__MAIN_TEXT__

Page 1

________________________________________________________________________

Ornitologický průzkum rybníka Bor ________________________________________________________________________

Vojtěch Kodet, Dana Kodetová, Miloslav Dušek & Ondřej Štěrba listopad 2015


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.prirodavysociny.cz

Ornitologický průzkum rybníka Bor Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Ing. Dana Kodetová, Miloslav Dušek & Ing. Ondřej Štěrba

Obsah 1. Charakteristika a poloha lokality.................................................................................................. 3 2. Metodika ..................................................................................................................................... 7 3. Výsledky ..................................................................................................................................... 8 4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků........................................ 12 5. Závěr ........................................................................................................................................ 13 6. Literatura................................................................................................................................... 13 7. Fotodokumentace ..................................................................................................................... 14

Za technickou spolupráci děkujeme Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D.

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

2


1. Charakteristika a poloha lokality Lokalizace:

Kraj Vysočina, okres Jihlava, obec Jihlávka: rybník s bohatými litorály, cca 0,8 km VSV od centra obce.

Katastrální území:

Jihlávka

Výměra:

25,2 ha

Nadmořská výška:

673 - 676 m n. m.

Mapovací kvadrát:

6757

Klimatická charakteristika:

Klimatická oblast chladná, podoblast CH7 (QUITT 1971)

Geomorfologická jednotka: Oblast: Českomoravská vrchovina Celek: Křižanovská vrchovina Podcelek: Brtnická vrchovina Okrsek: Třešťská pahorkatina Fytogeografická jednotka:

Jihlavské vrchy

Biotopová charakteristika: Hráz rybníka porůstá široké spektrum středně starých listnatých dřevin, z nichž dominantní jsou lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica) a dále bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea). Pravý břeh a přítokovou část rybníka lemuje různorodý rozvolněný litorální porost s dominantním zblochanem vodním, skřípinou lesní a druhy ostřic. Na rybník navazuje zbytek přechodového rašeliniště, louky zarůstající třtinou a keři, dále navazují intenzivně obdělávaná pole.

Obr. 1: Poloha lokality v rámci Kraje Vysočina.

3


Obr. 2: OrientaÄ?nĂ­ poloha lokality.

4


Obr. 3: Bližší vymezení lokality.

5


Obr. 4: Bližší vymezení lokality na leteckém snímku.

6


2. Metodika Ornitologický průzkum lokality byl zaměřen na hnízdní období a byl prováděn vizuálně i akusticky v sezóně 2015. Při návštěvě lokality byly zaznamenávány všechny zjištěné druhy ptáků a u vzácnějších druhů též jejich početnost. Vedle presenčního průzkumu byl proveden také akustický průzkum, který byl realizován pomocí digitálních zvukových záznamníků, kterými lze podchytit i skrytě žijící a noční druhy. Výsledkem je přehled zaznamenaných druhů. Analýza zvukových nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008) spektrogramovou analýzou v programu AM Services. Aktuálně získaná ornitologická data byla doplněna historickými údaji a byl vyhodnocen celkový počet druhů zaznamenaných na lokalitě. České a latinské názvosloví ptáků je použito podle HUDCE et al. (2003). Systematické zařazení do jednotlivých řádů je podle publikované Fauny ČR (HUDEC 1994, HUDEC et ŠŤASTNÝ 2005, ŠŤASTNÝ et HUDEC 2011). Použité zkratky: ČMV = Českomoravská vrchovina, ex. = exemplář, F = samice, hn. = hnízdo/hnízdící/hnízdní, M = samec, ml. = mládě, vol. = volající, zp. = zpívající, * = zvukový záznam (archivován) Kategorie ochrany a ohrožení jednotlivých druhů jsou ve studii znázorněny použitím následujících symbolů: A) Označení kategorií zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhlášek č. 175/2006 Sb. a č. 393/2012 Sb.: §§§ - kriticky ohrožený §§ - silně ohrožený § - ohrožený B) Označení kategorií ohrožených druhů podle Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003): RE - regionálně vymizelý CR - kriticky ohrožený EN - ohrožený VU - zranitelný NT - téměř ohrožený LC - málo dotčený C) Označení lokálně vzácnějších nebo významnějších druhů, které nejsou uvedeny mezi zvláště chráněnými druhy ani v červeném seznamu: ○ - lokálně významný D) Označení kategorií významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany (KODET et KUNSTMÜLLER 2008): !!! - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost !! - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost ! - hnízdiště zasluhující pozornost

7


3. Výsledky Tab. 1: Přehled zaznamenaných druhů na lokalitě: běžnější druhy zaznamenané v hnízdním období 2015 jsou označeny křížkem (x), u méně běžných druhů jsou uvedena data konkrétních záznamů a u druhů zjištěných na lokalitě v minulosti je uveden rok, případně konkrétní údaj posledního záznamu. Ochrana a ohrožení

Taxon

POTÁPKY (PODICIPEDIFORMES) §,EN,!!! Potápka černokrká (Podiceps nigricollis)

§,VU,!! Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)

§,VU,!! Potápka roháč (Podiceps cristatus)

§§,CR,!!! Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) POTÁPLICE (GAVIIFORMES) ○ Potáplice malá (Gavia stellata) VESLONOZÍ (PELECANIFORMES) VU,!!! Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) BRODIVÍ (CICONIIFORMES) §§,VU,!! Čáp černý (Ciconia nigra) §§,!!! Volavka bílá (Egretta alba)

NT,!! Volavka popelavá (Ardea cinerea) VRUBOZOBÍ (ANSERIFORMES) §§,CR,!! Čírka modrá (Anas querquedula)

Výskyt

1 pár 6.6.2003 (Kunstmüller I.) 1 pár 29.4.2007 (Dušek M.) 3 ad. 15.7.2008 (Dušek M.) 1 ad. 25.4.2012 (Dušek M.) 2 ad. 29.3.2015 (Dušek M.) 2 ad. 13.4.2015 (Dušek M.) 1 vol. ad. 17.4.2015 (Dušek M.) 1 vol. ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry 25.4.2015 (Dušek M.) 2 páry 29.4.2015 (Dušek M.) 1 pár staví hn. 13.5.2015 (Dušek M.) 1 ad. 17.5.2015 (Štěrba O.) 3 páry z nichž 1 vodí min. 3 ml. 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár vodí 4 ml. 12.6.2015 (Štěrba O.) 3 ad., 3 juv. 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár vodí 2 ml. 6.7.2015 (Dušek M.) 2 páry 6.7.2015 (Toman A.) 1 ad. 29.3.2015 (Dušek M.) 1 ad. 13.4.2015 (Dušek M.) 1 ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár (tok) 25.4.2015 (Dušek M.) 5 ad. 29.4.2015 (Dušek M.) 5 ad. 3.5.2015 (Dušek M.) 1 pár 13.5.2015 (Dušek M.) 1 ad. 17.5.2015 (Štěrba O.) 2 ad. 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 12.6.2015 (Štěrba O.) 2 páry, hn. se 3 vejci 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. s min. 1 ml. 2.7.2015 (Štěrba O.) 4 páry s ml. 6.7.2015 (Toman A.) 1 ad. 15.5.2010 (Kodet V.) 1 ex. 23.5.2008 (Hruška F.) 10 ex. 12.5.2008 (Hruška F.) 1 ad. 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 ex. 27.3.2015 (Dušek M.) 1 ex. 17.4.2015 (Dušek M.) 3 ex. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 20.4.2015 (Dušek M.) 1 ex. 25.4.2015 (Dušek M.) 2 ex. 3.5.2015 (Dušek M.) 1 ex. 4.7.2015 (Dušek M.) 1 ex. 6.7.2015 (Toman A.) 1 ex. 9.8.2015 (Dušek M.) x 1 M 13.4.2015 (Dušek M.) 1 pár 17.4.2015 (Dušek M.) 1 pár 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 M, 1 F 25.4.2015 (Dušek M.) 1 pár 29.4.2015 (Dušek M.) 1 pár 13.5.2015 (Dušek M.) 1 M 18.5.2015 (Dušek M.)

8


§,CR,!! Čírka obecná (Anas crecca)

§§,EN,!!! Hohol severní (Bucephala clangula) EN,!!! Husa velká (Anser anser) VU,!!! Hvízdák eurasijský (Anas penelope) ○,! Kachna divoká (Anas platyrhynchos) §,VU,!! Kopřivka obecná (Anas strepera)

VU,!! Labuť velká (Cygnus olor) §§,CR,!!! Lžičák pestrý (Anas clypeata)

○,! Polák chocholačka (Aythya fuligula)

○,! Polák velký (Aythya ferina)

DRAVCI (ACCIPITRIFORMES) §,VU,!! Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Káně lesní (Buteo buteo) §§§,CR,!!! Luňák červený (Milvus milvus) §§,CR,!!! Moták pilich (Circus cyaneus) §,VU,!! Moták pochop (Circus aeruginosus)

§§§,CR,!!! Orel mořský (Haliaeetus albicilla) §§§,!!! Orlovec říční (Pandion haliaetus)

SOKOLI (FALCONIFORMES) §§,EN,!! Ostříž lesní (Falco subbuteo) Poštolka obecná (Falco tinnunculus) HRABAVÍ (GALLIFORMES) §§,NT,! Křepelka polní (Coturnix coturnix) KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES) §§,VU,!! Chřástal vodní (Rallus aquaticus)

§§§,CR,!!! Jeřáb popelavý (Grus grus)

6 M, 5 F 19.3.2015 (Dušek M.) 6 párů 13.4.2015 (Dušek M.) 5 M, 2 F (tok) 17.4.2015 (Dušek M.) 1 pár 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 5.5.2015 (Dušek M.) 3 M 13.5.2015 (Dušek M.) 1 M 17.5.2015 (Štěrba O.) 1 M 18.5.2015 (Dušek M.) 1 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 M 12.6.2015 (Štěrba O.) 5 M, 1 F 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 ex. 6.7.2015 (Toman A.) 1 pár (tok) 6.5.2012 (Dušek M.) 1 pár 2.5.2011 (Dušek M.) vol. ad.* 30.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) 4 M, 2 F 2.4.2012 (Dušek M.) x 1 pár 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 13.5.2015 (Dušek M.) 3 páry 6.7.2015 (Toman A.) 2010 3 páry 8.4.2007 (Dušek M.) 3 M, 2 F 5.4.2008 (Dušek M.) 7 M, 1 F 26.4.2008 (Dušek M.) 1 pár 17.5.2015 (Štěrba O.) 1 M, 2 F 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry + 1 M 12.6.2015 (Štěrba O.) 1 pár 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 11 M 17.4.2015 (Dušek M.) 11 M, 9 F 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 11 M, 8 F 5.5.2015 (Dušek M.) 2 páry + 2 F 17.5.2015 (Štěrba O.) 2 páry 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 páry 12.6.2015 (Štěrba O.) 3 M, 3 F, 2 hn. se 7 a 6 vejci 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 F vodí 7 ml. 2.7.2015 (Štěrba O.) 2 F vodí 7+5 ml. 4.7.2015 (Dušek M.) 2 F vodí 6+4 ml. + 1 M, 2 F 6.7.2015 (Toman A.) 2001 x 2 ex. 22.8.2015 (Dušek M.) 1 M 1.4.1999 (Dušek M.) 1 pár 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 M 16.5.2015 (Dušek M.) 1 M 17.5.2015 (Štěrba O.) 1 vol. pár* 10.-12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 12.6.2015 (Štěrba O.) 1 hn. pár (4 ml. + 1 vejce na hn.) 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 pár 6.7.2015 (Toman A.) 1 ad. 16.5.2015 (Dušek M.) 1 ex. 1.4.1999 (Dušek M.) 1 ex. 22.4.1999 (Hobza P., Holub K.) 1 ex. 3.4.2007 (Dušek M.) 1 ad. 11.6.2014 (Dušek M.) 2010 2 vol. M* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 vol. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 4 vol. ad.* (asi 1 pár + 3 M) 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 vol. ad. (asi 1 pár + 1 M*) 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 3 ex. 14.4.2012 (Dušek M.)

9


○,! Lyska černá (Fulica atra)

NT,!! Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

§§,EN,!! VU,!! VU,!! §§,EN,!!!

DLOUHOKŘÍDLÍ (CHARADRIIFORMES) Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Kulík říční (Charadrius dubius) Pisík obecný (Actitis hypoleucos)

VU,!!! Racek chechtavý (Larus ridibundus)

§§§,CR,!!! Rybák černý (Chlidonias nigra) ○ Vodouš bahenní (Tringa glareola) §§,EN,!!! Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)

○ ○,! LC,!! §,EN,!! §,! §§,VU,!!

MĚKKOZOBÍ (COLUMBIFORMES) Holub hřivnáč (Columba palumbus) Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) KUKAČKY (CUCULUFORMES) Kukačka obecná (Cuculus canorus) SOVY (STRIGIFORMES) Kalous ušatý (Asio otus) Výr velký (Bubo bubo) SVIŠŤOUNI (APODIFORMES) Rorýs obecný (Apus apus) SROSTLOPRSTÍ (CORACIIFORMES) Ledňáček říční (Alcedo atthis)

ŠPLHAVCI (PICIFORMES) LC,!! Datel černý (Dryocopus martius) Strakapoud velký (Dendrocopos major) LC,! Žluna zelená (Picus viridis) PĚVCI (PASSERIFORMES) §,LC,! Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Brhlík lesní (Sitta europaea) ○,! Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Budníček menší (Phylloscopus collybita) Budníček větší (Phylloscopus trochilus) ○ Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) ○,! Cvrčilka zelená (Locustella naevia)

2 ad. 19.3.2015 (Dušek M.) 5 ad. 27.3.2015 (Dušek M.) 15 ad. 17.4.2015 (Dušek M.) 15 ad. 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 17.5.2015 (Štěrba O.) 1 pár vodí 8 ml. 30.5.2015 (Dušek M.) 2 páry z nichž 1 vodí min. 4 ml. 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 ad., 7 juv. 12.6.2015 (Štěrba O.) 2 páry vodí min. 4+4 ml. (nalezena 4 prázdná hnízda: 1 rozestavěné a 3 asi vyvedená) 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 6 párů vodí ml. 6.7.2015 (Toman A.) 1 vol. M 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ex. 9.8.2015 (Dušek M.) 4 ad. 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 vol. M* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 21.7.2002 (Kunstmüller I.) 1 ex. 30.7.2007 (Hruška F.) 2 vol. ad.* 17.7.2009 (Kodet V.) 15 ad. 21.3.2015 (Dušek M.) 1 pár staví hn. 3.5.2015 (Dušek M.) vol. ex.* 10.-13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2 ad. 12.6.2015 (Štěrba O.) 26 ad., 2 imm., 1 juv. 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 2.7.2015 (Štěrba O.) 1 ad. + 2 juv. 6.7.2015 (Toman A.) 2 ex. 25.5.2007 (Dušek M., Štěrba O.) 26 ad. 8.5.2011 (Dušek M.) vol. ex.* 14.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 4 ex. 9.8.2015 (Dušek M.) 2 ex. 30.7.2007 (Hruška F.) vol. ex.* 14. a 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 3 ex. 15.7.2014 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ex. 6.7.2015 (Toman A.) x 1 vol. M* 10.-12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 2010 1 vol. M* 11.4.2010 (Kodet V.) 1 vol. M* 8.5.2010 (Kodet V., Kodetová D.) x 1 vol. ad.* 10. a 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 ad. 13.6.2015 (Dušek M.) 2 vol. ad. (asi pár) 4.7.2015 (Dušek M.) 2 ex. 6.7.2015 (Toman A.) 1 vol. ad.* 11.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x 2014 2010 2004 1 zp. M 7.5.2010 (Kodet V.) x x 2014 1 zp. M* 10. a 12.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M 13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

10


Červenka obecná (Erithacus rubecula) ○ Čížek lesní (Carduelis spinus) ○ Drozd brávník (Turdus viscivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ○ Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) NT Jiřička obecná (Delichon urbica) Konipas bílý (Motacilla alba) Kos černý (Turdus merula) Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus) ○ Křivka obecná (Loxia curvirostra) ○ Linduška lesní (Anthus trivialis) LC,! Linduška luční (Anthus pratensis) §,VU,!! Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ○ Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Pěnice slavíková (Sylvia borin) Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Pěvuška modrá (Prunella modularis) ○,! Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) ○ Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) §§,EN,!!! Skřivan lesní (Lullula arborea) Skřivan polní (Alauda arvensis) Sojka obecná (Garrulus glandarius) Straka obecná (Pica pica) §§§,VU,!! Strnad luční (Miliaria calandra) Strnad obecný (Emberiza citrinella) ○ Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Sýkora koňadra (Parus major) ○ Sýkora lužní (Parus montanus) Sýkora modřinka (Parus caeruleus) Sýkora uhelníček (Parus ater) Špaček obecný (Sturnus vulgaris) §,NT,! Ťuhýk obecný (Lanius collurio) §,LC Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Zvonek zelený (Carduelis chloris) §§,LC,!! Žluva hajní (Oriolus oriolus)

x x 2014 x x 2014 x x x x x 2010 2010 3 ex. (přelet) 9.8.2015 (Dušek M.) x x 2012 x x 2012 2009 x 2000 1 zp. M* 24.-26.6.2010 (Kodet V.) 1 zp. M* 30.4.2012 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 zp. M 27.5.2001 (Kunstmüller I.) x x x x 1 zp. M 19.4.2015 (Kodet V., Kodetová D.) 1 zp. M* 10.-13.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x x 1 ex. 17.5.2015 (Štěrba O.) 1 pár 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.) x x 1 zp. M* 10.6.2015 (Kodet V., Kodetová D.)

11


Tab.2: Celkové počty zaznamenaných druhů ptáků na lokalitě.

Počet zvláště chráněných druhů ptáků - kriticky ohrožené druhy (§§§) - silně ohrožené druhy (§§) - ohrožené druhy (§) Počet druhů červeného seznamu ptáků ČR - regionálně vymizelé druhy (RE) - kriticky ohrožené druhy (CR) - ohrožené druhy (EN) - zranitelné druhy (VU) - téměř ohrožené druhy (NT) - málo dotčené druhy (LC) Počet dalších lokálně významnějších druhů ptáků (○) Počet druhů významných pro ČMV z hlediska hnízdění - hnízdiště zasluhující mimořádně vysokou pozornost (!!!) - hnízdiště zasluhující zvýšenou pozornost (!!) - hnízdiště zasluhující pozornost (!) Celkový počet zaznamenaných druhů ptáků

Hnízdní období 2015 20 2 9 9 24 0 4 2 10 5 3 11 29 5 16 8 63

Celkem 1999 - 2015 34 6 15 13 46 0 9 9 16 5 7 21 55 18 23 14 99

4. Návrh optimálního způsobu využívání lokality z hlediska ochrany ptáků Početnost a druhová rozmanitost ptáků závisí na různorodosti prostředí, dostupnosti potravních zdrojů a dostatečném množství úkrytů pro hnízdění. Z hlediska ptáků je klíčový dostatek dostupné potravy, zejména bezobratlých, a to jak ve vodě, tak v okolí, což významně ovlivňuje hnízdní hustotu ptáků. Pro širší spektrum druhů je vhodné udržování mozaiky různých biotopů, aby se zde mohly uplatnit druhy s různými životními nároky. Druhové složení a početnost vodních ptáků závisí na způsobu rybářského hospodaření na rybníce. Základními kritérii jsou charakter a rozloha litorálů (přítomnost měkkého i tvrdého litorálu), stálá vodní hladina v době rozmnožování, průhlednost vodního sloupce a přítomnost obnaženého dna. Z hlediska ochrany ptáků je důležité šetrné rybářské hospodaření s využitím přirozené produkce a zachováním ekologických funkcí rybníka pro široké spektrum vodních organismů při zajištění maximální průhlednosti vodního sloupce, minimálně 50 cm alespoň do konce června. Důležitá je přítomnost měkkých litorálů a makrofytní vegetace. Tyto porosty jsou zdrojem potravy či prostorem pro rozmnožování bezobratlých tvořící významnou složku potravy, a v neposlední řadě i hnízdním prostředím. Jednou za čas (třeba po 4 až 7 letech) je vhodné ponechat rybník částečně letněný, aby se podpořily druhy hnízdící na vypuštěných rybnících a rozvoj cenné vegetace obnažených den. Při letnění nenapouštět rybník v průběhu hnízdní sezóny, neboť by došlo jak k vyplavení hnízd na obnaženém dně, tak i hnízd založených v suchých litorálech. Obecně by bylo žádoucí nemanipulovat s vodní hladinou v době rozmnožování vodních ptáků. V případě odbahňování rybníka nezasahovat do stávajících zvodnělých litorálů nebo umožnit jejich regeneraci, vytvářet mělčiny a směrem k litorálům velmi pozvolný sklon dna. Chov polodivokých kachen je nežádoucí. Ptákům by prospěla mozaikovitá seč přilehlých dlouhodobě neobhospodařovaných podmáčených luk na východní straně rybníka, které je důležité udržovat nezarostlé náletovými dřevinami. Pozvolné přechody rybníků do navazujících luk bez vzrostlých dřevin jsou pro vodní ptáky velmi atraktivní. 12


5. Závěr V rámci Vysočiny se jedná se o ornitologicky mimořádně významnou lokalitu, na které se pravidelně vyskytují a hnízdí chráněné a ohrožené druhy ptáků. Důležitá je existence pestrých litorálů, průhlednost vody a pozvolný přechod do navazujících podmáčených luk. Lokalita je důležitým hnízdištěm mokřadních druhů. Z ptáků je aktuálně nejvýznamnější opakovaně zjištěný hnízdní výskyt čírky obecné (Anas crecca, §,CR,!!), čírky modré (Anas querquedula, §§,CR,!!), bekasiny otavní (Gallinago gallinago, §§,EN,!!) a hnízdění racka chechtavého (Larus ridibundus, VU,!!!) a chřástala vodního (Rallus aquaticus, §§,VU,!!). Výhodou rybníka Bor je jeho poloha v otevřené krajině, která není narušena lidským osídlením v okolí rybníka. Význam lokality dokládá také vysoký počet zjištěných druhů ptáků.

6. Literatura HUDEC K. [ed.], 1993: Metodika faunistických výzkumů v České společnosti ornitologické. – Zprávy ČSO 37: 1632. HUDEC K. [ed.], 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci 1. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-672. HUDEC K., ČAPEK M., HANÁK F., KLIMEŠ J. et PAVÍZA R., 2003: Soustava a české názvosloví ptáků světa. – Muzeum Komenského v Přerově: 1-462. HUDEC K. et ŠŤASTNÝ K. [ed.], 2005: Fauna ČR. Ptáci 2/I, 2/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1204. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Geografický ústav ČSAV, Brno, 1-73. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I.: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B.: Květena ČSR I. – Academia, Praha, 103-121. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. – In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. – Příroda 22: 95-120. ŠŤASTNÝ K. et HUDEC K. [ed.], 2011: Fauna ČR. Ptáci 3/I, 3/II. – 2. vyd., Academia, Praha: 1-1189.

13


7. Fotodokumentace

14


15


16


17

Profile for Vojtech Kodet

Ornitologický průzkum rybníka Bor [JI] 2015  

Ornitologický průzkum rybníka Bor [JI] 2015  

Profile for ornitolog
Advertisement