__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Suché hory ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Suché hory Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Dešov: fragment přírodě blízkého lesa na východním svahu vrchu Suchá hora uvnitř lesního komplexu, cca 2,5 km východně od centra obce.

Katastrální území:

Velký Dešov

Výměra:

16,61 ha

Nadmořská výška:

510 – 571 m n. m.

Mapovací kvadrát:

7060

Kategorie ochrany:

Přírodní rezervace (vyhl. 1996)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT5 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Jevišovická pahorkatina Podcelek: Bítovská pahorkatina Okrsek: Dešovská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Moravské podhůří Vysočiny (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Fragment přírodě blízkého lesa s pestrým bylinným patrem. Zatím zde chybí rozpadové stádium lesa a je zde jen minimum tlejícího dřeva. V dřevinné skladbě převládá buk lesní (Fagus sylvatica) s příměsí habru obecného (Carpinus betulus), lípy malolisté (Tilia cordata) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Horninové podloží tvoří ruly a migmatity, u blízkých Zblovic i mramory. Východní svahy pokrývají nesouvisle vyvinuté sprašové hlíny, celkově převládají kyselé kambizemě. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) §§,EN,!! Včelojed lesní (Pernis apivorus) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) §§,VU,!! Holub doupňák (Columba oenas)

x x 1 ex. (loví u ryb. Šanderka JV od PP) 21.11.2011 (Bartes P.) 1 ex. (les V od PP) 5.6.2012 (Bartes P.) 1 vol. M (okolí PP) 16.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. M* 16. a 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) obsazená dutina v buku (starý porost ve svahu východně od PP) 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 16. a 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco)

1 vol. M* 16. a 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

§,EN,!! Výr velký (Bubo bubo) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §,VU,!! Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) §,VU,!! Krkavec velký (Corvus corax) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

8

vol. vyved. ml.* 16.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. F* 16. a 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (okolí PP) 16.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. M* 17.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x 2014 x x x x 5 ex. 11.4.2014 (Reiter A.) x x x x 2014 x x x x x x 1 zp. M (les S od PP) 4.5.2010 (Bartes P.)


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě a v jejím blízkém okolí.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 3 0 1 2 5 0 0 1 2 1 1 5 8 0 6 2 29

Celkem 2010 - 2015 7 1 3 3 9 0 1 2 3 1 2 6 12 1 9 2 35

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých stanovišť, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost lesních ptáků závisí na způsobu lesnického hospodaření na lokalitě a na charakteru lesních porostů. Základními kritérii jsou zastoupení listnatých a jehličnatých dřevin, přítomnost vzrostlých doupných stromů, odumírajících a odumřelých stromů, množství tlejícího dřeva, ale i existence rozvolněných porostů a světlin. K rozmanitosti lesních porostů přispívá jejich svažitost, expozice a přítomnost balvanových či suťových polí a skalních útvarů. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné lesnické hospodaření, kdy jsou upřednostňovány přírodě blízké způsoby hospodaření s udržováním prostorově a věkově rozrůzněných porostů s přirozenou druhovou skladbou. Zásadní je zachování klidu od lesnických prací v hnízdním období. Některé druhy dravců a sov mohou začít hnízdit již v únoru. Případné lesnické práce je proto žádoucí směrovat zejména do podzimního období. U lesních rezervací uvnitř lesních komplexů je žádoucí přírodě blízké hospodaření a dodržování klidu během hnízdního období i v jejich ochranných pásmech.

9


5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky významnou lokalitu, na které se vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Z lokality jsou však odstraňovány padlé stromy a tlející dřevo, což snižuje její potenciál nejen pro ptáky, ale i další skupiny organismů. Výskyt ptáků v roce 2015 byl negativně ovlivněn také probíhajícími lesnickými pracemi během hnízdního období.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11


12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Suché hory [TR] 2015  

Ornitologický průzkum Suché hory [TR] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement