__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Starého Příseckého rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Aleš Toman, Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza & Dana Kodetová listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Starého Příseckého rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., RNDr. Aleš Toman, Ivan Kunstmüller, Pavel Hobza & Ing. Dana Kodetová

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Příseka: luční prameniště a soustava tří rybníků s bohatými litorály v pramenné části Puklického potoka, cca 0,6 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Příseka

Výměra:

7,5 ha

Nadmořská výška:

560 – 587 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6659

Kategorie ochrany:

Přírodní památka (vyhl. 2011)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: na rozhraní Puklická pahorkatina / Zašovický hřbet Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Lokalita byla původně tvořena kaskádou čtyř rybníků, z nichž se zachoval nejspodnější (Starý), prostřední dva jsou redukované (Horní a Dolní Kančík) a vrchní již neexistuje, přičemž na jeho místě je luční prameniště, které leží již mimo PP. Hráz Starého rybníka je hustě porostlá dřevinami: zejména vrbou křehkou (Salix fragilis), jeřábem ptačím (Sorbus aucuparia), z keřů bezem hroznatým (Sambucus racemosa), lískou obecnou (Corylus avellana), slivoní obecnou (Prunus insititia). Litorály Starého rybníka jsou mohutně vyvinuty, najdeme zde širokou škálu vegetace od měkkého po tvrdý litorál. Lokalita je obklopena poli. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Do průzkumu bylo zahrnuto i luční prameniště nad rybníky. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován)

Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

4 ad. 20.5.2009 (Kunstmüller I.) 1 juv. 17.8.2009 (Kunstmüller I.) 1 juv. 21.8.2009 (Kunstmüller I.) 1 juv. 28.8.2009 (Kunstmüller I.) 2 páry 11.5.2015 (Hobza P.) 7 ad. 17.6.2015 (Toman A.) 1 ad. 26.4.2015 (Toman A.)

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) POTÁPLICE (GAVIIFORMES) ○ Potáplice severní (Gavia arctica)

1 ad. 23.4.2010 (Kunstmüller I.) 1 ad. 24.4.2010 (Kodet V.)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§§,CR,!!! Bukač velký (Botaurus stellaris)

1 ad. na prázdném hn. 20.4.2008 (Kunstmüller I.) hnízdo opuštěné (pod vodou) 28.5.2008 (Kunstmüller I.) 1 ex. 17.8.2009 (Kunstmüller I.) 1 ad. 17.6.2015 (Toman A.) 1 ad. 24.5.2015 (Toman A.) 1 ex. 4.-16.8.2009 (Hobza P., Holub K., Kolmanová B.) 1 ex. 17.8.2009 (Kunstmüller I.) 1 juv. 18.8.2015 (Toman A.) 2 ex. 18.8.2015 (Toman A.) 3 juv. 4.-16.8.2009 (Hobza P., Holub K., Kolmanová B.) 1 ad. + 3 juv. 21.8.2009 (Kunstmüller I.) 11 ex. 24.6.2015 (Toman A.)

§,NT,!! Čáp bílý (Ciconia ciconia) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,EN,!!! Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)

§§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) §§§,CR,!!! Volavka červená (Ardea purpurea) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)

2 páry 16.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 pár 1.5.2014 (Kunstmüller I.) 3 ad. 28.4.2015 (Toman A.) 2 ex. 22.10.1988 (Toman A.) 5 ex. (přelet) 17.6.2015 (Toman A.) 36 ex. 17.6.2015 (Toman A.) 1 pár + 1 M 11.5.2015 (Hobza P.) x 1 pár 15.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 F 28.4.2015 (Toman A.) 2014

Čírka obecná (Anas crecca) Husa polní (Anser fabalis) Husa velká (Anser anser) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Lžičák pestrý (Anas clypeata) Polák chocholačka (Aythya fuligula) Polák velký (Aythya ferina) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§,VU,!! Krahujec obecný (Accipiter nisus) §§§,CR,!!! Luňák hnědý (Milvus migrans) §,CR,!! ○ EN,!!! ○,! §,VU,!! VU,!! §§,CR,!!! ○,! ○,!

x 1 ad. 23.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 ex. 9.7.2009 (Kunstmüller I.) 1 ex. 21.8.2009 (Kunstmüller I.) 1 M 23.4.2010 (Kunstmüller I.) 1 pár + 1 M 2.5.2010 (Kunstmüller I.) 3 páry 10.5.2010 (Kunstmüller I.) 1 M 23.5.2010 (Marek M.) 1 hn. pár 7.6.2010 (Rak D.) 3 páry 8.6.2010 (Kunstmüller I.) 1 pár 9.6.2010 (Rod J.) 1 F 12.10.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 11.5.2015 (Hobza P.) 3 hn. páry 17.6.2015 (Toman A.) 1 ex. 20.5.2009 (Kunstmüller I.)

§§,EN,!! Moták lužní (Circus pygargus)

§§,CR,!!! Moták pilich (Circus cyaneus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

1 ad. 17.6.2015 (Toman A.) x

7


HRABAVÍ (GALLIFORMES) Bažant obecný (Phasianus colchicus) §,NT,! Koroptev polní (Perdix perdix) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,EN,!!! Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

2014 1 pár vodí min. 11 ml. 4.6.2014 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 10.5.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 2.5.2008 (Kunstmüller I.) 1 vol. M 12. a 13.5.2008 (Savický J.) 1 vol. M 18. a 19.5.2008 (Savický J.) 1 ex. 20.4.2008 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 23.5.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 3 vol. M 28.4.2015 (Toman A.) 2 vol. M 11.5.2015 (Hobza P.) 2 páry 11.5.2015 (Hobza P.) 2 hn. páry 17.6.2015 (Toman A.) 2 vol. ad. 11.5.2015 (Hobza P.) 3 ad. 24.5.2015 (Toman A.)

§§§,CR,!!! Chřástal malý (Porzana parva) §§,VU,!! Chřástal polní (Crex crex) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus) ○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) VU,!! ○ ○ ○ §§§,CR,!!! VU,!! §§,EN,!!! §§,EN,!!! ○

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Jespák bojovný (Philomachus pugnax) Jespák malý (Calidris minuta) Jespák obecný (Calidris alpina) Koliha velká (Numenius arquata) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek černohlavý (Larus melanocephalus) Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica)

§§§,CR,!!! ○ ○ §§,EN,!!!

Rybák černý (Chlidonias nigra) Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Vodouš bahenní (Tringa glareola) Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

2 ad. 16.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 1.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 pár 28.4.2015 (Toman A.) 6 ex. 23.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ex. 18.9.1988 (Toman A.) 1 ex. 10.5.2003 (Kunstmüller I.) 1 ex. 30.7.2008 (Savický J.) 2006 1 ex. 18.8.2015 (Toman A.) 1 ex. 28.5.2008 (Kunstmüller I.) 2 vol. ad. 28.5.2008 (Kunstmüller I.) 2 vol. ad. 1.6.2008 (Kunstmüller I.) 2 ex. 16.4.2014 (Kunstmüller I.) 1 ex. 4.4.2010 (Kunstmüller I.) 18 ex. 5.5.2002 (Kunstmüller I.) 4 ex. 16.4.2014 (Kunstmüller I.) 2 ex. 1.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 ad. 8.5.2008 (Kodet V.) 4 ex. 23.4.2005 (Kunstmüller I.) 1 ex. 23.4.2005 (Kunstmüller I.)

§§§,CR,!!! Vodouš rudonohý (Tringa totanus) ○ Vodouš šedý (Tringa nebularia) ○ Vodouš tmavý (Tringa erythropus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

x 2 ad. 17.6.2015 (Toman A.) 1 ad. 11.5.2015 (Hobza P.) 3 ad. 24.5.2015 (Toman A.)

SOVY (STRIGIFORMES) §§,VU,!!! Kalous pustovka (Asio flammeus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

1 ad. 20.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 ad. 17.6.2015 (Toman A.) 1 vol. ad. 1.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 vol. ad. 4.6.2014 (Kunstmüller I.) 1 pár 16.4.2014 (Kunstmüller I.) 2014 2014

VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,VU,! Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)

2 M 4.4.2010 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 23.5.2010 (Marek M.) 2 zp. M 7.6.2010 (Marek M.) 1 M 28.4.2015 (Toman A.) 1 pár 11.5.2015 (Hobza P.) 2014 x 2014 x 1 zp. M 1.5.2014 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 4.6.2014 (Kunstmüller I.)

§,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) §,EN,!! Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides)

8


○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) §,VU,!! Hýl rudý (Carpodacus erythrinus) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) §§,VU,!! Konipas luční (Motacilla flava)

○ Konopka obecná (Carduelis cannabina) Kos černý (Turdus merula) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) ○,! Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) §,NT,!! Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) ○ Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) ○ Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) §§,VU,!! Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Skřivan polní (Alauda arvensis) §§,EN,!!! Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra)

x x x 1 zp. M 3.6.2007 (Kunstmüller I.) 2 zp. M 12.6.2007 (Kunstmüller I.) x x 2014 2014 2014 2014 1 M 7.4.2009 (Kunstmüller I.) 1 pár (sběr materiálu na hnízdo) 14.4.2009 (Kunstmüller I.) 4 ex. 4.4.2010 (Kunstmüller I.) 2014 2014 2014 2004 x x x x 2014

Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) §§,EN,!!! Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)

§,NT,! §,VU,!! §,LC LC NT,! ○

2014 x 2014 2014 2014 2014 x 2014 2014 x x 1 pár 15.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 pár 7.5.2006 (Kunstmüller I.) 1 zp. M 29.5.2006 (Kunstmüller I.) 2014 x 2 ex. 24.5.2015 (Toman A.) 6 ad. 28.4.2015 (Toman A.) 2014 2 páry staví hn. 7.4.2009 (Kunstmüller I.) x x 2014 x x 2014 x 1 zp. M 1.6.2008 (Kunstmüller I.) x 1 zp. M 16.6.2015 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.) 1 zp. M 17.6.2015 (Toman A.) x 2014 2014 x 1 M 4.4.2010 (Kunstmüller I.)

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrabec polní (Passer montanus) Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

9


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 17 0 8 9 25 0 1 4 11 5 4 9 28 4 16 8 54

Celkem 1988 - 2015 53 11 25 17 61 0 11 14 22 9 5 32 72 25 31 16 125

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Výhodou rybniční soustavy je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku, i když na této lokalitě bude hrát hlavní roli vždy stav největšího Starého rybníka. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybníky v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníků nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospělo vytvoření lučních pásů kolem rybníků, které by byly mozaikovitě sklízeny. Okolí rybníků by bylo vhodné ponechávat prosvětlené bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových 10


porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Důležité je zachování pestrých litorálů a průhlednosti vody. Negativním zásahem bylo v posledních letech částečné odvodnění lučního prameniště nad rybníky. Lokalita je atraktivní pro mokřadní druhy i vzhledem ke svému otevřenému charakteru, kdy není rybník obrostlý dřevinami.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace

Starý rybník, pohled od jihu, foto I. Kunstmüller 28.5.2008

Rybníky Starý (v pozadí) a Dolní Kančík (v popředí), pohled od severu, foto I. Kunstmüller 14.4.2009

12


Rybníky Starý (v pozadí) a Dolní Kančík (v popředí), pohled od severu, foto I. Kunstmüller 14.4.2009

Rybník Horní Kančík, pohled od jihovýchodu z hráze, foto I. Kunstmüller 22.4.2009

Luční prameniště (v popředí) nad rybníkem Horní Kančík, pohled od západu, foto I. Kunstmüller 14.4.2009

13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Starého Příseckého rybníka [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Starého Příseckého rybníka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement