__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Suché skály Vojtěch Kodet, Dana Kořínková 2010


Avifauna EVL Suché skály Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 4 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 5

2


1) Úvod Suché skály (4,8409 ha) ležící v k.ú. Kostníky zahrnuje výrazné skalní výchozy nad pravým břehem Želetavky při soutoku s Blatnicí, asi 700 m severovýchodně od Lubnice. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá, a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 9. a 12. 6., kdy byly zároveň pořízeny celonoční akustické záznamy, které byly následně analyzovány. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně. Ptáci (Aves): ZCHD: SO: Křepelka polní (Coturnix coturnix), Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) O: Sluka lesní (Scolopax rusticola), Výr velký (Bubo bubo), Krkavec velký (Covus corax) D červeného seznamu: Žluna zelená (Picus viridis), Datel černý (Dryocopus martius) Lokálně významnější D: Hrdlička divoká (Streptopelia turtur), Kukačka obecná (Cuculus canorus), Puštík obecný (Strix aluco), Linduška lesní (Anthus trivialis) Běžné D: Strakapoud velký (Dendrocopos major), Červenka obecná (Erithacus rubeculla), Kos černý (Turdus merula), Drozd zpěvný (Turdus philomelos), Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Králíček obecný (Regulus regulus), Sýkora koňadra (Parus major), Sýkora uhelníček (Parus ater), Sýkora parukářka (Parus cristatus), Brhlík lesní (Sitta europaea), Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Doporučení: Ponechávat stromy na dožití a odumřelé dřevo na ploše, a to alespoň částečně i v ochranném pásmu. Neprovádět lesnické práce v době hnízdění ptáků.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63. KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s. 4


5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Kodet & Dana Kořínková, 2010

5


6

Profile for Vojtech Kodet

Suché skály 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Suché skály v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické n...

Suché skály 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Suché skály v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti ornitologické n...

Profile for ornitolog
Advertisement