že oběti nemůže pomoci. <

IDA Before Anna, an 18-year-old novitiate, becomes a nun, she needs to visit her only living relative of whose existence she was previously unaware. It turns out that her aunt Wanda is a former hard-line communist and state prosecutor who sentenced priests and other enemies of the regime to death in the 1950’s. The unexpected encounter triggers a journey into the secrets of the family past and Anna reveals her Jewish origins and her real name Ida. Cynical and worldly Wanda, who is haunted by her own conscience, is in many ways the exact opposite of Ida who during their search yields too many temptations of the “outside world”: jazz, freedom and love. British director of Polish origin and two-time BAFTA award winner Paweł Pawlikowski returns to the country of his childhood with Ida. An original and poetic story about the search for one’s own identity is a modern homage to the classic cinema of the 1960’s. <

IDA Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wanda je bývalá zapálená komunistka a soudkyně, která v 50. letech posílala na smrt kněze a další odpůrce režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu za odkrytím rodinného tajemství, svého židovského původu a svého pravého jména, Ida. Cynická, životem protřelá, avšak vlastním svědomím stíhaná Wanda je v  mnohém pravým protikladem Idy, která během společného pátrání poprvé zakouší pokušení vnějšího světa: jazzovou hudbu, svobodu a možnost zamilovat se. Britský režisér polského původu, dvojnásobný držitel ceny BAFTA Paweł Pawlikowski, se s Idou vrací do země svého dětství. Originální a poetický příběh hledání vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let. <

Australia > Austrálie, 2005, 9 min. director > režie Marek Blaha DoP > kamera Mark Bliss script > scénář Mark Bliss cast > hrají Chum Ehelopela, Steven Anderton, Bill Haydon,, Eric Oldfield, John Samaha contact > kontakt www.markbliss.com, bliss@markbliss.com

Ryszard Lenczewski, Łukasz Żal IDA Poland > Polsko, 2013, 80 min. director > režie Paweł Pawlikowski DoP > kamera Ryszard Lenczewski, Łukasz Żal script > scénář Paweł Pawlikowski cast > hrají Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski, Halina Skoczyńska contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 224 947 566, www. aerofilms.cz, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

Encore

29


30

Encore PELO MALO

ONLY LOVERS ALIVE

MARIA STOCK


Jan Skriečka MARIA STOCK Czech Republic > Česká republika, 2013, 50 min. director > režie Jan Březina DoP > kamera Jan Skriečka script > scénář Jan Březina, Markéta Jindřichová cast > hrají Kamila Trnková, Jan Strejcovský, David Novotný contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademie

MARIA STOCK Film Maria Stock is an allegory of first love, when girls are mysterious and unattainable, and when even the basic mundane facts, and traumas of their past, add to their allure and desirability. This is a story of a young man falling in love for the first time and the uncertainty, passion and mystery that come with such an experience. A lyrical parable about first love and role conflict takes place between the decaying autumn and the first manifests of winter in the vanished village of Maria Stock. <

MARIA STOCK Film Maria Stock je alegorií na první lásku, kdy je dívka záhadná a nedosažitelná a kdy jí dokonce i obyčejné věci a traumata z minulosti přidávají na půvabu a žádostivosti. Příběh o mladém muži, který se poprvé zamiluje, a o nejistotě, vášni a záhadách, které s sebou tato zkušenost přináší. Lyrické podobenství první lásky a konfliktu rolí se odehrává mezi tlejícím podzimem a prvními projevy zimy v zapadlé vesnici Maria Stock. <

ONLY LOVERS LEFT ALIVE Adam is a talented musician loving the style of the 1960’s and living in dark and abandoned Detroit. He is desperate from the direction the human society has taken and more and more often contemplates suicide. On the other side of the world, in warm and sunny Tangier, lives his mysterious friend Eve who loves poetry and dinners with Christopher Marlowe. Adam and Eve are over a thousand years old. Several centuries ago they agreed that they won’t kill people and drink their blood but rather get their supplies from blood banks and hospitals. Not so long ago they decided to separate but their decision didn’t last very long as Eva steps out of a plane in Detroit. They both feel something serious and dangerous is going to happen. Soon, Eva’s younger sister – a mad out-of-control vampire – comes into town. But this is just the tip of the iceberg and it seems the end of the world is coming and death waits just round the corner… Death? Is it to too soon? <

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI Adam, talentovaný hudebník vyznávající styl 60. let, přebývá v ponurém Detroitu. Zoufalý z toho, kam ten svět spěje, čím dál častěji přemýšlí o sebevraždě. V teplém Tangeru žije jeho tajemná přítelkyně Eva, která co miluje poezii a ráda večeří s Christopherem Marlowem. Adamovi i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími, se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi, ale že ji budou získávat v nemocnici. Není to tak dávno, co se rozhodli žít odděleně, ale moc dlouho jim to nevydrželo, Eva brzy vystoupí z letadla v Detroitu. Oba cítí, že se má stát něco závažného, něco nebezpečného. Brzy do města přijíždí i mladší Evina sestra – šílená, nekontrolovatelná upírka. Problémy teprve začínají a zdá se, že konec světa přece jen nastane a smrt není daleko... Smrt? Není příliš brzy? <

BAD HAIR Thousands of families living crammed in shabby cubes of an accommodation project for the lower classes in Caracas. Nine-year-old Junior who has stubbornly curly hair and his friend have holidays and prepare for a crucial moment – the school yearbook photo. He wants to look like his favourite and fashionable pop singers with long, ironed hair. This puts him at odds with his mother Marta who works hard to feed him and his little brother. She is frightened of his long stays before the mirror and tries to set him straight. Junior’s courage to be himself hits hard on the intolerance and the conflict with his mother, whose appreciation he wants, culminates... <

PŘÍŠERNÝ VLASY Tisíce rodin žijí napěchované v omšelých kostkách, ze kterých se skládá gigantický ubytovací projekt pro nižší vrstvy v  Caracasu. Devítiletý kudrnatý Junior s kamarádkou od sousedů mají prázdniny a připravují se na zásadní chvíli – focení do školní ročenky. Junior trvá na tom, že na fotce musí vypadat jako jeho oblíbení popoví zpěváci – k čemuž mu schází hlavně rovné vlasy. Jeho matka bojuje, aby nějak zajistila rodinu včetně malého Juniorova bratříčka, jeho dlouhých pobytů před zrcadlem se děsí a snaží se ho pomýleně normalizovat. Dětská odvaha být sám sebou tvrdě naráží na netoleranci a konflikt s matkou, po jejímž uznání Junior touží, se vyhrocuje… <

múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, Jan Březina, johnbirch@centrum.cz

Yorick Le Saux ONLY LOVERS LEFT ALIVE Germany, USA, UK, France, Cyprus > Německo, USA, UK, Francie, Kypr, 2013, 123 min. director > režie Yorick Le Saux DoP > kamera Yorick Le Saux script > scénář Jim Jarmusch cast > hrají Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska, John Hurt, Anton Yelchin, Jeffrey Wright contact > kontakt Hollywood Classic Entertainment Psohlavců 8, 147 01 Praha 4 – Braník Česká republika, tel.: +420 226 224 111, www.hce.cz hce@hce.cz

Micaela Cajahuaringa PELO MALO Venezuela, Argentina, Peru, Germany > Venezuela, Argentina, Peru, Německo, 2013, 93 min. director > režie Mariana Rondón DoP > kamera Micaela Cajahuaringa script > scénář Mariana Rondón cast > hrají Cinema Glok, Kamera Oko s.r.o., Rabynska 746/1, 142 00 Praha, Česká republika, www.filmfestivalostrava.com, Adéla Mrázová, distribuce@filmfestivalostrava.com

Encore

31


32

Encore

ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO

WRONG COPS

LES SALAUDS


Agnès Godard LES SALAUDS France > Francie, 2013, 100 min. director > režie Claire Denis DoP > kamera Agnès Godard script > scénář Claire Denis, Jean-Pol Fargeau cast > hrají Vincent Lindon, Chiara Mastroianni, Julie Batailler, Michel Subor, Christophe Miossec, Lola Creton, Grégoire Colin contact > kontakt Film Distribution Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha, Česká republika, tel: +420 221 411 619, www.artcam.cz, Alena Vokounová, alena.vokounova@artcam.cz

Quentin Dupieux WRONG COPS USA, France > USA, Francie, 2013, 83 min. director > režie Quentin Dupieux DoP > kamera Quentin Dupieux script > scénář Quentin Dupieux cast > hrají Eric Judor, Steve Little, Marilyn Manson,

BASTARDS In this dark thriller taking place in night Paris, the supertanker captain Marco Silvestri is called back urgently to Paris. His sister Sandra is desperate - her husband has committed suicide, the family business has gone under and her daughter Justine is spiralling downwards. At first glance Sandra holds the powerful businessman Edouard Laporte responsible. Marco moves into the building where Laporte has installed his mistress and her son and plans vengeance to a powerful enemy. But things are not as they seem. Director Claire Denis, whose films White Material and 35 Shots of Rum were successfully distributed in the Czech Republic by Artcam, has introduced her latest dark thriller about family secrets that one should rather not unravel during this year’s Cannes film festival. <

PARCHANTI SPÍ DOBŘE V temném thrilleru z noční Paříže se námořní kapitán Marco Silvestri vrací narychlo na souš, aby pomohl své sestře Sandře. Sandřin manžel spáchal sebevraždu za tajemných okolností, rodinný podnik se potápí a dcera Justine má psychické problémy. Zprvu se zdá, že za vším stojí bohatý a mocný obchodník Edouard Laporte. Marco se proto přistěhuje do domu, kde žije Laporteova krásná milenka s jejich malým synem, a osnuje pomstu mocnému nepříteli. Postupně ale zjišťuje, že věci nejsou tak, jak se zdají. Režisérka Claire Denis, jejíž dva filmy Sama v Africe a 35 panáků rumu Artcam úspěšně uvedl do českých kin, představila letos v Cannes svůj nejnovější temný thriller o rodinných tajemstvích, která není příjemné odkrýt. <

WRONG COPS Yes, that really is Marilyn Manson in the picture. He plays an emo teenager in the American film by the French director and musician Quentin Dupiex (Mr. Oizo). Dupiex’s films are as expressive as his music. The film full of gags, pranks and parodical situations reminding of the Police Academy makes “fun of cops” in a very improper manner that sometimes gives you the chills. <

FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ Ano, na fotce je skutečně Marilyn Manson, který si v novém americkém filmu francouzského režiséra a hudebníka Quentina Dupieuxe (Mr. Oizo) zahrál roli emo teenagera. Dupieux točí filmy stejně expresivně, jako dělá svou hudbu. Montuje do sebe nečekané aranže s jednoduchými beaty. I v tomto filmu rozehraje hru gagů, naschválů a parodických situací, které připomenou dávnou Policejní akademii, ale zároveň si „legraci z poldů“ dělá dost nekorektním způsobem, ze kterého chvílemi až mrazí. <

ZORAN, MY NEPHEW THE IDIOT Paolo, forty years old, is no stranger to all kinds of bad stuff. He lives alone and spends his evenings with a glass of wine at Gustino’s tavern where he dreams hopeless dreams about the return of his wife. This life is turned upside down when Zoran, a sixteen year old boy with an astonished look on his face, whom Paolo “inherits” after his Slovenian relative, turns up. His nephew Zoran may look like a moron but it turns out he has one brilliant quality which his uncle plans to exploit – he is excellent in darts. While Paolo tries to make a profit, Zoran’s presence begins to change the life in the small town as well as Paolo’s stereotypical life. <

ZORAN, MŮJ SYNOVEC IDIOT Paolo je cynický čtyřicátník, kterému nic špatného není cizí. Žije sám a večery tráví nad sklenkou dobrého italského vína v  taverně u Gustina, kde spřádá marné sny o návratu své bývalé ženy. Tento jeho život se ale obrátí vzhůru nohama v minutě, kdy se objeví Zoran, šestnáctiletý kluk s udiveným pohledem, kterého Paolo „zdědí“ po své slovinské příbuzné. Synovec Zoran sice vypadá jako nekňuba, ale ukáže se, že má jednu geniální vlastnost, kterou strýček hodlá využít ke svému prospěchu – bezchybně hází šipky. Zatímco se Paolo horečně snaží synovcův talent náležitě zpeněžit, Zoranova přítomnost začne měnit nejenom zaběhnuté pořádky v malém městečku, ale i Paolův stereotypní život. <

Grace Zabriskie, Eric Wareheim, Daniel Quinn, Hillary Tuck, Jennifer Blanc contact > kontakt Film Distribution Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha Česká republika, tel.: +420 221 411 619, www.artcam.cz, Alena Vokounová, alena.vokounova@artcam.cz

Ferran Paredes ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO Italy > Itálie, 2013, 106 min. director > režie Matteo Oleotto DoP > kamera Ferran Paredes script > scénář Daniela Gambaro, Matteo Oleotto cast > hrají Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar, Robero Citran, Marjuta Slamič, Sylvain Chomet contact > kontakt Film Distribution Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha, Česká republika, tel: +420 221 411 619, www.artcam.cz, Alena Vokounová, alena.vokounova@artcam.cz

Encore

33


Special Screenings > Zvláštní uvedení Corneliu Rémon Fromont Porumboiu LA AL DOILEA FOLIE ALMAYER JOC Druhý Almayer`s Folly valčík The Almayerovo Second Game šílenství 36 01

Apichatpong PUSSY POWER Weerasethakul PORNO PROJECT HOTEL 37 MEKONG 02

> 35


Corneliu Porumboiu AL DOILEA JOC

Romania > Rumunsko, 2014, 97 min.

contact > kontakt Cinema Glok,

director > režie Corneliu Porumboiu

Kamera Oko s.r.o., Rabynska 746/1,

DoP > kamera Corneliu Porumboiu script > scénář Corneliu Porumboiu cast > hrají Adrian Porumboiu, Corneliu Porumboiu

142 00 Praha, Česká republika, www.filmfestivalostrava.com, Adéla Mrázová, distribuce@filmfestivalostrava.com

THE SECOND GAME A deceptively simple set-up: the director and his father watch a 1988 football match which the father refereed, their commentary accompanying the original television images in real time. A Bucharest derby between the country’s leading teams, Dinamo and Steaua, taking place in heavy snow, one year before the revolution that toppled Ceaucescu. The conditions are difficult at best, the play hardly sparkling. One match among many, the standard game of two halves, yellow intertitles mark-

ing time and grainy video images which merge with the snow: the perfectly unspectacular basis for a foray into the conditional. What if the ball hadn’t hit the crossbar? What if the referee had bowed to pressure and favoured one team? What if the camera had actually shown the brief ruckus on the pitch? What if the match had taken place one year later? What if snow had stopped the game from taking place at all? An endless chain of imaginary second games spiralling off from the first, each with

DRUHÝ VALČÍK (STEAUA : DINAMO 1988) Až ošidně jednoduchá zápletka: režisér se svým otcem kouká na fotbalový zápas, který v roce 1988 otec pískal. Jejich komentář doprovází původní televizní záběry v reálném čase. Jde o bukurešťské derby mezi nejslavnějšími týmy země, Dinamem a Steauou, které se hraje ve sněhové vánici rok před revolucí a svržením Ceaucesca. Podmínky jsou přinejlepším obtížné a hra je nezáživná. Jeden zápas z mnoha, klasický mač na dva poločasy, žlutá časomíra

na obrazovce a zrnitý obraz, který splývá se kud byste se zeptali, jaký fotbalový zápas nejsněhem. Nezajímavý fotbal pokládá dokonalé více vypovídá o všem, odpověděl bych, že ten základy pro kondicionál. Co kdyby míč netre- nejbanálnější. < fil břevno? Co kdyby sudí podlehl tlaku a připískával jednomu z týmů? Co kdyby kamera ukázala krátkou šarvátku na hřišti? Co kdyby se zápas hrál o rok později? Co kdyby se kvůli sněhu nehrál vůbec? Nekonečný řetězec imaginárních zápasů vinoucích se od toho původního, každý s jiným průběhem, s jiným skóre, s jinou náklonností a jiným významem. Po-

36

Zvláštní uvedení

Special Screenings

different images, different scorelines, different allegiances, and different significances. If you were to ask which football game says the most about everything, I would tell you it is the one which is most banal. <


PUSSY POWER PORNO PROJECT

8mm multi-screening by > 8mm multi projekce Ježek, Daňhel, Halousek, Klapper a spol./ and comp. projectors > projektory Normal8, Daňhel, Halousek CASIO, projektor > projector 16mm Ježek Casettes, voice recorders > kazety, diktafony Klapper Roar, vocals, guitar > řev, dechy, kytara Mäkelä

PUSSY POWER PORNO PROJECT An improvised audiovisual performance working with sexually explicit found footage from times when film pornography and all other kinds of pornography were strictly personal and their possession was prosecuted (the 1910’s to 1960’s). The visual part is composed by images of five simultaneously operating 8mm projectors and one 16mm projector with an instructional video – the images are manipulated by direct interference with the projection (colour filters, PUSSY POWER PORNO PROJECT Filmovo-zvuková improvizovaná performance pracující s nalezeným (found footage), sexuálně explicitním materiálem z dob, kdy filmová i jiná pornografie byla přísně soukromým materiálem a její držení bylo trestně stíháno (10. až 60. léta 20. století). Obrazovou složku tvoří pět simultánně běžících 8mm projektorů a jeden projektor 16mm s instruktážním filmem, jejichž obraz je manipulován přímými zásahy do projekce (barevné filtry, předsádky, změny rychlosti atd.) a vytváří na

end papers, changes of speed etc.) and create a specific constantly changing collage of pure film images. The audio part is provided by gramophones, dictaphones and a musician – dilettante playing on Casio SK – 1. The whole performance is improvised with a set duration: 50 to 60 minutes. Due to the explicit content, it is not for minors under 18 years. <

plátně specifickou, neustále se proměňující koláž čistých obrazů. Zvukový doprovod obstarávají gramofony, diktafony a hráč – diletant na Casio SK – 1. Celé vystoupení je čistě improvizované s předem danou dobou trvání 50 až 60 minut. Vzhledem k charakteru filmového materiálu není vhodné pro mladší 18 let. <

Zvláštní uvedení

Special Screenings

37


Focus on Architecture > Zaostřeno na architekturu Ron Rémon Fricke Fromont LA BARAKA FOLIE ALMAYER Baraka Almayer`s Folly – Odyssea země 41 Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Niels Bolbrinker Weerasethakul BAUHAUS – MODELL HOTEL UND MYTHOS MEKONG 02 Bauhaus – Model a mýtus Bauhaus – Model and Myth 41

Heikki Färm, Adam Philp THE HUMAN SCALE Lidský rozměr 41

Patrick Lindenmaier SAGRADA – EL MISTERI DE LA CREACIÓ Sagrada – Mystérium stvoření Sagrada – Mystery of Creation 43

Attila Boa, Gesa Jäger, Caroline Leitner, Sebastian Lipp, Bine Pufal VENICE SYNDROME Benátský syndrom 43

> 39


BARAKA BAUHAUS – MODEL UND MYTHOS THE HUMAN SCALE

40

Focus on Architecture

Zaostřeno na architekturu


Ron Fricke BARAKA USA, 1992, 92 min. director > režie Ron Fricke DoP > kamera Ron Fricke script > scénář Ron Fricke contact > kontakt > kontakt Magidson Films Inc. 10111 W Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232 USA, tel.: 310-842-8516, www.barakasamsara.com, Michelle Peele, michellep@moldex.com

Niels Bolbrinker BAUHAUS – MODELL UND MYTHOS Germany > Německo, 2010, 104 min. director > režie Niels Bolbrinker, Kerstin Sutterheim DoP > kamera Niels Bolbrinker script > scénář Niels Bolbrinker, Kerstin Sutterheim cast > hrají Gertrud Arndt, Ellen Auerbach, Rahel Barak, Carl Bauer, Ruth Cidor-Citroen, Etel Fodor-Mittag, Peter Hahn, and others / a další contact > kontakt Goethe-Institut ČR, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 962-111, www.goethe.de, Tomáš Fridrich, Tomas.Fridrich@Prag.goethe.org

Heikki Färm, Adam Philp THE HUMAN SCALE Denmark > Dánsko, 2013, 77 min. director > režie Andreas Dalsgaard DoP > kamera Heikki Färm, Adam Philp script > scénář Andreas M. Dalsgaard cast > hrají Jan Gehl, Iqbal Habib, A K M Abul Kalam, Jiangyan Wang, Bob Parker, Ruhan Shama, He Dongquana contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.aerofilms.cz, tel.: +420 224 947 566, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

BARAKA An artistic travel documentary and an original mediation on the life of all the people on our planet by Ron Fricke, cinematographer, writer and director who also worked on the famous documentary Koyaanisqatsi. The film captures the face of the Earth in its incredible variety. From scenes of monkeys at mountain springs, through religious rituals to human endeavours and untouched nature all around the globe, to a final critical view on the automatized western civilization. The perfect visual together with the score by Brendan Perry, Michael Stearns and Lisa Gerrard create a breath-taking atmosphere. <

BARAKA – ODYSSEA ZEMĚ Umělecky laděný „dokument z cest“ a současně osobitou meditaci nad životem všech obyvatel naší planety natočil kameraman, scenárista a režisér Ron Fricke, který se podílel také na vzniku slavného dokumentárního snímku Koyaanisqatsi. Filmové záběry zachycují tvář Země v její neobyčejné různorodosti. Po počátečních scénách opic u horských pramenů, přes náboženské obřady, lidské konání i nedotčenou přírodu v různých koutech světa, až po kriticky laděný pohled na zautomatizovanou západní civilizaci. Výtvarně dokonalému obrazu pomáhá spoluvytvářet atmosféru hudba, na níž se podíleli Brendan Perry, Michael Stearns a Lisa Gerrardová. <

BAUHAUS – MODEL AND MYTH The Bauhaus school has been and still is a very influential art School not only in Europe but in the whole creative world. The documentary maps the revolutionary influence of this unique institution of artistic modernism from its birth right after World War I until its dissolution under the pressure of the Nazi ideology. It shows the professional development and lives of former Bauhaus students who tell most of the stories included in the film. An opportunity to speak was naturally given to their teachers as well, we will see archive footage of Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul Klee Oskar and Schlemmer and architects Walter Gropius a Mies van der Rohe. A critical reflection of the artistic and political goals of Bauhas brings a view on its principles, on the conflicts that led to the relocation of Bauhas from Weimar to Dessau, on the dissolution of the school during the Nazi era, on the construction activity in the young state of Israel and on the creation of New Bauhaus in the USA. <

BAUHAUS – MODEL A MÝTUS Bauhaus jako umělecká škola ovlivňoval a stále ovlivňuje nejen Evropu, ale celý tvůrčí svět. Film mapuje revoluční vliv této jedinečné instituce uměleckého modernismu od jejího zrodu těsně po první světové válce až k jejímu rozpuštění pod tlakem nacistické ideologie. Dokumentuje profesionální rozvoj a životní dráhy bývalých studentů Bauhausu, kteří ve filmu salmi vypráví většinu příběhů. Příležitost vyjádřit se pochopitelně dostali i jejich učitelé, Wassilij Kandinský, Lyonel Feininger, Paul Klee a Oskar Schlemmer, architekti Walter Gropius a Mies van der Rohe, a to prostřednictvím archivních materiálů. Kritické zamyšlení nad uměleckými i politickými cíli Bauhausu přináší náhled na podstatu jeho principů, na konflikty, které vedly k přemístění Bauhausu z Výmaru do Dessau, rozpuštění školy během nacistického režimu, stavební činnost v mladém izraelském státě a vznik Nového Bauhausu v USA. <

THE HUMAN SCALE Big cities are modern and enchanting. But are they really good places to live? They were created as machines for housing and work between which we need to commute. They are ruled by statistics, cadastres, rational calculations of arterial roads and efforts to achieve maximum functionality. Together with his colleagues, the visionary architect Jan Gehl tries to design cities as places of communality and closeness. They want to liberate the cities from the supremacy of cars and create space for pedestrians and cyclists. They want to “take the public space back.” This kind of thinking is supported by architects and urbanists from all over the world: from Copenhagen to Beijing, from Shanghai to New York, from Los Angeles to Melbourne and from Christchurch to Dhaka. The film presents its viewers 40 years of experience with urban planning and says: there can be life among the city buildings. <

LIDSKÝ ROZMĚR Velkoměsta jsou moderní a okouzlující. Jsou však opravdu dobrými místy k životu? Vznikly jako stroje na bydlení a práci, mezi nimiž jsme nuceni se přepravovat auty. Řídí se statistikami, katastry, racionálními výpočty dopravních tepen a snahou o maximální funkčnost. Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se snaží navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Chtějí je osvobodit od nadvlády automobilů a vytvořit tak prostor pro chodce a cyklisty. Chtějí si „vzít zpátky veřejný prostor.“ Takové uvažování podporují architekti a urbanisté z celého světa: od Kodaně po Peking, od Šanghaje po New Yorku, od Los Angeles po Melbourne a od Christchurche po Dháku. Film předává divákovi 40 let zkušeností s městským plánováním a říká: mezi budovami můžeme vytvořit život. <

Zaostřeno na architekturu

Focus on Architecture

41


42

Focus on Architecture

Zaostřeno na architekturu VENICE SYNDROME

SAGRADA – EL MISTERI DE LA CREACIÓ


Patrick Lindenmaier SAGRADA – EL MISTERI DE LA CREACIÓ Switzerland > Švýcarsko, 2012, 89 min. director > režie Stefan Haupt DoP > kamera Patrick Lindenmaier script > scénář Stefan Haupt contact > kontakt WIDE Management 9, rue Bleue, 75009 – Paris France, tel.: +33 1 53 95 24 44, www.widemanagement.com, Matthias Angoulvant, ma@widemanagement.com

Attila Boa, Gesa Jäger, Caroline Leitner, Sebastian Lipp, Bine Pufal VENICE SYNDROME Germany, Austria, Italy > Německo / Rakousko / Itálie, 2012, 82 min. director > režie Andreas Pichler DoP > kamera Attila Boa, Gesa Jäger, Caroline Leitner, Sebastian Lipp, Bine Pufal script > scénář Andreas Pichler contact > kontakt Taskovski Films 7 Granard Business Centre, Bunns Lane, London UK NW7 2DQ United Kingdom, tel.: +387 65 652 046, www.taskovskifilms.com, Aleksandar Govedarica, festivals@taskovskifilms.com

SAGRADA – MYSTERY OF CREATION The “Sagrada Família” in Barcelona is a unique and fascinating project by the brilliant and controversial architect Antoni Gaudí. This epic cathedral built thanks to an extensive cooperation of an army of people not only boasts grandiose and lofty towers but also forces us to ask countless questions as its history is full of painful losses. With the help of the people who are building the “cathedral” today we will hopefully understand their driving force. We will see their motives through a prism of their knowledge and experience, through a tangle of their deep cultural roots. We will hear Etsuro Sotoo, the Japanese sculptor, a former Buddhist who converted to Catholicism, Josep Subirachs, the highly controversial designer of the incomplete Passion façade, Jordi Bonet, the chief architect and artists and workers from various fields. <

SAGRADA – MYSTÉRIUM STVOŘENÍ Barcelonská katedrála Sagrada la Família je zcela jedinečný a fascinující projekt geniálního a  kontroverzního architekta Antonia Gaudího. Součástí této epické stavby, která je výsledkem rozsáhlé spolupráce řady lidí, nejsou jen grandiózní věže, ale i bolestivé prohry, a proto nás její osud nutí klást si nesčetné množství otázek. Prostřednictvím lidí, kteří o dokončení „katedrály“ usilují dnes, snad porozumíme tomu, co je pohání k jejímu dokončení. Jejich motivy zahlédneme prismatem jejich znalostí a zkušeností, skrz spleť jejich hlubokých kulturních kořenů. Uslyšíme názory japonského sochaře Etsura Sotooa, původně buddhisty, který konvertoval ke katolicismu, velmi kontroverzního designéra Josepa Subirachse, autora zatím nedokončeného průčelí Umučení; Jordiho Boneta, hlavního architekta, a řady umělců a dělníků nejrůznějších profesí. <

VENICE SYNDROME Venice is pure romance; that which all Europeans yearn for, the dream of all Americans, the wish of all Japanese. But the world’s most beautiful city turns into a ghost town at nightfall. Entire quarters, long since abandoned by their inhabitants, stand empty, their structures merely providing a myth to serve business interests. Twenty million foreigners visited the city last year. That’s an average of 60,000 day. And this year it will be more still. By comparison, there are only 48,000 inhabitants, the same amount as they were after the Great Plague of 1438. And next year it will be fewer still. For the city is becoming uninhabitable. Venice’s own urban life has almost collapsed; it scarcely still exists. The film shows what remains of Venetian life: a subculture of tourist service industries; a port for monstrous cruisers which is waiting to be expanded; Venetians who are moving to the mainland as there are no longer affordable apartments to be found; an aged noblewoman who treats the municipal council with scorn; a realtor who is considering abandoning the sinking ship. <

BENÁTSKÝ SYNDROM Benátky jsou čistým ztělesněním romantických představ, předmětem touhy Evropanů i Japonců a snem všech Američanů. Ale za soumraku se nejkrásnější město světa začíná měnit v město duchů. Již dávno opuštěné domy zůstávají prázdné a přispívají už jen k vytváření mýtu, který poslouží obchodním zájmům. Minulý rok město navštívilo na 20 milionů cizinců. To znamená v průměru 60 000 návštěvníků denně. A letos čísla nadále porostou. Pro srovnání Benátky mají pouze 48 000 obyvatel, což je stejný počet jako po velké morové epidemii z roku 1438, a příští rok jich bude zase o něco méně. Benátky se stávají neobyvatelnými a běžný městský život je zde na hranici kolapsu a jen stěží přežívá. Film nám ukazuje pozůstatky benátského života – subkulturu turistických služeb, přístav pro monstrózní výletní lodě, který stále roste, Benátčany stěhující se na pevninu kvůli vysokým cenám bytů, postarší šlechtičnu pohrdavě se vyjadřující k městskému zastupitelstvu nebo realitního makléře přemítajícího nad tím, že opustí potápějící se loď. <

Zaostřeno na architekturu

Focus on Architecture

43


A Tribute to Karel Slach > Pocta Karlu Slachovi KRÁTKÉ FILMY Short films 46 Interview v metelici Interview in a Flurry

KAREL VACHEK – KOLÁŽ 1992 – 2011 Karel Vachek – Collage 1992 – 2011 47

Artisti Artists Alcron Šibenica The Gallows Tree Učenie Learning

> 45


Two programme blocks will the introduce the Czech cinematographer and documentarist Karel Slach whose work is characterised by his ability to quickly capture the action with his camera and use his unique authorial method to fill his films with emotions and profundity. First part of the section focuses on the beginnings of his career in the 1960’s. The audience will see two student films directed by Dušan Hanák – Alcron (1963) and Learning (1965) – that, although made during his studies at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, can boldly compete with films of the new wave. The short documentary Artists (1965) from a circus environment has a captivating and sensitive observation camera, while the gloomy live-action film The Gallows-tree (1969) will surprise the audiences with its experimental form. The last film in the block called Interview in a Flurry (1968), directed by Slach himself, was banned for ideological reasons. It is an arranged news report from the performance of Slovak comedians Milan Lasica and Július Satinský at the Theatre na Korze – a direct reaction to the 1968 Warsaw Pact forces invasion of Czechoslovakia. The second part of the section will introduce the pinnacle of Slach’s work. A special collage composed of six films directed by Karel Vachek after the Velvet revolution will provide an opportunity to see how the authorial methods of cinematography can influence the final form of a documentary film. <

Dva programové bloky představí profil českého kameramana a dokumentaristy Karla Slacha, jehož tvorba se vyznačuje schopností kamerou pohotově zachytit akci, které jedinečným autorským způsobem dodává emocionální náboj a hloubku. První část sekce se soustředí na počátky autorovy tvorby v šedesátých letech. K vidění budou dva studentské filmy Alcron (1963) a Učenie (1965) režírované Dušanem Hanákem, které (ač vznikly ještě na FAMU) mohou svou živostí a silnou výpovědí směle konkurovat filmům nové vlny. Krátký dokument Artisti (1965) z cirkusového prostředí zaujme především citlivou observační kamerou, zatímco mrazivý hraný snímek Šibenica (1969) Dušana Trančíka překvapí svým experimentálním charakterem. Blok uzavírá Interview v metelici (1968), kterou autor sám režíroval a která nesměla být z ideologických důvodů uvedena do distribuce. Jedná se o koncipovanou reportáž zachycující představení Lasici a Satinského v Divadle na Korze, jež bylo přímou reakcí na srpnovou okupaci. Druhá část sekce představí pomyslný vrchol Slachovy tvorby. Ve speciální koláži složené z šesti porevolučních snímků Karla Vachka bude možnost vidět, jak může autorský způsob kamerového snímání výrazně ovlivnit výslednou podobu dokumentárního filmu. <

Karel Slach’s selected filmography > vybraná filmografie 2012 Arcibiskup s lidskou tváří, Pupek nebe / 2011 Krvavý potlach na severu, Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid, Zelení aneb příběhy ze stranického života / 2009 Náš první hospodář / 2008 Rómsky holocaust / 2007 Kauza Uherské Hradiště aneb Další kapitola z dějin novodobé české justice, Klubáci a školáci, Srdce nad Hradem, Ultrazvukový večírek / 2006 Záviš – kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance / 2005 Kamenolom Boží (jeden rok v severních Čechách) / 2004 Hrnec smíchu / 2002 ... to jsou těžké vzpomínky, Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k chaloupce strýčka Toma / 2000 Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lusthauz srdce (Božská komedie) / 1999 Děti okamžiku – Nám na našich dětech záleží, Jeden rok / 1997 Zviditelnění / 1996 Co dělat? / 1993 GEN (TV cyklus – 4 díly), Výchovná dramatika neslyšících / 1992 Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství, Zlomek času, Oko pohled na současnost / 1990 Turba / 1969 Šibenice / 1965 Artisté, Učenie

SHORT FILMS > KRÁTKÉ FILMY Interview v metelici Interview in a Flurry

Artisti Artists

Alcron

Československo > Czechoslovakia, 1965, 14 min.

director > režie Dušan Hanák

director, script > režie, scénář Karel Slach

director, script > režie, scénář Dušan Hanák

DoP > kamera Karel Slach, Lubomír Rejthar

DoP > kamera Karel Slach

DoP > kamera Karel Slach

script > scénář Dušan Hanák, Milan Pešek

Československo > Czechoslovakia, 1968, 13 min.

Československo > Czechoslovakia, 1963, 8 min.

cast > hrají Jarmila Orlová, Nina Jiránková, Zdena

cast > hrají Július Satinský, Milan Lasica

Procházková, Aleš Košnar, Jiří Schulz

Šibenica The Gallows Tree

Učenie Learning

director, script > režie, scénář Dušan Trančík

director > režie Dušan Hanák DoP > kamera Karel

DoP > kamera Karel Slach

Slach script > scénář Dušan Hanák

Československo > Czechoslovakia, 1969, 32 min.

Československo > Czechoslovakia, 1965, 15 min.

cast > hrají Anton Vaculík, Jozef Mokoš, Kálman Čičo, Ruženka Masárová, Mikuláš Schudich, Katarína Rusiňáková, Ján Ochlan, Peter Rusiňák, Tereza Vislocká, Katarína Virová, Ján Hlinka, Anna Konivalová, Ján Lichvár, Paltín Suchodolský

46

A Tribute to Karel Slach

Pocta Karlu Slachovi


KAREL VACHEK – COLLAGE 1992–2011 KAREL VACHEK – KOLÁŽ 1992–2011

Czech Republic > Česká republika, 120 min. director > režie Karel Vachek DoP > kamera Karel Slach, Ivan Vojnár, Jozef Ort-Šnep, script > scénář Karel Vachek

1992 New Hyperion or Liberty, Equality, 2006 Záviš, the Prince of Pornofolk Under Brotherhood > Nový Hyperion aneb Volnost, the Influence of Griffith’s Intolerance and Tarovnost, bratrství ti’s Monsineur Hulot’s Holiday or the Establition and Doom of Czechoslovakia > Záviš 1996 What is to be done? (A journey from - kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy InPrague to Český Krumlov, or how I formed tolerance a Tatiho prázdnin pana Hulota aneb a new government) > Co dělat? (Cesta z Prahy vznik a zánik Československa do Českého Krumlova aneb jak jsem sestavo2011 Obscurantist and His Lineage > Tmář val novou vládu a jeho rod 2000 Bohemia Docta or The Labyrinth of the World and the Lust-house of the Heart (A Divine Comedy) > Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lushauz srdce (Božská komedie) 2002 Who will watch the watchman? Dalibor, or the key to uncle Tom’s cabin > Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor, aneb klíč k chaloupce strýčka Toma

Pocta Karlu Slachovi

A Tribute to Karel Slach

47


AČK presents > AČK uvádí Martin Rémon Fromont Štrba LA HOŘÍCÍ FOLIEKEŘ ALMAYER Burning Almayer`s Folly Bush 50 Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Jaromír Šofr Weerasethakul OSTŘE SLEDOVANÉ HOTEL VLAKY MEKONG Closely 02 Watched Trains 51

> 49


Martin Štrba HOŘÍCÍ KEŘ

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Falcon a.s.

2013, 206 min.

Václavské náměstí 832/19, 110 00

director > režie Agnieszka Holland

Praha 1, Česká republika, tel.: +420

DoP > kamera Martin Štrba script

224 422 244, www.falcon.cz,

> scénář Štěpán Hulík cast >

Petra Nejedlá, nejedla@falcon.cz

hrají Tatiana Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Strach, Jan Budař, Ivan Trojan, Martin Huba, Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban, Patrik Děrgel, Jenovéfa Boková, Taťjána Medvecká

BURNING BUSH The film is a re-edited version of a three-part HBO mini-series focusing on the aftermath of Jan Palach’s sacrifice and the beginning of the period of normalization after the 1968 invasion of the Warsaw Pact forces into Czechoslovakia. The main character is the lawyer Dagmar Burešová (an actual person) who represented Palach’s mother Libuše and his brother Jiří in a seemingly hopeless trial. The reason of the lawsuit by the student’s relatives was a scandalous accusation by the member of

Czech parliament Vilém Nový. He ridiculed Palach’s sacrifice at a communist party meeting in Česká Lípa with an untruthful declaration about the so-called cold fire and a monstrous conspiracy into which the gullible student was allegedly inadvertently manipulated. Drama Burning Bush is unique in many ways. It reconstructs the events from the end of the 1960’s putting and immense pressure on the accuracy of the set design. The opening sequence of Palach’s self-immolation in the upper part

of Wenceslas Square was shot in the Střešovice Depot and finished in post-production in the UPP studios. The film uses archive footage, among others the footage of mass gatherings during Palach’s funeral. The drama tells the story of individual courage and crushing of characters and the subsequent moral devastation the Czech society faces even in times of freedom. <

HOŘÍCÍ KEŘ Film vychází z třídílného dramatu z produkce HBO, který vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR. Jeho hlavní postavou je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová, která zastupovala Palachovu matku Libuši a bratra Jiřího ve zdánlivě beznadějné soudní kauze. Důvodem žaloby blízkých mrtvého studenta bylo skandální nařčení od poslance Viléma Nového. Ten Palachův čin zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlá-

šením o takzvaném studeném ohni a zrůdném spiknutí, do něhož byl důvěřivý student údajně nevědomky vmanipulován. Drama Hořící keř je unikátní v mnoha ohledech. Rekonstruuje reálie z konce šedesátých let, což kladlo mimořádné nároky na řemeslnou stránku filmu. Úvodní sekvence Palachova sebeupálení, k němuž došlo v horní části Václavského náměstí, se natáčely ve Střešovické vozovně a byly dotvořeny pomocí triků ve studiu UPP.

Film pracuje i s archivními dokumenty, mimo jiné se záběry masových shromáždění během Palachova pohřbu. Drama vypráví o individuální statečnosti, ale i o lámání charakterů a následné mravní devastaci, s níž se česká společnost potýká i ve svobodných dobách. <

50

AČK uvádí

AČK Presents


Jaromír Šofr OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Czechoslovakia > Československo,

contact > kontakt Asociace českých

1966, 92 min.

filmových klubů, o. s. Stonky 860, 68601

director > režie Jiří Menzel DoP >

Uherské Hradiště, Česká republika, tel.:

kamera Jaromír Šofr script > scénář

+420 572 501 989, www.acfk.cz, David

Jiří Menzel, Bohumil Hrabal cast >

Huspenina, david.huspenina@acfk.cz

hrají Václav Neckář, Josef Somr, Jitka Bendová, Vladimír Valenta, Libuše Havelková, Alois Vachek, Jitka Zelenohorská, Vlastimil Brodský, Květa Fialová

CLOSELY WATCHED TRAINS This masterful adaptation of a 1965 novel of the same name by Bohumil Hrabal ranks among key works of the Czechoslovak new wave. The feature debut of Jiří Menzel won the Best Foreign Language Oscar in 1968. It is a coming-of-age story about a shy newly trained railway station guard at the end of World War II. An out-of-the way train station in central Bohemia becomes the setting for a fateful clash of “big” history and small personal history: it is

1945, Nazi Germany is losing on all fronts and the duties of Czech railways include “closely watched trains” transporting war machinery to the front. The stationmaster, train dispatcher Hubička and other employees have their own opinions on the occupants, but in fear of severe punishments they rather attend to their own everyday personal matters. The events taking place at a sleepy train station give no indication that somewhere out there, the fate of the free world is being decided.

Also young Miloš Hrma, who comes to the station as a newly trained station guard, is more interested in women than in war. The story has all the features of a tragicomedy where the fate of an individual gets entangled into the big wheel of destiny and playful poetry borders with the harsh cruelness of life. <

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY Mistrovská adaptace stejnojmenné novely Bohumila Hrabala patří ke klíčovým dílům československé nové vlny. Celovečerní debut Jiřího Menzela, jenž v roce 1968 získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film, je příběhem o lidském dozrávání nesmělého železničářského eléva na sklonku 2. světové války. Na zapadlém středočeském nádražíčku se osudově střetávají „velké“ dějiny“ a  malá osobní historie: píše se rok 1945, nacistické Německo prohrává na všech frontách a k po-

vinnostem zaměstnanců českých železnic patří i péče o „ostře sledované vlaky“ převážejícími na frontu bojovou techniku. Přednosta stanice, výpravčí Hubička i ostatní zaměstnanci dráhy mají ve svých názorech na okupanty jasno, vzhledem k přísným trestům se však místo odboje věnují raději všednodenním soukromým záležitostem. V ospalé železniční stanici nic nenasvědčuje tomu, že kdesi venku se rozhoduje o osudu svobodného světa. Také mladičký Miloš Hrma, který nastupuje

mezi zkušené kolegy jako železničářský elév, se spíš než o válku zajímá o ženy. Příběh nese všechny rysy tragikomedie, v níž se osud jednotlivce vplétá do velkého kola dějin a hravá poezie těsně sousedí s drsnou krutostí života. <

AČK uvádí

AČK Presents

51


Profile > Profil Claro – Trier Manuel Rémon Fromont Alberto Claro LA MELANCHOLIA FOLIE ALMAYER Melancholie Almayer`s Folly 55 Almayerovo šílenství 01

Manuel Alberto Claro NYMPHOMANIAC VOL. I (DIRECTOR’S CUT) Nymfomanka část 1 (režisérská verze) 55

Manuel Alberto Claro NYMPHOMANIAC VOL. II (DIRECTOR’S CUT) Nymfomanka část 2 (režisérská verze) 55

> 53


54

Profile Claro – Trier

Profil Claro – Trier NYMPHOMANIAC VOL. II

NYMPHOMANIAC VOL. I

MELANCHOLIA


Manuel Alberto Claro MELANCHOLIA Denmark > Dánsko, 2011, 130 min director > režie Lars von Trier DoP > kamera Manuel Alberto Claro script > scénář Lars von Trier cast > hrají Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, John Hurt, Alexander Skarsgard, Stellan Skarsgard, Udo Kier, Kiefer Sutherland contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.aerofilms.cz, tel.: +420 224 947 566, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

Manuel Alberto Claro NYMPHOMANIAC VOL. I (DIRECTOR’S CUT)

Denmark > Dánsko, 2013, 145 min. director > režie Lars von Trier DoP > kamera Manuel Alberto Claro script > scénář Lars von Trier cast > hrají Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg,

MELANCHOLIA The younger of two sisters (Kirsten Dunst and Charlotte Gainsbourg) is getting married. The wedding is held at an old country mansion but the universal joy is suddenly spoilt by a red planet called Melancholia that had been formerly hiding behind the Sun and is about to collide with Earth. Director Lars von Trier is known for the strain he puts on his actors and in particular actresses – Melancholia stars the beautiful Kirsten Dunst and the demonic Charlotte Gainsbourg. <

MELANCHOLIE Příběh dvou sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta mladší se právě vdává. Svatební veselí se odehrává na starobylém venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v  podobě rudé planety s názvem Melancholia, která vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka. Režisér Trier je pověstný precizně gradovanou atmosférou s neočekávanými zápletkami i zvraty, které ústí do ještě neočekávanějšího konce. Pověstný je i náročným vedením herců – zejména pak hereček, z nichž se právě v Melancholii v hlavních rolích představí plavovlasá kráska Kirsten Dunst, a démonická Charlotte Gainsbourg. <

It was like waking from a dream: my producer showed me a suggestion for a poster. “What is that?” I ask. “It’s a film you’ve made!” she replies. “I hope not,” I stammer. Trailers are Jako bych se probudil ze snu: moje producentka shown … stills … it looks like shit. I’m shaken. mi ukázala návrh plakátu. ,Co to je?‘ ptám se. Lars von Trier ,To je ten film, co jsi natočil!‘ ona na to. ,No to snad ne,‘ koktám. Dívám se na upoutávky … na fotky … průser jako mračna. Jsem v šoku. Lars von Trier NYMPHOMANIAC VOL. I  Nymphomaniac is the wild and poetic story of a woman’s erotic journey from birth to the age of 50 as told by the main character, the selfdiagnosed nymphomaniac, Joe. On a cold winter’s evening the old, charming bachelor, Seligman, finds Joe beaten up in an alleyway. He brings her home to his flat where he tends to her wounds while asking her about her life. He listens intently as Joe over the next 8 chapters recounts the lushly branched-out and multi faceted story of her life, rich in associations and interjecting incidents. An open study of female sexuality by Lars von Trier. <

NYMFOMANKA ČÁST 1 Nymfomanka je divoký a poetický příběh o erotické cestě ženy od jejího narození až do dovršení padesáti let vyprávěný hlavní hrdinkou Joe, která sama sebe označuje za nymfomanku. Jednoho chladného zimního večera nalezne okouzlující starý mládenec Seligman zbitou Joe v průchodu. Vezme jí k sobě domů, kde jí ošetřuje, zatímco se ptá na její život. Napjatě poslouchá, jak Joe během následujících 8 kapitol líčí bujně rozvětvený a mnohovrstevnatý příběh svého života plný asociací a náhlých přerušení. Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. <

NYMPHOMANIAC VOL. II Nymphomaniac is the wild and poetic story of a woman’s erotic journey from birth to the age of 50 as told by the main character, the selfdiagnosed nymphomaniac, Joe. Lars Von Trier’s wild Nymphomaniac exists in two versions of differing lengths and explicitness. The director’s cut approaches the sex scenes more boldly and has new episodes and dialogues. Thanks to an hour and a half of new material, the vision of the controversial Danish director is fulfilled. The story and the psychology of the characters are more elaborated and clear and the visual aspect of the films shows no compromise. An open study of female sexuality by Lars von Trier. <

NYMFOMANKA ČÁST 2 Nymfomanka je divoký a poetický příběh o erotické cestě ženy od jejího narození až do dovršení padesáti let vyprávěný hlavní hrdinkou Joe, která sama sebe označuje za nymfomanku. Obě části existují ve dvou verzích různé délky a explicitnosti. Režisérská verze je odvážnější pojetím sexuálních scén, obsahuje i nové epizody a dialogy. Díky hodině a půl nového materiálu dochází vize kontroverzního dánského režiséra naplnění. Příběh i psychologie postav je propracovanější a srozumitelnější a vizuální stránka oproštěná od jakýchkoliv kompromisů. Otevřená studie ženské sexuality podle Larse von Triera. <

John Hurt, Alexander Skarsgard, Stellan Skarsgard, Udo Kier, Kiefer Sutherland contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.aerofilms.cz, tel.: +420 224 947 566, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

Manuel Alberto Claro NYMPHOMANIAC VOL. II (DIRECTOR’S CUT)

Denmark > Dánsko, 2013, 180 min. director > režie Lars von Trier DoP > kamera Manuel Alberto Claro script > scénář Lars von Trier cast > hrají Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Willem Dafoe, Jamie Bell, Connie Nielsen, Mia Goth and others / a další contact > kontakt Aerofilms s.r.o., Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.aerofilms.cz, tel.: +420 224 947 566, Jakub Němeček, program@aerofilms.cz

Profil Claro – Trier

Profile Claro – Trier

55


X-Men Marathon > X-Men maraton Newton Rémon Fromont Thomas Sigel LA X-MEN FOLIE ALMAYER 59 Almayer`s Folly Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Newton Thomas Sigel Weerasethakul X2 HOTEL X-men 2 MEKONG 02 59

James Muro, Philippe Rousselot X-MEN: THE LAST STAND X-Men: Poslední vzdor 59

John Mathieson X-MEN: FIRST CLASS X-Men: První třída 61

Newton Thomas Sigel X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST X-Men: Budoucí minulost 61

> 57


X-MEN X2 X-MEN: THE LAST STAND

58

X-Men Marathon

X-Men maraton


Newton Thomas Sigel X-MEN USA, 2000, 100 min. director > režie Bryan Singer DoP > kamera Newton Thomas Sigel script > scénář Tom DeSanto, Bryan Singer cast > hrají Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, James Marsden, Halle Berry, Anna Paquin contact > kontakt CinemArt a. s., Národní 60/28, 111 21 Praha 1, Česká republika, tel.: 224 949 110, www.cinemart.cz, Zuzana Černá, cerna@cinemart.cz

Newton Thomas Sigel X2 USA, 2003, 128 min. director > režie Bryan Singer DoP > kamera Newton Thomas Sigel script > scénář Michael Dougherty, Dan Harris cast > hrají Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn-Stamos contact > kontakt CinemArt a. s., Národní 60/28, 111 21 Praha 1, Česká republika, tel.: 224 949 110, www.cinemart.cz, Zuzana Černá, cerna@cinemart.cz

James Muro, Philippe Rousselot X-MEN: THE LAST STAND USA, 2006, 104 min. director > režie Brett Ratner DoP > kamera James Muro, Philippe Rousselot script > scénář Zak Penn, Simon Kinberg cast > hrají Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, Rebecca Romijn-Stamos contact > kontakt CinemArt a. s., Národní 60/28, 111

X-MEN The not so distant future. All over the planet, babies are born with an x-factor in their genes that gives them special powers – devastating laser sight, the ability to fly, move objects and control the weather. Professor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique and Sabretooth are mutants with special powers. But people who don’t have such powers can only hardly accept these mutants without succumbing to fear. Professor Charles Xavier – a world-renowned telepath – has a sensible need to teach the mutants how to work with their special powers and control them. He opens a special school and wants to teach students to act in a way that the world wouldn’t need to fear them. <

X-MEN Nedaleká budoucnost. Po celé planetě se rodí děti s X-faktorem v genech, který jim dává zvláštní sílu – třeba ničivý laserový pohled nebo schopnost létat, přesunovat předměty nebo ovládat počasí. Profesor X, Wolverine, Storm, Jean Grey, Rogue, Cyclops, Magneto, Toad, Mystique, Sabretooth jsou mutanti s mimořádnými schopnostmi. Ale pro lidi, kteří takovéto schopnosti nemají, je velice těžké mutanty akceptovat a neubránit se strachu. Nejcitelnější potřebu naučit mutanty, jak pracovat se svou zvláštní silou a mít nad ní kontrolu, má profesor Charles Xavier – světově uznávaný telepat. Zřídí speciální školu a jeho záměrem je, aby se žáci chovali tak, aby se jich svět přestal bát. <

X2 Born with a unique genetic mutation that gives them special powers. Under the influence of Professor Charles Xavier they serve humankind and protect the world. But the world doesn’t trust them and is afraid of them. After an unknown mutant meaninglessly attempts to assassinate the president of the United States, the public demands a law that would get the mutants under control. The antimutant movement is led by Colonel William Stryker, a scientist believed to have conducted experiments on mutants. He hates mutants and wants to annihilate them. But there are mutants that fight the human civilization. One of them, Magneto, has just escaped from prison and in the crucial moment when all the mutants become hunted, he offers them to join forces against a common enemy. <

X-MEN 2 Narodili se s jedinečnou genetickou mutací, která jim umožňuje vládnout nadpřirozenými schopnostmi. Pod vlivem profesora Charlese Xaviera X-Meni slouží lidstvu. Chrání svět. Ten jim však nedůvěřuje a bojí se jich. Po nesmyslném pokusu o atentát na prezidenta Spojených států, který údajně spáchal neznámý mutant, se veřejnost dovolává zákona, který má ty, kteří se liší dostat pod kontrolu. V čele militantního anti-mutantího hnutí stojí armádní velitel a vědec William Stryker, o němž se tvrdí, že na mutantech prováděl pokusy. Mutanty nenávidí a hodlá je totálně zlikvidovat. Jsou však i mutanti, kteří se proti lidské civilizaci postavili. Jeden z nich, Magneto, právě unikl z vězení a v rozhodujícím okamžiku, kdy se ze všech mutantů stanou štvanci, jim nabídne spojenectví proti společnému nepříteli. <

X-MEN: THE LAST STAND X-Men: The Last Stand is the final part of the trilogy. The world‘s history is endangered by a “cure” that can turn mutants into ordinary human beings. For the first time, they have an opportunity to choose their future: either they can remain unique or give up their powers and become humans. Two opposing opinions of Charles Xavier who spreads tolerance, and Magneto, who claims that only the strongest survive, are subject to a final test – a battle that is to definitively end all wars. This epic actionpacked film addresses current issues: is adapting oneself the right way to face prejudice? Is it cowardly to give up your individuality in order to merge with the crowd and avoid potential unpleasant consequences? Is great power a blessing or a curse? <

X-MEN: POSLEDNÍ VZDOR Část Poslední vzdor je závěrečnou kapitolou této filmové trilogie. Vývoj světových dějin ohrožuje „lék“, jenž dokáže proměnit mutanty v obyčejné lidské bytosti. Poprvé tak mají možnost zvolit si budoucnost sami: buď si mohou zachovat svou výjimečnost, nebo se svých schopností vzdát a stát se obyčejnými lidmi. Protichůdné názory profesora Charlese Xaviera, který hlásá toleranci, a Magneta, podle nějž přežívají jen ti nejsilnější, jsou podrobeny poslední zkoušce – rozpoutají boj, který má všechny války definitivně ukončit. Film se v  rámci velkolepého, akcí nabitého příběhu věnuje tématům, která jsou v současné době velmi aktuální: Je přizpůsobení se tou správnou metodou, jak čelit předsudkům? Je zbabělé vzdát se své osobitosti, aby člověk zapadnul mezi ostatní a vyhnul se tak potenciálním nepříjemným důsledkům? Je velká moc požehnáním nebo prokletím? <

21 Praha 1, Česká republika, tel.: 224 949 110, www.cinemart.cz, Zuzana Černá, cerna@cinemart.cz

X-Men maraton

X-Men Marathon

59


60

X-Men Marathon

X-Men maraton X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST

X-MEN: FIRST CLASS


John Mathieson X-MEN: FIRST CLASS USA, 2011, 132 min. director > režie Matthew Vaughn DoP > kamera John Mathieson script > scénář Ashley Miller, Zack Stentz, Jane Goldman cast > hrají James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Kevin Bacon contact > kontakt CinemArt a. s., Národní 60/28, 111 21 Praha 1, Česká republika, tel.: 224 949 110, www.cinemart.cz, Zuzana Černá, cerna@cinemart.cz

Newton Thomas Sigel X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST USA, 2014, 132 min. director > režie Bryan Singer DoP > kamera Newton Thomas Sigel script > scénář Simon Kinberg cast > hrají Hugh Jackman, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Ian McKellen, James McAvoy, Evan Peters, Nicholas Hoult, Peter Dinklage, Ellen Page, Halle Berry

X-MEN: FIRST CLASS X-Men: First class, the fifth instalment of a successful film series based on the Marvel Comics superhero team. The previous films have become icons in their genre. The story of X-Men: First Class takes place before XMen Origins: Wolverine in the first half of the 20th century. In times when young Charles Xavier and Erik Lensherr – the future Magneto – were very close friends exploring their unique powers during the Cold War when, along with other mutants, they had to face the greatest threat mankind has ever known. But what turned best friends into arch enemies? What led to the moment when Charles Xavier became Professor X and Erik Magneto? War between X-Men and the Brotherhood begins! <

X-MEN: PRVNÍ TŘÍDA X-Men: První třída, v pořadí již páté pokračování mimořádně úspěšné filmové série o superhrdinech z komiksů X-Men společnosti Marvel Comics. Předchozí filmy se staly skutečným kultem ve svém žánru. Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací ještě před film X-Men Origins: Wolverine a odehrává se v polovině minulého století. V době, kdy mladý Charles Xavier a Erik Lensherr – budoucí Magneto – byli velmi blízkými přáteli a teprve objevovali své jedinečné schopnosti, v době studené války, kdy spolu s dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou kdy zatím lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších přátel stali nepřátelé na život a na smrt? Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor X a z Erika Magneto? Válka mezi X-Meny a Bratrstvem začíná! <

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST The mutant heroes face extinction. Their race has always been at the brink of extinction but now the threat is more real than ever. The only way to save the future leads to the past, to the very beginning of the chain of events that caused the danger. The film has two timelines which show us Professor X and Magneto in two different forms. Only Wolverine stays the same thanks to his healing powers. That’s why he is sent to a seemingly insane mission to travel back in time and stop friends from becoming enemies. Only together they can face a threat more powerful than their powers. <

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST Zmutovaným hrdinům hrozí definitivní zánik. Jejich rasa byla vždy na pokraji vyhynutí, ale teď je ta hrozba ještě reálnější než kdy jindy. Jediná cesta k záchraně vede přes minulost, přes samý začátek řetězce událostí, které stávající nebezpečí vyvolaly. Díky tomu, že se film odehrává ve dvou časových rovinách, objeví se v něm profesor Xavier i jeho protivník Magneto hned ve dvou podobách. Pouze Wolverine zůstává stále stejný díky schopnosti nestárnout a bleskurychle se uzdravovat. Právě on proto dostane zdánlivě šílený úkol, vrátit se v čase a zabránit tomu, aby se z bývalých přátel stali soupeři na život a na smrt. Jedině spolu totiž mohou v budoucnosti čelit síle, která předčí i jejich unikátní schopnosti. <

contact > kontakt CinemArt a. s., Národní 60/28, 111 21 Praha 1, Česká republika, tel.: 224 949 110, www.cinemart.cz, Zuzana Černá, cerna@cinemart.cz

X-Men maraton

X-Men Marathon

61


Works in Progress Adam Sikora JÁ, OLGA HEPNAROVÁ Nobody Likes Me 65

Dalibor Fencl, Adam Gebert MÍSTO NEPOKOJE Area of Unrest 65

Martin Žiaran SNĚŽÍ! Snowing! 65

Jaroslav Kučera, Štěpán Kučera VĚDOMÍ SOUVISLOSTI Connection Awareness 67

> 63


64

Works in Progress SNĚŽÍ!

MÍSTO NEPOKOJE

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ


Adam Sikora JÁ, OLGA HEPNAROVÁ Czech Republic, Slovakia, Poland > Česká republika, Slovensko, Polsko director > režie Tomáš Weinreb, Petr Kazda DoP > kamera Adam Sikora script > scénář Tomáš Weinreb, Petr Kazda cast > hrají Michalina Olszańska, Martin Pechlát, Klára Melíšková, Zuzana Stavná, Marika Šoposká, Martin Finger, Ondřej Malý, Petra Nesvačilová, Gabriela Míčová

NOBODY LIKES ME The film is inspired by the course of a dismal existence, a life that in the end derailed into a beastly act of violence. The main character is a twenty-two year old girl Olga Hepnar who on 10 July 1973 left her tragic mark on archives of criminal justice and in the collective consciousness of a nation. On that fateful day, she drove a rented truck into a tram stop on the Prague street Obrancu miru. She killed eight people and eleven were seriously injured. Her actions were coldblooded and calculated. On the story isn’t so important the act of multiple homicide, but the preceding events that led up to it. The aggression and her ideological justifications are still relevant and current. <

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ Připravovaný film čerpá z událostí jednoho pohnutého života, jenž se na svém konci zvrhl v bestiální čin. Jeho postavou je dvaadvacetiletá dívka Olga Hepnarová, která se 10. července roku 1973 nesmazatelně a tragicky zapsala do dějin kriminalistiky, ale i do svědomí celé společnosti. Toho dne najela s vypůjčeným nákladním automobilem na tramvajový ostrůvek na pražské třídě Obránců míru. Zabila osm lidí a dalších jedenáct těžce zranila. Vražedkyně jednala chladnokrevně a promyšleně. Na příběhu není důležitý samotný čin, ale skutečnosti, které mu předcházely. Jeho forma a cíl agrese i ideologické zdůvodnění samotnou dívkou jsou stále důležité a aktuální. <

AREA OF UNREST A border town, torn apart by anti-Romany demonstrations, and two extreme solutions. The documentary Area of Unrest takes a look behind the facade of unrelenting anti-Romany marches in a remote border town. It does not judge. It merely shows the often merciless and irrational hatred of the protesters and confused helplessness of those they are protesting against. Who will find a way out of this situation? <

MÍSTO NEPOKOJE Jedno příhraniční město, kterým zmítají protiromské demonstrace, a dvě vyhraňující se řešení. Dokument Místo nepokoje dává nahlídnout za fasádu neutuchajících protiromských pochodů v  jednom zastrčeném pohraničním městě. Nehodnotí. Pouze ukazuje často nelítostnou a iracionální nenávist na straně demonstrujících a zmatenou bezmoc těch, proti nimž se demonstruje. Kudy z toho ven? <

SNOWING! “Family as an organic hurricane,” goes the motto of the poetic family drama with elements of black humour. After Tereza finds out that her father is about to get re-married, she decides to come to the wedding with her sister Petra, her grandmother and also her mother Ester. She wants to show him that their family still has a meaning. It is not a very presentable bunch and Tereza tries to set the family members right. But the lives and behaviour of the people cannot be prescribed nor “cured.” Time spent with her family before the wedding gives Tereza a true insight into her family and her own self. <

SNĚŽÍ! „Rodina jako organický hurikán“ je mottem poetického rodinného drama s prvky černého humoru. Poté, co se Tereza dozví, že se její otec chystá podruhé oženit, rozhodne se, že na svatbu dorazí nejen se sestrou Petrou, babičkou, ale i s maminkou Ester. Chce mu tak ukázat, že jako rodina mají stále ještě význam. Není to právě reprezentativní parta a  Tereza se na poslední chvíli snaží členy malé domácnosti napravit. Jenže životy ani chování lidí nelze naordinovat ani „vyléčit“. Tereze čas před svatbou odhalí hodně o ní i o vlastní rodině. <

contact > kontakt Black Balance, Lohniského 901/7, 152 00 Praha 5, Tomáš Weinreb, Petr Kazda, blackbalancefilm@gmail.com

Dalibor Fencl, Adam Gebert MÍSTO NEPOKOJE Czech Republic > Česká republika director > režie Adam Gebert DoP > kamera Dalibor Fencl, Adam Gebert script > scénář Adam Gebert contact > kontakt Adam Gebert, gebert.adam@gmail.com

Martin Žiaran SNĚŽÍ! Czech Republic > Česká republika director > režie Kristina Nedvědová DoP > kamera Martin Žiaran script > scénář Kristina Nedvědová cast > hrají Petra Nesvačilová, Hana Vágnerová, Verica Nedeska contact > kontakt Frame Films s.r.o., Nad Bílými vršky 959, 272 04 Kladno 4, Jitka Kotrlová, jitka.kotrlova@email.cz

Works in Progress

65


VĚDOMÍ SOUVISLOSTI

66

Works in Progress


Jaroslav Kučera, Štěpán Kučera VĚDOMÍ SOUVISLOSTI Czech Republic > Česká republika, 90 min., expected release 2015 > plánovaná premiéra 2015, director > režie Petr Václav DoP > kamera Jaroslav Kučera, Štěpán Kučera script > scénář Jakub Felcman cast > hrají Jaroslav Kučera, Věra Chytilová, Tereza Kučerová, Štěpán Kučera and others / a další contact > kontakt MasterFilm, Bubenská 1, 170 00 Praha 7, www.masterfilm.cz, Tomáš Michálek, tomas@masterfilm.cz

CONNECTION AWARENESS A film about a man who longed to be a painter and in the end became one of the most important cinematographer of the Czechoslovak cinema. A story of a unique talent and an inner urge to create, a story of an author who throughout his whole life expressed himself in his work without asking for permission, even in the hardest of times. An example showing that you can work and express yourself freely without succumbing to outside ephemeral tendencies. Cinematographer Jaroslav Kučera was born in 1929. His films include Diamond of the Night, A Well Paid Walk, Pearls of the Deep, A Boring Afternoon, Daisies, We Eat the Fruit of the Trees of Paradise, All My Compatriots, Adele Hasn’t Had Dinner Yet, Morgiana. One of the key expressional and artistic style-setters of the 1960’s cinema. A solitaire, photographer, sculptor, graphic artist and technologist-experimenter. Died in 1991. <

VĚDOMÍ SOUVISLOSTI Film o muži, který chtěl být malířem a nakonec se stal jedním z nejdůležitějších kameramanů československé kinematografie. Příběh ojedinělého talentu a niterné potřeby tvorby, o tvůrci, který se celý svůj život osobitě vyjadřoval svým dílem, aniž by se kohokoliv ptal, zdali se to smí, dokonce i v dobách nejtěžších. Ukázka toho, že lze svobodně tvořit bez podlehnutí vnějším efemérním tendencím. Kameraman Jaroslav Kučera se narodil v roce 1929. Nasnímal filmy Démanty noci, Perličky na dně, Fádní odpoledne, Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme, Všichni dobří rodáci, Adéla ještě nevečeřela, Morgiana. Klíčový výrazový a výtvarný stylotvůrce kinematografie 60. let. Solitér, fotograf, sochař, výtvarník, technolog-experimentátor. Zemřel 1991. <

Works in Progress

67


FANTOMAS TURNS 100 Fantomas, a phantom, an apparition, a mad criminal and a sadistic murderer created in 1911 by two journalists – Pierre Souvestre and Marcel Allain – is an ideal character not only for book adaptations but for the silver screen in particular. The first one to realize that was the brilliant director Luis Feuillade who made a five-episode film series for the Gaumont studios between 1913 and 1914. The series not only stirred the public but also the Parisian police to the extent that the police prefect decided to stop Fantomas’s adventures on the big screen on account of their amorality. The famous series, considered by its admirers among the French surrealists and their Czech colleagues to be lost, was restored and re-released by Gaumont in 2006 with total length of 335 minutes. The Czech Republic knows Fantomas thanks to three films starring Luis de Funès and Jean Marais. However, its comical and parodical tone differs a lot from the original Feuillade’s and also the literary concept which is a  unique blend of gothic horror with criminal elements. Film critic Martin Jiroušek composed a programme that will track the original film series from 1913, explore the history of French horror in literature and film and present the most characteristic examples featuring the original and most famous Fantomas portrayed by the master of disguise René Navarre. Part of the lecture will include the screening of the second episode of Feuillad’s series named “Fantômas II: Juve contre Fantômas (Juve vs. Fantômass).”

68

Retro Shock Night

FANTOMAS SLAVÍ 100 LET Fantomas, fantóm, přízrak, šílený zločinec a sadistický vrah, kterého v roce 1911 stvořili dva novináři – Pierre Souvestre a Marcel Allain – je ideální postava nejen pro knižní zpracování, ale zejména pro stříbrné pláno. Jako první to pochopil geniální režisér Luis Feuillade, který v letech 1913–14 natočil pro filmovou společnost Gaumont pětidílnou sérii, jež nejen vzbudila velkou pozornost mezi diváky, ale zároveň pobouřila pařížskou policii. Natolik, že policejní prefekt rozhodl o ukončení Fantomasových dobrodružství na filmovém plátně z důvodů jejich amorálnosti. Přestože slavný seriál považovali jeho obdivovatelé, francouzští surrealisté, ale zejména jejich čeští kolegové, donedávna za ztracený, před pár lety jej studio Gaumont vydalo v restaurované podobě, v plné délce 335 minut. Fantomas je v Česku dobře známý díky trojdílné filmové sérii, v níž excelují Luis de Funès a Jean Marais. Nicméně její komediální a parodický ráz je velmi vzdálen původní Feuilladově i literární koncepci, které je originálním spojením gotického hororu s kriminálními prvky. V komponovaném pořadu filmového kritika Martina Jirouška se vydáme po stopách původního filmového seriálu z roku 1913, nahlédneme do dějin francouzského literárního i filmového hororu a podíváme se na nejcharakterističtější ukázky s původním a nejslavnějším Fantomasem, jak je ztvárnil mistr převleků René Navarre. Součástí přednášky bude ukázková projekce druhého dílu z Feuilladovy série pod názvem Fantômas II: Juve contre Fantômas (Juve vs. Fantômas).

RETRO SHOCK NIGHT Duration > Délka pořadu 2 x 60 min Pořad sestavil a uvádí > Programme curated and hosted by Martin Jiroušek


INDUSTRY PROGRAMME INDUSTRY PROGRAM

NFA and Digitalization

Národní filmový archiv a digitalizace

The national film archive launches a project of digitalisation of ten films within the “Norwegian funds” programme and currently works on and prepares other digitalisation and digital restoration projects. The presentation will briefly outline what digitalisation means for the activities of the NFA and what purposes it helps to fulfil. The presentation will also introduce concept documents addressing the process itself and possible methods of digitalisation of film heritage. <

Národní filmový archiv spouští projekt digitalizace deseti filmů, respektive filmových pásem v rámci tzv. Norských fondů a aktuálně řeší či připravuje i další digitalizační a digitálně restaurátorské projekty. Prezentace se stručně zaměří na to, co digitalizace znamená pro širší činnost NFA a jaké z jeho úloh pomáhá naplňovat. Rovněž budou představeny koncepční dokumenty týkající se samotného procesu a možných způsobů digitalizace filmového dědictví. <

Speaker: Matěj Strnad, digitalisation assistant, NFA

Přednáší: Matěj Strnad, asistent digitalizačních projektů NFA

Film education projects of the National Film Archive

Filmově vzdělávací projekty Národního filmového archivu

The NFA has during recent years been developing several film education projects. These include for example screenings for schools and families with children and series of lectures for high school students and courses for pedagogues. A long-term goal of the NFA in cooperation with other subjects is to create a working methodology of film education and thus enable the development of this field not only in one’s spare time, but also in schools. The presentation will focus on deepening the cooperation between the NFA and regions, among others the Ostrava region. <

V posledních letech NFA rozvíjí několik projektů v oblasti filmové výchovy. Jde například o projekce pro školy, rodiny s dětmi, přednáškové cykly pro středoškolskou mládež a kurzy pro pedagogy. Dlouhodobějším cílem NFA je ve spolupráci s dalšími subjekty vyvinout funkční metodiku filmové výchovy a umožnit tak rozvoj tohoto oboru nejen ve volném čase, ale také ve školách. Prezentace se zaměří mimo jiné na rozvoj spolupráce NFA v regionech, mj. v oblasti Ostravy. <

Speaker: Jiří Forejt, Film Education Coordinator, NFA

Přednáší: Jiří Forejt, koordinátor filmové výchovy NFA

State Cinematography Fund: system and new opportunities for the applicants from regions

Státní fond kinematografie: systém a nové možnosti pro žadatele z regionů

A new system of allocating funds of the State Cinematography Fund has been in operation for a year. The presentation will summarize how the system works – its positive as well as negative aspects. We will learn what to focus on when filling out the applications. Last but not least, the presentation will address channels with distinct possibilities to support applicants from regions (festivals, cinemas, distribution projects, education, publishing etc.) <

Už rok funguje v České republice nový systém udělování podpory Státního fondu kinematografie. Shrnut bude systém fungování – jeho pozitiva i negativa. Dozvíme se, na co si dát při vyplňování žádostí pozor. V neposlední řadě se prezentace bude okruhům, v nichž se výrazně otevírají možnosti podpory žadatelům z regionů (festivaly, kina, distribuční projekty, vzdělávání, vydávání publikací apod.) <

Přednášejí: Kateřina Vojkůvková (Kancelář SFKMG) a Tereza Czesany Dvořáková Speakers: Kateřina Vojkůvková (SCF Office) (Rada SFKMG) a Tereza Czesany Dvořáková (SCF Board)

Industry program

Industry Programme

69


národní platforma pro filmovou výchovu a vzdělávání Praha – Ostrava coming soon / 2015

vzdělávací programy v Hlubině po celý rok www.nfa.cz / filmvychova.cz


17.

19 — 26 11 2014

Festival Francouzského Filmu

20 — 26 11 2014

Festival du Film Français

Žárlivost La Jalousie Philippe Garrel FFF Výběr české kritiky Choix de la critique tchèque Jakub Felcman

Praha

Brno České Budějovice Hradec Králové Ostrava


Jameson CineFest

11th Miskolc International Film Festival

Hungaryâ&#x20AC;&#x2122;s finest international film festival. SEPTEMBER 12-21 www.cinefest.hu

www.facebook.com/cinefestmiskolc


ČASOPIS PRO MODERNÍ CINEFILY

P Ř E D P L AŤ T E S I JEDINÝ ČASOPIS PRO MODERNÍ C I N E F I LY . JEDINÝ ČASOPIS P R O VÁ S!

T É M ATA 2 014 6 ČÍSEL ZA 440 KČ (CENA JEDNOTLIVÉHO ČÍSLA 80 KČ) STARŠÍ ČÍSLA A SPECIÁLNÍ BALÍČKY: WWW.CINEPUR.CZ/SHOP

92 (březen/duben)

Populárně-vědecký film

93 (květen/červen)

Blockbuster

94 (červenec/srpen)

Film a politika 95 (září/řijen)

Proměny dokumentu 96 (listopad/prosinec)

Das Kino – německý film


O V roku 2015 precestuje náš filmový časopis celú Škandináviu aj Island. A Ty s ním!

www kinecko com

predplatné na kinecko@kinecko.com


Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování

>


ORGANIZERS > POŘ ADATELÉ

PRODUCTION > PRODUKCE

Marek Fanta

Miroslav Sehnal

Layout > Sazba

Programme Department > Programové

Kamera Oko, s.r.o., Rabyňská 471 / 1,

Tereza Benhartová

142 00 Praha 12, Kamýk, ČR / VAT /

Translation Services / Překladatelský

DIČ CZ24728284

servis

STAR Á ARÉNA

Filmotéka Ostrava, o.s., 28. října 23,

Ilja Macháčková

Petr Sedláček

702 00 Ostrava, ČR / VAT / DIČ

Bookkeeping / Účetní servis

Artistic Director > Umělecký ředitel

2Media

Ondřej Pavlica

Press Service / Mediální servis

Production > Produkce

CZ22875107 Jakub Felcman Festival Director > Ředitel festivalu Anna Kopecká Artistic Director > Umělecká ředitelka

Eliška Nováková Protocol / Protokol Lumír Krátký Web, IT, Programming

PROGR AMME DEPARTMENT > PROGR AMOVÉ ODDĚLENÍ

Tereza Benhartová, Jitka Kotrlová Guest Service

Anna Kopecká, Jakub Felcman,

oddělení

Veronika Krejzová, Eliška Kučáková Studio Karel

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE Petr Koudela Excutive Director > Výkonný ředitel Ivan Myška

Lada Žabenská, Jitka Kotrlová,

ART DEPARTMENT > GR AFICKÉ CFO > Finanční ředitel

Amira Shehatová, Al-exandra Forejt

ODDDĚLENÍ

Lipovská, Eva Křížková, Jana Dulíková, Jaroslava Kučerová, Stanislava Golová, Martin Jiroušek, Markéta Svitáková, Natalia Neudachina, Matěj Podskalský,

Miriam Lehocká, Karolína Rycková,

Andrea Vacovská

David Karčmář

Festival Visual Concept > Vizuální

Project Management > Projektový

podoba festivalu

management

Jana Kovárníková

Martin Popelář, Jan Baka

Programme Board > Programová rada

Photographer > Fotograf

Marek Jícha AČK, Martin Preiss AČK

PROVOZ HLUBINA Marta Pilařová

Consultants > Konzultanti

TR AILER > ZNĚLK A

President > Předsedkyně

Alexandra Forejt Lipovská, Jiří Forejt,

Ondřej Provazník

Michaela Čejková, František Týmal,

David Mírek

Director > Režisér

Coordinator > Koordinátor

Adéla Svobodová, Pauline Kerleroux

Jakub Kostruh, David Pacult

Art Directors > Grafika

Production > Produkce

Tomáš Pavlíček, Tomáš Janáček Workshop Enter Free Cinema Jitka Kotrlová Works in Progress, Industry

PRODUCTION DEPARTMENT > PRODUKCE Anna Lísalová Executive Production > Výkonná produkce Lada Žabenská

Shipping > Doprava kopií Jan Friedrich Technical Production > Technická produkce

Music Composer > Hudba

GALERIE PLATO

Martin Vančát

Marek Pokorný

Animation > Animace

Director > Ředitel

Josef Krajbich

Dita Eibenová

Editor > Střih

Production / Produkce

Sylva Kocurová Director > Ředitelka Jana Dulíková Luna Cinema Manager > Vedoucí kina Luna

CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ MOR AVSK Á OSTR AVA, P. O. Martin Vidura Director > Ředitel Jarmila Kučerová Minikino Cinema Manager > Vedoucí kina Tomáš Zetek Production > Produkce

MULTIŽÁNROVÉ CENTRUM COOLTOUR Andrej Harmečko Director > Ředitel Romana Adámková, Martin Lindovský Production > Produkce

FRÝDEK-MÍSTEK Tereza Dosoudilová, Jakub Tichý KulturaFM Petr Korč Filmový klub F-M, kino Vlast

Václav Flégl Mixer > Mix zvuku

ÁČKO HLADNOV Adam Soustružník

CATALOGUE > K ATALOG

Director > Vedoucí

HAVÍŘOV Miroslav Beinhauer cinema > kino Centrum Havířov

Michaela Škodová Editor Tereza Benhartová

DŮM KULTURY MĚSTA OSTR AV Y A.S.

Translation Services > Překladatelský

Stanislava Golová

servis

Programme Director > Programová

Andrea Vacovská Graphic Design > Grafická úprava

80

OSTR AVA-JIH, P.O.

Petr Marek

Production / Produkce Radek Rubáš

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

ředitelka

WITH FINANCIAL SUPPORT > ZA FINANČNÍ PODPORY Ministerstvo kultury ČR Statní fond kinematografie Statutární město Ostrava


HELD UNDER THE AUSPICES

ACKNOWLEDGEMENTS >

Radim Procházka

OF > FESTIVAL VZNIKL POD

PODĚKOVÁNÍ

Produkce Radim Procházka

CZECH REPUBLIC >

Sylvie Leray, Anna Miteran

ČESK Á REPUBLIK A

French Institute in Prague > Francouzský

ZÁŠTITOU Asociace českých kameramanů AČK IMAGO European Federation of Cinematographers Bundesverband Kamera BVK

OFFICIAL PARTNER > OFICIÁLNÍ PARTNER Vítkovice Machinery Group

Petr Kajnar Mayor > Primátor Statutory City of Ostrava Jan Světlík CEO > Generální ředitel Vítkovice a.s. Simona Piperková Deputy Mayor > Náměstkyně primátora Statutory City of Ostrava

MEDIA PARTNERS > MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Česká televize Ostrava Cinepur Kinečko 25fps filmserver.cz

OFFICIAL CARS PROVIDED BY > OFICIALNÍ VOZY FESTIVALU Vítkovice Doprava a.s.

Zuzana Čaplová, Taťana Přibylová, Lukáš Přibyl

EKOLOGICKÝ POHON FESTIVALU CNG Vitall, Compressed Natural Gas

Naděžda Brožková,

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

Goethe Institut in Prague > Praha Jolanda Pilařová, Kateřina Ondřejková, Martin Novosad Česká televize Ostrava Čestmír Kopecký CEO > Ředitel První veřejnoprávní, s.r.o Zuzana Slavětínská FIZU.cz

Hotel Palác Elektra

Barbora Stankušová

Media and Audiovisual Committee,

Cultural Department > Odbor kultury

MKCR > Komise odboru médií

Statutory City of Ostrava

a audiovize, MK ČR

Zdeněk Trejbal

Board of State Fund for

Director > Ředitel Vítkovice doprava a.s. Helena Bezděk Fraňková Director State Fund for Cinematography

Kateřina Vojkůvková State Fund for Cinematography > Státní fond kinematografie Kateřina Besserová Ministry of Culture of the Czech

OFFICIAL SUPPLIERS >

Tomáš Fridrich

Co-owners > Spolumajitelé “Stará Aréna” Monika Mikesková

> Ředitelka Státní fond kinematografie

OFFICIAL CARS RUN ON >

institut v Praze

Cinematography > Rada Státního fondu kinematografie Statutory City of Ostrava, City Council, Cultural Commission > Kulturní komise Rady města Magistrátu města Ostrava Naděžda Newman, Steve Newman, Jiří Felcman, Vlastimila Nováková, Pavla Hájková

Republic > Ministerstvo kultury ČR Lucie Kajnarová, Jana Hromková

FR ANCE > FR ANCIE

Dept. for Economic Development >

Manon Bayet

Odbor ekonomického rozvoje, Ostrava

Capricci Films

Jindřiška Bláhová

Sanam Majedi

Cinepur

Films Distribution

> ZAHR ANIČNÍ PARTNERSKÉ

Elen Mátéová České dráhy

Arnaud Gourmelen

FESTIVALY Era Nowe Horyzonty Wroclav

Přemysl Martinek, Hedvika

goEast Wiesbaden

Petrželková

Timishorts Timisoara

Film Distribution Artcam

FIZU.cz Print produkce

FOREIGN PARTNER FESTIVALS

Early Melons Bratislava James Cinefest Miskolc

Aleš Danielis, Zuzana Černá, Petr Slavík, Jaroslav Kutheil

Premiers Plans d’Angers Laurent Jacob Festival de Cannes Bernard Payen Cinémathèque française

Cinemart

Hélène Auclaire, Rémi Bonhomme,

Ivan Anderle, Jakub Němeček

Semaine de la critique Cannes

Aerofilms Jiří Forejt NFA

Julie Marnay

Matthias Angoulvant Wide Management

GERMANY > NĚMECKO Michael Neubauer Bundesverband Kamera Stefan Haupt Fontana Film GmbH Gaby Babic, Stefan Adrian goEast Wiesbaden Tom Lukaszewicz The Match Factory HUNGARY > MAĎARSKO Tibor Biró, Péter Muszatics, Mariann Molnár CineFest Miskolc ROMANIA > RUMUNSKO Marcela Ursu 42km Film SLOVAKIA > SLOVENSKO Silvia Dubecká ASFK Peter Dubecký, Viera Ďuricová SFÚ Eva Križková, Eva Pavlovičová Kinečko UK > VELK Á BRITÁNIE Irena Taskovski, Aleksandar Govedarica Taskovski Films USA Frederic Goodich American Society of Cinematographers Michelle Peele Magidson Films Inc.

OFFICIAL RERUNS OF THE FESTIVAL > OFICIÁLNÍ REPRÍZY PROGR AMU Prague > Praha září – říjen 2014 Studio Béla > Kino 35 Hungary > Maďarsko CineFest Miskolc September > září 2015 Short Films Competition > Krátkometrážní soutěž

81


Indexes > Rejstříky ORIGINAL TITLE > PŮVODNÍ NÁZEV

ENGLISH TITLE > ANGLICKÝ NÁZEV

CZECH TITLE > ČESKÝ NÁZEV

CINEMATOGR APHERS > K AMER AMANI

Adelaars, 22 Al doilea joc, 36 Alcron, 47 Artisti, 47 Baraka, 41 Bauhaus - Modell und Mythos, 41 Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lushauz srdce (Božská komedie), 48 Cesta ven, 29 Co dělat? (Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb jak jsem sestavoval novou vládu, 48 Don’t Say a Word, 29 Fehér Isten, 14 Historia de la meva mort, 15 Hořící keř, 50 The Human Scale, 41 Ida, 29 Interview v metelici, 47 Já, Olga Hepnarová, 65 La jalousie, 16 Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor, aneb klíč k chaloupce strýčka Toma, 48 Maps to the Stars, 17 Maria Stock, 31 Melancholia, 55 Místo nepokoje, 65 Na Jižňáku, 23 Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství, 48 Nymphomaniac Vol. I, 55 Nymphomaniac Vol. II, 55 Only Lovers Left Alive, 31 Ostře sledované vlaky, 51 Pelo Malo, 31 Pevnost, 24 Pravomil, 25 Retriever, 26 Sagrada – El Misteri de la Creació, 43 Les Salauds, 33 Sněží!, 65 Tmář a jeho rod, 48 Über-Ich und Du, 18 Učenie, 47 Vědomí souvislosti, 67 Venice Syndrome, 43 Wrong Cops, 33 X2, 59 X-Men, 59 X-Men: Days of Future Past, 61 X-Men: First Class, 61 X-Men: The Last Stand, 59 Šibenica, 47 Záviš – kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho prázdnin pana Hulota aneb vznik a zánik Československa, 48 Zero Motivation, 19 Zoran, il mio nipote scemo, 33

Adelaars, 22 Alcron, 47 Area of Unrest, 65 Artists, 47 At the Jižňák Estate, 23 Bad Hair, 31 Baraka, 41 Bastards, 33 Bauhaus - Model and Myth, 41 Bohemia Docta or The Labyrinth of the World and the Lust-house of the Heart (A Divine Comedy), 48 Burning Bush, 50 Closely Watched Trains, 51 Connection Awareness, 67 Don’t Say a Word, 29 Fortress, 24 Gallow Tree, The, 47 Human Scale, The, 41 Ida, 29 Interview in a Flurry, 47 Jealousy, 16 Learning, 47 Maps to the Stars, 17 Maria Stock, 31 Melancholia, 55 New Hyperion or Liberty, Equality, Brotherhood, 48 Nobody Likes Me, 65 Nymphomaniac Vol. I, 55 Nymphomaniac Vol. II, 55 Obscurantist and His Lineage, 48 Only Lovers Left Alive, 31 Retriever, 26 Righteous Choice, A, 25 Sagrada - Mystery of Creation, 43 Second Game, The, 36 Snowing!, 65 Story of My Death, 15 Superegos, 18 Venice Syndrome, 43 Way Out, The, 29 What is to be done? (A journey from Prague to Český Krumlov, or how I formed a new government), 48 White God, 14 Who will watch the watchman? Dalibor, or the key to uncle Tom’s cabin, 48 Wrong Cops, 33 X2, 59 X-Men, 59 X-Men: Days of Future Past, 61 X-Men: First Class, 61 X-Men: The Last Stand, 59 Záviš, the Prince of Pornofolk under the Influence of Griffith’s Intolerance and Tati’s Monsineur Hulot’s Holiday or the Establition and Doom of Czechoslovakia, 48 Zero Motivation, 19 Zoran, My Nephew the Idiot, 33

Adelaars, 22 Alcron, 47 Artisti, 47 Baraka – Odysea země, 41 Bauhaus – Model a mýtus, 41 Benátský syndrom, 43 Bílý Bůh, 14 Bohemia Docta aneb Labyrint světa a lushauz srdce (Božská komedie), 48 Cesta ven, 29 Co dělat? (Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb jak jsem sestavoval novou vládu, 48 Druhý valčík (Steaua : Dinamo 1988), 36 Fízlové, hajzlové, 33 Historka o mojí smrti, 15 Hořící keř, 50 Ida, 29 Interview v metelici, 47 Já, Olga Hepnarová, 65 Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor, aneb klíč k chaloupce strýčka Toma, 48 Lidský rozměr, 41 Mapy ke hvězdám, 17 Maria Stock, 31 Melancholie, 55 Místo nepokoje, 65 Na Jižňáku, 23 Neříkej nic, 29 Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost, bratrství, 48 Nymfomanka část 1, 55 Nymfomanka část 2, 55 Ostře sledované vlaky, 51 Parchanti spí dobře, 33 Pevnost, 24 Pravomil, 25 Přežijí jen milenci, 31 Příšerný vlasy, 31 Retriever, 26 Sagrada – Mystérium stvoření, 43 Šibenica, 47 Sněží!, 65 Superega, 18 Tmář a jeho rod, 48 Učenie, 47 Vědomí souvislosti, 67 Vojačky, 19 X-Men, 59 X-men 2, 59 X-Men: Budoucí minulost, 61 X-Men: Poslední vzdor, 59 X-Men: První třída, 61 Žárlivost, 16 Záviš – kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a Tatiho prázdnin pana Hulota aneb vznik a zánik Československa, 48 Zoran, můj synovec idiot, 33

Bliss, Mark, 29 Boa, Attila, 43 Bolbrinker, Niels, 41 Cajahuaringa, Micaela, 31 Claro, Manuel Alberto, 55 Dupieux, Quentin, 33 Dvořák, Marek, 26 Färm, Heikki, 41 Fencl, Dalibor, 65 Fricke, Ron, 41 Gebert, Adam, 65 Gimferrer, Jimmy, 15 Godard, Agnès, 33 Jäger, Gesa, 43 Kučera, Jaroslav, 67 Kučera, Štěpán, 29, 67 Kurant, Willy, 16 Le Saux, Yorick, 31 Leitner, Caroline, 43 Lenczewski, Ryszard, 29 Lindenmaier, Patrick, 43 Lipp, Sebastian, 43 Mathieson, John, 61 Matoušek, Philip, 23 Milota, Lukáš, 24 Muro, James, 59 Paredes, Ferran, 33 Philp, Adam, 41 Polách, Martin, 25 Porumboiu, Corneliu, 36 Pufal, Bine, 43 Rév, Marcell, 14 Rousselot, Philippe, 59 Scharf, Yaron, 19 Siegel, Newton Tomas, 59, 61 Sikora, Adam, 65 Skriečka, Jan, 31 Slach, Karel, 47, 48 Šofr, Jaromír, 51 Štrba, Martin, 50 Sudorová, Andrea, 22 Suschitzky, Peter, 17 Vorschneider, Reinhold, 18 Żal, Łukasz, 29 Žiaran, Martin, 64

82


With the financial support of / Za finanční podpory

Under the auspices of / Pod záštitou

Media service / Mediální servis:

Official partner / Oficiální partner

Media partners / Mediální partneři

Ambassies and institutions / Ambasády a instituce

Co-organisers / Spolupořádající organizace

Official railroad carrier / Oficiální železniční dopravce

Official cars provided by / Oficiální vozy festivalu poskytuje

Official cars run on / Ekologický pohon festivalu

Partner festivals / Partnerské festivaly

Official suppliers / Oficiální dodavatelé


www.filmfestivalostrava.com

Profile for Ostrava Kamera Oko Film Festival

6 Ostrava Kamera Oko 2014  

Oficiální katalog 6. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko 2014. — The official catalogue of the...

6 Ostrava Kamera Oko 2014  

Oficiální katalog 6. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko 2014. — The official catalogue of the...

Advertisement