__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum Ivaniných rybníčků ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum Ivaniných rybníčků Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kodetová

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků.......................................... 9 5. Závěr ........................................................................................................................................ 10 6. Literatura................................................................................................................................... 10 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 11

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Proseč pod Křemešníkem: kaskáda tří lesních rybníčků uzavřená v lesnatém údolí, cca 1 km jihovýchodně od centra Proseče.

Katastrální území:

Proseč pod Křemešníkem, Sázava pod Křemešníkem

Výměra:

3,67 ha

Nadmořská výška:

610 - 618 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6557

Kategorie ochrany:

Přírodní památka (vyhl. 1994)

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křemešnická vrchovina Podcelek: Humpolecká vrchovina Okrsek: Křemešník Fytogeografická jednotka:

Českomoravská vrchovina (SKALICKÝ 1988)

Biotopová charakteristika: Lesní rybníčky bez makrofytní vegetace s úzkým měkkým litorálem či zcela bez litorálů jsou ostrůvkovitě lemovány ostřicovými porosty svazu Caricion rostratae, na něž navazují fragmenty vlhkých luk svazu Calthion a iniciální olšiny. Přírodní památka byla vyhlášena jako jedna z nejbohatších lokalit výskytu obojživelníků (čolek velký, č. obecný, č. horský) na Pelhřimovsku, avšak vzhledem k současné intenzitě rybochovu a snížené kvalitě vody toto již zřejmě neplatí. Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) §,VU,!! Sluka lesní (Scolopax rusticola) MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) SOVY (STRIGIFORMES) ○,!! Puštík obecný (Strix aluco) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) §§,VU,!! Ledňáček říční (Alcedo atthis) ŠPLHAVCI (PICIFORMES) Strakapoud velký (Dendrocopos major) PĚVCI (PASSERIFORMES) Brhlík lesní (Sitta europaea) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○,! Konipas horský (Motacilla cinerea) Kos černý (Turdus merula) Králíček obecný (Regulus regulus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Strnad obecný (Emberiza citrinella) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) LC Sýkora parukářka (Parus cristatus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris)

Výskyt

1 vol. ad.* (ryb. Dolní Ivaniny: přelet) 25.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* (u ryb. Dolní Ivaniny) 25.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 F vodí ml. (ryb. Dolní Ivaniny) 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* (u ryb. Dolní Ivaniny) 25. a 26.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. F* (u ryb. Dolní Ivaniny) 26.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. (ryb. Dolní Ivaniny) 18.7.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x 1 M (u ryb. Dolní Ivaniny) 25.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* (u ryb. Dolní Ivaniny) 26.5.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x x x x x x x x x x

8


Tab. 2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 3 0 1 2 5 0 0 0 3 1 1 5 7 0 5 2 26

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybnících. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Výhodou přítomnosti více rybníků v kaskádě je potenciální možnost existence různých podmínek na jednotlivých rybnících v průběhu roku. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Pro vodní ptáky jsou atraktivnější otevřené rybníky ve volné krajině, kdežto rybníky uzavřené uvnitř lesních komplexů podstatně méně. Avšak i na takovýchto malých lesních rybnících hnízdívají chřástalové, potápky, slípky, lysky a další druhy pokud zde mají vhodné podmínky. 9


5. Závěr Jedná se o ornitologicky nevýznamnou lokalitu, na které nebylo v roce 2015 zaznamenáno hnízdění žádného zvláště chráněného druhu ptáka. Avifauna je negativně ovlivňována nevhodným hospodařením na rybnících. Zejména průhlednost horních dvou rybníků byla velmi špatná. Není zde vyvinuta žádná makrofytní vegetace a litorály jsou jen velmi úzké či zcela chybí. Potápka malá (Tachybaptus ruficollis, §,VU,!!) byla zaznamenán pouze na přeletu a ledňáček říční (Alcedo atthis, §§,VU,!!) využívá lokalitu jako příležitostné loviště. Byla zde zjištěna kvorkající sluka lesní (Scolopax rusticola, §,VU,!!), která bude hnízdit v okolních lesích. Vzhledem ke své poloze uvnitř lesního komplexu nebudou rybníky nikdy ornitologicky příliš významné, ale pokud někdy patřily mezi nejvýznamnější lokality výskytu obojživelníků na Pelhřimovsku, je zde zapotřebí věnovat pozornost zejména této skupině obratlovců.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

10


7. Fotodokumentace ryb. Dolní Ivaniny

ryb. Prostřední Ivaniny

ryb. Horní Ivaniny

11


12


13

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum Ivaniných rybníčků [PE] 2015  

Ornitologický průzkum Ivaniných rybníčků [PE] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement