__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o Starohorský mokřad Vojtěch Kodet & Dana Kořínková říjen 2013


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o Starohorský mokřad Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková říjen 2013

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 2 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 4 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141312) byl v roce 2013 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Od osmi dárců dostal v roce 2009 náš Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině darem 3 ha ladem ležících pozemků v nivě řeky Jihlavy. Lokalitu jsme pojmenovali Starohorský mokřad. Louky byly pravidelně sečeny asi do poloviny 80. let minulého století. Od té doby zůstaly louky neobhospodařované, neboť většina plochy byla podmáčená a nebylo možné ji obdělávat běžnou zemědělskou technikou. Louky postupně zarůstaly nežádoucí vegetací a docházelo k jejich degradaci. V roce 2010 jsme nechali na této lokalitě zpracovat průzkum ptáků (zjištěno 30 druhů) a vyšších rostlin (zjištěno 94 druhů; KODET et al. 2010). Tyto průzkumy se staly jedním z podkladů pro nastavení péče o tuto lokalitu. V roce 2012 byla lokalita poprvé zčásti mozaikovitě posečena a v péči o tyto louky jsme pokračovali také v roce 2013.

Metodika Zájmová lokalita se nachází v Kraji Vysočina na severozápadním okraji města Jihlavy v katastrálním území Staré Hory a jedná se o tři parcely ve vlastnictví naší organizace o celkové rozloze 3,0 ha. Lokalita leží v nivě řeky Jihlavy na jejím levém břehu a jedná se zejména o travinná společenstva svazu Calthion, které jsou z převážné části podmáčená a zaplavovaná v závislosti na výšce hladiny vody v řece. Lokalita se nachází ve fytogeografickém okresu Českomoravské vrchoviny, obvodu Českomoravského mezofytika, v oblasti mezofytika a ve čtverci 6559 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965). Rozmezím nadmořských výšek, 477 – 480 m n. m., zasahuje do dubovo-bukového vegetačního stupně. V rámci středoevropské květné oblasti spadá do oblasti hercynika. Z klimatického pohledu lokalita spadá do mírně teplé (MT3) klimatické oblasti (QUITT 1971). Geologické podloží je tvořeno horninami moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity). Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří bučiny s kyčelnicí devítilistou svazu Dentario enneaphylli-Fagetum (NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích. Obr. 1: Orientační poloha zájmové lokality.

3


Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

Pro podporu biodiverzity podmáčených luk byla na části lokality realizována mozaikovitá a fázově posunutá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. Vybrané silně degradované plochy (zejména zarůstající chrasticí) byly sečeny 2x ročně. Naopak některé části zůstaly ponechány neposečené. K sečení byly používány křovinořezy a ručně vedená lištová sekačka. Posečená biomasa byla odklizena a odstraněna z lokality.

Výsledky Na Starohorském mokřadu se v roce 2013 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou a fázově posunutou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů. Celkově bylo posečeno a sklizeno 3,5 ha. Péčí o podmáčené louky byla podpořena jejich biodiverzita, neboť byly zajištěny vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování lučních druhů, které se zde vyskytují. Na lokalitě byla provedena také likvidace invazní netýkavky žláznaté a upravena příjezdová polní cesta pro lepší dostupnost.

4


Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických druhů rostlin a živočichů na této lokalitě a obnovení podmínek pro vzácné druhy, které by se sem opět mohly rozšířit. Likvidace invazní netýkavky žláznaté zajišťuje ochranu našich přirozeně se vyskytujících druhů. Obnovená příjezdová polní cesta usnadní zejména odvoz sklizené biomasy. Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. KODET V., KOŘÍNKOVÁ D. et HOBZA P., 2010: Ornitologický a botanický průzkum Starohorského mokřadu. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-29. NEUHÄUSLOVÁ Z. [ed.], 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83.

5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková & Vojtěch Kodet

6


7


Likvidace invazní netýkavky žláznaté, která na lokalitě vytvořila jedno malé ohnisko.

8


Upravená přístupová polní cesta.

9

Profile for Vojtech Kodet

Péče o Starohorský mokřad 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o Starohorský mokřad" realizovaného v roce 2013 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o Starohorský mokřad 2013  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o Starohorský mokřad" realizovaného v roce 2013 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement