Page 1

Årsrapport 2015

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 1


DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO Beredskap HJELPEKORPSET

Søk, redning og førstehjelp i by og mark, året rundt

DISTRIKTETS BEREDSKAPSUTVALG (DBU) Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner

BLODGIVERFORENINGEN

Frivillige verver blodgivere til Blodbanken i Oslo

BEREDSKAPSVAKT

Frivillige som mobiliseres dersom en alvorlig hendelse inntreffer

Migrasjon Flyktningguide

Flyktninger og andre nyankomne blir koblet med en frivillig for ett år

Norsktrening

Frivillige hjelper deltakere med muntlig norsk

Støttespiller for unge migranter

Unge migranter uten nær familie får individuell oppfølging

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Informasjon og kompetansebygging for å øke minoritetskvinners deltakelse i samfunnet

Helsesenter for papirløse migranter

Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

Aktiviteter på asylmottak

Frivillige arrangerer aktiviteter for personer som bor på asylmottak

Akuttovernatting for fattige tilreisende

Overnattingstilbud for fattige tilreisende

Rett til å bli sett

Nettverksbygging, leksehjelp og informasjon for personer utsatt for menneskehandel

Kvinnekafeene

Uformell møteplass for kvinner, på tvers av kulturer og sosioøkonomisk bakgrunn

Uterom

Naturopplevelser for deltakere på kvinnekafeene og barna deres

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Informasjon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold

Lokalforeninger og spesialavdelinger: Nordre Aker Røde Kors, Oslo Røde Kors Vestre, Østensjø Røde Kors, Sykepleierforeningen, Barnehjelpen. Dette er en oversikt over de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor. I Oslo Røde Kors konsern inngår virksomhetene Casas Heddy, Mølleplassen spesialbarnehage, Oslo Røde Kors eiendom AS og Tiedemandsstuen frivilligsentral. 2 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Sosial inkludering Besøkstjeneste

Barn & unge

Organisasjonsarbeid

Barnas Røde Kors

Informasjonsgruppe

Frivillige besøker mennesker som ønsker å komme i kontakt med andre mennesker

Fritidsaktiviteter for barn fra 4.–7. klasse

Nettverk etter soning

Ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi

Lager avis om aktuelle humanitære temaer

Kors på halsen

Oslo Røde Kors studentlag

Aktiviteter for barn på krisesenter

Informasjonsarbeid og aktiviteter for ungdom

Tidligere straffedømte får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk

Visitor

Frivillige besøker innsatte i fengsel

Vitnestøtte

Tilbyr vitner støtte og informasjon i for- og etterkant av en rettssak

Psykisk helse

Turgruppa Medvandrer’n og Nabokafé på Bjerke og Sagene

SAFIR - Senter for frivillig innsats i rusfeltet

Ferie for alle

Gratis og anonymt samtaletilbud for barn og unge på nett og telefon

Frivillige arrangerer aktiviteter for barna (svømming, turer, kino o.l.)

Gatemegling

Kurser ungdom i konfliktløsning og megler i konflikter

Ressurssentrene for ungdom

Tidligere rusmisbrukere får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

Åpen og inkluderende møteplass (biljard, playstation, etc)

Finnerud aktivitetssenter

Leksehjelp for elever i grunnskole og videregående skole, også via chat

Naturopplevelser, tilrettelagt for eldre og funksjonshemmede

MARTE nettverkssenter for aleneforsørgere

Møteplass for ungdom

Leksehjelp

Andre aktiviteter Jentekveld, jobbtrening, idrett og mentorprogram

Organiserer og holder innføringskurs for nye frivillige

Røde Kors-avisa

Informasjonsarbeid og aktiviteter på høyskole og universitet

Oslo Røde Kors ungdom

Fellesopplæring for frivillige Kursing av frivillige

Internasjonal humanitær rett

Kurs, foredrag og seminarer om IHR

Distriktssamarbeid

Organisasjonsutvikling i samarbeid med St. Petersburg Røde Kors og Pskov Røde Kors

Røde Kors Secondhand Butikk som selger brukte kvalitetsklær til inntekt for humanitære aktiviteter

Møteplass for aleneforsørgere og barna deres

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 3


Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag og jobbe for sosial inkludering og mangfold.

INNHOLD Forord 5 En 150 år lang reise 7 Høydepunkter 2015 8 Beredskap 11 Migrasjon og integrering 12 Sosial inkludering 15 Kvinner og likestilling 17 Barn og unge 18 Frivillighet 20 Nøkkeltall frivillighet 22 Slik kan du støtte oss 24 Organisasjonsstruktur 26 Styret 27 Nøkkeltall og regnskap 28 Røde Kors-prinsippene 30

Foto: Hedda Lunder Bredvold, Lucia Scipioni, Kristine H. Langstrand, Therese S. Borge, Marte Spets, Sven Bruun, Paal Audestad, Gry Monica Hellevik, Einar Aslaksen, Luciana Ponce. Tekst: Hedda Lunder Bredvold, Nicole M. Portheim, Ane Sunde. Layout: Randi Holth Skarbø. Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor. Ta kontakt for fullstending årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger. 4 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


En styrkeprøve I 2015 var det tid for å kaste et blikk bakover. Organisasjonen fylte 150 år og dette ble markert med en turnerende Røde Kors-festival rundt i landet. I Oslo fant feiringen sted på Youngstorget i tillegg til at vi arrangerte en fest med 700 frivillige til stede i Oslo rådhus. Med 2015 kom også en styrkeprøve her og nå. Den store flyktningstrømmen var ikke lenger bare noe vi så i media, men noe som for alvor nådde Norges grenser og ikke minst Oslo hvor de nyankomne måtte registrere seg. Totalt kom det 31 100 asylsøkere til Norge i 2015. Til sammenligning var det tilsvarende tallet 11 480 året før. De fleste flyktet fra Syria, Afghanistan, Irak, Eritrea og Iran. Heldigvis tok våre frivillige utfordringen på strak arm da vi på kort tid måtte finne løsninger i en uoversiktlig situasjon. Vi gikk inn og bistod det offentlige med frivillige som var til stede hos Politiets utlendingsenhet (PU), på akutt innkvartering for nyankomne asylsøkere på Best Western Hotell på Tøyen, og på innkvarteringen vi opprettet på forespørsel fra UDI i Pilestredet. Flyktningsituasjonen utløste et enormt engasjement i Oslos befolkning. Over 5 000 meldte sin interesse for å bidra som frivillig i Oslo Røde Kors i løpet av høsten. Til sammenligning er tallet for hele året over 7 000. Større pågang har vi aldri hatt. Mange ringte oss og lurte på hva de kunne bidra med. I tillegg oppstod det mange andre frivillige initiativ som vi samarbeidet med for å imøtekomme flyktningenes behov. Innføringskursene våre for nye frivillige som normalt har 50 deltakere hver uke hadde plutselig 200. Dugnadsånden gjorde oss i stand til å snu oss raskt fort. Eksempelvis ble overnattingsstedet i Pilestredet opprettet på under en uke takket være praktisk hjelp fra flere hundre frivillige.

Flyktningsituasjonen satte Oslo Røde Kors på den hittil største prøven som beredskapsorganisasjon og integreringsaktør. Oslo Røde Kors er den største frivillige aktøren innenfor integreringsfeltet i Oslo og det har vi tenkt å fortsette å være. I tiden fremover skal mange flyktninger bosettes her i byen. Takket være det store engasjementet står mange flyktningguider og norsktrenere klare til å ta fatt på integreringsprosessen i 2016. Mange av de nye frivillige vil også kunne bidra på andre arenaer hvor vi jobber for å inkludere sårbare grupper i samfunnet. Parallelt med den akutte flyktningsituasjonen har vi videreutviklet andre deler av organisasjonen. Vi etablerte Barnas Røde Kors (BARK) på Vahl skole på Tøyen med elever fra 4.–7. trinn en ettermiddag i uka. Tilbudet er gratis og inkluderer kulturelle aktiviteter samt sport- og friluftsaktiviteter med fokus på samarbeid. På sikt ønsker vi å sette i gang også andre steder i byen. I november kunne vi stolt åpne butikken Røde Kors Secondhand med Klær som varmer hele Oslo. Butikken ligger i Osterhaus gate 12 og selger brukte kvalitetsklær. Overskuddet går til samtlige av de humanitære aktivitetene våre i hovedstaden. Butikken gir i tillegg til inntekter en fin mulighet til å løfte fram hva vi driver med ute i bybildet. Selv om Røde Kors er kjent for de fleste er det ikke alltid det kommer fram hvor mye vi holder på med i Oslo by. Bla om og finn ut mer om det. Tusen takk for innsatsen i 2015! Det er tydelig at Oslo bryr seg.

Trond Johannesen Distriktsstyreleder

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 5


6 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


En 150 år lang reise

I en ideell verden hadde det ikke vært behov for Røde Kors. Men 150 år etter stiftelsen driver Oslo Røde Kors over 40 humanitære aktiviteter i hovedstaden. I 1865 ble det etablert en norsk avdeling av den internasjonale Røde Kors-bevegelsen i Kristiania, inspirert av sveitseren Henry Dunants visjon om å yte hjelp til sårede i krig – uansett hvilken side de kjempet på. Foreningen var langt på vei en hovedstadsforening de første 30 årene, men var samtidig selve startskuddet for det som i dag heter Norges Røde Kors og alle de 19 distriktene og nesten 400 lokalforeningene som eksisterer over hele landet. I 2015 var det 150 år siden stiftelsen. Det har vært en reise gjennom enorme samfunnsendringer.

En velferdsbygger I 1865 var Norge i union med Sverige. Siden løsrivelsen i 1905 har organisasjonen balansert seg gjennom to verdenskriger, store klasseforskjeller, kvinnekamp, et etterkrigs-Norge med betydelige uløste velferdsoppgaver og en mer og mer globalisert verden med flyktningstrømmer som må håndteres. Røde Kors har gått fra å være en liten forening som samlet inn penger til eventuell krig og militær sanitet til å være en tung humanitær aktør – også i fredstid. I Oslo har Røde Kors drevet sykehus, syke- og pensjonisthjem, utdannet sykepleiere og bygget institusjoner for psykisk utviklingshemmede og andre sårbare grupper. Mens velferdsstaten ble bygget på ruinene etter andre verdenskrig har Røde Kors tatt tak i uløste omsorgsoppgaver som staten etter hvert har overtatt ansvaret for og videreutviklet. Slik har Røde Kors vært en bidragsyter til dagens norske velferdssamfunn.

Humanitær sporhund De ulike prioriteringene må sees i lys av den historiske konteksten de oppstod i. Røde Kors’ oppgave er å være en humanitær sporhund som avdekker lidelse som krever innsats. I en ideell verden hadde det ikke vært behov for oss. Men der er vi ikke ennå. Dagens Oslo Røde Kors

er et distriktskontor ledet av et frivillig medlemsstyre. Rundt 90 ansatte jobber for å legge til rette for frivillig innsats i over 40 aktiviteter. Våre 4 200 frivillige (2015) er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag.

Kontakt mellom mennesker I dag fokuserer Oslo Røde Kors på storbyutfordringer som ensomhet, integrering og sosial isolasjon. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker. Migranter, tidligere innsatte, eldre og barn og unge er alle prioriterte grupper. I dag er det Hjelpekorpset (startet i 1933), Besøkstjenesten (startet i 1949) og Flyktningguiden (startet i 2001) som er våre største aktiviteter. I tillegg til forebyggende virksomhet tilbyr vi akutt hjelp til mennesker i ekstremt sårbare situasjoner som personer utsatt for menneskehandel, papirløse, fattige tilreisende eller unge som er i ferd med å bli tvangsgiftet eller utsatt for kjønnslemlestelse. For å sikre at vi bruker våre ressurser riktig vurderer vi kontinuerlig byens humanitære behov. Når vi ser det kan skape bedre resultater samarbeider vi med andre organisasjoner.

På tvers av landegrenser Oslo Røde Kors er del av det største humanitære nettverket i verden i dag. Alle deler av Røde Kors er ett. De flyktningene som i 2015 kom til Oslo for å registrere seg hos politiet kunne derfor gjenkjenne våre frivillige vakter på stedet da de så det røde korset på vestene de var kledd i. Røde Kors-frivillige fra ulike land var og er til stede langs fluktrutene gjennom Europa. Dette er Røde Kors’ styrke lokalt som globalt. Når kriser og utfordringer oppstår kan vi løfte sammen på tvers av geografiske skillelinjer. OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 7


Høydepunkter i 2015

Rjaa Banshi og sønnene Gaith og Yaman Kafarnawi puster ut etter ferden gjennom Europa.

Den store dugnaden

«Hei! Hvordan går det?» sier Yaman Kafarnawi (14) fra Aleppo i Syria. Han har vært under en måned i Norge, men kan allerede en del norsk etter å ha øvd sammen med frivillige rundt Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen. Han og moren Rjaa Banshi, lillesøster Esraa (12) og lillebror Gaith (4) har hatt en krevende reise til fots, i buss, båt og bil via Libanon, Tyrkia, Hellas, Makedonia, Serbia, Ungarn, Østerrike, Tyskland og Danmark. Bildet av dem er fra Best Western Hotell som høsten 2015 fungerte som overnattingssted for asylsøkere. 396 Røde Kors-frivillige tok vakter ved hotellet for å følge opp asylsøkernes behov der. De jobbet i alt 4 622 timer.

Røde Kors etablerte etter hvert en akutt innkvartering for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) i Pilestredet. Der trådte frivillige til med alt fra å skru senger, ta imot gjester til å servere mat. Flyktningsituasjonen utløste en dugnadsånd som også kunne merkes på innføringskursene for nye frivillige. De var høsten 2015 fullere enn noen gang. Stor pågang fra interesserte gjorde at aktiviteten Flyktningguiden kunne bygge seg opp en stødig base med frivillige som er beredt til å ta imot flyktninger som bosettes i Oslo i løpet av 2016. Mot slutten av året var 242 frivillige flyktningguider klare til å bli koblet med en flyktning/innvandrer i 2016. Les mer på side 12.

Humanitærpolitisk debatt

Vi samlet åtte Oslo-politikere til humanitærpolitisk debatt hvor deltakere og frivillige fra noen av våre aktiviteter fikk stille spørsmål om politikernes planer for oppvekst, integrering og utenforskap i Oslo by. Oslo er den byen i Norge med flest fattige barn. Filomena Maka fra MARTE nettverkssenter for aleneforsørgere spurte derfor: «Hva vil dere gjøre for å sikre disse barna en trygg og god oppvekst?» 8 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Røde Kors Secondhand åpnet

Køen var lang da vi åpnet Røde Kors Secondhand i november 2015. I denne butikken kan man kjøpe unike, brukte kvalitetsplagg til inntekt for Oslo Røde Kors’ humanitære aktiviteter, og samtidig få en historie på kjøpet. De som donerer plagg og tilbehør oppfordres nemlig til å legge ved historien bak det de gir. Les mer om vår butikk på rodekors.no/secondhand og følg butikken på facebook.com/rodekorssecondhand og Instagram: @rodekorssecondhand.

150-årsfest i Oslo by

Feiringen av Røde Kors’ 150-årsjubileum ble markert på to måter. I september arrangerte vi festival i to dager på Youngstorget. Førstehjelpskurs for barnehagebarn holdt av Anne-Britt Nilsen fra vår lokalforening i Nordre Aker var blant høydepunktene. I november inviterte vi frivillige til fest i Oslo rådhus. Hele 700 frivillige deltok i likhet med flere av våre samarbeidspartnere, politikere og kronprinsparet. OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 9


10 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Beredskap

Hjelpekorpset rykker ut når ulykken rammer eller katastrofer inntreffer. I tillegg bidrar vi lokalt ved akutte og samfunnsomgripende utfordringer som den flyktningkrisen verden nå står i. Selv om ordet beredskap rommer mer enn Hjelpekorpset, er dette en stor del av Oslo Røde Kors sitt beredskapsarbeid. De frivillige i Oslo Røde Kors Hjelpekorps er og blir en viktig hjelp for både politi og sykehus. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel med personell, førstehjelpsmateriell og redningsutstyr for å lete etter folk som er savnet, og/ eller hjelpe skadde å komme seg raskest mulig til hjelp.

Førstehjelpere i Europa-toppen I 2015 bistod Hjelpekorpset politiet i 15 søkog redningsaksjoner og ambulansetroppen tok hele 657 oppdrag for 113. Det er en markant økning fra 2014 (440). Årsaken er at vi har utdannet mer personell og derfor har større kapasitet. Blant redningsoppdragene for 113 var 36 med snøscooter utenfor kjørbar vei. For at de frivillige i Hjelpekorpset skal kunne gi best mulig hjelp i pressede situasjoner holdes det jevnlig øvelser og kurs. I tillegg holdes det et årlig norgesmesterskap i hjelpekorps. Laget fra Oslo Røde Kors Hjelpekorps som vant NM i 2014 fikk representere Norge i EM i 2015. Laget kom på en 4. plass i mesterskapet som ble avholdt i Bucuresti, Romania, og det er den beste norske plasseringen i EM på over 20 år.

Beredskapsvaktene får opplæring i fysisk og psykososial førstehjelp og beredskapsarbeid. I løpet av 2015 ble beredskapsvaktenes rolle mer synlig og aktiviteten vokste. De var en stor ressurs da Norge tok imot et større antall asylsøkere enn man var forberedt på. I tillegg fikk vi mange frivillige som tok enkeltvakter på steder der det plutselig ble behov for innsats.

