7 Ostrava Kamera Oko 2015

Page 1

Ostrava Kamera Oko 7

25 9 — 1 10 2015 international cinematographers film festival

catalogue katalog
The Official Catalogue of the 7th Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival Oficiální katalog 7. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko official poster > oficiální plakát Andrea Vacovská graphic design > grafická úprava Andrea Vacovská typesetting > sazba Marek Fanta print > tisk www.fizu.cz © Kamera Oko 2015


Contents > Obsah Forewords > Předmluvy 04 Juries > Poroty 10

Official Selection > Oficiální výběr 15 Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž 23 Encore 29 Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko > Polární záře nad Ostravou 39 Focus on Sports > Zaostřeno na sport 49 Profile Debie – Noé > Profil Debie – Noé 55 Cinematographers Days Ostrava> Kameramanské dny Ostrava 59 A tribute to Jiří Maxa > Pocta Jiřímu Maxovi 65 Works in Progress 69 OKO shorts 2009–2014 75

Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování 87 Indexes > Rejstříky 90


In spring 2009, Ostrava announced candidacy for the European Capital of Culture 2015. At first it sounded like a joke especially as the rest of the country, and mainly the people in Prague, saw no connection of Ostrava and culture. Ostrava is after all reserved for another things, Ostrava is industry, blast furnaces, mines and mining towers, three-shift operation, night shifts, trams to work and trams away from the city during weekends. A year later, in 2010, things have changed. A year later no one in our entire country doubted that Ostrava is a city of culture. And what more, that Ostrava’s culture is unique, non-replicable and nontransferable. To experience and live culture in Ostrava is to feel it in its extremes – from suspicious disco clubs at the suburbs or in Stodolni street through labelled megaconcerts and megafestivals to festivals Days of New Music and Protimluv magazine and the Za krásnou Ostravu group seeking to beautify our city… The “popular” and the “high” is naturally present at other places and in other cities… but compared to Ostrava, it’s rather diluted and moderate. Ostrava is the subconscious of Czech culture. Other places could compete for “rankings” and standings when being compared to each other. But Ostrava doesn’t fit any comparison. Back then, in 2010, Ostrava lost its fight for the European Capital of Culture. We witnessed a defeatist evening after the results were made public. It took place in Stará Aréna club which was opened to support the candidacy so it was to close again soon. Singer Jaromír Nohavica came to the club for 100 people and said: “What did you expect? Ostrava never got anything for free. If Ostrava was supposed to be a cultural capital in 2015, then it will be.” Now it’s 2015. Blast furnaces, mines and mining towers in the National Cultural Monument – Dolní Vítkovice turned to giant scientific, educational and cultural centre unparalleled in the country as well as in Europe. The surroundings of the Ostravice River are revitalized according to the plan introduced back then. Stará Aréna is a vital and confident cultural centre. The family of Ostrava cinemas welcomed a new member, a unique film centre called Cineport. Its two modern screening halls are just the tip of the iceberg. Writer Jan Balabán who connected his life to Ostrava and now is one of Ostrava’s lighthouses for those who come here for the cultural subconscious wrote that Ostrava’s culture is defiant. Hmm… we know that it all sounds very pathetic. Let us now, after seven years, thank all those who in 2009 stirred up Ostrava’s unique cultural identity. At least to the city mayor Petr Kajnar, producer Čestmír Kopecký, dramaturges Dita Eibenová and Kateřina Ondřejková and producer Jarmila Hoznauerová.

Na jaře 2009 se rozhodla Ostrava přihlásit o titul „Evropské hlavní město kultury roku 2015“. První ohlášení znělo skoro jako recese, neboť zbytek země, a zejména lidé v hlavním městě, si Ostravu s kulturou zkrátka vůbec nespojovali. Ostravu, tu máme přece rezervovanou pro jinčí věci. Ostrava, to je průmysl, vysoké pece, doly a těžní věže, třísměnný provoz, noční šichty, tramvají do práce a o víkendu pryč z města. O rok později, v roce 2010, už bylo všechno jinak. O rok později už nikdo v celé zemi nepochyboval o tom, že Ostrava je městem kultury. A co víc, že zdejší kulturní identita je unikátní, nereplikovatelná, nepřenositelná. Zaží(va)t kulturu v Ostravě znamená pocítit její extrémní podoby – od suspektních diskoték na předměstích nebo na Stodolní přes onálepkované megakoncerty a megafestivaly po Dny nové hudby, po Protimluv, až po okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu… To „populární“ i to „vysoké“ je samozřejmě přítomné i na jiných místech a v jiných městech, ale oproti Ostravě jaksi zředěně, v mírnějších variantách. Ostrava je podvědomí české kultury. Ostatní místa by mohla soupeřit o „příčky“, o to, kdo si právě a jak vede v poměru k ostatním. Ostrava se do žádného poměřování nevejde. Tehdy, v roce 2010, Ostrava svůj boj o titul „hlavního města kultury“ prohrála. Uskutečnil se pak, po ohlášení výsledků, takový defétistický večer. Uskutečnil se v klubu Stará Aréna, který kvůli kandidatuře vznikl a měl se tedy brzo zavírat. Do sálu pro sto lidí tehdy přišel zpěvák Jaromír Nohavica a řekl: „Co jste čekali? Ostrava nikdy nic nedostala zadarmo. Jestli měla Ostrava být v roce 2015 kulturní metropolí, tak jí bude.“ Teď je ten rok 2015. Vysoká pec, doly a těžní věže se v národní kulturní památce – Dolních Vítkovicích – proměnily v ohromné vědecké, vzdělávací a kulturní centrum, které v zemi i v Evropě nemá obdoby. Okolí řeky Ostravice oživuje podle tehdejšího plánu. Stará Aréna je tepajícím, sebevědomým kulturním klubem. K stávajícím kinům přibylo celé nové, unikátní filmové centrum, Cineport. Dva nové skvěle vybavené sály jsou jen špičkou ledovce. Spisovatel Jan Balabán, který s Ostravou spojil svůj osud a dnes je jedním z těch majáků pro ty, kteří do Ostravy „již najisto“ přijíždějí za tím podvědomím kultury, napsal, že kultura v Ostravě je vyvzdorovaná. Hmm… víme, že to všechno zní hodně pateticky. Dovolte nám teď, s odstupem sedmi let, poděkovat těm, kteří v roce 2009 tu unikátní ostravskou kulturní identitu rozdmýchali. Přinejmenším tehdejšímu primátorovi Petru Kajnarovi, producentovi Čestmíru Kopeckému, dramaturgyním Ditě Eibenové a Kateřině Ondřejkové a produkční Jarmile Hoznauerové.

Anna Kopecká Festival Director

Anna Kopecká ředitelka festivalu

Jakub Felcman Festival Producer

Jakub Felcman producent festivalu

04


The Association of Czech Cinematographers salutes the 7th edition of the International Cinematographers Festival Ostrava Kamera OKO and the city of Ostrava. We would like to thank the organisers, sponsors, partners and the Ministry of Culture of the Czech Republic that they contribute to the bloom of film art whose inseparable part has for 120 years been the art of cinematography. The support of a film festival focusing on the profession of motion picture photography opens a dialogue which is very needed in these days. They main authors of films are directors whose unique vision affects all the other components of film. And cinematography is one of them, a specific means of film expression. Cinematographers are therefore equal partners to directors and respected authors of the visual elements of the film. And as such, cinematographers, together with directors, rejoice from every new authorial opportunity to see through the eye of a camera and record images from our history. The Ostrava Film Festival brings platform for exchange of opinions not only between cinematographers. All those who care about art in our country and whether it strives or develops, should listen. Meeting films and audiences enables us to ask questions and together look for answers. It is important to stop and have a think about the future of our authorial work. The festival provides space for self-reflection of all involved generations. The youngest generation fights for its statement and tries to break through with its new outlook, a courageous reflection of light, an unusual angle. Screenings of student films are regularly among the best the festival offers each year. The middle generation which is already professional, needs in all its busyness to absorb corrective with its competition in order to strengthen its position in the pan-European culture of imaging and shift its talent and sensitivity towards a timeless artistic expression. The oldest generation valorizes its work and keeps fighting for quality restoration and digitalisation. It tries to keep the targets high – apart from pedagogical activities also a research of quality image and sound reproduction. There will be a presentation of the first film digitalised by the DRA method and it will be a historic breakthrough. Authors digitalised in their own authorizate or an Authority of authorized authors? Everybody is therefore properly nervous and on edge which is a promise that the new edition of the festival could impress, attract and be unique again. We are looking forward to see our guests from abroad who have come to discover Ostrava and the Czech Republic and they are surely looking forward to festival meetings. We wish Ostrava Kamera Oko plenty of viewers and sharp image created by professionally set projectors that will make sure the films will be seen in a way their authors made them. Festival Kamera OKO in Ostrava is a festival of such fine-tuned projection.

Asociace českých kameramanů zdraví další 7. ročník filmového festivalu Kamera OKO i celou Ostravu. Děkujeme všem pořadatelům, sponzorům, partnerům i Ministerstvu kultury ČR, že dbají na rozkvět filmového umění, kterého nedílnou součástí již po 120 let je také práce kameramanů. Podporováním filmového festivalu zaměřeného na profesi filmové fotografie je umožněn dialog, který je dnes tolik potřebný. Hlavními autory filmů jsou režiséři, kteří svojí jedinečnou vizí ovlivňují všechny ostatní složky filmu. Filmový obraz je jednou z nich, tou, která je hlavním specifickým prostředkem filmového sdělení. Kameramani nebo kameramanky jsou tedy rovnoprávnými partnery režisérů a režisérek a uznávanými autory obrazové složky filmového díla. Jako takoví se těší spolu s režiséry z každé nové autorské příležitosti OKEM kamery sledovat a zaznamenávat obrazy naši historie. Ostravský filmový festival přináší proto nejenom kameramanům šanci pro výměnu názorů. Naslouchat by měli všichni, komu není jedno, zda umění v naší zemi strádá nebo se rozvíjí. Setkání s filmy a diváky umožňuje klást otázky a hledat společně odpovědi. Jde o to zastavit se na čas a zamyslet nad tím, jak dále pokračovat v naší autorské práci. Festival umožňuje sebereflexi všech zúčastněných generací. Ta nejmladší bojuje za svoji generační výpověď a snaží se prorazit novým pohledem, odvážným odrazem světla, neobvyklým úhlem záběru. Projekce studentských filmů patří k tomu nejhezčímu, co festival každý rok přináší. Střední generace, která již podává profesionální výkony, potřebuje ve svojí pracovní zaneprázdněnosti nasát korektiv se svojí konkurencí, aby posílila v rámci celoevropské kultury zobrazování a mohla svůj talent a citlivost posunout k nadčasovému uměleckému projevu. Ta nejstarší generace zhodnocuje svoji již dříve odvedenou práci a setrvává v soustředění boje za kvalitní digitalizaci. Snaží se o udržení té nejvyšší laťky. Tou je vedle pedagogických aktivit rovněž probíhající výzkum kvalitní reprodukce obrazu a zvuku natočených filmů. Bude se prý prezentovat první kvalitně digitalizovaný film novou metodou DRA a půjde o historický průlom! Autoři digitalizovaní ve vlastním Autorizátu nebo Autorita autorizovaných autorů? Všichni jsou proto jaksepatří nervozní a napjatí, což je příslibem, že by mohl nový ročník festivalu zapůsobit, přitáhnout a být opět jedinečný. Těšíme se také na hosty ze zahraničí, kteří přijeli poznat Ostravu a Českou republiku a těší se na festivalová setkávání. Přejeme tedy Kameře OKO hodně diváků a ostrý obraz vytvořený správně nastavenou projekční lampou, aby byly naše filmy vidět tak, jak byli jejich autory natočeny. Festival Kamera OKO v Ostravě je svátkem takovýchto seřízených projekcí. Marek Jícha, ACK prezident Asociace českých kameramanů

Marek Jícha ACK President of the Association of Czech Cinematographers

05


Dear festival guests,Ladies and gentlemen, In 2009, when Ostrava competed for the title of European Capital of Culture 2015, one of our candidacy trump cards was the newly created Festival Ostrava Kamera Oko. Although the Moravian-Silesian capital wasn’t awarded the prestigious title, Pilsen was, the annual film festival focusing on cinematographers stayed and became established in our city. This year’s seventh edition is a living proof that Ostrava ranks among developed cultural cities and doesn’t need approval from Prague or Brussels. Seven festival days offer traditional and new sections full of live-action and documentary films made by renowned as well as less-known, yet very talented, cinematographers. An elaborate dramaturgy promises films crowned at prestigious European film festivals. Each film showcase needs a media and crowd-puller, on the other hand, our Ostrava showcase provides opportunities for the upcoming generation of filmmakers and cinematographers’ new outlooks on the world surrounding us. Ostrava Kamera Oko doesn’t fear experiments. Ostrava and its unique post-industrial environment provide filmmakers with plenty uncommon subjects to incorporate in their work. No wonder that The Lower Area of Vítkovice, mining museums, workers’ colonies and other locations attract more and more filmmakers from the Czech Republic as well as abroad. The festival screenings will take place in the Vítkovice Science and Technology Center, the Cineport cinema in the former mine Hlubina and one-hall cinemas Art, Luna and Minikino. The screenings in the historical centre of Ostrava in the house called Stará Aréna will undoubtedly have a special allure. It is the very house where the famous film producer and director Karel Reisz lived before the Second World War. Each year, Ostrava Kamera Oko attracts native as well as foreign cinematographers, directors, producers and filmmakers. But a festival is formed mainly by its audiences. The Ostrava festival, a cinematographers’ festival, is popular among film connoisseurs but in particular among young people. It is good to see that the upcoming generation is not burdened by prejudice, seeks contact with other world views and wants to explore the unknown. The Ostrava cinematographers’ welcomes perceptive festivalgoers. I wish the organisers of Ostrava Kamera Oko an organisational and artistic success and screening halls full of satisfied audiences. To guests both from the Czech Republic and abroad, I wish a pleasant stay in our city. Tomáš Macura, Mayor of the City of Ostrava

06

Vážení festivaloví diváci, dámy a pánové,v roce 2009, kdy Ostrava usilovala o získání titulu Evropské město kultury 2015, se jako jeden z nominačních trumfů zrodil festival Ostrava Kamera Oko. Zatímco moravskoslezská metropole prestižní poctu nezískala, radovali se v Plzni, každoroční filmový svátek zaměřený na tvorbu kameramanů v našem městě zůstal a zdomácněl. Jeho letošní už sedmý ročník je živoucím důkazem toho, že Ostrava patří mezi vyspělá kulturní města a nepotřebuje k tomu razítka z Prahy ani z Bruselu. Sedm festivalových dnů nabídne ve svých tradičních i nových sekcích hrané a dokumentární filmy, mezi jejichž tvůrci jsou kameramani zvučných jmen, ale také méně známí, leč velmi talentovaní umělci. Díky propracované dramaturgii se můžeme těšit na díla ověnčená cenami z evropských festivalů. Každá filmová přehlídka potřebuje nějaký mediální a divácký tahák, na druhou stranu ta ostravská dává už tradičně příležitost také nastupující generaci filmařů, novým pohledům kameramanů na svět kolem nás. Ostrava Kamera Oko se nebojí experimentovat. Unikátní ostravské postindustriální prostředí poskytuje filmovým kameramanům nepřeberné množství nevšedních témat ke zpracování. Není divu, že Dolní Vítkovice, hornická muzea, dělnické kolonie a další exteriéry stále častěji lákají filmaře od nás i z ciziny. Vlastní festivalové projekce stylově proběhnou ve vítkovickém Velkém světě techniky, Cineportu v areálu bývalého dolu Hlubina, v jednosálových biografech Art, Luna a Minikino. Pro diváka zvláštní kouzlo bude mít sledování filmů ve Staré Aréně v historickém centru Ostravy. V domě, v němž před druhou světovou válkou žil pozdější slavný filmový producent a režisér Karel Reisz. Ostrava Kamera Oko každoročně přiláká domácí i zahraniční kameramany, režiséry, producenty, lidi od filmu. Festival ale formují hlavně jeho diváci. Ten ostravský, kameramanský, si oblíbili filmoví fajnšmekři, ale především mladí lidé. Je dobře, že nastupující generace není tolik zatížena předsudky, touží po kontaktu s jinými pohledy na svět, po objevování nepoznaného. Ostravský kameramanský festival je určen především pro vnímavé návštěvníky. Přeji organizátorům festivalu Ostrava Kamera Oko plný pořadatelský a umělecký úspěch letošního ročníku, zaplněné sály kin a v nich spokojené diváky. Hostům z domova i ze zahraničí příjemný pobyt v našem městě. Tomáš Macura primátor města Ostravy


Dear friends of film, International Film Festival Ostrava Kamera OKO is relatively young when put in context of the history of other film festivals in the Czech Republic. And yet, during mere seven years, it has earned the respect of the professional public and interest of the audiences which is by far not implied. Both things undoubtedly benefit from the fact that the dramaturgy of the festival succeeds in connecting a world-class international film festival with a cultural event that is addressing and appealing and at the same time it introduces a concrete region in its own original way. Respect to the genius loci of Ostrava and the whole Moravian-Silesian Region gives the festival a remarkable atmosphere. The festival is one of the lively cultural events that invigorate and reinvent The Lower Area of Vítkovice and keep it from fossilizing in its own freestanding glory of a national cultural monument. The sections focusing on individual national cinemas, important personalities from the world of art and chosen areas of life clearly define individual festival editions and give them face. I am pleased that our ministry supports this project. I wish you all many beautiful film experiences.

Vážení přátelé filmového umění, mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko je v kontextu tradice, jakou u nás filmové festivaly mají, poměrně mladý. Přesto si za pouhých sedm let své existence vydobyl respekt odborné veřejnosti i divácký zájem, jaký zdaleka není samozřejmý. K obojímu nepochybně přispívá fakt, že jeho dramaturgii se daří organicky spojovat rozměr mezinárodní filmové přehlídky světové úrovně s uměleckou událostí, která osloví i zasáhne, a současně svébytně představí konkrétní region. Respekt ke geniu loci Ostravska a celého Moravskoslezského kraje dává festivalu osobitost a nezaměnitelnou atmosféru. Dolní oblast Vítkovice i díky festivalovému dění dýchá živou kulturou, která ji bezpečně chrání od ustrnutí v samonosné, zkamenělé slávě národní kulturní památky. Sekce věnované konkrétní národní kinematografii, významné umělecké osobnosti či vybrané oblasti života jasně definují jednotlivé ročníky a dávají jim tvář. Jsem rád, že i tento projekt je mezi těmi, které ministerstvo kultury dlouhodobě podporuje. Přeji Vám mnoho krásných filmových zážitků. Daniel Herman ministr kultury

Daniel Herman Minister of Culture of the Czech Republic

07


Festival Ostrava Kamera Oko is an important international platform to promote contemporary film art, and it has become central in the cultural calendar in the old industrial city of Ostrava. It is fantastic that the international film festival thinks outside the box, and makes use of Ostrava’s spectacular industrial sites for the events and screenings. It is truly an honour that Norway plays an important part in this year’s festival. With a subsection in the program called “Nordic Lights”, this is the first time Norwegian cinematographers and their work will be presented on such a large scale in Ostrava and the MoravianSilesian region of the Czech Republic. Three Norwegian cinematographers will be part of juries as well as a workshop with Czech cinematography students. This creates a unique opportunity for Norwegian and Czech cinematography to connect. I am proud to say that Norway is supporting the Festival Ostrava Kamera Oko through the Norway Grants. These grants have been an important and dynamic element in the relations between our countries since 2004. The overall aim of the Norway Grants is to reduce economic and social disparities and strengthen the bilateral relations between the donor countries and the beneficiary countries. In the current grant period, the total support to the Czech Republic is 131.8 million Euros. The priority areas include research, education, and support to civil society as well as environmental protection and health care. Cultural heritage and contemporary arts is the single biggest program with an allocation of 21.49 million Euros. Festival Ostrava Kamera Oko will lead to inspirational experiences – both for cinematographers and the general public. Best wishes, Siri Ellen Sletner Ambassador Royal Norwegian Embassy, Prague

08

Festival Ostrava Kamera Oko je důležitou mezinárodní platformou pro propagaci současného filmového umění a jako takový získal své pevné místo v kulturním kalendáři starého průmyslového města Ostrava. To, jak festival dokáže oživovat velkolepé průmyslové památky Ostravy a využívat je pro akce a promítání, je fantastické. Pro Norsko je to skutečně čest, že může hrát tak důležitou roli v letošním ročníku. Sekce „Nordic Lights“ je první velkou přehlídkou práce norských kameramanů v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Mezi členy porot budou také tři norští kameramané a v rámci festivalu proběhne workshop pro české studenty kamery. Je to opravdu jedinečná příležitost jak propojit norský a český film. Jsem pyšná na to, že Norsko prostřednictvím norských fondů Festival Ostrava Kamera Oko podporuje. Fondy už od roku 2004 tvoří důležitý a dynamický prvek ve vztahu našich dvou zemí. Jejich celkový účel je snížit ekonomické a sociální rozdíly a posílit oboustranné vztahy mezi dárcovskými zeměmi a příjemci. V současném období činí celkový objem grantů určených pro Českou republiku 131,8 milionů euro. Mezi nejdůležitější oblasti podpory patří výzkum, vzdělání a podpora občanské společnosti, zdravotní péče a ochrany životního prostředí. Největší část je pak určena právě kulturnímu dědictví a současnému umění, celkem 21,49 milionů eur. Festival Ostrava Kamera Oko zajisté přinese celou řadu inspirujících zážitků – jak pro kameramany a filmaře, tak i pro širokou veřejnost. Mnoho štěstí, Siri Ellen Slenter, velvyslankyně Norského království v České republice


09


Philip Øgaard Jimmy Gimferrer Tudor Alexandru Mircea

10

Official Selection Jury

Porota Oficiálního výběru


Official Selection Jury > Porota Oficiálního výběru

Philip Øgaard

Norwegian cinematographer born in 1948. Since 1983, he has been collaborating with a number of Scandinavian film and TV directors and won a number of awards at Norwegian and international film festivals. His frequent collaborators include e.g. director Martin Aspahug (Kim Novak Never Swam in Genesaret’s Lake, 2005) and Hans Petter Moland, director of the film Aberdeen from 2000 for which Øgaard won the Bronze Frog award at the Camerimage festival. With Moland, he also shot his last film In Order of Disappearance (2014) that had its world premiere in the main competition of Berlinale.

Norský kameraman, narozený 1948, který od roku 1983 spolupracoval s celou řadou severských filmových i televizních režisérů a získal mnoho cen na norských i mezinárodních filmových festivalech. Často spolupracoval např. s režiséry Martinem Aspahugem (Kim Novaková se v Genezaretském jezeře nikdy nekoupala, 2005) a Hansem Petterem Molandem, se kterým v roce 2000 natočil film Aberdeen, za nějž byl oceněn Bronzovou žábou (Bronz Frog) na festivalu Camerimage. S režisérem Molandem natočil také svůj nejnovější film Boj sněžného pluhu s mafií (Kraftidioten, 2014), který měl světovou premiéru v hlavní soutěži v Berlinale.

Jimmy Gimferrer

French born, Jimmy Gimferrer went on to study painting at the Massana art school in Barcelona specialising in Contemporary Image Processes. He is self-taught in film photography, beginning his career with Albert Serra whose most notable collaborations are Birdsong which earned him Gaudí Prize for Best Photography, and Story of My Death awarded with last year’s Ostrava Kamera Oko. He is also known for his work with directors José Maria de Orbe, Lluís Miñarro, Claudio Zulián and Andrés Duque among others, winning prizes for Best Photopgraphy at San Sebestián and Tirana Film festivals.

Francouzský rodák Jimmy Gimferrer studoval malbu se specializací na současné vizuální postupy na umělecké škole Massana v Barceloně. Jimmy je kameraman samouk, svou kariéru začínal s Albertem Serrou mezi jehož nejslavnější filmy patři Zpěv ptáků (El cant dels ocells), který získal Gaudího cenu za nejlepší kameru či film oceněný na loňském ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko Historka o mojí smrti (Història de la meva mort). Jim­ ­my Gimferrer je také známý díky spolupráci s režiséry jakou jsou například José Maria de Orbe, Lluis Miñarro, Claudio Zulián či Andrés Duque a získal ceny za nejlepší kameru na festivalech v San Sebastianu a Tiraně.

Tudor Alexandru Mircea

Romanian cinematographer born in 1976. He collaborated with French director Gérard Cuq on several of his short films and TV series episodes (Ariane Ferry, La Voie de Laura). He made a feature film with the Austrian director Wolfram Paulus and worked on the debut of the Romanian director Cristina Ionescu (Dupa ea, 2007). He is one of the distinguished cinematographers of the important European film movement – “new wave” of Romanian cinema. His filmography includes award-winning films directed by Marian Crisan (Megatron, Palme d’Or for best short film in Cannes 2008; Morgen, 2010) and Corneliu Porumboiu (When Evening Falls on Bucharest or Metabolism, 2013 and The Treasure, 2015).

Rumunský kameraman, narozený v roce 1976. Spolupracoval s francouzským režisérem Gérardem Cuqem na několika krátkých filmech a epizodách televizních seriálů (Ariane Ferry, La Voie de Laura). Natočil celovečerní film s rakouským režisérem Wolframem Paulusem a debut rumunské režisérky Cristiny Ionescu (Dupa ea, 2007). Je jednou z kameramanských opor významného evropského filmového hnutí – Rumunské nové vlny. Natočil zejm. oceňované snímky režisérů Mariana Crisana (Megatron, Zlatá palma za krátký film, MFF Cannes 2008, a Morgen, 2010) a Cornelia Porumboiua (Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism, 2013) a Comoara (Poklad, 2015).

Porota Oficiálního výběru

Official Selection Jury

11


Jiří maxa David Cysař tomáš sysel

12

Short Film Competition Jury

Porota Krátkometrážní soutěže


Short Film Competition Jury > Porota Krátkometrážní soutěže

Jiří Maxa

David Cysař

Tomáš Sysel

Czech photographer and cinematographer who began his career with the TV-film How to Make a TV Show (1971, dir. Jiřina PokornáMakoszová) where he worked with the cinematographer Josef Illík and for the following 30 years he worked with Ivan Šlapeta. As director of photography, he served on films Cart (1989, dir. Václav Koubek) and Czech Cubism (dir. Michal Pacina). When Jan Němec returned from exile, Maxa became his best cinematographer and worked with him on his films Landscape of My Heart (2004), Toyen (2005), The Ferrari Dino Girl (2009) and Heart Beat 3D (2010). Their work is characterised by their experimental approach to the portrayed, whether it is the method of shooting or the formal execution of the message.

Český fotograf a kameraman, který svou praxi začal u Josefa Illíka na televizním filmu Jak se dělá TV soutěž (1971, r. Jiřina Pokorná-Makoszová) a následně třicet let spolupracoval s Ivanem Šlapetou. Jako kameraman pracoval na filmech Kára (1989, r. Václav Koubek) a Český kubismus (r. Michal Pacina). Stal se dvorním kameramanem Jana Němce po jeho návratu z exilu a natočil s ním filmy Krajina mého srdce (2004), Toyen (2005), Holka Ferrari Dino (2009) a Heart Beat 3D (2010). Jejich společná tvorba je specifická experimentálním přístupem k zobrazovanému, ať už jde způsob snímání či formální uchopení sdělení.

Photographer, cinematographer and director David Cysař studied photography at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and works in the Mimoformát photography studio. He has been exhibiting photographs since 1996, his authorial exhibitions include successful projects Through the Labyrinth (2004, Prague, Karlovy Vary, Ostrava) and Searching (2001). As a cinematographer, he worked with a number of Czech documentarists at several Czech TV cycles (Charta 77, dir. Olga Sommerová; Čtyři v tom, dir. Linda Jablonská and many more). He worked on Linda Jablonská’s full feature documentary Left, right, forward! (2007) and Helena Třeštíková’s time-lapse documentaries, last of them being Mallory (2015).

Je fotograf, kameraman a režisér, vystudoval fotografii na pražské FAMU, působí v ateliéru Mimoformát. Fotografie vystavuje od roku 1996, mezi jeho autorské výstavy patří úspěšné Labyrintem (2004, Praha, Karlovy Vary, Ostrava) a Hledání (2001). Jako kameraman spolupracoval s řadou českých dokumentaristů na cyklech České televize (Charta 77, rež. Olga Sommerová; Čtyři v tom, rež. Linda Jablonská aj.). S Lindou Jablonskou spolupracoval na celovečerním dokumentárním filmu Kupředu levá, kupředu pravá (2007). Podílel se na časosběrných dokumentech Heleny Třeštíkové, naposledy na Mallory (2015).

Tomáš Sysel is a Czech cinematographer with experience from working both in television and film. He worked on both films by the Slovak director Mira Fornay – Foxes (Lištičky, 2009) and the Rotterdam-awardwinning film My Dog Killer (Můj pes Killer, 2013). He regularly works with director Jaroslav Brabec. Among their projects are TV films such as Golden Gate (Zlatá brána, 2004), Post Bellum (2010) and American Letters (Americké dopisy, 2015). His feature films include O Život (Life at Stake, 2008, dir. Milan Šteindler), Men’s Novel (Román pro muže, 2010, dir. Tomáš Bařina), and Krásno (2013, dir. Ondřej Sokol). He is currently working on the second feature film by Petr Oukropec In Your Dream (Ani ve snu, 2016).

Tomáš Sysel je český kameraman se zkušenostmi jak z televizní, tak z filmové produkce. Spolupracoval na obou filmech režisérky Miry Fornay: Lištičky (2009) a v Rotterdamu oceněného filmu Můj pes Killer (2013). Pravidelně natáčí s režisérem Jaroslavem Brabcem. K jejich společným pracím patří televizní filmy Zlatá brána (2004), Post Bellum (2010) a Americké dopisy (2015). Z celovečerních filmů natočil O život (2008, r. Milan Šteidler), Román pro muže (2010, r. Tomáš Bařina), Krásno (2013, r. Ondřej Sokol). V současné době připravuje druhý celovečerní film Petra Oukropce Ani ve snu (2016).

Porota Krátkometrážní soutěže

Short Film Competition Jury

13Official Selection > Oficiální výběr Julie Rémon Grünebaum Fromont LA Chant FOLIE d’hiver ALMAYER Zimní Almayer`s Folly píseň Winter Almayerovo Songšílenství 16 01

Yaron Scharf Apichatpong Hayored Lema‘ala Weerasethakul HOTEL ‫למעלה‬ MEKONG ‫היורד‬ Zamyšlení 02 Afterthought 17

Irina Lubtchansky Trois souvenirs de ma jeunesse Tři vzpomínky My Golden Years 20

Gabriel Mascaro Ventos de Agosto Srpnový vítr August Winds 21

Diego García Rak Ti Khon Kaen

รักท ี ข่ อนแก่น

Láska z Khon Kaen Cemetery of Splendour 18

Lukáš Milota Rodinný film Family Film 19

> 015


Julie Grünebaum Chant d’hiver

France, Georgia > Francie, Gruzie,

contact > kontakt Les films du

Julie Grünebaum’s selected

2015, 117 min.

Losange, 22 avenue Pierre Ier de

filmography > vybraná filmografie

director > režie Otar Iosseliani

Serbie, 75116 Paris, France,

2013 Les ratés dans la chaudière /

DoP > kamera Julie Grünebaum

tel: +33 144 438 710,

2011 Rendez-vous avec un ange /

screenplay > scénář Otar Iosseliani

www.filmsdulosange.fr

2010 Chantrapas / 2008 Les

cast > hrají Rufus, Amiran Amiranashvili, Milé Stevic, Pierre Etaix, Mathias Jung, Mathieu Amalric, Enrico Ghezzi, Tony Gatlif, Sarah Brannens

Winter Song Resemblances can be unnerving. Such as the one between the viscount who went, puffing on his pipe, to the guillotine during the Terror, the army chaplain who has a brigand’s tattoos on his chest and is a compulsive baptizer of soldiers, pillagers and rapists, the Parisian down-and-out left as flat as a pancake by an encounter with a steamroller, and, last but not least, the cultivated concierge—and occasional arms dealer—in an upscale building. Almost all the film’s characters meet in that Zimní píseň Podoba může být zdrcující. Jako například ta mezi vikomtem, který během jakobínského teroru pokuřuje dýmku i cestou na gilotinu, armádním kaplanem s tetováním zbojníka na hrudi a posláním křtít vojáky, lupiče i násilníky, pařížským tulákem placatým jako palačinka poté, co ho přejel parní válec a v neposlední řadě také kultivovaným domovníkem – příležitostným prodejcem zbraní – luxusního domu. Právě v tomto domě se protnou osudy takřka všech postav filmu. Samozřejmě s vý-

16

Official Selection

very building except, of course, the homeless, who are carted by the cops from pillar to post. Yet amid all this chaos, there are dream spaces, love stories and solid friendships that perhaps allow us to hope that tomorrow will be better than today. <

jimkou bezdomovců, které policisté nemilosrdně převážejí z místa na místo. Ale i přes všechen ten chaos se najde místo pro sny, lásku a přátelství, což nám dává naději, že zítřek bude lepší než dnešek. <

Oficiální výběr

inséparables / 2007 Nuage


Yaron Scharf

Israel, France > Izrael, Francie,

contact > kontakt The Match

Yaron Scharf ’s selected filmography

2015, 105 min.

Factory, Balthasarstraße 79–81 50670

> vybraná filmografie

director > režie Elad Keidan

Cologne, Germany, tel: +49 221 539

2014 Zero Motivation / 2013

DoP > kamera Yaron Scharf

709–0, info@matchfactory.de,

Bethlehem / 2012 The Dealers / 2011

screenplay > scénář Elad Keidan

www.the–match–factory.com

Hearat Shulayim / 2010 Half a Ton of Bronze / 2008 Shiva / 2006 Mishehu

cast > hrají Itay Tiran, Uri Klauzner

/ Larutz Ito / Ha-Buah / 2005 Karov La Bayit / 2004 Ve’Lakhta Lehe Isha

Afterthought Haifa on a sunny day. Moshe is a crumbling over destinies in this unique panorama of the man walking up the Carmel Mountain on yet Mediterranean port city. < another work day. Will this day mark his collapse? Uri walks down the mountain to board a ship and leave behind all the things he loves and despises. His sense of belonging is losing ground. He is likely to miss his military reserve service-call, thus risking jail. Will the two collide or pass through one another? An existential comedy, where the overbearing mountain with its endless stairs takes control Zamyšlení Slunečný den v Haifě. Hroutící se Moshe se jako každý další pracovní den šplhá do schodů na horu Carmel. Zhroutí se tentokrát úplně? Proti němu jde směrem dolů z hory Uri, aby nasedl na loď a nechal za sebou všechny věci, které miluje a nenávidí. Pomalu ztrácí smysl sounáležitosti. Je voják v záloze a byl povolán do služby, kam se asi nikdy nebude hlásit, a tak riskuje vězení. Protnou se osudy těchto dvou mužů, anebo pouze projdou kolem sebe? Existenční komedie, ve které se panovačná

hora s nekonečným schodištěm ujímá vlády nad osudy lidí na pozadí jedinečného panoramatu přístavního města u Středozemního moře. <

Oficiální výběr

Official Selection

17


Diego García

รักท ีข่ อนแก่น

Thailand > Thajsko, 2015, 122 min.

contact > kontakt Film Distribution

Diego García ’s selected filmography

director > režie Apichatpong

Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží

> vybraná filmografie

Weerasethakul

42/6, 128 00 Praha 2, Czech

2015 Neon Bull / 2015 Bestia de

DoP > kamera Diego García

Republic, tel: +420 221 411 619,

Cardo / 2014 Tiempos Felices / 2012

screenplay > scénář Apichatpong

artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Tau / Fogo / 2011 Without

Weerasethakul cast > hrají Jenjira Pongpas Widner, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram, Petcharat Chaiburi

Cemetery of Splendour Soldiers with a mysterious sleeping sickness are transferred to a temporary clinic in a former school. The memory-filled space becomes a revelatory world for housewife and volunteer Jenjira, as she watches over Itt, a handsome soldier with no family visitors. Jen befriends young medium Keng who uses her psychic powers to help loved ones communicate with the comatose men. Doctors explore ways, including coloured light therapy, to ease the men’s troubled dreams. Jen discov-

ers Itt’s cryptic notebook of strange writings and blueprint sketches. There may be a connection between the soldiers’ enigmatic syndrome and the mythic ancient site that lies beneath the clinic. Magic, healing, romance and dreams are all part of Jen’s tender path to a deeper awareness of herself and the world around her. <

Láska z Khon Kaen Vojáci trpící tajemnou spavou nemocí jsou přemístěni do provizorní nemocnice v bývalé škole. Na tomto místě plném vzpomínek zažije mnoho překvapení Jenjira, žena v domácnosti a dobrovolnice, která dohlíží na Itta, pohledného vojáka, k němuž nechodí na návštěvu žádní příbuzní. Spřátelí se s Keng, mladou ženou, která funguje jako médium a své psychické síly využívá ke zprostředkování komunikace mezi muži v kómatu a jejich nejbližšími. Lékaři zkoušejí různé způsoby,

včetně terapie barevným světlem, aby mužům ulevili od jejich nočních můr. Jenjira objeví Ittův tajemný zápisník plný zvláštních zápisků a náčrtků. Možná existuje nějaké spojení mezi záhadným syndromem, kterým muži trpí, a mytickým starodávným místem, na kterém nemocnice stojí. Magie, uzdravování, milostná romance a sny jsou součástí Jen­jiriny nenásilné cesty za hlubším poznáním sebe sama i světa, který ji obklopuje. <

18

Oficiální výběr

Official Selection


Lukáš Milota Rodinný film

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt endorfilm s. r. o.,

Lukáš Milota’s selected filmography

2015, 95 min.

Přímětická 4, 14000 Praha 4. Czech

> vybraná filmografie

director > režie Olmo Omerzu

Republic, tel: +420 241 730 780.

2014 K oblakům vzhlížíme /2013

DoP > kamera Lukáš Milota

endorfilm@endorfilm.cz,

Pevnost / 2012 Enkel / Odpad město

screenplay > scénář Olmo Omerzu,

www.endorfilm.cz

smrt / Příliš mladá noc 2011 Das wandernde Sternlein / 2011 Cesta

Nebojša Pop-Tasić cast > hrají Daniel Kadlec, Jenovéfa Boková, Karel Roden, Vanda Hybnerová, Eliška Křenková, Martin Pechlát

Family Film A husband and wife set sail across the ocean, crisis and move to a desert island where the leaving their two children to explore the free- dog who survived the shipwreck fights for surdom of being home alone. Their seemingly vival. And only his own. < easy life is disrupted by fear as their parents haven’t made themselves heard for a long time. Their ship got capsized during a storm and they lost their dog, the father’s favourite pet. The return of the parents corresponds with a tragedy taking place at home. The son lies in a hospital waiting for a kidney transplant. We leave the family during the climax of the Rodinný film Manželé se vydají na plavbu oceánem a doma němž pes, který přežil ztroskotání lodi, bojuje zanechají dvě nedospělé děti, pro něž nepří- o přežití, nejen vlastní. < tomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný život jim naruší až strach, protože rodiče se delší dobu neozývají. Jejich loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se pes, otcův miláček. Návrat rodičů časově koresponduje s tragédií doma. Syn leží v nemocnici, musí mu být transplantována ledvina. V okamžiku vyvrcholení krize rodinu opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově, na Oficiální výběr

Official Selection

19


Irina Lubtchansky Trois souvenirs de ma jeunesse

France > France, 2014, 120 min.

contact > kontakt Film Distribution

Irina Lubtchansky ’s selected

director > režie Arnaud Desplechin

Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží

filmography > vybraná filmografie

DoP > kamera Irina Lubtchansky

42/6, 128 00 Praha 2, Czech

2015 Histoire de Judas / 2014

screenplay > scénář Arnaud

Republic, tel: +420 221 411 619,

Les jours venus / 2014 La forêt

Desplechin, Julie Peyr

artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

2013 Des étoiles / 2011 Les chants de

cast > hrají Quentin Dolmaire, Lou

Mandrin / 2009 36 vues du Pic Saint

Roy-Lecollinet, Mathieu Amalric,

Loup / 2008 Dernier maquis

Dinara Drukarova, Cécile GarciaFogel

My Golden Years Film My Golden Years by the renowned French director Arnaud Desplechin brings a romantic story from the adolescence of a French anthropologist Paul Dédalus. The director is a master of intimate psychological dramas with a slightly ironic undertone and author of films such as My Sex Life … or How I Got into an Argument, Kings and Queen, A Christmas Tale and Jimmy P. which was distributed in Czech cinemas. His latest film stars the popular French actor Mathieu Amalric as

Paul who remembers the days of his turbulent youth during the cold war in a series of retrospective chapters. Paul Dédalus leaves Tajikistan. He reminisces… his childhood in Roubaix… mother’s fits of insanity… the bond with his brother Ivan, a religious and furious child… He reminisces … the time when he was sixteen… his father, an inconsolable widower… the trip to the USSR where he gave his own identity to a Russian boy during a secret mission…

He recalls the time when he was nineteen, his sister Delphine, cousin Bob, evenings with Pénélope, Mehdi and Kovalki, a friend who was to betray him… His studies in Paris, meeting doctor Béhanzin and his growing interest for anthropology… But in the first place, he thinks about Esther. The heart of his life. But careful, it was a passionate heart. <

Tři vzpomínky Film Tři vzpomínky přináší romantický milostný příběh z období dospívání, který natočil známý francouzský režisér Arnaud Desplechin. Tento mistr komorních psychologických dramat s jemným ironickým podtextem má za sebou snímky jako Učená pře aneb Můj pohlavní život, Králové a královna, Vánoční příběh nebo Jimmy P., rovněž uvedený v českých kinech. Do svého nejnovějšího filmu obsadil Desplechin oblíbeného francouzského herce Mathieua Amalrica, který ztvárňuje hlavní

postavu Paula, jenž v retrospektivách vzpomíná na zjitřené dny svého mládí v období studené války. Paul Dédalus odjíždí z Tádžikistánu. Vzpomíná… Na své dětství v Roubaix… Matčiny záchvaty šílenství… Na pouto, které ho pojilo s bratrem Ivanem, zbožným a vzteklým dítětem… Vzpomíná… Když mu bylo šestnáct… Na svého otce, neutěšitelného vdovce… Na cestu do SSSR, kde při tajném úkolu poskytl svou vlastní totožnost ruskému mladíkovi…

Vzpomíná, když mu bylo devatenáct, na svou sestru Delphine, bratrance Boba, tehdejší večery s Pénélope, Mehdim a Kovalkim, přítelem, který ho měl zradit… Na studia v Paříži, setkání s doktorem Béhanzinem, na počínající zaujetí pro antropologii… A především si Paul vzpomíná na Esther. Byla srdce jeho života. Opatrně, bylo to vášnivé srdce. <

20

Oficiální výběr

Official Selection


Gabriel Mascaro Ventos de Agosto

Brazil > Brazílie, 2014, 77 min.

contact > kontakt FiGa Films, 125

Gabriel Mascaro’s selected

director > režie Gabriel Mascaro

Florida Avenue, Coral Gables, Fl

filmography > vybraná filmografie

DoP > kamera Gabriel Mascaro

33133, USA, tel. +1 323 229 9816,

2012 A Onda Traz, O Vento Leva

screenplay > scénář Gabriel Mascaro,

contact@figafilms.com,

2010 As Aventuras de Paulo Bruscky

Rachel Ellis

www.figafilms.com

cast > hrají Dandara de Morais, Geová Manoel dos Santos, Maria Salvino dos Santos, Antônio José dos Santos, Gabriel Mascaro

August Winds Shirley has left the big city to look after her elderly grandmother. She drives a tractor on a local coconut plantation, loves rock music and wants to be a tattoo artist. She feels trapped in the tiny coastal village. She is involved with Jeison, who also works on the coconut farm and who free dives for lobster and octopus in his spare time. During the month of August, when tropical storms pound the coastline, a researcher registering the sound of the trade winds emanating from the InSrpnov ý vítr Aby se mohla postarat o svou starou babičku, odstěhuje se Shirley z velkoměsta. Jezdí traktorem na místní kokosové plantáži, miluje rockovou hudbu a chce se stát tatérkou. V malé pobřežní vesnici se ale cítí v pasti. Zaplete se s Jeisonem, kolegou z kokosové plantáže, který ve volném čase loví humry a krevety. Během srpna, kdy pobřeží bičují tropické bouře, do vesnice přijíždí vědec, který zaregistroval pasáty vycházející z intertropické zóny konvergence. Vrcholící příliv a prudký vítr ovlivní

tertropical Convergence Zone arrives in their village. The high tides and the growing winds mark the following days of the village and a surprise discovery takes Shirley and Jeison on a journey that confronts them with the duel between life and death, loss and memory, the wind and the sea. <

život celé vesnice a náhodný objev zavede Shirley a Jeisona na cestu, kde musejí vybojovat souboj mezi životem a smrtí, ztrátou a pamětí a větrem a mořem. <

Oficiální výběr

Official Selection

21Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž Marek RémonDvořák Fromont LA posedlost FOLIE ALMAYER Obsession Almayer`s Folly 24 Almayerovo šílenství 01

Jana Hojdová Apichatpong Letopis – Petr Hojda Weerasethakul Chronicle – Petr Hojda HOTEL MEKONG 25 02

Filip Marek Krizstina 26

Martin Tichovský tonyo 27

Helga Stock Solo for Bird and Girl Sólo pro ptáčka a dívku 28

The Ostrava Kamera OKO Short Films Competition aims to introduce the upcoming talents of Czech (European) cinematography. That is the reason this section accentuates cinematographers. The nominated authors have themselves chosen works that will represent them. <

Smyslem Krátkometrážní soutěže Ostrava Kamera Oko je představit nastupující talenty české (evropské) kamery. Proto v této sekci klademe důraz na osobnost kameramana. Nominovaní autoři sami navrhli díla, jimiž se prezentují. <

> 23


Marek Dvořák Posedlost

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Guru film, s. r. o.,

2015, 32 min.

Jateční 15, Praha 7 – Holešovice,

director > režie Tomáš Klein,

Czech Republic, tel: +420 605 128

Tomáš Merta

099, guru@gurufilm.cz,

DoP > kamera Marek Dvořák

www.gurufilm.cz

screenplay > scénář Tomáš Klein, Tomáš Merta cast – hrají Marek Ther, Pavel Tomešek, Hans Haenssler, Herbert Born, Martin Leskovský, Vincent Koch

Marek dvoř ák Born in Prague in 1988. Since his childhood, Dvořák has been interested in photography and his brother Michal “Romeo” Dvořák, graphic artist and director of music videos, introduced cinematography to him. After graduating from a grammar school, Dvořák enrolled at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts Prague in 2007. At the Ostrava Kamera Oko Festival 2014 he was awarded a Special Mention for the cinematography of the film Retriever by Tomáš Klein and Tomáš

Obsession Merta which was the Czech Republic’s only Digital hipster Oskar explores the world of representative in the Official Selection at the fantastic, analogue-loving projectionists. < Cannes Film Festival. This fall, Czech cinemas will premiere David, his DoP debut. At the moment, he is working on his second feature film (Scum / Špína, dir. Tereza Nvotová). His second collaboration with the duo Tomáš Klein and Tomáš Merta – Obsession – is also to become a feature film. <

Marek Dvořák Narozen v Praze v roce 1988. Od dětství se zajímal o fotografii, do kinematografie jej uvedl jeho bratr Michal “Romeo” Dvořák, výtvarník a režisér videoklipů. Po absolvování gymnázia nastoupil, v roce 2007, na pražskou FAMU. Na festivalu Ostrava Kamera Oko 2014 získal zvláštní uznání za kameru filmu Retriever režisérů Tomáše Kleina a Tomáše Merty, filmu, jenž v letošním roce jako jediný reprezentoval Českou republiku v Oficiálním programu MFF v Cannes. Tento podzim vstoupí

Posedlost do českých kin film David, jeho celovečerní de- Digitální hipster Oskar proniká do světa fanabut v oboru hlavní kamera. Momentálně při- tických, analog milujících promítačů. < pravuje druhý celovečerní hraný film (Špína, r. Tereza Nvotová). Také snímek Posedlost, jeho druhá spolupráce s režisérskou dvojicí Tomáš Klein – Tomáš Merta, dle plánu postupně nabyde celovečerní délku. <

24

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition


Jana Hojdová Letopis – Petr Hojda

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Filmová a televizní

2015, 7 min.

fakulta Akademie múzických umění

director > režie Jana Hojdová

v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65

DoP > kamera Jana Hojdová

Praha 1, Czech Republic, tel.: +420

screenplay > scénář Jana Hojdová

234 244 311, famu@famu.cz,

Jana hojdová Born in Prague in 1989, Jana grew up in a family of filmmakers – she is the daughter of the cinematographer Petr Hojda and the film and TV director Zuzana Zemanová. She has been surrounded by film all her life and never planned to do anything else. She was interested in photography but wanted to become a cinematographer. She began studying cinematography in Písek and then gained work experience at various assistant positions. She enrolled at the Film and TV School of Jana Hojdová Narozena v Praze v roce 1989. Vyrostla ve filmařské rodině, je dcerou kameramana Petra Hojdy a filmové a televizní režisérky Zuzany Zemanové. U filmu byla od mala a nikdy nepochybovala o tom, že bude chtít v oboru zůstat. Od dětství se věnovala fotografii, ale jako obor a povolání ji vždy zajímala kamera. K jejímu studiu nastoupila nejprve na píseckou filmovou školu. Následně absolvovala profesionální praxi na různých asistentských pozicích, na pražskou FAMU nastupovala ve třiadva-

www.famu.cz

the Academy of Performing Arts in Prague when she was 23 with plenty of experience. She has just finished her third year. Apart from traditional collaborations with various directors, she made a number films herself, only with an editor. <

Chronicle – Petr Hojda Portrait of Petr Hojda, an important Czech cinematographer and DoP of many awardwinning films such as Nine Circles of Hell (Devět kruhů pekla, dir. M. Muchna), The Cow (Kráva, dir. K. Kachyňa) and Lady Macbeth von Mzensk (Lady Macbeth Mcenského újezdu, dir. Petr Weigl). <

ceti letech s bohatými zkušenostmi. Právě dokončila 3. ročník. Vedle tradiční spolupráce s režiséry vytvořila řadu filmů sama, pouze se střihačem. <

Letopis – Petr Hojda Portrét Petra Hojdy, významného českého kameramana, autora obrazu mj. oceňovaných snímků Devět kruhů pekla (r. M. Muchna), Kráva (K. Kachyňa) či Lady Macbeth Mcenského újezdu (r. Petr Weigl). <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

25


Filip Marek Krisztina

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Filmová a televizní

2015, 25 min.

fakulta Akademie múzických umění

director > režie Hana Merková

v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65

DoP > kamera Filip Marek

Praha 1, Czech Republic, tel.: +420

screenplay > scénář Hana Merková,

234 244 311, famu@famu.cz,

Andrea Jarošová

www.famu.cz

cast > hrají Gertrud Maria Korpic, Judit Bárdos, Éva Bandor

Filip Marek Born in Prague in 1990. He has been making films together with his classmate Jan Strejcovský since the 7th grade. After high school, he began studying cinematography at the film school in Písek and in his second year he was accepted to the cinematography study programme of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. Apart from short films, he makes music videos, teasers and commercials. In 2013, he won the Panavision Young Cinematographer Award. His Filip Marek Narozen v roce 1990 v Praze. Filmy natáčí od sedmé třídy základní školy společně se spolužákem Janem Strejcovským. Po absolvování střední školy začal studovat kameru na filmové škole v Písku, v druhém ročníku se přihlásil na obor kamera pražské FAMU a byl přijat. Vedle natáčení krátkých filmů se dlouhodobě věnuje realizaci videoklipů, upoutávek a reklamních spotů. V roce 2013 získal ocenění Panavision Young Cinematographer Award. Jeho poslední kameraman-

26

Short Film Competition

last work – music video for the band Deaths – was the first Czech music video to be premiered at newness.com. He is currently finishing his bachelor’s degree at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. <

ský počin pro kapelu Deaths měl jako první český videoklip premiéru na nowness.com. Na FAMU právě dokončuje bakalářský program. <

Krátkometrážní soutěž

Krisztina “She didn’t understand today’s newspapers among other things because the few headlines she had the time and energy to read made her feel that the courts make more and more decisions to compensate children for harm suffered in the custody of the adults… What she didn’t understand was why no one mentioned the suffering of the custodians.”<

Krisztina ,,Novinám dnes mimo jiné nerozuměla proto, že i z těch pár titulků, které měla občas čas a energii přečíst, získala dojem, že soudy stále více dětem přiznávají velké odškodné, jako kompenzaci újmy, kterou utrpěly v péči dospělých... Nechápala ale, proč se nikdy nikdo nezmínil o utrpení pečujících.” <


Martin Tichovský Tonyo

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Background films,

2015, 8 min.

Korunní 1209/76, 101 00 Praha 10

director > režie Václav Hrzina

– Vinohrady, tel: +420 777 910 290,

DoP > kamera Martin Tichovský

info@backgroundfilms.cz,

screenplay > scénář Václav Hrzina

www.backgroundfilms.cz

cast > hrají Jan Hájek, Hana Kusnjerová, Ondřej Novák, Františka Králíková, Jan Pichler

Martin Tichovský Born in Prague in 1983. There were no filmmakers in his family, he found his own way to film through photography. He started studying cinematography at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague with experiences from previous work and studies. His authorial works use the methods of experimental and avantgarde cinematography, Tichovský excessively studies the work of B. Conner and K. Kren. He explores all the fields of cinematography,

Tonyo from assistant positions to DoP and is a long- One look into a café – man and a woman. Bar, time collaborator of Vladimír Smutný. He mirror, cigarettes and night is slowly taking competed in the Short Films Competition of over the streets. < Ostrava Kamera Oko 2011 with the film by Jan Březina Thirteenth Week (Třináctý týden). <

Martin Tichovský Narozen v roce 1983 v Praze. Nepochází z filmařské rodiny, k filmu dospěl vlastní cestou, přes fotografii. Na obor kamera pražské FAMU přicházel se zkušeností z vyšší odborné školy publicistiky. Ve vlastních autorských dílech se zajímá o práci s postupy experimentální a avantgardní kinematografie, zevrubně studuje práci B. Connera a K. Krena. Věnuje se všem kameramanským oborům, od asistentských pozic po hlavní kameru, dlouhodobě spolupracuje na filmech kamera-

Tonyo mana Vladimíra Smutného. Krátkometrážní Jeden pohled do interiéru kavárny, muž se žesoutěžní sekce Ostrava Kamera Oko se účast- nou. Bar, zrcadlo, cigarety a do ulic pomalu nil již v roce 2011 se snímkem režiséra Jana přichází noc. < Březiny Třináctý týden. <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

27


Helga Stock Solo for Bird and Girl

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Filmová a televizní

2015, 10 min.

fakulta Akademie múzických umění

director > režie Dominik Krutský

v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65

DoP > kamera Helga Stock

Praha 1, Czech Republic, tel.: +420

screenplay > scénář Helga Stock,

234 244 311, famu@famu.cz,

Dominik Krutský

www.famu.cz

cast > hrají Magdalena Malinová, Debora Caldová

Helga Stock Born in Frankfurt in 1978. As a child, she raphy taught in English. Her graduation film lived in Oceania but she went to study high is Solo for Bird and Girl. < school in Germany. In 2001, she graduated in media studies at the University of Leicester, England, and then worked on various positions in film and television, mainly for German TV ZDF and channel ARTE. She enrolled at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague in 2012 – into the first year of the newly opened master’s programme in cinematog-

Solo for Bird and Girl Solo for Bird and Girl is about a girl’s search for identity and meaning, and the strong desire to be free. Essentially, it is about the fragile thing we call the “human condition”. <

Helga Stock Sólo pro ptáčka a dívku Narozena ve Frankfurtu nad Mohanem v anglickém jazyce. Absolvovala jej sním- Film pojednává o hledání identity a smyv roce 1978. Dětství prožila v Oceánii, kem Solo for Bird and Girl. < slu a silné touze po svobodě. Ve své podstatě maturovala v Německu. V roce 2001 abje o té křehké věci, kterou nazýváme „lidské solvovala mediální studia na univerzitě bytí.“ < v Leicesteru, následně pracovala na různých pozicích na přípravě filmových a televizních pořadů, zejm. pro německou ZDF a kanál ARTE. Na pražskou FAMU, obor kamera, nastoupila v roce 2012: do vůbec prvního otevřeného ročníku magisterského programu oboru kamera, který se vyučuje

28

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Encore Marius Panduru Aferim! 31

Matt Curtis Amy 31

Tiago Tambelli Cidade cinza Grey City 31

John Toll Jupiter Ascending Jupiter vychází 33

Jonathan Ricquebourg Mange tes morts Táhni do pekel Eat Your Bones 33

Glynn Speeckaert Marguerite 33

Alê Abreu O menino e o Mundo Chlapec a svět The Boy and the World 35

André Turpin Mommy Mami! 35

Josée Deshaies Saint Laurent 35

Cristian Pîrjol Schmitke 37

> 29


30

Encore CIDADE CINZA

AMy

AFErIM!


Marius Panduru Aferim! Romania, Bulgaria, Czech Republic > Rumunsko, Bulharsko, Česká republika, 2014, 105 min. director > režie Radu Jude DoP > kamera Marius Panduru screenplay > scénář Radu Jude, Florin Lăzărescu

Aferim! A black-and-white “Eastern” exploring Romania’s collective memory. An original black and white film shot on 35 mm film stock won the award for the Best Director at the 2015 Berlinale. The film was co-produced by the Czech Company Endorfilm. It tells a story about a hunted runaway slave in a backward part of Romania where slavery of Romani people was an ordinary thing in the 19th century. <

Aferim! Černobílý eastern jako putování kolektivní pamětí Rumunska. Originální černobílý snímek natočený na 35 mm získal Cenu za režii na mezinárodním filmovém festivalu Berlinale 2015. Film, který vznikl s českou koprodukční účastí (společnost Endorfilm), vypráví příběh o honu na uprchlíka v zaostalé oblasti Rumunska, kde bylo v 19. století ještě běžné otroctví Romů. <

Amy Who was the girl the world knows as Amy Winehouse? What was this musical icon hiding from the world and why did she have to die when she was 27? This feature documentary lets Amy speak through as of yet unpublished archive footage, interviews but mainly through her music and original lyrics that have always reflected the events of her life and her desire to sing. The film portrays her as a revelation immediately enchanting music experts, as a pop star admired by fans and as a victim manipulated by managers, followed by paparazzis and escaping to addictions. But behind the known image from the media, we see the real Amy who only want two thing: real love and music. <

AMY Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse? Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých 27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální události jejího života. Vidíme Amy jako obyčejnou dívku s obrovským talentem a touhou zpívat, jako zjevení ohromující hudební fajnšmekry, jako popovou hvězdu obletovanou fanoušky i jako oběť manipulovanou manažery a pronásledovanou bulvárními novináři, unikající k závislostem. Za známým mediálním obrazem ale odhalujeme hlavně Amy, která skutečně touží jen po dvou věcech: opravdové lásce a hudbě. <

Grey City In the stress of Brasilian Sao Paulo a new form of graffiti is born. On its way to galleries and museums around the world, the work of artists like Os Gemeos, Nunca and Nina lit up the concrete city like a firework. After a new law against visual smog systematically liquidated their work by covering them in grey, these artists triggered one the most creative revolutions in South American art. <

Grey city V ulicích brazilského Sao Paula se zrodila nová forma graffiti. Tvorba umělců, jako jsou Os Gemeos, Nunca a Nina, rozsvítila jako ohňostroj betonové město, aby se následně dostala do galerií a muzeí na celém světě. Poté, co nový zákon proti vizuálnímu smogu způsobil systematickou likvidaci jejich děl přestříkáním na šedo, podnítili tito umělci jedno z nejkreativnějších povstání v dějinách jihoamerického umění. <

cast > hrají Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Alexandru Bindea contact > kontakt Film Distribution Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží 42/6, 128 00 Praha 2, Czech Republic, tel: +420 221 411 619, artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Matt Curtis Amy United Kingdom > Velká Británie, 2015, 128 min. director > režie Asif Kapadia DoP > kamera Matt Curtis screenplay > scénář Asif Kapadia cast > hrají Amy Winehouse a další / and others contact > kontakt Aerofilms s. r. o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, tel: +420 224 947 566, info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Tiago Tambelli Cidade cinza Brazil > Brazílie, 2013, 79 min. director > režie Marcelo Mesquita, Guilherme Valiengo DoP > kamera Tiago Tambelli screenplay > scénář Marcelo Mesquita, Peppe Siffredi, Felipe Lacerda cast > hrají Fabio Cypriano, Luis Alves da Costa, Egas Marcolino de Assis, Nina contact > kontakt Cinema Glok, Kamera Oko s. r. o., Rabyňská 746/1, 142 00 Praha, Czech Republic, distribuce@filmfestivalostrava.com, www.kameraoko.com

Encore

31


32

Encore marguerite

Mange tes morts

Jupiter Ascending


John Toll Jupiter Ascending USA, 2015, 127 min. director > režie Andy Wachowski, Lana Wachowski DoP > kamera John Toll screenplay > scénář Andy Wachowski, Lana Wachowski cast > hrají Eddie Redmayne, Gugu Mbatha-Raw,

Jupiter Ascending When Jupiter Jones was born under the night sky, signs predestined her for greatness. The now adult Jupiter still dreams of stars but wakes up into a cold reality of a toilet cleaner and an endless chain of failures. But when Caine, a genetically modified former army bounty hunter with a mission to track Jupiter, gets to Earth, she starts to realise her destiny. She is genetically predisposed to be the heir to the queen of the universe. But this unusual succession could disrupt the balance in the universe. <

Jupiter v ychází Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je sledovat Jupiter, začne si uvědomovat naplnění svého osudu – její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru. <

Eat Your Bones After 15 years, Fred is released from prison and returns to his traveller family at the outskirts of Paris. Much has happened since he left but one thing remains the same. His brothers are preparing for a big robbery of a copper shipment. But when it gets out of their hands, Fred has to decide if taking care of his brothers is worth another prison sentence. Director Jean-Charles Hue won the Jean Vigo award for the best young French director for his film Eat Your Bones. Even though he films only in the French traveller community of the Yenish, his films are remarkable variations on classical genres and stories. His films are regularly selected to prestigious festivals such as Locarno and Cannes. Eat Your Bones is a raw story about guilt and punishment and about finding one’s spiritual freedom. The film oscillates between a western and a crime film and also takes on dynamic elements of the contemporary action films and thrillers. <

Táhni do pekel Fred se po patnácti letech vězení vrací ke své rodině do kočovnické kolonie na okraji Paříže. Mezitím se událo mnohé, ale jedno se nemění. Jeho bratři se chystají na velkou loupež nákladu mědi. Jenže plán se jim vymkne z rukou a Fred se bude muset rozhodnout, jestli mu snaha postarat se o bratry stojí za další několikaletý žalář. Režisér Jean-Charles Hue za film Táhni do pekel loni obdržel Cenu Jeana Viga pro nejlepšího francouzského začínajícího tvůrce. I když totiž točí zásadně v prostředí francouzské kočovnické komunity Jenišů, jeho filmy jsou podivuhodnými variacemi klasických žánrů a příběhů. I proto se jeho filmy objevují v programu prestižních festivalů jako Locarno nebo Cannes. Táhni do pekel je syrový příběh o vině a trestu, ale také o nalezení duchovní svobody. Film osciluje mezi žánrem westernu a krimi a zároveň přebírá dynamické prvky současné akční a thrillerové produkce. <

Marguerite Paris in the 1920’s. Marguerite Dumont is a wealthy woman and a music and opera lover. She has been regularly singing for guest for many years. But the problem is that Marguerite can’t sing and no one has ever told her the truth. Her husband and her loved ones let her indulge in her illusion. Everything gets complicated when she decides that she wants to sing in front of a real audience in Opera. The story is loosely based on the life of American opera singer Florence Foster Jenkins, the infamous “Queen of noise,” who was known and ridiculed for her poor singing ability. <

Marguerite Paříž dvacátých let. Marguerite Dumontová je zámožná žena, milovnice hudby a opery. Už celé roky pravidelně zpívá pro své hosty. Jenže Marguerite zpívá zoufale falešně a nikdo jí nikdy neřekl pravdu. Její manžel a blízcí ji nechávají žít v iluzích. Vše se zkomplikuje, když si vezme do hlavy, že zazpívá před skutečným publikem, v Opeře. Příběh je volně inspirován osudy Američanky Florence Foster Jenkinsové, operní zpěvačky, známé jako „královna kraválu“, která se ve 40. letech minulého století proslavila svým příšerným hlasem. <

Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean contact > kontakt Freeman Ent. s. r. o., Soukenická 13, Praha 1, tel. +420 296 580 322, jarmila.havlova@freeman-ent.cz

Jonathan Ricquebourg Mange tes morts France > Francie, 2014, 94 min. director > režie Jean-Charles Hue DoP > kamera Jonathan Ricquebourg screenplay > scénář Jean-Charles Hue cast > hrají Jason Francois, Mickael Dauber, Frederic Dorkel, Moise Dorkel, Philippe Martin contact > kontakt Film Distribution Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží 42/6, 128 00 Praha 2, Czech Republic, tel: +420 221 411 619, artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Glynn Speeckaert Marguerite France, Czech Republic, Belgium > Francie, Česká republika, Belgie, 2015, 127 min. director > režie Xavier Giannoli DoP > kamera Glynn Speeckaert screenplay > scénář Xavier Giannoli cast > hrají Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau Atos, Christa Théret, Denis Mpunga, Sylvain Dieuaide contact > kontakt Film Distribution Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží 42/6, 128 00 Praha 2, Czech Republic, tel: +420 221 411 619, artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Encore

33


34

Encore saint laurent

Mommy

O menino e o Mundo


Alê Abreu O menino e o Mundo Brazil > Brazílie, 2013, 80 min. director > režie Alê Abreu DoP > kamera Alê Abreu screenplay > scénář Alê Abreu cast > hrají Vinicius Garcia, Lu Horta, Marco Aurélio Campos

The Boy and the World A young boy lives at the countryside with his parents. His father works in the cotton industry but the workers are gradually replaced by machines. The father decides to look for a new job and is followed by his son. The boy discovers the remarkableness of the world dominated by animal machines and strong individuals. His childish innocence is in a sharp contrast with the burdensome responsibility of the adults and the heartless society. Resourceful work with colours, perspective and various methods portray questions and effects of the modern world through the eyes of a child. <

Chlapec a svět Malý chlapec žije s rodiči na venkově. Jeho otec pracuje v bavlnářském průmyslu, v kterém se však stále více automatizuje výroba. Hledá si tedy práci jinde a syn ho následuje. Chlapec postupně objevuje nevšednost světa, ve kterém dominují zvířecí stroje a silní jedinci. Dětská nevinnost ostře kontrastuje s tíživou odpovědností dospělých a bezcitnou společností. Důmyslná práce s barvou, perspektivou a rozmanité způsoby zobrazují otázky či důsledky moderního světa očima dítěte. <

Mommy Mommy is a story of young boy Steve with ADHD and his mom Diane who in spite of recommendations from experts insists that she can handle her son on her own and that her son can handle school. When the worried neighbour Kylea enters their lives, they embark on a very wild ride with quivers of happiness, safety and satisfaction which suddenly change into eruptions of violence and deep despair. Usual ups and downs in life. Excellent performances by the leading actors will captivate you. Original play with the image format underlines the innovativeness and creativity of the youngest competitor from Cannes who has charmed also the Czech audiences with his film Heartbeats, In Mommy, more mature, convincing and less spoilt Xavier Dolan aims to move and bewitch wide audiences. <

Mami! Film Mami! je příběhem dospívajícího Steva s diagnózou ADHD a jeho mámy Diane, která i přes doporučení odborníků trvá na tom, že svého syna dokáže zvládnout, a že její syn dokáže zvládnout školu. Když do jejich života vstoupí ještě utrápená sousedka Kylea, vydají se společně na hodně divokou jízdu, kdy se záchvěvy štěstí, bezpečí a spokojenosti v mžiku mění na eruptivní výbuchy násilí a hlubokou beznaděj. Nahoru a zase dolů, jak už to tak v životě bývá. Brilantní výkony hlavních protagonistů vás do příběhu absolutně vtáhnou. Originální hra s formátem obrazu pak jen podtrhuje inovativnost a kreativitu nejmladšího účastníka canneského klání, jenž okouzlil i české publikum filmem Imaginární lásky. S filmem Mami! přichází zralejší, přesvědčivější a méně spratkovský Xavier Dolan, aby dojal a nadchl široké publikum. <

Saint Laurent A new look on the story of the famous fashion designer, starring the excellent Gaspard Ulliel. The film depicts the period from 1967 to 1976. This version, focusing on the life and work of YSL in the 1970’s, shows the climax of his career, his efforts to introduce a new perception on women fashion and also the life of the Parisian “haute société.” <

Saint Laurent Nové zpracování životního příběhu slavného módního návrháře Yves-Saint Laurenta v režii Bertranda Bonella, v hlavní roli s Gaspardem Ullielem. Film mapuje období od roku 1967–1976. Tento snímek, zaměřený na sedmdesátá léta v kariéře a životě YSL, ukazuje vrchol jeho tvorby, snahu o nový pohled na ženskou módu, ale i život pařížské „haute société“. <

contact > Cinema Glok, Kamera Oko s. r. o., Rabyňská 746/1, 142 00 Praha, Czech Republic, distribuce@filmfestivalostrava.com, www.kameraoko.com

André Turpin Mommy Canada > Kanada, 2014, 134 min. director > režie Xavier Dolan DoP > kamera André Turpin screenplay > scénář Xavier Dolan cast > hrají Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, Suzanne Clément, Alexandre Goyette, Patrick Huard contact > kontakt Film Distribution Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží 42/6, 128 00 Praha 2, Czech Republic, tel: +420 221 411 619, artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Josée Deshaies Saint Laurent France > Francie, 2015, 150 min. director > režie Bertrand Bonello DoP > kamera Josée Deshaies screenplay > scénář Bertrand Bonello, Thomas Bidegain cast > hrají Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Louis Garrel, Léa Seydoux, Amira Casar, Aymeline Valade contact > kontakt Hollywood Classic Entertainment, Psohlavců 8, 147 01 Praha 4 - Braník, Czech Republic, tel: +420 226 224 111, hce@hce.cz, www.hce.cz

Encore

35


Schmitke

36

Encore


Cristian Pîrjol Schmitke Czech Republic, Germany > Česká republika, Německo, 2014, 94 min. director > režie Štěpán Altrichter DoP > kamera Cristian Pîrjol screenplay > scénář Jan Fusek, Tomáš Končinský, Štěpán Altrichter cast > hrají Peter Kurth, Johann Jürgens, Helena Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek, Lana Cooper, Stephan Grossmann, Johana Schmidtmajerová, Irena Lamberková, Vladimír Škultéty contact > kontakt Film Distribution Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží 42/6, 128 00 Praha 2, Czech Republic, tel: +420 221 411 619, artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

Schmitke A mysterious detective story about the search for one’s lust for life at the peaks of the Czech Ore Mountains. Julius Schmitke is an older German engineer whose lonely life consists mainly of unexciting work, chatty young colleague and an occasional strange attraction to the forest. One day, Schmitke gets an assignment to repair an inexplicably screeching turbine that he once designed. He seems not very keen to make a trip to the Czech side of the mountains. A strange land full of deep forests, deserted and dilapidated mines and odd people is not very reassuring. But when his colleague disappears one night, Schmitke has to set foot into the fog-rolled trees. The Czech-German co-production is a successful feature debut of Štěpán Altrichter which offers a mixture of thrilling detective story with often documentary look on today’s Sudetenland, all filmed with light comic undertones. The award from the student jury at the Finále Plzeň festival proves that Schmitke is a film with huge potential. <

Schmitke Mysteriózní detektivka o pátrání po chuti do života na vrcholcích Krušných hor. Julius Schmitke je postarší německý konstruktér, jehož osamělý život se skládá hlavně z nevzrušivé práce, ukecaného mladého kolegy a občasného zvláštního vábení lesního porostu. Když je jednoho dne pověřen opravou nevysvětlitelně skřípající staré turbíny, kterou kdysi navrhl, není z výletu na českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj hlubokých lesů, zchátralých dolů a neméně podivných lidí v něm mnoho důvěry nevyvolá, ale když se mu přes noc záhadně ztratí kolega, musí i Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené stromy. Česko-německý film je úspěšný celovečerní debut režiséra Štěpána Altrichtera, který nabízí mix napínavé detektivní zápletky s místy až dokumentárně laděným pohledem na dnešní Sudety, to vše natočené s lehkým komediálním nadhledem. Nejen vzhledem k ocenění studentskou porotou na festivalu Finále Plzeň má tento „magicky realistický“ snímek velký divácký potenciál. <

Encore

37Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko > Polární záře nad Ostravou Kjell Rémon Vassdal Fromont LA Budbringeren FOLIE ALMAYER Pošťák Almayer`s Folly nikdy nezvoní Junk Almayerovo Mail šílenství 41 01

Apichatpong John Andreas Andersen Weerasethakul Hodejegerne HOTEL Lovci hlavMEKONG 02 Headhunters 41

Philip Øgaard Kautokeinoopprøret Vzpoura v Kautokeinu The Kautokeino Rebellion 41

Philip Øgaard Kjærlighetens kjøtere Nula Kelvinů Zero Kelvin 43

John Andreas Andersen Kongen av Bastøy Král z ostrova Bastøy King of Devil’s Island 43

Philip Øgaard Når boblene brister Když to praskne When Bubbles Burst 43

Philip Øgaard Nord Na sever North 45

Philip Øgaard Salmer fra kjøkkenet Povídky z kuchyně Kitchen Stories 45

Runar Sørheim Den lille døden Malá smrt The Little Death 45

Christer Sev Sons of Svalbard Synové Svalbardu 47

Kristoffer Grindheim Søvnølse Drømmer Bezesné noci Sleepless Dreams 47

Åsmund Hasli Vi som ser i mørket Co vidíme ve tmě We See in the Dark 47

> 39


Budbringeren Hodejegerne Kautokeino-opprøret

40

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

Polární záře nad Ostravou


Kjell Vassdal Budbringeren Norway > Norsko, 1997, 80 min. director > režie Pål Sletaune DoP > kamera Kjell Vassdal screenplay > scénář Pål Sletaune, Jonny Halberg cast > hrají Robert Skjærstad, Andrine Sæthe, Per Egil Aske, Eli-Anne Linnestad contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 224 745 00, post@nfi.no, www.nfi.no

John Andreas Andersen Hodejegerne Norway > Norsko, 2011, 100 min. director > režie Morten Tyldum DoP > kamera John Andreas Andersen screenplay > scénář Jo Nesbø, Lars Gudmesta, Ulf Ryberg cast > hrají Nikolaj Coster-Waldau, Aksel Hennie, Julie R. Ølgaard, Synnøve Macody Lund a další / and others contact > kontakt Aerofilms s. r. o.,

Junk Mail Roy is a wreck of a love-starved mailman ruled by curiosity, a mean streak and a mighty ability to find himself in the wrong place at the wrong time. He has no respect for others privacy of property, suffers from an acute lack of professional ethics, steals mail, insults his few friends and colleagues and lives in a dump of a studio apartment where, for the third time in three years, his Polish neighbour is renovating the next-door apartment with a jackhammer. Life goes in small circles for Roy, and all news is old news. But one day… Junk Mail is a black comedy about love, money that no one wants, cold canned spaghetti, karaoke, involuntary good deeds, rutting and the joy of being comatose. <

Pošťák nikdy nezvoní Pošťák Roy je troska a jeho život bez lásky ovládá zvědavost, série neúspěchů a neuvěřitelná schopnost být ve špatný čas na špatném místě. Nemá sebemenší respekt k soukromí či majetku ostatních, akutně mu schází profesionální etika, krade poštu, uráží těch pár přátel a kolegů, co má a jeho garsonka je díra se sousedem, který již potřetí za tři roky renovuje byt bouracím kladivem. Pro Roye život plyne v malých kruzích a všechno nové je už staré. Až jednoho dne… Pošťák nikdy nezvoní je černá komedie o lásce, penězích, které nikdo nechce, o špagetách v plechovce, karaoke, o nedobrovolných dobrých skutcích a o tom jak si vychutnat kóma. <

Headhunters Roger Brown seems to have all a man wants. He is the best head hunter in Norway, his wife a beautiful gallery owner and they own a fabulous house. But he also lives a lavish lifestyle he cannot afford and secretly steals art works. At a gallery gala opening he is introduced to a man named Clas Greve. Greve is not only an ideal candidate for a position that Roger wants to occupy but he also owns a painting by Rubens, Wild Boar Hunt, one of the most sought after paintings in the history of modern art. Roger senses an opportunity and starts planning his biggest heist yet. But he soon encounters a problem and it’s not money that could send him to the bottom of the sea… <

Lovci hlav Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Zároveň si ale žije nad poměry a potají krade umělecká díla. Na slavnostním otevření galerie mu žena představí muže jménem Clas Greve. Nejen že je Greve ideálním kandidátem na pozici, o kterou Roger usiluje, je i majitelem Rubensova Lovu na kance, jednoho z nejžádanějších obrazů v historii moderního umění. Roger vycítí příležitost stát se finančně nezávislým a začne plánovat svou vůbec největší krádež. Brzy ovšem narazí na problém a tentokrát to nejsou peníze, které by ho mohly poslat ke dnu... <

The Kautokeino Rebellion For centuries the windswept mountain plateau of northern Scandinavia has been inhabited by the native Sami population and their reindeers. But modernisation is about to enter the desolate village of Kautokeino where the authority is held by the prosperous and ruthless liquor dealer Ruth. One of the native tribes, led by the young woman Elen, refuses to pay their unjust debt to Ruth. Without a trial, Ruth manages to imprison most of Elens tribe, leaving Elen alone to take care of the reindeers. Elen gets help to set up a trial in which the men are released, but Ruth claims ownership of the tribe’s reindeers to cover the cost of the trial. Losing the basis of their lives, Elen and her tribe have little choice but to oppose to Ruths claim, leading to one of the most dramatic episodes in northern Scandinavian history. <

Vzpoura v Kautokeinu Větrem ošlehaná skandinávská náhorní planina je po staletí obývána domorodými Laponci a jejich stády sobů. Do odlehlé vesnice Kautokeino, kterou ovládá bohatý a nelítostný obchodník s alkoholem Ruth, však přichází modernizace. Jeden z domorodých kmenů vedený mladou ženou Elen odmítá Ruthovi uhradit nespravedlivý dluh. Tomu se ale podaří bez soudu uvěznit většinu Elenina kmene a ona tak zůstává sama se svými soby. Díky pomoci ostatních se Elen podaří uspořádat soud a osvobodit muže, jenže Ruth jako náhradu za soudní výlohy zkonfiskuje soby celého kmene. Tváří v tvář ztrátě obživy nezbývá Elen a jejímu kmenu nic jiného než se Ruthovi a jeho požadavkům postavit, což vyústí v jednu z nejdramatičtějších episod v historii Skandinávie. <

Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, tel: +420 224 947 566, info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Philip Øgaard Kautokeino-opprøret Norway > Norsko, 2008, 96 min. director > režie Nils Gaup DoP > kamera Philip Øgaard screenplay > scénář Nils Gaup, Tone Pelone Wahl, Reidar Jönsson, Nils Isak Eira cast > hrají Anni-Kristiina Juuso, Asle Mathis Gaup, Mikkel Gaup, Nils Peder Isaksen Gaup, Mikael Persbrandt contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 22 474 500, post@nfi.no, www.nfi.no

Polární záře nad Ostravou

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

41


Kjærlighetens kjøtere Kongen av Bastøy Når boblene brister

42

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

Polární záře nad Ostravou


Philip Øgaard Kjærlighetens kjøtere Norway > Norsko, 1995, 113 min. director > režie Hans Petter Moland DoP > kamera Philip Øgaard screenplay > scénář Lars Bill Lundholm cast > hrají Gard B. Eidsvold, Stellan Skarsgård, Bjørn Sundquist, Camilla Martens contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 22 47 45 00, post@nfi.no, www.nfi.no

John Andreas Andersen Kongen av Bastøy Norway > Norsko, 2010, 116 min. director > režie Marius Holst DoP > kamera John Andreas Andersen screenplay > scénář Dennis Magnusson cast > hrají Benjamin Helstad, Trond Nilsen, Kristoffer Joner, Stellan Skarsgård contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 22 47 45 00, post@nfi.no, www.nfi.no

Philip Øgaard Når boblene brister Norway > Norsko, 2012, 90 min. director > režie Hans Petter Moland DoP > kamera Philip Øgaard screenplay > scénář Petter Skavlan cast > účinkují Joseph Stiglitz, Carlota Perez, Michael Lewis, Erik Reinert, Sophus Reinert a další / and others contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 22 47 45 00, post@nfi.no, www.nfi.no

Zero Kelvin Larsen, a cocksure young author with a great zest for life, joins a fur-trapping expedition. Armed with self-confidence and a love letter from his girlfriend, he arrives in East Greenland late in the summer of 1928. Together with him on the boat is Holm, an experienced hunter. Before the ship continues its journey they are met by Randbæk who has wintered there and is to lead the expedition. The three are going to spend the winter together but continual violent conflicts between Randbæk and Larsen eventually become too much for Holm. After one particularly hard fight, on Christmas Eve, Larsen and Randbæk wake up to discover that Holm has disappeared. Winter has scarcely begun, and with Holms flight from the two increasingly aggressive hunters, the chances of survival in the icy wastes get slimmer and slimmer. <

Nula Kelvinů K výpravě na lov kožešin se přidává Larsen, přehnaně sebejistý mladý spisovatel s velkým životním elánem. Ozbrojen sebedůvěrou a milostným dopisem od své přítelkyně přijíždí během pozdního léta 1928 do východního Grónska. Na lodi společně s ním připlouvá i zkušený lovec Holm. Ještě než se loď vydává na další cestu, setkávají se s Randbækem, který v Grónsku přečkal zimu a má celou expedici vést. Trojice mužů má společně strávit zimu, ale neustálé násilné konflikty mezi Randbækem a Larsenem jsou na Holma příliš. Na Vánoce, po jedné obzvláště tvrdé hádce, se Larsen a Randbæk vzbudí a zjistí, že Holm zmizel. Zima sotva začala a s Holmovým útěkem od dvou čím dál tím vice agresivních lovců se šance na přežití v ledové pustině snižuje. <

King of Devil’s Island Norway, January 1915: On the island Bastoy, a notorious boys home is situated. Here, a group of young outcast boys live under a sadistic regime: Instead of being educated and prepared for life outside, the boys endure mental and physical abuse. The guards are merciless and exploit the children using them as cheap manual labour. One day Erling (17), another young outcast, arrives at the island. In self-defence, he has accidentally killed a police officer and will be transferred to an adult prison when he turns 18, undoubtedly leading to his destruction. He must get away from Bastoy. After meeting his fellow inmates and gradually finding his place in the group, Erling’s decision; to flee the island alone, is put to the test. The unbearable situation forces Erling and the other boys to act together. Secretly they form a rebellious uprising against their keepers. <

Král z ostrova Bastøy Norsko, leden 1915: Na ostrově Bastøy se nachází nechvalně známý nápravný ústav pro dospívající chlapce. Žije v něm skupina vyvrhelů pod vládou sadistického režimu – místo vzdělávání a příprav na nový život za zdmi ústavu ale musí chlapci snášet fyzické i psychické týrání. Zřízenci jsou nemilosrdní a chlapce využívají jako levnou pracovní sílu. Jednoho dne přijíždí na ostrov nový přírůstek, ústavu, sedmnáctiletý chlapec jménem Erling. V sebeobraně nešťastně zabil policistu, a jakmile dosáhne 18 let, bude přeložen do klasické věznice, což mu bezpochyby zničí život. Musí z Bastøy utéct. Poté, co se seznámí s dalšími chovanci a postupem času si najde své místo v jejich středu, musí Erling své rozhodnutí utéct podrobit zkoušce. Nesnesitelná situace donutí Erlinga a ostatní spojit síly. Potají zformují povstání proti personálu ústavu. <

When Bubbles Burst Documentary When Bubbles Burst is the story behind the story: In a globalized economy it becomes increasingly difficult for nations, companies and individuals to protect themselves from today’s extreme financial volatility. The economic “butterfly effect” makes us all equally vulnerable. In this documentary we will travel from Norway out into the world in order to examine the mechanics behind bubbles and crashes, and discuss trends and visions for the future. We will meet Nobel laureates, world-class economists, players in the global economic casino and “the little man”. Together they will give an unflinching account of today’s situation, draw fascinating historical parallels and provide insight needed to better understand the world’s present financial crisis. <

Když to praskne Dokumentární film Když to praskne je příběh v příběhu: V globalizované ekonomii je pro národy, společnosti i jednotlivce čím dál tím těžší chránit se před následky extrémní nestability světových financí. Kvůli ekonomickému „efektu motýlího křídla“ jsme všichni stejně zranitelní. V tomto dokumentu se vydáme na cestu z Norska do světa, abychom prozkoumali mechanismy stojící za bublinami a pády a diskutovali o trendech a vizích do budoucna. Setkáme se s nositeli Nobelovy ceny, předními světovými ekonomy, velkými hráči v globálním ekonomickém kasinu a „malým člověkem.“ Ti dohromady podají pravdivé svědectví o současné situaci, načrtnou fascinující historické paralely a poskytnou potřebný vhled, abychom lépe porozuměli současné světové finanční krizi. <

Polární záře nad Ostravou

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

43


NORD Salmer fra kjøkkenet Den lille døden

44

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

Polární záře nad Ostravou


Philip Øgaard Nord Norway > Norsko, 2009, 78 min. director > režie Rune Denstad Lango DoP > kamera Philip Øgaard screenplay > scénář Erlend Loe cast > hrají Anders Baasmo Christiansen, Marte Aunemo contact > kontakt Aerofilms s. r. o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, tel: +420 224 947 566,

North Following a nervous breakdown, ski athlete Jomar has isolated himself in a lonely existence as the guard of a ski park. When he learns that he might be the father of a child way up north, he sets on a strange and poetic journey through Norway on a snowmobile, with 5 litres of alcohol as sole provisions. On this trip through amazing arctic landscapes, Jomar seems to do everything in his power to avoid reaching his destination. He meets other tender and confused souls, who will all contribute to push Jomar further along his reluctant journey towards the brighter side of life. <

Na sever Po nervovém zhroucení se lyžař Jomar uchyluje do samoty coby hlídač lyžařského areálu. Když se dozví, že někde na severu se narodilo jeho dítě, vydá se na podivnou a poetickou cestu Norskem na sněhové rolbě. S sebou si nevezme jiné zásoby, než 5 litrů alkoholu. Během putování úchvatnou ledovou krajinou se zdá, že Jomar udělá všechno pro to, aby do svého cíle nakonec nedojel. Setkává se s dalšími citlivými a zmatenými dušemi, které přispějí k tomu, aby Jomar i přes zřejmou neochotu a zdráhavost svou pouť dokončil a došel ke světlejšímu zítřku. <

Kitchen Stories During the post-war period, house-and-home experts found out that simply by organizing the kitchens work stations properly, based on factory assembly lines, the financial benefits for a household could be enormous. Or, as a Swedish ad for the new ideal kitchen put it: Instead of a housewife having to walk the equivalent of Sweden-Congo during a year of cooking, she now only needed to walk to northern Italy in order to get food on the table. After thoroughly mapping the Swedish housewives’ behaviour in the kitchen, scientists at the Home Research Institute in Sweden feel ready to venture out beyond their own geographic and gender-based boundaries. In the early 1950s they send 18 observers to the village of Landstad, Norway, with its surplus of bachelors, to study the kitchen routines of single men. <

Povídky z kuchyně Během poválečného období zjistili odborníci, že nové uspořádání kuchyně podle vzoru výrobních linek by mohlo domácnostem ušetřit nemalé prostředky. Nebo, jak se praví v jedné švédské reklamě na ideální kuchyň: „Místo toho, aby hospodyně během roku při vaření nachodila vzdálenost Švédsko – Kongo, stačí jí nyní dojít do severní Itálie.“ Po důkladném zmapování chování švédských žen v domácnostech jsou vědci ze švédského Institutu pro výzkum domácností připraveni překročit geografické a genderové hranice. Na začátku padesátých let tedy institut vysílá osmnáct pozorovatelů do norského městečka Landstad známého díky přebytku svobodných mužů, aby tam studovali kuchyňské návyky starých mládenců. <

The Little Death 12-year-old Julia is on a low-rent weekend cruise with her father. Later that night Julia has her first period and discovers that her father has disappeared. Making her way through the ship´s nightlife Julia bears witness to an adult world she´s never seen before. <

Malá smrt Dvanáctiletá Julia se plaví s otcem na laciné víkendové plavbě. Ještě tu noc přijde Juliina první perioda a ona zjistí, že její otec zmizel. Jak se Julia prodírá palubami noční lodě, objevuje svět dospělých, který nikdy předtím neviděla. <

info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Philip Øgaard Salmer fra kjøkkenet Norway > Norsko, 2002, 92 min. director > režie Bent Hamer DoP > kamera Philip Øgaard screenplay > scénář Bent Hamer, Jörgen Bergmark cast > hrají Joachim Calmeyer, Tomas Norström, Reine Brynolfsson, Bjørn Floberg contact > kontakt Norwegian Film Institute / Film House switchboard P.O.Box 485 Sentrum, N-0105 Oslo, Norway, tel: + 47 22 47 45 00, post@nfi.no, www.nfi.no

Runar Sørheim Den lille døden Norway > Norsko, 2014, 20 min. director > režie Simon Tillaas DoP > kamera Runar Sørheim screenplay > scénář Johan Fasting cast > hrají Mia Rudfloen, Endre Hellestveit, Maria Erwolter, Otto Garli contact > kontakt Lillehammer University College, P.O.Box 952, N-2604 Lillehammer, Norway, tel: +47 61 28 80 00, post@hil.no, www.hil.no

Polární záře nad Ostravou

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

45


Sons of Svalbard Søvnølse Drømmer Vi som ser i mørket

46

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

Polární záře nad Ostravou


Christer Sev Sons of Svalbard Norway > Norsko, 2015, 19 min.

Sons of Svalbard In the documentary we get to know the snowmobile group Sons of Svalbard based in Longyearbyen, Svalbard. Through the members of the group we experience not only the incredible nature of the island, but also the challenges and dangers they face living in one of the northernmost settlements in the world. <

Synové Svalbardu V dokumentu se seznámíme se Syny Svalbardu, partou jezdců na sněžných skútrech z města Longyearbyen na ostrově Svalbard. S členy party objevíme nejen neuvěřitelnou přírodu na ostrově, ale také prožijeme nástrahy a nebezpečí jedné z nejsevernějších obydlených oblastí světa. <

Sleepless Dreams The solitary Thea shuts down all emotions when she looses her dear grandmother to suicide. With her distant sister Elise, she travels to the once beloved summerhouse in the dramatic nature of Norway to pack it up. She tries to escape from the haunting dreams, memories, and fights with her sister, but the grief finally overwhelms her, pushing her to the breaking point. <

Bezesné noci Když babička spáchá sebevraždu, potlačí samotářka Thea všechny své emoce. Se svou vzdálenou sestrou Elise pak jedou na kdysi milovanou chatu v dramatické norské přírodě, aby tam vytřídily věci. Thea se snaží uniknout před děsivými sny, vzpomínkami a hádá se se sestrou, ale smutek ji nakonec ovládne a dotlačí až na pokraj zhroucení. <

We See in the Dark Emma has waited two years for David to get out of prison. Now they´re finally getting a fresh start. Can Emma’s expectations live up to reality and David live up to Emma? <

Co vidíme ve tmě Celé dva roky čekala Emma, než se David vrátí z vězení, aby mohli konečně začít znovu. Dokážou Emmina očekávání obstát v realitě a dokáže David obstát před Emmou? <

director > režie Christer Sev DoP > kamera Christer Sev cast > účinkují Sons of Svalbard contact > kontakt Maren Nordgaard, Producer, Sons of Svalbard, Student, Department of TV-production, Lillehammer University College, tel: +47 959 69 817, nordgard.maren@gmail.com, www.hil.no

Kristoffer Grindheim Søvnølse Drømmer Norway > Norsko, 2014, 27 min. director > režie Hanne Martine Cotton Breivik DoP > kamera Kristoffer Grindheim screenplay > scénář Hanne Martine Cotton Breivik cast > hrají Trine Grønningen, Carina Istre, Bente Børsum, Emilia K. Volden, Bright Skrettingland contact > kontakt Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, Nordic Institue of Stage and Studio, Postboks 9215 Grønland, 0134 Oslo, tel: + 47 22 05 75 50, Frederik.Hestvold@westerdals.no, post@westerdals.no

Åsmund Hasli Vi som ser i mørket Norway > Norsko, 2014, 25 min. director > režie Aurora Langaas Gossé DoP > kamera Åsmund Hasli screenplay > scénář Merethe T. Strandberg cast > hrají Inga Ibsdotter Lilleaas , Benjamin Helstad contact > kontakt Lillehammer University College, P.O.Box 952, N-2604 Lillehammer, Norway, tel: +47 61 28 80 00, post@hil.no, www.hil.no

Polární záře nad Ostravou

Nordic Lights at Ostrava Kamera Oko

47Focus on Sport > Zaostřeno na sport Will Rémon Churchill, FromontCraig Hastings LA Concrete FOLIE ALMAYER Circus Betonový Almayer`s Folly cirkus Concrete Almayerovo Circus šílenství 51 01

Apichatpong Corneliu Porumboiu Weerasethakul Al doilea joc HOTEL Druhý valčík MEKONG 02 (Dinamo : Steaua 1988) The Second Game 51

Steve Jamison Next Goal Wins Další gól rozhodne Next Goal Wins 51

Darius Khondji Zidane, un portrait du 21e siècle Zidane, portrét 21. století Zidane: A 21st Century Portrait 53

> 49


50

Focus on Sport

Zaostřeno na sport next goal wins

Al doilea joc

concrete circus


Will Churchill, Craig Hastings Concrete Circus

Concrete Circus The hottest names in urban sports collaborate with viral filmmakkers and Mike Christie, the director of extreme sport documentary Jump London, to capture unique portraits of the urban sports scene. <

Betonov ý cirkus V tomto projektu se spojil Mike Christie, režisér dokumentárních filmů o extrémních sportech, autoři virálních videí a nejprestižnější osobnosti tzv. městských sportů, aby společně vytvořili jedinečný portrét sportovních kategorií, jako jsou parkur nebo urban run. <

The Second Game Father and son watch a portrayal of an era that with its banality mirrors the background of Ceaușescu’s regime one year before its fall. Dinamo versus Steaua – the army versus the secret police. Domestic plodders against winning diehards. On whose side was Adrian Porumboi, the referee of the match, as a possible instrument of manipulation? Whose side was he to take during the match? Wouldn’t it be better to postpone the derby due to a heavy December snowfall? Two boring halves accompanied by weary interview of the filmmaker and his object of interest are a probe to the referee’s consciousness. The frank confession is filtered by his awareness of recording and feeling of shame when talking to his son. <

Druhý valčík (Dinamo : Steaua 1988) Otec a syn před obrazem doby, která svou banalitou odráží podhoubí Ceausescova režimu rok před pádem. Dinamo a Steaua – armáda versus tajná policie. Domácí dříči proti vítězícím zarputilcům. Na čí straně stál Adrian Porumboiu jako možný nástroj manipulace? Pro koho měl v zápase pískat? Neměl raději derby – utopené ve vytrvalé sněhové bouři prosincového termínu – pro špatné podmínky odvolat? Nezáživná hra na dva poločasy, provázená znaveným rozhovorem filmaře a jeho objektu zájmu, přináší průnik do svědomí soudce, upřímnou zpověď filtruje vědomí záznamu a také ostych před vlastním synem. <

Next Goal Wins American Samoa’s football team is an international laughing stock. Losers who haven’t won a single game for 10 years. Fiery maverick Thomas Rongen flies in from the US to coach them for their World Cup 2014 qualifying matches. What he finds is a shambles. But he also finds a fighting spirit and pride that gives him, and his new team, fresh hope… <

Další gól rozhodne Národní fotbalový tým Americké Samoy je celému světu jen pro smích. Impulzivní Thomas Rongen přilétá až ze Spojených států, aby tým dovedl v roce 2014 do kvalifikace na Světový pohár. Trenér zjišťuje, že hráčům chybí disciplína. Objevuje u nich však bojevného ducha a hrdost, což všechny nabíjí novou nadějí... <

United Kingdom > Velká Británie, 2011, 72 min. director > režie Mike Christie (Stu Thomson, Brett Novak, Claudiu Voicu, Kendy Ty) DoP > kamera Will Churchill, Craig Hastings screenplay > scénář Mike Christie contact > kontakt ChristieHQ , Units 15/16, 7 Wenlock Road, London, N1 7LS, England, tel: +44 020 3189 1180, hello@christiehq.com, www.christiehq.com, mikechristie.com

Corneliu Porumboiu Al doilea joc Romania > Rumunsko, 2014, 97 min. director > režie Corneliu Porumboiu DoP > kamera Corneliu Porumboiu screenplay > scénář Corneliu Porumboiu cast > hrají Adrian Porumboiu, Corneliu Porumboiu contact > kontakt Cinema Glok, Kamera Oko s. r. o., Rabyňská 746/1, 142 00 Praha, Czech Republic, Adéla Mrázová, distribuce@filmfestivalostrava.com, www.kameraoko.com

Steve Jamison Next Goal Wins United Kingdom > Velká Británie, 2014, 97 min. director > režie Mike Brett, Steve Jamison DoP > kamera Steve Jamison cast > účinkují Thomas Rongen, Jaiyah Saelua, Nicky Salapu, Gene Ne’emia, Larry Mana’o, Rawlston Masaniai, Charles Uhrle contact > kontakt K5 Media Group GmbH, Konradinstrasse 5, 81543 München, tel: +49 893 750 559 0, info@k5mediagroup.com, www.k5international.com

Zaostřeno na sport

Focus on Sport

51


Zidane, un portrait du 21e siècle

52

Focus on Sport

Zaostřeno na sport


Darius Khondji Zidane, un portrait du 21e siècle France, Iceland > Francie, Island, 2006, 90 min. director > režie Douglas Gordon, Philippe Parreno DoP > kamera Darius Khondji cast > účinkují Zinédine Zidane, David Beckham contact > kontakt Anna Lena Films, 10 rue SainteAnastase, 75003 Paris, France, tel: +33 1 49 96 62 66,

Zidane: A 21st Century Portrait Zidane: A 21st Century Portrait, is a portrait on film of Zinédine Zidane, one of the greatest players in the history of soccer. In this film, the viewers are plunged into all facets of the universe, the psychology and the body of an athlete in action - an incomparable and breath-taking experience. This film was shot using state of the art technology in real time with 17 synchronized cameras in Santiago Bernabeu stadium in Madrid on April 23, 2005 during the Spanish Liga championship game between Real Madrid and VillaReal. Scottish post-rock band Mogwai provided the soundtrack to the film. <

Zidane, portrét 21. století Portrét jedné z největších osobností historie fotbalu Zinédina Zidana umožňuje divákovi ponořit se do světa, psychologie i těla portovce přímo v akci. Jde o jedinečný a dechberoucí zážitek. Film byl natáčen 23. dubna 2005 na stadionu v Madridu během španělského šampionátu v reálném čase na sedmnáct kamer současně. Hudbu k filmu složila skotská postrocková kapela Mogwai. <

one@annalenafilms.com, www.annalenafilms.com

Zaostřeno na sport

Focus on Sport

53Profile Debie – Noé > Profil Debie – Noé Benoît Debie Love 56

Benoît Debie Soudain le vide Vejdi do prázdna Enter the void 57

> 55


Benoît Debie Love

France > Francie, 2015, 130 min

contact > kontakt Aerofilms s. r. o.,

director > režie Gaspar Noé

Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, Czech

DoP > kamera Benoît Debie

Republic, tel: +420 224 947 566, info@

screenplay > scénář Gaspar Noé

aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

cast > hrají Aomi Muyock, Klara Kristin, Juan Saavedra, Gaspar Noé a další / and others

love Love is beyond good and evil. Love is a genetic need. Love is a changed state of mind. Love is a drug. Love is a mental illness. Love is a power game. Love transcends the human self. Love is a blinding light. Love is sperm, fluids and tears. Love is an exciting sexual melodrama about a boy and a girl, and another girl. „The provocative genius of Gaspar Noé plus the eternal theme of love and explicitly portrayed sexual scenes equals a very explosive material. That was obvious in the very beginning when

project LOVE was announced. What we didn’t expect was the sensitivity Gaspar Noé showed in his approach to the film. Those who expected rough scenes will be surprised by the extent of tenderness, melancholy and also self-irony and humour. Long and explicit sexual scenes defy the usual rules saying that sex in films is not pictured in full or is vulgar. Neither of these two applies here and this study of a relationship will remind the audiences that to love is most fulfilling but also most destructive.” <

LOVE Láska stojí mimo dobro a zlo. Láska je genetická potřeba. Láska je změněný stav vědomí. Láska je tvrdá droga. Láska je duševní choroba. Láska je mocenská hra. Láska přesahuje lidské já. Láska je oslepující světlo. Láska je sperma, tekutiny a slzy. Láska je vzrušující sexuální melodrama o chlapci, dívce a další dívce. „Génius a provokatér Gaspar Noé, plus věčné téma lásky a explicitně ztvárněné sexuální scény, rovná se výbušný materiál. To bylo zřejmé už od oznámení projektu LOVE. Ne-

tušili jsme ale, jak citlivým způsobem Noé ke snímku přistoupí. Kdo by čekal drsné scény, bude překvapen mírou něhy, melancholie, ale i sebeironie a humoru. Dlouhé, otevřeně zobrazené sexuální pasáže boří obvyklé pravidlo, že sex ve filmu buď není pořádně vidět, nebo působí vulgárně. Tady neplatí ani jedno a tahle studie vývoje jednoho vztahu divákům připomene, že milovat je nejvíc naplňující, ale i nejvíc zničující. <

56

Profile Debie – Noé


Benoît Debie Soudain le vide

France, Germany, Italy > Francie,

contact > kontakt Film Distribution

Německo, Itálie, 2009, 140 min

Artcam, s. r. o., Rašínovo nábřeží

director > režie Gaspar Noé

42/6, 128 00 Praha 2, Czech

DoP > kamera Benoît Debie

Republic, tel: +420 221 411 619,

screenplay > scénář Gaspar Noé

artcam@artcam.cz, www.artcam.cz

cast > hrají Nathaniel Brown, Paz de la Huerta a další / and others

Enter the Void Oscar and Linda are separated after a tragic car accident of their parents. They meet again in Tokyo – a busy, mysterious and dangerous city for two young people. Oscar is a drug dealer and Linda works in a striptease bar. They make a promise that they well never leave each other again under any circumstances. One night, during a police raid, Oscar is killed. But the promise he made doesn’t let him leave this world. His spirit roams through Tokyo and reality starts to lose its form. The Vejdi do prázdna Po tragické smrti rodičů při autonehodě jsou jejich děti Oskar a Linda rozděleni. Znovu se setkávají až v Tokiu – v rušném, tajemném a pro dva mladé lidi nebezpečném městě. Oskar pracuje jako drogový dealer, Linda ve striptýzovém baru. Oba si slíbí, že už se za žádných okolností nikdy neopustí. Jedné noci je Oskar při policejní šťáře zastřelen. Ale slib, který si dali, mu nedovolí opustit tento svět. Jeho duch bloudí nočním Tokiem a realita ztrácí pevné obrysy. Přítomnost se

present gets mixed with the past and the future creating a visually fascinating and yet horrifying cocktail. A captivating film from the night clubs of Tokyo about life, death and love. Director Gaspar Noé shifts the boundaries of film in his Enter the Void which offers an unusually strong experience. <

začíná míchat s minulostí i budoucností ve vizuálně úchvatný a přitom děsivý koktejl. Podmanivý film z prostředí tokijských nočních klubů, který vypráví o životě, o smrti a o lásce. Režisér Gaspar Noé v tomto snímku posouvá hranice filmu a nabízí divákům nevšedně silný zážitek. <

Profile Debie – Noé

57Cinematographers Days Ostrava > Kameramanské Dny Ostrava Marek Jícha Kamenný most – režisérská verze The Stone Bridge – director’s cut 61

Walter Lassally The Loneliness of the Long Distance Runner Osamělost přespolního běžce 61

Jan Hojtaš Na plovárně s Walterem Lassallym At the Swimming Bath with Walter Lassally (talk show) 61

Aleš Hart Raluca 63

Kristin Glover, Sabeena Gadihoke, Divya Pande, Hilda Mercado a další / and others Women behind the Camera Ženy za kamerou 63

> 59


60

Cinematographers Days Ostrava

Kameramanské Dny Ostrava Nymphomaniac Vol. II

The Loneliness of the Long Distance Runner

Kamenný most – režisérská verze


Marek Jícha Kamenný most – režisérská verze Czech Republic > Česká republika, 2015, 90 min. director > režie Tomáš Vorel DoP > kamera Marek Jícha screenplay > scénář Jaroslav Dušek, Tomáš Vorel cast > hrají Tomáš Hanák, Romana Sittová, Milena Dvorská, Bořík Procházka, Hana Tallerová, Jan Slovák a další / and others contact > kontakt Vorel Film s. r. o., vorelfilm@gmail.com

Walter Lassally The Loneliness of the Long Distance Runner United Kingdom > Velká Británie, 1962, 103 min. director > režie Tony Richardson DoP > kamera Walter Lassally screenplay > scénář Alan Sillitoe cast > hrají Tom Courtenay, Michael Redgrave, Topsy Jane contact > kontakt Park Circus Limited, 1 Park Terrace, Glasgow G3 6BY, United Kingdom, tel: +44 (0) 141 332 2175, info@parkcircus.com, www.parkcircus.com

Jan Hojtaš Na plovárně s Walterem Lassallym

The Stone Bridge – director’s cut The Stone Bridge was filmed at the end of the 1990’s on the Charles Bridge. It can be called a live-action documentary of its time. An authentic report from the post-velvet revolution era when each one of us was looking for his place in the sun and fought for survival. The filmmakers were crushed by the pressure of commerce and American blockbusters. It was the first serious role for Tomáš Hanák who could prove that he is not only a theatre joker and impersonator. The monumental cinematography by Marek Jícha captured the magical corners of the Prague Lesser Town that in the meantime succumbed to striking facades, commercials and logos. The distribution of the film was rather unsuccessful. It was probably too incomprehensible, heavy and depressive and the audiences and critics didn’t understand it. This all led us to a decision to create a new, much more comprehensible and lively version of the film. Tomáš Vorel, director <

K amenn ý most – režisérsk á verze Kamenný most byl natočen koncem devadesátých let na Karlově mostě. Dá se říci, že to takový hraný dokument své doby. Autentická zpráva z doby post-sametové, kdy každý z nás hledal místo na slunci a bojoval o přežití. Filmaři byli vrženi na pospas komerčnímu tlaku reklam a amerických velkofilmů. Byla to první seriózní role Tomáše Hanáka, aby ukázal, že není pouze sklepácký vtipálek a karikaturista. Monumentální kamera Marka Jíchy zachytila magická zákoutí Malé Strany, která mezitím podlehla křiklavým fasádám, reklamám a logům. Distribuce filmu se příliš nezdařila. Byl asi příliš nesrozumitelný, těžký a depresivní, diváci ani kritici nechápali, o čem vlastně je... To vše nás dovedlo k rozhodnutí, že vytvoříme novou, srozumitelnější a svižnější verzi filmu. Tomáš Vorel, režisér <

The Loneliness of the Long Distance Runner The work of the young angry man Alan Sillitoe has appealed to the founders of the newly formed movement Free Cinema not once, but twice. Director Karel Reisz filmed his novel Saturday Night and Sunday Morning and later, an adaptation of The Loneliness of the Long Distance Runner was filmed. Its main hero, a teenager Colin Smith gets sentenced for a robbery and put into a borstal. Luckily, the director of the borstal sees sport as the best correctional method and when he finds out that Colin is a talented runner, he allows him to train in good conditions. Colin’s life story is revealed through retrospectives during a cross-country. Although the boy is a clear favourite of the race, he rebels and lets another runner win. Richardson deliberately chooses a documentary style to capture the story and is heavily supported by the Free Cinema movement leading cinematographer Walter Lassally and a number of unknown actors. <

Osamělost přespolního běž– ce Tvorba mladého rozhněvaného muže Alana Sillitoea oslovila tvůrce nově se formujícího hnutí Free cinema hned dvakrát. V režii Karla Reisze vznikla nejprve adaptace románu V sobotu večer, v neděli ráno a posléze Osamělost přespolního běžce. Hlavní hrdina dospívající mladík Colin Smith se za krádež dostane do nápravného zařízení, jehož ředitel pokládá za nejlepší výchovný prostředek sport. Když zjistí, že je Colin nadaný běžec, umožní mu dobré podmínky k tréninku. Colinův životní příběh se objasňuje v retrospektivách během závodu v přespolním běhu a postupně se dozvídáme o jeho rodinném zázemí. Přestože je mladík jasným favoritem závodu, vzbouří se a nechá vyhrát jiného běžce. Richardson záměrně volí dokumentární styl zachycení příběhu, k čemuž také značně napomohl dvorní kameraman hnutí Free cinema Walter Lassally, stejně jako celá řada nových neokoukaných hereckých tváří. <

At the Swimming Bath with Walter Lassally (talk show) Marek Eben’s interview with the Germanborn British cinematographer, winner of the Academy Award and a number of other prizes, was shot during the visit of Walter Lassally in Czech Republic on the occasion of the Cinematographers Days Prague 2015. <

Na plovárně s Walerem Lassallym Rozhovor Marka Ebena s britským kameramanem německého původu, držitelem Oscara a řady dalších cen, který proběhl v rámci návštěvy Waltera Lassallyho v České republice u příležitosti Kameramanských dní Praha 2015. <

Czech Republic > Česká republika, 2015, 27 min. director > režie Jan Hojtaš DoP > kamera Jan Hojtaš cast > účinkují Marek Eben, Walter Lassally contact > kontakt Česká televize – Telexport, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Czech Republic, tel: +420 261 137 047, telexport@ceskatelevize.cz, www.ceskatelevize.cz

Kameramanské Dny Ostrava

Cinematographers Days Ostrava

61


Raluca women behind the camera

62

Cinematographers Days Ostrava

KameramanskĂŠ Dny Ostrava


Aleš Hart raluca Czech Republic > Česká republika, 2014, 80 min. director > režie Zdeněk Viktora DoP > kamera Aleš Hart screenplay >scénář Zdeněk Viktora cast > hrají Jan Dolanský, David Novotný, Helena Dvořáková, Malvína Pachlová, Stanislav Majer contact > kontakt A-company Czech s. r. o., Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 PRAHA 5, Czech

Raluca The movie Raluca received the Czech Cinematographers Association Prize for the best cinematography in 2014. There are things that an ex-cop does not want to remember, but he is remembered of them by others. He works as a private eye, he sleeps with his secretary, he tracks people for money. Until the seductive Raluca gets into his life and turns his head 360. Is it an accident, fate or did some set a trap? Because things that he wouldn’t even dream of start happening. They include sex, murder, a great revelation and a harsh reminder of his damned past... <

Raluca Snímek Raluca získal Cenu Asociace českých kameramanů za rok 2014. Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat, ale připomenou mu je jiní. Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou, sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca a otočí mu ho o 360 stupňů. Je to náhoda, osud, nebo na něj někdo nastražil past? Začnou se totiž dít věci, které by ho ani ve snu nenapadly. Jde v nich o sex, o vraždu, o velké odhalení, drsné připomenutí té proklaté minulosti... <

Women behind the Camera This global documentary, based on Alexis Krasilovsky’s book of the same name, explores the lives of camerawomen in Hollywood and Bollywood, Afghanistan, Australia, Canada, China, England, France, Germany, India, Iran, Japan, Mexico, Russia, Senegal, the U.S. and other countries in a way never seen before. For the past six years, the filmmakers have followed the lives of over fifty camerawomen, from video journalists risking their lives in war zones, to feature DP’s, shooting buddieswith-guns escaping in slow motion from total destruction on commercial sets. From secret films by camerawomen of the Taliban beating Afghani women, through historic footage by China’s first camerawomen of Mao’s travels through the Chinese countryside to the glowing young Senegalese camerawoman willing to climb onto a man’s shoulders— literally— to get her subject, Professor Krasilovsky shows us a world of beauty, courage and technical skill. <

Ženy za kamerou Tento globální dokument podle stejnojmenné knihy Alexis Krasilovské zkoumá doposud nepoznané životy kameramanek v Hollywoodu a Bollywoodu, Afghánistánu, Austrálii, Kanadě, Číně, Anglii, Francii, Německu, Indii, Íránu, Japonsku, Mexiku, Rusku, Senegalu, USA a dalších zemích. Během posledních šesti let sledoval filmový štáb životy více než padesáti kameramanek od novinářek riskujících život ve válečných oblastech až po kameramanky celovečerních filmů točící akční hrdiny unikající ve slowmotion před vybuchujícími domy na placech komerčních snímků. Od tajných filmů zobrazujících bití afghánských žen příslušníky Talibanu přes historické záběry Maových cest po čínském venkově od první čínské kameramanky až po vášnivou mladou senegalskou kameramanku, která je pro dobrý záběr doslova ochotná vylézt muži na ramena; profesorka Krasilovská nám ukazuje svět plný krásy, odvahy a technické zručnosti. <

Republic, tel: +420 257 315 540, info@a-company.cz, www.a-company.cz

Kristin Glover, Sabeena Gadihoke, Divya Pande, Hilda Mercado Women behind the Camera USA, 2007, 90 min. director > režie Alexis Krasilovsky screenplay > scénář Alexis Krasilovsky cast > účinkují Shakiba Adill, Marie Ayub, Jan Kenny, Astrid Heubrandtner, Giselle Chamma contact > kontakt Alexis Krasilovsky, Rafael Film, LLC, 1607 Landa Street, Los Angeles, CA 90026 USA, alexiskras@aol.com

Kameramanské Dny Ostrava

Cinematographers Days Ostrava

63A Tribute to Jiří Maxa > Pocta Jiřímu Maxovi Vladimír Novotný Jak utopit doktora mráčka How to Drown Dr. Mracek, the Lawyer 67

Jiří Maxa Lucerna 3D 67

Jiří Maxa holka Ferrari Dino The Ferrari Dino Girl 67

> 65


66

A Tribute to Jiří Maxa

Pocta Jiřímu Maxovi Holka Ferrari Dino

Lucerna

Jak utopit doktora mráčka


Vladimír Novotný Jak utopit doktora Mráčka Czechoslovakia > Československo, 1974, 96 min. director > režie Václav Vorlíček DoP > kamera Vladimír Novotný screenplay > scénář Petr Markov, Miloš Macourek, Václav Vorlíček cast > hrají Libuše Šafránková, Jaromír Hanzlík,

How to Drown Dr. Mr acek, the Law yer A legendary comedy about the last of the Czech water sprites and an unyielding housing administrative clerk. The water sprites need wet premises for survival but the situation is soon to change as one of them receives a new dry flat as a reward. But the sprites decide to avert the situation by (not)liquidating Dr. Mráček, the lawyer. A number of special effects was created by the DoP Vladimír Novotný who managed to create interesting effects without further processing and postproduction. It is also the first film that Jiří Maxa, whom we honour in our Tribute to Jiří Maxa, worked on. <

Jak utopit doktor a Mr áčka aneb Konec vodníků v Čechách Dnes již legendární filmová komedie o posledních českých vodnících a neoblomném bytovém referentovi. Vodníci potřebují ke svému zdárnému přežití vlhké prostory, ovšem to se má změnit poté, co je jeden z vodníků oceněn za obětavost tím, že jim je předělen nový suchý byt. A ke všem mají ten předchozí dům zbourat. Ovšem tomu se vodníci rozhodnou zabránit i za cenu (ne)likvidace bytového referenta Dr. Mráčka. Řadu filmových triků má na svědomí kameraman Vladimír Novotný, který dokázal vytvářet zajímavé záběry bez dalšího trikového zpracování. Rovněž je to snímek, na kterém poprvé participoval kameraman Jiří Maxa, jemuž na tomto festivalu věnujeme Poctu. <

Lucerna 3D Throughout the world, there are cinema venues with a power to enthral. Not only because they were built by inspired architects, because they are splendidly decorated, or because they conceal forgotten treasures, but also because their stories are unique and almost novel-like. “Mythical Cinemas” series is a showcase of the greatest cinema palaces in the world. One of them The Lucerna was built in the heart of new Prague by Václav Havel, the grand-father of the playwright and Czech President of the same name. Located in the city centre, it is the apotheosis of this Art which had been dubbed “Nouveau”. Václav Havel wanted his cinema to embody the Czech spirit and pride. Not only did he have his cinema built to fit the aesthetic principles of his day, he also had the right films made to suit his venue. The Prague Lucerna, as told by Tereza Brdečková and filmed by Joël Farges. <

Lucerna 3D Po celém světě jsou kina, která mají moc okouzlit. Nejen díky tomu, že je postavili výjimeční architekti, mají dechberoucí výzdobu či skrývají skryté poklady, ale také díky tomu, že jejich příběhy jsou jedinečné a vydaly by na celé romány. Kolekce dokumentů Mythical Cinemas představuje slavné kinopaláce světa. Jedním z nich je Lucerna, kterou přímo v srdci Prahy nechal vystavět Václav Havel, dědeček a jmenovec dramatika a českého prezidenta Václava Havla. Kino Lucerna v centru Prahy je přímo ztělesněním secese. Václav Havel chtěl, aby jeho kino představovalo českého ducha a pýchu. Nejen, že nechal kino postavit v souladu s estetikou tehdejší doby, nechal pro něj také natáčet správné filmy. Pražská Lucerna v podání Terezy Brdečkové a Joëla Fargese. <

The Ferrari Dino Girl Director Jan Němec´s new film is the third in a loosely connected series of autobiographical stories. It´s nighttime in Prague, August 21st 1968 – Soviet troops and tanks are occupying the city – random attacks, soldiers shooting, bodies lying dead on the sidewalk. With an impromptu crew, the director (Karel Roden) captures some unique evidence, a 16 minutes long documentary, material which is, however, worthless in occupied Prague – It has to be shown to the rest of the world. So, while, for propaganda purposes, the Soviets are concocting false reports of heartfelt receptions and military resistance, the director sets off on a risky trip across the closed Czech-Austrian border to Vienna. He is accompanied on this journey by the Italian Enrique and his Czech lover, Jana, the most beautiful woman in Prague. The Ferrari Dino Girl. <

Holka Ferrari Dino Film režiséra Jana Němce, třetí ve volné řadě jeho autobiografických příběhů. Praha, noc na 21. srpna 1968: sovětské tanky obsazují město; boj o rozhlas, náhodní chodci, střílející vojáci, mrtví na chodníku. Režisér, kterého hraje Karel Roden, pořizuje s improvizovaným štábem jedinečné svědectví, 16minutový dokument, materiál je však v okupované Praze bezcenný – je třeba ukázat jej světu. A tak zatímco Sověti připravují umělé propagandistické zprávy o vřelých přijetích i vojenském odporu, režisér se vydává na riskantní cestu přes uzavřené hranice do Vídně. Doprovázejí jej dva přátelé: Ital Enrico a Češka Jana, Enricova milenka. Nejkrásnější dívka Prahy. Holka Ferrari Dino. <

František Filipovský, Miloš Kopecký, Vladimír Menšík, Zdeněk Řehoř, Stella Zázvorková contact > kontakt NFA, Národní filmový archiv, Národní třída 28, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Jiří Maxa Lucerna 3D France, Czech Republic > Francie, Česká republika, 2015, 52 min. director > režie Joël Farges DoP > kamera Jiří Maxa voiceover > provází Tereza Brdečková contact > kontakt Kolam Productions, 19, rue de Saintonge, 75003 Paris, France, tel: +33 (0)6 1459 7082, olga@kolam.fr, www.kolam.fr

Jiří Maxa holka ferrari dino Czech Republic > Česká republika, 2009, 68 min. director > režie Jan Němec DoP > kamera Jiří Maxa screenplay > scénář Jan Němec cast > hrají Karel Roden, Jan Budař, Tammy Sundquist, Jan Němec contact > kontakt Jan Němec – Film, Národní 34, 11000 Praha 1, Czech Republic, tel: +420 222 715 099, jnf@volny.cz

Pocta Jiřímu Maxovi

A Tribute to Jiří Maxa

67Works in Progress Tomáš Nováček, Jan Gebert Kamera–Akce– Broumov Camera–Action–Broumov 71

Aleš Hart Miss Hanoi 71

Lukáš Milota Objaw y Příznaky Symptoms 71

Viktor Smutný Rino 73

Jiří Maxa Vlk z Královských Vinohrad The Wolf of Royal Vineyard Street 73

> 69


70

Works in Progress OBJAWY

MISS HANOI

Kamera–Akce–Broumov


Tomáš Nováček, Jan Gebert Kamera–Akce– Broumov Czech Republic > Česká republika, 2015 26 min. director > režie Ondřej Provazník DoP > kamera Tomáš Nováček, Jan Gebert screenplay >scénář Ondřej Provazník cast > účinkuje Lenka Wimmerová a další / and others contact > kontakt Česká televize – Telexport, Kavčí hory, 140 70 Praha 4. Czech Republic, tel: +420 261 137 047, telexport@ceskatelevize.cz, www.ceskatelevize.cz, Nadace Vodafone Česká republika

Aleš Hart MISS HANOI Czech Republic, Slovakia > Česká republika, Slovensko director > režie Zdeněk Viktora DoP > kamera Aleš Hart screenplay > scénář Zdeněk Viktora cast > hrají David Novotný, Ha Thanh Špetlíková contact > kontakt Screenplay By, s. r. o., V mezihoří 1212/17, 180 00 Praha 8 – Libeň, tel: +420 604 915 363, screenplayby@hotmail.com, www.facebook.com/FilmRaluca

Lukáš Milota OBJAW Y Czech Republic, Poland > Česká republika, Polsko director > režie Tomasz Wiński DoP > kamera Lukáš Milota screenplay > scénář Tomasz Wiński, Tamara Pomoriški cast > hrají Maciej Marczewski, Agniezska Grochowska, Piotr Glowacki contact > kontakt Sugar Division, Dejvická 44, 160 00 Praha 6, Czech Republic, tel: +420 724 148 114, veronika@sugardivision.com, www.sugardivision.com

Camera–action–broumov Award winning TV director Lenka Wimmerová (Insomnia/Nespavost, Private Traps/ Soukromé pasti, TV series Therapy/Terapie) decides to interrupt her at first sight successful career, move out of Prague and start a new life in the countryside – in a forgotten corner of the Czech Republic near Broumov. Perhaps she was exhausted from living in the city, perhaps it was her unfulfilled ambitions as a director or the stereotype of her work in television or perhaps the reasons for her radical decision are much deeper and personal. The next year of Lenka’s life will in any case be a trial. Twelve months working for a local notfor-profit organisation are to prove whether her image of herself in a different place and a different job is a real chance how to change her life or only a romantic mistake and escape from reality. <

Kamera–Akce–Broumov Oceňovaná režisérka televizních filmů Lenka Wimmerová (Nespavost, Soukromé pasti, seriál Terapie) se rozhodne přerušit svou na první pohled úspěšnou kariéru, odstěhovat se z Prahy a začít nový život na venkově – v zapomenutém koutě České republiky v Broumovském výběžku. Možná je za jejím radikálním rozhodnutím únava ze života ve velkoměstě, možná nenaplněné režijní ambice, nebo rutina televizní práce, možná jsou důvody ještě hlubší a osobnější. Pro Lenku je každopádně následující rok životem tak trochu na zkoušku. Dvanáct měsíců, které stráví prací pro místní neziskovou organizaci, mají prokázat, zda její představa o sobě samé na jiném místě a v jiném povolání je reálnou šancí, jak změnit život, nebo jen romantickým omylem a únikem před realitou. <

Miss Hanoi Four years ago, a fourteen-year-old Vietnamese girl called Eva Tranová was murdered in a small border town with a large Vietnamese community. She was murdered by her classmates Jan Polanský (14) and Milan Horváth (14). They were placed in a borstal as minors and released when they turned 18. Our story starts right after their release. One of them was found dead. The other one is on the run. The case is assigned to experienced detective Lieutenant Kapr from the district criminal police. Kapr sets out to the town where he begins to cooperate with a local police officer of Vietnamese origin – an intelligent and ambitious girl called Anh. She has to face the fact that neither the locals nor her family could accept that a Vietnamese girl can be a police officer. <

Miss Hanoi V malém příhraničním městě, kde je silná vie­ tnamská komunita byla před čtyřmi lety zavražděna vietnamská holčička Eva Tranová (14). Vrahy byli její spolužáci Jan Polanský (14) a Milan Horváth (14). Jako nezletilí byli vrazi umístěni do výchovného ústavu, odkud je po dovršení 18 let věku pustili. Právě po jejich propuštění začíná náš příběh. Jeden z nich byl totiž nalezen mrtvý. Druhý je na útěku. Do města přijíždí z okresní kriminálky zkušený vyšetřovatel poručík Kapr, který dostal případ na starost. K ruce dostane místní policistku vietnamského původu Anh, inteligentní a ambiciózní dívku, která musí čelit tomu, že nejen místní ale ani její rodina nikdy nepřijali fakt, že Vietnamka může dělat policajtku. <

Symptoms Krištof, director of a commercial radio station, goes through a marriage crisis. He calls his friend Jakub and wants to hang out in the city. Jakub teaches creative writing and has played his part in the breakdown of Krištof ’s marriage so he is in no position to console his friend. Despite that, they both go to paint the town of Warsaw red and end up out of town in the villa of Krištof ’s unfulfilled love Veronika. There a bitter confrontation between the two friends arises. They both blame themselves for inner betrayal and try to convince each other that their life choice betrayed their ideals. They meet again after few months. Krištof tells Jakub that his wife is pregnant again. Jakub seems to be happy about it – the crisis is over. < .

Příznaky Krištof, ředitel komerční rozhlasové stanice, prochází manželskou krizí. Volá Jakubovi, aby spolu šli do města. Jakub je učitelem tvůrčího psaní, a tak trochu se zasloužil o rozpad Krištofova manželství, takže není v takové pozici, aby podporoval kamaráda. Přesto oba vyrazí na noční tah po varšavských barech a klubech, který skončí na party mimo město ve vile Krištofovy nenaplněné lásky, Veroniky. Tam dojde k hořké roztržce mezi oběma kamarády. Vzájemně si vyčítají zradu a snaží se přesvědčit jeden druhého, že životními volbami zradili své ideály. Znovu se sejdou až po několika měsících. Krištof se Jakubovi svěří, že jeho manželka je zase těhotná. Jakub se tváří že má s toho radost. Manželská krize je zažehnaná. <

Works in Progress

71


72

Works in Progress Vlk z Královských Vinohrad

RINO


Viktor Smutný RINO Czech Republic > Česká republika director > režie Jakub Wagner DoP > kamera Viktor Smutný screenplay > scénář Vladimír Ševela, Jakub Wagner contact > kontakt Screenfabric s. r. o., José Martího 237/13, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, Richard Malatinský, www.screenfabric.cz

Jiří Maxa Vlk z Královských Vinohrad Czech Republic, France, Slovakia > Česká republika, Francie, Slovensko director > režie Jan Němec DoP > kamera Jiří Maxa screenplay > scénář Jan Němec cast > hrají Jiří Mádl, Tomáš Klein contact > kontakt MasterFilm, s. r. o., Bubenská 1, Praha 6, 169 00, Czech Republic, tel: +420 602 630 466, tomas@masterfilm.cz, www.masterfilm.cz

Rino A documentary about the life, actions, thoughts and beliefs of the most famous Czechoslovak spy Karel Köcher uses his fate to portray not only the life of a spy during the Cold War but also secret services in general. The film examines the places connected to Köcher’s life moving from studies at the Faculty of Mathematics and Physics and the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, through his secret service training, deployment, life in the US and work for CIA/KGB to his capture, life sentence, prisoner exchange and return to Europe. Portrait of an eighty-year-old man transformed by his long career in the secret service which also changed his private life, his mind and his soul. <

Rino Dokumentární film o osudech, činech, myšlenkách a názorech nejznámějšího československého špiona Karla Köchera nahlíží skrze jeho osud nejen na život špiona za studené války, ale také na tajné služby jako takové. Film prochází místy, které se váží ke Köcherovu životu, od studia na pražském MATFYZu a FAMU přes výcvik v rozvědce, vysazení, život v USA a práci pro CIA/KGB až po jeho zadržení, odsouzení k doživotí, výměnu a návrat do Evropy. Portrét osmdesátiletého člověka, kterého proměnila dlouholetá práce pro tajné služby, ovlivnila jeho soukromý život, myšlení i duši. <

The Wolf of Royal Vineyard Street A story of a man always overstepping the bounds of good manners. He is a filmmaker and that enables him to influence the fates of his country. In the fatal year of 1968, there were three Czech films competing at Cannes film festival. Their anticipated victory was defeated by pseudo-revolution of French filmmakers. Invasion of ’68, fall from glory and success, forced exile. Unfortunate searching for love in America, the country where good address and bank account matter above all. Finally, the filmmaker returns to his homeland to his beloved filmmaking. “Wolf, a savage, tricky and uncontrollable creature. Wolf in sheep’s clothing and the other way around. You’ll see the crime scenes, the authentic dialogues, author’s comment, archive materials both genuine and fake. Everything in the film had really happened. Or maybe it might be little blown up.” Jan Němec, director <

Vlk z Královských Vinohrad Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování. Je to filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka. V osudovém roce ’68 měli Češi v Cannes v hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství však bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy a úspěchu a nucený exil. Marné hledání lásky v USA. V zemi, kde správná adresa a výše bankovního konta je nade vše. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i filmař, který se jako Švanda dudák vrací domů, do rodné Prahy k milovanému filmu. „Film má v názvu Vlka, tvora divokého, lstivého, neovladatelného. Vlk v rouše beránčím, a naopak. Uvidíte místa činu, autentický dialog, autorský komentář, archivy pravé i falsifikáty. To, co bude ve filmu, se skutečně stalo a JJ to prožil. I když, pravda, občas to trochu nafouknul.“ Jan Němec, režisér <

Works in Progress

73OKO Shorts 2009 — 2014 A showcase of selected short films presents a representative selection from the history of the Short Films Competition of Ostrava Kamera Oko. <

Kolekce vybraných krátkých filmů představuje reprezenta­ tivní průřez krátkometrážní soutěží Ostrava Kamera Oko od jejího vzniku. <

contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, Česká republika, tel: +420 234 244 311, fax: +420 234 244 363, famu@famu.cz, www.famu.cz

75


76

OKO Short


Marek Dvořák Retriever

2014

2014

At the Jiznak Estate

Czech Republic > Česká republika, 2014, 22 min.

Czech Republic > Česká republika, 2014, 7 min.

director > režisér Tomáš Klein, Tomáš Merta

director > režisér Jan Vondráček

DoP > kamera Marek Dvořák

Ondřej Hudeček Years

Philip Matoušek Na Jižňáku DoP > kamera Philip Matoušek

2013

Czech Republic > Česká republika, 2012, 4 min. director > režie Ondřej Hudeček

Yvona Teysslerová Poslední skupenství

2012

The Final State of Matter

DoP > kamera Ondřej Hudeček

Czech Republic > Česká republika, 2012, 5 min. director > režie Yvona Teysslerová DoP > kamera Yvona Teysslerová

Lukáš Milota Cesta

2011

The Way

Czech Republic > Česká republika, 2011, 9 min

director > režie Lukáš Milota

director > režie Jan Hofman

DoP > kamera Lukáš Milota

DoP > kamera Františka Chlumská

2010

I’m the Absolute Will

Vidu Gunaratna 3 sirky ozáří noc

2010

3 Matches to Illuminate the Night

Czech Republic > Česká republika, 2009, 8 min

Czech Republic > Česká republika, 2010, 33 min

director > režie Radek Tůma

director > režie Jakub Šmíd

DoP > kamera Dalibor Fencl

DoP > kamera Vidu Gunaratna

Adam Stretti Děti sledující noční vlaky

2011

The Hotel

Czech Republic > Česká republika, 2011, 5 min.

Dalibor Fencl Jsem absolutní vůle

Františka Chlumská Hotel

2009

Children Watching Night Trains

Czech Republic > Česká republika, 2009, 20 min. director > režie Michal Hogenauer DoP > kamera Adam Stretti

OKO Short

7718. Festival Francouzského Filmu Festival du Film Français

18 — 25 11 2015 Praha

19 — 25 11 2015 Brno České Budějovice Ostrava

23 — 29 11 2015 Hradec Králové

Deník komorné Journal d’une femme de chambre Benoît Jacquot


Jameson CineFest

12th Miskolc International Film Festival

THE FILM FESTIVAL OF HUNGARY.

11-20 SEPTEMBER, 2015 www.cinefest.hu www.fb.com/cinefestmiskolc M A G YA R M É D I A MECENATÚR A


X16. FESTIVAL OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FILM

20.04. –26.04.2016 WIESBADEN


norská kinematografie zblízka současný skandinávský film

Číslo 77 je k dostání ve festivalovém obchodě nebo na http://cinepur.cz/shop.php zde si můžete i přeplatit Cinepur nebo doplnit chybějící čísla. akce!, mimo kino, filmové mládí 2015 vyšlo a kam směřuje filmová kritika? roční předplatné 6 čísel/460 kč a časopis přímo do vaší schránky.

Cinepur, časopis pro ty, kteří chtějí vidět film jinak.A Ty s nĂ­m!

www kinecko com

predplatnĂŠ na kinecko@kinecko.com


JEDINEČNÉ ZÁŽITKY PRO VAŠE OKO DOLNÍ VÍTKOVICE | OSTRAVA Bolt Tower

Svět Techniky

Hlubina

Landek park www.dolnivitkovice.cz | tel.: 724 955 121 • www.landekpark.cz | tel.: 602 532 414 | www.stcostrava.cz | tel.: 595 955 740

DOLNÍ VÍTKOVICE | OSTRAVA | BOLT TOWER/Malý okruh Přijďte ochutnat skvělou kávu do nejvyšší kavárny v Ostravě!

www.dolnivitkovice.cz


Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko, Island a Lichten­ štejnsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hos­ podářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s šestnácti státy ve střední a jižní Evropě. V aktuálním období bude až do roku 2016 rozděleno přes 3 mili­ ardy Kč na projekty zaměřené na životní prostředí, ochranu ohrožených dětí, začleňování minoritních skupin do spo­ lečnosti, obnovu kulturních památek, současné umění, boj proti domácímu násilí, výzkum, studijní stáže a další.

Taneční pocta ping­pongu, festival TANECVALMEZ. foto © Jakub Sobotka

Největším programem EHP a Norských fondů v České republice je program CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění s téměř 570 miliony Kč. Cílem programu je přispět k zachování kulturního dědictví České republiky a zpřístupnit jej veřejnosti. Kromě obnovy památek je program zamě­ řen na posílení kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lich­ tenštejnskem.

Díky tomuto programu bude v České republice obnoveno a rekonstruováno 26 nemo­ vitých kulturních památek a sbírek muzejní povahy, písemného a filmového dědic­ tví, podpořeno 30 projektů v oblasti profesionálního diva­ dla, tance, vizuálního umění, hudebního a filmového umění a podpořeny projekty na digi­ talizaci filmu a průmyslové dědictví. Více než dvě tře­ tiny projektů jsou realizovány ve spolupráci s partnerem z Islandu, Norska nebo Lichtenštejnska.


Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování

>


Production Department >

Josef Krajbich

Dům kultury města

Produkce

Editor > Střih

Ostr av y a.s.

Rabyňská 746/1, 142 00

Natalie Krausová

Václav Flégl

Stanislava Golová

Praha 12 - Kamýk, ČR

Executive Production > Výkonná

Mixer > Mix zvuku

Programme Director > Programová

VAT / DIČ CZ24728284

produkce

Organizers > Poř adatelé Kamera Oko, s.r.o.,

info@kameraoko.com Filmotéka Ostrava, o.s., 28. října 23, 702 00 Ostrava, ČR / VAT / DIČ CZ22875107 Anna Kopecká Festival Director > Ředitelka festivalu Jakub Felcman Producer > Producent Progr amme Department > Progr amové oddělení Anna Kopecká, Jakub Felcman, Lada Žabenská, Michal Hogenauer, Alexandra Forejt Lipovská, Jana Dulíková, Jaroslava Kučerová, Stanislava Golová, Veronika Kusá, Jitka Kotrlová Programme Board > Programová rada Jana Kovárníková Programme Coordinator > Koordinátor programu Marek Jícha AČK, Rolv Haan FNF, Klaus Fuxjäger AČK, Martin Preiss AČK Consultants > Konzultanti Alexandra Forejt Lipovská, Jiří Forejt, Michaela Čejková, František Týmal, Tomáš Pavlíček, Tomáš Janáček Workshop Enter Free Cinema Accompanying Programme >

Production > Produkce

Catalogue > K atalog

Jakub Zeman

Michaela Škodová

Shipping > Doprava kopií

Editor

Jan Friedrich

Tereza Benhartová

Technical Production > Technická

Translation Services > Překladatelský

produkce

servis

Tereza Benhartová , Jitka Kotrlová

Andrea Vacovská

Translation Services > Překladatelský

Graphic Design > Grafická úprava

servis Ilja Macháčková

Press Officer > Tisková mluvčí 2Media, Alice Titzová Press Service > Mediální servis

Iva Baslarová Women Behind Camera Programme > Program Ženy za kamerou

Lada Žabenská, Klára Šebestová Cineport

oddělení Centrum kultury a vzdělávání Mor avsk á Ostr ava, p. o. Martin Vidura Director > Ředitel Jarmila Kučerová Minikino Cinema Manager > Vedoucí kina Tomáš Zetek Programme Department > Programové oddělení Kulturní zařízení Ostr ava-Jih, p.o. Sylva Kocurová

Star á Aréna

Director > Ředitelka

Lumír Krátký

Zeno Václavík

Jana Dulíková

Web, IT, Programming

President > Předseda sdružení

Tereza Benhartová, Jitka Kotrlová

Pavel Gejguš

Guest Service

Artistic Director > Umělecký ředitel

Art department > Gr afické odDělení

Veronika Kusá Programmer, Head of Studio Karel > Dramaturgyně, vedoucí Studia Karel

Andrea Vacovská Festival Visual Concept > Vizuální podoba festivalu

Knýblová

Tr ailer > Znělka Ondřej Provazník Director > Režisér Adéla Svobodová, Pauline Kerleroux Art Directors > Grafika Petr Marek Music Composer > Hudba Martin Vančát Animation > Animace

88

Marta Pilařová

Programme Department > Programové

Protocol > Protokol

Jitka Kotrlová

Polární záře nad Ostravou

Provoz Hlubina

Eliška Nováková

Photographers > Fotografové

Nordic Lights Programme > Program

Typeseting > Sazba

President > Předsedkyně

Martin Popelář, Jan Baka, Gabriela

Amira Shehatová

Marek Fanta

Bookkeeping > Účetní servis Klára Šebestová

ředitelka Taťána Strakošová, Miroslav Sehnal

Lada Žabenská

Doprovodný program

Works in Progress, Industry

Nicole Hálová

Dolní oblast Vítkovice Jiří Michálek President > Předseda Petr Koudela Excutive Director > Výkonný ředitel Ivan Myška CFO > Finanční ředitel Miriam Lehocká Marketing Director > Obchodní ředitelka Karolína Rycková Project Management > Projektový management

Luna Cinema Manager > Vedoucí kina Luna Frýdek-Místek Tereza Dosoudilová, Jakub Tichý KulturaFM Petr Korč Filmový klub F-M, kino Vlast Havířov Dagmar Mládková cinema > kino Centrum Havířov Kopřiv nice Bc. Michaela Sekerášová Cinema > Kino Kopřivnice With Financial Support > Za finanční podpory Ministerstvo kultury ČR EHP fondy/ eea grants Statní fond kinematografie Statutární město Ostrava US Embassy


Held under the Auspices

Acknowledgements >

Milada Markantelli

Naděžda Newman, Steve Newman, Jiří

of > Festival vznikl pod

Poděkování

HCE

Felcman, Vlastimila Nováková, Pavla

Czech Republic >

Ondřej Provazník

Česk á republika

Listopad Films

Fr ance > Fr ancie

Tomáš Macura

Tomáš Michálek

Marine Gaulois

Mayor > Primátor

Masterfilm

Les Films du Losange

Jan Macola, Zuzana Stejskalová

Arnaud Gourmelen

Mimesis Film, Pilot Film Kino Pilotů

Premiers Plans d’Angers

Jiří Forejt, David Havas

Laurent Jacob

NFA

Festival de Cannes

Martin Jiroušek

Bernard Payen

Ostravan.cz

Cinémathèque française

Anna Mitéran, Tereza Jiravová

Hélène Auclaire, Rémi Bonhomme,

French Institute in Prague > Francouzský

Fabien Gaffez, Julie Marnay

institut v Praze

Semaine de la critique Cannes

záštitou Asociace českých kameramanů AČK IMAGO European Federation of Cinematographers Official Partner > Oficiální partner Vítkovice Machinery Group Media Partners > Mediální partneři Česká televize Ostrava Cinepur Kinečko 25fps informuj.cz Official cars provided by > Oficialní vozy festivalu Vítkovice Doprava a.s. Official cars run on > Ekologický pohon festivalu CNG Vitall, Compressed Natural Gas Official suppliers > Oficiální dodavatelé FIZU.cz – Zuzana Slavětínská Print produkce Koh-i-Noor Hardtmuth a.s. Club-Maté Nordic Lights progr am

Statutory City of Ostrava Jan Světlík CEO > Generální ředitel Vítkovice a.s. Lumír Palyza Deputy Mayor > Náměstek primátora Statutory City of Ostrava Zuzana Čaplová, Taťana Přibylová, Lukáš Přibyl Co-owners > Spolumajitelé “Stará Aréna” Naděžda Brožková, Barbora Stankušová Cultural Department > Odbor kultury Statutory City of Ostrava Zdeněk Trejbal Director > Ředitel Vítkovice doprava a.s. Helena Fraňková Director State Fund for Cinematography > Ředitelka Státní fond kinematografie Kateřina Vojkůvková, Monika Kaprálíková State Fund for Cinematography > Státní fond kinematografie Kateřina Besserová Ministry of Culture of the Czech Republic > Ministerstvo kultury ČR Lucie Kajnarová, Jana Hromková Dept. for Economic Development > Odbor ekonomického rozvoje, Ostrava

Jolanda Pilařová, Kateřina Ondřejková, Hungary > Maďarsko Martin Novosad, Petra Šťovíková Česká televize Čestmír Kopecký CEO > Ředitel První veřejnoprávní, s.r.o. Zuzana Slavětínská FIZU.cz Monika Mikesková Hotel Palác Elektra Eva Bartošová Mercure Ostrava Center Eva Grünbergerová Club-Maté Táňa Krajčová Ostravský informační servis, s.r.o. Lenka Vandělíková Koh-i-Noor Hardtmuth a.s.

partner / Partner progr am Elen Mátéová Polární záře České dráhy

Dita Eibenová

Norwegian Society of

Media and Audiovisual Committee,

Cinematographers FNF Foreign Partner Festivals > Zahr aniční partnerské festivaly Era Nowe Horyzonty Wroclav goEast Wiesbaden Timishorts Timisoara Early Melons Bratislava Jameson Cinefest Miskolc

Artemi Benki, Sylvie Leray, Hedvika Petrželková, Alena Vokounová Film Distribution Artcam Tomáš Vorel Vorel film Jiří Konečný Endorfilm Anna Lísalová Aerofilms

Hájková

Galerie Plato

MKCR > Komise odboru médií a audiovize, MK ČR Board of State Fund for Cinematography > Rada Státního fondu kinematografie Statutory City of Ostrava, City Council, Cultural Commission > Kulturní komise Rady města Magistrátu města Ostrava

Tibor Biró, Péter Muszatics, Mariann Molnár CineFest Miskolc Norway > Norsko Astri Dehli Blindheim Norsk filminstitutt Slovakia > Slovensko Eva Križková, Eva Pavlovičová Filmtopia UK/ Velk á Británie Christie HQ Mark Truesdale Park Circus USA Frederic Goodich American Society of Cinematographers Sandro Fiorin, Alex Garcia FiGa Films Official Reruns of the Festival > Oficiální reprízy progr amu

Prague > Praha říjen–listopad 2015 Kino Pilotů / Studio Béla / Světozor Brno podzim 2015 Praha

Jarmila Havlová

Freeman Ent.

89


Indexes > Rejstříky Original title > Původní název

English title > Anglický název

Czech title > Český název

Cinematogr aphers > K amer amani

3 sirky ozáří noc, 75 Aferim!, 29 Amy, 29 Budbringeren, 39 Cesta, 75 Chant d’hiver, 16 Cidade cinza, 29 Concrete Circus, 51 Den lille døden, 45 Děti sledující noční vlaky, 77 Al doilea joc, 51 Hayored Lema’ala, 17 Hodejegerne, 41 Holka Ferrari Dino, 67 Hotel, 77 Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 67 Jsem absolutní vůle, 77 Jupiter Ascending, 33 Kamenný most – režisérská verze, 61 Kamera–Akce–Broumov, 71 Kautokeino-opprøret, 41 Kjærlighetens kjøtere, 43 Kongen av Bastøy, 43 Krisztina, 26 Letopis, Petr Hojda, 25 Love, 56 Lucerna 3D, 67 Mange tes morts, 33 Marguerite, 33 Miss Hanoi, 71 Mommy, 35 Na Jižňáku, 77 Na plovárně s Walterem Lassallym, 61 Når boblene brister, 43 Next Goal Wins, 51 Nord, 45 O menino e o Mundo, 35 Objawy, 71 Posedlost, 24 Poslední skupenství, 77 Rak Ti Khon Kaen, 18 Raluca, 63 Retriever, 77 Rino, 73 Rodinný film, 19 Saint Laurent, 35 Salmer fra kjøkkenet, 45 Schmitke, 37 Solo for Bird and Girl, 28 Sons of Svalbard, 47 Soudain le vide, 57 Søvnølse Drømmer, 47 The Loneliness of the Long Distance Runner, 61 Tonyo, 27 Trois souvenirs de ma jeunesse, 20 Ventos de Agosto, 21 Vi som ser i mørket, 47 Vlk z Královských Vinohrad, 73 Women behind the Camera, 63 Years, 77 Zidane, un portrait du 19e siecle, 53

3 Matches to Illuminate the Night, 75 Aferim!, 29 Afterthought, 17 Amy, 29 At the Jiznak Estate, 77 At the Swimming Bath with Walter Lassally (talk show), 61 August Winds, 21 Boy and the World, The, 35 Camera–Action–Broumov, 71 Cemetery of Splendour, 18 Children Watching Night Trains, 77 Chronicle, Petr Hojda, 25 Concrete Circus, 51 Eat Your Bones, 33 Enter the Void, 57 Family Film, 19 Ferrari Dino Girl, The, 67 Final State of Matter, The, 77 Grey City, 29 Headhunters, 41 Hotel, The, 77 How to Drown Dr. Mracek, 67 I’m the Absolute Will, 77 Junk Mail, 41 Jupiter Ascending, 33 Kautokeino Rebellion, The, 41 King of Devil’s Island, 43 Kitchen Stories, 45 Krisztina, 26 Little Death, The, 45 Loneliness of the Long Distance Runner, The, 61 Love, 56 Lucerna Cinema, 67 Marguerite, 33 Miss Hanoi, 71 Mommy, 35 My Golden Years, 20 Next Goal Wins, 51 North, 45 Obsession, 24 Raluca, 63 Retriever, 77 Rino, 73 Saint Laurent, 35 Schmitke, 37 Second Game, The, 51 Sleepless Dreams, 47 Solo for Bird and Girl, 28 Sons of Svalbard, 47 Stone Bridge – director’s cut, The, 61 Symptoms, 71 Tonyo, 27 Way, The, 77 We See in the Dark, 47 When Bubbles Burst, 43 Winter Song, 16 Wolf of Royal Vineyard Street, The, 73 Women behind the Camera, 63 Years, 77 Zero Kelvin, 43 Zidane: A 19st Century Portrait, 53

3 sirky ozáří noc, 75 Aferim!, 29 Amy, 29 Betonový cirkus, 51 Bezesné noci, 47 Cesta, 77 Chlapec a svět, 35 Co vidíme ve tmě, 47 Další gól rozhodne, 51 Děti sledující noční vlaky, 77 Druhý valčík (Dinamo : Steaua 1768), 51 Grey City, 29 Holka Ferrari Dino, 67 Hotel, 77 Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, 67 Jsem absolutní vůle, 77 Jupiter vychází, 33 Kamenný most – režisérská verze, 61 Kamera–Akce–Broumov, 71 Když to praskne, 43 Král z ostrova Bastøy, 43 Krisztina, 26 Láska z Khon Kaen, 18 Love, 56 Letopis, Petr Hojda, 25 Lovci hlav, 41 Lucerna, 67 Malá smrt, 45 Mami!, 35 Marguerite, 33 Miss Hanoi, 71 Na Jižňáku, 77 Na plovárně s Walterem Lassallym, 61 Na sever, 45 Nula Kelvinů, 43 Osamělost přespolního běžce, 61 Posedlost, 24 Poslední skupenství, 77 Pošťák nikdy nezvoní, 41 Povídky z kuchyně, 45 Příznaky, 71 Raluca, 63 Retriever, 77 Rino, 73 Rodinný film, 19 Saint Laurent, 35 Schmitke, 37 Sólo pro ptáčka a dívku, 28 Srpnový vítr, 21 Synové Svalbardu, 47 Táhni do pekel, 33 Tonyo, 27 Tři vzpomínky, 20 Vejdi do prázdna, 57 Vlk z Královských Vinohrad, 73 Vzpoura v Kautokeinu, 41 Years, 77 Zamyšlení, 17 Ženy za kamerou, 63 Zidane, portrét 19. století, 53 Zimní píseň, 16

Abreu, Alê, 35 Andersen, John Andreas, 41, 43 Chlumská, Františka, 77 Churchill, Will, 51 Curtis, Matt, 29 Debie, Benoît, 56, 57 Deshaies, Josée, 35 Divya Pande, Divya, 63 Dvořák, Marek, 24, 77 Fencl, Dalibor, 77 Gadihoke, Sabeena, 63 García, Diego, 18 Gebert, Jan, 71 Glover, Kristin, 63 Grindheim, Kristoffer, 47 Grünebaum, Julie, 16 Gunaratna, Vidu, 77 Hart, Aleš, 63, 71 Hasli, Åsmund, 47 Hastings, Craig, 51 Hojdová, Jana, 25 Hojtaš, Jan, 61 Hudeček, Ondřej, 77 Jamison, Steve, 51 Jícha, Marek, 61 Khondji, Darius, 53 Lassally, Walter, 61 Lubtchansky, Irina, 20 Marek, Filip, 26 Mascaro, Gabriel, 21 Matoušek, Philip, 77 Maxa, Jiří, 67, 73 Mercado, Hilda, 63 Milota, Lukáš, 19, 71, 77 Nováček, Tomáš, 71 Novotný, Vladimír, 67 Øgaard, Philip, 41, 43, 45 Panduru, Marius, 29 Pîrjol, Cristian, 37 Porumboiu, Corneliu, 51 Ricquebourg, Jonathan, 33 Scharf, Yaron, 17 Sev, Christer, 47 Smutný, Viktor, 73 Sørheim, Runar, 45 Speeckaert, Glynn, 33 Stock, Helga, 28 Stretti, Adam, 77 Tambelli, Tiago, 29 Teysslerová, Yvona, 77 Tichovský, Martin, 27 Toll, John, 33 Turpin, André, 35 Vassdal, Kjell, 41

90


With the financial support of / Za finanční podpory

Under the auspices of / Pod záštitou

Media service / Mediální servis:

Official partner / Oficiální partner

Media partners / Mediální partneři

Ambassies and institutions / Ambasády a instituce

Co-organisers / Spolupořádající organizace

Official railroad carrier / Oficiální železniční dopravce

Official cars provided by / Oficiální vozy festivalu poskytuje

Official cars run on / Ekologický pohon festivalu

Official suppliers / Oficiální dodavatelé

Partner festivals / Partnerské festivaly

3


www.filmfestivalostrava.com