__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Odstranění invazní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka (k. ú. Chlébské) v roce 2014 Vojtěch Kodet & Dana Kořínková

1


Odstranění invazní netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) v přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka (k. ú. Chlébské) v roce 2014 (OŽP/M/2014/76325)

Výsledky Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka byla vyhlášena v roce 1953 na rozloze 4,29 ha a přehlášena v roce 2012 na rozloze 7,22 ha, kdy došlo k jejímu rozšíření o navazující část níže podél toku. Tato přírodní rezervace leží v Kraji Vysočina v nadmořské výšce 472 - 500 m. V roce 1998 byla vyhlášena přírodní památka Údolí Chlébského potoka na rozloze 13,26 ha, která navazuje výše podél toku na území Jihomoravského kraje. Odstraňování invazní netýkavky žláznaté probíhalo v roce 2014 průběžně během roku, aby bylo zabráněno jejímu vysemenění. Kromě území stávající PR, byly kontrolovány též navazující svahy údolí po obou stranách potoka i mimo PR, niva od západní hranice PR až k obci Chlébské a niva východně od hranice PR až po poslední výskyt netýkavky žláznaté. Při jednom ze zásahů bylo zkontrolováno celé údolí až k obci Černovice, neboť případný výskyt na horním toku by představoval významné potenciální nebezpečí pro šíření tohoto invazního druhu na území PR. Od posledního místa výskytu na horním toku (cca 250 m vzdušnou čarou od východní hranice PR - místo s ohništěm a totemem) nebyla nalezena žádná netýkavka žláznatá až k obci Černovice ani v okolí této obce. Nově však bylo nalezeno několik izolovaných míst výskytu netýkavky podél asfaltové lesní silnice jižně od PR. Jedná se o místa ve svahu nad PR do vzdálenosti cca 250 m, která představují významné riziko pro šíření tohoto druhu do PR (znázorněno v mapce fialově). Po zásahu je další nejbližší výskyt tohoto invazního druhu v obci Chlébské (cca 450 m od hranice PR) a dále níže podél vodního toku. Potenciálním zdrojem šíření je také ohnisko podél silnice vedoucí severovýchodním směrem z obce Chlébské na obec Hodonín (cca 700 m od hranice PR). Přímo na území stávající PR bylo v roce 2014 odstraněno rovných 600 ks netýkavek žláznatých a v jejím okolí 6 232 ks, což dohromady činí 6 832 ks. Nebyla však již zlikvidována izolovaná místa výskytu jižně od PR, která byla objevena až v době, kdy daný porost již vyplodil (fialové plochy na obr. 1). Počty netýkavek na jednotlivých vymezených plochách a místa největších ohnisek jsou patrny z obr. 1 a 3. V roce 2013 zde bylo nalezeno a odstraněno 37 259 ks invazní netýkavky žláznaté (z toho přímo na území stávající PR bylo odstraněno 15 424 ks). V roce 2014 bylo na shodné ploše nalezeno a odstraněno pouhých 1 006 ks (2,7 %) invazní netýkavky žláznaté (z toho přímo na území stávající PR bylo odstraněno 600 ks; 3,9 %) a na některých dílčích plochách již nebyla nalezena vůbec (viz žluté plochy na obr. 6). Na většině ploch došlo ke snížení početnosti netýkavky žláznaté na pouhé jednotky procent (viz světle zelené plochy na obr. 6). Došlo však k objevení nových ploch v okolí PR, kde nebyl výskyt vloni znám a letos zde bylo nalezeno a zlikvidováno 5 826 ks netýkavek. Jedná se většinou o vzdálenější místa, která nebyla vloni kontrolována. Souhrnný přehled je uveden v tab. 1. Tab. 1: Počty a procentuální podíly nalezených a vytrhaných netýkavek v letech 2013 a 2014. Území Přírodní rezervace Okolí přírodní rezervace Celkem na shodné ploše zásahu Rozšířené okolí přírodní rezervace Celkem

2013 [n] 2014 [n] 2013 [%] 2014 [%] 15 424 600 100,0 3,9 21 835 406 100,0 1,9 37 259 1 006 100,0 2,7 5 826 37 259 6 832 100,0 18,3

2


Graf 1: Srovnání početnosti v letech 2013 a 2014 podle území.

Počty nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých 25000 2013 [n]

Počet ks

20000

2014 [n]

15000 10000 5000 0 Přírodní rezervace

Okolí přírodní rezervace

Rozšířené okolí přírodní rezervace

Území

Graf 2: Srovnání početnosti v letech 2013 a 2014 na shodné ploše zásahu a celkem.

Počty nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých 40000 2013 [n]

35000

2014 [n]

Počet ks

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Na shodné ploše zásahu

Území

3

Celkem


Graf 3: Procentuální srovnání v letech 2013 a 2014 podle území.

Podíl nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých 100,0 2013 [%] 2014 [%]

Podíl [%]

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Přírodní rezervace

Okolí přírodní rezervace

Území

Graf 4: Procentuální srovnání v letech 2013 a 2014 na shodné ploše zásahu a celkem.

Podíl nalezených a vytrhaných netýkavek žláznatých 100,0 2013 [%] 2014 [%]

Podíl [%]

80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Na shodné ploše zásahu

Území

4

Celkem


Obr. 1: Místa výskytu netýkavky žláznaté v roce 2014 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí. (zeleně je hranice PR).

Obr. 2: Místa výskytu netýkavky žláznaté v roce 2013 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí. (zeleně je hranice PR).

5


Obr. 3: Počty odstraněných netýkavek žláznatých v roce 2014 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí (zeleně je hranice PR).

Obr. 4: Počty odstraněných netýkavek žláznatých v roce 2013 v PR Údolí Chlébského potoka a okolí (zeleně je hranice PR).

6


Obr. 5: Procenta výskytu netýkavky žláznaté na jednotlivých plochách v roce 2014 oproti roku 2013 (modře je hranice PR).

7


Fotodokumentace

8


Souvislé porosty invazní netýkavky žláznaté byly jen na nově nalezených plochách, které nebyly v loňském roce známy.

9


10


11

Profile for Vojtech Kodet

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Ochrana biodiverzity v PR Údolí Chlébského potoka" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement