Page 1

Ă…rsrapport 2017


DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO Beredskap HJELPEKORPSET

Søk, redning og førstehjelp i by og mark, året rundt

DISTRIKTETS BEREDSKAPSUTVALG (DBU)

Migrasjon FLYKTNINGGUIDE

En flyktning blir koblet med en guide i ett år for å praktisere norsk og få støtte i en ny hverdag i Oslo

NORSKTRENING

Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner

Praktisering av muntlig norsk i små grupper, mange steder i byen

BLODGIVERGRUPPEN

STØTTESPILLER FOR UNGE FLYKTNINGER

Frivillige verver blodgivere til Blodbanken i Oslo

BEREDSKAPSVAKT

Frivillige som mobiliseres dersom en alvorlig hendelse inntreffer

ETTERSAMTALE

Tilbud om oppfølging etter krevende hendelse

Enslige ungdommer med fluktbakgrunn kobles enkeltvis med en eller flere trygge voksenpersoner for å dele hyggelige opplevelser

STELLA - RØDE KORS KVINNESENTER

Informasjon og kompetansebygging for å øke kvinners deltakelse i samfunnet

KVINNEKAFEENE

Uformell møteplass for kvinner, på tvers av kulturer og sosioøkonomisk bakgrunn

HELSESENTER FOR PAPIRLØSE MIGRANTER

Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK Åpen møteplass, norsktrening og barneaktiviteter

AKUTTOVERNATTING

Overnattingstilbud for bostedsløse tilreisende

RETT TIL Å BLI SETT

Nettverksbygging og individoppfølging for ofre for menneskehandel

UTEROM

Naturopplevelser for deltakere på Kvinnekafeene og barna deres

RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

Råd og veiledning om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold

Lokalforeninger og spesialavdelinger: Nordre Aker Røde Kors, Oslo Røde Kors Vestre, Østensjø Røde Kors, Sykepleierforeningen, Barnehjelpen. Dette er en oversikt over de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor. 2 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


Sosial inkludering BESØKSTJENESTE

Oppvekst BARNAS RØDE KORS

Frivillige besøker mennesker som ønsker å komme i kontakt med andre mennesker

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter for barn (6–13 år)

NETTVERK ETTER SONING

Ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi

Tidligere straffedømte får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk

VISITOR

Frivillige besøker innsatte i fengsel

VITNESTØTTE

Tilbyr vitner støtte og informasjon i for- og etterkant av en rettssak

PSYKISK HELSE

FERIE FOR ALLE

KORS PÅ HALSEN

Organisasjonsarbeid INFORMASJONSGRUPPE

Organiserer og holder innføringskurs for nye frivillige

RØDE KORS-AVISA

Lager avis om aktuelle humanitære temaer

Gratis og anonymt samtaletilbud for barn og unge på nett og telefon

FELLESOPPLÆRING FOR FRIVILLIGE

AKTIVITETER PÅ KRISESENTER

INTERNASJONAL HUMANITÆR RETT

Frivillige arrangerer turer og kulturopplevelser for barn bosatt på Oslo Krisesenter

GATEMEGLING

Kursing av frivillige

Kurs, foredrag og seminarer om IHR

DISTRIKTSSAMARBEID

Turgruppa Medvandrer’n og Nabokafé

Tilbyr verksteder i konflikthåndtering og megling for ungdom

Samarbeid med Novgorod Røde Kors i Russland etablert i 2018

SAFIR - SENTER FOR FRIVILLIG INNSATS I RUSFELTET

RESSURSSENTRENE FOR UNGDOM

RØDE KORS SECONDHAND

Tidligere rusmisbrukere får hjelp til å starte på nytt og etablere nye nettverk (samarbeid med Kirkens Bymisjon)

FINNERUD AKTIVITETSSENTER Tilrettelagt for eldre, funksjonshemmede og andre med begrenset tilgang til natur

MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE

Møteplass for aleneforsørgere og barna deres

Møteplass Åpen og inkluderende møteplass (hang out-sone, spill og kafé m.m.)

Butikk som selger brukte kvalitetsklær til inntekt for humanitære aktiviteter

Leksehjelp Leksehjelp for elever i grunnskole og videregående skole, også via chat Andre aktiviteter Jentekveld, gatemegling, jobbtrening og idrett m.m.

MENTORPROGRAM

Tilbud om veileder gjennom ett år for ungdom mellom 13 og 19 år

OSLO RØDE KORS UNGDOM

Informasjonsarbeid og aktiviteter for ungdom

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 3


Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å forebygge og respondere for å redde liv, bidra til å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag og jobbe for sosial inkludering og mangfold.

INNHOLD Forord Røde Kors i Oslo Høydepunkter 2017 Sosial inkludering Migrasjon Oppvekst Beredskap Frivillighet Nøkkeltall frivillighet Slik kan du støtte oss Organisasjonsstruktur Styret Nøkkeltall og regnskap

5 7 8 10 13 14 17 18 20 22 24 25 26

Redaksjonen: Hedda Lunder Bredvold (red.), Nicole Portheim og Oddveig Nygård Layout: Randi Holth Skarbø Foto: Therese Borge, Thomas Haugersveen, Paal Audestad, Hedda L. Bredvold, Nicole Portheim, Kristine H. Langstrand, Anna Foss, Eivind Mørck-Thoresen, Sven Bruun og CF Wesenberg Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor. Ta kontakt for fullstending årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger. 4 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


Frihet. Hva så? Rundt halvparten av alle som løslates kommer tilbake i fengsel før eller siden. De kalles ofte gjengangere. Må det være slik? Det er mange faktorer som bidrar til dette. Den tidligere innsatte har ofte ikke andre relasjoner å gå til enn de vedkommende hadde da han eller hun begynte soningstiden. Med det blir veien kort tilbake til det miljøet hvor kriminalitet er en del av bildet. Økonomi spiller også en avgjørende rolle. Betydelige gjeldsproblemer er vanlig blant innsatte. Når soningen er over kommer flere hjem til en postkasse full av inkassobrev. Det kan også være medvirkende til at man skaffer «raske penger» igjen på gamlemåten. Oslo Røde Kors etablerte i 2004 Nettverk etter soning (NES) med tidligere straffedømte som målgruppe. Satsingsområdene til NES har siden da vokst i takt med kjennskapen til målgruppens erfaringer og utfordringer. Det var derfor en milepæl da H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit klippet snoren på det nye Tilbakeføringssenteret til Oslo Røde Kors i Grefsenveien på Storo i oktober 2017. Etter lang tids oppussing er NES nå på plass med sine kontorer, ny kafé og sykkelverksted. Dette skal være huset for veiledning på deltakernes premisser. Her skal man få arbeidstrening, gode råd og grunnlag for personlig vekst og forbedrede liv. Et mål med huset er å samle også andre aktører som jobber med tidligere innsatte slik at arbeidet med tilbakeføring kan skje enda mer effektivt. Voksenopplæringen kom fort på plass. De hadde mer enn en fordobling av elevantallet etter bare to måneder under samme tak som Nettverk etter soning. Da snakker vi gode synergier! Offentlige bevilgninger til tilbakeføringsarbeid har dessverre blitt mindre og mindre. Men i Oslo Røde Kors satser vi mer og mer på de som ønsker å bygge et rus- og kriminalitetsfritt liv etter løslatelse. Fordi alle fortjener en ny sjanse og fordi det kommer hele samfunnet til gode. NES i Oslo bistår etablering også i andre Røde Kors-distrikter. Per i dag finner du dette tilbudet også i Østfold, Møre og Romsdal, Stavanger, Bergen og Trondheim. 2017 var et spennede år for sosial inkludering. Tusen takk til alle frivillige og samarbeidspartnere for innsatsen!

Hanne Refsholt Styreleder i Oslo Røde Kors

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 5


6 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


Røde Kors i Oslo

I en ideell verden hadde det ikke vært behov for Røde Kors. Men 152 år etter stiftelsen driver Oslo Røde Kors over 40 humanitære aktviteter i hovedstaden. I 1865 ble det etablert en norsk avdeling av den internasjonale Røde Korsbevegelsen i Kristiania, inspirert av sveitseren Henry Dunants visjon om å yte hjelp til sårede i krig – uansett hvilken side de kjempet på. Foreningen var langt på vei en hovedstadsforening de første 30 årene, men var også starten for det som i dag heter Norges Røde Kors og alle de 19 distriktene og nesten 400 lokalforeningene som eksisterer over hele landet. Dagens Oslo Røde Kors er et distriktskontor ledet av et frivillig medlemsstyre. Rundt 100 ansatte jobber for å legge til rette for frivillig innsats i over 40 aktiviteter. Våre 4 200 frivillige er vår største ressurs og helt avgjørende for at vi skal få gjennomført vårt oppdrag. I dag fokuserer vi på storbyutfordringer som ensomhet, integrering, sosial isolasjon – og beredskap. Vi skaper møteplasser og legger til rette for flere og bedre møter mellom mennesker. Barn og unge, eldre, migranter og tidligere innsatte er alle prioriterte grupper. I dag er det Besøkstjenesten (startet i 1949), Flyktningguiden (startet i 2001) og Hjelpekorpset (startet i 1933), som er våre største aktiviteter. I tillegg til forebyggende virksomhet tilbyr vi akutt hjelp til mennesker i ekstremt sårbare situasjoner som personer utsatt for menneskehandel, papirløse, bostedsløse tilreisende eller personer som er i ferd med å bli tvangsgiftet eller utsatt for kjønnslemlestelse. For å sikre at vi bruker våre ressurser riktig vurderer vi kontinuerlig byens humanitære behov. Når vi ser at det kan skape bedre resultater samarbeider vi med andre organisasjoner. Oslo Røde Kors er del av det største humanitære nettverket i verden i dag. Alle deler av Røde Kors er ett. Dette er Røde Kors’ styrke lokalt som globalt. Når kriser og utfordringer oppstår kan vi løfte sammen på tvers av geografiske skillelinjer. I en ideell verden hadde det ikke vært behov for oss. Men der er vi ikke ennå.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 7


Høydepunkter i 2017

TILBAKEFØRINGSSENTERET PÅ STORO

2017 var det travleste og mest krevende året i Nettverk etter soning (NES) siden etableringen i 2004. Drømmen om Tilbakeføringssenteret ble realisert. Utfordringene er mangfoldige for de som skal bygge et nytt liv etter endt soning. Det nye senteret på 1000 kvm i Grefsenveien 26 på Storo skal bistå på veien. Det ble offisielt åpnet av H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 18. oktober. På bildet ser du henne sammen med deltakere, frivillige, ansatte, ordføreren og rektor ved Grønland voksenopplæringssenter (GVO).

VELKOMMEN TIL «STRAFFEKAFFE»

På Tilbakeføringssenteret finner du nabolagskafeen Kafé Tandem. Hva med å få sykkelen reparert på Red Bike sykkelverksted samtidig? Begge steder er drevet av tidligere innsatte som er deltakere i Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors. Ved større arrangementer åpnes skyveveggen mellom Kafé Tandem og senterets kantine. Høsten 2017 bød på debatt og konserter. 26 personer hadde arbeidstrening på Kafé Tandem i 2017. 14 hadde arbeidstrening på sykkelverkstedet. 8 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


HEART OF THE CITY

For å hedre våre frivilliges innsats fikk vi på plass maleriet «Heart of the city» på endeveggen i Christian Krohgs gate 15: Et hjerte med urbant landskap og mennesker som hjelper hverandre. Kunstnerne heter Gilles & Cecilie. Målet var å gjøre uteområdene varmere og mer innbydende og å tydeliggjøre hvor Oslo Røde Kors holder til. 2017 var året da vi flyttet deler av virksomheten inn i Chr. Krohgs gate 2. Så nå holder vi til på to sider av denne gata som går gjennom Vaterland / Grønland. Nytt av året er også et eget INFOSENTER på gateplan i nr. 2 hvor du får informasjon om hvordan du kan bidra som frivillig og hvilke tilbud som finnes for mennesker i sårbare situasjoner.

MØLLEPLASSEN 50 ÅR

Yeeeee! For 50 år siden fikk Oslo Røde Kors Barnehjelpen bygget Mølleplassen spesialbarnehage på dugnad og med innsamlede midler. Den drives i dag som et samarbeid mellom eier Oslo Røde Kors og kommunen. Barna på Mølleplassen får tilpasset individuelt spesialpedagogisk opplegg til sin utviklingsforstyrrelse. På Mølleplassen får man være som man er og utvikle sin egenart. Musikk, sang og visuelle kommunikasjonsformer er en selvfølgelig del av hverdagen. Rundt 200 barn har hatt plass her i årenes løp. På bildet ser vi Marie som feirer både sin egen bursdag og barnehagens bursdag! OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 9


Sosial inkludering

Det er et paradoks at mange som bor i storbyer og er omringet av folk føler seg ensomme. Vi har mange aktviteter som handler om å få folk til å møtes. Nettverk etter soning (NES) har 360 tidligere straffed-

være

ømte deltakere som jobber med å starte et nytt liv – en

sosiale rettigheter, hvor-

økning på 49 fra året før. De fleste er koblet med en fri-

dan få seg jobb og

villig som støtter dem på veien. Å etablere en menings-

hvordan gjøre positive

full fritid står sentralt i arbeidet.

endringer i livet. SAFIR

Jobb i sikte 30 av deltakerne i NES var del av en egen ungdomssatsing. 118 ønsket å komme i ordinært lønnet arbeid

økonomistyring,

legger til rette for naturog kulturopplevelser for å styrke fellesskapet.

og 82 fikk oppfølging i tilknytning til dette. 14 deltak-

Nye kontakter

ere var eksempelvis med i et nytt samarbeid med Oslo

Ensomhet kan ramme

Bysykkel hvor de utførte 9700 sykkelreparasjoner. Syv

på mange ulike måter.

av disse deltakerne er nå i ordinært betalt jobb.

Noen er på vei ut av

Gjeld som snubletråd

et miljø som ikke var bra for dem. Andre har

Flere stod på venteliste for å få bistand og råd om store

akkurat flyttet til et nytt

gjeldsproblemer. NES har utarbeidet en håndbok og et

sted eller har en helse

undervisningsopplegg som i løpet av 2017 ble spredd til

som gjør det vanskelig å

kriminalomsorgen og hjelpeapparatet over hele landet

komme seg ut. Vi skaper

og oversatt til engelsk, polsk, somali og litauisk (Les mer

arenaer

på gjeldsarbeid.no). 1750 bøker og 12 300 brosjyrer ble

kommer i kontakt med

distribuert.

andre

Veien mot A4-livet

hvor

man

mennesker.

2053

BESØK PÅ MARTE NETTVERKSSENTER FOR ALENEFORSØRGERE

2089

VITNER I TING- OG LAGMANNSRETTEN BLE TRYGGET I VITNEOPPGAVEN VIA VITNESTØTTE FRIVILLIGE I BESØKSTJENESTEN GIKK PÅ BESØK OG ARRANGERTE SOSIALE TREFF I ALT

33 937 TIMER (19,9 ÅRSVERK)

I

2017 fikk 450 personer besøk i eget hjem gjennom Besøkstjenesten. Besøk skjer

For tidligere rusmisbrukere driver vi tilbudet SAFIR

også på ulike institusjoner. Vi hadde 186 aktive frivillige

(Senter for frivillig innsats i rusfeltet) sammen med Kirk-

på 37 sykehjem. Vi hadde også 31 besøksvenner som går

ens Bymisjon. SAFIR er for mennesker med rusbakgrunn

på besøk og sprer glede sammen med hunden sin. Både

som ønsker å reetablere seg og mestre en rusfri hverdag.

eier og hund er spesielt kurset for dette. Våre visitorer

I 2017 var deltakertallet hele 251. Det er en økning på

gikk på 606 besøk hos innsatte i fengsel.

26 prosent siden 2016. Flere tidligere deltakere har vendt tilbake i tillegg til at flere nye har kommet til.

Boligskole

Møteplasser Vi har også større arenaer som MARTE nettverkssenter hvor aleneforsørgere og barna deres kan delta på grup-

SAFIR har boligskole fordi mange opplever utfordringer

peaktiviteter. Antall besøk i alt telte 2053 i 2017.

rundt det å bo og leve godt i eget hjem. Boligsko-

Vi etablerte Nabokafé på Nordstrand i tillegg til de

len legger vekt på å gi kursdeltakerne mulighet til å

eksisterende på Frogner, Sagene og Bjerke i 2017.

utveksle erfaringer og lære av hverandre, for eksempel

Nabokafé er et tilbud for alle mellom 25 og 60 år som

hvordan takle isolasjon og ensomhet. Andre tema kan

ønsker å bli bedre kjent med andre og sitt eget nærmiljø.

10 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


ANTALL HENVENDELSER BESØKSTJENESTEN FORDELT PÅ ALDER

90+: 30

80–89: 84 70–79: 58 60–69: 42 50–59: 25 40–49: 16 30–39: 7 –29: 7 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 11


UTVIKLING I BESØKSTALL PÅ NORSKTRENING 2013: 3941 2014: 5444 2015: 8839 2016: 10 627 2017: 10 971

12 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


TIL VENSTRE: Frivillig og deltaker på Stella – Røde Kors kvinnesenter foran den store kursmenyen. På Stella får du over 20 gratis kurs og aktiviteter i for eksempel norsk, jobbsøking, kultur / samfunn, helse og datahjelp.

Migrasjon

Vi jobber for at alle migranter i Oslo skal bli tatt godt imot og oppleve tilhørighet til det norske samfunnet. Veien til integrering går via inklu-

Kvinnenettverk

dering. Det kan være utfordrende

Vi ser at mødre som mangler gode

å være ny i et fremmed land. I Oslo

nettverk og som ikke føler seg

Røde Kors jobber vi med å skape

som en del av fellesskapet står i en

gode møteplasser for mange grup-

vanskelig livssituasjon. Ved å styrke

per, blant annet asylsøkere, nybosa-

mødrene kan de bli bedre rustet til

tte flyktninger og ofre for menneske-

å ta vare på seg selv og sine barn.

handel. Derfor har vi flere aktiviteter

For barn og unge kan det redusere

som har disse som målgruppe.

risikoen for utfordringer og behov

De gode relasjonene

for hjelp senere i livet.

Det er alltid vanskelig å være ny på

Åpen møteplass

et sted der man ikke kjenner noen

Kvinnekafeene

fra før. Fremmed kultur og språk gjør

med eller uten barn. Dette er åpne

det ekstra utfordrende. Flyktning-

møteplasser

guiden er en aktivitet som skal gjøre

sosial isolasjon og ensomhet blant

overgangen lettere. En flyktning og

kvinner

en guide møtes jevnlig i ett år. Vi ser

hadde Kvinnekafeene åpent 116

at det skaper gode relasjoner som

dager, og hadde 5 600 besøk. Stella

varer lenge. Av 211 koblinger som

– Røde Kors kvinnesenter tilbyr

avsluttet i 2017 ønsket halvparten å

gratis kurs som fremmer deltakelse

fortsette kontakten etter ett år.

i samfunnet på forskjellige nivåer.

i

er

som

for skal

kvinner, forebygge

hovedstaden.

I

2017

17 468

OVERNATTINGER PÅ AKUTTOVERNATTING FOR BOSTEDSLØSE TILREISENDE

824

PASIENTER FIKK BEHANDLING PÅ HELSESENTERET FOR PAPIRLØSE

2600

BESØK PÅ AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK

48

DELTAKERE I RETT TIL Å BLI SETT (ARBEID MED OFRE FOR MENNESKEHANDEL)

Stella har også Åpent hus der kvin-

mangler arenaer der de kan snakke

ner kan komme og få praktisk hjelp,

norsk utenfor klasserommet. Norsk-

Unge flyktninger som lever i Oslo

noen å snakke med og muligheten

trening er derfor en veldig populær

uten nær familie er i en spesielt

til å melde seg på Stella sine kurs. I

aktivitet med rekordhøye 10 971

sårbar situasjon. Vi jobber derfor

2017 hadde Stella 6 200 besøk.

enkeltbesøk i 2017. På grunn av stor

Utsatte unge

med å koble disse med familier og

pågang måtte vi henvise 1000 besøk

trygge voksne som kan følge dem

Viktige språkkunnskaper

opp litt ekstra. I 2017 har vi fulgt

For å kunne være en del av det norske

sammen, men uten veiledning. Til

opp 37 slike koblinger og koblet

samfunnet

er

tross for høye besøkstall antar vi at

19 nye. Her ser vi at vi ikke dekker

avgjørende.

Samtidig

at

det er mange som kunne ha nytte av

behovet og vil jobbe videre for å

mange av de vi møter enten ikke har

tilbudet som ennå ikke har funnet

utvide kapasiteten.

krav på norskopplæring, eller at de

veien fram til oss.

til kafélokalet der de kunne snakke

norskkunnskaper ser

vi

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 13


Oppvekst

Oslo er en sammensatt by hvor barn og unge vokser opp med ulike utfordringer. Vi jobber for trygge oppvekstvilkår for alle. Vårt mål er å bedre barn og unges oppvekstsvilkår

selskapet Sony Music. Sammen med ORKIS lanserte de

ved å tilby gratis, lavterskel og inkluderende aktivi-

Sony Music School som er et tilbud til ungdommene ved

teter. I samtlige aktiviteter skal barn og unge oppleve

alle sentrene.

trygghet, mestring og glede. Vår største aktivitet for ungdom er ressurssentrene og de ligger på Grønland,

Skoler søker hjelp

Grorud, Mortensrud og Majorstua. I 2017 besøkte 5 500

Gatemegling gir ungdom verktøy til å håndtere konflikt

ungdommer sentrene.

på en ikke-voldelig måte. I 2017 la Gatemegling til rette

Bekymringsverdig utvikling Nyhetsbildet i Oslo var i 2017 preget av negative trender i ungdomskriminalitetsstatistikken, skolevold og ungdommer som følte seg glemt av myndighetene. De samme tendensene ser vi i våre oppvekstaktiviteter. Derfor har vi jobbet for å styrke dialogen med andre aktører på feltet, og med områdesatsingene i Oslo kommune. Ambisjonen vår er å bidra til at byens politikere, myndigheter og frivillige organisasjoner samarbeider på tvers for å styrke fritidstilbudet for byens barn og unge.

Kreativ utfoldelse I 2017 har vi forsterket ressurssen-

for at over 300 ungdommer i Oslo fikk

16 206 860

BESØK PÅ LEKSEHJELPEN

BESØK PÅ AKTIVITETER FOR BARN PÅ KRISESENTER

350

BESØK PÅ BARNAS RØDE KORS (BARK) SINE AKTIVITETER PÅ ROMSÅS OG GRØNLAND

trenes kreative verksteder som fremmer glede og mestring. Tilbud som Media-

en kompetanse i konflikthåndtering og megling. Stadig flere skoler har tatt kontakt fordi de ønsker hjelp til å håndtere konfliktsituasjoner. Skoleledelsen ser at metodene vi bruker passer godt inn i utfordrende situasjoner, og vi har derfor samarbeidet mer med skoler i 2017 enn tidligere år.

Flere alvorlige temaer Samtaletilbudet

Kors

halsen

besvarte 19 035 henvendelser på chat, telefon og mail. Frivillige i Kors på halsen forteller at de opplever flere samtaler som tunge, og at alvoret er større enn tidligere. I 2017 var det spesielt samtaler om selvmord og selvskading som økte mest. Fra januar til mai i 2017 var det like mange

laben og DJ-skolen har blitt mer stabile aktiviteter som

samtaler om selvmord som i hele 2016. Barna forteller

er godt besøkte. Her får ungdommene muligheten til å

at de har brukt mye tid på disse tankene og mange har

delta i verksteder innen musikk, foto, video eller benytte

gått med tankene alene over en lang periode. Frivillige

musikkstudio og øvingslokale. I DJ-skolen lærer erfarne

bruker mye tid på å fortelle barna at det er mulig å få hjelp

DJ’er opp ungdom som selv får spille på sentrenes egne

for det de sliter med. Gjennomgående er det samtaler

arrangementer. I dette arbeidet har vi inngått nye og

som handler om relasjoner som er det mest vanlige, som

spennende samarbeidsrelasjoner, blant annet med plate-

relasjon til venner, kjærester, foreldre og søsken.

14 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


ANTALL BESVARTE HENVENDELSER KORS PÅ HALSEN 2015: 12 819 2016: 15 792 2017: 19 035 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 15


AMBULANSETROPPENS OPPDRAG FOR 113 2015: 657 2016: 407 2017: 300 16 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


Beredskap

Nye tall viser at Røde Kors samlet sett redder flere liv i storbyene enn på vidda. Oslo Røde Kors jobber for å skape en tryggere hovedstad for alle. Beredskap i en storby betyr noe mer enn å hente ut

samme gjelder samarbeidet med Oslo kommune. Derfor

skadde skigåere i marka. Det handler om god kommu-

deltar Oslo Røde Kors jevnlig på møter i beredskaps-

nikasjon og godt samarbeid mellom kommunen og

forum og knytter kontakter innen kommunens bered-

beredskapsorganisasjoner. Det handler

skapsaktører. Dette bidrar til at aktørene i

om at så mange som mulig kan både fysisk

beredskapsarbeidet blir kjent og kan finne

og psykisk førstehjelp. Og det handler om å skape bevissthet hos de som bor her om at ting kan skje, og at det er fint å være forberedt.

Klare til innsats Hjelpekorpset responderer umiddelbart når politiet ber om bistand i søk- og redningsaksjoner etter savnede og forulykkede personer og har derfor døgnbemannet alarmtelefon året rundt. I tillegg er frivillige til stede på store arrangementer i byen, som for eksempel skiarrangementer i Holmenkollen, konserter i Oslo Spektrum, 17. mai-feiringen i sentrum og fotballkamper på Ullevål stadion og Intility Arena. I 2017 hadde vi 210 slike førstehjelpsvakter og behandlet til sammen 1339 personer.

61

BEREDSKAPSVAKTER (RYKKER UT PÅ TRE TIMER)

214

NYE BLODGIVERE BLE VERVET

52

NYE MEDLEMMER TIL HJELPEKORPSET

1339

BEHANDLEDE SKADER

Godt samarbeid

hverandre ved en hendelse.

Høyt kunnskapsnivå Kunnskap om førstehjelp og psykososial førstehjelp er viktige i Oslo Røde Kors. Hjelpekorpset har avholdt 18 førstehjelpskurs for frivillige i ORK og bidrar på den måten til økt førstehjelpskunnskap i befolkningen. I tillegg arrangerer vi flere demo-oppdrag for eksterne, hvor enkel demonstrasjon av livreddende førstehjelp er med på å øke den grunnleggende kunnskapen.

Øvelse gjør mester Hjelpekorpset arrangerer flere øvelser for sine frivillige i løpet av året, og deltar på egne mesterskap i førstehjelp. Det gjør at de er godt forberedt når noe skjer i byen vår. Øvelser er også en viktig del av slike samarbeid. Vi har et godt samarbeid med

I tillegg til beredskap gjennom året og vanlige første-

fast representant for Beredskapsetaten, som deltok på

hjelpsvakter har Oslo Røde Kors Hjelpekorps en døgnbe-

beredskapsøvelsen vi arrangerte på begynnelsen av året.

mannet vakttelefon i vinterhalvåret. Vi har avtale med

I november var vi med på en samøvelse med innsats-

Oslo Universitetssykehus om å hente pasienter som

styrke Derby, HV02. Det var en vellykket øvelse hvor

skader seg i terreng der ambulansen ikke kommer til. I

både hjelpekorpset og Derby fikk trent på å jobbe

2017 hadde vi 27 slike redningsoppdrag utenfor kjørbar

sammen om å løse oppdraget. Det hadde stor nytteverdi

vei. Samarbeidet med politi og sykehus er viktig. Det

og partene ønsker seg flere øvelser framover.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 17


Frivillighet

Det er de frivillige som utfører vårt humanitære arbeid. De frivillige gir av sin tid, erfaring og kunnskap, og sier selv at de får like mye som de gir. De frivillige er en enorm ressurs. I

relevant tilleggsopplæring i dialog

2017 gjorde de en humanitær inn-

og

sats i totalt 389 275 timer. I alt 6836

taushetsplikt, presentasjonsteknikk,

konflikthåndtering,

etikk

og

frivillige gjorde en form for frivillig

ledelse, kursholderrollen, førstehjelp

innsats i Oslo Røde Kors i 2017.

og psykososial omsorg. Ifølge Fri-

Vi ser for første gang på mange år en

villighetsundersøkelsen

liten nedgang i antall frivillige. De

verdier, læring og selvaktelse viktig

siste årene har vi hatt en jevn økning

motivasjon for våre frivillige. Å

i antall frivillige, og en spesielt stor

fremme karriere eller å styrke sosiale

økning i kjølvannet av flyktningsitu-

bånd gjennom den frivillige innsat-

asjonen høsten 2015. Det kan være

sen tillegger de mindre betydning.

flere årsaker til endret utvikling.

2016

er

Interessen er fortsatt høyere enn før

Innsats over tid

høsten 2015.

Fartstiden til de frivillige er økende

5128

PERSONER MELDTE INTERESSE FOR FRIVILLIG ARBEID

flertall bidrar i underkant av tre år,

Kurset «Introduksjon til Røde Kors»

mens en mindre

er obligatorisk for alle nye frivillige.

har vært med lenge og bidrar til et

Der blir organisasjonens historie,

høyere gjennomsnitt. De frivillige

prinsipper og verdier presentert i til-

i Visitortjenesten har høyest gjen-

legg

arbeid

nomsnittlig fartstid på 6,6 år. Vi

lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

jobber systematisk for at alle skal

Deltakerne får også en oversikt over

få et godt første møte med organ-

alle aktivitetene man kan engas-

isasjonen og rikige forventninger

jere seg i. De som holder kurset er

til hva det vil si å være frivillig. For

selv frivillige. Frivillige fra de ulike

at de humanitære behovene skal

aktvitetene er også til stede for å

bli dekket på en god måte må også

svare på spørsmål. Totalt gjennom-

de frivillige finne aktiviteter som

førte 1992 personer introduksjon-

passer for dem.

organisasjonens

1264

NYE FRIVILLIGE STARTET I AKTIVITET I 2017

og lå i 2017 på 3,3 år. Det store

Første møte

til

4242

FRIVILLIGE VAR AKTIVE I FASTE AKTVITETER 31.12.2017

skurset i 2017. 1264 av dem startet

gruppe frivillige

opp som aktiv frivillig i en aktivitet i

Behov for eldre

løpet av året.

I Oslo Røde Kors er det flest unge

Kurs og kompetanse

frivillige. Hele 33 prosent er 29 år eller yngre. Samtidig er de spreke

Mange av aktivitetene har obliga-

pensjonistenes

toriske kurs for å trygge de frivillige

spurt. Rekrutteringsarbeidet fram-

i sin rolle. Frivillige i omsorgsaktvi-

over vil fokusere på utvalgte mål-

teter som ikke har egne kurs må ta

grupper som godt voksne, de som er

temakurs Omsorg. Vi tilbyr også

ledige på dagtid og menn i alle aldre.

18 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017

livserfaring

etter-

FRA SYRIA TIL OSLO:

Mustafa (18) (til høyre) og Abdulkader (19) kommer begge fra Kobanî i Syria. Det visste de ingenting om da de ankom Refstad transittmottak etter en strabasiøs ferd gjennom Europa høsten 2015. Abdulkader syntes Mustafa så ut som han kom fra Syria, men kanskje han ikke også var kurder som han selv? Derfor tok han kontakt på arabisk. «Jeg er kurder» sa Mustafa. Praten fortsatte på deres felles morsmål: kurdisk. Så flyttet Abdulkader til mottak på Torshov. Han pleide å besøke fotballkameraten på Refstad. Så flyttet Mustafa til mottak på Mysen. Mobilene hadde blitt ødelagt mens de var på flukt og kontakten svant hen. Etter ett år møttes de igjen i en klesbutikk i Storgata i Oslo. Begge syntes den andre så litt kjent ut. «Jeg kjente igjen brillene», sier Abdulkader. Isen var igjen brutt! En av mange ting de deler i dag er at de bidrar som frivillige på onsdagskafeen på mottaket hvor de møttes for første gang. I 2017 var det de to som delte ut førjulsgavene til beboerne på Refstad. «Nå er vi alltid sammen. Vi er bestevenner», sier de. Mustafa er i dag bosatt på Grünerløkka og Abdulkader på Majorstuen.


UTVIKLING I ANTALL FRIVILLIGE ÅRSVERK PER ÅR 2013: 188 2014: 198 2015: 224 2016: 231 2017: 229

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 19


NØKKELTALL FRIVILLIGHET Hvor Hvorbor borde defrivillige frivilligei iOslo OsloRøde RødeKors? Kors

Nordre Aker

Grorud

7 %

Vestre Aker

6%

2%

Sagene St. Hanshaugen

Ullern

5%

9% Frogner

10 % Sentrum

0%

9 %

Bjerke

2% Alna

3%

Grünerløkka

12 %

Gamle Oslo

10 %

Østensjø

4% Nordstrand

5%

12 %

har adresse utenfor Oslo Søndre Nordstrand

2% GJENNOMSNITTLIG FARTSTID

3,3 ÅR I FASTE AKTIVITETER

20 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017

Stovner

2%


Utvikling frivillighet – antall frivillige i løpet av året 6000 4000 2000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kjønnsfordeling

2013

2014

2015

2016

2017

Aldersfordeling 70+ 9 % 60–69 9 %

–29 33 %

Menn 29 %

50–59 9 % Ikke oppgitt 1 % 40–49 11 % Kvinner 71 % 30–39 29 %

Verdien av våre frivillige Hvis vi skulle lønnet alle våre frivillige ville det ha kostet oss nesten 126 mill. kroner. Basert på SSBs satellittregnskap for frivillig sektor kan man regne seg fram til kostnaden for hvert frivillige årsverk, hvor alle potensielle lønnsutgifter er tatt med. For vår del ser utregningen slik ut: Per frivillige årsverk × antall årsverk = totalt 554 035 kroner × 228,6 = 126 642 381 kroner

De fem største aktivitetene i antall frivillige BESØKSTJENESTEN 695 ORK HJELPEKORPS 553 NORSKTRENING 254 LEKSEHJELP 243 KORS PÅ HALSEN 227

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 21


Slik kan du støtte oss

Her finner du en oversikt over hvordan du kan støtte aktivitetene i Oslo Røde Kors og verdiene Røde Kors står for. Bli medlem

Gaver

Ved å bli medlem gir du et viktig økonomisk bidrag.

Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Oslo Røde

Medlemskap koster 300 kr i året. Les mer på www.rode-

Kors. Da kan du gå inn på www.rodekors.no, benytte

kors.no/medlem

kontonummer 6030.05.41545 eller støtte oss på Vipps.

Bedriftssamarbeid Vi ønsker et langsiktig samarbeid med næringslivet for å

Testamentariske gaver er også en mulighet. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

legge til rette for økt humanitær innsats. Oslo Røde Kors

Start din egen innsamling

er engasjert i en rekke aktiviteter i hovedstaden som din

Med digital innsamlingsbøsse kan du samle inn penger

bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte

til et formål du brenner for. Du kan enkelt sende den

engasjere seg som frivillige. Ta gjerne kontakt med oss

digitale bøssen videre til venner og familie. Les mer på

for en samtale: kontakt.oslo@rodekors.no.

www.minaksjon.rodekors.no

Pantelotteriet

Røde Kors Secondhand

Pantelotteriet er et miljøvennlig lotteri der flaskepanten

Oslo Røde Kors driver en butikk i Osterhaus gate 12 som

brukes som innsats. Trykk på Røde Kors-knappen når

selger brukte kvalitetsklær. Du kan der gi støtte på to

du panter flasker. Pantelotteriet finner du i enkelte

måter. Overskuddet av det du betaler som kunde går til

Coop-butikker, på Kiwi, Rema 1000, Meny, Spar, Mat-

Røde Kors sine aktiviteter i hovedstaden. Du kan også

kroken og Jacobs.

donere brukte klær. Arbeidsplasser kan om ønskelig få

Grasrotandelen Alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kan velge at Oslo Røde Kors mottar fem prosent av innsatsen. Du kan registrere deg direkte i tippedisken, hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Les mer på www.grasrotandelen.no

22 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017

utdelt et stativ hvor ansatte kan henge fra seg donasjoner. Les mer på www.rodekors.no/secondhand


OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 23


HVEM BESTEMMER I OSLO RØDE KORS? Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Oslo Røde Kors. Frivillige og medlemmer velger delegater til årsmøtet som igjen velger et distriktsstyre bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats. Frivillige og medlemmer

Aktiviteter Gruppeledere

Lokalforeninger

Årsmøte Distriktsstyre

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON Lokalforeninger Spesialforeninger Virksomheter

Daglig leder: Randi Hammerstrøm Fra 1. jan. 2018 Elin Holmedal

Hjelpekorps

Ass. daglig leder: Monika Juul Fra april 2018 Merethe Skaug Sørensen

Oppvekst: Andres Diaz

Inkludering og mangfold: Hilde Rhodén

Dialog og nettverk: Merethe Skaug Sørensen

Frivillige

24 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017

Frivillighet og samfunn: Ane Sunde

Organisasjonsavdelingen: Monika Juul


STYRET I OSLO RØDE KORS Valgt av årsmøtet 2. mai 2017

STYRELEDER Hanne Refsholt

NESTLEDER Benedicte Biørnstad

OSLO RØDE KORS UNGDOM Iselin Huseby

OSLO RØDE KORS HJELPEKORPS Stig Andersen

STYREMEDLEM Kari Raunedokken

STYREMEDLEM Jan Christian Ryenbakken

STYREMEDLEM Anders Ervin Solberg

STYREMEDLEM Gitte Haugnæss

STYREMEDLEM (VARA) Petter Tryggestad

STYREMEDLEM (VARA) Øydis Gadeholt

ANSATTREPRESENTANT Lasse Andreassen

ANSATTREPRESENTANT (VARA) Marius Ulstein-Brokner

Konsernsjef i Tine SA

Sosionom i Barne- og familieetaten, Frivillig i Røde Kors Ungdom

Pensjonist Frivillig i Visitortjenesten og beredskapsvakt

Advokat i Onsagers AS

Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Frivillig i Røde Kors-avisa

IKT-sjef i Oslo Røde Kors

Seniorkonsulent, cut-e Norge

Spesialetterforsker ved Oslo politidistrikt, Frivillig i Hjelpekorpset

Regional Manager Exact Geo Survey As

Leder for strategi og omstilling i konsulentselskapet Agenda Kaupang AS

Prosjektutvikler i Scatec Solar ASA

Rådgiver i Oslo Røde Kors

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 25


NØKKELTALL Dette går pengene til:

Administrasjon 4,3 %

Formål 88,5 %

Finanskostnader 7,2 %

Våre inntekter kommer fra: Tilskudd fra Norges Røde Kors 17 %

Egne midler fra fond og eiendom 23 %

Øvrige givere/inntekter 23 %

Offentlig tilskudd fra stat og kommune 33 %

• Medlemsinntekter 3 % • Stiftelser og legater 5 % • Næringslivet 4 % • Pantelotteriet 2 % • Øvrige givere 3 % • Aktiviteter som skaper inntekter 3 % • Operasjonelle aktiviteter 4 %

Momskompensasjon 4 %

26 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017


AKTIVITETSREGNSKAP 2017 Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

2017

2016

39 657 20 676

39 489 20 347

3 764

3 383

5 498 2 018 5 302 3 047

3 667 1 809 3 133 1 323

4 315 3 518

4 922 4 845

ANSKAFFELSE AV MIDLER: Tilskudd fra:

Offentlige myndigheter Norges Røde Kors Medlemsinntekter: Innsamlede midler og gaver:

Stiftelser og legater Pantelotteriet Næringslivet Øvrige givere Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:

Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering/arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter

4 557

4 620

27 478

25 568

119 830

113 106

31 768 89 832

27 504 71 269

5 864

5 435

-

-

10 008

9 848

SUM FORBRUKTE MIDLER

137 471

114 057

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

-17 641

-951

Momskompensasjon Finans- og investeringsinntekter SUM ANSKAFFEDE MIDLER

FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til organisasjonens formål:

Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Kostnader til anskaffelse av midler Finanskostnader

Årets aktivitetsresultat inkluderer nedskrivning av verdier i Casas Heddy Norsk AS pålydende 10 mill., samt store avviklingskostnader i forbindelse med planlagt salg av samme firma i størrelsesorden 3.4 mill. Til sammenlikning inkluderte 2016 nedskrivning av verdier i Casas Heddy Norsk AS pålydende 9.8 mill. Dette regnskapet inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor. I den fullstendige årsrapporten for 2017 finnes rapporter og regnskapet for konsernet Oslo Røde Kors. OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2017 27


7 prinsipper er grunnlaget for Røde Kors’ innsats: Humanitet Upartiskhet Nøytralitet Uavhengighet Frivillighet Enhet Universalitet

BESØK VÅRT INFOSENTER: Chr. Krohgs gate 2 Tlf. 22 05 44 03 kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo www.facebook.com/RodeKorsOslo twitter: @OsloRodeKors Instagram: @oslorodekors

Profile for Oslo Røde Kors

2017 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

2017 ÅRSRAPPORT Oslo Røde Kors  

Samlet årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære aktiviteter

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded