Page 1

Årsrapport 2016

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 1


DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO Beredskap HJELPEKORPSET

Søk, redning og førstehjelp i by og mark, året rundt

DISTRIKTETS BEREDSKAPSUTVALG (DBU)

Migrasjon FLYKTNINGGUIDE

En flyktning blir koblet med en guide i ett år for å praktisere norsk og skape gjensidig forståelse

NORSKTRENING

Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner

Trening i muntlig norsk. Foregår i små grupper mange steder i byen

BLODGIVERFORENINGEN

STØTTESPILLER FOR UNGE FLYKTNINGER

Frivillige verver blodgivere til Blodbanken i Oslo

BEREDSKAPSVAKT

Frivillige som mobiliseres dersom en alvorlig hendelse inntreffer

Unge flyktninger (15–23 år) uten nær familie kobles med en eller flere trygge voksenpersoner (f. eks. familie)

STELLA - RØDE KORS KVINNESENTER

Informasjon og kompetansebygging for å øke kvinners deltakelse i samfunnet

KVINNEKAFEENE

Uformell møteplass for kvinner, på tvers av kulturer og sosioøkonomisk bakgrunn

HELSESENTER FOR PAPIRLØSE MIGRANTER

Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK

Norsktrening og sosial møteplass for personer som bor på asylmottak

AKUTTOVERNATTING

Overnattingstilbud for fattige tilreisende

RETT TIL Å BLI SETT

Nettverksbygging og individoppfølging for ofre for menneskehandel

UTEROM

Naturopplevelser for deltakere på kvinnekafeene og barna deres

RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

Informasjon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold

Lokalforeninger og spesialavdelinger: Nordre Aker Røde Kors, Oslo Røde Kors Vestre, Østensjø Røde Kors, Sykepleierforeningen, Barnehjelpen. Dette er en oversikt over de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor. 2 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


Sosial inkludering BESØKSTJENESTE

Oppvekst BARNAS RØDE KORS

Frivillige besøker mennesker som ønsker å komme i kontakt med andre mennesker

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter for barn (6–13 år)

NETTVERK ETTER SONING

Ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi

Tidligere straffedømte får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk

VISITOR

Frivillige besøker innsatte i fengsel

VITNESTØTTE

FERIE FOR ALLE

KORS PÅ HALSEN

Gratis og anonymt samtaletilbud for barn og unge på nett og telefon

AKTIVITETER PÅ KRISESENTER

Tilbyr vitner støtte og informasjon i for- og etterkant av en rettssak

Frivillige arrangerer turer og kulturopplevelser for barn bosatt på Oslo Krisesenter

PSYKISK HELSE

GATEMEGLING

Turgruppa Medvandrer’n og Nabokafé

Kurser ungdom i konfliktløsning og megler i konflikter

SAFIR - SENTER FOR FRIVILLIG INNSATS I RUSFELTET

RESSURSSENTRENE FOR UNGDOM

Tidligere rusmisbrukere får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

FINNERUD AKTIVITETSSENTER

Tilrettelagt for eldre, funksjonshemmede og andre med begrenset tilgang til natur

MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE

Møteplass for aleneforsørgere og barna deres

Møteplass Åpen og inkluderende møteplass (hang out-sone, spill og kafé m.m.) Leksehjelp Leksehjelp for elever i grunnskole og videregående skole, også via chat Andre aktiviteter Jentekveld, gatemegling, jobbtrening, idrett og mentorprogram m.m.

Organisasjonsarbeid INFORMASJONSGRUPPE

Organiserer og holder innføringskurs for nye frivillige

RØDE KORS-AVISA

Lager avis om aktuelle humanitære temaer

OSLO RØDE KORS STUDENTLAG

Informasjonsarbeid og aktiviteter på høyskole og universitet

FELLESOPPLÆRING FOR FRIVILLIGE Kursing av frivillige

INTERNASJONAL HUMANITÆR RETT

Kurs, foredrag og seminarer om IHR

DISTRIKTSSAMARBEID

Organisasjonsutvikling i samarbeid med St. Petersburg Røde Kors og Pskov Røde Kors

RØDE KORS SECONDHAND Butikk som selger brukte kvalitetsklær til inntekt for humanitære aktiviteter

OSLO RØDE KORS UNGDOM

Informasjonsarbeid og aktiviteter for ungdom

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 3


Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag og jobbe for sosial inkludering og mangfold.

INNHOLD Forord Røde Kors i Oslo Høydepunkter 2016 Migrasjon Sosial inkludering Oppvekst Beredskap Frivillighet Nøkkeltall frivillighet Slik kan du støtte oss Organisasjonsstruktur Styret Nøkkeltall og regnskap

5 7 8 10 13 14 17 18 20 22 24 25 26

Foto: Katrine Lunke, Hedda L. Bredvold, Thomas Haugersveen, Hampus Lundgren, Therese Borge, Rune Bendiksen og Celine Chapelier. Redaksjonen: Hedda Lunder Bredvold (red.), Kathrine Sund-Henriksen, Nicole Portheim og Kristine Hammerstrøm Langstrand. Layout: Randi Holth Skarbø Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor. Ta kontakt for fullstending årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger. 4 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


Husk å si hei Oslo Røde Kors er den største frivillige aktøren innenfor integreringsfeltet i hovedstaden. Våre frivillige møter ingeniøren på asylmottak som vil bli bedre i norsk, den unge gutten uten familie som skal starte et nytt liv i et ukjent land og foreldrene som ønsker et godt liv for barna sine i en ny kultur. Mens integreringsdebattene raser: Hva kan du og jeg gjøre for at vi som mennesker med ulik bakgrunn kan komme overens? Det kan begynne med et smil og en spontan prat på T-banen eller en invitasjon til å gå sammen på foreldremøte. I Oslo Røde Kors ønsker vi å sette verdifull sosial utveksling i system. I 2016 ble 271 flyktninger koblet med en flyktningguide som de skal møte jevnlig gjennom ett år. Det er en dobling fra året før. Det muntlige norsktreningstilbudet vårt har også stor interesse. Tilbudet åpnet på to nye steder. Nå er norsktrening tilgjengelig på fire bibliotek i tillegg til våre egne lokaler. Fra 2012 til 2016 har det årlige besøkstallet økt fra 2 229 til hele 10 627. I 2016 satte vi også i gang norsktrening på Ila integreringsmottak ved Alexander Kiellands plass så fort beboere begynte å flytte inn der. Jo fortere norskferdighetene kommer på plass desto lettere er det å få på plass de andre brikkene som arbeid og trygge relasjoner. Vi kan alle være guide for hverandre i hverdagen uansett hvor vi kommer fra. Når vi mennesker byr på vår tid og nysgjerrighet i relasjon til hverandre – uten at lønn er inni bildet – skjer den magien som bare frivillighet kan skape. Det offentlige kan aldri erstatte et medmenneske. Et «hei» for mye finnes ikke. Man kommer langt med å tåle at man ikke alltid forstår hverandre. Kan du snakke kan du bidra! 2016 var mitt første år som distriktsstyreleder i Oslo Røde Kors. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Tusen takk for innsatsen!

Hanne Refsholt Styreleder i Oslo Røde Kors

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 5


6 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


Røde Kors i Oslo

I en ideell verden hadde det ikke vært behov for Røde Kors. Men 151 år etter stiftelsen driver Oslo Røde Kors over 40 humanitære aktiviteter i hovedstaden. I 1865 ble det etablert en norsk avdeling av den internasjonale Røde Korsbevegelsen i Kristiania, inspirert av sveitseren Henry Dunants visjon om å yte hjelp til sårede i krig – uansett hvilken side de kjempet på. Foreningen var langt på vei en hovedstadsforening de første 30 årene, men var også starten for det som i dag heter Norges Røde Kors og alle de 19 distriktene og nesten 400 lokalforeningene som eksisterer over hele landet. Dagens Oslo Røde Kors er et distriktskontor ledet av et frivillig medlemsstyre. Rundt 100 ansatte jobber for å legge til rette for frivillig innsats i over 40 aktiviteter. Våre 4 500 frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. I dag fokuserer Oslo Røde Kors på storbyutfordringer som ensomhet, integrering og sosial isolasjon. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker. Migranter, tidligere innsatte, eldre og barn og unge er alle prioriterte grupper. I dag er det Besøkstjenesten (startet i 1949), Flyktningguiden (startet i 2001) og Hjelpekorpset (startet i 1933), som er våre største aktiviteter. I tillegg til forebyggende virksomhet tilbyr vi akutt hjelp til mennesker i ekstremt sårbare situasjoner som personer utsatt for menneskehandel, papirløse, fattige tilreisende eller personer som er i ferd med å bli tvangsgiftet eller utsatt for kjønnslemlestelse. For å sikre at vi bruker våre ressurser riktig vurderer vi kontinuerlig byens humanitære behov. Når vi ser at det kan skape bedre resultater samarbeider vi med andre organisasjoner. Oslo Røde Kors er del av det største humanitære nettverket i verden i dag. Alle deler av Røde Kors er ett. Dette er Røde Kors’ styrke lokalt som globalt. Når kriser og utfordringer oppstår kan vi løfte sammen på tvers av geografiske skillelinjer. I en ideell verden hadde det ikke vært behov for oss. Men der er vi ikke ennå.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 7


Høydepunkter i 2016

To av beboerne på Ila integreringsmottak sammen med kommunalminister Jan Tore Sanner og president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. (Se også forsidebildet)

VENNSKAPSFROKOST PÅ ILA

En lørdagsmorgen i oktober møttes 7 500 mennesker på 84 asylmottak rundt i Norge for å bli bedre kjent over et godt morgenmåltid. Frokostbordet på Ila integreringsmottak ved Alexander Kiellands plass bugnet av både

norske og syriske smakebiter. Naboer av mottaket og andre interesserte kom på besøk for å ta del i opplevelsen. Invitasjonen gikk ut til befolkningen i forkant på millionvis av melkekartonger.

STOPP EKSTREM KONTROLL

VANT NM I FØRSTEHJELP

Det har skjedd før. I 2016 skjedde det igjen! Oslo Røde Kors Hjelpekorps vant NM i førstehjelp i Kristiansund. Orientering og ringløype stod på programmet. De ble utfordret med flere iscenesatte ulykker hvor de fikk testet og bevist sine livreddende ferdigheter. Møter du disse er du i trygge hender! 8 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

Flere unge fortalte om sine livserfaringer på Røde Korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelses seminar #stoppekstremkontroll. «Foreldre som utsetter barna for sosial kontroll har ofte gode intensjoner, men vet ikke nødvendigvis hva konsekvensene er,» sa Anders Torp som brøt ut av menigheten han ble født inn i. «Alles største frykt er å bli utestengt, det å gjøre noe nabolaget eller familien ikke liker. Det å bryte med eksisterende konvensjoner er det ikke alle som har styrke til å gjøre. Det kan være smertefullt å være av de første som står opp. Pionerene tar et oppgjør som krever styrke, de har det tøft og må støttes», oppsummerte forsker ved Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Inger-Lise Lien.


TV-AKSJONEN

Røde Kors var den organisasjonen som hadde TV-aksjonen i 2016. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. En del av pengene (10 %) går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Røde Kors er flere steder en av få hjelpeorganisasjoner som slipper til med humanitær hjelp, og har gjennom lokale frivillige tilgang til mennesker i svært sårbare situasjoner. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Det ble samlet inn over 230 millioner kr på landsbasis og over 25 millioner kr i Oslo. Det tilsvarer ca. 39 kroner per innbygger i hovedstaden. Bøsseinnsatsen utmerket seg i enkelte bydeler. De tre bydelene med størst økning i innsamlede kroner (over 60 prosent) i Oslo var Søndre Nordstrand, Alna og Grorud. Dette er bydeler med stort mangfold i befolkningen.

Over: Tony og datteren Sara gikk med bøsse. Her står de ved startstreken utenfor Eldorado bokhandel i Torggata. Til venstre: Alexandra Jones og datteren Ayia Jones koser seg på Kulturhuset etter bøsseaksjonen.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 9


879

PASIENTER FIKK BEHANDLING OG OPPFØLGING PÅ HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE

16 960 OVERNATTINGER PÅ AKUTTOVERNATTING FOR FATTIGE TILREISENDE

Migrasjon

Vi jobber for at alle skal bli tatt godt imot og oppleve tilhørighet til det norske samfunnet. Oslo Røde Kors jobber både med å ivareta asylsøkere

Oslo uten nær familie koblet med trygge voksenperso-

og nybosatte flyktninger og med mer langsiktig inklu-

ner. Det de unge ofte ønsker seg aller mest er kontakt

dering av personer med minoritetsbakgrunn. I tillegg

med en barnefamilie.

har vi et særlig fokus på mennesker i spesielt sårbare livssituasjoner.

Den første fasen

Kvinnesatsing Gjennom Kvinnekafeene og Uterom tilbyr vi lavterskel møteplasser og turmuligheter for kvinner som ønsker å

Den første tiden i et nytt land kan være helt avgjørende

utvide nettverket sitt og få nye opplevelser. For de kvin-

for hvordan man klarer seg i sitt nye samfunn. I 2016

nene som ønsker noe utover dette har vi Stella - Røde

drev noen av våre frivillige en kafé for nyankomne

Kors kvinnesenter som fokuserer mer på kompetanse-

flyktninger på Torshov transittmottak og andre arran-

bygging. Med en rekke kurs og aktiviteter er målet økt

gerte norsktrening på Ila integreringsmottak. Rundt

deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. I en spørreunder-

100 flyktninger som ventet på å bli bosatt i Oslo ble vist

søkelse fra 2016 svarte 79 % av respondentene at de

rundt i byen av våre frivillige. Det ble også etablert et

hadde lært nye ting, 76 % hadde fått bedre selvtillit og

godt samarbeid med Oslo kommune som driftsoperatør

42 % svarte at Stella hadde bidratt til at de hadde fått

for Ila mottak.

seg jobb.

Muntlige norskferdigheter

Ekstrem sosial kontroll

Et gjennomgående tema i alle våre integreringsaktivite-

Rett til å bli sett tilbyr oppfølging og støtte til mulige

ter er betydningen av språk. Mange av de vi møter har

ofre for menneskehandel i alle utnyttelsesformer. I 2016

ikke krav på norskopplæring, eller de mangler arenaer

hadde aktiviteten 330 enkeltbesøk og 24 deltakere som

hvor de kan praktisere språket utenfor klasserommet.

fikk tett individuell oppfølging. Røde Kors-telefonen om

Og uten gode norskferdigheter er det vanskelig å bli en

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse mottok 344 nye

del av det norske samfunnet. I 2017 startet aktiviteten

henvendelser i 2016. 86 personer fikk omfattende bi-

Norsktrening opp på to nye biblioteker og hadde til

stand i møte med hjelpeapparatet. Telefonen hadde en

sammen 10 627 besøk.

kampanje for å bekjempe ekstrem sosial kontroll, det

Flere flyktningguider Den store flyktningstrømmen høsten og vinteren 2015 preget naturligvis også 2016. Antall flyktninger som fikk en flyktningguide ble doblet fra året før, til 271. I tillegg ble aktiviteten Støttespiller for unge flyktninger utvidet og videreutviklet. Gjennom Støttespiller blir barn og ungdom med flyktningbakgrunn som lever i 10 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

være seg i familien, i kulturelle grupperinger eller andre sammenhenger. Les mer på www.æresrelatertvold.no.


UTVIKLING I BESØKSTALL PÅ NORSKTRENING

2012: 2229 2013: 3941 2014: 5444 2015: 8839 2016: 10 627

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 11


– 29

40–49 30–39

50–59

60–69

70–79

90 +

ANTALL HENVENDELSER BESØKSTJENESTEN FORDELT PÅ ALDER

80–89

12 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


Sosial inkludering

Det er et paradoks at mange som bor i storbyer omringet av folk føler seg ensomme. Vi har mange aktiviteter som handler om å få folk til å møtes. Det kan være mange grunner til å føle

innsats i rusfeltet) har det siste året jobbet

seg ensom. Noen har akkurat flyttet til

for at deres deltakere skal ta i bruk flere

et nytt sted. Og andre har en helse som

arenaer, også utenfor rusfeltet. Dette har

hindrer dem i å komme seg ut. Andre

gitt resultater, og flere av deltakerne har

igjen er på vei ut av et miljø som ikke var

kommet seg ut i jobb, startet på studier

bra for dem. Ensomhet kan ramme man-

eller blitt frivillige i sitt lokalmiljø.

ge på ulike måter. Men det er like vondt for alle som opplever den.

Veien mot A4-livet Nettverk etter soning (NES) har også

Nye kontakter

jobbet aktivt for at tidligere straffe-

Vi skaper arenaer hvor man kommer i

dømte skal komme seg ut i arbeid. Rundt

kontakt med andre mennesker. Det kan

10 personer hadde praksis i forbindelse

for eksempel dreie seg om alle møtene

med ombyggingen av NES sine nye lo-

som fant sted mellom 400 besøksverter

kaler i Grefsenveien 26 ved Storo. Flere

og deres besøksvenner i 2016. Det kan

har også fått arbeidstrening på det mo-

også være besøk på ulike institusjoner. I

bile sykkelverkstedet Red Bike, som også

fjor gikk våre visitorer på 719 besøk hos

åpner et eget verksted i NES sine nye lo-

innsatte i fengsel. Vi har også større are-

kaler. Nettverk etter soning UNG fulgte

naer som MARTE nettverkssenter hvor

i 2016 opp 25 ungdommer. 10 av de som

aleneforsørgere og barna deres kan del-

ble fulgt opp er tilbake på skole og flere

ta på gruppeaktiviteter. På MARTE har

har kommet seg ut i arbeid.

vi ønsket 30 nye familier velkommen, og det var 200 flere besøk på nettverks-

Gjeld som snubletråd

senteret i 2016 enn året før. Stadig flere

Du kan ha fått deg arbeid og kvittet deg

ønsker et sted å være hvor de kan møte

med rusproblemer. Likevel kan betyde-

andre. Derfor etablerte vi også tilbudet

lige gjeldsproblemer velte drømmen om

Nabokafé i Frogner bydel i tillegg til de

å starte på nytt. De aller fleste innsatte

eksisterende på Sagene og Bjerke.

har gjeldsproblemer. Den største bekym-

32 734 TIMER (19,2 ÅRSVERK)

2059

VITNER I TING- OG LAGMANNSRETTEN BLE TRYGGET I VITNEOPPGAVEN VIA VITNESTØTTE

og økonomi. Derfor har NES utarbeidet tidligere

en håndbok og et undervisningsopplegg

straffedømte opplever ofte at de står litt

som skal gjøre det lettere for målgruppen

på utsiden av samfunnet. De møter ofte

å gjøre noe med problemet. Opplærings-

fordommer og det kan være vanskelig å

pakken ble lansert i 2016 og distribueres

skaffe seg nytt nettverk når du har brutt

fortløpende til alle landets fengsler. Les

med det gamle. SAFIR (Senter for frivillig

mer på www.gjeldsarbeid.no.

rusmisbrukere

FRIVILLIGE I BESØKSTJENESTEN GIKK PÅ BESØK OG ARRANGERTE SOSIALE TREFF I ALT

ringen de har før løslatelse er ofte gjeld

Bryte gamle mønstre Tidligere

1547

REGISTRERTE BESØK PÅ MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE

og

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 13


Oppvekst

Oslo er en sammensatt by hvor barn og unge vokser opp med ulike utfordringer. Vi vil bidra til trygge oppvekstvilkår for alle. Oslo Røde Kors driver forebyggende lavterskelaktivi-

mens telefonhenvendelser gikk ned sammenlignet med

teter for sosialisering og prosjekter rettet mot barn og

2015. Vi har siden 2013 sett en tendens til at unge i

unge i krisesituasjoner. Målet i samtlige aktiviteter for

større grad velger å kommunisere skriftlig, og at det er

barn og unge er at deltakerne skal oppleve trygghet,

høyere terskel for å ringe. Dette er en trend europeiske

mestringsfølelse og glede. Ressurssentrene for ungdom

hjelpelinjer også melder om. I hovedsak ser vi at telefo-

er største aktør med senter på Grønland, Grorud, Mor-

nen blir brukt til «lettere» tema som ensomhet og kjed-

tensrud og Majorstua.

somhet mens chat og mail brukes til tyngre samtaler

Unge flyktninger til ressurssentrene Møteplassen for ungdom er den største aktiviteten på ressurssentrene mens Leksehjelpen er vår andre ho-

som selvmord, selvskading og depresjon. For at flere henvendelser skal bli besvart er åpningstiden utvidet og rekrutteringen av frivillige intensivert.

vedaktivitet. Ressurssentrene hadde tilbud i alt 242

Verktøy for konfliktløsning

dager og i gjennomsnitt var det 208 besøkende per dag

Gatemegling gir ungdom verktøy til å håndtere konflik-

i 2016. 5387 ungdom var innom minst et av våre res-

ter på en ikke-voldelig måte og har også et meglingste-

surssentre gjennom året. Blant deltakerne på ressurs-

am som kan gå inn i konflikter på kort varsel. I 2016

sentrene var mange fra Grorud (15 %), Søndre Nord-

underviste Gatemegling 244 ungdommer i konflikt-

strand (13 %) eller Gamle Oslo (13 %). Nytt i 2016 var

håndtering. 44 personer tok del i eller var på annen

at ressurssentrene tok imot flere besøk fra nyankomne,

måte involvert i totalt 9 meglingssituasjoner og fikk

unge flyktninger. Ressurssentrene kommer til å ha økt

konflikten sin løst ved hjelp av våre meglere. Antall

fokus på denne gruppen framover.

forespørsler om å bistå med meglingskompetanse fra kommunens bydelskontakter, skoler og Oslo Røde Kors

Psykiske utfordringer

sine egne ressurssentre for ungdom var i 2016 noe høy-

Samtaletilbudet Kors på halsen besvarte 15 792 hen-

ere enn kapasiteten. De siste fem årene har tendensen

vendelser på telefon, chat og mail. Det er en økning på

vært at henvendelsene nesten utelukkende kommer på

23 prosent. Henvendelser på chat økte mest (94 %),

høsten.

330

BARNEFAMILIER MED SVAK ØKONOMI FIKK FERIEOPPHOLD

20

BARN PÅ VAHL SKOLE PÅ GRØNLAND DELTOK I BARNAS RØDE KORS (BARK)

14 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

736

BESØK PÅ AKTIVITETER FOR BARN PÅ KRISESENTER

2066

BESØK PÅ «FOKUS PÅ EGEN FREMTID» (JOBB- OG UTDANNINGSVEILEDNING)


2014: 424

HJELPESESJONER DIGITAL LEKSEHJELP

2015: 906

2016: 1600 www.digitalleksehjelp.no OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 15


AMBULANSETROPPENS OPPDRAG FOR 113 2014: 440 2015: 657 2016: 407 16 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015


Beredskap

Mange forbinder beredskap med Hjelpekorpset, men vi er med på å gjøre byen tryggere på flere måter. Det å være en beredskapsorganisasjon betyr at vi jobber med å ruste oss slik at vi kan gi en robust bistand dersom det oppstår store hendelser som naturkatastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner. Vi er en viktig ressurs for kommunen og har en avtale om å stille opp på kort varsel dersom noe skjer.

Rykker ut for å hjelpe Oslo Røde Kors Hjelpekorps kan rykke ut på kort varsel når ulykken rammer. De frivillige i Hjelpekorpset er og blir en viktig hjelp for politi og sykehus. I 2016 ble Hjelpekorpset kalt ut 26 ganger for å bistå politiet i søk- og redningsaksjoner etter savnede og forulykkede personer. Vi har også et samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Hjelpekorpset stiller med scooterberedskap i Oslomarka og kan hente ut de som skader seg i

31

Samarbeid på tvers For at Hjelpekorpset skal kunne hjelpe på best mulig måte holdes det jevnlig kurs og øvelser gjennom året. Oslo Røde Kors reforhandlet i 2016 avtalen med kommunen. En av de nye hovedmomentene handler om at

vi at ressursene i Oslo kan samarbeide på

NYE HJELPEKORPSERE BLE UTDANNET

en god og effektiv måte. I tillegg til Hjelpe-

59

seg villig til å bli kalt ut og bistå ved ekstra-

BEREDSKAPSVAKTER STOD PÅ VARSLINGSLISTE

300

OPPLÆRINGSSETT BLE DELT UT I BARNEHAGER

terreng der ikke ambulansen kommer til. I 2016 hadde vi totalt 23 slike oppdrag.

vi skal øve sammen. På den måten sikrer

DISTRIKTETS BEREDSKAPSUTVALG (DBU) REVIDERTE OSLO RØDE KORS SIN BEREDSKAPSPLAN ETTER ERFARINGENE FRA FLYKTNINGSITUASJONEN HØSTEN 2015.

korpset har vi en stor gruppe frivillige beredskapsvakter. Dette er frivillige i andre aktiviteter i Oslo Røde Kors som har sagt ordinære hendelser.

Psykososial omsorg Det ligger mye beredskap i at mange vet hvordan de kan møte mennesker som har vært utsatt for en traumatisk hendelse eller lever i en sårbar livssituasjon. I 2016 gjennomførte nærmere 400 frivillige i Oslo Røde Kors kursing i nettopp dette. Og nesten 200 frivillige (i tillegg til hjelpekorpsere) fikk kurs i grunnleggende, livreddende førstehjelp.

Førstehjelp for barn Det er ikke bare voksne som bør vite hva du gjør hvis noen skader seg. Alle barnehager i Oslo fikk i 2016 tilbud om Henry – førstehjelp for barnehagebarn. Det er et pedagogisk opplæringsopplegg utviklet for barn mellom 3–6 år. 300 Henry-sett er delt ut til barnehager i Oslo. Frivillige i Oslo Røde Kors har bidratt med utdeling og opplæring.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 17


Frivillighet

Det er de frivillige som utfører vårt humanitære arbeid. De frivillige gir av sin tid, erfaring og kunnskap, og sier selv at de får like mye som de gir. De frivillige er en enorm ressurs. I 2016

taushetsplikt, presentasjonsteknikk, le-

gjorde de en humanitær innsats i totalt

delse, kursholderrollen, førstehjelp og

393 361 timer. I forbindelse med flykt-

psykososial omsorg. Ifølge Frivillighets-

ningsituasjonen høsten 2015 var det

undersøkelsen 2016 er verdier, læring

en rekordhøy interesse for å bli frivillig.

og selvaktelse viktig motivasjon for våre

Denne trenden fortsatte gjennom 2016

frivillige. Å fremme karriere eller å styrke

og har vært medvirkende til at antall

sosiale bånd gjennom den frivillige inn-

frivillige har stabilisert seg på et høye-

satsen tillegger de mindre betydning.

re nivå enn tidligere. I alt 7 433 gjorde en form for frivillig innsats i Oslo Røde

Innsats over tid

Kors i 2016.

Selv om det stadig er økende interesse

Første møte

for å bli frivillig er det en utfordring å få frivillige til å bli over tid. Gjennomsnitt-

Kurset «Innføring i Røde Kors» er obliga-

lig fartstid er 2,9 år og har ligget på dette

torisk for alle nye frivillige. Der blir orga-

nivået i flere år. Det store flertall bidrar

nisasjonens historie, prinsipper og verdi-

i underkant av to år, mens en mindre

er presentert i tillegg til organisasjonens

gruppe frivillige har vært med lenge og

arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

bidrar til et høyere gjennomsnitt. Vi job-

Deltakerne får også en oversikt over alle

ber systematisk for at alle skal få et godt

aktivitetene man kan engasjere seg i. De

første møte med organisasjonen og rikti-

som holder kurset er selv frivillige. Fri-

ge forventninger til hva det vil si å være

villige fra de ulike aktivitetene er også til

frivillig. For at de humanitære behovene

stede for å svare på spørsmål. Totalt gjen-

skal bli dekket på en god måte må også

nomførte 2 215 personer innføringskur-

de frivillige finne aktiviteter som passer

set i 2016. 1 578 av dem startet opp som

for dem.

aktiv frivillig i en aktivitet i løpet av året.

Kurs og kompetanse

Behov for eldre I Oslo Røde Kors er det flest unge frivil-

Mange av aktivitetene har obligatoriske

lige. Hele 36 prosent er 29 år eller yngre.

kurs for å trygge de frivillige i sin rolle.

Samtidig er de spreke pensjonistenes

Frivillige i omsorgsaktiviteter som ikke

livserfaring etterspurt. Rekrutteringsar-

har egne kurs må ta temakurs Omsorg.

beidet framover vil fokusere på utvalgte

Vi tilbyr også relevant tilleggsopplæring

målgrupper som godt voksne, de som er

i dialog og konflikthåndtering, etikk og

ledige på dagtid og menn i alle aldre.

18 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

4487

FRIVILLIGE VAR AKTIVE I FASTE AKTIVITETER 31.12.2016

1578

NYE FRIVILLIGE STARTET I AKTIVITET I 2016

5879

PERSONER MELDTE INTERESSE FOR FRIVILLIG ARBEID


Samboerparet Ragnhild Vikøyr og Bjørg Siri Albertsen puster ut etter innsatsen som bøssebærere for TV-aksjonen. Rett etterpå engasjerte Ragnhild (til høyre) seg som norsktrener. Bjørg Siri planlegger også å bli frivillig i en Røde Kors-aktivitet i Oslo.

UTVIKLING ANTALL FRIVILLIGE ÅRSVERK PER ÅR 2016: 231 2015: 224 2014: 198 2013: 188 2012: 178 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2015 19


NØKKELTALL FRIVILLIGHET Hvor Hvorbor borde defrivillige frivilligei iOslo OsloRøde RødeKors? Kors

Nordre Aker

Grorud

9 %

Vestre Aker

7%

3%

Sagene St. Hanshaugen

Ullern

5%

10 % Frogner

12 % Sentrum

0%

10 %

Bjerke

3% Alna

4%

Grünerløkka

13 %

Gamle Oslo

10 %

Østensjø

4% Nordstrand

5%

Søndre Nordstrand

2,9 GJENNOMSNITTLIG FARTSTID

ÅR I FASTE AKTIVITETER

20 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

2%

Stovner

2%


Utvikling frivillighet – antall frivillige i løpet av året 6000 4000 2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kjønnsfordeling

2012

2013

2014

2015

2016

Aldersfordeling 70+ 9 % –29 36 %

Menn 29 %

60–69 8 % 50–59 8 %

Ikke oppgitt 1 % 40–49 11 % Kvinner 70 % 30–39 29 %

Verdien av våre frivillige Hvis vi skulle lønnet alle våre frivillige ville det ha kostet oss nesten 128 mill. kroner. Basert på SSBs satellittregnskap for frivillig sektor kan man regne seg fram til kostnaden for hvert frivillige årsverk, hvor alle potensielle lønnsutgifter er tatt med. For vår del ser utregningen slik ut: Per frivillige årsverk × antall årsverk = totalt 554 035 kroner × 231 = 127 982 085 kroner

De fem største aktivitetene i antall frivillige BESØKSTJENESTEN 719 HJELPEKORPS 530 FLYKTNINGGUIDE 379 LEKSEHJELP 350 NORSKTRENING 234 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 21


Slik kan du støtte oss

Her finner du en oversikt over hvordan du kan støtte aktivitetene i Oslo Røde Kors og verdiene Røde Kors står for. Bli medlem

Gaver

Ved å bli medlem gir du et viktig økonomisk bidrag.

Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Oslo Røde

Medlemskap koster 300 kr i året.

Kors. Da kan du gå inn på www.rodekors.no eller benytte

Les mer på www.rodekors.no/medlem

kontonummer 6030.05.41545. Testamentariske gaver

Bedriftssamarbeid Vi ønsker et langsiktig samarbeid med næringslivet for å

er også en mulighet. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

legge til rette for økt humanitær innsats. Oslo Røde Kors

Start din egen innsamling

er engasjert i en rekke aktiviteter i hovedstaden som din

Med digital innsamlingsbøsse kan du samle inn penger

bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte

til et formål du brenner for. Du kan enkelt sende den

engasjere seg som frivillige.

digitale bøssen videre til venner og familie.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale:

Les mer på www.minaksjon.rodekors.no

kontakt.oslo@rodekors.no.

Pantelotteriet

Røde Kors Secondhand Oslo Røde Kors driver en butikk i Osterhaus gate 12 som

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der flaskepanten

selger brukte kvalitetsklær. Du kan der gi støtte på to

brukes som innsats. Trykk på Røde Kors-knappen når du

måter. Overskuddet av det du betaler som kunde går til

panter flasker. Pantelotteriet finner du i Coop-butikker,

Røde Kors sine aktiviteter i hovedstaden. Du kan også

på Kiwi, Rema 1000, Meny, Spar, Matkroken og Jacobs.

donere brukte klær. Arbeidsplasser kan om ønskelig få

Grasrotandelen Alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kan velge at Oslo Røde Kors mottar fem prosent av innsatsen. Du kan registrere deg direkte i tippedisken, hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Les mer på www.grasrotandelen.no

22 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

utdelt et stativ hvor ansatte kan henge fra seg donasjoner. Les mer på www.rodekors.no/secondhand


Programleder Ida Fladen har donert denne flotte kjolen til Røde Kors Secondhand. Har du noe fint du ønsker å donere? OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 23


HVEM BESTEMMER I OSLO RØDE KORS?

Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Oslo Røde Kors. Frivillige og medlemmer velger delegater til årsmøtet som igjen velger et distriktsstyre bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats. Frivillige og medlemmer

Aktiviteter Gruppeledere

Lokalforeninger

Årsmøte Distriktsstyre

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON Lokalforeninger Spesialforeninger Virksomheter

Daglig leder: Randi Hammerstrøm

Ass. daglig leder/ Organisasjonsavd.: Monika Juul

Økonomi: Harry Amundsen

Oppvekst: Andres Diaz

Inkludering og mangfold: Hilde Rhodén

Dialog og nettverk: Merethe Skaug Sørensen

Frivillige

24 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016

Hjelpekorps

Frivillighet og samfunn: Ane Sunde


STYRET I OSLO RØDE KORS

STYRELEDER Hanne Refsholt

NESTLEDER Kiran Aziz

OSLO RØDE KORS UNGDOM Iselin Huseby

OSLO RØDE KORS HJELPEKORPS Stig Andersen

STYREMEDLEM Arne Nordviste

STYREMEDLEM Benedicte Biørnstad

STYREMEDLEM Anders Ervin Solberg

STYREMEDLEM Gitte Haugnæss

STYREMEDLEM (VARA) Kari Raunedokken

STYREMEDLEM (VARA) Øydis Gadeholt

ANSATTREPRESENTANT Lasse Andreassen

ANSATTREPRESENTANT (VARA) Celine Blom

Konsernsjef i Tine SA

Sosionom i Barne- og familieetaten, Frivillig i Røde Kors Ungdom

Leder for investerings og eiendomsselskaper, Frivillig på Leksehjelpen, medlem i DBU og Røde Kors Secondhand AS

Advokat i Onsagers AS

Pensjonist Frivillig i Visitortjenesten og beredskapsvakt

IKT-sjef i Oslo Røde Kors

Høyskolelektor på BI, Institutt for rettsvitenskap

Spesialetterforsker ved Oslo politidistrikt, Frivillig i Hjelpekorpset

OD-Specialist, HR Development, Aker Solutions ASA

Leder for strategi og omstilling i konsulentselskapet Agenda Kaupang AS

Prosjektutvikler i Scatec Solar ASA Frivillig på CONDIO ressurssenter for ungdom

Rådgiver i Oslo Røde Kors

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 25


NØKKELTALL Dette går pengene til:

Administrasjon 4,8 %

Formål 86,6 % *

Finanskostnader 8,6 %

Våre inntekter kommer fra: Tilskudd fra Norges Røde Kors 18 %

Egne midler fra fond og eiendom 23 %

Øvrige givere/inntekter 20 %

Offentlig tilskudd fra stat og kommune 35 %

• Stiftelser og legater 3,2 % • Næringslivet 2,8 % • Medlemskontingent 3 % • Øvrige givere 1,2 % • Pantelotteriet 1,6 % • Aktiviteter som skaper inntekter 4,3 % • Operasjonelle aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 4,4 %

Momskompensasjon 4 %

* Reduksjonen i formålsprosenten i 2016 skyldes i hovedsak nedskrivningen av aksjeverdiene i Casas Heddy Norsk AS og Casas Heddy Española SA. Uten denne nedskrivningen ville formålsprosenten vært 94,7 prosent. 26 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016


AKTIVITETSREGNSKAP 2016

Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

2016

2015

39 489 20 347 3 383

28 542 19 711 3 294

3 667 1 809 3 133 1 323

2 568 1 667 2 392 3 950

4 922 4 845 4 620 25 568

612 1 029 4 227 23 901

113 106

91 893

27 504 71 269 5 435 9 848

27 612 55 194 5 557 153

114 057

88 516

-951

3 377

ANSKAFFELSE AV MIDLER: Tilskudd fra:

Offentlige myndigheter Norges Røde Kors Medlemsinntekter: Innsamlede midler og gaver:

Stiftelser og legater Pantelotteriet Næringslivet Øvrige givere Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:

Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering/arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter Momskompensasjon Finans- og investeringsinntekter SUM ANSKAFFEDE MIDLER

FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til organisasjonens formål:

Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Kostnader til anskaffelse av midler Finanskostnader SUM FORBRUKTE MIDLER

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Dette regnskapet inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor. I den fullstendige årsrapporten for 2016 finnes rapporter og regnskapet for konsernet Oslo Røde Kors.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2016 27


7 prinsipper er grunnlaget for Røde Kors’ innsats: Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet

Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO Tlf. 22 99 23 30 kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo www.facebook.com/RodeKorsOslo twitter@OsloRodeKors Instagram: @oslorodekors

Profile for Oslo Røde Kors

2016 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

2016 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded