__MAIN_TEXT__

Page 1

Péče o Rašeliniště Loučky Vojtěch Kodet & Dana Kořínková listopad 2014


Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html

Péče o Rašeliniště Loučky Ing. Vojtěch Kodet, Ph.D. & Ing. Dana Kořínková listopad 2014

Obsah Úvod ........................................................................................................................................................ 3 Metodika................................................................................................................................................. 3 Výsledky .................................................................................................................................................. 5 Zhodnocení přínosu projektu ............................................................................................................... 5 Literatura................................................................................................................................................. 5 Fotodokumentace ................................................................................................................................ 6

Tento projekt (č. 141444) byl v roce 2014 částečně finančně podpořen programem Ochrana biodiverzity, což je národní program Českého svazu ochránců přírody financovaný Ministerstvem životního prostředí ČR a státním podnikem Lesy České republiky. Děkujeme.

2


Úvod Pozemkový spolek Gallinago při Pobočce ČSO na Vysočině pečuje od roku 2012 o Rašeliniště Loučky v Kraji Vysočina, které hostí řadu chráněných a ohrožených druhů. V roce 2012 jsme na této lokalitě, která má celkově rozlohu 5,6 ha, realizovali v rámci výběrového řízení Ochrana biodiverzity projekt „Monitoring ptáků a biotopů na Rašeliniště Loučky“, který je jedním z podkladů pro nastavení péče o tuto lokalitu (KOŘÍNKOVÁ et al. 2012). V péči jsme zde pokračovali také v letošním roce 2014.

Metodika Zájmová lokalita o rozloze 5,6 ha se nachází v Kraji Vysočina v okrese Jihlava asi 6 km severovýchodně od Třeště a 1,5 km západně od Louček. Jedná se o zbytek původně velkého prameništního svahového a údolního rašeliniště a zachovalé slatiniště v údolí Loučského potoka s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a jejich společenstev. Lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti, podoblasti MT3 (QUITT 1971). Z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křižanovské vrchoviny, podcelku Brtnické vrchoviny a na rozhraní okrsků Kosovské a Otínské pahorkatiny (DEMEK 1987). Geologické podloží je tvořeno metamorfovanými horninami moldanubika (migmatity, pararuly). Lokalita se nachází ve fytogeografickém okresu Českomoravské vrchoviny, obvodu Českomoravského mezofytika, v oblasti mezofytika (SKALICKÝ 1988) a ve čtverci 6659 středoevropského síťového mapování (EHRENDORFER et HAMANN 1965). V rámci středoevropské květné oblasti spadá do hercynika. Rozmezím nadmořských výšek, 590 - 600 m n. m., zasahuje do bukového vegetačního stupně. Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří bikové bučiny as. Luzulo-Fagetum (NEUHÄUSLOVÁ 1998). Z fytocenologického hlediska jsou nejcennější plochy představovány fragmenty ostřicovo-mechových společenstev svahových prameništních rašelinišť svazu Caricion demissae. Dále jsou částečně zachována ostřicovo rašeliníková společenstva přechodových rašelinišť svazu Sphagno recurviCaricion canescentis. Většinu lokality však přestavuje mozaika zčásti degradovaných mokrých luk svazu Calthion a ostřicových luk svazu Caricion fuscae. Orientační poloha a přesné vymezení je znázorněno na následujících snímcích.

3


Obr. 1: Poloha zájmové lokality.

Obr. 2: Vymezení hranic zájmové lokality.

4


Pro podporu biodiverzity rašeliniště a rašelinných luk byla realizována mozaikovitá a fázově posunutá seč, která zajistí existenci vhodných podmínek pro různé druhy. Při sečení byla na lokalitě zohledňována rostlinná společenstva a jejich zachovalost. Snahou je postupně navrátit degradující louky do podoby vyhovující chráněným a ohroženým druhům vázaným na mokré louky. Proto byly silně degradované plochy (zejména zarůstající třtinou) sečeny 2x ročně. Vybrané zachovalejší plošky zůstaly ponechány neposečené. K sečení byly používány křovinořezy a ručně vedená lištová sekačka. Posečená biomasa byla odklizena a odstraněna z lokality. Zároveň proběhlo částečné odstranění náletových dřevin zarůstajících rašelinné louky.

Výsledky Na Rašeliništi Loučky se v roce 2014 podařilo zorganizovat a provést mozaikovitou a fázově posunutou seč s vynechávkami pro přežívání bezobratlých živočichů na celkové ploše 4,7 ha a odstranění části náletových dřevin. Péčí o rašelinné louky byla podpořena jejich biodiverzita, neboť byly zajištěny vhodné podmínky pro výskyt a rozmnožování chráněných a ohrožených druhů, které se na lokalitě vyskytují.

Zhodnocení přínosu projektu Extenzivní obhospodařování území zůstává nezbytným předpokladem zachování podmínek pro výskyt charakteristických i vzácných ohrožených druhů rostlin a živočichů na této lokalitě (suchopýrek alpský, bařička bahenní, tolije bahenní, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, vemeník dvoulistý, vachta trojlistá, kozlík dvoudomý, violka bahenní, zábělník bahenní, starček potoční, saranče mokřadní, hnědásek rozrazilový, bekasina otavní). Realizace tohoto projektu nám umožnila vedle spolufinancování prováděných prací také financování nezbytných režijních a organizačních nákladů spojených s péčí o tuto lokalitu.

Literatura DEMEK J. [ed.], 1987: Zeměpisný lexikon ČSR: Hory a nížiny. – Academia, Praha. EHRENDORFER F. et HANANN U., 1965: Vorschläge zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. – Ber. Deutsch. Bot. Ges., 78: 35-50. KOŘÍNKOVÁ D., KODET V. et MRLÍK V., 2012: Monitoring ptáků a biotopů na Rašeliništi Loučky 2012. – Závěrečná zpráva projektu, Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava: 1-24. NEUHÄUSLOVÁ Z. [ed.], 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha. QUITT E., 1971: Klimatické oblasti Československa. – Stud. Geogr., 16: 1-83. SKALICKÝ V., 1988: Regionálně fytogeografické členění. – In: HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [ed.]: Květena České socialistické republiky. – Academia, Praha, 1: 103-121.

5


Fotodokumentace foto Dana Kořínková & Vojtěch Kodet

6


7

Profile for Vojtech Kodet

Péče o Rašeliniště Loučky [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o Rašeliniště Loučky" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Péče o Rašeliniště Loučky [JI] 2014  

Závěrečná zpráva projektu "Péče o Rašeliniště Loučky" realizovaného v roce 2014 Pobočkou ČSO na Vysočině.

Profile for ornitolog
Advertisement