__MAIN_TEXT__

Page 1

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Avifauna EVL Šimanovské rašeliniště Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller 2010


Avifauna EVL Šimanovské rašeliniště Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ivan Kunstmüller

Obsah

1) Úvod ....................................................................................................................................... 3 2) Metodika ................................................................................................................................. 3 3) Avifauna lokality ...................................................................................................................... 4 4) Literatura................................................................................................................................. 4 5) Fotografie lokality.................................................................................................................... 5

2


1) Úvod Šimanovské rašeliniště (3,9677 ha) v k.ú. Šimanov na Moravě a Zbilidy zahrnuje svahové a z části údolní rašeliniště v mělké ploché pánvi mezi lesními porosty a pravým břehem Maršovského potoka; 0,5 km j. od obce Šimanov, 11 km szz. od Jihlavy. Práce shrnuje ornitologická data a poznámky jako podklad pro zpracování plánu péče pro tuto evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000.

2) Metodika V průběhu roku 2010 byla lokalita navštívena během hnízdního období a byly zde zároveň pořízeny akustické nahrávky pro podchycení skrytě žijících ptáků. Analýza nahrávek byla provedena pomocí metodiky SAVICKÉHO (2008). Pro lokalitu byla zpracována dostupná ornitologická data z databáze Pobočky ČSO na Vysočině za posledních 10 let (2001 - 2010) a další dostupná publikovaná data (KODET 2008a, zejména KUNSTMÜLLER et KODET 2005). Jsou-li v přehledech uváděna starší data, než je oněch posledních 10 let, je u nich poznámka “v minulosti“ nebo uveden rok posledního záznamu na lokalitě. Avifauna může být každoročně proměnlivá a proto pro sestavování plánu péče není ani tak rozhodující, které druhy zde byly ověřeny pouze v posledním roce. Navíc počet zjištěných druhů je závislý vždy na délce a kvalitě průzkumu, přičemž v rámci této práce podrobný kvantitativní ornitologický průzkum lokality nebyl prováděn. V práci je kladena pozornost zejména na druhy zařazené do Červeného seznamu ptáků ČR (ŠŤASTNÝ et BEJČEK 2003), na druhy zvláště chráněné (ZCHD) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které jsou řazeny do třech kategorií ochrany - druhy kriticky ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O) - a které jsou vyjmenovány v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, dále na druhy uvedené v příloze I. Směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a na druhy regionálně významné (KODET et KUNSTMÜLLER 2008a, 2008b). Za lokálně významné druhy jsou považovány druhy ptáků neuvedené ani v příloze vyhlášky ani v Červeném seznamu, které jsou však na Vysočině méně rozšířené a nelze je považovat za druhy běžně hnízdící (KUNSTMÜLLER et KODET 2005, KODET 2008b). Pro doplnění je zde zpracován i přehled ostatních běžných druhů ptáků zaznamenaných na lokalitě v hnízdním období. Hnízdní období bylo definováno v souladu s mapováním hnízdního rozšíření ptáků v ČR (ŠŤASTNÝ et al. 2006). Druhy zaznamenané v bezprostředním okolí by byly pravděpodobně při déle probíhajícím průzkumu zaznamenány i přímo na lokalitě (alespoň jako občasně se vyskytující, zaletující za potravou apod.). Doporučení, která by měla vést ke zlepšení stavu avifanuy na lokalitě, jsou pouze základní. Cílem není dublovat plán péče. Spíše doporučujeme, aby výsledný návrh plánu péče připomínkoval zkušený ornitolog znalý místních poměrů.

3


3) Avifauna lokality V roce 2010 byla lokalita navštívena ve dnech 3. a 8. 6., kdy byly zároveň pořízeny celonoční akustické záznamy, které byly následně analyzovány. V přehledu jsou uvedeny druhy zaznamenané na lokalitě v posledních 10 letech, přičemž druhy s potvrzeným výskytem v roce 2010 jsou zvýrazněny tučně.

Ptáci (Aves): Lokalita: ZCHD: KO: Strnad luční (Miliaria calandra) SO: Bekasina otavní (Gallinago gallinago) O: Čáp bílý (Ciconia ciconia) /příležitostné loviště/, Sluka lesní (Scolopax rusticola), Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), Ťuhýk obecný (Lanius collurio), Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Další D červeného seznamu: Čejka chocholatá (Vanellus vanellus), Linduška luční (Anthus pratensis) Lokálně významnější D: Linduška lesní (Anthus trivialis), Konipas horský (Motacilla cinerea), Cvrčilka zelená (Locustella naevia), Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Běžné D: Káně lesní (Buteo buteo), Poštolka obecná (Falco tinnunculus), Kachna divoká (Anas platyrhynchos), Brhlík lesní (Sitta europaea), Budníček menší (Phylloscopus collybita), Drozd kvíčala (Turdus pilaris), Kos černý (Turdus merula), Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), Pěnice pokřovní (Sylvia curruca), Pěnkava obecná (Fringilla coelebs), Pěvuška modrá (Prunella modularis), Stehlík obecný (Carduelis carduelis), Strnad obecný (Emberiza citrinella), Strnad rákosní (Emberiza shoeniclus), Sýkora koňadra (Parus major) Další D v bezprostředním okolí: ZCHD: SO: Moták pilich (Circus cyaneus) /okolní les/, Křepelka polní (Coturnix coturnix) /okolní louky/, Chřástal polní (Crex crex) /okolní louky/

Doporučení: Ornitologicky významná lokalita. V posledních letech je nejvýznamnější zejména jako pravidelné hnízdiště celorepublikově silně ubývající bekasiny otavní. Důležité je nesečení všech lučních ploch naráz v jednom termínu, ponechání částí luk nesečených a nepasených. Upřednostňovat soliterní keře oproti souvislému dřevinnému zápoji.

4) Literatura KODET V., 2008a: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2007. – Cinclus 19: 79-112. KODET V., 2008b: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004. – Cinclus 19: 35-50. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008a: Červený seznam ptáků kraje Vysočina. – Cinclus 19: 51-58. KODET V. et KUNSTMÜLLER I., 2008b: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany. – Cinclus 19: 59-63.

4


KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. – Český svaz ochránců přírody Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava: 1-220. SAVICKÝ J., 2008: Techniky akustického monitoringu ptáků. – In: KODET V., SAVICKÝ J. et HERTL I., 2008: Závěrečná zpráva projektu Využití informačních technologií v ornitologickém výzkumu na Vysočině. – Pobočka ČSO na Vysočině, Jihlava: 9-37. ŠŤASTNÝ K. et BEJČEK V., 2003: Červený seznam ptáků České republiky. In: PLESNÍK J., HANZAL V. et BREJŠKOVÁ L. [eds.]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Obratlovci. Příroda 22, Praha: 82-103. ŠŤASTNÝ K., BEJČEK V. et HUDEC K., 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001-2003. - Aventinum, Praha, 464 s.

5) Fotografie lokality Foto Vojtěch Kodet, 2005 a 2010

5


6

Profile for Vojtech Kodet

Šimanovské rašeliniště 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Šimanovské rašeliniště v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti orni...

Šimanovské rašeliniště 2010  

Zpráva z orientačního průzkumu avifauny v EVL Šimanovské rašeliniště v Kraji Vysočina v roce 2010 zpracovaná Pobočkou České společnosti orni...

Profile for ornitolog
Advertisement