Krafttak på overnattingene Til sammen tok frivillige over 600 vakter på overnattingstilbudene som ble opprettet i forbindelse med flyktningtilstrømmingen. Politiets utlendingsenhet (PU) klarte ikke å registrere nye asylsøkere raskt nok. Mange asylsøkere stod derfor uten tak over hodet mens de ventet på å bli registrert. Oslo fikk et akutt behov for overnattingsplasser, og Røde Kors-frivillige stilte opp på PU og på overnattingsstedene Best Western Hotell og i Pilestredet. Frivillige sørget for at nyankomne fikk en verdig velkomst og en seng å sove i. De fanget opp asylsøkernes behov for medisiner, bleier og barnemat og bidro til å holde familier samlet. Frivillige med helsefaglig kompetanse som kunne gi medisinsk oppfølging var også til stede fram til Legevakten tok over tilbudet. Dette er også en del av det å være en beredskapsorganisasjon.

32 15 36

nye hjelpekorpsere ble utdannet

søk- og redningsaksjoner

oppdrag med scooter i marka

Innsamlinger til Røde Kors’ arbeid i jordskjelvrammede Nepal og TIL flyktningene ble arrangert

Beredskapsvakter og flyktningstrøm Oslo Røde Kors jobber kontinuerlig for å opprettholde og utvikle en helhetlig beredskap i fredstid og bistår med koordinering av frivillige i krisesituasjoner. Vi har siden 2014 rekruttert frivillige beredskapsvakter i tillegg til det tradisjonelle Hjelpekorpset.

Ambulansetroppens oppdrag for 113: 2013: 474 2014: 440 2015: 657 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 11


Migrasjon og integrering

Vi driver langsiktig og forebyggende integreringsarbeid som gir migranter nye nettverk og økt kunnskap om samfunn, kultur og språk. Den pågående flyktningstrømmen vil sette sitt preg på dette feltet i lang tid framover. For å være en del av samfunnet er det vesentlig å ha muligheten til å delta i fellesskapet. Flyktningguiden kobler flyktninger og innvandrere med osloborgere som kan være en støtte på veien inn i det norske samfunnet. I 2015 ble 141 flyktninger/innvandrere koblet med en frivillig. Fra 2014 til 2015 økte antall frivillige fra 236 til 416 personer (76 % økning). Ved årsslutt hadde vi like mange mannlige guider som kvinner. Dette er en milepæl siden det fra starten av alltid har vært behov for flere menn i Flyktningguiden. Flyktningguiden satte i 2015 i gang et eget prosjekt for enslige og mindreårige asylsøkere (EMA) da denne gruppen er særlig sårbar. 11 ungdommer ble koblet med støttepersoner eller -familier.

Doblet besøk på norsktrening Språkferdigheter er selve nøkkelen til deltakelse sosialt og i yrkeslivet. Norsktrening er et drop in-tilbud der man kan øve seg på muntlig norsk i grupper ledet av frivillige norsktrenere. Dette er et tilbud til de som ikke har rett til norskundervisning via det offentlige, men fungerer også som et supplement til ordinær norskundervisning. Besøkstallene var 8 839 i 2015. Dette er en fordobling siden 2014. Opptil 60 deltakere måtte avvises hver uke til tross for flere utvidelser av tilbudet. Vi startet også et eget norsktreningstilbud på Torshov transittmottak. Vi ser at jo tidligere man kommer i gang med norsk jo smidigere går integreringen.

908

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok henvendelser fra 252 personer i 2015. Telefonen kontaktes av dem som søker hjelp, bekymrede venner, lærere, helsesøstre, barnevernskonsulenter og politi. Blant utfordringene de unge stod i var 26 tvangsgiftet, 37 fryktet tvangsekteskap, 39 var utsatt for andre former for æresrelatert vold og 19 omhandlet spørsmål knyttet til kjønnslemlestelse. Telefonen fungerer som brobygger mellom de som tar kontakt og det offentlige hjelpeapparatet (politi, NAV, barnevern, advokater) samt at de tilbyr støttesamtaler over tid.

Menneskehandel og fattigdom Rett til å bli sett jobber med mennesker utsatt for menneskehandel. I 2015 satte vi inn flere ressurser for å i større grad følge opp hvert individ med deres utfordringer i møte med andre instanser. Antall deltakere økte fra 34 til 62 og besøkstallet var 292 mot 179 i 2014. Deltakerne kan søke om praksisplasser som øker sjansen for ordinært arbeid. Ni deltakere har til nå hatt praksisplass på hotell og to av disse har fått ordinær arbeidskontrakt. I 2015 ble det opprettet en kunstterapigruppe for deltakerne. Akutt overnatting for fattige tilreisende registrerte i alt 33 554 overnattinger i 2015. 1 095 av dem var unike gjester og 736 nye.

33 554

pasienter ble behandlet på overnattinger på Akutt overnatting for fattige Helsesenteret for papirløse tilreisende på Majorstuen eller Gamlebyen (Samarbeid med Kirkens bymisjon) (Samarbeid med Kirkens bymisjon)

Nyregistrerte på akuttovernatting for fattige tilreisende per region:

Øst-Europa 80,98 % 12 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

344

henvendelser til Røde Korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Nord-Afrika og Midtøsten 2,44 %

Sør-Europa 6,12 %

Andre 9,78 %

Vest-Afrika 0,68 %


OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 13


Besøkstjenesten passerte

600

frivillige. En økning på 10 % fra året før

SAFIR, Senter for frivillig innsats i rusfeltet, hadde

209 deltakere

Vitnestøtte hadde

1944

samtaler med vitner i ting- og lagmannsretten, og antallet er stigende

14 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Sosial inkludering

Våren 2015 slo helseminister Bent Høie fast at ensomhet er like helseskadelig som å røyke. Ensomheten rammer både gamle og unge, men kan være vanskelig å snakke om. «Den beste medisin for et menneske er et annet menneske», sa Jens Meinich, grunnlegger av Røde Kors besøkstjeneste. Vi har mange lavterskeltilbud der mennesker kan treffes og ha det hyggelig sammen. Oslo Røde Kors jobber med å motvirke sosial ekskludering og ensomhet ved å skape trygge møteplasser.

Enormt engasjement Besøkstjenesten er Oslo Røde Kors’ største aktivitet med over 600 frivillige. Besøksvenner er både på besøk i institusjoner og hjemme hos mennesker som av ulike grunner trenger litt ekstra sosial kontakt. Høsten 2015 hadde Besøkstjenesten ekstraordinær pågang av frivillige. Det var spesielt to grunner til det. Det ene var flyktningsituasjonen som vekket et sterkt engasjement hos mange. Det andre var en ekstra innsats og tilhørende kampanje for å skaffe frivillige besøksvenner til sykehjem. Ved utgangen av 2015 var rundt 185 frivillige til stede som besøksvenner på 43 av byens 48 sykehjem. I tillegg fikk omtrent 450 personer regelmessig besøk i eget hjem i løpet av året.

Firbente gledesspredere 2015 er året hvor aktiviteten Besøksvenn med hund virkelig fant sin form. 13 ekvipasjer er allerede i sving på ulike sykehjem i byen. I tillegg startet 12 nye ekvipasjer på kurs på høsten. Det er laget et system for informasjon til nye interesserte, vurdering av hundene og påmelding til kurs. Og rekrutteringen av flere firbente «lykkepiller» og deres tobente venner fortsetter.

Utfordringer for de som ønsket seg besøksvenn i 2015:

Ensomhet 55 %

Bygger nye nettverk Enkelte mennesker kan føle at de står på utsiden av samfunnet. Tidligere rusmisbrukere og tidligere straffedømte møter ofte fordommer, og det kan være vanskelig å bygge nye nettverk når man har brutt med det gamle. SAFIR (Senter for frivillig innsats i rusfeltet) er en frivillighetssentral for og med personer som starter sine rusfrie liv. Senteret ønsker å redusere sosial isolasjon og ensomhet gjennom å tilrettelegge for aktivitet, deltakelse, mestring og nettverksbygging. En tendens vi har lagt merke til er at gjennomsnittsalderen på deltakerne øker. Deres helseutfordringer er ofte større og mer komplekse, og vi er bekymret over ivaretagelsen av eldreomsorgen i rusfeltet. SAFIR drives i samarbeid mellom Oslo Røde Kors og Kirkens bymisjon.

Tidligere straffedømte Nettverk etter soning (NES) er et av landets største ettervernstilbud for tidligere straffedømte. Aktiviteten jobber med sosial inkludering og nettverksbygging for å hindre tilbakefall til kriminelle miljøer. I tillegg til ordinære nettverksaktiviteter og arbeidet med økonomi- og gjeldsforståelse i målgruppen satser NES på to nye områder: Nettverk Ung og Arbeidsprosjektet. Nettverk Ung skal gi tettere oppfølging av de yngste straffedømte mellom 15 og 22 år, mens Arbeidsprosjektet skal hjelpe straffedømte med alt fra søknadsskriving til praksisplasser i ordinære virksomheter.

Psykiske utfordringer 24 %

Demens 5 %

Fysiske utfordringer 16 % OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 15


16 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


5250 Kvinner og likestilling

antall kopper kaffe ble drukket på MARTE nettverkssenter

7274

registrerte besøk på Stella – Røde Kors kvinnesenter

345

kvinner besøkte senteret for første gang

434

frivilligtimer er lagt ned i tilbudet Uterom

ca 100 personer feiret jul på Årvoll gård

43 m

lang var køen da påmeldingen til høstens engelskkurs på Stella startet

Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor samfunnet. Derfor jobber vi aktivt for integrering og sosial inkludering av kvinner i Oslo. Stella - Røde Kors kvinnesenter, MARTE nettverkssenter, Kvinnekaféene og Uterom er bare noen av aktivitetene i Oslo Røde Kors som fungerer som sosiale møteplasser for kvinner i hovedstaden. I tillegg til det sosiale satses det på arbeidstrening og kompetanseheving.

Språk og kunnskap Mange av deltakerne på kvinneaktivitetene strever med å få innpass i arbeidslivet. De har begrensede norskkunnskaper og lite kunnskap om norsk samfunnsliv. Det å stå utenfor har negative konsekvenser for eget selvbilde, mestringsfølelse og livskvalitet. Det å mestre språket og å kunne jobbe er utrolig viktig for både inkludering og integrering av kvinner. Derfor har vi i 2015 både utvidet norsktreningstilbudet i kvinneaktivitetene og satset på frivillig arbeid som et springbrett ut i arbeidslivet.

Frivillighet og praksis Enten du er deltaker eller frivillig i Oslo Røde Kors får du tilgang på ressurser i form av kunnskap, fellesskap og nettverk. Slik bygger du kompetanse og utvikler deg, og vi ser at flere og flere deltakere går over til selv å bli frivillig. På Stella kan man få nyttige kurs, arbeidserfaring, referanser og attester som kan brukes når man skal søke jobb. Flere har gitt tilbakemelding om at deres engasjement har hjulpet dem inn i arbeidslivet. En frivillig jobbveileder

på Stella sa: «Jeg er overbevist om at mitt frivillige engasjement utgjorde forskjellen mellom meg og andre kandidater. De som intervjuet meg virket veldig interesserte i å høre om erfaringene jeg hadde gjort meg som frivillig». Stella kafé er en viktig arena for deltakere som trenger frivillig praksis. Som deltaker på Stella kan man også søke om praksisplass på ulike arbeidsplasser gjennom et eget praktikantprogram. 17 har fullført et slikt program. 16 av dem er i relevant jobb.

Helsemessige utfordringer Manglende sosiale nettverk kan bidra til ensomhet og dårligere psykisk helse. Statistikk viser at innvandrere har gjennomgående dårligere psykisk helse enn majoritetsbefolkningen. For de som ikke snakker godt norsk kan språkbarrieren gjøre det vanskelig å finne god informasjon om helsetilbud og annen relevant informasjon. Det kan igjen øke risikoen for dårlig helse. Kvinnekaféene har i 2015 spredd kunnskap gjennom foredrag om stoffskifte, diabetes og reproduktiv helse og tilbudt trening i yoga og pilates. Uterom og MARTE nettverkssenter har arrangert en rekke turer i marka og fjellet. Både fysisk aktivitet og sosialt samvær forebygger psykiske og fysiske helseplager. For som sosialmedisiner Per Fuggeli sa det: «Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosialt fellesskap».

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 17


Barn og unge

Oslo er en sammensatt by, og barn og unge vokser opp med ulike utfordringer. Ustabil økonomi eller vanskelige familieforhold gir ulike forutsetninger for barn og unge i byen vår. Røde Kors er til stede for Oslos barn og unge gjennom en rekke tilbud. Noen eksempler er åpne møteplasser, leksehjelp, Gatemegling, samtaletilbudet Kors på halsen og ulike barneaktiviteter på MARTE nettverkssenter for eneforsørgere og Oslo krisesenter.

Ensomhet og psykisk helse Forskning viser at stadig flere unge opplever ensomhet og psykiske helseplager. Tendensen ser vi i hele landet, men problemet er større i Oslo enn andre steder. Det er spesielt en negativ trend blant jenter i Oslo. Derfor er det viktig å ha trygge møteplasser der ungdom kan treffes. Ressurssentrene for ungdom er nettopp det. Der kan deltakerne komme og gå som de vil. Trygge voksne frivillige er til stede og kan følge opp de situasjonene som måtte oppstå på en god måte. I 2015 registrerte 8 167 ungdom seg ved sentrene våre, og de sto for et samlet besøkstall på 75 725. Med jentekvelder, arbeidstrening, idrettsgrupper og andre aktiviteter vil ressurssentrene skape gode møteplasser som passer for alle.

Som mentor hjelper man til med å løfte frem muligheter og styrker hos den enkelte ungdom, i stedet for å fokusere på problemer og utfordringer. Prosjektet skal gå over tre år, og det har allerede fått mange gode tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige. «Jeg trives veldig godt med min mentor. Jeg tenker at en mentor er noe du bør ha hvis du for eksempel er ensom eller bare usikker på skole eller andre ting», forteller en av de 20 ungdommene som har vært med i prosjektet så langt.

Økt interesse for Gatemegling Gatemegling gir ungdom verktøy til å håndtere konflikter på en ikke-voldelig måte og har også et meglingsteam som kan gå inn i konflikter på kort varsel. I 2015 var det en stor økning i forespørsler fra kommunale aktører som skoler, etater og andre samarbeidspartnere som selv ønsker instruktøropplæring eller bistand i konkrete konflikter og problemstillinger i ungdomsmiljøer. I 2015 har Gatemegling gjort oppdrag for blant annet Nærings-, Utdannings-, Velferds- og Beredskapsetaten.

MENTOR-programmet

Nytt prosjekt på Vahl skole

I 2015 ble det startet et pilotprosjekt for ungdom kalt MENTOR. Gjennom MENTOR tilbys ungdom mellom 13 og 19 år en trygg, positiv og omgjengelig voksenperson, en mentor, som møter ungdommen på fritiden sin. Som mentor er man til stede for enkeltungdom som står i fare for å droppe ut av skolen, eller som har behov for en voksen støttespiller i livet, opptil seks timer i uken.

I september startet vi prosjektet Barnas Røde Kors (BARK) på Vahl skole på Tøyen. Dette er et gratis aktivitetstilbud der barn og unge i byen kan oppleve positive fritidsopplevelser sammen med trygge og engasjerte voksne. 50 barn er med i BARK, og de får oppfølging av like mange voksne frivillige. Arbeidet med videreutvikling og utvidelse av BARK i hovedstaden er allerede i gang.

Hvor snakker barn og unge med Kors på halsen? chat

telefon

mail

2015: 5704

2015: 5579

2015: 1536

2014: 4959

2014: 7089

2014: 1135

18 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


198

konfliktverksteder ble holdt av Gatemegling

76 535

frivilligtimer (44,9 årsverk) ble lagt ned på ressurssentrene

633

besøk av barn på krisesenter, som deltok i aktiviteter hver uke

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 19


Frivillighet

Det er de frivillige som utfører vårt humanitære arbeid. De frivillige gir av sin tid, erfaring og kunnskap, og sier selv at de får like mye som de gir. I 2015 var det rekordhøy interesse for å bli frivillig. De frivillige er en enorm ressurs og Oslo Røde Kors har aldri før opplevd så stort frivillig engasjement som i 2015. Hele 7 611 personer meldte sin interesse for å bli frivillig. Over 5 000 av dem kontaktet oss på høsten da folk forstod omfanget av flyktningsituasjonen.

Innføring i Røde Kors Den store interessen gjorde at vi måtte utvide kapasiteten på vårt obligatoriske oppstartskurs Innføring i Røde Kors. Kurset gir innblikk i organisasjonens historie og verdier, samt en oversikt over behov og aktiviteter i Oslo. Dette kurset holdes av en gruppe frivillige, og i tillegg er frivillige fra aktivitetene til stede for å svare på spørsmål. Kurs som tidligere hadde 50 deltakere hadde i høst opptil 200. Uten våre fleksible kursholdere hadde det tatt svært lang tid for nye frivillige å komme i gang med aktivitet. Målet er at alle nye frivillige raskt finner en aktivitet som passer for dem. Totalt gjennomførte 2 620 personer innføringskurset i 2015.

dugnadsvakter for å klargjøre lokalene i Pilestredet ble eksempelvis fylt opp i løpet av bare noen timer. Det ble også rekruttert frivillige med språkkompetanse til Best Western Hotell, hvor det var spesielt behov for arabisktalende frivillige. Etablering og driften av innkvarteringene i Pilestredet 77 og på Best Western Hotell på Tøyen var helt avhengig av engasjerte frivillige.

Innsats over tid 1 832 nye frivillige startet i en aktivitet i 2015. Selv om trenden med stor interesse for frivillig arbeid fortsatte i 2015, er det en utfordring å få frivillige til å bli over tid. Gjennomsnittlig fartstid i Oslo Røde Kors er 2,9 år og har ligget på det nivået i flere år. Det store flertall bidrar i underkant av to år, mens en mindre gruppe frivillige har vært med lenge og bidrar til et høyere gjennomsnitt. Vi jobber systematisk for at alle skal få et godt første møte med organisasjonen og riktige forventninger til hva det vil si å være frivillig.

Ad hoc-hjelpere

Behov for eldre

Den store flyktningtilstrømmingen i 2015 utløste et stort behov for frivillige som kunne stille opp på kort varsel. Mange bidro ved overnattingsstedene som ble opprettet for asylsøkerne som måtte vente på å bli registrert hos politiet. Sosiale medier ble brukt til å mobilisere. 200

I Oslo Røde Kors er det flest unge frivillige. Hele 38 prosent er 29 år eller yngre. Samtidig er de spreke pensjonistenes livserfaring etterspurt. Rekrutteringsarbeidet framover vil fokusere på utvalgte målgrupper som godt voksne, de som er ledige på dagtid og menn i alle aldre.

4255

frivillige var aktive i faste aktiviteter 31.12.2015 20 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

1832

nye frivillige startet i aktivitet i 2015

7611

personer meldte interesse for frivillig arbeid, en økning på 75 % fra året før


Kø til ett av høstens innføringskurs for nye frivillige.

Utvikling antall frivillige årsverk per år: 2011: 150 2012: 178 2013: 188 2014: 198 2015: 224 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 21


NØKKELTALL FRIVILLIGHET HVOR BOR DE FRIVILLGE I OSLO RØDE KORS?

Vestre Aker

Grorud

2,3 %

Nordre Aker

6,5 %

8,0 %

Sagene St. Hanshaugen

Ullern

5,1 %

10,4 % Frogner

10,9 %

Sentrum

0,5 %

Bjerke

10,1 %

3,0 %

Alna

4,1 %

Grünerløkka

12,7 %

Gamle Oslo

11,2 %

Østensjø

4,8 % Nordstrand

5,5 %

Marka

0,1 %

Søndre Nordstrand

2,8 %

22 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

Stovner

2,0 %


Aldersfordeling

KJØNNSFORDELING

70+ 7 % 60–69 6 % Menn 27 %

–29 38 % 50–59 8 %

Ikke oppgitt 1 %

40–49 11 %

Kvinner 72 %

30–39 29 %

Utvikling frivillighet – antall frivillige i løpet av året 8000 6000 4000 2000 2002

2003

2004

2005

Gjennomsnittlig fartstid

2,9

år i faste aktiviteter

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verdien av våre frivillige

Hvis vi skulle lønnet alle våre frivillige ville det ha kostet oss over 124 mill. kroner. Basert på SSBs satellittregnskap for frivillig sektor kan man regne seg fram til kostnaden for hvert frivillige årsverk, hvor alle potensielle lønnsutgifter er tatt med. For vår del ser utregningen slik ut: Per frivillige årsverk Antall årsverk

554 035 kroner 224,4

Totalt

124 325 454 kroner

De fem største aktivitetene i antall frivillige Besøkstjenesten 621 Hjelpekorps 462 Flyktningguide 416 Leksehjelp 335 Stella - Røde Kors kvinnesenter 259

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 23


Slik kan du støtte oss

Her finner du en oversikt over hvordan du kan støtte aktivitetene i Oslo Røde Kors og verdiene Røde Kors står for. Bli medlem

Gaver

Ved å bli medlem gir du et viktig økonomisk bidrag. Medlemskap koster 300 kr i året. Les mer på www.rodekors.no/medlem

Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Oslo Røde Kors. Da kan du gå inn på www.rodekors.no eller benytte kontonummer 6030.05.41545. Testamentariske gaver er også en mulighet. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Bedriftssamarbeid Vi ønsker et langsiktig samarbeid med næringslivet for å legge til rette for økt humanitær innsats. Oslo Røde Kors er engasjert i en rekke aktiviteter i hovedstaden som din bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte engasjere seg som frivillige. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale: kontakt.oslo@rodekors.no. I 2015 var våre største samarbeidspartnere Aleris, TINE, DNB, Microsoft, Telenor, Dell, Trygg (og Utdanningsforbundet), TrønderEnergi, Sintef Byggforsk, Urbanium, Norsk Geodata, E.C. Dahl Eiendom, THE THIEF, Thommessen, Lindorff og Coca Cola Enterprises.

Pantelotteriet Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der flaskepanten brukes som innsats. Trykk på Røde Kors-knappen når du panter flasker. Pantelotteriet finner du hos Rema 1000, Kiwi, Meny og Ultra.

Grasrotandelen Alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kan velge at Oslo Røde Kors mottar fem prosent av innsatsen. Du kan registrere deg direkte i tippedisken, hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Les mer på www.grasrotandelen.no 24 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

Start din egen innsamling Med digital innsamlingsbøsse kan du samle inn penger til et formål du brenner for. Du kan enkelt sende den digitale bøssen videre til venner og familie. Les mer på www.minaksjon.rodekors.no

Røde Kors Secondhand Oslo Røde Kors driver en butikk i Osterhaus gate 12 som selger brukte kvalitetsklær. Du kan der gi støtte på to måter. Overskuddet av det du betaler som kunde går til Røde Kors sine aktiviteter i hovedstaden. Du kan også donere brukte klær. Arbeidsplasser kan om ønskelig få utdelt et stativ hvor ansatte kan henge fra seg donasjoner. Les mer på www.rodekors.no/secondhand


Modellen Sunniva Stordal Bjørklund har donert sko til Røde Kors Secondhand. Har du noe fint du ønsker å donere?

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 25


HVEM BESTEMMER I OSLO RØDE KORS? Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Oslo Røde Kors. Frivillige og medlemmer velger delegater til årsmøtet som igjen velger et distriktsstyre bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats.

Frivillige og medlemmer

Aktiviteter Gruppeledere

Lokalforeninger

Årsmøte

Distriktsstyre

Oslo Røde Kors’ administrasjon Lokalforeninger Spesialforeninger Virksomheter

Daglig leder: Randi Hammerstrøm

Nestleder/ Organisasjonsavd.: Monika Juul

Økonomi: Harry Amundsen

Oppvekst: Andres Diaz

Inkludering og mangfold: Hilde Rhodén

Dialog og nettverk: Merethe Skaug Sørensen

Frivillige

26 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

Hjelpekorps

Frivillighet og samfunn: Ane Sunde


Styret i Oslo Røde Kors Styreleder

Nestleder

Trond Johannesen

Kiran Aziz

Adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Advokat i Ernst & Young.

Oslo Røde Kors Ungdom

Oslo Røde Kors Hjelpekorps

Camilla Øien

Stig Andersen

Student på lektorprogrammet ved UiO. Frivillig i Røde Kors Ungdom.

Spesialetterforsker ved Oslo politidistrikt. Frivillig i Hjelpekorpset.

Styremedlem

Styremedlem

Erik Jansson

Benedicte Biørnstad

Direktør i Making Waves. Frivillig i Besøkstjenesten og Flyktningguiden.

OD-spesialist i People and Teams Management, Engineering, Aker Solutions.

Styremedlem

Styremedlem

Arne Nordviste

Gitte Haugnæss

Daglig leder for investeringsog eiendomsselskaper. Frivillig på Leksehjelpen.

Leder for strategi og omstilling i konsulentselskapet Agenda Kaupang.

Styremedlem (vara)

Styremedlem (vara)

Kari Raunedokken

Sanim Majid

Kommunikasjonsrådgiver i Tine. Frivillig i Visitortjenesten.

Student ved Det juridiske fakultet (UiO) og frivillig i Besøkstjenesten.

Ansattrepresentant

Ansattrepresentant (vara)

Lasse Andreassen

Yasir Islam

IKT-sjef i Oslo Røde Kors.

Senterleder på Café Condio/ Majorstuen Røde Kors ressurssenter. Gikk over i ny stilling sommeren 2015.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 27


NØKKELTALL INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 OSLO RØDE KORS Dette går pengene til:

Formål 93,5 %

Administrasjon 6,3 % Finanskostnader 0,2 %

Våre inntekter kommer fra:

Tilskudd fra Norges Røde Kors 21 %

Egne midler fra fond og eiendom 26 %

Øvrige givere/inntekter 17 % • Stiftelser og legater 3 % • Næringslivet 3 % • Medlemskontingent 4 % • Øvrige givere 4 % • Pantelotteriet 2 % • Operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 2 %

Offentlig tilskudd fra stat og kommune 31 %

28 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015

Momskompensasjon 5 %


Aktivitetsregnskap 2015 Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

2015

2014

28 542 19 711

22 690 15 978

Medlemsinntekter:

3 294

2 818

Innsamlede midler og gaver: Stiftelser og legater Pantelotteriet Næringslivet Øvrige givere

2 568 1 667 2 392 3 950

4 120 1 379 2 756 5 051

612 1 029

601 981

Anskaffelse av midler: Tilskudd fra: Offentlige myndigheter Norges Røde Kors

Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på: Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering/arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter Momskompensasjon Finans- og investeringsinntekter

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

4 227

3 675

23 901

24 326

91 893

84 375

27 612 55 194

27 293 47 402

5 557

4 716

Forbrukte midler: Kostnader til organisasjonens formål: Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Kostnader til anskaffelse av midler Finanskostnader

SUM FORBRUKTE MIDLER

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

-

-

153

26

88 516

79 437

3 377

4 938

Dette regnskapet inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor. Oslo Røde Kors Hjelpekorps har eget regnskap og årsrapport. I den fullstendige årsrapporten for 2015 finnes rapporter og regnskapet for konsernet Oslo Røde Kors.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 29


7 prinsipper er grunnlaget for Røde Kors’ innsats:

HUMANITET

Alle mennesker er like mye verdt og har krav på å bli behandlet med medmenneskelighet.

UPARTISKHET

Vi gir hjelp til alle uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. Våre handlinger er drevet av menneskelige behov.

NØYTRALITET

Vi tar verken parti eller engasjerer oss i konflikter av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. At vi er nøytrale gir oss tilgang til å hjelpe mennesker i alle typer konflikter.

30 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


UAVHENGIGHET

Vi har en selvstendig rolle overfor myndigheter og andre organisasjoner, slik at vi kan handle i tråd med prinsippene våre.

FRIVILLIGHET

Frivillige er bærebjelken i Røde Kors. Det betyr at enkeltindivider gir av sin tid uten å forvente noe i gjengjeld.

ENHET

Et land kan bare ha én Røde Kors-organisasjon. Den skal være åpen og til stede for alle.

UNIVERSALITET

I hele verden jobber Røde Korsbevegelsen mot samme mål; å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 31


Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i 1865. Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO Tlf. 22 99 23 30 kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo www.facebook.com/RodeKorsOslo twitter@OsloRodeKors Instagram: @oslorodekors

Til stede i byen din!

Profile for Oslo Røde Kors

2015 årsrapport Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

2015 årsrapport Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded