__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o rašelinné louky U Šeredů Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o rašelinné louky U Šeredů Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 2 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 4 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141419) byl v roce 2014 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje od roku 2012 o rašelinné a prameništní louky U Šeredů v Kraji Vysočina, které do té doby ležely řadu let z velké části ladem. Louky byly zřejmě pravidelně sečeny někdy do 80. let minulého století. Od té doby byla sečena jen část lokality přístupná pro těžkou zemědělskou techniku, kde bylo prováděno sečení traktorem. Podmáčené plochy zůstaly neobhospodařované, postupně zarůstaly nežádoucí vegetací i náletovými dřevinami a docházelo k jejich degradaci. Přesto dosud hostí řadu chráněných a ohrožených druhů vázaných na podmáčené louky. Lokalita není územně chráněná a bez odpovídající péče by vzácné luční druhy postupně ztratily vhodné podmínky pro svůj život. V roce 2012 jsme nechali na této lokalitě, která má celkovou rozlohu 3,5 ha, zpracovat průzkum ptáků (zjištěno 39 druhů) a biotopů (vylišeno 6 základních biotopů, zjištěno 86 druhů vyšších rostlin; KOŘÍNKOVÁ et al. 2012). Tyto průzkumy se staly jedním z podkladů pro nastavení péče o tuto lokalitu. V péči o tyto louky jsme pokračovali také v roce 2014.

Metodika Zájmová lokalita o rozloze 3,5 ha se nachází v Kraji Vysočina v okrese Jihlava asi 2 km severně od Dušejova v katastrálním území Jiřín. Lokalita leží na pravém břehu Maršovského potoka asi 1 km jižně od Maršovského rybníka a východně od samoty U Šeredů. Jedná se o svahové prameniště, ostřicové mokřady a zarůstající rašelinné louky, které jsou částečně zmeliorované a degradované, avšak stále se zde vyskytuje řada zvláště chráněných a ohrožených druhů. Lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti, podoblasti MT3 (QUITT 1971). Z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křemešnické vrchoviny, podcelku Humpolecké vrchoviny a okrsku Vyskytenské pahorkatiny (DEMEK 1987). Lokalita se nachází ve fytogeografickém okresu Českomoravské vrchoviny, obvodu Českomoravského mezofytika, v oblasti mezofytika (SKALICKÝ 1988) a ve čtverci 6558 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965). V rámci středoevropské květné oblasti spadá do hercynika. Rozmezím nadmořských výšek, 558 601 m n. m., zasahuje do bukového vegetačního stupně. Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří bikové bučiny as. Luzulo-Fagetum (NEUHÄUSLOVÁ 1998). Z fytocenologického hlediska se jedná o vlhké pcháčové a ostřicové louky svazu Calthion a zrašelinělé louky ostřicovo-mechových společenstev svazu Caricion fuscae, které na sušších místech přecházejí ke smilkovým trávníkům svazu Vilolion caninae. Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích. Obr. 1: Poloha zájmové lokality.

3


Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

Pro podporu biodiverzity rašelinných a podmáčených luk byla na části lokality realizována mozaikovitá a fázově posunutá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Při sečení byla na lokalitě zohledňována rostlinná společenstva a jejich zachovalost i další místně specifické přírodní fenomény (prameniště, rozptýlená zeleň). Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. Proto byly silně degradované plochy (zejména zarůstající chrasticí) sečeny 2x ročně. Vybrané zachovalejší plošky zůstaly ponechány neposečené. K sečení byly používány křovinořezy a ručně vedená lištová sekačka. Posečená biomasa byla odklizena a odstraněna z lokality. Na části lokality byly odstraněny náletové dřeviny.

Výsledky Na lokalitě U Šeredů se v roce 2014 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou a fázově posunutou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů na celkové ploše 2,42 ha a na části podmáčených luk odstranit náletové dřeviny. Péčí o rašelinné a podmáčené louky byla podpořena jejich biodiverzita, neboť byly zajištěny vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování chráněných a ohrožených druhů, které se na lokalitě vyskytují.

4


Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických i vzácných ohrožených druhů rostlin a živočichů na této lokalitě (tolije bahenní, všivec lesní, kozlík dvoudomý, ostřice Hartmanova, violka bahenní, zábělník bahenní, vrbovka bahenní, starček potoční, jalovec obecný, ještěrka živorodá, bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý). Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura DEMEK J. [ed.], 1987: Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. – Academia, Praha. EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. KOŘÍNKOVÁ D., KODET V. et MRLÍK V., 2012: Monitoring ptáků a biotopů na rašeliništi U Šeredů 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-20. NEUHÄUSLOVÁ Z. [ed.], 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [ed.]: Květena České socialistické republiky. – Academia, Praha, 1: 103-121.

5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková a Vojtěch Kodet

6

Profile for Vojtech Kodet

Péče o rašelinné louky U Šeredů [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o rašelinné louky U Šeredů" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o rašelinné louky U Šeredů [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o rašelinné louky U Šeredů" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement