__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Třeštického rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová & Filip Hruška listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Třeštického rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová & Filip Hruška

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 6 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 7 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Třeštice: větší rybník bez výraznějších litorálů s mokřadními vrbinami v přítokové části, cca 0,3 km jižně od centra obce.

Katastrální území:

Třeštice

Výměra:

15,1 ha

Nadmořská výška:

585 - 589 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6758

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Třešťská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská pahorkatina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Rybník je takřka bez litorálních porostů, břehy porůstají starší dřeviny, převládají listnaté (olše lepkavá), které doplňují shluky jehličnatých (borovice lesní). Převážně zazemněný litorál v oblasti přítoku přechází v mokřadní vrbinu s tůňkami a slepými rameny. Nejbližší okolí je tvořeno intenzivně obhospodařovanými poli a loukami.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

5


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

6


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu.

Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus) POTÁPLICE (GAVIIFORMES) ○ Potáplice malá (Gavia stellata) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula) §,CR,!! ○,! §,VU,!! VU,!! ○,!

1 vol. ad.* (přelet) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 hn. p. (5 vaj.) 13.6.2010 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (střelen) 10.11.1967 (Muzeum Vysočiny Jihlava) 5 ex. (přelet) 15.7.2009 (Kodet V.) 1 ad. 11.4.2012 (Čutka M., Hruška F.) 1 ex. 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.) x 2 páry 7.5.2005 (Kunstmüller I.) 1 M 11.6.2005 (Kunstmüller I.) 1 pár 3.5.2002 (Kunstmüller I.) x 1 pár 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 4.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 9.5.2010 (Kodet V.) 1 F 15.5.2010 (Kodet V.)

Čírka obecná (Anas crecca) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Polák velký (Aythya ferina)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

x 1 vol. pár* 7.5.2010 (Kodet V.) 1 M 9.5.2010 (Kodet V.) 1 M 15.5.2010 (Kodet V.) 1 ad. 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.) 1 ad. 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) §§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§§,CR,!!! Chřástal malý (Porzana parva) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

2 vol. M* (okolní pole) 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M 26.4.2003 (Kunstmüller I.) 1 vol ad. 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.) 1 vol. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2014 1 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

○,! Lyska černá (Fulica atra) NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago) VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) §§§,CR,!!! Rybák černý (Chlidonias nigra) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

1 vol. ad.* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2002 3 ex. 23.8.1999 (Bartoš M.) 1 ex. 12.4.2003 (Bartoš M.) 1 ex. 26.4.2003 (Kunstmüller I.)

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis)

x 2009 2010 1 ad. 10.6.2015 (Kodet V.) 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor)

x 1 vol. ad.* 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 13.6.2010 (Kodet V.)

7


○ ○,! ○ ○

NT ○,! §§,VU,!!

○ LC,!

§§,EN,!!!

§,NT,! §,VU,!! §,LC NT,! NT,!

PĚVCI (PASSERIFORMES) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čížek lesní (Carduelis spinus) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) Konipas horský (Motacilla cinerea) Konipas luční (Motacilla flava)

x x x 2010 2010 x 1 pár. 15.7.2009 (Kodet V.) x x x x 2010 1 pár 28.3.2003 (Bartoš M.) 2 páry 26.4.2003 (Kunstmüller I.) x 2010 2010 2003 x x 2010 x x x x

Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) Křivka obecná (Loxia curvirostra) Linduška luční (Anthus pratensis) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Skřivan polní (Alauda arvensis) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Straka obecná (Pica pica) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora lužní (Parus montanus)

x x 2 zp. M 13.4.2014 (Čutka M., Hobza P., Hruška F.) 2 zp. M* 26. a 27.4.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 2009 2010 2010 x x 2014 x 1 ad. 4.5.2015 (Bartoš M., Čutka M., Hobza P., Hruška F., Šimková I.) 1 zp. M* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2014 x 1 M (okolí) 15.5.2010 (Kodet V.) 2003 x 2003 x 2010

Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrána černá (Corvus corone) Vrána šedá (Corvus cornix) Zvonek zelený (Carduelis chloris)

8


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 8 1 5 2 14 0 2 1 4 5 2 6 13 1 9 3 38

Celkem 1967 - 2015 24 4 11 9 32 0 5 3 14 7 3 15 38 8 19 11 76

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Vodním ptákům by prospělo otevření rybníka do navazujících podmáčených luk v jižní části a vytvoření pozvolného přechodu od hladiny rybníka přes soustavu mělkých mokřadů do luk, na nichž by byla vhodná mozaikovitá seč. Bylo by prospěšné vytvořit a udržovat část rybníka otevřenou a prosvětlenou bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů na podmáčených loukách u jižního přítoku. Dřevinami nezarostlé rybníky a podmáčené louky jsou pro mokřadní 9


ptáky atraktivnější. Žádoucí by byla také obnova péče o podmáčené louky u západního přítoku, které jsou silně degradované a zarůstají náletovými dřevinami, ačkoliv se v minulosti jednalo o botanicky významnou plochu. V současnosti je zde velmi početná populace silně ohroženého bazanovce kytkokvětého (Naumburgia thyrsiflora).

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. V posledních letech je avifauna negativně ovlivňována nevhodným intenzivním hospodařením na rybníce. Pro hladinové ptáky je v posledních letech na lokalitě problém s průhledností vody, neexistencí měkkého litorálu ani plovoucí vegetace. V současné době jsou ornitologicky cenné mokřady u přítokové části, kde hnízdí slavík modráček středoevropský, chřástal vodní a byla zde zjištěna i bekasina otavní. Lokalita má obrovský potenciál vzhledem ke své poloze v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka. Vytvořením vhodných podmínek pro hnízdění ptáků bude proto lokalita rychle osídlena i vzácnějšími druhy.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace

11


12

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Třeštického rybníka [JI] 2015  

Ornitologický průzkum Třeštického rybníka [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement