__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o mokřady U Popického rybníka Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o mokřady U Popického rybníka Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 2 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 5 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141418) byl v roce 2014 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Naše organizace se zabývá ochranou a výzkumem ptáků a jejich lokalit a prostřednictvím našeho Pozemkového spolku Gallinago se zabýváme i praktickou péčí o přírodně cenné lokality. Lokalita U Popického rybníka leží v místě zaniklých rybníčků, kde bývaly sečené louky, které však zůstaly ponechány ladem, neboť většina plochy byla podmáčená a nebylo možné ji obhospodařovat běžnou zemědělskou technikou. Podmáčené louky postupně zarostly náletovými dřevinami. Lokalita je v péči našeho pozemkového spolku od roku 2010, kdy jsme uzavřeli dohodu s městem Jihlavou o užívání pozemků o celkové ploše cca 6 ha. V témže roce jsme zde realizovali v rámci výběrového řízení Ochrana biodiverzity projekt „Inventarizační průzkumy u Popického rybníka“, v jehož rámci byly provedeny průzkumy botanický, ornitologický, denních motýlů, brouků, sociálního hmyzu, vážek a sekáčů, které se staly jedním z podkladů pro nastavení péče o tuto lokalitu (LYSÁK et al. 2010). V roce 2010 zde bylo ručně vybudováno pět drobných tůní o celkové ploše 65 m2 a byly provedeny prořezávka náletových dřevin o celkové ploše 2 000 m2. V roce 2011 byly ručně koseny podmáčené louky o ploše 1 610 m2 a byly provedeny prořezávky a kácení náletových dřevin na celkové ploše 2 032 m2. Byly zde vytvářeny úkrytové možnosti a zimoviště pro drobné živočichy. Bylo zde ručně vyhloubeno dalších pěti menších tůní o velikostech 10, 12, 15, 20 a 25 m2 s průměrnou hloubkou 30 cm a maximální 50 cm. Dále zde bylo strojně (minibagrem) vyhloubeno pěti tůní o velikostech 20, 35, 40, 50 a 95 m2 s průměrnou hloubkou cca 40 cm a maximální 90 cm. V následujících letech jako i v letošním roce probíhalo opět sečení podmáčených luk a byly prováděny probírky dřevin a odstraňování náletových dřevin na plochách navazujících na sečené louky.

Metodika Zájmová lokalita se nachází v Kraji Vysočina asi 5 km jihozápadně od Jihlavy a asi 800 m severovýchodně od obce Popice. Leží v nivě potoka Okrouhlík v k.ú. Vysoká u Jihlavy a Popice u Jihlavy. V naší péči jsou zde pozemky nad i pod Popickým rybníkem o celkové rozloze cca 6 ha. Jedná se o podmáčené louky a mokřady v nivě potoka v místech dvou zaniklých historických rybníčků. Dlouhodobě neobhospodařované plochy postupně zarostly náletovými dřevinami (zejména vrby a olše). Z klimatického pohledu lokalita spadá do mírně teplé (MT3) klimatické oblasti (QUITT 1971). Lokalita se nachází ve fytogeografickém okresu Českomoravské vrchoviny, obvodu Českomoravského mezofytika, v oblasti mezofytika (SKALICKÝ 1988) a ve čtverci 6659 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965). V rámci středoevropské květné oblasti spadá do oblasti hercynika. Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích.

3


Obr. 1: Orientační poloha zájmové lokality.

Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

4


Pro podporu biodiverzity podmáčených luk byla na části lokality realizována mozaikovitá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. V letošním roce zde probíhalo ruční kosení kosou. Na části lokality byly odstraněny náletové dřeviny zarůstající louky.

Výsledky U Popického rybníka se v roce 2014 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů. Celkově bylo posečeno a sklizeno 1,2 ha. Na části lokality byly odstraněny náletové dřeviny zarůstající louky. Péčí o podmáčené louky byla podpořena jejich biodiverzita, neboť byly zajištěny vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování druhů, které se zde vyskytují.

Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických i ohrožených druhů rostlin a živočichů na této lokalitě a umožní případné šíření vzácnějších druhů z okolí. Z významnějších druhů zde byly zjištěny sluka lesní (Scolopax rusticola), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan hnědý (Rana temporaria), šídlatka hnědá (Sympecma fusca), ohniváček černočerný (Lycaena dispar), perleťovec kopřivový (Brenthis ino), střevlík Odacantha melanura, potápník Dytiscus circumcinctus, rákosníček Donacia cinerea, čmeláci Bombus lapidarius, B. lucorum, B. pascuorum, B. pratorum, B. terrestris a B. campestris, mravenec Leptothorax acervorum, vosa Dolichovespula saxonica a sekáči Nemastoma lugubre a Paranemastoma quadripunctatum. Z rostlin ostřice rusá (Carex flava s.s.), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), kozlík bezolistý (Valeriana sambucifolia), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), starček potoční (Tephroseris crispa), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a vrba pětimužná (Salix pentandra). Velmi zachovalé a botanicky významné jsou dosud extenzivně obhospodařované louky nad samotnou lokalitou, kde se vyskytují ostřice Hartmannova (Carex hartmanii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bezosetka štětinovitá (Isolepis setacea), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) či pampeliška Nordstedtova (Taraxacum nordstedtii), u nichž lze za příhodných okolností očekávat jejich šíření na lokalitu. Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. LYSÁK F., KODET V., KŘIVAN V., BEZDĚČKA P., BEZDĚČKOVÁ K. et MAŠTERA J., 2010: Inventarizační průzkumy u Popického rybníka. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-31. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [ed.]: Květena České socialistické republiky. – Academia, Praha, 1: 103-121. 5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková & Vojtěch Kodet

6

Profile for Vojtech Kodet

Péče o mokřady U Popického rybníka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o mokřady U Popického rybníka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o mokřady U Popického rybníka [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o mokřady U Popického rybníka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement