__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Údolí Chlébského potoka Vojtěch Kodet, Dušan Rossi, Michael Fiala, Pavel Hobza 2010


Avifauna EVL Údolí Chlébského potoka Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D., Dušan Rossi, Michael Fiala, Pavel Hobza

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 5 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 6

2


1) Úvod Údolí Chlébského potoka (136,9580 ha) ležící v k.ú. Chlébské, Skorotice, Černovice u Kunštátu a Osiky se nachází v Hornosvratecké vrchovině v údolí Chlébského potoka mezi obcemi Chlébská a Černovice. Lokalita zahrnuje čtyři stávající maloplošná zvláště chráněná území: Habrová, Káčiny, Hrádky a Údolí Chlébského potoka. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 31. 5., 7. 6., 15. 6. a 30. 6., přičemž ve dnech 31. 5. až 7. 6. zde byly zároveň pořízeny noční akustické záznamy, které byly následně analyzovány. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně. Ptáci jsou rozděleni do menších lokalit podle stávajících MZCHÚ: Habrová, Káčiny, Hrádky, Údolí Chlébského potoka. Ptáci (Aves): Habrová Lokalita: ZCHD: SO: Holub doupňák (Columba oenas) O: Krkavec velký (Covus corax) Další D červeného seznamu: Datel černý (Dryocopus martius), Žluna šedá (Picus canus) Lokálně významnější D: Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Holub hřivnáč (Columba palumbus), Strakapoud velký (Dendrocopos major), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Kos černý (Turdus merula), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), Brhlík lesní (Sitta europaea), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora modřinka (Parus caeruleus), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Káčiny Lokalita: ZCHD: SO: Sýc rousný (Aegolius funereus) O: Krkavec velký (Covus corax) Další D červeného seznamu: Datel černý (Dryocopus martius) Lokálně významnější D: Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), Sýkora lužní (Parus montana), Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Běžné D: Holub hřivnáč (Columba palumbus), Strakapoud velký (Dendrocopos major), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Budníček větší (Phylloscopus trochilus), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Kos černý (Turdus merula), Králíček obecný (Regulus regulus), Králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), Brhlík lesní (Sitta europaea), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora uhelníček (Parus ater), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Křivka obecná (Loxia curvirostra), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Hrádky Lokalita: ZCHD: SO: Holub doupňák (Columba oenas), Sýc rousný (Aegolius funereus) O: Výr velký (Bubo bubo) Další D červeného seznamu: Datel černý (Dryocopus martius) Lokálně významnější D: Puštík obecný (Strix aluco), Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)

4


Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Holub hřivnáč (Columba palumbus), Strakapoud velký (Dendrocopos major), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd kvíčala (Turdus pilaris), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Drozd brávník (Turdus viscivorus), Kos černý (Turdus merula), Králíček obecný (Regulus regulus), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Brhlík lesní (Sitta europaea), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora modřinka (Parus caeruleus), Sýkora uhelníček (Parus ater), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Křivka obecná (Loxia curvirostra), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Údolí Chlébského potoka Lokalita: ZCHD: SO: Čáp černý (Ciconia nigra), Ledňáček říční (Alcedo atthis) O: Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Další D červeného seznamu: Skorec vodní (Cinclus cinclus) Lokálně významnější D: Konipas horský (Motacilla cinerea), Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Holub hřivnáč (Columba palumbus), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Kos černý (Turdus merula), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), Brhlík lesní (Sitta europaea), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora modřinka (Parus caeruleus), Špaček obecný (Sturnus vulgaris), Sojka obecná (Garrulus glandarius), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Doporučení: Vytvořit padlou dřevní hmotu a torza stromů, čehož zde není mnoho, a to ideálně formou umělých zlomů, které poskytují potravní a úkrytové příležitosti nejen pro ptáky. Ponechávat stromy na dožití a odumřelou dřevní hmotu na ploše. Přeměna smrkových částí na smíšené/listnaté porosty. Neprovádět lesnické práce v době hnízdění ptáků. Porosty směřovat k lesu pralesovitého typu.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s. 5


5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Kodet, 2010

6


7

Profile for Vojtech Kodet

Údolí Chlébského potoka 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Údolí Chlébského potoka v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti orn...

Údolí Chlébského potoka 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Údolí Chlébského potoka v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti orn...

Profile for ornitolog
Advertisement