8 Ostrava Kamera Oko 2016

Page 1

international cinematographers film festival

23––––––––––––29 09 2016 catalogue / katalog

08Ostrava Kamera Oko
The Official Catalogue of the 8th Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival Oficiální katalog 8. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko official poster > oficiální plakát Marek Fanta graphic design > grafická úprava Andrea Vacovská, Marek Fanta layout > sazba Marek Fanta print > tisk www.fizu.cz © Kamera Oko 2016


Contents > Obsah Forewords > Předmluvy 04

Official Selection > Oficiální výběr 13

Juries > Poroty 08

Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž 21 Encore 27 Focus on Dance > Zaostřeno na tanec 37 Hitchcock – Truffaut 45 Opus Magnum 49 Black & White Eye > Černobílé oko 55 Chronicles > Letopisy 59 FAMU International 67 Works in Progress 71

Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování 90 Indexes > Rejstříky 92

Special screenings > Zvláštní uvedení 77


Dear friends of film, Although the Ostrava Kamera Oko International Film Festival is still young in the context of other Czech film festivals, it has gained respect of the expert public and sparked the interest of wide visitor community both from the City of Ostrava and wider region. And it has also gained a stamp of uniqueness in its focus on the visual side of films, the camerawork. Festivals tend to focus on certain genres or types, tend to be differentiated as to the level of professionalism of the authors, tend to relate to a certain topic or region, are anchored in tradition, or beat a path for the alternative. Ostrava Kamera Oko, however, made angle of view the determining element of dramaturgy. And I like this a lot. Not only because in film, much as it is a synthetic art, the visual element is fundamental but also, and primarily, because of the message carried by such a focus. Especially today, it is particularly important to perceive how great is the influence of the angle of view, of the camera in us, on the resulting picture or story. How the same situation appears differently from a point of view of an involved person, and from a point of view of a non-participating observer who “records” the situation from somewhere on a terrace. We need to see it constantly; we need to talk about it after screenings and on seminars. And the eighth year with its rich and attractive programme brings us plenty of opportunities, too. With pleasure I have taken over the auspices of the festival again this year. At the same time I am pleased that same as in the last years, the Ministry of Culture participates in the successful course of the festival also financially, namely with a subvention amounting to CZK 700,000. Support to Czech cinematography has been a long-term priority of the Ministry. And participation in arranging international festivals where national films can present themselves and which at the same time offer space for dialogue with foreign authors definitely falls under such support. I warmly wish all organisers a successful festival, all authors of competition films good luck with the international jury and us, spectators, lot of nice film experiences. Mgr. Daniel Herman Minister of Culture of the Czech Republic

04

Milí přátelé filmu, jakkoli je mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko v kontextu dalších českých filmových přehlídek zatím mladý, vydobyl si respekt odborné veřejnosti i zájem široké návštěvnické obce nejen z Ostravy, ale i širšího regionu. A také punc unikátnosti v orientaci na vizuální stránku filmu, na práci s kamerou. Festivaly bývají zaměřeny žánrově či typově, rozlišeny mírou profesionality tvůrců, vztaženy k tématu nebo regionu, jsou ukotveny v tradici nebo prošlapávají cestu alternativě. Ostrava Kamera Oko však učinila určujícím prvkem dramaturgie úhel pohledu. To je mi velmi sympatické. Nejen proto, že ve filmu, jakkoli jde o syntetické umění, je vizuální složka zásadní, ale především pro poselství, které takové zacílení nese. Právě dnes je mimořádně důležité vnímat, jak velký vliv na výsledný obraz či příběh má právě úhel pohledu, ona kamera v nás. Jak odlišně se tatáž situace jeví z pohledu angažované postavy a z pohledu nezúčastněného pozorovatele, který ji „snímá“ odněkud z terasy. Potřebujeme to stále vidět, potřebujeme o tom po produkcích a na seminářích hovořit. Také osmý ročník nám k tomu svým bohatým a atraktivním programem dává řadu příležitostí. S potěšením jsem nad festivalem také letos převzal záštitu. Současně mě těší, že stejně jako v minulých letech se Ministerstvo kultury podílí na úspěšném průběhu přehlídky rovněž finančně, a to opět dotací ve výši 700 000 Kč. Podpora české kinematografie je dlouhodobou prioritou resortu. Podíl na zajištění mezinárodních přehlídek, kde se mohou domácí snímky nejen prezentovat, ale které současně přinášejí prostor pro dialog se zahraničními tvůrci, k takové podpoře jednoznačně patří. Srdečně přeju všem organizátorům úspěšný průběh festivalu, tvůrcům soutěžních snímkům hodně štěstí u mezinárodní poroty a nám divákům řadu hezkých filmových zážitků. Mgr. Daniel Herman ministr kultury České republiky


Ostrava Kamera Oko 2016 Excitement, tension, laughter, tears, powerful music, evocative soundscapes, whispers, shouts, the unmistakable voices and charismatic screen presences of much-loved film stars. The magic of cinema. From my early childhood I have loved the emotional thrill of being in a cavernous darkened auditorium, immersed in the drama unfolding on the huge screen – and in a previous era, hearing the magically evocative crackling of the soundtrack. The screen becomes a window into another world, allowing you to experience somebody else’s life, actions and thoughts – to share their fears and joys, hopes and dreams, to put your faith in them, and to rejoice when they finally triumph. Film – like television, radio, print media, and now the internet and social networks – is an immensely powerful medium of communication, culture, education and entertainment. That’s why it brings me great pleasure that Ostrava is the host city for the annual international film festival ‘Ostrava Kamera Oko’, and that the city’s budget helps to fund this wonderful event. The festival’s focus on cinematography and the role of the camera represents a refreshing perspective on the art of film. The men and women behind the camera capture the light of the world – whether in physical, chemical or digital form, on celluloid reels or computer disks – and they are responsible for creating one of the most powerful components of cinema: its visual element. Cinematography speaks to our subconscious and stimulates our emotions through its use of colour, lends insight and clarity through its choice of angles, and imbues a film with energy and dynamism through sweeping camera movements – all of which, when combined with the work of actors, directors, editors, composers and many other professionals, transports us (for a short while, at least) into another world. Film-makers never cease to surprise and delight us cinema-lovers with their invention, ingenuity and fresh new ideas – and I am confident that this will always be the case. So I, for one, will continue to sit and enjoy a good film until the end credits have stopped rolling – paying silent tribute to all the immensely talented and dedicated people whose combined efforts ensure that a visit to the cinema brings such great joy and pleasure to me… and to millions more people who share my love of film.

Ostrava Kamera Oko 2016 Soustředění, napětí, smích a slzy, všeobjímající zvuk a hudba či šepot, křik, skvělá dikce nebo ležérní pózy skvělých hereckých hvězd. Film. Již od dětství ve mně vyvolává příjemné pocity, ba téměř emotivní rozechvění pohled na obrovské plátno v potemnělém sále, dříve ještě doprovázené charakteristickým praskáním zvukové stopy, což dotvářelo až téměř magickou atmosféru kinosálů. Poté se pláto změní v okno do jiného světa a člověk prožívá životy, činy a myšlenky někoho jiného, bojí se o něj, fandí mu, dokonce mu i v duchu napovídá, co má dělat. Film je spolu s televizí, rozhlasem, tiskem a dnes i internetem a sociálními sítěmi nesmírně mocným komunikačním a kulturně-zábavně-vzdělávacím prostředkem. Proto mám radost, že je město Ostrava i v letošním roce hostitelem skvělého mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera Oko a že jej podporuje ze svého rozpočtu. Specializace festivalu na náhled věcí okem kameramana a kamery je přitom nejen pro zasvěcené velmi příjemnou formou jiného, někdy i zcela nového pohledu na svět filmu. Právě muži za kamerou, lapajíc světlo světa do chemických vazeb filmového pásu, stojí za jednou z nejvýraznějších uměleckých složek filmu, tedy jeho vzhledem. Do pomyslného filmového kotle přimíchávají kvalitní fotografie, dynamiku, řídí emoce dávkováním správné barevnosti, hledají ty nejlepší úhly záběrů a předhánějí se ve fantastických kamerových nájezdech, díky čemuž nás děj na plátně, ve spojení s výkony herců, režisérů, střihačů, hudebních skladatelů a mnoha dalších nezbytných odborníků, po určitý čas zcela pohltí. V průběhu času nás tvůrci nepřestávají překvapovat stále novými a novými postupy a filmovými kouzly a já věřím, že tomu bude tak i nadále. A i nadále si budu vychutnávat konec filmu do zaznění posledního tónu hudebního doprovodu a vzdávat hold tvůrcům i tím, že si v titulcích přečtu, kolik pracovitých a šikovných lidí stojí za příjemným a povzneseným pocitem, který si a věřím, že nejen já, z kina odnáším. Tomáš Macura primátor města Ostravy

Tomáš Macura Mayor of Ostrava

05


Year 2016 has brought new and excellent results of the creative work of our and international cinematography that certainly need to be reflected upon and films that need to be screened and collectively assessed. Ostrava Kamera Oko International Film Festival has now become a natural and traditional event as far the assessment of the work of cinematographers goes. Cinematographers are the first in line of the director’s collaborators, as described by Petr Weigl in his article in the book Living Film: On some Basic and Unneglectable Perspectives for Distributing Artistic Films (Živý film: O některých základních a nepominutelných hlediscích při šíření děl uměleckého filmu): “It is therefore the image which forms the main and specific means of film expression and the cinematographer thus becomes the second irreplaceable author of the film.” Co-authorship is a very binding position, but a natural one for cinematographers. One that, since the beginning of filmmaking, promotes these photographers of kinetic images collaborating with directors to authorial storytellers. This collective audio-visual co-authorship along with other authorial professions of sound engineers, graphic artists, screenwriters, editors and music composers creates a premise of a cultural character that needs to be constantly strived for. And yet we still have to fight the omnipresent uncultured and ignorant efforts to degrade film art into mere commerce and strip the crew members of their copyrights. The European Union is our common home, an international environment that needs to bring hope, increase erudition and support culture including film art. This rich and strong European region should automatically allocate funds to film directors in order to enable them to create freely. A cinematographer is always prepared to support such cultural initiative. In 2014, the Association of Czech Cinematographers has thus called upon the Minister of Culture to designate classic and timeless Czech films as cultural monuments. The Association has further invited other associations of film professionals to join this initiative. The European Union is a place where minorities should be heard. And film authors are a minority connected to wide film audiences with decisive votes in elections. Do we like the EU or not? To vote for a cultural environment is normal and understandable. The Association of Czech Cinematographers appreciates the activities of the team keeping the International Cinematographers Film Festival alive. Our association supports Ostrava Kamera Oko and it is with great joy and pride that we, once again, take patronage of the festival. We are looking forward to excellent films and an open and democratic dialogue traditionally accompanying meetings of creative people. Marek Jícha President of Association of Czech Cinematographers.

06

Rok 2016 přinesl nové vynikající výsledky tvůrčí práce naší i světové kinematografie, které je potřebné reflektovat, filmy promítat a společně hodnotit. Mezinárodní filmový festival Ostrava kamera Oko je přirozeným a dnes již tradičním místem, kde se hodnocení kameramanské tvorby děje. Kameramani a kameramanky jsou prvním spolupracovníky režiséra, což vyjádřil režisér Petr Weigl ve svém článku v knize Živý film: O některých základních a nepominutelných hlediscích při šíření děl uměleckého filmu slovy: „Je to tedy obraz, který je hlavním specifickým prostředkem filmového sdělení, a tak se zcela legitimně stává jeho druhým nezastupitelným autorem kameraman filmu.“ Spoluautorství je zavazující, ale pro kameramany je to přirozená pozice, která z nich jakožto z fotografů kinetických obrazů, spolupracujících s režisérem, dělá autorské vypravěče příběhů od prvopočátků kinematografie. Toto kolektivní audiovizuální spoluautorství zároveň s dalšími autorskými profesemi mistrů zvuku, filmových výtvarníků, scenáristů, střihačů a hudebních skladatelů vytvoří premisu kulturnosti, pro kterou je potřebné neustále bojovat. Snaha ponížit filmové umění na komerci a odebrat jednotlivým členům filmového štábu autorská práva se neustále objevuje jako všudypřítomný sluha nekulturnosti a nevzdělanosti. Evropská unie je naším společným domem, mezinárodním prostředím, které musí přinést naději na zvyšování vzdělanosti a podporovat kulturu, včetně filmového umění. Takto bohatý a silný evropský region by měl automaticky přidělovat finanční prostředky filmovým režisérům, aby mohli svobodně tvořit. Kameraman je vždy připraven jakoukoliv takovou kulturní iniciativu podpořit. Asociace českých kameramanů proto vybídla v roce 2014 ministra kultury, aby zřídil institut kulturní památky pro stará, časem osvědčená filmová díla, a dále AČK vyzvala ostatní filmové profesní organizace, aby se k takovéto iniciativě přidaly. V Evropské unii by měli mít svůj hlas i menšiny. Filmoví autoři jsou menšinou, která je ale napojena na širokou diváckou obec, a ta později ve volbách rozhoduje. Líbí se nám EU nebo se nelíbí? Volit pro kulturní prostředí je normální a srozumitelné. Asociace českých kameramanů si velmi váží aktivity týmu, udržujícího chod Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby při životě. AČK podporuje filmový festival Ostrava Kamera Oko a uděluje mu s velkou radostí a pýchou patronát i v letošním roce. Těšíme se na skvělé filmy a otevřený, demokratický a kulturní dialog, který tradičně setkávání tvořivých lidí přináší. Marek Jícha prezident Asociace českých kameramanů


We compose the programme of Ostrava Kamera Oko in such way that every festivalgoer can find what he is interested in without getting lost and missing interesting films. That is one of the reasons why we prefer quality over quantity. We therefore include the newest and best films from all over the world as well as timeless classics. We also dedicate lots of space to new Czech films, both live action and documentary, and contemporary films that often disappear from the cinemas so fast that the viewers don’t even notice them let alone go and see them. There is also a section of documentary films, this year focusing on dance and movement in general, and blocks of short films introducing young Czech cinematographers and, for the first time, also foreign students of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, our long-term partner. Every single film you are about to see has been carefully chosen by our dramaturges. You are welcome to find what you enjoy and like in the catalogue or you can get surprised and inspired by films you would normally miss. After all, that is a part of the magic of film. To get out of the rut for an hour or two and test your limits. Eight is my lucky number and I sincerely believe it will bring luck to the eighth edition of our festival. I hope you will find our films enjoyable, surprising, captivating, tear-jerking and possibly even outrageous. Above all, I hope they will not leave you indifferent. Welcome to the cinema. And on behalf of the whole festival team, let me wish you a pleasant screening! Anna Kopecká Festival Director

Festival Ostrava Kamera Oko je koncipován tak, aby si v jeho programu našel každý divák pro sebe to, co ho zajímá, a zároveň tak, aby se v programu neztratil a přitom mu neunikl žádný zajímavý film. I proto dáváme přednost kvalitě před kvantitou. I proto vybíráme jak nejnovější, nejlepší filmy, které jsme našli na světových trzích a festivalech, tak i ověřenou klasiku. Velký prostor necháváme českým novinkám, hraným i dokumentární, a současné filmové tvorbě, která často našimi kiny projde tak rychle, že si jí diváci ani nestihnou všimnout, natož se na ni vypravit. Nechybí ani sekce dokumentárních filmů, letos věnovaná tanci a pohybu obecně, a bloky krátkých filmů, které představí mladé české kameramany a poprvé také zahraniční studenty pražské filmové školy FAMU, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Každý jednotlivý film byl pro vás pečlivě vybrán našimi dramaturgy. Najděte si proto v katalogu to, co vás baví a co máte rádi, ale nechte se třeba i překvapit a inspirovat filmy, které by vás za normálních okolností minuly. Vždyť i to je kouzlo filmu. Vybočit na hodinu, dvě ze zaběhnutých kolejí a otestovat svoje limity. Osmička je moje šťastné číslo. Pevně věřím, že se to odrazí i na průběhu letošního, osmého ročníku festivalu. Doufám, že vás naše filmy potěší, překvapí, strhnou, rozpláčou a třeba i naštvou. Hlavně ale, že vás nenechají chladnými. Vítejte v kině. A dovolte mi, abych vám jménem celého festivalového týmu popřála krásnou projekci! Anna Kopecká ředitelka festivalu

07


MIROSLAV JANEK ADAM SIKORA EDUARDO WILLIAMS

08

Official Selection Jury

Porota Oficiálního výběru


Official Selection Jury > Porota Oficiálního výběru

Miroslav Janek

Born in 1954 in Náchod, Czechoslovakia. He began as an amateur filmmaker. In 1980 he immigrated to the United States where he worked with a number of documentarists (e.g. Godfrey Reggio). After he had returned he succeeded with with his film about sightimpaired photographers The Unseen (1996). Janek’s extensive filmography, more than 40 documentaries, includes Battle for Life (2000, codir. Roman Vávra and Vít Janeček), Crimson Sails (2001) with Forman brothers, and Citizen Havel (2008). He also made portraits of director Drahomíra Vihanová, (Burning, 2012), Olga Havlová (Olga, 2014), and Vratislav Brabenec (The Gospel According to Brabenec, 2014). <

Narozen v roce 1954 v Náchodě. Začínal jako amatérský filmař. V roce 1980 emigroval do USA, kde spolupracoval s řadou dokumentaristů (mj. Godfreyem Reggiem). Hned po návratu natočil úspěšný snímek o fotografujících nevidomých dětech Nespatřené (1996). Z Jankovy rozsáhlé dokumentární tvorby, přes 40 filmů, jmenujme Bitva o život (2000, s R. Vávrou a V. Janečkem), Nachové plachty (2001) s bratry Formanovými, Občan Havel (2008). Nebo portréty Drahomíry Vihanové (Umanutá, 2012), Olgy Havlové (Olga, 2014) či Vratislava Brabence (Evangelium podle Brabence, 2014). <

Adam Sikora

Film director, screenwriter, and cinematographer, as well as photographer, painter and pedagogue. He was born in 1960 in Mikołów, Poland. Adam Sikora is a graduate of the Cinematography Department of the Łódź Film School (1988). While still a student, he created cinematography for several interesting short films, such as Maszeńka (1985) by Stefan Chazbjiewicz. Along his screenwriting and directing practice, Adam Sikora has made nearly forty documentaries and feature films as DOP, mostly recognised for those co-realised with Lech Majewski, Jerzy Skolimowski, and Piotr Dumała. He also works with Czech directors, for example on the recent film I, Olga Hepnarová. <

Režisér, scenárista, kameraman a také fotograf, malíř a pedagog. Narodil se v roce 1960 v polském Mikołówě. Adam Sikora vystudoval kameru na Filmové škole v Lodži (1988). Již během studií se jako kameraman podílel na několika zajímavých krátkých filmech jako například Maszeńka (1985) od Stefana Chazbjiewicze. Kromě celé řady scénářů a filmů stál za kamerou téměř 40 dokumentů a celovečerních filmů, z nichž největšího uznání se mu dostalo za projekty realizované s Lechem Majewskim, Jerzy Skolimowskim a Piotrem Dumałou. Spolupracuje také s českými režiséry, například na filmu Já, Olga Hepnarová. <

Eduardo Williams

Argentinian born director studied at the Fundación Universidad del Cine in Buenos Aires, Argentina, and then at Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains (France). His short films Could See a Puma (2011), The Sound of Stars Dazes Me (2012), That I’m falling? (2013), I Forgot! (2014) where shown at Cannes Film Festival, in Centre Pompidou, FID Marseille, Museum of the Moving Image in New York and other distinctive institutions. Retrospectives of his short films were seen at renowned festivals in France, Buenos Aires, Brazil, Peru, and other countries. His first feature film The Human Surge premiered at the 2016 Locarno Film Festival and was awarded the Pardo d’Oro of Cineasti del Presente. <

Argentinský režisér Eduardo Williams má za sebou studia na soukromé filmové škole Fundación Universidad del Cine v Buenos Aires a také francouzském národním institut současného umění Le Fresnoy. Jeho krátké filmy Tôi quên r i! (Zapomněl jsem!, 2014), Padám (2013), Zvuk hvězd mě omámí (2012) a Mohl jsem vidět pumu (2011) byly promítány například na festivalech v Cannes či FID Marseille, v Centre Pompidou, Muzeu pohyblivých obrazů v New Yorku a dalších význačných institucích. Retrospektivy jeho filmů připravily festivaly ve Francii, Buenos Aires, Brazílii, Peru a v dalších zemích. Jeho celovečerní debut The Human Surge (Vzestup člověka) měl v roce 2016 premiéru na festivalu v Locarnu, kde získal Zlatého leoparda. <

Porota Oficiálního výběru

Official Selection Jury

09


MAREK BARTOŠ DIVIŠ MAREK YVON TEYSSLEROVÁ

10

Short Film Competition Jury

Porota Krátkometrážní soutěže


Short Film Competition Jury > Porota Krátkometrážní soutěže

Marek Bartoš

Diviš Marek

Yvon Teysslerová

Marek Bartoš is a Czech photographer born in Prague in 1981. He is a graduate of the Tomáš Baťa University in Zlín - The Department of Advertising Photography and Graphic Design. During his studies, he spent a year studying and gaining experience in the USA. He worked as an assistant to Czech and foreign photographers such as Albert Watson (USA), Adam Broomberg and Oliver Chanarin (UK), Steffen Jahn (DE), Andreas Hoffmann (DE), Mikhail Korolev (RU), Toshiharu Hashimoto (JAP) and Michael Penn (UK). In his work, he puts great emphasis on meaningful projects and their connection to everyday life. His photographs were exhibited in group exhibitions for example in the Old Town Hall and the Mánes Gallery in Prague. <

Marek Bartoš je český fotograf narozený 1981 v Praze. Absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně na katedře reklamní fotografie a grafického designu. Mezitím odjel načerpat zkušenosti na studia do Spojených států amerických. Pracoval jako asistent u českých i zahraničních fotografů, mj. Albert Watson (USA), Adam Broomberg a Oliver Chanarin (UK), Steffen Jahn (DE), Andreas Hoffmann (DE), Mikhail Korolev (RU), Toshiharu Hashimoto (JP ), Michael Penn (Velká Británie). Velký důraz ve své práci klade na smysluplné projekty a jejich propojení s běžným životem. Jeho fotografie byly vystaveny v rámci skupinových výstav například ve Staroměstské radnici a Galerii Mánes. <

Born in Prague in 1964, Diviš Marek belongs to the foremost Czech cinematographers. He graduated the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague in 1996. He won the Czech Lion Award for his work on Bohdan Sláma’s Something Like Happiness (2005). He worked as DoP on all of Sláma’s films since FAMU: Ice Mother (2016), Four Suns (2012), The Country Teacher (2008) and Wild Bees (2001). Marek was also nominated for the Czech Lion Award for his work on Petr Nikolaev’s It’s Gonna Get Worse (2007). He also worked on several films by director and screenwriter Vladimír Morávek – Boredom in Brno (2003) and Hrubeš and Mareš Friends come Rain or Shine (2005). <

Diviš Marek narozený v roce 1964 v Praze je jedním nejuznávanějších českých kameramanů. FAMU absolvoval v roce 1996 s filmem Akáty bílé. Je nositelem Českého lva za nejlepší kameru za film Bohdana Slámy Štěstí. S Bohdanem Slámou spolupracuje na všech jeho filmech již od FAMU: Bába z ledu (2016), Čtyři slunce (2012), Venkovský učitel (2008), Divoké včely (2001). Nominaci na Českého lva získal i za film ...a bude hůř Petra Nikolaeva. Podílel se i několika filmech režiséra a scenáristy Vladimíra Morávka – Nuda v Brně (2003), Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005). <

Czech cinematographer born in 1980 in Prague. Before she went to the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, she had studied cinematography at the Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek. She participated in the first Kamera Oko Festival with Julie Loves Shakespeare, her 16 mm graduation film from Písek. In 2012, her film The Final State of Matter won an award at Ostrava Kamera Oko. She has spent last year working on three documentary portraits of important Czech artists. Yvon Teysslerová is also a photographer. She focuses on black-and-white photography and she has been shifting from digital to analogue in the course of her career.<

Česká kameramanka narozená v roce 1980 v Praze. Absolvoval dvouleté studium kamery na filmové škole v Písku a potom nastoupila na FAMU. Jako kameramanka má na kontě přes třicet krátkých filmů. Zúčastnila se prvního ročníku festivalu Kamera Oko s filmem Julie miluje Shakespeara – absolventský film z Písku na 16 mm. V roce 2012 na Kamera Oko zvítězil její snímek Poslední skupenství. V posledním roce pracovala na třech dokumentárních portrétech předních českých výtvarníků. Věnuje se převážně černobílé fotografii a od digitálu postupně přechází k fotografii analogové. <

Porota Krátkometrážní soutěže

Short Film Competition Jury

11Official Selection > Oficiální výběr Benoît RémonDebie Fromont LA LESFOLIE BEAUX ALMAYER JOURS Almayer`s Folly D’ARANJUEZ Krásné Almayerovo dny v Aranjuez šílenství The 01 Beautiful Days of Aranjuez 14

Tristan Bordmann Apichatpong I TEMPI FELICI Weerasethakul VERRANNO PRESTO HOTEL MEKONG Šťastné časy se blíží 02 Happy Times Will Come Soon 15

Fernando Lockett POSTO AVANÇADO DO PROGRESSO Výspa pokroku An Outpost of Progress 18

Noaz Deshe RADIO DREAMS 19

Jessica Lee Gagné MALGRÉ LA NUIT Noci navzdory Despite the Night 16

Only films that were made after January 1, 2015 and haven’t been screened at any other Czech film festivals may be submitted to the Official Selection competition section.

Do soutěže Oficiální výběr mohou být přihlášeny celovečerní filmy, které vznikly po 1. 1. 2015 a které dosud nebyly promítány na jiném českém filmovém festivalu.

The jury will award the director of photography of the winning picture with the IFF Ostrava Kamera Oko Grand Prix along with 1,000 Euro prize money. The Jury may also award the Special Jury Prize. <

Kameraman vítězného filmu v sekci Oficiální výběr obdrží cenu Grand Prix MFF Ostrava Kamera Oko a s ní spojenou odměnu 1000 eur. Porota navíc může udělit Zvláštní cenu poroty. <

Jonathan Ricquebourg LA MORT DE LOUIS XIV Smrt Ludvíka XIV. The Death of Louis XIV 17

> 013


Benoît Debie LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ 3D

France, Germany > Francie,

contact > kontakt CinemArt a.s.,

Benoît Debie’ selected filmography

Německo, 2016, 97 min.

Národní 60/28, 111 21 Praha 1,

> vybraná filmografie

director > režie Wim Wenders

Česká republika, www.cinemart.cz

2016 One More Time With Feeling /

DoP > kamera Benoît Debie

2015 Love / 2015 Every Thing Will

screenplay > scénář Wim Wenders

Be Fine / 2014 Lost River / 2012

podle divadelní hry > based on the

Spring Breakers / 2010 Les Runaways

play by Peter Handke

/ 2009 Enter the Void / 2008 New

cast > hrají Reda Kateb, Sophie

York, I Love You / 2006 Day Night

Semin, Jens Harzer, Nick Cave, Peter

Day Night / 2005 Enfermés dehors /

Handke

2004 Card Player / 2004 Innocence / 2002 Irréversible

THE BEAUTIFUL DAYS OF AR ANJUEZ A beautiful summer day. A garden. A terrace. A woman and a man under the trees, with a soft summer wind. In the distance, in the vast plain, the silhouette of Paris. A conversation begins: questions and answers between the woman and the man. It deals with sexual experiences, childhood, memories, the essence of summer and the difference between men and women, it deals with feminine perspective and masculine perception. In the back

ground, inside the house that opens onto the terrace, on the woman and the man: the writer, in the process of imagining this dialogue and typing it down. Or is it the other way around? Might it be that those two characters, over there, tell him what he’s putting down on paper: a long, final dialogue between a man and a woman? With The Beautiful Days of Aranjuez Wim Wenders stages the play by his long-time friend Peter Handke. Its subtitle is “A Summer

KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ Překrásný letní den. Zahrada. Terasa. Za jemného letního vánku sedí ve stínu stromů muž a žena. Na obzoru v dáli se rozpíná silueta Paříže. Muž a žena se pouští do konverzace, vyměňují si otázky a odpovědi. Řeší své sexuální zkušenosti, dětství, vzpomínky, podstatu léta, rozdíly mezi muži a ženami, feminní perspektivu a maskulinní vnímání. V povzdáli, uvnitř domu s terasou, sedí spisovatel, v hlavě si vymýšlí jejich konverzaci a zapisuje ji. Anebo je to naopak? Nemůže

to být tak, že tyto dvě postavy říkají spiso- to diskuzní hra. Její zásadní podmínka? Bezvateli, co má psát – dlouhý závěrečný dialog podmínečná upřímnost. < mezi mužem a ženou? Krásné dny v Aranjuez režiséra Wima Wenderse je filmovou adaptací divadelní hry jeho dávného přítele Petera Handkeho. Nese podtitul „letní dialog.“ Jen v málo případech byly rozdíly mezi muži a ženami a odlišnosti v jejich očekáváních a názorech na minulost znázorněny tak jasně. A přesto – nebo možná právě proto – je jejich dialog tak uchvacující. Je to duel, je

14

Oficiální výběr

Official Selection

Dialogue”. Seldom has the nature of the difference between men and women been shown more clearly, and to what extent their aspirations, expectations and view of the past might diverge. And how, in spite of this – or precisely because of this –, the dialogue that engages is captivating. It’s a duel, a Q&A game. Its fundamental condition: unconditional honesty. <


Tristan Bordmann I TEMPI FELICI VERRANNO PRESTO

Italy, France > Itálie, Francie, 2016,

contact > kontakt The Match

Tristian Bordmann’ selected

100 min.

Factory, Balthasarstr. 79-81, 50670

filmography > vybraná filmografie

director > režie Alessandro Comodin

Cologne, Germany,

2016 I tempi felici verranno presto /

DoP > kamera Tristan Bordmann

sergi.steegmann@matchfactory.de,

2015 Changement de propriétaire /

screenplay > scénář Alessandro

tel.: +49 221 539 7090,

2011 L’estate di Giacomo

Comodin, Milena Magnani

info@matchfactory.de

cast > hrají Sabrina Seyvecou, Erikas Sizonovas, Luca Bernardi, Marco Giordana, Carlo Rigoni, Paolo Viano, Marinella Cichello

HAPPY TIMES WILL COME SOON Tommaso and Arturo have made their escape, seeking refuge in the forest. Decades later, it seems to be infested with wolves. But in this very same forest, Ariane discovers a strange hole. Could Ariane, then, be the girl mentioned in the local legend told in the valley? The reason why Ariane entered the hole remains a mystery. Everyone put their own spin on the story, but all agree on one thing: Ariane met the wolf. < ŠŤASTNÉ ČASY SE BLÍŽÍ Tommaso a Arturo utekli do lesa, kde žijí. O několik desítek let později se ale les zdá být zamořen vlky. Ovšem právě v tomto lese dívka jménem Ariane objeví podivnou díru. Mohla by Ariane být dívkou z legendy, která se vypráví v údolí? Důvod, proč Ariane vlezla do díry, však zůstává záhadou. Každý si do příběhu přidává svou trochu, ale všichni se shodují na jednom: Ariane se setkala s vlkem. <

Oficiální výběr

Official Selection

15


Jessica Lee Gagné MALGRÉ LA NUIT

France, Canada > Francie, Kanada,

contact > kontakt Films Boutique,

Jessica Lee Gagné’s selected

2015, 150 min.

Köpenicker Str. 184. 10997 Berlin,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Philippe Grandrieux

Germany, tel.: +49 30 69 53 78 50,

2016 Boris sans Béatrice / 2016 Pays

DoP > kamera Jessica Lee Gagné

contact@filmsboutique.com

/ 2015 N.O.I.R / 2014 Que ta joie

screenplay > scénář Philippe

demeure / 2013 Sarah préfère la

Grandrieux, Bertrand Schefer,

course / 2013 Fermières

Rebecca Zlotovski, John-Henry Butterworth cast > hrají Ariane Labed, Roxane Mesquida, Paul Hamy, Kristian Marr, Johan Leysen, Sam Louwyck

DESPITE THE NIGHT Jealousy, love, music and lives themselves are the principal elements in the new film by Philippe Grandrieux, a specialist in extremity and in breaking down the limitations imposed on narration. After many years, English musician Lenz searches for his lover Madeleine, who has mysteriously disappeared, but tumbles into an amour fou with troubled, self-destructive Héléne, a German nurse working in Paris. Grieving the loss of her infant son, Héléne NOCI NAVZDORY V hlavních rolích nového filmu Philippa Grandrieuxe, jehož specialitou jsou extrémy a boření a posouvání hranic vyprávění, účinkují žárlivost, láska, hudba i samotné životy. Anglický hudebník Lenz se po mnoha letech rozhodne najít svou bývalou lásku Madeleine, která záhadně zmizela. Místo toho se ale zaplete s neklidnou a sebedestruktivní německou zdravotní sestrou Héléne, která pracuje v Paříži. Héléne truchlí po ztrátě svého malého syna a v doprovodu Lenze hledá za-

16

Official Selection

seeks oblivion in the murky subterranean world of a brutal sex ring, followed by Lenz. A stark, elliptical, hauntingly spectral narrative with scenes of sensual abandon and raw carnality. <

pomnění v podzemním světě brutálního skupinového sexu. Neúprosný, eliptický a přízračný narativ zobrazuje sexuální nevázanost a syrovou tělesnost. <

Oficiální výběr


Jonathan Ricquebourg LA MORT DE LOUIS XIV

France > Francie, 2015, 115 min.

contact > kontakt Capricci films,

Jonathan Ricquebourg’s selected

director > režie Albert Serra

103 rue Sainte Catherine, 33 000

filmography > vybraná filmografie

DoP > kamera Jonathan Ricquebourg

Bordeaux, France, tel.: +33 5 35 54 51

2015 Il Viagio (Banat) / 2014 Fils

screenplay > scénář Albert Serra,

89, international@capricci.fr,

de / 2014 Mange tes morts (Táhni

Thierry Lounas

www.capricci-international.com

do pekel)

cast > hrají Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc Susini, Irène Silvagni, Bernard Belin, Jacques Henric

THE DEATH OF LOUIS XIV August 1715. After going for a walk, Louis XIV feels a pain in his leg. The next days, the King keeps fulfilling his duties and obligations, but his sleep is troubled and he has a serious fever. He barely eats and weakens increasingly. This is the start of the slow agony of the greatest King of France, surrounded by his relatives and doctors. The film is based on two books, which are both literary and historical works: the Mémoires of Louis de Rouvroy, the Duke de Saint-Simon and those of SMRT LUDVÍKA XIV. Srpen 1715. Po návratu z procházky pocítí Ludvík XIV. bolest v noze. Během následujících dní pokračuje král v plnění svých povinností a závazků, ale špatně spí a trpí vysokou horečkou. Ztrácí chuť k jídlu a stále více slábne. Tak začíná v obklopení příbuzných a lékařů pomalá agónie největšího z francouzských králů. Film vychází z dvou zčásti beletristických a zčásti historických knih – Pamětí Louise de Rouvroye, vévody de Saint-Simon a Pamětí Markýze de Dangeau. Tito Lud-

the Marquis de Dangeau. Both of them were courtiers who attended the last days of Louis XIV and wanted to record and describe, almost make a collection, of every piece of the last moments as they were lived by the King. Part of what he said was reported words for words, just like the successive states of his sick leg were described with all the sordid details that go along with it… <

víkovi dvořané byli přítomní u posledních dní králova života a oba chtěli zaznamenat a popsat, takřka sesbírat, poslední momenty tak, jak je král prožíval. Část toho, co řekl, je zapsána slovo od slova, stejně jako jsou popsána postupná stádia jeho nemocné nohy i se všemi odpudivými detaily, které se k nemoci vážou… <

Oficiální výběr

Official Selection

17


Fernando Lockett POSTO AVANÇADO DO PROGRESSO

Portugal > Portugalsko, 2016,

contact > kontakt Alfama Films,

Fernando Lockett’s selected

121 min

Paris, France, tel.: +33 01 42 01 07

filmography > vybraná filmografie

director > režie Hugo Vieira da Silva

05, andrea.alfamafilms@orange.

2016 Hermia & Helena / 2016

DoP > kamera Fernando Lockett

fr, faustine.alfamafilms@orange.fr,

Oscuro animal / 2015 The Mad Half

screenplay > scénář Hugo Vieira da

www.alfamafilms.com

Hour / 2014 El Hijo Buscado / 2012

Silva podle povídky/based on the

Viola / 2012 Villegas / 2009 Todos

story by Joseph Conrad

mienten (They All Lie)

cast > hrají Nuno Lopes, Ivo Alexandre, David Caracol, Inês Helena, António Mpind

AN OUTPOST OF PROGRESS At the end of the XIXth century, two young and inexperienced Portuguese settlers disembark from Europe in a remote part of Congo to manage a trading outpost. They try to familiarize and get acquainted with the environment and the natives, but in vain. With no specific tasks or important things to be done, they both become increasingly isolated and demoralized as the time goes by. Alone in the hearth of the jungle, they lock themselves in their villa to consume local alcohol and tro-

pical drugs. Confronted with each other, they plunge together into darkness towards a dramatic descent to the abyss… In their delirium, a brawl breaks out between the two men: Joâo de Mattos refuses to give a piece of sugar – from which he intends to stock up a bit – to Sant’Anna, who, furious, chases him. Joâo de Mattos accidentally shoots on his comrade, who dies from his wounds. Out of energy, desperate, Joâo de Mattos hangs himself to the cross hammered to the tomb of the outpo-

st’s former director. An Outpost of Progress is based on Joseph Conrad’s novel, published in 1897 in the magazine Cosmopolis. The story is transposed in the former Portuguese colony of Congo. The fundamental issues of the film version are the illusion of communion of cultures and the impossibilities of translation. The director explores the idea of reasons colliding, of the deaf-dialogue which repeats itself throughout the centuries between Angolans and Portuguese. <

V ÝSPA POKROKU Na konci 19. století vyplouvají dva mladí a nezkušení portugalští osadníci z Evropy do odlehlé části Konga, kde mají vést obchodní stanici. Snaží se poznat prostředí a domorodce, a přizpůsobit se jim, ale marně. Nečekají je žádné konkrétní úkoly ani důležité věci a tak se oba časem začnou cítit stále izolovanější a jejich morálka upadá. Osamělí se pak v srdci džungle zamknou ve své residenci a propadají alkoholu a tropickým drogám. Při vzájemné konfrontaci se společně vrhnou do temnoty a čeká dra-

matický pád do propasti… V deliriu se spolu muži začnou prát: Joâo de Mattos se chce zásobit cukrem a odmítne se o něj podělit se svým kolegou Sant’Annou, který se po něm rozzuřený vrhne. Joâo de Mattos při potyčce svého kamaráda omylem zastřelí. Vyčerpaný a zoufalý Joâo de Mattos se později oběsí na kříži na hrobce bývalého ředitele stanice. Výspa pokroku je adaptací povídky Josepha Conrada publikované roku 1897 v časopisu Cosmopolis. Příběh je přenesen do Konga, bývalé portugalské kolonie. Základní

otázky rozebírané ve filmové verzi povídky jsou iluze splynutí kultur a nemožnost překladu. Režisér zkoumá střet rozdílností a jednostranný dialog, který po celá staletí probíhal mezi Angolany a Portugalci. <

18

Oficiální výběr

Official Selection


Noaz Deshe RADIO DREAMS

USA, 2016, 97 min.

contact > kontakt Film Distribution

Noaz Deshe’s selected filmography >

director > režie Babak Jalali

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

vybraná filmografie

DoP > kamera Noaz Deshe

Praha 2, Česká republika, tel.: +420

2014 Lost River / 2013 White

screenplay > scénář Babak Jalali,

221 411 666, tel.: +420 607 194 251,

Shadow / 2001 Boysgirls / 2001

Aida Ahadiany

Alena Vokounová,

Search Agent Zerox

cast > hrají Mohsen Namjoo, Kabul

alena.vokounova@artcam.cz,

Dreams, Lars Ulrich, Mohammad

www.artcam.cz

Talani, Boshra Dastournezhad

RADIO DREAMS The film depicts one day in the life of a small radio station Pars Radio, San Francisco’s premiere Persian language radio. But the day is far from ordinary as Pars Radio prepares for an evening live broadcast of a jam session of Metallica with the first Afghan rock band Kabul Dreams. But the evening is still far away and Hamid, an exiled writer and the station manager, has a long day ahead of him… This poetic comedy about a rock dream and Metallica reminiscent of works by Jim Jarmusch RADIO DREAMS Jeden den v životě malé rozhlasové stanice Pars Radio, vysílající v perštině ze San Francisca. Není to ale jen tak obyčejný den, protože večer má v Pars Radiu zahrát živě le-gendární Metallica s kapelou Kabul Dreams, první rockovou skupinou z Afghánistánu. Ovšem do večera je ještě daleko a Hamid, spisovatel v exilu a programový ředitel rádia, má před sebou dlouhý den... Poetická komedie rockovém snu a Metallice ve stylu Jima Jarmusche a Akiho Kaurismäkiho

and Aki Kaurismäki is the second feature film of director Babak Jalali. With Radio Dreams, he won the Golden Tiger at the International Film Festival Rotterdam which focuses on emerging talents and which for example discovered Petr Zelenka’s Buttoners. <

je druhým celovečerním filmem Babaka Jalaliho a přinesla mu Zlatého tygra, nejvyšší ocenění na Mezinárodním filmovém festivalu v Rotterdamu, který se zaměřuje na začínající filmaře a kdysi pro svět objevil třeba Zelenkovy Knoflíkáře. <

Oficiální výběr

Official Selection

19Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž Klára RémonBelicová Fromont LA ZÁKON FOLIE HELENA ALMAYER Helena’s Law Almayer`s Folly 22 Almayerovo šílenství 01

Jakub Halousek, Jan Daňhel Apichatpong MOKRÁ SVATBA Weerasethakul Wet Wedding HOTEL MEKONG (Out of Competition > 02 Mimo soutěž) 23

Adam Mach STRACH Fear 24

Braňo Pažitka TELEVISE BUDE!: DVA FRAGMENTY Z POČÁTKU V YSÍLÁNÍ Television Is Coming!: Two Fragments from Transmission’s Early Days 25

Jan Skriečka RITUS The Rite 26

The Ostrava Kamera Oko Short Film Competition aims to introduce the upcoming talents of Czech (European) cinematography. That is the reason this section accentuates cinematographers. The nominated authors have themselves chosen works that will represent them.

Smyslem Krátkometrážní soutěže Ostrava Kamera Oko je představit nastupující talenty české (evropské) kamery. Proto v této sekci klademe důraz na osobnost kameramana. Nominovaní autoři sami navrhli díla, jimiž se prezentují.

The jury of the Short Film Competition will award the director of photography of the winning picture with the Ostrava Kamera Oko Prize for best film in Short Film Competition. The Jury may also award the Special Jury Prize. <

Kameraman vítězného f ilmu v sekci Krátkometrážní soutěž obdrží Cenu Ostrava Kamera Oko za nejlepší kameru. Porota navíc může udělit Zvláštní cenu poroty. <

> 21


Klára Belicová ZÁKON HELENA

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Background films,

2016, 77 min.

Korunní 1209/76, 101 00 Praha 10,

director > režie Petra Nesvačilová

Česká republika, tel.: +420 777 910

DoP > kamera Klára Belicová

290, info@backgroundfilms.cz,

screenplay > scénář Petra Nesvačilová

www.backgroundfilms.cz

KLÁRA BELICOVÁ Klára Belicová is finishing her studies at the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. Recently, as a part of her studies, she finished a Czech Television coproduced feature documentary directed by Petra Nesvačilová, Helena’s Law. She also made several short films Four Days in a Warehouse (Čtyři dny ve skladu, dir. L. Kučera, 2013) and Hour between the Dog and Wolf (Hodina mezi psem a vlkem, dir. N. Císařovská, 2014) KLÁRA BELICOVÁ studuje posledním rokem na katedře kamery na FAMU. V rámci studia nedávno dokončila celovečerní dokumentární film Zákon Helena režisérky Petry Nesvačilové, který vznikl v koprodukci s Českou televizí. Natočila několik krátkých hraných filmů, Čtyři dny ve skladu (rež. L. Kučera, 2013) a Hodina mezi psem a vlkem (rež. N. Císařovská, 2014) byly nominovány na nejlepší studentský film v rámci cen Českého lva. Film Až zapadne slunce (rež. N. Císařovská, 2014) vyhrál v loňském roce

22

Short Film Competition

were nominated for the Czech Lion award for best student films. Film When the Sun Goes Down (Až zapadne slunce, dir. N. Císařovská, 2014) won the Viewer’s Choice Award at last year’s Febiofest in Slovakia and the main prize at a student film festival in China this May. Klára’s films show a distinct and sensitive visual depiction of the inner world of female characters in relation to their surroundings. Currently, she is working on a feature film called It’s Snowing! (Sněží!). < cenu diváků na slovenském Febiofestu a letos v květnu hlavní cenu na studentském filmovém festivalu v Číně. V Klářiných filmech je patrná snaha o citlivé vizuální ztvárnění vnitřního světa ženských postav ve vztahu k jejich okolí. V současné době natáčí celovečerní hraný film Sněží! <

Krátkometrážní soutěž

HELENA’S LAW A documentary detective story, portrait of an elite police officer Helena Kahnová, who uncovered the most famous Czech criminal group – the Berdych Gang. In her film, director Petra Nesvačilová takes us into the underworld where we explore the boundaries between good and evil, atonement and loss of faith. <

ZÁKON HELENA Dokumentární detektivka, portrét elitní policistky Heleny Káhnové, která odhalila nejslavnější českou zločineckou organizaci – tzv. Berdychův gang. Prostřednictvím autentického pátrání režisérky Petry Nesvačilové se dostáváme do podsvětí, kde zkoumáme hranici dobra a zla, nápravy a zlomení víry. <


Jakub Halousek, Jan Daňhel MOKRÁ SVATBA

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Argentum Vivum,

2016

Farského 1386/3, Praha – Holešovice,

director > režie Jakub Halousek,

170 00, Česká republika,

Jan Daňhel DoP > kamera Jakub Halousek, Jan Daňhel screenplay > scénář Jakub Halousek, Jan Daňhel

JAKUB HALOUSEK After studies of photography at the Graphic School Prague and cinematography at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, he began working mainly as a documentary cinematographer. Jakub collaborates with directors such as Vít Klusák, Filip Remunda, Adam Olha, Erika Hníková, Lucie Králová, David Jařab, Miroslav Bambušek and many more. As a cinematographer and later also an owner of an animation studio, he worked on a number

WET WEDDING of Czech animated films. As one of only few Experimental project shot on hand-made professional filmmakers, he actively shoots 16mm film stock. < experimental films. He is one of the founding members of the Association of Animated Film and the experimental group Argentum Vivum. <

JAKUB HALOUSEK Po studiu katedry fotografie na průmyslové škole grafické a následně kamery na pražské FAMU se profiluje hlavně jako kameraman dokumentárních filmů. Spolupracuje s režiséry, jako jsou Vít Klusák, Filip Remunda, Adam Olha, Erika Hníková, Lucie Králová, David Jařab, Miroslav Bambušek a mnoha dalšími. Z pozice kameramana a později majitele animačního studia stojí za řadou českých animovaných filmů. Jako jeden z mála filmových profesionálů se aktivně věnuje ex-

MOKRÁ SVATBA perimentálnímu filmu. Je jedním ze zaklá- Experimentální projekt realizovaný na vlastdajících členů Asociace animovaného filmu noručně vyrobenou 16mm filmovou suroa experimentální skupiny Argentum Vivum. < vinu. <

THE SCREENING IS OUT OF COMPETITION AT THE AUTHOR’S REQUEST.

PROJEKCE NA ŽÁDOST AUTOR A MIMO SOUTĚŽ. Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

23


Adam Mach STRACH

Slovakia > Slovensko, 2015, 28 min.

contact > kontakt Vysoká škola

director > režie Michal Blaško

múzických umení, Svoradova

DoP > kamera Adam Mach

2/A, 81301 Bratislava, Slovenská

screenplay > scénář Michal Blaško

republika, festivals@vsmu.sk, www.vsmu.sk

ADAM MACH After graduating at a Prague grammar school, he was admitted to the Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek where he began collaborating with Michal Blaško. Together, in their free time, they wrote a script for a short film called Wall (Zídka, 19 min.) which was screened at several film festivals. After a year in Písek, Adam went to the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and Michal to the Academy of Performing Arts in Bratislava. But their collaboration continued. ADAM MACH Hned po absolvování pražského gymnázia byl přijat na píseckou filmovou školu, kde začala spolupráce s Michalem Blaškem. Nezávisle na škole spolu dokonce napsali scénář ke krátkometrážnímu filmu Zídka (19 min.), který objel několik filmových festivalů. Po roce studia v Písku odešel na FAMU a Michal na VŠMU. Spolupráce s režisérem, ale pokračovala i dále. Film Strach je Blaškovo školní cvičení ze druhého ročníku a v současné době dokončují Blaškův absolventský film. Vedle toho stan-

24

Short Film Competition

Fear is Blaško’s school project from his second year and the duo is currently finishing his graduation film. Apart from collaboration with Blaško, Adam Mach regularly collaborates with directors and documentarists from the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and works on short films, music videos and commercials. Fear was screened at several festivals and won an award for best cinematography at the CaméflexAFC cinematography festival 2016 in Paris. < dardně spolupracuje s režiséry a dokumentaristy z FAMU a zapojuje se do produkce krátkometrážních snímků dalších režisérů, klipů a reklam. Film Strach se zúčastnil několika dalších festivalů a získal cenu za nejlepší kameru na kameramanském festivalu v Paříži Caméflex-AFC 2016. <

Krátkometrážní soutěž

FEAR Marek is a young boy who witnesses a violent attack in a bus. He is able to shoot the whole incident on his cell phone, but his fear and conscience prevent him from doing the right thing. <

STRACH Marek je dospívající chlapec, který se stane svědkem násilného útoku v autobuse. Celý incident se mu podaří nahrát na telefon, ale strach a svědomí mu brání ve správném rozhodnutí. <


Braňo Pažitka TELEVISE BUDE!: DVA FRAGMENTY Z POČÁTKU V YSÍLÁNÍ

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Česká televize,

2016, 37 min.

Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Česká

director > režie Jan Bušta

republika, tel.: 420 261 137 047,

DoP > kamera Braňo Pažitka

telexport@ceskatelevize.cz,

screenplay > scénář Jan Bušta, Radim

www.ceskatelevize.cz

Procházka, Magdaléna Bittnerová, Braňo Holiček

BRAŇO PAŽITKA He was born in Bratislava in 1974. After studying an electro technical high school, he began studying geology but dropped out in 1998 to study cinematography at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Until 2005, he continued his studies at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. As a cinematographer, he works mainly on documentary films. He worked on documentaries Ivetka and the Mountain (Ivetka a hora, 2008) and Race to the

Bottom (Závod ke dnu, 2011) with director Vít Janeček. His filmography also includes e.g. the live action film 80 Letters (80 dopisů, 2011) directed by Václav Kadrnka. <

BRAŇO PAŽITKA Narozen v Bratislavě v roce 1974. Po střední elektrotechnické škole a po nedokončeném studiu geologie odešel v roce 1998 na studia na katedru kamery na VŠMU. Do roku 2005 pokračoval ve studiu na FAMU. Jako kameraman spolupracuje převážné na dokumentárních filmech. S režisérem Vítem Janečkem natočil dokumentární film Ivetka a hora (2008) či Závod ke dnu (2011). V hrané tvorbě spolupracoval s Václavem Kadrnkou na filmu 80 dopisů (2011). <

TELEV ISION IS COMING!: TWO FR AGMENTS FROM TR ANSMISSION’S EARLY DAYS Unknown history of the first years of television broadcast in Czechoslovakia and an electro-minimalistic operetta connecting bands Midi Lidi and WWW in a stylistically refined docudrama game. Braňo Pažitka’s cinematography steers through the history round the ideas of television pioneers in a “fake single shot” which alludes to an enticing, concise and never-ending flow of television images. < TELEV ISE BUDE!: DVA FR AGMENTY Z POČÁTKU V YSÍLÁNÍ Neznámá historie prvních let televizního vysílání v Československu a elektro-minimalistická operetka spojující kapely Midi Lidi a WWW ve stylově vytříbené hře se žánrem dokudrama. Kamera Braňo Pažitky proplouvá dějinami i kolem myšlenek televisních pionýrů ve „falešné jednozáběrovce,“ která odkazuje k mámivému, zkratkovitému a zároveň nekončícímu toku televizních obrazů. <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

25


Jan Skriečka RITUS

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Filmová a televizní

2016, 7 min.

fakulta Akademie múzických umění

director > režie Jan Březina

v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65

DoP > kamera Jan Skriečka

Praha 1, Czech Republic, tel.:

screenplay > scénář Jan Březina

+420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

JAN SKRIEČKA He was born in Prague in 1978. Currently he is a student of the master’s programme of the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. As a cinematographer, he worked on the short student film Father (Otec, 2010, dir. Viktoria Rampal Dzurenko) which was screened e.g. at the Festival of Short Films Prague and at the Pune IFF in India. He also worked on the story The Lawyer (Právnička) from the anthology film Prague, My Love

THE RITE (Praho, má lásko, 2012) and Viktoria Rampal On one morning, a young hermit living in one Dzurenko’s graduation feature film Uncle Vik- of today’s big cities, finds a dead bird in front of his dwelling. What happens next? < tor (Ujo Viktor, 2013). His filmography also includes middle-length graduation film Maria Stock (2013, dir. Jan Březina) which was screened in Karlovy Vary and which won an award at Filmfestival Cottbus, and also a film for children Little Tony and Mr. Illness (Tonda a bacil, 2014, dir. Kateřina Karhánková) which won an award at a festival Chinese Sichuan. <

JAN SKRIEČKA Narozen v Praze v roce 1978. Nyní je studentem magisterského programu katedry kamery na pražské FAMU. Jako kameraman se podílel na krátkém studentském filmu Otec (2010, rež. Viktoria Rampal Dzurenko), jenž byl uveden mj. na Festivalu krátkých filmů Praha a na festivalu v indickém Pune, na povídce Právnička z povídkového filmu Praho, má lásko (2012) a na celovečerním absolventském snímku Ujo Viktor (2013, rež. Viktoria Rampal Dzurenko).

RITUS Byl také kameramanem absolventského stře- Mladý poustevník žijící v dnešním velkodometrážního snímku Maria Stock (2013, rež. městě nalezne jednou ráno před svým příJan Březina), který byl uveden na MFF Kar- bytkem mrtvého ptáčka. Co se bude dít dál? lovy Vary a oceněn na mezinárodním festivalu v německé Chotěbuzi, či animovaného snímku pro děti Tonda a bacil (2014, rež. Kateřina Karhánková), oceněného na festivalu v čínském Sečuánu.<

26

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition


Encore Vladan Radovic ANIME NERE Black Souls Černé duše 29

Martin Kohout, Tomáš Pavelek ČESKÁ CESTA Czech Way 29

Adam Sikora JÁ, OLGA HEPNAROVÁ I, Olga Hepnarova 29

Mátyás Erdély JAMES WHITE 31

Bruno Delbonnel MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti 31

Kristýna Bartošová, Prokop Souček, Jakub Křen NEBEZPEČNÝ SVĚT RAJKA DOLEČKA Dangerous World of Doctor Doleček 31

Robert Elswit NIGHTCRAWLER Slídil 33

Ondřej Belica PRACH Dust 33

Jiří Maxa VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD The Wolf of Royal Vineyard Street 33

Tomáš Weinreb VŠECHNO JE SRAČKA Everything is Crap 35

> 27


28

Encore JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

ČESKÁ CESTA

ANIME NERE


Vladan Radovic ANIME NERE Italy, France > Itálie, Francie, 2014, 103 min. director > režie Francesco Munzi DoP > kamera Vladan Radovic screenplay > scénář Francesco Munzi, Fabrizio Ruggirello, Maurizio Braucci cast > hrají Marco Leonardi, Peppino Mazzotta,

BLACK SOULS Three brothers are forced to return to their home – the peaks of Calabria – to deal with some unfinished business from the past of their criminal family. Drug pusher Luigi, entrepreneur Rocco and eccentric goat herder Luciano get into trouble after Luciano’s son Leo, a member of the lost generation, escalates a banal conflict and commits the act of intimidation in a bar controlled by a rival clan. A petty discord turns into a conflict as epic as ancient tragedies. <

ČERNÉ DUŠE Tři bratři jsou nuceni vrátit se na rodné vrcholky Kalábrie a potýkat se s nevyřešenými záležitostmi z minulosti své zločinecké rodiny. Překupník drog Luigi, podnikatel Rocco a excentrický pasák koz Luciano se dostanou do problémů poté, co se Lucianův syn a příslušník ztracené generace Leo kvůli banálnímu sporu dopustí aktu zastrašování v baru spravovaném klanem rivalů. Z drobné neshody vyklíčí konflikt, který má ve výsledku rozměry antické tragédie.<

CZECH WAY Documentary Czech Way describes the story of the Czech economic transformation in the 1990’s, namely the infamous methods of the voucher privatization which acted as a core and simultaneously a sort of a notice board of the process. The economic transformation came in a period which saw the establishment of new Czech and Slovak autonomous states, so, on one hand, it was presented as a key to reshaping the totalitarian society into a new, democratic one, and on the other hand, the public saw it as a process of a new redistribution of wealth – from the state to the people. <

ČESKÁ CESTA Dokumentární film Česká cesta popisuje příběh československé ekonomické transformace 90. let, zejména pak proslulé metody kupónové privatizace, která byla jádrem i jakýmsi vývěsním štítem tohoto procesu. Ekonomická transformace se odehrála v období, které zakládalo novou českou a slovenskou státnost, byla tak na jedné straně prezentována jako klíč k přerodu totalitně řízené společnosti ve společnost demokratickou, na straně druhé jí pak veřejnost chápala jako proces nového přerozdělení majetku – od státu k lidem. <

I, OLGA HEPNAROVA In 1973, Olga Hepnarová deliberately drove a truck into people waiting for a tram in Prague, killing 8 of them. She proudly confessed her crime and declined to repent as she considered her crime an act of revenge against the society and demanded a death penalty. In 1975, she was executed by hanging. She was the last woman executed in Czechoslovakia. Until now, no one dared to adapt this tragic chapter of the Czech history into a feature film. This is the first attempt ever to depict Olga Hepnarová’s s story and her horrible crime in a film. Film I, Olga Hepnarová had its world premiere as the opening film of the section Panorama of the prestigious Berlin International Film Festival. Being selected as the opening film of a section at an important festival brings a significant increase of the film’s prestige. And not only for the film itself, but also for its authors. I, Olga Hepnarová is the feature debut of both its directors whose courage to use their distinctive filmmaking styles helped the film to succeed.<

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ V roce 1973 nasedla Olga Hepnarová do nákladního auta, úmyslně najela v centru Prahy do lidí na tramvajové zastávce a osm jich usmrtila. Ke svému činu se hrdě hlásila, odmítla ho litovat, považovala ho za svou pomstu vůči společnosti a požadovala pro sebe trest smrti. V roce 1975 byla oběšena a stala se tak poslední popravenou ženou u nás. Těžké téma a obecně známý případ české historie si doposud nikdo v celovečerním hraném snímku ztvárnit neodvážil. Jde o vůbec první pokus přenést příběh Olgy Hepnarové a jejího strašného činu do filmu. Jako zahajovací film pro svou sekci Panorama si snímek Já, Olga Hepnarová vybral prestižní Filmový festival v Berlíně, kde si film odbyl světovou premiéru. Status zahajovacího filmu znamená v případě významných festivalů a jejich sekcí výrazné zvýšení prestiže. A to jak pro daný snímek, tak pro jejich tvůrce. Já, Olga Hepnarová je pro oba režiséry celovečerním debutem, s nímž sklízí úspěch i díky odvaze vtisknout mu výrazný autorský rukopis a styl. <

Fabrizio Ferracane, Barbora Bobuľová contact > kontakt Film Europe s. r. o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, helena.schubertova@filmeurope.cz, www.filmeurope.cz

Tomáš Pavelek ČESKÁ CESTA Czech Republic, Slovakia > Česká republika, Slovensko, 2015, 90 min. director > režie Martin Kohout DoP > kamera Martin Kohout, Tomáš Pavelek screenplay > scénář Martin Kohout cast > hrají Petr Kučera, Václav Klaus, Václav Havel, Jiří Černý contact > kontakt MasterFilm, Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tomáš Michálek, tomas@masterfilm.cz, www.masterfilm.cz

Adam Sikora JÁ, OLGA HEPNAROVÁ Czech Republic, Poland, France, Slovakia > Česká republika, Polsko, Francie, Slovensko, 2016, 105 min. director > režie Tomáš Weinreb, Petr Kazda DoP > kamera Adam Sikora screenplay > scénář Tomáš Weinreb, Petr Kazda cast > hrají Michalina Olszańska, Marika Šoposká, Klára Melíšková, Petra Nesvačilová, Jan Novotný, Lukáš Bech contact > kontakt Bontonfilm, a.s., Palác Archa, Na Poříčí 1047/26, Praha 1 – Nové Město, marketa.krizkova@bontonfilm.cz, www.bontonfilm.cz

Encore

29


30

Encore

NEBEZPEČNÝ SVĚT RAJKA DOLEČKA

MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

JAMES WHITE


Mátyás Erdély JAMES WHITE USA, 2015, 85 min. director > režie Josh Mond DoP > kamera Mátyás Erdély screenplay > scénář Josh Mond cast > hrají Christopher Abbott, Cynthia Nixon, Scott Mescudi, Ron Livingston, Makenzie Leigh contact > kontakt Film Distribution Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 221 411 666, tel.: +420 607 194 251, Alena Vokounová, alena.vokounova@artcam.cz, www.artcam.cz

Bruno Delbonnel

MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN

USA, Belgium, UK > Belgie, Velká Británie, 2016, 128 min. director > režie Tim Burton DoP > kamera Bruno Delbonnel screenplay > scénář Jane Goldman cast > hrají Eva Green, Asa Butterfield, Chris O’Dowd, Ella Purnell, Allison Janney, Rupert Everett, contact > kontakt CinemArt a.s., Národní 60/28, 111 21 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 582 365 576,

JAMES WHITE New Yorker James White is a careless man in his twenties with self-destructive tendencies, a layabout who, despite his intelligence, can’t hold on to a job. He crashes on the sofa of his mother Gail who disapproves of his lifestyle and on top of it all, she fights cancer. James deals with the situation by escaping to sex and drugs until such time Gail’s condition worsens and he has to face a reality that can’t be ignored anymore. This autobiographical film full of anger, tenderness and humour is the feature debut of producer Josh Mond from the successful independent production company Borderline Films. The film has won several festival awards including the audience awards at Sundance and Los Angeles AFI Fest and three awards at the Independent Spirit Awards 2016. <

JAMES WHITE Newyorčan James White je lehkomyslný dvacátník se sebedestruktivní sklony, povaleč, který navzdory své inteligenci není schopen si udržet práci. Přežívá na gauči své matky Gail, která jeho životní styl neschvaluje a navíc bojuje s rakovinou. James řeší situaci útěkem k sexu a drogám do té chvíle, kdy začne být Gailin stav opravdu vážný a on se musí postavit tváří v tvář realitě, kterou nemůže ignorovat. Autobiograficky laděný film plný hněvu, něhy i humoru natočil jako svůj celovečerní režijní debut producent Josh Mond z úspěšné nezávislé produkční společnosti Borderline Films. Film získal několik festivalových ocenění včetně diváckých cen na festivalech v Sundance 2015, losangeleském AFI Festu 2015 a tři ocenění na Independent Spirit Awards 2016. <

MISS PEREGRINE’S HOME FOR PECULIAR CHILDREN His grandfather’s strange death makes Jake set out on a very unusual adventure. With clues and hints found in his grandfather’s inheritance, Jakes finds a very strange house in a remote corner of an almost abandoned island – Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. And even though it seems abandoned at first sight, it is not. Soon, Jake meets Miss Peregrine and her young protégés. They are isolated not only in place, but also in a time loop. They are hiding from the world, as the others would consider them monsters because of their peculiarities and unbelievable powers. But they are themselves hiding from horrible monsters who want to possess their peculiar powers. The film adaptation of the best-selling book of the same name by Ransom Riggs is directed by the visionary director Tim Burton who takes us on yet another fantastic voyage to the world of magic and fantasy. <

SIROTČINEC SLEČN Y PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. Pomocí stop a nápověd, které nalezl v jeho pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě jednoho téměř opuštěného ostrova velice zvláštní dům, Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. A i když se Jakeovi na první pohled zdá opuštěný, není tomu tak. Brzy se setká nejen se slečnou Peregrinovou, ale i s jejími mladými chráněnci. Jejich izolace není jen v místě, ale i v zacykleném čase. Skrývají se před ostatním světem kvůli svým zvláštním a neuvěřitelným schopnostem, protože by byli ostatními považováni za zrůdy. Skrývají se ale také před strašlivými netvory, kteří se chtějí zmocnit právě těchto jejich zvláštností. Zfilmování stejnojmenného bestselleru Ransoma Riggse se ujal vizionářský režisér Tim Burton a připravil nám další fantaskní výlet do světa kouzel a fantazie.<

DANGEROUS WORLD OF DOCTOR DOLEČEK Kristýna Bartošová has approached the genre of documentary film portrait as a battlefield. The director, who has Bosnian roots, chose to film the story of the Czech doctor Rajko Doleček, who is a very enthusiastic defender of Ratko Mladić, the Serbian general accused of war crimes in the former Yugoslavia. In this unforced work, shot with a hand-held camera with no attempt to conceal the presence of the film’s creators, the director, at first cautiously, but with increasing intensity, confronts Doleček about his controversial stance. At the same time, she must come to terms with the doctor’s unshakeable opinion. <

NEBEZPEČN Ý SVĚT R AJK A DOLEČKA Žánr dokumentárního portrétu pojala Kristýna Bartošová jako bitevní pole. Režisérka, jejíž rodina má kořeny v Bosně, totiž natáčela českého lékaře Rajka Dolečka, který se s velkým nasazením věnuje obhajobě srbského generála Ratka Mladiće obviněného z válečných zločinů v bývalé Jugoslávii. V bezprostředně působícím díle, natočeném způsobem, který nezastírá přítomnost tvůrců, režisérka zpočátku opatrně, avšak čím dál ostřeji konfrontuje Dolečka s jeho kontroverzními postoji. Zároveň se ale sama musí dokázat vyrovnat s neotřesitelností lékařova názoru. <

cerna@cinemart.cz, www.cinemart.cz

Kristýna Bartošová, Prokop Souček, Jakub Křen NEBEZPEČNÝ SVĚT RAJKA DOLEČKA

Czech Republic > Česká republika, 2015, 75 min. director > režie Kristýna Bartošová DoP > kamera Kristýna Bartošová, Prokop Souček, Jakub Křen screenplay > scénář Kristýna Bartošová cast > hrají Rajko Doleček, Kristýna Bartošová contact > kontakt MasterFilm, Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tomáš Michálek, tomas@masterfilm.cz, www.masterfilm.cz

Encore

31


32

Encore

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

PRACH

NIGHTCRAWLER


Robert Elswit NIGHTCRAWLER USA, 2014, 117 min. director > režie Dan Gilroy DoP > kamera Robert Elswit screenplay > scénář Dan Gilroy cast > hrají Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton, Kevin Rahm, Michael Hyatt

NIGHTCRAWLER Sociopathic Lou Bloom is a freelance reporter who shoots first-hand footage of crimes for a Los Angles news channel. Lou blurs out the boundaries between the observer and participant in order to become a star of his own story. But how far is he willing to go? Directorial debut of Dan Gilroy, co-writer of The Bourne Legacy, The Fall and Two for the Money, is a terrifying but also entertaining film with a number of awards, positive reviews and an Oscar nomination. <

SLÍDIL Sociopat Lou Bloom je reportér na volné noze, který natáčí videa trestných činů v jejich syrovosti pro zpravodajskou stanici v Los Angeles. Lou stírá hranice mezi účastníkem a pozorovatelem, aby se stal hvězdou svého vlastního příběhu. Jak daleko je ochoten zajít? Režijní debut scenáristy Dana Gilroye, který se podepsal pod Bourneův odkaz, Pád nebo Maximální limit, je děsivý i zábavný zároveň, také získal řadu cen a uznání kritiky i diváků včetně nominace na Oscara.<

DUST At the beginning of a story of one family during three days and two nights is a stroke. Because of it, both sons with their partners come to visit their parents at their house in the country. The family gathers after a long time. Slowly the time in the house stops and the sombre mood sets a perfect atmosphere for meditating on fundamental questions of life. And inconspicuous and strange coincidences steer their ways in an unforeseeable direction… With its unforced emphasis on Christianity, this subtle family drama goes beyond regular Czech cinema and brings back a spiritual dimension to Czech it. Vít Zapletal’s feature debut had its premiere at last year’s Karlovy Vary IFF in the competition section East of the West and was screened at festivals Febiofest and Finále Plzeň.<

PRACH Mrtvice otce odstartuje příběh tří dnů a dvou nocí v životě jedné rodiny. Kvůli ní přijíždějí k rodičům na venkovskou samotu oba synové se svými partnerkami. Po dlouhé době jsou společně na jednom místě. V domě se pomalu zastavuje čas, pietní nálada vybízí k meditacím o základních otázkách života. A nenápadné, podivné náhody směřují jejich cesty nepředvídaným směrem... Subtilní rodinné drama se z běžné české tvorby vymyká přirozeným akcentem křesťanské víry a vrací do tuzemské kinematografie duchovní rozměr. Celovečerní debut režiséra Víta Zapletala byl poprvé představen na loňském ročníku MFF Karlovy Vary v soutěžní sekci Na Východ od Západu a byl uveden na festivalech Febiofest a Finále Plzeň.<

THE WOLF OF ROYAL VINEYARD STREET A story of a man always overstepping the bounds of good manners. He is a filmmaker and that enables him to influence the fates of his country. In the fatal year of 1968, there were three Czech films competing at Cannes film festival. Their anticipated victory was defeated by pseudo-revolution of French filmmakers. Invasion of ’68, fall from glory and success, forced exile. Unfortunate searching for love in America, the country where good address and bank account matter above all. Finally, the filmmaker returns to his homeland to his beloved filmmaking. “Wolf, a savage, tricky and uncontrollable creature. Wolf in sheep’s clothing and the other way around. You’ll see the crime scenes, the authentic dialogues, author’s comment, archive materials both genuine and fake. Everything in the film had really happened. Or maybe it might be little blown up.” Jan Němec, director <

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování. Je to filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka. V osudovém roce ’68 měli Češi v Cannes v hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství však bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy a úspěchu a nucený exil. Marné hledání lásky v USA. V zemi, kde správná adresa a výše bankovního konta je nade vše. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i filmař, který se jako Švanda dudák vrací domů, do rodné Prahy k milovanému filmu. „Film má v názvu Vlka, tvora divokého, lstivého, neovladatelného. Vlk v rouše beránčím, a naopak. Uvidíte místa činu, autentický dialog, autorský komentář, archivy pravé i falsifikáty. To, co bude ve filmu, se skutečně stalo a JJ to prožil. I když, pravda, občas to trochu nafouknul.“ Jan Němec, režisér <

contact > kontakt Hollywood Classic Entertainment spol. s.r.o, Psohlavců 8, 147 01 Praha 4 – Braník, program@hce.cz, www.hce.cz

Ondřej Belica PRACH Czech Republic > Česká republika, 2016, 95 min. director > režie Vít Zapletal DoP > kamera Ondřej Belica screenplay > scénář Vít Zapletal, Václav Hrzina cast > hrají Radek Valenta, Hana Jagošová, Vojtěch Poláček, Eliška Stejskalová, Filip Truksa, Hilda Novotná, Rudolf Fuchs contact > kontakt Film Distribution Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2, Česká republika, tel.: +420 221 411 666, tel.: +420 607 194 251, Alena Vokounová, alena.vokounova@artcam.cz, www.artcam.cz

Jiří Maxa VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD Czech Republic, France, Slovakia > Česká republika, Francie, Slovensko, 2016, 75 min. director > režie Jan Němec DoP > kamera Jiří Maxa screenplay > scénář Jan Němec cast > hrají Jiří Mádl, Lucia Gajdošík, David Bowles, Táňa Pauhofová, Jiří Bartoška, Martin Pechlát contact > kontakt MasterFilm, Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tomáš Michálek, tomas@masterfilm.cz, www.masterfilm.cz

Encore

33


34

Encore VŠECHNO JE SRAČKA


Tomáš Weinreb VŠECHNO JE SRAČKA Czech Republic > Česká republika, 2009, 23 min. director > režie Tomáš Weinreb DoP > kamera Tomáš Weinreb screenplay > scénář Tomáš Weinreb cast > hrají Miroslav David contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz,

EVERYTHING IS CRAP Miroslav David lived with Olga Hepnarová during the six months that preceded her crime. Olga Hepnarová was a petite young girl who deliberately drove a truck into people waiting for a tram in 1973. She explained it as an act of revenge for a lifelong injustice she suffered at the hands of society. The film depicts Miroslav David as a constantly dissatisfied, cursing and contemplative “necropalaverer.” Everything is Crap shows Miroslav David as a man who was Olga’s closest and one true friend. David himself is a phenomenal, unique and complicated character whose film expression is a sum of unique, unusually sharp and yet non-trivial commentaries on the society. <

VŠECHNO JE SRAČKA Miroslav David žil s Olgou Hepnarovou půl roku před jejím (zlo)činem. Olga Hepnarová byla drobná mladá dívka, která v roce 1973 úmyslně najela nákladním vozem do davu lidí. Osm z nich zabila. Čin vysvětlila jako akt pomsty za celoživotní příkoří, které byla nucena od společnosti nelidsky snášet. Film ukazuje Miroslava Davida jako neustále nespokojeného, nadávajícího, ale i přemýšlejícího „nekropábitele“. Všechno je sračka je portrétem Miroslava Davida, muže, který byl Olze Hepnarové nejbližším, jediným skutečným přítelem. David sám je fenomenální, jedinečná, komplikovaná osobnost, jejíž filmový projev je úhrnem originálních, nezvykle ostrých a přitom netriviálních společenských glos. <

www.famu.cz

Encore

35Focus on Dance > Zaostřeno na tanec Nils Rémon PostFromont LA ENTER FOLIE ACHILLES ALMAYER 39 Almayer`s Folly Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Leon Narbey Weerasethakul GISELLE HOTEL 39 MEKONG 02

Sergei Krasikov LET’S GET THE RHYTHM Chyťte rytmus 39

Hélène Louvart PINA 41

Gilles Delmas LES SIX SAISONS Šest sezon The Six Seasons 41

Nic Knowland STRANGE FISH 43

Bryan Mason LIFE IN MOVEMENT Život v pohybu 41

> 37


38

Focus on Dance

Zaostřeno na tanec LET’S GET THE RHYTM

GISELLE

ENTER ACHILLES


Nils Post ENTER ACHILLES Netherlands > Nizozemsko, 1996, 50 min.

ENTER ACHILLES In Enter Achilles, DV8 Physical Theatre focuses on the manifestations of masculinity, explores the unwritten rules of the male world and the behaviour patterns that shape a man. What types of men can you see drinking beer in a bar and how will their masculinity change when they encounter Superman’s power? <

ENTER ACHILLES V choreografii Enter Achilles se taneční těleso DV8 Physical Theatre zaměřuje na projevy maskulinity, zkoumá nepsaná pravidla mužského světa a vzorce chování, které dělají muže mužem. Jaké typy chlapů můžete potkat v hospodě u piva a jak se jejich mužnost změní, střetnou-li se se silou Supermana? <

GISELLE A classic romantic story, Giselle is a traditional libretto of many ballets. But the New Zealand adaptation comes with an idea to make a mere ballet recording special. We see a dance collage connecting the dancers on stage with the whirl and twirl in the rehearsal rooms and a dance party taking place in a non-traditional location. The authors offer a unique look at a ballet recording and a great story of tragic love suddenly turns into an unexpected experience. <

GISELLE Klasický romantický příběh Giselle je tradičním námětem mnoha baletních inscenací. Novozélandská produkce však přichází s ideou jak ozvláštnit pouhý záznam baletu. V taneční koláži propojují tanec na jevišti s děním ve zkušebnách a s tanečními party v netradičních exteriérech. Tvůrci tak nabízejí zcela unikátní pohled na baletní záznam a velký příběh tragické lásky se najednou stává nečekaným zážitkem. <

LET’S GET THE RHYTM Irene Chagall sets out to explore the roots of various forms and shapes of rhythmical moves and gestures of “clap games.” Accompanied by a tireless rhythm of the hands, she follows the different development of this game not only in New York suburbs but also in remote corners of the world where this form of movement represents an inseparable part of traditional cultures. <

CHYŤTE RYTMUS Irene Chagallová se vydává ke kořenům nejrůznějších forem a podob rytmických pohybů a gest ,,tleskacích her“. Za doprovodu neúnavného rytmu rukou sleduje odlišný vývoj této hry nejenom v prostředí newyorských čtvrtí, ale také v odlehlých koutech světa, kde je tato forma pohybu neodmyslitelnou součást tradiční kultury. <

director > režie Clara van Gool DoP > kamera Nils Post screenplay > scénář Lloyd Newson, Clara van Gool cast > hrají Gabriel Castillo, Jordi Cortes Molina, David Emanuel, Ross Hounslow, Jeremy James a další > and others contact > kontakt Arthaus Musik GmbH, Große Brauhausstraße 8, D-06108 Halle (Saale), chinkel@arthaus-musik.com, arthaus-musik.com

Leon Narbey GISELLE New Zealand > Nový Zéland, 2013, 104 min. director > režie Toa Fraser DoP > kamera Leon Narbey screenplay > scénář Toa Fraser contact > kontakt GFC Films, Victoria Street West, Auckland 1142, New Zealand, Matthew Metcalfe, matthew@generalfilm.co.nz, www.nzonscreen.com

Sergei Krasikov LET’S GET THE RHYTHM USA, 2014, 53 min. director > režie Irene Chagall, Steve Zeitlin DoP > kamera Sergei Krasikov screenplay > scénář Irene Chagall contact > kontakt Irene Chagall, getrhythm.film@gmail.com, www.letsgettherhythm.com

Zaostřeno na tanec

Focus on Dance

39


40

Focus on Dance

Zaostřeno na tanec LES SIX SAISONS

PINA

LIFE IN MOVEMENT


Bryan Mason LIFE IN MOVEMENT Australia > Austrálie, 2011, 80 min. director > režie Sophie Hyde, Bryan Mason DoP > kamera Bryan Mason

LIFE IN MOVEMENT This documentary maps the life and work of an icon of contemporary dance – dancer and choreographer Tanja Liedtke who tragically died short after she was names as the new director of the Australian Sydney Dance Company. A combination of expressive footage made by the dancer herself brings a fascinating insight into the creative process and a very strong testimony about self-expression through dance. <

ŽIVOT V POHYBU Dokument mapuje život a dílo ikony současného tance – tanečnice a choreografky Tanji Liedtkeové, která tragicky zahynula krátce poté, co byla jmenována novou ředitelkou australského souboru Sydney Dance Company. Kombinace expresivních videozáznamů, které si tanečnice pořizovala, přináší fascinující vhled do tvůrčího procesu a silnou výpověď o sebevyjádření prostřednictvím tance. <

PINA Pina, a film by Wim Wenders, is the first European live-action feature film made in 3D. Wenders shot the film in honour of the German choreographer Pina Bausch, who has influenced dancing and theatre of the last third of the 20th century in decisive ways. It was supposed to be a joint project of Wenders and Bausch, but after her sudden death it was made “in memoriam” and captures her key creations and memories of her closest colleagues. The film is a fascinating journey to the world of gestures and emotions, to the landscape of a soul represented by the body. <

PINA Film Wima Wenderse Pina je vůbec první evropský hraný 3D film. Wenders snímek natočil jako poctu německé choreografce Pině Bauschové, která zásadním způsobem ovlivnila tanec a divadlo poslední třetiny dvacátého století. Film měl být společným projektem Wenderse a Bauschové, ale kvůli její náhlé smrti vznikl „in memoriam“ a zachycuje její klíčová díla a vzpomínky nejbližších spolupracovníků. Film je strhující cestou do světa gest a emocí, do krajiny duše zobrazené tělem. <

THE SIX SEASONS This poetic documentary depicts the making of the autobiographical choreography Desh by the renowned choreographer and dancer Akram Khan. Based on his memories of travels between England and Bangladesh, Akram uses his body to represent land, nation and resistance and creates an intimate yet epical solo reflecting the problems of today’s world. <

ŠEST SEZON Poetický dokument zachycuje vznik autobiografické choreografie Desh světoznámého choreografa a tanečníka Akrama Khana. Akram na základě vzpomínek z cest mezi Anglií a Bangladéší a pomocí svého těla, které se stává nositelem významů pojmů jako země, národ, rezistence, vytváří intimní a zároveň epické sólo odrážející problémy současného světa. <

screenplay > scénář Sophie Hyde, Bryan Mason cast > hrají Solon Ulbrich, Anton, Kristina Chan, Julian Crotti a další > and others contact > kontakt Tanja Liedtke Stiftung, Gerlinde Liedtke Deutschherrnufer 46, 60594 Frankfurt am Main, info@tanja-liedtke-stiftung.org, www.tanjalifeinmovement.de

Hélène Louvart PINA Germany, France, UK > Německo, Francie, Velká Británie, 2011, 106 min. director > režie Wim Wenders DoP > kamera Hélène Louvart screenplay > scénář Wim Wenders cast > hrají Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airaudo contact > kontakt Bohemia Motion Pictures, Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, tel.: +420 605 295 020, labova@bohemiamp.cz, www.bohemiamp.cz

Gilles Delmas LES SIX SAISONS France, Bangladesh > Francie, Bangladéš, 2012, 52 min. director > režie Gilles Delmas DoP > kamera Gilles Delmas screenplay > scénář Gilles Delmas contact > kontakt Lardux Films, 45ter rue de la Révolution, 93100 Montreuil, France, lardux@lardux.net, www.lardux.net

Zaostřeno na tanec

Focus on Dance

41


STRANGE FISH ©ARTHAUS MUSIK GMBH

42

Focus on Dance

Zaostřeno na tanec


Nic Knowland STRANGE FISH United Kingdom > Velká Británie, 1993, 50 min. director > režie David Hinton DoP > kamera Nic Knowland screenplay > scénář Lloyd Newson, David Hinton cast > hrají Kate Champion, Nigel Charnock, Jordi Cortes Molina, Wendy Houstoun, Diana Payne-Myers a další > and others

STRANG FISH Dance group DV8 Physical Theatre’s characteristic feature is a clear and intelligible sharing of thoughts and feelings by means of a universal body language with a simply breath-taking intensity. The legendary work Strange Fish reminds of a sort of a humorous theatre full of symbols and extreme emotions exploring love, scheming, loneliness and the loss of faith in oneself. The performance can in one minute evoke bursts of laughter and suddenly call for deep compassion for human tyranny. <

STRANGE FISH Rysem filmové tvorby tanečního tělesa DV8 Physical Theatre je srozumitelné sdílení myšlenek a pocitů pouze za zvuků universální řeči těla, jehož extrémní vypětí bere dech. Dnes již legendární dílo Strange Fish připomíná jakési humorné divadlo plné symbolů a extrémních emocí na téma lásky, intrik, osamělosti a ztráty víry v sebe sama, které dokáže rozesmát a vzápětí vyvolat hluboký soucit nad lidskou tyranií. <

contact > kontakt Arthaus Musik GmbH, Große Brauhausstraße 8, D-06108 Halle (Saale), chinkel@arthaus-musik.com, arthaus-musik.com

Zaostřeno na tanec

Focus on Dance

43Hitchcock – Truffaut Eric Gautier, Genta Tamaki a další > and others HITCHCOCK / TRUFFAUT 47

Robert Burks THE BIRDS Ptáci 47

Henri Decaë LES QUATRE CENTS COUPS Nikdo mě nemá rád The 400 Blows 47

> 45


46

Hitchcock – Truffaut

LES QUATRE CENTS COUPS

THE BIRDS

HITCHCOCK / TRUFFAUT


Eric Gautier, Genta Tamaki a další > and others

HITCHCOCK/ TRUFFAUT

France > Francie, USA, 2015, 80 min. director > režie Kent Jones DoP > kamera Eric Gautier, Genta Tamaki a další > and others screenplay > scénář Kent Jones, Serge Toubiana cast > hrají Alfred Hitchcock, François Truffaut, Martin Scorsese, Wes Anderson, David Fincher, Olivier Assayas, Peter Bogdanovich, Arnaud Desplechin

HITCHCOCK/TRUFFAUT In 1962 Hitchcock and Truffaut locked themselves away in Hollywood for a week to excavate the secrets behind the mise-en-scène in cinema. Based on the original recordings of this meeting – used to produce the mythical book Hitchcock/Truffaut – this film illustrates the greatest cinema lesson of all time and plummets us into the world of the creator of Psycho, The Birds, and Vertigo. Hitchcock’s incredibly modern art is elucidated and explained by today’s leading filmmakers: Martin Scorsese, David Fincher, Arnaud Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas, Richard Linklater, Peter Bogdanovich and Paul Schrader. <

HITCHCOCK/TRUFFAUT V roce 1962 přesvědčil Francois Truffaut Alfreda Hitchcocka k týdennímu interview, ve kterém osobitý režisér poodhalil svým mladým obdivovatelům taje svého filmařského umění. Film – založen na původních nahrávkách těchto setkání, které posloužily také jako základ pro kultovní knihu Rozhovory Hitchcock/Truffaut – podává svědectví o největší filmařské lekci v dějinách a umožňuje nahlédnout do světa tvůrce Psycha, Ptáků či Vertiga. Hitchcockovu jedinečnou vizi osvětlují a oživují přední současní filmaři: Martin Scorsese, David Fincher, Arnaud Desplechin, Kiyoshi Kurosawa, Wes Anderson, James Gray, Olivier Assayas, Richard Linklater, Peter Bogdanovich, a Paul Schrader. <

THE BIRDS When a beautiful blonde Melanie Daniels arrives to the town of Bodega Bay to try to get the attention of a young lawyer called Mitch Brenner, she is inexplicably attacked by a seagull. In few days, huge flocks of birds begin swarming over the city and attacking the locals with an unprecedented aggressiveness. Mitch and Melanie have to fight for their lives against raging birds whose behaviour cannot be explained or stopped. The script is loosely based on the story of the same name by British writer Daphne du Maurier and a bizarre event in California where flocks of desperate and dying birds flew into the windows of houses in Monterey Bay. In Birds, Hitchcock used 350 trick shots which may seem a bit heavy compared to today’s CGI, but the director’s unique talent for suspense and composition along with a brilliant cinematography effortlessly make up for this fact. <

PTÁCI Když půvabná blondýnka Melanie Danielsová přijíždí do městečka Bodega Bay, aby se pokusila získat přízeň mladého právníka Mitche Brennera, z nevysvětlitelného důvodu na ni zaútočí racek. Během chvíle se nad městečkem začnou houfovat ohromná hejna ptáků, která s nebývalou agresivitou útočí na místní obyvatele, děti i dospělé. Mitch a Melanie brzy musí sami bojovat o holé životy proti přesile běsnících opeřenců, jejichž chování nelze vysvětlit ani zastavit. Scénář thrilleru vznikl na motivy povídky britské spisovatelky Daphne du Maurier a bizarní události, která se odehrála v Kalifornii, kdy houfy zmatených a umírajících ptáků nalétávaly do oken domů v Monterey Bay. Hitchcock ve filmu použil 350 trikových záběrů, které sice v porovnání s dnešní počítačovou grafikou mohou působit těžkopádně, ale režisérův jedinečný talent pro napětí a kompozici spolu s vynikající kamerou tento rozdíl hravě stírají. <

THE 400 BLOWS Widescreen debut of energetic French director Francois Truffaut The 400 Blows is one of the seminal works of The French New Wave. It depicts a vicious circle in the life of a 13-year-old Parisian boy and the dangers of growing up that are very well known to pedagogues and sociologists but often ignored by those who should be lending the children their helping hands – their parents. Truffaut often uses an autobiographical method thanks to which his work boasts an impressive strength. It tries to show that youths falling into bad ways is a problem that has its roots with the adults. Truffaut’s film is a harsh accusation of a society which has children growing up without love, a society which puts a 13-year-old boy into a jail cell with prostitutes and later into a correctional facility where he is treated as the most despicable adult criminal. At the 1959 Cannes Film Festival, The 400 Blows won the Best Director Award. <

NIKDO MĚ NEMÁ RÁD Francouzský širokoúhlý debut průbojného režiséra Francoise Truffauta Nikdo mne nemá rád (původní název Čtyři sta ran) je jedním z charakteristických děl tzv. nové vlny francouzské kinematografie. Ukazuje bludný životní kruh třináctiletého pařížského kluka, nebezpečná úskalí chlapeckého dospívání, která sice dobře znají pedagogové a sociologové, ale která obvykle přehlížejí ti, kdož by měli podat dítěti pomocnou ruku nejspíše, jeho rodiče. Truffaut používá na mnoha místech autobiografické metody a snad právě jí nabylo jeho dílo tak pronikavé síly a působivosti. Snaží se dokázat, že problém mládeže na scestí je spíše problémem dospělých. Jeho film je krutou obžalobou společnosti, v níž dítě vyrůstá bez lásky, společnosti, která zavírá třináctiletého chlapce společně s prostitutkami a v nápravném ústavu s ním zachází jako s tím nejsprostším dospělým zločincem. Na MFF v Cannes 1959 byl film Nikdo mne nemá rád vyznamenán cenou za nejlepší režii. <

contact > kontakt Cinema Glok, Kamera Oko s. r. o., Vítězné náměstí 774/14, 160 00 Praha 6, ČR, distribuce@filmfestivalostrava.com, www.kameraoko.com

Robert Burks THE BIRDS USA, 1963, 119 min. director > režie Alfred Hitchcock DoP > kamera Robert Burks screenplay > scénář Daphne du Maurier, Ed McBain cast > hrají Tippi Hedren, Rod Stewart contact > kontakt Park Circus Limited, 15 Woodside Crescent, Glasgow G3 7UL, UK, tel.: +44 (0) 141 332 2175, info@parkcircus.com, www.parkcircus.com

Henri Decaë LES QUATRE CENTS COUPS France > Francie, 1959, 94 min. director > režie François Truffaut DoP > kamera Henri Decaë screenplay > scénář François Truffaut, Marcel Moussy cast > hrají Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Guy Decomble, Albert Rémy, François Truffaut contact > kontakt Francouzský institut v Praze, Štěpánská 644/35, 111 21 Praha 1, Česká republika, Anna Mitéran, tel : (+420) 221 401 028, anna.miteran@ifp.cz, www.ifp.cz

Hitchcock – Truffaut

47


48


Opus Magnum Jiří Rémon Tarantík Fromont LA BARON FOLIE PRÁŠIL ALMAYER The Almayer`s Folly Fabulous Baron Munchausen Almayerovo šílenství 51 01

Apichatpong Arthur Edeson Weerasethakul CASABLANCA HOTEL 51 MEKONG 02

Miroslav Ondříček, Josef Střecha INTIMNÍ OSVĚTLENÍ Intimate Lighting 51

Jan Stallich STARCI NA CHMELU Green Gold 53

Jiří Tarantík V YNÁLEZ ZKÁZY The Fabulous World of Jules Verne 53

> 49


50

Opus Magnum INTIMNÍ OSVĚTLENÍ

CASABLANCA

BARON PRÁŠIL


Jiří Tarantík BARON PRÁŠIL Czechoslovakia > Československo, 1961, 83 min. director > režie Karel Zeman DoP > kamera Jiří Tarantík screenplay > scénář Karel Zeman, Josef Kainar, Jiří Brdečka cast > hrají Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský contact > kontakt Asociace českých filmových klubů, Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště, tel.: +420 774 537 982, David Huspenina, program@acfk.cz, www.acfk.cz

Arthur Edeson CASABLANCA USA, 1942, 102 min. director > režie Michael Curtiz DoP > kamera Arthur Edeson screenplay > scénář Julius J. Epstein, Howard Koch cast > hrají Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt contact > kontakt Pannonia Entertainment, Adéla Beranová, tel.: +420 722 932 981, distribuce@pannoniaentertainment.com, www.pannonia-entertainment.cz

Miroslav Ondříček, Josef Střecha INTIMNÍ OSVĚTLENÍ Czechoslovakia > Československo, 1965, 70 min. director > režie Ivan Passer DoP > kamera Miroslav Ondříček, Josef Střecha screenplay > scénář Jaroslav Papoušek, Václav Šašek, Ivan Passer cast > hrají : Karel Blažek, Zdeněk Bezušek, Věra Křesadlová, Jan Vostrčil, Jaroslava Štědrá, Vlastimila Vlková, Karel Uhlík contact > kontakt Národní filmový archiv, Malešická 12, 130 00 Praha 3, Česká republika, tel.: +420 271 770 500, nfa@nfa.cz, www.nfa.cz

THE FABULOUS BARON MU NCHAUSEN Modern astronaut Toník lands on the Moon where he encounters a very peculiar bunch. He meets Cyrano de Bergerac, the characters from Verne’s novel From the Earth to the Moon and also the bragging Baron Munchhausen. In Zeman’s playful parable, the fanciful adventures of Baron Munchhausen mingle with the romantic story of the brave dreamer Toník who becomes the Baron’s rival in love when they manage to free the beautiful princess Bianka from the vicious Turkish sultan. For this unique adaptation of the famous book by Gottfried August Bürger, Zeman took inspiration from the engravings in its original edition made by one of 19th century’s most important illustrators Gustav Doré. The director brightened the black and white images with colour-tinting and used various colours as indicators of changing moods and surprising plot twists. <

BARON PRÁŠIL Novodobý astronaut Toník přistane na Měsíci, kde se setká se zvláštní společností. Patří k ní Cyrano z Bergeracu, hrdinové verneovky Do Měsíce, ale především chvástavý baron Prášil. V Zemanově hravém podobenství se fantaskní vyprávění barona Prášila prolíná s romantickým příběhem odvážného snílka Toníka, který se stává baronovým sokem v lásce, když společně vysvobodí půvabnou princeznu Bianku ze zajetí zákeřného tureckého sultána. V jedinečném zpracování světoznámé knihy Gottfrieda Augusta Bürgera se Zeman inspiroval rytinami z jejího původního vydání, pocházejícími od jednoho z nejvýznamnějších ilustrátorů 19. století Gustava Dorého. Černobíle natočené obrazy režisér oživil výrazným barevným tónováním a různorodé barvy použil jako znaky proměňujících se nálad i překvapivých dějových zvratů. <

CASABLANCA Rick Blain‘s upscale nightclub Rick’s Café American in Moroccan Casablanca is one of the few establishments where you can easily get a forged passport at the end of World War II. On the run from Gestapo, member of the resistance Victor László and his wife Ilsa come here to obtain such passports. But Blain recognizes Ilsa as his true love who once broke his heart when she left him without any explanation. But their love soon resurfaces and Blain wants to escape with Ilsa only to find out he is not capable of real love any more. The skilfully crafted screenplay mixes a criminal plot with a bit of psychology and comedy and a handful of romance in a film in historical setting. The film was awarded three Oscars – best film, best director and best screenplay. <

CASABLANCA Noční podnik Rick’s Café Américain v marocké Casablance, který vlastní Rick Blain, je jedním z mála podniků, kde lze i za druhé světové války bez problému sehnat padělané pasy. Právě kvůli falešnému pasu sem přichází odbojář Victor László se svou partnerkou Ilsou, pár prchající před fašistickým gestapem. Blain však v Ilse poznává svou osudovou lásku, která mu zlomila srdce, když ho bez vysvětlení opustila. Brzy to mezi nimi zase zajiskří a Blain chce s Ilsou uprchnout, ale zjišťuje, že již asi není schopen pravé lásky. Ve zručně napsaném scénáři se mísí troška krimi, troška psychologie, se špetkou komedie a plnou hrstí romantiky na pozadí historických událostí. Film získal tři Oscary – za nejlepší film, režii a scénář. <

INTIMATE LIGHTING Miloš Forman’s collaborator, screenwriter Ivan Passer, directed only one feature film in Czechoslovakia. Nevertheless, Intimate Lighting is one of the most acclaimed films of the Czech New Wave. Unlike the films Passer made after emigrating to USA, this inconspicuous film gem is a pure example of “non-genre” informal approach. Passer is interested in the everydayness of ordinary people. One of the main heroes, worldly Petr, pursues his musical career in Prague and brings his young and attractive lady friend Štěpa to visit his friend “in the country.” The other one, married Karel, who has long since resigned on his artistic ambitions, leads a small-town musical school, builds a house for his family and plays at funerals. But instead of a traditional confrontation of two contrasting approaches to life, Passer offers a tragicomic mosaic. Both heroes – each of them in a different way – are successful and content on the outside, but their boyish bragging and envy gradually transforms into a common but unfulfillable desire to change something. <

INTIMNÍ OSVĚTLENÍ Spolupracovník Miloše Formana, scenárista Ivan Passer, realizoval v Československu jako režisér pouze jeden celovečerní snímek. Intimní osvětlení ovšem patří k nejoceňovanějším snímkům nové vlny. Na rozdíl od filmů, které Passer natočil po emigraci na Západ, je nenápadně vyhlížející filmařský klenot ryzím příkladem „nežánrového“, civilního přístupu. Passera zajímá všednodennost obyčejných lidí. První z protagonistů, světácký Petr, pokračuje v Praze v hudební kariéře a ke kamarádovi „na venkov“ si přivezl atraktivní mladou milenku Štěpu. Ženatý Karel na umělecké ambice dávno rezignoval, vede maloměstskou hudební školu, dostavuje rodinný dům a vyhrává na pohřbech. Místo tradiční konfrontace dvou protikladných životních přístupů nabízí Ivan Passer tragikomickou mozaiku. Oba hrdinové jsou – každý jiným způsobem – navenek úspěšní a spokojení, klukovské trumfování a závist však postupně přerůstá ve společnou, leč nenaplnitelnou touhu něco změnit. < Opus Magnum

51


52

Opus Magnum VYNÁLEZ ZKÁZY

STARCI NA CHMELU


Jan Stallich STARCI NA CHMELU Czechoslovakia > Československo, 1964, 89 min. director > režie Ladislav Rychman DoP > kamera Jan Stallich screenplay > scénář Vratislav Blažek, Ladislav Rychman cast > hrají Vladimír Pucholt, Miloš Zavadil, Ivana Pavlová, Irena Kačrková, Josef Kemr contact > kontakt Asociace českých filmových klubů, Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště, tel.: +420 774 537 982, David Huspenina, program@acfk.cz, www.acfk.cz

Jiří Tarantík V YNÁLEZ ZKÁZY Czechoslovakia > Československo, 1958, 81 min. director > režie Karel Zeman DoP > kamera Jiří Tarantík screenplay > scénář Karel Zeman, František Hrubín, Milan Vácha, Jiří Brdečka cast > hrají Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš, František Šlégr, Miloslav Holub contact > kontakt Asociace českých filmových klubů, Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště, tel.: +420 774 537 982, David Huspenina, program@acfk.cz, www.acfk.cz

GREEN GOLD Even after more than 50 years, the first Czech musical film filled with unforgettable songs is a proof that it is still necessary to “not overestimate timetables – and also scoundrels”… High-principled student Filip falls in love with his pretty classmate Hanka while hoppicking over the summer. The girl moves to his attic oasis, but their pure love soon encounters obstacles in the form of the envy of her lovelorn suitor and the misunderstanding of adults who weren’t able to stay young. Rychman’s musical about first love and first “sin” remains captivating with its youthful idealism and the generational revolt against hypocritical morale of the elderly of all kinds and ages. Key impulse for making Green Gold was the worldwide success of the American musical West Side Story (1961) which became a milestone in its genre. <

STARCI NA CHMELU První český filmový muzikál s nezapomenutelnými písničkami i po více než půl století dokládá, že je stále třeba „nepřeceňovat jízdní řády – a ovšem taky neřády“… Do hezké studentky Hanky se na chmelové brigádě zamiluje její zásadový spolužák Filip. Dívka se přestěhuje do mladíkova útočiště v podkroví, jejich čistá láska však naráží na závist jejího zhrzeného nápadníka a na nepochopení dospělých, kteří nedokázali zůstat mladí. Rychmanův muzikál o první lásce a o prvním „hříchu“ dodnes zaujme mladistvým idealismem, ale také generační revoltou vůči pokrytecké morálce duševních starců všeho druhu i věku. Klíčový impuls k natočení Starců na chmelu dodal celosvětový úspěch amerického muzikálu West Side Story (1961), který se počátkem 60. let minulého století stal mezníkem ve svém žánru. <

THE FABULOUS WORLD OF JULES VERNE Karel Zeman’s first adaptation of Jules Verne uniquely combines live action with animation and explores the realms of unlimited fantasy by recreating the style of the black and white engravings made by the first illustrators of Verne’s books Édouard Riou and Léon Benett. This faithful artistic stylisation based on the illustrations thus became the key element in the adaptation. It is no longer a mere combination of our real world with the world of fantasy. The uniting concept is the imagery based on wood engravings which also serve as the model for the backdrop, costumes, props and ultimately also the actors’ deliberately slightly pathetic performances. The viewers are enchanted by the world of the industrial revolution in the same way as the main hero, Šimon Hart, who is trying to prevent his professor’s invention from falling into the hands of the wicked Count Artigas. <

V YNÁLEZ ZKÁZY První verneovská adaptace Karla Zemana unikátním způsobem kombinuje hraný a kreslený film a svou nevyčerpatelnou fantazii rozvíjí ve stylu černobílých rytin prvních Verneových ilustrátorů Édouarda Rioua a Léona Benetta. Klíčem k adaptaci Vynálezu zkázy se proto stala důsledná výtvarná stylizace, která z těchto ilustrací vychází. Nejde tak už o kombinaci našeho, reálného světa se světem fantastickým Jednotícím prvkem je tu obraz, vycházející z dřevorytu, který určuje podobu kulis, kostýmů, rekvizit a konečně i hereckého, záměrně lehce patetického projevu. Divák je světem technické revoluce okouzlen stejně jako hrdina, inženýr Šimon Hart, snažící se zachránit vynález svého profesora před zneužitím zlotřilým hrabětem Artigasem. Zemanův inovativní snímek se stal v době svého vzniku doslova senzací a na světové výstavě EXP0 58 v Bruselu získal Velkou cenu. <

Opus Magnum

53Black & White Eye > Černobílé oko Robby RémonMüller Fromont LA DEAD FOLIE MAN ALMAYER Mrtvý Almayer`s Folly muž 57 Almayerovo šílenství 01

Lyle Vincent A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT Sama nocí tmou 57

Lukasz Zal, Ryszard Lenczewski IDA 57

> 55


56

Black & White Eye

Černobílé oko IDA

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT

DEAD MAN


Robby Müller DEAD MAN USA, Germany, Japan > Německo, Japonsko, 1995, 121 min. director > režie Jim Jarmusch DoP > kamera Robby Müller screenplay > scénář Jim Jarmusch cast > hrají Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Robert Mitchum, Michael Wincott contact > kontakt Aerofilms s. r. o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 224 947 566, info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Lyle Vincent A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT USA, 2015, 101 min. director > režie Ana Lily Amirpour DoP > kamera Lyle Vincent screenplay > scénář Ana Lily Amirpour cast > hrají Sheila Vand, Marshall Manesh, Mozhan Marnò, Dominic Rains contact > kontakt Aerofilms s. r. o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 224 947 566, info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Lukasz Zal, Ryszard Lenczewski IDA Poland, Denmark, France, UK > Polsko, Dánsko, Francie, Velká Británie, 2013, 82 min. director > režie Paweł Pawlikowski DoP > kamera Ryszard Lenczewski, Łukasz Żal screenplay > scénář Paweł Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz cast > hrají Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski, Halina Skoczyńska contact > kontakt Aerofilms s. r. o., Jirečkova 1008/8, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 224 947 566, info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

DEAD MAN William Blake travels to a frontier town at the Western borders of America in the second part of the 19th century. He is on a train through the country looking for work and when he fails, a series of unfortunate events turns him into an outlaw. Lost and badly hurt, he meets a very strange American Indian who calls himself Nobody. Through Nobody, the story takes William Blake through many comical and dangerous situations. Drawn into a world of cruelty and chaos, Bill opens his eyes. As if he submerged himself into a mirror reflection and emerged in an unknown world behind the mirror. The hypnotic electric guitar soundtrack by Neil Young is of equal importance as the film’s visual and dramatic content. <

MRTV Ý MUŽ William Blake putuje k západním hranicím Ameriky někdy v druhé polovině 19. století. Cestuje vlakem napříč zemí za prací, a když neuspěje, stává se po sérii nehod štvancem. Zbloudilý a ošklivě zraněný se setkává s velmi podivným, odevšad vyobcovaným indiánem, který se jmenuje Nikdo. Příběh, díky Nikomu, zavádí Williama Blakea do komických a nebezpečných situací. Zatažen do světa plného krutosti a zmatku, otevírá Bill oči. Jako by se ponořil do odlesku zrcadlové stěny a vynořil se v dosud neznámém světě, který existuje na druhé straně zrcadla. Neodmyslitelnou složku filmu, která se vyrovná vizuálnímu i dramatickému obsahu filmu, představuje hypnotická elektrická kytara Neila Younga. <

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT Alone at night, a girl walks through a decayed city, home of pimps, dealers and prostitutes and imposes her own order on it. Only when she meets a Persian “James Dean,” her lonely and sad routine is interrupted. The young man seems to be the last person in this city who can tell the difference between good and evil. This visually captivating feature debut of Iranian director Ana Lily Amirpour was produced in America and is characterised by its gloomy atmosphere, peculiar sense of humour and elaborate allusions to the symbols of western pop culture. It has been dubbed the first Iranian vampire western and it reflects the director’s fondness of trash cinema. The result is a clever hard-to-classify genre mix drawing inspiration from horrors, westerns, graphic novels and the Iranian new wave. As the director herself says, it is as if Sergio Leone and David Lynch had a small Iranian rocker baby and asked Nosferatu to babysit. <

SAMA NOCÍ TMOU Po Zkaženém městě, domově pasáků, dealerů a prostitutek, se po nocích toulá mladá osamělá upírka a nastoluje pořádek podle vlastních měřítek. Až setkání s perským „Jamesem Deanem“ vytrhne Dívku z její osamělé a smutné rutiny. Mladý muž je totiž snad posledním obyvatelem tohoto města, který si uvědomuje rozdíl mezi dobrem a zlem. Vizuálně výrazný celovečerní debut íránské režisérky Any Lily Amirpour vznikl v americké produkci a vyniká působivou ponurou atmosférou, svérázným humorem i promyšlenými odkazy na symboly západní popkultury. Mluví se o něm jako o prvním íránském upírském westernu a odráží režisérčinu zálibu v brakových žánrech. Výsledkem je chytrý a těžko zařaditelný žánrový mix, který nezapře inspiraci hororovými filmy, westernem, komiksem a íránskou novou vlnou. Slovy režisérky, je to jako kdyby Sergio Leone a David Lynch měli spolu malého íránského rockera a hlídat jim ho přišel Nosferatu. <

IDA Before the 18-year-old novice Anna becomes a nun, she has to visit her only living relative Wanda, of whose existence she was unaware until now. She finds out that her aunt Wanda is a former avid communist and judge who sent a number of priests and other dissidents to their deaths in the 1950’s. This unexpected encounter steers Anna towards revealing a family secret and discovering her own Jewish origin and her real name – Ida. Cynical, worldly-wise, but haunted by her own conscience, Wanda is a direct counterpart to Ida who during their search for the first time experiences the temptations of the outside world: jazz, freedom and falling in love. British director and two-time BAFTA winner Paweł Pawlikowski is of Polish origin and Ida is his return home. The original and poetic story of searching for one’s own identity is a modern homage to the classical cinema of the 1960’s. The film won grand prizes at festivals in London, Gijón and Warsaw and also the International Critics’ Prize at the Toronto IFF. <

IDA Než se osmnáctiletá novicka Anna stane jeptiškou, musí navštívit svou jedinou žijící příbuznou Wandu, o jejíž existenci neměla dosud ani tušení. Ukazuje se, že teta Wanda je bývalá zapálená komunistka a soudkyně, která v 50. letech posílala na smrt kněze a další odpůrce režimu. Nečekané setkání nasměruje Annu na cestu za rodinným tajemstvím, za rozkrytím svého židovského původu a skutečného jména, Ida. Cynická, životem protřelá, avšak vlastním svědomím stíhaná Wanda je v mnohém pravým protikladem Idy, která během společného pátrání poprvé zakouší pokušení vnějšího světa: jazzovou hudbu, svobodu a možnost zamilovat se. Britský režisér polského původu, dvojnásobný držitel ceny BAFTA Paweł Pawlikowski, se s Idou vrací do země svého dětství. Originální a poetický příběh hledání vlastní identity je moderní poctou klasické kinematografii 60. let. Film vyhrál hlavní ceny na festivalech v Londýně, Gijónu nebo Varšavě, získal také Mezinárodní cenu kritiků na MFF v Torontu. <

Černobílé oko

Black & White Eye

57


58


Chronicles > Letopisy Tomáš RémonLipský Fromont LA LETOPIS: FOLIE ALMAYER JURAJ FÁNDLI Chronicle: Almayer`s Folly Juraj Fándli 61 Almayerovo šílenství 01

Jana Hojdová Apichatpong LETOPIS: PETR HOJDA Weerasethakul Chronicle: Petr Hojda HOTEL MEKONG 61 02

Tomáš Daliman LETOPIS: JAROMÍR KAČER Chronicle: Jaromír Kačer 61

Philip Matoušek LETOPIS: JIŘÍ LEBEDA Chronicle: Jiří Lebeda 63

Vojtěch Votýpka LETOPIS: JIŘÍ STIVÍN Chronicle: Jiří Stivín 63

Filip Rejč LETOPIS: JOZEF „DODO“ ŠIMONČIČ Chronicle: Jozef “Dodo” Šimončič 65

Simon Todorov LETOPIS: IVAN VÍT Chronicle: Ivan Vít 65

Adéla Márová LETOPIS: JIŘÍ VOJTA Chronicle: Jiří Vojta 65

Klára Belicová LETOPIS: PETR VOLF Chronicle: Petr Volf 65

With cinema, human memory acquires a new dimension. Chronicles are black-and-white 35mm film recordings taking on the role of a memory of a nation. They are created in collaboration with the National Film Archive as graduation films of students of the Department of Cinematography and Documentary Film. Chronicles are portraits of human faces, in our case visual portraits of important Czech cinematographers. <

S příchodem kinematografie získala lidská paměť novou dimenzi. Letopisy jsou černobílé 35mm obrazové záznamy, sloužící jako materiály paměti národa. Vznikají ve spolupráci s Národním filmovým archivem jako bakalářské absolventské filmy posluchačů katedry kamery a katedry dokumentární tvorby. Námětem je vždy portrét lidské tváře, v našem případě vizuální portréty významných českých kameramanů. <

> 59


60

Chronicles

Letopisy

LETOPIS: JAROMÍR KAČER

LETOPIS: PETR HOJDA

LETOPIS: JURAJ FÁNDLI


Tomáš Lipský LETOPIS: JURAJ FÁNDLI Czech Republic > Česká republika, 2016, 4 min. director > režie Tomáš Lipský DoP > kamera Tomáš Lipský contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe

CHRONICLE: JURAJ FÁNDLI A short documentary portrait about the director of photography Juraj Fándli. He worked on a number of feature films such as Requiem for a Doll (Requiem pro panenku), Nudity for Sale (Nahota na prodej) and television films and shows such as Ten Centuries of Architecture (Deset století architektury) and Gen. He is the head of the audio-visual studio at the Faculty of Film of the Tomáš Baťa University in Zlín. <

LETOPIS: JURAJ FÁNDLI Krátký dokumentární portrét o kameramanovi Jurajovi Fándlim. Podílel se na řadě celovečerních filmů, např. Requiem pro panenku, Nahota na prodej, televizních filmů a pořadů jako Deset století architektury nebo Gen. Je vedoucím ateliéru audiovize na filmové fakultě Tomáše Bati ve Zlíně. <

CHRONICLE: PETR HOJDA Portrait of Petr Hojda, an important Czech cinematographer and DoP of many awardwinning films such as Nine Circles of Hell (Devět kruhů pekla, dir. M. Muchna), The Cow (Kráva, dir. K. Kachyňa) and Lady Macbeth von Mzensk (Lady Macbeth Mcenského újezdu, dir. Petr Weigl).<

LETOPIS: PETR HOJDA Portrét Petra Hojdy, významného českého kameramana, autora obrazu mj. oceňovaných snímků Devět kruhů pekla (r. M. Muchna), Kráva (K. Kachyňa) či Lady Macbeth Mcenského Újezdu (r. Petr Weigl). <

CHRONICLE: JAROMÍR KAČER An intimate portrait and confession of one of the most distinct cinematographers of the post-revolution generation. Contrast of a man modest in his life, but uncompromising at the set. <

LETOPIS: JAROMÍR KAČER Intimní portrét a zpověď jednoho z nejvýraznějších kameramanů porevoluční generace. Kontrast člověka skromného v životě, ale nekompromisního na filmovém place. <

múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Jana Hojdová LETOPIS: PETR HOJDA Czech Republic > Česká republika, 2015, 7 min. director > režie Jana Hojdová DoP > kamera Jana Hojdová screenplay > scénář Jana Hojdová contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Tomáš Daliman LETOPIS: JAROMÍR KAČER Czech Republic > Česká republika, 2013, 5 min. director > režie Lukáš Senft, Tomáš Daliman DoP > kamera Tomáš Daliman contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Letopisy

Chronicles

61


62

Chronicles

Letopisy

LETOPIS: JOZEF „DODO“ ŠIMONČIČ

LETOPIS: JIŘÍ STIVÍN

LETOPIS: JIŘÍ LEBEDA


Philip Matoušek LETOPIS: JIŘÍ LEBEDA Czech Republic > Česká republika, 2016, 5 min.

CHRONICLE: JIŘÍ LEBEDA Jiří Lebeda is a famous television cinematographer. He worked as the DoP on many television shows, programmes and serials such as talk show Hovory H with Miroslav Horníček, Televarieté, Byli jednou dva písaři, Osud talentu v Čechách, or theatre performance recordings Racek, S pydlou v zádech and Hrdý Budžes. <

LETOPIS: JIŘÍ LEBEDA Jiří Lebeda je slavný televizní kameraman. Divákům zprostředkoval pohled na dlouhou řadu televizních inscenací, záznamů divadelních her a seriálů, mj. Hovory H s Miroslavem Horníčkem, Televarieté, Byli jednou dva písaři, Osud talentů v Čechách, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Racek, S pydlou v zádech nebo Hrdý Budžes. <

CHRONICLE: JIŘÍ STIVÍN This portrait of cinematographer Jiří Stivín was shot mainly at his mill in Všenory and at the Košice Synagogue. <

LETOPIS: JIŘÍ STIVÍN Portrét kameramana Jiřího Stivína, Natáčeno především na Stivínově mlýně ve Všenorech a v košické synagoze. <

CHRONICLE: JOZEF “DODO” ŠIMONČIČ Jozef “Dodo” Šimončič gained his first experiments with photography and film with his cousins Igor and Miloslav Luther. He graduated at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague in 1970. During his studies, he collaborated with Elo Havetta, Juraj Jakubisko and other representatives of the Czech new wave. An important milestone in his career was his collaboration with Juraj Herz, on whose graduation film The Sweet Games of Last Summer (Sladké hry minulého léta), Šimončič worked. The film was successful at the Monte Carlo International Television Festival. His other famous works include for example Rosy Dreams (Růžové sny) by Dušan Hanák. He is the current president of the Association of Slovak Cinematographers. <

LETOPIS: JOZEF „DODO“ ŠIMONČIČ První experimenty s fotografií a filmováním si Jozef „Dodo“ Šimončič vyzkoušel se svými bratranci Igorem a Miloslavem Lutherovými. Studoval a v roce 1970 absolvoval FAMU v Praze. Během studia spolupracoval s Elo Havettou, Jurajem Jakubiskem a dalšími postavami české nové vlny. Významným se pro něho také stala spolupráce s Jurajem Herzem, s kterým natočil i svůj absolventský film Sladké hry minulého léta, který byl úspěšný na MTF Monte Carlo. Mezi jeho slavná díla patří také Ružové sny Dušana Hanáka. Dnes je prezidentem Asociace slovenských kameramanů. <

director > režie Adela Komrzýová DoP > kamera Philip Matoušek screenplay > scénář Adela Komrzýová contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Vojtěch Votýpka LETOPIS: JIŘÍ STIVÍN Czech Republic > Česká republika, 2011, 5 min. director > režie Viktor Portel DoP > kamera Vojtěch Votýpka contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Filip Rejč LETOPIS: JOZEF „DODO“ ŠIMONČIČ Czech Republic > Česká republika, 2015, 5 min. director > režie Lumír Košař, Filip Rejč DoP > kamera Filip Rejč screenplay > scénář Lumír Košař, Filip Rejč contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Letopisy

Chronicles

63


64

Chronicles

Letopisy LETOPIS: PETR VOLF

LETOPIS: JIŘÍ VOJTA

LETOPIS: IVAN VÍT


Simon Todorov LETOPIS: IVAN VÍT

CHRONICLE: IVAN VÍT A short observation of the life path of the cinematographer Ivan Vit, the steps he made from school to professional career in the area of animation films, thru his viewfinder. <

LETOPIS: IVAN VÍT Krátký medailonek kameramana Ivana Víta jeho životní cesty. Skrz jeho hledáček vidíme jeho první kroky vedoucí ze školy směrem ke kariéře v animovaném filmu. <

CHRONICLE: JIŘÍ VOJTA Mosaic of the life of an extraordinary person and cinematographer. Jiří Vojta, 84, recounts humorous and interesting memories of his eventful life. He is a renaissance man. <

LETOPIS: JIŘÍ VOJTA Mozaika ze života výjimečného člověka a kameramana. Jiří Vojta, 84 let, popisuje veselé a zajímavé vzpomínky ze svého bohatého života. Je to renesanční člověk.<

CHRONICE: PETR VOLF “When you say to yourself: there is no one 4000 km in this direction, there is no one 12 000 km in this direction, there is no one 6000 km in this direction.” <

LETOPIS: PETR VOLF „Když si řeknete: tímhle směrem 4000 km není vůbec nikdo, tímhle směrem 12 000 km není vůbec nikdo,Tímhle směrem 6000 km není vůbec nikdo.“ <

Czech Republic > Česká republika, 2014, 6 min. director > režie Simon Todorov DoP > kamera Simon Todorov contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Adéla Márová LETOPIS: JIŘÍ VOJTA Czech Republic > Česká republika, 2014, 6 min. director > režie Adéla Márová, Soňa Maletzová DoP > kamera Adéla Márová contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Klára Belicová LETOPIS: PETR VOLF Czech Republic > Česká republika, 2013, 4 min. director > režie Klára Belicová DoP > kamera Klára Belicová contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademe múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65, Praha 1, Czech Republic, tel.: +420 234 244 311, famu@famu.cz, www.famu.cz

Letopisy

Chronicles

65FAMU International Martin Tichovský Rémon Fromont BOLERO SURFEAR LA FOLIEPARA ALMAYER EN MORAVIA Almayer`s Folly Bolero za toulky Moravou Almayerovo šílenství Bolero for Surfing in Moravia 01 69

Vishal Vittal Apichatpong DREAMWORKS Weerasethakul Spřádání HOTEL snů MEKONG 69 02

Vladimir Dimoski EMAJÕGI Mother River Matka řeka 69

Dona Dameska EMPTY Prázdno 69

Thaiddhi, Thu Thu Shein THE NIGHTS Noci 69

Vladimir Dimoski O 69

Vladimir Dimoski (VEČERJA) Večeře Dinner 69

Vishal Vittal ZABIJAČKA Feast 69

contact > kontakt Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, Česká republika, tel: +420 234 244 311, fax: +420234 244 363, famu@famu.cz www.famu.cz

Collection of selected short films introduces a representative showcase of films made by foreign students of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. <

Kolekce vybraných krátkých filmů představuje reprezentativní průřez tvorbou zahraničních studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze. <

> 67


68

FAMU International


Martin Tichovský BOLERO PARA SURFEAR EN MORAVIA

Vishal Vittal DREAMWORKS

BOLERO FOR SURFING IN MOR AVIA

director > režisér Vishal Vittal

BOLERO ZA TOULKY MOR AVOU Czech Republic > Česká republika, 2014, 35 min. director, screenplay > režisér, scénář Valerio Mendoza Guillén DoP > kamera Martin Tichovský contact > kontakt Valerio Mendoza Guillén, valeriomendozag@gmail.com

Vladimir Dimoski EMAJÕGI

SPŘ ÁDÁNÍ SNŮ Czech Republic > Česká republika, 2014, 4 min. DoP > kamera Vishal Vittal screenplay > scénář Hemanth Kumar contact > kontakt Vishal Vittal, vishal.vittal@hotmail.com

Dona Dameska EMPTY

MOTHER RIVER

PR ÁZDNO

MATK A ŘEK A

Czech Republic > Česká republika, 2016, 5 min.

Czech Republic, Estonia > Česká republika, Estonsko, 2016, 19 min.

director > režisér Valerie Schenkma

director > režisér Priit Põhjala

DoP > kamera Dona Dameska

DoP > kamera Vladimir Dimoski

screenplay > scénář Dona Dameska, Valerie Schenkman

screenplay > scénář Priit Põhjala

contact > kontaktDona Dameska, dameska.d@gmail.com

contact > kontakt Priit Põhjala, pohjalapriit@gmail.com

Thaiddhi, Thu Thu Shein THE NIGHTS

Vladimir Dimoski O

NOCI

Czech Republic > Česká republika, 2015, 7 min.

Czech Republic > Česká republika, 2013, 9 min. director > režisér Thaiddhi, Thu Thu Shein DoP > kamera Thaiddhi, Thu Thu Shein screenplay > scénář Thaiddhi, Thu Thu Shein

director > režisér Lung Yin Lin DoP > kamera Vladimir Dimoski screenplay > scénář Lung Yin Lin contact > kontakt Lung Yin Lin, londeheisen@gmail.com

contact > kontakt Thaiddhi, thaiddhi@gmail.com, www.thaiddhi.com

Vladimir Dimoski (VEČERJA)

Vishal Vittal ZABIJAČKA

DINNER

FEAST

VEČEŘE

Czech Republic > Česká republika, 2013, 14 min.

Czech Republic > Česká republika, 2014, 16 min.

director > režisér Travis Kaupp

director > režisér Anna Lyubynetska

DoP > kamera Vishal Vittal

DoP > kamera Vladimir Dimoski

screenplay > scénář Travis Kaupp

screenplay > scénář Anna Lyubynetska

contact > kontakt Travis Kaupp, traviskaupp@gmail.com,

contact > kontakt Anna Lyubynetska, lyubynetska@gmail.com,

www.ghostclub.tv

www.lyubynetska.com

FAMU International

69Works in Progress Ivo Bystřičan JIŘÍ SURŮVKA: DOKUMENTÁRNÍ SKICA Z ČÍNY Jiri Suruvka: A Documentary Sketch from China 73

KOLEM OHNĚ Around the Fire 73

Karel Slach KOMUNISMUS Communism 73

Ivo Bystřičan MERMOMOC (pracovní název) Hook or Crook (working title) 75

Lukáš Hyksa SEŠLOST Get Together 75

> 71


KOMUNISMUS

PHOTO © SALLY MANN

72

Works in Progress KOLEM OHNĚ

JIŘÍ SURŮVKA: DOKUMENTÁRNÍ SKICA Z ČÍNY


Ivo Bystřičan JIŘÍ SURŮVKA: DOKUMENTÁRNÍ SKICA Z ČÍNY

JIRI SURUVK A: A DOCUMENTARY SKETCH FROM CHINA This is not a film! This personal documentary study is a sketch drawn in China at the International Performance Festival in which the documentarist tries to understand and grasp the life and works of the non-conventional and provocative visual artist and performer Jiří Surůvka. Everyday life in megalomaniac Guangzhou serves as a blueprint for the meditation in this documentary portrait. <

JIŘÍ SURŮVK A: DOKUMENTÁRNÍ SKICA Z ČÍNY Toto není film! Osobní dokumentární studie je skicou zachycovanou v Číně u příležitosti mezinárodního festivalu performance ve snaze dokumentaristy pochopit a uchopit život a dílo nekonvenčního a provokativního vizuálního umělce a performera Jiřího Surůvky. Každodenní soužití v megalomanském Kuang-čou je půdorysem rozvahy pro jeho dokumentární portrét. <

AROUND THE FIRE His father brings little Jonáš (12) to a summer camp in the middle of the woods. They are late and the camp director Dan (28) is not very happy with the unexpected guest but when assured the application form and payment are already processed, he accepts. But he receives no documents and money. No one answers the contact phone. Jonáš becomes an abandoned child, a stowaway. And nobody likes stowaways, neither the director, nor the children. Innocent games slowly turn into thought-out bullying. Accidents become intentions. Few days before the camp’s end, Jonáš disappears. Did he leave? Did his parents pick him up? Nobody is looking for him. Nobody is trying to find him, nobody misses him. The camp ends and a bus takes the children back to civilization. Children, who are not children anymore.<

KOLEM OHNĚ Do letního dětského tábora uprostřed lesa přiváží Jonáše (12) jeho otec se zpožděním. Hlavní vedoucí Dan (28 let) není nadšený nečekaným přírůstkem, ale po ubezpečení, že přihláška a peníze za pobyt jsou již odeslané, jej přijímá. Žádné dokumenty ani platba však nedorazí. Kontaktní telefon nikdo nezvedá. Stává se tak z něj odložené dítě, černý pasažér. A černé pasažéry nemá nikdo rád, ani vedoucí, ani děti. Z nevinných her se tak pomalu stává promyšlená šikana. Z náhod se stává záměr. Pár dnů před koncem tábora Jonáš zmizel. Odešel? Přijeli rodiče? Nikdo se po něm neshání. Nikdo ho pořádně nehledá, nikomu nechybí. Tábor končí a autobus odváží děti zpátky do civilizace. Děti, co již nejsou dětmi. <

COMMUNISM Communism is a new film essay by the documentary filmmaker Karel Vachek, who, constantly swapping Bertold Brecht and Samuel Beckett masks and thus in disguise, accompanies the audiences through a collage composed of staged passages of utopian and contemporary literature, his own memories as well as a tableaux of world events. Vachek recalls his experiences and points of view from when he was a hotelkeeper’s child, through his firsthand experience with the Prague Spring, persecution and the return of capitalism to Czechoslovakia. According to Vachek, our democracy is entirely controlled by advertising. The only one who can rule is someone who has got enough money for a campaign. The next revolution will take place on the internet and bureaucrats will only carry out tasks which have been approved by citizens in referendums. And it will be no idyllic stroll. <

KOMUNISMUS Komunismus je nová filmová esej dokumentaristy Karla Vachka, který sám i za neustálého vyměňování masek v převleku za dramatiky Bertolda Brechta a Samuela Becketta provází diváka koláží složené z inscenovaných úryvků utopické i dobové literatury, vlastních vzpomínek i z živých obrazů světových dějin. Vachek popisuje svoji zkušenost a optiku pohledu na věci od dítěte hoteliéra na malém městě, přes přímou zkušenost s Pražským jarem, perzekucí i s návratem kapitalismu do Čech. Současná demokracie je podle Vachka v moci reklamy. Vládnout tak může jenom ten, kdo na to má peníze a může si dovolit kampaň. Příští revoluce ale bude probíhat po internetu a úředníci pak budou už jen vykonávat to, co si občané zvolí v referendech. A nebude to jen idyla. <

Czech Republic > Česká republika director > režie Ivo Bystřičan DoP > kamera Ivo Bystřičan screenplay > scénář Ivo Bystřičan contact > kontakt Ivo Bystřičan, office@ivobystrican.com, www.ivobystrican.com

KOLEM OHNĚ Czech Republic > Česká republika director > režie Michal Hogenauer screenplay > scénář Michal Hogenauer contact > kontakt Michal Hogenauer, michalhoge@gmail.com

Karel Slach KOMUNISMUS Czech Republic > Česká republika director > režie Karel Vachek DoP > kamera Karel Slach screenplay > scénář Karel Vachek cast > hrají Karel Vachek, Slavoj Žižek contact > kontakt Produkce Radim Procházka, Řehořova 54, 130 00 Praha 3, Česká republika, tel.: +420 222 212 041, info@radimprochazka.com, www.radimprochazka.com

Works in Progress

73


MERMOMOC SEÅ LOST

74

Works in Progress


Ivo Bystřičan MERMOMOC (pracovní název) Czech Republic > Česká republika director > režie Ivo Bystřičan

HOOK OR CROOK (working title) Seemingly doomed entities display small and inconspicuous signs of unexpected vitality and will to survive. This film portrait of the poet and writer Petr Hruška in the Ostava milieu is a common search of various hooks and crooks. The detail-focused lens pieces together a nonhomogenous story of life’s energy and the ability to express and materialize it. <

MERMOMOC (pracovní název) Entity zdánlivě odsouzené k zániku disponují drobnými a nenápadnými znaky nečekané vůle a vitality k přežití. Filmový portrét básníka a literáta Petra Hrušky v ostravském milieu je společným hledáním různých mermomocí a Mermomoci. Objektiv soustředěný na detail skládá nesourodý příběh energie života a schopností ji vyjádřit a zhmotnit. <

GET TOGETHER Foggy autumn. A man and his wife are about to sell their family cottage. But the wife has second thoughts and would like to spend one last night at the cottage with the whole family. The husband, of course, dislikes the idea. The grandmother hates the cottage, the 80-yearold grandfather can’t tell reality from dream anymore, the daughter lives with her German boyfriend in Germany and the son has recently broken up with his girlfriend. But thanks to the mother’s urges, the family indeed gets together and sets out on All Souls’ Day. At the cottage, the tension between the family members escalates and in the morning, the family finds out that the grandfather is missing. The planned sale of the cottage now seems less and less probable. <

SEŠLOST Zamlžený podzim. Muž a žena se chystají prodat rodinnou chatu. Žena si není prodejem chaty jistá a ráda by zde strávila ještě jednu poslední noc s celou rodinou, což se vůbec nelíbí jejímu manželovi. Babička chatu nenávidí, osmdesátiletému dědovi už splývá realita se snem, dcera žije se svým německým přítelem v Německu a syna nedávno opustila přítelkyně. Díky matčinu naléhání však celá rodina na Dušičky opravdu vyrazí. Napětí mezi jednotlivými členy rodiny stoupá a nad ránem rodina zjistí, že dědeček náhle zmizel. Je stále méně jasné, jestli vůbec k nějakému prodeji chaty dojde. <

DoP > kamera Ivo Bystřičan screenplay > scénář Ivo Bystřičan contact > kontakt Ivo Bystřičan, office@ivobystrican.com, www.ivobystrican.com

Lukáš Hyksa SEŠLOST Czech Republic, Slovakia > Česká republika, Slovensko director > režie Tomáš Pavlíček DoP > kamera Lukáš Hyksa screenplay > scénář Tomáš Pavlíček, Lucie Bokšteflová contact > kontakt MasterFilm, Bubenská 1, 170 00 Praha 7, Česká republika, Tomáš Michálek, tomas@masterfilm.cz, www.masterfilm.cz

Works in Progress

75Special Screenings > Zvláštní uvedení LEKCE MIROSLAVA JANKA Lesson by Miroslav Janek 78

KRATKÉ FILMY EDUARDA WILLIAMSE Eduardo Williams’ Shorts 79

B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST-BERLIN 1979–1989 B-movie: zvuk & rozkoše západního Berlína 1979–1989 80

> 77


LESSON BY MIROSLAV JANEK A get together with cinematographer and director Miroslav Janek and a discussion about his work. The programme includes a screening of his latest film Normal Autistic Film. If autism can be, broadly speaking, defined as a different way of thinking (neurodiversity), the question should not stand “What’s wrong with the autists?” but rather “What’s different about the autists?” In this film, autism is not perceived as a diagnosis but rather as certain mysterious and indecipherable way of thinking. A look on autists as people who, to the majority of those neurotypical people, bring a message and draw attention to something we should be paying attention to – chaos, stress, sensual overload by sounds constantly attacking us etc. “Normal Autistic Film is an emphatic probe of the psychic and in turn also social world of children born simply with different minds. My film portrays autists not as ill, but rather as different and I would like to use their perception of the world to make a statement about our so called normal world and possibly even question its normality or rather the normality of our neurotypical way of perceiving it which, when examined closely, may not be normal at all.”

LEKCE MIROSLAVA JANKA Setkání s kameramanem a režisérem Miroslavem Jankem nad jeho tvorbou. V rámci večera se promítne jeho nejnovější dílo Normální autistický film. Jestliže se autismus dá v širším smyslu určit jako jiný způsob myšlení (neurodiverzita), potom tedy by otázka neměla znít „Co je na autistovi špatně?“, ale „Co je na autistovi jinak?“ V tomto filmu autismus není vnímán jako diagnóza, ale jako určitý záhadný a nedešifrovatelný způsob myšlení. Podívat se na autisty jako na lidi, kteří většině, takzvaných neurotypických osob, možná přinášejí nějaké poselství nebo je upozorňují na něco, čemu bych měli věnovat pozornost (chaos, stres, smyslové přetížení zvuky, které na nás denně útočí, apod.) „Normální autistický film je jakýmsi empatickým průnikem do psychického a tím i sociálního světa dětí, které prostě přišly na svět s jinou výbavou. Rád bych se pokusil prostřednictvím autistického vnímání světa, které tudíž nebudu ve filmu ukazovat jako nemocné, ale pouze jako jiné, vypovědět cosi o našem takzvaném normálním světě a možná i zpochybnit jeho normalitu, nebo normalitu našeho neurotypického způsobu vnímání jevů, které při bližším ohledání, se vůbec jako normální jevit nemusí.“

78

Zvláštní uvedení

Special Screenings

LESSON BY MIROSLAV JANEK LEKCE MIROSLAVA JANKA

Jan Macola Producer / Managing Director Mimesis Film, Přemyslovská 48/13, 130 00 Praha, Česká republika, info@ mimesis.cz, jan@mimesis.cz, www.mimesis.cz


EDUARDO WILLIAMS’ SHORTS KRATKÉ FILMY EDUARDA WILLIAMSE

As this year’s special event we present short films by director and screenwriter Eduardo Williams, member of our Official Selection jury. In recent years, his films have been attracting well deserved attention, earning acclaim and winning awards at prestigious festivals, notably in Cannes, Lisbon and Rome. The images in his films stem from his unique shooting style and location selection. He forms the personalities of his characters via interaction with their closest and parallelly the widest, global and indeed intercontinental surrounding. Intense tension between the camera, the characters and the story forms a consistent universal atmosphere of Williams’s film world: artistic and natural, ordinary and unusual at the same time. <

V rámci Zvláštního uvedení představujeme krátké filmy režiséra a scenáristy Eduarda Williamse, člena poroty Oficiálního výběru. V posledních letech budí zaslouženou pozornost a získaly řadu uznání a cen na festivalech, zejména na MFF v Cannes, v Lisabonu či v Římě. Obraz v nich vychází z jedinečného stylu snímání a výběru lokací; charaktery postav formuje interakce s prostředím nejbližším a paralelně tím nejširším, globálním, vpravdě mezikontinentálním. Intenzivní napětí mezi kamerou, postavou a tahem děje utváří konsistentní, univerzální atmosféru Williamsova filmového světa: uměleckého i přirozeného, obyčejného i neobvyklého zároveň.<

PUDE VER UN PUMA

Argentine > Argentina, 2011, 17 min. director > režie Eduardo Williams DoP > kamera Manuel Bascoy COULD SEE A PUMA The accident takes a group of youths from the heights of the roofs of their neighbourhood, through its destruction, to the depths of the earth. MOHL JSEM VIDĚT PUMU Nehoda zavede partu kluků z výšek střech jejich čtvrti, skrz její destrukci, hluboko do útrob země.

EL RUIDO DE LAS ESTRELLAS ME ATURDE

Argentine > Argentina, 2012, 20 min. director > režie Eduardo Williams DoP > kamera Manuel Bascoy

THE SOUND OF STARS DAZES ME A boy searches for a cybercafé, while getting pummelled by strong ocean waves. A group of friends lives surrounded by piles of things; they work, walk and talk at different places, but one can never know where they are. An ant walks in between hairs, while they wish there weren’t any more idols. ZV UK HVĚZD MĚ OMÁMÍ Při hledání cybercafé musí chlapec čelit silným přílivovým vlnám. Skupina přátel žije obklopená hromadami věcí, pracují, chodí a mluví každý někde jinde, ale nikdo nesmí vědět, kde jsou. Mravenec se proplétá mezi vlasy, které sní o tom, že se svět zbaví idolů...

QUE JE TOMBE TOUT LE TEMPS? France > Francie, 2013, 15 min. director > režie Eduardo Williams DoP > kamera Julien Guillery THAT I’M FALLING In search of a seed, a young man comes from under the ground, where he whiles away the time with his friends. With them, he begins a long digestive journey. PADÁM Při pátrání po semínku vylézá muž z podzemí, kde tráví čas se svými přáteli. S nimi se vydává na dlouhou trávicí cestu.

Special Screanings

Zvláštní uvedení

79


B-MOVIE: LUST & SOUND IN WESTBERLIN 1979–1989 Pale Blixa Bargeld orders drinks for everyone in the Riziko bar. Serious nick Cave shows his collection of “German Gothic” in his Berlin apartment. Trendy Gudrun Gut makes lists of clubs where you can go at two o’clock in the night. And between these celebrities-tobe, between old and new, between Britain and Germany oscillates a musician, promoter and journalist Mark Reeder from Manchester who moved to West Berlin in the late 1970’s because of his interest in the newly forming music scene. Mark has recorded the whole ten years he spent in Berlin on film… The film is a comprehensive documentary and also an essayistic expression of love for a time that is still shaping Berlin’s genius loci today. The film was screened at the 2015 Berlinale where it won the Heiner-Carow-Preis award in the section Panorama. <

B-MOVIE: ZV UK & ROZKOŠE ZÁPADNÍHO BERLÍNA 1979–1989 Bledý Blixa Bargeld opíjí hosty baru Riziko. Vážný Nick Cave ukazuje sbírku „německé gotiky“ ve svém berlínském bytě. Trendy Gudrun Gut sestavuje seznamy klubů, kam se dá zajít ve dvě v noci. A mezi těmito dnes již hvězdnými jmény, mezi starým a novým, mezi Británií a Německem se pohybuje hudebník, promotér a žurnalista Mark Reeder z Manchesteru, který se do západního Berlína přestěhoval koncem 70. let kvůli svému zájmu o nově vznikající hudební scénu. A celých deset let, která zde strávil, zaznamenával na kameru… Snímek je obsáhlým dokumentem a zároveň esejistickým vyjádřením lásky k době, ze které genius loci Berlína těží dodnes. Film byl uveden v sekci Panorama na Berlinale 2015, kde získal cenu Heiner-Carow-Preis. <

80

Zvláštní uvedení

Special Screenings

B-MOVIE: LUST & SOUND IN WEST-BERLIN 1979–1989 Germany > Německo, 2015, 92 min. director > režie Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck and others > a další DoP > kamera Till Vielrose screenplay > scénář Klaus Maeck contact > kontakt Goethe-Institut, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 221 962-111, info@prag.goethe.org


SHTUBY POWER DUO shtubylive.bandcamp.com www.facebook.com/shtuby http://shtuby.com/

NÝ ODM V P RO A D O RO G R NG P NYI E A P M M CO G R A M C A RO P

Yuval Tal – Shtuby – is an artist, multi-instrumentalist and an electronic music producer. Together with drummer Yonatan Alter, they form a duo that will make you move. Originally a solo project has evolved and here comes Power Duo! Electronics is combined with live instruments such as theremin, drums, wind instrument, synthesizers and among all this, the unstoppable Shtuby in red spandex! The show is formed directly on the stage! Jazz, funk, groove and electronic music intertwine and make each performance a unique adventure. In 2015, Shtuby released his debut album “Vivid Reality” and this year he is releasing a record with a full band followed by tour in China, Canada, USA, Europe and virtually everywhere where music can be played and where people love to dance. <

Accompanying Programme

Yuval Tal – Shtuby – je umělec, multi-instrumentalista a producent elektronické muziky a společně s Yonatanem Alterem za bicími tvoří duo, které tě nenechá jen tak v klidu stát. Původně sólový projekt se tak posunul o kus dál a nastupuje Power Duo! Elektronika kombinovaná s živými nástroji, jako jsou theremin, bicí, wind instrument, syntetizátory, a mezi tím nezastavitelný Shtuby v červeném spandexu! Show vzniká přímo na pódiu! Jazz, funk, groove a elektronika se prolínají a tak je každé vystoupení originálním dobrodružstvím. V roce 2015 Shtuby vydal své debutové album “Vivid Reality“ a v současné době vydává album s plnohodnotnou kapelou, kterou bude následovat tour v Číně, Kanadě, USA, Evropě a prakticky kdekoliv, kde se hraje hudba a lidé milují tanec. <

Doprovodný program

81

AUDIOVIZE

25 — 28. 09. Kino Art Přehlídka hranic audiovizuálního umění http://aaaaaudiovize.cz


T É M A Č Í S L A 10 5

současná kamera Témata 2016 Horor, Současná kamera, Fanoušek, Film v zemi středu, Čas a trvání, Jak prodat film
Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování


ORGANIZERS > POŘ ADATELÉ Kamera Oko, s.r.o., Vítězné náměstí

2Media, Alice Titzová Press Service > Mediální servis

774/14, Praha 160 00, ČR >

Tereza Benhartová

VAT / DIČ CZ24728284

Translation Services > Překladatelský servis

Filmotéka Ostrava, o.s., 28. října 23,

Petra Milotová

702 00 Ostrava, ČR > VAT > DIČ

Jury Secretary > Tajemnice poroty

CZ22875107 Anna Kopecká Festival Director > Ředitelka festivalu Jakub Felcman Producer > Producent PROGR AMME DEPARTMENT > PROGR AMOVÉ ODDĚLENÍ Anna Kopecká, Jakub Felcman,

Martin Bystřický Translator > Tlumočník Kateřina Pekárková, Tomáš Chlebek

Tereza Bednaříková Guest Service Eliška Nováková Protocol > Protokol Kristian Šmulík, Mirka Papežová

Dulíková, Jaroslava Kučerová, Tomáš

Accreditations > Akreditace

Programme Board > Programová rada Jovana Perovič Programme Coordinator > Koordinátor programu Marek Jícha AČK, Martin Preiss AČK Consultants > Konzultanti

Ilja Macháčková Bookkeeping > Účetní servis Lumír Krátký Web, IT, Programming Radka Čopíková, Tereza Hasserová, Dominik Viater, Mirka Baklíková Volunteers > Dobrovolníci

Jan Juzl, Bystřický Bros aka DLKT & Flu Accompanying Programme >

ART DEPARTMENT > GR AFICKÉ

Doprovodný program

ODDDĚLENÍ

Alžběta Gabrielová, Petra Milotová,

Marek Fanta

Veronika Krejzová

Festival Visual Concept > Vizuální

Industry Office

podoba festivalu

PRODUCTION DEPARTMENT > PRODUKCE Lada Žabenská Executive Production > Výkonná produkce Kateřina Quisová Production > Produkce Gabriela Knýblová Shipping > Doprava kopií Jan Jendřejek Technical Production > Technická produkce Klára Šebestová Press Officer > Tisková mluvčí

90

Michaela Škodová Editor-in-Chief > Editor Tereza Benhartová Translation Services > Překladatelský servis Andrea Vacovská Graphic Design > Grafická úprava Marek Fanta Typesetting > Sazba

Subtitles > Titulky

Adéla Mrázová, Anna Lísalová, Jana Zetek, Stanislava Golová

CATALOGUE > K ATALOG

Gabriela Knýblová, Jan Baka Photographer > Fotograf

PROVOZ HLUBINA Marta Pilařová President > Předsedkyně David Mírek Cineport STAR Á ARÉNA Zeno Václavík President > Předseda sdružení Pavel Gejguš

Ondřej Provazník Director > Režisér

Klára Šebestová

Josef Krajbich Editor > Střih

Minikino Cinema Manager > Vedoucí kina Tomáš Zetek Production > Produkce KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTR AVA-JIH, P.O. Renáta Valerie Nešporek Director > Ředitelka Jana Dulíková Luna Cinema Manager > Vedoucí kina Luna DOCK Jan Juzl Club Manager > Provozovatel klubu K AVÁRNA MARYČK A

Café Managers > Provozovatelé kavárny

DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE Jiří Michálek President > Předseda předsednictva Petr Koudela Executive Director > Výkonný ředitel Ivan Myška

Miriam Lehocká

WITH FINANCIAL SUPPORT > ZA FINANČNÍ PODPORY Ministerstvo kultury ČR Státní fond kinematografie Statutární město Ostrava HELD UNDER THE AUSPICES OF > FESTIVAL VZNIKL POD ZÁŠTITOU

Marketing Director > Obchodní ředitelka Asociace českých kameramanů AČK Karolína Rycková management

Animation > Animace

Jarmila Kučerová

Studia Karel

Art Directors > Grafika

Martin Vančát

Director > Ředitel

Petr a Zuzana Polákovi

Project Management > Projektový

Music Composer > Hudba

Martin Vidura

Programmer > Dramaturgyně, vedoucí

Adéla Svobodová, Pauline Kerleroux

Petr Marek

A VZDĚLÁVÁNÍ MOR AVSK Á OSTR AVA, P. O.

Artistic Director > Umělecký ředitel

CFO > Finanční ředitel TR AILER > ZNĚLK A

CENTRUM KULTURY

DŮM KULTURY MĚSTA OSTR AV Y A.S. Stanislava Golová Programme Director > Programová ředitelka Taťána Strakošová, Miroslav Sehnal

Václav Flégl

Programme Department

Mixer > Mix zvuku

> Programové oddělení

IMAGO European Federation of Cinematographers OFFICIAL PARTNER > OFICIÁLNÍ PARTNER Vítkovice Machinery Group MEDIA PARTNERS > MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Radio Wave Česká televize Ostrava Cinepur Kinečko 25fps


informuj.cz

Rodan Broskevič

GoOut

Director > Ředitel Vítkovice Doprava a.s.

OFFICIAL CARS PROVIDED BY > OFICIALNÍ VOZY FESTIVALU Vítkovice Doprava a.s. OFFICIAL CARS RUN ON > EKOLOGICKÝ POHON FESTIVALU CNG Vitall, Compressed Natural Gas OFFICIAL SUPPLIERS > OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ FIZU.cz – Zuzana Slavětínská Print produkce Soundpoint Club-Maté Rengl

Helena Bezděk Fraňková Director of the State Fund for Cinematography > Ředitelka Státní fond kinematografie Soňa Košťálková, Jana Pišvejcová, Kateřina Vojkůvková State Fund for Cinematography > Státní

Marienbad Film Festival ACKNOWLEDGEMENTS > PODĚKOVÁNÍ CZECH REPUBLIC > ČESK Á REPUBLIK A Tomáš Macura Mayor > Primátor

Ostravan.cz

Anna Mitéran, Tereza Jiravová French Institute in Prague > Francouzský institut v Praze

Tomáš Fridrich

Lardux Films

CEO > Ředitel První veřejnoprávní, s.r.o

Hélène Auclaire, Rémi Bonhomme,

Hromková Dept. for Economic Development > Odbor ekonomického rozvoje, Ostrava Elen Mátéová České dráhy

Pokorný Film Distribution Artcam

Ivan Anderle,Anna Lísalová Aerofilms Jan Jílek AČFK Aleš Danielis, Hana Špirková, Zuzana Černá Cinemart Adéla Beranová

Pannonia

Zuzana Slavětínská FIZU.cz Iveta Tencerová Rengl

Monika Mikesková Hotel Palác Elektra Eva Bartošová Mercure Ostrava Center Eva Grünbergerová Club Maté Hana Piskláková Ostravský informační servis Ivo Martiník, Ondřej Černý Soundpoint Zuzana Čaplová, Taťana Přibylová, Lukáš Přibyl Co-owners > Spolumajitelé „Stará Aréna“

MKCR > Komise odboru médií

Předseda komise kultury Statutary. City of Ostrava > Statutární

Dagmar Sedláčková

MasterFilm Jan Macola, Alžběta Macolová

Cinematography > Rada Státního fondu

Semaine de la critique Cannes GERMANY > NĚMECKO Michael Neubauer Bundesverband Kamera Christiane Hinkel Arthaus Musik GmbH Goirgia Huelsse, Emma Silhol Films Boutique Gaby Babic, Stefan Adrian goEast Wiesbaden Thania Dimitrakopoulou, Sergi Steegmann The Match Factory HUNGARY > MAĎARSKO Tibor Biró, Péter Muszatics, Mariann Molnár, Rita Godo CineFest Miskolc NEW ZEALAND > NOV Ý ZÉLAND Matthew Metcalfe Sophie Hyde a Matthew Cormack UK > VELK Á BRITÁNIE

Jiří Forejt, David Havas, Alexandra F.

Statutory City of Ostrava, City

Park Circus

Council, Cultural Commission

USA

Lipovská, Nikola Krutilová NFA

Pavlína Adlerová, Jitka Hejtmanová

Barbora Stankušová, Naděžda

Zuzana Stejskalová

Brožková

Marienbad Film Festival

Ostrava

Board of State Fund for

Fabien Gaffez, Julie Marnay

kinematografie

FAMU International

Stat. City of Ostrava > Statutární město

a audiovize, MK ČR

Hernan Mazzeo

Mimesis Film, Pilot Film > Kino Pilotů

město Ostrava

Cultural Department > Odbor kultury

Festival de Cannes

Čestmír Kopecký

Tomáš Michálek, Jakub Mahler,

Culture Commission President >

Laurent Jacob

Hana Vítková, Lucie Kajnarová, Jana

CEO > Generální ředitel Vítkovice a.s.

Vladimír Polák

Premiers Plans d’Angers

Cinémathèque française

Media and Audiovisual Committee,

město Ostrava

Arnaud Gourmelen

Česká televize Ostrava

BOHEMIA MOTION PICTURES, a.s

Statutary City of Ostrava > Statutární

Capricci

Republic > Ministerstvo kultury ČR

Jan Světlík

primátora pro oblast kultury

Pierre Boivin, Julien Rejl

Bernard Payen

Jana Labová

Deputy Mayor for Culture > Náměstek

Alfama Films

Petra Šťovíková

Statutory City of Ostrava

Zbyněk Pražák

Santos

Kateřina Ondřejková, Martin Novosad,

Ministry of Culture of the Czech

Petrželková, Alena Vokounová, Martin

James Cinefest Miskolc

Martin Jiroušek

Kateřina Besserová

PARTNERSKÉ FESTIVALY

Early Melons Bratislava

Clara Flageollet Schmit, Andréa Dos

Goethe Institut in Prague > Praha

Artemio Benki, Sylvie Leray, Hedvika

goEast Wiesbaden

FR ANCE > FR ANCIE

Ostravská univerzita

fond kinematografie

PARTNER FESTIVALS >

Era Nowe Horyzonty Wroclav

Adam Soustružník

Matěj Nytra, Ondřej Pavlík, Martin Kos Audiovize Brno

> Kulturní komise Rady města Magistrátu města Ostrava

Mark Truesdale

Frederic Goodich † American Society of Cinematographers

Naděžda Newman, Steve Newman, Jiří

Sandro Fiorin, Alex Garcia

Felcman, Vlastimila Nováková, Pavla

FiGa Films

Hájková, Natálie Krausová, Přemysl Martinek

Irene Chagall Liz Mackiewicz, Andrew Borden Cohen Media Group

91


Indexes > Rejstříky ORIGINAL TITLE > PŮVODNÍ NÁZEV

ENGLISH TITLE > ANGLICKÝ NÁZEV

CZECH TITLE > ČESKÝ NÁZEV

CINEMATOGR APHERS > K AMER AMANI

Anime nere, 29 Baron Prášil, 51 Beaux Jours d’Aranjuez, Les, 14 Birds, The, 47 B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989, 80 Bolero para Surfear en Moravia, 69 Casablanca, 51 Česká cesta, 29 Dead Man, 57 Dreamworks, 69 Emajõgi, 69 Empty, 69 Enter Achilles, 39 Girl Walks Home Alone at Night, A, 57 Giselle, 39 Hitchcock/Truffaut, 47 I tempi felici verranno presto, 15 Ida, 57 Intimní osvětlení, 51 Já, Olga Hepnarová, 29 James White, 31 Jiří Surůvka: dokumentární skica z Číny, 73 Kolem ohně, 73 Komunismus, 73 Let’s Get the Rhythm, 39 Letopis: Ivan Vít, 65 Letopis: Jaromír Kačer, 61 Letopis: Jiří Lebeda, 63 Letopis: Jiří Stivín, 63 Letopis: Jiří Vojta, 65 Letopis: Jozef „Dodo“ Šimončič, 63 Letopis: Juraj Fándli, 61 Letopis: Petr Hojda, 61 Letopis: Petr Volf, 65 Life in Movement, 41 Malgré la nuit, 16 Mermomoc (pracovní název), 75 Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 31 Mokrá svatba, 23 mort de Louis XIV, La 17 Nebezpečný svět Rajka Dolečka, 31 Nightcrawler, 33 Nights, The, 69 Normální autistický film, 78 O, 69 Pina, 41 Posto avançado do progresso, 18 Prach, 33 Pude ver un puma, 79 quatre cents coups, Les, 47 Que je tombe tout le temps?, 79 Radio Dreams, 19 Ritus, 26 ruido de las estrellas me aturde, El, 79 Sešlost, 75 six saisons, Les, 41 Starci na chmelu, 53 Strach, 24 Strange Fish, 43 Televise bude!: Dva fragmenty z počátku vysílání, 25 Vlk z Královských Vinohrad, 33 Všechno je sračka, 35 Vynález zkázy, 53 Zabijačka, 69 Zákon Helena, 22 (Večerja ), 69

400 Blows, The, 47 Around the Fire, 73 Beautiful Days of Aranjuez, The, 14 Birds, The, 47 Black Souls, 29 B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989, 80 Bolero for Surfing in Moravia, 69 Casablanca, 51 Chronicle: Ivan Vít, 65 Chronicle: Jaromír Kačer, 61 Chronicle: Jiří Lebeda, 63 Chronicle: Jiří Stivín, 63 Chronicle: Jiří Vojta, 65 Chronicle: Jozef “Dodo” Šimončič, 63 Chronicle: Juraj Fándli, 61 Chronicle: Petr Hojda, 61 Chronicle: Petr Volf, 65 Communism, 73 Could See a Puma, 79 Czech Way, 29 Dangerous World of Doctor Doleček, 31 Dead Man, 57 Death of Louis XIV, The, 17 Despite the Night, 16 Dinner, 69 Dreamworks, 69 Dust, 33 Empty, 69 Enter Achilles, 39 Everything is Crap, 35 Fabulous Baron Munchausen, The, 51 Fabulous World of Jules Verne, The, 53 Fear, 24 Feast, 69 Get Together, 75 Girl Walks Home Alone at Night, A, 57 Giselle, 39 Green Gold, 53 Happy Times Will Come Soon, 15 Helena’s Law, 22 Hitchcock/Truffaut, 47 Hook or Crook (working title), 75 I, Olga Hepnarova, 29 Ida, 57 Intimate Lighting, 51 James White, 31 Jiri Suruvka: A Documentary Sketch from China, 73 Let’s Get the Rhythm, 39 Life in Movement, 41 Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, 31 Mother River, 69 Nightcrawler, 33 Nights, The, 69 Normal Autistic Film, 78 O, 69 Outpost of Progress, An, 18 Pina, 41 Radio Dreams, 19 Rite, The, 26 Six Seasons, The, 41 Sound of Stars Dazes Me, The, 79 Strange Fish, 43 Television Is Coming!: Two Fragments from Transmission’s Early Days, 25 That I’m falling?, 79 Wet Wedding, 23 Wolf of Royal Vineyard Street, The, 33

Baron Prášil, 51 B-Movie: zvuk & rozkoše západního Berlína 1979–1989, 80 Bolero za toulky Moravou, 69 Casablanca, 51 Černé duše, 29 Česká cesta, 29 Chyťte rytmus, 39 Emajõgi, 69 Enter Achilles, 39 Giselle, 39 Hitchcock/Truffaut, 47 Ida, 57 Intimní osvětlení, 51 Já, Olga Hepnarová, 29 James White, 31 Jiří Surůvka: dokumentární skica z Číny, 73 Kolem ohně, 73 Komunismus, 73 Krásné dny v Aranjuez, 14 Letopis: Ivan Vít, 65 Letopis: Jaromír Kačer, 61 Letopis: Jiří Lebeda, 63 Letopis: Jiří Stivín, 63 Letopis: Jiří Vojta, 65 Letopis: Jozef “Dodo” Šimončič, 63 Letopis: Juraj Fándli, 61 Letopis: Petr Hojda, 61 Letopis: Petr Volf, 65 Mermomoc (pracovní název), 75 Mohl jsem vidět pumu, 79 Mokrá svatba, 23 Mrtvý muž, 57 Nebezpečný svět Rajka Dolečka, 31 Nikdo mě nemá rád, 47 Noci navzdory, 16 Noci, 69 Normální autistický film, 78 O, 69 Padám, 79 Pina, 41 Prach, 33 Prázdno, 69 Ptáci, 47 Radio Dreams, 19 Ritus, 26 Sama nocí tmou, 57 Sešlost, 75 Šest sezon, 41 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, 31 Slídil, 33 Smrt Ludvíka XIV., 17 Spřádání snů, 69 Starci na chmelu, 53 Šťastné časy se blíží, 15 Strach, 24 Strange Fish, 43 Televise bude!: Dva fragmenty z počátku vysílání, 25 Večeře, 69 Vlk z Královských Vinohrad, 33 Všechno je sračka, 35 Vynález zkázy, 53 Výspa pokroku, 18 Zabijačka, 69 Zákon Helena, 22 Život v pohybu, 41 Zvuk hvězd mě omámí, 79

Bartošová, Kristýna, 31 Bascoy, Manuel, 79 Belica, Ondřej, 33 Belicová, Klára, 22, 65 Bordmann, Tristan, 15 Burks, Robert, 47 Bystřičan, Ivo, 73, 75 Daliman, Tomáš, 61 Dameska, Dona, 69 Daňhel, Jan, 23 Debie, Benoît, 14 Decaë, Henri, 47 Delbonnel, Bruno, 31 Delmas, Gilles, 41 Deshe, Noaz, 19 Dimoski, Vladimir, 69 Edeson, Arthur, 51 Elswit, Robert, 33 Erdély, Mátyás, 31 Gautier, Eric, 47 Guillery, Julien, 79 Halousek, Jakub, 23 Hojdová, Jana, 61 Hyksa, Lukáš, 75 Janek, Miroslav, 78 Knowland, Nic, 43 Kohout, Martin, 29 Krasikov, Sergei, 39 Křen, Jakub, 31 Lee, Jessica, 16 Lenczewski, Ryszard, 57 Lipský, Tomáš, 61 Lockett, Fernando, 18 Louvart, Hélène, 41 Mach, Adam, 24 Márová, Adéla, 65 Mason, Bryan, 41 Matoušek, Philip, 63 Maxa, Jiří, 33 Müller, Robby, 57 Narbey, Leon, 39 Ondříček, Miroslav, 51 Pavelek, Tomáš, 29 Pažitka, Braňo, 25 Post, Nils, 39 Radovic, Vladan, 29 Rejč, Filip, 63 Ricquebourg, Jonathan, 17 Shein, Thu Thu 69 Sikora, Adam, 29 Skriečka, Jan, 26 Slach, Karel, 73 Souček, Prokop, 31 Stallich, Jan, 53 Střecha, Josef, 51 Tamaki, Genta, 47 Tarantík, Jiří, 51, 53 Thaiddhi, 69 Tichovský, Martin, 69 Todorov, Simon, 65 Vielrose, Till, 80 Vincent, Lyle, 57 Vittal, Vishal, 69 Votýpka, Vojtěch, 63 Weinreb, Tomáš, 35 Żal, Łukasz, 57

92


With the financial support of / Za finanční podpory

Under the auspices of / Pod záštitou

Official partner / Oficiální partner

Media Services / Tiskový servis

Media partners / Mediální partneři

Co-organisers / Spolupořádající organizace

Cultural Institutes / Kulturní instituty

Official railroad carrier / Oficiální železniční dopravce

Official cars provided by / Oficiální vozy festivalu poskytuje

Official cars run on / Ekologický pohon festivalu

Partner festivals / Partnerské festivaly

Official suppliers / Oficiální dodavatelé