Výroční zpráva / RAMUS 2018

Page 1

Výroční zpráva Ramus, z. s.

2018 RAMUS.JE


RAMUS.JE

RAMUS.JE

RAMUS.JE

RAMUS.JE

2


3

Obsah Slovo úvodem Co je Ramus Gigabyt Dílna Tábory Víkendovky Humr tančí 3 Humr Roadtrip Fundraising Díky Rozvaha Výsledovka Kontakt

4 7 10 14 16 18 20 22 24 26 28 32 33 34


4

Slovo úvodem Ahój! Vítáme vás při čtení již deváté výroční zprávy spolku Ramus, ve které bychom vás rádi ve stručnosti seznámili s tím, co jsme v roce 2018 vyváděli a jak se nám dařilo.


5

Než se pustíte dále, pojďme si shrnout pár podstatných

s postižením i bez pravidelnou možnost realizace

věcí, ke kterým v našem spolku v roce 2018 došlo. Zatím-

a přivýdělku.

co projekt pojízdného stánku Rambar minimalizoval svoji aktivitu až téměř na nulu (zejména z důvodu nedostateč-

V dalších aktivitách už jsme sázeli na jistotu: uskutečnili

ného zázemí a nepravidelnosti výjezdů), pročež se o něm

jsme řadu víkendovek, tři letní tábory, formou pěti kurzů

v této výroční zprávě již nic nedočtete, dva další význam-

proběhl třetí ročník tanečních kurzů Humr tančí, Humr

né projekty nastartované v roce 2017 se nám naopak

zároveň přinesl spoustu originálních akcí, za všechny

povedlo udržet a stabilizovat.

jmenujme třeba graffiti jam na Těšnově.

Osazenstvo Gigabytu, společného bytu, ve kterém spolu

Od února jsme se rozhodli zveřejňovat pravidelně

bydlí lidé s postižením z řad Ramusu i mimo něj, se sice

a přehledně naše účetnictví, abychom tak dostáli své

pozměnilo, ale idea žila v roce 2018 úspěšně dál a byla

snaze o transparentní a srozumitelnou komunikaci s lidmi,

realizována zejména formou gigabytích víkendovek.

kteří nás podporují.

Pro celý koncept se zároveň nadchla spřátelené organizace Asistence, které se povedlo téma problematiky samostatného bydlení pro lidi s postižením protlačit do mediálního prostoru - a náš Gigabyt na tom má lví podíl! V další skvělé spolupráci se pokračovalo i v naší truhlářské dílně s firmou Štokrle, která vyrábí stoličky pro zdravé vysedávání na toaletě. Tyto stoličky se po celý rok 2018 vyráběly u nás a umožňovaly tak několika lidem

Právě díky nim (vám!) se nám daří již od počátku existence efektivně fungovat i bez využití grantových a dotačních systémů.


6

V říjnu se rozhodl ve funkci ředitele nepokračovat jeden ze zakladatelů Ramusu, Honza Rudolf. Za dlouholeté působení a energii, kterou do Ramusu dal, mu bude Ramus na věky věků zavázán! Za nic jiného než za znak dospělosti lze považovat fakt, že ředitelských otěží se rychle chopila zkušená ramusačka Marta Píchová a kára jménem Ramus tak i bez svých otců zakladatelů valí vesele dál. A skepsi jsme nepodlehli ani ve chvíli, kdy nám kdosi na vánočním večírku zčořil naší kasičku s penězi za vstupné a merch… Nebylo to hezké zakončení roku, ale co už: do roku 2019 jsme tak nevstoupili jen o rok starší, ale také o něco moudřejší a poučenější. Přejeme příjemné prohlížení!


Co je Ramus Spolek Ramus vznikl v roce 2009, kdy navázal na tradici pořádání letních táborů v Novohradských horách pro mladé lidi s postižením i bez něj.

7


8

Snažíme se

V roce 2018 tvořili provozní skupinu tito lidé:

vytvářet platformu pro společné setkávání

Jan Rudolf / ředitel (do října)

mladých lidí s postižením i bez něj

Marta Píchová / ředitelka (od října)

být co nejméně závislí na grantových

Zuzana Říšská / byrokratka

a dotačních systémech

Tereza Stopková / koordinátorka asistentstva

bořit zažité předsudky a inpisrovat jednotlivce

Bára Aunická / koordinátorka lidí s postižením

i organizace kolem sebe

Olga Bierhanzlová / koordinátorka jemných akcí (do září)

• •

Káča Kozáková / koordinátorka jemných akcí (od září) Kája Jeřábková / koordinátorka drsných akcí

Organizační struktura Ramusu

Lenka Polčová / humr (do září)

Veškerá činnost Ramusu stojí na široké základně dobro-

Veronika Dvorská / humr (od září)

volnictva, na asistentkách a asistentech, bez kterých

Matěj Hora / truhlářská dílna (do zaří)

by se žádná z našich aktivit nemohla uskutečnit. O chod

Matěj Polák / truhlářská dílna (od září)

Ramusu se stará provozní skupina, lidé, kteří jsou za práci

Jakub Antoš / fundraising

vykonávanou v rámci své pozice finančně ohodnoceni

Hynek Trojánek / PRopaganda

(výdaje za jednotlivé pozice lze dohledat v našem transparentním účetnictví).


9

Kontrolní komise Ramusu Kontrolní komisi v Ramusu tvoří skupina externistů, odborníků zejména v oblasti projektového řízení, práva a ekonomie, kteří se scházejí 2x ročně a kontrolují fungování zapsaného spolku Ramus. Dohlížejí na to, aby Ramus fungoval efektivně, schvalují účetní závěrku, radí v právních záležitostech a pokládají zvídavé dotazy, když se jim něco nezdá. V roce 2018 byli v kontrolní komisi Ramusu tito lidé: Tereza Svobodová Kristýna Lojková Lucie Shomaliová Jakub Kolda Lukáš Němec


10

Gigabyt


11

O fungování Gigabytu v roce 2018 nejvíce vypovídá text, který v závěru roku gigabytí kolektiv sepsal. Využíváme ho v této výroční zprávě v plném znění, protože jakýkoliv jiný text by byl nutně vzdálený realitě a ne již tolik autentický.

To vše v prostředí jednoho velkého bytu, ve spolupráci

V listopadu 2016 jsme s partou kamarádů z Ramusu začali

chodí strávit víkend, či tu přespávají/navštěvují nás přes

bydlet ve velkém bytě na Vinohradech. Idea byla taková, že v rámci jednoho roku zkusí obývat byt společně lidé s postižením a bez něj: nastálo tu bude jeden člověk s postižením, za kterým budou docházet jeho osobní asistenti a střídavě tu budou bydlet další lidé s postižením, kteří si tak budou moct oddychnout od svých rodin či od zařízení, ve kterých pobývají běžně (a díky tomu budou moct i trénovat nezávislost a samostatnost).

a za podpory Ramusu. V průběhu prvního roku vznikly dvě videa a článek o našem spolubydlení. Každý v něm vidí trochu něco jiného, ale shodneme se na tom, že si myslíme, že by bylo fajn, kdyby takových míst bylo víc. Je listopad 2018 a Gigabyt stále funguje. Z původního osazenstva bytu už je tu pouze jeden člověk, idea se však nezměnila: Jednak tu nastálo bydlí jeden člověk s postižením, jemuž docházejí asistovat jeho osobní asistenti, jednak tu občas asistují i ostatní spolubydlící, a to dalším lidem napojeným na Ramus, kteří sem jednou do měsíce týden. Zároveň je Gigabyt místem otevřeným pro setkávání dalších lidí, není to pouze „platforma pro setkávání lidí s postižením a bez něj”, jak zní slogan domovské organizace Ramus. Občas je tu klídek, občas je tu příjemně (i nepříjemně :)) zalidněno.


12

Naše spřátelená organizace Asistence o.p.s. v tomto roce

Gigabyt se postupně stává něčím, co už není pouze

rozjela velký projekt bezbabyty.cz, kde se snaží upozorňo-

místo, o kterém si povídáme se svými kamarády

vat na nedostupnost bydlení pro lidi s postižením v Praze

a příbuznými, ale něčím, o co má zájem širší veřejnost

i v celé ČR a zmiňuje náš byt jako příklad jisté neinstitu-

a co může sloužit jako příklad dobré praxe v kontextu

cionální alternativy. V rámci tohoto projektu Asistence

špatné dostupnosti bydlení - nejen pro lidi s postižením.

nedávno pořádala happening „Kde domov můj“, který se konal v Centrálním parku na Pankráci a v rámci

Jak to bude s Gigabytem dál? Sestava bytu se průběžně

něhož proběhla debata se zástupci politických stran

a přirozeně mění, zatím to však vypadá, že tento byt jen

a magistrátu ohledně bytové politiky a (ne)dostupnosti

tak neskončí. Budoucnost každopádně není napsaná,

bydlení pro některé skupiny obyvatel v ČR. Byli jsme sem

takže uvidíme.

přizváni i my, abychom veřejnosti krátce představili náš byt. Na happeningu také vznikla reportáž ČT, v níž je náš byt zmíněn.


13


14

Dílna


15

Naše truhlářská dílna pokračovala po celý rok 2018 ve výrobě štokrlat, českých záchodových stoliček pro zdravější vyprazdňování. www.stokrle.cz

V dílně se pracovalo několikrát do týdne: část lidí vždy připravila jednotlivé komponenty, která další část lidí zapasovala do sebe. Následuje čištění, broušení, lakování… Práce v dílně je finančně ohodnocená a mladí lidé s postižením z řad Ramusu zde tak mají možnost podílet se na vzniku konkrétního a praktického výrobku.


16

Tรกbory


17

Letní tábory jsou základním stavebním kamenem Ramusu a ani v roce 2018 tomu nebylo jinak.

Pořádáme dva tábory dlouhé a jeden krátký (tábůrek). Dva tábory dlouhé přitom dělíme na tábor jemný, což je klasický tábor s poctivou táborovou hrou, a tábor drsný, který je určený spíše pro starší a zkušenější účastníky ramusích akcí. Dlouhé letní tábory se již podruhé uskutečnily na tábořišti, za jehož zprostředkování děkujeme panu Píchovi. Vypadá to, že na tomto místě schovaném uprostřed lesů na nějakých pár let zakotvíme! Tábůrek, kratší tábor pořádáný pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit táborů klasických, zakotvil v roce 2018 na Vysočině.


18

Víkendovky


19

Stejně jako letní tábory, i víkendovky dělíme na jemné a drsné. V roce 2018 jsme uspořádali celkem 12 víkendovek.

Drsná parta opět zahájila své působení již v lednu, kdy vyrazila do zimy za zvířátky, následovala březnová víkendovka v Nymburce, kde se zkoušela speciální kola a brusle, dubnový pobyt v Terezíně, na přelomu června a července pak výjezd až na dálnou Moravu k hradu Cimburk. V říjnu se jelo za kulturou do Kutné hory a rok se zakončil prosincovým pobytem v drážním domku (no vážně). Jemná parta se probudila ze zimního spánku až v březnu, ale do nového roku doslova vplula: první víkendovka totiž byla ve znamení raftů v Děčíně. Následoval víkend s koníkama v Přelouči, květnový výsadek do kláštera v Zásmucích, tradiční podzimní Střehom, listopadová tematická víkendovka s názvem Afriskuj!, a nakonec zdolání zasněženého Jablonce.


Humr tančí 3 20


21

Pro veliký úspěch jsme uspořádali již třetí ročník tanečních lekcí pro lidi s postižením i bez něj.

Ten měl tentokrát podobu čtyř setkání, z nich každé bylo zaměřené na jiný tanec. Naše taneční skupina tak absolvovala tance řecké, kubánské, mexické i romské. Moc děkujeme Báře Matysové, která tančící Humr opět zprodukovala a všem lektorům, kteří se chopili jednotlivých lekcí!


22

Humr


23

Za zvláštním názvem Humr (vznikl původně z Hudru, což byl hudebně-dramatický kroužek) se i v roce 2018 skrývala setkání v menším počtu lidí, zpravidla na pár hodin.

Humr je nejlepší příležitostí, jak se zapojit do dění v Ramusu. Stačí jen přijít a seznámit se! V rámci Humru jsme v roce 2018 uspořádali několik procházek, setkání herních i kulturních. Také jsme ale pekli cukroví či zavítali na tradiční Masopust. Obzvlášť vydařeným se stal graffiti jam na Těšnově a Humr djský!


24

Roadtrip


25

Roadtripy v Ramusu fungují asi takto: někdo si usmyslí, že by se rád vydal do zahraničí, tak vezme dodávku, naplní ji lidmi z Ramusu a jede se.

V roce 2018 se uskutečnil roadtrip do Makedonie, a to prosím pěkně i přesto, že jsme v tu chvíli zrovna neměli dodávku. Co na tom: beztak se část roadtripu odehrála letecky…


26

Fundraising Jedním z pilířů Ramusu je fungovat bez grantů a dotací. Fundraising je proto pro nás extrémně důležitý! V roce 2018 jsme se fundraisingově činili takto:


27

BAZÁRKY V LUŽENIČKÁCH

TICHÁ AUKCE

Bazárky s oblečením, které pořádá v Luženičkách již několik

Druhý ročník tiché aukce, při které se draží fotky Ramusu

let Michaela Grimm a její tým, jsou pro Ramus hlavním

a jeho přátel, jsme v roce 2018 rozšířili o virtuální verzi.

a pravidelným zdrojem. Díky bazárkům jsme v roce 2018

Dohromady přinesla tichá aukce Ramusu 13 800 Kč.

získali 110 000 Kč. Moc si toho vážíme, pomáháme se zavážením bazárku a také vždy na bazárek přijedeme se stánkem a nabízíme kávu či limču. SHOĎKILO Na stránkách www.shodkilo.cz nabízíme lidem možnost shodit kilo, jinými slovy stát se našimi občasnými či pravidelnými dárci. Za rok 2018 jsme takto získali 37 270 Kč od celkem 24 lidí. Děkujeme za podporu! RAMATON Benefiční běh pro Ramus, Ramaton, byl v roce 2018 dosud nejúspěšnějším ročníkem. Do ramusí kasy přinesl 73 726 Kč. Díky všem!


28

Díky


29

Finanční podpora FIRMY A ORGANIZACE

VÝZNAMNÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘISPĚVATELÉ

Jana Straková, Martin Vosáhlo, Radka Turková

FS CČE Domažlice / tradičně podpořil Ramus z výtěžku charitativního bazaru Fakulta mezinárodních vztahů VŠE /

INDIVIDUÁLNÍ PŘISPĚVATELÉ

pomohla s benefičním během Ramaton

Dana Kuchařová, Vratislav Pecka, František Pešek, Věra Esterková,

e.vox / nám platí doménu a hosting

Andrea Forejtová, Jakub Haláček, Petra Skoupilová, Daniel Světlík,

G + s.r.o. / finanční dar

Ivana Svobodová, Kateřina Trlifajová, Pavla Klokončíková,

Shameless / finanční dar

Sofie Korčyková, Michaela Patočková, Vojtěch Rada, Marie Höferová,

Charity Gums / finanční dar

Marie Markvartová, Luděk Šulc, Monika Elfmarková, Šárka Palečková,

Equa bank / finanční dar

Tomáš Meravý, Jarmil Brambor, Mirka Sedláčková, Tadeáš Polák,

Ta Cesta, z.s. / finanční dar

Zuzana Bognerová, Nikola Syrovátková, Anna Dvořáková,

zdvojení daru zaměstnanců UniCredit Bank v programu

Markéta a Ivo Pospíchalovi, Helena Kostohryzová, Anna Labiková,

UniCredit Foundation

Jana Lopuchovská, Hana Podroužková, Martin Pišťák,

Michaela Jebaucká, Bára Matysová, Matouš Glanc, Petra Jelínková, Magdaléna Tusinová, Miroslav Kácha, Vojtěch Šálek


30

Nefinanční podpora •

Marie Sovina / nám významně pomáhá s účetnictvím

Kopec Šišek, Puss‘ O‘Liquor, Moira a Larissa, Jakub Seyček,

Ateliér ZTI / s námi sdílí společné prostory

Kohoutí Stopa, Elza, Edosh a Johnny Násilník

Fotograf Gallery / poskytnutí prostor pro tichou aukci fotografií

/ kapely, které hrály na našich benefičních akcích, DÍKY!

Studio STKI s.r.o. / tisk fotografií

Graffneck / spraye na graffiti Humr na Těšnově

pan Pícha / poskytl louku na naše letní tábory

Černí Koně, z.s. / zdarma zapůjčili handbike na víkendovku

STOPNITO / dlouhodobá spolupráce při běhu Ramaton

Malý Eden / kavárna, kterou založil náš kamarád

Containall / spolupráce při běhu Ramaton

Kristýna Lojková a Karel Machatka / opět pomohli

a kde se odehrávala již řada našich aktivit

s benefičním během Ramaton •

Vratislav Podroužek a bar Zázemí / hostil nejednu aktivitu

YMCA / zapůjčení stanů na Ramaton

Petr Hricko, Jan Krofta, Jan Pavel, Jiří Hovorka, Bára Matysová, Tomáš Meravý, Kateřina Kropáčová, Zuzka Říšská a Petra Mikolášová / fotografie na Tiché aukci

Děkujeme všem asistentům a asistentkám, kteří jezdí na naše akce a všem těm, kdo se bez nároku na honorář podílejí na jejich organizaci.


31


Rozvaha ve zkráceném rozsahu, ke dni 31. 12. 2018, v celých tisících Kč

32


Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, ke dni 31. 12. 2018, v celých tisících Kč

33


RAMUS.JE

RAMUS.JE

Ramus, z. s. sídlo / Hekrova 853/10, Praha 4 kancl / Pod Sokolovnou 9/693, Praha 4

RAMUS.JE

ič / dič / 22830065 / CZ 22830065 sbírkový účet / 2400279900/2010 www.ramus.je facebook.com/OSRamus vimeo.com/ramus twitter.com/OSRamus

RAMUS.JE

34


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.