Page 1

Ã…RSRAPPORT 2018


DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO BEREDSKAP HJELPEKORPSET

Søk, redning og førstehjelp i by og mark, året rundt

DISTRIKTETS BEREDSKAPSUTVALG (DBU) Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner

BLODGIVERGRUPPEN

Frivillige verver blodgivere til Blodbanken i Oslo

BEREDSKAPSVAKT

Frivillige som mobiliseres dersom en alvorlig hendelse inntreffer

ETTERSAMTALE

Tilbud om oppfølging etter krevende hendelse

MIGRASJON FLYKTNINGGUIDE

HELSESENTER FOR PAPIRLØSE MIGRANTER

Flyktninger får muligheten til å praktisere norsk, bli kjent i Oslo, og få et nettverk gjennom en trygg voksenperson.

Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

NORSKTRENING

AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK

VENNEFAMILIE

AKUTTOVERNATTING

Praktisering av muntlig norsk i små grupper, flere steder i byen

Ungdom med fluktbakgrunn, som lever uten nær familie, kobles med trygge voksenpersoner for å dele hyggelige hverdagsopplevelser ukentlig.

STELLA - RØDE KORS KVINNESENTER

Kompetansesenter som bidrar til økt deltakelse i det norske samfunnet

KVINNEKAFEENE

Uformell møteplass for kvinner, på tvers av kulturer og sosioøkonomisk bakgrunn

Åpen møteplass, norsktrening og barneaktiviteter

Overnattingstilbud for bostedsløse tilreisende

RETT TIL Å BLI SETT

Møteplasser og individoppfølging ­ for ofre for menneskehandel

RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

Råd og veiledning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønns­ lemlestelse og andre former for æresrelatert vold

Lokalforeninger og spesialavdelinger: Nordre Aker Røde Kors, Oslo Røde Kors Vestre, Sykepleierforeningen. Dette er en oversikt over de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor. 2 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


SOSIAL INKLUDERING BESØKSTJENESTE

OPPVEKST

ORGANISASJONSARBEID

BARNAS RØDE KORS

INFORMASJONSGRUPPE

Frivillige besøker mennesker som ønsker å komme i kontakt med andre mennesker

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter for barn (6–13 år)

NETTVERK ETTER SONING

Ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi

Lager avis om aktuelle humanitære temaer

AKTIVITETER KORS PÅ PÅHALSEN KRISESENTER

FELLESOPPLÆRING FOR FRIVILLIGE

Tidligere straffedømte får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk

VISITOR

Frivillige besøker innsatte i fengsel

VITNESTØTTE

Tilbyr vitner støtte og informasjon i for- og etterkant av en rettssak

FERIE FOR ALLE

Gratis Frivillige og anonymt arrangerer samtaletilbud turer og for kulturopplevelser barn og unge på nett for barn og telefon bosatt på Oslo Krisesenter

GATEMEGLING

Tilbyr verksteder i konflikthåndtering og megling for ungdom

KORS PÅ HALSEN

Turgruppa Medvandrer’n og Nabokafé

PSYKISK HELSE

Gratis og anonymt samtaletilbud for barn og unge på nett og telefon

SAFIR - SENTER FOR FRIVILLIG INNSATS I RUSFELTET

RESSURSSENTRENE FOR UNGDOM Møteplass

Tidligere rusmisbrukere får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

Åpen og inkluderende møteplass (hang out-sone, spill og kafé m.m.)

FINNERUD AKTIVITETSSENTER

Leksehjelp for elever i grunnskole og videregående skole

Organiserer og holder innføringskurs for nye frivillige

RØDE KORS-AVISA

Kursing av frivillige

INTERNASJONAL HUMANITÆR RETT

Kurs, foredrag og seminarer om IHR

DISTRIKTSSAMARBEID

Samarbeid med Novgorod Røde Kors i Russland etablert i 2018

INFOSENTER

Tilbyr informasjon om hvordan man kan engasjere seg som frivillig og hvilke tilbud som finnes for sårbare grupper i byen

Leksehjelp

Tilrettelagt for eldre, funksjonshemmede og andre med begrenset tilgang til natur

MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE Møteplass for aleneforsørgere og barna deres

Andre aktiviteter

Jentekveld, gatemegling, jobbtrening og idrett m.m.

MENTORPROGRAM

Tilbud om veileder gjennom ett år for ungdom mellom 13 og 19 år

OSLO RØDE KORS UNGDOM

Informasjonsarbeid og aktiviteter for ungdom

DIGITAL LEKSEHJELP

Leksehjelp via chat til elever på ungdomsskole og vgs. i hele landet OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 3


Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag og jobbe for sosial inkludering og mangfold.

INNHOLD

Forord Høydepunkter 2018 Sosial inkludering Migrasjon Oppvekst Beredskap Frivillighet Nøkkeltall Aktivitetsregnskap Organisasjonsstruktur Uløste utfordringer

5 6 8 11 12 15 16 18 20 21 22

Redaksjonen: Hedda L. Bredvold og Oddveig Nygård Layout: Randi Holth Skarbø Foto: Marius S. Tvinnereim, Therese S. Borge, Kristine H. Langstrand, Hedda L. Bredvold, Thomas Haugersveen, Sven Bruun Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor. Ta kontakt for fullstending årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger. 4 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


AUD-EFFEKTEN Ved slutten av 2018 fikk vi en fin påminnelse om hvilken kraft som ligger i folks engasjement når man treffer en nerve. Det gjorde Røde Kors da Dagsrevyen sendte innslaget om at Trondheim Røde Kors trengte flere besøksvenner. Aud på 87 år ble intervjuet og fortalte at hun ikke husket sist hun hadde hatt besøk, og at hun svært gjerne ønsket seg en besøksvenn. Hennes budskap, sammen med et par oppfølgingsoppslag på TV, førte til at over 5000 personer på landsbasis meldte sin interesse for å bli besøksvenn innen julaften. Etter bare to dager hadde nesten 500 meldt sin interesse for å bli besøksvenn i Oslo! Etter en uke var tallet oppe i 1021. Administrasjonen jobbet på spreng for å følge opp alle nye best mulig. På grunn av den store pågangen satte vi opp ekstra kurs både før og etter jul for frivillige som ønsket å bli besøksvenner. Samfunnet lyttet til et menneske som ønsket seg et annet menneske. Ensom­ het blir ekstra tydelig i mørketiden og under julefeirin­ gen når de umiddelbare omgivelsene er nærere og det offentlige stenger. Men mye av denne ensomheten er,

Samfunnet lyttet til et menneske som ønsket seg et annet menneske.

som vi vet, også å finne i de andre elleve månedene i året. Et mål for Røde Kors er derfor å få flere til å engas­ jere seg varig mot ensomhet i sitt lokalsamfunn. Aud gikk dessverre bort i februar. Hun rakk to fine måneder med sin nye besøksvenn Solveig. Nå minnes vi en kvinne som gjorde så mye for ensomme eldre gjennom sin åpenhet.

Hanne Refsholt Styreleder i Oslo Røde Kors

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 5


HØYDEPUNKTER I 2018 TA VARE PÅ FOLKA

ØYA-BESØK

«Bli med å ta vare på folka i byen vår.» Det var budskapet i vår kampanje i Oslo by i september. Vi vant reklameplassen i Clear Channels årlige konkurranse for veldedige organisasjoner.

Statsminister Erna Solberg var en av de som tok turen innom vår stand på Øya-festivalen. Oslo Røde Kors var festivalens humanitære partner i 2018.

BYSTYRET PÅ BESØK

SPILL PÅ NORSK

Norsktrening lanserte Spill på norsk, en eske med åtte forskjellige spill som skal få i gang praten blant deltakere som øver seg i muntlig norsk. Den nyutviklede spillpakken skal være et verktøy de frivillige kan benytte for å få i gang samtaler på nye, lærerike måter. Spillet kan brukes av norsktrening landet rundt.

6 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

I september besøkte Oslo Bystyre ORKIS, ressurssenteret vårt på Grønland. Representantene fikk møte engasjerte frivillige, ungdommer, samarbeidspartnere og ansatte. Vi benyttet anledningen til å understreke viktigheten av en helhetlig oppvekstpolitikk og forutsigbare støtteordninger som kan bidra til å gjøre Oslo tryggere og mer inkluderende for ungdommen.


TIL STEDE I 15 ÅR

Mortensrud ressurssenter for ungdom feiret sitt 15-årsjubiluem på Røde Kors-dagen 8. mai. Senteret er åpent for alle unge mellom 13 og 25 år. Tilbudene er åpen møteplass, lekse­hjelp, gatemegling og jentekveld.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 7


SOSIAL INKLUDERING

Det er et paradoks at mange som bor i storbyer og er omringet av folk føler seg ensomme. Vi har mange aktiviteter som handler om å få folk til å møtes. Ensomhet kan ramme på mange ulike måter. Noen er

av tilbudene enn vi klarer å følge opp. Det gjelder blant

på vei ut av et miljø som ikke var bra for dem. Andre

annet vårt tilbud om økonomiopplæring og råd­giving.

har akkurat flyttet til et nytt sted eller har en helse som

Visitortjenesten er vårt tilbud til mennesker som sitter i

gjør det vanskelig å komme seg ut. Vi skaper arenaer hvor

fengsel. For å motvirke isolasjonsskader kan de få besøk

man kommer i kontakt med andre mennesker. Gjen­

av en visitor. I 2018 ble det gjennomført 538 slike besøk

nom Besøkstjenesten kan menne­

i løpet av året. Det er mange uten­

sker som føler på ensomhet få en

landske statsborgere i oslofeng­

besøksvenn. Totalt fikk 302 enkelt­ personer og institusjoner besøks­ ­ venn i 2018. Pågangen er stor. Ved årets slutt stod 120 personer og 41 sykehjem og helsehus på venteliste.

Ut av fengsel Nettverk etter soning (NES) hadde 337 tidligere straffedømte deltak­ ere som jobbet med å starte et nytt liv. De fleste deltakere er koblet med en frivillig som støtter dem på veien. Å etablere en meningsfull fritid står sentralt i arbeidet.

1900

BESØK PÅ MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE

139

GRUPPEBESØK PÅ FINNERUD AKTIVITETS­SENTER I NORDMARKA

61 personer fikk individuell økon­ omisk rådgivning og 82 fikk bi­stand med å komme seg ut i arbeid. 45 kom ut i ordinært arbeid mens 48 var i arbeids­trening på Tilbake­ føringssenteret på Storo hvor Nett­ verk etter soning holder til.

Populære kurs

slene. I 2018 hadde vi visitorer som behersket til sammen 18 forskjel­ lige språk.

Et liv uten rus For tidligere rusmisbrukere driver vi tilbudet SAFIR (Senter for frivil­ lig inn­sats i rus­feltet) sammen med Kirkens B ­ymisjon. SAFIR er for mennesker med rusbakgrunn som ønsker å reetablere seg og mestre en rusfri hverdag. I 2018 deltok 227 på de 16 ulike kursene som ble arrang­ ert i løpet av året. Bare Boligskole­ kurs hadde 97 unike deltakere.

FRIVILLIGE I BESØKS­TJENESTEN GIKK PÅ BESØK OG ARRANGERTE SOSIALE TREFF I ALT

34 030 TIMER (20 ÅRSVERK)

Nytt av året var en avtale om at Nav skal inn i samme bygg. Det

Viktige møteplasser Vi har også større arenaer som MARTE nettverkssenter for alene­foreldre og barna deres. MARTE arrangerer

hverdagsaktiviteter,

helge- og ferieaktiviteter, middager, kultur­ arrangementer, feiringer av høytider og kurs. Antall besøk i 2018 var 1900. Besøkstjenesten

er i tråd med NES sitt mål om å få til bedre samarbeid

holdt Nabokafe åpent på Nordstrand, Bjerke, Sagene og

mellom alle aktørene som jobber med tidligere straffed­

Frogner. Antall besøk endte på 1000. Tilbudet er for alle

ømte. NES er Norges største ettervernstilbud basert på

mellom 25 og 60 år som ønsker å bli bedre kjent med

fri­villighet. Likevel opplever vi større pågang på flere

andre og sitt eget nærmiljø.

8 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


ANTALL DELTAKERE I NETTVERK ETTER SONING:

2016: 311

2017: 360

2018: 337

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 9


ANTALL UNGDOM KOBLET MED VENNEFAMILIE: 2018: 60 2016: 31

10 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

2017: 38


MIGRASJON

Vi jobber for at alle migranter i Oslo skal bli tatt godt imot og oppleve tilhørighet i det norske samfunnet. Veien til integrering går via inkludering. I Oslo Røde

Kvinnekafeene er for kvinner, med eller uten barn.

Kors jobber vi med å skape gode møteplasser for mange

Dette er åpne møteplasser som skal forebygge sosial

grupper, blant annet asylsøkere,

isola­sjon og ensomhet. Kvinnekaf­

nybosatte flyktninger og ofre for

eene hadde i alt 1510 besøk i 2018.

menneskehandel.

Gode relasjoner Ny kultur og nytt språk gjør det ekstra utfordrende å komme til et sted hvor man ikke kjenner noen fra før. Flyktningguiden er aktiv­

15 820

OVERNATTINGER PÅ AKUTTOVERNATTING FOR BOSTEDSLØSE TILREISENDE

iteten som skal gjøre overgangen lettere. En flyktning og en guide møtes jevnlig i ett år. Vi ser at det skaper gode relasjoner som varer lenge. I 2018 var det 269 deltakere.

Unge flyktninger Enslige, mindreårige flyktninger som lever uten nær familie er i en spesielt sårbar situasjon. Vi kobler derfor disse ungdommene med trygge voksne som kan følge de opp litt ekstra. I 2018 hadde 60 ungdommer en Vennefamilie. Av

Åpent hus Stella – Røde Kors kvinnesenter tilbyr gratis kurs som

fremmer

deltakelse i samfunnet. Stella har også åpent hus der kvinner kan komme og få praktisk hjelp, noen å snakket med og muligheten til å

797

PASIENTER FIKK BEHANDLING PÅ HELSE­SENTERET FOR PAPIRLØSE

2500

BESØK PÅ AKTIVITETER ­ PÅ ASYLMOTTAK

melde seg på kurs. I 2018 hadde Åpent hus 6100 besøk og i under­ kant av 300 deltok på 12 forskjel­ lige kurs.

Muntlig norsk For å kunne være en del av det norske

samfunnet

er

norsk­

kunnskaper avgjørende. Samtidig ser vi at mange av de vi møter enten ikke har krav på norskopplæring, eller at de mangler arenaer der de kan snakke norsk utenfor klasser­

disse ble 34 nye koblet i 2018. Ved

ommet. Norsktrening er derfor en

årsskiftet var det 15 ungdommer

veldig populær aktivitet med 9954

på venteliste.

Kvinnenettverk Vi ser at mødre som mangler gode nettverk og som ikke føler seg som en del av fellesskapet står i

47

DELTAKERE I RETT TIL Å BLI SETT (ARBEID MED OFRE FOR MENNESKE­HANDEL)

en vanskelig livssituasjon. Ved å styrke mødrene kan de bli bedre

besøk i 2018. 630 måtte avvises på grunn av manglende kapasitet.

Menneskehandel Tilbudet Rett til å bli sett bistod 47 mulige ofre for menneskehandel i 2018. De fleste tok del i sosiale aktiviteter, 12 mottok individuell

rustet til å ta vare på seg selv og sine barn. For barn og

oppfølging, tre fikk hjelp til å bryte med utnyttelsesfor­

unge kan det redusere risikoen for utfordringer og behov

hold og fem gjennomførte arbeidspraksis. Det var 332

for hjelp senere i livet.

besøk på sosiale aktiviteter.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 11


OPPVEKST

Oslo er en sammensatt by hvor barn og unge vokser opp med ulike utfordringer. Vi jobber for trygge oppvekstvilkår for alle. Vårt mål er at alle barn og unge skal få like muligheter.

Oppfølging av utsatt ungdom

Levekårsdata viser, og vi opplever fra egne aktiviteter, at det

Nettverk UNG er et tilbud til unge mellom 15 og 23 år

er behov for lavterskel møteplasser for barn og unge i Oslo.

som enten har blitt tatt for straffbare forhold eller som

Vår største aktivitet for ungdom er ressurssentrene, og de

er på vei ut på skråplanet. I 2018 fulgte vi opp over 40

ligger på Grønland, Grorud, Mortensrud og Majorstua. I

ungdommer og disse ble koblet med en frivillig som

2018 besøkte 4600 ungdommer sentrene.

gjorde aktiviteter sammen med dem. Vi har hjulpet flere av ungdommene inn i ordinært

Arbeidstrening

arbeid, praksisplasser eller ordnet

Høsten 2018 startet vi opp med

17 787

arbeidstrening i ungdomskafé på ressurssenteret ORKIS på Grøn­ land. Dette er det tredje av sitt slag på sentrene våre, og er et tilbud for ungdom som ønsker seg arbeids­ erfaring.

BESVARTE HENVENDELSER TIL KORS PÅ HALSEN (SAMTALETILBUD FOR BARN OG UNGE)

Leksehjelp til alle

790

Ressurssentrene våre hadde 15 099 besøk på leksehjelptilbudet sitt i 2018. Vi tilbyr også hjelp via nett over hele landet gjennom Digital leksehjelp. Gratis leksehjelp er viktig

BESØK PÅ AKTIVITETER FOR BARN PÅ KRISESENTER

skoleplass. Arbeidet foregår i tett samarbeid med flere aktører som Konfliktrådet, Barnevernet og Poli­ tiet ved forebyggende avdelinger.

Ungdom lærte å takle konflikter I Gatemegling blir barn og ungdom i aldersgruppen 13–24 år rustet til å håndtere konflikter i sine egne liv og megle for andres konflikter. Totalt kurset vi 487 ungdommer, fordelt på 39 verksteder i 2018. Vi gjennomførte i tillegg fire forson­

for å gi ungdom like muligheter

ingsprosesser med totalt 22 deltak­

uavhengig av sosial, kulturell eller

ere. Ungdommene forteller at de

økonomisk bakgrunn. Behovet ser ut til å være umettelig og overgår kapasiteten til å svare. I 2018 ble 3809 henvendelser besvart av i alt 7271. Vi jobber derfor med å styrke rekrutteringen av leksehjelpere.

325

HENVENDELSER TIL RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGS­EKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

Skatepark I oktober åpnet vi skatepark uten­

har fått økt konfliktforståelse og at de har løst konflikter mellom andre. Flere av deltakerne har selv mindre eller større erfaringer med konflikter og noen ganger vold og kriminalitet. I likhet med året før så vi en økende tendens til at skoler i Oslo ønsker Gatemegling inn som et tiltak når konflikten allerede

for ressurssenteret Café Condio på ­Majorstua. Prosjektet

er et faktum. I 2018 samarbeidet vi med 10 skoler om

ble realisert i samarbeid med Bydel Frogner og ved hjelp

aktivitet. Vi har måttet takke nei til en del skoler grun­

av pengegaver fra Coca Cola og Sparebankstiftelsen.

net ressursmangel fra vår side.

Parken kan benyttes av ungdom fra hele Oslo.

12 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


ANTALL BESVARTE HENVENDELSER PÅ DIGITAL LEKSEHJELP:

2016: 3404

2017: 3163

2018: 3809

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 13


AMBULANSETROPPENS OPPDRAG FOR 113: 2016: 407

14 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

2017: 300

2018: 205


BEREDSKAP

Mange forbinder beredskap med Hjelpekorpset, ­ men vi er med på å gjøre byen tryggere på flere måter. Beredskap handler om god kommunikasjon og godt

Fokus på egenberedskap

samarbeid mellom kommunen og beredskapsorganisa­

Vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Men

sjoner, politi og sykehus. Det handler om at så mange

uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer,

som mulig kan både fysisk og psykisk førstehjelp. Og det

terror eller krigshandlinger kan føre til at vi mister

handler om å skape bevissthet hos de som bor her om at

tilgang til vann, strøm og nødvendige varer. Med noen

ting kan skje.

Søk og redning Hjelpekorpset responderer umid­ delbart når politiet ber om bistand i søk- og redningsaksjoner etter savnede og forulykkede personer og har derfor døgnbemannet alarmtelefon året rundt. I 2018 ble det 43 aksjoner. Det er mer enn en dobling fra året før. I tillegg er fri­­vil­lige til stede på store arrange­ menter i byen, som for eksempel skiarrangementer i Holmenkollen,

enkle grep kan hver og en bedre sin egen beredskap så man blir

62

BEREDSKAPSVAKTER (RYKKER UT PÅ TRE TIMER)

24

NYE HJELPE­KORPSERE UTDANNET

i stand til å ta vare på seg selv og andre i 72 timer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte kampanje om dette sammen med Beredskapsetaten i Oslo kommune. Oslo Røde Kors kom med innspill til innholdet. Les mer på sikkerhverdag.no og oslo.kommune.no/egenberedskap.

Kurs og øvelser Blant de som ikke tør å gi første­hjelp

konserter i Oslo Spektrum, 17.

er nesten åtte av ti redd for å gjøre

mai-feiringen i sentrum og fotball­

feil og gjøre vondt verre. Det viste

kamper på Ullevål stadion og Intil­ ity Arena. I 2018 hadde vi 219 førstehjelpsvakter og behandlet til sammen 1260 skader.

375

NYE BLODGIVERE VERVET

Godt samarbeid

Førstehjelpsundersøkelsen

2018.

50 prosent er usikre på hva de skal gjøre og det er de unge som er mest usikre. I 2018 holdt Oslo Røde Kors 17 kurs i førstehjelp og 18 kurs i psykososial førstehjelp for

I tillegg til beredskap gjennom året og vanlige første­

frivillige. På den måten bidrar vi til økt førstehjelps­

hjelpsvakter har Oslo Røde Kors Hjelpekorps en døgn­

kunnskap i befolkningen. I tillegg arrangerer vi flere

bemannet vakttelefon i vinterhalvåret. Vi har avtale

demo-opp­drag for eksterne, hvor enkel demonstrasjon

med Oslo Universitetssykehus om å hente pasienter som

av livreddende førstehjelp er med på å øke den grunn­

skader seg i terreng der ambulansen ikke kommer til. I

leggende kunnskapen. Hjelpekorpset arrangerer flere

2018 hadde vi 54 slike redningsoppdrag utenfor kjørbar

øvelser for sine frivillige i løpet av året, og deltar på egne

vei. Oslo Røde Kors deltar jevnlig på møter i beredskaps­

mesterskap i førstehjelp. Det gjør at de er godt forberedt

forum og knytter kontakter innen kommunens bered­

når noe skjer i byen vår.

skapsaktører. Dette bidrar til at aktørene i beredskapsar­ beidet blir kjent og kan finne hverandre ved en hendelse.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 15


FRIVILLIGHET

Alt vårt humanitære arbeid utføres av frivillige. For mange av våre deltakere er det svært positivt å bli møtt av mennesker som gir av sin tid uten å få betalt for det. Å bidra til organisasjonens humanitære arbeid oppleves

kan det se ut som om terskelen er høy for å gå videre

også meningsfullt for frivillige selv. Som én uttaler

med engasjementet; det er kun 26 % som tar neste skritt

det: «Jeg har fått så mye mer igjen enn jeg har gitt!»

og møter opp på våre introduksjonskurs. Når man først

I løpet av 2018 har godt over 5500 frivillige bidratt med

har tatt kurset, ønsker imidlertid en høy andel å for­­-

innsats som tilsvarer mer enn 200 årsverk. Den typiske

plikte seg. Av kursdeltakerne er det hele 79 % som

Røde Kors-frivillige er stadig en ung kvinne som bor

starter opp i aktivitet, omtrent 10 prosentpoeng høyere

sentrumsnært.

enn tidligere år.

Stabilisering eller nedgang?

gjorde at antall timer med frivillig aktivitet per person

I 2017 og 2018 har antall aktive frivillige i organisa­

ble ekstra høyt. Ser vi bort fra disse aktivitetene har gjen­

sjonen gått nedover, ved utgangen av 2018 var det 8 %

nomsnittlig antall timer én frivillig bruker i aktivitet gått

færre enn i 2017. Årsakene til dette kan være måten vi

opp med over 7 % i 2018. Økt fartstid og trivsel i aktivitet

jobber på, blant annet nedskalering og omprioritering i

for våre frivillige er noe vi skal fokusere videre på.

noen aktiviteter, en utvikling i samfunnet generelt eller

I 2017 hadde noen aktiviteter store prosjekter som

en normalisering etter et stort engasjement rundt flykt­

Digital frivillighetsfremtid

ningsituasjonen høsten 2015.

For at det skal være lett å bli og være frivillig i Oslo Røde

Nesten 5000 personer meldte interesse for å bli

Kors, har vi satset på utviklingen av digitale verktøy. I

fri­villig i Oslo Røde Kors i 2018, ca. 300 flere enn året

samarbeid med design- og utviklingsbyrået Railway

før. Mange av disse henvendte seg i desember etter at

har vi fått laget en digital løsning for å registrere hvor

Dagsrevyen sendte et innslag om behov for frivillige i

i organisasjonen vi har behov for nye frivillige og for å

Besøks­tjenesten. Dette førte til godt over 1000 henven­

registrere nye frivilliges ønsker. I tillegg samarbeider vi

delser på en uke!

tett med Norges Røde Kors om nye nasjonale verktøy

Engasjement og forpliktelse Selv om mange lar seg engasjere og melder interesse,

16 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

som gir oss muligheten til å følge frivilligheten tettere. Ved bedre oppfølging av frivillige ønsker vi å muliggjøre mer humanitært arbeid i årene som kommer.


FRIVILLIGE ÅRSVERK PER ÅR:

2014: 198

2015: 224

2016: 231

2017: 229

2018: 202

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 17


NØKKELTALL FRIVILLIGE HVOR BOR DE FRIVILLIGE I OSLO RØDE KORS

NORDRE AKER

GRORUD

7%

VESTRE AKER

6%

2%

STOVNER

2% SAGENE ST. HANSHAUGEN

ULLERN

8%

5%

FROGNER

10 %

BJERKE

9 %

3%

ALNA

GRÜNERLØKKA

3%

12 %

12 % SENTRUM

0%

HAR ADRESSE UTENFOR OSLO

GAMLE OSLO

10 %

ØSTENSJØ NORDSTRAND

4%

GJENNOMSNITTLIG FARTSTID

5%

3,7

VERDIEN AV VÅRE FRIVILLIGE

år i faste aktiviteter

Hvis vi skulle lønnet alle våre frivillige ville det ha kostet oss nesten 112 mill. kroner. Basert på SSBs satelittregnskap for frivillig sektor kan man regne seg fram til kostnaden for hvert frivillige årsverk, hvor alle potensielle lønnsutgifter er tatt med. For vår del ser utregningen slik ut:

SØNDRE NORDSTRAND

2%

Per frivillige årsverk × antall årsverk = totalt

554 035 kroner × 202,4 = 112 136 684 kroner

DE FEM STØRSTE AKTIVITETENE I ANTALL FRIVILLIGE

BESØKSTJENESTEN

677

ORK HJELPEKORPS

464

LEKSEHJELP

198

NORSKTRENING

216

18 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

KORS PÅ HALSEN

266


KJØNNSFORDELING KVINNER 70 %

MENN 28 %

ALDERSFORDELING -29 32 %

30–39 29 %

40–49 12 %

50–59 9%

60–69 9%

70+ 9%

AKTIVE FRIVILLIGE VED ÅRSSLUTT

4500 4000 3500 3000 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NØKKELTALL REGNSKAP DETTE GÅR PENGENE TIL

Formål 93,6 % Administrasjon 5,7 % Finanskostnader 0,7 %

INNSATSOMRÅDER

Sosial inkludering 28 % Oppvekst 30 % Organisasjonsarbeid 9 % Migrasjon 21 % Beredskap 6 % Administrasjon 6 % Finanskostnad 1 %

VÅRE INNTEKTER KOMMER FRA

Egne midler fra fond og eiendom 21 % Tilskudd fra Norges Røde Kors 19 % Offentlig tilskudd fra stat og kommune 31 % Momskompensasjon 5 % Øvrige givere/inntekter 24 %

Medlemsinntekter 2,7 %, Stiftelser og legater 3 %, Næringslivet 3,3 %, Pantelotteriet 2,1 %, Øvrige givere 5,8 %, Aktiviteter som skaper inntekter 2,7 %, Operasjonelle aktiviteter 4,7 %

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 19


AKTIVITETSREGNSKAP 2018 Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet

AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

2018

2017

40 473 24 194

39 657 20 676

3 473

3 764

3 937 2 697 4 295 7 522

5 498 2 018 5 302 3 047

6 097 3 450

4 315 3 518

ANSKAFFELSE AV MIDLER: Tilskudd fra:

Offentlige myndigheter Norges Røde Kors Medlemsinntekter: Innsamlede midler og gaver:

Stiftelser og legater Pantelotteriet Næringslivet Øvrige givere Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:

Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering/arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter Momskompensasjon Finans- og investeringsinntekter SUM ANSKAFFEDE MIDLER

6 146

4 557

27 586

27 478

129 870

119 830

28 375 87 288

31 768 89 832

FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:

Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Finanskostnader SUM FORBRUKTE MIDLER

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

7 072

5 864

798

10 008

123 533

137 471

6 337

-17 641

Årets aktivitetsresultat inkluderer mottatte større gaver i størrelsesorden 6 mill kr. Til sammenligning inkluderte aktivitetsregnskapet for 2017 nedskrivning av verdier samt avviklingskostnader i forbindelse med planlagt salg i Casas Heddy Norsk AS på om lag 13 mill kr. Dette aktivitetsregnskapet inkluderer kun den humanitære vikrsomheten under Oslo Røde Kors Distrikts­kontor. I den fullstendige årsrapporten for 2018 er Oslo Røde Kors konsern omhandlet.

20 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018


HVEM BESTEMMER I OSLO RØDE KORS? Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Oslo Røde Kors. Frivillige og medlemmer velger delegater til årsmøtet som igjen velger et distriktsstyre bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats. FRIVILLIGE OG MEDLEMMER Aktiviteter Gruppeledere

Lokalforeninger

Årsmøte Distriktsstyre

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON Lokalforeninger Spesialforeninger Virksomheter

Daglig leder:

Hjelpekorps

Elin Holmedal

Ass. daglig leder:

Merethe Skaug Sørensen

Oppvekst:

Andres Diaz

Inkludering og mangfold:

Hilde Rhodén

Dialog og nettverk: Merethe Skaug Sørensen

Frivillighet og samfunn: Ane Sunde

Organisasjonsavdelingen: Monika Juul

FRIVILLIGE OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 21


ULØSTE UTFORDRINGER I vårt arbeid møter vi stadig uløste utfordringer som vi prøver å finne løsninger på. Vi oppfordrer kommunen og andre aktører til å være oppmerksom på: Digitalt utenforskap Oslo Røde Kors er bekymret for menneskers tilgang

Mange må også vente på å komme i gang med norskop­

til rettigheter og ulike helse- og sosialtjenester i Oslo.

plæring. Naturlige settinger for muntlig praksis er det få

Våre frivillige er i kontakt med mange mennesker som

av. Oslo Røde Kors sitt tilbud om muntlig norsktrening

opplever møtet med det offentlige som svært belas­

prøver å gjøre noe med dette. Det er imidlertid større

tende, fordi de har problemer med å forstå systemet og

behov enn det aktiviteten nå dekker.

med å vite hvor de skal henvende seg. Mange har ikke den kulturelle, språklige eller digitale kompetansen

Eldreomsorg

som kreves for å finne fram i jungelen av tjenester og

En del eldre lever ganske isolert i egne hjem eller på

instanser. Dette gir lav mestringsfølelse og får negative

institusjon. Flere forteller at de ønsker sykehjems­

konsekvenser for menneskers psykiske helse.

plass, men de vurderes ikke som syke nok. Vi ser at det

Oppfølging av unge enslige flyktninger

handler mye om utrygghet i hjemmet og psykososialt velvære. Eldre forteller at hjemmetjenesten preges av

Unge flyktninger er i en sårbar livssituasjon, og mange

mange ulike ansatte, at de ikke kommer til faste tider,

opplever at de har behov for mer hjelp og støtte enn de får

språkbarrierer og travelhet. Vi får en del henvendelser

fra det offentlige. Vi vet at det er vanskelig å bli kjent med

med ønske om følge til lege eller hjelp til handling, noe

nordmenn, blant annet fordi ungdommene som regel

som ikke er en del av vårt tilbud.

går på egne skoler eller i klasser for innvandrere. Mange bor også i bofellesskap og kollektiv med ungdommer i

Unge voksne med psykososiale utfordringer

samme situasjon som seg selv, eller på hybel i områder

Særlig blant personer fra 25 år og oppover er det et

hvor det ikke er et ordinært ungdomsmiljø.

stort behov for tilrettelegging for å kunne ha sosial

Språk Det er mange migranter som selv etter flere hundre timer på skolebenken ikke kommuniserer godt på norsk.

22 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018

kontakt. Mange føler seg utenfor samfunnet og trenger tilrettelegging, både med tanke på språk, økonomi og psykiske utfordringer.


OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2018 23


7 PRINSIPPER ER GRUNNLAGET FOR RØDE KORS’ INNSATS: HUMANITET UPARTISKHET NØYTRALITET UAVHENGIGHET FRIVILLIGHET ENHET UNIVERSALITET

BESØK VÅRT INFOSENTER: Chr. Krohgs gate 2 Tlf. 22 05 44 03 kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo www.facebook.com/RodeKorsOslo twitter: @OsloRodeKors Instagram: @oslorodekors

SLIK KAN DU STØTTE OSS: Bli medlem (300 kr per år) www.rodekors.no/medlem Støtt oss som bedrift kontakt.oslo@rodekors.no Trykk på Pantelotteriknappen på matbutikken når du panter flasker Velg å gi oss grasrotandelen når du tipper www.grasrotandelen.no Gi oss en gave (Konto 6030.05.41545) Start din egen innsamling www.minaksjon.rodekors.no

Profile for Oslo Røde Kors

2018 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

2018 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded