__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Zdislavického rybníka ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Jiří Zeman & Ivan Kunstmüller listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Zdislavického rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Jiří Zeman & Ivan Kunstmüller

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 10 5. Závěr ........................................................................................................................................ 11 6. Literatura................................................................................................................................... 11 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 12

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Zdislavice: větší rybník u chatové osady Splav, cca 0,5 km severně od centra obce.

Katastrální území:

Zdislavice u Herálce

Výměra:

14,9 ha

Nadmořská výška:

539 - 544 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6458

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast mírně teplá, podoblast MT3 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: rozhraní Melechovská vrchovina / Herálecká pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Hráz rybníka je porostlá staršími břízami bělokorými (Betula pendula). Severozápadní břeh lemují podmáčené olšiny s navazujícími smrkovými monokulturami. Jihovýchodní břeh lemuje úzký pás mladých olší lepkavých (Alnus glutinosa). Podél severozápadního břehu a zejména v přítokové části rybníka je bohatě vyvinuto litorální pásmo s převahou orobince, které přechází v degradované vlhké pcháčové louky. Z jižní strany navazují louky a pole. Na jihovýchodní straně je chatová osada. Asi 600 m východně od přítokové části rybníka je ornitologicky významné luční prameniště Lastibory. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

Výskyt

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) §,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)

§,NT,!! §§,VU,!! §§,!!! NT,!! §§,CR,!! §,CR,!! ○,! §,VU,!! VU,!! ○,!

§§,VU,!! §,VU,!! §§§,CR,!!! §§,EN,!! §§,NT,! §§,VU,!! §§,VU,!!

vol. páry* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 27.3.2015 (Zeman J.) 7 ad. 22.4.2015 (Zeman J.) 3 páry sedí na hn. (4 vej. + 4 vej. + 2 vej. a 2 ml. /líhnutí/) + 1 pár vodí 2 ml. + 1 pár 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 hn. páry (sedí na snůškách) + 1 ad. vozí 2 ml. 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 ad. + 2 juv. 12.7.2015 (Zeman J.)

BRODIVÍ (CICONIIFORMES) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Čáp černý (Ciconia nigra) Volavka bílá (Egretta alba) Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) Čírka modrá (Anas querquedula) Čírka obecná (Anas crecca) Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kopřivka obecná (Anas strepera) Labuť velká (Cygnus olor) Polák chocholačka (Aythya fuligula) DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) Káně lesní (Buteo buteo) Krahujec obecný (Accipiter nisus) Moták pochop (Circus aeruginosus) Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Včelojed lesní (Pernis apivorus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) Chřástal polní (Crex crex) Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

1997 1 pár 1.4.2014 (Zeman J.) 1 ex. 12.3.2014 (Zeman J.) x 2 M, 1 F 19.4.2010 (Kodet V.) 1 pár 14.6.2001 (Kunstmüller I.) x 2010 x 1 M 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 ex. 19.4.2010 (Kodet V.) 1 vol. pár* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 12.7.2015 (Zeman J.) 1 vol. ad.* 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) vol. M* (okolní pole) 30.7.2009 (Kodet V., Novák T.) 1 vol. M* (okolí) 12. a 13.7.2009 (Kodet V., Novák T.) 1 pár vodí min. 1 ml. + 3 vol. M 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 vol. M* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár vodí 5 ml. + 1 pár sedí na hn. (5 vajec) + 1 pár staví hn. 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 hn. páry (sedí na snůškách) + 1 pár vodí ml. 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. vodí 4 ml. 12.7.2015 (Zeman J.) 1 vol. M 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.), vol. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §§,EN,!! Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

1 mekající M* 13.7.2009 (Kodet V., Novák T.) 3 ad. + hn. se 4 vej. (Lastibory) 21.5.2014 (Zeman J.) 1 mekající M* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 8 ad. (tok, Lastibory) 1.4.2014 (Zeman J.) 2 varující ad. (Lastibory) 21.5.2014 (Zeman J.) 2 ad. + 1 juv. (Lastibory) 4.7.2014 (Zeman J.) 6 ad. (Lastibory) 27.3.2015 (Zeman J.) 1 ad. 19.4.2010 (Kodet V.) 1 ex. 19.4.2010 (Kodet V.) 8 ex. 16.4.2006 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 13.7.2009 (Kodet V., Novák T.)

VU,!! Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Racek chechtavý (Larus ridibundus) Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) ○ Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) ○,! Kukačka obecná (Cuculus canorus)

VU,!! §§,EN,!!! VU,!!! §,VU,!!

x 1 vol. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 24.5.2010 (Kodet V.)

8


SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) §,! Rorýs obecný (Apus apus) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) §§,VU,!! Krutihlav obecný (Jynx torquilla) VU,!! Strakapoud malý (Dendrocopos minor) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis)

○,!

○ ○,! ○ ○

○ NT §§,NT,! ○,!

○ §,LC ○ LC,! ○,! §,NT,!! §,VU,!!

○,! ○ §§,VU,!!

○ ○ §§,EN,!!!

§§§,VU,!! ○

§,NT,! §,LC NT,! ○

x 1 vol. ad.* (okolní les) 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol ad. 2.6.1996 (Kunstmüller I.) 1 pár 21.4.2010 (Kodet V.) x 1 vol. M 18.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Červenka obecná (Erithacus rubecula) Čížek lesní (Carduelis spinus) Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Jiřička obecná (Delichon urbica) Kavka obecná (Corvus monedula) Konipas bílý (Motacilla alba) Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) Křivka obecná (Loxia curvirostra) Lejsek šedý (Muscicapa striata) Linduška lesní (Anthus trivialis) Linduška luční (Anthus pratensis) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Vrána černá (Corvus corone) Zvonek zelený (Carduelis chloris) Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

9

x 1999 x x x x x x x 2010 x 2010 x 21 ex. (přelet) 14.7.2010 (Kodet V.) 2014 x x x x x 1996 1999 2001 1 pár 12.3.2014 (Zeman J.) 1 pár + hnízdo 30.6.2002 (Kunstmüller I.) 1 vol. M* 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x x 1 zp. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2010 1996 1996 1990 1 zp. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M 18.6.2000 (Kunstmüller I.) x x x x 1 zp. M* 18. a 19.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 2010 1998 x 2010 x x


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 12 1 5 6 18 0 1 3 8 3 3 15 23 2 13 8 59

Celkem 1990 - 2015 29 2 14 13 39 0 3 4 18 9 5 22 47 5 26 16 93

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnažených den. Výhodou přítomnosti sousedního velkého rybníka je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospěla mozaikovitá seč přilehlých lučních porostů, včetně dlouhodobě nesečených podmáčených luk u přítoku. Prostor, kde rybník navazuje na louky, by bylo vhodné ponechávat prosvětlený bez vzrostlých dřevin a souvislých keřových porostů. Dřevinami nezarostlé rybníky 10


jsou pro vodní ptáky atraktivnější. Proto by se měly v porostech navazujících na rybníky upřednostňovat prosvětlené plochy se solitérními keři oproti souvislému dřevinnému zápoji.

5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná o ornitologicky významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a rozmnožují chráněné a ohrožené druhy ptáků. Důležitá je existence pestrých litorálů a průhlednost vody. Jelikož podmáčené louky u přítoku leží ladem a zarůstají, vzrůstá význam nedalekého lučního prameniště Lastibory, kde bylo prokázáno hnízdění bekasiny otavní.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

11


7. Fotodokumentace

12


13


14


15

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Zdislavického rybníka [HB] 2015  

Ornitologický průzkum Zdislavického rybníka [HB] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement